HBHE 2103 ( Pendidikan Kesihatan) BAHAGIAN A 1. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan.

- air minuman yang tidak selamat - tiadakebersihan diri - pencemaran udara, makanan - kekotoran - pencemaran bakteria dan kuman 2. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah. (a) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan tabiat sentiasa meminum susu. (b) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan memupuk tabiat sentiasa meminum susu. (c) Membekalkan susu kepada murid-murid terpilih dari golongan taraf sosioekonomi yang rendah dan mengalami kekurangan zat makanan melalui skim percuma. (d) Meningkatkan perancangan pelaksanaan dan penilaian program melalui (e) Penglibatan bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah konsep pensyarikatan Malaysia. 3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. Bincangkan punca pencemaran udara. (a) Kejadian pembakaran terbuka di negara kita dan dari negara jiran. (b) Sumber-sumber perlepasan lain seperti asap kenderaan, kilang, rokok dan sebagainya 4. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat. (a) keselamatan makanan di kantin sekolah. (b) pertolongan cemas (c) keselamatan sekolah (d) pencegahan penyakit (e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah (f) pendidikan kesihatan 5. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah. (a) Memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah,terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah secara imbuhan dan sementara waktu, untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. (b) Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga (c) Menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara tidak langsung. (d) Menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. (e) Mengendalikan tabiat-tabiat bersopan-santun, berdisiplin, bertimbang rasa serta amalan-amalan yang diinginkan berkaitan dengan kebersihan diri,kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar.

Jawab TIGA soalan SAHAJA. Program 3K 3. 1.menyerapkannya ke dalam Program Kesihatan Sekolah yang sedia ada. Mereka bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan. sosial dan rohani. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal.adalah menggunakan kaedah pendidikan kepada murid-murid untuk menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berkesan dalam mencegah dan mengawal kejadian penyakit denggi. emosi. kesedaran dan kemahiran kepada murid . Program Doktor Muda merupakan satu program promosi kesihatan Sekolah. . Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini (a) keselamatan makanan di kantin sekolah.Murid-murid merupakan golongan yang mudah disemai dan menerima pengetahuan yang baik dengan harapan mereka dapat mengamalkan serta membentuk tingkah laku yang positif.murid di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah. . 5 dan 6 yang dipilih dan dilatih sebagai ÊPembimbing Rakan SebayaÊ.BAHAGIAN B ARAHAN : Bahagian B mengandungi LIMA soalan. . 1. Perkhidmatan Pergigian 5. (b) pertolongan cemas (c) keselamatan sekolah (d) pencegahan penyakit (e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah (f) pendidikan kesihatan 2. melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik serta berketerampilan. (a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah. . Sekolah Bebas Denggi (b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita.ini adalah untuk memberi kefahaman. Perkhidmatan Kesihatan 4. Sekolah Kawaan Larangan Merokok 6. (b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda. . Penyakit ini adalah disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes yang mengakibatkan peningkatan morbiditidan mortaliti. mental. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan. „promoter‰ dan „motivator‰ kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah memerlukan mereka mempunyai pengetahuan yang khusus mengenai asas kesihatan.ini juga menggalakkan penglibatan semua golongan termasuk ibu bapa dan kakitangan sekolah di dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi. (a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi. Doktor Muda merupakan pelajar sekolah Tahun 4. Tugas sebagai „role model‰. Doktor Muda diberikan latihan mengenai asas kesihatan supaya mereka dapat menjadi pendidik kepada rakan sebaya. sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah. . Rancangan Makanan Tambahan 2.

(g) Menggalakkan keselamatan di sekolah dan memberi Pertolongan Cemas dan Rawatan Kecemasan kepada kanak-kanak ketika di sekolah.3. keluarga dan masyarakat • Kesedaran murid tentang pentingnya kemahiran kesihatan serta mempunyai azam yang kuat untuk menjaga kesihatan diri. wakil agensi kerajaan dan swasta serta wakil masyarakat setempat. (a) Membina kesedaran dan kefahaman di kalangan kanak-kanak sekolah tentang taraf kesihatan diri sendiri (b) Mengasaskan latihan seumur hidup tentang perlunya menilai taraf kesihatan seseorang pada jangka masa tertentu. (f) Mengawal penyakit yang berjangkit. (c) Menentukan murid berada dalam keadaan kesihatan yang paling optima untuk menerima pelajaran dan mengambil bahagian dalam rancangan sekolah. (a) Memahami teras-teras utama PBSS (b) Menyokong melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. • Kemahiran kesihatan. (f) Memberi penerangan kepada ibu bapa dan masyarakat setempat mengenai PBSS. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan. rawatan. (a) Memberi penerangan kepada guru-guru mengenai pelaksanaan PBSS di sekolah (b) Menubuhkan Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru. penjagaan kesihatan. (d) Mengesan dengan lebih awal keadaan kesihatan yang tidak normal dengan merujuk pakar-pakar tertentu. (e) Memberitahu guru-guru dan ibu bapa tentang taraf kesihatan kanak-kanak sekolah untuk membolehkan rawatan lebih berkesan dan penjagaan susulan yang efektif. (c) Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. 4. (d) Memastikan pelaksanaan dan pemantauan aktiviti PBSS dijalankan dengan terancang. (h) Memberikan perhatian kepada kanak-kanak yang lebih memerlukan rawatan kesihatan dan penyeliaan khas. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap. . kemahiran berfikir secara kritis dan bertanggungjawab terhadap diri. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah. (c) Merancang aktiviti dengan mengambil kira: • Keperluan warga sekolah bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi serta keadaan persekitaran yang selamat • Pengalaman murid dan guru supaya dapat digabungkan untuk menjalankan aktiviti PBSS yang berkesan. (d) Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat. tersusun dan berterusan. (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. pertubuhan-pertubuhan atau badan yang berkaitan untuk membetulkan kecacatan-kecacatan yang boleh dirawat dan juga untuk pemulihan. rujukan serta penempatan di kelas khas. (e) Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif.

(ii) Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaan kesihatan dan suntikan pencegah penyakit tifoid sebelum bertugas. (ii) Pastikan mangsa dihindarkan dari bahaya dengan memindahkan mangsa dari tempat yang dikhuatiri mendatangkan bahaya. (iii) Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatan perubatan dan tidak bekerja sehingga disahkan sihat. Jawab SATU soalan SAHAJA. (a) Menilai Situasi Kecemasan(i) Penilaian adalah penting dan ia perlu dilakukan dengan pantas dan tenang dalam keadaan atau tempat peristiwa itu berlaku. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. Sediakan nota ceramah anda. 1. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah. anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturanperaturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. (f) Pengurusan dan penyelenggaraan premis yang sempurna. – Rawatan ringan dan kecemasan – Kawalan penyakit berjangkit – Penilaian (screening) atau pemeriksaan kesihatan ke atas muridmurid – Perkhidmatan Pergigian – Rujukan dan rawatan susulan – Program imunisasi 5.(b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah. (a) Kebersihan bahan mentah. (b) Pengendalian makanan yang bersih. (i) Pastikan semua aspek kebersihan yang disebutkan dipatuhi. (c) Kebersihan diri pengendali makanan. . (d) Keperluan kemudahan asas yang mencukupi (e) Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan. anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. (b) Keperluan untuk Memastikan Kawasan Kecemasan Selamat (i) Keselamatan diri perlu dipastikan sebelum melakukan pertolongan kepada mangsa. (ii) Pemerhatian terhadap keadaan sekitar dan pengawasan terhadap lain-lain bahaya terhadap diri dan mangsa. (iv) Awasi diri dan mangsa agar tidak terdedah kepada mana-mana kemungkinan bahaya. (b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat. (iii) Jangan bertindak sendiri jika di luar kemampuan anda. (g) Penyediaan makanan yang betul. (iv) Melatih pekerja mengenai kesihatan dan kebersihan diri dari semasake semasa. (iii) Hindarkan diri anda dari sebarang risiko. (a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan. BAHAGIAN C ARAHAN : Bahagian C mengandungi DUA soalan.

sedikit sebanyak melunturkan semangat murid �� murid dan guru untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan (a) Keberkesanan Pendidikan Kesihatan di SekolahPerkara ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor iaitu: (i) Sikap Pelajar. • Guru yang tidak ada latar belakang pendidikan jasmani dan kesihatan atau pengkhususan diarahkan untuk mengajar kesihatan (ii) Kekurangan Guru Terlatih dalam Kesihatan • Kajian menunjukkan hanya 49. konsumerisme. dan amalan. • Masa yang diperuntukkan untuk PJK begitu terhad • Bilik persalinan dan alat bantu mengajar tiada. AIDS dan isu sosial lain. terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. universiti dan kursus-kursus pendek. • Keadaan ini juga berlaku kerana mata pelajaran PJK ini bukannya mata pelajaran yang diberi keutamaan di sekolah. • Mata pelajaran kesihatan biasanya sebagai pelengkap waktu mengajar guru (iii) Masa dan Kandungan Kurikulum PJK • Kementerian Pendidikan menghadapi kekangan kerana terlalu banyak perkara penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. • Kebanyakan guru yang tidak mempunyai kemahiran bagi mengukur aspek perubahan sikap. Nilai mangsa dengan kaedah pemulihan pernafasan CPR dan dapatkan bantuan dengan segera (ii) Pastikan keadaan mangsa yang tercedera sama ada: • Sedar sepenuhnya atau tidak • Masih bernafas tetapi tidak sedarkan diri • Tidak bernafas tetapi mempunyai denyutan nadi • Tidak mempunyai nadi (d) Meminta Bantuan atau Pertolongan(i) Segera pastikan pertolongan pakar telah dipanggil dan dalam perjalanan. pastikan anda mendapat pertolongan dari orang lain untuk memastikan beberapa perkara iaitu: �� Memastikan kawasan kemalangan selamat �� Membuat panggilan kecemasan �� Mendapatkan peralatan pertolongan cemas �� Mengawal lalu lintas atau keadaan kemalangan �� Mengawal pendarahan atau menyokong tubuh mangsa �� Membantu mengalihkan mangsa ke tempat yang difikirkan selamat. (iv) Penilaian Pendidikan Kesihatan • Oleh kerana matlamat Pendidikan Kesihatan ialah berhubung dengan sikap dan amalan yang positif terhadap kesihatan dan ia memerlukan kemahiran bagi mengukur perubahan-perubahan ini. jadi pihak murid. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda.4% guru-guru yang ditemuduga telah mendapat latihan kesihatan di maktabmaktab perguruan. • Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kemanusiaan dan sumber-sumber tempatan yang sedia ada. Guru dan Pentadbir Sekolah terhadap Kesihatan • Mata pelajaran PJK bukannya mata pelajaran peperiksaan di sekolah. • Beberapa isu baru seperti alam sekitar. Ada JK yang aktif dan ada yang sebaliknya. dadah.(c) Menilai Semua Kecederaan dan Memberi Pertolongan Cemas(i) Cuba melindungi mangsa dari sebarang bahaya. 2. . guru dan pentadbir sekolah memandang ringan terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan mata pelajaran peperiksaan lain seperti Bahasa Melayu dan Matematik. (ii) Sementara menunggu bantuan tiba. (b) Organisasi dan Pelaksanaan Program• Jawatankuasa Bersama RKS yang terdapat di pelbagai peringkat ini berbeza dari segi prestasi.

. (c) Bebanan Kerja Guru • Bebanan tugas 'paper work' dan kerja-kerja perkeranian terutama dalam menyediakan rekod-rekod dan maklumbalas kepada pihak-ihak berkenaan serta tugas-tugas ko kurikulum. • Menjejaskan usaha-usaha membaik pulih dan peningkatan taraf keadaan fizikal sekolah. • Perkembangan staf di pelbagai peringkat terhad akibat perkembangan program-program yang terlalu pantas kerana mengikut arus perkembangan kesihatan semasa. (d) Kemudahan Asas dan Kemudahan Fizikal • Kekurangan kemudahan fizikal di sesebuah sekolah. • Keadaan tersebut menjejaskan tugas-tugas penyelenggaraan dan menjaga persekitaran sekolah yang bersih. masih terdapat banyak kekurangan kemudahan asas dan fizikal sekolah. • Kekangan staf untuk menguruskan program-program kesihatan sekolah. • Menjejaskan program kesihatan sekolah kerana guru-guru terpaksa memberi perhatian kepada perkara-perkara yang telah disebutkan. (e) Masalah Penyelarasan Program • Program kesihatan sekolah ini dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan agensi bukan kerajaan pelbagai masalah seperti penyelarasan kerana setiap agensi terlibat dengan pelbagai program lain dan masing-masing mempunyai tugas keutamaan tersendiri. masih lagi kurang di kebanyakan sekolah. indah dan selamat. • Kadar bilangan tandas dengan bilangan murid. kemudahan fizikal kantin dan asrama padang permainan dan sebagainya. (f) Kewangan • Peruntukan yang diberikan kepada sekolah untuk tugas-tugas penyelenggaraan dan menaiktarafkan bangunan begitu terhad sekali. • Terutama bagi sekolah-sekolah lama. (g) Isu-isu Baharu Kesihatan• Pada masa kini telah wujud beberapa isu baharu dalam kesihatan sekolah seperti: − kesihatan sosial remaja − pengurusan tekanan diri (stress management) − penderaan − perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan seksualiti.• Perkembangan program-program kesihatan begitu mendadak untuk menangani beberapa isu dan masalah kesihatan semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful