Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan.w.a. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8. “Awan melindungi Rasulullah s.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru.doc 3 .w. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859.t.pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6. Antara berikut. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7.

Ciri-ciri pengaruh asing. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT. Bentuk-bentuk pengaruh asing. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Taksub dengan bangsa dan darjat.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. 11. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat.A. 14. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa.doc 4 . Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. mengucap dua kalimah syahadah. Matlamat pengaruh asing. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. Memuja manusia secara berlebihan.W.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10. perawinya thiqah. 13.adil. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859.

Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara. III dan IV I.Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17. potong tangan. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I. Nama-nama Allah s. III dan IV 152100859. III dan IV 18. dibunuh balas.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. II dan III I. II dan III II. II dan IV I. II dan IV I.w. pemulauan. III dan IV II.doc 5 .

II dan IV I. Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I. III dan IV I.doc 6 . Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859. II dan III II.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19. III dan IV 20.

Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. boleh berfikir dan menerima ilmu. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah.doc 7 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan.

doc 8 . 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33. ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29. 35. 34. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859. Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32. 36. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30.

Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. 38. Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859.doc 9 . 40. 39.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.doc 2½ jam 10 .

Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.doc 11 . 3. 152100859. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. Soalan 1 mesti di jawab. Kertas ini mengandungi tujuh soalan. 2. 4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan.

Terangkan dua bertanggungjawab.doc 12 . (4 markah) 152100859. Senaraikan dua ciri Negara Islam. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain.W. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. Nyatakan dua matlamat Negara Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman. Nyatakan dua prinsip syumuliyyah.T. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S.

Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam.doc 13 . (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. (4 markah) 152100859. Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat.

SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan. Nyatakan tanggungjawab tersebut. Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat. tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat.doc 14 .

B 5. C 17.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1.  38. Syurga 22. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. C 18.  39. B 9. D 19. Kufur 32. Mizan 23. B 14. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. Sebat 40 kali sebatan 36. B 16. Bunuh balas 34. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. A 15. B 7. Al-Quran 31. 4. 3. Potong tangan 35.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. Alam kubur/ Alam Barzakh 25. W : Qadha 28. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29. Kiamat 24. Menjelaskan 33. Sebat 100 kali sebatan 37. D 13. C 12. 2. X 40. Anti Hadis SET 2 30. C 6. C 10.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 . A 11. D 8. A 20.

Allah SWT Pencipta. 2. Pemilik dan Pentadbir Alam. Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1.doc 16 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini.

(1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. Wahyu disampaikan 1. Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1.doc 17 . Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. Kebenaran wahyu adalah 2. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. 2. Kesempurnaan hanya milik Allah. 2. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. 2. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. 3.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. tempat dan ruang. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur.

2.doc 18 . Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. 3. Memelihara kesucian agama. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3. 2. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Jaminan hak asasi 5. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. 2. Merealisasikan keadilan. Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. Dua matlamat negara islam ialah: 1. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. 2. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. 2. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. 3. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat.

memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. Ciptaan Allah SWT 1. Bekerja sendiri 2. Memaju dan menaikkan taraf hidup. monopoli dan rasuah. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Berniaga 4.doc 19 . Berubah dan tidak kekal 3. puasa Ramadhan. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. Ciptaan manusia 2. 3. 3. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. Mengelakkan permusuhan antara manusia. 4. Sesuai pada semua 3. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. Bekerja makan gaji 3. zakat dan haji. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. memelihara harta dari dicerobohi. Kekal hingga kiamat 2.

Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1. Menjamin kebahagiaan hidup 3. 4. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2. 3. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Menepati kehendak syarak 3. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. bekerja dan lainlain. Al-Quran 2. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Al-Ijmak 4. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Mengenalpasti kaedah dan strategi. 3. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Al-Hadis 3. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2.doc 20 . Menguji dan mengaplikasi kaedah.

doc 21 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Pengetahuan yang luas 3. Mempertahankan negara. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. 2. Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. 4. Keharmonian. jika ditinggalkan tidak berdosa. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Menuntut ilmu. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2. Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. Mempunyai keyakinan diri 4. Menumpukan taat setia kepada negara 2. Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.doc 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful