Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama.w. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859. Antara berikut. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7.doc 3 . ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”.t. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8. “Awan melindungi Rasulullah s.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6.w.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru.a. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan.

Ciri-ciri pengaruh asing.W. 11. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Memuja manusia secara berlebihan. perawinya thiqah.adil. Matlamat pengaruh asing. Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing.A. 13.doc 4 . Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat. Bentuk-bentuk pengaruh asing. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT. mengucap dua kalimah syahadah.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10. Taksub dengan bangsa dan darjat. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta. 14.

III dan IV 152100859. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. II dan III I. Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara. potong tangan. III dan IV I. Nama-nama Allah s. II dan III II.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17.Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. II dan IV I.doc 5 . III dan IV II. pemulauan. dibunuh balas. III dan IV 18.w. II dan IV I.

Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859. II dan III II.doc 6 . Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I. III dan IV 20. III dan IV I. II dan IV I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19.

doc 7 . Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859. Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah. boleh berfikir dan menerima ilmu. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29. 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33.doc 8 . 36. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859. 35. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30. Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32. ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. 34.

doc 9 . Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859. Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. 38. Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. 39.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37. 40.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.doc 2½ jam 10 .

152100859. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. Kertas ini mengandungi tujuh soalan.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Soalan 1 mesti di jawab. Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. 2.doc 11 . 3. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 4. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan.

Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. Nyatakan dua matlamat Negara Islam. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah.W.T. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan. Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. Terangkan dua bertanggungjawab. Nyatakan dua prinsip syumuliyyah. (4 markah) 152100859. Senaraikan dua ciri Negara Islam. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal.doc 12 .

(4 markah) 152100859. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat.doc 13 . (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam.

tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat. Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat.doc 14 . Nyatakan tanggungjawab tersebut. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya. SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan.

A 11. D 19. B 7. Menjelaskan 33. W : Qadha 28. Mizan 23. D 8. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. C 18. Sebat 40 kali sebatan 36. B 16.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. Bunuh balas 34. Potong tangan 35. C 12. C 6. Alam kubur/ Alam Barzakh 25. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29.  38. Kufur 32. 3. Syurga 22. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. Anti Hadis SET 2 30. C 10. B 9.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 . B 14. B 5. C 17.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1.  39. Kiamat 24. Al-Quran 31. A 15. 4. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. D 13. X 40. 2. Sebat 100 kali sebatan 37. A 20.

doc 16 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini. Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859. Pemilik dan Pentadbir Alam. Allah SWT Pencipta. 2. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1.

2. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Wahyu disampaikan 1. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. tempat dan ruang. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1.doc 17 . Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. 3. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. Kesempurnaan hanya milik Allah. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. 2. 2. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. Kebenaran wahyu adalah 2. Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1.

Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. Dua matlamat negara islam ialah: 1. Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. 2. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. 3. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. Jaminan hak asasi 5. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. 2.doc 18 . 2. Merealisasikan keadilan. Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Memelihara kesucian agama. 2. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. 2. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. 3.

Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. 3. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Ciptaan manusia 2. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. 3. Mengelakkan permusuhan antara manusia. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. 4. Ciptaan Allah SWT 1. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Sesuai pada semua 3. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. Bekerja sendiri 2. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. Bekerja makan gaji 3. memelihara harta dari dicerobohi. puasa Ramadhan. monopoli dan rasuah.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. zakat dan haji. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. Berubah dan tidak kekal 3. Kekal hingga kiamat 2. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Berniaga 4. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Memaju dan menaikkan taraf hidup.doc 19 .

Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. 3. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. Menjamin kebahagiaan hidup 3. Menguji dan mengaplikasi kaedah. 4. 3. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Al-Ijmak 4. Al-Hadis 3. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2.doc 20 . Menepati kehendak syarak 3. bekerja dan lainlain. Mengenalpasti kaedah dan strategi. Al-Quran 2. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2.

Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. Menuntut ilmu. 4.doc 21 . Pengetahuan yang luas 3. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1. Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. Mempunyai keyakinan diri 4. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1. jika ditinggalkan tidak berdosa. Mempertahankan negara. Menumpukan taat setia kepada negara 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1. 2. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2. Keharmonian.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.