BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Aqidah dalam agama berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Apapun yang menjadi ketetapan hati walaupun kita belum pernah melihat apa yang kita yakini ada sudah termasuk memegang aqidah. Secara etimologi aqidah diambil dari kata dasar "al-„aqdu", memiliki berbagai tafsiran, salah satu artinya adalah ikatan atau sangkutan karena aqidah mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam, jadi aqidah memiliki kedudukan sangat sentral dan fundamental, karena itu aqidah ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Secara terminologi yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya, yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. Agama berjalan menyempunakan fitrah manusia dalam mencapai kemajuan dengan cara evolusi, sehingga hal ini telah menjadi sunnah (ketentuan) Allah SWT dalam kehidupan manusia. Allah SWT menyempurnakan agama Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir untuk membawa umat manusia kepada keselamatan. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran menjelaskan aqidah yang benar dan yang salah, apabila aqidah seseorang benar maka selamatlah perjalanan hidupnya, dan apabila aqidahnya salah maka ia akan menjadi kafir. Dewasa ini umat Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. banyak diantara mereka mengaku Islam tapi tidak kenal dengan Islam bahkan tidak mau terikat dengan Islam itu sendiri. mereka menjadikan Islam sebagai sebuah legalitas formal orang beragama tanpa mau tahu ada tuntutan atau konsekuensi logis atas pemilihan agamanya tersebut yaitu beribadah sesuai tuntunan agama yang 1

diyakininya tersebut. Hal ini jelas menjadi ironis sekali, tapi secara umum umat Islam mengalami hal ini. Persoalan ini mendasar dan menjadikan renungan sampai sejauh mana ikatan aqidah seorang pemeluk agam Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan atau sudah sedemikian lalaikah umat terhadap aqidah Islam ini. Untuk itulah penulis menulis tugas ini sebagai wujud renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT terutama yang berkaitan dengan aqidah.

B. Rumusan Masalah 1. Apa itu aqidah islam ? 2. Apa keistimewaan aqidah islam ? 3. Apa saja ayat yang berhubungan dengan aqidah islam, dan bagaimana tafsirnya?

C. Tujuan 1. Sebagai sarana mengetahui aqidah islam 2. Sebagai sarana mengetahui dan memahami keistimewaan aqidah islam 3. Sebagai sarana mengetahui dan memahami ayat yang berhubungan dengan aqidah islam serta dapat menafsirkannya

D. Manfaat 1. Secara teoritis  Sebagai pustaka dan acuan untuk mempelajari serta memahami aqidah islam dengan keistimewaannya 2. Secara praktis  Bagi dosen/guru/ustadz setelah mengetahui keistimewaan aqidah islam dalam tugas ini dapat dilakukan pembuatan modul dan pembelajaran yang sesuai bagi mahasiswa.  Dapat digunakan sebagai sarana memperkuat pengetahuan dan

memantapkan iman serta keyakinan dalam hati mempelajari dan mengamalkannya. 

pembacanya serta mau

Sebagai renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP AKIDAH 1. Definisi Aqidah Bahasa a. Simpul/ikat b. Melakukan ikatan jual beli c. Mengeratkan ikatan perjanjian d. Kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Istilah: a. Ibn Taimiyah  Perkara yang dibenarkan oleh jiwa,hati menjadi tenang,beroleh keyakinan tanpa bercampur keraguan. b. Al-Fairuz Abadi  Sesuatu yang diikat/disimpul dalam hati dan jiwa berpegang dengan agama yang benar dan selamat c. Imam Al-Ghazali  Berpegang dan membenarkan dalam hati,yakin dan pasti tanpa keraguan dan syak. d. Al-Murtada Al-Zabidi  Apa yang dipegang dan yakin sebagai pegangan agama dan bersemi dalam hati dan jiwa. Jadi pengertian aqidah secara istilah, yaitu sebuah ketetapan dimana tidak ada keraguan didalamnya. Percaya dan yakin kewujudan Allah SWT dan sifat kesempurnaNya berdasarkan dalil naqli dan aqli serta berasaskan al-Quran dan Sunnah yang diikuti dengan melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya.

2. Ciri-ciri Aqidah Islam Ciri aqidah islam adalah sebagai berikut: a. Al wudhuhwa al basathah, yaitu tidak ada keraguan didalamnya. b. Sejalan dengan fitrah manusia QS 30:30 3

Al Wasthiyyah (moderat) tidak berlebihan dalam menetapkan keesaan maupun sifat Allah Aqidah Yang Betul *Percaya dengan yakin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Aqidah Yang Salah *Kepercayaan yang bercanggah dengan Nas Syariah (al-Quran dan Sunnah) Ciri-Ciri    Yakin dengan teguh kewujudan dan keEsaan Allah SWT. 4 .c. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah b. Hadis yang bukan daripada Rasulullah wajar ditolak dan daripada Rasulullah wajib diterima sebagai sumber yang sah. Membebaskan akal dan pikiran dari kekeliruan yang timbul karena jiwa yang kosong dari aqidah c. Menuntun orang untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sungguh-sungguh 4. Ciri-Ciri    Menafikan keesaan Allah SWT. Bersumberkan dengan sumber yang benar dan pasti iaitu al-Qur‟an dan sunnah. Prinsip aqidah baku dan tidak mendapat penambahan dari siapapun d. Dibangun diatas bukti dan dalil e. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allh dan bermuamallah dengan orang lain e. Memperoleh ketenangan jiwa d. b. Kepercayaan berlandaskan alquran dan Sunnah. Menjauhi perbuatan mensyirikkan ALLAH. Sumber Aqidah Islam a. Mengamalkan kepercayan bertentangan (Quran dan Hadis). 3. Fungsi Aqidah Islam a. Melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah.

Mengimani asma dan sifat-sifat Allah 6.akan terjadi akidah sesat yang akan membinasakan dirinya. supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. iman kepada Allah mengandung empat unsur. Mengimani rububiyah Allah. Berhujah perlulah diteliti samada hadis itu sahih/da‟if. Prinsip-Prinsip Dasar Aqidah Aqidah Islam pada dasarnya adalah iman kepada Allah. d. dan iman kepada takdir yang baik dan buruk.1 Berdasarkan ayat di atas. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya.c. Kemudian memberi pengajaran kepada kaumnya. Sebab itu hendaklah sebahagian pelajar pergi keluar negeri untuk mempelajari ilmu agama dan ilmuilmu yang dituntut agama untuk dipelajari seperti bermacam-macam kepandaian 1 Surah al-Taubah. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. 5. iman kepada malaikat-Nya. iman kepada kitab-kitab-Nya. tiada sekutu bagi-Nya d. e. yaitu benar-benar mengimani bahwa Dialah Ilah yang benar dan satu-satunya. iman kepada hari akhir. Mengimani uluhiyah Allah. Mengimani wujud Allah b. iman kepada rasul-Nya. 5 . bolehlah dirumuskan bahawa sebahagian dari setiap golongan (penduduk kampung atau negeri) hendaklah takhassus menuntut ilmu agama. ayat 122. yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Dialah Rabb satu-satunya. Al-Qur‟an dan hadis mutawatir merupakan sumber akidah berbentuk yakin dan pasti. Sesungguhnya. tiada sekutu dan tiada penolong baginya c. yaitu: a. Tanpa asas dan ikatan kerohanian . Kepentingan Mempelajari Ilmu Aqidah Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).

Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu akidah. hlm. 287.yang perlu buat menempuh gelombang hidup masa sekarang. Tanpa akidah yang benar. (Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya‟la) Kedua-dua dalil di atas menerangkan kewajipan setiap individu untuk menuntut ilmu. Hal ini adalah bagi mengelakkan diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada perkara-perkara syirik sama ada sesuatu yang telah diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui. Dalam dunia sekarang. bersabda: “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu. kemantapan akidah sangat penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh. mereka akan sentiasa cuba untuk mencari kelemahan Islam melalui kajian daripada pelbagai sumber 2 Prof. seorang pemerintah yang baik dan berjiwa rakyat serta banyak melakukan kebaikan tidak akan diterima segala amal yang dia lakukan selagi mana dia tidak melafazkan “‫”أشٓد أال إنّ إال هللا ٔأشٓد أٌ يحًد رسٕل هللا‬. berkata sedemikian kerana pada masa tersebut negeri Cina amat masyhur dalam membuat kaca. Mempelajari ilmu akidah sangat penting kepada setiap individu muslim kerana hal ini akan dapat memperkukuhkan lagi keimanan dan ketaqwaan seseorang itu kepada Allah Yang Maha Esa atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya.a. bersabda Rasulullah s.a. Dr. terdapat di dalamnya manusia-manusia yang sentiasa ingin melihat kejatuhan Islam dengan cara meruntuhkan akidah umat Islam supaya mengikut cara hidup Barat.a. Akidah yang benar merupakan kunci kepada penerimaan segala ibadah yang kita lakukan. Mahmud Yunus.: “Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim”. Oleh itu. 6 . Nabi Muhammad s.w. Oleh itu. Oleh sebab itu.w.‫ طهب عهى فريضة عهى كم يسهى‬:‫عٍ أَس بٍ يبنك رضي هللا عُّ عٍ انُبي صهى هللا عهيّ ٔسهى قبل‬ Ertinya: Daripada Anas bin Malik r. Hj. Selain itu.a. meskipun sampai ke negeri Cina”. Allah tidak akan menerima segala amalan soleh. 2006.2 Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi: . Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim Rasm Uthmani. mempelajari ilmu akidah juga penting bagi menghindarkan diri daripada terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT.w. kertas dan sebagainya.. Nabi Muhammad s.

Nabi Muhammad SAW yang maksum dari melakukan dosa sentiasa memohon keampunan. Sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT juga boleh mengukuhkan akidah seseorang. Keadaan ini akan menggalakkan diri kita untuk menambahkan amalan-amalan sunat dan dalam masa yang sama akan dapat mengukuhkan akidah. Walaupun perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. Maka dengan sebab itulah pemantapan akidah sangat penting untuk mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang. Keluarga harusnya mendidik anak-anak dengan ajaran agama yang betul. Langkah-Langkah Mengukuhkan Aqidah Ada banyak cara yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan akidah. jiwa dan hati kita akan terasa tenteram serta tenang. belum tentu kita khusyuk sepenuhnya. Sedangkan nabi junjungan besar kita. bagi mengukuhkan akidah kita mestilah sentiasa mendalami pengetahuan dan ilmu keagamaan kita agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak dapat mempengaruhi kita. salah satu pendekatan yang penting adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Contoh dalam melakukan amalan seperti solat. shalat tahajud dan bersedekah. banyak langkah yang boleh kita lakukan diantaranya ialah melakukan banyak perkara sunat seperti membaca al-Quran. Rukun iman dan rukun Islam yang menjadi asas aqidah Islam itu adalah perkara asas yang wajib diajarkan kepada anak-anak. bukan dari sekolah. inikan pula kita yang tidak terlepas dari melakukan dosa. tapi dengan melakukan dengan permulaan yang sedikit dan melakukannya setiap hari adalah cara yang terbaik untuk melakukannya. Selain itu. Bagi mengukuhkan akidah. ini akan dapat menghindari dari melakukan perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah. Jadi langkah yang terbaik adalah dengan sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT. Dalam kehidupan harian kita. Aspek yang mesti diajar kepada anak-anak adalah berkaitan dengan kepercayaan. kita tidak pasti sama ada kita melakukan dosa atau tidak. Dalam suasana dunia yang semakin canggih. Dalam keadaan kita melakukan aktivitas begini. Dengan adanya asas yang kukuh dalam diri seseorang itu.terutamanya nas-nas al-Quran. Sebenarnya pendidikan awal adalah bermula dari rumah. 7. kita 7 . Jadi ini boleh mendatangkan dosa atau sekurang-kurangnya akan mengurangkan pahala.

millah dan ideology lainnya di luar aqidah Islam (aqidah 8 . Pendidikan dari rumah akan berlanjutan ke peringkat sekolah dan pada peringkat ini. karena aqidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebati lan dari arah manapun datangnya. As-Sunnah. bijak dan pandai sehinggakan kepintaran mereka itu digunakan untuk membuatkan diri mereka terkenal.Hal itu tidak mengherankan. Keistimewaan itu antara lain: 1. ramai manusia yang bertambah cerdik. terutamanya mendidik agama itu sendiri. KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM Aqidah Islam yang tercermin di dalam aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh aqidah manapun.tidak akan terlepas daripada menerima berbagai pengaruh sama ada baik atau buruk. ia perlukan kekuatan iman. B. anak-anak yang akan mewarisi kehidupan akan dapat hidup dalam suasana yang penuh harmoni. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh berbagai madzhab. kita mampu menepis kenyataan ini agar tidak terpengaruh dan dalam masa sama akan meningkatkan kepercayaan serta keimanan kepada Allah SWT. aqidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. Jadi. rasul dan utusan-utusan Tuhan. Persoalan iman dan akidah mestilah ditangani sebaik-baiknya agar pada masa akan datang. Dengan cara mendalami pengetahuan agama. guru-guru turut terlibat dalam mendidik anak-anak. aman dan bebas daripada keruntuhan akhlak. Sumber Pengambilannya adalah Murni Hal itu karena aqidah Islam berpegang pada Al-Qur‟an. Ini adalah asas utama dalam mengukuhkan akidah. Kenyataannya sekarang. Apa yang penting sekarang adalah peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak bermula dari rumah. dan ijma‟ Salafush shalih. Ada segelintir manusia yang sudah terlalu pandai menganggap mereka sebagai Tuhan. Pendidikan asas agama penting untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan. Mengukuhkan akidah bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Asy-Syuyu’iyah fi Mawazin Al-Islam. “Alif laam miin. Firman-Nya.Nashir Al-Qifari. 1/247 4 ) Tentang komunisme lihat Madzahib Fikriyah Mu’ashirah. Al-Baqarah: 1-3) 3 ) Lihat Ar-Rad Al-Kafi ‘Ala Mughalathati Ad-Duktur Ali Abdul Wahid Wafi karya Ihsan Ilahi Zhahir. 409. Kaum Rafidlah mengambil ajarannya dari asumsi mereka di dalam al-jafr (tulisan tangan Ali bin Abi Thalib _) dan perkataan imam-imam mereka. Syaikh Shalih bin Sa’ad Al -Luhaidan. Kaum sufi mengambil ajarannya dari kasyaf (terbukanya tabir antara makhluk dengan Tuhan). dan Al-Ilmaniyah wa Tsimariha Al-Khabitsah. 21-24. 211-216. hadas (tebakan). Al-Kaid AlAhmar. hal. dan mimpi. Jadi.4 Sedangkan aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah –alhamdulillah.” (QS. Berdiri di atas Pondasi Penyerahan Diri kepada Allah dan Rasul-Nya Hal itu karena aqidah bersifat ghaib. Yaitu. Labib As-Sa’id. seperti Komunisme dan Sekularisme. iman kepada yang ghaib merupakan salah satu sifat terpenting bagi orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah Ta‟ala. Ushul Madzhab Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al -Itsnay ‘Asyariyah karya DR. 2/586. Muhammad Quthub. dan Naqd Ushul Asy-Syuyu’iyah. ilham. dan Mas’alah At-Taqrib Baina Ahli Sunnah wa Asy-Syi ’ah karya DR.Ahli Sunnah wal Jama‟ah).3 Para Ahli kalam mengambil ajarannya dari akal (rasio).yang mendirikan shalat. Safar bin Abdurrahman Al -Hawali. hal. dan yang ghaib tersebut bertumpu pada penyerahan diri. Islam tidak akan berdiri tegak melainkan di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan. Nashir Al-Qi fari. Orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. 2. dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.selamat dan bersih dari kebohongan dan kepalsuan semacam itu. Sementara itu para penganut madzhab-madzhab pemikiran dan aliran-aliran sesat lainnya. hal. mereka yang beriman kepada yang ghaib. Abdurrahman Habankah Al -Maidani. 588-609. Syaikh Muhammad Syakir Asy-Syarif 9 . 132-134. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Tentang sekularisme lihat Al-Ilmaniyah DR. mendasarkan pokok-pokok mereka pada sampah pikiran orang-orang sesat dan pola pikir orangorang kafir dan atheis yang menjadikan hawa nafsu dan syahwat mereka sebagai sumber hukum bagi hamba-hamba Allah.

6 hal.5 3. hal.dengan adil. maka akalnya pun terbatas. Sehingga tidak ada pilihan lain selain beriman kepada yang ghaib dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. dan kekuatan yang terbatas. dan pemahaman yang benar. akal. Akal murni yang bebas dari pengaruh syahwat dan syubuhat tidak akan bertentangan dengan nash yang shahih dan bebas dari cacat. fair. Syaikh Ibnu Sa’di. jikalau diandaikan bahwa seseorang bisa melepaskan diri dari segala macam aqidah dan hatinya menjadi kosong dari kebenaran dan kebatilan. kemudian ia mengamati semua jenis aqidah –yang benar maupun yang salah. Syaikh Muhammad bin Isma’il. Padahal. Oleh karena itu. Sebagaimana pendengaran manusia yang terbatas penglihatannya yang terbatas. 309 10 . melainkan tunduk kepada rasio. Sesuai dengan Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat Aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah sesuai dengan fitrah yang sehat dan selaras dengan akal yang murni. 6 5 ) Lihat Al-Mahdi Haqiqah La Khurafah. dan hawa nafsu. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya tidak berserah diri kepada Allah dan RasulNya. dan mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya adalah halusinasi dan asumsi-asumsi yang membutakan fitrah dan membodohkan akal.Sebab. 14 ) Lihat Al -Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin fi Ibthali Ushul Al-Mulhidin. niscaya ia akan melihat kebenaran dengan jelas dan mengetahui bahwasanya orang yang menganggap sama antara aqidah yang benar dan yang tidak benar adalah seperti orang yang menganggap sama antara malam dan siang. karena kelemahan dan keterbatasannya. akal tidak mampu memahami yang ghaib dan tidak mampu secara mandiri mengetahui syariat secara rinci. mendahulukan rasio daripada wahyu. sumber kerusakan umat dan agama tidak lain adalah karena mendahulukan aqli daripada naqli.

Tidak ada yang menyimpang darinya selain orang yang binasa. Jelas. no. sehingga bisa dipahami oleh orang berilmu maupun orang awam. maupun Keyakinan (I’tiqad) Keistimewaan ini merupakan salah satu karakteristik Ahli Sunnah yang diakui oleh banyak seterunya. Berbeda dengan aqidah-aqidah lainnya yang bersifat bid‟ah dan tidak memiliki landasan dari Al-Qur‟an. 1/36-38. malam harinya seperti siang harinya.7 Hadis ini memaparkan pokok-pokok ajaran Islam dengan sangat mudah. 8 11 . Karena Rasulullah membawakannya dalam kondisi yang putih bersih.4. Kitab Al-Iman. ringan. maupun kebengkokan di dalamnya. anak kecil maupun orang tua. sejelas matahari di tengah hari. Karena dalil-dalilAlQur‟an dan As-Sunnah bagaikan makanan yang dimanfaatkan oleh setiap manusia. Salah satu contoh kejelasannya adalah sebuah kitab yang sangat populer didalam Hadis tentang Jibril. kerancuan. Semua orang bisa memahaminya. Karena. As-Sunnah. Sanadnya Bersambung kepada Rasulullah. bayi. seperti Syi‟ah dan lain-lain. serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. lafazh-lafazhnya begitu jelas dan maknamaknanya demikian terang. Begitu pasti. Tidakkah anda memikirkan bahwa yang mampu memulai pasti lebih mampu untuk mengembalikan lagi. baik dalam Bentuk Ucapan. Mudah dan Terang Aqidah Islam adalah aqidah yang mudah dan jelas. jelas dan terang. dan Imam-Imam Agama. 7 ) Lihat Shahih Muslim. 5. kerumitan. atau riwayat dari generasi Salafush shalih. Tidak ada kekaburan. bahkan seperti air yang bermanfaat bagi anak-anak. Perbuatan. Sehingga Alhamdulillah tidak ada satu pun di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jama‟ah yang tidak memiliki dasar atau landasan dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dalil-dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah demikian nikmat dan jelas. maupun riwayat dari generasi Salafush shalih. sehingga bisa memuaskan dan menenangkan jiwa. nyata.Dalil-dalil lain seperti itu sangat banyak jumlahnya. Maknanya merasuk ke dalam pemahaman dengan penglihatan awal dan pandangan pertama. dan jelas. orang yang kuat maupun orang yang lemah. Para Tabi’in.

” (QS. Sebab. Bebas dari Kerancuan. Al-Anbiya’: 22) Yang hendak menciptakan pastilah mengetahui dahulu kemudian menciptakan. maupun kabur. dan ucapan-ucapannya tampak serampangan. kebenaran itu tidak mungkin rancu. Allah Ta‟ala berfirman. 348 9 12 . Ar-Ruum: 27) Manajemen di sebuah tempat saja tidak mungkin bisa berjalan dengan tertib bilamana ditangani oleh banyak manajer.Allah Ta‟ala berfirman. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. melainkan serupa satu sama lain dan saling menguatkan. hal.8 6. “Sekiranya di langit dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah. hal. Bagaimana tidak? Aqidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Allah Ta‟ala berfirman. sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS. 21-22 ) Lihat Al-Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin. “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui. dan itu lebih mudah bagi-Nya.9 8 ) 8 Lihat Tarjih Asalib Al-Qur’an ‘Ala Asalib Al-Yunan. “Dan Dia-lah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya kembali. Bahkan anda bisa menemukan salah seorang dari mereka mengalami paradoks dengan dirinya sendiri. Ibnul Wazir.” (QS. “Andaikata Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah. Anda menemukan bahwa bagian yang satu membatalkan bagian yang lain. Bagaimana pula dengan alam semesta? Allah Ta‟ala berfirman.” (QS. paradoks. niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Al-Mulk: 14) Dalil-dalil semacam itu bagaikan air yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang hidup. dan para pendukungnya benar-benar paradoks. Paradoks dan Kekaburan Di dalam aqidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. An-Nisaa’: 82) Sedangkan kebatilan justru sebaliknya.

Anda tidak perlu heran terlalu jauh. hal. Bahkan. hal. Betapa banyak paradox (pertentangan) di dalam keyakinan mereka. Tapi kita melihat pokok agama mereka yang lain ternyata bertolak belakang dengan klaim tersebut. 8085. Jika mereka ditanya. Aqidah Al-Imamiyah Inda Asy-Syi ’ah Al -Itsnay Asyariyah. Syaikh Abdurrahman Al -Wakil. seluruh alam semesta ini diciptakan dari cahayanya (nuur Muhammad _). Salah satu contohnya adalah bahwa sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa Nabi adalah makhluk pertama. 38 13 . Pun. “Taqiyah” (menghindar). Dr.10 Salah satu pokok agama mereka (kaum Syi‟ah Rafidlah) adalah berlebih-lebihan terhadap para imam. hal. menurut mereka. Ihsan Ilahi Dzahir. Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al-Itsnay Asyariyah fi Mizan AlIslam. Rabi’ bin Muhammad As-Su’udi.” Lihatlah paradoks ini. tahqiq: Muhammad Malullah. paradoks. misalnya. 74-75. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. Asy-Syi ’ah wa AsSunnah. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya. Abdullah Al-Jumaili. 190-193. “Perayaan maulid Nabi _ yang dilahirkan pada tahun gajah. DR. Tidakada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. hal.” Musuh yang mana? Bukankah anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati. Nashir Al-Qifari. “Taqiyah (menghindar) dari siapa?” Mereka menjawab. dan Al-Khumaini wa Tafdlilu Al -A’immah ‘Ala Al-Anbiya’. “Perayaan apa yang andaadakan?” Mereka menjawab. hal. 66. 11 Kendati pun demikian. “Mengapa imamimam anda bersembunyi? Mengapa mereka tidak menyuarakan kebenaran?” Maka mereka akan menjawab. mereka terlihat selalu mengadakan perayaan mauled (hari kelahiran) Nabi. 69. 124. As-Salus. DR. Karena.” Jika mereka ditanya. Ali As-Salus. Muhibbuddin Al-Khathib. 2/456-467. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat yang bahkan tidak dimiliki oleh para Nabi. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka?! Hal yang sama juga tentang kaum sufi. hal. dan Al -Fikr Ash-Shufi fi Dlau’I Al-Kitab wa As-Sunnah. 11 ) 11 Lihat Hadzihi Hiya Ash-Shufiyah. hal. Jika mereka ditanya. jangan ditanya kerancuan. mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Muhammad Malullah. tentang madzhab-madzhab 10 ) 10 Al-Mujaz fi Al-Madzhib wa Al-Adyan Al-Mu’ashirah. Kaum Rafidlah. Dan lihat Al-Khuthuth Al-Aridlah. Badzlu Al-Majhud fi Musyabahati Ar-Rafidlah li Al-Yahud. Aqidah Al-Imamah Inda Al-Ja’fariyah fi Dlau’I As-Sunnah. “Dari musuh-musuh. karena paradoks adalah perilaku dari setiap kebatilan dan pembuatnya. salah satu prinsip agama mereka adalah “taqiyah” (menghindar). aqidah Ahli Sunnah bebas dari semua itu. Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq.Jadi. Nashir Al-Aql. Mereka tahu kapan mereka akan mati. dan kekaburan yang ada didalamnya.

7. nikmat kubur. Aqidah Islam Terkadang Berisi Sesuatu yang sulit di cerna akal. Akan tetapi. aqidah-aqidah Yahudi yang sudah diubah. Sebab. bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha Bijaksana menjadi rasialis.pemikiran sesat lainnya. Neraka. berpihak kepada salah satu etnis. Al-Fi raq Baina Auliya’ Ar-Rahman wa Auliya’ Asy-Syaithon. dengan nama bapa. dan Ad-Durroh Al-Mukhtahsarah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. tunduk. tetapi tidak Berisi Sesuatu yang Mustahil. mereka mengatakan bahwa Allah adalah oknum ketiga dari tiga oknum (trinitas).12 Sedangkan aqidah-aqidah lainnya berisi kemustahilan-kemustahilan yang secara aksioma dinyatakan mustahil oleh akal. Ternyata ketika penindasan Hitler terhadap Rusia semakin kuat pasca Perang Dunia Kedua. Lihatlah omong kosong di atas yang dinilai mustahil oleh akal. maka Stalin si durjana memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah dan menundukkan diri kepada Allah Ta‟ala. Di dalam aqidah Islam terdapat hal-hal yang memusingkan akal dan sulit dipahami. 3/147. Akal mengalami kebingunan dalam memahami hakikat dan bentuk perkaraperkara tersebut. Menurut mereka. yang tidak berbicara dari hawa nafsu dan tidak dimasuki kebatilan dari arah manapun datangnya. anak dan ruhul qudus adalah tuhan yang satu. dan patuh. akal tidak meni lainya mustahil (impossible). dan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Ta‟ala. Karena. haudl (telaga). dan menelantarkan etnis-etnis lainnya? Adapun umat Nashrani. Ibnu Sa’di. Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Menurut mereka. Mereka menyatakan bahwa tuhan tidak ada dan seluruh kehidupan adalah materi. 40 14 . shirath (jembatan). perkara-perkara tersebut berasal dari wahyu yang diturunkan. Allah telah memilih mereka sebagai pilihan dan menjadikan bangsa-bangsa lainnya sebagai keledaikeledai yang bisa ditunggangi oleh bangsa Yahudi. Bagaimana mungkin tiga oknum menjadi satu? Ini adalah kemustahilan yang tidak bisa digambarkan. hal. Termasuk keyakinan mereka tentang 12 ) Lihat Dar’u Ta’arudli Al-Aqli wa An-Naqli. Komunisme misalnya yang dibangun berdasarkan atheisme dan pengingkaran terhadap semua agama. 89. hal. seperti perkara-perkara ghaib: siksa kubur. melainkan pasrah. Misalnya. Surga.

si wanita mengatakan sesuatu yang lain dan si anak mengatakan pendapat yang lain lagi. dan dihalalkan baginya apa saja yang semula diharamkan. Karena itu.khamr mengisyaratkan darah Yesus dan roti mengisyaratkan jasadnya.14 13 ) Perjamuan Tuhan termasuk salah satu keyakinan umat Nashrani yang sesat. maka sejak saat itu yang bersangkutan telah bebas melakukan apa saja yang dilarang. hal. Lantas. yang berisi perjanjian bahwa pihak gereja menjamin pihak pembeli akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. “Seandainya anda bertanya kepada seorang pria Nashrani. mana mungkin jasad dan darahnya bisa dibagikan kepada semua orang?! Sedangkan serti fikat pengampunan dosa merupakan salah satu lelucon gereja dan ketololan yang tidak akan sudi dilakukan oleh orang yang sedikit berakal sehat. Ibnul Qayyim. sebagian cerdik pandai mengatakan bahwa semua ucapan manusia bisa dimengerti kecuali ucapan umat Nashrani. hal. maka makanan dan minuman itu akan berubah wujud di dalam dirinya. istrinya dan anaknya tentang tauhid mereka. mereka beranggapan bahwa Yesus pernah mengumpulkan murid-muridnya pada malam hari sebelum penyalibannya. Lihat Al-Ilmaniyah. Karena. dan dengan demikian ia telah larut di dalam ajaran-ajarannya.“Perjamuan Tuhan”. seolah-olah ia memasukkan daging dan darah Yesus ke dalam perutnya. 2/155. barangsiapa memakan roti dan meminum khamr di gereja pada hari Paskah. Jadi. Kemudian. Syaikh Muhammad Abu Zahrah. 99.13 Oleh sebab itu. Karena –menurut mereka. Hal itu karena orang yang membuatnya tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Mereka menggabungkan dua hal yang paradoks di dalam pembicaraan mereka. Yesus memotong-motong roti itu dan membagikannya kepada mereka untuk dimakan. sementara orang-orang yang makan itu merasakan cita rasa roti dan khamr pada umumnya?! Dikatakan bahwa jasad Yesus itu satu. Sehingga. 321 15 . Mereka berbicara berdasarkan kebodohan.” Dan ada pula yang mengatakan. mana mungkin bisa digambarkan bahwa roti dan khamr berubah wujud menjadi daging dan darah. “Seandainya ada 10 orang Nashrani berkumpul. niscaya si pria akan mengatakan sesuatu. ada sebagian orang yang mengatakan. niscaya mereka akan terbagi menjadi 11 pendapat. 114-115 14 ) Al-Jawab Ash-Shahih li Man Baddala Diin Al -Masih. Konon. Dan lihat Al. 110-111. dan lain-lain yang dini lai mustahil oleh akal. dan Muhadlarat fi An-Nashraniyah. ketika itu Yesus membagikan khamr (minuman keras) dan roti kepada mereka. Hal itu semacam pembagian Surga dan memperjualbelikannya secara terbuka dengan menulis serti fikat untuk para pembeli. hal. sedangkan Perjamuan Tuhan berjumlah ribuan setiap tahunnya dan tersebar di mana-mana. Hakikatnya.Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa An-Nashara. Keyakinan ini merupakan suatu perkara yang pasti ditolak oleh akal. sertifikat pengampunan dosa. dan dibebaskan dari segala bentuk kejahatan dan kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. Ibnu Taimiyah. apabila pihak pembeli sudah menerima sertifikat pengampunan dosa dan memasukkannya ke dalam tasnya.

Menurut mereka. Kaum Rafidlah. ya Abal Hasan (Salam sejahtera untukmu. lihatlah khurafat terowongan itu. Semua firqah mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. Karena mereka beranggapan bahwa si pembunuh membebaskan lahut dari nasut. Mereka berpendapat bahwa Ali tinggal di bulan. Subhanallah! Lalu. Jika ada awan yang melintasi mereka. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. apa gunanya Al-Qur‟an yang tidak akan muncul kepada manusia kecuali di akhir zaman nanti? Kemudian. 31-32. pada bagian kehitaman di bulan tersebut. misalnya. wahai Abul Hasan). Muhammad bin Ahmad Al-Khathib. hal.16 Mereka juga berangapan bahwa tempat tinggal Ali bin Abi Thalib adalah awan. Abdurrahman bin Muljam. mereka mengkultuskan bulan dan menyembah Ali yang berada di sana. berpendapat bahwa AlQur‟anul Karim yang ada di tangan umat Islam dan telah dijamin untuk dilindungi oleh Allah adalah Al-Qur‟an yang tidak lengkap dan telah diubah. 365 16 . hal. kemudian. 87 16 itu telah ) Lihat Al-Harakat Al-Bathiniyah fi Al-Alam Al-Islami. simaklah statemen mereka. sesuaikah dengan kebijaksaan. Oleh 15 ) 15 Lihat Ar-Radd ‘Ala Ar-Rafidlah. Golongan ini disebut Firqah Qomariyah. dan AtTasyayyu’ wa Asy-Syi ’ah. Pertama-tama. Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman dari sebuah terowongan di Samura. maka mereka akan berkata. Ahmad Al-Kasrawi. bahwa Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman.Jikalau kita mengamati dengan seksama aqidah-aqidah yang diyakini oleh aliran-aliran sesat.” Mereka juga mengatakan bahwa petir adalah suaranya dan ki lat adalah cemetinya.15 Lalu. Kendati pun demikian mereka sangat menghormati pembunuhnya. “Assalamu‟alaika. Oleh karena itu. hal. kasih sayang dan keadi lan Allah bilamana manusia hidup tanpa petunjuk dan wahyu hingga ketika akhir zaman tiba maka Allah akan menurunkan Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi mereka? Sedangkan kaum Nushairiyah memiliki reputasi tertinggi dalam kebohongan ini. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa Ali tinggal di bulan. maka kita akan menemukan bahwa di dalamnya banyak terdapat kemustahilan. apa gerangan bagian kehitaman yang ada di bulan itu sebelum Ali diciptakan?! Sebagian lainnya beranggapan bahwa Ali berada di matahari. DR.

Suhair Al-Fiil. 223. segala urusan tidak bisa berjalan tanpa aqidah Islam. 17 ) Lihat An-Nushairiyah. Bahkan. Ketika ia berada di Teheran. Kiblat itu berubah-ubah seiring dengan perpindahan dan pergerakan sang pemimpin. Dan ketika ia berada di Baghdad. Ia berlaku bagi generasi awal maupun belakangan. Umum. Golongan mereka disebut dengan Firqah Syamsiyah. hal. 1415 17 .17 Jika kita mengamati aqidah kaum Baha‟iyah. Aqidah Khatmi An -Nubuwwah. bangsa Arab maupun non Arab. dan keadaan. Umat dan Keadaan Aqidah Islam bersifat umum. maka kiblat mereka adalah Baghdad. dan berlaku untuk segala zaman. dan Al-Baha’iyah. maka penjara Teheran adalah kiblat mereka. Pun ketika ia di Akka. Muhsin Abdul Hamid. maka kita akan melihatnya penuh dengan keanehan. Ahmad bin Sa’ad bin Hamdan. Begitulah seterusnya. Hal itu ditegaskan sendiri oleh sang pemimpin. Ketika mengerjakan shalat. hal. DR. Ihsan Ilahi Zhahi r. Al-Baha’iyah. umat. 2/93-103 18 ) Lihat Al -Baha’iyah Naqd wa Tahlil. Abdullah Al -Hamawi. universal. hal. mereka menghadap ke arah matahari sewaktu beribadah. mereka menghadap ke arah pemimpin mereka. maka kiblat mereka di Akka. 31-38. bagaimana cara kaum Baha‟iyah mengetahui kiblat mereka sewaktu Al-Baha‟– sang pemimpin. 8. Tempat. dan setiap orang yang berakal tidak punya pilihan lain selain memvonisnya sebagai aqidah yang sesat dan mustahil. DR. DR. Al-Baha‟ Al-Mazandarani. Muhibbuddin Al-Khathib. tempat. hal. aqidah Ahli Sunnah bebas dari itu semua. alhamdulillah. Universal dan Berlaku untuk Segala Zaman. Ambillah contoh tentang kiblat kaum Baha‟iyah. Adakah seseorang yang pernah melihat permainan seperti ini? Kemudian.berada di perjalanan pada waktu alat komunikasi nirkabel dan televisi belum ada? 18 Jadi. 150. Haqiqat AlBabiyah wa Al-Baha’iyah.karena itu.

walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Ash-Shaff: 8) Salah satu contoh yang menunjukkan kekokohan dan keberlanjutan aqidah Islam adalah bahwa pendapat-Pendapat Ahli Sunnah tentang sifat-sifatAllah. Kaum Yahudi dan Nashrani telah melakukan penggantian. pengubahan. Ini sangat berbeda dengan millah-millah yang lain. sebagaimana diriwayatkan dari generasi Salaf. ternyata ia kembali muda. Aqidah-aqidah tersbut tidak mempunyai sifat kekal dan berkelanjutan. golongangolongan yang sesat. Kokoh. dan kekal. Betapapun besar dan bagusnya aqidahaqidah tersebut ternyata tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama setelah melewati banyak perubahan dan berbagai macam perkembangan. Stabil dan Kekal Aqidah Islam adalah aqidah yang kokoh. tiba-tiba ia mulai hilang dan 19 ) Lihat Tsabat Al-Aqidah Al-Islamiyah Amama At-Tahaddiyat. syafaat. baranya sudah redup. penambahan. dan sesungguh-nya Kami benar-benar memeliharanya. 19 Bagaimana tidak. Sedangkan firqah-firqah lainnya jarang sekali mampu bertahan dengan memegang teguh sebuah pokok. Syaikh Abdullah Al-Ghunaiman 18 . stabil. Nashrani. dan jernih. dan tidak menyerahkan hal itu kepada salah satu makhlukNya? Allah Ta‟ala berfirman. maupun pengurangan. dan manipulasi terhadap kitab suci mereka.” (QS. Aqidah Islam sangat kokoh ketika menghadapi bertubi-tubi pukulan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi. Ia ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya tanpa mengalami perubahan. dan lain-lain. dan apinya sudah padam. semuanya masih terpelihara. terang. dan lain-lain. sedangkan Allah lah yang langsung menangani pemeliharaan dan eksistensinya. dan paham-paham yang destruktif. namun Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya. Al-Hijr: 9) Dia juga berfirman.9. “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Setiap kali mereka menganggap bahwa tulangnya sudah rapuh. Tidak lama setelah batangnya mengeras dan durinya menguat. takdir.” (QS. Aqidah Islam akan tetap kokoh sampai hari Kiamat dan senantiasa dilindungi oleh Allah. penggantian. Majusi. “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an.

berikut pekerjaan-pekerjaan hati yang berporos pada kembali kepada Allah dan tertariknya seluruh dorongan hati kepada-Nya. Aqidah yang benar akan membuahkan pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak yang luhur. tiba-tiba ikatannya terlepas dan susunannya berguguran di tangan para penganutnya sendiri. Karena. Mengangkat Derajat Para Penganutnya Barangsiapa menganut aqidah Islam lalu pengetahuannya tentang aqidah itu meningkat. pengamalannya terhadap konsekuensi aqidah pun meningkat. sempurna kemuliaannya. Hal itu karena aqidah yang benar merupakan hal terbaik yang didapatkan oleh hati dan dipahami oleh akal. para Malaikat-Nya. maka Allah akan mengangkat derajatnya.lenyap. Orang yang memilikinya akan mencapai puncak keutamaannya. para Rasul-Nya. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu dengan lebih jelas ketimbang fakta komunisme yang pernah menggemparkan dan menghebohkan dunia. Dan kemuliaan itulah yang bisa mengangkat umat ke puncak kejayaan dan kemuliaan. 19 . hari Akhir. sesungguhnya wujudnya adalah upaya mencapai kesempurnaan dan komitmen untuk menghiasi diri dengan keutamaan dan membersihkan diri dari kenistaan. kitab-kitab suci-Nya. takdir baik dan buruk. Keutamaan sejati yang tidak tertandingi oleh keutamaan manapun dan kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh kemuliaan manapun. Kemuliaan seperti itulah yang bisa mengangkat hati. 10. baik dalam skala individu maupun kelompok. aqidah-aqidah atau paham-paham tersebut adalah produk manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan kebijaksanaan. menaikkan pamornya. menyucikan jiwa. Tidak lama setelah komunisme mencapai puncak kejayaannya. dan tinggi derajatnya di tengahtengah manusia. kehidupan yang baik bisa diraih di dunia dan kebahagiaan yang kekal bisa dirasakan di Akhirat. menjernihkan pandangan mata. Sehingga. Dasar dan pondasi kemuliaan itu adalah aqidah yang benar yang dibangun di atas pondasi iman kepada Allah. dan mengantarkan pemiliknya kepada tujuan tertinggi dan tempat terhormat. dan menyebarluaskan kemuliaannya di tengah khalayak. dan aktifitasnya untuk mengajak manusia ke dalamnya juga meningkat.

kitab Al-Imaroh. kejatuhan sesudah ketinggian. Barangsiapa memuliakannya. dan mendekati titik nadir kehancuran dan kebinasaannya. Merekalah orang-orang yang menang. Muslim.Ghunaiman. Sampai datang keputusan Allah. dan membuat musuh-musuh menguasai mereka. memecah-belah kesatuannya. Kemenangan dan Kemapanan Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang memiliki aqidah yang benar.disertai pelaksanaan terhadap syariat-syariat yang lahir.” (HR. Syaikh Abdullah Al. Hal itu bisa diketahui oleh setiap orang yang membaca sejarah. kemalasan sesudah kerja keras. mereka tidak lama lagi akan segera jatuh dari ketinggiannya. serta pemenuhan hak-hak seluruh makhluk. “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Akibatnya.” (QS. 3/1524). Hal itu karena penyimpangan aqidah akan berdampak paling signifikan dalam merusak eksistensi umat. kebodohan sesudah pengetahuan. Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan. 15 20 . selamat. dan mendapatkan pertolongan. maka maka Allah Allah akan akan Dan barangsiapa meninggalkannya. dan pengangguran sesudah keaktifan. Kemudian umat yang melenceng dari aqidahnya yang benar dan menyimpang dari minhaj agamanya yang lurus.perpecahan sesudah persatuan. Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang melecehkan mereka. meluncur dari puncak kejayaannya. kehinaan sesudahkejayaan. 20 Allah Ta‟ala berfirman. hal. 20 ) Lihat Dzammu Al-Furqah wa Al-Ikhtilaf di Al-Kitab wa As-Sunnah. Sabda Rasulullah SAW. menganut aqidah yang benar. sementara mereka seperti itu. “Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang membela kebenaran. AlMujadalah: 11) 11. menistakannya. ia ditimpa kekerdilan sesudah kebesaran.

sebagaimana yang terjadi di Andalusia dan lain-lain. sehingga mengakibatkan jatuhnya korbanjiwa yang hampir mendekati angka dua juta jiwa dan menyebabkanruntuhnya singgasana khilafah Islamiyah? Dan apa pula yang menuntun umatIslam mundur ke belakang dari pentas peradaban akhir-akhir ini. niscaya akan selamat dan sentosa. niscaya akan tenggelam dan celaka. 444. maka terjadilah apa yang terjadi. 48 21 . Muhammad Al -Khadlir Husain. menghalalkandaerah terlarangnya dan menjarah kekayaannya? Peristiwa-peristiwa itu disebabkan sejumlah faktor. Maka barangsiapa berpegang teguh padanya. namun yang terutama dan terpenting adalah “penyimpangan aqidah”. mereka telah –dan terus-menerusmelakukan serangan dahsyat yang bertujuan 21 ) Lihat Tanzih Ad-Diin wa Hamalatihi wa Rijalihi. Aqidah Islam adalah Aqidah Persaudaraan dan Persatuan Umat Islam di berbagai belahan dunia tidak akan bersatu dan memiliki kalimat yang sama kecuali dengan berpegang teguh pada aqidah mereka dan mengikuti aqidah tersebut. Dan barangsiapa meninggalkannya. hal.Manakala umat Islam menyimpang dari ajaran agamanya. Selamat dan Sentosa Karena As-Sunnah adalah bahtera keselamatan. 21 Apa yang membuat Andalusia melayang? Dan apa yang mendorong umat Nashrani menguasainya dan menistakan warganya? Apa pula yang membuatbangsa Tartar yang demikian perkasa mampu melakukan serangan sporadisterhadap wilayah teritorial Islam. Al-Adillah wa Al-Barahin. Ibnu Taimiyah. Sebaliknya. Karena itu. mereka tidak akan berselisih dan berpecah belah melainkan karena kejauhan mereka dari aqidah itu dan penyimpangan mereka dari jalannya. dan Al-Adhomah. hal. Ini adalah fakta yang diketahui dengan benar oleh musuh-musuh Islam pada masa lalu dan pada masa kini. hal. sehinggamenjadi beban bagi orang lain dan menjadi mangsa yang sangat mudah bagimusuh-musuhnya yang telah berhasil menguasai mereka. Ibnu Sa’di. hal. 12. 22 13. 24 22 ) 22 Lihat Naqdlu Al-Mathiq. 303.

14. Mereka mengetahui siapa yang harus dijadikan sebagai teman dan siapa yang harus diposisikan sebagai musuh. Melindungi Para Pemeluknya dari Tindakan Serampangan. Karena. dadanya lapang menerima keputusan-Nya. Ia juga tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Anda bisa menemukan mereka 22 . Sehingga mereka akan dilanda perpecahan (friksi) di antara sesamanya dan barisan mareka dipenuhi dengan perselisihan. Berbeda dengan para penganut aqidah lainnya. Istimewa Aqidah Islam adalah aqidah yang istimewa. 15. pemeluknya pasti selamat dari ceraiberai. pemeluknya pun selamat dari tindakan mengikuti hawa nafsu dan tindakan serampangan dalam membagi wala‟ (loyalitas) dan bara‟ (berlepas diri). Jihad maupun dakwah mereka pun akan mudah dipatahkan. 16. Prinsipnya jelas. sebagian dari mereka melakukan penyimpangan dalam masalah ibadah. sehingga ia tidak pernah menyembah dan berharap kepada selain Allah. manhajnya satu. dan kehancuran. Sehingga. Walhasil. tersesat jalan. dan tidak berubah-ubah. Sebab. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran kepada Para Pemeluknya Tidak ada kecemasan di dalam jiwa dan tidak ada kegalauan di dalam pikiran. 17. Hal itu karena aqidah yang benar memberinya tolok ukur yang detil dan tidak pernah salah. Walhasil. jalan mereka adalah lurus dan tujuan mereka jelas. dan pikirannya terang dengan mengenal-Nya.melemahkan aqidah yang tertanam di dalam jiwa umat Islam. Sehingga ia merasa rela menjadikan-Nya sebagai Rabb Yang Maha Mengatur dan sebagai Hakim Yang Maha Menetapkan hukum. Walhasil. cinta dan kebencian. Kekacauan dan Kehancuran Karena. aqidah ini bisa menyambungkan seorang mukmin dengan Penciptanya. Selamat Tujuan dan Tindakan Pemeluk aqidah Islam selamat dari penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah. mereka akan mudah dikalahkan. dan pemeluknya pun adalah orang-orang yang istimewa. hatinya merasa tenang dengan ketentuan-Nya. tetap.

anda bisa menemukan orang yang menyerahkan kepemimpinannya kepada setan dan mengikuti apa yang dibisikkan setan kepada para pemimpin kekufuran dan para dedengkot kesesatan.adalah buah dari aqidah yang diyakini oleh seseorang dan efek dari agama yang dianutnya. dan mu‟amalah merupakan akibat dari penyimpangan di dalam aqidah. mereka selalu bergegas mendatanginya dengan harapan mendapatkan pahala.menyembah kuburan dan menyampaikan kurban atau nadzar kepadanya.” (QS. Walhasil. Sebaliknya. seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidlah dan kalangan sufi. mereka akan segera menjauhinya karena takut akan siksa. 19. Allah Ta‟ala berfirman. Hal inilah yang –insya Allah. kondisi masyarakat menjadi stabil karena salah satu pondasi aqidah adalah iman kepada hari Kebangkitan dan balasan atas segala amal perbuatan. Di kalangan sebagian aliran sesat dan paham yang destruktif. Al-An’am: 132) 23 . Mendorong Para Pemeluknya untuk Bersikap Tegas dan Serius dalam Segala Hal Di manapun ada peluang untuk mendapatkan i lmu yang bermanfaat dan mengerjakan amal shalih. Akhlak (Moralitas) dan Mu’amalah (Interaksi Sosial) Aqidah ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hal-hal tersebut. Ia memerintahkan berbuat adi l dan berjalan lurus. serta melarang berbuat zhalim dan menyimpang. Sesungguhnya penyimpangan di dalam perilaku. 18. Aqidah Islam memerintahkan kepada para penganutnya agar mengerjakan segala macam kebajikan dan melarangnya dari segala macam keburukan. akhlak. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Karena perilaku – pada ghalibnya. Karena.akan dipaparkan dengan jelas pada pembahasan tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jama‟ah. “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya. di manapun ada peluang dosa. manusia dikendalikan dan diarahkan oleh aqidah (ideologi) mereka. Berpengaruh terhadap Perilaku.

keamanan pun tidak ada. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh seorang penyair. petunjuk dan rahmat. sehingga di dalam jiwanya terbangun rasa hormat kepada keduanya dan kesiapan untuk mengamalkannya. “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman. 24 . Segala kebaikan ada di dalam mengikuti kaum Salaf Dan segala keburukan ada di dalam pengada-adaan (bid’ah) kaum khalaf. Allah Ta‟ala berfirman. orang-orang yang bertaqwa dan beriman memi liki keamanan dan petunjuk yang sempurna di masa kini (dunia) dan di masa mendatang (Akhirat). Al-An’am: 82) Jadi. tanpa beribadah kepada yang lain. karena kebaikan yang sepenuhnya baik adalah mengikuti dan menelusuri jejak mereka. 21. 22.” (QS. Sehingga manakala iman tidak ada. Tidak ada keraguan bahwa hal itu merupakan faktor penyebab terciptanya keamanan. keamanan adalah kawan seiring iman. Menyambungkan Orang Mukmin dengan Generasi Salafush Shalih Itulah hubungan yang sangat mulia. 23. mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mengantarkan kepada Pembentukan Umat yang Kuat Umat (yang memeluk aqidah Islam) akan mengorbankan apa saja untuk memperkokoh agamanya dan memperkuat pilar-pilarnya. Mereka tidak mempedulikan apa pun yang menimpa mereka dalam rangka memperjuangkan hal itu. Hal itu karena ia berdiri di atas pondasi iman kepada Allah dan kewajiban untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah semata. Sebab. benar. Menjamin Kehidupan yang Mulia bagi Para Pemeluknya Di bawah naungan aqidah Islam akan tercipta keamanan dan kehidupan yang mulia. Dan mereka tidak akan gentar menghadapi orangorang yang suka menteror maupun orang-orang yang suka melecehkan. dan kebahagiaan di dunia dan Akhirat. kebaikan. Membangkitkan Rasa Hormat kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah di dalam Jiwa Orang Mukmin Hal itu karena orang mukmin mengetahui bahwa Al-Qur‟an dan AsSunnah adalah hak.20.

secara mutlak. Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Tawakkal. dan dakwah. Bahkan. Jadi. seperti iman. mereka lah orang-orang yang setiap saat diancam dengan hukuman dan siksaan.23 24. maka tawakkalnya tidak sah. Barangsiapa mengabaikannya. Tawakkal yang paling agung adalah tawakkal kepada Allah dalam mencari hidayah (petunjuk). memerangi Ahli kebati lan. menurut istilah syara‟ berarti menghadapkan hati kepada Allah sewaktu bekerja seraya memohon bantuan kepada-Nya dan bersandar hanya kepada-Nya.Sedangkan orang-orang yang suka berbuat syirik dan maksiat adalah orang-orang yang selalu diliputi ketakutan. tawakkal adalah sarana yang paling efektif untuk tujuan itu. tawakkal memiliki pengaruh yang besar dalam memacu semangat orang-orang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang semula mereka kira kemampuan mereka dan sarana-sarana pendukung yang ada tidak mampu menggapainya. memurnikan tauhid. Tekad yang kuat dan benar yang dibarengi dengan tawakkal kepada Allah Penguasa segala sesuatu pastilah akan berakhir dengan kebenaran dan keberuntungan. 306 25 . yakin. Bahkan. Mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkannya. lalu mengencangkan punggung harapan dengan bisa menjadi bekal bagi setiap orang untuk menerobos ombak samudera yang dalam dan menantang binatang buas yang ganas di dalam habitatnya. bersandarnya hati kepada kekuasaan. Karena tawakkal merupakan suatu sarana yang paling kuat dalam menggapai apa yang diinginkan dan menolak apa yang tidak diinginkan. Ini adalah tawakkal para Rasul dan. Membuat Hati Penuh Dengan Tawakkal kepada Allah Aqidah Islam memerintahkan kepada setiap manusia agar hatinya selalu diliputi cahaya tawakkal kepada Allah. para pengikutnya yang utama. mengikuti Rasulullah. Karena. 23 ) Lihat Fi Dhilli Asy-Syari ’ah Al-Islamiyah Yatahaqqaqu Al-Amnu wa Al -Hayat Al-Karimah li Al-Muslimin. tawakkal tidak mengajak kepada pengangguran atau mengurangi pekerjaan. dan menggapai apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena. hal. kemurahan. Itulah esensi dan hakikat tawakkal. Tawakkal terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab (usaha) yang diperintahkan. ilmu. dan kelembutan Allah akan mengikis habis kuman-kuman frustasi dan bibit-bibit kemalasan.

Ibnul Qayyim. dan rasa takut kepada makhluk akan hilang dari hatinya. sedangkan orang yang berlindung kepada selain Dia adalah orang yang hina.59. Maha Memberi dan Maha Menahan. dan tidak berharap melainkan dari kemurahan-Nya. maka ia akan mendapatkan keamanan. Jika seseorang merasa yakin bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Memberi Manfaat. dan apa yang meleset ditakdirkan darinya tidaklah akan mengenainya. tidak takut kepada selain-Nya. maka jiwanya akan tenang. Ia tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk manapun dalam upaya mendatangkan keuntungan dan menolak bahaya. Mengantarkan kepada Kejayaan dan Kemuliaan Aqidah yang benar akan mengantarkan penganutnya kepada kejayaan dan kemuliaan.Allah Ta‟ala berfirman. hal. 24 25.70 26 . Ali Imran: 159) Kaum manapun yang bisa menggabungkan antara mengambil sebab- sebab(ikhtiar) dengan tawakkal yang kuat kepada Allah pasti memiliki bekal yang cukup untuk hidup mulia dan bahagia. sehingga tidak bisa dijamah oleh tangan-tangan musuh yang jahil dan usil. serta keberanian secara lisan maupun perbuatan. Maha Mendatangkan bahaya. 33. 1/58. sedangkan mereka tidak bisa memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya. ia terbebas dari perbudakan sesama makhluk. dan Rosa’il Al . Hatinya akan tenteram dan berserah diri kepada Allah dalam segala hal. 129-130. Muhammad Al-Khodlir Husain. Membuatnya senantiasa berlindung kepada-Nya. bahwa orang yang merasa mulia dengan-Nya adalah orang yang mulia. dan bahwa semua makhluk butuh kepada Allah. Jika seseorang berserah diri kepada Allah. Apabila seseorang menyadari bahwa apa yang ditakdirkan mengenainya tidaklah akan meleset darinya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.Ishlah. Dengan demikian. Karena ia telah meletakkan jiwanya di dalam brankas yang kuat dan menyembunyikannya di dalam sudut yang kokoh. hal. maka hal itu akan memberinya kekuatan dengan izin Allah. melainkan hanya Allah sajalah yang menjadi pelindung dan penolong 24 ) Lihat Al-Fawaid. Al-Hurriyah fi Al-Islam. “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. maka bertawakkallah kepada Allah.” (QS.

meningkatkan akhlak (moralitas). Apabila realitas menunjukkan sesuatu yang secara lahiriah terjadi kontradiksi. Jadi segala sesuatu yang bisa menyucikan perbuatan. Ibnu Sa’di. Seperti: Ilmu Tauhid dan Ushuluddin. Bahkan syariat (Islam) menjadikan ilmu dunia yang bermanfaat sebagai bagian dari ilmu agama. ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. dan menyerukannya kepada manusia. tidak mungkin terjadi kontradiksi antara fakta-fakta ilmiah yang benar dengan teks-teks syar‟i (Al-Qur‟an dan As-Sunnah) yang benar dan terang. baik dalam konteks dunia maupun Akhirat. hal. Jadi. Ilmu Politik. Oleh karena itu. Ia meminta pertolongan dan bantuan kepada-Nya. maka boleh jadi realitas itu hanyalah klaim yang 25 ) Lihat Ar-Riyadl An-Nadlirah. Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar Aqidah Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Ia juga mendapatkan kekuatan hati yang tidak bisa digapai oleh orang yang tidak mencapai derajatnya. 25 26. Ilmu-Ilmu Bahasa Arab.baginya. 8 26 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz 27 . Ilmu Perindustrian. Ilmu Kedokteran26. dan didorong oleh syariat (Islam) untuk dipelajari. dan ilmu-ilmu lainnya yang berguna bagi individu maupun masyarakat. Sehingga di dalamnya tergabung ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alam. Syariat Islam yang sempurna dan universal telah memerintahkan untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Melainkan mendukung. ilmu apa saja yang bermanfaat baik dalam bidang agama maupun dunia. menganjurkan. Karena ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang ditunjukkan oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah -adalah semua ilmu pengetahuan yang mengantarkan kepada tujuantujuan luhur dan membuahkan buah-buah yang bermanfaat. dan menunjukkan kepada jalan yang benaradalah ilmu yang bermanfaat.diperintahkan. Ilmu Fiqih dan Hukum. Ilmu Perang. dianjurkan. Ilmu Ekonomi. sehingga ia mendapatkan kecukupan dari Tuhan dan kemudahan dalam segala urusan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki aqidah ini.

Ad-Dala’il AlQur’aniyah fi Anna Al-Ulum An-Nafi ’ah Dakhilah di Ad-Diin Al -Islami. Hati. Islam memberikan perhiasan dan kenikmatan kepada tubuh secara adil. dan Majmu’ Fatawa wa Rosa’il. atau nash yang dimaksud tidak secara eksplisit menunjukkan kontradiksi. Ibnu Sa’di. Akal mereka kacau-balau. mereka menjadi atheis dan kafir. Begitulah adanya. dan seimbang. 3/77 28 . Orang-orang ekstrem membatasi diri dengan sebagian ilmu agama hingga sedemikian rupa. Akibatnya.tidak memiliki fakta. nash yang eksplisit (sharih) dan fakta ilmiah adalah dua hal yang sama-sama qath‟iy (pasti). Sedangkan kaum materialis membatasi diri dengan sebagian ilmu alam dan menolak ilmu-ilmu lainnya. mengerjakan amal shalih yang diridhai-Nya. mengkonsumsi makanan yang baik. sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dua hal yang sama-sama qath‟iy. Karena. 6. dan keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Syaikh As-Sa’di. tidak bisa memberikan nutrisi kepada akhlak. Walhasil. dan mengeksplorasi apa- 27 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. harmonis. namun ia tidak mengabaikan hak-hak indera(tubuh). Salah satu buktinya adalah Allah Ta‟ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada para Rasul. 27 27. dan tidak ada kepentingan merampas kepentingan lainnya. Hasil ilmu pengetahuan mereka menjadi produk yang kering. Akhlak mereka rusak. 20. Mengakomodasi Kepentingan Ruh. Segala sesuatunya berjalan dengan sangat cermat. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya. Dalam hal ini sebagian orang dari kalangan Ahli ghuluw (orang-orang ekstrem) dan Ahli materi (kaum materialis) telah keliru. hal. hal. dan tidak bisa menyucikan akal maupun ruh. dan Tubuh Tidak ada aspek yang lebih diunggulkan atas aspek lainnya. Karena ia tidak dibangun di atas pondasi agama yang benar dan tidak memi liki keterkaitan dengannya. bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Syaikh Muhammad bin Utsaimin. Kendati Islam memberikan perhatian yang besar kepada aspek penyucian jiwa dan peningkatannya kederajat keberuntungan.

dan pengetahuan. Mengakui Peran Akal dan Membatasi Bidang Garapnya Aqidah Islam menghormati akal yang sehat.apa yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya di dalam kehidupan ini. Barangsiapa mengetahui sebagian dari karakter agama yang agung ini. bahkan lebih sesat dari binatang. dan Al-Hurriyah fi Al-Islam. kekecewaan. maka ia akanterjerumus ke dalam kebatilan. Kemudian Allah mendorong orang-orang yang melaksanakan agama yang benar dan aqidah yang sahih menuju keluhuran. menghargai perannya. Bahkan Islam menyampaikan kabar buruk kepada orang-orang yang telah menggunakan akal mereka dan memilih mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka tanpa pemikiran. Tujuannya. Kendati Islam memiliki pandangan 28 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. dan tidak mengingkari aktifitasnya. mereka terjerembab ke dalam jurang yang paling rendah. perenungan. maka ia akan mengetahui betapa besar karunia Allah kepada seluruh makhluk. Karena. Islam tidak merestui bilamana seorang muslim memadamkan cahaya akalnya dan memilih taqlid buta dalam masalah aqidah (dan lainnya) 29 Islam justru meminta agar setiap muslim mengamati kerajaan langit dan bumi. tidak mengekangnya. 16. dan kemajuan yang benar. 41 29 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 29 . Akibatnya. Dan barangsiapa membuang hal itu ke balik punggungnya. aqidah-aqidah lain yang bertentangan dengan aqidah Islam mulai dari kalangan Ahli khurafat dan kaum paganis hingga kepada kalangan atheis dan materialissemuanya menjadikan para penganutnya seperti layaknya binatang. dan tempatnya akan diisi oleh akhlak yang nista. dan belenggu. hal. hal. kesesatan. Melalui media itu pula ia bisa sampai pada banyak masalah aqidah yang berada di dalam batas-batas kemampuannya. hal. 28 28. merenungkan dirinya sendiri dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya. Syaikh Muhammad Al-Khodlir Husain. Ad-Durroh Al Mukhtasharah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. supaya ia mengetahui rahasia-rahasia alam semesta dan fakta-fakta kehidupan. dan konsentrasi terbesar mereka adalah menikmati kebahagiaan hidup yang sesaat. maka akhlak yang indah akan turut meninggalkannya. 37-38. mengangkat kedudukannya. kerugian. Manakala agama yang benar meninggalkan hati. Syaikh As-Sa’di.ketinggian.

bukan menjadi gancu penghancuran dan perusakan. ia tidak melepaskan kendali penuh kepadanya. Surga. Sedangkan perkara-perkara ghaib yang abstrak bukanlah bidang yang bisa dimasuki oleh akal. akan tetapi Islam juga membatasi bidang garap akal. ia tidak mau mencintai kecuali karena Allah. mengangkat derajatnya. hal. Karena akal memiliki bidang garap sendiri yang memungkinkannya bekerja di sana. Akal juga tidak boleh keluar dari apa yang ditunjukkan oleh nash-nash syar‟i. Ruang lingkup akal adalah segala sesuatu yang tampak dan konkrit. Sehingga. mengamatinya. Aqidah ini mengendalikan perasaan cinta. Tetapi. bersikap bijaksana di dalam perilaku dan interaksi sosialnya. maka ia akan tersesat dan bergentayangan di dalam kebingungan yang tidak bisa dikendalikannya. dan akan memperhitungkan apa yang pernah dilakukannya. ruh. benci. 4. Jika ia mencoba melangkah keluar dari bidang ini. Mengakui Perasaan Manusiawi dan Mengarahkannya ke Arah yang Benar Perasaan adalah sesuatu yang bersifat naluri (insting). Ia mengakui perasaan manusiawi dan menghargainya dengan sebaik-baiknya.seperti ini terhadap akal. dan mengarahkannya ke arah yang benar. tidak mau membenci kecuali karena Allah. dan setiap manusia normal pasti memilikinya. Ia melakukan itu semua dengan bertitik tolak pada kaidah bahwa Allah melihatnya. 30 29. Sehingga menjadikannya sebagai sarana kebaikan dan pembangunan. kemudian membuat pemilik perasaan-perasaan itu penuh pertimbangan di dalam tindakan-tindakannya. Neraka dan sebagainya. Seperti masalah dzat Tuhan. pada saat yang sama. DR. Sedangkan aqidah Islam bukanlah aqidah yang dingin dan beku. 74-79 30 . tidak 30 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. melainkan meluruskannya. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga potensi akal agar tidak tercerai-berai atau berantakan di balik perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui dan ditemukan hakikatnya oleh akal. melainkan aqidah yang hidup. Ahmad Syari f. dan perasaanperasaan lainnya.

Walhasi l. 32 C. dan tidak mau menahan kecuali karena Allah. DR. Ahmad Syarif. Dan dengan aqidah ini Allah mengajari mereka ilmu pengetahuan sesudah terbelenggu kebodohan. 104-105 32 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Secara Umum Aqidah Islam Mampu Mengatasi Semua Problematika Problematika perpecahan dan pertikaian. 112:1) 31 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. Qs.(QS. 4.mau memberi kecuali karena Allah. hal. kemiskinan maupun yang lainnya. Kemudian Allah memberi mereka makan untuk menghindarkan mereka dari kelaparan dan menjamin keamanan mereka dari ketakutan. masyarakat akan berubah menjadi masyarakat Jahiliyah yang marak dengan kekacauan. diliputi ketakutan dan kecemasan di berbagai penjuru.problematika kebodohan. kesehatan. AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN AQIDAH ISLAM 1. atau tindakan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. Yang Maha Esa`. Dengan aqidah ini pula Allah membuat umat Islam menjadi kaya sesudah mengalami kemelaratan. Semua itu pernah menjadi simbol yang sangat menonjol dan menjadi cirri khas masyarakat Jahiliyah sebelum aqidah Islam menetap di dalam hati pemelukya. dan menghacurkan. ia tidak akan terdorong oleh luapan rasa cinta atau letupan amarah untuk melakukan perbuatan yang tercela. Dengan aqidah ini Allah telah mempersatukan hati yang bercerai-berai dan kecenderungan yang bermacam-macam. merusak. Al Ikhlas 1-4 ‫ٕ ه‬ ٌ‫ح‬ )1( ‫د‬ َ َ‫هللاُ أ‬ َ ُْ ْ‫قُم‬ Artinya : Katakanlah: `Dialah Allah. perilaku yang tidak bisa diterima. Tanpa aqidah ini. Syaikh As-Sa’di 31 . merampas. membuka mata mereka sesudah mengalami kebutaan. Yang ada di benak mereka hanyalah membunuh. 31 30. dan para penghuni berubah menjadi liar dan buas. problematika politik dan ekonomi.

sedang Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Yasin: 82). menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa.(QS. Tegasnya keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya.Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW.S. niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini. tidak tersusun dan tidak berbilang. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi-Nya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya. iaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat. ٌٕ‫إًَب أيرِ إذا أراد شيئب أٌ يقٕل نّ كٍ فيك‬ Artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia." karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam. (Q. ‫ه‬ ًُ ‫هللاُ ان ه‬ )2( ‫د‬ َ‫ص‬ Artinya : Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa. 112:3) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada afal-Nya. Telah diriwayatkan dalam hadis. yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. ْ َ‫ى يُٕن‬ ْ ِ‫ى يَه‬ )3( ‫د‬ ْ َ ‫ٔن‬ ْ َ‫ن‬ َ ‫د‬ Artinya : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.(QS. karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. 112:2) Pada ayat ini Allah menambahkan penjelasan tentang sifat Tuhan Yang Maha Esa itu. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan 32 . "Bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Alquran.

tidak pula diperanakkan. Al Kafirun 1-6 (1) Artinya : Katakanlah: `Hai orang-orang kafir. Maha suci Allah dari apa yang tersebut. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al Masih adalah anak Allah dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah” ُ َُّ‫ٍ ن‬ ُ َ‫ى ي‬ ْ‫ك‬ ٌ‫ح‬ )4( ‫د‬ ً ُ‫كف‬ َ َ ‫ٕا أ‬ ْ َ ‫ٔن‬ َ Artinya : dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia `. As Saffat: 149152).(QS. dan tidak pula diperanakkan.(QS. Ibnu 'Abbas berkata: "Dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa A. sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Dengan demikian Dia tidak sama dengan makhluk lainnya. atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: "Allah beranak". Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. (Q. 109:2) 33 . Qs. 2.(QS. 112:4) Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Dalam ayat lain yang sama artinya Allah berfirman: ‫فبستفتٓى أنربك انبُبت ٔنٓى انبٌُٕ أو خهقُب انًالئكة إَبثب ْٔى شبْدٌٔ أال إَٓى يٍ إفكٓى نيقٕنٌٕ ٔند هللا‬ ٌٕ‫ٔإَٓى نكبذب‬ Artinya: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah) "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki. Sifat dan perbuatan-Nya. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya.bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah.S. Dan Dia tidak beranak.S. 109:1) (2) Artinya : Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.

'As bin Wail As Sahmi. maka engkau telah bersekutu pula bersama-sama kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya". Aswad bin Abdul Muttalib dan Umaiyah bin Khalaf bersama rombongan pembesarpembesar Quraisy datang menemui Nabi SAW. 109:3) Dalam ayat ini Allah menambahkan lagi pernyataan yang disuruh sampaikan 34 . (3) Artinya : Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi SAW. Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka ke pada Nabi dengan menyakiti beliau dan para sahabatnya. Kamu menyakiti tuhanmu dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang saya sembah. Maksudnya. perbedaan sangat besar antara "tuhan" yang kamu sembah dengan "Tuhan" yang saya sembah. menyatakan. Lalu turunlah surah Al Kafirun sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. tidak mempunyai anak. Beliau menjawab.Telah diriwayatkan bahwa Walid bin Mugirah. tidak mempunyai teman wanita dan tidak menjelma dalam sesuatu tubuh. bahwa "Tuhan" yang kamu sembah bukanlah "Tuhan" yang saya sembah. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Dia. "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya". sehingga tiba masanya hijrah ke Madinah. tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa. Jika agama yang engkau bawa itu benar. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyatakan kepada orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW pergi ke Masjidilharam menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membaca surah Al Kafirun ini. tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. karena kamu menyembah "tuhan" yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau ia menjelma dalam sesuatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang kau dakwakan. Sedang saya menyembah Tuhan yang tidak ada tandingan-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya. "Hai Muhammad! Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi.(QS. engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami menyembah Tuhanmu setahun. dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar. maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya.

"Bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku". karena berlainan sifatsifat-Nya dari sifat-sifat "tuhan" yang kamu sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. dengan yang disembah oleh mereka. Oleh sebab itu tidak mungkin sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan cara beribadat kepada-Nya. sedangkan Nabi tidak melebihi mereka sedikitpun dalam hal itu. Ini adalah pendapat Abu Muslim Al Asfahani. 109:5) Kemudian sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW. karena Tuhan yang saya sembah maha suci dari sekutu dan tandingan. agamaku`. maka dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menjelaskan bahwa. tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. "Kamu tidak menyembah Tuhanku yang aku panggil kamu untuk menyembah-Nya.(QS. Dalam ayat lain yang sama maksudnya Allah berfirman: 35 . Sedang "tuhan" yang kamu sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas.(QS. atau di tempat-tempat sepi. Maksud keterangan di atas menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi jelas dengan adanya perbedaan apa yang disembah dan cara ibadat masing-masing. Lagi pula ibadat saya hanya untuk Allah saja. (6) Artinya : Untukmulah agamamu. 109:4) (5) Artinya : dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.(QS. maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadat. sedang ibadatmu bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah.kepada orang-orang kafir dengan menyatakan. maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan tentang ibadat. (4) Artinya : Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan untukkulah. 109:6) Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firmanNya yaitu. bahwa ibadat itu dilakukan secara ikhlas untuk Allah. Mereka menganggap bahwa ibadat yang mereka lakukan di hadapan berhalaberhala atau di tempat-tempat beribadat lainnya. "Saya tidak beribadat sebagai ibadatmu dan kamu tidak beribadat sebagai ibadatku".

s. dan tempatnya ialah neraka. Qs. Pendirian inilah yang menjadikan mereka itu kafir dan sesat. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu`. Hal itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab Injil asli.(QS. oleh sebab mereka berlebih-lebihan memuji Isa a. Al Maidah : 72-77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: `Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam`.(Al Baqarah): 139. karena orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang-orang yang berbuat lalim kepada diri 36 . Selanjutnya Allah swt. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah."Bagi kami amalan kami.S. Allah adalah Bapak yang menjelma pada anak yang merupakan Ruhul Kudus dan mereka adalah tiga kesatuan yang tidak terpisah-pisah. yaitu Bapak. padahal Al Masih (sendiri) berkata: `Hai Bani Israil. Pendirian mereka ini sangat menyimpang dari kebenaran. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. tersebut adalah suatu pendirian yang dianut oleh mayoritas golongan Nasrani dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari pendirian tersebut. karena Isa sendiri berkata kepada Bani Israel supaya mereka menyembah Allah. Putra dan Ruhul Kudus. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Pendirian orang-orang Nasrani terhadap diri Isa a. Q.s. 5:72) Allah swt. Isa adalah putra. 3. sebagaimana orang Yahudi keterlaluan pula menghina Isa terutama terhadap Maryam. yaitu Tuhannya Isa dan Tuhannya Bani Israel. Dengan demikian Allah itu adalah Isa dan dan Isa itu adalah Allah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan pengakuan langsung dari Isa bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah semata. menerangkan bahwa Isa dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu baik dengan malaikat atau dengan bintang atau dengan batu. menegaskan dengan sesungguhnya bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih anak Maryam. maka orang itu tidak akan mendapat surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. maka dianggaplah murtad. Tegasnya seruanseruan Nabi Isa kepada Bani Israel seperti yang diterangkan oleh ayat ini untuk menegaskan agama Tauhid. bagi kamu amalan kamu". Orang-orang Nasrani berpendirian bahwa Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang mereka namakan tiga oknum.

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu. Segolongan kecil dari mereka itu ada yang berpendirian bahwa Allah itu adalah Isa Putra Maryam sedangkan segolongan kecil yang lain berpendirian bahwa Isa itu adalah Putra Allah. maka yang dinamakan Tuhan Bapak tentulah diketahui adanya lebih dahulu dan yang 37 . pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Dia adalah Maha Esa. menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari tiga oknum yaitu Bapak. Putra dan Roh Kudus. dan jika mereka berdua atau lebih tentulah akan berebut kekuasaan yang akibatnya hancurlah alam ini. Jika dibenarkan adanya Tuhan Bapak dan adanya Tuhan Putra.(QS. maka artinya jika terjadi kehilangan salah satu daripadanya. 5:73) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt. Dan jika tidak demikian maka artinya Tuhan itu berbilang. Dengan demikian Yang Maha Kuasa itu adalah tunggal. maka terjadilah Tuhan itu lemah. karena sifat damai adalah sifat orang yang lemah yang tidak sanggup menaklukkan sendiri. Andaikata tuhan-tuhan itu berdamai yakni ada yang berkuasa di langit dan ada yang berkuasa di bumi. umpama terdiri atas tiga oknum dan ketiga-tibanya dianggap satu karena kesatuannya.mereka itu sendiri yang karenanya tidak wajar mendapat pembelaan dan pertolongan Allah. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. dan dia bukan Allah. dengan demikian hilanglah ketuhanannya karena matinya Isa (salah satu oknum Tuhan) di tiang salib. Jadi ada Tuhan yang telah mati disalib dan dua yang masih hidup. Jika Tuhan berbilang maka artinya Yang Maha Kuasa itu lebih dari satu. Jadi jelaslah bahwa ayat ini menggambarkan pendirian mayoritas orang-orang Nasrani zaman dahulu. ) 73) Artinya : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: `Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga`. Selanjutnya jika Tuhan itu berbilang. maka berarti hilanglah kesatuannya. Karena itu Dia adalah Maha Kuasa. Pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang.

Maha Penerima tobat hamba-Nya yang tenggelam dalam kesesatan kemudian benar-benar beriman dan bertakwa dengan iringan amal-amal saleh. yaitu mempersekutukan Allah. Keistimewaan Al-Masih ialah dia adalah utusan Allah. karenanya pada ayat ini Allah memperingati orang Nasrani supaya meninggalkan kepercayaan yang salah dan hendaklah mereka kembali kepada ajaran-ajaran tauhid dan jika mereka masih tetap pada kekafiran. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami). Jika ditinjau dari segi logika.(QS. maka akan dimasukkan ke dalam azab api neraka. Maha Pengampun. dan ibunya seorang yang sangat benar. karena masing-masing membawa tanda kerasulan dari Allah. tidak ada perbedaannya dengan rasul-rasul yang datang pada masa sebelumnya. ) 75) Artinya : Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Artinya : Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isa adalah didahului oleh "tiada" karena itu dia tidak bersifat qadim karena dia tidak ada pada waktu sebelum dilahirkan oleh Siti Maryam dan Isa tidak bersifat baqa' (kekal) karena dia telah menjadi tiada. Demikianlah sesatnya pendirian orang Nasrani. Jika 38 . Al-Masih (Isa) 5:75) dan keistimewaan kedudukan ibunya (Maryam) kemudian menerangkan pula tentang hakikat kepribadian mereka berdua. 5:74) Ayat ini menerangkan bahwa tingkah laku orang-orang Yahudi itu sangat mengherankan karena telah menerima ayat-ayat yang mengandung cercaan yang disertai ancaman-ancaman namun tidaklah tergerak hati mereka untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan-Nya padahal Allah sangat luas rahmatNya. dia telah mati. yakni "adanya" sama dengan "tidak didahului oleh tiada" dan Tuhan itu bersifat Baqa' (kekal) yakni "adanya tidak diakhiri tiada". kedua-duanya biasa memakan makanan.(QS.dinamakan Tuhan Putra tentulah diketahui adanya terkemudian. kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari Ayat ini memperhatikan menerangkan ayat-ayat keistimewaan Kami kedudukan itu). Sedangkan Tuhan itu bersifat Qadim.

Ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu "bukan Allah" karena Allah adalah yang disembah. 5:76) Ayat ini menerangkan betapa sesatnya orang-orang Nasrani yang menyembah Al-Masih.. dia adalah makhluk biasa yang karenanya tidak dapat dikatakan Tuhan pencipta dan tidak wajar disembah. jadi Al-Masih menyembah Allah. maka Allah menjadikan ular dan membelah laut sebagai mukjizat bagi Nabi Musa. Kemudian Allah meminta perhatian Nabi Muhammad bagaimana caracara Ahli Kitab menolak penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan Allah itu yang menunjukkan bahwa mereka memanglah tidak mempergunakan akal pikiran yang sehat karena mereka terbelenggu oleh taklid buta. Allah menerangkan kepada Muhammad saw. maka Nabi Adam dijadikan tanpa ibu dan bapak. Jika Al-Masih dijadikan tanpa bapak. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Masih adalah seperti rasul-rasul yang lain. Tegasnya penyembah adalah orang yang memandang dirinya sendiri rendah dan hina dari yang disembah. Artinya : Katakanlah: `Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah. Adalah suatu kebodohan apabila seseorang menyembah kepada orang yang sederajat dengannya baik dalam hakikat kejadian maupun dalam memerlukan pertolongan. Tiap-tiap orang memerlukan sesuatu. tentulah dipandang mulia oleh yang memerlukan. AlMasih sangat terkenal kuat ibadahnya kepada Allah. bagaimana cara-cara Allah menjelaskan kepada Ahli Kitab tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya yang menunjukkan kesesatan pendirian mereka tentang AlMasih.(QS. sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?` Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi yang wajar dan yang berhak disembah hanyalah Yang Maha Kuasa karena Dia diperlukan pertolongannya. Tiap-tiap yang diperlukan. Selanjutnya pada akhir ayat ini.Allah menyembuhkan sakit sopak dan menghidupkan orang mati sebagai mukjizat bagi Al-Masih. Allah itu bebas dari kewajiban menyembah (beribadat). Ibu Al-Masih adalah seorang yang sangat mulia dan bertakwa kepada Allah dan kedudukannya hampir sederajat dengan kedudukan rasul. Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah supaya menanyakan 39 . yaitu manusia biasa yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani yang antara lain makan makanan untuk menghindari lapar dan menjaga kesehatan untuk kelanjutan hidup.

Selanjutnya pada akhir ayat ini Allah mengancam orang-orang Nasrani bahwa Allah Maha Mendengar terutama ucapan kekafiran mereka dan Maha Mengetahui kepalsuan yang dikandung dalam hati mereka. menghalalkan yang haram dan meninggalkan sunah Rasul. sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Tidakkah mereka mengetahui bahwa orang Yahudi itu memusuhi Al-Masih dan mereka hendak membinasakannya.kepada orang-orang Nasrani. sedang Al-masih sendiri ternyata tidak sanggup memberi mudarat kepada orang-orang Yahudi itu dan sahabat Al-Masih tidak dapat menolongnya. ) 77) Artinya : Katakanlah: `Hai Ahli Kitab. Orang-orang lain menjadi sesat karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).`(QS. b. yaitu memperluas bidah yang diada-adakan oleh para pendeta mereka. Tidakkah cerita mereka ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu sangat lemah. membuat bidah. Tidakkah mereka sendiri bercerita bahwa Al-Masih ketika dianiaya di atas tiang salib dia meminta air karena haus dan orang-orang Yahudi hanya memberikannya air cuka yang dituangkan ke lubang hidungnya. Pantaskah orang yang lemah seperti demikian dipandang sebagai Tuhan. Wajarkah orang yang tidak mempunyai kesanggupan itu dipandang sebagai Tuhan. mengapa mereka itu menyembah selain Allah. dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi dengan ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa Ahli Kitab itu adalah: a. 5:77) Pada ada ayat ini Allah melarang Ahli Kitab yang di masa Nabi Muhammad bertindak keterlaluan di dalam agama sebagaimana nenek moyang mereka dahulu dan melarang mereka mengikuti sebab-sebab yang membawa nenek moyang mereka kepada kesesatan sehingga menyesatkan pula orang lain dari jalan pertengahan (ajaran Islam) dengan sebab mereka meninggalkan hukum syariat dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Orang-orang yang sesat sejak dahulu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama. 40 .

Mereka berkeyakinan bahwa "Uzair itu putra Allah". Karena iman yang benar ialah bahwa Allah itu esa. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldaniyah sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Oleh karena kaum Yahudi menganggapnya sebagai seorang suci yang lebih dekat kepada Allah bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan "anak Allah". berbuat bidah dan menyimpang dari iktikad yang benar. Dilaknati Allah-lah mereka. Dia Maha Sempurna. tidak berbapak dan tidak bersekutu dengan apa dan siapa pun. mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. terus-menerus berada dalam kesesatan. Uzair adalah seorang tukang tenung bangsa Yahudi. baik orang-orang Yahudi atau pun orang-orang Nasrani. Kepercayaan ini bertentangan sekali dengan pengertian iman yang sebenarnya kepada Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Semasa hidupnya dianggap orang sebagai masa kesuburan agama Yahudi karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka. tunggal. 4. Qs. tidak beranak. hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Dia juga yang menulis hal-hal yang mengenai peredaran matahari. Meskipun hanya sebagian dari kaum Yahudi yang berkepercayaan demikian tetapi dapat dianggap bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan mereka seluruhnya karena ucapan yang 41 . pendiri suatu perhimpunan besar. menyusun kembali kitab-kitab bermutu yang telah hancur binasa. dan rajin mengumpulkan naskah-naskah Kitab Suci dari berbagai daerah. bagaimana mereka sampai berpaling?(QS. Dia seorang pengarang ulung.c. penduduk negeri Babylon. At Taubah : 30-33 ) 30) Artinya : Orang-orang Yahudi berkata: `Uzair itu putera Allah` dan orang Nasrani berkata: `Al Masih itu putera Allah`. menjelaskan keyakinan ahli kitab yang salah. berarti mereka telah berbuat melampaui batas. Maha Kuasa dan tidak ada satu pun yang menyerupai dan menyamai-Nya. 9:30) Pada ayat ini Allah swt. Orang-orang yang berpaling dari agama Islam.

terutama ketika kepercayaan agama Hindu menyusup masuk ke dalam kaum Nasrani dan kedua agama itu berdampingan rapat. Tetapi lambat laun. (Q. Mereka beriktikad bahwa Isa itu anak Allah. tiga oknum tersebut yaitu "Anak Allah. Mengatakan Isa Al-Masih anak Allah dan meyakini bahwa tiga oknum suci itu adalah hakikat Tuhan Yang Maha Esa. tidak mempunyai hakikat kebenaran sedikit juga dan tidak ada satu dalil dan bukti yang nyata dapat menguatkannya. menandaskan bahwa ucapan mereka seperti itu adalah bohong. dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat dan belum ada satu juga agama Nabi-nabi sebelum itu menganut kepercayaan demikian. timbullah perubahan baru di dalam kepercayaan mereka. Al-Anfal: 25) Demikian juga halnya kaum Nasrani terhadap Isa Al-Masih. Hal ini sejalan dengan firman Allah: Artinya: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. bahwa arti anak Allah dan Allah juga Roh Kudus (ruh suci) yang kemudian dikenal dengan "Bapak. tidak dibenarkan oleh Allah swt. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu lamanya.S.salah itu tidak dibantah dan diingkari oleh golongan yang lain. Bahkan orang-orang yang tidak membenarkan kepercayaan yang salah itu. Ajaran Gereja ini sudah menjadi ketetapan di dalam agama Nasrani. dikasihi Allah dan terhormat. tertanamlah di dalam hati mereka kepercayaan bahwa Isa Al-Masih itu adalah benar-benar anak Allah. Allah dan Ruh Suci" pada hakikatnya hanya satu. Meskipun kepercayaan ini ditentang oleh sebagian dari mereka yang tidak sedikit jumlahnya. tetapi gereja-gereja Katholik. Sejalan dengan ini Allah swt. bahu-membahu. Allah swt. tiga abad sepeninggal Isa Al-Masih dan murid-muridnya. dianggap tidak lagi termasuk kaum Nasrani dan telah murtad dari agamanya. Menurut keyakinan mereka. Ortodoks dan Protestan tetap pada pendiriannya. Sekalipun pada mulanya kata-kata "Isa itu anak Allah" hanyalah merupakan ucapan nenek moyang mereka yang bermaksud bahwa dia itu adalah seorang yang mulia. Kepercayaan ini pun sangat bertentangan dengan iman kepada Allah swt. dan bukanlah ucapan itu berarti anak Allah sebenarnya. anak dan ruh suci". berfirman: 42 .

belum pernah ada seorang pun dari bangsa Arab yang mengetahuinya. padahal keduanya itu adalah manusia-manusia hamba-Nya seperti juga manusia-manusia lain. (Q.Artinya: Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka.S. padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang 43 . taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. yaitu menganggap bahwa Uzair dan Isa Al-Masih adalah anak Allah." Maha Suci Allah. Meskipun Rasul-rasul Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Keadaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mempercayai bahwa Allah swt. Mesir. bahkan tetap bertahan pada iktikadnya yang keliru. Tuhan menjelma dalam tiga oknum berhakikat satu" adalah kepercayaan kaum Brahma dan Budha di India. Yunani dan Romawi zaman dahulu. Al-Anbiya': 26) ) 31) Artinya : Mereka menjadikan orang-orang alimnya. dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. tidak beranak dan tidak diperanakkan. Persia. Al-Kahfi: 5) Di dalam kitab-kitab perjanjian baru sendiri tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam. begitu pula orang-orang yang berada di sekitarnya. namun mereka tidak mau kembali ke akidah tauhid. (Q. Dan baru dengan turunnya Alquran diketahui. mengutuk mereka karena mereka belum mau menginsafi dan menyadari kekeliruan dan kesesatannya. Sejarah mencatat bahwa kepercayaan "Tuhan beranak. Allah swt. mulia dan dihormati sebagaimana firman Allah: Artinya: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak. itu beranak. Mereka meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. seperti orang-orang musyrik bangsa Arab yang mengatakan "Malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah". kepercayaan bangsa-bangsa Jepang.S. Ini adalah salah satu mukjizat Alquran. sekalipun diakui bahwa keduanya itu adalah manusia yang saleh. Sesungguhnya mereka sudah sesat jauh dari yang sebenarnya.

Mereka tidak berhak sedikit pun membuat syariat-syariat agama. sebagaimana firman-Nya: 44 . Adapun kedudukan pemuka-pemuka agama. (Q. baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Segala pendapat dan fatwa yang dikemukakannya hanyalah sebagai penerangan dari hukum-hukum Allah yang harus disertai dan didasarkan atas dalil-dalil yang nyata dari firman Allah swt. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Ma'idah: 75) Kaum Katolik dan orang-orang Ortodoks menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci. Firman Allah: Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. atau pun tidak mengampuninya sesuai dengan keinginannya padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah swt. di samping Isa Al-Masih itu dianggap sebagai Tuhan yang disembah.(QS. yaitu Maryam padahal Isa itu adalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya dan Maryam ibunya hanya seorang yang benar. atau sunah Rasul yang disampaikan oleh RasulNya. Menurut penganut agama Nasrani. tidak ada Tuhan selain Dia. dan ibunya seorang yang sangat benar. Orang-orang Yahudi menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang mempunyai hak menetapkan hukum menghalalkan dan mengharamkan. Sedang orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka yaitu pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah. Juga mereka menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni. ada juga yang menyembah ibunya. dan dijadikannya perantara yang akan menyampaikan ibadat mereka kepada Allah. sebagaimana halnya orang-orang musyrik Arab yang ditiru-tirunya itu. kedua-duanya biasa memakan makanan. karena yang demikian itu adalah hak Allah semata-mata. masing-masing mengambil dan mengangkat Tuhan selain Allah swt. baik ia sebagai pemuka Yahudi atau sebagai rahib Nasrani maupun sebagai alim ulama Islam. dan keduanya makan dan minum juga sebagaimana halnya manusia-manusia yang lain.Maha Esa. tidak lebih dari kedudukan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk syariat agamanya masing-masing. 9:31) Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bentuk kesesatan ahli kitab.S.

(QS. dari apa yang mereka persekutukan. Dan bahwa ada Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi segala perintah dan larangannya. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya baik mengenal zat-Nya sifat-sifat-Nya maupun af`al-Nya. menghidupkan dan mematikan tanpa izin dari Allah swt. Demikianlah kesesatan-kesesatan yang telah diperbuat Ahli Kitab padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan Yang Satu Tuhan Seru sekalian alam yaitu Allah swt. Maha Suci Allah swt. Ali Imran: 135) Adapun kaum Yahudi. Mereka tidak mencukupkan dan membatasi diri pada hukum yang terdapat dalam kitab Taurat sebagai pedoman hidupnya tetapi menambah dan memasukkan hukum-hukum lain yang didengarnya dari kepala-kepala agama mereka sebelum hukum-hukum itu dibukukan jadilah ia peraturan umum yang harus dituruti dan ditaati oleh kaum Yahudi. agama yang berkitab sucikan Alquranul Karim yang 45 . (Q.S. yang dapat menyakitkan dan menyembuhkan. karena tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali Dia. menjelaskan iktikad jahat Ahli Kitab. Dan apabila mereka mempercayai bahwa pemimpin-pemimpin mereka itu berhak menentukan sesuatu hukum berarti mereka mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan yang disembah selain dari Allah swt. dan hal-hal yang tidak wajar bagi-Nya seperti yang dituduhkan oleh mereka bahwa Dia itu mempunyai anak dan lain sebagainya. segala apa yang dihalalkan dan diharamkannya sekalipun semuanya itu hanya timbul dari kehendak hawa nafsu dan akal pikirannya tidak bersumber dari wahyu Ilahi. 9:32) Pada ayat ini Allah swt. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya.. Mereka berkehendak memadamkan dan melenyapkan agama tauhid. agama yang penuh dengan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah swt.Artinya: Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. mereka menambah-nambah hukum lain kepada syariat agamanya. yaitu agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. dan lain sebagainya. walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Artinya : Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka.

: Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. sahabat-sahabatnya dan juga kepada kaum Muslimin. Camkanlah firman Allah swt.. Meskipun bukti-bukti telah cukup dan kenyataan-kenyataan telah jelas menunjukkan kebenaran agama Islam. (H. Al-Baqarah: 120) Dan Firman-Nya: 46 . (Q. menembus celah-celah dinding sampai ke sasarannya. meluas sampai ke pelosok-pelosok sehingga dunia mengakui kemurniannya sekalipun belum semua umat manusia memeluknya.S. penganiayaan. Semua usaha mereka gagal tidak berhasil. kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar sejak diturunkannya sampai akhir zaman nanti. berupa kekerasan. demi untuk menghancurkan agama Allah itu yang diumpamakan nur atau cahaya yang menyinari alam semesta ini.R.penuh petunjuk dari Allah swt. baik dengan jalan halus maupun dengan jalan kasar. sedang agama Islam makin hari makin meluas. Bukhari dan Muslim) Segala macam usaha dan ikhtiar dilakukan oleh mereka. Tetapi Allah tidak merestui maksud jahat itu. Untuk memenuhi kehendak busuknya itu. Janganlah terpedaya dengan sikap lemah lembut yang diperlihatkan mereka. karena semuanya itu adalah tipu muslihat dendam yang disembunyikan di dalam hati mereka adalah lebih hebat dan berbahaya. orang-orang Ahli Kitab menyebarkan fitnah dan celaan terhadap Rasulullah saw. peperangan dan lain sebagainya. namun mereka tetap membangkang dan memungkirinya. Mereka tidak senang melihat agama Islam itu mendapat sambutan baik dari masyarakat dan mendapat kedudukan yang tinggi pada permukaan bumi ini sehingga tidak ada agama yang lebih tinggi pada permukaan bumi ini sebagaimana sabda Nabi saw.: Islam itu tinggi dan tidak ada (agama) yang melebihi ketinggiannya. Mereka bekerja keras dengan segala macam usaha dan cara agar kaum Muslimin rela meninggalkan agamanya atau memeluk agama mereka.

untuk menjadi agama yang dianut oleh segenap umat manusia. Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan-kenyataan itu. Oleh karena itu tidak heran kalau agama Islam itu mendapat sambutan yang baik dari segenap umat yang maju dengan pesatnya sehingga dalam waktu-waktu yang singkat sudah tersebar ke segala penjuru dunia menempati tempat yang mulia dan tinggi. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ali Imran: 118) (33) Artinya : Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama.Artinya: Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. dan dibekali sebuah kitab Suci yaitu Alquranul karim yang penuh berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencakup isi kitab-kitab suci sebelumnya. Selain itu dibekali juga dengan agama yang hak. Camkanlah firman Allah swt. Al-Ma'idah: 3) Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat berlaku sepanjang masa sejak disyariatkannya sampai akhir zaman. tetapi kodrat iradat Allah jua yang akan berlaku. kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Firman Allah swt. agama yang lebih lengkap dari agama sebelumnya secara keseluruhan yaitu agama Islam. tak ada suatu kekuatan apa pun yang dapat menghambat dan menghalanginya. lebih tinggi dari agama-agama sebelumnya. (Q.S. 9:33) Pada ayat ini Allah swt. (Q.S. menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama-Nya.: Dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. bahkan tetap menghalang-halangi dan kalau dapat menghancurkannya. (Q. maka diutuslah seorang rasul yaitu Nabi Muhammad saw.S. Agama yang telah diridai dan direstui Allah swt.: Artinya: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Al-Fath: 23) 47 .(QS.

(QS. Hal ini akan menimbulkan pertikaian dan 48 . Dan bila dia mati maka anak-anaknya pulalah yang akan melanjutkan usaha dan profesinya dan mengangkat namanya di kalangan masyarakatnya. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. dan bila dia sudah tua dan tidak berdaya lagi maka anak-anaknya itulah yang akan membantu dan menolongnya. kalau ada tuhan beserta-Nya. Dia tidak ditimpa kelelahan karena Dia Maha Kuat. Tuduhan ini sama halnya dengan tuduhan. tentulah sekutunya itu akan berkuasa penuh pula terhadap yang diciptakannya. Al Mukminun : 91 ) 91) Artinya : Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Kalau benar Allah mempunyai sekutu yang sama derajatnya dengan Dia. bahwa Allah mempunyai anak. Manusia memang banyak memerlukan adanya anak yang akan melanjutkan keturunannya. Karena Dia tidak memerlukan sekutu dalam menciptakan alam dan mengurusnya karena orang yang memerlukan sekutu adalah orang yang lemah yang tidak sangup mengurus sesuatu seorang diri. 23:91) Pada ayat ini Allah menolak dakwaan kaum musyrikin bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah dengan menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak ada mempunyai anak. atau kalau mereka tidak bodoh maka mereka adalah pendusta besar karena yang diucapkannya itu bertentangan sama sekali dengan pikiran orang-orang berakal. tidak akan ditimpa kematian karena Dia Maha Kekal. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan karena Dia Maha Kaya. Allah Yang Maha Kuasa. karena hal itu menunjukkan kelemahan dan ketidak sanggupan yang sangat bertentangan dengan sifat-Nya yang Maha Sempurna. Qs. Demikian pula Allah menolak bahwa di samping-Nya ada pula tuhan yang lain sebagai sekutu-Nya. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya.5. Alangkah bodohnya kaum musyrikin itu yang menyerupakan Allah dengan manusia yang amat lemah dan miskin. karena Dia Maka Kaya Maha Kuasa dan Maha Kekal tidak memerlukan keturunan seperti halnya manusia. milik-Nya lah semua yang ada di langit dan di bumi. dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Kaya dan Maha Kekal tidak memerlukan semua itu.

seperti yang terjadi pada pemerintahan di dunia.perselisihan dalam pengurusan alam ini. menurut Sunah yang telah ditetapkan. Maha Suci Allah dari segala anggapan dan tuduhan yang tidak masuk akal itu.s. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Sungguh amat lemahlah pikiran orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau mempunyai sekutu. Belum pernah terjadi suatu bintang berbenturan dengan suatu bintang lain atau dengan suatu planet. Ayat ini 49 .(QS.s. Sampai sekarang peperangan itu belum dapat dihindarkan sama sekali meskipun telah ada organisasi-organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan lain sebagainya. 6.. Isa menjawab:` Maha Suci Engkau.s. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib `. Qs. tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). dan tentulah pertikaian dan perselisihan itu akan membawa kepada peperangan. Al Maidah : 116-120 ) 116) Artinya : Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: `Hai Isa putera Maryam. 5:116) Isa a. di hari kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allahlah yang berhak disembah. Karena itu terjadilah keharmonisan dalam perjalanan bintang-bintang dan planet-planet. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. padahal di cakrawala ini berkeliaran jutaan bintang-bintang. walaupun Allah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. menyatakan bahwa yang demikian itu tidaklah benar. karena dia tidaklah berhak menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Tetapi ternyata semenjak terciptanya langit dan bumi. adakah kamu mengatakan kepada manusia:` Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? `. Allah menanyakan hal demikian itu kepada Isa a. Semua ibadah hanya dihadapkan kepada Allah sendiri. Tuhan yang satu ingin menguasai milik tuhan yang lain dan demikian pula sebaliknya. serta dia menjelaskan kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. agar Isa a. Semuanya berjalan menurut garis yang telah ditentukan.

Firman Allah swt. Nabi Isa a. atau terlintas dalam pikirannya. tentulah Allah swt. Esa Zat dan sifat-Nya serta jauh dari adanya sekutu dalam ketuhanan-Nya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu:` Sembahlah Allah. karena segala ibadah itu haruslah ditujukan kepada Allah swt. tentang ibadah dan kepercayaan yang ditujukan kepada dirinya dan ibunya dengan jawaban yang diawali kata "Subhanaka" artinya "Maha Suci Engkau". dan yang akan terjadi dalam ruang lingkup ciptaan-Nya ini. menjawab pertanyaan Allah swt.s. kecuali jika Dia memberitahukannya dengan perantaraan wahyu. Banyak macam ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya baik yang khusus untuk Isa dan ibunya masing-masing maupun ibadah itu dipersekutukan antara mereka dengan Allah swt. Sesungguhnya hanya Allah sendiri Yang Maha Mengetahui segala yang gaib. Kesemua ibadah demikian itu tak dapat dibenarkan. lebih-lebih apa yang dilahirkannya. lebih mengetahuinya. (Q. Sekiranya dia menyatakan dengan ucapan pengakuannya sebagai Tuhan itu. Tuhanku 50 .s.memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani baik mereka yang hidup kemudian atas kesalahan pikiran mereka dan kekeliruan akidah mereka.S. AlBayyinah: 5) Tiada Tuhan lain di samping Allah swt. menegaskan bahwa dia sendiri atau orang lain yang semisal dengan dia tidaklah berhak untuk mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya.: Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Tetapi manusia tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan Allah swt. karena Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam pikiran manusia. ilmu-Nya meliputi segala yang pernah terjadi. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk menyatakan dirinya atau ibunya sebagai tuhan selain Allah swt. Lalu Isa a. karena dia diutus kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus yakni agama tauhid. yang sedang terjadi. yang maksudnya amat mustahillah ada Tuhan lain di samping-Nya dan sebaliknya pastilah Allah swt. saja. yang ikut menerima ibadah para hamba baik sebagai perantara atau pun pengganti daripada-Nya.

Engkau-lah yang mengawasi mereka. masih berada bersama mereka. Diberinya petunjuk orang yang menghendaki kebenaran. Tetapi setelah beliau diangkat ke langit. maka dalam ayat ini Isa a. Nabi Isa a. tiadalah bagi orang lalim itu seorang penolong pun.s." Padahal Al-Masih sendiri berkata. dan kemudian dia membersihkan dirinya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu yang terjadi dalam ruang kekuasaan-Nya ini. sesudah itu yang menjadi Pengawas dan Saksi atas mereka. maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. yang benar dibenarkan. maka 51 . Tidaklah benar dia menuhankan dirinya dan ibunya karena mereka berdua adalah hamba Allah seperti juga manusia lainnya. 5:117) Sesudah Nabi Isa a. dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka.(QS. yang salah dibatalkan sesuai dengan petunjuk Allah swt. beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka dan mengawasi segala tingkah laku mereka.s. Tuhannya sendiri dan juga Tuhan kaumnya. Sewaktu Nabi Isa a.s. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Hanyalah Allah swt. habislah masa tugas kerasulannya. dalam firman-Nya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. menjelaskan apa sebenarnya yang telah diserukannya kepada kaumnya yaitu agar mereka menyembah Allah swt. dan jika Engkau mengampuni mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku. muka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. selama aku berada di antara mereka.dan Tuhanmu `. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.s. kafirlah orang yang menuhankan Isa a. dan haramlah surga bagi mereka.s. dibiarkanNya orang yang menginginkan kesesatan. "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Beliau tidak mengetahui lagi amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dan agamanya. "Hai Bani Israel. ) 118) Artinya : Jika Engkau menyiksa mereka. telah mengajarkan pokokpokok agama dan dasar-dasar keimanan kepada kaumnya yang seharusnya mereka jadikan pedoman dalam kehidupan beragama sepanjang masa. pada ayat yang lain menyucikan Allah swt. Hal itu ditegaskan Allah swt. putuslah pengawasan dan bimbingan beliau terhadap mereka.

Diazab-Nya orang yang Dia kehendaki.(QS. maka pengampunan itu diberikan-Nya kepada mereka yang patut diberi-Nya yang patut menerimanya. An Nisa': 48) Sejak permulaan abad masehi. (Q. Seharusnya mereka itu menyembah Allah tidak menyembah selain Allah. 52 .sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dalam ayat ini menerangkan bahwa Isa a. Sehingga banyak perselisihan yang timbul di antara mereka yang menjadi agak ruwet.: Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. siapa pula yang taat dan siapa yang ingkar. Lagi pula Dia Maha Bijaksana dan Seksama dalam menentukan keputusan atas perkara itu. siapa yang saleh dan yang fasik. tidak ada orang lain yang turut mengurusinya. karena beliau sudah menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah Allah yang mengesakan-Nya serta mengkhususkan ibadah kepada-Nya. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah. menyerahkan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani itu kepada Allah swt. Jika Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka menurut kesaksian-Nya. Dialah Yang Maha Mengetahui siapa di antara orang-orang Nasrani itu yang telah menjadi musyrik dan yang masih dalam ketauhidan. diampuni-Nya pula orang yang Dia kehendaki. sudah banyak aliran-aliran dan mazhab-mazhab dalam kepercayaan yang mengandung pokok-pokok agama yang tumbuh di kalangan penganut agama Nasrani. maka azab itu jatuh kepada orang yang memang patut menerima azab. Dialah yang mengetahui siapa di antara mereka yang tetap dalam tauhid dan siapa yang musyrik. Jika Allah menjatuhkan azab atas mereka. Mereka yang menjadi musyrik tiada ampunan bagi dosa mereka. Firman Allah swt. maka semuanya terserah kepada Allah sepenuhnya. 5:118) Kemudian Allah swt.S.s. dan beliau melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan mereka itu. Allah amat Kuasa dan berwenang dalam mengurusi segala perkara.

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemanfaatan yang mereka peroleh itu ialah pertama kenikmatan surga. kenikmatan yang banyak memberi kepuasan jasmaniah dan kedua kenikmatan rida Ilahi. 5:120) Kemudian Allah swt. Oleh karena itu tidaklah patut doa dan ibadah dihadapkan kepada keduanya. semuanya tunduk dan takluk di bawah kodrat dan iradatNya.(QS. dan mereka rida terhadap Allah swt. Allah rida terhadap mereka. ) 120) Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Hanyalah Allah 53 . orang yang senantiasa berbuat benar dalam agama mereka yaitu tetap dalam tauhid. yang turut memiliki dan menguasainya. atau pun tandingan-Nya. Dan mereka merasa bahagia memperoleh penghargaan dari Allah swt. menutup surah ini dengan menyatakan bahwa hanyalah kepunyaan Allah swt. Segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai ibadah di sisi-Nya dan Allah memberi anugerah dan penghargaan kepada mereka. Bukanlah keduanya sekutu Allah. benda-benda mati atau pun makhluk bernyawa. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar `. Bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. 5:119) Dalam ayat ini. kenikmatan yang memberikan ketenteraman dan kepuasan rohani. saja segala kerajaan langit dan bumi beserta isinya. itu. Baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal.(QS. Ayat ini memperingatkan orang-orang Nasrani atas kesalahan pikiran mereka mengenai Isa dan ibunya a. dan milik-Nya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari penghargaan dari Allah swt. Tidak ada selain Allah swt. menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu. Kedua nikmat Allah swt.) 119) Artinya : Allah berfirman:` Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Allah swt.s. ini ialah surga dan rida Ilahi yang diperoleh sesudah melewati kegoncangan hari kiamat merupakan keberuntungan yang tak ada taranya. akan memperoleh manfaat dari kebenaran iman mereka dan dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Keduanya adalah hamba Allah swt. Inilah puncak kebahagiaan abadi dalam diri manusia.

yang berhak disembah, karena Dialah pemilik dan penguasa atas alam ini beserta segala isinya.

7. Qs. Az Zumar : 65 ) ) 65) 66)

Artinya : Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabinabi) yang sebelummu:` Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.(QS. 39:65) Pada ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad saw bahwa Dia telah mewahyukan kepadanya dan kepada Nabi-nabi sebelumnya, bahwa

sesungguhnya apabila dia mempersekutukan Allah, maka hapuslah segala amal baiknya yang telah lalu. Inilah suatu peringatan keras dari Allah kepada manusia agar ia jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan lain-Nya, karena perbuatan itu adalah syirik dan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bila seseorang mati dalam keadaan syirik akan hapuslah pahala semua amal baiknya dan dia akan dijerumuskan ke dalam neraka Jahanam sebagaimana tersebut dalam ayat lain: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah: 217) Kepada Nabi Muhammad sendiri Allah SWT memberi peringatan sedangkan dia adalah Rasul yang diutus-Nya, Rasul kesayangan-Nya yang rasanya tidak mungkin akan mempersekutukan Allah, namun Allah memberi peringatan juga kepadanya agar jangan sekali-kali terlintas pikirannya untuk menganut agama syirik. Apalagi kepada manusia lainya tentu peringatan ini hams mendapat perhatian yang serius. Sungguh tidaklah pantas seseorang yang mengetahui betapa besar nikmat Allah terhadapnya, terhadap manusia seluruhnya, akan mengingkari nikmat itu dan melanggar perintah pemberi nikmat itu dengan mempersekutukan-Nya, dengan memohonkan pertolongan kepada berhalaberhala, kuburan-kuburan, pobon-pohon dan sebagainya. Kemudian Allah mempertegas perintah-Nya dengan mengeluarkan suatu perintah lagi yaitu hanya 54

Allah sajalah yang hams kamu sembah, kepada-Nya sajalah kamu harus mempersembahkan semua amal ibadatmu, kepada-Nya sajalah kamu

memanjatkan doa dan mengucapkan syukur karena Dia-lah pemberi nikmat yang sebenarnya sebagaimana yang dibaca setiap muslim dalam salat: Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. (Q.S. Al An'am: 162)

8. Qs. An Nisa : 116 ) 116)

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauhjauhnya.(QS. 4:116) Allah SWT, menerangkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mengakui adanya Tuhan yang lain di samping Allah atau menyembah selain Dia, tetapi Dia mengampuni dosa yang lain dan itu.

Dari ayat ini dipahami bahwa ada dua macam dosa, yaitu: a. Dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu dosa syirik. b. Dosa yang dapat diampuni Allah, yaitu dosa selain dosa syirik. Jika seseorang mensyarikatkan Allah SWT. berarti, di dalam hatinya tidak ada pengakuan tentang keesaan Allah. Karena itu hubungannya dengan Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penolong, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah terputus: Ini berarti tidak ada lagi baginya penolong, pelindung, pemelihara, seakan-akan dirinya telah lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. ia telah sesat dan jauh menyimpang dari jalan yang lurus yang diridai Allah, maka mustahillah baginya mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya di dalam hati dan jiwa seseorang telah tumbuh syirik berarti hati dan jiwanya itu telah dihinggapi penyakit yang paling parah; tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Segala macam bentuk kebenaran dan kebaikan yang ada pada orang itu tidak akan sanggup mengimbangi, apalagi menghapuskan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh syirik itu. Hati seorang musyrik tidak berhubungan lagi dengan Allah SWT, tetapi terpaut kepada hawa nafsu, loba dan tamak kepada harta benda yang tidak akan dapat 55

menolongnya sedikitpun. Itulah sebabnya Allah SWT, menegaskan bahwa dosa syirik itu amat besar dan tidak akan diampuni-Nya. Seandainya hati dan jiwa seseorang bersih dari syirik, mungkin hatinya masih kosong atau ada cahaya iman di dalamnya walaupun sedikit. Karena itu sekalipun ia telah mengerjakan dosa, bila hatinya ditumbuhi iman dan datang kepadanya petunjuk, maka ia akan bertobat, karena cahaya iman yang ada di dalam hatinya itu dapat bersinar kembali. Karena itulah Allah SWT. akan mengampuni dosa. selain dari dosa syirik itu. Pada ayat 48 surat An Nisa', Allah SWT telah menerangkan pula bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa selain dari dosa itu. Pengulangan pernyataan itu pada ayat ini adalah untuk menegaskan kepada orang yang beriman agar mereka menjauhi syirik. hendaklah mereka memupuk ketauhidan di dalam hati mereka karena ketauhidan itu adalah tiang agama.

9. Qs. Al Anbiyaa : 21-22 ) 21)

Artinya : Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?(QS. 21:21) Dalam ayat ini Allah SWT. menunjukkan kesesatan dan kebodohan kaum P musyrikin, yaitu : mereka tidak: berpegang kepada ajaran tauhid, bahkan menyembah kepada "tuhan-tuhan yang berasal dari bumi", yaitu patung patung yang merupakan benda mati, yang dibuat oleh tangan mereka sendiri yang berasal dari benda-benda bumi. Dan sudah pasti, bahwa benda mati tidak akan dapat memelihara dan mengelola makhluk hidup apalagi menghidupkan orangorang yang sudah mati. Sedang Tuhan kuasa berbuat demikian. Patung-patung yang mereka sembah itu disebut dalam ayat ini sebagai tuhantuhan dari bumi". ini menunjukkan betapa rendahnya martabat tuhan mereka itu. sebab tuhan-tuhan tersebut mereka buat dari tanah, atau dari benda-benda yang lain yang terdapat di bumi ini, dan hanya disembah oleh sebagian manusia sebagai makhluk yang ada di bumi. Sedang Tuhan yang sebenarnya, disembah oleh seluruh makhluk, baik di bumi maupun di langit. Dengan demikian jelaslah betapa sesatnya kepercayaan dan perbuatan kaum musyrikin itu, karena mereka mempertuhankan apa-apa yang tidak sepantasnya untuk dipertuhan. 56

jika seandainya ada dua Tuhan. niscaya rusaklah dia. menegaskan bahwa Dia Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tidak layak yang dihubungkan kepadanya oleh kaum musyrikin. maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku`. lalu keinginan mereka yang berbeda itu semuanya terlaksana. Pertama: Bahwa kedua tuhan itu mungkin tidak sama pendapatnya dan keinginan mereka dalam mengelola dan mengendalikan alam ini.. maka ada dua kemungkinan akan terjadi. di mana yang satu ingin menciptakan. Qs. 21:22) Pada ayat ini Allah memberikan bukti yang rasional berdasarkan kepada benarnya kepercayaan tauhid. yaitu: jika seandainya di langit dan di bumi ada dua Tuhan.) 22) Artinya : Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. dan binasalah semua makhluk yang ada padanya.(QS. keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. Kedua: Bahwa tuhan-tuhan tersebut selalu sepakat dalam mencipta sesuatu.(QS. Sebab. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. tidak ada sesuatu yang berserikat dengan-Nya dalam mencipta dan memelihara alam ini. Keadaan semacam ini tidak pantas bagi tuhan. mengelola dan memelihara makhluk-Nya. Kepercayaan inilah yang paling sesuai dengan akal yang sehat. Oleh sebab itu. maka Allah SWT. Setelah mengemukakan dalil yang rasionil. atau sekutu dalam menciptakan. sehingga alam ini terkatung-katung antara ada dan tidak. Al Anbiyaa : 25 Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu. sehingga sesuatu makhluk diciptakan oleh dua pencipta ini menunjukkan ketidak mampuan masing-masing tuhan itu untuk menciptakan sendiri makhlukmakhluknya. maka tuhan yang satu lagi tentunya menganggur dan berpangku tangan. sedangkan yang lain tidak ingin menciptakannya. menegaskan dengan pasti. Atau hanya keinginan pihak yang satu saja yang terlaksana. 21:25) Dalam ayat ini Allah SWT. adalah orang-orang yang telah diberi-Nya 57 . bahwa setiap Rasul yang diutus-Nya sebelum Muhammad saw. ini juga tidak patut bagi tuhan. 10. mengatur. melainkan Kami wahyukan kepadanya: `Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. misalnya bahwa Dia mempunyai anak. kepercayaan yang benar adalah mengimani tauhid yang murni kepada Allah SWT.

Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya dan karena telah tergoda oleh tipu daya setan. ada suatu misi yang harus mereka bawa yaitu misi sebagai khalifah Allah di muka bumi. apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah yang mereka perbuat seakan-akan mereka menganggap hawa nafsu mereka itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT: ) Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik4) ) 5) 58 . Mereka telah menyia-nyiakan kedudukan yang diberikan Allah SWT kepada mereka sebagai makhluk Tuhan yang paling baik bentuknya dan mempunyai kemampuan yang paling baik pula.wahyu yang mengajarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata. Mereka tidak menyadari lagi bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah kelak dan bahwa Allah SWT akan membalas setiap perbuatan dengan balasan yang setimpal. 11. baik dalil berdasarkan akal. Al Jaziyah : 23 Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Qs. Mereka telah lupa bahwa kehadiran mereka di dunia yang fana ini ada maksud dan tujuannya. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran(QS. Allah SWT. Tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. ataupun dalil yang diambilkan dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua Rasul-rasul Allah. Dan tidak ada sesuatu dalil-pun. yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada. 45:23) Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan keadaan orang-orang kafir Quraisy yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat.

Al a'raf: 176) dan firman Nya: Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Kami. diulurkannya lidahnya. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. maka perumpamaannya seperti anjing-anjing yang jika kamu menghalaunya. mereka itulah orangorang yang berdosa dan selalu bergelimang dalam lumpur kejahatan. Ibnu Abbas berkata: "Setiap kali Allah SWT menyebut hawa nafsu dalam Alquran.S. Kelompok pertama ialah kelompok yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). At Tin: 4-5) Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada manusia itu melupakan anugerah yang tiada ternilai harganya yang diberikan Nya kepada manusia.S. maka dalam mengikuti hawa nafsunya manusia terbagi atas dua kelompok. Di samping itu Allah SWT memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan itu manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya itu. (Q. setiap kali itu pula Ia mencelanya". karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah". Allah SWT berfirman: Dan kalau kami menghendaki. sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu. mereka itulah orang yang bertakwa. kesesatan. Sad: 26) 59 . Sedangkan kelompok kedua ialah orang yang dikuasai hawa nafsunya. tetapi mereka cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. maka orang yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan fitrahnya. (Q. Hal itu berarti telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam. Berdasarkan keterangan di atas. Tetapi apabila seseorang memperturutkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntutan agama maka orang itulah orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Jika seseorang mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama.S.baiknya. Kemudian Kami kembalikan mereka ke tempat yang serendahrendahnya (neraka): (Q.

maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). dan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya karena memperturutkan hawa nafsu.Dalam ayat ini. Abu Umamah menyampaikan hadis yang didengarnya dari Nabi saw: Tidak ada suatu sembahan pun di bawah kolong langit yang paling dibenci Allah (selain) daripada (sembahan) hawa nafsu. Itulah sebabnya ia terjerumus dalam kesesatan karena ia tidak mau memperhatikan petunjuk yang diberikan kepadanya.S. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya biasanya kehilangan kontrol dirinya. Pada suatu malam Abu Jahal 60 . dan seperti orang yang matanya tertutup tidak dapat melihat dan mengetahui kebenaran adanya Allah Yang Maha Pencipta segala sesuatu. masih banyak hadis-hadis Nabi saw yang mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allah SWT berfirman: ) Artinya: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. dan seperti orang yang telinganya tersumbat sehingga tidak mampu lagi memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. 40) ) 41) Keadaan orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu diibaratkan seperti orang yang terkunci mati hatinya sehingga tidak mampu lagi menilai mana yang baik mana yang buruk. An Naziat: 40-41) Di samping itu. Syaddad bin Aus meriwayatkan hadis dari Nabi saw: Orang yang cerdik ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat untuk kepentingan masa sesudah mati. (Q. Muqatil mengatakan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa percakapan Abu Jahal dengan Walid bin Mugirah. Allah SWT memuji orang-orang yang dapat menguasai hawa nafsunya dan menjanjikan baginya tempat kembali yang penuh kenikmatan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As sebagaimana tertera pada Tafsir Al Maragi halaman 156 juz 25 jilid IX bahwa Nabi saw berkata: Tidak beriman seseorang dari antara kamu sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang saya bawa (petunjuk). Tetapi orang yang zalim ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengharap-harap sesuatu yang mustahil dari Allah.

Siapakah yang dapat memberi petunjuk selain dari Allah. kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. Demi Allah. dan terpercaya dimasa mudanya. Demi Al Lata dan Al Uzza. tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya. Allah SWT memerintahkan kepada Rasul Nya agar tidak membenarkan sikap orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang akan memberikan petunjuk selain dari Dia setelah mereka tersesat dari jalan yang luruS. sebenarnya aku tahu bahwa dia itu adalah benar". Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di tutup. Al Walid berkata: "Apakah gerangan yang menghalangimu untuk membenarkan dan mempercayai seruannya?". (Q. sama saja bagi mereka. Allah SWT mengingatkan mereka mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari alam semesta. kita telah menamainya orang yang. Dan bagi mereka siksa yang berat. Kemudian turunlah ayat ini. kita menamakannya pendusta lagi pengkhianat. Kedua orang itu membicarakan keadaan Nabi Muhammad saw. padahal aku dari suku yang paling tinggi. sebenarnya aku tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar". apa pedulimu dan apa alasan pendapatmu itu?". saya tidak akan menjadi pengikutnya selama-lamanya". kejadian pada diri mereka sendiri. Al Walid. Al Baqarah: 6-7) Sesudah itu.tawaf di Baitullah bersama Walid. Ar Rum : 30 ) 61 30) . Abu Jahal berkata: "Demi Allah. benar. Abu Jahal menjawab: "Nanti gadis-gadis Quraisy akan menggunjingkan bahwa aku pengikut anak yatim Abu Talib. Qs. 7) 12. berkata kepadanya: "Biarkan saja.S. jujur. dan pengalaman-pengalaman umat-umat terdahulu sebagai bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa lagi berhak disembah. Ayat lain yang senada dengan ayat ini. Abu Jahal menjawab: "Hai Abu Abdisy Syams. Maka pada akhir ayat ini. ialah firman Allah SWT: ) 6) ) Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir.

S. Az Zariyat: 56) Menghadapkan muka artinya meluruskan tujuan dengan segala kesungguhan tanpa menoleh kepada yang lain. Dan muka itu adalah bagian tubuh yang paling terhormat. dengan membiarkan kaum musyrikin yang keras kepala itu dalam kesesatannya. menasranikan dan memajusikannya. Mereka ada yang berpendapat bahwa fitrah itu 62 . Dan "muka" dikhususkan menyebutkan di sini. karena muka itu tempat berkumpulnya semua pancaindera kecuali alat perasa. Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin mengikuti agama Allah yang telah di jadikan-Nya bagi manusia. maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tak ada perubahan pada fitrah Allah itu". Sehubungan dengan kata fitrah yang tersebut dalam ayat ini ada sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah yang berbunyi: Tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. (Itulah) agama yang lurus. Bukhari dan Muslim) Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah yang tersebut dalam kitab suci Alquran dan hadis Nabi saw. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.(QS. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat yang lain: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku. Para sahabat bertanya: "Hai Rasulullah.Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah). Dalam kalimat ini. (Q. Tuhan menyuruh agar Nabi saw mengikuti agama yang lurus yaitu agama Islam. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.R. sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Kedua orang ibu bapaknyalah yang akan meyahudikan. dan mengikuti fitrah Allah. (H. Dalam riwayat lain. Kemudian Abu Hurairah berkata: "Bacalah ayat ini yang artinya: "Fitrah Allah di mana manusia telah diciptakan atasnya. Adakah kamu merasa kekurangan padanya". Di sini "fitrah" dinamakan "agama" karena manusia dijadikan untuk melaksanakan agama itu. apakah engkau tahu keadaan orang yang meninggal di waktu kecil? Rasul menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat". fitrah Allah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. "sehingga kamu merusakkannya (binatang itu)". 30:30) Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad saw meneruskan tugasnya dalam memberikan dakwah.

Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak sampai dengan kejadian itu kepada pengetahuan tentang Tuhannya. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan ulama salaf yang berpegang kepada takwil. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Pencipta langit dan bumi". Seakan-akan dia berkata: "Tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya". Mereka berhujah bahwa "fitrah" itu berarti kejadian dan "fatir" berarti "yang menjadikan" dengan firman Allah: Katakanlah: "Ya Allah.S. (Q.artinya "Islam". Yasin: 22) Dan firman Allah lagi: Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya.R. Al anbiya: 56) Dari ayat-ayat tersebut di atas mereka mengambil kesimpulan bahwa "fitrah" berarti kejadian dan "fatir" berarti yang menjadikan. Sebagian ahli fikih dan ulama yang berpandangan luas mengartikan "fitrah" dengan "kejadian" yang dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Tuhannya. Dengan kejadian itu Si anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan berpengetahuan. (H. Alasan mereka adalah ayat 30 tersebut di atas dan hadis Abu Hurairah yang baru saja disalinkan di atas. Iyad bin Himar) Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa anak kecil itu diciptakan tidak berdosa dan selamat dan kekafiran sesuai dengan janji yang telah ditetapkan Allah bagi anak cucu Adam di kala mereka dikeluarkan dari tulang sulbinya.S. Mereka tak setuju bahwa 63 . Mereka apabila meninggal dunia masuk surga baik anak-anak kaum Muslimin maupun anak-anak kaum kafir. (Q. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Syihab dan lainlain. Az Zumar: 46) Dan firman Allah SWT: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku.S. Mereka juga berhujah dengan hadis Iyad bin Himar Al Mujassyi'i bahwa Rasulullah saw bersabda kepada manusia pada suatu hari: Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam Kitab-Nya. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram. (Q.

sesudah itu telinganya terputus. Lalu dikatakan ini adalah unta yang dirusak hidungnya dan ini adalah unta yang digunakan untuk nazar dan sebagainya. tak ubahnya seperti binatang ternak. Mereka berpendapat.S. Abu Umar bin Abdil Barr berkata bahwa pendapat ini adalah arti fitrah yang lebih tepat di mana manusia dilahirkan atasnya. An Nahl: 78) Siapa yang tak mengetahui sesuatu mustahillah dia akan menjadi kafir. tak ada durhaka dan tak ada juga pengetahuan. Allah SWT berfirman: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Mereka tidak kafir. tidak juga iman. andaikata anak-anak itu difitrahkan sebagai kafir dan beriman pada permulaannya. Tatkala mereka sampai umur setan memperdayakan mereka. Selanjutnya para ahli itu berpendapat bahwa adalah mustahil dan masuk akal seseorang anak di waktu dilahirkan telah tahu iman dan kafir. begitu pula hidungnya.S. Hujah mereka yang lain ialah firman Allah: Kami diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. tak ada kekurangan. kemudian menjadi kafir. tidak berpengetahuan dan tidak durhaka. Dalam hadis ini hati Bani Adam diumpamakan dengan binatang. Anak-anak itu adakalanya beriman. tak ada kafir. maka kebanyakan mereka mengafirkan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa anak itu umumnya selamat. dan sedikit yang tidak berdosa. Binatang itu melahirkan binatang dalam keadaan utuh. berpengetahuan atau durhaka. Baginya tidak ada iman. beriman. At Tur:16) Dan firman Allah SWT: 64 . Mereka berkeyakinan bahwa kafir dan iman itu datang setelah anak itu berakal. baik dari segi kehidupan dan kejadiannya. sebab Allah telah mengeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tak mengetahui sedikitpun. tentu mereka tak akan berpindah selama-lamanya dari hal itu. maupun bentuk tubuhnya. tabiatnya. (Q.anak itu dijadikan (difitrahkan) atas kekafiran atau iman atau berpengetahuan atau durhaka. apakah mereka merasa pada kejadian itu kekurangan?. sebab dia dilahirkan dalam kejadian yang sempurna. Mereka juga berhujah dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah tersebut di atas. (Q. Begitu pula keadaan hati anak-anak waktu dilahirkan.

maka rusaklah telinga dan hidungnya dilubangi tempat mengikatkan tali sehingga timbullah padanya keburukan dan kekurangan. Dari hal tersebut di atas mustahillah fitrah itu berarti Islam. Seperti yang dikatakan Ibnu Syihab. Andaikata dia dibiarkan menurut dasar kejadiannya itu tentu dia akan tetap sempurna. Disebutkan dua orang ibu bapak sebagai contoh dari halangan-halangan yang banyak itu. Hal ini tak ada pada anak kecil. (Q. Dalam sabda Nabi yang artinya: "Tiap anak dilahirkan menurut fitrah. Seakanakan Tuhan berfirman: "Hadapkanlah mukamu kepada agama yang lurus yaitu fitrah Allah yang disediakan bagi kejadian manusia. dan begitu Syekh Abdul Abbas berpendapat sesuai dengan pendapat Umar di atas. Selama menerima itu tetap ada pada hati mereka. lbnu Atiyah dalam tafsirnya berkata bahwa yang dapat dipegangi pada kata "fitrah" ini ialah berarti "kejadian" dan kesediaan untuk menerima sesuatu yang ada dalam jiwa anak itu. Dan orang yang berakal mengetahui keadaan ini. tetapi karena banyak hal yang menghalangi mereka.S. Dalam ibadat lain Syekh Abdul Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hati anak Adam bersedia menerima kebenaran. Kebanyakan pendapat ini dikuatkan dengan sabda Nabi yang artinya: "Sebagaimana menghasilkan binatang yang utuh.Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tetapi dia di atur menurut kehendak manusia. Dengan fitrah itu seorang anak akan mendapat petunjuk dan percaya kepada Tuhannya. maka mereka tidak mencapai fitrah itu. Nasrani atau Majusi". binatang itu melahirkan anaknya sempurna kejadiannya tak ada kekurangan. Demikian 65 . Kebanyakan para penyelidik di antaranya Ibnu Atiyah dalam buku tafsirnya di waktu mengartikan fitrah. Bapaknya yang akan menjadikan ia seorang Yahudi. sebagaimana mata dan telinga mereka bersedia menerima penglihatan dan pendengaran. Al Mudassir: 38) Orang yang belum sampai masanya untuk bekerja tidak akan dihisab. Maksudnya ialah. Sebab Islam dan iman itu ialah perkataan dengan lisan. Adakah mereka menghasilkan yang lain? Adakah mereka merasakan kekurangan pendapat padanya?". tak ada aibnya. Dengan keadaan itu seseorang dapat dibedakan dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lain. iktikad dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. tentu mereka akan memperoleh kebenaran dan agama Islam yakni agama yang benar. lalu tidak sesuai lagi dengan keasliannya.

katanya: "Ditanya Rasulullah saw tentang anak-anak musyrik. Adapun maksud sabda Nabi saw tatkala beliau ditanya tentang keadaan anak-anak kaum musyrik. Samurah berkata. yaitu apabila mereka berakal. diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khatab berkata yang artinya ialah tak ada perubahan bagi makhluk Allah dari binatang yang dimandulkan. Diduga bahwa pendapat yang agak kuat ialah pendapat terakhir ini.pulalah keadaannya dengan manusia. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya semuanya adalah anak yang dilahirkan menurut fitrah. maksudnya ialah tidak akan merana orang yang dijadikan Allah berbahagia. maksudnya Ibnu Abbas: "Itulah keputusan yang lurus". Ibnu Jubair. "Maka Rasulullah ditanya: Ya Rasulullah. Tak ada sesuatupun yang menyalahi peraturan itu. beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka ketahui". Demikianlah beberapa pendapat mengenai kata fitrah dan hubungannya dengan anak kecil yang belum sampai umur. Sebagian dari hadis itu berbunyi sebagai berikut: Adapun orang yang tinggi itu yang ada di surga adalah Ibrahim as. Ikrimah berkata. Takwil ini dikuatkan oleh hadis Bukhari dan Samurah bin Jundab dari Nabi saw. Itulah agama yang lurus. Menurut mujahid artinya ialah: "tak ada perubahan bagi agama Allah". lalu akan menjadi raja-raja surga. Mereka berpendapat bahwa ungkapan tersebut di atas berkenaan dengan keyakinan. yaitu pendapat Ibnu Atiyah yang disokong oleh Syekh Abdul Abbas. Mereka adalah pelayanpelayan bagi ahli surga. Hal itu adalah perumpamaan dari fakta kehidupan. yaitu hadis yang panjang. Ibnu Zaid dan Nakha'i. Pendapat ini disokong Qatadah. 66 . tentang anak-anak musyrik? "Rasulullah menjawab: "Dan anak-anak musyrik". dan sebaliknya tidak akan berbahagia orang-orang yang dijadikan-Nya sengsara. Kemudian kalimat dalam ayat (30) ini dilanjutkan dengan ungkapan bahwa pada fitrah Allah itu tak ada perubahannya. Allah tak akan merubah fitrah-Nya itu. Perkataan ini maksudnya ialah larangan memandulkan binatang. untuk diberikan ganjaran. Diriwayatkan dari Anas. Dahhak. Mereka tak mempunyai kejelekan untuk dihisab (disiksa) lalu mereka akan berada di antara penduduk neraka. beliau bersabda: Mereka tak mempunyai kebaikan. Pendapat tersebut di atas dianut oleh kebanyakan ahli tafsir.

67 . Karena itu mereka tak mau menghambakan diri kepada Pencipta mereka. Ada yang mengatakan bahwa "agama yang lurus" itu ialah agama Islam. Mereka tak mau memikirkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar.Muqatil mengatakan itulah perhitungan yang nyata. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. dan Tuhan yang lebih terdahulu (qadim) memutuskan sesuatu dan melaksanakan keputusannya.

Diakses dari http://nurasmaisha. Jakarta: Karya Unipress. Diakses dari http://www. Mohammad Daud. Jakarta: Rajawali Pers. Fani.ppnuruliman. Maisha. 2009.html.com/2009/09/prinsipaqidah-islam. 68 . Zakiah. Nuras.com (2 April 2011).DAFTAR PUSTAKA Ali. Dasar-Dasar Agama Islam.blogspot.dkk. 1992. (11 maret 2011). 2009. Daradjat. 2004. Pendidikan Agama Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful