BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Aqidah dalam agama berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Apapun yang menjadi ketetapan hati walaupun kita belum pernah melihat apa yang kita yakini ada sudah termasuk memegang aqidah. Secara etimologi aqidah diambil dari kata dasar "al-„aqdu", memiliki berbagai tafsiran, salah satu artinya adalah ikatan atau sangkutan karena aqidah mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam, jadi aqidah memiliki kedudukan sangat sentral dan fundamental, karena itu aqidah ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Secara terminologi yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya, yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. Agama berjalan menyempunakan fitrah manusia dalam mencapai kemajuan dengan cara evolusi, sehingga hal ini telah menjadi sunnah (ketentuan) Allah SWT dalam kehidupan manusia. Allah SWT menyempurnakan agama Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir untuk membawa umat manusia kepada keselamatan. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran menjelaskan aqidah yang benar dan yang salah, apabila aqidah seseorang benar maka selamatlah perjalanan hidupnya, dan apabila aqidahnya salah maka ia akan menjadi kafir. Dewasa ini umat Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. banyak diantara mereka mengaku Islam tapi tidak kenal dengan Islam bahkan tidak mau terikat dengan Islam itu sendiri. mereka menjadikan Islam sebagai sebuah legalitas formal orang beragama tanpa mau tahu ada tuntutan atau konsekuensi logis atas pemilihan agamanya tersebut yaitu beribadah sesuai tuntunan agama yang 1

diyakininya tersebut. Hal ini jelas menjadi ironis sekali, tapi secara umum umat Islam mengalami hal ini. Persoalan ini mendasar dan menjadikan renungan sampai sejauh mana ikatan aqidah seorang pemeluk agam Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan atau sudah sedemikian lalaikah umat terhadap aqidah Islam ini. Untuk itulah penulis menulis tugas ini sebagai wujud renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT terutama yang berkaitan dengan aqidah.

B. Rumusan Masalah 1. Apa itu aqidah islam ? 2. Apa keistimewaan aqidah islam ? 3. Apa saja ayat yang berhubungan dengan aqidah islam, dan bagaimana tafsirnya?

C. Tujuan 1. Sebagai sarana mengetahui aqidah islam 2. Sebagai sarana mengetahui dan memahami keistimewaan aqidah islam 3. Sebagai sarana mengetahui dan memahami ayat yang berhubungan dengan aqidah islam serta dapat menafsirkannya

D. Manfaat 1. Secara teoritis  Sebagai pustaka dan acuan untuk mempelajari serta memahami aqidah islam dengan keistimewaannya 2. Secara praktis  Bagi dosen/guru/ustadz setelah mengetahui keistimewaan aqidah islam dalam tugas ini dapat dilakukan pembuatan modul dan pembelajaran yang sesuai bagi mahasiswa.  Dapat digunakan sebagai sarana memperkuat pengetahuan dan

memantapkan iman serta keyakinan dalam hati mempelajari dan mengamalkannya. 

pembacanya serta mau

Sebagai renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP AKIDAH 1. Definisi Aqidah Bahasa a. Simpul/ikat b. Melakukan ikatan jual beli c. Mengeratkan ikatan perjanjian d. Kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Istilah: a. Ibn Taimiyah  Perkara yang dibenarkan oleh jiwa,hati menjadi tenang,beroleh keyakinan tanpa bercampur keraguan. b. Al-Fairuz Abadi  Sesuatu yang diikat/disimpul dalam hati dan jiwa berpegang dengan agama yang benar dan selamat c. Imam Al-Ghazali  Berpegang dan membenarkan dalam hati,yakin dan pasti tanpa keraguan dan syak. d. Al-Murtada Al-Zabidi  Apa yang dipegang dan yakin sebagai pegangan agama dan bersemi dalam hati dan jiwa. Jadi pengertian aqidah secara istilah, yaitu sebuah ketetapan dimana tidak ada keraguan didalamnya. Percaya dan yakin kewujudan Allah SWT dan sifat kesempurnaNya berdasarkan dalil naqli dan aqli serta berasaskan al-Quran dan Sunnah yang diikuti dengan melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya.

2. Ciri-ciri Aqidah Islam Ciri aqidah islam adalah sebagai berikut: a. Al wudhuhwa al basathah, yaitu tidak ada keraguan didalamnya. b. Sejalan dengan fitrah manusia QS 30:30 3

Menuntun orang untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sungguh-sungguh 4. Fungsi Aqidah Islam a. Prinsip aqidah baku dan tidak mendapat penambahan dari siapapun d. Memperoleh ketenangan jiwa d. Ciri-Ciri    Menafikan keesaan Allah SWT. Al Wasthiyyah (moderat) tidak berlebihan dalam menetapkan keesaan maupun sifat Allah Aqidah Yang Betul *Percaya dengan yakin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Aqidah Yang Salah *Kepercayaan yang bercanggah dengan Nas Syariah (al-Quran dan Sunnah) Ciri-Ciri    Yakin dengan teguh kewujudan dan keEsaan Allah SWT. Sumber Aqidah Islam a. Menjauhi perbuatan mensyirikkan ALLAH. b. Mengamalkan kepercayan bertentangan (Quran dan Hadis). 3. Hadis yang bukan daripada Rasulullah wajar ditolak dan daripada Rasulullah wajib diterima sebagai sumber yang sah. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah b. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allh dan bermuamallah dengan orang lain e. Kepercayaan berlandaskan alquran dan Sunnah. Bersumberkan dengan sumber yang benar dan pasti iaitu al-Qur‟an dan sunnah. Melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah.c. Membebaskan akal dan pikiran dari kekeliruan yang timbul karena jiwa yang kosong dari aqidah c. 4 . Dibangun diatas bukti dan dalil e.

1 Berdasarkan ayat di atas.c. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Mengimani rububiyah Allah. yaitu benar-benar mengimani bahwa Dialah Ilah yang benar dan satu-satunya. tiada sekutu bagi-Nya d. 5. 5 . tiada sekutu dan tiada penolong baginya c. Prinsip-Prinsip Dasar Aqidah Aqidah Islam pada dasarnya adalah iman kepada Allah. e. Mengimani wujud Allah b. dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. bolehlah dirumuskan bahawa sebahagian dari setiap golongan (penduduk kampung atau negeri) hendaklah takhassus menuntut ilmu agama. Kemudian memberi pengajaran kepada kaumnya. Kepentingan Mempelajari Ilmu Aqidah Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). iman kepada rasul-Nya. Sebab itu hendaklah sebahagian pelajar pergi keluar negeri untuk mempelajari ilmu agama dan ilmuilmu yang dituntut agama untuk dipelajari seperti bermacam-macam kepandaian 1 Surah al-Taubah. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. iman kepada kitab-kitab-Nya. Mengimani uluhiyah Allah. d. iman kepada hari akhir. Sesungguhnya. Al-Qur‟an dan hadis mutawatir merupakan sumber akidah berbentuk yakin dan pasti.akan terjadi akidah sesat yang akan membinasakan dirinya. Mengimani asma dan sifat-sifat Allah 6. yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Dialah Rabb satu-satunya. yaitu: a. Berhujah perlulah diteliti samada hadis itu sahih/da‟if. iman kepada Allah mengandung empat unsur. Tanpa asas dan ikatan kerohanian . ayat 122. iman kepada malaikat-Nya.

Mahmud Yunus. seorang pemerintah yang baik dan berjiwa rakyat serta banyak melakukan kebaikan tidak akan diterima segala amal yang dia lakukan selagi mana dia tidak melafazkan “‫”أشٓد أال إنّ إال هللا ٔأشٓد أٌ يحًد رسٕل هللا‬. Sebagai contoh. Dr. kertas dan sebagainya.. 287. Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu akidah. Oleh itu. kemantapan akidah sangat penting dalam kehidupan seseorang.a. Nabi Muhammad s. Mempelajari ilmu akidah sangat penting kepada setiap individu muslim kerana hal ini akan dapat memperkukuhkan lagi keimanan dan ketaqwaan seseorang itu kepada Allah Yang Maha Esa atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya.w. Dalam dunia sekarang.a.w. (Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya‟la) Kedua-dua dalil di atas menerangkan kewajipan setiap individu untuk menuntut ilmu.‫ طهب عهى فريضة عهى كم يسهى‬:‫عٍ أَس بٍ يبنك رضي هللا عُّ عٍ انُبي صهى هللا عهيّ ٔسهى قبل‬ Ertinya: Daripada Anas bin Malik r. mereka akan sentiasa cuba untuk mencari kelemahan Islam melalui kajian daripada pelbagai sumber 2 Prof. Oleh itu. Akidah yang benar merupakan kunci kepada penerimaan segala ibadah yang kita lakukan. Allah tidak akan menerima segala amalan soleh.: “Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim”. Selain itu. 6 .w. meskipun sampai ke negeri Cina”. mempelajari ilmu akidah juga penting bagi menghindarkan diri daripada terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT. Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim Rasm Uthmani.a. 2006. Hal ini adalah bagi mengelakkan diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada perkara-perkara syirik sama ada sesuatu yang telah diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui.yang perlu buat menempuh gelombang hidup masa sekarang. Hj. terdapat di dalamnya manusia-manusia yang sentiasa ingin melihat kejatuhan Islam dengan cara meruntuhkan akidah umat Islam supaya mengikut cara hidup Barat. Tanpa akidah yang benar.2 Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi: .a. Nabi Muhammad s. bersabda Rasulullah s. bersabda: “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu. Oleh sebab itu. hlm. berkata sedemikian kerana pada masa tersebut negeri Cina amat masyhur dalam membuat kaca.

terutamanya nas-nas al-Quran. Aspek yang mesti diajar kepada anak-anak adalah berkaitan dengan kepercayaan. Nabi Muhammad SAW yang maksum dari melakukan dosa sentiasa memohon keampunan. jiwa dan hati kita akan terasa tenteram serta tenang. Jadi langkah yang terbaik adalah dengan sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT. ini akan dapat menghindari dari melakukan perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah. Selain itu. belum tentu kita khusyuk sepenuhnya. Bagi mengukuhkan akidah. shalat tahajud dan bersedekah. Dalam kehidupan harian kita. kita 7 . kita tidak pasti sama ada kita melakukan dosa atau tidak. Jadi ini boleh mendatangkan dosa atau sekurang-kurangnya akan mengurangkan pahala. 7. Dengan adanya asas yang kukuh dalam diri seseorang itu. Keluarga harusnya mendidik anak-anak dengan ajaran agama yang betul. Keadaan ini akan menggalakkan diri kita untuk menambahkan amalan-amalan sunat dan dalam masa yang sama akan dapat mengukuhkan akidah. Sebenarnya pendidikan awal adalah bermula dari rumah. bagi mengukuhkan akidah kita mestilah sentiasa mendalami pengetahuan dan ilmu keagamaan kita agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak dapat mempengaruhi kita. Sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT juga boleh mengukuhkan akidah seseorang. bukan dari sekolah. banyak langkah yang boleh kita lakukan diantaranya ialah melakukan banyak perkara sunat seperti membaca al-Quran. Walaupun perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. Langkah-Langkah Mengukuhkan Aqidah Ada banyak cara yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan akidah. Dalam suasana dunia yang semakin canggih. Rukun iman dan rukun Islam yang menjadi asas aqidah Islam itu adalah perkara asas yang wajib diajarkan kepada anak-anak. Contoh dalam melakukan amalan seperti solat. Sedangkan nabi junjungan besar kita. tapi dengan melakukan dengan permulaan yang sedikit dan melakukannya setiap hari adalah cara yang terbaik untuk melakukannya. salah satu pendekatan yang penting adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Dalam keadaan kita melakukan aktivitas begini. Maka dengan sebab itulah pemantapan akidah sangat penting untuk mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang. inikan pula kita yang tidak terlepas dari melakukan dosa.

Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh berbagai madzhab. dan ijma‟ Salafush shalih. Persoalan iman dan akidah mestilah ditangani sebaik-baiknya agar pada masa akan datang. Apa yang penting sekarang adalah peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak bermula dari rumah. KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM Aqidah Islam yang tercermin di dalam aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh aqidah manapun. rasul dan utusan-utusan Tuhan. Jadi. ia perlukan kekuatan iman. terutamanya mendidik agama itu sendiri. karena aqidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebati lan dari arah manapun datangnya. guru-guru turut terlibat dalam mendidik anak-anak. Ada segelintir manusia yang sudah terlalu pandai menganggap mereka sebagai Tuhan. aman dan bebas daripada keruntuhan akhlak. As-Sunnah. aqidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. Keistimewaan itu antara lain: 1. B. Dengan cara mendalami pengetahuan agama. anak-anak yang akan mewarisi kehidupan akan dapat hidup dalam suasana yang penuh harmoni.Hal itu tidak mengherankan. Kenyataannya sekarang. millah dan ideology lainnya di luar aqidah Islam (aqidah 8 . Sumber Pengambilannya adalah Murni Hal itu karena aqidah Islam berpegang pada Al-Qur‟an. Pendidikan dari rumah akan berlanjutan ke peringkat sekolah dan pada peringkat ini. Pendidikan asas agama penting untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan. Ini adalah asas utama dalam mengukuhkan akidah. Mengukuhkan akidah bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.tidak akan terlepas daripada menerima berbagai pengaruh sama ada baik atau buruk. kita mampu menepis kenyataan ini agar tidak terpengaruh dan dalam masa sama akan meningkatkan kepercayaan serta keimanan kepada Allah SWT. ramai manusia yang bertambah cerdik. bijak dan pandai sehinggakan kepintaran mereka itu digunakan untuk membuatkan diri mereka terkenal.

Nashir Al-Qi fari. Orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.selamat dan bersih dari kebohongan dan kepalsuan semacam itu. 21-24. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. ilham.Nashir Al-Qifari. 1/247 4 ) Tentang komunisme lihat Madzahib Fikriyah Mu’ashirah. Islam tidak akan berdiri tegak melainkan di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan. Berdiri di atas Pondasi Penyerahan Diri kepada Allah dan Rasul-Nya Hal itu karena aqidah bersifat ghaib. hal. 132-134. 2/586. iman kepada yang ghaib merupakan salah satu sifat terpenting bagi orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah Ta‟ala. mereka yang beriman kepada yang ghaib. dan Mas’alah At-Taqrib Baina Ahli Sunnah wa Asy-Syi ’ah karya DR. seperti Komunisme dan Sekularisme. hal. 211-216. Kaum Rafidlah mengambil ajarannya dari asumsi mereka di dalam al-jafr (tulisan tangan Ali bin Abi Thalib _) dan perkataan imam-imam mereka.4 Sedangkan aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah –alhamdulillah. Firman-Nya. 2. Kaum sufi mengambil ajarannya dari kasyaf (terbukanya tabir antara makhluk dengan Tuhan). dan Naqd Ushul Asy-Syuyu’iyah. Asy-Syuyu’iyah fi Mawazin Al-Islam. “Alif laam miin. mendasarkan pokok-pokok mereka pada sampah pikiran orang-orang sesat dan pola pikir orangorang kafir dan atheis yang menjadikan hawa nafsu dan syahwat mereka sebagai sumber hukum bagi hamba-hamba Allah.Ahli Sunnah wal Jama‟ah).” (QS. Sementara itu para penganut madzhab-madzhab pemikiran dan aliran-aliran sesat lainnya. Syaikh Muhammad Syakir Asy-Syarif 9 . hal. hadas (tebakan). Abdurrahman Habankah Al -Maidani.3 Para Ahli kalam mengambil ajarannya dari akal (rasio). Yaitu. dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Muhammad Quthub. Syaikh Shalih bin Sa’ad Al -Luhaidan. dan mimpi. 588-609. Jadi. Al-Baqarah: 1-3) 3 ) Lihat Ar-Rad Al-Kafi ‘Ala Mughalathati Ad-Duktur Ali Abdul Wahid Wafi karya Ihsan Ilahi Zhahir. dan Al-Ilmaniyah wa Tsimariha Al-Khabitsah. 409. Safar bin Abdurrahman Al -Hawali. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Labib As-Sa’id.yang mendirikan shalat. Ushul Madzhab Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al -Itsnay ‘Asyariyah karya DR. Tentang sekularisme lihat Al-Ilmaniyah DR. dan yang ghaib tersebut bertumpu pada penyerahan diri. Al-Kaid AlAhmar.

14 ) Lihat Al -Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin fi Ibthali Ushul Al-Mulhidin.5 3. Sebagaimana pendengaran manusia yang terbatas penglihatannya yang terbatas. dan pemahaman yang benar. akal. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya adalah halusinasi dan asumsi-asumsi yang membutakan fitrah dan membodohkan akal. niscaya ia akan melihat kebenaran dengan jelas dan mengetahui bahwasanya orang yang menganggap sama antara aqidah yang benar dan yang tidak benar adalah seperti orang yang menganggap sama antara malam dan siang. Padahal. Syaikh Muhammad bin Isma’il. melainkan tunduk kepada rasio. Oleh karena itu. karena kelemahan dan keterbatasannya. dan mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk.Sebab. mendahulukan rasio daripada wahyu. maka akalnya pun terbatas. 6 hal. sumber kerusakan umat dan agama tidak lain adalah karena mendahulukan aqli daripada naqli. 309 10 . Sesuai dengan Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat Aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah sesuai dengan fitrah yang sehat dan selaras dengan akal yang murni. Syaikh Ibnu Sa’di. akal tidak mampu memahami yang ghaib dan tidak mampu secara mandiri mengetahui syariat secara rinci. fair. Sehingga tidak ada pilihan lain selain beriman kepada yang ghaib dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. 6 5 ) Lihat Al-Mahdi Haqiqah La Khurafah. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya tidak berserah diri kepada Allah dan RasulNya. jikalau diandaikan bahwa seseorang bisa melepaskan diri dari segala macam aqidah dan hatinya menjadi kosong dari kebenaran dan kebatilan. dan hawa nafsu. Akal murni yang bebas dari pengaruh syahwat dan syubuhat tidak akan bertentangan dengan nash yang shahih dan bebas dari cacat. dan kekuatan yang terbatas. hal.dengan adil. kemudian ia mengamati semua jenis aqidah –yang benar maupun yang salah.

Maknanya merasuk ke dalam pemahaman dengan penglihatan awal dan pandangan pertama. Mudah dan Terang Aqidah Islam adalah aqidah yang mudah dan jelas. bahkan seperti air yang bermanfaat bagi anak-anak. Perbuatan. baik dalam Bentuk Ucapan. As-Sunnah. dan Imam-Imam Agama. anak kecil maupun orang tua. sehingga bisa dipahami oleh orang berilmu maupun orang awam. Sehingga Alhamdulillah tidak ada satu pun di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jama‟ah yang tidak memiliki dasar atau landasan dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. nyata. Karena. kerumitan. kerancuan. Dalil-dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah demikian nikmat dan jelas. maupun kebengkokan di dalamnya. Begitu pasti. Karena dalil-dalilAlQur‟an dan As-Sunnah bagaikan makanan yang dimanfaatkan oleh setiap manusia. Semua orang bisa memahaminya. Para Tabi’in.7 Hadis ini memaparkan pokok-pokok ajaran Islam dengan sangat mudah. jelas dan terang. Tidakkah anda memikirkan bahwa yang mampu memulai pasti lebih mampu untuk mengembalikan lagi. Sanadnya Bersambung kepada Rasulullah. Tidak ada yang menyimpang darinya selain orang yang binasa. lafazh-lafazhnya begitu jelas dan maknamaknanya demikian terang. seperti Syi‟ah dan lain-lain. 7 ) Lihat Shahih Muslim. 1/36-38. malam harinya seperti siang harinya. bayi. sejelas matahari di tengah hari. Kitab Al-Iman.Dalil-dalil lain seperti itu sangat banyak jumlahnya. Karena Rasulullah membawakannya dalam kondisi yang putih bersih.4. 8 11 . sehingga bisa memuaskan dan menenangkan jiwa. ringan. Salah satu contoh kejelasannya adalah sebuah kitab yang sangat populer didalam Hadis tentang Jibril. dan jelas. Jelas. no. serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. atau riwayat dari generasi Salafush shalih. Berbeda dengan aqidah-aqidah lainnya yang bersifat bid‟ah dan tidak memiliki landasan dari Al-Qur‟an. maupun riwayat dari generasi Salafush shalih. orang yang kuat maupun orang yang lemah. maupun Keyakinan (I’tiqad) Keistimewaan ini merupakan salah satu karakteristik Ahli Sunnah yang diakui oleh banyak seterunya. 5. Tidak ada kekaburan.

Paradoks dan Kekaburan Di dalam aqidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. “Sekiranya di langit dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah. Al-Mulk: 14) Dalil-dalil semacam itu bagaikan air yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang hidup. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Allah Ta‟ala berfirman. “Andaikata Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah. paradoks. 348 9 12 . Bagaimana tidak? Aqidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. “Dan Dia-lah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya kembali. dan itu lebih mudah bagi-Nya. Al-Anbiya’: 22) Yang hendak menciptakan pastilah mengetahui dahulu kemudian menciptakan.9 8 ) 8 Lihat Tarjih Asalib Al-Qur’an ‘Ala Asalib Al-Yunan.Allah Ta‟ala berfirman.” (QS.8 6. Bagaimana pula dengan alam semesta? Allah Ta‟ala berfirman. melainkan serupa satu sama lain dan saling menguatkan. dan ucapan-ucapannya tampak serampangan. dan para pendukungnya benar-benar paradoks. hal. Allah Ta‟ala berfirman. maupun kabur. niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. kebenaran itu tidak mungkin rancu. Ibnul Wazir. Bahkan anda bisa menemukan salah seorang dari mereka mengalami paradoks dengan dirinya sendiri. hal. Anda menemukan bahwa bagian yang satu membatalkan bagian yang lain. sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS.” (QS. Bebas dari Kerancuan. An-Nisaa’: 82) Sedangkan kebatilan justru sebaliknya. Sebab. 21-22 ) Lihat Al-Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin. Ar-Ruum: 27) Manajemen di sebuah tempat saja tidak mungkin bisa berjalan dengan tertib bilamana ditangani oleh banyak manajer. “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui.” (QS.

DR. DR. hal. 190-193.Jadi. hal. Bahkan. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. Muhibbuddin Al-Khathib. Salah satu contohnya adalah bahwa sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa Nabi adalah makhluk pertama. Tapi kita melihat pokok agama mereka yang lain ternyata bertolak belakang dengan klaim tersebut. tentang madzhab-madzhab 10 ) 10 Al-Mujaz fi Al-Madzhib wa Al-Adyan Al-Mu’ashirah.” Lihatlah paradoks ini. Aqidah Al-Imamah Inda Al-Ja’fariyah fi Dlau’I As-Sunnah. Betapa banyak paradox (pertentangan) di dalam keyakinan mereka. misalnya. 11 Kendati pun demikian. “Dari musuh-musuh. Kaum Rafidlah. 2/456-467. Dr. 8085. As-Salus. hal. “Perayaan maulid Nabi _ yang dilahirkan pada tahun gajah. Dan lihat Al-Khuthuth Al-Aridlah. menurut mereka. Anda tidak perlu heran terlalu jauh. aqidah Ahli Sunnah bebas dari semua itu. Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al-Itsnay Asyariyah fi Mizan AlIslam.” Musuh yang mana? Bukankah anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati. Ali As-Salus. 69. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat yang bahkan tidak dimiliki oleh para Nabi.10 Salah satu pokok agama mereka (kaum Syi‟ah Rafidlah) adalah berlebih-lebihan terhadap para imam. dan Al-Khumaini wa Tafdlilu Al -A’immah ‘Ala Al-Anbiya’. Nashir Al-Qifari. “Perayaan apa yang andaadakan?” Mereka menjawab. Nashir Al-Aql. Jika mereka ditanya. hal. 124. “Taqiyah (menghindar) dari siapa?” Mereka menjawab. Jika mereka ditanya. Muhammad Malullah. Rabi’ bin Muhammad As-Su’udi. Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. karena paradoks adalah perilaku dari setiap kebatilan dan pembuatnya. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya. seluruh alam semesta ini diciptakan dari cahayanya (nuur Muhammad _). Aqidah Al-Imamiyah Inda Asy-Syi ’ah Al -Itsnay Asyariyah. Tidakada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. Karena. Ihsan Ilahi Dzahir. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka?! Hal yang sama juga tentang kaum sufi. “Taqiyah” (menghindar). hal. hal. mereka terlihat selalu mengadakan perayaan mauled (hari kelahiran) Nabi. “Mengapa imamimam anda bersembunyi? Mengapa mereka tidak menyuarakan kebenaran?” Maka mereka akan menjawab. paradoks. salah satu prinsip agama mereka adalah “taqiyah” (menghindar). Abdullah Al-Jumaili. Pun. 38 13 . Syaikh Abdurrahman Al -Wakil.” Jika mereka ditanya. hal. jangan ditanya kerancuan. Asy-Syi ’ah wa AsSunnah. tahqiq: Muhammad Malullah. Badzlu Al-Majhud fi Musyabahati Ar-Rafidlah li Al-Yahud. 74-75. dan kekaburan yang ada didalamnya. Mereka tahu kapan mereka akan mati. dan Al -Fikr Ash-Shufi fi Dlau’I Al-Kitab wa As-Sunnah. 66. mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. 11 ) 11 Lihat Hadzihi Hiya Ash-Shufiyah.

tetapi tidak Berisi Sesuatu yang Mustahil. Ternyata ketika penindasan Hitler terhadap Rusia semakin kuat pasca Perang Dunia Kedua. haudl (telaga). Lihatlah omong kosong di atas yang dinilai mustahil oleh akal. berpihak kepada salah satu etnis. Neraka. hal. akal tidak meni lainya mustahil (impossible). Akan tetapi.12 Sedangkan aqidah-aqidah lainnya berisi kemustahilan-kemustahilan yang secara aksioma dinyatakan mustahil oleh akal. Karena. Menurut mereka. perkara-perkara tersebut berasal dari wahyu yang diturunkan. nikmat kubur. dan patuh. Menurut mereka. Komunisme misalnya yang dibangun berdasarkan atheisme dan pengingkaran terhadap semua agama. Ibnu Sa’di.pemikiran sesat lainnya. Mereka menyatakan bahwa tuhan tidak ada dan seluruh kehidupan adalah materi. Sebab. Surga. Misalnya. dengan nama bapa. dan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Ta‟ala. melainkan pasrah. 40 14 . bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha Bijaksana menjadi rasialis. yang tidak berbicara dari hawa nafsu dan tidak dimasuki kebatilan dari arah manapun datangnya. mereka mengatakan bahwa Allah adalah oknum ketiga dari tiga oknum (trinitas). seperti perkara-perkara ghaib: siksa kubur. Termasuk keyakinan mereka tentang 12 ) Lihat Dar’u Ta’arudli Al-Aqli wa An-Naqli. hal. aqidah-aqidah Yahudi yang sudah diubah. Al-Fi raq Baina Auliya’ Ar-Rahman wa Auliya’ Asy-Syaithon. 3/147. Allah telah memilih mereka sebagai pilihan dan menjadikan bangsa-bangsa lainnya sebagai keledaikeledai yang bisa ditunggangi oleh bangsa Yahudi. dan menelantarkan etnis-etnis lainnya? Adapun umat Nashrani. shirath (jembatan). Aqidah Islam Terkadang Berisi Sesuatu yang sulit di cerna akal. dan Ad-Durroh Al-Mukhtahsarah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. tunduk. Bagaimana mungkin tiga oknum menjadi satu? Ini adalah kemustahilan yang tidak bisa digambarkan. 7. Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. 89. anak dan ruhul qudus adalah tuhan yang satu. Di dalam aqidah Islam terdapat hal-hal yang memusingkan akal dan sulit dipahami. Akal mengalami kebingunan dalam memahami hakikat dan bentuk perkaraperkara tersebut. maka Stalin si durjana memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah dan menundukkan diri kepada Allah Ta‟ala.

hal. yang berisi perjanjian bahwa pihak gereja menjamin pihak pembeli akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Mereka berbicara berdasarkan kebodohan. Lihat Al-Ilmaniyah. Karena itu. 2/155. hal. seolah-olah ia memasukkan daging dan darah Yesus ke dalam perutnya. sementara orang-orang yang makan itu merasakan cita rasa roti dan khamr pada umumnya?! Dikatakan bahwa jasad Yesus itu satu. hal.“Perjamuan Tuhan”. dan dihalalkan baginya apa saja yang semula diharamkan. mereka beranggapan bahwa Yesus pernah mengumpulkan murid-muridnya pada malam hari sebelum penyalibannya. Hakikatnya. ketika itu Yesus membagikan khamr (minuman keras) dan roti kepada mereka. Ibnul Qayyim. mana mungkin bisa digambarkan bahwa roti dan khamr berubah wujud menjadi daging dan darah. Karena. niscaya mereka akan terbagi menjadi 11 pendapat. Jadi.13 Oleh sebab itu. ada sebagian orang yang mengatakan. apabila pihak pembeli sudah menerima sertifikat pengampunan dosa dan memasukkannya ke dalam tasnya. Yesus memotong-motong roti itu dan membagikannya kepada mereka untuk dimakan. dan dengan demikian ia telah larut di dalam ajaran-ajarannya. niscaya si pria akan mengatakan sesuatu. Keyakinan ini merupakan suatu perkara yang pasti ditolak oleh akal. barangsiapa memakan roti dan meminum khamr di gereja pada hari Paskah. dan lain-lain yang dini lai mustahil oleh akal.khamr mengisyaratkan darah Yesus dan roti mengisyaratkan jasadnya. Hal itu semacam pembagian Surga dan memperjualbelikannya secara terbuka dengan menulis serti fikat untuk para pembeli. maka makanan dan minuman itu akan berubah wujud di dalam dirinya. Lantas. Kemudian. sertifikat pengampunan dosa. Konon. mana mungkin jasad dan darahnya bisa dibagikan kepada semua orang?! Sedangkan serti fikat pengampunan dosa merupakan salah satu lelucon gereja dan ketololan yang tidak akan sudi dilakukan oleh orang yang sedikit berakal sehat.Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa An-Nashara. sedangkan Perjamuan Tuhan berjumlah ribuan setiap tahunnya dan tersebar di mana-mana. si wanita mengatakan sesuatu yang lain dan si anak mengatakan pendapat yang lain lagi. Ibnu Taimiyah. 114-115 14 ) Al-Jawab Ash-Shahih li Man Baddala Diin Al -Masih. Karena –menurut mereka. Hal itu karena orang yang membuatnya tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Sehingga. 321 15 . dan dibebaskan dari segala bentuk kejahatan dan kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. Syaikh Muhammad Abu Zahrah. 99. maka sejak saat itu yang bersangkutan telah bebas melakukan apa saja yang dilarang. istrinya dan anaknya tentang tauhid mereka. “Seandainya ada 10 orang Nashrani berkumpul.14 13 ) Perjamuan Tuhan termasuk salah satu keyakinan umat Nashrani yang sesat.” Dan ada pula yang mengatakan. Dan lihat Al. Mereka menggabungkan dua hal yang paradoks di dalam pembicaraan mereka. “Seandainya anda bertanya kepada seorang pria Nashrani. sebagian cerdik pandai mengatakan bahwa semua ucapan manusia bisa dimengerti kecuali ucapan umat Nashrani. 110-111. dan Muhadlarat fi An-Nashraniyah.

Golongan ini disebut Firqah Qomariyah. Karena mereka beranggapan bahwa si pembunuh membebaskan lahut dari nasut. Menurut mereka. mereka mengkultuskan bulan dan menyembah Ali yang berada di sana. hal. maka kita akan menemukan bahwa di dalamnya banyak terdapat kemustahilan. hal.” Mereka juga mengatakan bahwa petir adalah suaranya dan ki lat adalah cemetinya. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Ahmad Al-Khathib. sesuaikah dengan kebijaksaan.15 Lalu. ya Abal Hasan (Salam sejahtera untukmu. kasih sayang dan keadi lan Allah bilamana manusia hidup tanpa petunjuk dan wahyu hingga ketika akhir zaman tiba maka Allah akan menurunkan Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi mereka? Sedangkan kaum Nushairiyah memiliki reputasi tertinggi dalam kebohongan ini. DR. maka mereka akan berkata. lihatlah khurafat terowongan itu. Kendati pun demikian mereka sangat menghormati pembunuhnya. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa Ali tinggal di bulan.16 Mereka juga berangapan bahwa tempat tinggal Ali bin Abi Thalib adalah awan. Semua firqah mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. hal. Oleh 15 ) 15 Lihat Ar-Radd ‘Ala Ar-Rafidlah. Pertama-tama. Jika ada awan yang melintasi mereka. apa gunanya Al-Qur‟an yang tidak akan muncul kepada manusia kecuali di akhir zaman nanti? Kemudian. pada bagian kehitaman di bulan tersebut. kemudian. Abdurrahman bin Muljam. Kaum Rafidlah. Mereka berpendapat bahwa Ali tinggal di bulan. Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman dari sebuah terowongan di Samura. 31-32. berpendapat bahwa AlQur‟anul Karim yang ada di tangan umat Islam dan telah dijamin untuk dilindungi oleh Allah adalah Al-Qur‟an yang tidak lengkap dan telah diubah. bahwa Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman.Jikalau kita mengamati dengan seksama aqidah-aqidah yang diyakini oleh aliran-aliran sesat. simaklah statemen mereka. apa gerangan bagian kehitaman yang ada di bulan itu sebelum Ali diciptakan?! Sebagian lainnya beranggapan bahwa Ali berada di matahari. dan AtTasyayyu’ wa Asy-Syi ’ah. Subhanallah! Lalu. 365 16 . 87 16 itu telah ) Lihat Al-Harakat Al-Bathiniyah fi Al-Alam Al-Islami. misalnya. Ahmad Al-Kasrawi. “Assalamu‟alaika. Oleh karena itu. wahai Abul Hasan).

150. mereka menghadap ke arah matahari sewaktu beribadah. tempat. aqidah Ahli Sunnah bebas dari itu semua. Al-Baha‟ Al-Mazandarani. hal. Kiblat itu berubah-ubah seiring dengan perpindahan dan pergerakan sang pemimpin. Aqidah Khatmi An -Nubuwwah. hal. Al-Baha’iyah. DR. 223. Umat dan Keadaan Aqidah Islam bersifat umum. 1415 17 . Muhibbuddin Al-Khathib. Ketika mengerjakan shalat. Pun ketika ia di Akka. Adakah seseorang yang pernah melihat permainan seperti ini? Kemudian. Hal itu ditegaskan sendiri oleh sang pemimpin. Bahkan.berada di perjalanan pada waktu alat komunikasi nirkabel dan televisi belum ada? 18 Jadi. Ihsan Ilahi Zhahi r. 8. segala urusan tidak bisa berjalan tanpa aqidah Islam. Golongan mereka disebut dengan Firqah Syamsiyah. umat. Ahmad bin Sa’ad bin Hamdan. alhamdulillah. Ia berlaku bagi generasi awal maupun belakangan. Ketika ia berada di Teheran. DR. dan berlaku untuk segala zaman. maka kiblat mereka di Akka. bagaimana cara kaum Baha‟iyah mengetahui kiblat mereka sewaktu Al-Baha‟– sang pemimpin. hal. Begitulah seterusnya. universal.17 Jika kita mengamati aqidah kaum Baha‟iyah. Muhsin Abdul Hamid.karena itu. Umum. Haqiqat AlBabiyah wa Al-Baha’iyah. maka kiblat mereka adalah Baghdad. bangsa Arab maupun non Arab. 31-38. dan Al-Baha’iyah. Abdullah Al -Hamawi. DR. dan setiap orang yang berakal tidak punya pilihan lain selain memvonisnya sebagai aqidah yang sesat dan mustahil. dan keadaan. maka kita akan melihatnya penuh dengan keanehan. mereka menghadap ke arah pemimpin mereka. 2/93-103 18 ) Lihat Al -Baha’iyah Naqd wa Tahlil. 17 ) Lihat An-Nushairiyah. Ambillah contoh tentang kiblat kaum Baha‟iyah. Dan ketika ia berada di Baghdad. hal. Universal dan Berlaku untuk Segala Zaman. Tempat. maka penjara Teheran adalah kiblat mereka. Suhair Al-Fiil.

Betapapun besar dan bagusnya aqidahaqidah tersebut ternyata tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama setelah melewati banyak perubahan dan berbagai macam perkembangan. stabil. dan apinya sudah padam. “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an. dan lain-lain. Kokoh. Sedangkan firqah-firqah lainnya jarang sekali mampu bertahan dengan memegang teguh sebuah pokok. semuanya masih terpelihara. Aqidah Islam akan tetap kokoh sampai hari Kiamat dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Tidak lama setelah batangnya mengeras dan durinya menguat. penggantian. sebagaimana diriwayatkan dari generasi Salaf. dan manipulasi terhadap kitab suci mereka. penambahan. ternyata ia kembali muda.” (QS. “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Kaum Yahudi dan Nashrani telah melakukan penggantian. pengubahan. dan lain-lain. tiba-tiba ia mulai hilang dan 19 ) Lihat Tsabat Al-Aqidah Al-Islamiyah Amama At-Tahaddiyat. takdir. baranya sudah redup. Al-Hijr: 9) Dia juga berfirman. Nashrani. syafaat. dan paham-paham yang destruktif. walaupun orang-orang kafir itu membencinya. dan tidak menyerahkan hal itu kepada salah satu makhlukNya? Allah Ta‟ala berfirman. Stabil dan Kekal Aqidah Islam adalah aqidah yang kokoh. Majusi. dan sesungguh-nya Kami benar-benar memeliharanya. Ini sangat berbeda dengan millah-millah yang lain. Aqidah Islam sangat kokoh ketika menghadapi bertubi-tubi pukulan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi. Syaikh Abdullah Al-Ghunaiman 18 . terang. namun Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya. dan kekal. 19 Bagaimana tidak. Ia ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya tanpa mengalami perubahan. sedangkan Allah lah yang langsung menangani pemeliharaan dan eksistensinya.9. golongangolongan yang sesat. dan jernih. Ash-Shaff: 8) Salah satu contoh yang menunjukkan kekokohan dan keberlanjutan aqidah Islam adalah bahwa pendapat-Pendapat Ahli Sunnah tentang sifat-sifatAllah. Aqidah-aqidah tersbut tidak mempunyai sifat kekal dan berkelanjutan. Setiap kali mereka menganggap bahwa tulangnya sudah rapuh. maupun pengurangan.” (QS.

Keutamaan sejati yang tidak tertandingi oleh keutamaan manapun dan kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh kemuliaan manapun. Aqidah yang benar akan membuahkan pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak yang luhur. aqidah-aqidah atau paham-paham tersebut adalah produk manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan kebijaksanaan. pengamalannya terhadap konsekuensi aqidah pun meningkat. 19 . Sehingga. sesungguhnya wujudnya adalah upaya mencapai kesempurnaan dan komitmen untuk menghiasi diri dengan keutamaan dan membersihkan diri dari kenistaan. dan menyebarluaskan kemuliaannya di tengah khalayak. menaikkan pamornya. takdir baik dan buruk. Tidak lama setelah komunisme mencapai puncak kejayaannya. hari Akhir. kehidupan yang baik bisa diraih di dunia dan kebahagiaan yang kekal bisa dirasakan di Akhirat. dan aktifitasnya untuk mengajak manusia ke dalamnya juga meningkat. dan mengantarkan pemiliknya kepada tujuan tertinggi dan tempat terhormat. 10. Hal itu karena aqidah yang benar merupakan hal terbaik yang didapatkan oleh hati dan dipahami oleh akal. sempurna kemuliaannya. berikut pekerjaan-pekerjaan hati yang berporos pada kembali kepada Allah dan tertariknya seluruh dorongan hati kepada-Nya. para Malaikat-Nya. menjernihkan pandangan mata. para Rasul-Nya. Orang yang memilikinya akan mencapai puncak keutamaannya. maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan kemuliaan itulah yang bisa mengangkat umat ke puncak kejayaan dan kemuliaan. baik dalam skala individu maupun kelompok.lenyap. kitab-kitab suci-Nya. Mengangkat Derajat Para Penganutnya Barangsiapa menganut aqidah Islam lalu pengetahuannya tentang aqidah itu meningkat. tiba-tiba ikatannya terlepas dan susunannya berguguran di tangan para penganutnya sendiri. Dasar dan pondasi kemuliaan itu adalah aqidah yang benar yang dibangun di atas pondasi iman kepada Allah. menyucikan jiwa. Karena. Kemuliaan seperti itulah yang bisa mengangkat hati. dan tinggi derajatnya di tengahtengah manusia. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu dengan lebih jelas ketimbang fakta komunisme yang pernah menggemparkan dan menghebohkan dunia.

Barangsiapa memuliakannya. memecah-belah kesatuannya. Sampai datang keputusan Allah. maka maka Allah Allah akan akan Dan barangsiapa meninggalkannya. dan pengangguran sesudah keaktifan. Hal itu karena penyimpangan aqidah akan berdampak paling signifikan dalam merusak eksistensi umat. hal. Kemenangan dan Kemapanan Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang memiliki aqidah yang benar. selamat. Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan. dan mendekati titik nadir kehancuran dan kebinasaannya.perpecahan sesudah persatuan. AlMujadalah: 11) 11. kebodohan sesudah pengetahuan.” (HR. Hal itu bisa diketahui oleh setiap orang yang membaca sejarah. mereka tidak lama lagi akan segera jatuh dari ketinggiannya. Akibatnya. Syaikh Abdullah Al. Kemudian umat yang melenceng dari aqidahnya yang benar dan menyimpang dari minhaj agamanya yang lurus. 3/1524). meluncur dari puncak kejayaannya. kehinaan sesudahkejayaan. Muslim. dan membuat musuh-musuh menguasai mereka. dan mendapatkan pertolongan. 15 20 . Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang melecehkan mereka. “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 20 Allah Ta‟ala berfirman.Ghunaiman. serta pemenuhan hak-hak seluruh makhluk. menistakannya.disertai pelaksanaan terhadap syariat-syariat yang lahir. menganut aqidah yang benar.” (QS. “Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang membela kebenaran. 20 ) Lihat Dzammu Al-Furqah wa Al-Ikhtilaf di Al-Kitab wa As-Sunnah. ia ditimpa kekerdilan sesudah kebesaran. sementara mereka seperti itu. kitab Al-Imaroh. Merekalah orang-orang yang menang. kejatuhan sesudah ketinggian. kemalasan sesudah kerja keras. Sabda Rasulullah SAW.

hal. 48 21 . mereka telah –dan terus-menerusmelakukan serangan dahsyat yang bertujuan 21 ) Lihat Tanzih Ad-Diin wa Hamalatihi wa Rijalihi. Ibnu Sa’di. niscaya akan tenggelam dan celaka. 22 13. maka terjadilah apa yang terjadi. sehingga mengakibatkan jatuhnya korbanjiwa yang hampir mendekati angka dua juta jiwa dan menyebabkanruntuhnya singgasana khilafah Islamiyah? Dan apa pula yang menuntun umatIslam mundur ke belakang dari pentas peradaban akhir-akhir ini. Aqidah Islam adalah Aqidah Persaudaraan dan Persatuan Umat Islam di berbagai belahan dunia tidak akan bersatu dan memiliki kalimat yang sama kecuali dengan berpegang teguh pada aqidah mereka dan mengikuti aqidah tersebut. 21 Apa yang membuat Andalusia melayang? Dan apa yang mendorong umat Nashrani menguasainya dan menistakan warganya? Apa pula yang membuatbangsa Tartar yang demikian perkasa mampu melakukan serangan sporadisterhadap wilayah teritorial Islam. Muhammad Al -Khadlir Husain. sehinggamenjadi beban bagi orang lain dan menjadi mangsa yang sangat mudah bagimusuh-musuhnya yang telah berhasil menguasai mereka. dan Al-Adhomah. 303. Ibnu Taimiyah. 444. sebagaimana yang terjadi di Andalusia dan lain-lain. hal. 24 22 ) 22 Lihat Naqdlu Al-Mathiq. niscaya akan selamat dan sentosa. Al-Adillah wa Al-Barahin. Maka barangsiapa berpegang teguh padanya. mereka tidak akan berselisih dan berpecah belah melainkan karena kejauhan mereka dari aqidah itu dan penyimpangan mereka dari jalannya. Ini adalah fakta yang diketahui dengan benar oleh musuh-musuh Islam pada masa lalu dan pada masa kini. hal.Manakala umat Islam menyimpang dari ajaran agamanya. menghalalkandaerah terlarangnya dan menjarah kekayaannya? Peristiwa-peristiwa itu disebabkan sejumlah faktor. Dan barangsiapa meninggalkannya. hal. Sebaliknya. namun yang terutama dan terpenting adalah “penyimpangan aqidah”. Selamat dan Sentosa Karena As-Sunnah adalah bahtera keselamatan. 12. Karena itu.

sehingga ia tidak pernah menyembah dan berharap kepada selain Allah. dan pikirannya terang dengan mengenal-Nya. Sebab. Sehingga ia merasa rela menjadikan-Nya sebagai Rabb Yang Maha Mengatur dan sebagai Hakim Yang Maha Menetapkan hukum. 14. 16. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran kepada Para Pemeluknya Tidak ada kecemasan di dalam jiwa dan tidak ada kegalauan di dalam pikiran. hatinya merasa tenang dengan ketentuan-Nya. Jihad maupun dakwah mereka pun akan mudah dipatahkan. Karena. pemeluknya pasti selamat dari ceraiberai. dan tidak berubah-ubah. 15. Melindungi Para Pemeluknya dari Tindakan Serampangan. pemeluknya pun selamat dari tindakan mengikuti hawa nafsu dan tindakan serampangan dalam membagi wala‟ (loyalitas) dan bara‟ (berlepas diri). Istimewa Aqidah Islam adalah aqidah yang istimewa. mereka akan mudah dikalahkan. manhajnya satu. dadanya lapang menerima keputusan-Nya. Walhasil. Anda bisa menemukan mereka 22 . cinta dan kebencian. Walhasil. dan pemeluknya pun adalah orang-orang yang istimewa. sebagian dari mereka melakukan penyimpangan dalam masalah ibadah. dan kehancuran. tetap. Mereka mengetahui siapa yang harus dijadikan sebagai teman dan siapa yang harus diposisikan sebagai musuh. Sehingga mereka akan dilanda perpecahan (friksi) di antara sesamanya dan barisan mareka dipenuhi dengan perselisihan. tersesat jalan. jalan mereka adalah lurus dan tujuan mereka jelas. Berbeda dengan para penganut aqidah lainnya. Hal itu karena aqidah yang benar memberinya tolok ukur yang detil dan tidak pernah salah.melemahkan aqidah yang tertanam di dalam jiwa umat Islam. aqidah ini bisa menyambungkan seorang mukmin dengan Penciptanya. Selamat Tujuan dan Tindakan Pemeluk aqidah Islam selamat dari penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah. 17. Prinsipnya jelas. Ia juga tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kekacauan dan Kehancuran Karena. Sehingga. Walhasil.

dan mu‟amalah merupakan akibat dari penyimpangan di dalam aqidah. akhlak. Walhasil. Hal inilah yang –insya Allah. Al-An’am: 132) 23 . 19. manusia dikendalikan dan diarahkan oleh aqidah (ideologi) mereka. 18.menyembah kuburan dan menyampaikan kurban atau nadzar kepadanya. Sebaliknya. Berpengaruh terhadap Perilaku.akan dipaparkan dengan jelas pada pembahasan tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jama‟ah. Mendorong Para Pemeluknya untuk Bersikap Tegas dan Serius dalam Segala Hal Di manapun ada peluang untuk mendapatkan i lmu yang bermanfaat dan mengerjakan amal shalih. kondisi masyarakat menjadi stabil karena salah satu pondasi aqidah adalah iman kepada hari Kebangkitan dan balasan atas segala amal perbuatan.adalah buah dari aqidah yang diyakini oleh seseorang dan efek dari agama yang dianutnya. Karena. serta melarang berbuat zhalim dan menyimpang. di manapun ada peluang dosa. Sesungguhnya penyimpangan di dalam perilaku. Akhlak (Moralitas) dan Mu’amalah (Interaksi Sosial) Aqidah ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hal-hal tersebut. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Di kalangan sebagian aliran sesat dan paham yang destruktif. seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidlah dan kalangan sufi. mereka akan segera menjauhinya karena takut akan siksa. mereka selalu bergegas mendatanginya dengan harapan mendapatkan pahala. “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya. anda bisa menemukan orang yang menyerahkan kepemimpinannya kepada setan dan mengikuti apa yang dibisikkan setan kepada para pemimpin kekufuran dan para dedengkot kesesatan. Ia memerintahkan berbuat adi l dan berjalan lurus. Aqidah Islam memerintahkan kepada para penganutnya agar mengerjakan segala macam kebajikan dan melarangnya dari segala macam keburukan. Karena perilaku – pada ghalibnya. Allah Ta‟ala berfirman.

Sebab. orang-orang yang bertaqwa dan beriman memi liki keamanan dan petunjuk yang sempurna di masa kini (dunia) dan di masa mendatang (Akhirat). dan kebahagiaan di dunia dan Akhirat. mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga manakala iman tidak ada. benar. petunjuk dan rahmat. 22. sehingga di dalam jiwanya terbangun rasa hormat kepada keduanya dan kesiapan untuk mengamalkannya. Tidak ada keraguan bahwa hal itu merupakan faktor penyebab terciptanya keamanan.20. Menjamin Kehidupan yang Mulia bagi Para Pemeluknya Di bawah naungan aqidah Islam akan tercipta keamanan dan kehidupan yang mulia. Hal itu karena ia berdiri di atas pondasi iman kepada Allah dan kewajiban untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah semata. Allah Ta‟ala berfirman. 21. Segala kebaikan ada di dalam mengikuti kaum Salaf Dan segala keburukan ada di dalam pengada-adaan (bid’ah) kaum khalaf. karena kebaikan yang sepenuhnya baik adalah mengikuti dan menelusuri jejak mereka.” (QS. tanpa beribadah kepada yang lain. Membangkitkan Rasa Hormat kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah di dalam Jiwa Orang Mukmin Hal itu karena orang mukmin mengetahui bahwa Al-Qur‟an dan AsSunnah adalah hak. keamanan pun tidak ada. Menyambungkan Orang Mukmin dengan Generasi Salafush Shalih Itulah hubungan yang sangat mulia. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh seorang penyair. keamanan adalah kawan seiring iman. 23. Mengantarkan kepada Pembentukan Umat yang Kuat Umat (yang memeluk aqidah Islam) akan mengorbankan apa saja untuk memperkokoh agamanya dan memperkuat pilar-pilarnya. “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman. kebaikan. 24 . Al-An’am: 82) Jadi. Mereka tidak mempedulikan apa pun yang menimpa mereka dalam rangka memperjuangkan hal itu. Dan mereka tidak akan gentar menghadapi orangorang yang suka menteror maupun orang-orang yang suka melecehkan.

ilmu. hal. Tawakkal yang paling agung adalah tawakkal kepada Allah dalam mencari hidayah (petunjuk). tawakkal tidak mengajak kepada pengangguran atau mengurangi pekerjaan. tawakkal adalah sarana yang paling efektif untuk tujuan itu. yakin. Tawakkal terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab (usaha) yang diperintahkan. dan kelembutan Allah akan mengikis habis kuman-kuman frustasi dan bibit-bibit kemalasan. Karena. 23 ) Lihat Fi Dhilli Asy-Syari ’ah Al-Islamiyah Yatahaqqaqu Al-Amnu wa Al -Hayat Al-Karimah li Al-Muslimin. Tawakkal. Membuat Hati Penuh Dengan Tawakkal kepada Allah Aqidah Islam memerintahkan kepada setiap manusia agar hatinya selalu diliputi cahaya tawakkal kepada Allah. para pengikutnya yang utama. secara mutlak. dan dakwah. seperti iman. Syaikh Abdul Aziz bin Baz. menurut istilah syara‟ berarti menghadapkan hati kepada Allah sewaktu bekerja seraya memohon bantuan kepada-Nya dan bersandar hanya kepada-Nya. tawakkal memiliki pengaruh yang besar dalam memacu semangat orang-orang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang semula mereka kira kemampuan mereka dan sarana-sarana pendukung yang ada tidak mampu menggapainya. Jadi. kemurahan. Ini adalah tawakkal para Rasul dan. maka tawakkalnya tidak sah. Barangsiapa mengabaikannya. 306 25 . bersandarnya hati kepada kekuasaan. Karena. lalu mengencangkan punggung harapan dengan bisa menjadi bekal bagi setiap orang untuk menerobos ombak samudera yang dalam dan menantang binatang buas yang ganas di dalam habitatnya. dan menggapai apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkannya. Bahkan. memurnikan tauhid.23 24. Karena tawakkal merupakan suatu sarana yang paling kuat dalam menggapai apa yang diinginkan dan menolak apa yang tidak diinginkan. Tekad yang kuat dan benar yang dibarengi dengan tawakkal kepada Allah Penguasa segala sesuatu pastilah akan berakhir dengan kebenaran dan keberuntungan. mengikuti Rasulullah.Sedangkan orang-orang yang suka berbuat syirik dan maksiat adalah orang-orang yang selalu diliputi ketakutan. mereka lah orang-orang yang setiap saat diancam dengan hukuman dan siksaan. memerangi Ahli kebati lan. Itulah esensi dan hakikat tawakkal. Bahkan.

59. Maha Mendatangkan bahaya.Ishlah. “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. 33. 24 25. hal. Ibnul Qayyim. maka hal itu akan memberinya kekuatan dengan izin Allah. dan tidak berharap melainkan dari kemurahan-Nya. Jika seseorang berserah diri kepada Allah. bahwa orang yang merasa mulia dengan-Nya adalah orang yang mulia. dan apa yang meleset ditakdirkan darinya tidaklah akan mengenainya. hal. sedangkan orang yang berlindung kepada selain Dia adalah orang yang hina. dan rasa takut kepada makhluk akan hilang dari hatinya. Mengantarkan kepada Kejayaan dan Kemuliaan Aqidah yang benar akan mengantarkan penganutnya kepada kejayaan dan kemuliaan. Ia tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk manapun dalam upaya mendatangkan keuntungan dan menolak bahaya. maka jiwanya akan tenang. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Jika seseorang merasa yakin bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Memberi Manfaat. Hatinya akan tenteram dan berserah diri kepada Allah dalam segala hal. serta keberanian secara lisan maupun perbuatan. Membuatnya senantiasa berlindung kepada-Nya. sedangkan mereka tidak bisa memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya. dan Rosa’il Al .Allah Ta‟ala berfirman. melainkan hanya Allah sajalah yang menjadi pelindung dan penolong 24 ) Lihat Al-Fawaid. sehingga tidak bisa dijamah oleh tangan-tangan musuh yang jahil dan usil. 129-130. maka bertawakkallah kepada Allah. dan bahwa semua makhluk butuh kepada Allah.” (QS. maka ia akan mendapatkan keamanan. Apabila seseorang menyadari bahwa apa yang ditakdirkan mengenainya tidaklah akan meleset darinya. Karena ia telah meletakkan jiwanya di dalam brankas yang kuat dan menyembunyikannya di dalam sudut yang kokoh. Dengan demikian. tidak takut kepada selain-Nya. Muhammad Al-Khodlir Husain. 1/58. Maha Memberi dan Maha Menahan.70 26 . Al-Hurriyah fi Al-Islam. Ali Imran: 159) Kaum manapun yang bisa menggabungkan antara mengambil sebab- sebab(ikhtiar) dengan tawakkal yang kuat kepada Allah pasti memiliki bekal yang cukup untuk hidup mulia dan bahagia. ia terbebas dari perbudakan sesama makhluk.

Ilmu Perindustrian. dianjurkan. Ia meminta pertolongan dan bantuan kepada-Nya. Apabila realitas menunjukkan sesuatu yang secara lahiriah terjadi kontradiksi. sehingga ia mendapatkan kecukupan dari Tuhan dan kemudahan dalam segala urusan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki aqidah ini. Karena ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang ditunjukkan oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah -adalah semua ilmu pengetahuan yang mengantarkan kepada tujuantujuan luhur dan membuahkan buah-buah yang bermanfaat. Ilmu Politik. Sehingga di dalamnya tergabung ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alam. dan didorong oleh syariat (Islam) untuk dipelajari. Ilmu-Ilmu Bahasa Arab. 8 26 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz 27 . menganjurkan. 25 26. ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. tidak mungkin terjadi kontradiksi antara fakta-fakta ilmiah yang benar dengan teks-teks syar‟i (Al-Qur‟an dan As-Sunnah) yang benar dan terang. Jadi segala sesuatu yang bisa menyucikan perbuatan.diperintahkan. Ilmu Ekonomi. ilmu apa saja yang bermanfaat baik dalam bidang agama maupun dunia. maka boleh jadi realitas itu hanyalah klaim yang 25 ) Lihat Ar-Riyadl An-Nadlirah. Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar Aqidah Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar. dan menyerukannya kepada manusia. Ilmu Kedokteran26. dan menunjukkan kepada jalan yang benaradalah ilmu yang bermanfaat. Bahkan syariat (Islam) menjadikan ilmu dunia yang bermanfaat sebagai bagian dari ilmu agama. Oleh karena itu. baik dalam konteks dunia maupun Akhirat. Ilmu Fiqih dan Hukum. Seperti: Ilmu Tauhid dan Ushuluddin.baginya. dan ilmu-ilmu lainnya yang berguna bagi individu maupun masyarakat. Jadi. Syariat Islam yang sempurna dan universal telah memerintahkan untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ilmu Perang. Ia juga mendapatkan kekuatan hati yang tidak bisa digapai oleh orang yang tidak mencapai derajatnya. meningkatkan akhlak (moralitas). Ibnu Sa’di. Melainkan mendukung. hal.

Karena ia tidak dibangun di atas pondasi agama yang benar dan tidak memi liki keterkaitan dengannya. harmonis. Karena. dan seimbang. atau nash yang dimaksud tidak secara eksplisit menunjukkan kontradiksi. mengerjakan amal shalih yang diridhai-Nya. Islam memberikan perhiasan dan kenikmatan kepada tubuh secara adil. Akibatnya. sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dua hal yang sama-sama qath‟iy. Akhlak mereka rusak. dan Tubuh Tidak ada aspek yang lebih diunggulkan atas aspek lainnya. Mengakomodasi Kepentingan Ruh. dan tidak bisa menyucikan akal maupun ruh. Orang-orang ekstrem membatasi diri dengan sebagian ilmu agama hingga sedemikian rupa. Hasil ilmu pengetahuan mereka menjadi produk yang kering. Akal mereka kacau-balau. 6. dan keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. mereka menjadi atheis dan kafir. Begitulah adanya. Salah satu buktinya adalah Allah Ta‟ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada para Rasul. hal. Kendati Islam memberikan perhatian yang besar kepada aspek penyucian jiwa dan peningkatannya kederajat keberuntungan. namun ia tidak mengabaikan hak-hak indera(tubuh). Hati. Sedangkan kaum materialis membatasi diri dengan sebagian ilmu alam dan menolak ilmu-ilmu lainnya. Syaikh As-Sa’di. Walhasil. Ad-Dala’il AlQur’aniyah fi Anna Al-Ulum An-Nafi ’ah Dakhilah di Ad-Diin Al -Islami. Ibnu Sa’di. hal. dan Majmu’ Fatawa wa Rosa’il. nash yang eksplisit (sharih) dan fakta ilmiah adalah dua hal yang sama-sama qath‟iy (pasti). Syaikh Muhammad bin Utsaimin. Dalam hal ini sebagian orang dari kalangan Ahli ghuluw (orang-orang ekstrem) dan Ahli materi (kaum materialis) telah keliru. Segala sesuatunya berjalan dengan sangat cermat. 27 27. tidak bisa memberikan nutrisi kepada akhlak. 20. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya. dan mengeksplorasi apa- 27 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. 3/77 28 . dan tidak ada kepentingan merampas kepentingan lainnya.tidak memiliki fakta. mengkonsumsi makanan yang baik.

ketinggian. Akibatnya. Karena. Bahkan Islam menyampaikan kabar buruk kepada orang-orang yang telah menggunakan akal mereka dan memilih mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka tanpa pemikiran. maka ia akanterjerumus ke dalam kebatilan. Islam tidak merestui bilamana seorang muslim memadamkan cahaya akalnya dan memilih taqlid buta dalam masalah aqidah (dan lainnya) 29 Islam justru meminta agar setiap muslim mengamati kerajaan langit dan bumi. dan belenggu. 16. tidak mengekangnya. menghargai perannya. kerugian. hal. hal. 28 28. Kendati Islam memiliki pandangan 28 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. dan kemajuan yang benar. Melalui media itu pula ia bisa sampai pada banyak masalah aqidah yang berada di dalam batas-batas kemampuannya. Barangsiapa mengetahui sebagian dari karakter agama yang agung ini. dan tidak mengingkari aktifitasnya. mengangkat kedudukannya. mereka terjerembab ke dalam jurang yang paling rendah. dan pengetahuan. kesesatan. dan Al-Hurriyah fi Al-Islam. dan tempatnya akan diisi oleh akhlak yang nista. dan konsentrasi terbesar mereka adalah menikmati kebahagiaan hidup yang sesaat. Syaikh Muhammad Al-Khodlir Husain. hal. Syaikh As-Sa’di. Ad-Durroh Al Mukhtasharah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. merenungkan dirinya sendiri dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya. 41 29 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 29 . kekecewaan. supaya ia mengetahui rahasia-rahasia alam semesta dan fakta-fakta kehidupan. Mengakui Peran Akal dan Membatasi Bidang Garapnya Aqidah Islam menghormati akal yang sehat. 37-38. Dan barangsiapa membuang hal itu ke balik punggungnya. maka akhlak yang indah akan turut meninggalkannya. Tujuannya. maka ia akan mengetahui betapa besar karunia Allah kepada seluruh makhluk. Kemudian Allah mendorong orang-orang yang melaksanakan agama yang benar dan aqidah yang sahih menuju keluhuran. perenungan. bahkan lebih sesat dari binatang.apa yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya di dalam kehidupan ini. aqidah-aqidah lain yang bertentangan dengan aqidah Islam mulai dari kalangan Ahli khurafat dan kaum paganis hingga kepada kalangan atheis dan materialissemuanya menjadikan para penganutnya seperti layaknya binatang. Manakala agama yang benar meninggalkan hati.

akan tetapi Islam juga membatasi bidang garap akal. 4. Karena akal memiliki bidang garap sendiri yang memungkinkannya bekerja di sana. dan akan memperhitungkan apa yang pernah dilakukannya. tidak 30 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. ia tidak mau mencintai kecuali karena Allah. melainkan aqidah yang hidup. ia tidak melepaskan kendali penuh kepadanya. melainkan meluruskannya. Ahmad Syari f. dan mengarahkannya ke arah yang benar. kemudian membuat pemilik perasaan-perasaan itu penuh pertimbangan di dalam tindakan-tindakannya. 74-79 30 . Seperti masalah dzat Tuhan. mengangkat derajatnya. Sehingga menjadikannya sebagai sarana kebaikan dan pembangunan. Neraka dan sebagainya. 30 29. Ia melakukan itu semua dengan bertitik tolak pada kaidah bahwa Allah melihatnya. Mengakui Perasaan Manusiawi dan Mengarahkannya ke Arah yang Benar Perasaan adalah sesuatu yang bersifat naluri (insting). Sehingga. tidak mau membenci kecuali karena Allah. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga potensi akal agar tidak tercerai-berai atau berantakan di balik perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui dan ditemukan hakikatnya oleh akal. Jika ia mencoba melangkah keluar dari bidang ini. bukan menjadi gancu penghancuran dan perusakan.seperti ini terhadap akal. ruh. mengamatinya. Sedangkan aqidah Islam bukanlah aqidah yang dingin dan beku. DR. dan setiap manusia normal pasti memilikinya. hal. maka ia akan tersesat dan bergentayangan di dalam kebingungan yang tidak bisa dikendalikannya. Tetapi. Akal juga tidak boleh keluar dari apa yang ditunjukkan oleh nash-nash syar‟i. dan perasaanperasaan lainnya. Surga. Aqidah ini mengendalikan perasaan cinta. Ia mengakui perasaan manusiawi dan menghargainya dengan sebaik-baiknya. benci. Ruang lingkup akal adalah segala sesuatu yang tampak dan konkrit. bersikap bijaksana di dalam perilaku dan interaksi sosialnya. pada saat yang sama. Sedangkan perkara-perkara ghaib yang abstrak bukanlah bidang yang bisa dimasuki oleh akal.

kesehatan. dan para penghuni berubah menjadi liar dan buas. hal. merampas. Yang ada di benak mereka hanyalah membunuh. Kemudian Allah memberi mereka makan untuk menghindarkan mereka dari kelaparan dan menjamin keamanan mereka dari ketakutan. diliputi ketakutan dan kecemasan di berbagai penjuru. 32 C.mau memberi kecuali karena Allah. merusak. Dengan aqidah ini pula Allah membuat umat Islam menjadi kaya sesudah mengalami kemelaratan. 4. atau tindakan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. 104-105 32 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Qs. membuka mata mereka sesudah mengalami kebutaan. Syaikh As-Sa’di 31 . problematika politik dan ekonomi. Secara Umum Aqidah Islam Mampu Mengatasi Semua Problematika Problematika perpecahan dan pertikaian. masyarakat akan berubah menjadi masyarakat Jahiliyah yang marak dengan kekacauan. Yang Maha Esa`. DR. Dengan aqidah ini Allah telah mempersatukan hati yang bercerai-berai dan kecenderungan yang bermacam-macam. 31 30. AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN AQIDAH ISLAM 1. Tanpa aqidah ini. perilaku yang tidak bisa diterima. ia tidak akan terdorong oleh luapan rasa cinta atau letupan amarah untuk melakukan perbuatan yang tercela. Dan dengan aqidah ini Allah mengajari mereka ilmu pengetahuan sesudah terbelenggu kebodohan.problematika kebodohan. kemiskinan maupun yang lainnya. Al Ikhlas 1-4 ‫ٕ ه‬ ٌ‫ح‬ )1( ‫د‬ َ َ‫هللاُ أ‬ َ ُْ ْ‫قُم‬ Artinya : Katakanlah: `Dialah Allah. Ahmad Syarif. dan tidak mau menahan kecuali karena Allah. Semua itu pernah menjadi simbol yang sangat menonjol dan menjadi cirri khas masyarakat Jahiliyah sebelum aqidah Islam menetap di dalam hati pemelukya.(QS. 112:1) 31 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. Walhasi l. dan menghacurkan.

bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa. ْ َ‫ى يُٕن‬ ْ ِ‫ى يَه‬ )3( ‫د‬ ْ َ ‫ٔن‬ ْ َ‫ن‬ َ ‫د‬ Artinya : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. sedang Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi-Nya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. ٌٕ‫إًَب أيرِ إذا أراد شيئب أٌ يقٕل نّ كٍ فيك‬ Artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa. "Bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Alquran. yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini. Telah diriwayatkan dalam hadis." karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam. tidak tersusun dan tidak berbilang. 112:3) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak.Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW. Tegasnya keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya.(QS. (Q. karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada afal-Nya.(QS.S. Yasin: 82). Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan 32 . 112:2) Pada ayat ini Allah menambahkan penjelasan tentang sifat Tuhan Yang Maha Esa itu. iaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat. ‫ه‬ ًُ ‫هللاُ ان ه‬ )2( ‫د‬ َ‫ص‬ Artinya : Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Ibnu 'Abbas berkata: "Dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa A. dan tidak pula diperanakkan. 109:1) (2) Artinya : Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Al Kafirun 1-6 (1) Artinya : Katakanlah: `Hai orang-orang kafir.(QS. Sifat dan perbuatan-Nya. sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah.S. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya. atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: "Allah beranak". tidak pula diperanakkan. Dan Dia tidak beranak. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al Masih adalah anak Allah dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah” ُ َُّ‫ٍ ن‬ ُ َ‫ى ي‬ ْ‫ك‬ ٌ‫ح‬ )4( ‫د‬ ً ُ‫كف‬ َ َ ‫ٕا أ‬ ْ َ ‫ٔن‬ َ Artinya : dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia `. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Maha suci Allah dari apa yang tersebut. Dalam ayat lain yang sama artinya Allah berfirman: ‫فبستفتٓى أنربك انبُبت ٔنٓى انبٌُٕ أو خهقُب انًالئكة إَبثب ْٔى شبْدٌٔ أال إَٓى يٍ إفكٓى نيقٕنٌٕ ٔند هللا‬ ٌٕ‫ٔإَٓى نكبذب‬ Artinya: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah) "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki. (Q. 109:2) 33 .bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. As Saffat: 149152).S. 112:4) Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat.(QS. 2. Qs.(QS. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. Dengan demikian Dia tidak sama dengan makhluk lainnya.

Lalu turunlah surah Al Kafirun sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. bahwa "Tuhan" yang kamu sembah bukanlah "Tuhan" yang saya sembah. menyatakan. engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami menyembah Tuhanmu setahun. tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka ke pada Nabi dengan menyakiti beliau dan para sahabatnya. Beliau menjawab. tidak mempunyai teman wanita dan tidak menjelma dalam sesuatu tubuh. "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya".(QS. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyatakan kepada orang-orang kafir. maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi SAW. tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Dia. maka engkau telah bersekutu pula bersama-sama kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya". karena kamu menyembah "tuhan" yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau ia menjelma dalam sesuatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang kau dakwakan. "Hai Muhammad! Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Kemudian Nabi SAW pergi ke Masjidilharam menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membaca surah Al Kafirun ini. dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar. Jika agama yang engkau bawa itu benar. sehingga tiba masanya hijrah ke Madinah. perbedaan sangat besar antara "tuhan" yang kamu sembah dengan "Tuhan" yang saya sembah. 109:3) Dalam ayat ini Allah menambahkan lagi pernyataan yang disuruh sampaikan 34 . maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. Kamu menyakiti tuhanmu dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang saya sembah. 'As bin Wail As Sahmi.Telah diriwayatkan bahwa Walid bin Mugirah. Aswad bin Abdul Muttalib dan Umaiyah bin Khalaf bersama rombongan pembesarpembesar Quraisy datang menemui Nabi SAW. (3) Artinya : Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya. Sedang saya menyembah Tuhan yang tidak ada tandingan-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya. tidak mempunyai anak.

Lagi pula ibadat saya hanya untuk Allah saja. sedang ibadatmu bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. Oleh sebab itu tidak mungkin sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan cara beribadat kepada-Nya. 109:6) Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firmanNya yaitu.(QS.(QS. "Kamu tidak menyembah Tuhanku yang aku panggil kamu untuk menyembah-Nya. maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadat. 109:4) (5) Artinya : dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. agamaku`. tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. "Bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku".(QS. dan untukkulah. Maksud keterangan di atas menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi jelas dengan adanya perbedaan apa yang disembah dan cara ibadat masing-masing. maka dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menjelaskan bahwa. sedangkan Nabi tidak melebihi mereka sedikitpun dalam hal itu. Dalam ayat lain yang sama maksudnya Allah berfirman: 35 . dengan yang disembah oleh mereka. maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan tentang ibadat. karena berlainan sifatsifat-Nya dari sifat-sifat "tuhan" yang kamu sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. (4) Artinya : Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah pendapat Abu Muslim Al Asfahani. Mereka menganggap bahwa ibadat yang mereka lakukan di hadapan berhalaberhala atau di tempat-tempat beribadat lainnya. karena Tuhan yang saya sembah maha suci dari sekutu dan tandingan. "Saya tidak beribadat sebagai ibadatmu dan kamu tidak beribadat sebagai ibadatku". bahwa ibadat itu dilakukan secara ikhlas untuk Allah. Sedang "tuhan" yang kamu sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. atau di tempat-tempat sepi. (6) Artinya : Untukmulah agamamu.kepada orang-orang kafir dengan menyatakan. 109:5) Kemudian sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW.

Al Maidah : 72-77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: `Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam`.s. menerangkan bahwa Isa dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu baik dengan malaikat atau dengan bintang atau dengan batu. dan tempatnya ialah neraka. Orang-orang Nasrani berpendirian bahwa Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang mereka namakan tiga oknum.S. menegaskan dengan sesungguhnya bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih anak Maryam. 3. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu`. padahal Al Masih (sendiri) berkata: `Hai Bani Israil. Allah adalah Bapak yang menjelma pada anak yang merupakan Ruhul Kudus dan mereka adalah tiga kesatuan yang tidak terpisah-pisah.(Al Baqarah): 139. Qs.s. Pendirian orang-orang Nasrani terhadap diri Isa a."Bagi kami amalan kami. maka orang itu tidak akan mendapat surga dan tempatnya adalah di dalam neraka.(QS. yaitu Bapak. Dengan demikian Allah itu adalah Isa dan dan Isa itu adalah Allah. sebagaimana orang Yahudi keterlaluan pula menghina Isa terutama terhadap Maryam. Q. oleh sebab mereka berlebih-lebihan memuji Isa a. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. 5:72) Allah swt. bagi kamu amalan kamu". Tegasnya seruanseruan Nabi Isa kepada Bani Israel seperti yang diterangkan oleh ayat ini untuk menegaskan agama Tauhid. Pendirian inilah yang menjadikan mereka itu kafir dan sesat. yaitu Tuhannya Isa dan Tuhannya Bani Israel. Hal itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab Injil asli. Selanjutnya Allah swt. Isa adalah putra. karena orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang-orang yang berbuat lalim kepada diri 36 . tersebut adalah suatu pendirian yang dianut oleh mayoritas golongan Nasrani dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari pendirian tersebut. maka dianggaplah murtad. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan pengakuan langsung dari Isa bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah semata. karena Isa sendiri berkata kepada Bani Israel supaya mereka menyembah Allah. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Putra dan Ruhul Kudus. Pendirian mereka ini sangat menyimpang dari kebenaran.

) 73) Artinya : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: `Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga`. dan jika mereka berdua atau lebih tentulah akan berebut kekuasaan yang akibatnya hancurlah alam ini. Selanjutnya jika Tuhan itu berbilang. Jadi ada Tuhan yang telah mati disalib dan dua yang masih hidup. Dan jika tidak demikian maka artinya Tuhan itu berbilang. dengan demikian hilanglah ketuhanannya karena matinya Isa (salah satu oknum Tuhan) di tiang salib. dan dia bukan Allah. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. 5:73) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt. maka yang dinamakan Tuhan Bapak tentulah diketahui adanya lebih dahulu dan yang 37 . Andaikata tuhan-tuhan itu berdamai yakni ada yang berkuasa di langit dan ada yang berkuasa di bumi. Jika Tuhan berbilang maka artinya Yang Maha Kuasa itu lebih dari satu. Dia adalah Maha Esa. Jadi jelaslah bahwa ayat ini menggambarkan pendirian mayoritas orang-orang Nasrani zaman dahulu. Pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang. umpama terdiri atas tiga oknum dan ketiga-tibanya dianggap satu karena kesatuannya.mereka itu sendiri yang karenanya tidak wajar mendapat pembelaan dan pertolongan Allah. Jika dibenarkan adanya Tuhan Bapak dan adanya Tuhan Putra. karena sifat damai adalah sifat orang yang lemah yang tidak sanggup menaklukkan sendiri. maka terjadilah Tuhan itu lemah. maka berarti hilanglah kesatuannya. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari tiga oknum yaitu Bapak. Dengan demikian Yang Maha Kuasa itu adalah tunggal. Putra dan Roh Kudus. Karena itu Dia adalah Maha Kuasa. maka artinya jika terjadi kehilangan salah satu daripadanya.(QS. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu. Segolongan kecil dari mereka itu ada yang berpendirian bahwa Allah itu adalah Isa Putra Maryam sedangkan segolongan kecil yang lain berpendirian bahwa Isa itu adalah Putra Allah.

Demikianlah sesatnya pendirian orang Nasrani. dia telah mati. ) 75) Artinya : Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. karenanya pada ayat ini Allah memperingati orang Nasrani supaya meninggalkan kepercayaan yang salah dan hendaklah mereka kembali kepada ajaran-ajaran tauhid dan jika mereka masih tetap pada kekafiran. kedua-duanya biasa memakan makanan. yakni "adanya" sama dengan "tidak didahului oleh tiada" dan Tuhan itu bersifat Baqa' (kekal) yakni "adanya tidak diakhiri tiada". karena masing-masing membawa tanda kerasulan dari Allah. Maha Penerima tobat hamba-Nya yang tenggelam dalam kesesatan kemudian benar-benar beriman dan bertakwa dengan iringan amal-amal saleh. Maha Pengampun. Jika 38 . Jika ditinjau dari segi logika. maka akan dimasukkan ke dalam azab api neraka.(QS. Keistimewaan Al-Masih ialah dia adalah utusan Allah. dan ibunya seorang yang sangat benar.dinamakan Tuhan Putra tentulah diketahui adanya terkemudian. Sedangkan Tuhan itu bersifat Qadim. Artinya : Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. tidak ada perbedaannya dengan rasul-rasul yang datang pada masa sebelumnya.(QS. Isa adalah didahului oleh "tiada" karena itu dia tidak bersifat qadim karena dia tidak ada pada waktu sebelum dilahirkan oleh Siti Maryam dan Isa tidak bersifat baqa' (kekal) karena dia telah menjadi tiada. kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari Ayat ini memperhatikan menerangkan ayat-ayat keistimewaan Kami kedudukan itu). Al-Masih (Isa) 5:75) dan keistimewaan kedudukan ibunya (Maryam) kemudian menerangkan pula tentang hakikat kepribadian mereka berdua. yaitu mempersekutukan Allah. 5:74) Ayat ini menerangkan bahwa tingkah laku orang-orang Yahudi itu sangat mengherankan karena telah menerima ayat-ayat yang mengandung cercaan yang disertai ancaman-ancaman namun tidaklah tergerak hati mereka untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan-Nya padahal Allah sangat luas rahmatNya. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami).

maka Allah menjadikan ular dan membelah laut sebagai mukjizat bagi Nabi Musa. Jadi yang wajar dan yang berhak disembah hanyalah Yang Maha Kuasa karena Dia diperlukan pertolongannya. Selanjutnya pada akhir ayat ini. jadi Al-Masih menyembah Allah. yaitu manusia biasa yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani yang antara lain makan makanan untuk menghindari lapar dan menjaga kesehatan untuk kelanjutan hidup. bagaimana cara-cara Allah menjelaskan kepada Ahli Kitab tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya yang menunjukkan kesesatan pendirian mereka tentang AlMasih. Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah supaya menanyakan 39 . dia adalah makhluk biasa yang karenanya tidak dapat dikatakan Tuhan pencipta dan tidak wajar disembah. maka Nabi Adam dijadikan tanpa ibu dan bapak. tentulah dipandang mulia oleh yang memerlukan. sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?` Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Masih adalah seperti rasul-rasul yang lain. Tiap-tiap yang diperlukan. Ibu Al-Masih adalah seorang yang sangat mulia dan bertakwa kepada Allah dan kedudukannya hampir sederajat dengan kedudukan rasul.(QS.. Allah menerangkan kepada Muhammad saw.Allah menyembuhkan sakit sopak dan menghidupkan orang mati sebagai mukjizat bagi Al-Masih. Jika Al-Masih dijadikan tanpa bapak. Ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu "bukan Allah" karena Allah adalah yang disembah. Tiap-tiap orang memerlukan sesuatu. Kemudian Allah meminta perhatian Nabi Muhammad bagaimana caracara Ahli Kitab menolak penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan Allah itu yang menunjukkan bahwa mereka memanglah tidak mempergunakan akal pikiran yang sehat karena mereka terbelenggu oleh taklid buta. AlMasih sangat terkenal kuat ibadahnya kepada Allah. 5:76) Ayat ini menerangkan betapa sesatnya orang-orang Nasrani yang menyembah Al-Masih. Tegasnya penyembah adalah orang yang memandang dirinya sendiri rendah dan hina dari yang disembah. Adalah suatu kebodohan apabila seseorang menyembah kepada orang yang sederajat dengannya baik dalam hakikat kejadian maupun dalam memerlukan pertolongan. Artinya : Katakanlah: `Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah. Allah itu bebas dari kewajiban menyembah (beribadat).

Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia). Wajarkah orang yang tidak mempunyai kesanggupan itu dipandang sebagai Tuhan. sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat.`(QS. sedang Al-masih sendiri ternyata tidak sanggup memberi mudarat kepada orang-orang Yahudi itu dan sahabat Al-Masih tidak dapat menolongnya. b. 5:77) Pada ada ayat ini Allah melarang Ahli Kitab yang di masa Nabi Muhammad bertindak keterlaluan di dalam agama sebagaimana nenek moyang mereka dahulu dan melarang mereka mengikuti sebab-sebab yang membawa nenek moyang mereka kepada kesesatan sehingga menyesatkan pula orang lain dari jalan pertengahan (ajaran Islam) dengan sebab mereka meninggalkan hukum syariat dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. Jadi dengan ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa Ahli Kitab itu adalah: a. Orang-orang yang sesat sejak dahulu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama. yaitu memperluas bidah yang diada-adakan oleh para pendeta mereka. 40 . mengapa mereka itu menyembah selain Allah. Orang-orang lain menjadi sesat karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain. Tidakkah mereka sendiri bercerita bahwa Al-Masih ketika dianiaya di atas tiang salib dia meminta air karena haus dan orang-orang Yahudi hanya memberikannya air cuka yang dituangkan ke lubang hidungnya. ) 77) Artinya : Katakanlah: `Hai Ahli Kitab. janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. menghalalkan yang haram dan meninggalkan sunah Rasul. dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Pantaskah orang yang lemah seperti demikian dipandang sebagai Tuhan. Tidakkah mereka mengetahui bahwa orang Yahudi itu memusuhi Al-Masih dan mereka hendak membinasakannya. membuat bidah. Tidakkah cerita mereka ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu sangat lemah. Selanjutnya pada akhir ayat ini Allah mengancam orang-orang Nasrani bahwa Allah Maha Mendengar terutama ucapan kekafiran mereka dan Maha Mengetahui kepalsuan yang dikandung dalam hati mereka.kepada orang-orang Nasrani.

4. tunggal. At Taubah : 30-33 ) 30) Artinya : Orang-orang Yahudi berkata: `Uzair itu putera Allah` dan orang Nasrani berkata: `Al Masih itu putera Allah`. Mereka berkeyakinan bahwa "Uzair itu putra Allah". Semasa hidupnya dianggap orang sebagai masa kesuburan agama Yahudi karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka. menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. berarti mereka telah berbuat melampaui batas. berbuat bidah dan menyimpang dari iktikad yang benar. Orang-orang yang berpaling dari agama Islam. 9:30) Pada ayat ini Allah swt. Dia juga yang menulis hal-hal yang mengenai peredaran matahari. Dia seorang pengarang ulung. Dia Maha Sempurna. bagaimana mereka sampai berpaling?(QS. terus-menerus berada dalam kesesatan. Kepercayaan ini bertentangan sekali dengan pengertian iman yang sebenarnya kepada Allah. Uzair adalah seorang tukang tenung bangsa Yahudi. tidak berbapak dan tidak bersekutu dengan apa dan siapa pun. menjelaskan keyakinan ahli kitab yang salah. tidak beranak. Karena iman yang benar ialah bahwa Allah itu esa. dan rajin mengumpulkan naskah-naskah Kitab Suci dari berbagai daerah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldaniyah sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. penduduk negeri Babylon. Maha Kuasa dan tidak ada satu pun yang menyerupai dan menyamai-Nya. baik orang-orang Yahudi atau pun orang-orang Nasrani. hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi.c. menyusun kembali kitab-kitab bermutu yang telah hancur binasa. mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Oleh karena kaum Yahudi menganggapnya sebagai seorang suci yang lebih dekat kepada Allah bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan "anak Allah". Dilaknati Allah-lah mereka. Meskipun hanya sebagian dari kaum Yahudi yang berkepercayaan demikian tetapi dapat dianggap bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan mereka seluruhnya karena ucapan yang 41 . pendiri suatu perhimpunan besar. Qs.

bahwa arti anak Allah dan Allah juga Roh Kudus (ruh suci) yang kemudian dikenal dengan "Bapak. Allah swt. (Q. Ortodoks dan Protestan tetap pada pendiriannya. tidak mempunyai hakikat kebenaran sedikit juga dan tidak ada satu dalil dan bukti yang nyata dapat menguatkannya. tiga abad sepeninggal Isa Al-Masih dan murid-muridnya. Sejalan dengan ini Allah swt. bahu-membahu. tiga oknum tersebut yaitu "Anak Allah. tertanamlah di dalam hati mereka kepercayaan bahwa Isa Al-Masih itu adalah benar-benar anak Allah. dianggap tidak lagi termasuk kaum Nasrani dan telah murtad dari agamanya. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu lamanya. dan bukanlah ucapan itu berarti anak Allah sebenarnya. Sekalipun pada mulanya kata-kata "Isa itu anak Allah" hanyalah merupakan ucapan nenek moyang mereka yang bermaksud bahwa dia itu adalah seorang yang mulia.S. tetapi gereja-gereja Katholik. Allah dan Ruh Suci" pada hakikatnya hanya satu. Mereka beriktikad bahwa Isa itu anak Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah: Artinya: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Bahkan orang-orang yang tidak membenarkan kepercayaan yang salah itu. Meskipun kepercayaan ini ditentang oleh sebagian dari mereka yang tidak sedikit jumlahnya. Kepercayaan ini pun sangat bertentangan dengan iman kepada Allah swt. timbullah perubahan baru di dalam kepercayaan mereka. dikasihi Allah dan terhormat. Ajaran Gereja ini sudah menjadi ketetapan di dalam agama Nasrani. tidak dibenarkan oleh Allah swt. Menurut keyakinan mereka. dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat dan belum ada satu juga agama Nabi-nabi sebelum itu menganut kepercayaan demikian.salah itu tidak dibantah dan diingkari oleh golongan yang lain. Mengatakan Isa Al-Masih anak Allah dan meyakini bahwa tiga oknum suci itu adalah hakikat Tuhan Yang Maha Esa. anak dan ruh suci". berfirman: 42 . menandaskan bahwa ucapan mereka seperti itu adalah bohong. terutama ketika kepercayaan agama Hindu menyusup masuk ke dalam kaum Nasrani dan kedua agama itu berdampingan rapat. Al-Anfal: 25) Demikian juga halnya kaum Nasrani terhadap Isa Al-Masih. Tetapi lambat laun.

belum pernah ada seorang pun dari bangsa Arab yang mengetahuinya.S. dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mesir. padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang 43 . mengutuk mereka karena mereka belum mau menginsafi dan menyadari kekeliruan dan kesesatannya. Meskipun Rasul-rasul Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. itu beranak. seperti orang-orang musyrik bangsa Arab yang mengatakan "Malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah". dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam. (Q. Keadaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mempercayai bahwa Allah swt. bahkan tetap bertahan pada iktikadnya yang keliru. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. Sesungguhnya mereka sudah sesat jauh dari yang sebenarnya. kepercayaan bangsa-bangsa Jepang. taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mulia dan dihormati sebagaimana firman Allah: Artinya: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak. Al-Anbiya': 26) ) 31) Artinya : Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Tuhan menjelma dalam tiga oknum berhakikat satu" adalah kepercayaan kaum Brahma dan Budha di India. Dan baru dengan turunnya Alquran diketahui. Ini adalah salah satu mukjizat Alquran. Yunani dan Romawi zaman dahulu. Allah swt. Al-Kahfi: 5) Di dalam kitab-kitab perjanjian baru sendiri tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah. begitu pula orang-orang yang berada di sekitarnya. sekalipun diakui bahwa keduanya itu adalah manusia yang saleh.S. Persia.Artinya: Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. namun mereka tidak mau kembali ke akidah tauhid. Mereka meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. tidak beranak dan tidak diperanakkan. yaitu menganggap bahwa Uzair dan Isa Al-Masih adalah anak Allah." Maha Suci Allah. (Q. padahal keduanya itu adalah manusia-manusia hamba-Nya seperti juga manusia-manusia lain. Sejarah mencatat bahwa kepercayaan "Tuhan beranak.

dan keduanya makan dan minum juga sebagaimana halnya manusia-manusia yang lain. Menurut penganut agama Nasrani. atau pun tidak mengampuninya sesuai dengan keinginannya padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah swt. kedua-duanya biasa memakan makanan. ada juga yang menyembah ibunya. baik ia sebagai pemuka Yahudi atau sebagai rahib Nasrani maupun sebagai alim ulama Islam. dan ibunya seorang yang sangat benar. dan dijadikannya perantara yang akan menyampaikan ibadat mereka kepada Allah.S. sebagaimana firman-Nya: 44 . atau sunah Rasul yang disampaikan oleh RasulNya. Al-Ma'idah: 75) Kaum Katolik dan orang-orang Ortodoks menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci.Maha Esa. masing-masing mengambil dan mengangkat Tuhan selain Allah swt. menjelaskan bentuk kesesatan ahli kitab. di samping Isa Al-Masih itu dianggap sebagai Tuhan yang disembah. Segala pendapat dan fatwa yang dikemukakannya hanyalah sebagai penerangan dari hukum-hukum Allah yang harus disertai dan didasarkan atas dalil-dalil yang nyata dari firman Allah swt. tidak ada Tuhan selain Dia.(QS. Juga mereka menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni. sebagaimana halnya orang-orang musyrik Arab yang ditiru-tirunya itu. Firman Allah: Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. 9:31) Pada ayat ini Allah swt. karena yang demikian itu adalah hak Allah semata-mata. baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. (Q. Orang-orang Yahudi menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang mempunyai hak menetapkan hukum menghalalkan dan mengharamkan. tidak lebih dari kedudukan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk syariat agamanya masing-masing. yaitu Maryam padahal Isa itu adalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya dan Maryam ibunya hanya seorang yang benar. Sedang orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka yaitu pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka tidak berhak sedikit pun membuat syariat-syariat agama. Adapun kedudukan pemuka-pemuka agama.

Artinya: Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. karena tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali Dia. Ali Imran: 135) Adapun kaum Yahudi. 9:32) Pada ayat ini Allah swt. dan hal-hal yang tidak wajar bagi-Nya seperti yang dituduhkan oleh mereka bahwa Dia itu mempunyai anak dan lain sebagainya. (Q. walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. dari apa yang mereka persekutukan. Artinya : Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. Dan bahwa ada Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi segala perintah dan larangannya. agama yang berkitab sucikan Alquranul Karim yang 45 . yaitu agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw.. Mereka berkehendak memadamkan dan melenyapkan agama tauhid. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya.(QS. agama yang penuh dengan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah swt. yang dapat menyakitkan dan menyembuhkan. segala apa yang dihalalkan dan diharamkannya sekalipun semuanya itu hanya timbul dari kehendak hawa nafsu dan akal pikirannya tidak bersumber dari wahyu Ilahi. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya baik mengenal zat-Nya sifat-sifat-Nya maupun af`al-Nya. menghidupkan dan mematikan tanpa izin dari Allah swt. menjelaskan iktikad jahat Ahli Kitab.S. dan lain sebagainya. mereka menambah-nambah hukum lain kepada syariat agamanya. Mereka tidak mencukupkan dan membatasi diri pada hukum yang terdapat dalam kitab Taurat sebagai pedoman hidupnya tetapi menambah dan memasukkan hukum-hukum lain yang didengarnya dari kepala-kepala agama mereka sebelum hukum-hukum itu dibukukan jadilah ia peraturan umum yang harus dituruti dan ditaati oleh kaum Yahudi. Demikianlah kesesatan-kesesatan yang telah diperbuat Ahli Kitab padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan Yang Satu Tuhan Seru sekalian alam yaitu Allah swt. Maha Suci Allah swt. Dan apabila mereka mempercayai bahwa pemimpin-pemimpin mereka itu berhak menentukan sesuatu hukum berarti mereka mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan yang disembah selain dari Allah swt.

penuh petunjuk dari Allah swt.. berupa kekerasan. (H. Untuk memenuhi kehendak busuknya itu.: Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Semua usaha mereka gagal tidak berhasil. Mereka bekerja keras dengan segala macam usaha dan cara agar kaum Muslimin rela meninggalkan agamanya atau memeluk agama mereka.R. Janganlah terpedaya dengan sikap lemah lembut yang diperlihatkan mereka. Meskipun bukti-bukti telah cukup dan kenyataan-kenyataan telah jelas menunjukkan kebenaran agama Islam.: Islam itu tinggi dan tidak ada (agama) yang melebihi ketinggiannya. namun mereka tetap membangkang dan memungkirinya. demi untuk menghancurkan agama Allah itu yang diumpamakan nur atau cahaya yang menyinari alam semesta ini. Tetapi Allah tidak merestui maksud jahat itu. sedang agama Islam makin hari makin meluas.S. peperangan dan lain sebagainya. meluas sampai ke pelosok-pelosok sehingga dunia mengakui kemurniannya sekalipun belum semua umat manusia memeluknya. Al-Baqarah: 120) Dan Firman-Nya: 46 . baik dengan jalan halus maupun dengan jalan kasar. menembus celah-celah dinding sampai ke sasarannya. karena semuanya itu adalah tipu muslihat dendam yang disembunyikan di dalam hati mereka adalah lebih hebat dan berbahaya. kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar sejak diturunkannya sampai akhir zaman nanti. Bukhari dan Muslim) Segala macam usaha dan ikhtiar dilakukan oleh mereka. (Q. orang-orang Ahli Kitab menyebarkan fitnah dan celaan terhadap Rasulullah saw. sahabat-sahabatnya dan juga kepada kaum Muslimin. penganiayaan. Camkanlah firman Allah swt. Mereka tidak senang melihat agama Islam itu mendapat sambutan baik dari masyarakat dan mendapat kedudukan yang tinggi pada permukaan bumi ini sehingga tidak ada agama yang lebih tinggi pada permukaan bumi ini sebagaimana sabda Nabi saw.

tetapi kodrat iradat Allah jua yang akan berlaku.S. menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama-Nya. untuk menjadi agama yang dianut oleh segenap umat manusia.Artinya: Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.: Dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Ali Imran: 118) (33) Artinya : Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama. kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. lebih tinggi dari agama-agama sebelumnya. Camkanlah firman Allah swt. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.: Artinya: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. dan dibekali sebuah kitab Suci yaitu Alquranul karim yang penuh berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencakup isi kitab-kitab suci sebelumnya. bahkan tetap menghalang-halangi dan kalau dapat menghancurkannya. Firman Allah swt. Oleh karena itu tidak heran kalau agama Islam itu mendapat sambutan yang baik dari segenap umat yang maju dengan pesatnya sehingga dalam waktu-waktu yang singkat sudah tersebar ke segala penjuru dunia menempati tempat yang mulia dan tinggi.(QS. tak ada suatu kekuatan apa pun yang dapat menghambat dan menghalanginya. (Q. (Q. 9:33) Pada ayat ini Allah swt. (Q.S. Al-Fath: 23) 47 . Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan-kenyataan itu. agama yang lebih lengkap dari agama sebelumnya secara keseluruhan yaitu agama Islam. Agama yang telah diridai dan direstui Allah swt.S. Selain itu dibekali juga dengan agama yang hak. maka diutuslah seorang rasul yaitu Nabi Muhammad saw. Al-Ma'idah: 3) Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat berlaku sepanjang masa sejak disyariatkannya sampai akhir zaman.

karena Dia Maka Kaya Maha Kuasa dan Maha Kekal tidak memerlukan keturunan seperti halnya manusia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Alangkah bodohnya kaum musyrikin itu yang menyerupakan Allah dengan manusia yang amat lemah dan miskin. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan karena Dia Maha Kaya. Qs. Dan bila dia mati maka anak-anaknya pulalah yang akan melanjutkan usaha dan profesinya dan mengangkat namanya di kalangan masyarakatnya. Demikian pula Allah menolak bahwa di samping-Nya ada pula tuhan yang lain sebagai sekutu-Nya. tidak akan ditimpa kematian karena Dia Maha Kekal. Tuduhan ini sama halnya dengan tuduhan. Karena Dia tidak memerlukan sekutu dalam menciptakan alam dan mengurusnya karena orang yang memerlukan sekutu adalah orang yang lemah yang tidak sangup mengurus sesuatu seorang diri. Manusia memang banyak memerlukan adanya anak yang akan melanjutkan keturunannya. Hal ini akan menimbulkan pertikaian dan 48 . dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya.5. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. dan bila dia sudah tua dan tidak berdaya lagi maka anak-anaknya itulah yang akan membantu dan menolongnya. 23:91) Pada ayat ini Allah menolak dakwaan kaum musyrikin bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah dengan menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak ada mempunyai anak. Kalau benar Allah mempunyai sekutu yang sama derajatnya dengan Dia. dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Al Mukminun : 91 ) 91) Artinya : Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Dia tidak ditimpa kelelahan karena Dia Maha Kuat. milik-Nya lah semua yang ada di langit dan di bumi. karena hal itu menunjukkan kelemahan dan ketidak sanggupan yang sangat bertentangan dengan sifat-Nya yang Maha Sempurna. bahwa Allah mempunyai anak. Allah Yang Maha Kuasa. Maha Kaya dan Maha Kekal tidak memerlukan semua itu. tentulah sekutunya itu akan berkuasa penuh pula terhadap yang diciptakannya. atau kalau mereka tidak bodoh maka mereka adalah pendusta besar karena yang diucapkannya itu bertentangan sama sekali dengan pikiran orang-orang berakal. kalau ada tuhan beserta-Nya.(QS.

5:116) Isa a. tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). padahal di cakrawala ini berkeliaran jutaan bintang-bintang.s.s. karena dia tidaklah berhak menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Karena itu terjadilah keharmonisan dalam perjalanan bintang-bintang dan planet-planet.s. Allah menanyakan hal demikian itu kepada Isa a. seperti yang terjadi pada pemerintahan di dunia. Sungguh amat lemahlah pikiran orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau mempunyai sekutu.perselisihan dalam pengurusan alam ini. Tetapi ternyata semenjak terciptanya langit dan bumi. Isa menjawab:` Maha Suci Engkau. serta dia menjelaskan kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. adakah kamu mengatakan kepada manusia:` Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? `. dan tentulah pertikaian dan perselisihan itu akan membawa kepada peperangan. Semuanya berjalan menurut garis yang telah ditentukan. Al Maidah : 116-120 ) 116) Artinya : Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: `Hai Isa putera Maryam. 6. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Maha Suci Allah dari segala anggapan dan tuduhan yang tidak masuk akal itu. Tuhan yang satu ingin menguasai milik tuhan yang lain dan demikian pula sebaliknya. Ayat ini 49 . Sampai sekarang peperangan itu belum dapat dihindarkan sama sekali meskipun telah ada organisasi-organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan lain sebagainya. di hari kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allahlah yang berhak disembah. agar Isa a. menurut Sunah yang telah ditetapkan.. walaupun Allah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. menyatakan bahwa yang demikian itu tidaklah benar.(QS. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib `. Belum pernah terjadi suatu bintang berbenturan dengan suatu bintang lain atau dengan suatu planet. Semua ibadah hanya dihadapkan kepada Allah sendiri. Qs.

Firman Allah swt. Tetapi manusia tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan Allah swt. atau terlintas dalam pikirannya. Tuhanku 50 .S. dan yang akan terjadi dalam ruang lingkup ciptaan-Nya ini.s.s. yang sedang terjadi. tentulah Allah swt. Sekiranya dia menyatakan dengan ucapan pengakuannya sebagai Tuhan itu. karena Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam pikiran manusia. karena dia diutus kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus yakni agama tauhid. lebih mengetahuinya. Lalu Isa a. lebih-lebih apa yang dilahirkannya. menegaskan bahwa dia sendiri atau orang lain yang semisal dengan dia tidaklah berhak untuk mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya. Banyak macam ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya baik yang khusus untuk Isa dan ibunya masing-masing maupun ibadah itu dipersekutukan antara mereka dengan Allah swt. yang maksudnya amat mustahillah ada Tuhan lain di samping-Nya dan sebaliknya pastilah Allah swt. menjawab pertanyaan Allah swt. AlBayyinah: 5) Tiada Tuhan lain di samping Allah swt. tentang ibadah dan kepercayaan yang ditujukan kepada dirinya dan ibunya dengan jawaban yang diawali kata "Subhanaka" artinya "Maha Suci Engkau". kecuali jika Dia memberitahukannya dengan perantaraan wahyu. Nabi Isa a. saja. yang ikut menerima ibadah para hamba baik sebagai perantara atau pun pengganti daripada-Nya. Esa Zat dan sifat-Nya serta jauh dari adanya sekutu dalam ketuhanan-Nya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu:` Sembahlah Allah. ilmu-Nya meliputi segala yang pernah terjadi. Kesemua ibadah demikian itu tak dapat dibenarkan.memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani baik mereka yang hidup kemudian atas kesalahan pikiran mereka dan kekeliruan akidah mereka. Sesungguhnya hanya Allah sendiri Yang Maha Mengetahui segala yang gaib. (Q.: Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk menyatakan dirinya atau ibunya sebagai tuhan selain Allah swt. karena segala ibadah itu haruslah ditujukan kepada Allah swt.

sesudah itu yang menjadi Pengawas dan Saksi atas mereka. kafirlah orang yang menuhankan Isa a.s. selama aku berada di antara mereka. Nabi Isa a. Engkau-lah yang mengawasi mereka." Padahal Al-Masih sendiri berkata. menjelaskan apa sebenarnya yang telah diserukannya kepada kaumnya yaitu agar mereka menyembah Allah swt. Tetapi setelah beliau diangkat ke langit.dan Tuhanmu `. masih berada bersama mereka. "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Hal itu ditegaskan Allah swt. habislah masa tugas kerasulannya. yang salah dibatalkan sesuai dengan petunjuk Allah swt. Hanyalah Allah swt. muka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah benar dia menuhankan dirinya dan ibunya karena mereka berdua adalah hamba Allah seperti juga manusia lainnya. Sewaktu Nabi Isa a. putuslah pengawasan dan bimbingan beliau terhadap mereka. yang benar dibenarkan. dan haramlah surga bagi mereka. Tuhannya sendiri dan juga Tuhan kaumnya. pada ayat yang lain menyucikan Allah swt. Beliau tidak mengetahui lagi amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dan agamanya. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka dan mengawasi segala tingkah laku mereka. maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. ) 118) Artinya : Jika Engkau menyiksa mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku. Diberinya petunjuk orang yang menghendaki kebenaran. "Hai Bani Israel. maka dalam ayat ini Isa a. maka 51 .s.(QS.s.s. dan kemudian dia membersihkan dirinya." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. 5:117) Sesudah Nabi Isa a. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu yang terjadi dalam ruang kekuasaan-Nya ini. dan jika Engkau mengampuni mereka. tiadalah bagi orang lalim itu seorang penolong pun. dalam firman-Nya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata.s. dibiarkanNya orang yang menginginkan kesesatan. telah mengajarkan pokokpokok agama dan dasar-dasar keimanan kepada kaumnya yang seharusnya mereka jadikan pedoman dalam kehidupan beragama sepanjang masa.

dan beliau melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan mereka itu. Lagi pula Dia Maha Bijaksana dan Seksama dalam menentukan keputusan atas perkara itu. An Nisa': 48) Sejak permulaan abad masehi. (Q.S. karena beliau sudah menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah Allah yang mengesakan-Nya serta mengkhususkan ibadah kepada-Nya. 5:118) Kemudian Allah swt. Allah amat Kuasa dan berwenang dalam mengurusi segala perkara. Dialah Yang Maha Mengetahui siapa di antara orang-orang Nasrani itu yang telah menjadi musyrik dan yang masih dalam ketauhidan. menyerahkan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani itu kepada Allah swt. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah. dalam ayat ini menerangkan bahwa Isa a.(QS. Jika Allah memberikan pengampunan kepada mereka.sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengetahui siapa di antara mereka yang tetap dalam tauhid dan siapa yang musyrik. Sehingga banyak perselisihan yang timbul di antara mereka yang menjadi agak ruwet. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka menurut kesaksian-Nya. tidak ada orang lain yang turut mengurusinya.: Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. maka azab itu jatuh kepada orang yang memang patut menerima azab. Jika Allah menjatuhkan azab atas mereka. Mereka yang menjadi musyrik tiada ampunan bagi dosa mereka.s. sudah banyak aliran-aliran dan mazhab-mazhab dalam kepercayaan yang mengandung pokok-pokok agama yang tumbuh di kalangan penganut agama Nasrani. 52 . siapa yang saleh dan yang fasik. maka semuanya terserah kepada Allah sepenuhnya. siapa pula yang taat dan siapa yang ingkar. Firman Allah swt. Seharusnya mereka itu menyembah Allah tidak menyembah selain Allah. Diazab-Nya orang yang Dia kehendaki. maka pengampunan itu diberikan-Nya kepada mereka yang patut diberi-Nya yang patut menerimanya. diampuni-Nya pula orang yang Dia kehendaki.

yang turut memiliki dan menguasainya. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. kenikmatan yang memberikan ketenteraman dan kepuasan rohani. saja segala kerajaan langit dan bumi beserta isinya. mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Oleh karena itu tidaklah patut doa dan ibadah dihadapkan kepada keduanya. benda-benda mati atau pun makhluk bernyawa.(QS. Bukanlah keduanya sekutu Allah. atau pun tandingan-Nya. ) 120) Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemanfaatan yang mereka peroleh itu ialah pertama kenikmatan surga. menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu. semuanya tunduk dan takluk di bawah kodrat dan iradatNya. menutup surah ini dengan menyatakan bahwa hanyalah kepunyaan Allah swt. dan milik-Nya. 5:120) Kemudian Allah swt. itu. Hanyalah Allah 53 .) 119) Artinya : Allah berfirman:` Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap-Nya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari penghargaan dari Allah swt. Allah swt. orang yang senantiasa berbuat benar dalam agama mereka yaitu tetap dalam tauhid. dan mereka rida terhadap Allah swt. Itulah keberuntungan yang paling besar `.s. Segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai ibadah di sisi-Nya dan Allah memberi anugerah dan penghargaan kepada mereka. Dan mereka merasa bahagia memperoleh penghargaan dari Allah swt. Kedua nikmat Allah swt. Allah rida terhadap mereka. 5:119) Dalam ayat ini. Tidak ada selain Allah swt. ini ialah surga dan rida Ilahi yang diperoleh sesudah melewati kegoncangan hari kiamat merupakan keberuntungan yang tak ada taranya. akan memperoleh manfaat dari kebenaran iman mereka dan dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. Inilah puncak kebahagiaan abadi dalam diri manusia.(QS. Ayat ini memperingatkan orang-orang Nasrani atas kesalahan pikiran mereka mengenai Isa dan ibunya a. Baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. kenikmatan yang banyak memberi kepuasan jasmaniah dan kedua kenikmatan rida Ilahi. Keduanya adalah hamba Allah swt.

yang berhak disembah, karena Dialah pemilik dan penguasa atas alam ini beserta segala isinya.

7. Qs. Az Zumar : 65 ) ) 65) 66)

Artinya : Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabinabi) yang sebelummu:` Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.(QS. 39:65) Pada ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad saw bahwa Dia telah mewahyukan kepadanya dan kepada Nabi-nabi sebelumnya, bahwa

sesungguhnya apabila dia mempersekutukan Allah, maka hapuslah segala amal baiknya yang telah lalu. Inilah suatu peringatan keras dari Allah kepada manusia agar ia jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan lain-Nya, karena perbuatan itu adalah syirik dan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bila seseorang mati dalam keadaan syirik akan hapuslah pahala semua amal baiknya dan dia akan dijerumuskan ke dalam neraka Jahanam sebagaimana tersebut dalam ayat lain: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah: 217) Kepada Nabi Muhammad sendiri Allah SWT memberi peringatan sedangkan dia adalah Rasul yang diutus-Nya, Rasul kesayangan-Nya yang rasanya tidak mungkin akan mempersekutukan Allah, namun Allah memberi peringatan juga kepadanya agar jangan sekali-kali terlintas pikirannya untuk menganut agama syirik. Apalagi kepada manusia lainya tentu peringatan ini hams mendapat perhatian yang serius. Sungguh tidaklah pantas seseorang yang mengetahui betapa besar nikmat Allah terhadapnya, terhadap manusia seluruhnya, akan mengingkari nikmat itu dan melanggar perintah pemberi nikmat itu dengan mempersekutukan-Nya, dengan memohonkan pertolongan kepada berhalaberhala, kuburan-kuburan, pobon-pohon dan sebagainya. Kemudian Allah mempertegas perintah-Nya dengan mengeluarkan suatu perintah lagi yaitu hanya 54

Allah sajalah yang hams kamu sembah, kepada-Nya sajalah kamu harus mempersembahkan semua amal ibadatmu, kepada-Nya sajalah kamu

memanjatkan doa dan mengucapkan syukur karena Dia-lah pemberi nikmat yang sebenarnya sebagaimana yang dibaca setiap muslim dalam salat: Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. (Q.S. Al An'am: 162)

8. Qs. An Nisa : 116 ) 116)

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauhjauhnya.(QS. 4:116) Allah SWT, menerangkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mengakui adanya Tuhan yang lain di samping Allah atau menyembah selain Dia, tetapi Dia mengampuni dosa yang lain dan itu.

Dari ayat ini dipahami bahwa ada dua macam dosa, yaitu: a. Dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu dosa syirik. b. Dosa yang dapat diampuni Allah, yaitu dosa selain dosa syirik. Jika seseorang mensyarikatkan Allah SWT. berarti, di dalam hatinya tidak ada pengakuan tentang keesaan Allah. Karena itu hubungannya dengan Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penolong, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah terputus: Ini berarti tidak ada lagi baginya penolong, pelindung, pemelihara, seakan-akan dirinya telah lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. ia telah sesat dan jauh menyimpang dari jalan yang lurus yang diridai Allah, maka mustahillah baginya mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya di dalam hati dan jiwa seseorang telah tumbuh syirik berarti hati dan jiwanya itu telah dihinggapi penyakit yang paling parah; tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Segala macam bentuk kebenaran dan kebaikan yang ada pada orang itu tidak akan sanggup mengimbangi, apalagi menghapuskan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh syirik itu. Hati seorang musyrik tidak berhubungan lagi dengan Allah SWT, tetapi terpaut kepada hawa nafsu, loba dan tamak kepada harta benda yang tidak akan dapat 55

menolongnya sedikitpun. Itulah sebabnya Allah SWT, menegaskan bahwa dosa syirik itu amat besar dan tidak akan diampuni-Nya. Seandainya hati dan jiwa seseorang bersih dari syirik, mungkin hatinya masih kosong atau ada cahaya iman di dalamnya walaupun sedikit. Karena itu sekalipun ia telah mengerjakan dosa, bila hatinya ditumbuhi iman dan datang kepadanya petunjuk, maka ia akan bertobat, karena cahaya iman yang ada di dalam hatinya itu dapat bersinar kembali. Karena itulah Allah SWT. akan mengampuni dosa. selain dari dosa syirik itu. Pada ayat 48 surat An Nisa', Allah SWT telah menerangkan pula bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa selain dari dosa itu. Pengulangan pernyataan itu pada ayat ini adalah untuk menegaskan kepada orang yang beriman agar mereka menjauhi syirik. hendaklah mereka memupuk ketauhidan di dalam hati mereka karena ketauhidan itu adalah tiang agama.

9. Qs. Al Anbiyaa : 21-22 ) 21)

Artinya : Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?(QS. 21:21) Dalam ayat ini Allah SWT. menunjukkan kesesatan dan kebodohan kaum P musyrikin, yaitu : mereka tidak: berpegang kepada ajaran tauhid, bahkan menyembah kepada "tuhan-tuhan yang berasal dari bumi", yaitu patung patung yang merupakan benda mati, yang dibuat oleh tangan mereka sendiri yang berasal dari benda-benda bumi. Dan sudah pasti, bahwa benda mati tidak akan dapat memelihara dan mengelola makhluk hidup apalagi menghidupkan orangorang yang sudah mati. Sedang Tuhan kuasa berbuat demikian. Patung-patung yang mereka sembah itu disebut dalam ayat ini sebagai tuhantuhan dari bumi". ini menunjukkan betapa rendahnya martabat tuhan mereka itu. sebab tuhan-tuhan tersebut mereka buat dari tanah, atau dari benda-benda yang lain yang terdapat di bumi ini, dan hanya disembah oleh sebagian manusia sebagai makhluk yang ada di bumi. Sedang Tuhan yang sebenarnya, disembah oleh seluruh makhluk, baik di bumi maupun di langit. Dengan demikian jelaslah betapa sesatnya kepercayaan dan perbuatan kaum musyrikin itu, karena mereka mempertuhankan apa-apa yang tidak sepantasnya untuk dipertuhan. 56

adalah orang-orang yang telah diberi-Nya 57 . maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku`. sedangkan yang lain tidak ingin menciptakannya. Keadaan semacam ini tidak pantas bagi tuhan. 21:22) Pada ayat ini Allah memberikan bukti yang rasional berdasarkan kepada benarnya kepercayaan tauhid. keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. menegaskan dengan pasti. mengelola dan memelihara makhluk-Nya. maka ada dua kemungkinan akan terjadi. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Kedua: Bahwa tuhan-tuhan tersebut selalu sepakat dalam mencipta sesuatu. atau sekutu dalam menciptakan. Kepercayaan inilah yang paling sesuai dengan akal yang sehat.(QS. Al Anbiyaa : 25 Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu.(QS. ini juga tidak patut bagi tuhan. Setelah mengemukakan dalil yang rasionil. kepercayaan yang benar adalah mengimani tauhid yang murni kepada Allah SWT.) 22) Artinya : Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. bahwa setiap Rasul yang diutus-Nya sebelum Muhammad saw. Oleh sebab itu. mengatur. melainkan Kami wahyukan kepadanya: `Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. tidak ada sesuatu yang berserikat dengan-Nya dalam mencipta dan memelihara alam ini. jika seandainya ada dua Tuhan. 10. lalu keinginan mereka yang berbeda itu semuanya terlaksana. sehingga alam ini terkatung-katung antara ada dan tidak. maka tuhan yang satu lagi tentunya menganggur dan berpangku tangan. Qs. di mana yang satu ingin menciptakan. menegaskan bahwa Dia Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tidak layak yang dihubungkan kepadanya oleh kaum musyrikin. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. 21:25) Dalam ayat ini Allah SWT. sehingga sesuatu makhluk diciptakan oleh dua pencipta ini menunjukkan ketidak mampuan masing-masing tuhan itu untuk menciptakan sendiri makhlukmakhluknya. niscaya rusaklah dia. dan binasalah semua makhluk yang ada padanya. Atau hanya keinginan pihak yang satu saja yang terlaksana. Sebab. Pertama: Bahwa kedua tuhan itu mungkin tidak sama pendapatnya dan keinginan mereka dalam mengelola dan mengendalikan alam ini.. maka Allah SWT. yaitu: jika seandainya di langit dan di bumi ada dua Tuhan. misalnya bahwa Dia mempunyai anak.

Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran(QS. Dan tidak ada sesuatu dalil-pun. yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada. Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya dan karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Mereka telah menyia-nyiakan kedudukan yang diberikan Allah SWT kepada mereka sebagai makhluk Tuhan yang paling baik bentuknya dan mempunyai kemampuan yang paling baik pula. 11. baik dalil berdasarkan akal. ada suatu misi yang harus mereka bawa yaitu misi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Mereka telah lupa bahwa kehadiran mereka di dunia yang fana ini ada maksud dan tujuannya. Allah SWT. Mereka tidak menyadari lagi bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah kelak dan bahwa Allah SWT akan membalas setiap perbuatan dengan balasan yang setimpal. Al Jaziyah : 23 Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT: ) Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik4) ) 5) 58 . Tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. ataupun dalil yang diambilkan dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua Rasul-rasul Allah.wahyu yang mengajarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata. Qs. apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah yang mereka perbuat seakan-akan mereka menganggap hawa nafsu mereka itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya. 45:23) Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan keadaan orang-orang kafir Quraisy yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat.

Allah SWT berfirman: Dan kalau kami menghendaki. Kelompok pertama ialah kelompok yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. maka orang yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan fitrahnya. Tetapi apabila seseorang memperturutkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntutan agama maka orang itulah orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). At Tin: 4-5) Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada manusia itu melupakan anugerah yang tiada ternilai harganya yang diberikan Nya kepada manusia. Kemudian Kami kembalikan mereka ke tempat yang serendahrendahnya (neraka): (Q. Ibnu Abbas berkata: "Setiap kali Allah SWT menyebut hawa nafsu dalam Alquran. mereka itulah orang yang bertakwa. maka dalam mengikuti hawa nafsunya manusia terbagi atas dua kelompok. Sad: 26) 59 .S. karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah". (Q. (Q. Di samping itu Allah SWT memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan itu manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya itu. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu.baiknya. diulurkannya lidahnya.S. Berdasarkan keterangan di atas. Sedangkan kelompok kedua ialah orang yang dikuasai hawa nafsunya.S. Jika seseorang mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama. tetapi mereka cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Hal itu berarti telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam. maka perumpamaannya seperti anjing-anjing yang jika kamu menghalaunya. kesesatan. setiap kali itu pula Ia mencelanya". mereka itulah orangorang yang berdosa dan selalu bergelimang dalam lumpur kejahatan. Al a'raf: 176) dan firman Nya: Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Kami.

Itulah sebabnya ia terjerumus dalam kesesatan karena ia tidak mau memperhatikan petunjuk yang diberikan kepadanya. An Naziat: 40-41) Di samping itu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As sebagaimana tertera pada Tafsir Al Maragi halaman 156 juz 25 jilid IX bahwa Nabi saw berkata: Tidak beriman seseorang dari antara kamu sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang saya bawa (petunjuk). Abu Umamah menyampaikan hadis yang didengarnya dari Nabi saw: Tidak ada suatu sembahan pun di bawah kolong langit yang paling dibenci Allah (selain) daripada (sembahan) hawa nafsu. dan seperti orang yang matanya tertutup tidak dapat melihat dan mengetahui kebenaran adanya Allah Yang Maha Pencipta segala sesuatu. dan seperti orang yang telinganya tersumbat sehingga tidak mampu lagi memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. 40) ) 41) Keadaan orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu diibaratkan seperti orang yang terkunci mati hatinya sehingga tidak mampu lagi menilai mana yang baik mana yang buruk. Allah SWT memuji orang-orang yang dapat menguasai hawa nafsunya dan menjanjikan baginya tempat kembali yang penuh kenikmatan. (Q. Muqatil mengatakan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa percakapan Abu Jahal dengan Walid bin Mugirah. Syaddad bin Aus meriwayatkan hadis dari Nabi saw: Orang yang cerdik ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat untuk kepentingan masa sesudah mati. masih banyak hadis-hadis Nabi saw yang mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. dan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya karena memperturutkan hawa nafsu. Allah SWT berfirman: ) Artinya: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.S. Tetapi orang yang zalim ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengharap-harap sesuatu yang mustahil dari Allah. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya biasanya kehilangan kontrol dirinya. Pada suatu malam Abu Jahal 60 . maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).Dalam ayat ini.

kita telah menamainya orang yang. apa pedulimu dan apa alasan pendapatmu itu?". padahal aku dari suku yang paling tinggi. Abu Jahal berkata: "Demi Allah. Allah SWT mengingatkan mereka mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari alam semesta. Dan bagi mereka siksa yang berat. 7) 12. Al Baqarah: 6-7) Sesudah itu.tawaf di Baitullah bersama Walid. Qs. kejadian pada diri mereka sendiri. sebenarnya aku tahu bahwa dia itu adalah benar". Al Walid. kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. sama saja bagi mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di tutup. sebenarnya aku tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar". (Q. Kedua orang itu membicarakan keadaan Nabi Muhammad saw. Al Walid berkata: "Apakah gerangan yang menghalangimu untuk membenarkan dan mempercayai seruannya?". saya tidak akan menjadi pengikutnya selama-lamanya". Maka pada akhir ayat ini. Ar Rum : 30 ) 61 30) . dan terpercaya dimasa mudanya. Abu Jahal menjawab: "Nanti gadis-gadis Quraisy akan menggunjingkan bahwa aku pengikut anak yatim Abu Talib. dan pengalaman-pengalaman umat-umat terdahulu sebagai bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa lagi berhak disembah. berkata kepadanya: "Biarkan saja. Siapakah yang dapat memberi petunjuk selain dari Allah. Demi Allah. tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya. benar. Ayat lain yang senada dengan ayat ini. Abu Jahal menjawab: "Hai Abu Abdisy Syams.S. kita menamakannya pendusta lagi pengkhianat. Demi Al Lata dan Al Uzza. jujur. ialah firman Allah SWT: ) 6) ) Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir. Allah SWT memerintahkan kepada Rasul Nya agar tidak membenarkan sikap orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang akan memberikan petunjuk selain dari Dia setelah mereka tersesat dari jalan yang luruS.

"sehingga kamu merusakkannya (binatang itu)". Dalam riwayat lain. sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Kedua orang ibu bapaknyalah yang akan meyahudikan. apakah engkau tahu keadaan orang yang meninggal di waktu kecil? Rasul menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat". menasranikan dan memajusikannya.S. Kemudian Abu Hurairah berkata: "Bacalah ayat ini yang artinya: "Fitrah Allah di mana manusia telah diciptakan atasnya. (Itulah) agama yang lurus. 30:30) Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad saw meneruskan tugasnya dalam memberikan dakwah. dan mengikuti fitrah Allah. (H. (Q. Tuhan menyuruh agar Nabi saw mengikuti agama yang lurus yaitu agama Islam. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Az Zariyat: 56) Menghadapkan muka artinya meluruskan tujuan dengan segala kesungguhan tanpa menoleh kepada yang lain. Tak ada perubahan pada fitrah Allah itu". (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Bukhari dan Muslim) Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah yang tersebut dalam kitab suci Alquran dan hadis Nabi saw. Dan muka itu adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Adakah kamu merasa kekurangan padanya". Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin mengikuti agama Allah yang telah di jadikan-Nya bagi manusia. Sehubungan dengan kata fitrah yang tersebut dalam ayat ini ada sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah yang berbunyi: Tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. Di sini "fitrah" dinamakan "agama" karena manusia dijadikan untuk melaksanakan agama itu. Dan "muka" dikhususkan menyebutkan di sini.(QS. fitrah Allah. dengan membiarkan kaum musyrikin yang keras kepala itu dalam kesesatannya. karena muka itu tempat berkumpulnya semua pancaindera kecuali alat perasa.R. Dalam kalimat ini. Mereka ada yang berpendapat bahwa fitrah itu 62 .Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah). maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat yang lain: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku. Para sahabat bertanya: "Hai Rasulullah.

S. Mereka berhujah bahwa "fitrah" itu berarti kejadian dan "fatir" berarti "yang menjadikan" dengan firman Allah: Katakanlah: "Ya Allah.R. Iyad bin Himar) Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa anak kecil itu diciptakan tidak berdosa dan selamat dan kekafiran sesuai dengan janji yang telah ditetapkan Allah bagi anak cucu Adam di kala mereka dikeluarkan dari tulang sulbinya. (Q. Dengan kejadian itu Si anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan berpengetahuan. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan ulama salaf yang berpegang kepada takwil. (H. Mereka apabila meninggal dunia masuk surga baik anak-anak kaum Muslimin maupun anak-anak kaum kafir. Al anbiya: 56) Dari ayat-ayat tersebut di atas mereka mengambil kesimpulan bahwa "fitrah" berarti kejadian dan "fatir" berarti yang menjadikan. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram.S. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Syihab dan lainlain. Sebagian ahli fikih dan ulama yang berpandangan luas mengartikan "fitrah" dengan "kejadian" yang dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Tuhannya.S. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Seakan-akan dia berkata: "Tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya". Alasan mereka adalah ayat 30 tersebut di atas dan hadis Abu Hurairah yang baru saja disalinkan di atas. Mereka juga berhujah dengan hadis Iyad bin Himar Al Mujassyi'i bahwa Rasulullah saw bersabda kepada manusia pada suatu hari: Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam Kitab-Nya. (Q.artinya "Islam". Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak sampai dengan kejadian itu kepada pengetahuan tentang Tuhannya. Yasin: 22) Dan firman Allah lagi: Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Mereka tak setuju bahwa 63 . (Q. Pencipta langit dan bumi". Az Zumar: 46) Dan firman Allah SWT: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah.

tak ubahnya seperti binatang ternak. sebab Allah telah mengeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tak mengetahui sedikitpun. tabiatnya. Allah SWT berfirman: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. tidak berpengetahuan dan tidak durhaka. tidak juga iman. sesudah itu telinganya terputus. kemudian menjadi kafir. Begitu pula keadaan hati anak-anak waktu dilahirkan. maka kebanyakan mereka mengafirkan Tuhan. Abu Umar bin Abdil Barr berkata bahwa pendapat ini adalah arti fitrah yang lebih tepat di mana manusia dilahirkan atasnya. Hujah mereka yang lain ialah firman Allah: Kami diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Baginya tidak ada iman. beriman. begitu pula hidungnya. An Nahl: 78) Siapa yang tak mengetahui sesuatu mustahillah dia akan menjadi kafir. Mereka berpendapat bahwa anak itu umumnya selamat. Lalu dikatakan ini adalah unta yang dirusak hidungnya dan ini adalah unta yang digunakan untuk nazar dan sebagainya. Mereka juga berhujah dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah tersebut di atas. apakah mereka merasa pada kejadian itu kekurangan?. (Q. Mereka berkeyakinan bahwa kafir dan iman itu datang setelah anak itu berakal. tak ada durhaka dan tak ada juga pengetahuan. At Tur:16) Dan firman Allah SWT: 64 . tak ada kekurangan. Binatang itu melahirkan binatang dalam keadaan utuh. Mereka tidak kafir. Dalam hadis ini hati Bani Adam diumpamakan dengan binatang. andaikata anak-anak itu difitrahkan sebagai kafir dan beriman pada permulaannya. maupun bentuk tubuhnya.S. Tatkala mereka sampai umur setan memperdayakan mereka. dan sedikit yang tidak berdosa. tak ada kafir. Selanjutnya para ahli itu berpendapat bahwa adalah mustahil dan masuk akal seseorang anak di waktu dilahirkan telah tahu iman dan kafir. berpengetahuan atau durhaka. Mereka berpendapat.anak itu dijadikan (difitrahkan) atas kekafiran atau iman atau berpengetahuan atau durhaka. sebab dia dilahirkan dalam kejadian yang sempurna.S. Anak-anak itu adakalanya beriman. tentu mereka tak akan berpindah selama-lamanya dari hal itu. (Q. baik dari segi kehidupan dan kejadiannya.

iktikad dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Tetapi dia di atur menurut kehendak manusia. Maksudnya ialah. Kebanyakan pendapat ini dikuatkan dengan sabda Nabi yang artinya: "Sebagaimana menghasilkan binatang yang utuh. Adakah mereka menghasilkan yang lain? Adakah mereka merasakan kekurangan pendapat padanya?". Selama menerima itu tetap ada pada hati mereka. lbnu Atiyah dalam tafsirnya berkata bahwa yang dapat dipegangi pada kata "fitrah" ini ialah berarti "kejadian" dan kesediaan untuk menerima sesuatu yang ada dalam jiwa anak itu. Kebanyakan para penyelidik di antaranya Ibnu Atiyah dalam buku tafsirnya di waktu mengartikan fitrah. binatang itu melahirkan anaknya sempurna kejadiannya tak ada kekurangan. Seperti yang dikatakan Ibnu Syihab. Dalam ibadat lain Syekh Abdul Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hati anak Adam bersedia menerima kebenaran. Disebutkan dua orang ibu bapak sebagai contoh dari halangan-halangan yang banyak itu. tentu mereka akan memperoleh kebenaran dan agama Islam yakni agama yang benar. Andaikata dia dibiarkan menurut dasar kejadiannya itu tentu dia akan tetap sempurna.Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al Mudassir: 38) Orang yang belum sampai masanya untuk bekerja tidak akan dihisab. Nasrani atau Majusi". lalu tidak sesuai lagi dengan keasliannya. Seakanakan Tuhan berfirman: "Hadapkanlah mukamu kepada agama yang lurus yaitu fitrah Allah yang disediakan bagi kejadian manusia. Bapaknya yang akan menjadikan ia seorang Yahudi. Dengan keadaan itu seseorang dapat dibedakan dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lain. maka rusaklah telinga dan hidungnya dilubangi tempat mengikatkan tali sehingga timbullah padanya keburukan dan kekurangan. (Q. maka mereka tidak mencapai fitrah itu. tak ada aibnya. tetapi karena banyak hal yang menghalangi mereka. dan begitu Syekh Abdul Abbas berpendapat sesuai dengan pendapat Umar di atas. Demikian 65 . Dan orang yang berakal mengetahui keadaan ini.S. Dengan fitrah itu seorang anak akan mendapat petunjuk dan percaya kepada Tuhannya. Dalam sabda Nabi yang artinya: "Tiap anak dilahirkan menurut fitrah. Hal ini tak ada pada anak kecil. Dari hal tersebut di atas mustahillah fitrah itu berarti Islam. Sebab Islam dan iman itu ialah perkataan dengan lisan. sebagaimana mata dan telinga mereka bersedia menerima penglihatan dan pendengaran.

Dahhak. maksudnya ialah tidak akan merana orang yang dijadikan Allah berbahagia. Ibnu Jubair. Pendapat tersebut di atas dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Demikianlah beberapa pendapat mengenai kata fitrah dan hubungannya dengan anak kecil yang belum sampai umur. yaitu pendapat Ibnu Atiyah yang disokong oleh Syekh Abdul Abbas. Diriwayatkan dari Anas. Samurah berkata. beliau bersabda: Mereka tak mempunyai kebaikan. Kemudian kalimat dalam ayat (30) ini dilanjutkan dengan ungkapan bahwa pada fitrah Allah itu tak ada perubahannya. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya semuanya adalah anak yang dilahirkan menurut fitrah. yaitu apabila mereka berakal. 66 . Takwil ini dikuatkan oleh hadis Bukhari dan Samurah bin Jundab dari Nabi saw. beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka ketahui". untuk diberikan ganjaran. Ikrimah berkata. Diduga bahwa pendapat yang agak kuat ialah pendapat terakhir ini. dan sebaliknya tidak akan berbahagia orang-orang yang dijadikan-Nya sengsara. Mereka adalah pelayanpelayan bagi ahli surga. lalu akan menjadi raja-raja surga. Ibnu Zaid dan Nakha'i. maksudnya Ibnu Abbas: "Itulah keputusan yang lurus". Perkataan ini maksudnya ialah larangan memandulkan binatang.pulalah keadaannya dengan manusia. diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khatab berkata yang artinya ialah tak ada perubahan bagi makhluk Allah dari binatang yang dimandulkan. Adapun maksud sabda Nabi saw tatkala beliau ditanya tentang keadaan anak-anak kaum musyrik. yaitu hadis yang panjang. Allah tak akan merubah fitrah-Nya itu. Sebagian dari hadis itu berbunyi sebagai berikut: Adapun orang yang tinggi itu yang ada di surga adalah Ibrahim as. tentang anak-anak musyrik? "Rasulullah menjawab: "Dan anak-anak musyrik". katanya: "Ditanya Rasulullah saw tentang anak-anak musyrik. Itulah agama yang lurus. Menurut mujahid artinya ialah: "tak ada perubahan bagi agama Allah". Hal itu adalah perumpamaan dari fakta kehidupan. Mereka berpendapat bahwa ungkapan tersebut di atas berkenaan dengan keyakinan. Mereka tak mempunyai kejelekan untuk dihisab (disiksa) lalu mereka akan berada di antara penduduk neraka. Tak ada sesuatupun yang menyalahi peraturan itu. "Maka Rasulullah ditanya: Ya Rasulullah. Pendapat ini disokong Qatadah.

67 . Ada yang mengatakan bahwa "agama yang lurus" itu ialah agama Islam.Muqatil mengatakan itulah perhitungan yang nyata. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu mereka tak mau menghambakan diri kepada Pencipta mereka. dan Tuhan yang lebih terdahulu (qadim) memutuskan sesuatu dan melaksanakan keputusannya. Mereka tak mau memikirkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar.

Jakarta: Karya Unipress. Diakses dari http://www.DAFTAR PUSTAKA Ali.blogspot. 2009. Daradjat. 68 . Maisha. 2004. Jakarta: Rajawali Pers. Pendidikan Agama Islam. Dasar-Dasar Agama Islam. Mohammad Daud. 2009. (11 maret 2011).com/2009/09/prinsipaqidah-islam. Fani.com (2 April 2011). Zakiah.html. Nuras.ppnuruliman.dkk. Diakses dari http://nurasmaisha. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful