P. 1
aqidah

aqidah

|Views: 26|Likes:
Published by FitrianaCahyani

More info:

Published by: FitrianaCahyani on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Aqidah dalam agama berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Apapun yang menjadi ketetapan hati walaupun kita belum pernah melihat apa yang kita yakini ada sudah termasuk memegang aqidah. Secara etimologi aqidah diambil dari kata dasar "al-„aqdu", memiliki berbagai tafsiran, salah satu artinya adalah ikatan atau sangkutan karena aqidah mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam, jadi aqidah memiliki kedudukan sangat sentral dan fundamental, karena itu aqidah ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Secara terminologi yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya, yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. Agama berjalan menyempunakan fitrah manusia dalam mencapai kemajuan dengan cara evolusi, sehingga hal ini telah menjadi sunnah (ketentuan) Allah SWT dalam kehidupan manusia. Allah SWT menyempurnakan agama Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir untuk membawa umat manusia kepada keselamatan. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran menjelaskan aqidah yang benar dan yang salah, apabila aqidah seseorang benar maka selamatlah perjalanan hidupnya, dan apabila aqidahnya salah maka ia akan menjadi kafir. Dewasa ini umat Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. banyak diantara mereka mengaku Islam tapi tidak kenal dengan Islam bahkan tidak mau terikat dengan Islam itu sendiri. mereka menjadikan Islam sebagai sebuah legalitas formal orang beragama tanpa mau tahu ada tuntutan atau konsekuensi logis atas pemilihan agamanya tersebut yaitu beribadah sesuai tuntunan agama yang 1

diyakininya tersebut. Hal ini jelas menjadi ironis sekali, tapi secara umum umat Islam mengalami hal ini. Persoalan ini mendasar dan menjadikan renungan sampai sejauh mana ikatan aqidah seorang pemeluk agam Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan atau sudah sedemikian lalaikah umat terhadap aqidah Islam ini. Untuk itulah penulis menulis tugas ini sebagai wujud renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT terutama yang berkaitan dengan aqidah.

B. Rumusan Masalah 1. Apa itu aqidah islam ? 2. Apa keistimewaan aqidah islam ? 3. Apa saja ayat yang berhubungan dengan aqidah islam, dan bagaimana tafsirnya?

C. Tujuan 1. Sebagai sarana mengetahui aqidah islam 2. Sebagai sarana mengetahui dan memahami keistimewaan aqidah islam 3. Sebagai sarana mengetahui dan memahami ayat yang berhubungan dengan aqidah islam serta dapat menafsirkannya

D. Manfaat 1. Secara teoritis  Sebagai pustaka dan acuan untuk mempelajari serta memahami aqidah islam dengan keistimewaannya 2. Secara praktis  Bagi dosen/guru/ustadz setelah mengetahui keistimewaan aqidah islam dalam tugas ini dapat dilakukan pembuatan modul dan pembelajaran yang sesuai bagi mahasiswa.  Dapat digunakan sebagai sarana memperkuat pengetahuan dan

memantapkan iman serta keyakinan dalam hati mempelajari dan mengamalkannya. 

pembacanya serta mau

Sebagai renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP AKIDAH 1. Definisi Aqidah Bahasa a. Simpul/ikat b. Melakukan ikatan jual beli c. Mengeratkan ikatan perjanjian d. Kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Istilah: a. Ibn Taimiyah  Perkara yang dibenarkan oleh jiwa,hati menjadi tenang,beroleh keyakinan tanpa bercampur keraguan. b. Al-Fairuz Abadi  Sesuatu yang diikat/disimpul dalam hati dan jiwa berpegang dengan agama yang benar dan selamat c. Imam Al-Ghazali  Berpegang dan membenarkan dalam hati,yakin dan pasti tanpa keraguan dan syak. d. Al-Murtada Al-Zabidi  Apa yang dipegang dan yakin sebagai pegangan agama dan bersemi dalam hati dan jiwa. Jadi pengertian aqidah secara istilah, yaitu sebuah ketetapan dimana tidak ada keraguan didalamnya. Percaya dan yakin kewujudan Allah SWT dan sifat kesempurnaNya berdasarkan dalil naqli dan aqli serta berasaskan al-Quran dan Sunnah yang diikuti dengan melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya.

2. Ciri-ciri Aqidah Islam Ciri aqidah islam adalah sebagai berikut: a. Al wudhuhwa al basathah, yaitu tidak ada keraguan didalamnya. b. Sejalan dengan fitrah manusia QS 30:30 3

Mengamalkan kepercayan bertentangan (Quran dan Hadis). b. Al Wasthiyyah (moderat) tidak berlebihan dalam menetapkan keesaan maupun sifat Allah Aqidah Yang Betul *Percaya dengan yakin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Aqidah Yang Salah *Kepercayaan yang bercanggah dengan Nas Syariah (al-Quran dan Sunnah) Ciri-Ciri    Yakin dengan teguh kewujudan dan keEsaan Allah SWT. Memperoleh ketenangan jiwa d. Dibangun diatas bukti dan dalil e. Fungsi Aqidah Islam a. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allh dan bermuamallah dengan orang lain e. Menjauhi perbuatan mensyirikkan ALLAH.c. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah b. Menuntun orang untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sungguh-sungguh 4. Kepercayaan berlandaskan alquran dan Sunnah. Membebaskan akal dan pikiran dari kekeliruan yang timbul karena jiwa yang kosong dari aqidah c. Ciri-Ciri    Menafikan keesaan Allah SWT. Melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Prinsip aqidah baku dan tidak mendapat penambahan dari siapapun d. Hadis yang bukan daripada Rasulullah wajar ditolak dan daripada Rasulullah wajib diterima sebagai sumber yang sah. Sumber Aqidah Islam a. 3. 4 . Bersumberkan dengan sumber yang benar dan pasti iaitu al-Qur‟an dan sunnah.

yaitu benar-benar mengimani bahwa Dialah Ilah yang benar dan satu-satunya. 5. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. bolehlah dirumuskan bahawa sebahagian dari setiap golongan (penduduk kampung atau negeri) hendaklah takhassus menuntut ilmu agama. d.1 Berdasarkan ayat di atas. iman kepada malaikat-Nya. Sebab itu hendaklah sebahagian pelajar pergi keluar negeri untuk mempelajari ilmu agama dan ilmuilmu yang dituntut agama untuk dipelajari seperti bermacam-macam kepandaian 1 Surah al-Taubah. tiada sekutu dan tiada penolong baginya c. tiada sekutu bagi-Nya d. iman kepada hari akhir. iman kepada rasul-Nya. ayat 122.akan terjadi akidah sesat yang akan membinasakan dirinya. Berhujah perlulah diteliti samada hadis itu sahih/da‟if. Sesungguhnya. Mengimani asma dan sifat-sifat Allah 6. 5 . Al-Qur‟an dan hadis mutawatir merupakan sumber akidah berbentuk yakin dan pasti. Kepentingan Mempelajari Ilmu Aqidah Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengimani rububiyah Allah. iman kepada Allah mengandung empat unsur. Mengimani wujud Allah b. yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Dialah Rabb satu-satunya. yaitu: a.c. supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian memberi pengajaran kepada kaumnya. Tanpa asas dan ikatan kerohanian . e. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. iman kepada kitab-kitab-Nya. Prinsip-Prinsip Dasar Aqidah Aqidah Islam pada dasarnya adalah iman kepada Allah. Mengimani uluhiyah Allah.

Oleh itu..a. kemantapan akidah sangat penting dalam kehidupan seseorang.w. Mahmud Yunus. 6 . hlm. 2006.a. Selain itu.‫ طهب عهى فريضة عهى كم يسهى‬:‫عٍ أَس بٍ يبنك رضي هللا عُّ عٍ انُبي صهى هللا عهيّ ٔسهى قبل‬ Ertinya: Daripada Anas bin Malik r. meskipun sampai ke negeri Cina”. Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim Rasm Uthmani. Oleh sebab itu.2 Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi: . Dalam dunia sekarang. Tanpa akidah yang benar. (Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya‟la) Kedua-dua dalil di atas menerangkan kewajipan setiap individu untuk menuntut ilmu. terdapat di dalamnya manusia-manusia yang sentiasa ingin melihat kejatuhan Islam dengan cara meruntuhkan akidah umat Islam supaya mengikut cara hidup Barat.a. seorang pemerintah yang baik dan berjiwa rakyat serta banyak melakukan kebaikan tidak akan diterima segala amal yang dia lakukan selagi mana dia tidak melafazkan “‫”أشٓد أال إنّ إال هللا ٔأشٓد أٌ يحًد رسٕل هللا‬. Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu akidah.yang perlu buat menempuh gelombang hidup masa sekarang. bersabda: “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu. Nabi Muhammad s. berkata sedemikian kerana pada masa tersebut negeri Cina amat masyhur dalam membuat kaca. Oleh itu. Hal ini adalah bagi mengelakkan diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada perkara-perkara syirik sama ada sesuatu yang telah diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui. Hj. 287.a. Nabi Muhammad s. mereka akan sentiasa cuba untuk mencari kelemahan Islam melalui kajian daripada pelbagai sumber 2 Prof. Dr.w. kertas dan sebagainya. Mempelajari ilmu akidah sangat penting kepada setiap individu muslim kerana hal ini akan dapat memperkukuhkan lagi keimanan dan ketaqwaan seseorang itu kepada Allah Yang Maha Esa atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya.: “Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim”. Allah tidak akan menerima segala amalan soleh. Akidah yang benar merupakan kunci kepada penerimaan segala ibadah yang kita lakukan. bersabda Rasulullah s. mempelajari ilmu akidah juga penting bagi menghindarkan diri daripada terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT.w. Sebagai contoh.

salah satu pendekatan yang penting adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Contoh dalam melakukan amalan seperti solat. Sebenarnya pendidikan awal adalah bermula dari rumah. Dalam kehidupan harian kita. Dalam suasana dunia yang semakin canggih. Jadi ini boleh mendatangkan dosa atau sekurang-kurangnya akan mengurangkan pahala. Sedangkan nabi junjungan besar kita. inikan pula kita yang tidak terlepas dari melakukan dosa. Selain itu.terutamanya nas-nas al-Quran. Dengan adanya asas yang kukuh dalam diri seseorang itu. Jadi langkah yang terbaik adalah dengan sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW yang maksum dari melakukan dosa sentiasa memohon keampunan. Sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT juga boleh mengukuhkan akidah seseorang. Maka dengan sebab itulah pemantapan akidah sangat penting untuk mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang. 7. bukan dari sekolah. Rukun iman dan rukun Islam yang menjadi asas aqidah Islam itu adalah perkara asas yang wajib diajarkan kepada anak-anak. shalat tahajud dan bersedekah. tapi dengan melakukan dengan permulaan yang sedikit dan melakukannya setiap hari adalah cara yang terbaik untuk melakukannya. kita tidak pasti sama ada kita melakukan dosa atau tidak. bagi mengukuhkan akidah kita mestilah sentiasa mendalami pengetahuan dan ilmu keagamaan kita agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak dapat mempengaruhi kita. Aspek yang mesti diajar kepada anak-anak adalah berkaitan dengan kepercayaan. jiwa dan hati kita akan terasa tenteram serta tenang. Bagi mengukuhkan akidah. Keluarga harusnya mendidik anak-anak dengan ajaran agama yang betul. Langkah-Langkah Mengukuhkan Aqidah Ada banyak cara yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan akidah. banyak langkah yang boleh kita lakukan diantaranya ialah melakukan banyak perkara sunat seperti membaca al-Quran. kita 7 . ini akan dapat menghindari dari melakukan perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah. Dalam keadaan kita melakukan aktivitas begini. Walaupun perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. belum tentu kita khusyuk sepenuhnya. Keadaan ini akan menggalakkan diri kita untuk menambahkan amalan-amalan sunat dan dalam masa yang sama akan dapat mengukuhkan akidah.

kita mampu menepis kenyataan ini agar tidak terpengaruh dan dalam masa sama akan meningkatkan kepercayaan serta keimanan kepada Allah SWT. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh berbagai madzhab. Ada segelintir manusia yang sudah terlalu pandai menganggap mereka sebagai Tuhan. aman dan bebas daripada keruntuhan akhlak. rasul dan utusan-utusan Tuhan. Pendidikan dari rumah akan berlanjutan ke peringkat sekolah dan pada peringkat ini.tidak akan terlepas daripada menerima berbagai pengaruh sama ada baik atau buruk. Persoalan iman dan akidah mestilah ditangani sebaik-baiknya agar pada masa akan datang. bijak dan pandai sehinggakan kepintaran mereka itu digunakan untuk membuatkan diri mereka terkenal.Hal itu tidak mengherankan. Apa yang penting sekarang adalah peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak bermula dari rumah. Ini adalah asas utama dalam mengukuhkan akidah. Kenyataannya sekarang. Sumber Pengambilannya adalah Murni Hal itu karena aqidah Islam berpegang pada Al-Qur‟an. ia perlukan kekuatan iman. Keistimewaan itu antara lain: 1. guru-guru turut terlibat dalam mendidik anak-anak. terutamanya mendidik agama itu sendiri. karena aqidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebati lan dari arah manapun datangnya. Jadi. millah dan ideology lainnya di luar aqidah Islam (aqidah 8 . As-Sunnah. Mengukuhkan akidah bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. B. aqidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. anak-anak yang akan mewarisi kehidupan akan dapat hidup dalam suasana yang penuh harmoni. ramai manusia yang bertambah cerdik. KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM Aqidah Islam yang tercermin di dalam aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh aqidah manapun. Pendidikan asas agama penting untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan. Dengan cara mendalami pengetahuan agama. dan ijma‟ Salafush shalih.

Nashir Al-Qifari. ilham. Abdurrahman Habankah Al -Maidani. Jadi.” (QS. 132-134.4 Sedangkan aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah –alhamdulillah. 409. Nashir Al-Qi fari. Tentang sekularisme lihat Al-Ilmaniyah DR. 2/586. Orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. iman kepada yang ghaib merupakan salah satu sifat terpenting bagi orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah Ta‟ala.Ahli Sunnah wal Jama‟ah). Kaum Rafidlah mengambil ajarannya dari asumsi mereka di dalam al-jafr (tulisan tangan Ali bin Abi Thalib _) dan perkataan imam-imam mereka. Firman-Nya. 1/247 4 ) Tentang komunisme lihat Madzahib Fikriyah Mu’ashirah. 21-24. Sementara itu para penganut madzhab-madzhab pemikiran dan aliran-aliran sesat lainnya. Ushul Madzhab Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al -Itsnay ‘Asyariyah karya DR. Berdiri di atas Pondasi Penyerahan Diri kepada Allah dan Rasul-Nya Hal itu karena aqidah bersifat ghaib.selamat dan bersih dari kebohongan dan kepalsuan semacam itu. hal. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. dan Mas’alah At-Taqrib Baina Ahli Sunnah wa Asy-Syi ’ah karya DR. dan Naqd Ushul Asy-Syuyu’iyah. Syaikh Muhammad Syakir Asy-Syarif 9 . seperti Komunisme dan Sekularisme. hal. Labib As-Sa’id. mendasarkan pokok-pokok mereka pada sampah pikiran orang-orang sesat dan pola pikir orangorang kafir dan atheis yang menjadikan hawa nafsu dan syahwat mereka sebagai sumber hukum bagi hamba-hamba Allah. Safar bin Abdurrahman Al -Hawali. dan mimpi. Syaikh Shalih bin Sa’ad Al -Luhaidan. 588-609. hal. dan Al-Ilmaniyah wa Tsimariha Al-Khabitsah. Al-Kaid AlAhmar. Islam tidak akan berdiri tegak melainkan di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan. Al-Baqarah: 1-3) 3 ) Lihat Ar-Rad Al-Kafi ‘Ala Mughalathati Ad-Duktur Ali Abdul Wahid Wafi karya Ihsan Ilahi Zhahir. dan yang ghaib tersebut bertumpu pada penyerahan diri. Asy-Syuyu’iyah fi Mawazin Al-Islam. 2. Muhammad Quthub.yang mendirikan shalat.3 Para Ahli kalam mengambil ajarannya dari akal (rasio). Kitab ini tidak ada keraguan padanya. “Alif laam miin. dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Yaitu. Kaum sufi mengambil ajarannya dari kasyaf (terbukanya tabir antara makhluk dengan Tuhan). hadas (tebakan). mereka yang beriman kepada yang ghaib. 211-216.

309 10 . Akal murni yang bebas dari pengaruh syahwat dan syubuhat tidak akan bertentangan dengan nash yang shahih dan bebas dari cacat. sumber kerusakan umat dan agama tidak lain adalah karena mendahulukan aqli daripada naqli. melainkan tunduk kepada rasio. dan mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk. kemudian ia mengamati semua jenis aqidah –yang benar maupun yang salah. Padahal. fair. maka akalnya pun terbatas. Sebagaimana pendengaran manusia yang terbatas penglihatannya yang terbatas. dan hawa nafsu.Sebab. dan kekuatan yang terbatas. hal. niscaya ia akan melihat kebenaran dengan jelas dan mengetahui bahwasanya orang yang menganggap sama antara aqidah yang benar dan yang tidak benar adalah seperti orang yang menganggap sama antara malam dan siang. dan pemahaman yang benar. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya tidak berserah diri kepada Allah dan RasulNya. akal tidak mampu memahami yang ghaib dan tidak mampu secara mandiri mengetahui syariat secara rinci.5 3. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya adalah halusinasi dan asumsi-asumsi yang membutakan fitrah dan membodohkan akal. 6 hal. Sehingga tidak ada pilihan lain selain beriman kepada yang ghaib dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. 6 5 ) Lihat Al-Mahdi Haqiqah La Khurafah. Oleh karena itu. karena kelemahan dan keterbatasannya. Sesuai dengan Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat Aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah sesuai dengan fitrah yang sehat dan selaras dengan akal yang murni.dengan adil. Syaikh Muhammad bin Isma’il. Syaikh Ibnu Sa’di. akal. jikalau diandaikan bahwa seseorang bisa melepaskan diri dari segala macam aqidah dan hatinya menjadi kosong dari kebenaran dan kebatilan. mendahulukan rasio daripada wahyu. 14 ) Lihat Al -Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin fi Ibthali Ushul Al-Mulhidin.

7 ) Lihat Shahih Muslim. baik dalam Bentuk Ucapan. Maknanya merasuk ke dalam pemahaman dengan penglihatan awal dan pandangan pertama. anak kecil maupun orang tua.4. ringan. sehingga bisa dipahami oleh orang berilmu maupun orang awam. maupun riwayat dari generasi Salafush shalih. maupun kebengkokan di dalamnya. serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. Sehingga Alhamdulillah tidak ada satu pun di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jama‟ah yang tidak memiliki dasar atau landasan dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. dan jelas. Karena Rasulullah membawakannya dalam kondisi yang putih bersih. Perbuatan. Salah satu contoh kejelasannya adalah sebuah kitab yang sangat populer didalam Hadis tentang Jibril. Karena dalil-dalilAlQur‟an dan As-Sunnah bagaikan makanan yang dimanfaatkan oleh setiap manusia. Sanadnya Bersambung kepada Rasulullah. 1/36-38. atau riwayat dari generasi Salafush shalih. Tidak ada kekaburan. Mudah dan Terang Aqidah Islam adalah aqidah yang mudah dan jelas. Tidak ada yang menyimpang darinya selain orang yang binasa. seperti Syi‟ah dan lain-lain. bayi. kerancuan. Karena. no. dan Imam-Imam Agama. Semua orang bisa memahaminya.7 Hadis ini memaparkan pokok-pokok ajaran Islam dengan sangat mudah. kerumitan. Dalil-dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah demikian nikmat dan jelas. Begitu pasti. jelas dan terang. bahkan seperti air yang bermanfaat bagi anak-anak. 8 11 . Para Tabi’in. Berbeda dengan aqidah-aqidah lainnya yang bersifat bid‟ah dan tidak memiliki landasan dari Al-Qur‟an. Tidakkah anda memikirkan bahwa yang mampu memulai pasti lebih mampu untuk mengembalikan lagi. As-Sunnah. lafazh-lafazhnya begitu jelas dan maknamaknanya demikian terang. orang yang kuat maupun orang yang lemah. nyata. 5. maupun Keyakinan (I’tiqad) Keistimewaan ini merupakan salah satu karakteristik Ahli Sunnah yang diakui oleh banyak seterunya. Jelas.Dalil-dalil lain seperti itu sangat banyak jumlahnya. malam harinya seperti siang harinya. sejelas matahari di tengah hari. Kitab Al-Iman. sehingga bisa memuaskan dan menenangkan jiwa.

Bagaimana pula dengan alam semesta? Allah Ta‟ala berfirman. niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya.8 6. kebenaran itu tidak mungkin rancu. Bagaimana tidak? Aqidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Al-Anbiya’: 22) Yang hendak menciptakan pastilah mengetahui dahulu kemudian menciptakan. hal. “Andaikata Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah. paradoks. “Dan Dia-lah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya kembali. Ibnul Wazir.Allah Ta‟ala berfirman. An-Nisaa’: 82) Sedangkan kebatilan justru sebaliknya. Anda menemukan bahwa bagian yang satu membatalkan bagian yang lain. sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS. “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui.” (QS. 348 9 12 . dan para pendukungnya benar-benar paradoks. Paradoks dan Kekaburan Di dalam aqidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. Ar-Ruum: 27) Manajemen di sebuah tempat saja tidak mungkin bisa berjalan dengan tertib bilamana ditangani oleh banyak manajer. Sebab. hal. melainkan serupa satu sama lain dan saling menguatkan. Bebas dari Kerancuan. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. maupun kabur. Bahkan anda bisa menemukan salah seorang dari mereka mengalami paradoks dengan dirinya sendiri. 21-22 ) Lihat Al-Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin.” (QS.” (QS. “Sekiranya di langit dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah. Allah Ta‟ala berfirman. dan ucapan-ucapannya tampak serampangan. dan itu lebih mudah bagi-Nya.9 8 ) 8 Lihat Tarjih Asalib Al-Qur’an ‘Ala Asalib Al-Yunan. Allah Ta‟ala berfirman. Al-Mulk: 14) Dalil-dalil semacam itu bagaikan air yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang hidup.

2/456-467. tahqiq: Muhammad Malullah. “Perayaan apa yang andaadakan?” Mereka menjawab. “Perayaan maulid Nabi _ yang dilahirkan pada tahun gajah. Jika mereka ditanya. Ihsan Ilahi Dzahir. Dr. hal. DR. Salah satu contohnya adalah bahwa sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa Nabi adalah makhluk pertama. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka?! Hal yang sama juga tentang kaum sufi. Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. misalnya. Muhibbuddin Al-Khathib. Muhammad Malullah. Syaikh Abdurrahman Al -Wakil. dan kekaburan yang ada didalamnya. Ali As-Salus. Nashir Al-Qifari. Jika mereka ditanya. Asy-Syi ’ah wa AsSunnah. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat yang bahkan tidak dimiliki oleh para Nabi. menurut mereka. Nashir Al-Aql.” Musuh yang mana? Bukankah anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati. hal. tentang madzhab-madzhab 10 ) 10 Al-Mujaz fi Al-Madzhib wa Al-Adyan Al-Mu’ashirah. 38 13 . Sedangkan aqidah-aqidah lainnya.Jadi. Bahkan. hal. hal. 190-193. Aqidah Al-Imamiyah Inda Asy-Syi ’ah Al -Itsnay Asyariyah. hal. “Taqiyah (menghindar) dari siapa?” Mereka menjawab. Mereka tahu kapan mereka akan mati. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. 11 Kendati pun demikian. seluruh alam semesta ini diciptakan dari cahayanya (nuur Muhammad _). hal. Dan lihat Al-Khuthuth Al-Aridlah. Rabi’ bin Muhammad As-Su’udi. jangan ditanya kerancuan.” Lihatlah paradoks ini. Karena. dan Al -Fikr Ash-Shufi fi Dlau’I Al-Kitab wa As-Sunnah. 8085.10 Salah satu pokok agama mereka (kaum Syi‟ah Rafidlah) adalah berlebih-lebihan terhadap para imam. As-Salus. 66. Kaum Rafidlah. Anda tidak perlu heran terlalu jauh. salah satu prinsip agama mereka adalah “taqiyah” (menghindar). hal. DR. aqidah Ahli Sunnah bebas dari semua itu. Abdullah Al-Jumaili. Tapi kita melihat pokok agama mereka yang lain ternyata bertolak belakang dengan klaim tersebut. Betapa banyak paradox (pertentangan) di dalam keyakinan mereka. 74-75. “Dari musuh-musuh. Aqidah Al-Imamah Inda Al-Ja’fariyah fi Dlau’I As-Sunnah. mereka terlihat selalu mengadakan perayaan mauled (hari kelahiran) Nabi. “Mengapa imamimam anda bersembunyi? Mengapa mereka tidak menyuarakan kebenaran?” Maka mereka akan menjawab. 11 ) 11 Lihat Hadzihi Hiya Ash-Shufiyah.” Jika mereka ditanya. Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al-Itsnay Asyariyah fi Mizan AlIslam. Tidakada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. “Taqiyah” (menghindar). Badzlu Al-Majhud fi Musyabahati Ar-Rafidlah li Al-Yahud. mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. 69. paradoks. karena paradoks adalah perilaku dari setiap kebatilan dan pembuatnya. Pun. 124. dan Al-Khumaini wa Tafdlilu Al -A’immah ‘Ala Al-Anbiya’.

aqidah-aqidah Yahudi yang sudah diubah. hal. maka Stalin si durjana memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah dan menundukkan diri kepada Allah Ta‟ala. dan menelantarkan etnis-etnis lainnya? Adapun umat Nashrani. akal tidak meni lainya mustahil (impossible). Neraka.pemikiran sesat lainnya. Allah telah memilih mereka sebagai pilihan dan menjadikan bangsa-bangsa lainnya sebagai keledaikeledai yang bisa ditunggangi oleh bangsa Yahudi. 40 14 . Menurut mereka. Bagaimana mungkin tiga oknum menjadi satu? Ini adalah kemustahilan yang tidak bisa digambarkan.12 Sedangkan aqidah-aqidah lainnya berisi kemustahilan-kemustahilan yang secara aksioma dinyatakan mustahil oleh akal. tetapi tidak Berisi Sesuatu yang Mustahil. Misalnya. Ibnu Sa’di. dengan nama bapa. dan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Ta‟ala. Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Aqidah Islam Terkadang Berisi Sesuatu yang sulit di cerna akal. Surga. Al-Fi raq Baina Auliya’ Ar-Rahman wa Auliya’ Asy-Syaithon. Akan tetapi. berpihak kepada salah satu etnis. yang tidak berbicara dari hawa nafsu dan tidak dimasuki kebatilan dari arah manapun datangnya. tunduk. anak dan ruhul qudus adalah tuhan yang satu. mereka mengatakan bahwa Allah adalah oknum ketiga dari tiga oknum (trinitas). 89. nikmat kubur. Komunisme misalnya yang dibangun berdasarkan atheisme dan pengingkaran terhadap semua agama. Ternyata ketika penindasan Hitler terhadap Rusia semakin kuat pasca Perang Dunia Kedua. Akal mengalami kebingunan dalam memahami hakikat dan bentuk perkaraperkara tersebut. Sebab. haudl (telaga). Di dalam aqidah Islam terdapat hal-hal yang memusingkan akal dan sulit dipahami. Karena. seperti perkara-perkara ghaib: siksa kubur. Menurut mereka. melainkan pasrah. Mereka menyatakan bahwa tuhan tidak ada dan seluruh kehidupan adalah materi. Termasuk keyakinan mereka tentang 12 ) Lihat Dar’u Ta’arudli Al-Aqli wa An-Naqli. hal. dan Ad-Durroh Al-Mukhtahsarah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. shirath (jembatan). 3/147. dan patuh. 7. perkara-perkara tersebut berasal dari wahyu yang diturunkan. Lihatlah omong kosong di atas yang dinilai mustahil oleh akal. bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha Bijaksana menjadi rasialis.

ketika itu Yesus membagikan khamr (minuman keras) dan roti kepada mereka. hal. ada sebagian orang yang mengatakan. mana mungkin bisa digambarkan bahwa roti dan khamr berubah wujud menjadi daging dan darah. 2/155. 110-111. Yesus memotong-motong roti itu dan membagikannya kepada mereka untuk dimakan. Ibnu Taimiyah.14 13 ) Perjamuan Tuhan termasuk salah satu keyakinan umat Nashrani yang sesat. mana mungkin jasad dan darahnya bisa dibagikan kepada semua orang?! Sedangkan serti fikat pengampunan dosa merupakan salah satu lelucon gereja dan ketololan yang tidak akan sudi dilakukan oleh orang yang sedikit berakal sehat. seolah-olah ia memasukkan daging dan darah Yesus ke dalam perutnya. sementara orang-orang yang makan itu merasakan cita rasa roti dan khamr pada umumnya?! Dikatakan bahwa jasad Yesus itu satu.13 Oleh sebab itu. dan dengan demikian ia telah larut di dalam ajaran-ajarannya. Syaikh Muhammad Abu Zahrah. Karena. Hakikatnya. 321 15 . Karena –menurut mereka. niscaya si pria akan mengatakan sesuatu. Dan lihat Al. Jadi. hal. “Seandainya ada 10 orang Nashrani berkumpul. 114-115 14 ) Al-Jawab Ash-Shahih li Man Baddala Diin Al -Masih. Hal itu semacam pembagian Surga dan memperjualbelikannya secara terbuka dengan menulis serti fikat untuk para pembeli. dan lain-lain yang dini lai mustahil oleh akal. Lihat Al-Ilmaniyah.“Perjamuan Tuhan”. Karena itu. maka sejak saat itu yang bersangkutan telah bebas melakukan apa saja yang dilarang. hal. Lantas. sedangkan Perjamuan Tuhan berjumlah ribuan setiap tahunnya dan tersebar di mana-mana. dan dibebaskan dari segala bentuk kejahatan dan kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. sebagian cerdik pandai mengatakan bahwa semua ucapan manusia bisa dimengerti kecuali ucapan umat Nashrani. mereka beranggapan bahwa Yesus pernah mengumpulkan murid-muridnya pada malam hari sebelum penyalibannya.” Dan ada pula yang mengatakan. apabila pihak pembeli sudah menerima sertifikat pengampunan dosa dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mereka menggabungkan dua hal yang paradoks di dalam pembicaraan mereka. maka makanan dan minuman itu akan berubah wujud di dalam dirinya. Sehingga.Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa An-Nashara. dan dihalalkan baginya apa saja yang semula diharamkan. Kemudian. Ibnul Qayyim. 99. si wanita mengatakan sesuatu yang lain dan si anak mengatakan pendapat yang lain lagi. istrinya dan anaknya tentang tauhid mereka.khamr mengisyaratkan darah Yesus dan roti mengisyaratkan jasadnya. Konon. “Seandainya anda bertanya kepada seorang pria Nashrani. niscaya mereka akan terbagi menjadi 11 pendapat. Keyakinan ini merupakan suatu perkara yang pasti ditolak oleh akal. dan Muhadlarat fi An-Nashraniyah. sertifikat pengampunan dosa. yang berisi perjanjian bahwa pihak gereja menjamin pihak pembeli akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. barangsiapa memakan roti dan meminum khamr di gereja pada hari Paskah. Hal itu karena orang yang membuatnya tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Mereka berbicara berdasarkan kebodohan.

kasih sayang dan keadi lan Allah bilamana manusia hidup tanpa petunjuk dan wahyu hingga ketika akhir zaman tiba maka Allah akan menurunkan Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi mereka? Sedangkan kaum Nushairiyah memiliki reputasi tertinggi dalam kebohongan ini. hal. Karena mereka beranggapan bahwa si pembunuh membebaskan lahut dari nasut. sesuaikah dengan kebijaksaan. Menurut mereka. Kendati pun demikian mereka sangat menghormati pembunuhnya. Kaum Rafidlah. 87 16 itu telah ) Lihat Al-Harakat Al-Bathiniyah fi Al-Alam Al-Islami. maka kita akan menemukan bahwa di dalamnya banyak terdapat kemustahilan. Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman dari sebuah terowongan di Samura. 31-32. DR. misalnya. kemudian. simaklah statemen mereka. wahai Abul Hasan). maka mereka akan berkata.16 Mereka juga berangapan bahwa tempat tinggal Ali bin Abi Thalib adalah awan. lihatlah khurafat terowongan itu. apa gunanya Al-Qur‟an yang tidak akan muncul kepada manusia kecuali di akhir zaman nanti? Kemudian. Mereka berpendapat bahwa Ali tinggal di bulan. Ahmad Al-Kasrawi. Pertama-tama. bahwa Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman.Jikalau kita mengamati dengan seksama aqidah-aqidah yang diyakini oleh aliran-aliran sesat. ya Abal Hasan (Salam sejahtera untukmu. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa Ali tinggal di bulan. apa gerangan bagian kehitaman yang ada di bulan itu sebelum Ali diciptakan?! Sebagian lainnya beranggapan bahwa Ali berada di matahari. Subhanallah! Lalu. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh 15 ) 15 Lihat Ar-Radd ‘Ala Ar-Rafidlah. Muhammad bin Ahmad Al-Khathib.” Mereka juga mengatakan bahwa petir adalah suaranya dan ki lat adalah cemetinya. 365 16 . Jika ada awan yang melintasi mereka. “Assalamu‟alaika. berpendapat bahwa AlQur‟anul Karim yang ada di tangan umat Islam dan telah dijamin untuk dilindungi oleh Allah adalah Al-Qur‟an yang tidak lengkap dan telah diubah. Oleh karena itu. pada bagian kehitaman di bulan tersebut. Semua firqah mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. hal. mereka mengkultuskan bulan dan menyembah Ali yang berada di sana. Golongan ini disebut Firqah Qomariyah. dan AtTasyayyu’ wa Asy-Syi ’ah. hal. Abdurrahman bin Muljam.15 Lalu.

223. tempat. dan setiap orang yang berakal tidak punya pilihan lain selain memvonisnya sebagai aqidah yang sesat dan mustahil. Golongan mereka disebut dengan Firqah Syamsiyah. Adakah seseorang yang pernah melihat permainan seperti ini? Kemudian. bangsa Arab maupun non Arab. hal. Haqiqat AlBabiyah wa Al-Baha’iyah. Hal itu ditegaskan sendiri oleh sang pemimpin. Abdullah Al -Hamawi. umat. Pun ketika ia di Akka. Bahkan. Aqidah Khatmi An -Nubuwwah. Al-Baha‟ Al-Mazandarani. Dan ketika ia berada di Baghdad. mereka menghadap ke arah pemimpin mereka. Ketika mengerjakan shalat. 31-38. Umat dan Keadaan Aqidah Islam bersifat umum. alhamdulillah. Muhsin Abdul Hamid. universal. dan Al-Baha’iyah. 150. Ihsan Ilahi Zhahi r. Umum. Ahmad bin Sa’ad bin Hamdan. segala urusan tidak bisa berjalan tanpa aqidah Islam. dan berlaku untuk segala zaman. 8. Al-Baha’iyah. Kiblat itu berubah-ubah seiring dengan perpindahan dan pergerakan sang pemimpin. DR. maka penjara Teheran adalah kiblat mereka. Begitulah seterusnya. mereka menghadap ke arah matahari sewaktu beribadah. Tempat. Ketika ia berada di Teheran. 1415 17 .karena itu. hal. Ambillah contoh tentang kiblat kaum Baha‟iyah. maka kiblat mereka di Akka. dan keadaan. hal. Suhair Al-Fiil. 17 ) Lihat An-Nushairiyah. hal. DR. bagaimana cara kaum Baha‟iyah mengetahui kiblat mereka sewaktu Al-Baha‟– sang pemimpin. Universal dan Berlaku untuk Segala Zaman. DR. Muhibbuddin Al-Khathib. Ia berlaku bagi generasi awal maupun belakangan.17 Jika kita mengamati aqidah kaum Baha‟iyah. aqidah Ahli Sunnah bebas dari itu semua.berada di perjalanan pada waktu alat komunikasi nirkabel dan televisi belum ada? 18 Jadi. maka kiblat mereka adalah Baghdad. 2/93-103 18 ) Lihat Al -Baha’iyah Naqd wa Tahlil. maka kita akan melihatnya penuh dengan keanehan.

tiba-tiba ia mulai hilang dan 19 ) Lihat Tsabat Al-Aqidah Al-Islamiyah Amama At-Tahaddiyat. dan sesungguh-nya Kami benar-benar memeliharanya. dan kekal.” (QS. Majusi. Aqidah Islam akan tetap kokoh sampai hari Kiamat dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Aqidah-aqidah tersbut tidak mempunyai sifat kekal dan berkelanjutan. Betapapun besar dan bagusnya aqidahaqidah tersebut ternyata tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama setelah melewati banyak perubahan dan berbagai macam perkembangan. takdir. dan paham-paham yang destruktif. baranya sudah redup. Nashrani. syafaat. dan lain-lain. semuanya masih terpelihara. penambahan. ternyata ia kembali muda. Ia ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya tanpa mengalami perubahan. dan lain-lain. Aqidah Islam sangat kokoh ketika menghadapi bertubi-tubi pukulan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi. Ini sangat berbeda dengan millah-millah yang lain. Setiap kali mereka menganggap bahwa tulangnya sudah rapuh. penggantian. dan tidak menyerahkan hal itu kepada salah satu makhlukNya? Allah Ta‟ala berfirman. Ash-Shaff: 8) Salah satu contoh yang menunjukkan kekokohan dan keberlanjutan aqidah Islam adalah bahwa pendapat-Pendapat Ahli Sunnah tentang sifat-sifatAllah. Kaum Yahudi dan Nashrani telah melakukan penggantian. 19 Bagaimana tidak. Syaikh Abdullah Al-Ghunaiman 18 . dan jernih. namun Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya. walaupun orang-orang kafir itu membencinya. sedangkan Allah lah yang langsung menangani pemeliharaan dan eksistensinya. golongangolongan yang sesat. stabil. dan apinya sudah padam. Kokoh. “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Sedangkan firqah-firqah lainnya jarang sekali mampu bertahan dengan memegang teguh sebuah pokok. dan manipulasi terhadap kitab suci mereka.9. Tidak lama setelah batangnya mengeras dan durinya menguat. Stabil dan Kekal Aqidah Islam adalah aqidah yang kokoh. pengubahan. Al-Hijr: 9) Dia juga berfirman.” (QS. “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an. sebagaimana diriwayatkan dari generasi Salaf. terang. maupun pengurangan.

aqidah-aqidah atau paham-paham tersebut adalah produk manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan kebijaksanaan. pengamalannya terhadap konsekuensi aqidah pun meningkat. menjernihkan pandangan mata. Dan kemuliaan itulah yang bisa mengangkat umat ke puncak kejayaan dan kemuliaan. 19 . dan aktifitasnya untuk mengajak manusia ke dalamnya juga meningkat. Kemuliaan seperti itulah yang bisa mengangkat hati. takdir baik dan buruk. dan menyebarluaskan kemuliaannya di tengah khalayak. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu dengan lebih jelas ketimbang fakta komunisme yang pernah menggemparkan dan menghebohkan dunia.lenyap. kitab-kitab suci-Nya. baik dalam skala individu maupun kelompok. Aqidah yang benar akan membuahkan pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak yang luhur. sempurna kemuliaannya. Dasar dan pondasi kemuliaan itu adalah aqidah yang benar yang dibangun di atas pondasi iman kepada Allah. dan mengantarkan pemiliknya kepada tujuan tertinggi dan tempat terhormat. Sehingga. berikut pekerjaan-pekerjaan hati yang berporos pada kembali kepada Allah dan tertariknya seluruh dorongan hati kepada-Nya. dan tinggi derajatnya di tengahtengah manusia. Karena. Tidak lama setelah komunisme mencapai puncak kejayaannya. hari Akhir. para Malaikat-Nya. Hal itu karena aqidah yang benar merupakan hal terbaik yang didapatkan oleh hati dan dipahami oleh akal. menaikkan pamornya. tiba-tiba ikatannya terlepas dan susunannya berguguran di tangan para penganutnya sendiri. kehidupan yang baik bisa diraih di dunia dan kebahagiaan yang kekal bisa dirasakan di Akhirat. Mengangkat Derajat Para Penganutnya Barangsiapa menganut aqidah Islam lalu pengetahuannya tentang aqidah itu meningkat. para Rasul-Nya. Orang yang memilikinya akan mencapai puncak keutamaannya. Keutamaan sejati yang tidak tertandingi oleh keutamaan manapun dan kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh kemuliaan manapun. maka Allah akan mengangkat derajatnya. sesungguhnya wujudnya adalah upaya mencapai kesempurnaan dan komitmen untuk menghiasi diri dengan keutamaan dan membersihkan diri dari kenistaan. 10. menyucikan jiwa.

perpecahan sesudah persatuan.disertai pelaksanaan terhadap syariat-syariat yang lahir. dan mendekati titik nadir kehancuran dan kebinasaannya. mereka tidak lama lagi akan segera jatuh dari ketinggiannya. kitab Al-Imaroh. menistakannya.Ghunaiman. dan mendapatkan pertolongan. Sampai datang keputusan Allah. serta pemenuhan hak-hak seluruh makhluk. Akibatnya. selamat. “Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang membela kebenaran. maka maka Allah Allah akan akan Dan barangsiapa meninggalkannya. kejatuhan sesudah ketinggian. Hal itu karena penyimpangan aqidah akan berdampak paling signifikan dalam merusak eksistensi umat. Kemudian umat yang melenceng dari aqidahnya yang benar dan menyimpang dari minhaj agamanya yang lurus. Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang melecehkan mereka. dan pengangguran sesudah keaktifan. hal. Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan. kebodohan sesudah pengetahuan. Kemenangan dan Kemapanan Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang memiliki aqidah yang benar. Muslim. kemalasan sesudah kerja keras. menganut aqidah yang benar. memecah-belah kesatuannya. sementara mereka seperti itu. Barangsiapa memuliakannya. 3/1524). Sabda Rasulullah SAW. 20 Allah Ta‟ala berfirman. meluncur dari puncak kejayaannya. kehinaan sesudahkejayaan. 15 20 . AlMujadalah: 11) 11. 20 ) Lihat Dzammu Al-Furqah wa Al-Ikhtilaf di Al-Kitab wa As-Sunnah.” (HR. Merekalah orang-orang yang menang. “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. ia ditimpa kekerdilan sesudah kebesaran. Hal itu bisa diketahui oleh setiap orang yang membaca sejarah.” (QS. dan membuat musuh-musuh menguasai mereka. Syaikh Abdullah Al.

Ibnu Taimiyah. dan Al-Adhomah. niscaya akan selamat dan sentosa. Dan barangsiapa meninggalkannya. niscaya akan tenggelam dan celaka. Al-Adillah wa Al-Barahin. sebagaimana yang terjadi di Andalusia dan lain-lain. Selamat dan Sentosa Karena As-Sunnah adalah bahtera keselamatan. 48 21 . hal. mereka tidak akan berselisih dan berpecah belah melainkan karena kejauhan mereka dari aqidah itu dan penyimpangan mereka dari jalannya. Maka barangsiapa berpegang teguh padanya. 21 Apa yang membuat Andalusia melayang? Dan apa yang mendorong umat Nashrani menguasainya dan menistakan warganya? Apa pula yang membuatbangsa Tartar yang demikian perkasa mampu melakukan serangan sporadisterhadap wilayah teritorial Islam. 303. 12. maka terjadilah apa yang terjadi. Ibnu Sa’di. 444. namun yang terutama dan terpenting adalah “penyimpangan aqidah”. Muhammad Al -Khadlir Husain. sehinggamenjadi beban bagi orang lain dan menjadi mangsa yang sangat mudah bagimusuh-musuhnya yang telah berhasil menguasai mereka.Manakala umat Islam menyimpang dari ajaran agamanya. mereka telah –dan terus-menerusmelakukan serangan dahsyat yang bertujuan 21 ) Lihat Tanzih Ad-Diin wa Hamalatihi wa Rijalihi. menghalalkandaerah terlarangnya dan menjarah kekayaannya? Peristiwa-peristiwa itu disebabkan sejumlah faktor. Sebaliknya. 24 22 ) 22 Lihat Naqdlu Al-Mathiq. 22 13. Aqidah Islam adalah Aqidah Persaudaraan dan Persatuan Umat Islam di berbagai belahan dunia tidak akan bersatu dan memiliki kalimat yang sama kecuali dengan berpegang teguh pada aqidah mereka dan mengikuti aqidah tersebut. sehingga mengakibatkan jatuhnya korbanjiwa yang hampir mendekati angka dua juta jiwa dan menyebabkanruntuhnya singgasana khilafah Islamiyah? Dan apa pula yang menuntun umatIslam mundur ke belakang dari pentas peradaban akhir-akhir ini. Ini adalah fakta yang diketahui dengan benar oleh musuh-musuh Islam pada masa lalu dan pada masa kini. hal. hal. hal. Karena itu.

dan tidak berubah-ubah. 17. aqidah ini bisa menyambungkan seorang mukmin dengan Penciptanya. Kekacauan dan Kehancuran Karena. mereka akan mudah dikalahkan. Sebab. dan kehancuran. Walhasil. 15. cinta dan kebencian. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran kepada Para Pemeluknya Tidak ada kecemasan di dalam jiwa dan tidak ada kegalauan di dalam pikiran. dan pemeluknya pun adalah orang-orang yang istimewa. Hal itu karena aqidah yang benar memberinya tolok ukur yang detil dan tidak pernah salah. sehingga ia tidak pernah menyembah dan berharap kepada selain Allah. Sehingga ia merasa rela menjadikan-Nya sebagai Rabb Yang Maha Mengatur dan sebagai Hakim Yang Maha Menetapkan hukum. 16. Karena. Walhasil. hatinya merasa tenang dengan ketentuan-Nya. dadanya lapang menerima keputusan-Nya. Sehingga. Sehingga mereka akan dilanda perpecahan (friksi) di antara sesamanya dan barisan mareka dipenuhi dengan perselisihan. tetap. Mereka mengetahui siapa yang harus dijadikan sebagai teman dan siapa yang harus diposisikan sebagai musuh. Anda bisa menemukan mereka 22 . Melindungi Para Pemeluknya dari Tindakan Serampangan. Walhasil. Istimewa Aqidah Islam adalah aqidah yang istimewa. Berbeda dengan para penganut aqidah lainnya. dan pikirannya terang dengan mengenal-Nya. pemeluknya pun selamat dari tindakan mengikuti hawa nafsu dan tindakan serampangan dalam membagi wala‟ (loyalitas) dan bara‟ (berlepas diri). Ia juga tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya.melemahkan aqidah yang tertanam di dalam jiwa umat Islam. Prinsipnya jelas. pemeluknya pasti selamat dari ceraiberai. sebagian dari mereka melakukan penyimpangan dalam masalah ibadah. jalan mereka adalah lurus dan tujuan mereka jelas. manhajnya satu. Selamat Tujuan dan Tindakan Pemeluk aqidah Islam selamat dari penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah. 14. tersesat jalan. Jihad maupun dakwah mereka pun akan mudah dipatahkan.

Ia memerintahkan berbuat adi l dan berjalan lurus.menyembah kuburan dan menyampaikan kurban atau nadzar kepadanya. Aqidah Islam memerintahkan kepada para penganutnya agar mengerjakan segala macam kebajikan dan melarangnya dari segala macam keburukan.adalah buah dari aqidah yang diyakini oleh seseorang dan efek dari agama yang dianutnya. Mendorong Para Pemeluknya untuk Bersikap Tegas dan Serius dalam Segala Hal Di manapun ada peluang untuk mendapatkan i lmu yang bermanfaat dan mengerjakan amal shalih. Al-An’am: 132) 23 . anda bisa menemukan orang yang menyerahkan kepemimpinannya kepada setan dan mengikuti apa yang dibisikkan setan kepada para pemimpin kekufuran dan para dedengkot kesesatan. mereka selalu bergegas mendatanginya dengan harapan mendapatkan pahala. kondisi masyarakat menjadi stabil karena salah satu pondasi aqidah adalah iman kepada hari Kebangkitan dan balasan atas segala amal perbuatan. serta melarang berbuat zhalim dan menyimpang. Karena perilaku – pada ghalibnya. Berpengaruh terhadap Perilaku. di manapun ada peluang dosa. mereka akan segera menjauhinya karena takut akan siksa. Sebaliknya. akhlak. Di kalangan sebagian aliran sesat dan paham yang destruktif. manusia dikendalikan dan diarahkan oleh aqidah (ideologi) mereka. Sesungguhnya penyimpangan di dalam perilaku. seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidlah dan kalangan sufi. Hal inilah yang –insya Allah. 19. Akhlak (Moralitas) dan Mu’amalah (Interaksi Sosial) Aqidah ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hal-hal tersebut. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Karena. “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya. Walhasil. dan mu‟amalah merupakan akibat dari penyimpangan di dalam aqidah. Allah Ta‟ala berfirman.akan dipaparkan dengan jelas pada pembahasan tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jama‟ah. 18.” (QS.

Sebab. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh seorang penyair.” (QS. Segala kebaikan ada di dalam mengikuti kaum Salaf Dan segala keburukan ada di dalam pengada-adaan (bid’ah) kaum khalaf. sehingga di dalam jiwanya terbangun rasa hormat kepada keduanya dan kesiapan untuk mengamalkannya. Al-An’am: 82) Jadi. kebaikan. orang-orang yang bertaqwa dan beriman memi liki keamanan dan petunjuk yang sempurna di masa kini (dunia) dan di masa mendatang (Akhirat).20. Tidak ada keraguan bahwa hal itu merupakan faktor penyebab terciptanya keamanan. Allah Ta‟ala berfirman. Sehingga manakala iman tidak ada. tanpa beribadah kepada yang lain. petunjuk dan rahmat. Hal itu karena ia berdiri di atas pondasi iman kepada Allah dan kewajiban untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah semata. Mereka tidak mempedulikan apa pun yang menimpa mereka dalam rangka memperjuangkan hal itu. mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman. keamanan pun tidak ada. Membangkitkan Rasa Hormat kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah di dalam Jiwa Orang Mukmin Hal itu karena orang mukmin mengetahui bahwa Al-Qur‟an dan AsSunnah adalah hak. dan kebahagiaan di dunia dan Akhirat. karena kebaikan yang sepenuhnya baik adalah mengikuti dan menelusuri jejak mereka. 22. benar. Dan mereka tidak akan gentar menghadapi orangorang yang suka menteror maupun orang-orang yang suka melecehkan. Menyambungkan Orang Mukmin dengan Generasi Salafush Shalih Itulah hubungan yang sangat mulia. Mengantarkan kepada Pembentukan Umat yang Kuat Umat (yang memeluk aqidah Islam) akan mengorbankan apa saja untuk memperkokoh agamanya dan memperkuat pilar-pilarnya. Menjamin Kehidupan yang Mulia bagi Para Pemeluknya Di bawah naungan aqidah Islam akan tercipta keamanan dan kehidupan yang mulia. 23. 24 . 21. keamanan adalah kawan seiring iman.

Karena tawakkal merupakan suatu sarana yang paling kuat dalam menggapai apa yang diinginkan dan menolak apa yang tidak diinginkan. Tawakkal terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab (usaha) yang diperintahkan. kemurahan. para pengikutnya yang utama. Karena. Tawakkal yang paling agung adalah tawakkal kepada Allah dalam mencari hidayah (petunjuk). Bahkan. maka tawakkalnya tidak sah. Membuat Hati Penuh Dengan Tawakkal kepada Allah Aqidah Islam memerintahkan kepada setiap manusia agar hatinya selalu diliputi cahaya tawakkal kepada Allah. Itulah esensi dan hakikat tawakkal. Barangsiapa mengabaikannya. mengikuti Rasulullah. Karena. Tekad yang kuat dan benar yang dibarengi dengan tawakkal kepada Allah Penguasa segala sesuatu pastilah akan berakhir dengan kebenaran dan keberuntungan. yakin. 306 25 . Tawakkal. menurut istilah syara‟ berarti menghadapkan hati kepada Allah sewaktu bekerja seraya memohon bantuan kepada-Nya dan bersandar hanya kepada-Nya. seperti iman. hal. Mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkannya. dan menggapai apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. secara mutlak. Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Ini adalah tawakkal para Rasul dan. lalu mengencangkan punggung harapan dengan bisa menjadi bekal bagi setiap orang untuk menerobos ombak samudera yang dalam dan menantang binatang buas yang ganas di dalam habitatnya. 23 ) Lihat Fi Dhilli Asy-Syari ’ah Al-Islamiyah Yatahaqqaqu Al-Amnu wa Al -Hayat Al-Karimah li Al-Muslimin.23 24. mereka lah orang-orang yang setiap saat diancam dengan hukuman dan siksaan. bersandarnya hati kepada kekuasaan. Jadi. tawakkal adalah sarana yang paling efektif untuk tujuan itu.Sedangkan orang-orang yang suka berbuat syirik dan maksiat adalah orang-orang yang selalu diliputi ketakutan. ilmu. tawakkal tidak mengajak kepada pengangguran atau mengurangi pekerjaan. tawakkal memiliki pengaruh yang besar dalam memacu semangat orang-orang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang semula mereka kira kemampuan mereka dan sarana-sarana pendukung yang ada tidak mampu menggapainya. memurnikan tauhid. Bahkan. memerangi Ahli kebati lan. dan kelembutan Allah akan mengikis habis kuman-kuman frustasi dan bibit-bibit kemalasan. dan dakwah.

Ibnul Qayyim. 1/58. Maha Memberi dan Maha Menahan. 33. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. maka ia akan mendapatkan keamanan. maka hal itu akan memberinya kekuatan dengan izin Allah. Ia tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk manapun dalam upaya mendatangkan keuntungan dan menolak bahaya. maka bertawakkallah kepada Allah. tidak takut kepada selain-Nya.59. Ali Imran: 159) Kaum manapun yang bisa menggabungkan antara mengambil sebab- sebab(ikhtiar) dengan tawakkal yang kuat kepada Allah pasti memiliki bekal yang cukup untuk hidup mulia dan bahagia. Jika seseorang merasa yakin bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Memberi Manfaat. 129-130.70 26 . hal. 24 25. Apabila seseorang menyadari bahwa apa yang ditakdirkan mengenainya tidaklah akan meleset darinya. sedangkan orang yang berlindung kepada selain Dia adalah orang yang hina. Dengan demikian. sehingga tidak bisa dijamah oleh tangan-tangan musuh yang jahil dan usil.Allah Ta‟ala berfirman. dan apa yang meleset ditakdirkan darinya tidaklah akan mengenainya. dan tidak berharap melainkan dari kemurahan-Nya. Membuatnya senantiasa berlindung kepada-Nya. bahwa orang yang merasa mulia dengan-Nya adalah orang yang mulia. dan bahwa semua makhluk butuh kepada Allah. serta keberanian secara lisan maupun perbuatan.” (QS. melainkan hanya Allah sajalah yang menjadi pelindung dan penolong 24 ) Lihat Al-Fawaid. ia terbebas dari perbudakan sesama makhluk. Jika seseorang berserah diri kepada Allah. hal. dan Rosa’il Al . “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. sedangkan mereka tidak bisa memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya. Hatinya akan tenteram dan berserah diri kepada Allah dalam segala hal.Ishlah. maka jiwanya akan tenang. Muhammad Al-Khodlir Husain. Karena ia telah meletakkan jiwanya di dalam brankas yang kuat dan menyembunyikannya di dalam sudut yang kokoh. Maha Mendatangkan bahaya. Mengantarkan kepada Kejayaan dan Kemuliaan Aqidah yang benar akan mengantarkan penganutnya kepada kejayaan dan kemuliaan. Al-Hurriyah fi Al-Islam. dan rasa takut kepada makhluk akan hilang dari hatinya.

Ilmu Kedokteran26. hal. dianjurkan. Melainkan mendukung. Ilmu Fiqih dan Hukum.diperintahkan. Karena ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang ditunjukkan oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah -adalah semua ilmu pengetahuan yang mengantarkan kepada tujuantujuan luhur dan membuahkan buah-buah yang bermanfaat. Ia meminta pertolongan dan bantuan kepada-Nya. Bahkan syariat (Islam) menjadikan ilmu dunia yang bermanfaat sebagai bagian dari ilmu agama. Ilmu Politik. Ilmu-Ilmu Bahasa Arab. 8 26 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz 27 . 25 26. Ia juga mendapatkan kekuatan hati yang tidak bisa digapai oleh orang yang tidak mencapai derajatnya. tidak mungkin terjadi kontradiksi antara fakta-fakta ilmiah yang benar dengan teks-teks syar‟i (Al-Qur‟an dan As-Sunnah) yang benar dan terang. dan menyerukannya kepada manusia. meningkatkan akhlak (moralitas). Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar Aqidah Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Sehingga di dalamnya tergabung ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alam. Jadi segala sesuatu yang bisa menyucikan perbuatan. Jadi. Oleh karena itu. Seperti: Ilmu Tauhid dan Ushuluddin. Ilmu Ekonomi. Ibnu Sa’di.baginya. menganjurkan. Ilmu Perang. Apabila realitas menunjukkan sesuatu yang secara lahiriah terjadi kontradiksi. ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. baik dalam konteks dunia maupun Akhirat. sehingga ia mendapatkan kecukupan dari Tuhan dan kemudahan dalam segala urusan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki aqidah ini. dan menunjukkan kepada jalan yang benaradalah ilmu yang bermanfaat. dan didorong oleh syariat (Islam) untuk dipelajari. Syariat Islam yang sempurna dan universal telah memerintahkan untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat. maka boleh jadi realitas itu hanyalah klaim yang 25 ) Lihat Ar-Riyadl An-Nadlirah. ilmu apa saja yang bermanfaat baik dalam bidang agama maupun dunia. dan ilmu-ilmu lainnya yang berguna bagi individu maupun masyarakat. Ilmu Perindustrian.

bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena. Kendati Islam memberikan perhatian yang besar kepada aspek penyucian jiwa dan peningkatannya kederajat keberuntungan. Orang-orang ekstrem membatasi diri dengan sebagian ilmu agama hingga sedemikian rupa. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya. Salah satu buktinya adalah Allah Ta‟ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada para Rasul. mengerjakan amal shalih yang diridhai-Nya. Sedangkan kaum materialis membatasi diri dengan sebagian ilmu alam dan menolak ilmu-ilmu lainnya. Hasil ilmu pengetahuan mereka menjadi produk yang kering. dan seimbang. 3/77 28 . 20. nash yang eksplisit (sharih) dan fakta ilmiah adalah dua hal yang sama-sama qath‟iy (pasti). hal. Syaikh As-Sa’di. Mengakomodasi Kepentingan Ruh. Akibatnya. Islam memberikan perhiasan dan kenikmatan kepada tubuh secara adil. 27 27. sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dua hal yang sama-sama qath‟iy.tidak memiliki fakta. atau nash yang dimaksud tidak secara eksplisit menunjukkan kontradiksi. Akal mereka kacau-balau. dan Majmu’ Fatawa wa Rosa’il. Segala sesuatunya berjalan dengan sangat cermat. Karena ia tidak dibangun di atas pondasi agama yang benar dan tidak memi liki keterkaitan dengannya. mereka menjadi atheis dan kafir. dan mengeksplorasi apa- 27 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Ad-Dala’il AlQur’aniyah fi Anna Al-Ulum An-Nafi ’ah Dakhilah di Ad-Diin Al -Islami. Dalam hal ini sebagian orang dari kalangan Ahli ghuluw (orang-orang ekstrem) dan Ahli materi (kaum materialis) telah keliru. dan keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Akhlak mereka rusak. dan Tubuh Tidak ada aspek yang lebih diunggulkan atas aspek lainnya. harmonis. tidak bisa memberikan nutrisi kepada akhlak. Syaikh Muhammad bin Utsaimin. Walhasil. 6. dan tidak bisa menyucikan akal maupun ruh. Ibnu Sa’di. mengkonsumsi makanan yang baik. dan tidak ada kepentingan merampas kepentingan lainnya. hal. Hati. namun ia tidak mengabaikan hak-hak indera(tubuh). Begitulah adanya.

kerugian. Islam tidak merestui bilamana seorang muslim memadamkan cahaya akalnya dan memilih taqlid buta dalam masalah aqidah (dan lainnya) 29 Islam justru meminta agar setiap muslim mengamati kerajaan langit dan bumi. aqidah-aqidah lain yang bertentangan dengan aqidah Islam mulai dari kalangan Ahli khurafat dan kaum paganis hingga kepada kalangan atheis dan materialissemuanya menjadikan para penganutnya seperti layaknya binatang. merenungkan dirinya sendiri dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya. hal. Melalui media itu pula ia bisa sampai pada banyak masalah aqidah yang berada di dalam batas-batas kemampuannya. Kendati Islam memiliki pandangan 28 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Tujuannya.ketinggian. bahkan lebih sesat dari binatang. dan tidak mengingkari aktifitasnya. 41 29 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 29 . dan tempatnya akan diisi oleh akhlak yang nista. Akibatnya. Mengakui Peran Akal dan Membatasi Bidang Garapnya Aqidah Islam menghormati akal yang sehat. hal. dan pengetahuan. kekecewaan. supaya ia mengetahui rahasia-rahasia alam semesta dan fakta-fakta kehidupan. Syaikh As-Sa’di. maka ia akan mengetahui betapa besar karunia Allah kepada seluruh makhluk. Karena. Ad-Durroh Al Mukhtasharah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. Bahkan Islam menyampaikan kabar buruk kepada orang-orang yang telah menggunakan akal mereka dan memilih mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka tanpa pemikiran. Manakala agama yang benar meninggalkan hati. dan kemajuan yang benar. Barangsiapa mengetahui sebagian dari karakter agama yang agung ini. 28 28. kesesatan. mereka terjerembab ke dalam jurang yang paling rendah. maka akhlak yang indah akan turut meninggalkannya. perenungan. Dan barangsiapa membuang hal itu ke balik punggungnya. mengangkat kedudukannya. menghargai perannya. maka ia akanterjerumus ke dalam kebatilan. hal. dan belenggu. dan konsentrasi terbesar mereka adalah menikmati kebahagiaan hidup yang sesaat. Kemudian Allah mendorong orang-orang yang melaksanakan agama yang benar dan aqidah yang sahih menuju keluhuran. 16. 37-38.apa yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya di dalam kehidupan ini. Syaikh Muhammad Al-Khodlir Husain. dan Al-Hurriyah fi Al-Islam. tidak mengekangnya.

Seperti masalah dzat Tuhan. melainkan aqidah yang hidup. ruh. Sedangkan aqidah Islam bukanlah aqidah yang dingin dan beku. Sehingga. 30 29. dan akan memperhitungkan apa yang pernah dilakukannya.seperti ini terhadap akal. maka ia akan tersesat dan bergentayangan di dalam kebingungan yang tidak bisa dikendalikannya. 74-79 30 . Ruang lingkup akal adalah segala sesuatu yang tampak dan konkrit. Sehingga menjadikannya sebagai sarana kebaikan dan pembangunan. mengamatinya. bersikap bijaksana di dalam perilaku dan interaksi sosialnya. Aqidah ini mengendalikan perasaan cinta. Karena akal memiliki bidang garap sendiri yang memungkinkannya bekerja di sana. kemudian membuat pemilik perasaan-perasaan itu penuh pertimbangan di dalam tindakan-tindakannya. ia tidak mau mencintai kecuali karena Allah. benci. dan perasaanperasaan lainnya. Jika ia mencoba melangkah keluar dari bidang ini. dan mengarahkannya ke arah yang benar. hal. tidak 30 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. Sedangkan perkara-perkara ghaib yang abstrak bukanlah bidang yang bisa dimasuki oleh akal. melainkan meluruskannya. pada saat yang sama. Ahmad Syari f. DR. 4. akan tetapi Islam juga membatasi bidang garap akal. Tetapi. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga potensi akal agar tidak tercerai-berai atau berantakan di balik perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui dan ditemukan hakikatnya oleh akal. Akal juga tidak boleh keluar dari apa yang ditunjukkan oleh nash-nash syar‟i. Surga. Ia melakukan itu semua dengan bertitik tolak pada kaidah bahwa Allah melihatnya. ia tidak melepaskan kendali penuh kepadanya. Ia mengakui perasaan manusiawi dan menghargainya dengan sebaik-baiknya. dan setiap manusia normal pasti memilikinya. Mengakui Perasaan Manusiawi dan Mengarahkannya ke Arah yang Benar Perasaan adalah sesuatu yang bersifat naluri (insting). tidak mau membenci kecuali karena Allah. mengangkat derajatnya. Neraka dan sebagainya. bukan menjadi gancu penghancuran dan perusakan.

104-105 32 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Walhasi l. kemiskinan maupun yang lainnya. merusak. diliputi ketakutan dan kecemasan di berbagai penjuru.problematika kebodohan. Dan dengan aqidah ini Allah mengajari mereka ilmu pengetahuan sesudah terbelenggu kebodohan. hal. Syaikh As-Sa’di 31 . Ahmad Syarif.mau memberi kecuali karena Allah. Tanpa aqidah ini. Yang Maha Esa`. Qs. membuka mata mereka sesudah mengalami kebutaan. atau tindakan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. Al Ikhlas 1-4 ‫ٕ ه‬ ٌ‫ح‬ )1( ‫د‬ َ َ‫هللاُ أ‬ َ ُْ ْ‫قُم‬ Artinya : Katakanlah: `Dialah Allah. ia tidak akan terdorong oleh luapan rasa cinta atau letupan amarah untuk melakukan perbuatan yang tercela. Dengan aqidah ini pula Allah membuat umat Islam menjadi kaya sesudah mengalami kemelaratan. kesehatan. 112:1) 31 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. dan para penghuni berubah menjadi liar dan buas. Dengan aqidah ini Allah telah mempersatukan hati yang bercerai-berai dan kecenderungan yang bermacam-macam. dan menghacurkan. AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN AQIDAH ISLAM 1. perilaku yang tidak bisa diterima. merampas. DR. dan tidak mau menahan kecuali karena Allah. 31 30.(QS. Yang ada di benak mereka hanyalah membunuh. 32 C. masyarakat akan berubah menjadi masyarakat Jahiliyah yang marak dengan kekacauan. Kemudian Allah memberi mereka makan untuk menghindarkan mereka dari kelaparan dan menjamin keamanan mereka dari ketakutan. Semua itu pernah menjadi simbol yang sangat menonjol dan menjadi cirri khas masyarakat Jahiliyah sebelum aqidah Islam menetap di dalam hati pemelukya. 4. Secara Umum Aqidah Islam Mampu Mengatasi Semua Problematika Problematika perpecahan dan pertikaian. problematika politik dan ekonomi.

(Q. bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi-Nya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya. niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini.(QS. yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. sedang Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. ْ َ‫ى يُٕن‬ ْ ِ‫ى يَه‬ )3( ‫د‬ ْ َ ‫ٔن‬ ْ َ‫ن‬ َ ‫د‬ Artinya : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. iaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat.S. Yasin: 82)." karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam. "Bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Alquran. 112:2) Pada ayat ini Allah menambahkan penjelasan tentang sifat Tuhan Yang Maha Esa itu.Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW. ٌٕ‫إًَب أيرِ إذا أراد شيئب أٌ يقٕل نّ كٍ فيك‬ Artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. Telah diriwayatkan dalam hadis. Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada afal-Nya.(QS. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. tidak tersusun dan tidak berbilang. 112:3) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan 32 . ‫ه‬ ًُ ‫هللاُ ان ه‬ )2( ‫د‬ َ‫ص‬ Artinya : Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa. Tegasnya keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya.

Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya. Maha suci Allah dari apa yang tersebut. 109:1) (2) Artinya : Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dengan demikian Dia tidak sama dengan makhluk lainnya. Qs. Sifat dan perbuatan-Nya.S. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Dan Dia tidak beranak.(QS. Dalam ayat lain yang sama artinya Allah berfirman: ‫فبستفتٓى أنربك انبُبت ٔنٓى انبٌُٕ أو خهقُب انًالئكة إَبثب ْٔى شبْدٌٔ أال إَٓى يٍ إفكٓى نيقٕنٌٕ ٔند هللا‬ ٌٕ‫ٔإَٓى نكبذب‬ Artinya: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah) "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki. As Saffat: 149152).bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al Masih adalah anak Allah dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah” ُ َُّ‫ٍ ن‬ ُ َ‫ى ي‬ ْ‫ك‬ ٌ‫ح‬ )4( ‫د‬ ً ُ‫كف‬ َ َ ‫ٕا أ‬ ْ َ ‫ٔن‬ َ Artinya : dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia `. (Q. 109:2) 33 . atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: "Allah beranak".(QS. Al Kafirun 1-6 (1) Artinya : Katakanlah: `Hai orang-orang kafir. dan tidak pula diperanakkan. Ibnu 'Abbas berkata: "Dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa A.(QS. sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah.S. tidak pula diperanakkan. 112:4) Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat. 2.

sehingga tiba masanya hijrah ke Madinah. dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar. perbedaan sangat besar antara "tuhan" yang kamu sembah dengan "Tuhan" yang saya sembah. Beliau menjawab. maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami menyembah Tuhanmu setahun. tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa. 109:3) Dalam ayat ini Allah menambahkan lagi pernyataan yang disuruh sampaikan 34 . Maksudnya. (3) Artinya : Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. "Hai Muhammad! Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. bahwa "Tuhan" yang kamu sembah bukanlah "Tuhan" yang saya sembah. maka engkau telah bersekutu pula bersama-sama kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya". 'As bin Wail As Sahmi. Aswad bin Abdul Muttalib dan Umaiyah bin Khalaf bersama rombongan pembesarpembesar Quraisy datang menemui Nabi SAW. maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi SAW. tidak mempunyai anak. tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya". Lalu turunlah surah Al Kafirun sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Dia.Telah diriwayatkan bahwa Walid bin Mugirah. Sedang saya menyembah Tuhan yang tidak ada tandingan-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya. tidak mempunyai teman wanita dan tidak menjelma dalam sesuatu tubuh.(QS. Kamu menyakiti tuhanmu dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang saya sembah. menyatakan. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyatakan kepada orang-orang kafir. Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka ke pada Nabi dengan menyakiti beliau dan para sahabatnya. karena kamu menyembah "tuhan" yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau ia menjelma dalam sesuatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang kau dakwakan. Kemudian Nabi SAW pergi ke Masjidilharam menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membaca surah Al Kafirun ini. Jika agama yang engkau bawa itu benar.

bahwa ibadat itu dilakukan secara ikhlas untuk Allah. tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. karena berlainan sifatsifat-Nya dari sifat-sifat "tuhan" yang kamu sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut.kepada orang-orang kafir dengan menyatakan. Ini adalah pendapat Abu Muslim Al Asfahani.(QS. dan untukkulah. karena Tuhan yang saya sembah maha suci dari sekutu dan tandingan. Sedang "tuhan" yang kamu sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. sedangkan Nabi tidak melebihi mereka sedikitpun dalam hal itu. 109:6) Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firmanNya yaitu. sedang ibadatmu bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. 109:5) Kemudian sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW. "Saya tidak beribadat sebagai ibadatmu dan kamu tidak beribadat sebagai ibadatku". dengan yang disembah oleh mereka. 109:4) (5) Artinya : dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Oleh sebab itu tidak mungkin sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan cara beribadat kepada-Nya.(QS. Mereka menganggap bahwa ibadat yang mereka lakukan di hadapan berhalaberhala atau di tempat-tempat beribadat lainnya. maka dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menjelaskan bahwa. agamaku`. maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadat. atau di tempat-tempat sepi. maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan tentang ibadat. Lagi pula ibadat saya hanya untuk Allah saja. Maksud keterangan di atas menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi jelas dengan adanya perbedaan apa yang disembah dan cara ibadat masing-masing. (6) Artinya : Untukmulah agamamu.(QS. (4) Artinya : Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. "Bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku". Dalam ayat lain yang sama maksudnya Allah berfirman: 35 . "Kamu tidak menyembah Tuhanku yang aku panggil kamu untuk menyembah-Nya.

Pendirian mereka ini sangat menyimpang dari kebenaran.(Al Baqarah): 139. Allah adalah Bapak yang menjelma pada anak yang merupakan Ruhul Kudus dan mereka adalah tiga kesatuan yang tidak terpisah-pisah. padahal Al Masih (sendiri) berkata: `Hai Bani Israil. karena Isa sendiri berkata kepada Bani Israel supaya mereka menyembah Allah. Pendirian orang-orang Nasrani terhadap diri Isa a. Tegasnya seruanseruan Nabi Isa kepada Bani Israel seperti yang diterangkan oleh ayat ini untuk menegaskan agama Tauhid. Q. maka orang itu tidak akan mendapat surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi ayat ini jelas menunjukkan pengakuan langsung dari Isa bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah semata. 3.(QS. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Qs. sebagaimana orang Yahudi keterlaluan pula menghina Isa terutama terhadap Maryam. menegaskan dengan sesungguhnya bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih anak Maryam. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. 5:72) Allah swt. yaitu Tuhannya Isa dan Tuhannya Bani Israel. Isa adalah putra. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. yaitu Bapak. Putra dan Ruhul Kudus. Hal itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab Injil asli. karena orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang-orang yang berbuat lalim kepada diri 36 . dan tempatnya ialah neraka. Pendirian inilah yang menjadikan mereka itu kafir dan sesat. bagi kamu amalan kamu". sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu`. Orang-orang Nasrani berpendirian bahwa Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang mereka namakan tiga oknum.s.S. oleh sebab mereka berlebih-lebihan memuji Isa a.s. tersebut adalah suatu pendirian yang dianut oleh mayoritas golongan Nasrani dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari pendirian tersebut. menerangkan bahwa Isa dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu baik dengan malaikat atau dengan bintang atau dengan batu. Selanjutnya Allah swt. Dengan demikian Allah itu adalah Isa dan dan Isa itu adalah Allah. maka dianggaplah murtad."Bagi kami amalan kami. Al Maidah : 72-77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: `Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam`.

maka terjadilah Tuhan itu lemah. Putra dan Roh Kudus. maka berarti hilanglah kesatuannya. Dan jika tidak demikian maka artinya Tuhan itu berbilang. Andaikata tuhan-tuhan itu berdamai yakni ada yang berkuasa di langit dan ada yang berkuasa di bumi. karena sifat damai adalah sifat orang yang lemah yang tidak sanggup menaklukkan sendiri. Selanjutnya jika Tuhan itu berbilang. Pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang. ) 73) Artinya : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: `Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga`. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu.mereka itu sendiri yang karenanya tidak wajar mendapat pembelaan dan pertolongan Allah. Karena itu Dia adalah Maha Kuasa. 5:73) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt. Jadi jelaslah bahwa ayat ini menggambarkan pendirian mayoritas orang-orang Nasrani zaman dahulu. dan jika mereka berdua atau lebih tentulah akan berebut kekuasaan yang akibatnya hancurlah alam ini. dan dia bukan Allah. Dengan demikian Yang Maha Kuasa itu adalah tunggal. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Segolongan kecil dari mereka itu ada yang berpendirian bahwa Allah itu adalah Isa Putra Maryam sedangkan segolongan kecil yang lain berpendirian bahwa Isa itu adalah Putra Allah. Jika dibenarkan adanya Tuhan Bapak dan adanya Tuhan Putra. Jadi ada Tuhan yang telah mati disalib dan dua yang masih hidup.(QS. umpama terdiri atas tiga oknum dan ketiga-tibanya dianggap satu karena kesatuannya. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Dia adalah Maha Esa. dengan demikian hilanglah ketuhanannya karena matinya Isa (salah satu oknum Tuhan) di tiang salib. Jika Tuhan berbilang maka artinya Yang Maha Kuasa itu lebih dari satu. maka yang dinamakan Tuhan Bapak tentulah diketahui adanya lebih dahulu dan yang 37 . menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari tiga oknum yaitu Bapak. maka artinya jika terjadi kehilangan salah satu daripadanya.

) 75) Artinya : Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. tidak ada perbedaannya dengan rasul-rasul yang datang pada masa sebelumnya. yakni "adanya" sama dengan "tidak didahului oleh tiada" dan Tuhan itu bersifat Baqa' (kekal) yakni "adanya tidak diakhiri tiada".dinamakan Tuhan Putra tentulah diketahui adanya terkemudian. Maha Pengampun. Maha Penerima tobat hamba-Nya yang tenggelam dalam kesesatan kemudian benar-benar beriman dan bertakwa dengan iringan amal-amal saleh. karena masing-masing membawa tanda kerasulan dari Allah.(QS. Artinya : Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan Tuhan itu bersifat Qadim. dia telah mati. yaitu mempersekutukan Allah. karenanya pada ayat ini Allah memperingati orang Nasrani supaya meninggalkan kepercayaan yang salah dan hendaklah mereka kembali kepada ajaran-ajaran tauhid dan jika mereka masih tetap pada kekafiran. Keistimewaan Al-Masih ialah dia adalah utusan Allah. Jika 38 . kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari Ayat ini memperhatikan menerangkan ayat-ayat keistimewaan Kami kedudukan itu). Demikianlah sesatnya pendirian orang Nasrani. kedua-duanya biasa memakan makanan. Isa adalah didahului oleh "tiada" karena itu dia tidak bersifat qadim karena dia tidak ada pada waktu sebelum dilahirkan oleh Siti Maryam dan Isa tidak bersifat baqa' (kekal) karena dia telah menjadi tiada. dan ibunya seorang yang sangat benar. Al-Masih (Isa) 5:75) dan keistimewaan kedudukan ibunya (Maryam) kemudian menerangkan pula tentang hakikat kepribadian mereka berdua. 5:74) Ayat ini menerangkan bahwa tingkah laku orang-orang Yahudi itu sangat mengherankan karena telah menerima ayat-ayat yang mengandung cercaan yang disertai ancaman-ancaman namun tidaklah tergerak hati mereka untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan-Nya padahal Allah sangat luas rahmatNya. Jika ditinjau dari segi logika. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami). maka akan dimasukkan ke dalam azab api neraka.(QS.

Selanjutnya pada akhir ayat ini..Allah menyembuhkan sakit sopak dan menghidupkan orang mati sebagai mukjizat bagi Al-Masih. dia adalah makhluk biasa yang karenanya tidak dapat dikatakan Tuhan pencipta dan tidak wajar disembah. Kemudian Allah meminta perhatian Nabi Muhammad bagaimana caracara Ahli Kitab menolak penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan Allah itu yang menunjukkan bahwa mereka memanglah tidak mempergunakan akal pikiran yang sehat karena mereka terbelenggu oleh taklid buta. bagaimana cara-cara Allah menjelaskan kepada Ahli Kitab tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya yang menunjukkan kesesatan pendirian mereka tentang AlMasih. Allah menerangkan kepada Muhammad saw. Tiap-tiap orang memerlukan sesuatu. Allah itu bebas dari kewajiban menyembah (beribadat). maka Nabi Adam dijadikan tanpa ibu dan bapak. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Masih adalah seperti rasul-rasul yang lain. tentulah dipandang mulia oleh yang memerlukan. 5:76) Ayat ini menerangkan betapa sesatnya orang-orang Nasrani yang menyembah Al-Masih. Jika Al-Masih dijadikan tanpa bapak. jadi Al-Masih menyembah Allah. Jadi yang wajar dan yang berhak disembah hanyalah Yang Maha Kuasa karena Dia diperlukan pertolongannya. Artinya : Katakanlah: `Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah. Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah supaya menanyakan 39 . AlMasih sangat terkenal kuat ibadahnya kepada Allah. yaitu manusia biasa yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani yang antara lain makan makanan untuk menghindari lapar dan menjaga kesehatan untuk kelanjutan hidup. Adalah suatu kebodohan apabila seseorang menyembah kepada orang yang sederajat dengannya baik dalam hakikat kejadian maupun dalam memerlukan pertolongan. Ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu "bukan Allah" karena Allah adalah yang disembah.(QS. maka Allah menjadikan ular dan membelah laut sebagai mukjizat bagi Nabi Musa. Tegasnya penyembah adalah orang yang memandang dirinya sendiri rendah dan hina dari yang disembah. Ibu Al-Masih adalah seorang yang sangat mulia dan bertakwa kepada Allah dan kedudukannya hampir sederajat dengan kedudukan rasul. sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?` Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tiap-tiap yang diperlukan.

Tidakkah cerita mereka ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu sangat lemah. dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Tidakkah mereka sendiri bercerita bahwa Al-Masih ketika dianiaya di atas tiang salib dia meminta air karena haus dan orang-orang Yahudi hanya memberikannya air cuka yang dituangkan ke lubang hidungnya. sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. sedang Al-masih sendiri ternyata tidak sanggup memberi mudarat kepada orang-orang Yahudi itu dan sahabat Al-Masih tidak dapat menolongnya. Selanjutnya pada akhir ayat ini Allah mengancam orang-orang Nasrani bahwa Allah Maha Mendengar terutama ucapan kekafiran mereka dan Maha Mengetahui kepalsuan yang dikandung dalam hati mereka. ) 77) Artinya : Katakanlah: `Hai Ahli Kitab. Orang-orang lain menjadi sesat karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain. 40 . mengapa mereka itu menyembah selain Allah. yaitu memperluas bidah yang diada-adakan oleh para pendeta mereka. Orang-orang yang sesat sejak dahulu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama. Tidakkah mereka mengetahui bahwa orang Yahudi itu memusuhi Al-Masih dan mereka hendak membinasakannya. Pantaskah orang yang lemah seperti demikian dipandang sebagai Tuhan. janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Jadi dengan ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa Ahli Kitab itu adalah: a. Wajarkah orang yang tidak mempunyai kesanggupan itu dipandang sebagai Tuhan. b.`(QS.kepada orang-orang Nasrani. 5:77) Pada ada ayat ini Allah melarang Ahli Kitab yang di masa Nabi Muhammad bertindak keterlaluan di dalam agama sebagaimana nenek moyang mereka dahulu dan melarang mereka mengikuti sebab-sebab yang membawa nenek moyang mereka kepada kesesatan sehingga menyesatkan pula orang lain dari jalan pertengahan (ajaran Islam) dengan sebab mereka meninggalkan hukum syariat dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. membuat bidah. menghalalkan yang haram dan meninggalkan sunah Rasul. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).

dan rajin mengumpulkan naskah-naskah Kitab Suci dari berbagai daerah. tidak beranak. 4. Orang-orang yang berpaling dari agama Islam.c. tunggal. Meskipun hanya sebagian dari kaum Yahudi yang berkepercayaan demikian tetapi dapat dianggap bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan mereka seluruhnya karena ucapan yang 41 . Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. tidak berbapak dan tidak bersekutu dengan apa dan siapa pun. At Taubah : 30-33 ) 30) Artinya : Orang-orang Yahudi berkata: `Uzair itu putera Allah` dan orang Nasrani berkata: `Al Masih itu putera Allah`. menjelaskan keyakinan ahli kitab yang salah. Maha Kuasa dan tidak ada satu pun yang menyerupai dan menyamai-Nya. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldaniyah sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Uzair adalah seorang tukang tenung bangsa Yahudi. baik orang-orang Yahudi atau pun orang-orang Nasrani. Karena iman yang benar ialah bahwa Allah itu esa. hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Semasa hidupnya dianggap orang sebagai masa kesuburan agama Yahudi karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka. Dia seorang pengarang ulung. Oleh karena kaum Yahudi menganggapnya sebagai seorang suci yang lebih dekat kepada Allah bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan "anak Allah". 9:30) Pada ayat ini Allah swt. berbuat bidah dan menyimpang dari iktikad yang benar. Qs. penduduk negeri Babylon. menyusun kembali kitab-kitab bermutu yang telah hancur binasa. Dia Maha Sempurna. berarti mereka telah berbuat melampaui batas. Kepercayaan ini bertentangan sekali dengan pengertian iman yang sebenarnya kepada Allah. Dia juga yang menulis hal-hal yang mengenai peredaran matahari. Mereka berkeyakinan bahwa "Uzair itu putra Allah". Dilaknati Allah-lah mereka. bagaimana mereka sampai berpaling?(QS. menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. terus-menerus berada dalam kesesatan. pendiri suatu perhimpunan besar.

terutama ketika kepercayaan agama Hindu menyusup masuk ke dalam kaum Nasrani dan kedua agama itu berdampingan rapat. Al-Anfal: 25) Demikian juga halnya kaum Nasrani terhadap Isa Al-Masih. tiga abad sepeninggal Isa Al-Masih dan murid-muridnya. berfirman: 42 . Hal ini sejalan dengan firman Allah: Artinya: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ortodoks dan Protestan tetap pada pendiriannya. anak dan ruh suci". dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat dan belum ada satu juga agama Nabi-nabi sebelum itu menganut kepercayaan demikian. tiga oknum tersebut yaitu "Anak Allah. tetapi gereja-gereja Katholik. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu lamanya. Allah swt. Sejalan dengan ini Allah swt. dan bukanlah ucapan itu berarti anak Allah sebenarnya. Sekalipun pada mulanya kata-kata "Isa itu anak Allah" hanyalah merupakan ucapan nenek moyang mereka yang bermaksud bahwa dia itu adalah seorang yang mulia. dianggap tidak lagi termasuk kaum Nasrani dan telah murtad dari agamanya.salah itu tidak dibantah dan diingkari oleh golongan yang lain. Mengatakan Isa Al-Masih anak Allah dan meyakini bahwa tiga oknum suci itu adalah hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keyakinan mereka. Mereka beriktikad bahwa Isa itu anak Allah. Allah dan Ruh Suci" pada hakikatnya hanya satu. Meskipun kepercayaan ini ditentang oleh sebagian dari mereka yang tidak sedikit jumlahnya. tertanamlah di dalam hati mereka kepercayaan bahwa Isa Al-Masih itu adalah benar-benar anak Allah. bahwa arti anak Allah dan Allah juga Roh Kudus (ruh suci) yang kemudian dikenal dengan "Bapak. timbullah perubahan baru di dalam kepercayaan mereka.S. tidak mempunyai hakikat kebenaran sedikit juga dan tidak ada satu dalil dan bukti yang nyata dapat menguatkannya. Bahkan orang-orang yang tidak membenarkan kepercayaan yang salah itu. Kepercayaan ini pun sangat bertentangan dengan iman kepada Allah swt. dikasihi Allah dan terhormat. menandaskan bahwa ucapan mereka seperti itu adalah bohong. tidak dibenarkan oleh Allah swt. Ajaran Gereja ini sudah menjadi ketetapan di dalam agama Nasrani. Tetapi lambat laun. bahu-membahu. (Q.

(Q. begitu pula orang-orang yang berada di sekitarnya. Keadaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mempercayai bahwa Allah swt. Sesungguhnya mereka sudah sesat jauh dari yang sebenarnya.Artinya: Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. mengutuk mereka karena mereka belum mau menginsafi dan menyadari kekeliruan dan kesesatannya. Mereka meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. (Q. namun mereka tidak mau kembali ke akidah tauhid. taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah salah satu mukjizat Alquran.S. Mesir. Al-Anbiya': 26) ) 31) Artinya : Mereka menjadikan orang-orang alimnya. itu beranak. mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. mulia dan dihormati sebagaimana firman Allah: Artinya: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak. tidak beranak dan tidak diperanakkan. Persia. sekalipun diakui bahwa keduanya itu adalah manusia yang saleh. Al-Kahfi: 5) Di dalam kitab-kitab perjanjian baru sendiri tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah.S." Maha Suci Allah. Dan baru dengan turunnya Alquran diketahui. Sejarah mencatat bahwa kepercayaan "Tuhan beranak. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang 43 . Tuhan menjelma dalam tiga oknum berhakikat satu" adalah kepercayaan kaum Brahma dan Budha di India. seperti orang-orang musyrik bangsa Arab yang mengatakan "Malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah". kepercayaan bangsa-bangsa Jepang. Meskipun Rasul-rasul Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Yunani dan Romawi zaman dahulu. dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. yaitu menganggap bahwa Uzair dan Isa Al-Masih adalah anak Allah. dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam. bahkan tetap bertahan pada iktikadnya yang keliru. padahal keduanya itu adalah manusia-manusia hamba-Nya seperti juga manusia-manusia lain. Allah swt. belum pernah ada seorang pun dari bangsa Arab yang mengetahuinya.

sebagaimana firman-Nya: 44 . masing-masing mengambil dan mengangkat Tuhan selain Allah swt.(QS. baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. atau pun tidak mengampuninya sesuai dengan keinginannya padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah swt. yaitu Maryam padahal Isa itu adalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya dan Maryam ibunya hanya seorang yang benar. Firman Allah: Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. sebagaimana halnya orang-orang musyrik Arab yang ditiru-tirunya itu. baik ia sebagai pemuka Yahudi atau sebagai rahib Nasrani maupun sebagai alim ulama Islam. tidak ada Tuhan selain Dia. karena yang demikian itu adalah hak Allah semata-mata.Maha Esa. dan keduanya makan dan minum juga sebagaimana halnya manusia-manusia yang lain. dan dijadikannya perantara yang akan menyampaikan ibadat mereka kepada Allah. (Q. ada juga yang menyembah ibunya. atau sunah Rasul yang disampaikan oleh RasulNya. Segala pendapat dan fatwa yang dikemukakannya hanyalah sebagai penerangan dari hukum-hukum Allah yang harus disertai dan didasarkan atas dalil-dalil yang nyata dari firman Allah swt. Mereka tidak berhak sedikit pun membuat syariat-syariat agama.S. Sedang orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka yaitu pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah. dan ibunya seorang yang sangat benar. menjelaskan bentuk kesesatan ahli kitab. 9:31) Pada ayat ini Allah swt. Menurut penganut agama Nasrani. Al-Ma'idah: 75) Kaum Katolik dan orang-orang Ortodoks menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci. Orang-orang Yahudi menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang mempunyai hak menetapkan hukum menghalalkan dan mengharamkan. kedua-duanya biasa memakan makanan. Juga mereka menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni. tidak lebih dari kedudukan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk syariat agamanya masing-masing. di samping Isa Al-Masih itu dianggap sebagai Tuhan yang disembah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adapun kedudukan pemuka-pemuka agama.

menghidupkan dan mematikan tanpa izin dari Allah swt. menjelaskan iktikad jahat Ahli Kitab. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya. karena tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali Dia. Artinya : Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. Dan apabila mereka mempercayai bahwa pemimpin-pemimpin mereka itu berhak menentukan sesuatu hukum berarti mereka mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan yang disembah selain dari Allah swt.. dan lain sebagainya. 9:32) Pada ayat ini Allah swt. (Q. walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Mereka tidak mencukupkan dan membatasi diri pada hukum yang terdapat dalam kitab Taurat sebagai pedoman hidupnya tetapi menambah dan memasukkan hukum-hukum lain yang didengarnya dari kepala-kepala agama mereka sebelum hukum-hukum itu dibukukan jadilah ia peraturan umum yang harus dituruti dan ditaati oleh kaum Yahudi. dan hal-hal yang tidak wajar bagi-Nya seperti yang dituduhkan oleh mereka bahwa Dia itu mempunyai anak dan lain sebagainya. Mereka berkehendak memadamkan dan melenyapkan agama tauhid. segala apa yang dihalalkan dan diharamkannya sekalipun semuanya itu hanya timbul dari kehendak hawa nafsu dan akal pikirannya tidak bersumber dari wahyu Ilahi. yaitu agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. dari apa yang mereka persekutukan. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya baik mengenal zat-Nya sifat-sifat-Nya maupun af`al-Nya. agama yang berkitab sucikan Alquranul Karim yang 45 . Dan bahwa ada Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi segala perintah dan larangannya. agama yang penuh dengan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah swt.S. Ali Imran: 135) Adapun kaum Yahudi.(QS. mereka menambah-nambah hukum lain kepada syariat agamanya. Maha Suci Allah swt. yang dapat menyakitkan dan menyembuhkan.Artinya: Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Demikianlah kesesatan-kesesatan yang telah diperbuat Ahli Kitab padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan Yang Satu Tuhan Seru sekalian alam yaitu Allah swt.

baik dengan jalan halus maupun dengan jalan kasar. Mereka bekerja keras dengan segala macam usaha dan cara agar kaum Muslimin rela meninggalkan agamanya atau memeluk agama mereka. sahabat-sahabatnya dan juga kepada kaum Muslimin. Meskipun bukti-bukti telah cukup dan kenyataan-kenyataan telah jelas menunjukkan kebenaran agama Islam. Semua usaha mereka gagal tidak berhasil.: Islam itu tinggi dan tidak ada (agama) yang melebihi ketinggiannya. (Q. demi untuk menghancurkan agama Allah itu yang diumpamakan nur atau cahaya yang menyinari alam semesta ini. peperangan dan lain sebagainya. (H.R. namun mereka tetap membangkang dan memungkirinya.: Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Untuk memenuhi kehendak busuknya itu. Bukhari dan Muslim) Segala macam usaha dan ikhtiar dilakukan oleh mereka. penganiayaan. Al-Baqarah: 120) Dan Firman-Nya: 46 . menembus celah-celah dinding sampai ke sasarannya.. Camkanlah firman Allah swt. meluas sampai ke pelosok-pelosok sehingga dunia mengakui kemurniannya sekalipun belum semua umat manusia memeluknya.S. kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar sejak diturunkannya sampai akhir zaman nanti. berupa kekerasan. sedang agama Islam makin hari makin meluas.penuh petunjuk dari Allah swt. Tetapi Allah tidak merestui maksud jahat itu. Janganlah terpedaya dengan sikap lemah lembut yang diperlihatkan mereka. Mereka tidak senang melihat agama Islam itu mendapat sambutan baik dari masyarakat dan mendapat kedudukan yang tinggi pada permukaan bumi ini sehingga tidak ada agama yang lebih tinggi pada permukaan bumi ini sebagaimana sabda Nabi saw. orang-orang Ahli Kitab menyebarkan fitnah dan celaan terhadap Rasulullah saw. karena semuanya itu adalah tipu muslihat dendam yang disembunyikan di dalam hati mereka adalah lebih hebat dan berbahaya.

Oleh karena itu tidak heran kalau agama Islam itu mendapat sambutan yang baik dari segenap umat yang maju dengan pesatnya sehingga dalam waktu-waktu yang singkat sudah tersebar ke segala penjuru dunia menempati tempat yang mulia dan tinggi. Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan-kenyataan itu. (Q.: Artinya: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Agama yang telah diridai dan direstui Allah swt. Selain itu dibekali juga dengan agama yang hak.Artinya: Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama-Nya. dan dibekali sebuah kitab Suci yaitu Alquranul karim yang penuh berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencakup isi kitab-kitab suci sebelumnya.S. lebih tinggi dari agama-agama sebelumnya. maka diutuslah seorang rasul yaitu Nabi Muhammad saw. agama yang lebih lengkap dari agama sebelumnya secara keseluruhan yaitu agama Islam. Camkanlah firman Allah swt.(QS. Al-Fath: 23) 47 . tetapi kodrat iradat Allah jua yang akan berlaku. bahkan tetap menghalang-halangi dan kalau dapat menghancurkannya.S. (Q. (Q. untuk menjadi agama yang dianut oleh segenap umat manusia. Ali Imran: 118) (33) Artinya : Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama. Al-Ma'idah: 3) Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat berlaku sepanjang masa sejak disyariatkannya sampai akhir zaman.: Dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Firman Allah swt. tak ada suatu kekuatan apa pun yang dapat menghambat dan menghalanginya.S. 9:33) Pada ayat ini Allah swt. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

kalau ada tuhan beserta-Nya. dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. Dan bila dia mati maka anak-anaknya pulalah yang akan melanjutkan usaha dan profesinya dan mengangkat namanya di kalangan masyarakatnya.(QS. Dia tidak ditimpa kelelahan karena Dia Maha Kuat. Manusia memang banyak memerlukan adanya anak yang akan melanjutkan keturunannya. 23:91) Pada ayat ini Allah menolak dakwaan kaum musyrikin bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah dengan menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak ada mempunyai anak. Alangkah bodohnya kaum musyrikin itu yang menyerupakan Allah dengan manusia yang amat lemah dan miskin. karena Dia Maka Kaya Maha Kuasa dan Maha Kekal tidak memerlukan keturunan seperti halnya manusia.5. Maha Kaya dan Maha Kekal tidak memerlukan semua itu. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. karena hal itu menunjukkan kelemahan dan ketidak sanggupan yang sangat bertentangan dengan sifat-Nya yang Maha Sempurna. Hal ini akan menimbulkan pertikaian dan 48 . Kalau benar Allah mempunyai sekutu yang sama derajatnya dengan Dia. bahwa Allah mempunyai anak. Allah Yang Maha Kuasa. tentulah sekutunya itu akan berkuasa penuh pula terhadap yang diciptakannya. Tuduhan ini sama halnya dengan tuduhan. milik-Nya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan karena Dia Maha Kaya. Karena Dia tidak memerlukan sekutu dalam menciptakan alam dan mengurusnya karena orang yang memerlukan sekutu adalah orang yang lemah yang tidak sangup mengurus sesuatu seorang diri. tidak akan ditimpa kematian karena Dia Maha Kekal. atau kalau mereka tidak bodoh maka mereka adalah pendusta besar karena yang diucapkannya itu bertentangan sama sekali dengan pikiran orang-orang berakal. Qs. dan bila dia sudah tua dan tidak berdaya lagi maka anak-anaknya itulah yang akan membantu dan menolongnya. Al Mukminun : 91 ) 91) Artinya : Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Demikian pula Allah menolak bahwa di samping-Nya ada pula tuhan yang lain sebagai sekutu-Nya. dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain.

s. Tetapi ternyata semenjak terciptanya langit dan bumi. Ayat ini 49 . Al Maidah : 116-120 ) 116) Artinya : Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: `Hai Isa putera Maryam. Tuhan yang satu ingin menguasai milik tuhan yang lain dan demikian pula sebaliknya. dan tentulah pertikaian dan perselisihan itu akan membawa kepada peperangan. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib `. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. seperti yang terjadi pada pemerintahan di dunia. padahal di cakrawala ini berkeliaran jutaan bintang-bintang. 6. menurut Sunah yang telah ditetapkan. Qs. karena dia tidaklah berhak menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya.s. menyatakan bahwa yang demikian itu tidaklah benar. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Maha Suci Allah dari segala anggapan dan tuduhan yang tidak masuk akal itu.s. Sampai sekarang peperangan itu belum dapat dihindarkan sama sekali meskipun telah ada organisasi-organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan lain sebagainya. agar Isa a. Karena itu terjadilah keharmonisan dalam perjalanan bintang-bintang dan planet-planet. serta dia menjelaskan kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan.perselisihan dalam pengurusan alam ini. adakah kamu mengatakan kepada manusia:` Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? `. 5:116) Isa a.. tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). walaupun Allah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Isa menjawab:` Maha Suci Engkau. di hari kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allahlah yang berhak disembah. Belum pernah terjadi suatu bintang berbenturan dengan suatu bintang lain atau dengan suatu planet. Sungguh amat lemahlah pikiran orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau mempunyai sekutu.(QS. Semua ibadah hanya dihadapkan kepada Allah sendiri. Allah menanyakan hal demikian itu kepada Isa a. Semuanya berjalan menurut garis yang telah ditentukan.

karena segala ibadah itu haruslah ditujukan kepada Allah swt. Esa Zat dan sifat-Nya serta jauh dari adanya sekutu dalam ketuhanan-Nya. dan yang akan terjadi dalam ruang lingkup ciptaan-Nya ini. yang maksudnya amat mustahillah ada Tuhan lain di samping-Nya dan sebaliknya pastilah Allah swt. lebih mengetahuinya. Banyak macam ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya baik yang khusus untuk Isa dan ibunya masing-masing maupun ibadah itu dipersekutukan antara mereka dengan Allah swt. Lalu Isa a.S. menegaskan bahwa dia sendiri atau orang lain yang semisal dengan dia tidaklah berhak untuk mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya. tentang ibadah dan kepercayaan yang ditujukan kepada dirinya dan ibunya dengan jawaban yang diawali kata "Subhanaka" artinya "Maha Suci Engkau".s. tentulah Allah swt. Tetapi manusia tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan Allah swt. Firman Allah swt. atau terlintas dalam pikirannya. Tuhanku 50 . AlBayyinah: 5) Tiada Tuhan lain di samping Allah swt. Kesemua ibadah demikian itu tak dapat dibenarkan. yang sedang terjadi. saja.s.: Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. yang ikut menerima ibadah para hamba baik sebagai perantara atau pun pengganti daripada-Nya. kecuali jika Dia memberitahukannya dengan perantaraan wahyu.memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani baik mereka yang hidup kemudian atas kesalahan pikiran mereka dan kekeliruan akidah mereka. (Q. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu:` Sembahlah Allah. ilmu-Nya meliputi segala yang pernah terjadi. lebih-lebih apa yang dilahirkannya. Nabi Isa a. karena dia diutus kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus yakni agama tauhid. menjawab pertanyaan Allah swt. karena Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam pikiran manusia. Sesungguhnya hanya Allah sendiri Yang Maha Mengetahui segala yang gaib. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk menyatakan dirinya atau ibunya sebagai tuhan selain Allah swt. Sekiranya dia menyatakan dengan ucapan pengakuannya sebagai Tuhan itu.

kafirlah orang yang menuhankan Isa a. Sewaktu Nabi Isa a. Diberinya petunjuk orang yang menghendaki kebenaran.s. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.s. dan kemudian dia membersihkan dirinya.s. Maka setelah Engkau wafatkan aku. Beliau tidak mengetahui lagi amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dan agamanya.(QS. Hal itu ditegaskan Allah swt. Tuhannya sendiri dan juga Tuhan kaumnya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu yang terjadi dalam ruang kekuasaan-Nya ini." Padahal Al-Masih sendiri berkata. masih berada bersama mereka. menjelaskan apa sebenarnya yang telah diserukannya kepada kaumnya yaitu agar mereka menyembah Allah swt. ) 118) Artinya : Jika Engkau menyiksa mereka.s. dalam firman-Nya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. selama aku berada di antara mereka. maka 51 . dibiarkanNya orang yang menginginkan kesesatan. 5:117) Sesudah Nabi Isa a.dan Tuhanmu `. dan haramlah surga bagi mereka. "Hai Bani Israel. Hanyalah Allah swt. Tetapi setelah beliau diangkat ke langit. maka dalam ayat ini Isa a.s. sesudah itu yang menjadi Pengawas dan Saksi atas mereka. putuslah pengawasan dan bimbingan beliau terhadap mereka. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. telah mengajarkan pokokpokok agama dan dasar-dasar keimanan kepada kaumnya yang seharusnya mereka jadikan pedoman dalam kehidupan beragama sepanjang masa. muka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka dan mengawasi segala tingkah laku mereka. "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. yang salah dibatalkan sesuai dengan petunjuk Allah swt. Engkau-lah yang mengawasi mereka. habislah masa tugas kerasulannya. dan jika Engkau mengampuni mereka. yang benar dibenarkan. Nabi Isa a. dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. pada ayat yang lain menyucikan Allah swt. Tidaklah benar dia menuhankan dirinya dan ibunya karena mereka berdua adalah hamba Allah seperti juga manusia lainnya. tiadalah bagi orang lalim itu seorang penolong pun.

maka pengampunan itu diberikan-Nya kepada mereka yang patut diberi-Nya yang patut menerimanya. Dialah Yang Maha Mengetahui siapa di antara orang-orang Nasrani itu yang telah menjadi musyrik dan yang masih dalam ketauhidan. Mereka yang menjadi musyrik tiada ampunan bagi dosa mereka. Seharusnya mereka itu menyembah Allah tidak menyembah selain Allah.S. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka menurut kesaksian-Nya. maka azab itu jatuh kepada orang yang memang patut menerima azab.: Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Jika Allah memberikan pengampunan kepada mereka. diampuni-Nya pula orang yang Dia kehendaki. siapa pula yang taat dan siapa yang ingkar. sudah banyak aliran-aliran dan mazhab-mazhab dalam kepercayaan yang mengandung pokok-pokok agama yang tumbuh di kalangan penganut agama Nasrani. dalam ayat ini menerangkan bahwa Isa a. Sehingga banyak perselisihan yang timbul di antara mereka yang menjadi agak ruwet. maka semuanya terserah kepada Allah sepenuhnya.(QS. Allah amat Kuasa dan berwenang dalam mengurusi segala perkara. tidak ada orang lain yang turut mengurusinya.s. karena beliau sudah menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah Allah yang mengesakan-Nya serta mengkhususkan ibadah kepada-Nya. siapa yang saleh dan yang fasik. Lagi pula Dia Maha Bijaksana dan Seksama dalam menentukan keputusan atas perkara itu. Diazab-Nya orang yang Dia kehendaki. Dialah yang mengetahui siapa di antara mereka yang tetap dalam tauhid dan siapa yang musyrik. Jika Allah menjatuhkan azab atas mereka. An Nisa': 48) Sejak permulaan abad masehi.sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan beliau melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan mereka itu. menyerahkan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani itu kepada Allah swt. 52 . (Q. Firman Allah swt. 5:118) Kemudian Allah swt. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah.

kenikmatan yang memberikan ketenteraman dan kepuasan rohani. yang turut memiliki dan menguasainya. ) 120) Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya.s. Hanyalah Allah 53 . Dan mereka merasa bahagia memperoleh penghargaan dari Allah swt. saja segala kerajaan langit dan bumi beserta isinya. dan mereka rida terhadap Allah swt. Kedua nikmat Allah swt. Allah swt. kenikmatan yang banyak memberi kepuasan jasmaniah dan kedua kenikmatan rida Ilahi. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap-Nya. Baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Bukanlah keduanya sekutu Allah. menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu. dan milik-Nya. orang yang senantiasa berbuat benar dalam agama mereka yaitu tetap dalam tauhid. Segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai ibadah di sisi-Nya dan Allah memberi anugerah dan penghargaan kepada mereka. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari penghargaan dari Allah swt. atau pun tandingan-Nya. Bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. 5:120) Kemudian Allah swt.(QS. Inilah puncak kebahagiaan abadi dalam diri manusia. Tidak ada selain Allah swt. akan memperoleh manfaat dari kebenaran iman mereka dan dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. benda-benda mati atau pun makhluk bernyawa. menutup surah ini dengan menyatakan bahwa hanyalah kepunyaan Allah swt. mereka kekal di dalamnya selamalamanya.) 119) Artinya : Allah berfirman:` Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Allah rida terhadap mereka. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keduanya adalah hamba Allah swt. ini ialah surga dan rida Ilahi yang diperoleh sesudah melewati kegoncangan hari kiamat merupakan keberuntungan yang tak ada taranya. 5:119) Dalam ayat ini. Itulah keberuntungan yang paling besar `. itu. Kemanfaatan yang mereka peroleh itu ialah pertama kenikmatan surga.(QS. Ayat ini memperingatkan orang-orang Nasrani atas kesalahan pikiran mereka mengenai Isa dan ibunya a. Oleh karena itu tidaklah patut doa dan ibadah dihadapkan kepada keduanya. semuanya tunduk dan takluk di bawah kodrat dan iradatNya.

yang berhak disembah, karena Dialah pemilik dan penguasa atas alam ini beserta segala isinya.

7. Qs. Az Zumar : 65 ) ) 65) 66)

Artinya : Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabinabi) yang sebelummu:` Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.(QS. 39:65) Pada ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad saw bahwa Dia telah mewahyukan kepadanya dan kepada Nabi-nabi sebelumnya, bahwa

sesungguhnya apabila dia mempersekutukan Allah, maka hapuslah segala amal baiknya yang telah lalu. Inilah suatu peringatan keras dari Allah kepada manusia agar ia jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan lain-Nya, karena perbuatan itu adalah syirik dan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bila seseorang mati dalam keadaan syirik akan hapuslah pahala semua amal baiknya dan dia akan dijerumuskan ke dalam neraka Jahanam sebagaimana tersebut dalam ayat lain: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah: 217) Kepada Nabi Muhammad sendiri Allah SWT memberi peringatan sedangkan dia adalah Rasul yang diutus-Nya, Rasul kesayangan-Nya yang rasanya tidak mungkin akan mempersekutukan Allah, namun Allah memberi peringatan juga kepadanya agar jangan sekali-kali terlintas pikirannya untuk menganut agama syirik. Apalagi kepada manusia lainya tentu peringatan ini hams mendapat perhatian yang serius. Sungguh tidaklah pantas seseorang yang mengetahui betapa besar nikmat Allah terhadapnya, terhadap manusia seluruhnya, akan mengingkari nikmat itu dan melanggar perintah pemberi nikmat itu dengan mempersekutukan-Nya, dengan memohonkan pertolongan kepada berhalaberhala, kuburan-kuburan, pobon-pohon dan sebagainya. Kemudian Allah mempertegas perintah-Nya dengan mengeluarkan suatu perintah lagi yaitu hanya 54

Allah sajalah yang hams kamu sembah, kepada-Nya sajalah kamu harus mempersembahkan semua amal ibadatmu, kepada-Nya sajalah kamu

memanjatkan doa dan mengucapkan syukur karena Dia-lah pemberi nikmat yang sebenarnya sebagaimana yang dibaca setiap muslim dalam salat: Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. (Q.S. Al An'am: 162)

8. Qs. An Nisa : 116 ) 116)

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauhjauhnya.(QS. 4:116) Allah SWT, menerangkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mengakui adanya Tuhan yang lain di samping Allah atau menyembah selain Dia, tetapi Dia mengampuni dosa yang lain dan itu.

Dari ayat ini dipahami bahwa ada dua macam dosa, yaitu: a. Dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu dosa syirik. b. Dosa yang dapat diampuni Allah, yaitu dosa selain dosa syirik. Jika seseorang mensyarikatkan Allah SWT. berarti, di dalam hatinya tidak ada pengakuan tentang keesaan Allah. Karena itu hubungannya dengan Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penolong, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah terputus: Ini berarti tidak ada lagi baginya penolong, pelindung, pemelihara, seakan-akan dirinya telah lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. ia telah sesat dan jauh menyimpang dari jalan yang lurus yang diridai Allah, maka mustahillah baginya mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya di dalam hati dan jiwa seseorang telah tumbuh syirik berarti hati dan jiwanya itu telah dihinggapi penyakit yang paling parah; tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Segala macam bentuk kebenaran dan kebaikan yang ada pada orang itu tidak akan sanggup mengimbangi, apalagi menghapuskan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh syirik itu. Hati seorang musyrik tidak berhubungan lagi dengan Allah SWT, tetapi terpaut kepada hawa nafsu, loba dan tamak kepada harta benda yang tidak akan dapat 55

menolongnya sedikitpun. Itulah sebabnya Allah SWT, menegaskan bahwa dosa syirik itu amat besar dan tidak akan diampuni-Nya. Seandainya hati dan jiwa seseorang bersih dari syirik, mungkin hatinya masih kosong atau ada cahaya iman di dalamnya walaupun sedikit. Karena itu sekalipun ia telah mengerjakan dosa, bila hatinya ditumbuhi iman dan datang kepadanya petunjuk, maka ia akan bertobat, karena cahaya iman yang ada di dalam hatinya itu dapat bersinar kembali. Karena itulah Allah SWT. akan mengampuni dosa. selain dari dosa syirik itu. Pada ayat 48 surat An Nisa', Allah SWT telah menerangkan pula bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa selain dari dosa itu. Pengulangan pernyataan itu pada ayat ini adalah untuk menegaskan kepada orang yang beriman agar mereka menjauhi syirik. hendaklah mereka memupuk ketauhidan di dalam hati mereka karena ketauhidan itu adalah tiang agama.

9. Qs. Al Anbiyaa : 21-22 ) 21)

Artinya : Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?(QS. 21:21) Dalam ayat ini Allah SWT. menunjukkan kesesatan dan kebodohan kaum P musyrikin, yaitu : mereka tidak: berpegang kepada ajaran tauhid, bahkan menyembah kepada "tuhan-tuhan yang berasal dari bumi", yaitu patung patung yang merupakan benda mati, yang dibuat oleh tangan mereka sendiri yang berasal dari benda-benda bumi. Dan sudah pasti, bahwa benda mati tidak akan dapat memelihara dan mengelola makhluk hidup apalagi menghidupkan orangorang yang sudah mati. Sedang Tuhan kuasa berbuat demikian. Patung-patung yang mereka sembah itu disebut dalam ayat ini sebagai tuhantuhan dari bumi". ini menunjukkan betapa rendahnya martabat tuhan mereka itu. sebab tuhan-tuhan tersebut mereka buat dari tanah, atau dari benda-benda yang lain yang terdapat di bumi ini, dan hanya disembah oleh sebagian manusia sebagai makhluk yang ada di bumi. Sedang Tuhan yang sebenarnya, disembah oleh seluruh makhluk, baik di bumi maupun di langit. Dengan demikian jelaslah betapa sesatnya kepercayaan dan perbuatan kaum musyrikin itu, karena mereka mempertuhankan apa-apa yang tidak sepantasnya untuk dipertuhan. 56

(QS. jika seandainya ada dua Tuhan. Kepercayaan inilah yang paling sesuai dengan akal yang sehat. sedangkan yang lain tidak ingin menciptakannya. Setelah mengemukakan dalil yang rasionil. di mana yang satu ingin menciptakan.) 22) Artinya : Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. adalah orang-orang yang telah diberi-Nya 57 . tentulah keduanya itu telah rusak binasa..(QS. maka ada dua kemungkinan akan terjadi. 21:25) Dalam ayat ini Allah SWT. maka Allah SWT. tidak ada sesuatu yang berserikat dengan-Nya dalam mencipta dan memelihara alam ini. 21:22) Pada ayat ini Allah memberikan bukti yang rasional berdasarkan kepada benarnya kepercayaan tauhid. dan binasalah semua makhluk yang ada padanya. mengelola dan memelihara makhluk-Nya. Oleh sebab itu. atau sekutu dalam menciptakan. sehingga alam ini terkatung-katung antara ada dan tidak. yaitu: jika seandainya di langit dan di bumi ada dua Tuhan. Keadaan semacam ini tidak pantas bagi tuhan. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. bahwa setiap Rasul yang diutus-Nya sebelum Muhammad saw. keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. menegaskan dengan pasti. melainkan Kami wahyukan kepadanya: `Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. Sebab. menegaskan bahwa Dia Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tidak layak yang dihubungkan kepadanya oleh kaum musyrikin. kepercayaan yang benar adalah mengimani tauhid yang murni kepada Allah SWT. ini juga tidak patut bagi tuhan. mengatur. maka tuhan yang satu lagi tentunya menganggur dan berpangku tangan. sehingga sesuatu makhluk diciptakan oleh dua pencipta ini menunjukkan ketidak mampuan masing-masing tuhan itu untuk menciptakan sendiri makhlukmakhluknya. Kedua: Bahwa tuhan-tuhan tersebut selalu sepakat dalam mencipta sesuatu. Pertama: Bahwa kedua tuhan itu mungkin tidak sama pendapatnya dan keinginan mereka dalam mengelola dan mengendalikan alam ini. maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku`. Atau hanya keinginan pihak yang satu saja yang terlaksana. lalu keinginan mereka yang berbeda itu semuanya terlaksana. Al Anbiyaa : 25 Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu. 10. niscaya rusaklah dia. misalnya bahwa Dia mempunyai anak. Qs.

ada suatu misi yang harus mereka bawa yaitu misi sebagai khalifah Allah di muka bumi. ataupun dalil yang diambilkan dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua Rasul-rasul Allah. 45:23) Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan keadaan orang-orang kafir Quraisy yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat.wahyu yang mengajarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata. apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah yang mereka perbuat seakan-akan mereka menganggap hawa nafsu mereka itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran(QS. Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya dan karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Qs. Dan tidak ada sesuatu dalil-pun. baik dalil berdasarkan akal. Al Jaziyah : 23 Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Mereka tidak menyadari lagi bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah kelak dan bahwa Allah SWT akan membalas setiap perbuatan dengan balasan yang setimpal. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT: ) Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik4) ) 5) 58 . Mereka telah lupa bahwa kehadiran mereka di dunia yang fana ini ada maksud dan tujuannya. Allah SWT. Tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. Mereka telah menyia-nyiakan kedudukan yang diberikan Allah SWT kepada mereka sebagai makhluk Tuhan yang paling baik bentuknya dan mempunyai kemampuan yang paling baik pula. yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada. 11.

kesesatan. Hal itu berarti telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam. Berdasarkan keterangan di atas. Al a'raf: 176) dan firman Nya: Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Tetapi apabila seseorang memperturutkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntutan agama maka orang itulah orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Ibnu Abbas berkata: "Setiap kali Allah SWT menyebut hawa nafsu dalam Alquran. mereka itulah orang yang bertakwa. Sedangkan kelompok kedua ialah orang yang dikuasai hawa nafsunya. (Q. mereka itulah orangorang yang berdosa dan selalu bergelimang dalam lumpur kejahatan.S. sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu.baiknya. maka orang yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan fitrahnya. maka perumpamaannya seperti anjing-anjing yang jika kamu menghalaunya. Kemudian Kami kembalikan mereka ke tempat yang serendahrendahnya (neraka): (Q. Kelompok pertama ialah kelompok yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Allah SWT berfirman: Dan kalau kami menghendaki.S. tetapi mereka cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. (Q. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Kami. diulurkannya lidahnya. Sad: 26) 59 . dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). setiap kali itu pula Ia mencelanya". At Tin: 4-5) Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada manusia itu melupakan anugerah yang tiada ternilai harganya yang diberikan Nya kepada manusia. Di samping itu Allah SWT memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan itu manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya itu. Jika seseorang mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama. maka dalam mengikuti hawa nafsunya manusia terbagi atas dua kelompok. karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah".S.

Allah SWT memuji orang-orang yang dapat menguasai hawa nafsunya dan menjanjikan baginya tempat kembali yang penuh kenikmatan.S. dan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya karena memperturutkan hawa nafsu. Pada suatu malam Abu Jahal 60 . maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). Syaddad bin Aus meriwayatkan hadis dari Nabi saw: Orang yang cerdik ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat untuk kepentingan masa sesudah mati. dan seperti orang yang telinganya tersumbat sehingga tidak mampu lagi memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. dan seperti orang yang matanya tertutup tidak dapat melihat dan mengetahui kebenaran adanya Allah Yang Maha Pencipta segala sesuatu. 40) ) 41) Keadaan orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu diibaratkan seperti orang yang terkunci mati hatinya sehingga tidak mampu lagi menilai mana yang baik mana yang buruk. Abu Umamah menyampaikan hadis yang didengarnya dari Nabi saw: Tidak ada suatu sembahan pun di bawah kolong langit yang paling dibenci Allah (selain) daripada (sembahan) hawa nafsu. Allah SWT berfirman: ) Artinya: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. An Naziat: 40-41) Di samping itu.Dalam ayat ini. Itulah sebabnya ia terjerumus dalam kesesatan karena ia tidak mau memperhatikan petunjuk yang diberikan kepadanya. (Q. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya biasanya kehilangan kontrol dirinya. Muqatil mengatakan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa percakapan Abu Jahal dengan Walid bin Mugirah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As sebagaimana tertera pada Tafsir Al Maragi halaman 156 juz 25 jilid IX bahwa Nabi saw berkata: Tidak beriman seseorang dari antara kamu sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang saya bawa (petunjuk). masih banyak hadis-hadis Nabi saw yang mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Tetapi orang yang zalim ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengharap-harap sesuatu yang mustahil dari Allah.

Kedua orang itu membicarakan keadaan Nabi Muhammad saw. kita menamakannya pendusta lagi pengkhianat. Ayat lain yang senada dengan ayat ini. kita telah menamainya orang yang.tawaf di Baitullah bersama Walid. 7) 12. Demi Allah. Al Baqarah: 6-7) Sesudah itu. berkata kepadanya: "Biarkan saja. Qs.S. Ar Rum : 30 ) 61 30) . dan terpercaya dimasa mudanya. Allah SWT memerintahkan kepada Rasul Nya agar tidak membenarkan sikap orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang akan memberikan petunjuk selain dari Dia setelah mereka tersesat dari jalan yang luruS. kejadian pada diri mereka sendiri. Maka pada akhir ayat ini. padahal aku dari suku yang paling tinggi. Abu Jahal berkata: "Demi Allah. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di tutup. kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. dan pengalaman-pengalaman umat-umat terdahulu sebagai bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa lagi berhak disembah. Kemudian turunlah ayat ini. benar. Dan bagi mereka siksa yang berat. sama saja bagi mereka. tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya. ialah firman Allah SWT: ) 6) ) Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir. saya tidak akan menjadi pengikutnya selama-lamanya". sebenarnya aku tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar". Al Walid. Allah SWT mengingatkan mereka mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari alam semesta. sebenarnya aku tahu bahwa dia itu adalah benar". apa pedulimu dan apa alasan pendapatmu itu?". Al Walid berkata: "Apakah gerangan yang menghalangimu untuk membenarkan dan mempercayai seruannya?". Demi Al Lata dan Al Uzza. Siapakah yang dapat memberi petunjuk selain dari Allah. Abu Jahal menjawab: "Nanti gadis-gadis Quraisy akan menggunjingkan bahwa aku pengikut anak yatim Abu Talib. (Q. jujur. Abu Jahal menjawab: "Hai Abu Abdisy Syams.

apakah engkau tahu keadaan orang yang meninggal di waktu kecil? Rasul menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat". Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat yang lain: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku.Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah). dengan membiarkan kaum musyrikin yang keras kepala itu dalam kesesatannya. Dan "muka" dikhususkan menyebutkan di sini. karena muka itu tempat berkumpulnya semua pancaindera kecuali alat perasa. Adakah kamu merasa kekurangan padanya". Di sini "fitrah" dinamakan "agama" karena manusia dijadikan untuk melaksanakan agama itu. sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Dan muka itu adalah bagian tubuh yang paling terhormat. dan mengikuti fitrah Allah. Az Zariyat: 56) Menghadapkan muka artinya meluruskan tujuan dengan segala kesungguhan tanpa menoleh kepada yang lain. Dalam kalimat ini. Para sahabat bertanya: "Hai Rasulullah. "sehingga kamu merusakkannya (binatang itu)". Kedua orang ibu bapaknyalah yang akan meyahudikan. Bukhari dan Muslim) Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah yang tersebut dalam kitab suci Alquran dan hadis Nabi saw. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.S. Sehubungan dengan kata fitrah yang tersebut dalam ayat ini ada sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah yang berbunyi: Tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tak ada perubahan pada fitrah Allah itu".(QS. Mereka ada yang berpendapat bahwa fitrah itu 62 . (Itulah) agama yang lurus. 30:30) Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad saw meneruskan tugasnya dalam memberikan dakwah.R. Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin mengikuti agama Allah yang telah di jadikan-Nya bagi manusia. (H. (Q. Tuhan menyuruh agar Nabi saw mengikuti agama yang lurus yaitu agama Islam. Dalam riwayat lain. menasranikan dan memajusikannya. fitrah Allah. maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Kemudian Abu Hurairah berkata: "Bacalah ayat ini yang artinya: "Fitrah Allah di mana manusia telah diciptakan atasnya.

S.artinya "Islam". Mereka berhujah bahwa "fitrah" itu berarti kejadian dan "fatir" berarti "yang menjadikan" dengan firman Allah: Katakanlah: "Ya Allah. (H.S. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Syihab dan lainlain. (Q. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan ulama salaf yang berpegang kepada takwil. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Alasan mereka adalah ayat 30 tersebut di atas dan hadis Abu Hurairah yang baru saja disalinkan di atas. (Q. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram. Pencipta langit dan bumi". Seakan-akan dia berkata: "Tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya". Iyad bin Himar) Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa anak kecil itu diciptakan tidak berdosa dan selamat dan kekafiran sesuai dengan janji yang telah ditetapkan Allah bagi anak cucu Adam di kala mereka dikeluarkan dari tulang sulbinya. Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak sampai dengan kejadian itu kepada pengetahuan tentang Tuhannya. Mereka juga berhujah dengan hadis Iyad bin Himar Al Mujassyi'i bahwa Rasulullah saw bersabda kepada manusia pada suatu hari: Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam Kitab-Nya.S. Mereka apabila meninggal dunia masuk surga baik anak-anak kaum Muslimin maupun anak-anak kaum kafir. (Q. Al anbiya: 56) Dari ayat-ayat tersebut di atas mereka mengambil kesimpulan bahwa "fitrah" berarti kejadian dan "fatir" berarti yang menjadikan. Mereka tak setuju bahwa 63 . Az Zumar: 46) Dan firman Allah SWT: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku.R. Dengan kejadian itu Si anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan berpengetahuan. Yasin: 22) Dan firman Allah lagi: Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Sebagian ahli fikih dan ulama yang berpandangan luas mengartikan "fitrah" dengan "kejadian" yang dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Tuhannya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah.

berpengetahuan atau durhaka. At Tur:16) Dan firman Allah SWT: 64 . Hujah mereka yang lain ialah firman Allah: Kami diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. tak ada durhaka dan tak ada juga pengetahuan. sesudah itu telinganya terputus. dan sedikit yang tidak berdosa. Mereka berpendapat bahwa anak itu umumnya selamat. tak ada kekurangan. sebab dia dilahirkan dalam kejadian yang sempurna. Lalu dikatakan ini adalah unta yang dirusak hidungnya dan ini adalah unta yang digunakan untuk nazar dan sebagainya. Allah SWT berfirman: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. sebab Allah telah mengeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tak mengetahui sedikitpun. Anak-anak itu adakalanya beriman. Abu Umar bin Abdil Barr berkata bahwa pendapat ini adalah arti fitrah yang lebih tepat di mana manusia dilahirkan atasnya.S. beriman. (Q. tentu mereka tak akan berpindah selama-lamanya dari hal itu. Mereka juga berhujah dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah tersebut di atas. maka kebanyakan mereka mengafirkan Tuhan. andaikata anak-anak itu difitrahkan sebagai kafir dan beriman pada permulaannya. Begitu pula keadaan hati anak-anak waktu dilahirkan.anak itu dijadikan (difitrahkan) atas kekafiran atau iman atau berpengetahuan atau durhaka. tidak berpengetahuan dan tidak durhaka. maupun bentuk tubuhnya. apakah mereka merasa pada kejadian itu kekurangan?.S. Mereka berpendapat. baik dari segi kehidupan dan kejadiannya. Tatkala mereka sampai umur setan memperdayakan mereka. Dalam hadis ini hati Bani Adam diumpamakan dengan binatang. (Q. An Nahl: 78) Siapa yang tak mengetahui sesuatu mustahillah dia akan menjadi kafir. Mereka tidak kafir. begitu pula hidungnya. tak ada kafir. tidak juga iman. Selanjutnya para ahli itu berpendapat bahwa adalah mustahil dan masuk akal seseorang anak di waktu dilahirkan telah tahu iman dan kafir. Baginya tidak ada iman. Mereka berkeyakinan bahwa kafir dan iman itu datang setelah anak itu berakal. tak ubahnya seperti binatang ternak. kemudian menjadi kafir. Binatang itu melahirkan binatang dalam keadaan utuh. tabiatnya.

maka mereka tidak mencapai fitrah itu. Dalam ibadat lain Syekh Abdul Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hati anak Adam bersedia menerima kebenaran. Dengan keadaan itu seseorang dapat dibedakan dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lain. lbnu Atiyah dalam tafsirnya berkata bahwa yang dapat dipegangi pada kata "fitrah" ini ialah berarti "kejadian" dan kesediaan untuk menerima sesuatu yang ada dalam jiwa anak itu. Seakanakan Tuhan berfirman: "Hadapkanlah mukamu kepada agama yang lurus yaitu fitrah Allah yang disediakan bagi kejadian manusia. tentu mereka akan memperoleh kebenaran dan agama Islam yakni agama yang benar. Dengan fitrah itu seorang anak akan mendapat petunjuk dan percaya kepada Tuhannya. Selama menerima itu tetap ada pada hati mereka. Sebab Islam dan iman itu ialah perkataan dengan lisan.S. Demikian 65 . sebagaimana mata dan telinga mereka bersedia menerima penglihatan dan pendengaran. Bapaknya yang akan menjadikan ia seorang Yahudi. Maksudnya ialah. lalu tidak sesuai lagi dengan keasliannya. dan begitu Syekh Abdul Abbas berpendapat sesuai dengan pendapat Umar di atas. Hal ini tak ada pada anak kecil. Tetapi dia di atur menurut kehendak manusia. Kebanyakan para penyelidik di antaranya Ibnu Atiyah dalam buku tafsirnya di waktu mengartikan fitrah. Disebutkan dua orang ibu bapak sebagai contoh dari halangan-halangan yang banyak itu. maka rusaklah telinga dan hidungnya dilubangi tempat mengikatkan tali sehingga timbullah padanya keburukan dan kekurangan. Dan orang yang berakal mengetahui keadaan ini. Seperti yang dikatakan Ibnu Syihab. binatang itu melahirkan anaknya sempurna kejadiannya tak ada kekurangan. Andaikata dia dibiarkan menurut dasar kejadiannya itu tentu dia akan tetap sempurna. (Q. Adakah mereka menghasilkan yang lain? Adakah mereka merasakan kekurangan pendapat padanya?".Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam sabda Nabi yang artinya: "Tiap anak dilahirkan menurut fitrah. Kebanyakan pendapat ini dikuatkan dengan sabda Nabi yang artinya: "Sebagaimana menghasilkan binatang yang utuh. tetapi karena banyak hal yang menghalangi mereka. iktikad dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Dari hal tersebut di atas mustahillah fitrah itu berarti Islam. Nasrani atau Majusi". tak ada aibnya. Al Mudassir: 38) Orang yang belum sampai masanya untuk bekerja tidak akan dihisab.

Tak ada sesuatupun yang menyalahi peraturan itu. Sebagian dari hadis itu berbunyi sebagai berikut: Adapun orang yang tinggi itu yang ada di surga adalah Ibrahim as. Pendapat ini disokong Qatadah. yaitu apabila mereka berakal. tentang anak-anak musyrik? "Rasulullah menjawab: "Dan anak-anak musyrik". Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya semuanya adalah anak yang dilahirkan menurut fitrah. Diduga bahwa pendapat yang agak kuat ialah pendapat terakhir ini. diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khatab berkata yang artinya ialah tak ada perubahan bagi makhluk Allah dari binatang yang dimandulkan. yaitu pendapat Ibnu Atiyah yang disokong oleh Syekh Abdul Abbas. Mereka tak mempunyai kejelekan untuk dihisab (disiksa) lalu mereka akan berada di antara penduduk neraka. Mereka berpendapat bahwa ungkapan tersebut di atas berkenaan dengan keyakinan. 66 . Menurut mujahid artinya ialah: "tak ada perubahan bagi agama Allah". Takwil ini dikuatkan oleh hadis Bukhari dan Samurah bin Jundab dari Nabi saw. Adapun maksud sabda Nabi saw tatkala beliau ditanya tentang keadaan anak-anak kaum musyrik. Ibnu Zaid dan Nakha'i. Perkataan ini maksudnya ialah larangan memandulkan binatang. Demikianlah beberapa pendapat mengenai kata fitrah dan hubungannya dengan anak kecil yang belum sampai umur. Pendapat tersebut di atas dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Mereka adalah pelayanpelayan bagi ahli surga. Allah tak akan merubah fitrah-Nya itu. Itulah agama yang lurus. katanya: "Ditanya Rasulullah saw tentang anak-anak musyrik. Kemudian kalimat dalam ayat (30) ini dilanjutkan dengan ungkapan bahwa pada fitrah Allah itu tak ada perubahannya. beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka ketahui". Ibnu Jubair. dan sebaliknya tidak akan berbahagia orang-orang yang dijadikan-Nya sengsara. beliau bersabda: Mereka tak mempunyai kebaikan. maksudnya Ibnu Abbas: "Itulah keputusan yang lurus". lalu akan menjadi raja-raja surga. Diriwayatkan dari Anas. Dahhak. yaitu hadis yang panjang. Hal itu adalah perumpamaan dari fakta kehidupan. maksudnya ialah tidak akan merana orang yang dijadikan Allah berbahagia. Samurah berkata. "Maka Rasulullah ditanya: Ya Rasulullah. untuk diberikan ganjaran.pulalah keadaannya dengan manusia. Ikrimah berkata.

Muqatil mengatakan itulah perhitungan yang nyata. Ada yang mengatakan bahwa "agama yang lurus" itu ialah agama Islam. dan Tuhan yang lebih terdahulu (qadim) memutuskan sesuatu dan melaksanakan keputusannya. Mereka tak mau memikirkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Karena itu mereka tak mau menghambakan diri kepada Pencipta mereka. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 67 .

Zakiah. 2009.ppnuruliman.blogspot. Mohammad Daud. Maisha. Diakses dari http://www. Nuras. 2009. 68 . Daradjat. Dasar-Dasar Agama Islam.DAFTAR PUSTAKA Ali.html. Diakses dari http://nurasmaisha.dkk. Pendidikan Agama Islam. 2004. Fani. Jakarta: Karya Unipress. 1992.com (2 April 2011). Jakarta: Rajawali Pers. (11 maret 2011).com/2009/09/prinsipaqidah-islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->