BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Aqidah dalam agama berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Apapun yang menjadi ketetapan hati walaupun kita belum pernah melihat apa yang kita yakini ada sudah termasuk memegang aqidah. Secara etimologi aqidah diambil dari kata dasar "al-„aqdu", memiliki berbagai tafsiran, salah satu artinya adalah ikatan atau sangkutan karena aqidah mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam, jadi aqidah memiliki kedudukan sangat sentral dan fundamental, karena itu aqidah ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Secara terminologi yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya, yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. Agama berjalan menyempunakan fitrah manusia dalam mencapai kemajuan dengan cara evolusi, sehingga hal ini telah menjadi sunnah (ketentuan) Allah SWT dalam kehidupan manusia. Allah SWT menyempurnakan agama Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir untuk membawa umat manusia kepada keselamatan. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran menjelaskan aqidah yang benar dan yang salah, apabila aqidah seseorang benar maka selamatlah perjalanan hidupnya, dan apabila aqidahnya salah maka ia akan menjadi kafir. Dewasa ini umat Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. banyak diantara mereka mengaku Islam tapi tidak kenal dengan Islam bahkan tidak mau terikat dengan Islam itu sendiri. mereka menjadikan Islam sebagai sebuah legalitas formal orang beragama tanpa mau tahu ada tuntutan atau konsekuensi logis atas pemilihan agamanya tersebut yaitu beribadah sesuai tuntunan agama yang 1

diyakininya tersebut. Hal ini jelas menjadi ironis sekali, tapi secara umum umat Islam mengalami hal ini. Persoalan ini mendasar dan menjadikan renungan sampai sejauh mana ikatan aqidah seorang pemeluk agam Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan atau sudah sedemikian lalaikah umat terhadap aqidah Islam ini. Untuk itulah penulis menulis tugas ini sebagai wujud renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT terutama yang berkaitan dengan aqidah.

B. Rumusan Masalah 1. Apa itu aqidah islam ? 2. Apa keistimewaan aqidah islam ? 3. Apa saja ayat yang berhubungan dengan aqidah islam, dan bagaimana tafsirnya?

C. Tujuan 1. Sebagai sarana mengetahui aqidah islam 2. Sebagai sarana mengetahui dan memahami keistimewaan aqidah islam 3. Sebagai sarana mengetahui dan memahami ayat yang berhubungan dengan aqidah islam serta dapat menafsirkannya

D. Manfaat 1. Secara teoritis  Sebagai pustaka dan acuan untuk mempelajari serta memahami aqidah islam dengan keistimewaannya 2. Secara praktis  Bagi dosen/guru/ustadz setelah mengetahui keistimewaan aqidah islam dalam tugas ini dapat dilakukan pembuatan modul dan pembelajaran yang sesuai bagi mahasiswa.  Dapat digunakan sebagai sarana memperkuat pengetahuan dan

memantapkan iman serta keyakinan dalam hati mempelajari dan mengamalkannya. 

pembacanya serta mau

Sebagai renungan dan penghayatan untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP AKIDAH 1. Definisi Aqidah Bahasa a. Simpul/ikat b. Melakukan ikatan jual beli c. Mengeratkan ikatan perjanjian d. Kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Istilah: a. Ibn Taimiyah  Perkara yang dibenarkan oleh jiwa,hati menjadi tenang,beroleh keyakinan tanpa bercampur keraguan. b. Al-Fairuz Abadi  Sesuatu yang diikat/disimpul dalam hati dan jiwa berpegang dengan agama yang benar dan selamat c. Imam Al-Ghazali  Berpegang dan membenarkan dalam hati,yakin dan pasti tanpa keraguan dan syak. d. Al-Murtada Al-Zabidi  Apa yang dipegang dan yakin sebagai pegangan agama dan bersemi dalam hati dan jiwa. Jadi pengertian aqidah secara istilah, yaitu sebuah ketetapan dimana tidak ada keraguan didalamnya. Percaya dan yakin kewujudan Allah SWT dan sifat kesempurnaNya berdasarkan dalil naqli dan aqli serta berasaskan al-Quran dan Sunnah yang diikuti dengan melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya.

2. Ciri-ciri Aqidah Islam Ciri aqidah islam adalah sebagai berikut: a. Al wudhuhwa al basathah, yaitu tidak ada keraguan didalamnya. b. Sejalan dengan fitrah manusia QS 30:30 3

Melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Menjauhi perbuatan mensyirikkan ALLAH. Kepercayaan berlandaskan alquran dan Sunnah. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allh dan bermuamallah dengan orang lain e. 3. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah b. Prinsip aqidah baku dan tidak mendapat penambahan dari siapapun d. Sumber Aqidah Islam a. Al Wasthiyyah (moderat) tidak berlebihan dalam menetapkan keesaan maupun sifat Allah Aqidah Yang Betul *Percaya dengan yakin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Aqidah Yang Salah *Kepercayaan yang bercanggah dengan Nas Syariah (al-Quran dan Sunnah) Ciri-Ciri    Yakin dengan teguh kewujudan dan keEsaan Allah SWT. Fungsi Aqidah Islam a. Menuntun orang untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sungguh-sungguh 4. Dibangun diatas bukti dan dalil e. b. Ciri-Ciri    Menafikan keesaan Allah SWT. Hadis yang bukan daripada Rasulullah wajar ditolak dan daripada Rasulullah wajib diterima sebagai sumber yang sah. Memperoleh ketenangan jiwa d. Bersumberkan dengan sumber yang benar dan pasti iaitu al-Qur‟an dan sunnah.c. Membebaskan akal dan pikiran dari kekeliruan yang timbul karena jiwa yang kosong dari aqidah c. Mengamalkan kepercayan bertentangan (Quran dan Hadis). 4 .

akan terjadi akidah sesat yang akan membinasakan dirinya. iman kepada Allah mengandung empat unsur. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Mengimani rububiyah Allah. tiada sekutu dan tiada penolong baginya c. yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Dialah Rabb satu-satunya. iman kepada rasul-Nya.1 Berdasarkan ayat di atas. d. Mengimani uluhiyah Allah. e. Tanpa asas dan ikatan kerohanian . Prinsip-Prinsip Dasar Aqidah Aqidah Islam pada dasarnya adalah iman kepada Allah. Kemudian memberi pengajaran kepada kaumnya. iman kepada hari akhir. dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. bolehlah dirumuskan bahawa sebahagian dari setiap golongan (penduduk kampung atau negeri) hendaklah takhassus menuntut ilmu agama. Berhujah perlulah diteliti samada hadis itu sahih/da‟if. Sebab itu hendaklah sebahagian pelajar pergi keluar negeri untuk mempelajari ilmu agama dan ilmuilmu yang dituntut agama untuk dipelajari seperti bermacam-macam kepandaian 1 Surah al-Taubah. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Al-Qur‟an dan hadis mutawatir merupakan sumber akidah berbentuk yakin dan pasti. yaitu benar-benar mengimani bahwa Dialah Ilah yang benar dan satu-satunya. iman kepada kitab-kitab-Nya. Sesungguhnya. 5. ayat 122. Mengimani wujud Allah b. tiada sekutu bagi-Nya d. yaitu: a. supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. iman kepada malaikat-Nya. 5 . Kepentingan Mempelajari Ilmu Aqidah Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).c. Mengimani asma dan sifat-sifat Allah 6.

mempelajari ilmu akidah juga penting bagi menghindarkan diri daripada terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT. kertas dan sebagainya.w. Allah tidak akan menerima segala amalan soleh. 287.. (Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya‟la) Kedua-dua dalil di atas menerangkan kewajipan setiap individu untuk menuntut ilmu.‫ طهب عهى فريضة عهى كم يسهى‬:‫عٍ أَس بٍ يبنك رضي هللا عُّ عٍ انُبي صهى هللا عهيّ ٔسهى قبل‬ Ertinya: Daripada Anas bin Malik r.w.a. kemantapan akidah sangat penting dalam kehidupan seseorang. bersabda: “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu. Sebagai contoh. Hal ini adalah bagi mengelakkan diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada perkara-perkara syirik sama ada sesuatu yang telah diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui. mereka akan sentiasa cuba untuk mencari kelemahan Islam melalui kajian daripada pelbagai sumber 2 Prof. Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu akidah.a. 2006. Akidah yang benar merupakan kunci kepada penerimaan segala ibadah yang kita lakukan. Selain itu.a. Dalam dunia sekarang. Nabi Muhammad s. Dr. Oleh itu. hlm.w.2 Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi: . berkata sedemikian kerana pada masa tersebut negeri Cina amat masyhur dalam membuat kaca. Oleh itu. Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim Rasm Uthmani. Tanpa akidah yang benar. bersabda Rasulullah s. terdapat di dalamnya manusia-manusia yang sentiasa ingin melihat kejatuhan Islam dengan cara meruntuhkan akidah umat Islam supaya mengikut cara hidup Barat.: “Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim”. 6 .yang perlu buat menempuh gelombang hidup masa sekarang. meskipun sampai ke negeri Cina”.a. Hj. Mempelajari ilmu akidah sangat penting kepada setiap individu muslim kerana hal ini akan dapat memperkukuhkan lagi keimanan dan ketaqwaan seseorang itu kepada Allah Yang Maha Esa atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Mahmud Yunus. Oleh sebab itu. Nabi Muhammad s. seorang pemerintah yang baik dan berjiwa rakyat serta banyak melakukan kebaikan tidak akan diterima segala amal yang dia lakukan selagi mana dia tidak melafazkan “‫”أشٓد أال إنّ إال هللا ٔأشٓد أٌ يحًد رسٕل هللا‬.

7. tapi dengan melakukan dengan permulaan yang sedikit dan melakukannya setiap hari adalah cara yang terbaik untuk melakukannya. inikan pula kita yang tidak terlepas dari melakukan dosa. belum tentu kita khusyuk sepenuhnya. kita 7 .terutamanya nas-nas al-Quran. jiwa dan hati kita akan terasa tenteram serta tenang. Maka dengan sebab itulah pemantapan akidah sangat penting untuk mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang. Sebenarnya pendidikan awal adalah bermula dari rumah. Aspek yang mesti diajar kepada anak-anak adalah berkaitan dengan kepercayaan. Dalam kehidupan harian kita. banyak langkah yang boleh kita lakukan diantaranya ialah melakukan banyak perkara sunat seperti membaca al-Quran. Walaupun perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. Sedangkan nabi junjungan besar kita. bagi mengukuhkan akidah kita mestilah sentiasa mendalami pengetahuan dan ilmu keagamaan kita agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak dapat mempengaruhi kita. Dengan adanya asas yang kukuh dalam diri seseorang itu. Jadi ini boleh mendatangkan dosa atau sekurang-kurangnya akan mengurangkan pahala. Contoh dalam melakukan amalan seperti solat. kita tidak pasti sama ada kita melakukan dosa atau tidak. Sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT juga boleh mengukuhkan akidah seseorang. Dalam suasana dunia yang semakin canggih. salah satu pendekatan yang penting adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Jadi langkah yang terbaik adalah dengan sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT. Bagi mengukuhkan akidah. Keadaan ini akan menggalakkan diri kita untuk menambahkan amalan-amalan sunat dan dalam masa yang sama akan dapat mengukuhkan akidah. shalat tahajud dan bersedekah. Selain itu. bukan dari sekolah. ini akan dapat menghindari dari melakukan perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah. Dalam keadaan kita melakukan aktivitas begini. Rukun iman dan rukun Islam yang menjadi asas aqidah Islam itu adalah perkara asas yang wajib diajarkan kepada anak-anak. Keluarga harusnya mendidik anak-anak dengan ajaran agama yang betul. Nabi Muhammad SAW yang maksum dari melakukan dosa sentiasa memohon keampunan. Langkah-Langkah Mengukuhkan Aqidah Ada banyak cara yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan akidah.

Ini adalah asas utama dalam mengukuhkan akidah. anak-anak yang akan mewarisi kehidupan akan dapat hidup dalam suasana yang penuh harmoni. rasul dan utusan-utusan Tuhan.Hal itu tidak mengherankan. As-Sunnah.tidak akan terlepas daripada menerima berbagai pengaruh sama ada baik atau buruk. aqidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. aman dan bebas daripada keruntuhan akhlak. Ada segelintir manusia yang sudah terlalu pandai menganggap mereka sebagai Tuhan. KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM Aqidah Islam yang tercermin di dalam aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh aqidah manapun. Mengukuhkan akidah bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. karena aqidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebati lan dari arah manapun datangnya. Persoalan iman dan akidah mestilah ditangani sebaik-baiknya agar pada masa akan datang. guru-guru turut terlibat dalam mendidik anak-anak. terutamanya mendidik agama itu sendiri. ramai manusia yang bertambah cerdik. millah dan ideology lainnya di luar aqidah Islam (aqidah 8 . dan ijma‟ Salafush shalih. kita mampu menepis kenyataan ini agar tidak terpengaruh dan dalam masa sama akan meningkatkan kepercayaan serta keimanan kepada Allah SWT. Jadi. Pendidikan asas agama penting untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan. ia perlukan kekuatan iman. bijak dan pandai sehinggakan kepintaran mereka itu digunakan untuk membuatkan diri mereka terkenal. Dengan cara mendalami pengetahuan agama. Sumber Pengambilannya adalah Murni Hal itu karena aqidah Islam berpegang pada Al-Qur‟an. Keistimewaan itu antara lain: 1. Apa yang penting sekarang adalah peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak bermula dari rumah. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh berbagai madzhab. Kenyataannya sekarang. B. Pendidikan dari rumah akan berlanjutan ke peringkat sekolah dan pada peringkat ini.

Al-Baqarah: 1-3) 3 ) Lihat Ar-Rad Al-Kafi ‘Ala Mughalathati Ad-Duktur Ali Abdul Wahid Wafi karya Ihsan Ilahi Zhahir. hal. Firman-Nya. seperti Komunisme dan Sekularisme. Safar bin Abdurrahman Al -Hawali. Asy-Syuyu’iyah fi Mawazin Al-Islam. 409. Berdiri di atas Pondasi Penyerahan Diri kepada Allah dan Rasul-Nya Hal itu karena aqidah bersifat ghaib. Abdurrahman Habankah Al -Maidani. Muhammad Quthub. 588-609. Kaum sufi mengambil ajarannya dari kasyaf (terbukanya tabir antara makhluk dengan Tuhan). ilham. dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. Syaikh Shalih bin Sa’ad Al -Luhaidan. Yaitu. dan yang ghaib tersebut bertumpu pada penyerahan diri. 2/586. Syaikh Muhammad Syakir Asy-Syarif 9 . 2. hal. iman kepada yang ghaib merupakan salah satu sifat terpenting bagi orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah Ta‟ala.Nashir Al-Qifari. Tentang sekularisme lihat Al-Ilmaniyah DR. 21-24. Labib As-Sa’id. hal. Jadi. 1/247 4 ) Tentang komunisme lihat Madzahib Fikriyah Mu’ashirah. dan Al-Ilmaniyah wa Tsimariha Al-Khabitsah. dan Mas’alah At-Taqrib Baina Ahli Sunnah wa Asy-Syi ’ah karya DR.4 Sedangkan aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah –alhamdulillah. mendasarkan pokok-pokok mereka pada sampah pikiran orang-orang sesat dan pola pikir orangorang kafir dan atheis yang menjadikan hawa nafsu dan syahwat mereka sebagai sumber hukum bagi hamba-hamba Allah. mereka yang beriman kepada yang ghaib. “Alif laam miin.selamat dan bersih dari kebohongan dan kepalsuan semacam itu. Nashir Al-Qi fari. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. 211-216. dan Naqd Ushul Asy-Syuyu’iyah. Al-Kaid AlAhmar.Ahli Sunnah wal Jama‟ah). hadas (tebakan). Ushul Madzhab Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al -Itsnay ‘Asyariyah karya DR. Islam tidak akan berdiri tegak melainkan di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan.” (QS.3 Para Ahli kalam mengambil ajarannya dari akal (rasio). Kaum Rafidlah mengambil ajarannya dari asumsi mereka di dalam al-jafr (tulisan tangan Ali bin Abi Thalib _) dan perkataan imam-imam mereka.yang mendirikan shalat. Sementara itu para penganut madzhab-madzhab pemikiran dan aliran-aliran sesat lainnya. 132-134. dan mimpi.

6 hal. dan mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk. Sebagaimana pendengaran manusia yang terbatas penglihatannya yang terbatas. 6 5 ) Lihat Al-Mahdi Haqiqah La Khurafah. Oleh karena itu. Akal murni yang bebas dari pengaruh syahwat dan syubuhat tidak akan bertentangan dengan nash yang shahih dan bebas dari cacat. dan hawa nafsu. 14 ) Lihat Al -Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin fi Ibthali Ushul Al-Mulhidin. Syaikh Muhammad bin Isma’il.Sebab. niscaya ia akan melihat kebenaran dengan jelas dan mengetahui bahwasanya orang yang menganggap sama antara aqidah yang benar dan yang tidak benar adalah seperti orang yang menganggap sama antara malam dan siang. melainkan tunduk kepada rasio. 309 10 . akal. maka akalnya pun terbatas. fair. mendahulukan rasio daripada wahyu. Sehingga tidak ada pilihan lain selain beriman kepada yang ghaib dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. jikalau diandaikan bahwa seseorang bisa melepaskan diri dari segala macam aqidah dan hatinya menjadi kosong dari kebenaran dan kebatilan. sumber kerusakan umat dan agama tidak lain adalah karena mendahulukan aqli daripada naqli. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya adalah halusinasi dan asumsi-asumsi yang membutakan fitrah dan membodohkan akal. Padahal. kemudian ia mengamati semua jenis aqidah –yang benar maupun yang salah. Sesuai dengan Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat Aqidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah sesuai dengan fitrah yang sehat dan selaras dengan akal yang murni.5 3. akal tidak mampu memahami yang ghaib dan tidak mampu secara mandiri mengetahui syariat secara rinci.dengan adil. hal. dan pemahaman yang benar. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya tidak berserah diri kepada Allah dan RasulNya. Syaikh Ibnu Sa’di. karena kelemahan dan keterbatasannya. dan kekuatan yang terbatas.

5. ringan. Salah satu contoh kejelasannya adalah sebuah kitab yang sangat populer didalam Hadis tentang Jibril. bayi. malam harinya seperti siang harinya. maupun Keyakinan (I’tiqad) Keistimewaan ini merupakan salah satu karakteristik Ahli Sunnah yang diakui oleh banyak seterunya. Karena dalil-dalilAlQur‟an dan As-Sunnah bagaikan makanan yang dimanfaatkan oleh setiap manusia. sejelas matahari di tengah hari.7 Hadis ini memaparkan pokok-pokok ajaran Islam dengan sangat mudah. orang yang kuat maupun orang yang lemah. kerancuan. Kitab Al-Iman. 1/36-38. baik dalam Bentuk Ucapan. Karena. Tidakkah anda memikirkan bahwa yang mampu memulai pasti lebih mampu untuk mengembalikan lagi.Dalil-dalil lain seperti itu sangat banyak jumlahnya. Begitu pasti. Sehingga Alhamdulillah tidak ada satu pun di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jama‟ah yang tidak memiliki dasar atau landasan dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. lafazh-lafazhnya begitu jelas dan maknamaknanya demikian terang. sehingga bisa dipahami oleh orang berilmu maupun orang awam. Semua orang bisa memahaminya. Tidak ada kekaburan. Tidak ada yang menyimpang darinya selain orang yang binasa. 7 ) Lihat Shahih Muslim. Perbuatan. As-Sunnah. Maknanya merasuk ke dalam pemahaman dengan penglihatan awal dan pandangan pertama. 8 11 . dan jelas. seperti Syi‟ah dan lain-lain. Para Tabi’in. serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. maupun kebengkokan di dalamnya. Mudah dan Terang Aqidah Islam adalah aqidah yang mudah dan jelas. sehingga bisa memuaskan dan menenangkan jiwa. nyata. maupun riwayat dari generasi Salafush shalih. Berbeda dengan aqidah-aqidah lainnya yang bersifat bid‟ah dan tidak memiliki landasan dari Al-Qur‟an. Karena Rasulullah membawakannya dalam kondisi yang putih bersih. no. dan Imam-Imam Agama. jelas dan terang. atau riwayat dari generasi Salafush shalih. Sanadnya Bersambung kepada Rasulullah. bahkan seperti air yang bermanfaat bagi anak-anak. anak kecil maupun orang tua. Dalil-dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah demikian nikmat dan jelas. kerumitan.4. Jelas.

9 8 ) 8 Lihat Tarjih Asalib Al-Qur’an ‘Ala Asalib Al-Yunan. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. 348 9 12 . Bahkan anda bisa menemukan salah seorang dari mereka mengalami paradoks dengan dirinya sendiri. dan itu lebih mudah bagi-Nya. dan para pendukungnya benar-benar paradoks. Allah Ta‟ala berfirman. melainkan serupa satu sama lain dan saling menguatkan. Anda menemukan bahwa bagian yang satu membatalkan bagian yang lain. “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui. Bagaimana tidak? Aqidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Bagaimana pula dengan alam semesta? Allah Ta‟ala berfirman. “Sekiranya di langit dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah. Bebas dari Kerancuan.” (QS. sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS. 21-22 ) Lihat Al-Adillah wa Al-Qawathi ’ wa Al-Barahin. kebenaran itu tidak mungkin rancu. hal. Allah Ta‟ala berfirman. Al-Mulk: 14) Dalil-dalil semacam itu bagaikan air yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang hidup.” (QS.8 6.Allah Ta‟ala berfirman. Ar-Ruum: 27) Manajemen di sebuah tempat saja tidak mungkin bisa berjalan dengan tertib bilamana ditangani oleh banyak manajer. “Dan Dia-lah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya kembali. dan ucapan-ucapannya tampak serampangan. maupun kabur. Ibnul Wazir. An-Nisaa’: 82) Sedangkan kebatilan justru sebaliknya.” (QS. Paradoks dan Kekaburan Di dalam aqidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. “Andaikata Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah. Al-Anbiya’: 22) Yang hendak menciptakan pastilah mengetahui dahulu kemudian menciptakan. hal. paradoks. niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Sebab.

124. 11 Kendati pun demikian. Asy-Syi ’ah Al-Imamiyah Al-Itsnay Asyariyah fi Mizan AlIslam.10 Salah satu pokok agama mereka (kaum Syi‟ah Rafidlah) adalah berlebih-lebihan terhadap para imam. Anda tidak perlu heran terlalu jauh. 11 ) 11 Lihat Hadzihi Hiya Ash-Shufiyah. hal. Nashir Al-Aql. 8085. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka?! Hal yang sama juga tentang kaum sufi. dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. 74-75.” Musuh yang mana? Bukankah anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati. Dr. Rabi’ bin Muhammad As-Su’udi. Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. As-Salus. hal. Karena. mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. misalnya. Badzlu Al-Majhud fi Musyabahati Ar-Rafidlah li Al-Yahud. Bahkan. hal. DR. Mereka tahu kapan mereka akan mati. karena paradoks adalah perilaku dari setiap kebatilan dan pembuatnya. salah satu prinsip agama mereka adalah “taqiyah” (menghindar). Kaum Rafidlah.” Lihatlah paradoks ini. Pun. mereka terlihat selalu mengadakan perayaan mauled (hari kelahiran) Nabi. jangan ditanya kerancuan. “Perayaan maulid Nabi _ yang dilahirkan pada tahun gajah. dan Al -Fikr Ash-Shufi fi Dlau’I Al-Kitab wa As-Sunnah. Tapi kita melihat pokok agama mereka yang lain ternyata bertolak belakang dengan klaim tersebut. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat yang bahkan tidak dimiliki oleh para Nabi. aqidah Ahli Sunnah bebas dari semua itu. Betapa banyak paradox (pertentangan) di dalam keyakinan mereka. 66. 69. Muhammad Malullah. Nashir Al-Qifari.” Jika mereka ditanya.Jadi. 2/456-467. menurut mereka. “Taqiyah (menghindar) dari siapa?” Mereka menjawab. Syaikh Abdurrahman Al -Wakil. Muhibbuddin Al-Khathib. Asy-Syi ’ah wa AsSunnah. hal. “Perayaan apa yang andaadakan?” Mereka menjawab. hal. tentang madzhab-madzhab 10 ) 10 Al-Mujaz fi Al-Madzhib wa Al-Adyan Al-Mu’ashirah. tahqiq: Muhammad Malullah. Jika mereka ditanya. dan kekaburan yang ada didalamnya. Aqidah Al-Imamah Inda Al-Ja’fariyah fi Dlau’I As-Sunnah. Ihsan Ilahi Dzahir. “Taqiyah” (menghindar). Jika mereka ditanya. Abdullah Al-Jumaili. Tidakada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. hal. “Mengapa imamimam anda bersembunyi? Mengapa mereka tidak menyuarakan kebenaran?” Maka mereka akan menjawab. dan Al-Khumaini wa Tafdlilu Al -A’immah ‘Ala Al-Anbiya’. hal. Sedangkan aqidah-aqidah lainnya. 190-193. DR. “Dari musuh-musuh. seluruh alam semesta ini diciptakan dari cahayanya (nuur Muhammad _). Aqidah Al-Imamiyah Inda Asy-Syi ’ah Al -Itsnay Asyariyah. Ali As-Salus. Salah satu contohnya adalah bahwa sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa Nabi adalah makhluk pertama. Dan lihat Al-Khuthuth Al-Aridlah. paradoks. 38 13 .

Akal mengalami kebingunan dalam memahami hakikat dan bentuk perkaraperkara tersebut. Akan tetapi. dan menelantarkan etnis-etnis lainnya? Adapun umat Nashrani. Menurut mereka. Karena. Komunisme misalnya yang dibangun berdasarkan atheisme dan pengingkaran terhadap semua agama. Al-Fi raq Baina Auliya’ Ar-Rahman wa Auliya’ Asy-Syaithon. 7. hal. dan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Ta‟ala. 89. Lihatlah omong kosong di atas yang dinilai mustahil oleh akal.pemikiran sesat lainnya. perkara-perkara tersebut berasal dari wahyu yang diturunkan. 3/147. shirath (jembatan). haudl (telaga). maka Stalin si durjana memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah dan menundukkan diri kepada Allah Ta‟ala. 40 14 . yang tidak berbicara dari hawa nafsu dan tidak dimasuki kebatilan dari arah manapun datangnya. Aqidah Islam Terkadang Berisi Sesuatu yang sulit di cerna akal. bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha Bijaksana menjadi rasialis. anak dan ruhul qudus adalah tuhan yang satu. Mereka menyatakan bahwa tuhan tidak ada dan seluruh kehidupan adalah materi. nikmat kubur. Misalnya.12 Sedangkan aqidah-aqidah lainnya berisi kemustahilan-kemustahilan yang secara aksioma dinyatakan mustahil oleh akal. mereka mengatakan bahwa Allah adalah oknum ketiga dari tiga oknum (trinitas). tunduk. Ibnu Sa’di. seperti perkara-perkara ghaib: siksa kubur. dengan nama bapa. berpihak kepada salah satu etnis. Termasuk keyakinan mereka tentang 12 ) Lihat Dar’u Ta’arudli Al-Aqli wa An-Naqli. hal. Di dalam aqidah Islam terdapat hal-hal yang memusingkan akal dan sulit dipahami. melainkan pasrah. akal tidak meni lainya mustahil (impossible). Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. dan patuh. Allah telah memilih mereka sebagai pilihan dan menjadikan bangsa-bangsa lainnya sebagai keledaikeledai yang bisa ditunggangi oleh bangsa Yahudi. Menurut mereka. Bagaimana mungkin tiga oknum menjadi satu? Ini adalah kemustahilan yang tidak bisa digambarkan. dan Ad-Durroh Al-Mukhtahsarah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. Neraka. tetapi tidak Berisi Sesuatu yang Mustahil. Surga. Ternyata ketika penindasan Hitler terhadap Rusia semakin kuat pasca Perang Dunia Kedua. Sebab. aqidah-aqidah Yahudi yang sudah diubah.

maka sejak saat itu yang bersangkutan telah bebas melakukan apa saja yang dilarang. maka makanan dan minuman itu akan berubah wujud di dalam dirinya. 110-111. barangsiapa memakan roti dan meminum khamr di gereja pada hari Paskah. Kemudian. Ibnu Taimiyah. sedangkan Perjamuan Tuhan berjumlah ribuan setiap tahunnya dan tersebar di mana-mana. ada sebagian orang yang mengatakan. Hakikatnya. hal. dan dibebaskan dari segala bentuk kejahatan dan kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. Mereka menggabungkan dua hal yang paradoks di dalam pembicaraan mereka. apabila pihak pembeli sudah menerima sertifikat pengampunan dosa dan memasukkannya ke dalam tasnya. yang berisi perjanjian bahwa pihak gereja menjamin pihak pembeli akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. istrinya dan anaknya tentang tauhid mereka. mana mungkin bisa digambarkan bahwa roti dan khamr berubah wujud menjadi daging dan darah. Ibnul Qayyim. dan dengan demikian ia telah larut di dalam ajaran-ajarannya. dan dihalalkan baginya apa saja yang semula diharamkan. Lantas. Keyakinan ini merupakan suatu perkara yang pasti ditolak oleh akal. Syaikh Muhammad Abu Zahrah. hal. Hal itu semacam pembagian Surga dan memperjualbelikannya secara terbuka dengan menulis serti fikat untuk para pembeli. si wanita mengatakan sesuatu yang lain dan si anak mengatakan pendapat yang lain lagi. 2/155. niscaya mereka akan terbagi menjadi 11 pendapat. Yesus memotong-motong roti itu dan membagikannya kepada mereka untuk dimakan. 114-115 14 ) Al-Jawab Ash-Shahih li Man Baddala Diin Al -Masih. 99. “Seandainya anda bertanya kepada seorang pria Nashrani. hal. Sehingga.Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa An-Nashara. mana mungkin jasad dan darahnya bisa dibagikan kepada semua orang?! Sedangkan serti fikat pengampunan dosa merupakan salah satu lelucon gereja dan ketololan yang tidak akan sudi dilakukan oleh orang yang sedikit berakal sehat. dan lain-lain yang dini lai mustahil oleh akal. Karena –menurut mereka. ketika itu Yesus membagikan khamr (minuman keras) dan roti kepada mereka. sertifikat pengampunan dosa. dan Muhadlarat fi An-Nashraniyah. “Seandainya ada 10 orang Nashrani berkumpul. Mereka berbicara berdasarkan kebodohan.” Dan ada pula yang mengatakan. mereka beranggapan bahwa Yesus pernah mengumpulkan murid-muridnya pada malam hari sebelum penyalibannya. seolah-olah ia memasukkan daging dan darah Yesus ke dalam perutnya. niscaya si pria akan mengatakan sesuatu. 321 15 .khamr mengisyaratkan darah Yesus dan roti mengisyaratkan jasadnya.13 Oleh sebab itu. Karena itu. Jadi.“Perjamuan Tuhan”. Lihat Al-Ilmaniyah. sebagian cerdik pandai mengatakan bahwa semua ucapan manusia bisa dimengerti kecuali ucapan umat Nashrani.14 13 ) Perjamuan Tuhan termasuk salah satu keyakinan umat Nashrani yang sesat. Hal itu karena orang yang membuatnya tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Dan lihat Al. sementara orang-orang yang makan itu merasakan cita rasa roti dan khamr pada umumnya?! Dikatakan bahwa jasad Yesus itu satu. Konon. Karena.

dan AtTasyayyu’ wa Asy-Syi ’ah. Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman dari sebuah terowongan di Samura. Golongan ini disebut Firqah Qomariyah. Menurut mereka. Abdurrahman bin Muljam. “Assalamu‟alaika. bahwa Al-Qur‟an yang lengkap bersama dengan imam yang sedang ditunggu akan muncul di akhir zaman. apa gerangan bagian kehitaman yang ada di bulan itu sebelum Ali diciptakan?! Sebagian lainnya beranggapan bahwa Ali berada di matahari. mereka mengkultuskan bulan dan menyembah Ali yang berada di sana. kasih sayang dan keadi lan Allah bilamana manusia hidup tanpa petunjuk dan wahyu hingga ketika akhir zaman tiba maka Allah akan menurunkan Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi mereka? Sedangkan kaum Nushairiyah memiliki reputasi tertinggi dalam kebohongan ini. DR. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa Ali tinggal di bulan. pada bagian kehitaman di bulan tersebut. Ahmad Al-Kasrawi. lihatlah khurafat terowongan itu.16 Mereka juga berangapan bahwa tempat tinggal Ali bin Abi Thalib adalah awan. hal. Subhanallah! Lalu. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. berpendapat bahwa AlQur‟anul Karim yang ada di tangan umat Islam dan telah dijamin untuk dilindungi oleh Allah adalah Al-Qur‟an yang tidak lengkap dan telah diubah. Oleh karena itu. 31-32. Oleh 15 ) 15 Lihat Ar-Radd ‘Ala Ar-Rafidlah.15 Lalu. 87 16 itu telah ) Lihat Al-Harakat Al-Bathiniyah fi Al-Alam Al-Islami. wahai Abul Hasan). simaklah statemen mereka. 365 16 . Semua firqah mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. apa gunanya Al-Qur‟an yang tidak akan muncul kepada manusia kecuali di akhir zaman nanti? Kemudian. Karena mereka beranggapan bahwa si pembunuh membebaskan lahut dari nasut. ya Abal Hasan (Salam sejahtera untukmu. Muhammad bin Ahmad Al-Khathib.Jikalau kita mengamati dengan seksama aqidah-aqidah yang diyakini oleh aliran-aliran sesat. hal. maka mereka akan berkata. Kendati pun demikian mereka sangat menghormati pembunuhnya.” Mereka juga mengatakan bahwa petir adalah suaranya dan ki lat adalah cemetinya. Pertama-tama. Kaum Rafidlah. hal. sesuaikah dengan kebijaksaan. maka kita akan menemukan bahwa di dalamnya banyak terdapat kemustahilan. Jika ada awan yang melintasi mereka. misalnya. Mereka berpendapat bahwa Ali tinggal di bulan. kemudian.

mereka menghadap ke arah pemimpin mereka. maka kiblat mereka di Akka. bangsa Arab maupun non Arab. 1415 17 . aqidah Ahli Sunnah bebas dari itu semua. Golongan mereka disebut dengan Firqah Syamsiyah. dan Al-Baha’iyah. Al-Baha’iyah. hal. dan keadaan. 8. 150.berada di perjalanan pada waktu alat komunikasi nirkabel dan televisi belum ada? 18 Jadi. Ahmad bin Sa’ad bin Hamdan. Pun ketika ia di Akka.17 Jika kita mengamati aqidah kaum Baha‟iyah. Begitulah seterusnya. DR. Bahkan. hal. Ketika mengerjakan shalat. Ia berlaku bagi generasi awal maupun belakangan. Hal itu ditegaskan sendiri oleh sang pemimpin. DR. Haqiqat AlBabiyah wa Al-Baha’iyah. Dan ketika ia berada di Baghdad. 31-38. tempat. umat. segala urusan tidak bisa berjalan tanpa aqidah Islam. hal. Abdullah Al -Hamawi. 2/93-103 18 ) Lihat Al -Baha’iyah Naqd wa Tahlil. Muhibbuddin Al-Khathib. hal. Universal dan Berlaku untuk Segala Zaman. Ketika ia berada di Teheran. dan berlaku untuk segala zaman.karena itu. Ihsan Ilahi Zhahi r. dan setiap orang yang berakal tidak punya pilihan lain selain memvonisnya sebagai aqidah yang sesat dan mustahil. Ambillah contoh tentang kiblat kaum Baha‟iyah. DR. alhamdulillah. universal. Suhair Al-Fiil. Al-Baha‟ Al-Mazandarani. 223. mereka menghadap ke arah matahari sewaktu beribadah. Tempat. Umat dan Keadaan Aqidah Islam bersifat umum. Kiblat itu berubah-ubah seiring dengan perpindahan dan pergerakan sang pemimpin. maka kita akan melihatnya penuh dengan keanehan. Umum. 17 ) Lihat An-Nushairiyah. maka penjara Teheran adalah kiblat mereka. Adakah seseorang yang pernah melihat permainan seperti ini? Kemudian. bagaimana cara kaum Baha‟iyah mengetahui kiblat mereka sewaktu Al-Baha‟– sang pemimpin. maka kiblat mereka adalah Baghdad. Aqidah Khatmi An -Nubuwwah. Muhsin Abdul Hamid.

sedangkan Allah lah yang langsung menangani pemeliharaan dan eksistensinya. maupun pengurangan. sebagaimana diriwayatkan dari generasi Salaf. penambahan. dan jernih.” (QS. Tidak lama setelah batangnya mengeras dan durinya menguat. dan manipulasi terhadap kitab suci mereka. Ia ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya tanpa mengalami perubahan. Aqidah Islam sangat kokoh ketika menghadapi bertubi-tubi pukulan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi. dan paham-paham yang destruktif. Majusi. baranya sudah redup. dan kekal. tiba-tiba ia mulai hilang dan 19 ) Lihat Tsabat Al-Aqidah Al-Islamiyah Amama At-Tahaddiyat. “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. ternyata ia kembali muda. Ash-Shaff: 8) Salah satu contoh yang menunjukkan kekokohan dan keberlanjutan aqidah Islam adalah bahwa pendapat-Pendapat Ahli Sunnah tentang sifat-sifatAllah. Aqidah-aqidah tersbut tidak mempunyai sifat kekal dan berkelanjutan. dan lain-lain. Aqidah Islam akan tetap kokoh sampai hari Kiamat dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Kaum Yahudi dan Nashrani telah melakukan penggantian. dan tidak menyerahkan hal itu kepada salah satu makhlukNya? Allah Ta‟ala berfirman. Betapapun besar dan bagusnya aqidahaqidah tersebut ternyata tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama setelah melewati banyak perubahan dan berbagai macam perkembangan. semuanya masih terpelihara. Stabil dan Kekal Aqidah Islam adalah aqidah yang kokoh. pengubahan. penggantian. walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Kokoh. Syaikh Abdullah Al-Ghunaiman 18 . dan lain-lain. namun Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya. takdir. dan sesungguh-nya Kami benar-benar memeliharanya. Ini sangat berbeda dengan millah-millah yang lain. 19 Bagaimana tidak. Sedangkan firqah-firqah lainnya jarang sekali mampu bertahan dengan memegang teguh sebuah pokok. golongangolongan yang sesat. “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an.9. dan apinya sudah padam. syafaat. Setiap kali mereka menganggap bahwa tulangnya sudah rapuh. terang.” (QS. stabil. Nashrani. Al-Hijr: 9) Dia juga berfirman.

baik dalam skala individu maupun kelompok. Hal itu karena aqidah yang benar merupakan hal terbaik yang didapatkan oleh hati dan dipahami oleh akal. takdir baik dan buruk. dan mengantarkan pemiliknya kepada tujuan tertinggi dan tempat terhormat. Tidak lama setelah komunisme mencapai puncak kejayaannya. pengamalannya terhadap konsekuensi aqidah pun meningkat. para Malaikat-Nya. sempurna kemuliaannya. dan menyebarluaskan kemuliaannya di tengah khalayak. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu dengan lebih jelas ketimbang fakta komunisme yang pernah menggemparkan dan menghebohkan dunia. Aqidah yang benar akan membuahkan pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak yang luhur. Keutamaan sejati yang tidak tertandingi oleh keutamaan manapun dan kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh kemuliaan manapun. aqidah-aqidah atau paham-paham tersebut adalah produk manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan kebijaksanaan. kitab-kitab suci-Nya. Kemuliaan seperti itulah yang bisa mengangkat hati. Mengangkat Derajat Para Penganutnya Barangsiapa menganut aqidah Islam lalu pengetahuannya tentang aqidah itu meningkat. Dan kemuliaan itulah yang bisa mengangkat umat ke puncak kejayaan dan kemuliaan. menyucikan jiwa. menaikkan pamornya. dan aktifitasnya untuk mengajak manusia ke dalamnya juga meningkat. hari Akhir. Sehingga. tiba-tiba ikatannya terlepas dan susunannya berguguran di tangan para penganutnya sendiri. Orang yang memilikinya akan mencapai puncak keutamaannya. maka Allah akan mengangkat derajatnya. para Rasul-Nya. sesungguhnya wujudnya adalah upaya mencapai kesempurnaan dan komitmen untuk menghiasi diri dengan keutamaan dan membersihkan diri dari kenistaan. dan tinggi derajatnya di tengahtengah manusia. 10.lenyap. kehidupan yang baik bisa diraih di dunia dan kebahagiaan yang kekal bisa dirasakan di Akhirat. 19 . menjernihkan pandangan mata. Karena. berikut pekerjaan-pekerjaan hati yang berporos pada kembali kepada Allah dan tertariknya seluruh dorongan hati kepada-Nya. Dasar dan pondasi kemuliaan itu adalah aqidah yang benar yang dibangun di atas pondasi iman kepada Allah.

3/1524). meluncur dari puncak kejayaannya. dan mendapatkan pertolongan. maka maka Allah Allah akan akan Dan barangsiapa meninggalkannya. menganut aqidah yang benar. mereka tidak lama lagi akan segera jatuh dari ketinggiannya. “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.disertai pelaksanaan terhadap syariat-syariat yang lahir.perpecahan sesudah persatuan. selamat. Barangsiapa memuliakannya. kemalasan sesudah kerja keras. Hal itu bisa diketahui oleh setiap orang yang membaca sejarah. Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang melecehkan mereka. kehinaan sesudahkejayaan. Kemenangan dan Kemapanan Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang memiliki aqidah yang benar. “Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang membela kebenaran. Muslim. kebodohan sesudah pengetahuan. kitab Al-Imaroh. memecah-belah kesatuannya. sementara mereka seperti itu. dan membuat musuh-musuh menguasai mereka.” (QS. ia ditimpa kekerdilan sesudah kebesaran. Syaikh Abdullah Al. Merekalah orang-orang yang menang. Sabda Rasulullah SAW. 20 ) Lihat Dzammu Al-Furqah wa Al-Ikhtilaf di Al-Kitab wa As-Sunnah. serta pemenuhan hak-hak seluruh makhluk. hal. menistakannya. dan pengangguran sesudah keaktifan. Sampai datang keputusan Allah.Ghunaiman. kejatuhan sesudah ketinggian. dan mendekati titik nadir kehancuran dan kebinasaannya. Kemudian umat yang melenceng dari aqidahnya yang benar dan menyimpang dari minhaj agamanya yang lurus. Hal itu karena penyimpangan aqidah akan berdampak paling signifikan dalam merusak eksistensi umat. Akibatnya. 15 20 . Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan. 20 Allah Ta‟ala berfirman. AlMujadalah: 11) 11.” (HR.

sehinggamenjadi beban bagi orang lain dan menjadi mangsa yang sangat mudah bagimusuh-musuhnya yang telah berhasil menguasai mereka. 12. Maka barangsiapa berpegang teguh padanya. Selamat dan Sentosa Karena As-Sunnah adalah bahtera keselamatan. hal. menghalalkandaerah terlarangnya dan menjarah kekayaannya? Peristiwa-peristiwa itu disebabkan sejumlah faktor.Manakala umat Islam menyimpang dari ajaran agamanya. 22 13. dan Al-Adhomah. niscaya akan selamat dan sentosa. Sebaliknya. 444. sebagaimana yang terjadi di Andalusia dan lain-lain. Ini adalah fakta yang diketahui dengan benar oleh musuh-musuh Islam pada masa lalu dan pada masa kini. Ibnu Sa’di. maka terjadilah apa yang terjadi. Ibnu Taimiyah. hal. sehingga mengakibatkan jatuhnya korbanjiwa yang hampir mendekati angka dua juta jiwa dan menyebabkanruntuhnya singgasana khilafah Islamiyah? Dan apa pula yang menuntun umatIslam mundur ke belakang dari pentas peradaban akhir-akhir ini. Aqidah Islam adalah Aqidah Persaudaraan dan Persatuan Umat Islam di berbagai belahan dunia tidak akan bersatu dan memiliki kalimat yang sama kecuali dengan berpegang teguh pada aqidah mereka dan mengikuti aqidah tersebut. 24 22 ) 22 Lihat Naqdlu Al-Mathiq. hal. namun yang terutama dan terpenting adalah “penyimpangan aqidah”. 21 Apa yang membuat Andalusia melayang? Dan apa yang mendorong umat Nashrani menguasainya dan menistakan warganya? Apa pula yang membuatbangsa Tartar yang demikian perkasa mampu melakukan serangan sporadisterhadap wilayah teritorial Islam. mereka telah –dan terus-menerusmelakukan serangan dahsyat yang bertujuan 21 ) Lihat Tanzih Ad-Diin wa Hamalatihi wa Rijalihi. 48 21 . Al-Adillah wa Al-Barahin. niscaya akan tenggelam dan celaka. Karena itu. hal. 303. Muhammad Al -Khadlir Husain. Dan barangsiapa meninggalkannya. mereka tidak akan berselisih dan berpecah belah melainkan karena kejauhan mereka dari aqidah itu dan penyimpangan mereka dari jalannya.

dan pemeluknya pun adalah orang-orang yang istimewa. 17. tetap. Mereka mengetahui siapa yang harus dijadikan sebagai teman dan siapa yang harus diposisikan sebagai musuh. Kekacauan dan Kehancuran Karena. 15. Selamat Tujuan dan Tindakan Pemeluk aqidah Islam selamat dari penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah. sebagian dari mereka melakukan penyimpangan dalam masalah ibadah. manhajnya satu. Walhasil. Sehingga. Sebab. Anda bisa menemukan mereka 22 . tersesat jalan.melemahkan aqidah yang tertanam di dalam jiwa umat Islam. jalan mereka adalah lurus dan tujuan mereka jelas. Hal itu karena aqidah yang benar memberinya tolok ukur yang detil dan tidak pernah salah. Sehingga mereka akan dilanda perpecahan (friksi) di antara sesamanya dan barisan mareka dipenuhi dengan perselisihan. Ia juga tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Walhasil. Jihad maupun dakwah mereka pun akan mudah dipatahkan. 14. pemeluknya pun selamat dari tindakan mengikuti hawa nafsu dan tindakan serampangan dalam membagi wala‟ (loyalitas) dan bara‟ (berlepas diri). Istimewa Aqidah Islam adalah aqidah yang istimewa. sehingga ia tidak pernah menyembah dan berharap kepada selain Allah. Berbeda dengan para penganut aqidah lainnya. hatinya merasa tenang dengan ketentuan-Nya. 16. dan tidak berubah-ubah. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran kepada Para Pemeluknya Tidak ada kecemasan di dalam jiwa dan tidak ada kegalauan di dalam pikiran. cinta dan kebencian. Prinsipnya jelas. dadanya lapang menerima keputusan-Nya. mereka akan mudah dikalahkan. Sehingga ia merasa rela menjadikan-Nya sebagai Rabb Yang Maha Mengatur dan sebagai Hakim Yang Maha Menetapkan hukum. dan pikirannya terang dengan mengenal-Nya. Melindungi Para Pemeluknya dari Tindakan Serampangan. Karena. Walhasil. aqidah ini bisa menyambungkan seorang mukmin dengan Penciptanya. dan kehancuran. pemeluknya pasti selamat dari ceraiberai.

di manapun ada peluang dosa. Akhlak (Moralitas) dan Mu’amalah (Interaksi Sosial) Aqidah ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hal-hal tersebut. anda bisa menemukan orang yang menyerahkan kepemimpinannya kepada setan dan mengikuti apa yang dibisikkan setan kepada para pemimpin kekufuran dan para dedengkot kesesatan.” (QS.adalah buah dari aqidah yang diyakini oleh seseorang dan efek dari agama yang dianutnya.menyembah kuburan dan menyampaikan kurban atau nadzar kepadanya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Aqidah Islam memerintahkan kepada para penganutnya agar mengerjakan segala macam kebajikan dan melarangnya dari segala macam keburukan.akan dipaparkan dengan jelas pada pembahasan tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jama‟ah. Allah Ta‟ala berfirman. Ia memerintahkan berbuat adi l dan berjalan lurus. Al-An’am: 132) 23 . Hal inilah yang –insya Allah. Sebaliknya. seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidlah dan kalangan sufi. Sesungguhnya penyimpangan di dalam perilaku. Karena perilaku – pada ghalibnya. kondisi masyarakat menjadi stabil karena salah satu pondasi aqidah adalah iman kepada hari Kebangkitan dan balasan atas segala amal perbuatan. Berpengaruh terhadap Perilaku. akhlak. dan mu‟amalah merupakan akibat dari penyimpangan di dalam aqidah. 18. Walhasil. mereka akan segera menjauhinya karena takut akan siksa. manusia dikendalikan dan diarahkan oleh aqidah (ideologi) mereka. 19. Di kalangan sebagian aliran sesat dan paham yang destruktif. mereka selalu bergegas mendatanginya dengan harapan mendapatkan pahala. Mendorong Para Pemeluknya untuk Bersikap Tegas dan Serius dalam Segala Hal Di manapun ada peluang untuk mendapatkan i lmu yang bermanfaat dan mengerjakan amal shalih. serta melarang berbuat zhalim dan menyimpang. “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya. Karena.

orang-orang yang bertaqwa dan beriman memi liki keamanan dan petunjuk yang sempurna di masa kini (dunia) dan di masa mendatang (Akhirat). Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Membangkitkan Rasa Hormat kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah di dalam Jiwa Orang Mukmin Hal itu karena orang mukmin mengetahui bahwa Al-Qur‟an dan AsSunnah adalah hak. Dan mereka tidak akan gentar menghadapi orangorang yang suka menteror maupun orang-orang yang suka melecehkan. sehingga di dalam jiwanya terbangun rasa hormat kepada keduanya dan kesiapan untuk mengamalkannya. Allah Ta‟ala berfirman. Segala kebaikan ada di dalam mengikuti kaum Salaf Dan segala keburukan ada di dalam pengada-adaan (bid’ah) kaum khalaf. dan kebahagiaan di dunia dan Akhirat. keamanan pun tidak ada. mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hal itu karena ia berdiri di atas pondasi iman kepada Allah dan kewajiban untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah semata. petunjuk dan rahmat. “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman. 22. Mengantarkan kepada Pembentukan Umat yang Kuat Umat (yang memeluk aqidah Islam) akan mengorbankan apa saja untuk memperkokoh agamanya dan memperkuat pilar-pilarnya. Mereka tidak mempedulikan apa pun yang menimpa mereka dalam rangka memperjuangkan hal itu. keamanan adalah kawan seiring iman. tanpa beribadah kepada yang lain. benar.20. Sehingga manakala iman tidak ada. 21. karena kebaikan yang sepenuhnya baik adalah mengikuti dan menelusuri jejak mereka. Al-An’am: 82) Jadi. Menjamin Kehidupan yang Mulia bagi Para Pemeluknya Di bawah naungan aqidah Islam akan tercipta keamanan dan kehidupan yang mulia. 24 .” (QS. kebaikan. Menyambungkan Orang Mukmin dengan Generasi Salafush Shalih Itulah hubungan yang sangat mulia. Tidak ada keraguan bahwa hal itu merupakan faktor penyebab terciptanya keamanan. 23. Sebab.

memurnikan tauhid. dan kelembutan Allah akan mengikis habis kuman-kuman frustasi dan bibit-bibit kemalasan. Bahkan. tawakkal tidak mengajak kepada pengangguran atau mengurangi pekerjaan. Jadi. bersandarnya hati kepada kekuasaan. memerangi Ahli kebati lan. ilmu. menurut istilah syara‟ berarti menghadapkan hati kepada Allah sewaktu bekerja seraya memohon bantuan kepada-Nya dan bersandar hanya kepada-Nya. Tawakkal terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab (usaha) yang diperintahkan. seperti iman. kemurahan. dan dakwah. tawakkal memiliki pengaruh yang besar dalam memacu semangat orang-orang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang semula mereka kira kemampuan mereka dan sarana-sarana pendukung yang ada tidak mampu menggapainya. Tawakkal yang paling agung adalah tawakkal kepada Allah dalam mencari hidayah (petunjuk). Barangsiapa mengabaikannya. maka tawakkalnya tidak sah.23 24. mereka lah orang-orang yang setiap saat diancam dengan hukuman dan siksaan. Tekad yang kuat dan benar yang dibarengi dengan tawakkal kepada Allah Penguasa segala sesuatu pastilah akan berakhir dengan kebenaran dan keberuntungan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Karena. Ini adalah tawakkal para Rasul dan. yakin. 306 25 .Sedangkan orang-orang yang suka berbuat syirik dan maksiat adalah orang-orang yang selalu diliputi ketakutan. 23 ) Lihat Fi Dhilli Asy-Syari ’ah Al-Islamiyah Yatahaqqaqu Al-Amnu wa Al -Hayat Al-Karimah li Al-Muslimin. Karena tawakkal merupakan suatu sarana yang paling kuat dalam menggapai apa yang diinginkan dan menolak apa yang tidak diinginkan. Tawakkal. Bahkan. hal. secara mutlak. Itulah esensi dan hakikat tawakkal. Membuat Hati Penuh Dengan Tawakkal kepada Allah Aqidah Islam memerintahkan kepada setiap manusia agar hatinya selalu diliputi cahaya tawakkal kepada Allah. lalu mengencangkan punggung harapan dengan bisa menjadi bekal bagi setiap orang untuk menerobos ombak samudera yang dalam dan menantang binatang buas yang ganas di dalam habitatnya. para pengikutnya yang utama. Karena. dan menggapai apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. mengikuti Rasulullah. tawakkal adalah sarana yang paling efektif untuk tujuan itu. Mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkannya.

hal. bahwa orang yang merasa mulia dengan-Nya adalah orang yang mulia. Jika seseorang merasa yakin bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Memberi Manfaat. Ia tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk manapun dalam upaya mendatangkan keuntungan dan menolak bahaya. Karena ia telah meletakkan jiwanya di dalam brankas yang kuat dan menyembunyikannya di dalam sudut yang kokoh. Maha Mendatangkan bahaya. Mengantarkan kepada Kejayaan dan Kemuliaan Aqidah yang benar akan mengantarkan penganutnya kepada kejayaan dan kemuliaan. ia terbebas dari perbudakan sesama makhluk.59. Dengan demikian. tidak takut kepada selain-Nya.Ishlah. 24 25.70 26 . melainkan hanya Allah sajalah yang menjadi pelindung dan penolong 24 ) Lihat Al-Fawaid. Ibnul Qayyim. dan Rosa’il Al . Membuatnya senantiasa berlindung kepada-Nya. Al-Hurriyah fi Al-Islam. maka jiwanya akan tenang. dan bahwa semua makhluk butuh kepada Allah. Apabila seseorang menyadari bahwa apa yang ditakdirkan mengenainya tidaklah akan meleset darinya. maka ia akan mendapatkan keamanan. Ali Imran: 159) Kaum manapun yang bisa menggabungkan antara mengambil sebab- sebab(ikhtiar) dengan tawakkal yang kuat kepada Allah pasti memiliki bekal yang cukup untuk hidup mulia dan bahagia. Muhammad Al-Khodlir Husain. sehingga tidak bisa dijamah oleh tangan-tangan musuh yang jahil dan usil. maka hal itu akan memberinya kekuatan dengan izin Allah. maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. dan apa yang meleset ditakdirkan darinya tidaklah akan mengenainya. dan tidak berharap melainkan dari kemurahan-Nya. sedangkan mereka tidak bisa memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya. 1/58. dan rasa takut kepada makhluk akan hilang dari hatinya. serta keberanian secara lisan maupun perbuatan. hal. Maha Memberi dan Maha Menahan. sedangkan orang yang berlindung kepada selain Dia adalah orang yang hina. 129-130. 33.Allah Ta‟ala berfirman. Jika seseorang berserah diri kepada Allah. Hatinya akan tenteram dan berserah diri kepada Allah dalam segala hal.” (QS.

meningkatkan akhlak (moralitas). Ibnu Sa’di. dan menunjukkan kepada jalan yang benaradalah ilmu yang bermanfaat. hal. Oleh karena itu. Ia juga mendapatkan kekuatan hati yang tidak bisa digapai oleh orang yang tidak mencapai derajatnya. 8 26 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz 27 . Sehingga di dalamnya tergabung ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alam. Apabila realitas menunjukkan sesuatu yang secara lahiriah terjadi kontradiksi. maka boleh jadi realitas itu hanyalah klaim yang 25 ) Lihat Ar-Riyadl An-Nadlirah. Ilmu Ekonomi. Jadi. ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. Ilmu Perindustrian.diperintahkan. baik dalam konteks dunia maupun Akhirat. Syariat Islam yang sempurna dan universal telah memerintahkan untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat. dianjurkan.baginya. tidak mungkin terjadi kontradiksi antara fakta-fakta ilmiah yang benar dengan teks-teks syar‟i (Al-Qur‟an dan As-Sunnah) yang benar dan terang. Ilmu Politik. sehingga ia mendapatkan kecukupan dari Tuhan dan kemudahan dalam segala urusan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki aqidah ini. menganjurkan. dan menyerukannya kepada manusia. Ilmu Fiqih dan Hukum. Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar Aqidah Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Karena ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang ditunjukkan oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah -adalah semua ilmu pengetahuan yang mengantarkan kepada tujuantujuan luhur dan membuahkan buah-buah yang bermanfaat. Ilmu Perang. Melainkan mendukung. Ilmu-Ilmu Bahasa Arab. dan ilmu-ilmu lainnya yang berguna bagi individu maupun masyarakat. 25 26. Jadi segala sesuatu yang bisa menyucikan perbuatan. ilmu apa saja yang bermanfaat baik dalam bidang agama maupun dunia. Bahkan syariat (Islam) menjadikan ilmu dunia yang bermanfaat sebagai bagian dari ilmu agama. Ia meminta pertolongan dan bantuan kepada-Nya. Ilmu Kedokteran26. Seperti: Ilmu Tauhid dan Ushuluddin. dan didorong oleh syariat (Islam) untuk dipelajari.

Orang-orang ekstrem membatasi diri dengan sebagian ilmu agama hingga sedemikian rupa. Ad-Dala’il AlQur’aniyah fi Anna Al-Ulum An-Nafi ’ah Dakhilah di Ad-Diin Al -Islami. atau nash yang dimaksud tidak secara eksplisit menunjukkan kontradiksi. nash yang eksplisit (sharih) dan fakta ilmiah adalah dua hal yang sama-sama qath‟iy (pasti). Akibatnya. mengkonsumsi makanan yang baik. Dalam hal ini sebagian orang dari kalangan Ahli ghuluw (orang-orang ekstrem) dan Ahli materi (kaum materialis) telah keliru. Salah satu buktinya adalah Allah Ta‟ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Mengakomodasi Kepentingan Ruh. Ibnu Sa’di. 6. Hasil ilmu pengetahuan mereka menjadi produk yang kering. Sedangkan kaum materialis membatasi diri dengan sebagian ilmu alam dan menolak ilmu-ilmu lainnya. hal. Akal mereka kacau-balau.tidak memiliki fakta. tidak bisa memberikan nutrisi kepada akhlak. Karena ia tidak dibangun di atas pondasi agama yang benar dan tidak memi liki keterkaitan dengannya. dan mengeksplorasi apa- 27 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya. dan Majmu’ Fatawa wa Rosa’il. namun ia tidak mengabaikan hak-hak indera(tubuh). 3/77 28 . Segala sesuatunya berjalan dengan sangat cermat. hal. mengerjakan amal shalih yang diridhai-Nya. dan tidak bisa menyucikan akal maupun ruh. harmonis. dan tidak ada kepentingan merampas kepentingan lainnya. Begitulah adanya. Islam memberikan perhiasan dan kenikmatan kepada tubuh secara adil. bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dua hal yang sama-sama qath‟iy. Kendati Islam memberikan perhatian yang besar kepada aspek penyucian jiwa dan peningkatannya kederajat keberuntungan. Syaikh As-Sa’di. dan keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. mereka menjadi atheis dan kafir. 27 27. Akhlak mereka rusak. Syaikh Muhammad bin Utsaimin. dan seimbang. dan Tubuh Tidak ada aspek yang lebih diunggulkan atas aspek lainnya. Walhasil. Karena. Hati. 20.

hal. Kemudian Allah mendorong orang-orang yang melaksanakan agama yang benar dan aqidah yang sahih menuju keluhuran. Syaikh Muhammad Al-Khodlir Husain. tidak mengekangnya. mereka terjerembab ke dalam jurang yang paling rendah. Bahkan Islam menyampaikan kabar buruk kepada orang-orang yang telah menggunakan akal mereka dan memilih mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka tanpa pemikiran. kesesatan. dan tidak mengingkari aktifitasnya. maka ia akanterjerumus ke dalam kebatilan. 41 29 ) Tambahan dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 29 . dan kemajuan yang benar. Dan barangsiapa membuang hal itu ke balik punggungnya. mengangkat kedudukannya. maka ia akan mengetahui betapa besar karunia Allah kepada seluruh makhluk.ketinggian. kerugian. perenungan. dan Al-Hurriyah fi Al-Islam. Barangsiapa mengetahui sebagian dari karakter agama yang agung ini. dan pengetahuan. aqidah-aqidah lain yang bertentangan dengan aqidah Islam mulai dari kalangan Ahli khurafat dan kaum paganis hingga kepada kalangan atheis dan materialissemuanya menjadikan para penganutnya seperti layaknya binatang. hal. supaya ia mengetahui rahasia-rahasia alam semesta dan fakta-fakta kehidupan. dan konsentrasi terbesar mereka adalah menikmati kebahagiaan hidup yang sesaat. Syaikh As-Sa’di. dan tempatnya akan diisi oleh akhlak yang nista. maka akhlak yang indah akan turut meninggalkannya. Tujuannya. Mengakui Peran Akal dan Membatasi Bidang Garapnya Aqidah Islam menghormati akal yang sehat. 28 28. kekecewaan. menghargai perannya. 37-38. Manakala agama yang benar meninggalkan hati. merenungkan dirinya sendiri dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya. Akibatnya. hal. bahkan lebih sesat dari binatang. 16. Kendati Islam memiliki pandangan 28 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. Ad-Durroh Al Mukhtasharah fi Mahasin Ad-Diin Al-Islami. Melalui media itu pula ia bisa sampai pada banyak masalah aqidah yang berada di dalam batas-batas kemampuannya. Karena. dan belenggu.apa yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya di dalam kehidupan ini. Islam tidak merestui bilamana seorang muslim memadamkan cahaya akalnya dan memilih taqlid buta dalam masalah aqidah (dan lainnya) 29 Islam justru meminta agar setiap muslim mengamati kerajaan langit dan bumi.

Mengakui Perasaan Manusiawi dan Mengarahkannya ke Arah yang Benar Perasaan adalah sesuatu yang bersifat naluri (insting). Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga potensi akal agar tidak tercerai-berai atau berantakan di balik perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui dan ditemukan hakikatnya oleh akal. dan perasaanperasaan lainnya. tidak 30 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. 4. ia tidak mau mencintai kecuali karena Allah. melainkan meluruskannya. dan setiap manusia normal pasti memilikinya. Sedangkan aqidah Islam bukanlah aqidah yang dingin dan beku. pada saat yang sama. mengamatinya. mengangkat derajatnya. Surga. Neraka dan sebagainya. 30 29.seperti ini terhadap akal. ia tidak melepaskan kendali penuh kepadanya. Seperti masalah dzat Tuhan. Tetapi. maka ia akan tersesat dan bergentayangan di dalam kebingungan yang tidak bisa dikendalikannya. melainkan aqidah yang hidup. akan tetapi Islam juga membatasi bidang garap akal. hal. bukan menjadi gancu penghancuran dan perusakan. Karena akal memiliki bidang garap sendiri yang memungkinkannya bekerja di sana. Ruang lingkup akal adalah segala sesuatu yang tampak dan konkrit. benci. dan akan memperhitungkan apa yang pernah dilakukannya. bersikap bijaksana di dalam perilaku dan interaksi sosialnya. kemudian membuat pemilik perasaan-perasaan itu penuh pertimbangan di dalam tindakan-tindakannya. Ia mengakui perasaan manusiawi dan menghargainya dengan sebaik-baiknya. Akal juga tidak boleh keluar dari apa yang ditunjukkan oleh nash-nash syar‟i. Sehingga menjadikannya sebagai sarana kebaikan dan pembangunan. dan mengarahkannya ke arah yang benar. Jika ia mencoba melangkah keluar dari bidang ini. DR. Aqidah ini mengendalikan perasaan cinta. ruh. tidak mau membenci kecuali karena Allah. Sehingga. Ia melakukan itu semua dengan bertitik tolak pada kaidah bahwa Allah melihatnya. Sedangkan perkara-perkara ghaib yang abstrak bukanlah bidang yang bisa dimasuki oleh akal. Ahmad Syari f. 74-79 30 .

Tanpa aqidah ini. Kemudian Allah memberi mereka makan untuk menghindarkan mereka dari kelaparan dan menjamin keamanan mereka dari ketakutan. DR. diliputi ketakutan dan kecemasan di berbagai penjuru. dan menghacurkan. AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN AQIDAH ISLAM 1. Yang Maha Esa`. 32 C. dan para penghuni berubah menjadi liar dan buas. Al Ikhlas 1-4 ‫ٕ ه‬ ٌ‫ح‬ )1( ‫د‬ َ َ‫هللاُ أ‬ َ ُْ ْ‫قُم‬ Artinya : Katakanlah: `Dialah Allah. 4. Secara Umum Aqidah Islam Mampu Mengatasi Semua Problematika Problematika perpecahan dan pertikaian. Syaikh As-Sa’di 31 . Dengan aqidah ini Allah telah mempersatukan hati yang bercerai-berai dan kecenderungan yang bermacam-macam. problematika politik dan ekonomi. Semua itu pernah menjadi simbol yang sangat menonjol dan menjadi cirri khas masyarakat Jahiliyah sebelum aqidah Islam menetap di dalam hati pemelukya. merusak. ia tidak akan terdorong oleh luapan rasa cinta atau letupan amarah untuk melakukan perbuatan yang tercela. masyarakat akan berubah menjadi masyarakat Jahiliyah yang marak dengan kekacauan. Qs. Yang ada di benak mereka hanyalah membunuh. Ahmad Syarif. 112:1) 31 ) Lihat Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Al-Aqli wa Al-‘Athifah. merampas. hal. Walhasi l. perilaku yang tidak bisa diterima. atau tindakan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. kemiskinan maupun yang lainnya. Dan dengan aqidah ini Allah mengajari mereka ilmu pengetahuan sesudah terbelenggu kebodohan. 31 30. Dengan aqidah ini pula Allah membuat umat Islam menjadi kaya sesudah mengalami kemelaratan.mau memberi kecuali karena Allah.(QS. kesehatan. dan tidak mau menahan kecuali karena Allah. 104-105 32 ) Lihat Ad-Diin Ash-Shahih Yahullu Jami ’al Masyakil. membuka mata mereka sesudah mengalami kebutaan.problematika kebodohan.

112:2) Pada ayat ini Allah menambahkan penjelasan tentang sifat Tuhan Yang Maha Esa itu. karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa. Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi-Nya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya. ‫ه‬ ًُ ‫هللاُ ان ه‬ )2( ‫د‬ َ‫ص‬ Artinya : Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan 32 .(QS. Tegasnya keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya. Telah diriwayatkan dalam hadis. sedang Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. tidak tersusun dan tidak berbilang. ٌٕ‫إًَب أيرِ إذا أراد شيئب أٌ يقٕل نّ كٍ فيك‬ Artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada afal-Nya. iaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat. 112:3) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya.(QS. yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon.Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW.S. Yasin: 82). menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa. (Q. "Bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Alquran. ْ َ‫ى يُٕن‬ ْ ِ‫ى يَه‬ )3( ‫د‬ ْ َ ‫ٔن‬ ْ َ‫ن‬ َ ‫د‬ Artinya : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan." karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam.

Maha suci Allah dari apa yang tersebut. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al Masih adalah anak Allah dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah” ُ َُّ‫ٍ ن‬ ُ َ‫ى ي‬ ْ‫ك‬ ٌ‫ح‬ )4( ‫د‬ ً ُ‫كف‬ َ َ ‫ٕا أ‬ ْ َ ‫ٔن‬ َ Artinya : dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia `. tidak pula diperanakkan. sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya.(QS. 2.(QS. atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: "Allah beranak". Sifat dan perbuatan-Nya.S. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. (Q. Dalam ayat lain yang sama artinya Allah berfirman: ‫فبستفتٓى أنربك انبُبت ٔنٓى انبٌُٕ أو خهقُب انًالئكة إَبثب ْٔى شبْدٌٔ أال إَٓى يٍ إفكٓى نيقٕنٌٕ ٔند هللا‬ ٌٕ‫ٔإَٓى نكبذب‬ Artinya: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah) "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki. Al Kafirun 1-6 (1) Artinya : Katakanlah: `Hai orang-orang kafir.bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dan Dia tidak beranak. Dengan demikian Dia tidak sama dengan makhluk lainnya. 109:1) (2) Artinya : Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. dan tidak pula diperanakkan. 112:4) Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat. As Saffat: 149152). Qs. 109:2) 33 . Ibnu 'Abbas berkata: "Dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa A.(QS. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.S.

Telah diriwayatkan bahwa Walid bin Mugirah. Beliau menjawab. "Hai Muhammad! Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. 'As bin Wail As Sahmi. bahwa "Tuhan" yang kamu sembah bukanlah "Tuhan" yang saya sembah. tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa. maka engkau telah bersekutu pula bersama-sama kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya". Sedang saya menyembah Tuhan yang tidak ada tandingan-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya. maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi SAW. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Dia. Lalu turunlah surah Al Kafirun sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. Jika agama yang engkau bawa itu benar. perbedaan sangat besar antara "tuhan" yang kamu sembah dengan "Tuhan" yang saya sembah. "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya".(QS. Kemudian Nabi SAW pergi ke Masjidilharam menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membaca surah Al Kafirun ini. maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka ke pada Nabi dengan menyakiti beliau dan para sahabatnya. (3) Artinya : Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. karena kamu menyembah "tuhan" yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau ia menjelma dalam sesuatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang kau dakwakan. tidak mempunyai teman wanita dan tidak menjelma dalam sesuatu tubuh. sehingga tiba masanya hijrah ke Madinah. Aswad bin Abdul Muttalib dan Umaiyah bin Khalaf bersama rombongan pembesarpembesar Quraisy datang menemui Nabi SAW. dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar. engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami menyembah Tuhanmu setahun. tidak mempunyai anak. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyatakan kepada orang-orang kafir. Maksudnya. menyatakan. 109:3) Dalam ayat ini Allah menambahkan lagi pernyataan yang disuruh sampaikan 34 . Kamu menyakiti tuhanmu dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang saya sembah.

Sedang "tuhan" yang kamu sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. agamaku`.(QS. Maksud keterangan di atas menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi jelas dengan adanya perbedaan apa yang disembah dan cara ibadat masing-masing. "Saya tidak beribadat sebagai ibadatmu dan kamu tidak beribadat sebagai ibadatku". 109:4) (5) Artinya : dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan tentang ibadat. maka dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menjelaskan bahwa. sedangkan Nabi tidak melebihi mereka sedikitpun dalam hal itu. dan untukkulah. "Kamu tidak menyembah Tuhanku yang aku panggil kamu untuk menyembah-Nya. maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadat. (6) Artinya : Untukmulah agamamu. Mereka menganggap bahwa ibadat yang mereka lakukan di hadapan berhalaberhala atau di tempat-tempat beribadat lainnya. 109:5) Kemudian sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW.kepada orang-orang kafir dengan menyatakan.(QS. Lagi pula ibadat saya hanya untuk Allah saja. Ini adalah pendapat Abu Muslim Al Asfahani. 109:6) Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firmanNya yaitu. karena Tuhan yang saya sembah maha suci dari sekutu dan tandingan.(QS. bahwa ibadat itu dilakukan secara ikhlas untuk Allah. Oleh sebab itu tidak mungkin sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan cara beribadat kepada-Nya. karena berlainan sifatsifat-Nya dari sifat-sifat "tuhan" yang kamu sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. sedang ibadatmu bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. atau di tempat-tempat sepi. (4) Artinya : Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. "Bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku". tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. dengan yang disembah oleh mereka. Dalam ayat lain yang sama maksudnya Allah berfirman: 35 .

bagi kamu amalan kamu".s. 5:72) Allah swt.(Al Baqarah): 139. maka dianggaplah murtad."Bagi kami amalan kami. Al Maidah : 72-77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: `Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam`.(QS. Dengan demikian Allah itu adalah Isa dan dan Isa itu adalah Allah. Pendirian inilah yang menjadikan mereka itu kafir dan sesat. maka orang itu tidak akan mendapat surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. tersebut adalah suatu pendirian yang dianut oleh mayoritas golongan Nasrani dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari pendirian tersebut. 3. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Selanjutnya Allah swt. Putra dan Ruhul Kudus. oleh sebab mereka berlebih-lebihan memuji Isa a. menerangkan bahwa Isa dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu baik dengan malaikat atau dengan bintang atau dengan batu. Isa adalah putra. padahal Al Masih (sendiri) berkata: `Hai Bani Israil.s. karena Isa sendiri berkata kepada Bani Israel supaya mereka menyembah Allah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah.S. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. menegaskan dengan sesungguhnya bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih anak Maryam. sebagaimana orang Yahudi keterlaluan pula menghina Isa terutama terhadap Maryam. Allah adalah Bapak yang menjelma pada anak yang merupakan Ruhul Kudus dan mereka adalah tiga kesatuan yang tidak terpisah-pisah. dan tempatnya ialah neraka. Qs. Pendirian orang-orang Nasrani terhadap diri Isa a. Orang-orang Nasrani berpendirian bahwa Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang mereka namakan tiga oknum. yaitu Tuhannya Isa dan Tuhannya Bani Israel. yaitu Bapak. karena orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang-orang yang berbuat lalim kepada diri 36 . Pendirian mereka ini sangat menyimpang dari kebenaran. Hal itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab Injil asli. Q. Jadi ayat ini jelas menunjukkan pengakuan langsung dari Isa bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah semata. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu`. Tegasnya seruanseruan Nabi Isa kepada Bani Israel seperti yang diterangkan oleh ayat ini untuk menegaskan agama Tauhid.

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu. Jika dibenarkan adanya Tuhan Bapak dan adanya Tuhan Putra. maka yang dinamakan Tuhan Bapak tentulah diketahui adanya lebih dahulu dan yang 37 . Jadi jelaslah bahwa ayat ini menggambarkan pendirian mayoritas orang-orang Nasrani zaman dahulu. Dengan demikian Yang Maha Kuasa itu adalah tunggal. Andaikata tuhan-tuhan itu berdamai yakni ada yang berkuasa di langit dan ada yang berkuasa di bumi. Segolongan kecil dari mereka itu ada yang berpendirian bahwa Allah itu adalah Isa Putra Maryam sedangkan segolongan kecil yang lain berpendirian bahwa Isa itu adalah Putra Allah. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. ) 73) Artinya : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: `Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga`. karena sifat damai adalah sifat orang yang lemah yang tidak sanggup menaklukkan sendiri. Putra dan Roh Kudus. Karena itu Dia adalah Maha Kuasa. menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari tiga oknum yaitu Bapak. maka berarti hilanglah kesatuannya. Dia adalah Maha Esa. Dan jika tidak demikian maka artinya Tuhan itu berbilang. maka terjadilah Tuhan itu lemah.mereka itu sendiri yang karenanya tidak wajar mendapat pembelaan dan pertolongan Allah. umpama terdiri atas tiga oknum dan ketiga-tibanya dianggap satu karena kesatuannya. Selanjutnya jika Tuhan itu berbilang. dengan demikian hilanglah ketuhanannya karena matinya Isa (salah satu oknum Tuhan) di tiang salib. Jadi ada Tuhan yang telah mati disalib dan dua yang masih hidup. dan dia bukan Allah. Pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa.(QS. maka artinya jika terjadi kehilangan salah satu daripadanya. Jika Tuhan berbilang maka artinya Yang Maha Kuasa itu lebih dari satu. dan jika mereka berdua atau lebih tentulah akan berebut kekuasaan yang akibatnya hancurlah alam ini. 5:73) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt.

Maha Pengampun. Sedangkan Tuhan itu bersifat Qadim. Al-Masih (Isa) 5:75) dan keistimewaan kedudukan ibunya (Maryam) kemudian menerangkan pula tentang hakikat kepribadian mereka berdua. Jika ditinjau dari segi logika.dinamakan Tuhan Putra tentulah diketahui adanya terkemudian.(QS. Artinya : Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yakni "adanya" sama dengan "tidak didahului oleh tiada" dan Tuhan itu bersifat Baqa' (kekal) yakni "adanya tidak diakhiri tiada". yaitu mempersekutukan Allah. karena masing-masing membawa tanda kerasulan dari Allah. dia telah mati. Isa adalah didahului oleh "tiada" karena itu dia tidak bersifat qadim karena dia tidak ada pada waktu sebelum dilahirkan oleh Siti Maryam dan Isa tidak bersifat baqa' (kekal) karena dia telah menjadi tiada. maka akan dimasukkan ke dalam azab api neraka. tidak ada perbedaannya dengan rasul-rasul yang datang pada masa sebelumnya. dan ibunya seorang yang sangat benar. Maha Penerima tobat hamba-Nya yang tenggelam dalam kesesatan kemudian benar-benar beriman dan bertakwa dengan iringan amal-amal saleh. Keistimewaan Al-Masih ialah dia adalah utusan Allah. kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari Ayat ini memperhatikan menerangkan ayat-ayat keistimewaan Kami kedudukan itu). Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami). karenanya pada ayat ini Allah memperingati orang Nasrani supaya meninggalkan kepercayaan yang salah dan hendaklah mereka kembali kepada ajaran-ajaran tauhid dan jika mereka masih tetap pada kekafiran.(QS. Jika 38 . 5:74) Ayat ini menerangkan bahwa tingkah laku orang-orang Yahudi itu sangat mengherankan karena telah menerima ayat-ayat yang mengandung cercaan yang disertai ancaman-ancaman namun tidaklah tergerak hati mereka untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan-Nya padahal Allah sangat luas rahmatNya. kedua-duanya biasa memakan makanan. ) 75) Artinya : Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Demikianlah sesatnya pendirian orang Nasrani.

Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah supaya menanyakan 39 . Allah menerangkan kepada Muhammad saw. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Masih adalah seperti rasul-rasul yang lain. yaitu manusia biasa yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani yang antara lain makan makanan untuk menghindari lapar dan menjaga kesehatan untuk kelanjutan hidup. Artinya : Katakanlah: `Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah. Selanjutnya pada akhir ayat ini. Jadi yang wajar dan yang berhak disembah hanyalah Yang Maha Kuasa karena Dia diperlukan pertolongannya. bagaimana cara-cara Allah menjelaskan kepada Ahli Kitab tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya yang menunjukkan kesesatan pendirian mereka tentang AlMasih. dia adalah makhluk biasa yang karenanya tidak dapat dikatakan Tuhan pencipta dan tidak wajar disembah.. jadi Al-Masih menyembah Allah. Jika Al-Masih dijadikan tanpa bapak. Ibu Al-Masih adalah seorang yang sangat mulia dan bertakwa kepada Allah dan kedudukannya hampir sederajat dengan kedudukan rasul. tentulah dipandang mulia oleh yang memerlukan. Adalah suatu kebodohan apabila seseorang menyembah kepada orang yang sederajat dengannya baik dalam hakikat kejadian maupun dalam memerlukan pertolongan. Ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu "bukan Allah" karena Allah adalah yang disembah. maka Allah menjadikan ular dan membelah laut sebagai mukjizat bagi Nabi Musa. Kemudian Allah meminta perhatian Nabi Muhammad bagaimana caracara Ahli Kitab menolak penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan Allah itu yang menunjukkan bahwa mereka memanglah tidak mempergunakan akal pikiran yang sehat karena mereka terbelenggu oleh taklid buta. 5:76) Ayat ini menerangkan betapa sesatnya orang-orang Nasrani yang menyembah Al-Masih.(QS. maka Nabi Adam dijadikan tanpa ibu dan bapak. Tiap-tiap orang memerlukan sesuatu. Tiap-tiap yang diperlukan. Allah itu bebas dari kewajiban menyembah (beribadat). Tegasnya penyembah adalah orang yang memandang dirinya sendiri rendah dan hina dari yang disembah.Allah menyembuhkan sakit sopak dan menghidupkan orang mati sebagai mukjizat bagi Al-Masih. AlMasih sangat terkenal kuat ibadahnya kepada Allah. sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?` Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

) 77) Artinya : Katakanlah: `Hai Ahli Kitab. membuat bidah. 5:77) Pada ada ayat ini Allah melarang Ahli Kitab yang di masa Nabi Muhammad bertindak keterlaluan di dalam agama sebagaimana nenek moyang mereka dahulu dan melarang mereka mengikuti sebab-sebab yang membawa nenek moyang mereka kepada kesesatan sehingga menyesatkan pula orang lain dari jalan pertengahan (ajaran Islam) dengan sebab mereka meninggalkan hukum syariat dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. sedang Al-masih sendiri ternyata tidak sanggup memberi mudarat kepada orang-orang Yahudi itu dan sahabat Al-Masih tidak dapat menolongnya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa orang Yahudi itu memusuhi Al-Masih dan mereka hendak membinasakannya. mengapa mereka itu menyembah selain Allah. menghalalkan yang haram dan meninggalkan sunah Rasul. sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Selanjutnya pada akhir ayat ini Allah mengancam orang-orang Nasrani bahwa Allah Maha Mendengar terutama ucapan kekafiran mereka dan Maha Mengetahui kepalsuan yang dikandung dalam hati mereka. Pantaskah orang yang lemah seperti demikian dipandang sebagai Tuhan.kepada orang-orang Nasrani. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).`(QS. janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Tidakkah cerita mereka ini menunjukkan bahwa Al-Masih itu sangat lemah. Wajarkah orang yang tidak mempunyai kesanggupan itu dipandang sebagai Tuhan. Orang-orang lain menjadi sesat karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain. b. Tidakkah mereka sendiri bercerita bahwa Al-Masih ketika dianiaya di atas tiang salib dia meminta air karena haus dan orang-orang Yahudi hanya memberikannya air cuka yang dituangkan ke lubang hidungnya. Jadi dengan ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa Ahli Kitab itu adalah: a. dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. 40 . Orang-orang yang sesat sejak dahulu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama. yaitu memperluas bidah yang diada-adakan oleh para pendeta mereka.

terus-menerus berada dalam kesesatan. berbuat bidah dan menyimpang dari iktikad yang benar. menjelaskan keyakinan ahli kitab yang salah. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldaniyah sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Uzair adalah seorang tukang tenung bangsa Yahudi. Oleh karena kaum Yahudi menganggapnya sebagai seorang suci yang lebih dekat kepada Allah bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan "anak Allah". tunggal. mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. tidak berbapak dan tidak bersekutu dengan apa dan siapa pun. dan rajin mengumpulkan naskah-naskah Kitab Suci dari berbagai daerah. Dia juga yang menulis hal-hal yang mengenai peredaran matahari. Mereka berkeyakinan bahwa "Uzair itu putra Allah". menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. bagaimana mereka sampai berpaling?(QS. At Taubah : 30-33 ) 30) Artinya : Orang-orang Yahudi berkata: `Uzair itu putera Allah` dan orang Nasrani berkata: `Al Masih itu putera Allah`. tidak beranak. Semasa hidupnya dianggap orang sebagai masa kesuburan agama Yahudi karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Qs. 9:30) Pada ayat ini Allah swt. Orang-orang yang berpaling dari agama Islam. Dia seorang pengarang ulung.c. menyusun kembali kitab-kitab bermutu yang telah hancur binasa. baik orang-orang Yahudi atau pun orang-orang Nasrani. Dia Maha Sempurna. berarti mereka telah berbuat melampaui batas. pendiri suatu perhimpunan besar. Dilaknati Allah-lah mereka. hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Karena iman yang benar ialah bahwa Allah itu esa. Kepercayaan ini bertentangan sekali dengan pengertian iman yang sebenarnya kepada Allah. 4. penduduk negeri Babylon. Meskipun hanya sebagian dari kaum Yahudi yang berkepercayaan demikian tetapi dapat dianggap bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan mereka seluruhnya karena ucapan yang 41 . Maha Kuasa dan tidak ada satu pun yang menyerupai dan menyamai-Nya.

tetapi gereja-gereja Katholik. dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat dan belum ada satu juga agama Nabi-nabi sebelum itu menganut kepercayaan demikian. tiga oknum tersebut yaitu "Anak Allah. Sekalipun pada mulanya kata-kata "Isa itu anak Allah" hanyalah merupakan ucapan nenek moyang mereka yang bermaksud bahwa dia itu adalah seorang yang mulia.salah itu tidak dibantah dan diingkari oleh golongan yang lain. berfirman: 42 . Hal ini sejalan dengan firman Allah: Artinya: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Menurut keyakinan mereka. anak dan ruh suci". Mengatakan Isa Al-Masih anak Allah dan meyakini bahwa tiga oknum suci itu adalah hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi lambat laun. timbullah perubahan baru di dalam kepercayaan mereka. tiga abad sepeninggal Isa Al-Masih dan murid-muridnya. Ajaran Gereja ini sudah menjadi ketetapan di dalam agama Nasrani. Bahkan orang-orang yang tidak membenarkan kepercayaan yang salah itu. menandaskan bahwa ucapan mereka seperti itu adalah bohong. Mereka beriktikad bahwa Isa itu anak Allah. dianggap tidak lagi termasuk kaum Nasrani dan telah murtad dari agamanya. tidak mempunyai hakikat kebenaran sedikit juga dan tidak ada satu dalil dan bukti yang nyata dapat menguatkannya. Kepercayaan ini pun sangat bertentangan dengan iman kepada Allah swt. Ortodoks dan Protestan tetap pada pendiriannya. bahwa arti anak Allah dan Allah juga Roh Kudus (ruh suci) yang kemudian dikenal dengan "Bapak. Sejalan dengan ini Allah swt. tidak dibenarkan oleh Allah swt. Meskipun kepercayaan ini ditentang oleh sebagian dari mereka yang tidak sedikit jumlahnya. bahu-membahu.S. Al-Anfal: 25) Demikian juga halnya kaum Nasrani terhadap Isa Al-Masih. Allah dan Ruh Suci" pada hakikatnya hanya satu. tertanamlah di dalam hati mereka kepercayaan bahwa Isa Al-Masih itu adalah benar-benar anak Allah. dikasihi Allah dan terhormat. Allah swt. (Q. dan bukanlah ucapan itu berarti anak Allah sebenarnya. terutama ketika kepercayaan agama Hindu menyusup masuk ke dalam kaum Nasrani dan kedua agama itu berdampingan rapat. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu lamanya.

seperti orang-orang musyrik bangsa Arab yang mengatakan "Malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah". (Q. Mesir. Yunani dan Romawi zaman dahulu. namun mereka tidak mau kembali ke akidah tauhid.Artinya: Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Kahfi: 5) Di dalam kitab-kitab perjanjian baru sendiri tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah. Meskipun Rasul-rasul Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Al-Anbiya': 26) ) 31) Artinya : Mereka menjadikan orang-orang alimnya. begitu pula orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini adalah salah satu mukjizat Alquran. mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. itu beranak. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Allah swt. sekalipun diakui bahwa keduanya itu adalah manusia yang saleh. belum pernah ada seorang pun dari bangsa Arab yang mengetahuinya. Dan baru dengan turunnya Alquran diketahui. padahal keduanya itu adalah manusia-manusia hamba-Nya seperti juga manusia-manusia lain. bahkan tetap bertahan pada iktikadnya yang keliru. dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam. Keadaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mempercayai bahwa Allah swt. Tuhan menjelma dalam tiga oknum berhakikat satu" adalah kepercayaan kaum Brahma dan Budha di India. Sesungguhnya mereka sudah sesat jauh dari yang sebenarnya. Mereka meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelumnya.S. mengutuk mereka karena mereka belum mau menginsafi dan menyadari kekeliruan dan kesesatannya. taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejarah mencatat bahwa kepercayaan "Tuhan beranak. padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang 43 ." Maha Suci Allah. Persia. (Q. kepercayaan bangsa-bangsa Jepang. mulia dan dihormati sebagaimana firman Allah: Artinya: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak. yaitu menganggap bahwa Uzair dan Isa Al-Masih adalah anak Allah.S.

Firman Allah: Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. tidak ada Tuhan selain Dia. Juga mereka menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni. atau pun tidak mengampuninya sesuai dengan keinginannya padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah swt. ada juga yang menyembah ibunya. kedua-duanya biasa memakan makanan. tidak lebih dari kedudukan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk syariat agamanya masing-masing. yaitu Maryam padahal Isa itu adalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya dan Maryam ibunya hanya seorang yang benar. Menurut penganut agama Nasrani. baik ia sebagai pemuka Yahudi atau sebagai rahib Nasrani maupun sebagai alim ulama Islam. dan dijadikannya perantara yang akan menyampaikan ibadat mereka kepada Allah. di samping Isa Al-Masih itu dianggap sebagai Tuhan yang disembah. menjelaskan bentuk kesesatan ahli kitab.S. masing-masing mengambil dan mengangkat Tuhan selain Allah swt. 9:31) Pada ayat ini Allah swt. Segala pendapat dan fatwa yang dikemukakannya hanyalah sebagai penerangan dari hukum-hukum Allah yang harus disertai dan didasarkan atas dalil-dalil yang nyata dari firman Allah swt. dan ibunya seorang yang sangat benar. sebagaimana firman-Nya: 44 . sebagaimana halnya orang-orang musyrik Arab yang ditiru-tirunya itu. (Q. dan keduanya makan dan minum juga sebagaimana halnya manusia-manusia yang lain. Sedang orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka yaitu pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah. karena yang demikian itu adalah hak Allah semata-mata. Mereka tidak berhak sedikit pun membuat syariat-syariat agama. baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani.Maha Esa.(QS. Adapun kedudukan pemuka-pemuka agama. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. atau sunah Rasul yang disampaikan oleh RasulNya. Al-Ma'idah: 75) Kaum Katolik dan orang-orang Ortodoks menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci. Orang-orang Yahudi menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan yang mempunyai hak menetapkan hukum menghalalkan dan mengharamkan.

(Q. Mereka tidak mencukupkan dan membatasi diri pada hukum yang terdapat dalam kitab Taurat sebagai pedoman hidupnya tetapi menambah dan memasukkan hukum-hukum lain yang didengarnya dari kepala-kepala agama mereka sebelum hukum-hukum itu dibukukan jadilah ia peraturan umum yang harus dituruti dan ditaati oleh kaum Yahudi. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya.. Maha Suci Allah swt. Dan bahwa ada Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi segala perintah dan larangannya. Dan apabila mereka mempercayai bahwa pemimpin-pemimpin mereka itu berhak menentukan sesuatu hukum berarti mereka mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan yang disembah selain dari Allah swt. dan hal-hal yang tidak wajar bagi-Nya seperti yang dituduhkan oleh mereka bahwa Dia itu mempunyai anak dan lain sebagainya. segala apa yang dihalalkan dan diharamkannya sekalipun semuanya itu hanya timbul dari kehendak hawa nafsu dan akal pikirannya tidak bersumber dari wahyu Ilahi. Ali Imran: 135) Adapun kaum Yahudi. 9:32) Pada ayat ini Allah swt. agama yang berkitab sucikan Alquranul Karim yang 45 .(QS. menghidupkan dan mematikan tanpa izin dari Allah swt. Mereka berkehendak memadamkan dan melenyapkan agama tauhid. walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.Artinya: Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. mereka menambah-nambah hukum lain kepada syariat agamanya. dan lain sebagainya. Demikianlah kesesatan-kesesatan yang telah diperbuat Ahli Kitab padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan Yang Satu Tuhan Seru sekalian alam yaitu Allah swt. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya baik mengenal zat-Nya sifat-sifat-Nya maupun af`al-Nya. yaitu agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. yang dapat menyakitkan dan menyembuhkan. dari apa yang mereka persekutukan.S. karena tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali Dia. agama yang penuh dengan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah swt. Artinya : Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. menjelaskan iktikad jahat Ahli Kitab.

sedang agama Islam makin hari makin meluas.S.. (H. karena semuanya itu adalah tipu muslihat dendam yang disembunyikan di dalam hati mereka adalah lebih hebat dan berbahaya. orang-orang Ahli Kitab menyebarkan fitnah dan celaan terhadap Rasulullah saw. Camkanlah firman Allah swt.penuh petunjuk dari Allah swt.R. baik dengan jalan halus maupun dengan jalan kasar. Al-Baqarah: 120) Dan Firman-Nya: 46 . peperangan dan lain sebagainya.: Islam itu tinggi dan tidak ada (agama) yang melebihi ketinggiannya. Mereka tidak senang melihat agama Islam itu mendapat sambutan baik dari masyarakat dan mendapat kedudukan yang tinggi pada permukaan bumi ini sehingga tidak ada agama yang lebih tinggi pada permukaan bumi ini sebagaimana sabda Nabi saw. namun mereka tetap membangkang dan memungkirinya. Meskipun bukti-bukti telah cukup dan kenyataan-kenyataan telah jelas menunjukkan kebenaran agama Islam. kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar sejak diturunkannya sampai akhir zaman nanti. berupa kekerasan. (Q. sahabat-sahabatnya dan juga kepada kaum Muslimin. Tetapi Allah tidak merestui maksud jahat itu.: Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Bukhari dan Muslim) Segala macam usaha dan ikhtiar dilakukan oleh mereka. menembus celah-celah dinding sampai ke sasarannya. Janganlah terpedaya dengan sikap lemah lembut yang diperlihatkan mereka. Mereka bekerja keras dengan segala macam usaha dan cara agar kaum Muslimin rela meninggalkan agamanya atau memeluk agama mereka. Semua usaha mereka gagal tidak berhasil. meluas sampai ke pelosok-pelosok sehingga dunia mengakui kemurniannya sekalipun belum semua umat manusia memeluknya. demi untuk menghancurkan agama Allah itu yang diumpamakan nur atau cahaya yang menyinari alam semesta ini. Untuk memenuhi kehendak busuknya itu. penganiayaan.

walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Oleh karena itu tidak heran kalau agama Islam itu mendapat sambutan yang baik dari segenap umat yang maju dengan pesatnya sehingga dalam waktu-waktu yang singkat sudah tersebar ke segala penjuru dunia menempati tempat yang mulia dan tinggi.: Dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Agama yang telah diridai dan direstui Allah swt. lebih tinggi dari agama-agama sebelumnya.Artinya: Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Ali Imran: 118) (33) Artinya : Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama. menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama-Nya.S. untuk menjadi agama yang dianut oleh segenap umat manusia. kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Al-Fath: 23) 47 . (Q. Al-Ma'idah: 3) Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat berlaku sepanjang masa sejak disyariatkannya sampai akhir zaman.S. maka diutuslah seorang rasul yaitu Nabi Muhammad saw. 9:33) Pada ayat ini Allah swt.(QS. dan dibekali sebuah kitab Suci yaitu Alquranul karim yang penuh berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencakup isi kitab-kitab suci sebelumnya. tetapi kodrat iradat Allah jua yang akan berlaku.S. Camkanlah firman Allah swt. Selain itu dibekali juga dengan agama yang hak. Firman Allah swt. (Q. bahkan tetap menghalang-halangi dan kalau dapat menghancurkannya. tak ada suatu kekuatan apa pun yang dapat menghambat dan menghalanginya.: Artinya: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. (Q. Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan-kenyataan itu. agama yang lebih lengkap dari agama sebelumnya secara keseluruhan yaitu agama Islam.

Demikian pula Allah menolak bahwa di samping-Nya ada pula tuhan yang lain sebagai sekutu-Nya. dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. Dan bila dia mati maka anak-anaknya pulalah yang akan melanjutkan usaha dan profesinya dan mengangkat namanya di kalangan masyarakatnya. Karena Dia tidak memerlukan sekutu dalam menciptakan alam dan mengurusnya karena orang yang memerlukan sekutu adalah orang yang lemah yang tidak sangup mengurus sesuatu seorang diri. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Qs. Dia tidak ditimpa kelelahan karena Dia Maha Kuat. dan bila dia sudah tua dan tidak berdaya lagi maka anak-anaknya itulah yang akan membantu dan menolongnya. dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. milik-Nya lah semua yang ada di langit dan di bumi. karena hal itu menunjukkan kelemahan dan ketidak sanggupan yang sangat bertentangan dengan sifat-Nya yang Maha Sempurna. Manusia memang banyak memerlukan adanya anak yang akan melanjutkan keturunannya. Kalau benar Allah mempunyai sekutu yang sama derajatnya dengan Dia. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. karena Dia Maka Kaya Maha Kuasa dan Maha Kekal tidak memerlukan keturunan seperti halnya manusia. bahwa Allah mempunyai anak. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan karena Dia Maha Kaya. tentulah sekutunya itu akan berkuasa penuh pula terhadap yang diciptakannya. Al Mukminun : 91 ) 91) Artinya : Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Hal ini akan menimbulkan pertikaian dan 48 . Tuduhan ini sama halnya dengan tuduhan. Maha Kaya dan Maha Kekal tidak memerlukan semua itu. atau kalau mereka tidak bodoh maka mereka adalah pendusta besar karena yang diucapkannya itu bertentangan sama sekali dengan pikiran orang-orang berakal. Alangkah bodohnya kaum musyrikin itu yang menyerupakan Allah dengan manusia yang amat lemah dan miskin. tidak akan ditimpa kematian karena Dia Maha Kekal. Allah Yang Maha Kuasa.(QS. kalau ada tuhan beserta-Nya.5. 23:91) Pada ayat ini Allah menolak dakwaan kaum musyrikin bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah dengan menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak ada mempunyai anak.

Sungguh amat lemahlah pikiran orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau mempunyai sekutu.s. Al Maidah : 116-120 ) 116) Artinya : Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: `Hai Isa putera Maryam. 6.s. dan tentulah pertikaian dan perselisihan itu akan membawa kepada peperangan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.perselisihan dalam pengurusan alam ini. serta dia menjelaskan kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Isa menjawab:` Maha Suci Engkau. Karena itu terjadilah keharmonisan dalam perjalanan bintang-bintang dan planet-planet. 5:116) Isa a. agar Isa a. Allah menanyakan hal demikian itu kepada Isa a. walaupun Allah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. karena dia tidaklah berhak menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Ayat ini 49 . tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). seperti yang terjadi pada pemerintahan di dunia. Belum pernah terjadi suatu bintang berbenturan dengan suatu bintang lain atau dengan suatu planet. Maha Suci Allah dari segala anggapan dan tuduhan yang tidak masuk akal itu. adakah kamu mengatakan kepada manusia:` Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? `. Tetapi ternyata semenjak terciptanya langit dan bumi. Semua ibadah hanya dihadapkan kepada Allah sendiri.(QS. Sampai sekarang peperangan itu belum dapat dihindarkan sama sekali meskipun telah ada organisasi-organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan lain sebagainya.s. Tuhan yang satu ingin menguasai milik tuhan yang lain dan demikian pula sebaliknya. menyatakan bahwa yang demikian itu tidaklah benar. Semuanya berjalan menurut garis yang telah ditentukan. menurut Sunah yang telah ditetapkan. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib `. padahal di cakrawala ini berkeliaran jutaan bintang-bintang. di hari kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allahlah yang berhak disembah.. Qs.

s. Sekiranya dia menyatakan dengan ucapan pengakuannya sebagai Tuhan itu. saja. Kesemua ibadah demikian itu tak dapat dibenarkan.: Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Firman Allah swt. menegaskan bahwa dia sendiri atau orang lain yang semisal dengan dia tidaklah berhak untuk mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya. ilmu-Nya meliputi segala yang pernah terjadi. Nabi Isa a. karena Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam pikiran manusia. karena dia diutus kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus yakni agama tauhid. Esa Zat dan sifat-Nya serta jauh dari adanya sekutu dalam ketuhanan-Nya. menjawab pertanyaan Allah swt. lebih mengetahuinya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu:` Sembahlah Allah. kecuali jika Dia memberitahukannya dengan perantaraan wahyu.S.s. (Q. yang maksudnya amat mustahillah ada Tuhan lain di samping-Nya dan sebaliknya pastilah Allah swt.memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani baik mereka yang hidup kemudian atas kesalahan pikiran mereka dan kekeliruan akidah mereka. dan yang akan terjadi dalam ruang lingkup ciptaan-Nya ini. yang ikut menerima ibadah para hamba baik sebagai perantara atau pun pengganti daripada-Nya. karena segala ibadah itu haruslah ditujukan kepada Allah swt. Tuhanku 50 . Lalu Isa a. tentang ibadah dan kepercayaan yang ditujukan kepada dirinya dan ibunya dengan jawaban yang diawali kata "Subhanaka" artinya "Maha Suci Engkau". atau terlintas dalam pikirannya. AlBayyinah: 5) Tiada Tuhan lain di samping Allah swt. Banyak macam ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya baik yang khusus untuk Isa dan ibunya masing-masing maupun ibadah itu dipersekutukan antara mereka dengan Allah swt. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk menyatakan dirinya atau ibunya sebagai tuhan selain Allah swt. yang sedang terjadi. Sesungguhnya hanya Allah sendiri Yang Maha Mengetahui segala yang gaib. tentulah Allah swt. lebih-lebih apa yang dilahirkannya. Tetapi manusia tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan Allah swt.

5:117) Sesudah Nabi Isa a." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. dalam firman-Nya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Beliau tidak mengetahui lagi amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dan agamanya. dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. dan kemudian dia membersihkan dirinya. "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. sesudah itu yang menjadi Pengawas dan Saksi atas mereka. habislah masa tugas kerasulannya. pada ayat yang lain menyucikan Allah swt. telah mengajarkan pokokpokok agama dan dasar-dasar keimanan kepada kaumnya yang seharusnya mereka jadikan pedoman dalam kehidupan beragama sepanjang masa. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Tetapi setelah beliau diangkat ke langit.s. maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. Sewaktu Nabi Isa a. dibiarkanNya orang yang menginginkan kesesatan. yang salah dibatalkan sesuai dengan petunjuk Allah swt. Maka setelah Engkau wafatkan aku. selama aku berada di antara mereka.s. Nabi Isa a. beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka dan mengawasi segala tingkah laku mereka. Hanyalah Allah swt. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu yang terjadi dalam ruang kekuasaan-Nya ini. dan jika Engkau mengampuni mereka.dan Tuhanmu `. Tuhannya sendiri dan juga Tuhan kaumnya. "Hai Bani Israel. ) 118) Artinya : Jika Engkau menyiksa mereka. kafirlah orang yang menuhankan Isa a. Tidaklah benar dia menuhankan dirinya dan ibunya karena mereka berdua adalah hamba Allah seperti juga manusia lainnya." Padahal Al-Masih sendiri berkata.s. maka 51 .s. masih berada bersama mereka. Hal itu ditegaskan Allah swt. Engkau-lah yang mengawasi mereka. tiadalah bagi orang lalim itu seorang penolong pun. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. putuslah pengawasan dan bimbingan beliau terhadap mereka.s. dan haramlah surga bagi mereka. muka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka.(QS. yang benar dibenarkan. maka dalam ayat ini Isa a. Diberinya petunjuk orang yang menghendaki kebenaran. menjelaskan apa sebenarnya yang telah diserukannya kepada kaumnya yaitu agar mereka menyembah Allah swt.

(QS. (Q. Dialah yang mengetahui siapa di antara mereka yang tetap dalam tauhid dan siapa yang musyrik. maka pengampunan itu diberikan-Nya kepada mereka yang patut diberi-Nya yang patut menerimanya. karena beliau sudah menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah Allah yang mengesakan-Nya serta mengkhususkan ibadah kepada-Nya. Jika Allah menjatuhkan azab atas mereka. An Nisa': 48) Sejak permulaan abad masehi. Jika Allah memberikan pengampunan kepada mereka. dan beliau melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan mereka itu. 5:118) Kemudian Allah swt. dalam ayat ini menerangkan bahwa Isa a. siapa yang saleh dan yang fasik. maka semuanya terserah kepada Allah sepenuhnya. sudah banyak aliran-aliran dan mazhab-mazhab dalam kepercayaan yang mengandung pokok-pokok agama yang tumbuh di kalangan penganut agama Nasrani. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka menurut kesaksian-Nya.sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. menyerahkan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani itu kepada Allah swt. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah. 52 . Diazab-Nya orang yang Dia kehendaki. Seharusnya mereka itu menyembah Allah tidak menyembah selain Allah. Lagi pula Dia Maha Bijaksana dan Seksama dalam menentukan keputusan atas perkara itu. tidak ada orang lain yang turut mengurusinya. siapa pula yang taat dan siapa yang ingkar. Mereka yang menjadi musyrik tiada ampunan bagi dosa mereka. diampuni-Nya pula orang yang Dia kehendaki. Sehingga banyak perselisihan yang timbul di antara mereka yang menjadi agak ruwet.: Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. maka azab itu jatuh kepada orang yang memang patut menerima azab.s. Dialah Yang Maha Mengetahui siapa di antara orang-orang Nasrani itu yang telah menjadi musyrik dan yang masih dalam ketauhidan. Allah amat Kuasa dan berwenang dalam mengurusi segala perkara. Firman Allah swt.S.

Itulah keberuntungan yang paling besar `. Kemanfaatan yang mereka peroleh itu ialah pertama kenikmatan surga. Ayat ini memperingatkan orang-orang Nasrani atas kesalahan pikiran mereka mengenai Isa dan ibunya a. dan milik-Nya. akan memperoleh manfaat dari kebenaran iman mereka dan dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. Allah rida terhadap mereka.(QS. Bukanlah keduanya sekutu Allah. Allah swt. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap-Nya. 5:120) Kemudian Allah swt. itu. kenikmatan yang banyak memberi kepuasan jasmaniah dan kedua kenikmatan rida Ilahi. ini ialah surga dan rida Ilahi yang diperoleh sesudah melewati kegoncangan hari kiamat merupakan keberuntungan yang tak ada taranya. Keduanya adalah hamba Allah swt. saja segala kerajaan langit dan bumi beserta isinya. 5:119) Dalam ayat ini.) 119) Artinya : Allah berfirman:` Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Hanyalah Allah 53 .s. Oleh karena itu tidaklah patut doa dan ibadah dihadapkan kepada keduanya. Bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tidak ada selain Allah swt. Kedua nikmat Allah swt. Dan mereka merasa bahagia memperoleh penghargaan dari Allah swt. ) 120) Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. semuanya tunduk dan takluk di bawah kodrat dan iradatNya. yang turut memiliki dan menguasainya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari penghargaan dari Allah swt. dan mereka rida terhadap Allah swt. menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu. benda-benda mati atau pun makhluk bernyawa. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. atau pun tandingan-Nya. menutup surah ini dengan menyatakan bahwa hanyalah kepunyaan Allah swt. Segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai ibadah di sisi-Nya dan Allah memberi anugerah dan penghargaan kepada mereka. Inilah puncak kebahagiaan abadi dalam diri manusia.(QS. kenikmatan yang memberikan ketenteraman dan kepuasan rohani. mereka kekal di dalamnya selamalamanya. orang yang senantiasa berbuat benar dalam agama mereka yaitu tetap dalam tauhid. Baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal.

yang berhak disembah, karena Dialah pemilik dan penguasa atas alam ini beserta segala isinya.

7. Qs. Az Zumar : 65 ) ) 65) 66)

Artinya : Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabinabi) yang sebelummu:` Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.(QS. 39:65) Pada ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad saw bahwa Dia telah mewahyukan kepadanya dan kepada Nabi-nabi sebelumnya, bahwa

sesungguhnya apabila dia mempersekutukan Allah, maka hapuslah segala amal baiknya yang telah lalu. Inilah suatu peringatan keras dari Allah kepada manusia agar ia jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan lain-Nya, karena perbuatan itu adalah syirik dan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bila seseorang mati dalam keadaan syirik akan hapuslah pahala semua amal baiknya dan dia akan dijerumuskan ke dalam neraka Jahanam sebagaimana tersebut dalam ayat lain: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah: 217) Kepada Nabi Muhammad sendiri Allah SWT memberi peringatan sedangkan dia adalah Rasul yang diutus-Nya, Rasul kesayangan-Nya yang rasanya tidak mungkin akan mempersekutukan Allah, namun Allah memberi peringatan juga kepadanya agar jangan sekali-kali terlintas pikirannya untuk menganut agama syirik. Apalagi kepada manusia lainya tentu peringatan ini hams mendapat perhatian yang serius. Sungguh tidaklah pantas seseorang yang mengetahui betapa besar nikmat Allah terhadapnya, terhadap manusia seluruhnya, akan mengingkari nikmat itu dan melanggar perintah pemberi nikmat itu dengan mempersekutukan-Nya, dengan memohonkan pertolongan kepada berhalaberhala, kuburan-kuburan, pobon-pohon dan sebagainya. Kemudian Allah mempertegas perintah-Nya dengan mengeluarkan suatu perintah lagi yaitu hanya 54

Allah sajalah yang hams kamu sembah, kepada-Nya sajalah kamu harus mempersembahkan semua amal ibadatmu, kepada-Nya sajalah kamu

memanjatkan doa dan mengucapkan syukur karena Dia-lah pemberi nikmat yang sebenarnya sebagaimana yang dibaca setiap muslim dalam salat: Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. (Q.S. Al An'am: 162)

8. Qs. An Nisa : 116 ) 116)

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauhjauhnya.(QS. 4:116) Allah SWT, menerangkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mengakui adanya Tuhan yang lain di samping Allah atau menyembah selain Dia, tetapi Dia mengampuni dosa yang lain dan itu.

Dari ayat ini dipahami bahwa ada dua macam dosa, yaitu: a. Dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu dosa syirik. b. Dosa yang dapat diampuni Allah, yaitu dosa selain dosa syirik. Jika seseorang mensyarikatkan Allah SWT. berarti, di dalam hatinya tidak ada pengakuan tentang keesaan Allah. Karena itu hubungannya dengan Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penolong, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah terputus: Ini berarti tidak ada lagi baginya penolong, pelindung, pemelihara, seakan-akan dirinya telah lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. ia telah sesat dan jauh menyimpang dari jalan yang lurus yang diridai Allah, maka mustahillah baginya mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya di dalam hati dan jiwa seseorang telah tumbuh syirik berarti hati dan jiwanya itu telah dihinggapi penyakit yang paling parah; tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Segala macam bentuk kebenaran dan kebaikan yang ada pada orang itu tidak akan sanggup mengimbangi, apalagi menghapuskan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh syirik itu. Hati seorang musyrik tidak berhubungan lagi dengan Allah SWT, tetapi terpaut kepada hawa nafsu, loba dan tamak kepada harta benda yang tidak akan dapat 55

menolongnya sedikitpun. Itulah sebabnya Allah SWT, menegaskan bahwa dosa syirik itu amat besar dan tidak akan diampuni-Nya. Seandainya hati dan jiwa seseorang bersih dari syirik, mungkin hatinya masih kosong atau ada cahaya iman di dalamnya walaupun sedikit. Karena itu sekalipun ia telah mengerjakan dosa, bila hatinya ditumbuhi iman dan datang kepadanya petunjuk, maka ia akan bertobat, karena cahaya iman yang ada di dalam hatinya itu dapat bersinar kembali. Karena itulah Allah SWT. akan mengampuni dosa. selain dari dosa syirik itu. Pada ayat 48 surat An Nisa', Allah SWT telah menerangkan pula bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa selain dari dosa itu. Pengulangan pernyataan itu pada ayat ini adalah untuk menegaskan kepada orang yang beriman agar mereka menjauhi syirik. hendaklah mereka memupuk ketauhidan di dalam hati mereka karena ketauhidan itu adalah tiang agama.

9. Qs. Al Anbiyaa : 21-22 ) 21)

Artinya : Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?(QS. 21:21) Dalam ayat ini Allah SWT. menunjukkan kesesatan dan kebodohan kaum P musyrikin, yaitu : mereka tidak: berpegang kepada ajaran tauhid, bahkan menyembah kepada "tuhan-tuhan yang berasal dari bumi", yaitu patung patung yang merupakan benda mati, yang dibuat oleh tangan mereka sendiri yang berasal dari benda-benda bumi. Dan sudah pasti, bahwa benda mati tidak akan dapat memelihara dan mengelola makhluk hidup apalagi menghidupkan orangorang yang sudah mati. Sedang Tuhan kuasa berbuat demikian. Patung-patung yang mereka sembah itu disebut dalam ayat ini sebagai tuhantuhan dari bumi". ini menunjukkan betapa rendahnya martabat tuhan mereka itu. sebab tuhan-tuhan tersebut mereka buat dari tanah, atau dari benda-benda yang lain yang terdapat di bumi ini, dan hanya disembah oleh sebagian manusia sebagai makhluk yang ada di bumi. Sedang Tuhan yang sebenarnya, disembah oleh seluruh makhluk, baik di bumi maupun di langit. Dengan demikian jelaslah betapa sesatnya kepercayaan dan perbuatan kaum musyrikin itu, karena mereka mempertuhankan apa-apa yang tidak sepantasnya untuk dipertuhan. 56

niscaya rusaklah dia. maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku`. di mana yang satu ingin menciptakan.(QS. keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. Al Anbiyaa : 25 Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu.. lalu keinginan mereka yang berbeda itu semuanya terlaksana. 10. 21:25) Dalam ayat ini Allah SWT. atau sekutu dalam menciptakan. jika seandainya ada dua Tuhan. menegaskan bahwa Dia Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tidak layak yang dihubungkan kepadanya oleh kaum musyrikin. maka ada dua kemungkinan akan terjadi. Setelah mengemukakan dalil yang rasionil. Kedua: Bahwa tuhan-tuhan tersebut selalu sepakat dalam mencipta sesuatu. maka Allah SWT. sehingga sesuatu makhluk diciptakan oleh dua pencipta ini menunjukkan ketidak mampuan masing-masing tuhan itu untuk menciptakan sendiri makhlukmakhluknya. misalnya bahwa Dia mempunyai anak. maka tuhan yang satu lagi tentunya menganggur dan berpangku tangan. menegaskan dengan pasti. Sebab. mengatur. sehingga alam ini terkatung-katung antara ada dan tidak. melainkan Kami wahyukan kepadanya: `Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. Oleh sebab itu. bahwa setiap Rasul yang diutus-Nya sebelum Muhammad saw. Qs. 21:22) Pada ayat ini Allah memberikan bukti yang rasional berdasarkan kepada benarnya kepercayaan tauhid. tidak ada sesuatu yang berserikat dengan-Nya dalam mencipta dan memelihara alam ini. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. sedangkan yang lain tidak ingin menciptakannya. Keadaan semacam ini tidak pantas bagi tuhan. mengelola dan memelihara makhluk-Nya.(QS. yaitu: jika seandainya di langit dan di bumi ada dua Tuhan. Kepercayaan inilah yang paling sesuai dengan akal yang sehat. tentulah keduanya itu telah rusak binasa. kepercayaan yang benar adalah mengimani tauhid yang murni kepada Allah SWT. ini juga tidak patut bagi tuhan. Pertama: Bahwa kedua tuhan itu mungkin tidak sama pendapatnya dan keinginan mereka dalam mengelola dan mengendalikan alam ini.) 22) Artinya : Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. adalah orang-orang yang telah diberi-Nya 57 . dan binasalah semua makhluk yang ada padanya. Atau hanya keinginan pihak yang satu saja yang terlaksana.

yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada. Mereka tidak menyadari lagi bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah kelak dan bahwa Allah SWT akan membalas setiap perbuatan dengan balasan yang setimpal. 45:23) Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan keadaan orang-orang kafir Quraisy yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat.wahyu yang mengajarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata. Qs. ataupun dalil yang diambilkan dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua Rasul-rasul Allah. Mereka telah lupa bahwa kehadiran mereka di dunia yang fana ini ada maksud dan tujuannya. 11. Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya dan karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Al Jaziyah : 23 Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). ada suatu misi yang harus mereka bawa yaitu misi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT: ) Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik4) ) 5) 58 . Tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah yang mereka perbuat seakan-akan mereka menganggap hawa nafsu mereka itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya. Dan tidak ada sesuatu dalil-pun. baik dalil berdasarkan akal. Mereka telah menyia-nyiakan kedudukan yang diberikan Allah SWT kepada mereka sebagai makhluk Tuhan yang paling baik bentuknya dan mempunyai kemampuan yang paling baik pula. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran(QS.

Al a'raf: 176) dan firman Nya: Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. setiap kali itu pula Ia mencelanya". Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Kami. Berdasarkan keterangan di atas. mereka itulah orang yang bertakwa. tetapi mereka cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. (Q. sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu. diulurkannya lidahnya. mereka itulah orangorang yang berdosa dan selalu bergelimang dalam lumpur kejahatan. Ibnu Abbas berkata: "Setiap kali Allah SWT menyebut hawa nafsu dalam Alquran. (Q.baiknya. Jika seseorang mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama. maka perumpamaannya seperti anjing-anjing yang jika kamu menghalaunya. karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah". kesesatan. Hal itu berarti telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam.S. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sad: 26) 59 . Di samping itu Allah SWT memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan itu manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya itu.S. Kemudian Kami kembalikan mereka ke tempat yang serendahrendahnya (neraka): (Q. Sedangkan kelompok kedua ialah orang yang dikuasai hawa nafsunya.S. maka orang yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan fitrahnya. Allah SWT berfirman: Dan kalau kami menghendaki. Tetapi apabila seseorang memperturutkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntutan agama maka orang itulah orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. At Tin: 4-5) Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada manusia itu melupakan anugerah yang tiada ternilai harganya yang diberikan Nya kepada manusia. maka dalam mengikuti hawa nafsunya manusia terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).

Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya biasanya kehilangan kontrol dirinya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As sebagaimana tertera pada Tafsir Al Maragi halaman 156 juz 25 jilid IX bahwa Nabi saw berkata: Tidak beriman seseorang dari antara kamu sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang saya bawa (petunjuk). An Naziat: 40-41) Di samping itu. Allah SWT memuji orang-orang yang dapat menguasai hawa nafsunya dan menjanjikan baginya tempat kembali yang penuh kenikmatan. masih banyak hadis-hadis Nabi saw yang mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Tetapi orang yang zalim ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengharap-harap sesuatu yang mustahil dari Allah. maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). Muqatil mengatakan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa percakapan Abu Jahal dengan Walid bin Mugirah. Pada suatu malam Abu Jahal 60 . Syaddad bin Aus meriwayatkan hadis dari Nabi saw: Orang yang cerdik ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat untuk kepentingan masa sesudah mati. 40) ) 41) Keadaan orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu diibaratkan seperti orang yang terkunci mati hatinya sehingga tidak mampu lagi menilai mana yang baik mana yang buruk. dan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya karena memperturutkan hawa nafsu. Abu Umamah menyampaikan hadis yang didengarnya dari Nabi saw: Tidak ada suatu sembahan pun di bawah kolong langit yang paling dibenci Allah (selain) daripada (sembahan) hawa nafsu.S. dan seperti orang yang telinganya tersumbat sehingga tidak mampu lagi memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. (Q. Allah SWT berfirman: ) Artinya: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. dan seperti orang yang matanya tertutup tidak dapat melihat dan mengetahui kebenaran adanya Allah Yang Maha Pencipta segala sesuatu. Itulah sebabnya ia terjerumus dalam kesesatan karena ia tidak mau memperhatikan petunjuk yang diberikan kepadanya.Dalam ayat ini.

tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya.S. sama saja bagi mereka. kita menamakannya pendusta lagi pengkhianat. Qs. ialah firman Allah SWT: ) 6) ) Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir. sebenarnya aku tahu bahwa dia itu adalah benar". (Q. Maka pada akhir ayat ini. padahal aku dari suku yang paling tinggi. dan terpercaya dimasa mudanya. saya tidak akan menjadi pengikutnya selama-lamanya". Allah SWT memerintahkan kepada Rasul Nya agar tidak membenarkan sikap orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang akan memberikan petunjuk selain dari Dia setelah mereka tersesat dari jalan yang luruS. Al Walid berkata: "Apakah gerangan yang menghalangimu untuk membenarkan dan mempercayai seruannya?". Ar Rum : 30 ) 61 30) . benar. Abu Jahal menjawab: "Hai Abu Abdisy Syams. Abu Jahal berkata: "Demi Allah.tawaf di Baitullah bersama Walid. Siapakah yang dapat memberi petunjuk selain dari Allah. Dan bagi mereka siksa yang berat. berkata kepadanya: "Biarkan saja. dan pengalaman-pengalaman umat-umat terdahulu sebagai bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa lagi berhak disembah. apa pedulimu dan apa alasan pendapatmu itu?". kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. jujur. kejadian pada diri mereka sendiri. Kedua orang itu membicarakan keadaan Nabi Muhammad saw. Demi Allah. 7) 12. Kemudian turunlah ayat ini. Demi Al Lata dan Al Uzza. Al Walid. Ayat lain yang senada dengan ayat ini. Abu Jahal menjawab: "Nanti gadis-gadis Quraisy akan menggunjingkan bahwa aku pengikut anak yatim Abu Talib. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di tutup. Al Baqarah: 6-7) Sesudah itu. Allah SWT mengingatkan mereka mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari alam semesta. sebenarnya aku tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar". kita telah menamainya orang yang.

Tak ada perubahan pada fitrah Allah itu".Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah). Dalam riwayat lain. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat yang lain: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku. karena muka itu tempat berkumpulnya semua pancaindera kecuali alat perasa. Dalam kalimat ini. Sehubungan dengan kata fitrah yang tersebut dalam ayat ini ada sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah yang berbunyi: Tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya". (H. dan mengikuti fitrah Allah. (Q. Para sahabat bertanya: "Hai Rasulullah. menasranikan dan memajusikannya.S. fitrah Allah. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Mereka ada yang berpendapat bahwa fitrah itu 62 . (Itulah) agama yang lurus. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bukhari dan Muslim) Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah yang tersebut dalam kitab suci Alquran dan hadis Nabi saw. Di sini "fitrah" dinamakan "agama" karena manusia dijadikan untuk melaksanakan agama itu. Kedua orang ibu bapaknyalah yang akan meyahudikan. Tuhan menyuruh agar Nabi saw mengikuti agama yang lurus yaitu agama Islam. dengan membiarkan kaum musyrikin yang keras kepala itu dalam kesesatannya. Kemudian Abu Hurairah berkata: "Bacalah ayat ini yang artinya: "Fitrah Allah di mana manusia telah diciptakan atasnya. "sehingga kamu merusakkannya (binatang itu)". Dan "muka" dikhususkan menyebutkan di sini. Az Zariyat: 56) Menghadapkan muka artinya meluruskan tujuan dengan segala kesungguhan tanpa menoleh kepada yang lain. Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin mengikuti agama Allah yang telah di jadikan-Nya bagi manusia. apakah engkau tahu keadaan orang yang meninggal di waktu kecil? Rasul menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat".R.(QS. 30:30) Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad saw meneruskan tugasnya dalam memberikan dakwah. Dan muka itu adalah bagian tubuh yang paling terhormat. maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.

Az Zumar: 46) Dan firman Allah SWT: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku. Al anbiya: 56) Dari ayat-ayat tersebut di atas mereka mengambil kesimpulan bahwa "fitrah" berarti kejadian dan "fatir" berarti yang menjadikan.S. Mereka apabila meninggal dunia masuk surga baik anak-anak kaum Muslimin maupun anak-anak kaum kafir. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram. Yasin: 22) Dan firman Allah lagi: Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Mereka juga berhujah dengan hadis Iyad bin Himar Al Mujassyi'i bahwa Rasulullah saw bersabda kepada manusia pada suatu hari: Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam Kitab-Nya. (Q. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Dengan kejadian itu Si anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan berpengetahuan. (H. Pencipta langit dan bumi". Alasan mereka adalah ayat 30 tersebut di atas dan hadis Abu Hurairah yang baru saja disalinkan di atas.S. Mereka tak setuju bahwa 63 . (Q. (Q.R. Sebagian ahli fikih dan ulama yang berpandangan luas mengartikan "fitrah" dengan "kejadian" yang dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Tuhannya. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Syihab dan lainlain. Seakan-akan dia berkata: "Tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya".artinya "Islam". Mereka berhujah bahwa "fitrah" itu berarti kejadian dan "fatir" berarti "yang menjadikan" dengan firman Allah: Katakanlah: "Ya Allah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah.S. Iyad bin Himar) Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa anak kecil itu diciptakan tidak berdosa dan selamat dan kekafiran sesuai dengan janji yang telah ditetapkan Allah bagi anak cucu Adam di kala mereka dikeluarkan dari tulang sulbinya. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan ulama salaf yang berpegang kepada takwil. Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak sampai dengan kejadian itu kepada pengetahuan tentang Tuhannya.

Mereka berpendapat bahwa anak itu umumnya selamat. tentu mereka tak akan berpindah selama-lamanya dari hal itu. begitu pula hidungnya. maupun bentuk tubuhnya. tidak berpengetahuan dan tidak durhaka. beriman. Binatang itu melahirkan binatang dalam keadaan utuh. Tatkala mereka sampai umur setan memperdayakan mereka. Mereka berpendapat. An Nahl: 78) Siapa yang tak mengetahui sesuatu mustahillah dia akan menjadi kafir. tak ada kafir. apakah mereka merasa pada kejadian itu kekurangan?. Baginya tidak ada iman. Abu Umar bin Abdil Barr berkata bahwa pendapat ini adalah arti fitrah yang lebih tepat di mana manusia dilahirkan atasnya. tak ubahnya seperti binatang ternak. Lalu dikatakan ini adalah unta yang dirusak hidungnya dan ini adalah unta yang digunakan untuk nazar dan sebagainya. (Q. Begitu pula keadaan hati anak-anak waktu dilahirkan. tak ada kekurangan. sebab dia dilahirkan dalam kejadian yang sempurna. sesudah itu telinganya terputus.S. kemudian menjadi kafir. tak ada durhaka dan tak ada juga pengetahuan. (Q. Anak-anak itu adakalanya beriman. andaikata anak-anak itu difitrahkan sebagai kafir dan beriman pada permulaannya. Mereka tidak kafir. Dalam hadis ini hati Bani Adam diumpamakan dengan binatang. sebab Allah telah mengeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tak mengetahui sedikitpun. At Tur:16) Dan firman Allah SWT: 64 . Allah SWT berfirman: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. maka kebanyakan mereka mengafirkan Tuhan. Hujah mereka yang lain ialah firman Allah: Kami diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. tabiatnya. Selanjutnya para ahli itu berpendapat bahwa adalah mustahil dan masuk akal seseorang anak di waktu dilahirkan telah tahu iman dan kafir.S. berpengetahuan atau durhaka. Mereka juga berhujah dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah tersebut di atas. dan sedikit yang tidak berdosa. tidak juga iman.anak itu dijadikan (difitrahkan) atas kekafiran atau iman atau berpengetahuan atau durhaka. Mereka berkeyakinan bahwa kafir dan iman itu datang setelah anak itu berakal. baik dari segi kehidupan dan kejadiannya.

Dengan keadaan itu seseorang dapat dibedakan dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lain. iktikad dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Kebanyakan pendapat ini dikuatkan dengan sabda Nabi yang artinya: "Sebagaimana menghasilkan binatang yang utuh. Adakah mereka menghasilkan yang lain? Adakah mereka merasakan kekurangan pendapat padanya?". Dengan fitrah itu seorang anak akan mendapat petunjuk dan percaya kepada Tuhannya. tak ada aibnya. maka mereka tidak mencapai fitrah itu. maka rusaklah telinga dan hidungnya dilubangi tempat mengikatkan tali sehingga timbullah padanya keburukan dan kekurangan. lbnu Atiyah dalam tafsirnya berkata bahwa yang dapat dipegangi pada kata "fitrah" ini ialah berarti "kejadian" dan kesediaan untuk menerima sesuatu yang ada dalam jiwa anak itu. Dalam sabda Nabi yang artinya: "Tiap anak dilahirkan menurut fitrah. binatang itu melahirkan anaknya sempurna kejadiannya tak ada kekurangan. Dan orang yang berakal mengetahui keadaan ini. sebagaimana mata dan telinga mereka bersedia menerima penglihatan dan pendengaran.S.Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Bapaknya yang akan menjadikan ia seorang Yahudi. (Q. Tetapi dia di atur menurut kehendak manusia. Selama menerima itu tetap ada pada hati mereka. Dari hal tersebut di atas mustahillah fitrah itu berarti Islam. dan begitu Syekh Abdul Abbas berpendapat sesuai dengan pendapat Umar di atas. Kebanyakan para penyelidik di antaranya Ibnu Atiyah dalam buku tafsirnya di waktu mengartikan fitrah. Demikian 65 . Hal ini tak ada pada anak kecil. tentu mereka akan memperoleh kebenaran dan agama Islam yakni agama yang benar. lalu tidak sesuai lagi dengan keasliannya. Sebab Islam dan iman itu ialah perkataan dengan lisan. Seperti yang dikatakan Ibnu Syihab. Andaikata dia dibiarkan menurut dasar kejadiannya itu tentu dia akan tetap sempurna. Seakanakan Tuhan berfirman: "Hadapkanlah mukamu kepada agama yang lurus yaitu fitrah Allah yang disediakan bagi kejadian manusia. Maksudnya ialah. Nasrani atau Majusi". tetapi karena banyak hal yang menghalangi mereka. Dalam ibadat lain Syekh Abdul Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hati anak Adam bersedia menerima kebenaran. Al Mudassir: 38) Orang yang belum sampai masanya untuk bekerja tidak akan dihisab. Disebutkan dua orang ibu bapak sebagai contoh dari halangan-halangan yang banyak itu.

yaitu apabila mereka berakal. Menurut mujahid artinya ialah: "tak ada perubahan bagi agama Allah". Mereka tak mempunyai kejelekan untuk dihisab (disiksa) lalu mereka akan berada di antara penduduk neraka. untuk diberikan ganjaran. Pendapat tersebut di atas dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Pendapat ini disokong Qatadah.pulalah keadaannya dengan manusia. Demikianlah beberapa pendapat mengenai kata fitrah dan hubungannya dengan anak kecil yang belum sampai umur. dan sebaliknya tidak akan berbahagia orang-orang yang dijadikan-Nya sengsara. 66 . lalu akan menjadi raja-raja surga. yaitu hadis yang panjang. Samurah berkata. Diriwayatkan dari Anas. Mereka berpendapat bahwa ungkapan tersebut di atas berkenaan dengan keyakinan. Allah tak akan merubah fitrah-Nya itu. Diduga bahwa pendapat yang agak kuat ialah pendapat terakhir ini. Itulah agama yang lurus. Ikrimah berkata. Mereka adalah pelayanpelayan bagi ahli surga. Kemudian kalimat dalam ayat (30) ini dilanjutkan dengan ungkapan bahwa pada fitrah Allah itu tak ada perubahannya. Ibnu Jubair. Dahhak. Sebagian dari hadis itu berbunyi sebagai berikut: Adapun orang yang tinggi itu yang ada di surga adalah Ibrahim as. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya semuanya adalah anak yang dilahirkan menurut fitrah. Hal itu adalah perumpamaan dari fakta kehidupan. diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khatab berkata yang artinya ialah tak ada perubahan bagi makhluk Allah dari binatang yang dimandulkan. beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka ketahui". beliau bersabda: Mereka tak mempunyai kebaikan. maksudnya Ibnu Abbas: "Itulah keputusan yang lurus". tentang anak-anak musyrik? "Rasulullah menjawab: "Dan anak-anak musyrik". katanya: "Ditanya Rasulullah saw tentang anak-anak musyrik. Ibnu Zaid dan Nakha'i. yaitu pendapat Ibnu Atiyah yang disokong oleh Syekh Abdul Abbas. Tak ada sesuatupun yang menyalahi peraturan itu. maksudnya ialah tidak akan merana orang yang dijadikan Allah berbahagia. "Maka Rasulullah ditanya: Ya Rasulullah. Takwil ini dikuatkan oleh hadis Bukhari dan Samurah bin Jundab dari Nabi saw. Perkataan ini maksudnya ialah larangan memandulkan binatang. Adapun maksud sabda Nabi saw tatkala beliau ditanya tentang keadaan anak-anak kaum musyrik.

67 . Ada yang mengatakan bahwa "agama yang lurus" itu ialah agama Islam. Karena itu mereka tak mau menghambakan diri kepada Pencipta mereka.Muqatil mengatakan itulah perhitungan yang nyata. dan Tuhan yang lebih terdahulu (qadim) memutuskan sesuatu dan melaksanakan keputusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka tak mau memikirkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar.

com (2 April 2011). 68 . Dasar-Dasar Agama Islam. 2004. Diakses dari http://nurasmaisha. Mohammad Daud. Nuras. (11 maret 2011). Jakarta: Karya Unipress. 2009. Jakarta: Rajawali Pers. Diakses dari http://www.com/2009/09/prinsipaqidah-islam.html. 2009.DAFTAR PUSTAKA Ali.dkk. Zakiah. 1992.blogspot. Fani.ppnuruliman. Maisha. Pendidikan Agama Islam. Daradjat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful