P. 1
contoh soalan fonetik 2013 CBMM 3017)

contoh soalan fonetik 2013 CBMM 3017)

|Views: 161|Likes:
Published by Ariffin Sahran
Soalan peperiksaan akhir semester 4
Soalan peperiksaan akhir semester 4

More info:

Published by: Ariffin Sahran on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

BAHAGIAN A (20 Markah) Jawab semua soalan.

1.

Fonetik dan fonologi adalah bidang kajian ilmu linguistik. Yang dimaksudkan dengan bidang kajian fonetik ialah kajian A mengenai pola bunyi bahasa iaitu mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. transmisi signal bunyi daripada penutur kepada pendengar semasa komunikasi sedang berlangsung. mengenai bunyi-bunyi bahasa iaitu menentukan sIstem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi. mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia yang merangkumi cara pengeluaran, daerah pengeluaran dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa itu.

B C

D

2.

Fonetik dan fonologi penting dipelajari dan dikuasai oleh penutur bahasa Melayu kerana A B C fonetik dan fonologi dapat membantu penutur menguasai morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. fonetik dan fonologi dapat membantu penutur membezakan makna kata dalam bahasa Melayu. fonetik dan fonologi dapat membantu penutur membezakan kaedah pengeluaran bunyi bahasa mengikut umur. dapat membantu penutur mengetahui sifat-sifat semula jadi, produksi dan persepsi bunyi-bunyi bahasa Melayu.

D

2

Rajah 1 di bawah menunjukkan beberapa alat artikulasi yang menghasilkan bunyi-bunyi bahasa secara langsung dan tidak langsung. Yang manakah yang berfungsi sebagai alat artikulasi lelangit lembut. D C (B) B A Rajah 1: Alat-alat artikulasi 3 .3.

Berdasarkan Rajah 2 di bawah. daerah yang menghasilkan bunyi geseran bibir gigi bersuara konsonan [v] seperti bunyi perkataan larva ialah A B C D Rajah 2: Daerah Bunyi Bahasa 4 .4.

A skrip. Pilih senarai perkataan yang terdiri daripada konsonan gandingan. straw dan skrol 5 . tengah. dan akhir perkataan. kedudukan lelangit keras. gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan satu bunyi. 6. Ciri bunyi sesuatu vokal ditentukan oleh A B C D keadaan bibir. Bunyi-bunyi diftong dalam Bahasa Melayu mempunyai ciri-ciri tertentu. kedudukan pita suara.5. dilafazkan secara berterusan tanpa ada penggalan. Bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Melayu yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi mempunyai ciri bunyi yang rendah atau tinggi. Pernyataan-pernyataan di bawah tepat tentang bunyi diftong kecuali A B C D bunyi yang dihasilkan melalui proses geluncuran. berada pada semua kedudukan awal. Konsonan gandingan banyak terdapat dalam kata pinjaman bahasa Melayu. kedudukan lidah. 7.

Simbol fonetik bertujuan untuk membantu penutur menyebut bunyi-bunyi huruf bahasa Melayu dengan tepat. khusus dan syirik khasiat.B C D skrol. III dan IV sahaja 6 . skrip dan transformasi 8. I II III IV [θ] [y] [χ] [š] A B C I. II dan III sahaja I. Pilih simbol fonetik yang tepat untuk konsonan pinjaman daripada bahasa Arab. II dan IV sahaja I. Simbol fonetik yang tepat untuk konsonan pinjaman dalam perkataan yang berikut ialah A B C D [ fi’il ] [ fikir ] [ tulus ] [ surat ] 9. Bahasa Melayu menggunakan simbol fonetik daripada bahasa Arab bagi menyebut bunyi-bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu asli. manuskrip dan ghaib demokrasi.

D I. A B C D dua tiga lima empat 11. Vokal-vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada vokal depan. III dan IV 10. Fonem vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada _________ jenis. II. vokal tengah dan vokal belakang. Yang manakah fonem vokal yang tergolong dalam vokal belakang? A [ a ] dan [ i ] B [ i ] dan [ e ] C [ i ] dan [ u ] D [ u ] dan [ o ] 7 . Fonem vokal berfungsi sebagai penentu penyukuan dalam sebutan perkataan bahasa Melayu.

Ciri yang terdapat pada konsonan geseran / h / ialah bunyi A B bersuara. II. 8 . Bunyi konsonan letupan dua bibir [ p ] terhasil melalui I II III IV bibir dirapatkan. Antara yang berikut. III dan IV 13. III. udara dari paru-paru tersekat pada bahagian bibir dan dipaksa keluar. dan III sahaja I. A B C D I. Fonem diftong bahasa Melayu terdapat dalam pelbagai perkataan. geseran gigi. Sesuatu konsonan dalam bahasa Melayu boleh dibezakan berdasarkan ciri-ciri konsonan itu. dan IV sahaja I. yang manakah bukan fonem diftong bahasa Melayu? A B C D / buih / / gulai / / pulau / / sekoi / 14. pita suara tidak digetarkan. Alat artikulasi dan artikulator berfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa melalui proses tertentu. lelangit lembut dinaikkan ke atas. II. II. dan IV sahaja I.12.

Bunyi yang dihasilkan dinamakan konsonan A B C D sisian bersuara [ l ]. getaran gigi bersuara [ r ]. geseran gusi tidak bersuara [ s ]. bunyi yang disengaukan daripada arus tuturan. Hujung lidah dinaikkan ke gusi dan berlaku sempitan pada arus udara. konsonan pinjaman.C D tidak bersuara. letupan lelangit lembut bersuara [ g ]. Pita suara tidak digetarkan. Pasangan minimal atau pasangan terkecil dalam bahasa Melayu menunjukkan perbezaan makna. Yang berikut ialah pasangan minimal kecuali A B C D / sapi / / fikir / / sepak / / padang / / səpi / / pikir / / sepah / / ladang / 16. 15. [ # dia pakai baju adik # ] [ # dia pakai baju # adik # ] Dua ayat di atas merujuk kepada fungsi jeda sebagai unsur A B C D yang boleh membezakan makna. hentian ketika menyebut satu deratan bunyi dalam bahasa Melayu. 9 . 17. suprasegmental dalam bahasa Melayu baku. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang dan menyekat arus udara ke rongga hidung.

dan / ŋ /. Ejaan psikologi akordion pluralisme ambulans Sebutan [ psiko. kemudian bergerak pada vokal yang lain. Pilih padanan perkataan dan sebutan mengikut penyukuan yang betul daripada kata pinjaman berdasarkan jadual di bawah. hujung lidah dinaikkan ke gusi.ral. Fonem segmental konsonan sengauan dalam bahasa Melayu terdiri daripada / m /. Kedudukan lidah pada mulanya untuk membunyikan / u /.dion ] [ plu. / ɲ /. / n /.s ] A B C D 10 . Pernyataan yang tepat tentang bunyi konsonan sengauan / m / ialah A B C D dua bibir dirapatkan.ji ] [ a.lo. A B C D / belaian / / andaian / / universiti / / persekutuan / 20.bu. belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. Sebutan dan ejaan kata pinjaman hendaklah mematuhi prinsip penyukuan bahasa Melayu.isme ] [ am. Bunyi ini hadir dalam perkataan yang berikut.lan.kor. tengah lidah dinaikkan ke lelangit lembut.18. 19.

i. ii. Fonem vokal dan fonem konsonan ialah fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa Melayu. Lengkapkan jadual fonem konsonan di bawah.BAHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan. (a) Nyatakan dua fonem vokal dalam bahasa Melayu berserta contoh perkataan bagi setiap fonem vokal tersebut. tengah dan akhir perkataan dalam bahasa Melayu. 1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ (4 markah) (b) Fonem konsonan terdapat pada awal. Fonem Awal Tengah 11 Akhir .

ii. Transkripsi fonetik bertujuan untuk memberikan nilai bunyi sebutan baku yang betul pada konsonan. vokal dan diftong bahasa Melayu. iv. iii. senggang menyanyi bertimbun mendodoi = = = = _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ menyediakan = (5 markah) 12 . (a) Transkripsikan perkataan di bawah berdasarkan sebutan baku bahasa Melayu. i./t/ /d/ (6 markah) 2. v.

(a) Inggeris hendaklah bersifat fonemik dan Senaraikan lima perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang huruf konsonan /g/ disebutkan sebagai [j] dalam bahasa Inggeris tetapi ditulis /g/ dan disebut [g] dalam bahasa Melayu. i. ii. iii. Tuliskan cara sebutan perkataan yang berikut: i. taat = _________________________________________ 13 . cantik jelmaan hakisan semboyan = = = = _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ cendekiawan = (5 markah) 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ (5 markah) (b) Sebutan kata pinjaman dari bahasa Arab tertakluk kepada pedoman umum sebutan kata bahasa Melayu jati dan cara sebutan menurut bunyi asal dalam sumber. Sebutan bagi kata pinjaman bahasa berdasarkan nilai bunyi bahasa Melayu.(b) Cerakinkan perkataan di bawah berdasarkan penyukuan sebutan bahasa Melayu yang betul. ii. v. iv. i. v. iii. iv.

Transkripsikan slogan di bawah dengan menggunakan bahasa Melayu baku. 1. Tuliskan cara penyebutan perkataan terbitan di bawah mengikut pola pemisah suku kata. i. Berikan satu contoh perkataan bagi setiap fonem. iii. (20 markah) 2. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan untuk menyeragamkan cara penyebutan termasuklah bagi kata terbitan. v. ‘nilai murni lambang ketinggian peribadi’ ________________________________________________________________ (10 markah) BAHAGIAN C (40 markah) Jawab dua soalan sahaja.ii. kemudian tuliskan contoh perkataan tersebut dalam bentuk transkripsi fonemik. iv. ’budi bahasa amalan bidup kita’ ________________________________________________________________ ii. 14 . Dalam bahasa Melayu terdapat fonem vokal dan fonem konsonan. Kenal pasti 6 fonem vokal dan 14 fonem konsonan asli dalam bahasa Melayu. zikir ghaib Syarat Syafaat = = = = _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ (5 markah) 4.

Bilangan Perkataan Terbitan Penyebutan Perkataan 15 .

Pengetahuan tentang fonetik dan fonologi dalam bahasa Melayu membolehkan seseorang itu menyebut bunyi-bunyi bahasa dengan betul berdasarkan ejaan bahasa baku.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beringat Saduran Mengairi Terbantut Bersyarat Serangan Memukau Bersekutu Merengus Sokongan Mencantas Berkenalan Pertunjukan Persetujuan Perlembagaan Mendefinisikan Keseimbangan Perkembangan Mengetengahkan Mengkategorikan (20 markah) 3. Penguasaan bahasa berlaku apabila orang memahami mesej melalui bahasa yang dituturkan. (20 markah) 16 . bahasa menjadi penghubung makna dengan mesej. Dalam konteks komunikatif. Tuliskan semula ayat-ayat di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik dengan menggunakan bahasa Melayu baku.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->