KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. mekanik. Blok E9. Parcel E. 62604 Putrajaya. Aras 4-8. fotokopi. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. . Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Bahagian Pembangunan Kurikulum.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .

rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik.

v . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. Dr. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Menerusi mata pelajaran ini. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. masa dan tenaga. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual.KATA ALU . MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi .

PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. dan aspek kritikan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. proses penghasilan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keindahan alam persekitaran. kreatif. masyarakat. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. pengertian seni secara menyeluruh. vii . Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. kritis. dan negara. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian.

menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7.

dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. aplikasi seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. membuat corak dan rekaan. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan karya seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan kerjaya. pemahaman. kehidupan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. ix . dan apresiasi seni. objek buatan manusia. ekspresi kreatif. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.

Lukisan 8. 2. Ukiran 18. Diorama 15. 4. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Assemblaj 14.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 3. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Batik 17. 6. 5. Tembikar x . Pualaman 12. Cetakan 9. Resis 10. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. sejarah seni dan budaya. penegasan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. 4.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. ruang. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. bentuk. 2. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. kajian. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1 . kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan.

1.4.3.ruang dalam Bentuk .1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2.2. 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .2 1.4 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1 1.1.2.2 Aplikasi Seni 1.2 Alat .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.2 Garisan .2 1.3 Ekspresi Kreatif 1. media.2.5 1.1 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.tiada Bahan .4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.hal benda (subject matter) Kesatuan .3 Penegasan .1.1.2.2.1.tampak Prinsip rekaan 1. Apresiasi Seni 1.2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Unsur seni 1.4.1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.1.1 1.1.1. media.1. 1.1 Teknik .ilusi Warna .1.3 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3 1.2 1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .silang pangkah Ruang .komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.

x Guru menyatakan definisi lukisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. ton warna. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk.contoh lukisan. dan jalinan. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.

harmoni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 4. 2. kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. warna. ruang. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. 4 . dan teknologi dalam penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

1.3.1 Unsur seni 1.3 Ruang – ruang dalam 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.basah atas kering 1.1.2 Warna .2.1 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.tidak simetri 1.2.2.1.4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Harmoni .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.2.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.4. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.ilusi 1.1.3.1.1.2 Alat . media. 1. 1.1 Teknik .1.hal benda (subject matter) 1.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .3 Imbangan .warna 1.1 Bentuk .2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.berus lukisan dan palet Bahan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2.2.2 Ritma dan pergerakan .1.2 Prinsip rekaan 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.primer atau sekunder atau tertier 1.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. 6 . x Guru menunjukkan contoh catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Guru menyatakan definisi catan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing.

Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. jalinan. 2. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. kajian. pensel warna. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. 7 . dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 4. kepelbagaian.

4.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Kesatuan . 1.1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik .1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Bentuk .2 Prinsip rekaan 1.3.primer atau sekunder atau tertier 1.ilusi 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.tampak dan sentuh 1.4.3.1. pensel warna dan pensel 1.3 Warna . media.3.4.1 Kepelbagaian .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1. 1.1.1. 1.gosokan 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.permukaan yang mempunyai jalinan 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.2 1.1 Alat .2 1.1 Unsur seni 1.2.3.1.2.1.komposisi objek 1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.2.2 Jalinan .1.jalinan 1.kertas lukisan atau kertas A4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.masing. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. 9 .

rupa. daun. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. warna. 10 . sejarah seni dan budaya. kajian. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. kepelbagaian. 3. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan.

3 Rupa . 1.1. 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.2.2 Warna .2.1.4.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.capan 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan. palet. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.organik 1.1.4.2.1.1.2.1.1 Kepelbagaian .1 1.berus lukisan.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Bahan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.1.2.1 Jalinan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.komposisi objek 1.1. 1.1 Teknik .1.tampak 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1.jalinan 1.4.3.2 1.2 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . daun.1 1. media.media.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. 1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Kesatuan . jari dan alatan lain yang sesuai 1.2 Prinsip rekaan 1.1 Alat . 1.1.

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. 12 . Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. jalinan. gambar bunga EMK : Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. sejarah seni dan budaya. warna. 4. 13 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. gam. kertas warna.

3.4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. 1.1 Unsur seni 1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .2.2 Warna .3 Jalinan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.4.geometri atau organik 1.2.2 1.warna 1.1.1.2 Kepelbagaian . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.1. media.1 Rupa .3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.tampak dan sentuh 1.1.bahan 1.1 Kontra .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.gunting dan pembaris Bahan .2.1 1.3. media.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Alat .2.1.1 1.kertas lukisan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2. 1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.1 Teknik – mozek 1.primer atau sekunder atau tertier 1. 1.1.1.1.2. gam dan bahan lain yang sesuai 1.2.1. kertas warna.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.

Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. 15 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.

Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. sejarah seni dan budaya. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. 16 . warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. palet. kertas warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gam. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. majalah. 2. kajian.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Rupa . 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.3. dan cat poster atau oil pastel 1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .2 Warna .primer atau sekunder atau tertier 1. media.muka taip 1.muka taip atau ilustrasi 1.4.2.1 Teknik .4.2 Bahan .montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1. kertas warna.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.3 Penegasan .1 Unsur seni 1. palet.2.2.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Prinsip Rekaan 1.3. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Imbangan .1.1. gunting dan pembaris 1. gam.2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Alat .2.1.2 Kontra .kertas lukisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. 1.1.berus lukisan. 1.warna 1.1.4.1.2. majalah. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.3.

Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. Guru menyatakan definisi poster. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . 18 .masing.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. rupa. dan budaya 19 . sejarah seni. warna . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. 3. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. 4. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.jenis susunan (susunan batu bata. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. harmoni .

kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Prinsip Rekaan 2.primer atau sekunder atau tertier 2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.1. 2. 2.tebal atau nipis 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.1.3 Warna .1 Garisan . 2. 2.4.2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Bahan .1. 20 .warna 2.3.simetri 2.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2.susunan sisik ikan.4. 2.2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.1.1.3.1.2 Rupa .2.1 Teknik – lukisan 2.3. 2. 4.2 Imbangan .3 Ritma dan pergerakan .2.1.1 Unsur seni 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. media.1 Harmoni .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1. 2.organik atau geometri 2.1.1 Alat .2.1.4. 2.

21 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Guru menunjuk cara menghasilkan corak.

EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. kadbod bergelugor. 22 . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. cat air atau cat poster atau cat tempera. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. warna .contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. 3. berus lukisan. dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. 4. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 2. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.

2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.pembaris.sekunder atau tertier 2. 2. 1.2.cetakan blok.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Rupa . 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2.2.1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.4.3.1. palet.1 Teknik .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Ritma dan pergerakan .2. 2.3. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. kadbod bergelugur.1 Unsur seni 2.1.2.3.1.2.2 Prinsip rekaan 2.kertas lukisan. 2. dan bahan lain yang sesuai 2.organik atau geometri 2.4.2.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. cat air atau cat poster atau cat tempera.5.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik . berus lukisan.4.2.2.1 Kontra – warna 2. 2. 2.2.1. 23 . cetakan 2.susunan cerminan.2 Warna .

Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. 24 . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

span. sejarah seni. rupa. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. 3. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . warna . 25 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. palet. Keusahawanan. 4. dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.

1.2 Bahan .2.1 Unsur seni 2.2 Prinsip Rekaan 2.organik atau geometri 2.2. 2. 2.warna 2.3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1 Kontra .1 Alat .1.3.2.4.tebal atau nipis 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1. 2. 2.2 Rupa . palet.2.1. bahasa seni visual.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. dan alatan lain yang sesuai 2.1.resis 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. span.berus lukisan.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Garisan . media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2.1 Teknik . media. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2.4.4.3 Warna .2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Penegasan .1.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.3. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.motif 2.1.primer atau sekunder atau tertier 2.2. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.1.kertas lukisan.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.2.

x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. 27 . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. x Murid menghasilkan hiasan dinding. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x x Guru menyatakan definisi resis. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis.

penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 3. EMK : Keusahawanan. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. palet. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. warna. cat air. 28 . sejarah seni.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. rupa. 2. dan budaya. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. marker pen.

1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. 2.1.1 Teknik .STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Unsur seni 2.2.2 Prinsip Rekaan 2. 2.kertas lukisan. bahasa seni visual.3 Warna .4.2.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. marker pen.1. 2. palet.perulangan dan susunan motif 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.tebal dan nipis 2.1.primer atau sekunder atau neutral 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.2.2 Bahan .4. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.4.muka taip 2. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. cat air.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.1.3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.berus lukisan. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 Garisan .kaligrafi 2.3. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. chinese ink dan bahan yang sesuai.3.1.1 Alat . 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2. media.2. lain 29 .2 Rupa .

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Murid menghasilkan penanda buku.masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. 30 .

air. dan turpentin. cat minyak. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. dan budaya. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. 3. 4. plastik hitam. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. lidi. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna . alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 31 . Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni.

2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. dan beralun 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Bahan . air. dan alatan lain yang sesuai 2.2.tampak 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.1 Unsur seni 2.2 Ritma dan pergerakan . lidi. bahasa seni visual. nipis.besen. 2. 2. 2.2.1.3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.tebal.corak pualaman 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.2 Jalinan .pualaman 2.2. dan turpentin 2.2. 2.4. 32 . cat minyak.1.2 Prinsip Rekaan 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.4. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.kertas lukisan.1.1 Teknik . 2.4.warna 2.1 Garisan . 2.1 Kepelbagaian . 2.1. 2.3.primer atau sekunder atau tertier 2.1.1 Alat .2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2. melengkung.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.2.1.2. 2.3 Warna .

Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. x Murid membuat topi hari jadi. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 33 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. x x Guru menyatakan definisi pualaman.

kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih.dan budaya. jalinan. batu atau guli atau penutup botol. 34 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. 2. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. 3. sejarah seni.

1 2.2.warna 2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.3.primer atau sekunder atau tertier 2.tampak 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.gelang getah.2 Bahan .4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2. 2.1 Teknik .STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1 Warna .4. 2.2.1.kain kapas putih.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2.jalinan pada corak 2.4.ikatan dan celupan 2.3. 2. bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.1.1.2 Jalinan . media.1 Unsur seni 2. 2.2. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.1.2. 35 .1 Alat .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2 Prinsip Rekaan 2.2. baldi dan alatan lain yang sesuai 2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Ritma dan pergerakan .1.2.1 Kepelbagaian .2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. 2.1. 2. batu atau guli atau penutup botol.3.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. 36 . Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. x Murid menghasilkan sapu tangan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. 37 . 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. jalinan. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. 2. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj.ruang. Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2.1 Teknik .2. 3.2. 38 .2 Imbangan .nyata 3.1. media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.3.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.asemblaj 3.bahan dan warna dan saiz 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1.konkrit 3. 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2 Ruang .gunting 3.gam. 3.2.1.1Unsur seni 3.2 Prinsip Rekaan 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Kepelbagaian . 3.simetri atau tidak simetri 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.4.sentuh dan tampak 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1.3 Jalinan .STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.2. 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.2 Bahan .2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4.2.1 Bentuk .1.1 Alat .4.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1.1.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 39 . Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru memberi definisi asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. sejarah seni dan budaya 40 . 2. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. dan teknologi dalam penghasilan diorama. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gambargambar daripada majalah. polistirena. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.lidi. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. kad manila.benang. ruang. gam. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. cat poster. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai.

1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. lukisan dan lain.2 Ruang . lidi.1.2 Bahan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2 Ritma dan pergerakan . kolaj. 3.nyata 3. benang.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.1 Kepelbagaian .4.konkrit 3.2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3. 3. 3.2 Prinsisp Rekaan 3.3. kad manila.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. media.1 Teknik .1.2.1.1 Alat . gambar-gambar daripada majalah.STANDARD PEMBELAJARAN 3. kertas lukisan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.1 Bentuk .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif.2.4.kotak.1.1.objek 3.3.lain).gabungan pelbagai teknik (montaj.bahan dan warna dan saiz 3. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1. gam.2.2.2.2.1 Unsur seni 3.gunting 3. cat poster.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. polistirena. 3.1.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. 45 . Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru menyatakan definisi boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.

3. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 46 . warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. kajian. rupa. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. Bahan : kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. 4.

1.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .3.1 Garisan . 4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.2. 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.kertas lukisan.2 Rupa .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.organik 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1.1 Unsur seni 4.1.1 Alat .1.2 Kesatuan .2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik. 4.3.STANDARD PEMBELAJARAN 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.resis 4.1 Harmoni .tebal dan nipis 4.primer dan sekunder dan tertier 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1.2. 4.2 Prinsisp Rekaan 4. 4.1.3 Warna .2.susunan motif 4.1 Teknik . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.warna 4.berus lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.4.2.4.1.2. palet 4.1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.4.1.

Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menyatakan definisi batik. 48 . x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan batik. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing.

pembaris. 3. jalinan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. warna. 49 . dan teknologi dalam penghasilan ukiran.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.

2 Imbangan .1.sentuh 4. 4.1 Unsur seni 4. 4.1.motif 4.1 Kesatuan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2.tebal dan nipis 4.3 Bentuk . media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .4. 4.1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.konkrit 4.pensel.1 Teknik .1.simetri atau tidak simetri 4. 4.2 Bahan .2 Prinsip Rekaan 4.1.2 Jalinan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.2.1.3.4.2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.2. 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Alat .1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1 Garisan .3. 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.ukiran timbul 4.1. pembaris.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.1.

Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Guru menyatakan definisi ukiran. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. 51 .. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 4. warna. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. jalinan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 52 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. 3. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1.

2. 4.2.1.4.1.sentuh dan tampak 4.1. 4. 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .1 Bentuk .1 Imbangan .simetri atau tidak simetri 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.tanah liat.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.konkrit 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Jalinan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .1 Alat .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.picitan 4.1.1. 4.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1.3 Warna . media.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4. 4.2 Bahan .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Unsur seni 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsisp Rekaan 4.1 Teknik .3.2.3.

Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. 54 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi tembikar. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.