KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Bahagian Pembangunan Kurikulum. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. 62604 Putrajaya. Blok E9. . Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. mekanik. fotokopi. Parcel E.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Aras 4-8.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv . memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. rohani. v . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Menerusi mata pelajaran ini.KATA ALU . masa dan tenaga. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Dr. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . Justeru itu.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran.

kreatif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan negara. masyarakat. proses penghasilan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. pengertian seni secara menyeluruh. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kritis.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. dan aspek kritikan. vii . Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian.

OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan kerjaya. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. pemahaman. aplikasi seni. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. objek buatan manusia. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. ekspresi kreatif. membuat corak dan rekaan. dan karya seni. kehidupan. ix . kajian. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. sejarah seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan budaya.

3. Tembikar x . Kaligrafi Tidak Terancang 11. Assemblaj 14.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 6. Pualaman 12. Batik 17. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. 2. 4. Resis 10. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Ukiran 18. 5. Cetakan 9. Lukisan 8. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Diorama 15.

1 . kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. 4. kajian. jalinan. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. penegasan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. warna. 2.

komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.3 Penegasan . 1.1.1.ilusi Warna .3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 1.2 1.2.hal benda (subject matter) Kesatuan . 1. media.2 Alat .3 Ekspresi Kreatif 1.1 1.5 1.1.ruang dalam Bentuk .1.2.1.2 Garisan .4.4.1.1 1.3.2 1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .1.2.2.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.2.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni 1.2. 1.3 1.1 Unsur seni 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. Apresiasi Seni 1.4 1.2 1.tiada Bahan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.tampak Prinsip rekaan 1.1.silang pangkah Ruang .1.4.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1 Teknik . media.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.2.1.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.

x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. x Guru menyatakan definisi lukisan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.contoh lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. ton warna. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. dan jalinan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.

ruang. dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. 2. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 4 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. harmoni. 3. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian.

3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1. 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Ruang – ruang dalam 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.3.4.3 Imbangan .2 Ritma dan pergerakan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2 Prinsip rekaan 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.1 1.1.2.2.1 Harmoni .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.tidak simetri 1.2 Alat . media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.ilusi 1.basah atas kering 1.1.2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.1.hal benda (subject matter) 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.2.1 Teknik .4.1 Bentuk .2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.berus lukisan dan palet Bahan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. media. 1.2.2 Warna .warna 1.

x Guru menyatakan definisi catan. 6 . x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. x Guru menunjukkan contoh catan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.

pensel warna. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. 4. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 2. jalinan. warna. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. 7 . 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kepelbagaian. kajian.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4.1 Unsur seni 1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.tampak dan sentuh 1.3.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.3.1 Kepelbagaian .2. 1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Kesatuan .2.kertas lukisan atau kertas A4.3 Warna .primer atau sekunder atau tertier 1.1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.jalinan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.2 1.2 Bahan .2.4.2 Jalinan .1. 1. media.komposisi objek 1.1.gosokan 1.1 Teknik .permukaan yang mempunyai jalinan 1.1.1.3. pensel warna dan pensel 1.1.2.1 Bentuk .1.ilusi 1.2 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .2.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. 9 . Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.

sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. warna. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. kajian. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. 10 . 2. palet. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. 4. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. kepelbagaian. daun.

media.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .3.organik 1. palet. media. 1.jalinan 1.1.2 1.2.3 Rupa .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.tampak 1.1.1 Kepelbagaian .2 Prinsip rekaan 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.1 Alat . jari dan alatan lain yang sesuai 1.1.3.2.4.1.3.2.2.1.2. 1.2 Bahan .2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4. 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 1.capan 1.1 Unsur seni 1.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan. 1.2 Kesatuan .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier 1.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.berus lukisan.1. 1.1 1.2 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1.komposisi objek 1.1.1 Teknik .2 Warna . daun.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Jalinan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.

Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. 12 . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. warna. gam. kertas warna. sejarah seni dan budaya. 3. gambar bunga EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. 2. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 4. 13 .

1.3.1 Teknik – mozek 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1. 1.2. media.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1.2 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.geometri atau organik 1.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 1.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. 1.1 Rupa . media.tampak dan sentuh 1.2.1.2.warna 1.2.2.kertas lukisan. 1.1 Kontra . 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Alat .1 Unsur seni 1.3.1.2 Kepelbagaian .1.1.3. gam dan bahan lain yang sesuai 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .4.4.gunting dan pembaris Bahan .2 Warna .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier 1.bahan 1.2 Prinsip rekaan 1.1 1. kertas warna.3 Jalinan .

15 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

dan teknologi dalam penghasilan poster 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. sejarah seni dan budaya. 16 . gam. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. 2. 3. palet. warna. kertas warna. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. majalah. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. kajian. imbangan.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1.2. dan cat poster atau oil pastel 1.1 Alat . kertas warna.1 Teknik . media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.2 Prinsip Rekaan 1.2.warna 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1. gam. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.1.4.4.1.muka taip atau ilustrasi 1.2.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. 1.1 Rupa .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. majalah.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Penegasan . 1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.3.1 Imbangan .2.3.kertas lukisan.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1.1.2 Bahan .2.1.2. 1.2 Kontra . media.berus lukisan.2 Warna .3. gunting dan pembaris 1.muka taip 1.1 Unsur seni 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1. palet.

masing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. 18 . x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menyatakan definisi poster. Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster.

2. harmoni . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. sejarah seni. warna .jenis susunan (susunan batu bata. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. rupa. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. dan budaya 19 .

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.3.2. 2.1 Unsur seni 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.2.3.1 Teknik – lukisan 2.2. 20 .1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. 2.1. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.3.primer atau sekunder atau tertier 2.2 Rupa . 2. 2. 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Garisan .simetri 2.1.4.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2. 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Harmoni .3 Warna .2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.susunan sisik ikan.4.1.organik atau geometri 2.2.1.1.2 Bahan . 2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.1. 4.warna 2.1.3 Ritma dan pergerakan .STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.2.2 Imbangan .1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2 Prinsip Rekaan 2.tebal atau nipis 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media.

x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. 21 . Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. EMK : Keusahawanan. berus lukisan. kadbod bergelugor. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 22 . 3. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. cat air atau cat poster atau cat tempera. 2. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. warna .

1.1.4.2. 1.1.1 Alat .1.1 Rupa . 23 .2.2 Warna .1 Teknik .1 Kontra – warna 2. dan bahan lain yang sesuai 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.5.3. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Ritma dan pergerakan .2 Prinsip rekaan 2. palet.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.sekunder atau tertier 2. 1. cetakan 2. berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.3.organik atau geometri 2.1.2 Bahan .4.1 Unsur seni 2. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.susunan cerminan. kadbod bergelugur.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2.2. cat air atau cat poster atau cat tempera.cetakan blok.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.pembaris.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.3. 2. 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.kertas lukisan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1.2.

Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . 24 . x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.

kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Keusahawanan. 25 . 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. dan budaya. sejarah seni. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. palet. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. warna . span. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 4. rupa.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. 2. media.2 Penegasan .1.3.1 Garisan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2. span.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.warna 2. dan alatan lain yang sesuai 2. bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 . lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Rupa .2.1. 2.primer atau sekunder atau tertier 2.2.2 Prinsip Rekaan 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Kontra .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2.4.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2.motif 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2. 2.1.3.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1.1.resis 2.1.4.organik atau geometri 2.3. 2.2 Bahan .1 Unsur seni 2.1 Teknik . palet.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.berus lukisan.tebal atau nipis 2. 2.1 Alat .1. 2.1.2.kertas lukisan.3 Warna .1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2. 2.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 27 . Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x x Guru menyatakan definisi resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghasilkan hiasan dinding.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. sejarah seni. palet. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. EMK : Keusahawanan. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa. cat air. 3. marker pen. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. 28 . dan budaya. 4.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.1 Unsur seni 2.1 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Ritma dan pergerakan . palet.2 Rupa .2.2.2.kertas lukisan.berus lukisan.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.1.tebal dan nipis 2. bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.3 Warna .3. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. 2.1.1.2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. chinese ink dan bahan yang sesuai.2 Bahan .3.2.1.1.1 Garisan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2. marker pen.2 Prinsip Rekaan 2.muka taip 2. 2.4. 2. cat air.perulangan dan susunan motif 2. 2.primer atau sekunder atau neutral 2.3. lain 29 .2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1 Teknik .1.4.1.1. media.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.kaligrafi 2.

Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. 30 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.masing. x Murid menghasilkan penanda buku. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. warna . kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. cat minyak. air. sejarah seni. jalinan. 3. plastik hitam. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 31 . dan turpentin. lidi. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.tampak 2. 2.kertas lukisan.1.2.2.3.warna 2.2 Jalinan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. media.2 Ritma dan pergerakan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2. dan alatan lain yang sesuai 2.1. 2.1.2 Bahan .2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. 2.4.2. cat minyak.pualaman 2. air.besen.1. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. media.3 Warna .2. 2.1 Garisan .3.2.2. dan turpentin 2. dan beralun 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.tebal.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. 2.1 Teknik .1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.corak pualaman 2.4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Alat . lidi.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.1. 32 .4.2. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.1 Kepelbagaian . melengkung.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip Rekaan 2.1.2. nipis.1.3.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.1 Unsur seni 2.1.

x x Guru menyatakan definisi pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. x Murid membuat topi hari jadi. 33 . Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. 2. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. batu atau guli atau penutup botol. 34 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. jalinan. Keusahawanan. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna.dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. 3.

2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4.2.2 Jalinan .1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Bahan .2. 2. bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Kepelbagaian . 2. 2.1 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.2.2.2 Ritma dan pergerakan .1.4.2 Prinsip Rekaan 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2. batu atau guli atau penutup botol.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Teknik . pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.1.ikatan dan celupan 2.1 Unsur seni 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.1.2. 2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. 2.2.2 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.gelang getah.1 Warna .4.tampak 2.3.1 2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.jalinan pada corak 2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.kain kapas putih.warna 2. baldi dan alatan lain yang sesuai 2. 35 . media.3.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 36 . x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. x Murid menghasilkan sapu tangan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. Keusahawanan. jalinan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.ruang. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 4. kajian. 37 . dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.

1 Alat .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.1.2.1. 3.gam.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1.4. media.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Bentuk .2 Imbangan .2.1.2.simetri atau tidak simetri 3.3.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Bahan .1.sentuh dan tampak 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Teknik .3 Jalinan .1Unsur seni 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3.konkrit 3.nyata 3.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1. 3.1.2.2 Prinsip Rekaan 3.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.4. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3. 3.gunting 3.asemblaj 3.1 Kepelbagaian .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2. 38 .3.4.STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Ruang .3.bahan dan warna dan saiz 3. 3.

39 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru memberi definisi asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj.

Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. kad manila. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. polistirena. dan teknologi dalam penghasilan diorama. gam. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. 4. kertas lukisan. kajian. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1.lidi.benang. cat poster. sejarah seni dan budaya 40 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gambargambar daripada majalah. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.

gam.2 Ritma dan pergerakan .1 Bentuk .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.konkrit 3. 3.1.1.1.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. lukisan dan lain.2 Ruang .2.nyata 3.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif.3.1. 3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3. media.1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. polistirena.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. lidi. kad manila. gambar-gambar daripada majalah.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.gunting 3.1 Kepelbagaian .objek 3.bahan dan warna dan saiz 3.1 Alat . 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.2 Prinsisp Rekaan 3. 3.gabungan pelbagai teknik (montaj.1. cat poster. kertas lukisan.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. benang.lain).1 Unsur seni 3.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .2 Bahan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.2. 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.2.1 Teknik .2.1.1.kotak.2. kolaj.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Guru menyatakan definisi boneka. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 45 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Murid menghasilkan boneka.

Bahan : kertas lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. warna. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. 46 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 3. rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. 4.

4.3.2 Prinsisp Rekaan 4.2 Bahan .primer dan sekunder dan tertier 4.2 Kesatuan .2 Rupa .1 Unsur seni 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3.1.1.1.2.2.4.1.kertas lukisan.2.resis 4.3 Warna .1.1.4.1.2.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.berus lukisan.2. 4.warna 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Alat .1.organik 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.1. 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.susunan motif 4.1.2.1 Harmoni .1 Teknik .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. palet 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. media. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. 4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 . lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.tebal dan nipis 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Garisan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik. 48 . x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. sejarah seni dan budaya. warna. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. pembaris. jalinan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 4. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. 49 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3.

2 Prinsip Rekaan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.simetri atau tidak simetri 4.2.pensel.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4. 4.2.1.1.2. pembaris.1.4.2.1.ukiran timbul 4.1.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.1.3 Bentuk . 4.1 Garisan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.2.2 Bahan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.3.1.1.motif 4.1 Unsur seni 4.1. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Teknik .STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.tebal dan nipis 4.2 Jalinan .1 Kesatuan .2.1 Alat . media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1.4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.3.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 4. media.konkrit 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Imbangan .sentuh 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru menyatakan definisi ukiran. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. 51 .

52 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. kajian. warna. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 4. 3. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. jalinan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.3.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1.4.4.1.2 Jalinan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1. 4. 4.2.2 Bahan .tanah liat. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.1 Teknik .konkrit 4.2.1.simetri atau tidak simetri 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.3.1 Alat .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4. 4.3.2.1.1.2 Prinsisp Rekaan 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4. media.1 Bentuk .1 Unsur seni 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.1.2. 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .4.2.2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.picitan 4.3 Warna . 4. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .sentuh dan tampak 4.1 Imbangan .

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. 54 . Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menyatakan definisi tembikar. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful