P. 1
Panduan Pengajaran Pend Seni Visual Thn 4

Panduan Pengajaran Pend Seni Visual Thn 4

|Views: 4|Likes:
Published by share4u

More info:

Published by: share4u on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • : Mozek
 • : Poster
 • : Lukisan
 • lukisan
 • cetakan
 • : Resis
 • : Kaligrafi
 • kaligrafi
 • : Pualaman
 • pualaman
 • : Ikatan dan Celupan
 • : Asemblaj
 • : Diorama
 • diorama
 • : Boneka
 • : Batik
 • : Ukiran
 • : Tembikar

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Kementerian Pelajaran Malaysia. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. 62604 Putrajaya. Blok E9. mekanik.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Aras 4-8. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. . Parcel E. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. fotokopi. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .

MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

berketerampilan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. v . berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. masa dan tenaga. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran.KATA ALU . Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Dr.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. Menerusi mata pelajaran ini.

kritis. dan aspek kritikan. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. dan negara. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran. proses penghasilan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. masyarakat. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. kreatif. vii . pengertian seni secara menyeluruh. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii .

dan karya seni. dan budaya. dan kerjaya. pemahaman. kajian. membuat corak dan rekaan. objek buatan manusia. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan apresiasi seni. kehidupan. aplikasi seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ix . STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. ekspresi kreatif.

Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Cetakan 9. 3. Ukiran 18. Tembikar x . Lukisan 8. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Kaligrafi Tidak Terancang 11. 6. 4. 2. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. 5. Diorama 15.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Batik 17. Pualaman 12. Resis 10. Assemblaj 14.

penegasan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. bentuk. sejarah seni dan budaya.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. 3. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ruang. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. 1 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 2.

5 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.tiada Bahan .primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. media. 1.2 Aplikasi Seni 1.2 1. 1.4.2 1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .1 Teknik .1.2 Garisan . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.2.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.hal benda (subject matter) Kesatuan .1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.1 1.2.1.3 Penegasan .2 1.tampak Prinsip rekaan 1.3 1.2.1.3 1.4 1.silang pangkah Ruang .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.4.2 Alat .2. Apresiasi Seni 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .1 1.1.1.1.1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.3.1.1 1.1.1. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.ruang dalam Bentuk .1 Unsur seni 1.2.3 Ekspresi Kreatif 1.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.ilusi Warna .2.1.2. 1.

Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menyatakan definisi lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . dan jalinan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.contoh lukisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. ton warna.

4 . sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. ruang. 4. kajian. dan teknologi dalam penghasilan catan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. harmoni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 2. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

media.berus lukisan dan palet Bahan .2 Ritma dan pergerakan .3 Ruang – ruang dalam 1.4.2.warna 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3. 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.1.4.1.1.1.tidak simetri 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Imbangan .2.1. 1.1.2.2. 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2 Prinsip rekaan 1.basah atas kering 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.1.3.1.2 Alat .1 Bentuk .hal benda (subject matter) 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Teknik .3.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.1 Harmoni .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2 Warna .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.2.ilusi 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.

x Guru menyatakan definisi catan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. 6 . x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. x Guru menunjukkan contoh catan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. 4. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. kepelbagaian. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. pensel warna. 3. kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. 2. 7 . dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.

1.2 1.2 Bahan .ilusi 1.1.2.1 Bentuk .1 Unsur seni 1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.2.2 Prinsip rekaan 1. pensel warna dan pensel 1. 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .komposisi objek 1.gosokan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.3.1.2 Kesatuan . 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.permukaan yang mempunyai jalinan 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.kertas lukisan atau kertas A4.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 1.4.3.1 Teknik .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.1.1.3 Warna .1.1.2.jalinan 1.1.4.1.3.3.1.4.tampak dan sentuh 1.1 Alat . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Jalinan .1 Kepelbagaian . 1. media.2.

Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan.masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. 9 . Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.

rupa. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kepelbagaian. warna. daun. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. kajian. 10 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. sejarah seni dan budaya. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan.

tampak 1.jalinan 1.capan 1.1 Kepelbagaian .3.2.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Jalinan.4.1 Alat . 1.berus lukisan.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2 Bahan .1 Teknik . 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.organik 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.1.3 Rupa .2.1.2 Kesatuan .2 1.2 Prinsip rekaan 1.1 1.2 1. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.3. jari dan alatan lain yang sesuai 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.4.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1. daun.1.media.3. palet.2.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 1.1 1.1. media.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.2 Warna .2.4.2.1.1 Unsur seni 1.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .2.komposisi objek 1.

Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. 12 . Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. 4. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna. jalinan. 13 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 3. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. gambar bunga EMK : Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan.

4.2.2 Kepelbagaian .2. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.warna 1. 1.3.1.1.2 Prinsip rekaan 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Unsur seni 1.tampak dan sentuh 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.1 1.3 Jalinan .1.4.1 1.gunting dan pembaris Bahan . 1.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.bahan 1.geometri atau organik 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif. 1.2.2 Alat .1 Kontra .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .2 1.3.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. gam dan bahan lain yang sesuai 1. 1.1.1 Rupa .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.1 Teknik – mozek 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.kertas lukisan.2 Warna . kertas warna.1.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. media.2.2.1.1.4. media.

15 . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kertas warna. gam. majalah. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 16 . 2. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. imbangan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. palet. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. kajian. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan.

2.3 Penegasan .1 Imbangan . media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.2. 1.4.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Rupa .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Unsur seni 1.3.4.warna 1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1. dan cat poster atau oil pastel 1.muka taip 1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.1 Teknik .1. media.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1. gam.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1. palet.2. gunting dan pembaris 1.1.3.2 Bahan .STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Prinsip Rekaan 1. 1.primer atau sekunder atau tertier 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.1. majalah.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .2 Warna .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Alat .2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.1.berus lukisan.muka taip atau ilustrasi 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2 Kontra .simetri atau tidak simetri 1.2.kertas lukisan. 1. kertas warna.1.

Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menyatakan definisi poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. 18 . x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing .

2.jenis susunan (susunan batu bata. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. harmoni . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . 3. 4. warna . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni. dan budaya 19 .

4. 2. 2.1.2.tebal atau nipis 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.2 Rupa .1 Harmoni .1.1. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan. 2.2.organik atau geometri 2. 2.warna 2.2.2 Imbangan .3 Ritma dan pergerakan .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.simetri 2.susunan sisik ikan. 2.4. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2.2.2.1.2 Bahan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.1 Teknik – lukisan 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Prinsip Rekaan 2.2.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.primer atau sekunder atau tertier 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1 Unsur seni 2.1 Garisan .1.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.3 Warna . 2.4. 2. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Alat .1. 20 . media.1. 4.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. 21 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 22 .contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. palet.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. cat air atau cat poster atau cat tempera. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. berus lukisan. warna . kadbod bergelugor. EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . 3. 4.

5.4. 2.1.1.2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.susunan cerminan. cat air atau cat poster atau cat tempera.1. 2. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.4.2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.sekunder atau tertier 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .1 Unsur seni 2. kadbod bergelugur. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. berus lukisan.organik atau geometri 2.1.pembaris.1 Rupa . 2.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2 Warna . dan alatan lain yang sesuai 2.2.2 Ritma dan pergerakan .3.2. 1.1 Alat . palet. 2.4.cetakan blok.2.1 Kontra – warna 2. 2. dan bahan lain yang sesuai 2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.1. cetakan 2.2 Prinsip rekaan 2.1 Teknik .2.3. 2.kertas lukisan. 1.1.2. 2. 23 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Bahan .3.

Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh .contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 24 . x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.

Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 2. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. 3. palet. 4. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. warna . span.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. rupa. 25 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni.

organik atau geometri 2.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.tebal atau nipis 2.3 Warna .1 Teknik . 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.berus lukisan. 2. 2.3. 2. palet.primer atau sekunder atau tertier 2.warna 2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.2 Rupa .1. span. 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.1 Alat .2.1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.1 Garisan .2.1.1.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.resis 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.motif 2. media.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.kertas lukisan.2 Penegasan .4.2 Bahan .2.2.2 Prinsip Rekaan 2. media.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1. 2. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2. bahasa seni visual. 2.1 Unsur seni 2.3. dan alatan lain yang sesuai 2.1 Kontra .

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x x Guru menyatakan definisi resis. x Murid menghasilkan hiasan dinding. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. 27 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. palet. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 3. cat air. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. marker pen. EMK : Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 28 . sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. rupa. warna.

2.1 Garisan .2. media. cat air.2. media. lain 29 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Alat .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.1.tebal dan nipis 2.4. 2.1. 2. bahasa seni visual.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1.perulangan dan susunan motif 2.2 Bahan .primer atau sekunder atau neutral 2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. marker pen.1 Teknik .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. chinese ink dan bahan yang sesuai.1 Ritma dan pergerakan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.3 Warna .1.muka taip 2. 2.2.1 Unsur seni 2.4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.2 Prinsip Rekaan 2. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3. palet.1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.2 Rupa .kaligrafi 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.berus lukisan.4.kertas lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1. 2.1.2.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 30 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. x Murid menghasilkan penanda buku. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.masing. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.

plastik hitam. dan budaya. lidi. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. dan turpentin. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. sejarah seni. air. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 31 . 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. 2. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. cat minyak.

melengkung.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1. 2.2 Ritma dan pergerakan . dan alatan lain yang sesuai 2.4. media.2 Prinsip Rekaan 2. 2.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1. bahasa seni visual. 2. lidi.2.2.2 Bahan .2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.1 Unsur seni 2. cat minyak.corak pualaman 2.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. dan beralun 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.3. 2.besen.2.1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.4.warna 2.1.kertas lukisan. 2. dan turpentin 2.2. media.2 Jalinan .1 Teknik . 32 .4. air. 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.primer atau sekunder atau tertier 2.2.pualaman 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Garisan .1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. nipis.3.tebal.tampak 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Kepelbagaian . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.1. 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.3 Warna .1 Alat .

x Murid membuat topi hari jadi. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 33 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. x x Guru menyatakan definisi pualaman. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman.

jalinan. 4. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. batu atau guli atau penutup botol. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 34 .dan budaya. Keusahawanan. 2. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. sejarah seni. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1.2 Jalinan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.1.2 Prinsip Rekaan 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 2.1 Unsur seni 2.1 Teknik .gelang getah. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.4.2 Bahan . batu atau guli atau penutup botol.1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. media.3.2.1.1.ikatan dan celupan 2.1 Alat . 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.2.1. 2.1 Kepelbagaian .2 2.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.4.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.1 Warna .2.3. 2.warna 2.2.2 Ritma dan pergerakan . baldi dan alatan lain yang sesuai 2. 35 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 2.1. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.primer atau sekunder atau tertier 2.tampak 2.2. bahasa seni visual.kain kapas putih. 2.jalinan pada corak 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.4.

36 . x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. x Murid menghasilkan sapu tangan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3. 2. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4.ruang. 37 . jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian.

2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3.2 Ruang .1 Alat .3.sentuh dan tampak 3.2.3 Jalinan .bahan dan warna dan saiz 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1 Kepelbagaian .1.2 Imbangan .2.2.gam.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 Teknik .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.asemblaj 3.1. 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.simetri atau tidak simetri 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1.1. 3.1Unsur seni 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. 38 .1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.4. 3.2 Prinsip Rekaan 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1.nyata 3. 3.1.konkrit 3. 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.3.2. media.3.2 Bahan .1.2.gunting 3.1.4.1 Bentuk .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru memberi definisi asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj. 39 . x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan teknologi dalam penghasilan diorama.benang. cat poster. 4. gam.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. kertas lukisan. polistirena. gambargambar daripada majalah. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. sejarah seni dan budaya 40 . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. ruang. kad manila.lidi. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1.

kolaj.2 Ruang .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Prinsisp Rekaan 3.objek 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.4.2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. kertas lukisan. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.nyata 3.2.lain). gam.1. 3.2. lidi.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .1 Bentuk .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.3.1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. gambar-gambar daripada majalah.2 Ritma dan pergerakan . 3. 3. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.gabungan pelbagai teknik (montaj.2.2 Bahan .1.1 Teknik .1.4.3.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.kotak. cat poster.konkrit 3.1 Alat . polistirena.gunting 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.1 Unsur seni 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif.2.1. benang.2. 3. kad manila.2.1.1 Kepelbagaian . lukisan dan lain.2.bahan dan warna dan saiz 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Murid menghasilkan boneka. Guru menyatakan definisi boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. 45 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka.

46 . warna. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. Bahan : kertas lukisan. rupa. 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan motif batik.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. kajian. sejarah seni dan budaya.

1.organik 4.2.1 Garisan .3 Warna .2 Bahan .3.1 Harmoni .resis 4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .2.1.1.4.1.4. 4.1 Unsur seni 4.3.STANDARD PEMBELAJARAN 4.susunan motif 4. 4.2 Rupa . 4.3. 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Teknik . lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.warna 4.2 Kesatuan .1.1.berus lukisan.2. media.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.kertas lukisan.1.2.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.tebal dan nipis 4.2.primer dan sekunder dan tertier 4.1. 4. palet 4.1 Alat . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2 Prinsisp Rekaan 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. 48 . Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. Guru menyatakan definisi batik.

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 49 . pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. 3. pembaris. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. sejarah seni dan budaya. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. kajian. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Unsur seni 4.3 Bentuk .1.sentuh 4.4.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.tebal dan nipis 4.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.motif 4.3.2 Imbangan .STANDARD PEMBELAJARAN 4. media.2. 4.1. 4.2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.simetri atau tidak simetri 4.2 Prinsip Rekaan 4.ukiran timbul 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1 Alat .2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4.1 Garisan .2.3.1.1.3.1 Teknik .1.pensel.konkrit 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .1 Kesatuan .4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.2.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.2 Jalinan .2.2 Bahan . 4.1. 4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.1.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4. pembaris.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .

Guru menyatakan definisi ukiran. 51 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran.. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru.

52 . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. kajian. warna. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 3. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

2.2 Jalinan .konkrit 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.1 Unsur seni 4.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Teknik . 4.2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2 Bahan .1.2.1.simetri atau tidak simetri 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.sentuh dan tampak 4. 4.2.2 Prinsisp Rekaan 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.3 Warna .3.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. media.3.1. 4.1.3.tanah liat.1 Bentuk .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. 4.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.picitan 4.1 Imbangan .1. 4.1 Alat .4. 4.1.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. 54 . Guru menyatakan definisi tembikar. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->