KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Aras 4-8. Blok E9. mekanik. . Bahagian Pembangunan Kurikulum. 62604 Putrajaya. Parcel E.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kementerian Pelajaran Malaysia. fotokopi.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv . memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. rakyat Malaysia.

rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. v . berketerampilan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Menerusi mata pelajaran ini. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. masa dan tenaga. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Dr. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual.KATA ALU . BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual.

vii . MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. dan aspek kritikan. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. proses penghasilan. menghargai keindahan alam persekitaran. dan negara. pengertian seni secara menyeluruh. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. keluarga. kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. kreatif.

meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii .

dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan karya seni. pemahaman. objek buatan manusia. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. membuat corak dan rekaan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan budaya. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. dan kerjaya. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. kehidupan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan apresiasi seni. kajian. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. ekspresi kreatif. ix .

5.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Pualaman 12. 4. Ukiran 18. 3. 2. Assemblaj 14. Tembikar x . Resis 10. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. 6. Lukisan 8. Cetakan 9. Batik 17. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Diorama 15.

penegasan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 3. kajian. ruang. warna. 1 . 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. bentuk. 4.

komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.1 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.primer atau sekunder atau tertier Jalinan . media.1.1.4. 1.1.2.tampak Prinsip rekaan 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. Apresiasi Seni 1.tiada Bahan .2.1.1.3 1.5 1.1.1 Unsur seni 1.ilusi Warna .2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.silang pangkah Ruang .4.1.3.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .hal benda (subject matter) Kepelbagaian . 1.1.ruang dalam Bentuk .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.2 Aplikasi Seni 1.1.hal benda (subject matter) Kesatuan .2 1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.4 1.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3 Ekspresi Kreatif 1.1 1.3 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan. 1.1.1 Teknik .2.2.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Garisan .3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. media.1 1.2 1.2.2 1.3 Penegasan .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.4.1.2 Alat .1.

Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk.contoh lukisan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. dan jalinan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. ton warna. x Guru menyatakan definisi lukisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.

harmoni. 4. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan catan. ruang. sejarah seni dan budaya. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. 2. 4 . kajian. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

berus lukisan dan palet Bahan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2.2.warna 1.tidak simetri 1. 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.4.basah atas kering 1.2 Warna .1.1.2.2 Ritma dan pergerakan .2 Prinsip rekaan 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.3. media.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Ruang – ruang dalam 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.1.4.1 1.1.1. 1.1.2 Alat .1 Unsur seni 1.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Imbangan .hal benda (subject matter) 1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Harmoni .1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.ilusi 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.1.1 Bentuk .1 Teknik .1.3.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.

x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. 6 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru menyatakan definisi catan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Guru menunjukkan contoh catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.

kepelbagaian. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. warna. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 7 . 4. 3. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. jalinan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pensel warna. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.jalinan 1.tampak dan sentuh 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. media.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.3 Warna .2 Kesatuan .1.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Teknik .2.2 1.3.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Jalinan .kertas lukisan atau kertas A4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4. 1.1. pensel warna dan pensel 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.1.1.1.komposisi objek 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 1.4.2 Bahan .2.1.1.2.3.gosokan 1.1 Alat . 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.1 Bentuk .3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.permukaan yang mempunyai jalinan 1.1 Unsur seni 1.2 Prinsip rekaan 1.1.4.ilusi 1.1.2.1 Kepelbagaian .

Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. 9 .masing. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing .

3. warna. 4. kepelbagaian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa. kajian. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. palet. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. 10 . dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. daun.

1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1.organik 1. daun.2 Kesatuan .berus lukisan.1.1 Kepelbagaian .2 Warna .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.primer atau sekunder atau tertier 1.1.komposisi objek 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.2.3.1 Alat . palet.2 1. 1.2.2 1.1 1.2.1 Unsur seni 1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3.tampak 1. 1.4.jalinan 1.capan 1.1.2.1 Jalinan.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.2 Bahan . jari dan alatan lain yang sesuai 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . 1.1 Teknik .2 Prinsip rekaan 1.1.1. media. 1.2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.media.3 Rupa .1 1.

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. 12 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 2. gam. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna. 4. gambar bunga EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. 3. 13 . sejarah seni dan budaya. warna. jalinan.

1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.3. kertas warna.1.1 Kontra .geometri atau organik 1. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Alat . media.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.bahan 1.1.1 1.4.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Jalinan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2.2 Warna . media.1 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.4.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 1.2.1.1.1 Unsur seni 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Kepelbagaian .warna 1.2 Prinsip rekaan 1.2.tampak dan sentuh 1.1. 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2.kertas lukisan.primer atau sekunder atau tertier 1.4.1 Teknik – mozek 1.2.gunting dan pembaris Bahan .3. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1 Rupa . 1.1.2. 1.

15 . Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.

palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. imbangan. kajian. majalah. kertas warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. 2. 16 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. warna. gam. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1.

simetri atau tidak simetri 1.1.1.berus lukisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1. 1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1. gunting dan pembaris 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.3.4. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2 Kontra .2.2.warna 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Penegasan .STANDARD PEMBELAJARAN 1.muka taip atau ilustrasi 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.4.1.1.4.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .1 Unsur seni 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1. majalah. 1.3. dan cat poster atau oil pastel 1.1 Imbangan .1. media. palet.2 Warna .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Bahan .1 Alat . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Teknik .1.1 Rupa .1. kertas warna.muka taip 1.2. 1.3. gam.1.kertas lukisan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.

Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. 18 . x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menyatakan definisi poster. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster.masing. Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. harmoni . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . 2. sejarah seni. warna . sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. dan budaya 19 . imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan.jenis susunan (susunan batu bata. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan.

3.2 Bahan .2 Prinsip Rekaan 2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.3 Ritma dan pergerakan .4. 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.tebal atau nipis 2. 2.1.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.2.2.2.1 Unsur seni 2. 2.1.1. 20 .pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4. 2.1.1.2 Rupa .warna 2. 2.susunan sisik ikan.2.3.primer atau sekunder atau tertier 2.3 Warna .4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1. 2.3.2. 2. 2.1 Teknik – lukisan 2. 4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.1 Garisan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.1.1.simetri 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Alat .1.1.2.1. 2.2 Imbangan .1 Harmoni .organik atau geometri 2.1.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. 21 . Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan.

4. warna . berus lukisan. 3. 2. kadbod bergelugor. 22 . EMK : Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. cat air atau cat poster atau cat tempera. palet. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. sejarah seni.

kertas lukisan.3.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.2.organik atau geometri 2.1. 2.1 Kontra – warna 2. 2. 2. 2. 2.2.2 Prinsip rekaan 2. palet.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1. dan alatan lain yang sesuai 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .2.4.1 Rupa .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.1 Unsur seni 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Warna .1 Teknik .1.sekunder atau tertier 2.2. cat air atau cat poster atau cat tempera. dan bahan lain yang sesuai 2.1. 2.3.2 Bahan .2.2.1.4.3.2. 2.1 Alat .cetakan blok. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.susunan cerminan.5.1.2 Ritma dan pergerakan . berus lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 1. cetakan 2. 23 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.4.2. kadbod bergelugur.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.pembaris.

24 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan.

span. palet. dan budaya. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. rupa. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 25 . Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. warna . lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . sejarah seni. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2. 2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2. 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. palet. media.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Bahan .1. dan alatan lain yang sesuai 2.2.1 Alat .2.berus lukisan.2 Prinsip Rekaan 2.3 Warna .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. 2.1.1.primer atau sekunder atau tertier 2.4.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2. 2. bahasa seni visual.2.2.1 Unsur seni 2. span.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1 Garisan .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Rupa .serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.1 Teknik .4. media.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Penegasan .kertas lukisan.1.1.resis 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.1.4.3.1 Kontra . 2. 2. 2.1.organik atau geometri 2.tebal atau nipis 2.warna 2.motif 2.1.

Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. x Murid menghasilkan hiasan dinding. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. 27 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x x Guru menyatakan definisi resis.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 4. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. marker pen. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. cat air. sejarah seni. palet. 28 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. EMK : Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 2. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. 3. dan budaya.

2.4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. marker pen. cat air.2.perulangan dan susunan motif 2.1.1.1.3 Warna . 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Rupa .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Bahan .2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1.2.3.muka taip 2.berus lukisan.1 Teknik .4.1 Unsur seni 2.kertas lukisan. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.tebal dan nipis 2. 2.1 Alat .3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Ritma dan pergerakan . media. 2.1. 2.1.primer atau sekunder atau neutral 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.2 Prinsip Rekaan 2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.kaligrafi 2. 2. 2.1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. chinese ink dan bahan yang sesuai.STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. lain 29 . 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1 Garisan .4.3. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. palet.2. bahasa seni visual.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.1. 2.1.

x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. x Murid menghasilkan penanda buku. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. 30 . Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.

dan budaya. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. dan turpentin. cat minyak. 2. lidi. 4. jalinan. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. 3. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. 31 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. air. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. warna . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. plastik hitam.

1. 2.2.3. media. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. cat minyak.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2. nipis. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. 2.2.1 Teknik .1 Alat .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2. air.3.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.4.1.2.1.1.2 Jalinan .tebal.tampak 2. melengkung. dan turpentin 2.1 Kepelbagaian .1.1 Unsur seni 2.3.primer atau sekunder atau tertier 2.4. dan beralun 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. bahasa seni visual. 2.corak pualaman 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.1 Garisan .1.2 Ritma dan pergerakan . 2.3 Warna .1. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 2.2 Bahan . 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.warna 2.2 Prinsip Rekaan 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 32 . 2.2. 2.besen.2.kertas lukisan.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.pualaman 2. lidi.

33 . x x Guru menyatakan definisi pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. x Murid membuat topi hari jadi. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman.

pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 34 . jalinan.dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. batu atau guli atau penutup botol. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. 2. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. sejarah seni. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.

baldi dan alatan lain yang sesuai 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.3. bahasa seni visual.2. 2.warna 2.2 Bahan .1 Unsur seni 2.2 2.1.2 Ritma dan pergerakan . pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.gelang getah.1.1 Teknik .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.primer atau sekunder atau tertier 2.3.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2 Prinsip Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. media.kain kapas putih.2. 2.jalinan pada corak 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3.ikatan dan celupan 2. 2.2.1.1 Warna .1 2. 35 . Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. batu atau guli atau penutup botol.1 Alat .1. 2.1.1 Kepelbagaian . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2.2 Jalinan . media.tampak 2. 2.1. 2.1.4.

36 . x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. x Murid menghasilkan sapu tangan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.

bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. 4. kajian. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 37 . sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. jalinan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.ruang. Keusahawanan. 3.

2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1.2.2.2.2 Imbangan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.3 Jalinan .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 3.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.bahan dan warna dan saiz 3.2 Ruang .STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Bahan .4.1. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.gam.4.1 Teknik . 3.2.1 Kepelbagaian . 3.1 Alat .gunting 3.4.2 Prinsip Rekaan 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.1Unsur seni 3. 38 .konkrit 3.1.1.nyata 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2.1 Bentuk . 3.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. media.simetri atau tidak simetri 3.2.asemblaj 3.2.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.sentuh dan tampak 3.1. 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1.

Murid menghasilkan asemblaj. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru memberi definisi asemblaj. 39 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

lidi. sejarah seni dan budaya 40 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak.benang. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. 3. ruang. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kad manila. polistirena. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan diorama. cat poster. kertas lukisan. gambargambar daripada majalah. gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. kajian. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.2 Ritma dan pergerakan . gambar-gambar daripada majalah.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. media.2 Prinsisp Rekaan 3.1. lidi.4.3.2.1 Alat .nyata 3.2 Bahan .1 Unsur seni 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Bentuk . cat poster.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4. kad manila.2.1.1. 3.objek 3.1.2.1 Kepelbagaian .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.kotak. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.konkrit 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2. 3. kolaj. 3. polistirena.4.2.STANDARD PEMBELAJARAN 3.lain). media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif.1.1.2 Ruang .bahan dan warna dan saiz 3. 3. gam.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1 Teknik .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .gunting 3.gabungan pelbagai teknik (montaj. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3. lukisan dan lain. benang. kertas lukisan.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi boneka. Murid menghasilkan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. 45 . Guru menunjuk cara penghasilan boneka.

lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. rupa. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Bahan : kertas lukisan. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. warna. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. 46 . 2. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet.

1.1 Harmoni . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.1 Teknik .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.4.3 Warna .tebal dan nipis 4.1.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.1.2.2 Bahan .2.1 Alat .2 Rupa .1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2 Kesatuan .1 Unsur seni 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.primer dan sekunder dan tertier 4.1.2 Prinsisp Rekaan 4.2.1.berus lukisan. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.organik 4.2.3.2.1. media.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.susunan motif 4.1. 4.kertas lukisan. 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.3.warna 4. 4.resis 4. 4. palet 4.2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1 Garisan .

Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Guru menyatakan definisi batik. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. 48 . x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik.

dan teknologi dalam penghasilan ukiran. 2. 4. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. pembaris. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. 49 . jalinan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel.

4.4. 4.2 Jalinan .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.1. 4.1 Unsur seni 4.2.1.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .1.tebal dan nipis 4.2 Imbangan .2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.pensel.1 Teknik .2 Bahan .3.1.sentuh 4.2.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.3.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4. 4.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.ukiran timbul 4.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. media.1.1. pembaris. 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 4.3.3 Bentuk .2.2.2 Prinsip Rekaan 4.motif 4.1. 4.1 Garisan .1 Kesatuan .konkrit 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.

Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru..STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. 51 . Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Guru menyatakan definisi ukiran. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing.

Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 4. kajian. warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. 2. 52 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. jalinan.

2.konkrit 4.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.2 Prinsisp Rekaan 4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.2. 4.3.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4. 4.4.1 Imbangan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.1 Teknik .1.2 Jalinan .STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.3.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.picitan 4.1.1 Bentuk .pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. 4.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.simetri atau tidak simetri 4.4.1 Unsur seni 4. 4.1. 4.3 Warna .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.sentuh dan tampak 4.2.2 Bahan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.tanah liat.1 Alat .1.

54 . Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi tembikar. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful