KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Kementerian Pelajaran Malaysia.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. 62604 Putrajaya. mekanik. Bahagian Pembangunan Kurikulum. fotokopi. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. . rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Blok E9. Parcel E. Aras 4-8. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv . MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. v . rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. berakhlak mulia.

Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Dr. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).KATA ALU . Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . Menerusi mata pelajaran ini. masa dan tenaga.

proses penghasilan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. kreatif. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. kritis. vii . keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat. dan aspek kritikan. pengertian seni secara menyeluruh. dan negara.

meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.

pemahaman. dan apresiasi seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. objek buatan manusia. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. kehidupan. dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan karya seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. ix . STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. membuat corak dan rekaan. aplikasi seni. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan kerjaya.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar.

Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 4. Tembikar x . AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Ukiran 18. 5. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. 6. Resis 10. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Pualaman 12. Batik 17. Lukisan 8. 2. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. 3. Assemblaj 14. Diorama 15. Cetakan 9.

warna. sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 4. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. penegasan.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. ruang. 3. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bentuk. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 1 . kajian.

1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Penegasan .1.2 1.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3 1.5 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.2.1.1.2 Garisan .1 Teknik .4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi Seni 1.2.2.1 1.3.1.hal benda (subject matter) Kesatuan .primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual. Apresiasi Seni 1. 1.2.1 1.2.2.ilusi Warna . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.2 Alat .ruang dalam Bentuk .4.1.3 Ekspresi Kreatif 1.1 1.1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2.1 1.2 1.tiada Bahan .4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.3. 1. 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.silang pangkah Ruang .2.1.1.4 1.tampak Prinsip rekaan 1.1.2 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 . media.3 1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Unsur seni 1.

Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. ton warna. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.contoh lukisan. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . x Guru menyatakan definisi lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. dan jalinan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan catan. sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. warna. 3. 4. 4 . ruang. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. harmoni.

1.2.1 1.1.2.3.3 Imbangan . 1.berus lukisan dan palet Bahan .1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Ritma dan pergerakan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.3.tidak simetri 1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Alat .basah atas kering 1.1.2 Prinsip rekaan 1.hal benda (subject matter) 1.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Teknik .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1 Unsur seni 1.2.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 1.2.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.4.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.1. media.1 Bentuk .2 Warna .3 Ruang – ruang dalam 1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1 Harmoni .1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.ilusi 1.warna 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menyatakan definisi catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru menunjukkan contoh catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. 6 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan.

2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. sejarah seni dan budaya. pensel warna. jalinan. 3. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. kajian. warna. 4. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. kepelbagaian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. 7 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan.

2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Warna .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Prinsip rekaan 1.1 Bentuk . 1.1 Alat .jalinan 1.2.2.1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.1.2 Kesatuan .1 Unsur seni 1.ilusi 1.2.1.4.gosokan 1.komposisi objek 1. media.STANDARD PEMBELAJARAN 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.2 1.4.1.1.2 Jalinan .permukaan yang mempunyai jalinan 1.2 1.3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.tampak dan sentuh 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1. pensel warna dan pensel 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.3.2.2 Bahan .1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .kertas lukisan atau kertas A4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Kepelbagaian .1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.1 Teknik .2.1.2.1.

Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.masing. 9 .

3. kepelbagaian. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. 2. 4. 10 . sejarah seni dan budaya. daun. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. kajian. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. rupa. palet.

4.2 Prinsip rekaan 1. 1.2.1.3. palet.4.2.2.capan 1.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1.2.1.1 Kepelbagaian .2.2 1.2.3. 1.2 Kesatuan .tampak 1. 1.1 Jalinan. jari dan alatan lain yang sesuai 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.3 Rupa .jalinan 1.2 Warna .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.media.STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.1 Alat .organik 1.1 Unsur seni 1. daun.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.primer atau sekunder atau tertier 1.1.1 1.komposisi objek 1.3.2 Bahan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Teknik .4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif. media.1 1. 1.berus lukisan.2 1.2.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.

Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. 12 .

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. sejarah seni dan budaya. 3. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. 2. gambar bunga EMK : Keusahawanan. jalinan. 13 . kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. kertas warna. 4. kajian. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. gam.

2.1 1.2 Kepelbagaian .1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2 Alat .primer atau sekunder atau tertier 1. kertas warna.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.1 Teknik – mozek 1. 1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 1.3 Jalinan . 1.1.1 Rupa .2.1.1.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1.warna 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.2 Warna . gam dan bahan lain yang sesuai 1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1. 1.1 Unsur seni 1.1 Kontra . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.1.tampak dan sentuh 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.geometri atau organik 1. media. media.1.3.kertas lukisan.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Prinsip rekaan 1.bahan 1.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.3.1.1.2.2. 1.gunting dan pembaris Bahan .

Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. 15 . Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek.

imbangan. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. kertas warna. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. kajian. majalah. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. gam. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. 2. sejarah seni dan budaya. palet. 3. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 16 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster.

1.1 Rupa .simetri atau tidak simetri 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.1. 1.muka taip atau ilustrasi 1.1 Alat .1.berus lukisan.3 Penegasan .2.2.2 Kontra .2.1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1.3. 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.kertas lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2. majalah. palet.1 Unsur seni 1. 1.2.2. dan cat poster atau oil pastel 1.2 Bahan . gunting dan pembaris 1.1 Imbangan . kertas warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.2 Warna .1 Teknik .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.muka taip 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Prinsip Rekaan 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.primer atau sekunder atau tertier 1. media.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .1.4.2. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.warna 1.1.3.1. gam.

Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). 18 . Guru menyatakan definisi poster.masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. 3. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. rupa. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . dan budaya 19 .jenis susunan (susunan batu bata. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. warna . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. sejarah seni. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. harmoni .

2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.susunan sisik ikan.3 Warna .4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.organik atau geometri 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.1.1 Unsur seni 2.2 Rupa .1.1 Harmoni . 2.2.primer atau sekunder atau tertier 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.simetri 2. 2.3.1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan. 4.1 Teknik – lukisan 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Alat .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2. 20 .3.3.3 Ritma dan pergerakan .2. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.warna 2. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2. 2.tebal atau nipis 2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. 2.1. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2. 2. media.1 Garisan . 2.2 Imbangan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2 Bahan .2.1.4.1.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. 21 . Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. sejarah seni. dan budaya. EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 22 . warna . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. kadbod bergelugor. 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. 2. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. 3. cat air atau cat poster atau cat tempera. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh .

2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Bahan .1 Rupa . 2. dan alatan lain yang sesuai 2. cat air atau cat poster atau cat tempera.2. palet.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. cetakan 2.2 Ritma dan pergerakan .1 Unsur seni 2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.pembaris.1.1 Teknik .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1. kadbod bergelugur.1.4. 2.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.3. 23 .4.4.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.cetakan blok.sekunder atau tertier 2.2 Warna . 2.1.organik atau geometri 2. 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2. 1. 1.2.2 Prinsip rekaan 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2.2.1 Kontra – warna 2. 2.5. dan bahan lain yang sesuai 2.2.1.1. berus lukisan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.2.kertas lukisan.susunan cerminan.2.1 Alat . 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik . 2.

Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . 24 . Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

2. palet. rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. dan budaya. 25 . warna . sejarah seni. 4. span. Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2. 2.2 Rupa .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.3.1.organik atau geometri 2.2.2.1.2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.1.1.1 Alat .1 Garisan .2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.3.2. 2.1 Teknik .serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.2 Penegasan .tebal atau nipis 2. 2. 2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.warna 2. bahasa seni visual. media.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2. 2.berus lukisan.4.1. media. span.motif 2.4.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.resis 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.primer atau sekunder atau tertier 2.kertas lukisan.3 Warna .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4.1 Unsur seni 2.2 Bahan . palet.2 Prinsip Rekaan 2.1 Kontra .

Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghasilkan hiasan dinding.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. x x Guru menyatakan definisi resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 27 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.

28 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan budaya. rupa. warna. palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. cat air.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 4. marker pen. EMK : Keusahawanan.

2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. chinese ink dan bahan yang sesuai.3 Warna . marker pen.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Ritma dan pergerakan . 2. palet.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.muka taip 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.4. 2.4.1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Teknik .kaligrafi 2.2.1 Alat .primer atau sekunder atau neutral 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2.1. cat air.2 Rupa .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. 2.kertas lukisan.1 Garisan . 2.1 Unsur seni 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.berus lukisan. lain 29 .1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1. 2.perulangan dan susunan motif 2. bahasa seni visual.2 Prinsip Rekaan 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.3.tebal dan nipis 2.2 Bahan .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.1. media.4. 2.2.1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. media.

contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. x Murid menghasilkan penanda buku. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. 30 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.masing. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.

dan turpentin. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. 31 . lidi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 3. warna . alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. jalinan. air. plastik hitam. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. dan budaya. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. cat minyak. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman.

1 Kepelbagaian .1.kertas lukisan.1 Unsur seni 2.1 Teknik . 2.pualaman 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.1.2 Jalinan .2 Bahan .4. 2. lidi.STANDARD PEMBELAJARAN 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.3.3 Warna .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. dan beralun 2.2.1. 2. 2. media.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. 2.1.besen.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. cat minyak.2. 2.corak pualaman 2.2 Ritma dan pergerakan .1. 2. 2.warna 2.1.1.2.4.1 Alat . air.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.4. bahasa seni visual. dan turpentin 2.primer atau sekunder atau tertier 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. dan alatan lain yang sesuai 2. melengkung.tebal.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1.tampak 2.3.2 Prinsip Rekaan 2.3. 2.1. media.1 Garisan .1. nipis.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.2. 32 .

x Murid membuat topi hari jadi. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. 33 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x x Guru menyatakan definisi pualaman. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah.dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. sejarah seni. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. Keusahawanan. 34 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. 2. jalinan. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. batu atau guli atau penutup botol. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

4.1 Warna .2.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.1.3. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Kepelbagaian .1. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2. 2. 2.2 Prinsip Rekaan 2.1 Unsur seni 2.2 2. batu atau guli atau penutup botol.primer atau sekunder atau tertier 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.1 Teknik .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3.2 Bahan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.kain kapas putih. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2.tampak 2.2. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 35 . 2.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.2 Ritma dan pergerakan . 2.warna 2.1 Alat .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. media. 2.1.1. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.4.jalinan pada corak 2.2.1.2.gelang getah.3. bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.ikatan dan celupan 2.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. 2.2 Jalinan . 2. media.

Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. x Murid menghasilkan sapu tangan. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. 36 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

4. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. 2. Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 37 .ruang. kajian. sejarah seni dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3. 3.2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.nyata 3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.bahan dan warna dan saiz 3.3 Jalinan .1.1Unsur seni 3. 38 .3.2.1.1 Bentuk .1.gam.1.asemblaj 3.3.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1.1.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.sentuh dan tampak 3. 3.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.konkrit 3. media.2 Ruang .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Bahan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.4.1 Teknik .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.gunting 3.2. 3.3.1 Alat . media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2. 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2 Imbangan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2 Prinsip Rekaan 3.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1 Kepelbagaian . 3.4.simetri atau tidak simetri 3.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Guru memberi definisi asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. 39 . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan asemblaj.

gam. dan teknologi dalam penghasilan diorama. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. polistirena. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. ruang.lidi. kad manila.benang. 2. 3. cat poster. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. gambargambar daripada majalah. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya 40 . kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas lukisan.

1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.3.kotak. kolaj. benang. kertas lukisan.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3. kad manila.nyata 3. 3.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.2.1 Bentuk . 3.2 Bahan . gam.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Ritma dan pergerakan .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3. 3. media. lukisan dan lain.bahan dan warna dan saiz 3.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.lain).2.1.1 Alat .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.1 Teknik .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. polistirena.1 Kepelbagaian . lidi.STANDARD PEMBELAJARAN 3.konkrit 3. cat poster.gabungan pelbagai teknik (montaj.1. 3. gambar-gambar daripada majalah.1.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.4.4.gunting 3.1 Unsur seni 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .2.1.4.objek 3.2.1.2 Ruang .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Murid menghasilkan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. 45 . Guru menyatakan definisi boneka. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan.

warna. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. Bahan : kertas lukisan. rupa. 46 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. sejarah seni dan budaya. 3. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. kajian. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. 4.

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.1 Garisan .2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.resis 4. 4.4.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.tebal dan nipis 4.1 Alat .2.1.organik 4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.3.2.1.1 Teknik .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3.2 Bahan .2.berus lukisan.3.2.1 Unsur seni 4.1.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.2 Kesatuan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1. media. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4. palet 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Harmoni .3 Warna .4. 4.primer dan sekunder dan tertier 4.2.2 Prinsisp Rekaan 4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.susunan motif 4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.1.1.kertas lukisan.1.2.2 Rupa .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4. 4.warna 4.

48 . Guru menunjuk cara penghasilan batik. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Guru menyatakan definisi batik. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik.

harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. 4. pembaris. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. 3. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 49 . warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.

2 Imbangan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2.2.3.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.motif 4.2.1.1.4.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 . 4.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.3. media. pembaris.1.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Garisan . serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1 Kesatuan . 4.ukiran timbul 4. 4.4.3 Bentuk .sentuh 4.2.konkrit 4.1 Alat . pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.pensel. 4.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.2 Prinsip Rekaan 4. 4.1 Teknik .simetri atau tidak simetri 4.1. 4.2.1.tebal dan nipis 4.2 Bahan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Jalinan .1 Unsur seni 4.1.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.

Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. 51 . Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru menyatakan definisi ukiran. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran..

dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 52 . jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. 2. warna.

sentuh dan tampak 4.4.simetri atau tidak simetri 4.1 Unsur seni 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.1. 4.2.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1.1.tanah liat.2 Bahan .1.1.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3. media.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.2.4.1 Teknik .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2.2.1.1 Imbangan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.1.konkrit 4.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1.picitan 4. 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .2 Jalinan .1.2 Prinsisp Rekaan 4. 4.3 Warna . media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.1 Alat .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1 Bentuk .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 . 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.

Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. 54 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Guru menyatakan definisi tembikar. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful