KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. fotokopi. Parcel E. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Aras 4-8. mekanik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Blok E9.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. . 62604 Putrajaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berketerampilan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. v .

masa dan tenaga. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Menerusi mata pelajaran ini. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Dr.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Justeru itu.KATA ALU .

proses penghasilan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat. dan aspek kritikan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan negara. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. menghargai keindahan alam persekitaran. pengertian seni secara menyeluruh. kreatif. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga. kritis. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. vii .PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis.

menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. pemahaman. ekspresi kreatif. dan budaya. objek buatan manusia. kajian. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. aplikasi seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. ix . Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. sejarah seni. membuat corak dan rekaan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan karya seni. dan kerjaya. kehidupan.

Pualaman 12. Resis 10. Diorama 15. 3. Lukisan 8. Ukiran 18. 5.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 4. Assemblaj 14. Cetakan 9. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Tembikar x . 2. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. 6. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Batik 17.

sejarah seni dan budaya. 1 . ruang. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. penegasan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. bentuk. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. jalinan. 4.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. kajian. warna.

1 1. media.3.2.2. media. 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Garisan .2 Alat .1.4. 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik . Apresiasi Seni 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.ilusi Warna .4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.tampak Prinsip rekaan 1.1 1.silang pangkah Ruang .2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.2 Aplikasi Seni 1.4.1.1 1.2.1.tiada Bahan .1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1.1.2.2 1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .1.2.4.hal benda (subject matter) Kesatuan .2.1.2 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1.3 Penegasan .STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2.4 1.3 1.5 1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan . 1.1 Unsur seni 1.1.3.ruang dalam Bentuk .

ton warna. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.contoh lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. dan jalinan. x Guru menyatakan definisi lukisan. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan.

4. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. sejarah seni dan budaya. warna. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. harmoni. dan teknologi dalam penghasilan catan. 4 . 2.

3.2.1.hal benda (subject matter) 1.1. 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2 Prinsip rekaan 1.2.1 Bentuk .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.1.2.1.warna 1.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.1.2.2.2.2. media.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2 Alat .1.3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.berus lukisan dan palet Bahan .tidak simetri 1.2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 1.3 Ruang – ruang dalam 1.1 Unsur seni 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Imbangan .primer atau sekunder atau tertier 1.1.ilusi 1.1 Harmoni .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Ritma dan pergerakan .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.4.1 Teknik . 1.basah atas kering 1.1.4.2 Warna .

x Guru menyatakan definisi catan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. x Guru menunjukkan contoh catan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. 6 .

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. jalinan. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. 2. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. kajian. pensel warna. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. warna. 7 . kepelbagaian. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. sejarah seni dan budaya.

2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.permukaan yang mempunyai jalinan 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Prinsip rekaan 1. pensel warna dan pensel 1.1.4.1.4.3.2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.2.1 Bentuk .1 Unsur seni 1.1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2 1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan. media.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.1 Kepelbagaian . 1.gosokan 1.1.2.ilusi 1.1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.1.1 Teknik .kertas lukisan atau kertas A4. 1.2 1.2 Bahan .1.jalinan 1.primer atau sekunder atau tertier 1.tampak dan sentuh 1.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.4.3.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .2 Jalinan .2 Kesatuan .komposisi objek 1.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.1.2.3 Warna .

Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.masing. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. 9 . Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. rupa. kepelbagaian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. kajian. daun. 3. palet. warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 10 . 4.

2.1 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.3.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1.2.jalinan 1.2 Warna .4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.komposisi objek 1.2 1.capan 1.1.1.primer atau sekunder atau tertier 1. 1. daun.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2 1.2.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3. 1.1 1.1.3.1.1 Kepelbagaian . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Bahan .1 Unsur seni 1.2. 1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.1. jari dan alatan lain yang sesuai 1.organik 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.4.3 Rupa .2 Kesatuan .2.1.1.berus lukisan. media.1 Teknik .2. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.1 Alat .media.2. palet. 1.tampak 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Jalinan.4.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. 12 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. kajian. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gambar bunga EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. kertas warna. 4. 13 . sejarah seni dan budaya. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. gam.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.bahan 1.3.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .1 1. 1.3. 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.1 Unsur seni 1. kertas warna. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.2 Kepelbagaian .2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1 1.2.1 Teknik – mozek 1. 1. 1. media.2.1 Rupa .kertas lukisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.geometri atau organik 1.3 Jalinan . media.2.1.4.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.tampak dan sentuh 1.4.2 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.warna 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.primer atau sekunder atau tertier 1. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Kontra .3.2 Warna .2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.4.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Alat .1.gunting dan pembaris Bahan .1. 1.

Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. 15 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.

2. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gam. 16 . kajian. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. imbangan. palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 3. warna. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. majalah. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kertas warna.

4. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.3 Penegasan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 . dan cat poster atau oil pastel 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.2 Prinsip Rekaan 1.1 Alat .2 Bahan .kertas lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1.4.2. majalah.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.1.muka taip 1.simetri atau tidak simetri 1. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.1.1 Imbangan .warna 1. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.muka taip atau ilustrasi 1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Kontra .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1 Teknik .2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Rupa .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.berus lukisan.1.1. kertas warna.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.primer atau sekunder atau tertier 1.3.2.2 Warna . 1.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. gunting dan pembaris 1.2.1.1 Unsur seni 1.3.2. palet. gam.2.

18 . x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Guru menyatakan definisi poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster.masing. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . dan budaya 19 . 2.jenis susunan (susunan batu bata. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. 3. warna . sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. harmoni . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. rupa. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan.

1.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.simetri 2.1 Teknik – lukisan 2.1 Garisan . 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Prinsip Rekaan 2.1 Harmoni .2 Imbangan .1 Unsur seni 2.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.3.1.warna 2. 2.2.1.1. 2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.2.1 Alat .1.2. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.3.2 Rupa .3 Warna .2. 2. 2.primer atau sekunder atau tertier 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.1. 2.susunan sisik ikan. 2.4.3 Ritma dan pergerakan .tebal atau nipis 2.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2 Bahan .3. 20 .4.1. 2.2. 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2. media.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.organik atau geometri 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. 21 . Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak.

dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. 22 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. cat air atau cat poster atau cat tempera. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh .contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. kadbod bergelugor. sejarah seni. palet. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. warna . 3. 2. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 4. EMK : Keusahawanan.

dan bahan lain yang sesuai 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Kontra – warna 2. cetakan 2.2. kadbod bergelugur. palet.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 2. 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.4.2. 1.susunan cerminan.1 Alat .sekunder atau tertier 2.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2.2 Ritma dan pergerakan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.1.2.1. 2. cat air atau cat poster atau cat tempera.1 Teknik .cetakan blok. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.1 Unsur seni 2.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 23 . 2.2 Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Rupa .2. 2.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.4.organik atau geometri 2.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.5.2 Warna .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.kertas lukisan.2. 2. 2. dan alatan lain yang sesuai 2. 2. berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.3. 2.pembaris. 2.

Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. 24 . Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.

palet. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. dan budaya. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. span. Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. 25 . 3. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. rupa. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna . sejarah seni.

2 Penegasan .tebal atau nipis 2.2.berus lukisan. 2.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2. span. 2.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.1.4. 2. palet. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.2.2.1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .1 Alat .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.1 Unsur seni 2.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2.1 Teknik .1.3 Warna .1.2.resis 2.3. dan alatan lain yang sesuai 2.primer atau sekunder atau tertier 2.1.1 Kontra .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.kertas lukisan. media. media.1 Garisan . 2. 2.warna 2.1.organik atau geometri 2.3.2 Bahan .motif 2.2 Prinsip Rekaan 2. 2.1.1.2 Rupa .3.1.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.

x x Guru menyatakan definisi resis. x Murid menghasilkan hiasan dinding. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 27 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis.

cat air. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 4. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 3. warna. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. dan budaya. EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. 28 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. marker pen.

kaligrafi 2.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.3 Warna .3.kertas lukisan.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2 Rupa .2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1. 2.4.1.1 Garisan .1.2 Prinsip Rekaan 2.4.1. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.primer atau sekunder atau neutral 2. chinese ink dan bahan yang sesuai.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. palet.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.muka taip 2. 2. media.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.3.1.tebal dan nipis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.perulangan dan susunan motif 2.1 Alat .1. 2.1. 2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.3.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. lain 29 .1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Bahan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.2.1 Unsur seni 2.1 Teknik .2. bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.berus lukisan. cat air.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.1 Ritma dan pergerakan . marker pen.2.

Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. x Murid menghasilkan penanda buku. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 30 . x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.

kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan turpentin. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. lidi. jalinan. 31 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. air. cat minyak. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. plastik hitam. dan budaya. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. sejarah seni. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. 4. warna . 2. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. lidi. air. cat minyak.1 Unsur seni 2.2.4.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.2 Prinsip Rekaan 2.tampak 2.2 Ritma dan pergerakan .primer atau sekunder atau tertier 2.kertas lukisan.warna 2.3.2.2 Jalinan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2. dan beralun 2.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.1. bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2. 2. 2.3 Warna .besen.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. melengkung.3. dan alatan lain yang sesuai 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. media.1.1. nipis.1.corak pualaman 2.tebal.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. dan turpentin 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Bahan . 32 .1. 2.1.1. 2. 2. 2.1 Alat .1 Teknik .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. media.1 Garisan . 2. 2.pualaman 2.1 Kepelbagaian .1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.4.

Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. x Murid membuat topi hari jadi. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x x Guru menyatakan definisi pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. 33 .

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. batu atau guli atau penutup botol. Keusahawanan. 34 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.dan budaya. sejarah seni. 2. 3. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. jalinan.

jalinan pada corak 2.1.warna 2.1. media. 2.gelang getah. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Alat .4.tampak 2.1 Warna .2. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2.2 Jalinan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2. 2. 2.4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. 2. bahasa seni visual.kain kapas putih.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.2. 2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. 35 .1 Teknik .1 2.2 Ritma dan pergerakan .1 Kepelbagaian . baldi dan alatan lain yang sesuai 2.1.1 Unsur seni 2.2 2.4.2 Prinsip Rekaan 2.2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3. batu atau guli atau penutup botol. media.2 Bahan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.ikatan dan celupan 2.1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.primer atau sekunder atau tertier 2.3.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. x Murid menghasilkan sapu tangan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. 36 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.

kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. kajian.ruang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. 37 . bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

38 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2 Ruang .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.1.asemblaj 3.1.2 Imbangan .2.3.4.konkrit 3. 3.2.2.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3.bahan dan warna dan saiz 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1.1.1.3.2.1 Alat .3 Jalinan .2.simetri atau tidak simetri 3.gam.2.2.2 Bahan .1. 3.4.nyata 3.gunting 3.4.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1 Kepelbagaian . media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.sentuh dan tampak 3.2 Prinsip Rekaan 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Teknik .1.3.1.1 Bentuk .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1Unsur seni 3. 3. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. 39 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Guru memberi definisi asemblaj. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menghasilkan asemblaj. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.

2. kajian. polistirena. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan diorama. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya 40 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama.lidi. ruang.benang. cat poster. kad manila. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. gambargambar daripada majalah. gam. 3. kertas lukisan. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama.

1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3. kertas lukisan. gam. 3. kolaj. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. lidi. gambar-gambar daripada majalah.2 Prinsisp Rekaan 3.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1 Bentuk .1.bahan dan warna dan saiz 3.1 Alat . 3. kad manila.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3. media.2.2.1.1 Kepelbagaian .4.nyata 3.1.4.lain).2. 3.1 Teknik .2 Bahan .3.objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .3.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.gunting 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.1.2.1.1.konkrit 3.2. cat poster.2 Ruang . serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.1.1. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.4. benang. 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1. polistirena. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.STANDARD PEMBELAJARAN 3.kotak.2 Ritma dan pergerakan .1. lukisan dan lain.1 Unsur seni 3.gabungan pelbagai teknik (montaj.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Murid menghasilkan boneka. 45 . Guru menyatakan definisi boneka.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan : kertas lukisan. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 46 . dan teknologi dalam penghasilan motif batik. kajian. rupa. 3. 2. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan.

2.1.2 Rupa .1 Teknik . 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.kertas lukisan. media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.warna 4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.1 Garisan .1. 4.2 Prinsisp Rekaan 4.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.resis 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Harmoni .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.susunan motif 4. 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.2.2 Bahan .1.1.2 Kesatuan .2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.2.1.2.2.organik 4.1 Alat .2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.3.3.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.1.primer dan sekunder dan tertier 4.1.4. 4.3.1.tebal dan nipis 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2.berus lukisan.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.1.1 Unsur seni 4.3 Warna . palet 4. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. 48 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. Guru menyatakan definisi batik. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

kajian. warna. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. jalinan. 4. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. sejarah seni dan budaya. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. 2. 49 . pembaris.

media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .1.1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2 Jalinan .3.2.ukiran timbul 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .sentuh 4.pensel.1 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.3. 4. pembaris.3 Bentuk .motif 4.1.2.1 Garisan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Imbangan .2. 4.2. 4.simetri atau tidak simetri 4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.1 Teknik .2. 4. 4.1 Kesatuan .1 Unsur seni 4.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.1. 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.4.3.1.1.2.tebal dan nipis 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. media.konkrit 4.2 Bahan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.

. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru menyatakan definisi ukiran. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. 51 . Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. 3. 52 . dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. kajian. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan.

1 Bentuk . 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.1. 4. 4.2 Jalinan .2.2.3.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2.1 Alat .2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.simetri atau tidak simetri 4.3 Warna .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4. 4.2 Prinsisp Rekaan 4.4.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .1.2. media.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1.1.1 Teknik .tanah liat.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.picitan 4.1.konkrit 4.1 Unsur seni 4.2 Bahan .1.1.sentuh dan tampak 4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.2.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1 Imbangan .

Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Guru menyatakan definisi tembikar. 54 . Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful