P. 1
Panduan Pengajaran Pend Seni Visual Thn 4

Panduan Pengajaran Pend Seni Visual Thn 4

|Views: 4|Likes:
Published by share4u

More info:

Published by: share4u on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • : Mozek
 • : Poster
 • : Lukisan
 • lukisan
 • cetakan
 • : Resis
 • : Kaligrafi
 • kaligrafi
 • : Pualaman
 • pualaman
 • : Ikatan dan Celupan
 • : Asemblaj
 • : Diorama
 • diorama
 • : Boneka
 • : Batik
 • : Ukiran
 • : Tembikar

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

. Parcel E. fotokopi.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. 62604 Putrajaya. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. mekanik. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Aras 4-8. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E9.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv .

berakhlak mulia. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. v .

Menerusi mata pelajaran ini. Dr. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Justeru itu.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).KATA ALU . Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran.

PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. kreatif. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. masyarakat. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. dan aspek kritikan. vii . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. proses penghasilan. pengertian seni secara menyeluruh. keluarga. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. kritis. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. dan negara. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii .OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8.

dan karya seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. objek buatan manusia.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. kehidupan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan apresiasi seni. sejarah seni. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. pemahaman. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. ix . dan kerjaya. dan budaya. membuat corak dan rekaan.

Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Batik 17. 6. Tembikar x . Lukisan 8. Pualaman 12. 3.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Cetakan 9. Ukiran 18. Resis 10. Assemblaj 14. 2. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. 4. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. 5. Diorama 15.

1 .Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. 4. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. sejarah seni dan budaya. bentuk. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. ruang. penegasan. 3. jalinan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 1.4.2.3 1.4 1.1 1.1 1.5 1.4.1.1.2 1.ilusi Warna .1.2 Aplikasi Seni 1.tiada Bahan .1.3 Penegasan .hal benda (subject matter) Kepelbagaian .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.2.2.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .silang pangkah Ruang .tampak Prinsip rekaan 1.4.1.2 1.1 Teknik . 1.2.1. media.3.3.2 Garisan .1.hal benda (subject matter) Kesatuan . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2. 1.3 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. media.1 1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 1.2 1. 1.2 Alat .1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.1 Unsur seni 1.2. Apresiasi Seni 1.1.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.ruang dalam Bentuk .1.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. x Guru menyatakan definisi lukisan.contoh lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. dan jalinan. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. ton warna. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.

4 . sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. harmoni.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. 3. kajian. warna. ruang. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan.

2.warna 1.hal benda (subject matter) 1.1. 1.1.2 Alat . media.3. 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.2.2 Warna .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4.1 1.1.1 Unsur seni 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.1.berus lukisan dan palet Bahan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Bentuk .3.2 Prinsip rekaan 1.ilusi 1.3 Ruang – ruang dalam 1.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1.3 Imbangan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.tidak simetri 1.4.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2.1.1 Harmoni . media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2.1.basah atas kering 1.2.3.2 Ritma dan pergerakan .STANDARD PEMBELAJARAN 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .4.2.1 Teknik .

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. x Guru menunjukkan contoh catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. 6 . x Guru menyatakan definisi catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.

pensel warna. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. 2. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. warna. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 7 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. kepelbagaian. kajian. jalinan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan.

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.ilusi 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. media.3. pensel warna dan pensel 1.1.2 Kesatuan .1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 1.2.4.gosokan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.primer atau sekunder atau tertier 1.2.2 1.3 Warna . 1.2 Jalinan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.komposisi objek 1.1 Unsur seni 1.1 Teknik . media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .permukaan yang mempunyai jalinan 1.2 Prinsip rekaan 1.1.3.1 Alat .3.2.1 Bentuk .4. 1.2.2.1 Kepelbagaian .STANDARD PEMBELAJARAN 1.kertas lukisan atau kertas A4.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. 1.tampak dan sentuh 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.3.1.jalinan 1.4.1.1.

Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.masing. 9 . Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.

daun. 2. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. rupa. kepelbagaian. warna. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. palet. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 10 .

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.3.jalinan 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . 1.media.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 1.1 Unsur seni 1.4.2.3.1 Teknik .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.capan 1.2 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. media.1 Jalinan.primer atau sekunder atau tertier 1.berus lukisan.2. jari dan alatan lain yang sesuai 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan. daun.1.1.1 Alat .2 1.tampak 1.1.2 Warna .1.1.2.4.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.3 Rupa .2. 1.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .1.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.1. 1.organik 1.2.1 Kepelbagaian .komposisi objek 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. palet.1. 1.2.1.4.2 Kesatuan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. 12 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.

jalinan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gam. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 2. gambar bunga EMK : Keusahawanan. kajian. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. 4. sejarah seni dan budaya. 13 . warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan.

1.gunting dan pembaris Bahan .1 Kontra .3 Jalinan .2 Prinsip rekaan 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.2.1. 1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.primer atau sekunder atau tertier 1.1.warna 1.2. 1.2 1.1.2 Warna .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 1.2.1 Teknik – mozek 1.2.2 Kepelbagaian .bahan 1.3.1 1.tampak dan sentuh 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.4.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.4.1. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.2 Alat .1 Unsur seni 1. 1.kertas lukisan.1. media.2. 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kertas warna.geometri atau organik 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 . gam dan bahan lain yang sesuai 1.1 Rupa .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.4.

Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 15 . x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. 3. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. majalah. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas warna. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. kajian. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. palet. 16 . sejarah seni dan budaya. imbangan. gam.

2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3.2.1 Rupa .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1. majalah. 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 . 1.4.berus lukisan.1.1.2. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1.1 Imbangan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1. 1. palet.2. kertas warna. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.3.1. gunting dan pembaris 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Kontra .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 1. gam.muka taip 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.warna 1.2 Prinsip Rekaan 1.1.3 Penegasan .2 Bahan .1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.4.1.1 Teknik .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.muka taip atau ilustrasi 1. dan cat poster atau oil pastel 1.1.2 Warna .2.1.1.1.1 Alat .kertas lukisan. media.3.primer atau sekunder atau tertier 1.

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster. 18 .masing. Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi poster. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. harmoni . dan budaya 19 . rupa. warna . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan.jenis susunan (susunan batu bata.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. 3. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. sejarah seni. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan.

1.primer atau sekunder atau tertier 2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.tebal atau nipis 2.3. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1. 2. 20 . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. 2.2.1.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.simetri 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.susunan sisik ikan.3 Warna .2. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.organik atau geometri 2.2 Imbangan .2 Rupa .1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Bahan .1. 2.1.1. 2.4.1 Unsur seni 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Garisan .2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2. media.3 Ritma dan pergerakan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.3.2.1 Teknik – lukisan 2. 2.warna 2.1 Harmoni .1. 4.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3.2 Prinsip Rekaan 2.1.4. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.1 Alat .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.

Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. 21 . Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. warna . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 22 . berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. kadbod bergelugor. cat air atau cat poster atau cat tempera. EMK : Keusahawanan.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. sejarah seni. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. palet. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya.

organik atau geometri 2. 23 . media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. 1.pembaris.1. 2. 1.1 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. palet.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .3.1 Teknik .kertas lukisan.2.2.2 Prinsip rekaan 2.1 Unsur seni 2. 2.2.2 Ritma dan pergerakan . berus lukisan.3. kadbod bergelugur. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. 2.2.4.2 Bahan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.sekunder atau tertier 2.1 Rupa .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3. 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.5.1. 2.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. dan bahan lain yang sesuai 2.susunan cerminan. cetakan 2.1. dan alatan lain yang sesuai 2.4.cetakan blok.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.2 Warna .2. 2.2.2.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Kontra – warna 2. cat air atau cat poster atau cat tempera.1. 2.

Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. 24 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . warna . palet. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. sejarah seni. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. 25 . Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. rupa. span. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 4. dan budaya. 2.

2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2.4.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Bahan . lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.1.2.1.1.1.1 Teknik .1.1 Garisan .2. media.2.4. 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.tebal atau nipis 2.3.motif 2.2 Penegasan . palet.kertas lukisan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.2.berus lukisan.1 Alat .1. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.organik atau geometri 2. 2. 2.2.1.1.3.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.resis 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2. span. 2. 2.1.3 Warna .1.2.1 Unsur seni 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.warna 2.2 Rupa .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.primer atau sekunder atau tertier 2.1. dan alatan lain yang sesuai 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. bahasa seni visual.1 Kontra .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2. 2.2 Prinsip Rekaan 2.

x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. x x Guru menyatakan definisi resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghasilkan hiasan dinding. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 27 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. EMK : Keusahawanan. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. palet. 3. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. marker pen. sejarah seni. cat air. dan budaya. 28 . pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip.

1. palet.2. media.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.4. media.1.kertas lukisan.2 Prinsip Rekaan 2.3.1 Ritma dan pergerakan . bahasa seni visual.3 Warna .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.kaligrafi 2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. 2.4.3.1.2.muka taip 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2. chinese ink dan bahan yang sesuai. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. lain 29 . 2.1 Teknik .1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. cat air.2. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. marker pen.berus lukisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. 2. 2.2 Rupa .1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Unsur seni 2. 2.1 Garisan .2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.primer atau sekunder atau neutral 2. 2.3.1.2 Bahan .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.tebal dan nipis 2.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.perulangan dan susunan motif 2.1 Alat .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh.masing. x Murid menghasilkan penanda buku. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. 30 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.

plastik hitam. dan budaya. 31 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. dan turpentin. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. cat minyak. lidi.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. warna . air. jalinan. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.

2.warna 2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.1.1 Unsur seni 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. bahasa seni visual. 32 .1. media.tampak 2.3 Warna . dan alatan lain yang sesuai 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2. 2.1 Garisan .2 Jalinan .1.3. air. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2. 2. nipis. media.1 Kepelbagaian .2.1. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. 2.besen. cat minyak.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.2 Ritma dan pergerakan .1 Teknik .primer atau sekunder atau tertier 2.tebal.2.2.4.1. 2.1.1. lidi.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. dan beralun 2.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.corak pualaman 2. melengkung.2 Bahan .1.2 Prinsip Rekaan 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.3.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Alat .3.1. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. 2.2.1.2.pualaman 2.1. dan turpentin 2.kertas lukisan.

x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. x x Guru menyatakan definisi pualaman. x Murid membuat topi hari jadi. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. 33 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

4. jalinan. sejarah seni. 3. batu atau guli atau penutup botol. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Keusahawanan. 2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. 34 . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.dan budaya.

2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.1.1.2.2 Prinsip Rekaan 2.1. media.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.gelang getah.2 2.3.2 Ritma dan pergerakan .3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Teknik .4.1 Warna . baldi dan alatan lain yang sesuai 2. bahasa seni visual. 2.2.tampak 2.1.2 Jalinan .4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.1 Kepelbagaian . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.2. 2.1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3. 2.primer atau sekunder atau tertier 2.1 Unsur seni 2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 35 . pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.jalinan pada corak 2. batu atau guli atau penutup botol.2 Bahan .1.ikatan dan celupan 2.warna 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.1 Alat . media. 2.2. 2.1 2. 2.kain kapas putih.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.

Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. 36 . x Murid menghasilkan sapu tangan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.ruang. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 37 . 3. kajian. sejarah seni dan budaya. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. Keusahawanan. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. 2.

1.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 38 .1 Teknik .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2.bahan dan warna dan saiz 3.2 Bahan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.2.gunting 3.1.1.1 Alat .nyata 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.1. 3.4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1. 3. 3.3.1. 3.gam.sentuh dan tampak 3.konkrit 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Bentuk .1.3 Jalinan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2.1Unsur seni 3. 3.1 Kepelbagaian .2. media.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3.simetri atau tidak simetri 3.2 Prinsip Rekaan 3.asemblaj 3.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Ruang .2 Imbangan .2. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.

x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Murid menghasilkan asemblaj. Guru memberi definisi asemblaj. 39 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. polistirena. cat poster. 4. sejarah seni dan budaya 40 . kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gam. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.benang. kad manila.lidi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. kertas lukisan. 3. gambargambar daripada majalah. dan teknologi dalam penghasilan diorama. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. 2.

2.1 Kepelbagaian .2 Ruang . lukisan dan lain.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1.1.3.1.1 Bentuk . kertas lukisan.4.nyata 3.1.gunting 3.4.2 Prinsisp Rekaan 3.3.2 Ritma dan pergerakan .1.1 Alat . kolaj.4. gambar-gambar daripada majalah. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3. 3.2.konkrit 3.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif.1 Teknik . benang. kad manila.objek 3. media.1. 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3. polistirena.2 Bahan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. lidi.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Unsur seni 3. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.1.lain).2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .2. 3.1.bahan dan warna dan saiz 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. cat poster.1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1. gam.gabungan pelbagai teknik (montaj.kotak.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

45 . Murid menghasilkan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Guru menyatakan definisi boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.

3. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. 46 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. Bahan : kertas lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan.

2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.berus lukisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4. media.2.1.1.2.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.warna 4.susunan motif 4.resis 4.kertas lukisan.1.4.organik 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .1 Alat . 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Garisan .3. 4.tebal dan nipis 4.3 Warna .2 Bahan .1.2 Kesatuan .1 Harmoni .1 Unsur seni 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.3.1.primer dan sekunder dan tertier 4.2. 4.1.1.1.4.2 Prinsisp Rekaan 4.1 Teknik .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.4.2 Rupa .2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4. palet 4.2.1.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. 48 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Guru menyatakan definisi batik.

4. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. jalinan. kajian. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. pembaris.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. 3. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. sejarah seni dan budaya. 49 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Garisan . media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1.1.1.pensel.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.1.2.4.2. 4.1 Kesatuan .konkrit 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.1. 4.1 Alat . 4.1.1.3.simetri atau tidak simetri 4.sentuh 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.motif 4. media. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .1 Unsur seni 4. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.3.1.2.2 Prinsip Rekaan 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Imbangan . 4.1.2.3 Bentuk .1.1 Teknik .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.ukiran timbul 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .1.2 Jalinan .tebal dan nipis 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.2. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.2 Bahan . pembaris.

Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan.. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Guru menyatakan definisi ukiran. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. 51 . Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran.

52 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. sejarah seni dan budaya. kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. 4. 3. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. warna.

1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik .picitan 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.1 Alat .3 Warna .3. 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Unsur seni 4.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4. media. 4.simetri atau tidak simetri 4.2.3.2.1.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.sentuh dan tampak 4. 4.konkrit 4.2. 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.1 Bentuk .1.4.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.2.2 Prinsisp Rekaan 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 4. 4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.tanah liat.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Jalinan .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .3.1 Imbangan .2 Bahan .4.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. 54 . Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Guru menyatakan definisi tembikar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->