KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. Parcel E. fotokopi. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. mekanik.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E9. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 62604 Putrajaya. Aras 4-8. .

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. v . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. berketerampilan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

KATA ALU . Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi . murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Menerusi mata pelajaran ini. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Dr.

PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. menghargai keindahan alam persekitaran. dan aspek kritikan. kritis. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. keluarga. pengertian seni secara menyeluruh. kreatif. proses penghasilan. dan negara. vii . masyarakat. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1.

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan kerjaya. kajian. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. pemahaman. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan budaya. sejarah seni. membuat corak dan rekaan. aplikasi seni. ekspresi kreatif. objek buatan manusia. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan apresiasi seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. ix .

Assemblaj 14. Pualaman 12. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 3. Batik 17. Ukiran 18. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Tembikar x . AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Diorama 15. 2. Lukisan 8. 4. Cetakan 9. 6. 5. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Resis 10.

kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. 3. warna. bentuk. kajian. jalinan. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. penegasan. 1 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

ruang dalam Bentuk . Apresiasi Seni 1.1 1.3 Ekspresi Kreatif 1. 1.4.2 1.1.silang pangkah Ruang . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 1.1 Unsur seni 1.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.2. 1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .1 Teknik .1.2 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 1.1.3 1.hal benda (subject matter) Kesatuan .2.1.ilusi Warna .3.3 Penegasan . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.2 1.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1 1.5 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1 1.tiada Bahan .4.2 Aplikasi Seni 1.1.1.1.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1.4 1.2 Garisan .2.3.4. media.STANDARD PEMBELAJARAN 1.tampak Prinsip rekaan 1.2. media. 1.1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.

x Guru menyatakan definisi lukisan. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. ton warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. dan jalinan.contoh lukisan. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. 2. 4. harmoni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan catan. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. sejarah seni dan budaya. ruang.

2.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2 Warna .3 Ruang – ruang dalam 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1 1.1.3.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1.3 Imbangan . 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1.1 Unsur seni 1.warna 1.ilusi 1.1.hal benda (subject matter) 1.1 Harmoni . 1.4.tidak simetri 1.basah atas kering 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Alat .1 Bentuk .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1. 1.1.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.2. media.2 Prinsip rekaan 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Ritma dan pergerakan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Teknik . media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.3.2.2.berus lukisan dan palet Bahan .

6 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Guru menunjukkan contoh catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. x Guru menyatakan definisi catan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.

dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. jalinan. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. 2. kepelbagaian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. pensel warna. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 7 . 3.

1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .2 1.ilusi 1. 1.1.1 Teknik .gosokan 1.2.3.1. 1.2 Kesatuan .4.2.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.3.2.1 Alat .1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Warna .STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Prinsip rekaan 1. media.2.primer atau sekunder atau tertier 1.jalinan 1.4.1.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.1.2.2 Jalinan .1 Unsur seni 1. 1.2 1.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Bentuk .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.kertas lukisan atau kertas A4.1.tampak dan sentuh 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 . media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.komposisi objek 1.3.permukaan yang mempunyai jalinan 1.1. pensel warna dan pensel 1.2.1 Kepelbagaian .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.

Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. 9 . Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing .masing.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. 2. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 10 . kajian. 3. rupa. palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. daun. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kepelbagaian. warna. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan.

2. jari dan alatan lain yang sesuai 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.tampak 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.organik 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2 Warna .1.1. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3. 1.1 Kepelbagaian .media.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.komposisi objek 1.3 Rupa .3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1. 1.2 1.1.1.1 1.1 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Bahan .1 Jalinan.2.1 Alat .3.2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. palet. daun. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 1.2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.2.1.2 Prinsip rekaan 1.capan 1.1.4.2 Kesatuan .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4.2 1.1.1 Teknik .2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . 1.1 Unsur seni 1.jalinan 1.berus lukisan. media.1.

Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. 12 . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan.

kertas warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. sejarah seni dan budaya. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 4. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. 13 . gam.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. gambar bunga EMK : Keusahawanan. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.primer atau sekunder atau tertier 1.3.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.2 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 Teknik – mozek 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 1. kertas warna.bahan 1.2 Kepelbagaian . gam dan bahan lain yang sesuai 1.2 Alat . media. 1.1 Kontra .4.1.2. 1.1 Rupa .1.1 1.1.1 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. media.3.2.2 Prinsip rekaan 1.tampak dan sentuh 1.2.gunting dan pembaris Bahan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .4.1.geometri atau organik 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.2 Warna . 1.1.1 Unsur seni 1.4.2.2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.warna 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.3 Jalinan .kertas lukisan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. 1.

Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. 15 . Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. gam. imbangan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. kertas warna. palet. sejarah seni dan budaya. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. warna. kajian. majalah. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 16 .

3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. gunting dan pembaris 1.kertas lukisan.2 Prinsip Rekaan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1. 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.2.3. media. gam.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1. palet. kertas warna.2.2.1 Imbangan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .2.1 Alat .STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1. dan cat poster atau oil pastel 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.warna 1.berus lukisan.2 Warna .3 Penegasan .1.3.2. majalah.4.muka taip 1.4.2 Kontra . 1.1.muka taip atau ilustrasi 1. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.1 Teknik .2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.1 Unsur seni 1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Rupa .1. 1.3.

masing. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. 18 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. Guru menyatakan definisi poster.

3. 4. warna .jenis susunan (susunan batu bata. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya 19 . Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. harmoni . sejarah seni. 2. rupa. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan.

1 Alat .1 Garisan . 2.2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.3.1 Unsur seni 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.1. 20 .1.1.2 Prinsip Rekaan 2.4.1.2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.simetri 2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.1.2 Bahan . 2.primer atau sekunder atau tertier 2.susunan sisik ikan.1.3 Ritma dan pergerakan .1.1 Harmoni . 2.2.organik atau geometri 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.warna 2.1 Teknik – lukisan 2. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.1. 2. 2.2.2. 4.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. media. 2. 2.2.1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.tebal atau nipis 2.1.2 Rupa .3 Warna .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2.2 Imbangan .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. 21 . Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.

dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. palet. sejarah seni. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 3. 22 . 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kadbod bergelugor. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. cat air atau cat poster atau cat tempera. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. berus lukisan. EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. dan budaya.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. warna .

2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. cat air atau cat poster atau cat tempera. dan alatan lain yang sesuai 2.cetakan blok.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Rupa . media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1. kadbod bergelugur.1 Unsur seni 2.2.5.1.1. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik . STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Ritma dan pergerakan . berus lukisan.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3. 2.4.2.1 Kontra – warna 2. 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.susunan cerminan.2 Bahan . 2.4. 2. 2.1.2 Prinsip rekaan 2.3.2.1.3.4.2.kertas lukisan. palet. 23 .1.2.organik atau geometri 2. 2. 2. cetakan 2.sekunder atau tertier 2. 2. 1.1.2.1 Alat . dan bahan lain yang sesuai 2.2 Warna .1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Teknik .pembaris.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.

x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. 24 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Keusahawanan. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. span. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. 4. warna . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. palet. rupa. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. sejarah seni. 25 . dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. 2.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis. 2.3.berus lukisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.1 Teknik . 2.organik atau geometri 2.tebal atau nipis 2.kertas lukisan.motif 2.warna 2. 2.3 Warna . span.2 Bahan . 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2. bahasa seni visual. media.primer atau sekunder atau tertier 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1 Garisan .2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .1. 2. 2.1.1.1.2.2 Rupa . dan alatan lain yang sesuai 2.3.2.3.1 Unsur seni 2.resis 2.2.1 Alat .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.4.1.1. palet.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.1 Kontra .STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Penegasan .4.1.1.1.1.

x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 27 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. x Murid menghasilkan hiasan dinding. x x Guru menyatakan definisi resis. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis.

Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. cat air. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. marker pen. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 4. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. palet. sejarah seni. 3. 28 . kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. rupa. EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.

STANDARD PEMBELAJARAN 2. palet.1.perulangan dan susunan motif 2.kaligrafi 2.primer atau sekunder atau neutral 2.kertas lukisan.1.muka taip 2.2.1 Unsur seni 2. 2. cat air. 2.4. bahasa seni visual.1.2.2 Prinsip Rekaan 2.tebal dan nipis 2.1 Ritma dan pergerakan .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Warna .4.2.3.2. chinese ink dan bahan yang sesuai.1 Teknik . 2. 2.1. media. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1 Alat .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. marker pen. 2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1.2 Bahan . pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.2 Rupa .berus lukisan.3. 2.1 Garisan .1.3. lain 29 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. media.1. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.2.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.

masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 30 . x Murid menghasilkan penanda buku. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.

cat minyak. sejarah seni. air. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. lidi.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. plastik hitam. dan turpentin. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. warna . dan budaya. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. jalinan. 31 . kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman.

1 Kepelbagaian .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. lidi. dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.primer atau sekunder atau tertier 2.3.1 Teknik .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.1. bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .2 Prinsip Rekaan 2.corak pualaman 2. air.1.tebal.4.1.2.2.2.2. cat minyak. 2.besen.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.1. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1. media.2. 2.warna 2. 2.2 Ritma dan pergerakan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.1 Alat .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.3 Warna .3.1 Garisan . 2. dan turpentin 2.4.3. dan beralun 2.tampak 2. melengkung.1.1.pualaman 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 32 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. media.1.1 Unsur seni 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1.1.kertas lukisan. 2. 2. 2.2 Jalinan . nipis. 2.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x x Guru menyatakan definisi pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. 33 . x Murid membuat topi hari jadi.

batu atau guli atau penutup botol. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. jalinan. 2. 34 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.

2. 2.1 Unsur seni 2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1. 2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Prinsip Rekaan 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2. 2.1. 2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Bahan . media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.1 Kepelbagaian .2 2.2 Ritma dan pergerakan .tampak 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Teknik .2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.gelang getah.ikatan dan celupan 2. media. 2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.4.3. 35 .1 2.2.primer atau sekunder atau tertier 2.2.kain kapas putih.1. 2.2 Jalinan .4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.4.1 Alat .STANDARD PEMBELAJARAN 2.warna 2.1.3. batu atau guli atau penutup botol.jalinan pada corak 2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3.2.1. bahasa seni visual.1 Warna .

Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. 36 . x Murid menghasilkan sapu tangan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru.

Keusahawanan.ruang. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. 37 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. 4. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. jalinan.

1.2.1 Kepelbagaian .2 Bahan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Prinsip Rekaan 3. media.bahan dan warna dan saiz 3.1.1 Teknik .sentuh dan tampak 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.3 Jalinan . serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2 Ruang .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.1.gam.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.konkrit 3. 3.4.3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3. 38 . 3.2.2.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.gunting 3.2. 3.1 Bentuk .simetri atau tidak simetri 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.nyata 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2.4. 3.2 Imbangan .2.3.1. 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1.asemblaj 3.1 Alat .2.1Unsur seni 3.

39 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru memberi definisi asemblaj. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj.

benang. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 4. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. dan teknologi dalam penghasilan diorama. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 3. gambargambar daripada majalah. kertas lukisan. cat poster. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan.lidi. kad manila. polistirena. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya 40 . kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. kajian. gam.

1.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.gabungan pelbagai teknik (montaj.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.objek 3. cat poster.1.gunting 3. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .1.4.lain).1 Alat .1 Teknik . benang. kolaj.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2.3.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. gambar-gambar daripada majalah. 3. gam.4.2. 3.1.2 Ritma dan pergerakan . serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3. kertas lukisan.2.1.1.bahan dan warna dan saiz 3.2. lidi.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.1 Kepelbagaian . 3.kotak. 3.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. polistirena.2 Ruang .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.konkrit 3. media.nyata 3.2. kad manila. lukisan dan lain.1.2 Bahan .1 Bentuk .1 Unsur seni 3.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

45 . Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Murid menghasilkan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi boneka. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka.

warna. sejarah seni dan budaya. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. Bahan : kertas lukisan. 4. 46 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. rupa.

lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4. 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.3.warna 4.organik 4.1 Garisan .1.2 Rupa .1 Harmoni .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. palet 4. 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2.2. 4.1 Teknik . 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.tebal dan nipis 4.resis 4. 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.1.4.1.1 Alat .2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.2.1.3 Warna .primer dan sekunder dan tertier 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2 Kesatuan .1.berus lukisan.3.susunan motif 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Unsur seni 4.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.1.1. media.2 Prinsisp Rekaan 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.kertas lukisan.

Guru menyatakan definisi batik. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. 48 . Guru menunjuk cara penghasilan batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.

4. 49 . dan teknologi dalam penghasilan ukiran. pembaris. jalinan. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. warna. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. kajian. 2.

1 Garisan .motif 4.2 Imbangan .2 Bahan .4.3.2 Prinsip Rekaan 4.1.1.1.2.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .2.1 Kesatuan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 4. 4.2 Jalinan .4.1 Teknik .tebal dan nipis 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4. 4.3.1. media.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.sentuh 4. pembaris.1.1.ukiran timbul 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.pensel.2.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4. 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1 Unsur seni 4.1 Alat . 4.simetri atau tidak simetri 4.konkrit 4.3 Bentuk .2.2.

Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.. Guru menyatakan definisi ukiran. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. 51 . Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 3. warna. kajian. 2. jalinan. 4. 52 . dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. sejarah seni dan budaya.

1.2 Bahan . cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1. 4.1. 4.1 Unsur seni 4. media.2 Jalinan . 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Prinsisp Rekaan 4.sentuh dan tampak 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.picitan 4.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.4.4.1 Bentuk . 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar. 4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.3 Warna .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .2.2.1.2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1 Teknik .1.3.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.1.konkrit 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .1 Imbangan .1.1 Alat .simetri atau tidak simetri 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.tanah liat. 4.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi tembikar. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 54 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful