KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Parcel E. . 62604 Putrajaya. fotokopi. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. mekanik. Blok E9. Aras 4-8.Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT iv v vi vii vi viii ix x MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 .

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv .

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. masyarakat dan negara. v . berakhlak mulia.

murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Dr. Menerusi mata pelajaran ini. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. masa dan tenaga.KATA ALU . MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vi .ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Justeru itu.

Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. proses penghasilan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. vii . dan aspek kritikan. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. menghargai keindahan alam persekitaran. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. kreatif. masyarakat. keluarga. pengertian seni secara menyeluruh. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. kritis. dan negara.

meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3.

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. membuat corak dan rekaan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. objek buatan manusia. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan budaya. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. kajian. ekspresi kreatif. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. pemahaman. sejarah seni. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kerjaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan apresiasi seni. ix . dan karya seni.

Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 4. Assemblaj 14. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Diorama 15. Resis 10. 5. Cetakan 9. Tembikar x . Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Lukisan 8. 6. Pualaman 12. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Ukiran 18. Batik 17. 2. Kaligrafi Tidak Terancang 11. 3.

sejarah seni dan budaya. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. jalinan. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1 . kajian.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ruang. 3. warna. penegasan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. bentuk.

1.1.3 1.2 1.1. media.2.2.2.2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1.1.3.2 Garisan .1.2 Alat .tiada Bahan . 1.silang pangkah Ruang .1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .3 1.2. 1.1 1.1.1.4.2 1.1.1.3 Ekspresi Kreatif 1. Apresiasi Seni 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 1.1 Teknik .1 1.1. media.hal benda (subject matter) Kesatuan . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.4 1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.4.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.3 Penegasan .2 1. 1.1.1 1.3.ruang dalam Bentuk .1 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 Unsur seni 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.tampak Prinsip rekaan 1.ilusi Warna .2.1.2.

x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk.contoh lukisan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menyatakan definisi lukisan. ton warna. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. x Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . dan jalinan. x Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Apresiasi Seni x x Mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.

3. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. sejarah seni dan budaya. harmoni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. warna. 4 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan catan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2.

1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.warna 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.basah atas kering 1.1.1 Teknik .1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.1.4.1 1.2 Ritma dan pergerakan . 1.2. 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .3 Imbangan .1.1 Bentuk .2 Warna .2.1.1.hal benda (subject matter) 1.berus lukisan dan palet Bahan . media.1 Unsur seni 1.2 Alat .3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.ilusi 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Harmoni . 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.tidak simetri 1.2.3.3 Ruang – ruang dalam 1.3.2.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1.1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2.

Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. x Guru menyatakan definisi catan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan. 6 . x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. x Guru menunjukkan contoh catan. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.

7 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. kajian. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. pensel warna. sejarah seni dan budaya. 2. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. 3. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. kepelbagaian. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan.

gosokan 1.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.2.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 . 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1 Alat .1 Bentuk .STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.2 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.kertas lukisan atau kertas A4.3 Warna .4.komposisi objek 1.tampak dan sentuh 1.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan 1.1.2.1.primer atau sekunder atau tertier 1.1.2 Kesatuan .1 Kepelbagaian .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.2 1. media.1.jalinan 1.1. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.3.2 Jalinan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4. 1.permukaan yang mempunyai jalinan 1.ilusi 1.3. pensel warna dan pensel 1.3.1 Unsur seni 1.1.2.1.2.2 Bahan .1.1 Teknik .4.

Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. x Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing .masing. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. 9 . Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.

daun. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. kepelbagaian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 4. 3. sejarah seni dan budaya. rupa. palet. 10 . kajian. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan.

2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.1 Unsur seni 1.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.komposisi objek 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.2 Bahan .1. daun.1 Alat .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1.2 Kesatuan .3.1 Jalinan.berus lukisan. jari dan alatan lain yang sesuai 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .2.1 1.1.tampak 1. media.2.3 Rupa .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 1. 1.3.media.1 Kepelbagaian .1 Teknik .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.organik 1.2 1. 1.2 Prinsip rekaan 1.4.1.1.jalinan 1.1.1. 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2. 1.1.1.2.3. palet.2.2 Warna .4.capan 1.

12 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kertas warna. sejarah seni dan budaya. 4. gam. 2. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. gambar bunga EMK : Keusahawanan. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 3. 13 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek.

3.1 1.2. media.3 Jalinan .1 Kontra .warna 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.2 Alat . media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. 1.geometri atau organik 1.1. 1. 1.kertas lukisan.3. kertas warna.1 Rupa .1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.4.1.1 Teknik – mozek 1.2 Warna .primer atau sekunder atau tertier 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.1.bahan 1.2 Prinsip rekaan 1.2 1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1.2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Kepelbagaian .tampak dan sentuh 1.2.4.4.gunting dan pembaris Bahan . 1.1 Unsur seni 1. 1.2.1.3.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 1.2.1. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1.

Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. 15 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

kajian. 16 . Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. gam. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. imbangan. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. majalah. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. warna. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. palet. sejarah seni dan budaya. kertas warna.

2.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Rupa . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Penegasan . 1. gunting dan pembaris 1. 1.3.1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2.1 Teknik .simetri atau tidak simetri 1.1.1 Imbangan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.muka taip atau ilustrasi 1.2.2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1. palet.1 Alat .1.muka taip 1.1 Unsur seni 1.2 Warna .1.1.2.2. gam.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif. dan cat poster atau oil pastel 1.2. media.warna 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-mana teknik 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.kertas lukisan. 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2 Bahan .1. majalah.2 Prinsip Rekaan 1.1.1.2 Kontra .2. kertas warna.3.berus lukisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).masing. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. 18 . Ekspresi Kreatif x Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi poster.

dan budaya 19 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. warna . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. sejarah seni. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. harmoni . 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis .jenis susunan (susunan batu bata.

1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. 20 .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.1.4.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.3. 2.2.1 Teknik – lukisan 2.1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.simetri 2.2 Imbangan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Garisan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3 Warna .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.3. 2.1. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2. 2. media. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3. 2. 4.1.2 Bahan .warna 2.1.susunan sisik ikan.2.tebal atau nipis 2.3 Ritma dan pergerakan .2 Rupa .1.1.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2. 2.1.1 Alat .organik atau geometri 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Harmoni .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Unsur seni 2.2 Prinsip Rekaan 2.1.

x Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak susunan sisik ikan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. 21 . x Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. EMK : Keusahawanan. palet. 22 . cat air atau cat poster atau cat tempera. warna . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . kadbod bergelugor. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. dan budaya. berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni.

berus lukisan.2. cetakan 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Alat .susunan cerminan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1 Unsur seni 2. dan alatan lain yang sesuai 2.1 Kontra – warna 2.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Teknik .1.1.pembaris. 2.2. 1.2. cat air atau cat poster atau cat tempera.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3.4.1. STANDARD PEMBELAJARAN 2. palet.sekunder atau tertier 2.4.5.organik atau geometri 2. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2 Prinsip rekaan 2.2.4.2 Bahan . 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Ritma dan pergerakan .1. dan bahan lain yang sesuai 2.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.2. 2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. kadbod bergelugur.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 2.2 Warna .1.cetakan blok.1. 2.1 Rupa .1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik . 2.2.kertas lukisan.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2. 23 . 2.

Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. 24 . Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . Aplikasi Seni x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. Ekspresi Kreatif x Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. x x Murid menyapu warna pada blok cetakan.

span. Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna . dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni. 4. palet. 3. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. 25 . 2. rupa.

3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .2.1. media.1.2.1.2.1 Teknik .1.4.warna 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.motif 2.2 Prinsip Rekaan 2.berus lukisan.1.4.1 Unsur seni 2.tebal atau nipis 2.2.2. media.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Kontra .1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2.2.organik atau geometri 2.1. span.2 Penegasan .2. bahasa seni visual. dan alatan lain yang sesuai 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.1.2 Rupa . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. 2.3.kertas lukisan. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.1 Garisan . 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4. 2. 2.2.1 Alat .3.3 Warna .resis 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. palet.primer atau sekunder atau tertier 2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2 Bahan .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1.

Ekspresi Kreatif x x Murid melakar corak dengan bimbingan guru. x x Guru menyatakan definisi resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. x Murid menghasilkan hiasan dinding. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. 27 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.

cat air. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. rupa. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. marker pen. EMK : Keusahawanan. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 28 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. warna. palet. dan budaya.

2.perulangan dan susunan motif 2.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.2 Prinsip Rekaan 2.1.1 Alat .muka taip 2. 2.2. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.kertas lukisan. 2.1.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Ritma dan pergerakan . palet.3.2.1.4.tebal dan nipis 2. media. 2.1.1. 2. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Teknik . bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. lain 29 .4.1.1.1 Garisan .berus lukisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. 2.2. chinese ink dan bahan yang sesuai.3 Warna .1. media.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Unsur seni 2. cat air. marker pen.3.kaligrafi 2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.primer atau sekunder atau neutral 2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Rupa .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.2.

Ekspresi Kreatif x Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Murid menghasilkan penanda buku. x x Guru menyatakan definisi kaligrafi.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh. x Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. 30 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.masing. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.

air. sejarah seni. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. cat minyak. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. warna . 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. 31 . dan budaya. dan turpentin. lidi. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. plastik hitam. jalinan. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman.

pualaman 2.3.1 Teknik .3. dan turpentin 2.2 Prinsip Rekaan 2. air.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1. cat minyak.4.kertas lukisan.1 Kepelbagaian .STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. 2.1 Alat . 2.4.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.besen. 32 . nipis.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2. lidi.1. media.tebal. 2.corak pualaman 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman. 2.2.tampak 2. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 2.2.3.1.1.2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.1.warna 2. 2.2 Ritma dan pergerakan .1 Unsur seni 2.2.2 Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. melengkung. dan beralun 2.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.2 Jalinan .1.4. 2.1.2.3 Warna . bahasa seni visual. media.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.1.1 Garisan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. 33 . x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x x Guru menyatakan definisi pualaman. x Murid membuat topi hari jadi.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. 34 . batu atau guli atau penutup botol.dan budaya. jalinan. Keusahawanan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

2.1 2.1.tampak 2. 35 . 2.kain kapas putih.2 Ritma dan pergerakan . bahasa seni visual.3. 2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.1.2 2.1 Warna .1.2. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2 Bahan . Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2.2.2.1 Kepelbagaian . media.1.3.1 Teknik .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.1 Unsur seni 2.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.primer atau sekunder atau tertier 2.4.1.2.1 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2 Jalinan . 2.gelang getah.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.warna 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Prinsip Rekaan 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.4.1.jalinan pada corak 2. 2.1.ikatan dan celupan 2. media. batu atau guli atau penutup botol.

Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. x Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. 36 . x Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. x Murid menghasilkan sapu tangan. x x Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Aplikasi Seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

ruang. Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. 37 . sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 3. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj.

gam.1 Teknik .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1. 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1Unsur seni 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.nyata 3.1.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.bahan dan warna dan saiz 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.simetri atau tidak simetri 3.1 Bentuk . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 38 . 3.1.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.sentuh dan tampak 3.gunting 3.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Ruang . 3.2 Prinsip Rekaan 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2.3.asemblaj 3.1.4.2.2 Bahan . bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.3 Jalinan . 3.1.2.2.1 Alat .2.1 Kepelbagaian .2 Imbangan .2.konkrit 3. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media.3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.4.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. x Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. 39 . Guru memberi definisi asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh asemblaj.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. gambargambar daripada majalah.benang. cat poster.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting Bahan : kotak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.lidi. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. ruang. kajian. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan. sejarah seni dan budaya 40 . polistirena. 3. kad manila. gam. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. dan teknologi dalam penghasilan diorama.

2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2 Bahan . polistirena.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Unsur seni 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.gabungan pelbagai teknik (montaj.1.2.2. 3.1 Alat . media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.gunting 3. 3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media.4.nyata 3.2.1.4.2 Prinsisp Rekaan 3.1. gambar-gambar daripada majalah.1. 3. kad manila.1.1. kolaj.objek 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 41 .1. kertas lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.4.konkrit 3.1 Kepelbagaian .2. cat poster.bahan dan warna dan saiz 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. lidi.2 Ruang .2.STANDARD PEMBELAJARAN 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1 Bentuk . 3. plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1 Teknik .lain).1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.2.3. lukisan dan lain. benang. gam.kotak.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.1.1.2 Ritma dan pergerakan .

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
x x x

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
x x x

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif
x

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

x

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
x x

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

Murid menghasilkan boneka. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. 45 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. x Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh boneka.

lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. 2. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan : kertas lukisan. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. 46 . harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. 4. kajian. dan teknologi dalam penghasilan motif batik.

2. 4.3.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.susunan motif 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.organik 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Teknik .1.2 Rupa .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.berus lukisan.1 Garisan . palet 4.1.1.2.2.1 Unsur seni 4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.warna 4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.1.2.2.3.1. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4. 4.1 Alat .1.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. 4.2.primer dan sekunder dan tertier 4.2 Kesatuan .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.1.2 Prinsisp Rekaan 4.1 Harmoni .3 Warna .3.4.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.tebal dan nipis 4.1.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4. 4.4.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2 Bahan .1.resis 4.kertas lukisan.

x Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. 48 . Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh batik. Guru menyatakan definisi batik. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan batik. x Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 49 . 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 3. pembaris. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. kajian. sejarah seni dan budaya. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul.

1.2 Bahan .2.2 Imbangan . pembaris.1 Unsur seni 4.2.1. 4.4.2.1.1. 4.ukiran timbul 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.pensel.1 Garisan .3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.3.3 Bentuk .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1.1 Teknik . 4.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.3.1 Kesatuan .sentuh 4.4.2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Alat .2.1.4.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .motif 4.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2.1.1.simetri atau tidak simetri 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran . 4.2 Jalinan .2 Prinsip Rekaan 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.tebal dan nipis 4. media.konkrit 4.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4. 4.

Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. x Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Apresiasi Seni x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 51 . Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh ukiran. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Guru menyatakan definisi ukiran. Ekspresi Kreatif x x x Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru..

dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. warna. jalinan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. 3. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. sejarah seni dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Alam Semula Jadi Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. kajian. 2. 52 .

3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Warna .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.simetri atau tidak simetri 4.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .1. media.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.2. 4.1. 4.2.2.1.picitan 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Imbangan .2 Prinsisp Rekaan 4.sentuh dan tampak 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .1.konkrit 4.1 Unsur seni 4.2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .4.1.1 Teknik .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.3.3.1 Alat .4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.tanah liat.2.3. 4.2 Jalinan . 4.1 Bentuk . 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.1.1.

Ekspresi Kreatif x x Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni x x x Guru menyatakan media yang digunakan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. 54 . Guru menyatakan definisi tembikar.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh mangkuk. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.