LATIH TUBI GEOGRAFI SPM

UNIT 1 / UNIT 2 :

January 1, 2013

TABURAN PENDUDUK / PERUBAHAN PENDUDUK & IMPLIKASINYA

1. (a) nyatakan dua jenis migrasi dalaman (b) sebutkan dua factor yang mempengaruhi migrasi dari luar Bandar ke Bandar (c) nyatakan dua kesan migrasi luar Bandar ke Bandar terhadap kawasan destinasi

2. KALIMANTAN KUALA LUMPUR

INDONESIA
Rajah 1

MALAYSIA

Berdasarkan Rajah 1 di atas, jawab soalan2 berikut : (a) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi seperti di atas (b) Namakan migrasi berkenaan (c) Nyatakan dua kesan positif migrasi berkenaan terhadap Negara Malaysia

SOALAN ESEI Tahun 1990 2000 1. Kadar Kematian (%) 0.5 0.4

a) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan perubahan kadar kematian dan huraikan faktor yang menyebabkan perubahan kadar kematian. b) Terangkan faktor yang menyebabkan Lembah Klang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.

 

Bilsngsn penduduk yang banyak berbanding dengan sumber Taraf teknologi rendah Negara X

2.

a) Huraikan kesan yang dihadapi oleh penduduk Negara X akibat keadaan diatas. b) Jelaskan langkah2 untuk mengatasi masalah penduduk Negara X.

1

(a) Nyatakan dua factor ekonomi yang menyebabkan berlakunya perbandaran di sesuatu kawasan. 2013 Petempatan X 1. Rajah di atas menunjukkan perubahan penempatan X (a) Nyatakan dua factor yang menyebabkan perubahan tersebut (b) Jika X ialah Bandar perindustrian. (c) Nyatakan dua contoh Bandar Q (d) Nyatakan dua masalah pembandaran di P 3. (a) Berdasarkan rajah di atas.LATIH TUBI GEOGRAFI SPM UNIT 3 : UNIT 4 : FUNGSI PETEMPATAN PEMBANDARAN LUAR BANDAR BANDAR January 1. berikan dua sumbangannya kepada kawasan sekitar Megalopolis Q P Bandar 2. namakan P dan Q.   Sintok Tanjung Malim (b) Nyatakan satu factor utama yang mempengaruh pertumbuhan kedua-dua buah Bandar di atas. 2 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.