Apakah yang anda akan peroleh dari Teori Kecerdasan Pelbagai?

Latar Belakang Teori Kecergasan Pelbagai Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap, ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas, bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Oleh yang demikian, teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran.

Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner mendefinisikan Teori Kecerdasan Pelbagai seperti berikut: "An intelligences entails the ability to solve problems or fashion product that are of consequence in a particular cultural setting. The problem-solving skill allows one approach a situation in which a goal is to be obtained and to locate the appropriate route to that goal. The creation of a cultural project is crucial to capturing transmitting knowledge or expressing one's view or feelings. The

Setiap individu mempunyai hanya satu jenis kecerdasan sahaja. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. Fakta sebenar mengenai kecerdasan 1. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. Products range from scientific theories to musical composition to successful political campaigns. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru." (Dalam David G. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Kecerdasan adalah tetap. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. 2. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Tanggapan salah berkenaan kecerdasan 1. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangya lapan jenis kecerdasan kerana otak manusia adalah unik sebagaimana uniknya garis-garis urat pada ibu jari manusia. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. 2. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan . kelapan-lapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Lazear. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. 2. 2. Kecerdasan boleh dipelajari dan sentiasa berubah sepanjang hayat.problems to be solved range from creating and end to a story to anticipating a mating move in chess to repairing a quilt. 1991 : xi) Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. 3. Kecerdasan boleh dibangunkan. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu.

bertutur. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks.kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Seseorang dengan kecerdasan ini sensitif kepada makna perkataan dan mahir memanipulasinya. 4. . membaca. Mereka juga peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama dari segi kebolehannya untuk merangsang emosi. Keduadua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik. Mereka juga boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. penceramah. menulis dan menghubungkait. 3. penulis. pengacara dan ahli politik mempunyai kecerdasan verbal-linguistik.Penyair. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. Menu Verbal-Linguistik Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. pemberita. pengayaan dan pengajaran yang sesuai.Cara belajar yang paling berkesan bagi kumpulan ini adalah dengan menggunakan stesen pembelajaran dan melalui pengajaran serta penerangan lisan. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. peguam.

Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga sensitif kepada bunyi seperti suara manusia dan alat muzik. Visual-Ruang Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. bermain dan bersukan serta cekap dalam aktiviti menggunakan kemahiran motor. .Kumpulan ini belajar dengan lebih berkesan melalui kaedah penyelesaian masalah. jurutera. contohnya gemar menyelesaikan masalah yang abstrak dan banyak menggunakan penaakulan. kepantasan dan keseimbangan. konduktor muzik dan komposer lagu mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi. Ahli matematik. cekap membuat pengiraan. penari. pengukir dan pereka grafik mempunyai kecerdasan visual-ruang yang tinggi. Seorang yang mempuyai kecerdasan ini boleh membentuk gambaran dalam minda mereka dan melukisnya. inkuiri penemuan dan pembelajaran koperatif. Mereka berkebolehan untuk belajar melalui perbuatan seperti simulasi. didorong dengan keinginan menerangkan alam fizikal yang nyata. Kecerdasan ini menggabungkan kedua-dua kebolehan matematik dan saintifik. atlit dan pelumba kereta mempunyai kecerdasan kinestetik. jurutera. perasaan dan untuk menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi.Penyanyi. penyelidik dan pengaturcara komputer menunjukkan darjah kecerdasan logikal-matematik yang tinggi. pelayar. main peranan dan membina model. fleksibiliti. kita semua mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik. membaca peta dan mempunyai daya imaginasi yang kuat. cekap menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan menggunakan komputer. pakar bedah. Pelakon. video dan gambar rajah serta boleh memberi sumbangan kepada projek kumpulan melalui carta dan gambarajah. Ahli matematik. kritis. pemain alat muzik. Ahli sains. permainan. Mereka juga berkebolehan dalam bidang seni dan kreatif menggunakan warna. Walau apa pun tahap bakat. menyelesaikan masalah kompleks. ahli fizik. warna dan garisan. Pelukis. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini mahir dalam memanupulasi objek dan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus dan kasar. termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama dalam melodi yang mudah. nada dan melodi. gimnastik serta berlatarkan muzik. boleh membuat perbandingan. Murid yang mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi lebih gemar belajar melalui pengajaran lisan dan suka melakukan aktiviti jenis tarian. walau bagaimana pun. Muzik Kebolehan mengesan ritma. membuat perkaitan seperti suka menyoal. arkitek. Mereka gemar aktiviti fizikal seperti menari.Logik-Matematik Kebolehan menaakul. termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. penggubah lagu. Ada yang lebih berkemahiran daripada yang lain. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi pada darjah yang berbeza. pereka/pencipta. Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. mekanik. ruang. Mereka belajar dengan berkesan melalui tunjuk cara.

ahli ekologi dan aktivis persekitaran mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi. ahli psikologi. Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. pengkaji bintang. mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. tabiat serta hasrat orang lain. zoologi. motivasi. Intrapersonal Naturalis . pensyarah. Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan melalui pembelajaran kooperatif dan pengajaran rakan sebaya serta penglibatan dalam perbincangan kelas. Contoh-contoh kecerdasan intrapersonal yang tinggi termasuklah penulis novel. Mereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan refleksi yang tinggi. doktor. tok guru dan ahli falsafah. bahan galian dan haiwan termasuk batu-batan dan rumput rampai serta semua jenis flora dan fauna. Murid yang mempunyai kecerdasan naturalis belajar dengan lebih berkesan melalui aktiviti luar kelas. jurujual. Kebolehan mengenal . nelayan. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan dengan orang lain.. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri. Kemahiran interpersonal yang lebih kompleks adalah kebolehan orang dewasa membaca hasrat orang lain walaupun secara tersirat. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga berkebolehan melihat perhubungan dan polar yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan haiwan. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi termasuklah pemimpin agama dan politik. petani.doktor haiwan. mengklasifikasi dan menghargai tumbuhtumbuhan. hasrat dan keinginan termasuklah kemahiran membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mengetahui bagaimana mengawal perasaan. jururawat dan pekerja sosial.Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. Pada tahap yang mudah kecerdasan ini termasuklah kebolehan seorang kanak-kanak mengenal dan sensitif kepada 'mood' orang dewasa sekelilingnya. kelemahan. kaunselor. guru. Mereka lebih suka belajar bersendirian di perpustakaan atau di stesen-stesen pembelajaran dan berkebolehan membuat laporan jurnal yang baik. pendaki gunung. Ahli biologi.

Ramai murid yang berbakat dan 'gifted' juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah. Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau manamana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka. Murid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah. Apakah pentingnya teori ini dalam pendidikan. Ramai murid yang berbakat dan 'gifted' juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah. Senario ini wujud kerana fokus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja.teruskan untuk mencari jawapannya. laman web ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan membawa bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran . Senario ini wujud kerana fokus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. iaitu verbal-linguistik dan logik-matematik. iaitu verbal-linguistik dan logik-matematik.Apakah pentingnya teori ini dalam pendidikan? Guru boleh membawa perubahan dalam pembelajaran murid Ramai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar.. berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. laman web ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan membawa bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau manamana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka.. Maka dengan itu. Guru boleh membawa perubahan dalam pembelajaran murid Ramai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar.. Murid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah. Maka dengan itu. berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. Guru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat.. Guru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat.

Ø Harga diri murid meningkat.dan pembelajaran. Guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran supaya: Ø Lebih ramai murid akan dapat menerima apa yang diajar. • • • X Membentuk pemahaman tentang motivasi murid: • Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Ø Kreativiti murid dapat ditingkatkan Ø Masalah disiplin dapat dikurangkan • • . PENGARUH POSITIF TEORI KECERDASAN PELBAGAI TERHADAP PENDIDIKAN Membantu pelajar memperolehi apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang: • Kemahiran berfikir Teori Kecerdasan Pelbagai dipadukan dengan tahap berfikir Bloom Kemahiran reflektif murid sepanjang hayat Kemahiran komunikasi dan kolaboratif Mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai perbezaan kecerdasan di kalangan guru dan murid: • Merancang dan memikul tanggungjawab secara kolaboratif Menghargai sumbangan yang berbeza dari setiap guru. budaya dan faktor motivasi Pelajar mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka boleh belajar dengan lebih berkesan. Membantu guru untuk memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid: • Kecerdasan boleh dipupuk dan dipengaruhi oleh pengalaman.

Terdapat pencepatan pembelajaran (accelerated learning) berbanding dengan pendekatan pengajaran tradisional. Harga diri murid dan morale sekolah menunjukkan perubahan positif. Kes salah laku pelajar banyak dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali. 4. 5. 2. Pelajar pendidikan khas dan pelajar lembam menunjukkan peningkatan dalam pencapaian mereka dan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang unik untuk kejayaan dalam kelas ANJAKAN PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN PARADIGMA PLATONIK CONFUCIAN Sila klik panah > Keupayaan manusia terbatas > Hanya segelintir cendikiawan > Hairaki dalam masyarakat REVOLUSI MAKLUMAT .HASIL KUALITATIF DAN KUANTITATIF DARI KELAS YANG MENGAMALKAN TEORI KECERDASAN PELABAGAI DALAM KELAS Pembelajaran menjadi satu pengalaman yang menyeronokkan jika guru menyepadukan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran mereka . Pengajaran melibatkan penggunaan kelapan-lapan kecerdasan. Murid dan guru berminat untuk ke sekolah dan masalah ponteng kelas berkurangan. Pembelajaran menyeronokkan. 3. 1. Masa mengajar di dalam kelas dapat dikurangkan dan semua pelajar menunjukkan prestasi yang baik dalam semua mata pelajaran. Skor pencapaian meningkat walau pun dalam ujian setara seperti dalam kes sebuah sekolah di Chicago di mana skor dalam ujian membaca meningkat sebanyak 103 % dalam setahun. Dari tinjauan yang dibuat ke beberapa buah sekolah di Amerika Syarikat yang mengamalkan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran beberapa hasil kualitatif dan kuantitatif yang menakjubkan dapat dicapai.

Penjelasan tentang kelapan-lapan kecerdasan turut dimuatkan. ujian dan penolakan (Screening hipothesis) Bahan Bacaab tambahan tentang Teori Kecerdasan Pelbagai. http://www. laman-web ini turut menjelaskan tentang 8 kecerdasan yang dikenal pasti. kriteria dan prinsip kecerdasan pelbagai.edu/~cbr/midemo/mifirst.dropoutprevention.html Laman ini menjelaskan tentang teori yang diperkenalkan oleh Howard Gardner berserta projek yang dijalankan oleh beliau.rspublishing. http://www.angelfire. http://www. Sekolah yang menggunakan teori ini turut disertakan http://www.thirteen.html Laman ini bukan sekadar menerangkan tentang ke lapan-lapan kecerdasan tetapi juga mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.org/Mi/MainIdea.html Menerusi laman-web ini anda akan diberi maklumat tentang definisi kecerdasan pelbagai.com/oh/themidas/eachmi.com/Multiple%20Intelligences. Selain itu.Diperkukuhkan dengan Model Perindustrian > Sistem pemilihan.harding.org/wnetschool/concept2class/month1/#2 Laman ini memberi penjelasan tentang Teori Kecerdasan Pelbagai secara umum dan bagaimana teori ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran . http://www.htm Laman ini menjelaskan tentang idea utama yang terkandung dalam teori kecerdasan pelbagai.

masalah alam sekitar serta masalah peribadi merupakan di antara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi "mood" seseorang dalam menjalani tugas harian. Dapat mengawal perasaan Proses yang disebutkan diatas adalah penting ke arah mewujudkan suasana kerja yang menyeronakkan serta melahirkan masyarakat penyayang.. Kecerdasan Emosi (EQ) mengikut kajian meninggalkan kesan yang mendalam dalam keseluruhan aspek dalam kehidupan termasuk aspek kesihatan dan sosial.. Perasaan tenang dan seronok bukan sahaja ingin dikecapi di rumah tetapi juga di tempat kerja. "Mood" ini boleh mengubah peribadi seseorang yang akhirnya dapat menjejas kedudukan dan hubungan mesra antara individu. Ketenangan dan keseronokan adalah merupakan salah satu daripada keperluan asas manusia.KECERDASAN EMOSI MENSTABILKAN DIRI INDIVIDU Oleh: DR." Ini membawa maksud kejayaan diri dalam pekerjaan perlulah juga diimbangi dengan aspek emosi. Dalam bidang pekerjaan mengikut Goleman ". Mengikut Daniel. ISMAIL ZAIN [Jendela Minda. Mengikutnya lagi keceredasan intelek (IQ) tidak dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian diri serta hubungannya dengan masyarakat. people of high IQ flounder and those of moderate IQ do surprisingly well. Kecerdasan emosi melibatkan proses:Kesedaran kendiri (self-awareness) Disiplin kendiri Memahami perasaan dan isi hati orang lain . penilaian seseorang individu bukan sahaja diasaskan kepada kecerdasan yang ada pada keintelektualannya (IQ) sahaja tetapi yang lebih penting adalah kecerdasan emosi (EQ) yang ada pada dirinya. Titian Mesra: Berita Perak] MASALAH kegawatan ekonomi.. Mengikut Daniel Goleman (1995) pengarang buku "The Emotional Intelligence". ... Mempunyai kemahiran intra dan inter personal yang baik untuk berkomunikasi. Lack of emotional intelligence can sabotage the intellect and ruin careers. kecerdasan emosi adalah situasi di mana aspek rohaniah perlu diberi keutamaan dalam kehidupan kita terutamanya dalam situasi bekerja..

Ungkapan "masyarakat penyayang" serta "masyarakat perihatin" bukan hanya sekadar menanam tebu dibibir mulut atau sekadar memenuhi ruang hiasan di pejabat-pejabat tetapi harus direalisasikan melalui amalan dan tindakan dalam pekerjaan. ketegasan dan kemesraan dalam menjalankan tugas akan lebih dihormati daripada kekerasan dan paksaan. menghormati orang lain. Kesemuanya ini perlulah dilakukan dalam suasana yang mesra serta tidak mempunyai tujuan yang negatif disebaliknya. Ianya dapat dicapai melalui perhubungan yang mesra. serta menyedari bahawa setiap insan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. bertindak tidak mengikut perasaan. Kelembutan. Ehsan : Utusan Malaysia .Ini boleh dikecapi melalui suasana mesra yang dapat dijalinkan dalam satu pasukan yang mempunyai semangat kekitaan. didorong dan diperbaiki agar dapat memenuhi satu hala tuju yang diingini. Setiap kekuatan yang ada pada diri seseorang itu perlulah diperkembangkan dan dihormati manakala setiap kelemahan itu perlulah dibimbing. Aspek emosi ini tidak memerlukan seseorang itu berpangkat tinggi atau berpelajaran tinggi untuk mencapainya. Sama ada anda seorang boss atau seorang pekerja bawahan sejauhmanakah emosi anda dapat dicerdaskan? Bersama-samalah kita membuat refleksi diri agar keselesaan dan keharmonian di tempat kerja dapat dikekalkan ke arah mencapai masyarakat penyayang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful