Apakah yang anda akan peroleh dari Teori Kecerdasan Pelbagai?

Latar Belakang Teori Kecergasan Pelbagai Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap, ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas, bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Oleh yang demikian, teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran.

Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner mendefinisikan Teori Kecerdasan Pelbagai seperti berikut: "An intelligences entails the ability to solve problems or fashion product that are of consequence in a particular cultural setting. The problem-solving skill allows one approach a situation in which a goal is to be obtained and to locate the appropriate route to that goal. The creation of a cultural project is crucial to capturing transmitting knowledge or expressing one's view or feelings. The

Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6.problems to be solved range from creating and end to a story to anticipating a mating move in chess to repairing a quilt. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. 2. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. 2. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. Kecerdasan boleh dipelajari dan sentiasa berubah sepanjang hayat. Kecerdasan boleh dibangunkan. 3. Kecerdasan adalah tetap. 2. Fakta sebenar mengenai kecerdasan 1. Setiap individu mempunyai hanya satu jenis kecerdasan sahaja. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangya lapan jenis kecerdasan kerana otak manusia adalah unik sebagaimana uniknya garis-garis urat pada ibu jari manusia. kelapan-lapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. 2. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Lazear. 1991 : xi) Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan . Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2." (Dalam David G. Products range from scientific theories to musical composition to successful political campaigns. Tanggapan salah berkenaan kecerdasan 1. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7.

penulis. pengacara dan ahli politik mempunyai kecerdasan verbal-linguistik. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Mereka juga boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. 3. . membaca. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. bertutur. peguam. Keduadua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik. 4. Mereka juga peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama dari segi kebolehannya untuk merangsang emosi. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain.Penyair. menulis dan menghubungkait. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian.Cara belajar yang paling berkesan bagi kumpulan ini adalah dengan menggunakan stesen pembelajaran dan melalui pengajaran serta penerangan lisan. Seseorang dengan kecerdasan ini sensitif kepada makna perkataan dan mahir memanipulasinya. pemberita. Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Menu Verbal-Linguistik Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas.kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. pengayaan dan pengajaran yang sesuai. penceramah.

Mereka juga berkebolehan dalam bidang seni dan kreatif menggunakan warna. Walau apa pun tahap bakat. jurutera. warna dan garisan. Ahli matematik. nada dan melodi. Visual-Ruang Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. inkuiri penemuan dan pembelajaran koperatif. membaca peta dan mempunyai daya imaginasi yang kuat. pemain alat muzik. penyelidik dan pengaturcara komputer menunjukkan darjah kecerdasan logikal-matematik yang tinggi. jurutera. contohnya gemar menyelesaikan masalah yang abstrak dan banyak menggunakan penaakulan. Murid yang mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi lebih gemar belajar melalui pengajaran lisan dan suka melakukan aktiviti jenis tarian. didorong dengan keinginan menerangkan alam fizikal yang nyata. penggubah lagu. penari. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini mahir dalam memanupulasi objek dan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus dan kasar. Ahli sains. ruang. arkitek.Penyanyi. pengukir dan pereka grafik mempunyai kecerdasan visual-ruang yang tinggi. kita semua mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik. . mekanik. atlit dan pelumba kereta mempunyai kecerdasan kinestetik. fleksibiliti. Ada yang lebih berkemahiran daripada yang lain. Mereka berkebolehan untuk belajar melalui perbuatan seperti simulasi. main peranan dan membina model. Pelukis. kritis. kepantasan dan keseimbangan. Mereka gemar aktiviti fizikal seperti menari. menyelesaikan masalah kompleks. Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. permainan.Kumpulan ini belajar dengan lebih berkesan melalui kaedah penyelesaian masalah. pakar bedah. cekap menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan menggunakan komputer. konduktor muzik dan komposer lagu mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi. Mereka belajar dengan berkesan melalui tunjuk cara. Muzik Kebolehan mengesan ritma. Ahli matematik. video dan gambar rajah serta boleh memberi sumbangan kepada projek kumpulan melalui carta dan gambarajah. perasaan dan untuk menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. boleh membuat perbandingan. pereka/pencipta. ahli fizik. termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. walau bagaimana pun. membuat perkaitan seperti suka menyoal. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi pada darjah yang berbeza. pelayar.Logik-Matematik Kebolehan menaakul. Kecerdasan ini menggabungkan kedua-dua kebolehan matematik dan saintifik. Seorang yang mempuyai kecerdasan ini boleh membentuk gambaran dalam minda mereka dan melukisnya. termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama dalam melodi yang mudah. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga sensitif kepada bunyi seperti suara manusia dan alat muzik. Pelakon. gimnastik serta berlatarkan muzik. cekap membuat pengiraan. bermain dan bersukan serta cekap dalam aktiviti menggunakan kemahiran motor.

guru. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga berkebolehan melihat perhubungan dan polar yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan haiwan. mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. kelemahan. Intrapersonal Naturalis . bahan galian dan haiwan termasuk batu-batan dan rumput rampai serta semua jenis flora dan fauna. jurujual. hasrat dan keinginan termasuklah kemahiran membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mengetahui bagaimana mengawal perasaan. Kebolehan mengenal . Mereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan refleksi yang tinggi. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan dengan orang lain. ahli ekologi dan aktivis persekitaran mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi. motivasi. Mereka lebih suka belajar bersendirian di perpustakaan atau di stesen-stesen pembelajaran dan berkebolehan membuat laporan jurnal yang baik. Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. Kemahiran interpersonal yang lebih kompleks adalah kebolehan orang dewasa membaca hasrat orang lain walaupun secara tersirat. ahli psikologi. kaunselor. pendaki gunung. Ahli biologi.doktor haiwan. pensyarah. mengklasifikasi dan menghargai tumbuhtumbuhan. tok guru dan ahli falsafah. pengkaji bintang. jururawat dan pekerja sosial.. zoologi. Contoh-contoh kecerdasan intrapersonal yang tinggi termasuklah penulis novel.Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. tabiat serta hasrat orang lain. nelayan. doktor. Murid yang mempunyai kecerdasan naturalis belajar dengan lebih berkesan melalui aktiviti luar kelas. petani. Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan melalui pembelajaran kooperatif dan pengajaran rakan sebaya serta penglibatan dalam perbincangan kelas. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi termasuklah pemimpin agama dan politik. Pada tahap yang mudah kecerdasan ini termasuklah kebolehan seorang kanak-kanak mengenal dan sensitif kepada 'mood' orang dewasa sekelilingnya.

Maka dengan itu.. Murid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah. berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. Apakah pentingnya teori ini dalam pendidikan. laman web ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan membawa bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran . Guru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat. berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. Murid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah. Guru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat.. laman web ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan membawa bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.Apakah pentingnya teori ini dalam pendidikan? Guru boleh membawa perubahan dalam pembelajaran murid Ramai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar. Senario ini wujud kerana fokus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Guru boleh membawa perubahan dalam pembelajaran murid Ramai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar.teruskan untuk mencari jawapannya. Maka dengan itu.. Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau manamana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka.. Senario ini wujud kerana fokus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Ramai murid yang berbakat dan 'gifted' juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah. Ramai murid yang berbakat dan 'gifted' juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah. iaitu verbal-linguistik dan logik-matematik. Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau manamana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka. iaitu verbal-linguistik dan logik-matematik.

budaya dan faktor motivasi Pelajar mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka boleh belajar dengan lebih berkesan. PENGARUH POSITIF TEORI KECERDASAN PELBAGAI TERHADAP PENDIDIKAN Membantu pelajar memperolehi apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang: • Kemahiran berfikir Teori Kecerdasan Pelbagai dipadukan dengan tahap berfikir Bloom Kemahiran reflektif murid sepanjang hayat Kemahiran komunikasi dan kolaboratif Mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai perbezaan kecerdasan di kalangan guru dan murid: • Merancang dan memikul tanggungjawab secara kolaboratif Menghargai sumbangan yang berbeza dari setiap guru. Membantu guru untuk memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid: • Kecerdasan boleh dipupuk dan dipengaruhi oleh pengalaman. • • • X Membentuk pemahaman tentang motivasi murid: • Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Ø Kreativiti murid dapat ditingkatkan Ø Masalah disiplin dapat dikurangkan • • . Ø Harga diri murid meningkat. Guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran supaya: Ø Lebih ramai murid akan dapat menerima apa yang diajar.dan pembelajaran.

Pelajar pendidikan khas dan pelajar lembam menunjukkan peningkatan dalam pencapaian mereka dan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang unik untuk kejayaan dalam kelas ANJAKAN PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN PARADIGMA PLATONIK CONFUCIAN Sila klik panah > Keupayaan manusia terbatas > Hanya segelintir cendikiawan > Hairaki dalam masyarakat REVOLUSI MAKLUMAT . Terdapat pencepatan pembelajaran (accelerated learning) berbanding dengan pendekatan pengajaran tradisional. 3. 2. Murid dan guru berminat untuk ke sekolah dan masalah ponteng kelas berkurangan. 1. 4. Pengajaran melibatkan penggunaan kelapan-lapan kecerdasan. Harga diri murid dan morale sekolah menunjukkan perubahan positif. Skor pencapaian meningkat walau pun dalam ujian setara seperti dalam kes sebuah sekolah di Chicago di mana skor dalam ujian membaca meningkat sebanyak 103 % dalam setahun. Pembelajaran menyeronokkan. Kes salah laku pelajar banyak dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali.HASIL KUALITATIF DAN KUANTITATIF DARI KELAS YANG MENGAMALKAN TEORI KECERDASAN PELABAGAI DALAM KELAS Pembelajaran menjadi satu pengalaman yang menyeronokkan jika guru menyepadukan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran mereka . Masa mengajar di dalam kelas dapat dikurangkan dan semua pelajar menunjukkan prestasi yang baik dalam semua mata pelajaran. Dari tinjauan yang dibuat ke beberapa buah sekolah di Amerika Syarikat yang mengamalkan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran beberapa hasil kualitatif dan kuantitatif yang menakjubkan dapat dicapai. 5.

http://www.org/Mi/MainIdea.dropoutprevention.html Laman ini bukan sekadar menerangkan tentang ke lapan-lapan kecerdasan tetapi juga mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.com/Multiple%20Intelligences. http://www.rspublishing.html Menerusi laman-web ini anda akan diberi maklumat tentang definisi kecerdasan pelbagai. Selain itu.edu/~cbr/midemo/mifirst. kriteria dan prinsip kecerdasan pelbagai.org/wnetschool/concept2class/month1/#2 Laman ini memberi penjelasan tentang Teori Kecerdasan Pelbagai secara umum dan bagaimana teori ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran . http://www. http://www.harding. Penjelasan tentang kelapan-lapan kecerdasan turut dimuatkan.html Laman ini menjelaskan tentang teori yang diperkenalkan oleh Howard Gardner berserta projek yang dijalankan oleh beliau. ujian dan penolakan (Screening hipothesis) Bahan Bacaab tambahan tentang Teori Kecerdasan Pelbagai.Diperkukuhkan dengan Model Perindustrian > Sistem pemilihan.angelfire. laman-web ini turut menjelaskan tentang 8 kecerdasan yang dikenal pasti.htm Laman ini menjelaskan tentang idea utama yang terkandung dalam teori kecerdasan pelbagai. Sekolah yang menggunakan teori ini turut disertakan http://www.thirteen.com/oh/themidas/eachmi.

"Mood" ini boleh mengubah peribadi seseorang yang akhirnya dapat menjejas kedudukan dan hubungan mesra antara individu.. Mempunyai kemahiran intra dan inter personal yang baik untuk berkomunikasi. Dalam bidang pekerjaan mengikut Goleman ". Mengikutnya lagi keceredasan intelek (IQ) tidak dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian diri serta hubungannya dengan masyarakat..KECERDASAN EMOSI MENSTABILKAN DIRI INDIVIDU Oleh: DR. Dapat mengawal perasaan Proses yang disebutkan diatas adalah penting ke arah mewujudkan suasana kerja yang menyeronakkan serta melahirkan masyarakat penyayang." Ini membawa maksud kejayaan diri dalam pekerjaan perlulah juga diimbangi dengan aspek emosi. penilaian seseorang individu bukan sahaja diasaskan kepada kecerdasan yang ada pada keintelektualannya (IQ) sahaja tetapi yang lebih penting adalah kecerdasan emosi (EQ) yang ada pada dirinya. ISMAIL ZAIN [Jendela Minda. . people of high IQ flounder and those of moderate IQ do surprisingly well.. Titian Mesra: Berita Perak] MASALAH kegawatan ekonomi. Perasaan tenang dan seronok bukan sahaja ingin dikecapi di rumah tetapi juga di tempat kerja.. Mengikut Daniel. Lack of emotional intelligence can sabotage the intellect and ruin careers.. kecerdasan emosi adalah situasi di mana aspek rohaniah perlu diberi keutamaan dalam kehidupan kita terutamanya dalam situasi bekerja. masalah alam sekitar serta masalah peribadi merupakan di antara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi "mood" seseorang dalam menjalani tugas harian.. Ketenangan dan keseronokan adalah merupakan salah satu daripada keperluan asas manusia. Kecerdasan Emosi (EQ) mengikut kajian meninggalkan kesan yang mendalam dalam keseluruhan aspek dalam kehidupan termasuk aspek kesihatan dan sosial. Mengikut Daniel Goleman (1995) pengarang buku "The Emotional Intelligence". Kecerdasan emosi melibatkan proses:Kesedaran kendiri (self-awareness) Disiplin kendiri Memahami perasaan dan isi hati orang lain .

Kesemuanya ini perlulah dilakukan dalam suasana yang mesra serta tidak mempunyai tujuan yang negatif disebaliknya. Sama ada anda seorang boss atau seorang pekerja bawahan sejauhmanakah emosi anda dapat dicerdaskan? Bersama-samalah kita membuat refleksi diri agar keselesaan dan keharmonian di tempat kerja dapat dikekalkan ke arah mencapai masyarakat penyayang. ketegasan dan kemesraan dalam menjalankan tugas akan lebih dihormati daripada kekerasan dan paksaan. serta menyedari bahawa setiap insan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Aspek emosi ini tidak memerlukan seseorang itu berpangkat tinggi atau berpelajaran tinggi untuk mencapainya. bertindak tidak mengikut perasaan. Kelembutan. didorong dan diperbaiki agar dapat memenuhi satu hala tuju yang diingini. Setiap kekuatan yang ada pada diri seseorang itu perlulah diperkembangkan dan dihormati manakala setiap kelemahan itu perlulah dibimbing. menghormati orang lain. Ianya dapat dicapai melalui perhubungan yang mesra. Ehsan : Utusan Malaysia . Ungkapan "masyarakat penyayang" serta "masyarakat perihatin" bukan hanya sekadar menanam tebu dibibir mulut atau sekadar memenuhi ruang hiasan di pejabat-pejabat tetapi harus direalisasikan melalui amalan dan tindakan dalam pekerjaan.Ini boleh dikecapi melalui suasana mesra yang dapat dijalinkan dalam satu pasukan yang mempunyai semangat kekitaan.