AIZAT ATAHARI ABDUL JALIL

ARIF ANWAR WAN ABD AZIZ
3 PISMP MATEMATIK
PENGENALAN
y Nalaysia meiupakan salah satu negaia yang menjaui
contoh ualam hubungan etnikǤ
y Balam pioses mewujuukan peipauuan keiajaan
meiupakan tonggak utama
y Bibantu atau uisokong oleh bauan bukan keiajaan uan
masyaiakatǤ
Peranan
Kerajaan
Penubuhan
JPNIN
Memperkasa
Sekolah
Kebangsaan
Sekolah
Wawasan
Program
PLKN
Jabatan Perpaduan & Integrasi
Nasional (JPNIN) - Sejarah
y Selepas tragedi 13 Mei 1969 Ȃ MAGERAN ditubuhkan.
y Jabatan Perpaduan Negara diletakan di ba ah
MAGERAN.
y MAGERAN dibubarkan dan Majlis Penasihat
Perpaduan Negara ditubuhkan.
y Tanggungja ab memelihara perpaduan masih
diba ah JPN
Jabatan Perpaduan &
Integrasi Nasional (JPNIN) -
Sejarah
Kementerian
Perpaduan
Negara Dan
Pembangunan
Masyarakat -
JPN
Jabatan
Perdana
Menteri -
JPNIN
Kementerian
Perpaduan,
Kebudayaan,
Kesenian dan
arisan Negara -
JPNIN
Dasar
yang
dibentuk
kerajaan
Dasar
yang
dibentuk
kerajaan
Dasar
Ekonomi Baru
Dasar
Pembangunan
Negara
Dasar
Pembangunan
Negara
Dasar
a asan
Negara
Dasar
a asan
Negara
Dasar Sosial
Negara
Dasar Sosial
Negara
Dasar
Kebudayaan
Kebangsaan
Dasar
Pendidikan
Kebangsaan
Pelan Tindakan Perpaduan dan
Integrasi Nasional 2006-2010
y Satu pelan yang diluluskan oleh kabinet pada 17
Mei 2006
y Dirasmikan oleh Yang Dipertuan Agong pada 12
Mei 2007
y Disusun dengan 19 strategi
y Menggariskan 5 objektif
Objektif ptpin 2006-2010
y Memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan
dan patriotik serta megah sebagai rakyat Malaysia
y Mengurangkan pemisahan kaumdan kerenggangan
dalam perhubungan antara kaum dan ilayah
y Meningkatkan toleransi dan keharmonian antara
kaum
y Meningkatkan integrasi semua negeri di Malaysia
y Menghadapi cabaran a asan 2020 untuk
me ujudkan bangsa Malaysia
Pelan Tindakan Perpaduan dan
Integrasi Nasional 2005-2010
Strategi
Politik
Persefahaman
Strategi
Politik
Persefahaman
Strategi
Agama
Strategi
Agama
Strategi
Kebudayaan
Strategi
Kebudayaan
Strategi
Pendidikan
Strategi
Pendidikan
Strategi
Penggunaan
Bahasa
Kebangsaan
Strategi
Penggunaan
Bahasa
Kebangsaan
Strategi
Ekonomi
Strategi
Ekonomi
Pelan Tindakan Perpaduan dan
Integrasi Nasional 2005-2010
Strategi
Integrasi
Wilayah
Strategi Media
Massa
Strategi
Kesukanan
Strategi
Pembangunan
Kawasan
Strategi
penggunaan
Tenaga Manusia
Strategi
Keselamatan
Politik -
persefahaman
‡ Kerajaan sebagai
framework bagi
segala usaha
dalam bidang
politik
‡ Langkah yang
diambil harus
belandaskan
perlembagaan
Ekonomi
‡ Pengimbangan
taraf sosioekonomi
‡ Membasmi
kemiskinan tanpa
mengira kaum
‡ Galakan kepada
sektor swasta
dalam
mengimbangkan
ekonomi
Pendidikan
‡ Alat membina jati
diri nasional
‡ Galakkan satu
sistem pendidkan
yang seragam
‡ Kurikulum harus
memberi tumpuan
kepada
pembelajaran
sejarah negara
Penggunaan Bahasa
Kebangsaan
‡ Salah satu unsur
utama dalam
kebudayaan
kebangsaan
‡ Agar semua kaum
berkomunikasi
dengan baik
Agama
‡ Rakyat Malaysia
bebas menganut
dan mengamalakan
agama masing-
masing
‡ Pengembangan
sesuatu agama
tertakluk pada
perlembagaan.
Kebudayaan
‡ Usaha melahirkan
kebudayaan
nasional
‡ Tertakluk kepada
dasar kebudayaan
kebangsaan
‡ Kebudayaan
kesukuan masih
boleh diamalkan
Keselamatan
‡ Perpaduan yang
sudah terbentuk
harus
dijaga/dipelihara
‡ Terbahagi kepada 2
aspek ±
pencegahan &
pemulihan
Pembangunan
ka asan
‡ Aspek perpaduan
diambilkira
sebelum suatu
kawasan itu
dibangunkan.
‡ Aktiviti yang
memberi peluang
kepada perpaduan
harus
diperbanyakkan
Tenaga
manusia
‡ Pemilihan
berdasarkan
kelayakan dan
keadilan
‡ Penerapan unsur
perpaduan dalam
aktiviti yang
dijalankan
‡ Interaksi antara
kaum harus
digalakkan
Media massa
‡ Penyebaran
maklumat
mengenai
perpaduan
‡ Pengamalan etika
kewartawanan
‡ Akta cetak & mesin
cetak dan akta
hasutan
Kesukanan
‡ Menaikkan
semangat
patriotisme
‡ Menyediakan
peluang dan
persekitaran bagi
pergaulan dan
interaksi sosial
‡ Bukan sekadar
yang menyertainya,
tetapi juga bagi
yang menonton
Integrasi
ilayah
‡ Terutama antara
semenanjung
Malaysia, Sabah &
Sarawak
‡ Penambahbaikkan
sistem
perhubungan
kebangsaan dan
pengankutan
‡ Penumpuan juga
diberikan pada
integrasi antara
kawasan.
Memperkasakan Sekolah
Kebangsaan
y alah satu usaha ualam PIPP
y Nenaiik minat kaum bukan melayu untuk
menghantai anak meieka ke sekolah kebangsaan
y Nenyeuiakan peluang untuk memupuk peipauuan
antaia kaumǤ
y Tumpuan uibeiikan kepaua sekolah ienuahǤ
Langkah-Langkah ke Arah
Memperkasa Sekolah
Kebangsaan
y Nempeikukuhkan lagi bahasa melayu tanpa
mengenepikan bahasa lainǤ
y Nempeikenalkan mata pelajaian bahasa tamil uan
manuaiinǤ
y Nelatih guiuǦguiu beikualiti
y Nengauakan lebih banyak aktiviti antaia golongan
etnikǤ
Sekolah Wawasan
y Tiga buah sekolah beilainan jenis uikumpulkan ualam
satu kawasanǤ
y Pentaubiian uan pengajaian yang beibeza mengikut
sekolah
y Beikongsi aktiviti uan kemuuahanǤ Ȃ kantinǡ pauangǡ
uewanǤ
Tujuan Sekolah Wawasan
y Perpaduan antara kaum melalui perkongsian
kemudahan.
y Me ujudkan peluang untuk interaksi sosial
y Memahami budaya, fikiran dan bahasa kaum lain
y Meningkatkan tahap penguasaan bahasa melayu
dikalangan pelajar cina dan india.
y Persaingan sihat
Program Latihan Khidmat
Negara
y Nula uilaksanakan paua tahun ʹͲͲͶ
y Piogiam ͻͲ haii yang mengumpulkan pelbagai jenis
kaum uaii seluiuh negaiaǤ
y Teiuapat Ͷ mouul Ȃ fizikalǡ kenegaiaanǡ pembinaan
kaiaktei uan khiumat komunitiǤ
y Tiuak beisifat keiahan tenaga
Objektif PLKN
y Neningkatkan semangat patiiotisme ui kalangan
geneiasi muuaǤ
y Nemupuk peipauuan kaum seita integiasi nasionalǤ
y Nembentuk peiwatakan positif meneiusi nilaiǦnilai
muiniǤ
y Nenyemaiakkan semangat kesukaielaanǤ
y Nelahiikan geneiasi muua yang lebih ceigasǡceiuas
uan penuh keyakinan uiiiǤ
PERANAN MASYARAKAT
MASYARAKAT
RUKUN
TETANGGA
RUMAH
TERBUKA
PENERIMAAN
BUDAYA
PROGRAM DI
INSTITUT
PENGAJIAN
TINGGI
RUKUN TETANGGA - DAHULU
y Skim Rukun Tetangga diperkenalkan pada tahun 1975
bertujuan membolehkan rakyat sendiri menga al dan
menjaga keselamatan ka asan kediaman
y Skim ini dijalankan berikutan penguatkuasaan
Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga 1975).
y Terdapat empat sayap utama Rukun Tetangga iaitu
Tunas Jiran (bagi masyarakat berumur ba ah 15
tahun), Jiran Muda (bagi remaja dan belia), Jiran
anita (bagi kaum ibu dan anita), Usia Mas (bagi
arga usia emas).
PINDAAN-PINDAAN KEATAS RUKUN
TETANGGA
1 Januari
1983
Ȉ Menekankan konsep kejiranan dengan falsafah baha a kesejahteraan
ka asan sejiran akan menjamin kesejahteraan negara.
Ȉ Tujuan: memupuk serta mengukuhkan lagi semangat kejiranan dalam
kalangan masyarakat dalam sesuatu tempat.
2000
Ȉ Meluaskan peranan Skim Rukun Tetangga dengan pendekatan
pembangunan komuniti bagi memastikan perpaduan dan
keharmonian hubungan di dalam masyarakat akan terus berkekalan
dan berterusan
2003
Ȉ Rondaan di ka asan setempat telah diperkenal semua.
RUKUN TETANGGA
y Sehingga Mei 2006 sebanyak 3,228 Ka asan Rukun
Tetangga telah ditubuhkan diseluruh negara.
y Pelbagai aktiviti telah dijalankan dengan tujuan untuk
membolehkan penduduk setempat berkenalan, bantu-
membantu dalam menghadapi masalah bersama,
berinteraksi dan merapatkan hubungan diperingkat
akar umbi di antara pemimpin dengan rakyat dan di
antara rakyat pelbagai keturunan, adat dan budaya.
RUKUN TETANGGA ʹ KINI
y Visi : Membantu dalampembentukan satu bangsa
Malaysia yang bersatu padu dalam konteks pencapaian
a asan 2020.
y Misi : Memupuk kesefahaman dan tolak ansur ke arah
pembangunan bangsa Malaysia yang bersatu padu serta
beridentiti sendiri.
y Moto :Bersatu Teras Maju.
y Objektif : Memelihara, meningkatkan dan mengukuhkan
perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan
dasar-dasar pembangunan Negara berlandaskan
Perlembangaan Persekutuan dan Rukun Tetangga.
RUKUN TETANGGA ʹ KINI SAMB.
y Dalam usaha memasti dan mencapai matlamat Rukun
Tetangga terdapat aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
y Aktiviti sosial Ȃ kunjung-mengunjung semasa
musimperayaan.
y Aktiviti pendidikan Ȃ pendidikan tidak formal,
kursus Ȃ kursus dan ceramah-ceramah dalam
pelbagai bidang.
y Aktiviti sukan Ȃ sukaneka, sukan air, sukan
tradisional dan sukan rakyat.
y Aktiviti rekreasi Ȃ ekspedisi, kembara, perkhemahan
dan perkelahan.
RUKUN TETANGGA ʹ KINI SAMB.
y Aktiviti kesihatan dan alamsekitar Ȃ ceramah - ceramah
dan kempen-kempen kesihatan dan kesedaran alam
sekitar.
y Aktiviti kebajikan Ȃ la atan ke rumah arga tua dan
anak yatim, sumbangan kepada, kerja-kerja amal dan
bantuan.
y Aktiviti keagamaan Ȃ ceramah, forum keagamaan dan
sambutan hari kebesaran sesuatu agama.
y Aktiviti kesenian dan kebudayaan Ȃ kelas-kelas seni tari,
kraf tangan, dan kelas alat muzik tradisinal.
y Aktiviti ekonomi Ȃ program pertanian, pembuatan
kerepek dan jualan kraf tangan.
RUMAH TERBUKA
y Dari sekecil-kecil rumah terbuka yang dirancang oleh sesebuah
keluarga hingga sebesar-besar rumah terbuka yang diatur oleh
sesebuah jabatan.
y Kepentinganrumah terbuka merupakangalakan me ujudkan
hubunganyang baik antara jiran-jiran terutama jiran yang
berlainanetnik dan menyemarakkanamalan kunjung-
mengunjung.
y Sebagai contoh tatkala orang melayu menyambut Hari Raya
Aidilfitri, etnik Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai etnik
lagi dapat berkunjung ke rumah orang melayu dan begitulah
sebaliknya.
y Ketika berkunjung ke rumah terbuka, etnik lain dapat merasa
juadah-juadah istime a yang hanya disediakan ketika sesuatu
perayaan itu disambut seperti ketupat, lemang dan rendang
ketika orang melayu menyambut Hari Raya Aidilfitri.
RUMAH TERBUKA SAMB.
y Rumah terbuka berperanan dalam mengekalkan keharmonian
hubungan etnik dengan cara sesuatu etnik menjaga sensitiviti etnik
lain.
y Contoh: Etnik Cina akan berusaha menyediakan makanan yang halal
kepada etnik Melayu apabila menjemput etnik Melayu datang ke
rumah se aktu sambutan peryaan Tahun Baru Cina. Etnik melayu
pula tidak memakai pakaian ber arna hitam ketika berkunjung ke
rumah etnik Cina yang sedang menyambut perayaan Tahun Baru Cina.
y Hal ini menunjukkan perasaan mengambil berat dan kefahaman
tentang budaya sesuatu etnik.
y Pertimbangan ini memperlihatkan keharmonian hubungan etnik
sentiasa terjalin kukuh dalam kalangan rakyat dan memahami dan
menghormati budaya masing-masing.
y Amalan ini membuktikan integrasi sosial dalam masyarakat begitu
tinggi alaupun berlainan agama, bangsa dan kebudayaan.
PENERIMAAN BUDAYA
y Budaya berperanan dalammenjamin keharmonian hubungan
etnik denganetnik berlainan memahami dan cuba menyerap
budaya etnik lain disebabkan kebudayaan setiap etnik berbeza-
beza.
y Budaya Kebendaan
y Etnik bukan Melayu segak mengenakan baju kurung dan baju
Melayu terutama pada hari Jumaat.
y Budaya Bukan kebendaan
y Etnik Melayu sudah pandai memasak nasi ayam yang pada asalnya
milik etnik Cina.
y Etnik India kini juga boleh mempelajari tarian singa yang pada
mulanya adalah kebudayaan etnik Cina.
y Ka asan-ka asanpetempatan juga tidak lagi hanya untuk
sesuatu etnik, tetapi sesuatu petempatan itu boleh didiami oleh
semua etnik.
PROGRAM DI INSTITUSI
PENGAJIAN TINGGI (IPT)
y Galakkan daripada pihak pentadbiran terutama bahagian hal eh al pelajar
melalui persatuan-persatuan dan mengadakan aktiviti dan program yang
menjurus kepada perpaduan kaum di kalangan mahasis a. Contoh: sambutan
Hari Raya juga melibatkan mahasis a Cina dan India selain mahasis a
Melayu.
y Kepimpinan tidak memilih sesuatu etnik. Contoh: semua etnik boleh
menganggotai Ja atankuasa Per akilan Pelajar dan semua etnik boleh
memimpin sesebuah persatuan yang ditubuhkan institusi.
y Kandungan kursus menjurus kepada aspek-aspek pendidikan yang harmonis
dalam sebuah masyarakat pelbagai kaum. Nilai-nilai rohani dan budaya yang
terdapat dalam subjek Kenegaraan, Tamadun Islam dan Asia serta Hubungan
Etnik perlu ditekankan supaya nilai-nilai ini akan meninggikan keperibadian
yang dapat menyatupadukan generasi muda.
y Me ujudkan Kelab Perpaduan atau Kelab Rukun Negara dan galakan melalui
pemberian sedikit inisiatif kepada mahasis a yang menyertai kelab-kelab ini
oleh pihak pentadbir selain pihak pentadbir menyokong aktiviti yang
dianjurkan dari segi material mahupun khidmat nasihat.
PROGRAM DI INSTITUSI
PENGAJIAN TINGGI (IPT) SAMB.
y Aktiviti kokurikulum seperti sukan, persatuan, keluarga
angkat, dan ceramah harus dipergiat dan dipertingkat di
kalangan mahasis a pelbagai kaum kerana penglibatan ini
memberi pendedahan bagaimana kehidupan rakyat
Malaysia.
y Berpersatuan dan khidmat masyarakat juga dapat
mendekatkan mahasis a dengan etnik-etnik melalui
tugasan-tugasan yang diberi seperti bergotong-royong dan
mela at kampung-kampung.
y Pensyarah juga perlu diterapkan dan didedahkan dengan
sikap perpaduan antara kaumyang positif menerusi kursus
seperti sosiologi perhubungan kaumatau hubungan etnik
kerana pensyarah merupakan agen integrasi dan
perpaduan melalui tugasan dan projek akademik.
PERANAN PERTUBUHAN BUKAN
KERAJAAN (NGO)
y Terdapat pelbagai pertubuhan yang berasaskan golonganetnik
namun terdapat pertubuhan induk pada peringkat kebangsaan
yang menaungi pertubuhan-pertubuhan ini seperti Pertubuhan
Belia Malaysia, De an Perniagaandan Perusahaan Malaysia.
y Aspek kepimpinan tetap tidak diterajui oleh pemimpindaripada
sesebuah etnik sahaja kerana semua etnik berpeluang menjadi
pemimpinseperti Majlis Belia Malaysia yang disertai oleh
pelbagai etnik.
y Terdapat pelbagai pertubuhan berteraskan sesebuah kaum
namun kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkindengan
cara seperti mengadakandialog dan seminar untuk memahami
permasalahanyang ujud dan mencari penyelesaiannya.
Contoh: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) sentiasa
mengadakan seminar bagi menjelaskan kepentingan hubungan
etnik dalamkonteks Malaysia.
PERANAN PERTUBUHAN BUKAN
KERAJAAN (NGO) SAMB.
y Sains dan teknologi diperlukan dalam meningkatkan
hubungan etnik kerana ekonomi Malaysia berasaskan
sains dan teknologi.
y Pihak s asta dan kerajaan perlu dalam memberi
sumbangan dana bagi meningkatkan penyelidikan dan
pembangunan bagi menghasilkan inovasi dan
seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara.
y Apabila ekonomi yang baik, taraf hidup rakyat akan
meningkat, jurang ekonomi negara dapat
diseimbangkan dan keharmonian dalam masyarakat
Malaysia akan ujud.
KESIMPULAN
y Setiap etnik mempunyai jati diri yang tertentu dan
diamalkan mengikut kaum masing-masing.
y Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan tersendiri
bagi masyarakat Malaysia.
y Usaha untuk meraikan kepelbagaian ini bertujuan
ujudkan keharmonian.
y Setiap arganegara harus hormati jati diri dan juga
hak-hak etnik lain.