POLITIK PERMUAFAKATAN: BERKESANKAH DALAM MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK DI NEGARA MAJMUK?

PENGENALAN Politik konsosiasional (baca permuafakatan) merupakan amalan sistem politik yang digunakan oleh kebanyakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kajian Lijphart (Lijphart) (1968) di negara-negara maju seperti, Belanda, Austria dan Switzerland mendapati sistem politik permuafakatan ini terbukti berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Di negara sedang membangun, kajian Nordlinger (1977) di 77 buah negara yang mempunyai kepelbagaian masyarakat juga mendapati sistem politik ini telah berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik. Antara lain, Lijphart menamakan Surinam, Cyprus dan Malaysia sebagai negaranegara dunia ketiga yang berjaya dalam mengadakan permuafakatan ini. Assignment ini akan membincangkan tentang praktik politik permuafakatan di negara yang sedang membangun dan sejauh manakah sistem ini dapat mengekalkan kestabilan politik di negara berkenaan. Bagi memfokuskan perbincangan kepada tajuk yang sebegini luas, maka analisis akan hanya ditumpukan kepada pengalaman Malaysia sahaja. Ini kerana Malaysia, sebagai sebuah negara majmuk juga mengamalkan politik permuafakatan dalam pemerintahannya. Malaysia sebagai negara yang mempunyai aneka ragam budaya, bahasa, kepercayaan dan cara hidup sentiasa mendapat perhatian daripada sarjana-sarjana politik yang berminat untuk mengkaji perkembangan politik di negara-negara membangun. Milne dan Mauzy (1978:3) berpendapat politik di Malaysia adalah berkait rapat dengan keanekaragaman struktur masyarakat. Kata mereka:

Cina (MCA) dan India (MIC).…the racial composition of Malaysia is the key to understanding the whole picture. has helped to shape the constitution. Kerjasama antara parti-parti perkauman ataupun apa yang digelar oleh ahli-ahli sains politik sebagai permuafakatan (consociational) ini adalah penting demi untuk menjamin kestabilan politik negara. sejak merdeka hingga kini diperintah secara muafakat antara tiga parti etnik yang utama iaitu Melayu (UMNO). 1 http://www. esei ini akan menganalisis teori tersebut dalam konteks politik Malaysia sejak merdeka sehingga kini. It dictates the pattern of the economy. tumpuan akan hanya diberikan kepada ciri pertama demokrasi permuafakatan iaitu perkongsian kuasa ataupun kerjasama antara kaum sahaja.1 Justeru kerana masyarakatnya yang heterogenous. Dengan menggunakan teori politik permuafakatan Lijphart.jstor. Ini kerana Malaysia. and has influenced the democratic process and the party system.org/pss/2642976 . maka sistem politik Malaysia adalah unik. Persoalan yang hendak diberi tumpuan ialah bagaimanakah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk boleh mengekalkan kestabilan politik dan mengelak dari berlakunya rusuhan kaum? Dalam menjawab persoalan ini.

Lijphart menghujah satu persoalan: bagaimanakah caranya untuk menstabilkan politik negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Proposionaliti bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan memilih secara berkadar peruntukan kumpulan mereka untuk tabung awam dan pelantikan dalam perkhidmatan awam. Mengikut Lijphart. Lijphart mendapati caranya ialah melalui politik permuafakatan. maka potensi untuk mengekalkan sebuah kerajaan demokratik akan tercapai. terdapat empat ciri utama untuk menjayakan konsep politik permuafakatan (Lijphart 1969: 208-9). 4. biasanya yang melibatkan pendidikan. Hasil kajiannya ke atas negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk. . Autonomi segmental bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan menentukan isu-isu utama kaum mereka. Ciri-ciri tersebut ialah: 1. Mereka mesti mampu untuk berkompromi dalam membuat sesuatu keputusan tanpa kehilangan sokongan dari kumpulan etnik mereka. Dalam teorinya ini.TEORI POLITIK PERMUAFAKATAN Teori politik permuafakatan diperkenalkan oleh Lijphart pada tahun 1967 di Kongres Pertubuhan Sarjana-sarjana Sains Politik Sedunia di Brussels. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin politik dari tiap-tiap kumpulan etnik mestilah bersedia untuk berkompromi antara satu sama lain. Kuasa veto yang membenarkan tiap-tiap kumpulan mempertahankan kepentingan utama mereka. bahasa dan budaya. 3. Perkongsian kuasa yang memerlukan penglibatan tiap-tiap pemimpin kumpulan etnik dalam eksekutif. 2. Jika syarat-syarat ini berjaya dipenuhi.

maka pentadbiran kerajaan akan menjadi kurang berkesan berbanding dengan pemerintahan majoriti. Pandangan konvensional ini berpendapat demokrasi Westminster adalah lebih baik kerana ianya memberi kebebasan berpolitik kepada masyarakat. Justeru kerana politik permuafakatan banyak bergantung kepada konsep perundingan dan tawar-menawar. Jika ini berlaku. mereka berpendapat bahawa teori ini adalah penting untuk menyatukan negara-negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum.Walaupun teori politik permuafakatan diterima oleh ramai pengkaji-pengkaji politik. terutama sekali di peringkat elit dalam membuat sesuatu keputusan. iaitu sebagaigovernment by elite cartel. Mereka juga berpendapat kuasa veto yang diberikan kepada golongan minoriti mendiskriminasikan keputusan majoriti. Proposionaliti pula dikritik kerana ianya membolehkan parti-parti kecil mempunyai wakil yang dilantik. Ini akan menghalang kekuatan kerajaan majoriti. Mereka juga berpendapat demokrasi permuafakatan mengakui kewujudan kumpulan-kumpulan kecil dan ini akan menyebabkan sektarianisme menjadi semakin nyata dan jelas. terdapat juga pandangan yang menentang teori ini. manakala penggunaan proposionaliti dalam melantik kakitangan awam pula bermakna kerajaan menafikan pelantikan berdasarkan kepada merit. Pendokong-pendokong demokrasi ala-Westminster ini berpendapat teori Lijphart adalah tidak demokratik kerana ianya tidak menggalakkan adanya pembangkang untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan. Pada mereka. Bagi sarjana-sarjana yang menyokong teori politik permuafakatan pula. tugastugas check and balance ini tidak dapat dilakukan jika semua kumpulan etnik mewakili kerajaan. Pemerintahan secara majoriti seperti di Ireland . maka ianya dikatakan bersifat oligarki.

rekod sebenarnya dalam masyarakat majmuk adalah disastrous. pendokong politik permuafakatan menjawabnya sebagai berikut. Keadaan ini menyebabkan berlakunya tentangan dari kumpulan minoriti dan seterusnya mengancam kestabilan politik. sektarianismehomogenous? Mungkin anggapan ini benar jika ianya wujud di negara yang perbezaan masyarakatnya tidak nyata. ini tidak boleh diterima.Utara semasa Protestant berkuasa (1921-1972) telah menunjukkan bahawa kumpulan majoriti lebih mementingkan golongan mereka dengan mendiskriminasikan golongan minoriti (Huntington 1981). Ketiadaan prinsip proposionaliti dalam melantik wakil kerajaan misalnya. tidak ada bukti nyata menunjukkan bahawa negara-negara yang mengamalkan politik permuafakatan lebih mundur dari negara-negara demokrasi Westminter. tidak ada bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Switzerland adalah kurang berkesan berbanding dengan kerajaan Perancis ataupun proses politik di Belanda adalah lebih tertutup dari England (lihat Barry 1975: 479-50). Kanada pada tahun 1987). Misalnya. akan menyebabkan tiadanya wakil pembangkang langsung (seperti yang berlaku di Wilayah New Brunswick. Adalah satu pendapat yang salah untuk mengandaikan segmen masyarakat akan terhapus sekiranya . Berkaitan dengan kritikan yang mengatakan politik permuafakatan boleh menyebabkan wujudnya sektarianisme yang bertambah nyata dan jelas. tapi di negara-negara yang keanekaragaman masyarakatnya adalah jelas. Adakah dengan mengikut demokrasi Westminter. Jika di dalam sesebuah kerajaan tidak ada pembangkang. di manakah demokrasinya sistem itu? Selain dari itu. kritikan-kritikan dari pendokong model Westminster adalah tidak boleh dipakai. Melihat dari sudut ini. Walaupun model Westminter dianggapsuperior.

maka perbincangan lanjut kertas ini adalah untuk menilai sejauh manakah amalan politik permuafakatan ini penting dalam mengekalkan kestabilan politik di negara yang mempunyai masyarakat majmuk.sistem demokrasi Westminter diamalkan. sampai hari ini pun perpecahan masyarakat tidak dapat dibendung. Walaupun Ireland Utara adalah negara demokrasi Westminter. atau tahap kemajmukan masyarakat akan terhapus dan seterusnya menjadi Selepas memahami asas utama politik permuafakatan yang dikemukakan oleh Lijphart. Apa yang gagal dilihat oleh pembelapembela demokrasi Westminter adalah cara-cara yang terbaik untuk mengekalkan kestabilan politik di negara-negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. . hanya pengalaman Malaysia sahaja yang akan dibincangkan. malah perpecahan menjadi semakin nyata dan huru-hara berleluasa di negara tersebut. Bagi menjawab persoalan ini. Ini boleh dilihat dari kes Ireland Utara.

British tidak akan memberikan kemerdekaan pada Malaya selagi orangorang Melayu tidak dapat bekerjasama dengan orang-orang bukan Melayu. parti India. pengalaman UMNO.. Dalam pilihan raya 1955. permuafakatan antara kaum bermula dengan terbentuknya Perikatan pada tahun 1952. UMNO (Melayu) dan MCA (Cina) bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur.POLITIK PERMUAFAKATAN: PENGALAMAN MALAYSIA SEBELUM 1969 Teori politik permuafakatan mengatakan kestabilan politik akan hanya tercapai jika elitelit dari berbagai segmen sosial bersetuju untuk bekerjasama. Menyedari hakikat ini. kemerdekaan dari British adalah sangat-sangat diperlukan. terdapat tiga sebab utama mengapa Perikatan ditubuhkan. Ketiga.. tetapi kali ini dengan memasukkan sekali MIC. they were essentially conservative. they were rational and pragmatic. and they appreciated that direct electoral confrontation between unabashedly communal parties would be likely to lead to interethnic violence. Mengikut Tunku Abdul Rahman (1969: 26). Cina dan India mengambil keputusan untuk bersatu demi kemerdekaan Malaya. parti-parti ini sekali lagi bersetuju untuk bekerjasama. Di Malaysia. MCA dan MIC dalam menghadapi dua pilihan . they were drawn mainly from the English language schools and had many shared values and experiences. bila dua parti utama. Tambahan pula. maka pemimpin-pemimpin Melayu. Pertama. seperti kata Bedlington (1978: 87): . darurat yang berlaku pada masa itu telah menguatkan idea untuk bekerjasama dalam usaha untuk menghadapi ancaman komunis. Pemimpin-pemimpin dari ketiga-tiga kumpulan ini boleh bekerjasama kerana mereka berkongsi keyakinan dan kepercayaan antara satu sama lain. Kedua.

dan Means 1970). Antara keistimewaan-keistimewaan tersebut ialah keutamaan (dan quota) dalam perkhidmatan awam. khasnya dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik. orang-orang bukan Melayu bersetuju menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi negara.raya bersama telah mengeratkan hubungan sesama mereka (lihat perbincangan lanjut dalam Ratnam 1965. Bukan Melayu juga diberi hak untuk melibatkan diri dalam politik dan juga hak untuk bergiat bebas dalam ekonomi. Kemunculan konsep tawar . maka orang-orang Melayu bersetuju mengiktiraf taraf kerakyatan penuh kepada semua bukan Melayu yang lahir dan menetap di negara ini melebihi dari 15 tahun. Rasionalnya hak-hak istimewa orang-orang Melayu ini adalah untuk membolehkan orang-orang Melayu bersaing dengan bukan Melayu (Cina dan India) dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu. Ini kerana berbanding dengan bukan Melayu. taraf sosioekonomi orang Melayu adalah jauh lebih mundur. bukan Melayu juga diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan bahasa masing-masing. biasiswa dan latihan. Semangat kompromi di antara tiga kumpulan utama atau apa yang dipanggil permuafakatan ini adalah asas-asas utama Perikatan ditubuhkan. Melalui kerjasama ini juga orang-orang Melayu akan menikmati berbagai-bagai keistimewaan. keutamaan dalam mendapatkan lesen dan kontrak awam. hak simpanan tanah Melayu. Mereka juga bersetuju supaya kawasan persempadan pilihan raya disusun menyebelahi kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai balasan kepada persetujuan bukan Melayu mengakui hak-hak istimewa orang Melayu. Untuk mengekalkan kestabilan politik. Dalam kerjasama ini. ketiga-tiga kumpulan bersetuju menerima tanggungjawab bersama untuk membangunkan negara.

Melalui sistem ini. Sistem mengundi di Malaysia adalah berdasarkan kepada single member constituencies di mana setiap pengundi cuma mengundi seorang calon. Since all of them have one common denominator – they all are Malaysian – they should be able to see each other’s view point and defend the time bomb. sepertimana kata Goh Cheng Teik (1971: 34): The only answer lies in ‘mesyuarat’. Ini berbeza dengan parti-parti pembangkang seperti PAS dan DAP yang terpaksa menghadapi pilihan raya secara bersendirian dengan PAS hanya bergantung kepada undi Melayu dan DAP kepada undi bukan Melayu. mereka tetap berusaha mencari penyelesaian dengan semangat penuh setiakawan untuk berbincang dan berunding. dan dalam kebanyakan hal melebihi dari apa yang dijangkakan oleh orang-orang bukan Melayu (Esman 1972: 76). Chinese and Indian political leaders must sit down with their Malay counterparts and talk. selain dari mendapat undi dari kaum sendiri akan juga mendapat undi dari kaum-kaum lain yang disalurkan melalui Perikatan. talk. Perikatan menaungi pengundi-pengundi Melayu. Ini bermakna parti-parti komponen. satu penyelesaian berbentuk perpaduan yang boleh dimanfaat oleh semua parti. Cina dan India.menawar ini telah dianggap oleh Esman sebagai ‘satu tawar menawar politik yang istimewa. salah satu stail politik permuafakatan adalah kesediaan elit untuk bertolak ansur dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. talk. Seperti yang telah dinyatakan. Stail politik permuafakatan ini juga dapat dilihat dari sistem pengundian. Walaupun kadang-kadang ada ketegangan dalam membuat sesuatu keputusan. Sekali keputusan dibuat ianya dipertahankan oleh setiap ahli. Oleh itu .

Dalam pilihan raya tersebut. Perikatan berkempen atas rekod cemerlangnya membawa Malaya mencapai kemerdekaan. Dalam pilihan raya 1955. mereka masih boleh menang dalam pilihan raya kerana mampu mendapat undi Melayu yang disalurkan melalui UMNO (lihat inter alia Enloe 1970. Selain daripada itu. Ismail Kassim 1979. 1959 dan 1964. dan Crouch 1982). Dalam pilihan raya 1959 sekali lagi Perikatan mencapai kemenangan yang besar iaitu memenangi 74 dari 104 kerusi. Vasil 1971. Perikatan juga menonjolkan imej kerjasama antara kaum sebagai satu proses penting untuk meneruskan kestabilan politik dengan memberi peluang kepada tiap-tiap kumpulan etnik menganggotai badan pembuatan keputusan negara. Chu Eh-Hung 1976. Perikatan memenangi 51 dari 52 kerusi. Keberkesanan strategi politik Perikatan dalam sistem pengundian cara ini boleh dilihat dengan jelas dalam pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur 1952 dan pilihan raya umum 1955. UMNO tetap berkeupayaan untuk mendapat kemenangan kerana selain dari mendapat undi dari orang Melayu. Begitu juga dengan MCA dan MIC. .walaupun di kawasan yang majoriti pengundi Melayunya kurang. Walaupun terpaksa bersaing dengan DAP di kawasan yang majoriti penduduknya bukan Melayu. mereka juga mendapat undi dari kaum Cina dan India yang disalurkan melalui MCA dan MIC.

Rusuhan ini berlaku apabila Perikatan gagal memenangi majoriti 2/3 kerusi Dewan Rakyat. Dalam pilihan raya 1969. 23 kurang dari yang diperolehinya pada 1964. Sebab utama mengapa Perikatan tewas dalam pilihan raya tersebut adalah kerana parti-parti pembangkang menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen mereka. PAS 12. Sebab itulah dalam pilihan raya 1969. Gerakan 8 dan PPP (Parti Progresif Rakyat) 4 kerusi (Laporan Pilihan Raya Umum 1969). DAP dan Gerakan mengadakan perarakan melalui jalan-jalan utama menuju ke arah rumah Datuk Harun di Kampung Baru meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. khasnya di bandar-bandar besar yang majoriti penduduknya adalah orang-orang Cina. Setelah memenangi jumlah kerusi yang banyak dan berjaya mengurangkan majoriti 2/3 Perikatan. DAP memenangi 13 kerusi. UMNO memenangi 51 dari 68 kerusi yang ditandinginya. Di pihak pembangkang pula. Di tengah-tengah jalan mereka menyanyi dan berteriak meminta . Taktik dan strategi ini telah berjaya menaikkan sentimen orang-orang bukan Melayu.RUSUHAN KAUM 13 MEI 1969 Politik permuafakatan yang sebelum ini menunjukkan kejayaan yang cemerlang dalam menyatukan masyarakat majmuk telah gagal untuk mengekalkan rekodnya bila pada Mei 1969. DAP misalnya menggunakan isu bahasa dan isu hak-hak istimewa orang Melayu yang dikatakan mendiskriminasikan orang-orang bukan Melayu sebagai satu taktik untuk mendapatkan sokongan dari pengundi-pengundi bukan Melayu. Perikatan telah tewas teruk di kawasan-kawasan pengundi bukan Melayu. Perikatan cuma memenangi 66 daripada 104 kerusi. MCA 13 dari 33 kerusi dan MIC 2 dari 3 kerusi. khasnya Cina untuk menentang kerajaan Perikatan. rusuhan kaum berlaku.

Anggaran yang dibuat ke atas jumlah kematian dan kecederaan akibat rusuhan ini adalah berbezabeza. Pembentukan BN bermakna pola grand coalition pattern of government berterusan. Menteri Dalam Negeri pada masa itu sebagai ‘matinya demokrasi di tangan pembangkang’.Melayu untuk menjilat kasut mereka sendiri. Dalam gabungan BN ini. parti-parti pembangkang kecuali DAP. Pada tahun 1971. menerima tawaran tersebut. Mereka juga melaungkan slogan seperti ‘Melayu Sudah Jatuh!’. kerajaan berparlimen digantung dan pemerintahan kerajaan dijalankan secara MAGERAN di bawah arahan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. jumlah kematian ialah 143 Cina dan 22 Melayu. angka kematian ialah antara 600-700 orang (Von Vorys 1975: 148). memberitahu Melayu supaya ‘balik kampung’ – frasa yang menakutkan orang-orang Melayu. Tun Abdul Razak. Jumlah kecederaan pula ialah 270 Cina dan 119 Melayu. Mengikut laporan lain pula. Rusuhan ini telah mengakibatkan rumah dan harta benda bernilai berjuta-juta ringgit musnah dan beratus-ratus orang terkorban. orang-orang Melayu pun bertindak balas lalu berlakulah rusuhan berdarah pada 13 Mei 1969 (lihat Goh Cheng Teik 1971). maka Perikatan telah menawarkan kepada parti-parti pembangkang untuk bersama-sama dalam kerajaan. ‘Melayu Sudah Tiada Kuasa Lagi!’ dan ‘Kuala Lumpur Sekarang Cina Punya!’. terbentuklah Barisan Nasional (BN) pada 1 Januari 1973. Pekemas dan PSRM. . Sebagai reaksi dari tawaran kerajaan ini. Peristiwa 13 Mei ini telah dilihat oleh Tun Dr. Lanjutan dari ini. malah ianya adalah lebih luas dan menyeluruh lagi berbanding dengan Perikatan. Sebagai kesan dari rusuhan tersebut. kerajaan berparlimen ini dipulihkan kembali. Menyedari bahawa konflik perkauman ini perlu diatasi bagi menjamin keamanan negara. Mengikut The May Thirteenth Tragedy Report (1969). Ismail. Mendengar tempik sorak orang-orang Cina tersebut.

Gerakan dan PPP mewakili pihak bukan Melayu. MIC. . UMNO dan PAS mewakili pihak Melayu. dan MCA.tiap-tiap kumpulan etnik diwakili oleh lebih dari satu parti. Misalnya.

Pemimpin PAS tidak berpuas hati dengan pelantikan Nasir dan ketidakpuasan hati ini telah mencapai kemuncaknya pada 1977 apabila Nasir diminta meletakkan jawatan. Apabila Nasir enggan berbuat demikian.POLITIK PERMUAFAKATAN DI BAWAH BN Pembentukan BN untuk menggantikan Perikatan telah berjaya mendapat sokongan rakyat. Walaupun usul itu diluluskan. UMNO yang berada dalam Perikatan pada 1969 dan BN pada 1974 memenangi 62 kerusi (100 peratus berbanding 33 peratus pada 1969) (Laporan Pilihan Raya Umum Malaysia 1974). maka usul undi tidak percaya dikemukakan oleh ADUN PAS di Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) dan diluluskan pada 20 Oktober 1977. ini kerana rakyat telah sedar bahawa kegagalan untuk mengekalkan semangat kerjasama antara kaum akan membawa kepada perpecahan. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu dengan pemimpin-pemimpin PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar. Kemenangan ini adalah pencapaian terbesar yang pernah dicapai oleh kerajaan sejak pilihan raya umum 1955. Keadaan ini dieksploitasi dengan bijaknya oleh UMNO . BN menang dengan majoriti yang menyakinkan apabila memenangi 93 peratus daripada keseluruhan kerusi yang dipertandingkan (berbanding 63 peratus yang dimenanginya pada 1969 semasa di bawah Perikatan). Konflik ini bermula apabila Tun Razak mahukan Mohamed Nasir menjadi Menteri Besar Kelantan – pemimpin PAS pilihan UMNO. Dalam pilihan raya itu. hubungan UMNO-PAS menjadi semakin merosot akibat dari konflik antara Tun Razak. Nasir tetap enggan meletakkan jawatan dan ini membawa kepada berlakunya krisis politik. Bukti penerimaan rakyat ini dapat dilihat dengan jelas dalam pilihan raya umum 1974. Selepas pilihan raya umum 1974. bukan pilihan PAS.

6 peratus dan 239 dari 275 kerusi DUN. Dr. BN memenangi 131 dari 154 kerusi parlimen dengan jumlah undi 57. Dalam rusuhan tersebut 18 orang telah mati. beliau ditangkap di Singapura atas tuduhan pecah amanah berikutan dengan kejatuhan sebuah syarikat Singapura. ianya masih mampu memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Pembangkang hanya memenangi 11 kerusi parlimen sahaja. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat apabila Tun Hussein Onn meletakkan jawatan. Krisis ini berakhir dengan kemenangan Tan Koon Swan. tetapi kemenangannya ini tidak kekal lama kerana pada 26 Januari 1986. Pan . Mahathir telah mengadakan pilihan raya untuk mendapat mandat baru dari rakyat. BN telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. dan Kamarudin Jaafar 1979). Walaupun BN terpaksa menghadapi pilihan raya umum 1978 tanpa PAS. Sembilan bulan selepas itu. Beberapa bulan kemudiannya. Cekap dan Amanah’. Kedah. Pada November 1985 juga kepimpinan MCA berada dalam krisis yang tenat apabila Tan Koon Swan mencabar Neo Yee Pan untuk jawatan Presiden MCA. Pada tahun 1981. PAS kemudiannya dipecat dari BN dan bila undang-undang darurat ditarik balik. dengan membawa slogan ‘Bersih. Pemecatan PAS dari BN bermakna PAS kembali menjadi pembangkang dan ini telah menjadikan UMNO dan PAS kembali berjuang untuk mendapatkan undi Melayu. kerajaan tidak dapat lari dari menghadapi masalah. Pada November 1985.untuk mengambil alih teraju pemerintahan di Kelantan dengan mengisytiharkan darurat. Walaupun memenangi pilihan raya 1982. iaitu 14 pengikut PAS dan 4 anggota polis. DUN Kelantan dibubarkan. rusuhan telah tercetus antara polis dan pengikut Ibrahim Libya di Memali. iaitu 5 kepada PAS dan 6 kepada DAP (Mauzy 1983: 142). parlimen pula dibubarkan (lihat Alias Mohamad 1978.

DAP pula menang dengan jumlah undi yang agak besar di kawasan-kawasan yang majoriti penduduknya Cina. Muda Hitam meletakkan jawatan atas alasan beliau telah kehilangan keyakinan Perdana Menteri dan oleh itu adalah tidak wajar untuk beliau terus berada dalam kerajaan (lihat perbincangan lanjut dalam Drummond 1986. BN juga mengekalkan kemenangannya di kesemua Dewan Undangan Negeri dengan memenangi 299 dari 351 kerusi. BN tetap memenangi pilihan raya tersebut dengan cemerlangnya.5 bilion. Timbalan Perdana Menteri. Pada Februari 1986 pula. Beliau dibicarakan di Singapura dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Patmanaban 1985. dan Drummond 1987). khususnya PAS dan DAP. Micheal Ong 1983. iaitu 19 kerusi di Semenanjung dan 5 kerusi di Sabah dan Sarawak. Tan Chee Khoon 1985 dan Lim Kit Siang 1986). PAS hanya memenangi satu kerusi parlimen sahaja iaitu di Pengkalan Chepa. menjadikan 24 kerusi kesemuannya (Chandra Muzaffar 1986. BN memenangi 148 dari 177 kerusi parlimen. Isu-isu tersebut telah dieksploitasi dengan bijaknya oleh pembangkang untuk merendahkan keupayaan BN dalam mentadbir negara. Walaupun BN telah diserang dari segenap sudut oleh parti-parti pembangkang. . Kemudiannya beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden MCA dan tempatnya diganti oleh Ling Liong Sik. Masalah lain yang dihadapi oleh kerajaan ialah krisis BMF yang melibatkan kerugian $2. Kesemua masalah di atas adalah isu-isu yang terpaksa dihadapi oleh BN dalam menghadapi pilihan raya umum 1986.El.

Kemenangan BN ini bukanlah bermakna pengundi-pengundi bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Dalam sejarah politik negara. Sistem pengundian sebegini tidak memungkinkan parti berasaskan perkauman tanpa kerjasama dengan kaum lain akan menang dalam pilihan raya. Banyak dasar-dasar kerajaan yang tidak dipersetujui oleh pengundi. namun mereka tetap mengundi BN kerana mereka percaya bahawa kerjasama kaum yang sedia ada perlu dikekalkan demi untuk menjamin kestabilan politik negara. . manakala parti yang hanya berasaskan satu kaum akan hanya mendapat undi dari kaum yang didokongnya sahaja. sejarah pilihan raya juga menunjukkan hanya parti yang dapat mewujudkan kerjasama politik antara kaum sahaja yang akan menang kerana kesemua kaum akan mengundi menyokong permuafakatan politik tersebut. Selain itu. parti yang tidak dapat menonjolkan imej perpaduan antara kaum akan ditolak oleh rakyat. Inilah strategi kejayaan Perikatan dan kemudiannya BN untuk terus mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya.

beliau sedar bahawa seandainya Semangat 46 bertanding secara sendirian. Mahathir menang dengan majoriti yang tipis. iaitu gabungan partiparti pembangkang antara Semangat 46. Sebagai bekas pemimpin UMNO. biarpun pembangkang mempunyai isu politik . Oleh sebab itulah. Beliau lalu mempelopori penubuhan Angkatan Perpaduan Ummah (APU). iaitu sebagai marriage of convenience.POLTIK PERMUAFAKATAN BN SELEPAS KRISIS UMNO 1987 Pada tahun 1987. dan keduanya. masing-masing parti yang bergabung mempunyai ideologi politik yang berbeza. Kerjasama APU dengan DAP dan AMIPF ini jelas menunjukkan bahawa kesemua parti-parti politik di negara ini mengakui bahawa kerjasama politik antara kaum adalah penting bagi memperolehi kemenangan dalam pilihan raya. harapan untuk mencapai kemenangan adalah tipis. Pandithan yang dipecat dari MIC). Hamim dan Berjasa. Akibatnya UMNO berpecah dan kumpulan Tengku Razaleigh menubuhkan parti Semangat 46.G. dan dikatakan mempunyai harapan yang cukup baik untuk mencabar kekuatan BN. ia hanya berbentuk untuk kepentingan sementara sahaja. Dalam pertandingan ini. Mahathir Mohamed dengan Tengku Razaleigh Hamzah. Dr. namun pakatan ini ditolak rakyat kerana dua sebab: pertama. Pilihan raya umum 1990 menunjukkan walaupun parti pembangkang mewujudkan gabungannya sendiri. berlaku pertandingan merebut jawatan presiden UMNO antara Dr. APU juga mengadakan kerjasama dengan parti bukan Melayu seperti DAP dan AMIPF (parti baru yang diketuai oleh M. Ini kerana tanpa sokongan dari semua kaum. maka adalah sukar untuk satusatu parti politik mencapai kemenangan kerana untuk menang orang-orang Melayu perlukan undi dari orang-orang Cina dan India dan begitulah sebaliknya.

Pemecatan Anwar Ibrahim dari jawatannya telah menimbulkan krisis politik yang besar di Malaysia. BN masih lagi mampu untuk mengekalkan kemnenangan dua pertiga majoritinya. gabungan APU dan Gagasan Rakyat yang dibentuk oleh pembangkang pada tahun 1990 telah tidak bersatu lagi. timbalan perdana menteri Malaysia dipecat dari jawatannya atas tuduhan melakukan hubungan seks luar tabii. Selagi parti pembangkang gagal menunjukkan kepada rakyat tentang perpaduan di kalangan anggotanya. setelah BA tidak lagi bersatu. Pada pilihan raya tahun 1995. Kemenangan BN ini menguatkan hujah Lijphart bahawa bagi negara yang mempunyai masyarakat majumuk. maka BN sekali lagi menang besar dalam pilihan raya tersebut. kebebasan kehakiman. Pelbagai isu digunakan oleh pembangkang dalam pilihan raya ini seperti isu keadilan. Kegagalan pembangkang untuk memenangi pilihan raya walaupun mempunyai banyak isu yang boleh mempengaruhi rakyat adalah kerana rakyat masih lagi percaya kepada kerjasama antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. apabila keputusan pilihan raya diumumkan. mereka tetap gagal kerana sistem politik permuafakatan yang menggabungkan kesemua kaum dalam satu barisan membolehkan BN mendapat undi dari pengundi yang mahukan kestabilan dan kerjasama antara kaum yang harmoni. maka . Maka keadaan ini membolehkan BN memang besar dalam pilihan raya tersebut. isu rasuah dan pelbagai lagi. pendekatan terbaik untuk memenangi pilihan raya ialah dengan mengamalkan sistem politik permuafakatan. Pada pilihan raya umum 2004. BN hanya dicabar kembali dengan kuat oleh pembangkang dalam pilihan raya umum 1995 apabila parti pembangkang dan bergabung membentuk Barisan Alternatif. Namun. Gabungan BA dibentuk selepas Anwar Ibrahim.yang banyak di tangan.

selagi itulah sukar bagi pembangkang untuk memenangi pilihan raya di Malaysia dan pengundi akan terus mengundi status quo untuk mengekalkan kerajaan BN. .

walaupun menghadapi beberapa situasi politik yang tegang. maka jelaslah bahawa Malaysia. Untuk tahun-tahun yang seterusnya. Dengan hujah seperti di atas. Kemenangan besar Perikatan dalam pilihan raya 1955. adalah penting untuk tiap-tiap kumpulan etnik mengekalkan tradisi bekerjasama dalam membuat dasar-dasar negara supaya sumber-sumber negara dapat dikongsi bersama. 1959 dan 1964 dan seterusnya BN dalam pilihan raya 1974 hingga 2004 membuktikan bahawa amalan politik permuafakatan ini diterima rakyat.RUMUSAN Perbincangan di atas menunjukkan bahawa permuafakatan politik adalah penting untuk menjamin kestabilan politik bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Hanya dengan cara inilah kestabilan politik negara dapat terus dikekalkan. namun masih mampu untuk mengekalkan kestabilan politiknya hasil dari kerjasama antara kaum dan politik permuafakatan yang dicapainya melalui gabungan BN. Kegagalan untuk bertolak ansur antara kaum dan menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen-kempen politik akan mengakibatkan huru-hara dan ini dapat dilihat dalam peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful