POLITIK PERMUAFAKATAN: BERKESANKAH DALAM MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK DI NEGARA MAJMUK?

PENGENALAN Politik konsosiasional (baca permuafakatan) merupakan amalan sistem politik yang digunakan oleh kebanyakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kajian Lijphart (Lijphart) (1968) di negara-negara maju seperti, Belanda, Austria dan Switzerland mendapati sistem politik permuafakatan ini terbukti berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Di negara sedang membangun, kajian Nordlinger (1977) di 77 buah negara yang mempunyai kepelbagaian masyarakat juga mendapati sistem politik ini telah berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik. Antara lain, Lijphart menamakan Surinam, Cyprus dan Malaysia sebagai negaranegara dunia ketiga yang berjaya dalam mengadakan permuafakatan ini. Assignment ini akan membincangkan tentang praktik politik permuafakatan di negara yang sedang membangun dan sejauh manakah sistem ini dapat mengekalkan kestabilan politik di negara berkenaan. Bagi memfokuskan perbincangan kepada tajuk yang sebegini luas, maka analisis akan hanya ditumpukan kepada pengalaman Malaysia sahaja. Ini kerana Malaysia, sebagai sebuah negara majmuk juga mengamalkan politik permuafakatan dalam pemerintahannya. Malaysia sebagai negara yang mempunyai aneka ragam budaya, bahasa, kepercayaan dan cara hidup sentiasa mendapat perhatian daripada sarjana-sarjana politik yang berminat untuk mengkaji perkembangan politik di negara-negara membangun. Milne dan Mauzy (1978:3) berpendapat politik di Malaysia adalah berkait rapat dengan keanekaragaman struktur masyarakat. Kata mereka:

…the racial composition of Malaysia is the key to understanding the whole picture.1 Justeru kerana masyarakatnya yang heterogenous. Kerjasama antara parti-parti perkauman ataupun apa yang digelar oleh ahli-ahli sains politik sebagai permuafakatan (consociational) ini adalah penting demi untuk menjamin kestabilan politik negara. tumpuan akan hanya diberikan kepada ciri pertama demokrasi permuafakatan iaitu perkongsian kuasa ataupun kerjasama antara kaum sahaja. Dengan menggunakan teori politik permuafakatan Lijphart. sejak merdeka hingga kini diperintah secara muafakat antara tiga parti etnik yang utama iaitu Melayu (UMNO). maka sistem politik Malaysia adalah unik. and has influenced the democratic process and the party system. Cina (MCA) dan India (MIC). Ini kerana Malaysia.org/pss/2642976 . Persoalan yang hendak diberi tumpuan ialah bagaimanakah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk boleh mengekalkan kestabilan politik dan mengelak dari berlakunya rusuhan kaum? Dalam menjawab persoalan ini. 1 http://www.jstor. esei ini akan menganalisis teori tersebut dalam konteks politik Malaysia sejak merdeka sehingga kini. It dictates the pattern of the economy. has helped to shape the constitution.

Autonomi segmental bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan menentukan isu-isu utama kaum mereka. maka potensi untuk mengekalkan sebuah kerajaan demokratik akan tercapai. bahasa dan budaya. 3. Mengikut Lijphart. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin politik dari tiap-tiap kumpulan etnik mestilah bersedia untuk berkompromi antara satu sama lain. Hasil kajiannya ke atas negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk. biasanya yang melibatkan pendidikan. Ciri-ciri tersebut ialah: 1. terdapat empat ciri utama untuk menjayakan konsep politik permuafakatan (Lijphart 1969: 208-9). Dalam teorinya ini. 4. Kuasa veto yang membenarkan tiap-tiap kumpulan mempertahankan kepentingan utama mereka. 2. Jika syarat-syarat ini berjaya dipenuhi. Lijphart menghujah satu persoalan: bagaimanakah caranya untuk menstabilkan politik negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Perkongsian kuasa yang memerlukan penglibatan tiap-tiap pemimpin kumpulan etnik dalam eksekutif. Lijphart mendapati caranya ialah melalui politik permuafakatan. Proposionaliti bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan memilih secara berkadar peruntukan kumpulan mereka untuk tabung awam dan pelantikan dalam perkhidmatan awam. Mereka mesti mampu untuk berkompromi dalam membuat sesuatu keputusan tanpa kehilangan sokongan dari kumpulan etnik mereka.TEORI POLITIK PERMUAFAKATAN Teori politik permuafakatan diperkenalkan oleh Lijphart pada tahun 1967 di Kongres Pertubuhan Sarjana-sarjana Sains Politik Sedunia di Brussels. .

Mereka juga berpendapat demokrasi permuafakatan mengakui kewujudan kumpulan-kumpulan kecil dan ini akan menyebabkan sektarianisme menjadi semakin nyata dan jelas. manakala penggunaan proposionaliti dalam melantik kakitangan awam pula bermakna kerajaan menafikan pelantikan berdasarkan kepada merit. Proposionaliti pula dikritik kerana ianya membolehkan parti-parti kecil mempunyai wakil yang dilantik. Bagi sarjana-sarjana yang menyokong teori politik permuafakatan pula. mereka berpendapat bahawa teori ini adalah penting untuk menyatukan negara-negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Pemerintahan secara majoriti seperti di Ireland . Pendokong-pendokong demokrasi ala-Westminster ini berpendapat teori Lijphart adalah tidak demokratik kerana ianya tidak menggalakkan adanya pembangkang untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan. Ini akan menghalang kekuatan kerajaan majoriti. terutama sekali di peringkat elit dalam membuat sesuatu keputusan. tugastugas check and balance ini tidak dapat dilakukan jika semua kumpulan etnik mewakili kerajaan. Justeru kerana politik permuafakatan banyak bergantung kepada konsep perundingan dan tawar-menawar. iaitu sebagaigovernment by elite cartel. Pada mereka. maka ianya dikatakan bersifat oligarki. terdapat juga pandangan yang menentang teori ini. Pandangan konvensional ini berpendapat demokrasi Westminster adalah lebih baik kerana ianya memberi kebebasan berpolitik kepada masyarakat.Walaupun teori politik permuafakatan diterima oleh ramai pengkaji-pengkaji politik. Mereka juga berpendapat kuasa veto yang diberikan kepada golongan minoriti mendiskriminasikan keputusan majoriti. maka pentadbiran kerajaan akan menjadi kurang berkesan berbanding dengan pemerintahan majoriti. Jika ini berlaku.

Keadaan ini menyebabkan berlakunya tentangan dari kumpulan minoriti dan seterusnya mengancam kestabilan politik. Adalah satu pendapat yang salah untuk mengandaikan segmen masyarakat akan terhapus sekiranya . rekod sebenarnya dalam masyarakat majmuk adalah disastrous. tidak ada bukti nyata menunjukkan bahawa negara-negara yang mengamalkan politik permuafakatan lebih mundur dari negara-negara demokrasi Westminter. akan menyebabkan tiadanya wakil pembangkang langsung (seperti yang berlaku di Wilayah New Brunswick. Walaupun model Westminter dianggapsuperior. Jika di dalam sesebuah kerajaan tidak ada pembangkang. Misalnya. tapi di negara-negara yang keanekaragaman masyarakatnya adalah jelas. di manakah demokrasinya sistem itu? Selain dari itu. Ketiadaan prinsip proposionaliti dalam melantik wakil kerajaan misalnya.Utara semasa Protestant berkuasa (1921-1972) telah menunjukkan bahawa kumpulan majoriti lebih mementingkan golongan mereka dengan mendiskriminasikan golongan minoriti (Huntington 1981). Kanada pada tahun 1987). kritikan-kritikan dari pendokong model Westminster adalah tidak boleh dipakai. Melihat dari sudut ini. Berkaitan dengan kritikan yang mengatakan politik permuafakatan boleh menyebabkan wujudnya sektarianisme yang bertambah nyata dan jelas. pendokong politik permuafakatan menjawabnya sebagai berikut. ini tidak boleh diterima. sektarianismehomogenous? Mungkin anggapan ini benar jika ianya wujud di negara yang perbezaan masyarakatnya tidak nyata. tidak ada bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Switzerland adalah kurang berkesan berbanding dengan kerajaan Perancis ataupun proses politik di Belanda adalah lebih tertutup dari England (lihat Barry 1975: 479-50). Adakah dengan mengikut demokrasi Westminter.

Apa yang gagal dilihat oleh pembelapembela demokrasi Westminter adalah cara-cara yang terbaik untuk mengekalkan kestabilan politik di negara-negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. maka perbincangan lanjut kertas ini adalah untuk menilai sejauh manakah amalan politik permuafakatan ini penting dalam mengekalkan kestabilan politik di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Bagi menjawab persoalan ini. Walaupun Ireland Utara adalah negara demokrasi Westminter. atau tahap kemajmukan masyarakat akan terhapus dan seterusnya menjadi Selepas memahami asas utama politik permuafakatan yang dikemukakan oleh Lijphart. sampai hari ini pun perpecahan masyarakat tidak dapat dibendung. . malah perpecahan menjadi semakin nyata dan huru-hara berleluasa di negara tersebut.sistem demokrasi Westminter diamalkan. Ini boleh dilihat dari kes Ireland Utara. hanya pengalaman Malaysia sahaja yang akan dibincangkan.

and they appreciated that direct electoral confrontation between unabashedly communal parties would be likely to lead to interethnic violence. pengalaman UMNO. permuafakatan antara kaum bermula dengan terbentuknya Perikatan pada tahun 1952. kemerdekaan dari British adalah sangat-sangat diperlukan. parti India. Kedua. Ketiga.. terdapat tiga sebab utama mengapa Perikatan ditubuhkan. they were rational and pragmatic. Dalam pilihan raya 1955.. tetapi kali ini dengan memasukkan sekali MIC. bila dua parti utama. Pertama. British tidak akan memberikan kemerdekaan pada Malaya selagi orangorang Melayu tidak dapat bekerjasama dengan orang-orang bukan Melayu. they were essentially conservative. seperti kata Bedlington (1978: 87): . Di Malaysia. maka pemimpin-pemimpin Melayu. Pemimpin-pemimpin dari ketiga-tiga kumpulan ini boleh bekerjasama kerana mereka berkongsi keyakinan dan kepercayaan antara satu sama lain. Menyedari hakikat ini.POLITIK PERMUAFAKATAN: PENGALAMAN MALAYSIA SEBELUM 1969 Teori politik permuafakatan mengatakan kestabilan politik akan hanya tercapai jika elitelit dari berbagai segmen sosial bersetuju untuk bekerjasama. darurat yang berlaku pada masa itu telah menguatkan idea untuk bekerjasama dalam usaha untuk menghadapi ancaman komunis. parti-parti ini sekali lagi bersetuju untuk bekerjasama. MCA dan MIC dalam menghadapi dua pilihan . they were drawn mainly from the English language schools and had many shared values and experiences. UMNO (Melayu) dan MCA (Cina) bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Tambahan pula. Cina dan India mengambil keputusan untuk bersatu demi kemerdekaan Malaya. Mengikut Tunku Abdul Rahman (1969: 26).

maka orang-orang Melayu bersetuju mengiktiraf taraf kerakyatan penuh kepada semua bukan Melayu yang lahir dan menetap di negara ini melebihi dari 15 tahun. taraf sosioekonomi orang Melayu adalah jauh lebih mundur. Sebagai balasan kepada persetujuan bukan Melayu mengakui hak-hak istimewa orang Melayu. dan Means 1970). Melalui kerjasama ini juga orang-orang Melayu akan menikmati berbagai-bagai keistimewaan. Semangat kompromi di antara tiga kumpulan utama atau apa yang dipanggil permuafakatan ini adalah asas-asas utama Perikatan ditubuhkan. Dalam kerjasama ini. Kemunculan konsep tawar . Ini kerana berbanding dengan bukan Melayu. Antara keistimewaan-keistimewaan tersebut ialah keutamaan (dan quota) dalam perkhidmatan awam. ketiga-tiga kumpulan bersetuju menerima tanggungjawab bersama untuk membangunkan negara. Bukan Melayu juga diberi hak untuk melibatkan diri dalam politik dan juga hak untuk bergiat bebas dalam ekonomi. orang-orang bukan Melayu bersetuju menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi negara. Mereka juga bersetuju supaya kawasan persempadan pilihan raya disusun menyebelahi kawasan-kawasan luar bandar. Selain itu. hak simpanan tanah Melayu. keutamaan dalam mendapatkan lesen dan kontrak awam. biasiswa dan latihan.raya bersama telah mengeratkan hubungan sesama mereka (lihat perbincangan lanjut dalam Ratnam 1965. bukan Melayu juga diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan bahasa masing-masing. khasnya dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Untuk mengekalkan kestabilan politik. Rasionalnya hak-hak istimewa orang-orang Melayu ini adalah untuk membolehkan orang-orang Melayu bersaing dengan bukan Melayu (Cina dan India) dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Ini bermakna parti-parti komponen. Sistem mengundi di Malaysia adalah berdasarkan kepada single member constituencies di mana setiap pengundi cuma mengundi seorang calon. Seperti yang telah dinyatakan. selain dari mendapat undi dari kaum sendiri akan juga mendapat undi dari kaum-kaum lain yang disalurkan melalui Perikatan. Cina dan India. Stail politik permuafakatan ini juga dapat dilihat dari sistem pengundian. Perikatan menaungi pengundi-pengundi Melayu. talk. Ini berbeza dengan parti-parti pembangkang seperti PAS dan DAP yang terpaksa menghadapi pilihan raya secara bersendirian dengan PAS hanya bergantung kepada undi Melayu dan DAP kepada undi bukan Melayu. talk.menawar ini telah dianggap oleh Esman sebagai ‘satu tawar menawar politik yang istimewa. mereka tetap berusaha mencari penyelesaian dengan semangat penuh setiakawan untuk berbincang dan berunding. dan dalam kebanyakan hal melebihi dari apa yang dijangkakan oleh orang-orang bukan Melayu (Esman 1972: 76). salah satu stail politik permuafakatan adalah kesediaan elit untuk bertolak ansur dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. sepertimana kata Goh Cheng Teik (1971: 34): The only answer lies in ‘mesyuarat’. Chinese and Indian political leaders must sit down with their Malay counterparts and talk. Walaupun kadang-kadang ada ketegangan dalam membuat sesuatu keputusan. Melalui sistem ini. Sekali keputusan dibuat ianya dipertahankan oleh setiap ahli. satu penyelesaian berbentuk perpaduan yang boleh dimanfaat oleh semua parti. Since all of them have one common denominator – they all are Malaysian – they should be able to see each other’s view point and defend the time bomb. Oleh itu .

Chu Eh-Hung 1976. Keberkesanan strategi politik Perikatan dalam sistem pengundian cara ini boleh dilihat dengan jelas dalam pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur 1952 dan pilihan raya umum 1955. mereka masih boleh menang dalam pilihan raya kerana mampu mendapat undi Melayu yang disalurkan melalui UMNO (lihat inter alia Enloe 1970. Walaupun terpaksa bersaing dengan DAP di kawasan yang majoriti penduduknya bukan Melayu. UMNO tetap berkeupayaan untuk mendapat kemenangan kerana selain dari mendapat undi dari orang Melayu. mereka juga mendapat undi dari kaum Cina dan India yang disalurkan melalui MCA dan MIC. Dalam pilihan raya 1955. Perikatan juga menonjolkan imej kerjasama antara kaum sebagai satu proses penting untuk meneruskan kestabilan politik dengan memberi peluang kepada tiap-tiap kumpulan etnik menganggotai badan pembuatan keputusan negara. Perikatan memenangi 51 dari 52 kerusi. Ismail Kassim 1979. 1959 dan 1964. Perikatan berkempen atas rekod cemerlangnya membawa Malaya mencapai kemerdekaan.walaupun di kawasan yang majoriti pengundi Melayunya kurang. Selain daripada itu. . dan Crouch 1982). Dalam pilihan raya tersebut. Dalam pilihan raya 1959 sekali lagi Perikatan mencapai kemenangan yang besar iaitu memenangi 74 dari 104 kerusi. Vasil 1971. Begitu juga dengan MCA dan MIC.

khasnya Cina untuk menentang kerajaan Perikatan. Sebab utama mengapa Perikatan tewas dalam pilihan raya tersebut adalah kerana parti-parti pembangkang menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen mereka. 23 kurang dari yang diperolehinya pada 1964. Sebab itulah dalam pilihan raya 1969. rusuhan kaum berlaku. khasnya di bandar-bandar besar yang majoriti penduduknya adalah orang-orang Cina. Rusuhan ini berlaku apabila Perikatan gagal memenangi majoriti 2/3 kerusi Dewan Rakyat.RUSUHAN KAUM 13 MEI 1969 Politik permuafakatan yang sebelum ini menunjukkan kejayaan yang cemerlang dalam menyatukan masyarakat majmuk telah gagal untuk mengekalkan rekodnya bila pada Mei 1969. MCA 13 dari 33 kerusi dan MIC 2 dari 3 kerusi. Taktik dan strategi ini telah berjaya menaikkan sentimen orang-orang bukan Melayu. PAS 12. Setelah memenangi jumlah kerusi yang banyak dan berjaya mengurangkan majoriti 2/3 Perikatan. Perikatan telah tewas teruk di kawasan-kawasan pengundi bukan Melayu. DAP misalnya menggunakan isu bahasa dan isu hak-hak istimewa orang Melayu yang dikatakan mendiskriminasikan orang-orang bukan Melayu sebagai satu taktik untuk mendapatkan sokongan dari pengundi-pengundi bukan Melayu. Gerakan 8 dan PPP (Parti Progresif Rakyat) 4 kerusi (Laporan Pilihan Raya Umum 1969). Di pihak pembangkang pula. Perikatan cuma memenangi 66 daripada 104 kerusi. DAP dan Gerakan mengadakan perarakan melalui jalan-jalan utama menuju ke arah rumah Datuk Harun di Kampung Baru meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. DAP memenangi 13 kerusi. Di tengah-tengah jalan mereka menyanyi dan berteriak meminta . Dalam pilihan raya 1969. UMNO memenangi 51 dari 68 kerusi yang ditandinginya.

kerajaan berparlimen digantung dan pemerintahan kerajaan dijalankan secara MAGERAN di bawah arahan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. malah ianya adalah lebih luas dan menyeluruh lagi berbanding dengan Perikatan. Jumlah kecederaan pula ialah 270 Cina dan 119 Melayu. Pada tahun 1971. Anggaran yang dibuat ke atas jumlah kematian dan kecederaan akibat rusuhan ini adalah berbezabeza. Pekemas dan PSRM. Dalam gabungan BN ini. maka Perikatan telah menawarkan kepada parti-parti pembangkang untuk bersama-sama dalam kerajaan. Menyedari bahawa konflik perkauman ini perlu diatasi bagi menjamin keamanan negara. jumlah kematian ialah 143 Cina dan 22 Melayu. Pembentukan BN bermakna pola grand coalition pattern of government berterusan. Menteri Dalam Negeri pada masa itu sebagai ‘matinya demokrasi di tangan pembangkang’. memberitahu Melayu supaya ‘balik kampung’ – frasa yang menakutkan orang-orang Melayu. Peristiwa 13 Mei ini telah dilihat oleh Tun Dr. Lanjutan dari ini. Sebagai kesan dari rusuhan tersebut. orang-orang Melayu pun bertindak balas lalu berlakulah rusuhan berdarah pada 13 Mei 1969 (lihat Goh Cheng Teik 1971). menerima tawaran tersebut. Rusuhan ini telah mengakibatkan rumah dan harta benda bernilai berjuta-juta ringgit musnah dan beratus-ratus orang terkorban. Mereka juga melaungkan slogan seperti ‘Melayu Sudah Jatuh!’. angka kematian ialah antara 600-700 orang (Von Vorys 1975: 148). ‘Melayu Sudah Tiada Kuasa Lagi!’ dan ‘Kuala Lumpur Sekarang Cina Punya!’. Mengikut laporan lain pula. Ismail. parti-parti pembangkang kecuali DAP. Sebagai reaksi dari tawaran kerajaan ini. terbentuklah Barisan Nasional (BN) pada 1 Januari 1973. kerajaan berparlimen ini dipulihkan kembali. Mengikut The May Thirteenth Tragedy Report (1969).Melayu untuk menjilat kasut mereka sendiri. . Tun Abdul Razak. Mendengar tempik sorak orang-orang Cina tersebut.

MIC. UMNO dan PAS mewakili pihak Melayu. dan MCA. . Misalnya. Gerakan dan PPP mewakili pihak bukan Melayu.tiap-tiap kumpulan etnik diwakili oleh lebih dari satu parti.

Konflik ini bermula apabila Tun Razak mahukan Mohamed Nasir menjadi Menteri Besar Kelantan – pemimpin PAS pilihan UMNO. ini kerana rakyat telah sedar bahawa kegagalan untuk mengekalkan semangat kerjasama antara kaum akan membawa kepada perpecahan. hubungan UMNO-PAS menjadi semakin merosot akibat dari konflik antara Tun Razak. Walaupun usul itu diluluskan. Apabila Nasir enggan berbuat demikian. UMNO yang berada dalam Perikatan pada 1969 dan BN pada 1974 memenangi 62 kerusi (100 peratus berbanding 33 peratus pada 1969) (Laporan Pilihan Raya Umum Malaysia 1974). Kemenangan ini adalah pencapaian terbesar yang pernah dicapai oleh kerajaan sejak pilihan raya umum 1955. Bukti penerimaan rakyat ini dapat dilihat dengan jelas dalam pilihan raya umum 1974. Selepas pilihan raya umum 1974. Pemimpin PAS tidak berpuas hati dengan pelantikan Nasir dan ketidakpuasan hati ini telah mencapai kemuncaknya pada 1977 apabila Nasir diminta meletakkan jawatan. bukan pilihan PAS. Keadaan ini dieksploitasi dengan bijaknya oleh UMNO . Nasir tetap enggan meletakkan jawatan dan ini membawa kepada berlakunya krisis politik. Dalam pilihan raya itu. BN menang dengan majoriti yang menyakinkan apabila memenangi 93 peratus daripada keseluruhan kerusi yang dipertandingkan (berbanding 63 peratus yang dimenanginya pada 1969 semasa di bawah Perikatan). Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu dengan pemimpin-pemimpin PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar.POLITIK PERMUAFAKATAN DI BAWAH BN Pembentukan BN untuk menggantikan Perikatan telah berjaya mendapat sokongan rakyat. maka usul undi tidak percaya dikemukakan oleh ADUN PAS di Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) dan diluluskan pada 20 Oktober 1977.

Pada tahun 1981. Pan . Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat apabila Tun Hussein Onn meletakkan jawatan. Beberapa bulan kemudiannya. PAS kemudiannya dipecat dari BN dan bila undang-undang darurat ditarik balik. iaitu 14 pengikut PAS dan 4 anggota polis. Pada November 1985. ianya masih mampu memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Pembangkang hanya memenangi 11 kerusi parlimen sahaja. DUN Kelantan dibubarkan. kerajaan tidak dapat lari dari menghadapi masalah. parlimen pula dibubarkan (lihat Alias Mohamad 1978. Krisis ini berakhir dengan kemenangan Tan Koon Swan. beliau ditangkap di Singapura atas tuduhan pecah amanah berikutan dengan kejatuhan sebuah syarikat Singapura. dengan membawa slogan ‘Bersih. Walaupun memenangi pilihan raya 1982. Pemecatan PAS dari BN bermakna PAS kembali menjadi pembangkang dan ini telah menjadikan UMNO dan PAS kembali berjuang untuk mendapatkan undi Melayu. BN memenangi 131 dari 154 kerusi parlimen dengan jumlah undi 57. rusuhan telah tercetus antara polis dan pengikut Ibrahim Libya di Memali. Mahathir telah mengadakan pilihan raya untuk mendapat mandat baru dari rakyat. dan Kamarudin Jaafar 1979). Dr. iaitu 5 kepada PAS dan 6 kepada DAP (Mauzy 1983: 142). Cekap dan Amanah’. Walaupun BN terpaksa menghadapi pilihan raya umum 1978 tanpa PAS. BN telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Kedah. Dalam rusuhan tersebut 18 orang telah mati. tetapi kemenangannya ini tidak kekal lama kerana pada 26 Januari 1986.6 peratus dan 239 dari 275 kerusi DUN.untuk mengambil alih teraju pemerintahan di Kelantan dengan mengisytiharkan darurat. Pada November 1985 juga kepimpinan MCA berada dalam krisis yang tenat apabila Tan Koon Swan mencabar Neo Yee Pan untuk jawatan Presiden MCA. Sembilan bulan selepas itu.

khususnya PAS dan DAP.El. Kesemua masalah di atas adalah isu-isu yang terpaksa dihadapi oleh BN dalam menghadapi pilihan raya umum 1986. menjadikan 24 kerusi kesemuannya (Chandra Muzaffar 1986. Walaupun BN telah diserang dari segenap sudut oleh parti-parti pembangkang. Masalah lain yang dihadapi oleh kerajaan ialah krisis BMF yang melibatkan kerugian $2. dan Drummond 1987). Muda Hitam meletakkan jawatan atas alasan beliau telah kehilangan keyakinan Perdana Menteri dan oleh itu adalah tidak wajar untuk beliau terus berada dalam kerajaan (lihat perbincangan lanjut dalam Drummond 1986. Micheal Ong 1983. DAP pula menang dengan jumlah undi yang agak besar di kawasan-kawasan yang majoriti penduduknya Cina. Tan Chee Khoon 1985 dan Lim Kit Siang 1986). Beliau dibicarakan di Singapura dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Kemudiannya beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden MCA dan tempatnya diganti oleh Ling Liong Sik.5 bilion. BN juga mengekalkan kemenangannya di kesemua Dewan Undangan Negeri dengan memenangi 299 dari 351 kerusi. BN memenangi 148 dari 177 kerusi parlimen. PAS hanya memenangi satu kerusi parlimen sahaja iaitu di Pengkalan Chepa. Pada Februari 1986 pula. Isu-isu tersebut telah dieksploitasi dengan bijaknya oleh pembangkang untuk merendahkan keupayaan BN dalam mentadbir negara. . BN tetap memenangi pilihan raya tersebut dengan cemerlangnya. Patmanaban 1985. Timbalan Perdana Menteri. iaitu 19 kerusi di Semenanjung dan 5 kerusi di Sabah dan Sarawak.

Sistem pengundian sebegini tidak memungkinkan parti berasaskan perkauman tanpa kerjasama dengan kaum lain akan menang dalam pilihan raya. manakala parti yang hanya berasaskan satu kaum akan hanya mendapat undi dari kaum yang didokongnya sahaja. namun mereka tetap mengundi BN kerana mereka percaya bahawa kerjasama kaum yang sedia ada perlu dikekalkan demi untuk menjamin kestabilan politik negara. parti yang tidak dapat menonjolkan imej perpaduan antara kaum akan ditolak oleh rakyat. sejarah pilihan raya juga menunjukkan hanya parti yang dapat mewujudkan kerjasama politik antara kaum sahaja yang akan menang kerana kesemua kaum akan mengundi menyokong permuafakatan politik tersebut. Selain itu. Inilah strategi kejayaan Perikatan dan kemudiannya BN untuk terus mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya.Kemenangan BN ini bukanlah bermakna pengundi-pengundi bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Banyak dasar-dasar kerajaan yang tidak dipersetujui oleh pengundi. Dalam sejarah politik negara. .

Sebagai bekas pemimpin UMNO. Beliau lalu mempelopori penubuhan Angkatan Perpaduan Ummah (APU). Kerjasama APU dengan DAP dan AMIPF ini jelas menunjukkan bahawa kesemua parti-parti politik di negara ini mengakui bahawa kerjasama politik antara kaum adalah penting bagi memperolehi kemenangan dalam pilihan raya. Oleh sebab itulah. iaitu sebagai marriage of convenience. Mahathir Mohamed dengan Tengku Razaleigh Hamzah. maka adalah sukar untuk satusatu parti politik mencapai kemenangan kerana untuk menang orang-orang Melayu perlukan undi dari orang-orang Cina dan India dan begitulah sebaliknya. Pilihan raya umum 1990 menunjukkan walaupun parti pembangkang mewujudkan gabungannya sendiri.POLTIK PERMUAFAKATAN BN SELEPAS KRISIS UMNO 1987 Pada tahun 1987. Akibatnya UMNO berpecah dan kumpulan Tengku Razaleigh menubuhkan parti Semangat 46. Mahathir menang dengan majoriti yang tipis. Dr. ia hanya berbentuk untuk kepentingan sementara sahaja. namun pakatan ini ditolak rakyat kerana dua sebab: pertama. Pandithan yang dipecat dari MIC). Dalam pertandingan ini. dan dikatakan mempunyai harapan yang cukup baik untuk mencabar kekuatan BN. Ini kerana tanpa sokongan dari semua kaum. harapan untuk mencapai kemenangan adalah tipis. dan keduanya.G. berlaku pertandingan merebut jawatan presiden UMNO antara Dr. Hamim dan Berjasa. beliau sedar bahawa seandainya Semangat 46 bertanding secara sendirian. masing-masing parti yang bergabung mempunyai ideologi politik yang berbeza. iaitu gabungan partiparti pembangkang antara Semangat 46. APU juga mengadakan kerjasama dengan parti bukan Melayu seperti DAP dan AMIPF (parti baru yang diketuai oleh M. biarpun pembangkang mempunyai isu politik .

apabila keputusan pilihan raya diumumkan. pendekatan terbaik untuk memenangi pilihan raya ialah dengan mengamalkan sistem politik permuafakatan. maka . BN hanya dicabar kembali dengan kuat oleh pembangkang dalam pilihan raya umum 1995 apabila parti pembangkang dan bergabung membentuk Barisan Alternatif. Kegagalan pembangkang untuk memenangi pilihan raya walaupun mempunyai banyak isu yang boleh mempengaruhi rakyat adalah kerana rakyat masih lagi percaya kepada kerjasama antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. maka BN sekali lagi menang besar dalam pilihan raya tersebut. Pada pilihan raya umum 2004. Selagi parti pembangkang gagal menunjukkan kepada rakyat tentang perpaduan di kalangan anggotanya. isu rasuah dan pelbagai lagi. Pelbagai isu digunakan oleh pembangkang dalam pilihan raya ini seperti isu keadilan. kebebasan kehakiman. Pemecatan Anwar Ibrahim dari jawatannya telah menimbulkan krisis politik yang besar di Malaysia. Pada pilihan raya tahun 1995. setelah BA tidak lagi bersatu. Maka keadaan ini membolehkan BN memang besar dalam pilihan raya tersebut. timbalan perdana menteri Malaysia dipecat dari jawatannya atas tuduhan melakukan hubungan seks luar tabii. BN masih lagi mampu untuk mengekalkan kemnenangan dua pertiga majoritinya. Gabungan BA dibentuk selepas Anwar Ibrahim. mereka tetap gagal kerana sistem politik permuafakatan yang menggabungkan kesemua kaum dalam satu barisan membolehkan BN mendapat undi dari pengundi yang mahukan kestabilan dan kerjasama antara kaum yang harmoni.yang banyak di tangan. Kemenangan BN ini menguatkan hujah Lijphart bahawa bagi negara yang mempunyai masyarakat majumuk. Namun. gabungan APU dan Gagasan Rakyat yang dibentuk oleh pembangkang pada tahun 1990 telah tidak bersatu lagi.

.selagi itulah sukar bagi pembangkang untuk memenangi pilihan raya di Malaysia dan pengundi akan terus mengundi status quo untuk mengekalkan kerajaan BN.

maka jelaslah bahawa Malaysia. Kegagalan untuk bertolak ansur antara kaum dan menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen-kempen politik akan mengakibatkan huru-hara dan ini dapat dilihat dalam peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.RUMUSAN Perbincangan di atas menunjukkan bahawa permuafakatan politik adalah penting untuk menjamin kestabilan politik bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Hanya dengan cara inilah kestabilan politik negara dapat terus dikekalkan. Dengan hujah seperti di atas. Kemenangan besar Perikatan dalam pilihan raya 1955. 1959 dan 1964 dan seterusnya BN dalam pilihan raya 1974 hingga 2004 membuktikan bahawa amalan politik permuafakatan ini diterima rakyat. adalah penting untuk tiap-tiap kumpulan etnik mengekalkan tradisi bekerjasama dalam membuat dasar-dasar negara supaya sumber-sumber negara dapat dikongsi bersama. Untuk tahun-tahun yang seterusnya. . namun masih mampu untuk mengekalkan kestabilan politiknya hasil dari kerjasama antara kaum dan politik permuafakatan yang dicapainya melalui gabungan BN. walaupun menghadapi beberapa situasi politik yang tegang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful