POLITIK PERMUAFAKATAN: BERKESANKAH DALAM MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK DI NEGARA MAJMUK?

PENGENALAN Politik konsosiasional (baca permuafakatan) merupakan amalan sistem politik yang digunakan oleh kebanyakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kajian Lijphart (Lijphart) (1968) di negara-negara maju seperti, Belanda, Austria dan Switzerland mendapati sistem politik permuafakatan ini terbukti berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Di negara sedang membangun, kajian Nordlinger (1977) di 77 buah negara yang mempunyai kepelbagaian masyarakat juga mendapati sistem politik ini telah berjaya dalam mengekalkan kestabilan politik. Antara lain, Lijphart menamakan Surinam, Cyprus dan Malaysia sebagai negaranegara dunia ketiga yang berjaya dalam mengadakan permuafakatan ini. Assignment ini akan membincangkan tentang praktik politik permuafakatan di negara yang sedang membangun dan sejauh manakah sistem ini dapat mengekalkan kestabilan politik di negara berkenaan. Bagi memfokuskan perbincangan kepada tajuk yang sebegini luas, maka analisis akan hanya ditumpukan kepada pengalaman Malaysia sahaja. Ini kerana Malaysia, sebagai sebuah negara majmuk juga mengamalkan politik permuafakatan dalam pemerintahannya. Malaysia sebagai negara yang mempunyai aneka ragam budaya, bahasa, kepercayaan dan cara hidup sentiasa mendapat perhatian daripada sarjana-sarjana politik yang berminat untuk mengkaji perkembangan politik di negara-negara membangun. Milne dan Mauzy (1978:3) berpendapat politik di Malaysia adalah berkait rapat dengan keanekaragaman struktur masyarakat. Kata mereka:

Cina (MCA) dan India (MIC). 1 http://www. and has influenced the democratic process and the party system. sejak merdeka hingga kini diperintah secara muafakat antara tiga parti etnik yang utama iaitu Melayu (UMNO).…the racial composition of Malaysia is the key to understanding the whole picture. tumpuan akan hanya diberikan kepada ciri pertama demokrasi permuafakatan iaitu perkongsian kuasa ataupun kerjasama antara kaum sahaja. Persoalan yang hendak diberi tumpuan ialah bagaimanakah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk boleh mengekalkan kestabilan politik dan mengelak dari berlakunya rusuhan kaum? Dalam menjawab persoalan ini. maka sistem politik Malaysia adalah unik. Kerjasama antara parti-parti perkauman ataupun apa yang digelar oleh ahli-ahli sains politik sebagai permuafakatan (consociational) ini adalah penting demi untuk menjamin kestabilan politik negara. It dictates the pattern of the economy.org/pss/2642976 . Dengan menggunakan teori politik permuafakatan Lijphart.1 Justeru kerana masyarakatnya yang heterogenous.jstor. esei ini akan menganalisis teori tersebut dalam konteks politik Malaysia sejak merdeka sehingga kini. has helped to shape the constitution. Ini kerana Malaysia.

Lijphart menghujah satu persoalan: bagaimanakah caranya untuk menstabilkan politik negara yang mempunyai masyarakat majmuk. bahasa dan budaya. Hasil kajiannya ke atas negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Lijphart mendapati caranya ialah melalui politik permuafakatan. Perkongsian kuasa yang memerlukan penglibatan tiap-tiap pemimpin kumpulan etnik dalam eksekutif. . biasanya yang melibatkan pendidikan. Dalam teorinya ini. Jika syarat-syarat ini berjaya dipenuhi. terdapat empat ciri utama untuk menjayakan konsep politik permuafakatan (Lijphart 1969: 208-9). Ciri-ciri tersebut ialah: 1. Mengikut Lijphart.TEORI POLITIK PERMUAFAKATAN Teori politik permuafakatan diperkenalkan oleh Lijphart pada tahun 1967 di Kongres Pertubuhan Sarjana-sarjana Sains Politik Sedunia di Brussels. Mereka mesti mampu untuk berkompromi dalam membuat sesuatu keputusan tanpa kehilangan sokongan dari kumpulan etnik mereka. Autonomi segmental bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan menentukan isu-isu utama kaum mereka. Proposionaliti bagi membolehkan tiap-tiap kumpulan memilih secara berkadar peruntukan kumpulan mereka untuk tabung awam dan pelantikan dalam perkhidmatan awam. 2. 4. Kuasa veto yang membenarkan tiap-tiap kumpulan mempertahankan kepentingan utama mereka. maka potensi untuk mengekalkan sebuah kerajaan demokratik akan tercapai. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin politik dari tiap-tiap kumpulan etnik mestilah bersedia untuk berkompromi antara satu sama lain. 3.

terutama sekali di peringkat elit dalam membuat sesuatu keputusan. Proposionaliti pula dikritik kerana ianya membolehkan parti-parti kecil mempunyai wakil yang dilantik. Justeru kerana politik permuafakatan banyak bergantung kepada konsep perundingan dan tawar-menawar. Jika ini berlaku. iaitu sebagaigovernment by elite cartel. Pada mereka. Mereka juga berpendapat kuasa veto yang diberikan kepada golongan minoriti mendiskriminasikan keputusan majoriti. manakala penggunaan proposionaliti dalam melantik kakitangan awam pula bermakna kerajaan menafikan pelantikan berdasarkan kepada merit. Mereka juga berpendapat demokrasi permuafakatan mengakui kewujudan kumpulan-kumpulan kecil dan ini akan menyebabkan sektarianisme menjadi semakin nyata dan jelas. Bagi sarjana-sarjana yang menyokong teori politik permuafakatan pula. terdapat juga pandangan yang menentang teori ini. maka ianya dikatakan bersifat oligarki. tugastugas check and balance ini tidak dapat dilakukan jika semua kumpulan etnik mewakili kerajaan. maka pentadbiran kerajaan akan menjadi kurang berkesan berbanding dengan pemerintahan majoriti. Pemerintahan secara majoriti seperti di Ireland . mereka berpendapat bahawa teori ini adalah penting untuk menyatukan negara-negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Ini akan menghalang kekuatan kerajaan majoriti.Walaupun teori politik permuafakatan diterima oleh ramai pengkaji-pengkaji politik. Pendokong-pendokong demokrasi ala-Westminster ini berpendapat teori Lijphart adalah tidak demokratik kerana ianya tidak menggalakkan adanya pembangkang untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan. Pandangan konvensional ini berpendapat demokrasi Westminster adalah lebih baik kerana ianya memberi kebebasan berpolitik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kritikan yang mengatakan politik permuafakatan boleh menyebabkan wujudnya sektarianisme yang bertambah nyata dan jelas. tapi di negara-negara yang keanekaragaman masyarakatnya adalah jelas. di manakah demokrasinya sistem itu? Selain dari itu. sektarianismehomogenous? Mungkin anggapan ini benar jika ianya wujud di negara yang perbezaan masyarakatnya tidak nyata. Keadaan ini menyebabkan berlakunya tentangan dari kumpulan minoriti dan seterusnya mengancam kestabilan politik.Utara semasa Protestant berkuasa (1921-1972) telah menunjukkan bahawa kumpulan majoriti lebih mementingkan golongan mereka dengan mendiskriminasikan golongan minoriti (Huntington 1981). Jika di dalam sesebuah kerajaan tidak ada pembangkang. akan menyebabkan tiadanya wakil pembangkang langsung (seperti yang berlaku di Wilayah New Brunswick. rekod sebenarnya dalam masyarakat majmuk adalah disastrous. Adakah dengan mengikut demokrasi Westminter. pendokong politik permuafakatan menjawabnya sebagai berikut. ini tidak boleh diterima. tidak ada bukti nyata menunjukkan bahawa negara-negara yang mengamalkan politik permuafakatan lebih mundur dari negara-negara demokrasi Westminter. Walaupun model Westminter dianggapsuperior. Melihat dari sudut ini. Adalah satu pendapat yang salah untuk mengandaikan segmen masyarakat akan terhapus sekiranya . tidak ada bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Switzerland adalah kurang berkesan berbanding dengan kerajaan Perancis ataupun proses politik di Belanda adalah lebih tertutup dari England (lihat Barry 1975: 479-50). Kanada pada tahun 1987). Misalnya. Ketiadaan prinsip proposionaliti dalam melantik wakil kerajaan misalnya. kritikan-kritikan dari pendokong model Westminster adalah tidak boleh dipakai.

atau tahap kemajmukan masyarakat akan terhapus dan seterusnya menjadi Selepas memahami asas utama politik permuafakatan yang dikemukakan oleh Lijphart. sampai hari ini pun perpecahan masyarakat tidak dapat dibendung. . Ini boleh dilihat dari kes Ireland Utara. Apa yang gagal dilihat oleh pembelapembela demokrasi Westminter adalah cara-cara yang terbaik untuk mengekalkan kestabilan politik di negara-negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. hanya pengalaman Malaysia sahaja yang akan dibincangkan. Walaupun Ireland Utara adalah negara demokrasi Westminter. Bagi menjawab persoalan ini. maka perbincangan lanjut kertas ini adalah untuk menilai sejauh manakah amalan politik permuafakatan ini penting dalam mengekalkan kestabilan politik di negara yang mempunyai masyarakat majmuk.sistem demokrasi Westminter diamalkan. malah perpecahan menjadi semakin nyata dan huru-hara berleluasa di negara tersebut.

POLITIK PERMUAFAKATAN: PENGALAMAN MALAYSIA SEBELUM 1969 Teori politik permuafakatan mengatakan kestabilan politik akan hanya tercapai jika elitelit dari berbagai segmen sosial bersetuju untuk bekerjasama. Kedua. permuafakatan antara kaum bermula dengan terbentuknya Perikatan pada tahun 1952. Tambahan pula.. they were essentially conservative. parti India. British tidak akan memberikan kemerdekaan pada Malaya selagi orangorang Melayu tidak dapat bekerjasama dengan orang-orang bukan Melayu.. seperti kata Bedlington (1978: 87): . Dalam pilihan raya 1955. darurat yang berlaku pada masa itu telah menguatkan idea untuk bekerjasama dalam usaha untuk menghadapi ancaman komunis. MCA dan MIC dalam menghadapi dua pilihan . maka pemimpin-pemimpin Melayu. UMNO (Melayu) dan MCA (Cina) bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Di Malaysia. they were rational and pragmatic. pengalaman UMNO. Mengikut Tunku Abdul Rahman (1969: 26). Pemimpin-pemimpin dari ketiga-tiga kumpulan ini boleh bekerjasama kerana mereka berkongsi keyakinan dan kepercayaan antara satu sama lain. parti-parti ini sekali lagi bersetuju untuk bekerjasama. Ketiga. terdapat tiga sebab utama mengapa Perikatan ditubuhkan. kemerdekaan dari British adalah sangat-sangat diperlukan. Cina dan India mengambil keputusan untuk bersatu demi kemerdekaan Malaya. Pertama. they were drawn mainly from the English language schools and had many shared values and experiences. and they appreciated that direct electoral confrontation between unabashedly communal parties would be likely to lead to interethnic violence. tetapi kali ini dengan memasukkan sekali MIC. bila dua parti utama. Menyedari hakikat ini.

keutamaan dalam mendapatkan lesen dan kontrak awam. dan Means 1970). bukan Melayu juga diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan bahasa masing-masing. Selain itu. Semangat kompromi di antara tiga kumpulan utama atau apa yang dipanggil permuafakatan ini adalah asas-asas utama Perikatan ditubuhkan. Sebagai balasan kepada persetujuan bukan Melayu mengakui hak-hak istimewa orang Melayu. khasnya dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Melalui kerjasama ini juga orang-orang Melayu akan menikmati berbagai-bagai keistimewaan. biasiswa dan latihan. taraf sosioekonomi orang Melayu adalah jauh lebih mundur. Rasionalnya hak-hak istimewa orang-orang Melayu ini adalah untuk membolehkan orang-orang Melayu bersaing dengan bukan Melayu (Cina dan India) dalam meningkatkan taraf hidup mereka. hak simpanan tanah Melayu. ketiga-tiga kumpulan bersetuju menerima tanggungjawab bersama untuk membangunkan negara. Bukan Melayu juga diberi hak untuk melibatkan diri dalam politik dan juga hak untuk bergiat bebas dalam ekonomi. maka orang-orang Melayu bersetuju mengiktiraf taraf kerakyatan penuh kepada semua bukan Melayu yang lahir dan menetap di negara ini melebihi dari 15 tahun. Kemunculan konsep tawar . Antara keistimewaan-keistimewaan tersebut ialah keutamaan (dan quota) dalam perkhidmatan awam. Untuk mengekalkan kestabilan politik. Mereka juga bersetuju supaya kawasan persempadan pilihan raya disusun menyebelahi kawasan-kawasan luar bandar. Ini kerana berbanding dengan bukan Melayu.raya bersama telah mengeratkan hubungan sesama mereka (lihat perbincangan lanjut dalam Ratnam 1965. orang-orang bukan Melayu bersetuju menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi negara. Dalam kerjasama ini.

menawar ini telah dianggap oleh Esman sebagai ‘satu tawar menawar politik yang istimewa. Stail politik permuafakatan ini juga dapat dilihat dari sistem pengundian. mereka tetap berusaha mencari penyelesaian dengan semangat penuh setiakawan untuk berbincang dan berunding. satu penyelesaian berbentuk perpaduan yang boleh dimanfaat oleh semua parti. talk. Seperti yang telah dinyatakan. dan dalam kebanyakan hal melebihi dari apa yang dijangkakan oleh orang-orang bukan Melayu (Esman 1972: 76). Walaupun kadang-kadang ada ketegangan dalam membuat sesuatu keputusan. sepertimana kata Goh Cheng Teik (1971: 34): The only answer lies in ‘mesyuarat’. Perikatan menaungi pengundi-pengundi Melayu. selain dari mendapat undi dari kaum sendiri akan juga mendapat undi dari kaum-kaum lain yang disalurkan melalui Perikatan. Sekali keputusan dibuat ianya dipertahankan oleh setiap ahli. Ini berbeza dengan parti-parti pembangkang seperti PAS dan DAP yang terpaksa menghadapi pilihan raya secara bersendirian dengan PAS hanya bergantung kepada undi Melayu dan DAP kepada undi bukan Melayu. Since all of them have one common denominator – they all are Malaysian – they should be able to see each other’s view point and defend the time bomb. Cina dan India. Melalui sistem ini. Oleh itu . salah satu stail politik permuafakatan adalah kesediaan elit untuk bertolak ansur dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. talk. Ini bermakna parti-parti komponen. Chinese and Indian political leaders must sit down with their Malay counterparts and talk. Sistem mengundi di Malaysia adalah berdasarkan kepada single member constituencies di mana setiap pengundi cuma mengundi seorang calon.

Perikatan juga menonjolkan imej kerjasama antara kaum sebagai satu proses penting untuk meneruskan kestabilan politik dengan memberi peluang kepada tiap-tiap kumpulan etnik menganggotai badan pembuatan keputusan negara. mereka masih boleh menang dalam pilihan raya kerana mampu mendapat undi Melayu yang disalurkan melalui UMNO (lihat inter alia Enloe 1970. mereka juga mendapat undi dari kaum Cina dan India yang disalurkan melalui MCA dan MIC. Walaupun terpaksa bersaing dengan DAP di kawasan yang majoriti penduduknya bukan Melayu. Chu Eh-Hung 1976. Dalam pilihan raya 1959 sekali lagi Perikatan mencapai kemenangan yang besar iaitu memenangi 74 dari 104 kerusi. Keberkesanan strategi politik Perikatan dalam sistem pengundian cara ini boleh dilihat dengan jelas dalam pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur 1952 dan pilihan raya umum 1955. Perikatan berkempen atas rekod cemerlangnya membawa Malaya mencapai kemerdekaan. dan Crouch 1982). Ismail Kassim 1979. Vasil 1971. 1959 dan 1964.walaupun di kawasan yang majoriti pengundi Melayunya kurang. Perikatan memenangi 51 dari 52 kerusi. Dalam pilihan raya 1955. Dalam pilihan raya tersebut. UMNO tetap berkeupayaan untuk mendapat kemenangan kerana selain dari mendapat undi dari orang Melayu. Selain daripada itu. . Begitu juga dengan MCA dan MIC.

rusuhan kaum berlaku. Setelah memenangi jumlah kerusi yang banyak dan berjaya mengurangkan majoriti 2/3 Perikatan. 23 kurang dari yang diperolehinya pada 1964. PAS 12. DAP memenangi 13 kerusi. DAP dan Gerakan mengadakan perarakan melalui jalan-jalan utama menuju ke arah rumah Datuk Harun di Kampung Baru meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. khasnya di bandar-bandar besar yang majoriti penduduknya adalah orang-orang Cina. DAP misalnya menggunakan isu bahasa dan isu hak-hak istimewa orang Melayu yang dikatakan mendiskriminasikan orang-orang bukan Melayu sebagai satu taktik untuk mendapatkan sokongan dari pengundi-pengundi bukan Melayu. Di pihak pembangkang pula. UMNO memenangi 51 dari 68 kerusi yang ditandinginya. Perikatan telah tewas teruk di kawasan-kawasan pengundi bukan Melayu. Rusuhan ini berlaku apabila Perikatan gagal memenangi majoriti 2/3 kerusi Dewan Rakyat. Di tengah-tengah jalan mereka menyanyi dan berteriak meminta . Sebab itulah dalam pilihan raya 1969. Sebab utama mengapa Perikatan tewas dalam pilihan raya tersebut adalah kerana parti-parti pembangkang menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen mereka. Dalam pilihan raya 1969. MCA 13 dari 33 kerusi dan MIC 2 dari 3 kerusi. khasnya Cina untuk menentang kerajaan Perikatan. Perikatan cuma memenangi 66 daripada 104 kerusi.RUSUHAN KAUM 13 MEI 1969 Politik permuafakatan yang sebelum ini menunjukkan kejayaan yang cemerlang dalam menyatukan masyarakat majmuk telah gagal untuk mengekalkan rekodnya bila pada Mei 1969. Gerakan 8 dan PPP (Parti Progresif Rakyat) 4 kerusi (Laporan Pilihan Raya Umum 1969). Taktik dan strategi ini telah berjaya menaikkan sentimen orang-orang bukan Melayu.

angka kematian ialah antara 600-700 orang (Von Vorys 1975: 148).Melayu untuk menjilat kasut mereka sendiri. Menteri Dalam Negeri pada masa itu sebagai ‘matinya demokrasi di tangan pembangkang’. Mendengar tempik sorak orang-orang Cina tersebut. Pekemas dan PSRM. Mengikut laporan lain pula. Lanjutan dari ini. Peristiwa 13 Mei ini telah dilihat oleh Tun Dr. Rusuhan ini telah mengakibatkan rumah dan harta benda bernilai berjuta-juta ringgit musnah dan beratus-ratus orang terkorban. maka Perikatan telah menawarkan kepada parti-parti pembangkang untuk bersama-sama dalam kerajaan. Jumlah kecederaan pula ialah 270 Cina dan 119 Melayu. Pembentukan BN bermakna pola grand coalition pattern of government berterusan. Sebagai kesan dari rusuhan tersebut. menerima tawaran tersebut. Tun Abdul Razak. Sebagai reaksi dari tawaran kerajaan ini. kerajaan berparlimen ini dipulihkan kembali. Mengikut The May Thirteenth Tragedy Report (1969). Pada tahun 1971. Dalam gabungan BN ini. memberitahu Melayu supaya ‘balik kampung’ – frasa yang menakutkan orang-orang Melayu. terbentuklah Barisan Nasional (BN) pada 1 Januari 1973. malah ianya adalah lebih luas dan menyeluruh lagi berbanding dengan Perikatan. Menyedari bahawa konflik perkauman ini perlu diatasi bagi menjamin keamanan negara. Mereka juga melaungkan slogan seperti ‘Melayu Sudah Jatuh!’. . parti-parti pembangkang kecuali DAP. Anggaran yang dibuat ke atas jumlah kematian dan kecederaan akibat rusuhan ini adalah berbezabeza. jumlah kematian ialah 143 Cina dan 22 Melayu. orang-orang Melayu pun bertindak balas lalu berlakulah rusuhan berdarah pada 13 Mei 1969 (lihat Goh Cheng Teik 1971). Ismail. kerajaan berparlimen digantung dan pemerintahan kerajaan dijalankan secara MAGERAN di bawah arahan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. ‘Melayu Sudah Tiada Kuasa Lagi!’ dan ‘Kuala Lumpur Sekarang Cina Punya!’.

Gerakan dan PPP mewakili pihak bukan Melayu. MIC. UMNO dan PAS mewakili pihak Melayu. dan MCA. Misalnya.tiap-tiap kumpulan etnik diwakili oleh lebih dari satu parti. .

hubungan UMNO-PAS menjadi semakin merosot akibat dari konflik antara Tun Razak. Walaupun usul itu diluluskan. ini kerana rakyat telah sedar bahawa kegagalan untuk mengekalkan semangat kerjasama antara kaum akan membawa kepada perpecahan. Konflik ini bermula apabila Tun Razak mahukan Mohamed Nasir menjadi Menteri Besar Kelantan – pemimpin PAS pilihan UMNO. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu dengan pemimpin-pemimpin PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar. Kemenangan ini adalah pencapaian terbesar yang pernah dicapai oleh kerajaan sejak pilihan raya umum 1955. Pemimpin PAS tidak berpuas hati dengan pelantikan Nasir dan ketidakpuasan hati ini telah mencapai kemuncaknya pada 1977 apabila Nasir diminta meletakkan jawatan. BN menang dengan majoriti yang menyakinkan apabila memenangi 93 peratus daripada keseluruhan kerusi yang dipertandingkan (berbanding 63 peratus yang dimenanginya pada 1969 semasa di bawah Perikatan). Selepas pilihan raya umum 1974. Apabila Nasir enggan berbuat demikian. maka usul undi tidak percaya dikemukakan oleh ADUN PAS di Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) dan diluluskan pada 20 Oktober 1977. Bukti penerimaan rakyat ini dapat dilihat dengan jelas dalam pilihan raya umum 1974.POLITIK PERMUAFAKATAN DI BAWAH BN Pembentukan BN untuk menggantikan Perikatan telah berjaya mendapat sokongan rakyat. UMNO yang berada dalam Perikatan pada 1969 dan BN pada 1974 memenangi 62 kerusi (100 peratus berbanding 33 peratus pada 1969) (Laporan Pilihan Raya Umum Malaysia 1974). bukan pilihan PAS. Keadaan ini dieksploitasi dengan bijaknya oleh UMNO . Nasir tetap enggan meletakkan jawatan dan ini membawa kepada berlakunya krisis politik. Dalam pilihan raya itu.

PAS kemudiannya dipecat dari BN dan bila undang-undang darurat ditarik balik. iaitu 14 pengikut PAS dan 4 anggota polis. Krisis ini berakhir dengan kemenangan Tan Koon Swan. kerajaan tidak dapat lari dari menghadapi masalah. Pemecatan PAS dari BN bermakna PAS kembali menjadi pembangkang dan ini telah menjadikan UMNO dan PAS kembali berjuang untuk mendapatkan undi Melayu. ianya masih mampu memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Kedah. dengan membawa slogan ‘Bersih. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat apabila Tun Hussein Onn meletakkan jawatan. Dalam rusuhan tersebut 18 orang telah mati. Walaupun BN terpaksa menghadapi pilihan raya umum 1978 tanpa PAS. Pembangkang hanya memenangi 11 kerusi parlimen sahaja. Pada tahun 1981.untuk mengambil alih teraju pemerintahan di Kelantan dengan mengisytiharkan darurat. BN memenangi 131 dari 154 kerusi parlimen dengan jumlah undi 57. Pada November 1985. Walaupun memenangi pilihan raya 1982. BN telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar. Beberapa bulan kemudiannya. rusuhan telah tercetus antara polis dan pengikut Ibrahim Libya di Memali. Mahathir telah mengadakan pilihan raya untuk mendapat mandat baru dari rakyat.6 peratus dan 239 dari 275 kerusi DUN. dan Kamarudin Jaafar 1979). beliau ditangkap di Singapura atas tuduhan pecah amanah berikutan dengan kejatuhan sebuah syarikat Singapura. iaitu 5 kepada PAS dan 6 kepada DAP (Mauzy 1983: 142). parlimen pula dibubarkan (lihat Alias Mohamad 1978. Pada November 1985 juga kepimpinan MCA berada dalam krisis yang tenat apabila Tan Koon Swan mencabar Neo Yee Pan untuk jawatan Presiden MCA. Sembilan bulan selepas itu. Dr. tetapi kemenangannya ini tidak kekal lama kerana pada 26 Januari 1986. Pan . Cekap dan Amanah’. DUN Kelantan dibubarkan.

Timbalan Perdana Menteri. khususnya PAS dan DAP. Tan Chee Khoon 1985 dan Lim Kit Siang 1986). iaitu 19 kerusi di Semenanjung dan 5 kerusi di Sabah dan Sarawak. PAS hanya memenangi satu kerusi parlimen sahaja iaitu di Pengkalan Chepa. Muda Hitam meletakkan jawatan atas alasan beliau telah kehilangan keyakinan Perdana Menteri dan oleh itu adalah tidak wajar untuk beliau terus berada dalam kerajaan (lihat perbincangan lanjut dalam Drummond 1986. Patmanaban 1985. dan Drummond 1987). DAP pula menang dengan jumlah undi yang agak besar di kawasan-kawasan yang majoriti penduduknya Cina. menjadikan 24 kerusi kesemuannya (Chandra Muzaffar 1986. Kesemua masalah di atas adalah isu-isu yang terpaksa dihadapi oleh BN dalam menghadapi pilihan raya umum 1986. Beliau dibicarakan di Singapura dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara.5 bilion. BN memenangi 148 dari 177 kerusi parlimen. Isu-isu tersebut telah dieksploitasi dengan bijaknya oleh pembangkang untuk merendahkan keupayaan BN dalam mentadbir negara. Masalah lain yang dihadapi oleh kerajaan ialah krisis BMF yang melibatkan kerugian $2.El. Pada Februari 1986 pula. . Kemudiannya beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden MCA dan tempatnya diganti oleh Ling Liong Sik. BN tetap memenangi pilihan raya tersebut dengan cemerlangnya. Micheal Ong 1983. BN juga mengekalkan kemenangannya di kesemua Dewan Undangan Negeri dengan memenangi 299 dari 351 kerusi. Walaupun BN telah diserang dari segenap sudut oleh parti-parti pembangkang.

Sistem pengundian sebegini tidak memungkinkan parti berasaskan perkauman tanpa kerjasama dengan kaum lain akan menang dalam pilihan raya. parti yang tidak dapat menonjolkan imej perpaduan antara kaum akan ditolak oleh rakyat. . Inilah strategi kejayaan Perikatan dan kemudiannya BN untuk terus mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya. Dalam sejarah politik negara. sejarah pilihan raya juga menunjukkan hanya parti yang dapat mewujudkan kerjasama politik antara kaum sahaja yang akan menang kerana kesemua kaum akan mengundi menyokong permuafakatan politik tersebut. namun mereka tetap mengundi BN kerana mereka percaya bahawa kerjasama kaum yang sedia ada perlu dikekalkan demi untuk menjamin kestabilan politik negara. manakala parti yang hanya berasaskan satu kaum akan hanya mendapat undi dari kaum yang didokongnya sahaja.Kemenangan BN ini bukanlah bermakna pengundi-pengundi bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Selain itu. Banyak dasar-dasar kerajaan yang tidak dipersetujui oleh pengundi.

Hamim dan Berjasa. iaitu gabungan partiparti pembangkang antara Semangat 46. ia hanya berbentuk untuk kepentingan sementara sahaja. Mahathir Mohamed dengan Tengku Razaleigh Hamzah. Pandithan yang dipecat dari MIC). Ini kerana tanpa sokongan dari semua kaum. iaitu sebagai marriage of convenience. beliau sedar bahawa seandainya Semangat 46 bertanding secara sendirian. Akibatnya UMNO berpecah dan kumpulan Tengku Razaleigh menubuhkan parti Semangat 46. harapan untuk mencapai kemenangan adalah tipis. Mahathir menang dengan majoriti yang tipis. Dalam pertandingan ini. dan dikatakan mempunyai harapan yang cukup baik untuk mencabar kekuatan BN. Dr. Sebagai bekas pemimpin UMNO. dan keduanya.G. maka adalah sukar untuk satusatu parti politik mencapai kemenangan kerana untuk menang orang-orang Melayu perlukan undi dari orang-orang Cina dan India dan begitulah sebaliknya. Kerjasama APU dengan DAP dan AMIPF ini jelas menunjukkan bahawa kesemua parti-parti politik di negara ini mengakui bahawa kerjasama politik antara kaum adalah penting bagi memperolehi kemenangan dalam pilihan raya. berlaku pertandingan merebut jawatan presiden UMNO antara Dr. biarpun pembangkang mempunyai isu politik . Beliau lalu mempelopori penubuhan Angkatan Perpaduan Ummah (APU). Pilihan raya umum 1990 menunjukkan walaupun parti pembangkang mewujudkan gabungannya sendiri.POLTIK PERMUAFAKATAN BN SELEPAS KRISIS UMNO 1987 Pada tahun 1987. namun pakatan ini ditolak rakyat kerana dua sebab: pertama. Oleh sebab itulah. APU juga mengadakan kerjasama dengan parti bukan Melayu seperti DAP dan AMIPF (parti baru yang diketuai oleh M. masing-masing parti yang bergabung mempunyai ideologi politik yang berbeza.

Pada pilihan raya umum 2004. timbalan perdana menteri Malaysia dipecat dari jawatannya atas tuduhan melakukan hubungan seks luar tabii.yang banyak di tangan. Kegagalan pembangkang untuk memenangi pilihan raya walaupun mempunyai banyak isu yang boleh mempengaruhi rakyat adalah kerana rakyat masih lagi percaya kepada kerjasama antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemecatan Anwar Ibrahim dari jawatannya telah menimbulkan krisis politik yang besar di Malaysia. setelah BA tidak lagi bersatu. BN masih lagi mampu untuk mengekalkan kemnenangan dua pertiga majoritinya. Maka keadaan ini membolehkan BN memang besar dalam pilihan raya tersebut. Gabungan BA dibentuk selepas Anwar Ibrahim. Pada pilihan raya tahun 1995. isu rasuah dan pelbagai lagi. BN hanya dicabar kembali dengan kuat oleh pembangkang dalam pilihan raya umum 1995 apabila parti pembangkang dan bergabung membentuk Barisan Alternatif. Kemenangan BN ini menguatkan hujah Lijphart bahawa bagi negara yang mempunyai masyarakat majumuk. Pelbagai isu digunakan oleh pembangkang dalam pilihan raya ini seperti isu keadilan. gabungan APU dan Gagasan Rakyat yang dibentuk oleh pembangkang pada tahun 1990 telah tidak bersatu lagi. mereka tetap gagal kerana sistem politik permuafakatan yang menggabungkan kesemua kaum dalam satu barisan membolehkan BN mendapat undi dari pengundi yang mahukan kestabilan dan kerjasama antara kaum yang harmoni. pendekatan terbaik untuk memenangi pilihan raya ialah dengan mengamalkan sistem politik permuafakatan. apabila keputusan pilihan raya diumumkan. maka BN sekali lagi menang besar dalam pilihan raya tersebut. Namun. kebebasan kehakiman. maka . Selagi parti pembangkang gagal menunjukkan kepada rakyat tentang perpaduan di kalangan anggotanya.

.selagi itulah sukar bagi pembangkang untuk memenangi pilihan raya di Malaysia dan pengundi akan terus mengundi status quo untuk mengekalkan kerajaan BN.

RUMUSAN Perbincangan di atas menunjukkan bahawa permuafakatan politik adalah penting untuk menjamin kestabilan politik bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. adalah penting untuk tiap-tiap kumpulan etnik mengekalkan tradisi bekerjasama dalam membuat dasar-dasar negara supaya sumber-sumber negara dapat dikongsi bersama. maka jelaslah bahawa Malaysia. 1959 dan 1964 dan seterusnya BN dalam pilihan raya 1974 hingga 2004 membuktikan bahawa amalan politik permuafakatan ini diterima rakyat. Kegagalan untuk bertolak ansur antara kaum dan menggunakan isu-isu perkauman dalam kempen-kempen politik akan mengakibatkan huru-hara dan ini dapat dilihat dalam peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. . Untuk tahun-tahun yang seterusnya. Dengan hujah seperti di atas. Kemenangan besar Perikatan dalam pilihan raya 1955. Hanya dengan cara inilah kestabilan politik negara dapat terus dikekalkan. namun masih mampu untuk mengekalkan kestabilan politiknya hasil dari kerjasama antara kaum dan politik permuafakatan yang dicapainya melalui gabungan BN. walaupun menghadapi beberapa situasi politik yang tegang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful