INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

BORANG TUNTUTAN PEMBELIAN BARANG
PERTANDINGAN PERMAINAN TRADISIONAL 2013
NAMA

: ____________________________________

NO. KAD PENGENALAN : ____________________________________
KUMPULAN PENGAJIAN : ____________________________________
JAWATAN

: ____________________________________

NO. TELEFON

: ____________________________________

BIL

Tarikh

No. Resit

Jenis Barang

Pembelian

Jumlah
Tuntutan (RM)

1.
2.
3.
4.
5.
Catatan: Sila sertakan resit pembelian bersama tuntutan ini.
JUMLAH (RM):
Saya mengaku bahawa:
1. Tuntutan di atas telah dibayar oleh saya.

Tarikh: ___________________

Tandatangan Guru Pelatih: ________________

PENGESAHAN BENDAHARI
1. Saya sahkan bahawa borang tuntutan pembelian barang adalah mustahak
bagi guru pelatih ini membuat tuntutan di atas.
2. Jumlah amaun yang layak dituntut RM__________________