SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

3 2 PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE 3101 Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ 3 (3 + 0) Kredit: ____________

Minggu/ Tarikh M1

Tajuk dan Kandungan Beberapa Kelebihan Berkaitan al-Quran • Kelebihan al-Quran kepada manusia • Kelebihan membaca dan mendengar bacaan al-Quran • Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran

Hasil Pembelajaran 1.Menjelaskan kelebihan alQuran kepada manusia. (1.1)

Kuliah (2 jam) •

Tutorial (1 jam) Pemb entangan berkumpulan dan perbincangan berkaitan: − Sejara h perkembangan pengajaran dan pembelajaran alQuran di Malaysia. − Kaeda h pengajaran dan pembelajaran alQuran di Malaysia. Pemb entangan berkumpulan dan perbincangan dalildalil bagi mazhabmazhab Feqah berkaitan: − Hukum membaca al-Quran bagi orang berhadas − Hukum menyentuh al-

Amali (jam) •

ISL (1 jam) Kajian perpustakaan berdasarkan kitab-kitab Feqah berkaitan: − Hukum membaca Al-Quran bagi orang berhadas − Hukum menyentuh Al-Quran bagi orang berhadas − Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran

Catatan

Beberapa Kelebihan Berkaitan Al-Quran • Kelebihan Al-Quran 2.Menghuraikan kelebihan kepada membaca al-Quran dan manusia mendengarnya. • Kelebihan membaca (1.2) dan mendengar bacaan Al-Quran 3.Menyenaraikan kelebihan • Kelebihan belajar belajar dan mengajar al-Quran. dan mengajar (1.5) al-Quran

M2

Beberapa Hukum Berkaitan al-Quran • Hukum membaca Al-Quran bagi orang berhadas • Hukum menyentuh AlQuran bagi orang berhadas • Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran

1.Membincangkan dalil-dalil Beberapa Hukum Berkaitan bagi mazhab Feqah mengenai al-Quran hukum membaca al-Quran bagi • Hukum membaca orang yang berhadas. al-Quran bagi orang (6.3) berhadas • Hukum menyentuh al-Quran bagi orang berhadas 2.Membincangkan dalil-dalil • Hukum mengajar mengenai hukum menyentuh dan mengambil al-Quran bagi orang berhadas. upah mengajar (1.5) (6.3) al-Quran 3.Menghuraikan hukum

Kajian perpustakaan berdasarkan kitab-kitab Tajwid dan Qiraat: − Hukum dan kaedah bacaan Basmalah dan Ta`awwuz dan Takbir bagi Imam `Asim riwayat Hafs toriq Syatibi. ar

4) Isti`azah dan 2.a.Mengaplikasi kaedah hukumnya ketika bacaaan isti`azah.Mengaplikasi/mentatbiqkan Basmalah dan kaedah bacaan Isti`azah. para sahabat dan ulama’ salaf dan Panduan Khatam al-Quran Israiliyyat Dalam Tafsir 1. M4 Khatam al-Quran Pembentangan berkumpulan dan • Perbincangan hukum dan perkara perbincangan: . (1.Menguraikan konsep Israiliyyat Dalam Tafsir 2 • Pemb • Mengump . sahabat dan salaf. Menghuraikan hukum Isti`azah. para sahabat dan ulama’ salaf dan Panduan Khatam al-Quran • Mencari bahan dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah berkaitan:: − Pengertian golongan Isra`iliyyat − Sejarah pertumbuhan dan perkembangan golongan Isra`iliyyat M5 1.2)(7.5) • Perbincangan 3. (2.2) • Kajian perpustakaan tentang: − Perbezaan antara beberapa kaedah pembelajaran al-Quran seperti kaedah iqra’. Basmalah dan Takbir • Perbincangan Isti`azah dan hukumnya ketika hendak membaca al-Quran • Perbincangan Basmalah dan hukumnya dalam tilawah al-Quran • Perbincangan Takbir dan hukumnya dalam tilawah al-Quran Khatam al-Quran • Perbincangan hukum dan perkara yang berkaitan dengannya • Perbincangan Khatam al-Quran zaman Rasulullah s.w. hukumnya dalam basmalah dan takbir tilawah Al-Quran berdasarkan Imam Asim .4)(3.2) 2.4)(3.(1.4) • Perbincangan (7. (1. (1..Perbezaan antara yang berkaitan buku-buku iqra’ 1dengannya 6 • Perbincangan Khatam al-Quran zaman Rasulullah s. qiraati dan baghdadiah.Menjelaskan pelaksanaan khatam al-Quran di zaman Rasulullah saw. Basmalah dan isti`azah. Basmalah dan Takbir berdasarkan Imam `Asim dan ENAM imam lain dalam bidang Qiraat.Menghuraikan hukum dan cara pelaksanaan khatam alQuran. Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M3 Isti`azah.2) • Perbincangan (7.2)(7.w..a.4)(3. basmalah dan takbir Takbir dalam tilawah al-Quran.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran mengajar dan mengambil upah mengajar al-Quran.2) Takbir dan hukumnya dalam tilawah al-Quran 1.2) Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Quran bagi orang berhadas − Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar alQuran • Aplika si kaedah bacaan Ta`awwuz.(1. basmalah hendak membaca dan takbir dalam tilawah alal-Quran Quran.

5) 141 (7.1) 3.(1. Amali (jam) ISL (1 jam) ul maklumat: − Tafsiran ayat-ayat yang tersebut daripada 3 kitab tafsir yang berbeza − Riwayat asbab annuzul kepada ayat-ayat yang berkaitan − Pengajaran petikan ayat-ayat tersebut − Senarai isu-isu semasa yang boleh dikaitkan dengan petikan ayat-ayat tersebut • Mencari data: − Kadar perceraian di kalangan muslim di negerinegeri di Malaysia − Sebab-sebab perceraian yang dikenalpasti − Akibat daripada perceraian yang telah berlaku dalam masyarakat − Langkah-langkah yang diusahakan oleh Jabatan Agama dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengelakkan perceraian. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan ayat 138-141: − Pengertian. asbab an-nuzul.3) • Kuliah (2 jam) Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam Pembahagian perawi dan hukum meriwayatkan Israiliyyat Tutorial (1 jam) entangan berkumpulan dan perbincangan: − Orientalis: pengertian dan sejarah perkembangannya. asbab an-nuzul.3) (3. • 3 . pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa.2)(6.3) − Pengertian.(1. Rujuk Tafsir Fi Zilal alQuran/Ibnu Kathir/At-Tobari dan jelaskan bagaimana ia mentafsirkan ayatayat di atas. (1.3)(6. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Surah Al-Baqarah ayat 138-141: − Pengertian. asbab an-nuzul. Catatan • • M6 Israiliyyat Dalam Tafsir • Contoh Israiliyyat dalam tafsir.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan • Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam Pembahagian perawi dan huku meriwayatkan Israiliyyat Hasil Pembelajaran Israiliyyat dan cara penyerapnnya dalam tafsir semasa.Menghuraikan tafsiran ayat tafsir dan hujjah 1-5 dan ayat 138-141 Surah Almenolaknya Baqarah.Menyenaraikan contohcontoh tafsiran israiliyyat dan orientalis(1.5) 4. mengeluarkan Tafsir Ayat Aqidah pengajaran serta • Surah Al-Baqarah mengaitkannya dengan isu-isu ayat 1-5 dan 138semasa (1.Menjelaskan hukum meriwayatkan Israiliyyat dalam tafsir.2) (1. alasan memasukkan Israiliyyat dalam tafsir dan hujjah menolaknya Tafsir Ayat Aqidah • Surah Al-Baqarah ayat 1-5: − Pengertian. alasan isu-isu semasa.Mengeluar dan Israiliyyat Dalam Tafsir mengintepretasi contoh-contoh • C tafsir Israiliyyat dan ontoh Israiliyyat menghubungkaitkan dengan dalam tafsir. − Perbandingan orientalis dan isra`liyyat dalam penafsiran ayatayat al-Quran.3) memasukkan Israiliyyat dalam 2.2) 2. (1.Membandingbeza riwayat israiliyyat dan orentalis dalam tafsir. pengajaran dan kaitannya dengan 1. asbab an-nuzul.2) (6.

isu semasa mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan Tafsir Ayat Hukum isu-isu semasa (1. an-nuzul. (6.5) (7.2) (1.3) ayat 221 (kahwin ayat 221 (kahwin dengan kafir) dengan kafir) − Pengertian. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 1. • Surah Al-Baqarah An-Nisa` ayat 11-12 mengeluarkan pengajaran ayat 228-230 (Pesaka): serta mengaitkannya dengan (Talak) − Pengertian. asbab − Pengertian.2) (1.2) 11-12 (Pesaka): oleh Muhammad Ali (6. isu-isu semasa (1.2) an-nuzul. asbab an-nuzul.Menghuraikan tafsiran ayat pengajaran dan kaitannya dengan 11-12 dan Surah An-Nisa`. ayat ahkam yang pengajaran dan kaitannya 4 Mengumpul maklumat berkaitan ciri-ciri mukmin yang berjaya melalui berbagai kitab tafsir dan internet.5) (7. asbab an-nuzul.3) As-Sobuni atau • mana-mana tafsir Pengertian. 1. huruf lisan.2) Tafsir Ayat Hukum • Surah Al-Baqarah • Surah Al-Baqarah (6. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • − Surah An-Nisa` ayat 11-12 (Pesaka): Pengertian. Mengenalpasti makhraj dan sifat-sifat huruf halqi. asbab asbab an-nuzul.Menghuraikan tafsiran ayat Tafsir Ayat Hukum • Tafsir Surah 228-230 Surah Al-Baqarah. . asbab isu-isu semasa (1. asbab an-nuzul. asbab an-nuzul.3) (3.3) (3. asbab an-nuzul.Menghuraikan tafsiran ayat Tafsir Ayat Aqidah 11-19 Suarah Al-An`am • Surah Al-An`am mengeluarkan pengajaran ayat 11-19: serta mengaitkannya dengan Pengertian. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.5) (7.2) − Pengertian.2) (1.3) pengajaran dan 2. pengajaran dan 2.5) (7. pengajaran dan pengajaran dan kaitannya dengan kaitannya dengan isu semasa isu semasa • serta Surah AlAn`am ayat 11-19 • Tafsir Surah AlBaqarah ayat 221(kahwin dengan kafir) dan ayat 228230 (Talak) : − Pengertian.2) (1.3) an-nuzul.3) (3. Mendapatkan pengertian yang lebih meluas tenang ’Lagho’ dan contoh-contoh lagho yang berlaku dalam masyarakat dan akibatnya. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Rujuk Tafsir Ayat Ahkam oleh Muhammad Ali As-Sobuni atau mana-mana tafsir ayat ahkam yang lain dan perincikan kaedah penafsiran ayat-ayat di atas oleh tafsir teersebut. kaitannya dengan isu semasa mengeluarkan pengajaran isu semasa • Rujuk serta mengaitkannya dengan • Surah An-Nisa` ayat Tafsir Ayat Ahkam isu-isu semasa (1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan isu semasa Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M7 Tafsir Ayat Aqidah • Surah Al-An`am ayat 11-19: Pengertian. (6.3) (3. Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. huruf syafatan dan huruf khaisyum.Menghuraikan tafsiran ayat kaitannya dengan 221 Surah Al-Baqarah. M8 Tafsir Ayat Hukum • Surah Al-Baqarah ayat 228-230 (Talak) − Pengertian.

asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Rujuk Tafsir Azharoleh HAMKA atau manamana tafsir lain dan perincikan huraian isi yang dibincangkan.5) (7.2) (1.2) (6.2) (1.2) (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 1. Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M9 Tafsir Ayat Akhlak • Surah Al-Anfal ayat 24-25 (Menyahut seruan Allah dan Rasulnya): − Pengertian.Menghuraikan tafsiran ayat 24-25 Surah Al-Anfal .3) • • Membuat rujukan awal daripada kitab-kitab tafsir dan majalah-majalah semasa berkaitan : − Kemungkaran di zaman Nabi Ibrahim − Situasi hubungan Nabi Ibrahim dengan bapa dan kaumnya − Tindakan Nabi Ibrahim dalam usaha berdakwah dan mencegah kemungkaran − M 10 Tafsir Kisah Para Nabi • Surah Al-Anbia` − Ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) − Ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan Tafsir Surah AlAnbia` ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) dan Surah AlAnbia` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah): 5 • Tafsir Surah Al-Anbia` ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • 1. asbab an-nuzul. Membaca ayat-ayat tersebut secara .3) (3.3) • Tafsir Surah AlAnfal` ayat 24-25 (menyahut seruan Allah dan rasulnya) dan Surah Al-Mu`minun ayat 1-11 (ciri-ciri mu`min berjaya): − Pengertian. mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan Surah AlMu`minun ayat 1.3) (3. • Tafsir Surah Al-Anfal` ayat 24-25 (menyahut seruan Allah dan rasulnya) dan Surah AlMu`minun ayat 1-11 (ciri-ciri mu`min berjaya): − Pengertian.2)(6.Menghuraikan tafsiran ayat 51-56.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) dengan isu semasa Tutorial (1 jam) lain dan perincikan kaedah penafsiran ayat-ayat di atas oleh tafsir teersebut.Menghuraikan tafsiran ayat 1-11 Surah Al-Mu`minun.3) (3.5) (7. asbab an-nuzul. 57-65 dan 66-73 Surah Al-Anbia` .mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 2.isu-isu semasa (1.3) 11 (Ciri-ciri mukmin berjaya): Pengertian. asbab an-nuzul.5) (7.2) (6.

Amali (jam) ISL (1 jam) berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tutorial (1 jam) sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah): − Pengertian.4) (7.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar. Catatan − M 11 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Ali-Imran ayat 1-200 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1.3) (7.1)(7. M 12 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah An-Nisa` ayat 1-176 1.4) 3. asbab an-nuzul.4) 2. asbab an-nuzul. (1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan kemungkaran) Ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah) Hasil Pembelajaran − Kuliah (2 jam) Pengertian.Menjelaskan dan mentaqbiq Muzakarah Hukum Tajwid: sebutan makhraj dan sifat-sifat − Makhraj dan sifathuruf lisan (al-lahwiyyah) ke sifat huruf lisan (pangkaldalam ayat-ayat tersebut. kumpulan dan individu Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati - Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (pangkal) − Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Rujuk mana-mana Kitab Tafsir dan keluar dan perjelaskan ayatayat lain yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. al-lahawiyyah) 6 Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisan Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (tengah) − Hukum Mad Far`ie . Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.5)(2.4) Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati Talaqqi musyafahah secara kelas.4)(3.(2.2)(4.(2.4)(7.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum Nun dan Mim mati dalam ayat-ayat tilwah tersebut. fasih dan bertajwid.

4) (7.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.(2.4)(7.(2.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.(2.4) (7.4) 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan − − − Peneguhan Hukum Tajwid Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas Hasil Pembelajaran (1.4)(3. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (1.1)(2.4) 4. fasih dan bertajwid.1)(7.4) 2.5)(2. Catatan Talaqqi musyafahah secara kelas.4) (7.4) 3.4) Muzakarah Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (tengahas-syajariyyah) − Hukum Mad Far`ie disebabkan sukun Talaqqi musyafahah secara kelas.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum mad far`I disebabkan hamzah dalam ayat-ayat tilwah tersebut.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (al-sajariyyah) ke dalam ayat-ayat tersebut.4) 4.1)(7. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah An-Nisa` ayat 1-176 M 13 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-Maidah ayat 1-120 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1. 7 .Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum mad far`i disebabkan sukun dalam ayatayat tilwah tersebut. (1.3) (7.(2.4)(3. (1. fasih dan bertajwid. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.1)(2.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.3)(7 − Kuliah (2 jam) Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah − Tutorial (1 jam) (pangkal) Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah Amali (jam) ISL (1 jam) disebabkan sukun Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.4) 3.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-Maidah ayat 1-120 Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (tengah) − Hukum Mad Far`ie disebabkan sukun Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifatsifat huruf hujung lidah (al-asliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.5) (2.2)(4.2)(4.

(1.4) 3. (1.1)(7.4) Muzakarah Hukum Tajwid: Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifatMakhraj dan sifat huruf Syafatan ( ‫ ب و م‬− ‫ ) ف‬dan Khaisyum sifat-sifat huruf (ghunnah) Syafatan (‫) ب و م ف‬ dan Khaisyum − Hukum Tarqiq dan (ghunnah) Tafkhim RO` − Hukum Tarqiq Talaqqi musyafahah secara dan Tafkhim RO` kelas.allithawiyyah.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Amali (jam) ISL (1 jam) Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf Syafatan ( ‫ب و‬ ‫ ) م ف‬dan Khaisyum (ghunnah) − Hukum Tarqiq dan Tafkhim RO` Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.4) 4.2)(4. fasih dan bertajwid.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Talaqqi musyafahah secara kelas.4) (7.4) 4.4)(7.4) 2.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.Menghuraikan maksud dan peranan tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam ayat.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (al-ljanbiyyah. fasih dan bertajwid serta meraikan waqaf dan ibtida`(2.5) (2.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf syafatan dan khaisyum ke dalam ayat-ayat tersebut.4)(3.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-An`am ayat 1-165 Tutorial (1 jam) Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifat-sifat huruf hujung lidah (alasliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.al-asliyyah. (1.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum RO tarqiq dan tafkhim dalam ayat-ayat tilwah tersebut.4) 3.4) 2. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.(2.4) (7.annat`iyyah) ke dalam ayat-ayat tersebut. kelebihan membaca dan mendengar bacaan al-Quran.3) (7.4)(3. Catatan M 15 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-Kahfi ayat 1-110 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1.(2.1)(2.(2.2)(4.4) Kuliah (2 jam) Muzakarah Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifatsifat huruf hujung lidah (alasliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-Kahfi ayat 1-110 • Mencari maklumat: − Beberapa Hadis dalam Kitab Sunan Sittah mengenai: Kelebihan alQuran kepada manusia.4)(7. Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran 8 .1)(7. (1.5)(2.3) (7.Minggu/ Tarikh M 14 Tajuk dan Kandungan Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-An`am ayat 1-165 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas Hasil Pembelajaran 1.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.1)(2.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M16 M17 M18 REFLEKSI DAN RUMUSAN ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: Tarikh: ___________________ ) Tandatangan Ketua Jabatan ________________________________________ (Nama: Tarikh: _________________ ) 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful