SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

3 2 PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE 3101 Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ 3 (3 + 0) Kredit: ____________

Minggu/ Tarikh M1

Tajuk dan Kandungan Beberapa Kelebihan Berkaitan al-Quran • Kelebihan al-Quran kepada manusia • Kelebihan membaca dan mendengar bacaan al-Quran • Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran

Hasil Pembelajaran 1.Menjelaskan kelebihan alQuran kepada manusia. (1.1)

Kuliah (2 jam) •

Tutorial (1 jam) Pemb entangan berkumpulan dan perbincangan berkaitan: − Sejara h perkembangan pengajaran dan pembelajaran alQuran di Malaysia. − Kaeda h pengajaran dan pembelajaran alQuran di Malaysia. Pemb entangan berkumpulan dan perbincangan dalildalil bagi mazhabmazhab Feqah berkaitan: − Hukum membaca al-Quran bagi orang berhadas − Hukum menyentuh al-

Amali (jam) •

ISL (1 jam) Kajian perpustakaan berdasarkan kitab-kitab Feqah berkaitan: − Hukum membaca Al-Quran bagi orang berhadas − Hukum menyentuh Al-Quran bagi orang berhadas − Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran

Catatan

Beberapa Kelebihan Berkaitan Al-Quran • Kelebihan Al-Quran 2.Menghuraikan kelebihan kepada membaca al-Quran dan manusia mendengarnya. • Kelebihan membaca (1.2) dan mendengar bacaan Al-Quran 3.Menyenaraikan kelebihan • Kelebihan belajar belajar dan mengajar al-Quran. dan mengajar (1.5) al-Quran

M2

Beberapa Hukum Berkaitan al-Quran • Hukum membaca Al-Quran bagi orang berhadas • Hukum menyentuh AlQuran bagi orang berhadas • Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran

1.Membincangkan dalil-dalil Beberapa Hukum Berkaitan bagi mazhab Feqah mengenai al-Quran hukum membaca al-Quran bagi • Hukum membaca orang yang berhadas. al-Quran bagi orang (6.3) berhadas • Hukum menyentuh al-Quran bagi orang berhadas 2.Membincangkan dalil-dalil • Hukum mengajar mengenai hukum menyentuh dan mengambil al-Quran bagi orang berhadas. upah mengajar (1.5) (6.3) al-Quran 3.Menghuraikan hukum

Kajian perpustakaan berdasarkan kitab-kitab Tajwid dan Qiraat: − Hukum dan kaedah bacaan Basmalah dan Ta`awwuz dan Takbir bagi Imam `Asim riwayat Hafs toriq Syatibi. ar

(1.2) Takbir dan hukumnya dalam tilawah al-Quran 1.4)(3. Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M3 Isti`azah.4)(3. qiraati dan baghdadiah.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran mengajar dan mengambil upah mengajar al-Quran.2)(7. sahabat dan salaf.2) • Kajian perpustakaan tentang: − Perbezaan antara beberapa kaedah pembelajaran al-Quran seperti kaedah iqra’. (2. Basmalah dan Takbir • Perbincangan Isti`azah dan hukumnya ketika hendak membaca al-Quran • Perbincangan Basmalah dan hukumnya dalam tilawah al-Quran • Perbincangan Takbir dan hukumnya dalam tilawah al-Quran Khatam al-Quran • Perbincangan hukum dan perkara yang berkaitan dengannya • Perbincangan Khatam al-Quran zaman Rasulullah s.. Basmalah dan isti`azah.w.2) • Perbincangan (7.. Basmalah dan Takbir berdasarkan Imam `Asim dan ENAM imam lain dalam bidang Qiraat. basmalah hendak membaca dan takbir dalam tilawah alal-Quran Quran. basmalah dan takbir Takbir dalam tilawah al-Quran. para sahabat dan ulama’ salaf dan Panduan Khatam al-Quran Israiliyyat Dalam Tafsir 1.a.(1.4) • Perbincangan (7. hukumnya dalam basmalah dan takbir tilawah Al-Quran berdasarkan Imam Asim . (1. M4 Khatam al-Quran Pembentangan berkumpulan dan • Perbincangan hukum dan perkara perbincangan: . Menghuraikan hukum Isti`azah.Perbezaan antara yang berkaitan buku-buku iqra’ 1dengannya 6 • Perbincangan Khatam al-Quran zaman Rasulullah s.5) • Perbincangan 3.2) 2.4)(3.4) Isti`azah dan 2.Menghuraikan hukum dan cara pelaksanaan khatam alQuran.2)(7.2) Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Quran bagi orang berhadas − Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar alQuran • Aplika si kaedah bacaan Ta`awwuz. para sahabat dan ulama’ salaf dan Panduan Khatam al-Quran • Mencari bahan dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah berkaitan:: − Pengertian golongan Isra`iliyyat − Sejarah pertumbuhan dan perkembangan golongan Isra`iliyyat M5 1. (1.Menguraikan konsep Israiliyyat Dalam Tafsir 2 • Pemb • Mengump .a.Mengaplikasi/mentatbiqkan Basmalah dan kaedah bacaan Isti`azah.Menjelaskan pelaksanaan khatam al-Quran di zaman Rasulullah saw.Mengaplikasi kaedah hukumnya ketika bacaaan isti`azah. (1.w.

5) 4.3) • Kuliah (2 jam) Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam Pembahagian perawi dan hukum meriwayatkan Israiliyyat Tutorial (1 jam) entangan berkumpulan dan perbincangan: − Orientalis: pengertian dan sejarah perkembangannya.Mengeluar dan Israiliyyat Dalam Tafsir mengintepretasi contoh-contoh • C tafsir Israiliyyat dan ontoh Israiliyyat menghubungkaitkan dengan dalam tafsir. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan ayat 138-141: − Pengertian.(1.2) (1. − Perbandingan orientalis dan isra`liyyat dalam penafsiran ayatayat al-Quran.Menghuraikan tafsiran ayat tafsir dan hujjah 1-5 dan ayat 138-141 Surah Almenolaknya Baqarah. pengajaran dan kaitannya dengan 1.5) 141 (7.2) 2. asbab an-nuzul.Menjelaskan hukum meriwayatkan Israiliyyat dalam tafsir.2)(6. Rujuk Tafsir Fi Zilal alQuran/Ibnu Kathir/At-Tobari dan jelaskan bagaimana ia mentafsirkan ayatayat di atas.Membandingbeza riwayat israiliyyat dan orentalis dalam tafsir.(1. alasan memasukkan Israiliyyat dalam tafsir dan hujjah menolaknya Tafsir Ayat Aqidah • Surah Al-Baqarah ayat 1-5: − Pengertian.1) 3. asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. asbab an-nuzul. alasan isu-isu semasa. Amali (jam) ISL (1 jam) ul maklumat: − Tafsiran ayat-ayat yang tersebut daripada 3 kitab tafsir yang berbeza − Riwayat asbab annuzul kepada ayat-ayat yang berkaitan − Pengajaran petikan ayat-ayat tersebut − Senarai isu-isu semasa yang boleh dikaitkan dengan petikan ayat-ayat tersebut • Mencari data: − Kadar perceraian di kalangan muslim di negerinegeri di Malaysia − Sebab-sebab perceraian yang dikenalpasti − Akibat daripada perceraian yang telah berlaku dalam masyarakat − Langkah-langkah yang diusahakan oleh Jabatan Agama dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengelakkan perceraian. mengeluarkan Tafsir Ayat Aqidah pengajaran serta • Surah Al-Baqarah mengaitkannya dengan isu-isu ayat 1-5 dan 138semasa (1. asbab an-nuzul. • 3 . Catatan • • M6 Israiliyyat Dalam Tafsir • Contoh Israiliyyat dalam tafsir.Menyenaraikan contohcontoh tafsiran israiliyyat dan orientalis(1. (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Surah Al-Baqarah ayat 138-141: − Pengertian.3) (3.3) − Pengertian.3)(6.3) memasukkan Israiliyyat dalam 2.2) (6.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan • Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam Pembahagian perawi dan huku meriwayatkan Israiliyyat Hasil Pembelajaran Israiliyyat dan cara penyerapnnya dalam tafsir semasa. (1.

1. an-nuzul.5) (7. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. .3) (3. huruf syafatan dan huruf khaisyum.2) an-nuzul.Menghuraikan tafsiran ayat pengajaran dan kaitannya dengan 11-12 dan Surah An-Nisa`.3) ayat 221 (kahwin ayat 221 (kahwin dengan kafir) dengan kafir) − Pengertian. asbab an-nuzul.3) As-Sobuni atau • mana-mana tafsir Pengertian.Menghuraikan tafsiran ayat Tafsir Ayat Aqidah 11-19 Suarah Al-An`am • Surah Al-An`am mengeluarkan pengajaran ayat 11-19: serta mengaitkannya dengan Pengertian.3) (3. asbab − Pengertian.2) (1. asbab an-nuzul.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan isu semasa Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M7 Tafsir Ayat Aqidah • Surah Al-An`am ayat 11-19: Pengertian.3) pengajaran dan 2. (6.5) (7.3) (3.3) an-nuzul. M8 Tafsir Ayat Hukum • Surah Al-Baqarah ayat 228-230 (Talak) − Pengertian. ayat ahkam yang pengajaran dan kaitannya 4 Mengumpul maklumat berkaitan ciri-ciri mukmin yang berjaya melalui berbagai kitab tafsir dan internet.Menghuraikan tafsiran ayat kaitannya dengan 221 Surah Al-Baqarah. Mendapatkan pengertian yang lebih meluas tenang ’Lagho’ dan contoh-contoh lagho yang berlaku dalam masyarakat dan akibatnya. kaitannya dengan isu semasa mengeluarkan pengajaran isu semasa • Rujuk serta mengaitkannya dengan • Surah An-Nisa` ayat Tafsir Ayat Ahkam isu-isu semasa (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 1. isu semasa mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan Tafsir Ayat Hukum isu-isu semasa (1. Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut. pengajaran dan pengajaran dan kaitannya dengan kaitannya dengan isu semasa isu semasa • serta Surah AlAn`am ayat 11-19 • Tafsir Surah AlBaqarah ayat 221(kahwin dengan kafir) dan ayat 228230 (Talak) : − Pengertian. asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Rujuk Tafsir Ayat Ahkam oleh Muhammad Ali As-Sobuni atau mana-mana tafsir ayat ahkam yang lain dan perincikan kaedah penafsiran ayat-ayat di atas oleh tafsir teersebut. • Surah Al-Baqarah An-Nisa` ayat 11-12 mengeluarkan pengajaran ayat 228-230 (Pesaka): serta mengaitkannya dengan (Talak) − Pengertian.Menghuraikan tafsiran ayat Tafsir Ayat Hukum • Tafsir Surah 228-230 Surah Al-Baqarah.3) (3. asbab asbab an-nuzul. (6.2) (1.2) 11-12 (Pesaka): oleh Muhammad Ali (6. asbab an-nuzul.2) − Pengertian.5) (7. isu-isu semasa (1. asbab an-nuzul.2) Tafsir Ayat Hukum • Surah Al-Baqarah • Surah Al-Baqarah (6. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • − Surah An-Nisa` ayat 11-12 (Pesaka): Pengertian.2) (1.5) (7. asbab isu-isu semasa (1. huruf lisan. pengajaran dan 2.2) (1. Mengenalpasti makhraj dan sifat-sifat huruf halqi.

pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • 1.3) (3.5) (7. mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan Surah AlMu`minun ayat 1.5) (7. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Rujuk Tafsir Azharoleh HAMKA atau manamana tafsir lain dan perincikan huraian isi yang dibincangkan. asbab an-nuzul. asbab an-nuzul.2) (1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) dengan isu semasa Tutorial (1 jam) lain dan perincikan kaedah penafsiran ayat-ayat di atas oleh tafsir teersebut. Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M9 Tafsir Ayat Akhlak • Surah Al-Anfal ayat 24-25 (Menyahut seruan Allah dan Rasulnya): − Pengertian.3) • Tafsir Surah AlAnfal` ayat 24-25 (menyahut seruan Allah dan rasulnya) dan Surah Al-Mu`minun ayat 1-11 (ciri-ciri mu`min berjaya): − Pengertian. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 2. asbab an-nuzul. asbab an-nuzul.Menghuraikan tafsiran ayat 1-11 Surah Al-Mu`minun. • Tafsir Surah Al-Anfal` ayat 24-25 (menyahut seruan Allah dan rasulnya) dan Surah AlMu`minun ayat 1-11 (ciri-ciri mu`min berjaya): − Pengertian. Membaca ayat-ayat tersebut secara .mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa (1. mengeluarkan pengajaran serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa (1. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa 1. 57-65 dan 66-73 Surah Al-Anbia` .2) (1.isu-isu semasa (1.Menghuraikan tafsiran ayat 24-25 Surah Al-Anfal .2)(6.2) (6.3) • • Membuat rujukan awal daripada kitab-kitab tafsir dan majalah-majalah semasa berkaitan : − Kemungkaran di zaman Nabi Ibrahim − Situasi hubungan Nabi Ibrahim dengan bapa dan kaumnya − Tindakan Nabi Ibrahim dalam usaha berdakwah dan mencegah kemungkaran − M 10 Tafsir Kisah Para Nabi • Surah Al-Anbia` − Ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) − Ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan Tafsir Surah AlAnbia` ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) dan Surah AlAnbia` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah): 5 • Tafsir Surah Al-Anbia` ayat 51-56 (Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) dan Surah Al-Anbia` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.2) (1.3) (3.3) 11 (Ciri-ciri mukmin berjaya): Pengertian.2) (6.3) (3.Menghuraikan tafsiran ayat 51-56.5) (7.

1)(7. fasih dan bertajwid.4) 3.4)(3.4)(7.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum Nun dan Mim mati dalam ayat-ayat tilwah tersebut.Menjelaskan dan mentaqbiq Muzakarah Hukum Tajwid: sebutan makhraj dan sifat-sifat − Makhraj dan sifathuruf lisan (al-lahwiyyah) ke sifat huruf lisan (pangkaldalam ayat-ayat tersebut.(2.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (1. al-lahawiyyah) 6 Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisan Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (tengah) − Hukum Mad Far`ie . Amali (jam) ISL (1 jam) berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.4) 2. M 12 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah An-Nisa` ayat 1-176 1.4) Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati Talaqqi musyafahah secara kelas.3) (7.(2.4) (7. Catatan − M 11 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Ali-Imran ayat 1-200 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1. asbab an-nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Rujuk mana-mana Kitab Tafsir dan keluar dan perjelaskan ayatayat lain yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan kemungkaran) Ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah) Hasil Pembelajaran − Kuliah (2 jam) Pengertian. kumpulan dan individu Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf halqi − Hukum Nun dan Mim mati - Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (pangkal) − Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.5)(2. asbab an-nuzul.2)(4. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tutorial (1 jam) sanggup menghadapi risiko dalam berdakwah): − Pengertian.

Catatan Talaqqi musyafahah secara kelas.4) 4.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum mad far`i disebabkan sukun dalam ayatayat tilwah tersebut.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.4) (7.4)(7.1)(2.5)(2.4) (7.4)(3.2)(4.4) 4.1)(2.4) Muzakarah Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisan (tengahas-syajariyyah) − Hukum Mad Far`ie disebabkan sukun Talaqqi musyafahah secara kelas.4) 3. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.5) (2. fasih dan bertajwid.2)(4. fasih dan bertajwid. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-Maidah ayat 1-120 Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (tengah) − Hukum Mad Far`ie disebabkan sukun Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifatsifat huruf hujung lidah (al-asliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.3)(7 − Kuliah (2 jam) Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah − Tutorial (1 jam) (pangkal) Hukum Mad Far`ie disebabkan Hamzah Amali (jam) ISL (1 jam) disebabkan sukun Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.4) 2. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah An-Nisa` ayat 1-176 M 13 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-Maidah ayat 1-120 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1. 7 .Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.4)(3.4) (7.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.(2.1)(7.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (al-sajariyyah) ke dalam ayat-ayat tersebut.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum mad far`I disebabkan hamzah dalam ayat-ayat tilwah tersebut.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan − − − Peneguhan Hukum Tajwid Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas Hasil Pembelajaran (1.(2.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.4) 3. (1.4) 2.1)(7. (1. (1.3) (7.(2. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.(2.

allithawiyyah.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf lisan (al-ljanbiyyah.Mengnalpasti dan mengaplikasi hukum RO tarqiq dan tafkhim dalam ayat-ayat tilwah tersebut.Menjelaskan dan mentaqbiq sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf syafatan dan khaisyum ke dalam ayat-ayat tersebut.Menghuraikan maksud dan peranan tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam ayat. Catatan M 15 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-Kahfi ayat 1-110 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas 1. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-Kahfi ayat 1-110 • Mencari maklumat: − Beberapa Hadis dalam Kitab Sunan Sittah mengenai: Kelebihan alQuran kepada manusia.3) (7.4) 3.4)(7.4) 2.(2.1)(7.4) (7.4)(3.5)(2.4) 2.4)(3.1)(2. kelebihan membaca dan mendengar bacaan al-Quran.4) (7.4)(7.4) 4. fasih dan bertajwid.4) 4.5) (2.4) Kuliah (2 jam) Muzakarah Hukum Tajwid: − Makhraj dan sifatsifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifatsifat huruf hujung lidah (alasliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah.2)(4.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.1)(7. kumpulan dan individu ayat-ayat: • Surah Al-An`am ayat 1-165 Tutorial (1 jam) Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifat-sifat huruf lisanal-janbiyyah ( ‫) ض‬ dan al-lithawiyyah ( ‫) ظذث‬ − Makhraj dan sifat-sifat huruf hujung lidah (alasliyyah‫ ) ص س ز‬dan (an-nat`iyyah. (1.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Amali (jam) ISL (1 jam) Mengenalpasti: − Makhraj dan sifatsifat huruf Syafatan ( ‫ب و‬ ‫ ) م ف‬dan Khaisyum (ghunnah) − Hukum Tarqiq dan Tafkhim RO` Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sfiat huruf dengan betul melalui ayatayat bacaan tersebut.Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.4) Muzakarah Hukum Tajwid: Amali tilawah berdasarkan: − Makhraj dan sifatMakhraj dan sifat huruf Syafatan ( ‫ ب و م‬− ‫ ) ف‬dan Khaisyum sifat-sifat huruf (ghunnah) Syafatan (‫) ب و م ف‬ dan Khaisyum − Hukum Tarqiq dan (ghunnah) Tafkhim RO` − Hukum Tarqiq Talaqqi musyafahah secara dan Tafkhim RO` kelas. (1.Membaca ayat-ayat tersebut dengan lancar.(2.3) (7. Membaca ayat-ayat tersebut secara berpasangan dengan mengambil berat sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.‫) ط د ت‬ − Tanda-tanda waqaf dan fungsinya Talaqqi musyafahah secara kelas. (1.al-asliyyah.annat`iyyah) ke dalam ayat-ayat tersebut.4) 3.Minggu/ Tarikh M 14 Tajuk dan Kandungan Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Al-An`am ayat 1-165 − Peneguhan Hukum Tajwid − Aplikasi Tajwid dalam bacaan ayat-ayat di atas − Talaqqi Musyafahah ayatayat di atas Hasil Pembelajaran 1.1)(2. Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran 8 .Mentatbiqkan sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan betul dan fasih ke dalam ayat-ayat tilawah.2)(4. (1.(2. fasih dan bertajwid serta meraikan waqaf dan ibtida`(2.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M16 M17 M18 REFLEKSI DAN RUMUSAN ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: Tarikh: ___________________ ) Tandatangan Ketua Jabatan ________________________________________ (Nama: Tarikh: _________________ ) 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful