LP

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
BAHASA MELAYU

LAPORAN PLBS
Sekolah
Kelas

: SJK (C) CHUNG HUA PANTU, SRI AMAN
: TAHUN 6 Bil.Murid: 23
Pentaksiran kali ke: 1

1.STATUS PENCAPAIAN
KONSTRUK

BIL.
A

%A

BIL.
B

BIL.
C

BIL.
B+C

%
B +C

BIL. D

%D

Tatabahasa dan kosa kata

9

6

8

14

60.87

0

0

Sebutan, intonasi dan nada

10

5

8

13

56.52

0

0

Fasih dan bermakna

9

4

10

14

60.87

0

0

Bertatasusila

15

39.1
3
43.4
8
39.1
3
65.2
2

4

4

8

34.78

0

0

2. KOMEN
Masih terdapat beberapa murid yang tidak begitu fasih dan sebutan kurang betul.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.CADANGAN
Guru perlu menggalakkan murid untuk bertutur dengan lebih yakin dan memperbaiki
_____________________________________________________________
tatabahasa mereka dalam penggunaan Bahasa Melayu dalam kelas. Guru juga perlu
_____________________________________________________________
memupuk sikap bertutur menggunakan Bahasa Melayu di antara rakan-rakan murid.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________
Tandatangan PS/KPS

01/08/2012
_______________
Tarikh

(Nama: VOON YIK KUAN ) Kod Pentaksir:___________________ .