ASPEK KESELAMATAN DALAM PENGHASILAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (Petikan Nota Mesyuarat Keselamatan dan Peningkatan Profesionalisma Pegawai/Kakitangan

SPPU 24/5/04-28/5/04)

sis Item

AIAN PERSONEL

mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang keperluan dan kepentingan menganalisis item mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perkara-perkara yang akan diambil kira semasa menganalisis it mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hendak menganalisis item

AIAN PROSES menyemak keakuran item dengan Spesifikasi Ujian dari aspek

- kandungan/tajuk

- konstruk yang dikur

- Jadual Spesifikasi Ujian

menyusun item mengikut kod tertentu

. kecakupan dan kerelevanan maklumat .pengunaan bahasa dan istilah yang betul .bias dan sensitiviti memperbaiki atau mengubahsuai item yang tidak berfungsi AIAN PRODUK sekumpulan item yang akur dengan spesifikasi ujian dan sedia untuk pemasangan kertas soalan ra atau alat yang digunakan untuk mendapat evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstr hendak diketahui tahapnya/kehadirannya pada seseorang pelajar serta pemberian skornya .konstruk yang diukur menyemak semula item dari aspek persembahan fizikal .kejelasan arah .kejelasan.kandungan/tajuk .

pemilihan. kebolehpercayaan dan objektif ujian mbina bank item nganggar statistik ujian sebenar ggunakan untuk tujuan proses pengajaran dan pembelajaran. pemarkaha mperbaiki kemahiran menulis . keupayaan item. salah kunci atau kunci kurang berfungsi. diagnosis. mempunyai unsur tekaan ssing) mbaiki item supaya lebih berfungsi dari segi kesahan. terlalu ah.entaksiran nstrumen atau kaedah untuk mendapatkan evidens tentang penguasaan atau pencapaian pelajar terhadap sesuatu uk untuk dibuat pertimbangan ik Item mat tentang tingkah laku item dari segi kesukaran item. dari segi mendiskriminasi antara pelbagai t paian calon yang mengambil ujian dan keberkesanan distraktor pada item berkenaan bagi menarik calon-calon yang uasai perkara-perkara yang diuji is Item adalah satu taburan data mengenai respons pelajar-pelajar terhadap item itu. berupaya mendiskriminasi kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah. ra fungsi lain ialah : ngenal pasti item yang mempunyai unsur keraguan (ambigous). terlalu sukar. penilaian kurikulum. i utama analisis item adalah mengawal kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian.

Indeks aran item yang digunakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ialah satu skala linear. t (1959). Skor daripada taburan yang berbeza hanya sah dibandingkan apab dan sisih piawainya adalah sama. unakan sisih min 13 dan sisih lazim 14. lebih mud erkenaan kepada kumpulan yang diuji kerana lebih ramai calon dapat menjawab dengan betul. Dalam situasi ini. ran 1 menunjukkan hubungan indeks pilihan dengan indeks kesukaran mengunakan skala delta naan skala delta memerlukan andaian bahawa kebolehan (trait) yang diukur itu mempunyai taburan normal ran 2 mengemukakan pengiraan bagi indeks kesukaran item berbentuk subjektif/esei yang skornya berbentuk selan . sederhana atau terlalu mudah. Indeks ini menunjukan sama ada sesuatu it h terlalu sukar. ang diprauji adalah dari kumpulan yang berbeza. yang dinamakan skala Delta. Indeks kesukaran bagi item-item yang telah di prauji mesti ditukarkan kepada sat inear supaya boleh dibuat perbandingan dan seterusnya digunakan untuk pemasangan satu kertas soalan.UMAT ASAS DATA ANALISIS ITEM eks Kesukaran (Index Difficulty) atu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpula yang diuji. indeks kesukaran disebut sebagai indek apabila ia mewakili perkadaran atau peratus calon dalam kumpulan yang diuji dapat menjawab sesuatu item denga s kesukaran dinyatakan sebagai perkadaran dan julatnya adalah diantara 0 dan 1. Lebih tinggi nilai indeks. Sax (1980) dan Brown (1983) menyatakan bahawa satu kesukaran sesuatu item juga bergantung kepada b calon dalam kumpulan yang diuji menjawab dengan betul.

10.4 15. Tidak sesuai digunakan Sukar.0 .12. amnya skor kriterion merujuk kepada skor ujian.0 .3 9.5 Ke Atas 16. Korelasi ini juga digunakan kerana skor item adalah dikotomi dan skor on adalah selanjar. ng pelajar yang memperolehi yang tinggi didalam sesuatu ujian seharusnya memperolehi skor yang tinggi bagi tiap-t ang dijawab dalam ujian itu.8 .4 . boleh diguna dengan syarat diperbaiki dan diprauji semula Terlalu mudah.16. .5 . item yang mempunyai pekali korelasi ( minasi) yang tinggi dikatakan mempunyai keupayaan yang tinggi diskriminasinya.9 10. ini bermakna korelasi tesebut tinggi. tidak sesuai digunakan eks Diskriminasi (Discrimination Index) Thorndike (1955) mendefinisikan indeks diskriminisi sebagai indeks yang menunjukkan keupayaan item itu mendiskriminasi antara kebolehan kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah.14.aga Peperiksaan Malaysia memberi penilaian keatas nilai-nilai Delta seperti berikut :- Indeks Kesukaran (Nilai Delta) 16.4 9. Item boleh diguna dengan syarat diperbaiki dan di prauji semula Sukar tetapi boleh terus diguna Sederhana dan boleh terus digunakan Mudah tetapi boleh terus digunakan Mudah.8 12. rpbis. aga Peperiksaan Malaysia mengunakan korelasi biserial titik (Point Biserial). Korelasi ini juga sangat sesuai digunakan kerana sampel praujian dianggap stabil atau setara de ulan pos-ujian. yang menghubungkan antara pre gai kumpulan terhadap sesuatu item dengan prestasi mereka keatas sesuatu kriterion yang mengukur kebolehan ya Markah keseluruhan ujian dijadikan kriterion. Sax (1980) mentakrifkan indeks diskriminasi sebagai pekali korelasi yang menghubungkan skor item dengan skor kriterion.6 Ke Bawah Penilaian Item Terlalu sukar. Dengan itu.15.

an menggunakan rumus : T . ujian yang kebolehpercayaan tinggi mesti mengandungi item-item yang mempunyai indeks diskriminasi ya dan tinggi.R atau D=_______________ NT @ NR . Setelah item-item diperiksa. Kumpulan (20%-30%) pelajar cerdas dan Kumpulan (20%-30%) pelajar lemah gkan. Pekali Korelasi Pearson Point Biserial Phi Biserial Tetrachoric Skor Item Selanjar Dikotomi Sebenar Dikotomi Sebenar Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi Skor Kriterion Selanjar Selanjar Dikotomi Sebenar Selanjar Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi s diskriminasi bagi sesuatu item objektif aneka pilihan boleh digunakan membahagi aras prestasi pelajar yang enalkan oleh Martuza (1977) dan Sax (1980).ehpercayaan merujuk kepada takat perbezaan markat ujian calon yang disebabkan oleh perbezaan sebenar keboleh Oleh itu. aan bagi rpbis adalah seperti Lampiran 3 l di bawah menunjukkan pekali korelasi yang sesuai digunakan mengikut bentuk skor item dan skor kriterion.R D=___________________ 1/2 (NT + NR) T . kertas jawapan pelajar disusun kut markah secara tertib menaik.

n keadaan = bilangan pelajar dalam kumpulan cerdas yang menjawab dengan betul = bilangan pelajar dalam kumpulan lemah yang menjawab dengan betul = jumlah pelajar dalam kumpulan cerdas = jumlah pelajar dalam kumpulan lemah emua pelajar dalam kumpulan cerdas dapat menjawab dengan betul dan tidak seorang pun pelajar dalam kumpulan menjawab dengan betul.19 ke Bawah Penilaian Item Sangat baik Baik dan boleh tetapi mungkin boleh diperbaiki Item ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki Sangat tidak baik. item tersebut tidak berupaya mendiskriminasi antara kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah.29 0.20 . nilai diskriminasi adalah 1.0. digunakan untuk ujian esei/struktur yang skor item dan h skornya bebentuk selanjar. Jika sebaliknya berlaku.30 . r . 1979).4 Ke Atas 0. item perlu ditolak atau dikaji semula aga Peperiksaan Malaysia memberi penilaian ke atas nilai-nilai indeks diskriminasi seperti berikut : . mengariskan beberapa penilaian keatas nilai-nilai indeks diskriminasi seperti berikut :- Indeks Diskriminasi 0. nilai indeks tersebut adalah -1. h ini adalah seperti dalam Lampiran 4. korelasi (indeks diskriminasi) hasil darab momen Pearson.0. pengiraan bagi r adalah seperti dalam Lampiran 5.39 0. Jika nila 0.

39 0.468 KR = 20 SEM = 3.624 SD = 11.29 0.057 mat yang diperolehi merujuk kepada data tersebut MPV 1974 000/1 N M D MDELTA Merujuk kepada jenis peperiksaan dan tahun diadakan.19 e Bawah Penilaian Item Sangat baik Baik dan boleh terus digunakan Baik tetapi mungkin boleh diperbaiki dan diprauji semula sebelum digunakan Item ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki dan diprauji semula Sangat tidak baik. item perlu ditolak atau dikaji semula GANALISIS ITEM ik Ujian dibawah menunjukkan contoh satu keratan data statistik ujian 1974 ANALISIS ITEM BAGI 7000/1 PENGURUSAN ILMU N = 396 377 K = 50 M = 22.473 MDELTA = 13.492 MRPBIS = 0.Indeks Diskriminasi e Atas 0. nilai ini mewakili min aras kesukaran bagi ujian . Bagi kes ini peperiksaan MPV pada tahun 1974 Merujuk kepada nama dan kod matapelajaran Jumlah pelajar yang mengambil ujian Jumlah item dalam ujian Min skor bagi ujian Sisih lazim bagi ujian Min Delta bagi ujian.

000 4.201- Nota pendek :- Ruang O tidak perlu baca.382 0.274 12.C dan D bermaksud opsyen (pilihan) P bermaksud kadaran pelajar yang memilih opsyen *0.654 0.176 10. O bermaksud omitted A.274 menunjukkan 27.236 0.493 B 0.176 menunjukkan 17.B.142 10.MRPBIS R20 EM Singkatan bagi korelasi Mean R Point Biserial Singkatan bagi Kudder-Richardson 20.408 menunjukkan 40% daripada calon memilih jawapan A sebagai pilihan jawapan 0.113- D 0.000 A *0.201 0.712- C 0.115 0.408 15.4% calon memilih B sebagai pilihan jawapan 0. kaedah khas untuk mencari pekali kebolehpercayaan dalaman ujian apabila item-item ujian diberi skor dalam bentuk dikotomus iaitu 1 untuk betul dan 0 untuk salah Singkatan bagi Standard Error of Measurement STIK ITEM h menunjukkan satu keratan data statistik item P MCS RPBIS O 0.6% calon memilih C sebagai pilihan jawapan .

2% calon memilih D sebagai pilihan jawapan Jika P < 0. Kumpulan calon yang lemah memilih opsyen D RPBIS adalah singkatan korelasi R Point Biserial menunjukkan indeks diskriminasi setiap opsyen. dikatakan soalan terlalu mudah MCS adalah singkatan Mean Criterion Score (Markat Kriteria Min) Berdasarkan data.8.142 menunjukkan 14. dikatakan soalan terlalu sukar Jika P > 0.0 dan Sisihan Piawai Delta = 4.0 .C dan D.0. Opsyen yang tidak berdaya mendiskriminasi mempunyai nilai RPBIS menghampiri sifar. markat kriteria min bagi kumpulan calon yang memilih A ialah 15. semakin kuat keupayaan opsyen itu mendiskriminasi antara kumpulan calon cerdas dengan kumpulan calon lemah.382 dan adalah paling tinggi berbanding dengan kumpulan calon yang memilih opsyen B. Semakin besar nilai RPBIS.5. ran 1 Penukaran Nilai p kepada nilai Delta mengunakan Skala Delta pada Min Delta = 13. Tanda + dan .selepas setiap nilai menunjukkan ciri opsyen.

4 Nilai Delta 0.8 15.1 0.7 14.1 14.9 8.5 14.3 Nilai 0.15 Terlalu sukar Delta > 17 0.5 12.5 11.8 10.2 13.4 13.7 9.1 - Nota Pendek Nilai P < 0.4 0.0 .6 17.3 11.0 15.6 7.5 7.01 17.4 15.6 0.2 9.7 0.8 > 0.4 12.85 keatas Terlalu Sukar Delta < 9.3 14.07 18.7 13.2 10.06 19.04 17.6 11.6 0.0.1 15.9 0.9 12.0 9.08 18.2 15.0 7.7 15.84 .4 11.8 12.2 12.9 10.8 0.5 17.3 13.1 13.0 15.9 0.6 10.05 19.16 Sederhana Delta 9.0 13.8 9.3 - 0.3 16.1 6.4 16.8 11.5 13.9 16.8 8.0 8.02 17.2 0.3 7.5 0.2 17.1 12.0 13.8 0.5 15.7 11.9 16.1 11.03 0.0 10.8 14.1 9.9 13.4 P 0.1 16.3 10.7 13.0 Penilaian Item ran 2 h Pengiraan Indeks Kesukaran Bagi Item Struktur/Esei .9 11.5 16.09 18.6 12.8 14.0 12.5 - 0.00 18.7 - 0.0.9 9.5 10.3 8.2 11.2 8.5 10.7 16.4 9.6 14.1 14.3 12.16.7 12.2 14.9 6.00 0.

tuliskan markah bagi setiap item 3 Dalam ruang B. hitung min skor setiap item 4 Min = J / Bilangan Pelajar 5 Indeks kesukaran = Min / Markah penuh Item 6 Indeks cuba = B / Bilangan sampel . tuliskan bilangan pelajar yang mencuba item Dalam ruang min.1(a) Item Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J B Min Indeks Kesukaran Indeks Cuba 6 1(b) 2(a) 2(b) 2(c) 3 4 4 3 3 4 10 10 1 Isikan markah bagi setiap item yang dicuba oleh calon. termasuk sifar 2 Dalam ruang J.

Lampiran 4 oh pengiraan indeks diskriminasi bagi item objektif aneka pilihan menggunakan kaedah pembahagian aras prestasi p Bilangan Sampel = 50 Bilangan Item = 4 [Berdasarkan 30% kumpulan cerdas (T) dan 30% kumpulan lemah (R)] No.R T . Item 1 2 3 4 Kunci C B A C Kumpulan T R T R T R T R A 2 2 2 1 11 12 0 0 B 1 2 10 10 2 1 1 0 C 11 5 1 0 1 0 1 5 D 1 1 1 2 1 1 12 6 O 0 2 1 2 0 1 1 4 Dengan menggunakan rumus : T .R D=___________________atauD=_______________ 1/2 (NT + NR) NT @ NR dengan keadaan .

insyaallah... ( Nota ini adalah nota panduan sahaja. Tafsiran lain-lain boleh dipohon dengan menulis kepada Pengarah Peperiksaan atau jika masih tidak b mulakan latihan ini .T R = bilangan pelajar dalam kumpulan cerdas yang menjawab dengan betul = bilangan pelajar dalam kumpulan lemah yang menjawab dengan betul NT = jumlah pelajar dalam kumpulan cerdas NR = jumlah pelajar dalam kumpulan lemah Indeks diskriminasi bagi item 1 Indeks diskriminasi bagi item 2 Indeks diskriminasi bagi item 3 Indeks diskriminasi bagi item 4 = 11 .12 / 15 = .akan disambung kelak " selepas ini adalah Penggreddan nyak lagi tafsiran yang ada didalam tatacara tetapi penulis hanya menulis beberapa perkara yang dianggap penting agai panduan.5 / 15 = 0.0.. bukan nota/panduan rasmi ) Kembali Ke Aacaan | Keselamatan Fizikal | Keselamatan Personel | Keselamatan Dokumen | Keselamatan ICT | Tafsiran | | Koleksi Panduan | Koleksi Laporan | Kembali | Dibina pada 05/28/04 dan dikemaskini pada 04/17/2010 oleh Azizi@2004 .10 / 15 = 0. sila pohon dengan menulis kepada penulis secara rasmi.. insyaallah dengan surat rasmi bolehlah berkongsi bersama sedikit ilmu pengetahuan..4 = 10 .6 / 15 = 0.4 Selamat Mencuba "sabar lah menanti .0 = 11 .067 = 12 .