Aspek Keselamatan Dalam Penghasilan Instrumen Pentaksiran

ASPEK KESELAMATAN DALAM PENGHASILAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (Petikan Nota Mesyuarat Keselamatan dan Peningkatan Profesionalisma Pegawai/Kakitangan

SPPU 24/5/04-28/5/04)

sis Item

AIAN PERSONEL

mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang keperluan dan kepentingan menganalisis item mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perkara-perkara yang akan diambil kira semasa menganalisis it mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hendak menganalisis item

AIAN PROSES menyemak keakuran item dengan Spesifikasi Ujian dari aspek

- kandungan/tajuk

- konstruk yang dikur

- Jadual Spesifikasi Ujian

menyusun item mengikut kod tertentu

.pengunaan bahasa dan istilah yang betul .kejelasan.kandungan/tajuk .kejelasan arah .bias dan sensitiviti memperbaiki atau mengubahsuai item yang tidak berfungsi AIAN PRODUK sekumpulan item yang akur dengan spesifikasi ujian dan sedia untuk pemasangan kertas soalan ra atau alat yang digunakan untuk mendapat evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstr hendak diketahui tahapnya/kehadirannya pada seseorang pelajar serta pemberian skornya .konstruk yang diukur menyemak semula item dari aspek persembahan fizikal . kecakupan dan kerelevanan maklumat .

terlalu ah. terlalu sukar. i utama analisis item adalah mengawal kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian. penilaian kurikulum. kebolehpercayaan dan objektif ujian mbina bank item nganggar statistik ujian sebenar ggunakan untuk tujuan proses pengajaran dan pembelajaran. salah kunci atau kunci kurang berfungsi.entaksiran nstrumen atau kaedah untuk mendapatkan evidens tentang penguasaan atau pencapaian pelajar terhadap sesuatu uk untuk dibuat pertimbangan ik Item mat tentang tingkah laku item dari segi kesukaran item. pemarkaha mperbaiki kemahiran menulis . mempunyai unsur tekaan ssing) mbaiki item supaya lebih berfungsi dari segi kesahan. pemilihan. ra fungsi lain ialah : ngenal pasti item yang mempunyai unsur keraguan (ambigous). dari segi mendiskriminasi antara pelbagai t paian calon yang mengambil ujian dan keberkesanan distraktor pada item berkenaan bagi menarik calon-calon yang uasai perkara-perkara yang diuji is Item adalah satu taburan data mengenai respons pelajar-pelajar terhadap item itu. keupayaan item. diagnosis. berupaya mendiskriminasi kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah.

Lebih tinggi nilai indeks. Indeks aran item yang digunakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ialah satu skala linear. Indeks kesukaran bagi item-item yang telah di prauji mesti ditukarkan kepada sat inear supaya boleh dibuat perbandingan dan seterusnya digunakan untuk pemasangan satu kertas soalan. sederhana atau terlalu mudah. indeks kesukaran disebut sebagai indek apabila ia mewakili perkadaran atau peratus calon dalam kumpulan yang diuji dapat menjawab sesuatu item denga s kesukaran dinyatakan sebagai perkadaran dan julatnya adalah diantara 0 dan 1. yang dinamakan skala Delta. lebih mud erkenaan kepada kumpulan yang diuji kerana lebih ramai calon dapat menjawab dengan betul. Skor daripada taburan yang berbeza hanya sah dibandingkan apab dan sisih piawainya adalah sama. ran 1 menunjukkan hubungan indeks pilihan dengan indeks kesukaran mengunakan skala delta naan skala delta memerlukan andaian bahawa kebolehan (trait) yang diukur itu mempunyai taburan normal ran 2 mengemukakan pengiraan bagi indeks kesukaran item berbentuk subjektif/esei yang skornya berbentuk selan . t (1959). Sax (1980) dan Brown (1983) menyatakan bahawa satu kesukaran sesuatu item juga bergantung kepada b calon dalam kumpulan yang diuji menjawab dengan betul. Indeks ini menunjukan sama ada sesuatu it h terlalu sukar. ang diprauji adalah dari kumpulan yang berbeza. Dalam situasi ini.UMAT ASAS DATA ANALISIS ITEM eks Kesukaran (Index Difficulty) atu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpula yang diuji. unakan sisih min 13 dan sisih lazim 14.

boleh diguna dengan syarat diperbaiki dan diprauji semula Terlalu mudah. ini bermakna korelasi tesebut tinggi.6 Ke Bawah Penilaian Item Terlalu sukar. yang menghubungkan antara pre gai kumpulan terhadap sesuatu item dengan prestasi mereka keatas sesuatu kriterion yang mengukur kebolehan ya Markah keseluruhan ujian dijadikan kriterion. tidak sesuai digunakan eks Diskriminasi (Discrimination Index) Thorndike (1955) mendefinisikan indeks diskriminisi sebagai indeks yang menunjukkan keupayaan item itu mendiskriminasi antara kebolehan kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah. Dengan itu.14.8 . ng pelajar yang memperolehi yang tinggi didalam sesuatu ujian seharusnya memperolehi skor yang tinggi bagi tiap-t ang dijawab dalam ujian itu.aga Peperiksaan Malaysia memberi penilaian keatas nilai-nilai Delta seperti berikut :- Indeks Kesukaran (Nilai Delta) 16.5 .4 15. Tidak sesuai digunakan Sukar.12.10. rpbis.4 9.0 . amnya skor kriterion merujuk kepada skor ujian.5 Ke Atas 16.15. . Korelasi ini juga digunakan kerana skor item adalah dikotomi dan skor on adalah selanjar. item yang mempunyai pekali korelasi ( minasi) yang tinggi dikatakan mempunyai keupayaan yang tinggi diskriminasinya. Item boleh diguna dengan syarat diperbaiki dan di prauji semula Sukar tetapi boleh terus diguna Sederhana dan boleh terus digunakan Mudah tetapi boleh terus digunakan Mudah.8 12.16.3 9. Sax (1980) mentakrifkan indeks diskriminasi sebagai pekali korelasi yang menghubungkan skor item dengan skor kriterion.9 10. aga Peperiksaan Malaysia mengunakan korelasi biserial titik (Point Biserial).4 .0 . Korelasi ini juga sangat sesuai digunakan kerana sampel praujian dianggap stabil atau setara de ulan pos-ujian.

R atau D=_______________ NT @ NR . an menggunakan rumus : T . Kumpulan (20%-30%) pelajar cerdas dan Kumpulan (20%-30%) pelajar lemah gkan.ehpercayaan merujuk kepada takat perbezaan markat ujian calon yang disebabkan oleh perbezaan sebenar keboleh Oleh itu. kertas jawapan pelajar disusun kut markah secara tertib menaik. ujian yang kebolehpercayaan tinggi mesti mengandungi item-item yang mempunyai indeks diskriminasi ya dan tinggi.R D=___________________ 1/2 (NT + NR) T . aan bagi rpbis adalah seperti Lampiran 3 l di bawah menunjukkan pekali korelasi yang sesuai digunakan mengikut bentuk skor item dan skor kriterion. Setelah item-item diperiksa. Pekali Korelasi Pearson Point Biserial Phi Biserial Tetrachoric Skor Item Selanjar Dikotomi Sebenar Dikotomi Sebenar Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi Skor Kriterion Selanjar Selanjar Dikotomi Sebenar Selanjar Selanjar tetapi ditukar kepada dikotomi s diskriminasi bagi sesuatu item objektif aneka pilihan boleh digunakan membahagi aras prestasi pelajar yang enalkan oleh Martuza (1977) dan Sax (1980).

nilai diskriminasi adalah 1.19 ke Bawah Penilaian Item Sangat baik Baik dan boleh tetapi mungkin boleh diperbaiki Item ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki Sangat tidak baik.39 0. Jika nila 0. 1979). nilai indeks tersebut adalah -1. pengiraan bagi r adalah seperti dalam Lampiran 5. mengariskan beberapa penilaian keatas nilai-nilai indeks diskriminasi seperti berikut :- Indeks Diskriminasi 0.n keadaan = bilangan pelajar dalam kumpulan cerdas yang menjawab dengan betul = bilangan pelajar dalam kumpulan lemah yang menjawab dengan betul = jumlah pelajar dalam kumpulan cerdas = jumlah pelajar dalam kumpulan lemah emua pelajar dalam kumpulan cerdas dapat menjawab dengan betul dan tidak seorang pun pelajar dalam kumpulan menjawab dengan betul.20 .0.29 0. h ini adalah seperti dalam Lampiran 4. digunakan untuk ujian esei/struktur yang skor item dan h skornya bebentuk selanjar. item tersebut tidak berupaya mendiskriminasi antara kumpulan cerdas dengan kumpulan lemah.4 Ke Atas 0. item perlu ditolak atau dikaji semula aga Peperiksaan Malaysia memberi penilaian ke atas nilai-nilai indeks diskriminasi seperti berikut : . korelasi (indeks diskriminasi) hasil darab momen Pearson.30 . Jika sebaliknya berlaku.0. r .

Bagi kes ini peperiksaan MPV pada tahun 1974 Merujuk kepada nama dan kod matapelajaran Jumlah pelajar yang mengambil ujian Jumlah item dalam ujian Min skor bagi ujian Sisih lazim bagi ujian Min Delta bagi ujian.39 0.492 MRPBIS = 0. nilai ini mewakili min aras kesukaran bagi ujian .19 e Bawah Penilaian Item Sangat baik Baik dan boleh terus digunakan Baik tetapi mungkin boleh diperbaiki dan diprauji semula sebelum digunakan Item ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki dan diprauji semula Sangat tidak baik. item perlu ditolak atau dikaji semula GANALISIS ITEM ik Ujian dibawah menunjukkan contoh satu keratan data statistik ujian 1974 ANALISIS ITEM BAGI 7000/1 PENGURUSAN ILMU N = 396 377 K = 50 M = 22.473 MDELTA = 13.624 SD = 11.468 KR = 20 SEM = 3.057 mat yang diperolehi merujuk kepada data tersebut MPV 1974 000/1 N M D MDELTA Merujuk kepada jenis peperiksaan dan tahun diadakan.29 0.Indeks Diskriminasi e Atas 0.

408 15.B.176 10.000 A *0.201- Nota pendek :- Ruang O tidak perlu baca.115 0.236 0.201 0.654 0.MRPBIS R20 EM Singkatan bagi korelasi Mean R Point Biserial Singkatan bagi Kudder-Richardson 20.712- C 0.176 menunjukkan 17.113- D 0.4% calon memilih B sebagai pilihan jawapan 0.6% calon memilih C sebagai pilihan jawapan .493 B 0.142 10. O bermaksud omitted A.274 menunjukkan 27. kaedah khas untuk mencari pekali kebolehpercayaan dalaman ujian apabila item-item ujian diberi skor dalam bentuk dikotomus iaitu 1 untuk betul dan 0 untuk salah Singkatan bagi Standard Error of Measurement STIK ITEM h menunjukkan satu keratan data statistik item P MCS RPBIS O 0.C dan D bermaksud opsyen (pilihan) P bermaksud kadaran pelajar yang memilih opsyen *0.408 menunjukkan 40% daripada calon memilih jawapan A sebagai pilihan jawapan 0.000 4.274 12.382 0.

142 menunjukkan 14.382 dan adalah paling tinggi berbanding dengan kumpulan calon yang memilih opsyen B.2% calon memilih D sebagai pilihan jawapan Jika P < 0.0. Opsyen yang tidak berdaya mendiskriminasi mempunyai nilai RPBIS menghampiri sifar.selepas setiap nilai menunjukkan ciri opsyen. markat kriteria min bagi kumpulan calon yang memilih A ialah 15. Semakin besar nilai RPBIS. dikatakan soalan terlalu mudah MCS adalah singkatan Mean Criterion Score (Markat Kriteria Min) Berdasarkan data.C dan D.0 . Kumpulan calon yang lemah memilih opsyen D RPBIS adalah singkatan korelasi R Point Biserial menunjukkan indeks diskriminasi setiap opsyen.5.8. semakin kuat keupayaan opsyen itu mendiskriminasi antara kumpulan calon cerdas dengan kumpulan calon lemah. ran 1 Penukaran Nilai p kepada nilai Delta mengunakan Skala Delta pada Min Delta = 13.0 dan Sisihan Piawai Delta = 4. dikatakan soalan terlalu sukar Jika P > 0. Tanda + dan .

8 10.7 12.0 9.9 8.4 13.6 11.7 14.4 P 0.1 16.03 0.8 8.5 15.8 0.3 10.5 11.3 14.6 17.5 16.7 16.15 Terlalu sukar Delta > 17 0.3 13.9 0.9 16.1 - Nota Pendek Nilai P < 0.6 14.9 10.1 15.0 7.4 9.5 - 0.9 6.1 14.0 10.16 Sederhana Delta 9.4 0.2 17.5 10.2 8.84 .2 11.09 18.08 18.01 17.1 12.5 14.7 - 0.5 0.7 15.9 13.9 11.0 15.16.4 Nilai Delta 0.7 0.9 16.5 7.02 17.2 15.4 16.6 0.8 0.85 keatas Terlalu Sukar Delta < 9.1 13.1 14.8 9.3 Nilai 0.3 11.1 11.3 7.8 > 0.2 13.8 12.7 13.3 8.2 10.0 12.7 11.3 - 0.1 9.9 9.5 12.2 9.0 8.8 11.2 0.07 18.4 15.5 10.6 7.8 15.6 10.2 12.2 14.4 11.7 9.0 13.0 .00 18.0.3 16.8 14.8 14.0 15.5 13.6 0.9 0.1 6.6 12.05 19.4 12.1 0.9 12.04 17.0 Penilaian Item ran 2 h Pengiraan Indeks Kesukaran Bagi Item Struktur/Esei .7 13.5 17.00 0.0 13.06 19.0.3 12.

tuliskan markah bagi setiap item 3 Dalam ruang B. tuliskan bilangan pelajar yang mencuba item Dalam ruang min. hitung min skor setiap item 4 Min = J / Bilangan Pelajar 5 Indeks kesukaran = Min / Markah penuh Item 6 Indeks cuba = B / Bilangan sampel . termasuk sifar 2 Dalam ruang J.1(a) Item Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J B Min Indeks Kesukaran Indeks Cuba 6 1(b) 2(a) 2(b) 2(c) 3 4 4 3 3 4 10 10 1 Isikan markah bagi setiap item yang dicuba oleh calon.

Item 1 2 3 4 Kunci C B A C Kumpulan T R T R T R T R A 2 2 2 1 11 12 0 0 B 1 2 10 10 2 1 1 0 C 11 5 1 0 1 0 1 5 D 1 1 1 2 1 1 12 6 O 0 2 1 2 0 1 1 4 Dengan menggunakan rumus : T .R D=___________________atauD=_______________ 1/2 (NT + NR) NT @ NR dengan keadaan .R T .Lampiran 4 oh pengiraan indeks diskriminasi bagi item objektif aneka pilihan menggunakan kaedah pembahagian aras prestasi p Bilangan Sampel = 50 Bilangan Item = 4 [Berdasarkan 30% kumpulan cerdas (T) dan 30% kumpulan lemah (R)] No.

.067 = 12 . bukan nota/panduan rasmi ) Kembali Ke Aacaan | Keselamatan Fizikal | Keselamatan Personel | Keselamatan Dokumen | Keselamatan ICT | Tafsiran | | Koleksi Panduan | Koleksi Laporan | Kembali | Dibina pada 05/28/04 dan dikemaskini pada 04/17/2010 oleh Azizi@2004 ..T R = bilangan pelajar dalam kumpulan cerdas yang menjawab dengan betul = bilangan pelajar dalam kumpulan lemah yang menjawab dengan betul NT = jumlah pelajar dalam kumpulan cerdas NR = jumlah pelajar dalam kumpulan lemah Indeks diskriminasi bagi item 1 Indeks diskriminasi bagi item 2 Indeks diskriminasi bagi item 3 Indeks diskriminasi bagi item 4 = 11 .akan disambung kelak " selepas ini adalah Penggreddan nyak lagi tafsiran yang ada didalam tatacara tetapi penulis hanya menulis beberapa perkara yang dianggap penting agai panduan. insyaallah.0 = 11 .4 Selamat Mencuba "sabar lah menanti .12 / 15 = .10 / 15 = 0.. ( Nota ini adalah nota panduan sahaja.6 / 15 = 0.5 / 15 = 0. sila pohon dengan menulis kepada penulis secara rasmi... insyaallah dengan surat rasmi bolehlah berkongsi bersama sedikit ilmu pengetahuan.4 = 10 . Tafsiran lain-lain boleh dipohon dengan menulis kepada Pengarah Peperiksaan atau jika masih tidak b mulakan latihan ini .0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful