3.1 3.2 3.3 3.4 3.

5

Pengertian Ibadah Skop Ibadah Pembahagian Ibadah Syarat Ibadah Kesan Ibadah Dalam Kehidupan

Allah s.w.t. menjadikan dan menempatkan manusia di bumi adalah untuk menyempurnakan tiga tugas iaitu ibadah, khalifah dan pemakmur bumi. Ibadah merupakan tugas utama sekali diantara dua tugas yang lain manusia dijadikan oleh Allah s.w.t. sebagai mana diterangk oleh Allah dalam surah al_Dzariat ayat 56 ;-

"Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadat kepada ku”.

Konsep ibadat dalam Islam pula merangkumi segala kegiatan manusia sama ada dari segi rohaniah, jasmaniah, dunia, akhirat, zahir dan batin yang mencakupi semua perkara dan perbutan yang sesuai dengan suruhan dan larangan Allah s.w.t iaitu mentaati segala yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang.

Kewajipan rasul yang diutuskan kepada manusia adalah untuk menyeru melakukan ibadah kepada Allah seperti dalam firman allah yang bermaksud :1. "Dan (Isa) al-Masih berkata : " Wahai Bani Israel, beribadatlah kamu kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu" - Surah al-Maidah : 72. 2. " Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia menyeru : Wahai kaumku, beribadatlah kemu kepada Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain daripadaNYa."

3. " Dan kepada kaum'Ad (kami mengutuskan) saudara mereka Hud. Ia menyeru : Wahai kaumku, beribadatlah keamu kepada Allah, tidak ada tuhan bagimu selain daripadaNya. Kamu hanyalah mengadangada sahaja" -surah Hud:61
4. " Sesungguhnya Kami telah mengutuskan kepada setiap umat itu rasul (untuk menyeru) supaya kamu beribadat kepada Allah dan menghindari Taghut" surah al-Nahl : 36.

tetapi ibadah yang diperintah Allah atau yang disyariatkan ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama iaitu kemuncak kehinaan diri seseorang bila berhadapan dengan Allah dan kemuncak kecintaannya kepadanya. Taimiyah menyatakan. merendah diri dan tetap hati kepadanya. Sheikh Ibn. tunduk. merendah diri.Dari segi bahasa bererti. Dalam kata lain ibadah ialah segala aktiviti manusia yang zahir dan batin dalam mengerjakan sesuatu perkara atau meninggalkannya sematamata dengan niat mencari keredhaan Allah. perkataan. patuh dan taat. sikap. sama ada keyakinan. Al-Tabari pula. . zahir atau batin. menjelaskan maksud ibadah iaitu khusyu‟ kepadanya. amal perbuatan. Sebagai kesimpulan ibadah bermaksud :merangkumi segala perkara yang disukai Allah dan diredhaiNya. tunduk patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah. “Ibadah asal maknanya kehinaan. Dari segi syara‟ diertikan sebagai taat.

ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah subhaanahu wa taaala. Firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. (AlBaqarah:1-2) . Jelasnya. jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. tunduk. Al-Quran menjelaskan bahawa ibadah sebagai ubudiyyah dan ketaatan.Abu Al-Ala Al-Maududi. patuh dan taat Istilah : Taat. patuh dan merendah diri kepada Allah. tunduk. Mentarifkan ibadah daripada segi bahasa dan istilah di dalam bukunya Asas-asas Islam seperti berikut: Bahasa: Merendah diri.

Melaksanakan segala yang disuruh terbahagi kepada dua. 1. Sekiranya dilakukan mengikut cara yang sepatutnya dan tidak mencanggahi syara' akan dikira sebagai ibadah.t.t.- 1. Larangan iaitu Allah s. Berlandaskan pengertian ibadah dari segi istilah yang pertama dapatlah difahami bahawa ibadah meliputi segala perbuatan. Dari segi zat ibadah iaitu : Segala perkara yang disukai dan diredai Allah s. sama ada perkataan atau perbuatan. dengan melaksanakan segala yang disuruh menurut cara Rasullullah s. ibadatan wa ubudiatan yang dari segi bahasa bererti : Menurut perintah Allah. menyuruh manusia meninggalkan sesuatu perkara.w.w. tunduk dan menghinakan diri kepadaNya. 2.Ibadah berasal daripada perkataan Arab abada Allah.w.t. . zahir atau pun batin 2.a.w. ya'budu. Manakala sudut kedua dilihat dari segi peranan manusia iaitu : Taat kepada Allah s. menyuruh manusia melakukan sesuatu perkara . perkataan dan niat manusia.w.t. Ibadah dari segi istilah boleh dilihat dari dua sudut . Suruhan iaitu Allah s.

ringan dan dalam kemampuan manusia melaksanakannya. Ketiga : Memelihara keseimbangan antara rohani dan jasmani.t. .w.t.Pertama : Ibadah hanyalah hak Allah s. Keempat : Ibadah dalam Islam bersifat mudah. Kedua : Ibadah yang dilakukan mestilah secara langsung atau terus kepada Allah s. tanpa sebarang perantaraan.w.

. dan al-mutabaah mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi s.a. Penerimaan ini dapat diketahui secara umumnya melalui tingkahlaku seseorang itu selepas ibadah. Seseorang yang sudah diterima amalannya dengan penerimaan maqbul tidak semestinya ia automatik mendapat penerimaan mabrur. jika seseorang itu menunaikan solat dalam erti kata yang sebenarnya solat itu dapat mencegahnya daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Di sini timbul syarat yang kedua iaitu al-mutabaah.w. agar segala amalan tidak terkeluar dari batasan syara' atau mencanggahinya. tetapi setiap penerimaan mabrur mesti bermula dengan penerimaan maqbul.t. Amal ibadah merupakan ketetapan syara'. segala suruhan dan larangan bukan ciptaan manusia dan manusia tidak berhak mencampuri urusan ini. Mereka ditugaskan melaksanakannya. Sebagai contoh.w.Kelima : Ikhlas Amal ibadah dikira sah dan diterima (maqbul) dengan dua syarat iaitu: Ikhlas kerana Allah s.

puasa dan zikir belum memadai untuk menjadikan ia sebagai seorang Muslim yang solih. Kegiatan-kegiatan taqwa yang dikerjakan oleh seseorang seperti solat.Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai „ibadah apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi untuk mencapai keredaan-Nya serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyari‟atkan oleh-Nya. Seorang muslim yang solih itu adalah seorang yang menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Ini bermakna ia menjadikan seluruh masa dalam hidupnya dan setiap tindakannya sebagai sesuatu yang ditujukan untuk mendapat keredaan Allah Oleh itu tidak terdapat ruangruang di dalam hidupnya dan tidak terdapat sesuatu pun daripada perbuatannya yang terlepas dari patuh mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah . Islam tidak menganggap „ibadah-‟ibadah tertentu sahaja sebagai amal salih malah ia meliputi segala kegiatan lain.

.Demi tujuan ini ia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Allah ia rela untuk mengorbankan apa sahaja yang ada padanya walaupun ini bererti harta benda yang paling dikasihi dan jiwanya sendiri. Tetapi Islam menetapkan seluruh kehidupan manusia adalah medan „amal dan persediaan bekalan bagi para mu‟min sebelum mereka kembali berhadapan dengan Allah di Hari Pembalasan nanti.‟ Dari sini jelaslah bahawa islam tidak membataskan ruang lingkup „ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja. Itulah sebabnya perbezaan di antara seorang yang berjihad pada jalan Allah bagi membentuk masyarakat yang Salih dengan seseorang yang membataskan kegiatan „ibadahnya kepada bidang-bidang yang tertentu sahaja amatlah jauh Orang yang pertama lebih tinggi martabatnya dan lebih hampir kepada Allah.

Oleh itu ruang lingkup „ibadah di dalam islam sangatlah luas Ia adalah seluas tempoh hayat seseorang muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa sahaja „amal yang diredai oleh Allah di dalam tempoh tersebut. .Apa sahaja kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penuh ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah serta dikerjakan menurut ketetapan-ketetapan syara‟ maka ianya dianggap sebagai „ibadah yang dikumpulkan sebagai „amal salih.

„Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang balk bagi tujuan untuk memelihara kehormatan diri. iii „Amalan tersebut mestilah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah (s. ii. „Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui islam bersesuaian dengan hukum-hukum syara‟ dan tidak bercanggah dengan hukumhukum tersebut. maka tidaklah sekalikali ia dijadikan „amalan „ibadah.): “Bahawa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerana dengan memperelokkan kerjanya.w. Adapun „amalan-‟amalan yang diingkari oleh Islam dan ada hubungan dengan yang haram dan ma‟siat. menyenangkan keluarganya. “ (Muslim) .a. memberi manfa‟at kepada umat seluruhnya dan bagi mema‟murkan bumi sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah.Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkut dengan individu mahupun dengan masyarakat adalah „ibadah menurut islam selagi mana ia memenuhi syarat-syarat tertentu:Syarat–syarat tersebut adalah seperti berikut i.

tidak khianat. Ketika membuat „amalan tersebut hendaklah Sentiasa menurut hukum-hukum syara‟ dan ketentuan batasnya. tidak menipu dan tidak menincds atau merampas hak orang.iv. tidak menzalimi orang lain. bila sahaja seorang mu‟min dapat menyempurnakan kelima-lima syarat di atas dalam mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap hari. “ (Al-Munafiqun 9) Firman Allah “Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh pemiagaan ataujual beli dari mengingati Allah mendirikan salat dan menunaikan zakat “ (An-Nur: 37) Jadi. maka dia akan dikira sentiasa ber‟ibadah kepada Allah meskipun dia tidak duduk di dalam masjid ketika membuat kerja-kerja tersebut. Tidak mencuaikan „ibadah-‟ibadah khusus seperti salat zakat dan sebagainya dalam melaksanakan „ibadah-‟ibadah umum Firman Allah “Wahai orang-orang yang beriman janganlah harta-harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah batangsiapa berbuat demikian maka mereka sebenarnya orang-orang yang rugi. v. .

Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam. Semasa membuat pekerjaan tersebut hendaklah sentiasa menurut hukumhukum syariat dan batasnya. tari menari. 2. 4. Sama ada untuk memelihara kehormatan diri atau menyenangkan keluarganya atau memberi manfaat kepada umatnya atau untuk memakmurkan bumi Allah sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah. 3. perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Sesuai dengan hukum syariah dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. tidak menipu dan tidak menindas atau mencampur hak orang. Segala pekerjaan duniawi itu tidak melalaikan dan mencuaikan dari melaksanakan kewajipan ibadah. tidak menzalimi orang. Khususnya seperti sembahyang. puasa dan sebagainya sesuai dengan firman Allah : . Allah bersifat bersih dan baik. Adapun amalanamalan yang diingkari Islam seperti pekerjaan yang ada hubungannya dengan riba. tidak menerima amalan yang kotor kecuali yang baik dan bersih sahaja.Sesuatu pekerjaan atau sebarang amalan itu boleh dijadikan sebagai ibadah kepada Allah sekiranya memenuhi syarat-syarat seperti berikut : 1. Orang yang melakukan hendaklah beragama Islam. 5. Amalan-amalan itu dikerjakan hendaklah dengan niat yang baik. tidaklah sekali-kali menjadi ibadah.

mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkuasa. Ibadat dalam Islam dibahagikan kepada 2 bahagian. Contoh. . solat lima waktu sehari semalam.- 1. Berbentuk fardhu ain yang merangkumkan ilmu dan amal.shahadat. Ibadah Khusus    Iaitu kepatuhan dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan. berpuasa dalam bulan ramadhan..

” Perbuatan solat ialah perbuatan komunikasi dan perhubungan individu antara hamba dengan Pencipta iaitu Allah s. kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. dia sangat bakhil. Firman Allah s. Tujuannya:adalah untuk mendidik sifat bertakwa.Islam telah menyebut tentang kepentingan solat dalam pelbagai sudut.t dalam surah al-Ma‟rij: 19-20 yang bermaksud: “Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil) kedekut. dia sangat resah gelisah dan apabila dia beroleh kesenangan.w.w. Ianya merupakan satu ibadah khusus yang diwajibkan ke atas semua hamba tanpa terkecuali sekali pun ber ada dalam keuzuran. sabar dan sebagainya. . apabila dia ditimpa kesusahan.t.

Sebagaimana sabda Rasulullah s. Sebagaimana perisai seorang dar ipada kamu daripada pembunuhan.Puasa membentuk peribadi muslim. Walaubagaimanapun terdapat amalan-amalan puasa sunat yang dilaksanakan oleh individu bagi memantapkan lagi keimanan yang dimiliki serta ber harap ganjar an pahala yang lebih banyak berpanjangan.” .w yang bermaksud: “Puasa itu adalah pengawal daripada neraka jahanam. Puasa yang difardhukan selama sebulan dalam setahun mampu melatih diri manusia supaya bersabar dan berjuang menentang naluri hawa nafsu liar yang merangsang kepada maksiat sekaligus meningkatkan tahap keimanan dan keperibadian muslim.a.

Justeru itu puasa menjadi fardhu yang diwajibkan ke atas mukmin sebagai mendidik mereka dari melakukan perkaraperkara yang keji seperti minum arak.” .w yang bermaksud: “Puasa itu adalah separuh daripada iman. Tarbiah yang paling tepat ialah dapat mengawal manusia dari menghindari perkara larangan.perkara yang mendatangkan dosa.a. Kesabaranlah yang dapat mendidik manusia dari melakukan perkara.a). sabda Rasulullah s. Sebagaimana Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada Abu Hurairah (r. zina dan seumpamanya.

t daripada sifat-sifat maz mumah yang ber sarang dalam hati jika zakat ditunaikan dengan penuh rasa keinsafan dan keikhlasan. 2. . Allah s.w.” Orang yang mengeluarkan zakat Allah tumbuhkan dalam hatinya manis dan lazatnya iman.w.t tidak menerima sedekah daripada harta ghulul (harta curi) kerana orang yang bersedekah perlu amanah dan sebagainya.w.Zakat merupakan satu lagi tanda dan bukti keimanan seseorang terhadap PenciptaNya. Banyak fadhilat zakat antaranya :1. Dibersihkan hatinya oleh Allah s. dapat berkongsi kekayaan dan kesenangan bersama mereka yang kurang mampu. Firman Allah s.t dalam surah al-Baqarah ayat 264 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah r osakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan dan (kelakuan) yang menyakiti.

Firman Allah s. Haji merapatkan jurang perbezaan dan taar uf yang syumul antara umat Islam. Maka sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadah haji itu.t adalah sama sahaja.w. Haji mengingatkan manusia kepada taraf semua hamba di sisi Allah s.t dalam surah al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud: “Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. kekuatan dan komitmen yang tinggi daripada umat Islam terhadap segala ujian dan mehnah yang ditemui sepanjang bermusafir ke rumah Allah yang agung (Baitillahilharam). Haji melatih kesabaran. maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat.” Pembentukan peribadi muslim melalui ibadah haji ialah: Haji melatih seseorang bersabar.     .w.

w. Perlaksanaan rukun Islam yang lima di atas merupakan fardhu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim tanpa terkecuali. kecantikan peribadi sebenar dan kegigihan yang mantap dalam merealisasikan konsep sebenar kefardhuan yang menjadi fardhu ain ke atas seseorang.t yang telah diamanahkan sejak azali lagi . Amalan fardhu ain adalah komponen yang penting perlu diterapkan.Kesimpulan daripada kelima-lima ibadah khusus yang dihuraikan di atas dapat mempengaruhi pembentukan dan sakhsiah individu muslim yang cemerlang sama ada di dunia dan juga akhirat. diberi penghayatan dan penambahbaikan amalan . Seseorang itu menjadi muslim yang soleh berjaya dan cemerlang adalah berlandaskan kepada ketaatan dan kewajipan mentaati segala perintah dan suruhan Allah s. Di sinilah juga terletaknya keupayaan seseorang. Ianya juga merupakan lambang pengakuan manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah s. ketinggian iman.w.t dalam pelbagai sudut.

t. Kedua-duanya adalah menuju kepada satu tujuan yang sama iaitu hanya untuk mendapat keberkatan dan ker edhaan Allah s. Ringkasnya segala urusan manusia dalam bidang tersebut tetap dihitung gerak gerinya di sisi Allah s. Bidang ini tentunya berkaitan dengan urusan masyarakat.w.w. Ibadah umum juga disebut sebagai fardhu kifayah.Bermaksud kegiatan muslim dalam bidang yang lain daripada bidang yang telah disebutkan di atas. sunat. Penilaian dalam bentuk hukum berkaitan seperti hukum wajib. keluarga dan negara.t semata-mata. makruh dan harus akan ditanggung oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Berdasarkan kepada huraian ini jelas Islam tidak ada garis pemisah antara dua ibadat yang telah disebutkan di atas sama ada ibadah fardhu ain dan juga fardhu kifayah. haram. .

 Pekerjaan atau ibadah yang dilakukan adalah diniatkan sematamata kerana Allah s.w. Tidak lupa kepada Allah dan sentiasa tunduk pada Pencipta yang Satu dalam melaksanakan lain-lain tuntutan atau pekerjaan.w. Jika manusia benarbenar menyedari hakikat ini.t. Perlu ada kaitan dan hubungan antara hamba dan PenciptaNya.    . Sentiasa membuat hubungkait amalan di dunia ada kaitannya dengan hubungan di akhirat serta mengambil kira sepenuhnya halal haram yang menjadi suruhan dan tegahan.t. InsyaAllah sepanjang kehidupannya akan diredhai dan diberkati Allah s.

w.t dalam surah al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s.w itu suri teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah s.Hubungkait pekerjaan hari ini dengan perhitungan hari akhirat sangat penting dalam membuktikan realisasi sebenar kehidupan yang terarah dan berpedoman tanpa lari daripada landasan sebenar.” . Ini adalah berdasarkan dengan firman Allah s.a.w.t dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

. Amalan dilakukan dengan niat yang baik.w.     Amalan mestilah bersesuaian dengan hukum Islam. zakat dan seumpamanya. Amalan tersebut perlu menurut lunas-lunas syarak. Tidak mengabaikan ibadah fardhu ain yang utama iaitu solat. Yusuf al-Qardhawi telah memberikan syarat-syarat sesuatu itu mendapat status ibadah ialah melalui beberapa perkara iaitu. Amalan perlu dilakukan dengan ikhlas dan seelok-eloknya.Di dalam Islam ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja. asalkan fokus dan niat sebenar adalah kerana Allah s.t.

Semua individu tidak terkecuali memikul tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah khusus seperti solat. Segala pengabdian dan urusan manusia hendaklah tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan perlu disertakan dengan niat yang sebaik-baiknya.Kesimpulannya ibadah merupakan satu kepatuhan dan kerendahan hati melaksanakan segala perintah Allah s.t.w. zakat. Islam tidak memisahkan antara ibadah khusus dan ibadah umum asalkan dilaksanakan mengikut hukum syarak yang sah. Begitu juga dengan fardhu kifayah atau ibadah umum yang tidak terkecuali dalam kehidupan manusia. puasa dan sebagainya. .

Seterusnya mendorong sesorang itu senantiasa memperbanyakkan amal solehnya. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah s. Setiap individu muslim akan merasa sentiasa terikat dengan hukumhukum Allah s.t. Ibadah boleh menyuburkan keimanan seseorang muslim.t dalam surah az-Zariat ayat 56 yang ber maksud: “Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri kepadaKu.w. Perlaksanaan ibadah yang baik mampu memberi kesan yang baik kepada individu dan masyarakat.w. Ibadah yang menepati syariat Islam adalah bertitik tolak daripada akidah yang sempurna.      Beribadah dengan cara yang betul dapat mencapai motif amal ibadah yang mantap.” .w. Pembentukan akhlak yang mulia adalah terhasil daripada amalan ibadah yang menepati syariat dan diterima oleh Allah s.t.

Manakala akhlak yang kotor menunjukkan jiwa yang kotor. Melalui ibadahlah mampu membentuk akhlak mulia seseorang.  Akhlak yang baik menunjukkan hati yang luhur dan bersih. . Menurut al-Qur an akhlak seseorang mencerminkan kebersihan hati seseorang juga.

Manakala ibadah haji pula mampu mendisiplinkan diri seseorang muslim daripada perkara-perkara yang fasik. nescaya Allah mengetahuinya. maka ia tidak boleh bercakap kotor (atau bersetubuh) berbuat fasik dan bantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji.w. bersedekah dan seumpamanya. Ibadah puasa pula mempunyai hikmah yang tersendiri. maka fardhu solat setiap lima waktu wajib ditunaikan.t dalam surah alBaqarah ayat 197 yang bermaksud: “(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” . barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Sebaik sahaja azan berkemundang. Ianya bukan sahaja melatih diri manusia dari menahan lapar dan dahaga tetapi mampu melatih seseorang melakukan sifat-sifat terpuji seperti tolong menolong. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Selain menandakan kesyukur an atas nikmat Allah s. sombong dan takabur. Ibadah ini berupaya memelihara diri manusia dari melakukan sebarang kemungkaran. Sebagaimana Firman Allah s.t puasa mampu melatih kita supaya bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah seperti hasad dengki. tamak haloba.w.   Sebagai contoh:Solat mampu membentuk peribadi muslim yang syumul. Bekalkanlah dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal.

w.t.w. .t wajar menerima ganjaran pahala yang besar di sisi Allah s.w.w. Setiap individu muslim percaya bahawa segala tingkah lakunya dikawal oleh Allah s.t melalui far dhu ain dan juga fardhu kifayah yang telah ditetapkan syariatnya dalam Islam.Ringkasnya apa jua ibadah yang diniatkan dilakukan kerana Allah s.t. Keimananlah yang mampu membentuk kesedaran seseorang melaksanakan segala tanggung jawabnya terhadap Allah s.

dan Dia Maha Kuasa (membalas amal kamu). Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran: “Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. (Al-Mulk:2) Oleh itu ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas.Islam amat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi mencapai keredhaanNya serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan olehNya. (bagi orang-orang yang bertaubat). Ia adalah seluas tempoh hayat seseorang Muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa saja amal yang diredhai oleh Allah dalam tempoh tersebut. . Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekalan bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. lagi Maha Pengampun.