JABATAN BAHASA UNIT PRAUNIVERSITI SMK PENGKALAN CHEPA 1 16100 KOTA BHARU KELANTAN.

.

PERANCANGAN PdP BAHASA MELAYU STPM

PENGGAL 3
2013

PERANCANGAN PdP BAHASA MELAYU STPM PENGGAL 3 2013
TINGKATAN ENAM ATAS

TARIKH

PERANCANGAN BAB / TEMA / TAJUK
WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK Pendedahan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Penggal Tiga (Ujian bertulis pentaksiran pusat ; BM Penggal 3 910/3) Bahagian A: (20 markah) Soalan aneka pilihan Bahagian B: (45 markah) Soalan berstruktur PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) Pendedahan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Penggal Tiga Pengenalan penulisan esei ilmiah (910/5) Kerja kursus / Kerja projek-Penulisan esei ilmiah Pilih 1 daripada 2 tema yang diberikan & hasilkan satu esei ilmiah. (17%) 50 Penentuan tajuk penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan fail PBS kumpulan dan kulit esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

CATATAN

09/06/1313/06/13

-skop tugasan
-jadual kerja -bincang tema/tajuk - riso borang - tampal nama ahli kumpulan

1.Variasi bahasa (16 waktu)
16/06/1320/06/13 Konsep variasi bahasa Jenis variasi bahasa - Dialek / Idiolek / Pijin / Kreol / Slanga (juga; isoglos, diaglosia, subdialek, dwibahasa, multibahasa) PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah - teknik penulisan esei ilmiah - sesi pertemuan guru-pelajar (untuk bimbingan) - kumpul data/maklumat - susun dapatan - persembahkan data dalam bentuk penulisan esei ilmiah - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei Fokus terancang ; siapkan tajuk (2 markah) dan senarai kandungan (2 markah) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Variasi bahasa Bahasa formal Bahasa tak formal Bahasa halus Bahasa kasar Bahasa istana / dalam Bahasa basahan Bahasa baku Bahasa mesra Bahasa pasar PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan penghargaan (2 markah)

Penilaian kemahiran insaniah dilakukan sepanjang pelaksanaan penulisan esei ilmiah Rekodkan butiran berjumpaan gurupelajar dalam lampiran 4

23/06/1327/06/13

Pengenalan (4 markah) - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

2.Wacana (12 waktu)
Konsep wacana - Ciri wacana ; Kohesi ; Koheren PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan Objektif Kajian (4 markah) Kepentingan Kajian ( 2 markah) - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Wacana Jenis penanda wacana - Penanda penghubung - Penanda rujukan - Penanda penggantian - Penanda leksikal - Penanda ellipsis / pengguguran PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan Skop Kajian (2 markah) Batasan Kajian (2 markah) - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

01/07/1304/07/13

07/07/1311/07/13

3.Retorik (12 waktu)
Konsep retorik Jenis retorik dan cirinya - Pemerian / Pemujukan / Penceritaan / Pendedahan / Penghujahan PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan Kaedah Kajian (3 markah) - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Retorik Teknik penyampaian idea Deduksi / Induksi / Analogi / Eklektik 21/07/1325/07/13 PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; melaksanakan kajian penyelidikan - kumpul data/maklumat - susun dapatan WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

14/07/1318/07/13

28/07/1305/08/13

UJIAN TOPIKAL
PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; melaksanakan kajian penyelidikan - kumpul data/maklumat - susun dapatan - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei

Cuti persekolahan (06/08/13-17/08/13) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

4.Laras bahasa (8 waktu)
Konsep laras bahasa Jenis dan ciri laras ; laras sains, ekonomi, undang-undang, agama, sukan, sastera, resepi, dan iklan PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan Dapatan Kajian (20 markah) - persembahkan data dalam bentuk penulisan esei ilmiah mengikut format - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

18/08/1322/08/13

5.Semantik (12 waktu)
Konsep semantik Makna denotatif dan makna konotatif Konsep, perkataan, dan rujukan 25/08/1329/08/13 PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; siapkan Rumusan Kajian (2 markah) Penutup (2 markah), Nota Akhir/Bibliografi (2 markah), dan Lampiran (1 markah) - persembahkan data dalam bentuk penulisan esei ilmiah mengikut format - semak & penambahbaikan terhadap kualiti esei WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Semantik (a) sinonim (b) antonim (c) hiponim (d) homonim (meliputi homograf dan homofon) (e) polisim (f) mironim Perubahan makna Peluasan makna Penyempitan makna PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) PdP pelaksanaan penulisan esei ilmiah Fokus terancang ; prapenghantaran – kompilasi komprehensif Pemeriksaan item berdasarkan format WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK

01/09/1305/09/13

6.Pragmatik (20 waktu)
08/09/1312/09/13 Konsep pragmatik Bahasa dalam konteks budaya Peribahasa - perumpamaan

15/09/1319/09/13

- pepatah / bidalan - kiasan PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) Penghantaran esei; guru menerima, menyemak, dan menilai esei ilmiah (esei disemak sebelum pembentangan dijalankan) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Pragmatik - kata hikmat - simpulan bahasa - perbilangan PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) Sesi pembentangan ; menilai pembentangan penulisan esei ilmiah calon secara individu. (5-10 minit seorang) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Pragmatik Ragam bahasa - sindiran, menggiat, mengejek, terbalik, merajuk, tempelak, herdik, besar/melampau, kecil/merendah, nasik, turun, pertanyaan ingkar, bahasa seruan atau keluhan, berulang, bertimbal, bahasa bukan, bahasa jenaka PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) Sesi pembentangan ; menilai pembentangan penulisan esei ilmiah calon secara individu. (5-10 minit seorang) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK … sambungan Pragmatik Kesantunan berbahasa - Konsep kesantunan berbahasa - Ciri kesantunan berbahasa dalam konteks lisan dan tulisan ; penggunaan ungkapan bertatasusila, ganti nama diri, bentuk sapaan, gelaran, dan rujukan kerhormat, dan penggunaan intonasi dan gaya PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) Sesi pembentangan ; menilai pembentangan penulisan esei ilmiah calon secara individu. (5-10 minit seorang) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK Ulang kaji keseluruhan untuk ; Peperiksaan Percubaan STPM (Ujian bertulis 910/3 ) PENULISAN ESEI ILMIAH (HASIL PENYELIDIKAN) Sesi pembentangan ; menilai pembentangan penulisan esei ilmiah calon secara individu. (5-10 minit seorang) *MPM cadangkan pembentangan berakhir pada 11/10/13
*mulai; 14/10/13-03/11/13 ; Penyelarasan PBS serta pengisian & penghantaran markah melalui e-submission

*Esei boleh dihantar sebaik sahaja siap (tidak semestinya bermula pada 9/9/13)

MPM cdgkan pembentangan mulai 17/9-11/10

22/09/1326/09/13

23/09/13–11/10/13
Pengisian / penghantaran markah melalui e-submission

29/09/1303/10/13

06/10/1314/10/13

KPK/PN/PD/MPM (28/10/1315/11/13)

* Penyelarasan PBS oleh KPK, PN, dan PD dari 14/10/13-3/11/13 daripada sampel (esei calon) yang mendapat markah baik, sederhana, dan lemah.

Cuti Hari Raya Aidiladha ; 15 & 16hb. Oktober 2013 20/10/1324/10/13 WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK Peperiksaan Percubaan STPM (Ujian bertulis 910/3 ) Bahagian A: (20 markah) Soalan aneka pilihan Bahagian B: (45 markah) Soalan berstruktur Masa ; 1 jam 30 minit Markah 65 (wajaran 22%) WACANA/RETORIK/VARIASI/LARAS/SEMANTIK/PRAGMATIK Perbincangan dan maklum balas peperiksaan percubaan Ulang kaji keseluruhan untuk peperiksaan STPM bertulis Peperiksaan STPM Penggal 3; 910/3 (6,7,13,14,18 Nov) Cuti akhir tahun (bermula 15/11/13) 23/11/13 Ujian bertulis MUET Ujian Speaking MUET (21-23 dan 28-30)

27/10/1331/10/13

06/11/13

* penyimpanan evidens penulisan esei ilmiah calon di sekolah ; dari tarikh penyelarasan tamat hingga keputusan STPM diumumkan (November 2013-April 2014) * tarikh pendaftaran ulangan ; 10/2/14-14/2/14 * Peperiksaan ulangan ; Mac 2014 (12, 13, 17, 18) * rujuk laman sesawang MPM dari masa ke masa ( bagi sebarang perubahan tarikh) * tokok tambah mengikut kesesuaian

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.