BIDANG KAJIAN ESEI ILMIAH BIL.

1.

SKOP KAJIAN
Bahasa Melayu Kuno

CONTOH TAJUK KAJIAN YANG BOLEH DITERIMA
• • • Kosa Kata Pinjaman Bahasa Sanskrit dalam Laras Pemerintahan dan Pentadbiran Sejarah Perkembangan Aksara Jawi pada Zaman Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dari Abad ke-15 hingga Abad ke-19 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Mengembangkan dan Memartabatkan Bahasa Melayu Sumbangan Frank Swetthenham dalam Bahasa Melayu Penggunaan Kosa Kata Bahasa Inggeris dalam Beberapa Karya Puisi Karya Usman Awang Peminjaman Unsur Bahasa Asing dalam Bahasa Melayu Dialek Melayu Kelantan: Penggunaan vokal e Taling Fonologi dalam Dialek Melayu di Kuala Kangsar, Perak Beberapa Kesalahan Bahasa di Atas Papan Notis Iklan Penggunaan Imbuhan dalam Dialek Terengganu Jenis dan Penggunaan Kata Ganti Nama Diri dalam Keluarga Masyarakat Melayu Fungsi Makna Imbuhan PeN- dalam Bahasa Melayu Kosa Kata Asing dalam Dialek di Daerah X Kesalahan Morfologi dalam Media Cetak Kesalahan Penggunaan Ayat dalam Komunikasi Lisan di Media Massa Kepelbagaian Jenis Ayat Perintah bagi Kaedah Penyoalan Lisan dalam Sesi Pengajaran dan Pembelajaran Guru Bahasa Melayu di Sek. Men. Keb. X Koheran dan Kohesi dalam Teks Khutbah Jumaat di Masjid Jamek Kuala Lumpur Pendedahan dan Penghujahan dalam Pidato Retorik Pemerian dalam Novel ‘Ombak Rindu’ Karya Fauziah Ashari

2.

Bahasa Melayu Klasik

3.

Bahasa Melayu Moden

• •

4.

Unsur Asing dalam Bahasa Melayu

• •

5.

Fonetik dan Fonologi

• •

6. 7.

Sistem Ejaan Bahasa Melayu Morfologi

• • • • • • • •

8.

Sintaksis

9. 10.

Wacana Retorik

• • •

Kaji dokumendokumen yang berkaitan dengan perkaraperkara tersebut. Variasi Bahasa • • • 12. Rasional Tajuk: Persamaan dan Perbezaan antara Sistem Ejaan Za’ba dengan Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Bil 1. Selangor Penggunaan Bahasa Slanga dalam Kalangan Remaja di Taman Y Penggunaan Kata Adjektif dalam Laras Bahasa Iklan Perniagaan Beberapa Istilah Teknikal bagi Laras Undang-Undang Syariah di Malaysia Perubahan Makna Kata kerana Peluasan Makna bagi Perkataan yang berkaitan dengan Perkataan ‘Air’ Perkaitan Makna Dari Segi Leksikal dalam Bahasa Melayu Kepentingan Penggunaan Ragam Bahasa Sindiran dalam Masyarakat Melayu Lama Kata Sapaan dalam Keluarga Diraja Melayu Ungkapan Bertatasusila dalam Kalangan Pemandu Teksi di Kuching. dan jelaskan fungsi dan 4. . Berikan ulasan anda tentang perubahan yang dilakukan. Sarawak. Semantik • • 14. 2. bahasa rasmi dan bahasa pengantar di negara ini. Pragmatik • • • Variasi Bahasa Baku dalam Filem-Filem Seniman Agung P. Ramlee Percampuran Kod dalam Kalangan Peniaga-Peniaga di Pasar Borong Selayang. Pilih tiga tokoh bahasa Melayu moden dan Tajuk : Sumbangan Beberapa Tokoh huraikan sumbangan mereka dalam bidang Bahasa Melayu Moden dalam Bidang linguistik Melayu. Laras Bahasa • • 13. Bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Tajuk Buat kajian tentang persamaan dan perbezaan sistem ejaan lama (Ejaan Za’ba) dengan Sistem Ejaan Baru Bahasa Melayu.11. 5. Bahasa Rasmi dan Bahasa Pengantar di Negara Ini – Dokumen yang Berkaitan dengannya 3. Tajuk : Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Linguistik Melayu Bincangkan imbuhan kata nama dalam Tajuk : Imbuhan Kata Nama dalam bahasa Melayu. Buat perbandingan antara penggolongan Tajuk : Perbezaan antara Penggolongan perkataan yang dikemukakan oleh Za’ba Kata oleh Za’ba dengan Penggolongan dengan penggolongan perkataan mengikut Kata dalam Tatabahasa Dewan Tatabahasa Dewan.

8. Pilih satu dialek daerah (atau bahasa Tajuk : Perbezaan antara Bahasa/Dialek serumpun) yang jelas perbezaannya dengan Daerah X dengan Bahasa Melayu Baku bahasa Melayu baku dan tunjukkan perbezaan antara dialek/bahasa tersebut dengan bahasa Melayu baku dari segi sebutan. kemudian Akhbar Tempatan buat analisis tentang ragam dan bentuk ayat yang terkandung di dalamnya.Fungsi dan Maknanya Cari 3 atau 4 penulisan berbentuk rencana Tajuk : Ragam dan Bentuk Ayat dalam pendek dalam akhbar tempatan. Tajuk : Proses Penerbitan Ayat dalam Bahasa Melayu . 6. kemudian buat analisis tentang ciri-ciri wacananya. misalnya keratan akhbar daripada Pendapat ruangan “Pendapat Pembaca”) yang Tempatan panjangnya antara 800-1000 patah perkataan.maknanya. Analisis Wacana Ruangan Pembaca dalam Akhbar 7. 9. Panjang setiap rencana hendaklah lebih kurang 800 perkataan. Rakamkan 8-10 siaran berita televisyen Tajuk : Kesalahan Bahasa dalam Siaran tempatan dan buat analisis tentang Berita Televisyen kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. dan sistem panggilan Cari satu petikan (yang kandungannya agak Tajuk : ringan. Bahasa Melayu . 10. Huraikan proses penerbitan ayat majmuk dalam bahasa Melayu.