Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN

)

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN: PENGGUNAAN PETA MINDA BAGI MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID SLOW LEARNER TERHADAP KONSEP SAINS

NAMA PENGKAJI: SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN PISMP G 7.2

1

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN)

1.0 Pendahuluan Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat berilmu, saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis, kreatif dan berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara yang berkualiti adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, gigih dan bersikap objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

1.1 Pengenalan Setelah mencapai kemerdekaan, sistem pendidkan di Malaysia telah mengalami anjakan paradigma kearah pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. Perubahan abad ke – 21 menyaksikan cabaran yang lebih besar di dalam senario dunia pendidikan dan persekolahan. Cabaran era globalisasi, liberasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi memberi impak yang lebih besar terhadap permantapan sistem pendidikan di negara kita. Kemajuan dan sumbangan sains membuatkan kehidupan bertambah maju dan berkualiti khususnya dari segi inovasi dan pembikinan peralatan dan teknologi baru. Untuk ini, pendidikan Sains di Malaysia mestilah benar- benar berkualiti untuk membolehkan Negara terus maju dalam arus perkembanagan sains dan teknologi di peeringkat global. Hanya sesuatu yang logik diterima sebagai fakta sains. Jika tidak, perkara ini dianggap salah, khayalan atau tidak saintifik ( Tajul Ariffin Noordin,2010). Pembelajaran adalah proses membina penyampaian yang bermakna oleh

guru terhadap pelajar. Oleh itu, di sepanjang proses ini, kesalahan pelajar tidak penting, tetapi pembelajaran berfungsi untuk mengorganisasikan dunia pengalaman seseorang pelajar. Menurut Fosnot (1996), pembelajaran bukanlah bermatlamat

perubahan tingkah laku atau kemahiran tetapi lebih menekankan kepada pembinaan konsep dan pemahaman yang mendalam.

2

Kecenderungan dalam pembinaan keperluan dan aset sesebuah negara telah pun menjadikan ilmu Sains menduduki tangga teratas dalam senarai kepentingan bagi melonjakkan nama negara dari segi kecekapan. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan perkembangan dunia Sains dan Teknologi. Kini. kemodenan dan kemajuan. Perkara ini membawa implikasi seseorang perlu mengusai asas sebelum menguasai pengetahuan yang berikutnya. berkemahiran tinggi. nusa dan bangsa. Di samping itu juga. bantuan dan bimbingan guru sangat diperlukan. pendekatan pembelajaran yang betul dan tepat dilihat sebagai penyumbang ke arah merealisasikan kecemerlangan pendidikan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains yang mempunyai impian untuk melahirkan modal insan yang mempunyai keseimbangan diri terutama dari segi perkongsian idea dalam suasana yang tidak terancam bagi melahirkan insan berkebolehan. Mata pelajaran Sains mempunyai struktur dan isinya dapat disusun mengikut hieraki. Oleh itu. Pengajaran Sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran Sains yang memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai. bertanggungjawab dan berfikiran positif dalam membentuk suasana yang selesa kepada agama. sikap saintifik dan nilai murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan Sains. Oleh itu wajarlah jika konsep Sains itu ditekankan dalam 3 . kegagalan menguasai konsepkonsep asas secara berterusan menyebabkan murid ketinggalan dan sukar memahami pengajaran di tahap yang lebih tinggi. Kehilangan minat murid terhadap matapelajaran Sains juga sering dikaitkan dengan rendahnya penguasaan konsep asas murid. kemahiran .nilai murni yang diterima di persekitaran budaya Malaysia. Untuk memupuk sikap positif murid terhadap matapelajaran Sains.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Tiga elemen di dalam bidang Sains iaitu pengetahuan. Sains adalah satu bidang ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi bagi murid memahami keadaan di sekeliling mereka. penguasaan pengetahuan ilmu Sains adalah salah satu keperluan yang penting dan merupakan panduan utama bagi menentukan tahap perkembangan dan kemajuan sesebuah negara. Oleh yang demikian. murid harus membina pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka.

murid daripada Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran Sains pada tahap yang sederhana Proses pengajaran dan pembelajaran banyak dijalankan dalam bilik darjah sahaja. menulis dan mengira dalam pendidikan. mereka tidak sabar untuk mengetahui isi pengajaran setiap kali tibanya waktu pengkaji untuk mengajar Sains. Walaubagaimanapun. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang lalu. permasalahan mereka dapat dikesan (Jamila 2005). Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan. Mereka begitu teruja apabila pengkaji menjalankan eksperimen berkaitan dengan topik yang dipelajari. Contohnya terdapat beberapa orang murid akan bertanya “ Cikgu. 1.kanak dapat mengembangkan kemahiran seperti membuat pencerapan .learner‟ adalah sukar untuk mengingati sesuatu fakta atau konsep Sains yang telah dipelajari. . Melalui penerokaan.murid menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran Sains. Berdasarkan pengalaman pengkaji. Contohnya.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Pengalaman mengendalikan proses pengajaran semasa menjalankan latihan pratikum pada fasa 1 dan fasa 2 banyak membantu pengkaji mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaranya.2003). kanak.mengelas dan membina soalan (Johnston. pengkaji telah mendapati bahawa murid.kanak dikenalpasti pada peringkat awal setelah didapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas agar murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. murid.kanak „slow. Penerokaan adalah aspek yang penting dalam proses saintifik (Zuraida . Disamping seronok menjalankan eksperimen. adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak. bila kita nak belajar tentang „animal‟ ” walaupun pada minggu itu masa untuk Sains telah tamat.learner‟ kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara. murid4 . Kebiasaanya.1996). kanak. Masalah utama yang dihadapi oleh murid „slow.kanak normal dengan kanak.

langkah yang terlibat semasa melakukan eksperimen. Penglibatan murid secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. dunia ini dipenuhi dengan pelbagai peristiwa dan benda yang menarik serta penuh misteri yang perlu diterokai dan difikirkan (Sharifah Norhaidah. sebagai pengukuhan untuk menguji tahap ingatan murid. Apabila disoal di dalam kelas.kumpulan tertentu seperti 5 . Oleh yang demikian. Akan tetapi. Mereka juga diterangakan tentang prosuder atau langkah. pengkaji meminta murid menyenaraikan haiwan yang mempunyai cangkerang. Misalnya.ciri fizikal haiwan yang bercangkerang. Murid mempunyai minat untuk belajar mengaitkan aktiviti dengan objek atau kehidupan persekitaran mereka. Penglibatan aktif murid dalam kelas menyebabkan murid dapat memahami konsep Sains yang diajar. Kebiasaanya. murid. mereka tidak nama haiwan berdasarkan konsep pembiakan haiwan iaitu haiwan yang beranak dan haiwan yang bertelur. Bagi mereka.2003). murid tidak dapat mengingati konsep yang telah diajar kerana keliru dengan konsep Sains yang baru dipelajari dengan pengetahuan sedia ada mereka. apabila keesokan harinya atau sesi pengajaran dan pembelajaran yang baru.nama haiwan tersebut kerana tidak dapat mengelaskan haiwan mengikut kumpulan. Sebagai contoh. murid gagal mengingati konsep ciri.murid menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar tentang haiwan dan tumbuhan. murid diterangkan tentang ciri fizikal haiwan. Murid keliru dengan nama. pengkaji akan bersoal jawab dengan murid terlebih dahulu mengenai konsep Sains yang telah dipelajari pada seisi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. murid memberikan jawapan yang salah. murid gagal untuk memberikan jawapan yang tepat. sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Murid keliru dengan namanama haiwan daripada kumpulan makanan haiwan ataupun habitat haiwan. Selain daripada itu. pada minggu lepas murid diajar tentang habitat haiwan manakala pada seisi pengajaran seterusnya. Mempelajari mata pelajaran Sains adalah suatu perkara yang menyeronokkan sekiranya murid dapat memahami dan mengingati apa yang telah dipelajari. mereka mengalami kesukaran untuk mengingat konsep asas Sains semasa pembelajaran dalam kelas. Misalnya. Walaubagaimanapun.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) murid diperkenalkan dengan konsep dan istilah sains yang berkaitan. Hasil daripada soal jawab tersebut. Sains juga memudahkan guru untuk merangka aktiviti yang mencabar dan meningkatkan kemahiran berfikir mereka.

manakala pada minggu ini murid mempelajari tentang habitat haiwan. 6 . Masalah ini menyebabkan murid gagal mengaitkan pembelajaran yang baru dengan pengetahuan sedia ada murid. Apabila. kumpulan makanan haiwan.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) habitat haiwan. lembaran kerja murid tidak menyentuh tentang konsep Sains yang telah dipelajari dahulu. pengkaji harus memikirkan kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid „slow. Intervensi yang ingin diaplikasikan harus sesuai dengan tahap kognitif murid dan membantu murid untuk menjana kemahiran berfikir mereka.learner‟ kelas Ixora. Hal ini terjadi kerana murid tidak mempunyai sebarang nota atau rujukan yang boleh dilihat ataupun dibaca. murid gagal untuk mengelaskannya. Masalah ini merisaukan pengkaji kerana proses pengajaran dan pembelajaran yang akan datang perlu dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Contohnya. belajar tentang konsep baru. ciri fizikal haiwan dan cara pembiakan haiwan. Justeru itu. Apabila disoal semula tentang kumpulan suhu badan haiwan. Mereka sekadar menjawab soalan daripada lembaran kerja yang diberikan sebagai latihan pengukuhan selepas mengajar tentang sesuatu konsep. Memandangkan kaedah yang digunakan sebelum ini seperti kaedah lati tubi tidak membantu murid untuk mengatasi masalah yang timbul. murid telah mempelajari tentang suhu badan haiwan yang berdarah panas dan berdarah sejuk pada sesi pembelajaran minggu lepas.

Selain daripada itu. Mengingat fakta dan konsep adalah salah satu daripada kompenan kemahiran asas belajar untuk menyelesaikan soalan – soalan tahap penialaian tinggi melibatkan peringkat analisis. calon tersebut dianggap gagal dalam pembelajaran. mengingat boleh didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik di samping dibantu oleh bahan atau alat sokongan untuk peneguhan daya ingatan terhadap sesuatu perkara yang dilakukan. aktiviti “hands – on “ dan “minds. segala yang dipelajari menjadi sia. dan penilaian ( berdasarkan aras pembelajaran Taksonomi Bloom). Lee Shok Mee . tanpa kebolehan mengingat. sintesis. umpamanya belajar dengan alat visual atau audio yang mampu merangsang deria dengar dan lihat secara serentak. Oleh itu. Dari segi peperiksaan pula. Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin (2001).1997 berkata. Justeru itu.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 1. kegagalan mengingat fakta atau prinsip sudah tentu akan menjejaskan prestasi murid.3 Refleksi Nilai Pengajaran Berdasarkan pengalaman pengkaji menjalani latihan pratikum di tiga buah sekolah sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan (latih tubi.sia sahaja. 2000). 7 . Penggunaan kad poket ini juga berkaitan rapat dengan implikasi teori perkembangan kognitif Piaget yang banyak membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran sains murid dari segi inkuiri penemuan iaitu dimana pembelajaran sains harus berdasarkan kegiatan “hands-on” yang menggunakan sumber yang konkrit. kebolehan mengingat menjadi asas ukuran untuk menentukan sejauhmana seseorang murid telah mencapai pembelajaran.on” haruslah mengikut kesesuaian kognitif murid supaya murid dapat memahami dan mengadptasi konsep yang dipelajari ke dalam skemanya (Poh Swee Hiang. chalk n talk) Kemampuan mengingat adalah satu faktor penting dalam proses pembelajaran seseorang murid.

cara pembiakan haiwan. pengkaji telah diberi peluang untuk mengajar mata pelajaran Sains. Tinjauan awal perlu dilakukan kerana pengkaji ingin kenal pasti kumpulan sasaran yang menghadapi masalah mengingati konsep Sains. soalan berkaitan tumbuhan pula disoal tentang bahagian.1 Tinjauan Awal Semasa menjalani latihan pratikum fasa III.ciri fizikal haiwan dan cara haiwan bergerak. mengelaskan kumpulan haiwan dan melengkapkan jadual.1 Isu Kajian Bagi tujuan mengenalpasti masalah yang dinyatakan dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran. tinjauan awal masalah perlu terlebih dahulu dilakukan. habitat haiwan. Iaitu bahagian A sebanyak 30 soalan berbentuk objektif dan pada bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif dimana setiap soalan dipecahkan kepada 5 soalan. suhu badan haiwan.1.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. kumpulan makanan haiwan. dan menentukan 8 .bahagian pokok. ciri. Set soalan mengandungi dua bahagian yang membawa markah sebanyak 50 markah. cara tumbuhan melindungi diri keperluan asas tumbuhan. Sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. murid dikehendaki mengisi tempat kosong. ujian diagnostik dilakukan untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan murid dalam memahami konsep Sains.0 Fokus kajian 2. Instrumen soalan diagnostik digubal berpandukan huraian sukatan pelajaran sains bagi murid pendidikan khas masalah pembelajaran. 2. memadankan jawapan. Contohnya adalah apakah keperluan asas manusia. Justeru itu. Manakala. Murid disoal tentang konsep asas benda hidup. Soalan ujian yang dirangka berkisar tentang benda hidup yang melibatkan haiwan dan tumbuhan. Pada bahagian B. dua kaedah kumpul data yang digunakan iaitu analisis dokumen dengan menyemak buku kerja murid dan menjalankan ujian diagnostik.

Bagi ujian diagnostic.1.nti saya send balik 9 .Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2.2 Analisis Tinjauan Awal Analisis dokumen dianalisis untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan subjek kajian. Ujian diagnostik Buku kerja murid. *kak yong ni saya x hurai ag. peratusan digunakan untuk menilai pretasi subjek kajian.

Antaranya adalah kebolehtadbiran. Terdapat beberapa kriteria yang perlu diketengahkan. Kawalan Aktiviti intervensi yang dijalankan mampu dikawal sendiri oleh pengkaji tanpa melibatkan orang lain.3 Kriteria Pemilihan Fokus Kajian Dalam memilih fokus kajian yang berkualiti. Sains adalah perkara yang dilalui oleh setiap orang dalam proses kehidupan. Kebolehtadbiran Fokus kajian yang ditetapkan boleh ditadbir kerana pengkaji sendiri mengajar mata pelajaran Sains semasa menjalani pratikum pada fasa ketiga. Hal ini kerana . intervensi dapat dijalankan semasa pengkaji menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. kepentingan. Oleh itu. Kebolehgunaan. kebolehgunaan. Justeru itu. sains amat berkait rapat dengan proses kehidupan manusia yang dilalui sepanjang tempoh hayatnya. boleh dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain seperti Matematik dan Bahasa Inggeris. Antara aspek yang boleh dikawal oleh pengkaji adalah masa untuk menjalankan interversi. kolaborasi dan kerelevenan kepada pihak sekolah. Intervensi yang ingin diaplikasikan merupakan kaedah pratikal yang tidak memerlukan pemikiran yang abstrak. Kaedah pelaksanaannya juga mudah dan bersistematik.learner‟ itu sendiri.1. peta minda dapat membantu subjek kajian dalam penambahan penbendaharaan kata Bahasa Melayu Selain itu. Hal ini kerana. kawalan.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. Kepentingan Fokus kajian ini akan memberikan kepentingan yang besar kepada murid „ slow. Perkara ini penting kerana akan membantu murid membuat perkaitan dengan isi pembelajaran yang baru. subjek kajian dan pemilihan tajuk untuk 10 .

Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih berkesan terhadap murid. Kolaborasi Dalam memastikan intervensi yang dijalankan oleh pengkaji mampu memberikan keputusan yang positif.2.murid. .pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. 11 .pihak tertentu perlu dilakukan agar fokus kajian ini berkualiti.menurut Goodman. Kolaborasi dengan pensyarah pembimbing harus dilakukan agar segala maklumat dalam pengumpulan data dan ujian diagnostik merupakan data yang sah. Pengkaji tidak perlu menganggu waktu guru lain untuk menjalankan intervensi seperti yang dirancang.2 Tinjauan Litetatur berkaitan dengan Isu Kajian Pengenalan. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan yang kuat. Oleh yang demikian. Kerelevanan kepada pihak sekolah Fokus kajian ini akan membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi muridmuridnya. Intervensi yang dijalankan akan membantu meningkatkan motivasi kendiri murid secara tidak langsung. 2. 2. Kolaborasi dengan rakan pengkaji juga perlu untuk meminta bantuan merakamkan video serta membantu dalam membuat pemerhatian kepada subjek kajian.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) menjalankan intervensi tersebut. Kolaborasi dengan pihak sekolah akan banyak membantu pengkaji mengumpulkan data. kolaborasi dengan pihak. kaedah pandang sebut amat bersesuaian untuk diaplikasikan dalam menjalankan intervensi ini. Perkara ini akan mengurangkan masalah displin murid tersebut. tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak sesuai di bagi murid bermasalah pembelajaran.1 (teori/model/pendekatan/strategi berkaitan) Manakala.

maklumat baru tidak mempunyai hubungan psikologikal dengan konsep. Peta minda membantu pelajar memahami bahawa konsep memperolehi makna yang mereka lalui dengan konsep lain ( Siti Janah. peta minda sangat berguna untuk mengetahui persoalan tentang perubahan. Dua istilah yang sering digunakan dalam teori ini ialah pembelajaran hafalan berlaku apabila maklumat yang dipelajari tersimpan secara arbotari di dalam struktur kognitif individu.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Teori Pembelajaran Ausebel.perubahan dalam pengetahuan sains pelajar dan kemahiran. Seterusnya bagaimana pelajar itu memproses maklumat baru dan bagaimana maklumat itu disimpan. 1999). Pada umumnya.1990) Bagi mencapai pembelajaran bermakna dengan berkesan. Dengan kata lain.pelajar mempunyai pengetahuan tentang proses membina pengetahuan . mengolah data dan pencapaian dalam ujian penyelesaian masalah yang sukar. Novak telah menenkankan akan pentingnya pelajar.Novak cuba memberikan satu huraian atau gambaran tentang bagaimana pembelajaran mengambil tempat dalam diri seseorang pelajar itu. 12 . Salah satu caranya adalah membina peta minda. Ia juga membantu pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar.konsep lain dalam makna.kemahiran penyelesaian masalah.makna mereka (Novak .

Kajian ini dijalankan untuk menilai penerimaan serta kesediaan pelajar menggunakan peta minda. Seramai 136 orang guru Sains dari 20 buah sekolah telah diambil secara rawak. Hasil ujian pasca menunjukkan peningkatan pencapaian bagi kedua. adalah bertujuan mengkaji keberkesanan penggunaan peta minda sebagai kaedah pengajaran dalam matapelajaran Sains Tingkatan 1.konsep baru dihubungkan dengan konsep. walaubagaimanapun peningkatan pencapaian yang lebih diperhatikan berlaku pada kumpulan eksperimen (yang menggunakan peta minda) berbanding kumpulan kawalan (diajar kaedah konvensional).Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. Hasil ujian pra menunjukkan pencapaian awal pelajar kedua. kajian dijalankan untuk menentukan tahap pengetahuan. sikap dan penggunaan peta konsep sebagai alat pengajaran di kalangan guru berbeza pengalaman dan menentukan hubungan di antara pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan peta konsep di kalangan guru. Penglibatan pelajar dalam proses pemetaan membolehkan mereka mendalami kefahaman mengenai apa yang dipelajari. sikap dan penggunaan peta konsep di kalangan guru – guru Sains di sekolah menengah Negeri Melaka berada di tahap yang tinggi. Peta minda dapat membantu pelajar menyusun konsep dan perkaitan antara satu sama lain.guru Sains di Melaka. Hasil kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan . Melati 2008. peta minda merupakan teknik pedagogi untuk menolong pelajar. Reka bentuk kajian adalah kuantitatif.2 ( Kajian Lepas yang berkaitan) Kajian tentang penggunaan peta minda Mengikut Novak (1990).dua kumpulan adalah sama. Kajian oleh Aziziah (2000). Kajian yang dijalankan berbentuk kajian tinjauan yang dilaksanakan melalui instrumen soal selidik.pelajar memilih secara menyeluruh bagaimana konsep.dua kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kajian ini menggunakan rekabentuk kuasi eksperimen ujian pra dan ujian pasca dengan sampel kajian seramai 58 orang pelajar. 13 .konsep terdahulu yang telah dipelajari. Hal ini bermakna pengajaran dengan menggunakan peta minda adalah lebih berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains berbanding dengan kaedah biasa.2.

Soalan ujian ini terdiri daripada 12 soalan objektif dan 2 soalan struktur. perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan Kaedah Inkuiri ialah sebanyak 16.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Manakala kajian oleh Aimi Shazmani 2008 yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan kesan dari penggunaan dua kaedah pengajaran iaitu Kaedah Peta Minda dan Kaedah Inkuiri terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains Biologi Tingkatan 4 dalam topik Fotosintesis.8%.7%. terhadap pencapaian pelajar tingkatan 4 dalam topik Fotosintesis dengan perbandingan min sebanyak 4. Kajian yang dijalanakan oleh Fatihah 2007 bertujuan menyelidik keberkesanan penggunaan peta minda dalam menguasai subtopik Mitosis dan Meiosis bagi Subjek Biologi di kalangan pelajar Tingkatan Empat Sains. Kaedah Inkuiri telah memberikan kesan yang lebih baik.0” (SPSS 14.53 iaitu 31. Kajian di atas disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Siti Sara. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat di antara dua kaedah ini yang dapat memberikan peningkatan yang lebih baik ke atas pencapaian pelajar. Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan ujian. Bilangan sampel adalah seramai 60 orang pelajar Tingkatan Empat Sains dari sebuah sekolah menengah di. Instrumen kajian yang digunakan ialah set soalan ujian pra dan ujian pasca Ujian-t juga digunakan untuk melihat samaada wujud ataupun tidak perbezaan signifikan antara pembolehubah-pembolehubah bagi kajian ini pada aras signifikan iaitu 0.87 iaitu 23.05. Bilangan sampel kajian adalah seramai 60 orang pelajar tingkatan 4 sains tulen yang dipilih secara rawak berkelompok. Kesimpulannya. Keputusan analisis menunjukkan bahawa perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan Kaedah Peta Minda ialah sebanyak 11. Data dianalisis dengan mengunakan perisian“Statistical Package For Social Science 14. dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan median.4%. Manakala. 2010 yang bertujuan melihat sejauh mana kaedah pembelajaran mengunakan teknik peta minda bersaiz poket dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar serta mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah peta minda dalam proses 14 . Kajian ini menggunakan soalan ujian untuk mendapatkan data. Semua data dikumpul. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian kuatitatif yang bersifat kajian ekperimen secara kuasi.0).66 iaitu 4. mod dan min dan sisihan piawai bagi menjawab persoalan kajian Hasil kajian menunjukkan peta minda berkesan membantu pelajar dalam menguasai subtopik mitosis dan meiosis.Kuala Lumpur.

yang memperoleh markah sederhana dan rendah bagi mata pelajaran Sains dalam ujian bulanan. Kajian yang akan dijalankan ini adalah bersifat kuantitatif yang melibatkan ujian pra pada peringkat awal kajian (sebelum pengkaji memulakan aktiviti pembelajaran) dan diikuti oleh ujian pos (selepas aktiviti P&P yang dirancang telah dilaksanakan). Di samping itu juga. Beliau juga mencadangakn supaya teknik ini diaplikasikan bagi tajuk sains yang lain serta menumpukan kepada kemahiran yang betul bagi penggunaan peta minda dalam pengajaran serta pembelajaran seperti konsep peta minda yang sebenar 15 . hasil daripada penyelidikan tindakan yang dilakukan olen Nurzazaliza 2010. melihat sejauh mana penggunaan peta minda dapat membantu dalam meningkatkan keupayaan murid untuk mengingati fakta Sains bagi tajuk ”Living Things Undergo Life Processes”. Keputusan keseluruhan kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknik peta minda adalah berkesan dalam membantu murid untuk meningkatkan keupayaan mengingati fakta Sains bagi tajuk ”Living Things Undergo Life Processes”. Data dikumpulkan melalui ujian iaitu ujian pra dan ujian pos serta temubual.fakta sains dalam tajuk yang dipelajari sekaligus membantu dalam menjawab soalan ujian yang dilakukan. Empat responden telah dipilih dalam temubual ini dan berdasarkan temubual tersebut keempatempat responden mengakui penggunaan teknik peta minda berjaya membantu mereka untuk mengingati fakta. Keputusan ini telah disokong lagi dengan sokongan daripada data temubual yang dilakukan. Hasil analisis data mendapati responden menunjukkan peningkatan dalam ujian pos jika dibandingkan dengan ujian pra dengan seorang responden yang berjaya memperoleh markah penuh dalam ujian pos.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) pengajaran dan pembelajaran sains dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar-pelajar Tingkatan 1 dalam tajuk ‘ Pelbagai sumber dan Bentuk Tenaga ‘. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 20 orang murid dari Tahun 4 Profesor. Melibatkan seramai 60 orang pelajar dari sebuah kelas dalam Tingkatan Satu di sebuah sekolah yang terdiri daripada pelajar-pelajar pada tahap pencapaian yang pelbagai dalam mata pelajaran Sains.

1996) 2. bentuk peta minda yang digunakan adalah carta alir. Dalam konteks kajian ini. Peta minda “ Peta minda adalah kunci utama untuk seseorang memantapkan daya ingatan yang rumit serta menguasai isi. Peta Konsep Gambarrajah – gambarajah yang mengandungi konsep.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Istilah kajian Berikut dinyatakan beberapa istilah bagi perkataan atau rangkai kata bagi tajuk kajian penyelidikan ini. ………. 1998) Konsep sains(maksud konsep sains) *kena bgtau peta minda dari persepktif kajian kita.konsep dan perkataan penghubung ( Abu Hassan. Cetusan idea Tony Buzan : seorang pakar Minda agung sejagat” (Dilip Mukerjea.isi penting sebuah buku. Perkara ini perlu untuk kefahaman yang tepat dan jitu bagi tajuk kajian supaya tujuan penyelidikan dapat dicapai secara maksimum. 16 . 1.

Bagaimanakah penggunaan peta minda mampu meningkatkan daya ingatan murid „slow.3 Persoalan kajian Justeru itu. Mereka semua mempunyai masalah slow-learner.learner‟ terhadap konsep Sains. kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan. Murid boleh mengisi maklumat pada rajah grafik dalam peta minda yang dirangka oleh pengkaji. 4.0 Kumpulan sasaran Kandungan bagi tajuk ini menjelaskan secara terperinci profil murid yang terlibat dalam kajian 4. Sejauh manakah bahan sokongan (peta minda) dapat membantu murid „ slow-learner‟ dalam mengingat konsep Sains. Profil demografi subjek kajian diperincikan dalam bentuk jadual seperti dalam Jadual 2. Melalui objektif ini. 2. 2.kurangnya tiga bahagian. 17 . 3. Keempat.empat orang murid lelaki yang terlibat dalam kajian ini.1 Kumpulan sasaran Seramai empat orang murid yang terdiri daripada kelas Ixora telah dikenalpasti untuk dijadikan subjek kajian tentang penggunaan peta minda bagi meningkatkan daya ingatan murid dalam mata pelajaran Sains.0 Objektif Kajian Bahagian ini menyatakan objektif umum dan objektif khusus kajian. Lingkungan umur murid. 3.2 Objektif khusus Melalui kaedah peta minda ini.learner‟ menggunakan kaedah peta minda terhadap konsep Sains.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 3. diharapkan pengkaji mampu untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Murid boleh membina peta minda sendiri tanpa bantuan pengkaji sekurang.1 Objektif Umum Meningkatkan daya ingatan murid „ slow. 1. 3.soalan berikut : 1.murid tersebut sekitar 11 tahun.

Akibat daripada tingkah laku tersebut.borak dengan rakan sebelah semasa pengkaji sedang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. subjek kajian tidak dapat mengingat isi pelajaran yang telah disampaikan oleh pengkaji. Jadual 2 Bil. Oleh yang demikian.angan 18 . Nama murid Jantina Umur Kategori tingkalh laku pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 1 Murid A :Lelaki *penyakit dia Berborak dengan rakan sebelah 2 Murid B Lelaki Melakukan kerja rumah bagi subjek lain 3 4 Murid C Murid D Lelaki Lelaki Melihat ke luar kelas Berangan. Selain daripada itu. pengkaji berusaha untuk membantu murid menginganti konsep penting dalam sains menggunakan peta minda secara menyeluruh.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Masalah tingkah laku subjek kajian yang telah dikenalpasti di dalam kelas tersebut adalah suka berborak. mereka juga tidak menumpukan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Data temubual.2 Cara pengumpulan Data / Penganalisisan Data 5.0 Tindakan yang dicadangkan 5.1.4.4. 19 .1. Kawasan yang berlorek menunjukkan tempoh masa yang akan dijalankan pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan.1 Kitaran Kajian 1 5.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 5.1 Perancangan 5.2 Tindakan 5. Bil Aktiviti 1 Febuari 2 3 4 1 Mac 2 3 4 1 2 April 3 4 Pengumpulan Data 1 2 3 4 Pemerhatian Temubual Ujian Pra Ujian Pos Perlaksanaan Tindakan 5 6 7 8 Perancangan Tindakan Tinjauan Refleksi 6 Jadual pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan 7 Berikut adalah perancangan penuh proses kajian tindakan daripada mula penerimaan tugasan.1.4 Perancanagan Pelaksanaan Tindakan 5.1 Jadual Pelaksanaan 5. 5.3 Cara Menganalisis Data Analisis data kajian dibuat dengan cara tertentu berdasarkan jenis instrumen kajian yang telah digunakan.4 Refleksi 5.3 Pemerhatian 5.1 Jadual pelaksanaan Berikut adalah jadual pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan yang akan dijalankan.1.

Kertas A4 Bahan Kuantiti 1 Rim 1 Set 1 Kos (1 Unit) RM 12 X 1 RM 150 X 1 RM 2 X 1 Dakwat Cetakan Komputer Gam Jumlah Keseluruhan 20 . 3.00 RM 150.4.00 RM 2.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Perkara / Aspek tindakan Tarikh Taklimat kajian tindakan Jan 2012 Feb – Mei 2012 Praktikum Penyerahan kertas kerja cadangan 1 April 2012 Intership Ogos 2012 Ogos – Sept 2012 Penulisan laporan kajian tindakan Penyerahan penulisan kajian tindakan Sept 2012 Seminar Kajian Tindakan Oktober 2012 5.00 Bil 1.00 RM 164. 2.2 Kos kajian Kos Keseluruhan RM 12.

Journal Of Research In Science Teaching. 2nd Education New York Fosnot. 611-628. Grisstith. Melati binti Ahmad. Norihan Bt Abd. Retrieved Ogos 30. Ghani (2005).Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) RUJUKAN Azizah Abdullah. Kajian terhadap pengetahuan. (2000). PSP: Primary Science 6 Teaching Guide. Bangi. 2000. D.com. Educational Psychology. In C. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. (1994). Constructivism : Theory . Constructivism : A Psychological Theory of Learning.dilip @pacific. T (1996). Pengajaran dan Pembelajaran Kimia KBSM.ukm bangi Mukerjea D. (1990).P.R. New York : Teachers College Press. Perpectives and Pratice.sarjana pendidikan.” “ Braindancing”. Using Concept Map to Reveal Understanding : A Two Tier Analysis.J. 2003 from http:// www.sg. Grade-12 Student Misconception Relating Of Foundemental Chracteristics Of Atom and Molecules. Kajian Sains dan Teknologi Untuk Sekolah Bestari. Ausubel.T Fosnot (Ed). K. (1992). Siti Janah Bt Abdullah.K & Perston. C.D and Hanesien (1978). Second Edition. Singapore : CDIS. Kinchin. (2000a). Keberkesanan Penggunaan Peta Konsep Bagi Mengatasi Miskonsespi Dalam Biologi Tingkatan Empat. Novak. (1996). Kajian Keberkesanan Pengajaran Menggunakan Peta Konsep Bagi Subtopik ikatan ion dalam mata pelajaran kimia tingkatan 4. Keberkesanan penggunaan peta minda dalam matapelajaran Sains di kalangan pelajar tingkatan satu. Universiti Kebangsaan Malaysia. School Sciene Riview. Ijazah Sarjana Pendidikan UPM. “ Superbrain”. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berkonsepkan Sekolah Bestari. Serdang. A Cognitive View. Pulau Pinang : Pusat SEAMEO. (1999). J.sarjana muda pendidikan sains UPSI. 21 . 29 (6). Consept Mapping : A Useful Tool For Science Education. sikap dan penggunaan peta konsep di kalangan guru sains di Melaka.2008. Mei Chng dan Meng Seah. Monograf.M. I. A. Abu Hassan Kassim (1998). D. Journal Of Research In Science Teaching. 27 (10) : 937-947 Ong Eng Tiek. “Brainfinity. Novak . Selangor. Projek Penyelidikan Program Sarjana Falkuti Pendidikan .

Perak 22 . Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains UPSI.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Yoton bin As un (2002). Keberkesanan penggunaan peta minda dalam proses pembelajaran tajuk ekosistem dinamik bagi pelajar tingkatan 4 sains. Tanjung Malim.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.