Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN

)

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN: PENGGUNAAN PETA MINDA BAGI MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID SLOW LEARNER TERHADAP KONSEP SAINS

NAMA PENGKAJI: SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN PISMP G 7.2

1

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN)

1.0 Pendahuluan Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat berilmu, saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis, kreatif dan berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara yang berkualiti adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, gigih dan bersikap objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

1.1 Pengenalan Setelah mencapai kemerdekaan, sistem pendidkan di Malaysia telah mengalami anjakan paradigma kearah pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. Perubahan abad ke – 21 menyaksikan cabaran yang lebih besar di dalam senario dunia pendidikan dan persekolahan. Cabaran era globalisasi, liberasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi memberi impak yang lebih besar terhadap permantapan sistem pendidikan di negara kita. Kemajuan dan sumbangan sains membuatkan kehidupan bertambah maju dan berkualiti khususnya dari segi inovasi dan pembikinan peralatan dan teknologi baru. Untuk ini, pendidikan Sains di Malaysia mestilah benar- benar berkualiti untuk membolehkan Negara terus maju dalam arus perkembanagan sains dan teknologi di peeringkat global. Hanya sesuatu yang logik diterima sebagai fakta sains. Jika tidak, perkara ini dianggap salah, khayalan atau tidak saintifik ( Tajul Ariffin Noordin,2010). Pembelajaran adalah proses membina penyampaian yang bermakna oleh

guru terhadap pelajar. Oleh itu, di sepanjang proses ini, kesalahan pelajar tidak penting, tetapi pembelajaran berfungsi untuk mengorganisasikan dunia pengalaman seseorang pelajar. Menurut Fosnot (1996), pembelajaran bukanlah bermatlamat

perubahan tingkah laku atau kemahiran tetapi lebih menekankan kepada pembinaan konsep dan pemahaman yang mendalam.

2

sikap saintifik dan nilai murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan Sains. Oleh itu wajarlah jika konsep Sains itu ditekankan dalam 3 . Kehilangan minat murid terhadap matapelajaran Sains juga sering dikaitkan dengan rendahnya penguasaan konsep asas murid. Oleh yang demikian.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Tiga elemen di dalam bidang Sains iaitu pengetahuan. Pengajaran Sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran Sains yang memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai. kemodenan dan kemajuan. berkemahiran tinggi. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan perkembangan dunia Sains dan Teknologi. Sains adalah satu bidang ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi bagi murid memahami keadaan di sekeliling mereka. Kini. nusa dan bangsa. murid harus membina pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. bantuan dan bimbingan guru sangat diperlukan. Mata pelajaran Sains mempunyai struktur dan isinya dapat disusun mengikut hieraki.nilai murni yang diterima di persekitaran budaya Malaysia. bertanggungjawab dan berfikiran positif dalam membentuk suasana yang selesa kepada agama. Di samping itu juga. kegagalan menguasai konsepkonsep asas secara berterusan menyebabkan murid ketinggalan dan sukar memahami pengajaran di tahap yang lebih tinggi. penguasaan pengetahuan ilmu Sains adalah salah satu keperluan yang penting dan merupakan panduan utama bagi menentukan tahap perkembangan dan kemajuan sesebuah negara. Kecenderungan dalam pembinaan keperluan dan aset sesebuah negara telah pun menjadikan ilmu Sains menduduki tangga teratas dalam senarai kepentingan bagi melonjakkan nama negara dari segi kecekapan. Oleh itu. kemahiran . pendekatan pembelajaran yang betul dan tepat dilihat sebagai penyumbang ke arah merealisasikan kecemerlangan pendidikan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains yang mempunyai impian untuk melahirkan modal insan yang mempunyai keseimbangan diri terutama dari segi perkongsian idea dalam suasana yang tidak terancam bagi melahirkan insan berkebolehan. Untuk memupuk sikap positif murid terhadap matapelajaran Sains. Perkara ini membawa implikasi seseorang perlu mengusai asas sebelum menguasai pengetahuan yang berikutnya.

Berdasarkan pengalaman pengkaji.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas agar murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka.mengelas dan membina soalan (Johnston.kanak dikenalpasti pada peringkat awal setelah didapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca.murid daripada Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran Sains pada tahap yang sederhana Proses pengajaran dan pembelajaran banyak dijalankan dalam bilik darjah sahaja. murid. Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan. menulis dan mengira dalam pendidikan. permasalahan mereka dapat dikesan (Jamila 2005). kanak.learner‟ kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara.kanak normal dengan kanak. mereka tidak sabar untuk mengetahui isi pengajaran setiap kali tibanya waktu pengkaji untuk mengajar Sains.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Pengalaman mengendalikan proses pengajaran semasa menjalankan latihan pratikum pada fasa 1 dan fasa 2 banyak membantu pengkaji mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaranya.kanak „slow. Kebiasaanya. Melalui penerokaan. Contohnya terdapat beberapa orang murid akan bertanya “ Cikgu.2003). pengkaji telah mendapati bahawa murid. Walaubagaimanapun. adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak. Masalah utama yang dihadapi oleh murid „slow. Penerokaan adalah aspek yang penting dalam proses saintifik (Zuraida . 1. Mereka begitu teruja apabila pengkaji menjalankan eksperimen berkaitan dengan topik yang dipelajari. Disamping seronok menjalankan eksperimen. .1996). bila kita nak belajar tentang „animal‟ ” walaupun pada minggu itu masa untuk Sains telah tamat. kanak. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang lalu.murid menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran Sains. Contohnya.kanak dapat mengembangkan kemahiran seperti membuat pencerapan . murid4 .learner‟ adalah sukar untuk mengingati sesuatu fakta atau konsep Sains yang telah dipelajari.

apabila keesokan harinya atau sesi pengajaran dan pembelajaran yang baru. Penglibatan murid secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. pada minggu lepas murid diajar tentang habitat haiwan manakala pada seisi pengajaran seterusnya. murid memberikan jawapan yang salah. Kebiasaanya. Oleh yang demikian. Akan tetapi. murid tidak dapat mengingati konsep yang telah diajar kerana keliru dengan konsep Sains yang baru dipelajari dengan pengetahuan sedia ada mereka. Walaubagaimanapun. Sebagai contoh. murid gagal mengingati konsep ciri. sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. mereka mengalami kesukaran untuk mengingat konsep asas Sains semasa pembelajaran dalam kelas. Sains juga memudahkan guru untuk merangka aktiviti yang mencabar dan meningkatkan kemahiran berfikir mereka.kumpulan tertentu seperti 5 . sebagai pengukuhan untuk menguji tahap ingatan murid. pengkaji akan bersoal jawab dengan murid terlebih dahulu mengenai konsep Sains yang telah dipelajari pada seisi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Misalnya. murid.nama haiwan tersebut kerana tidak dapat mengelaskan haiwan mengikut kumpulan. Murid keliru dengan namanama haiwan daripada kumpulan makanan haiwan ataupun habitat haiwan.ciri fizikal haiwan yang bercangkerang. dunia ini dipenuhi dengan pelbagai peristiwa dan benda yang menarik serta penuh misteri yang perlu diterokai dan difikirkan (Sharifah Norhaidah. Apabila disoal di dalam kelas.2003). Murid mempunyai minat untuk belajar mengaitkan aktiviti dengan objek atau kehidupan persekitaran mereka. pengkaji meminta murid menyenaraikan haiwan yang mempunyai cangkerang. Penglibatan aktif murid dalam kelas menyebabkan murid dapat memahami konsep Sains yang diajar. Murid keliru dengan nama. murid gagal untuk memberikan jawapan yang tepat. murid diterangkan tentang ciri fizikal haiwan.langkah yang terlibat semasa melakukan eksperimen.murid menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar tentang haiwan dan tumbuhan.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) murid diperkenalkan dengan konsep dan istilah sains yang berkaitan. Hasil daripada soal jawab tersebut. Bagi mereka. mereka tidak nama haiwan berdasarkan konsep pembiakan haiwan iaitu haiwan yang beranak dan haiwan yang bertelur. Mereka juga diterangakan tentang prosuder atau langkah. Misalnya. Mempelajari mata pelajaran Sains adalah suatu perkara yang menyeronokkan sekiranya murid dapat memahami dan mengingati apa yang telah dipelajari. Selain daripada itu.

Intervensi yang ingin diaplikasikan harus sesuai dengan tahap kognitif murid dan membantu murid untuk menjana kemahiran berfikir mereka. Justeru itu. Hal ini terjadi kerana murid tidak mempunyai sebarang nota atau rujukan yang boleh dilihat ataupun dibaca. kumpulan makanan haiwan. belajar tentang konsep baru. manakala pada minggu ini murid mempelajari tentang habitat haiwan. ciri fizikal haiwan dan cara pembiakan haiwan. murid gagal untuk mengelaskannya.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) habitat haiwan. murid telah mempelajari tentang suhu badan haiwan yang berdarah panas dan berdarah sejuk pada sesi pembelajaran minggu lepas. Masalah ini menyebabkan murid gagal mengaitkan pembelajaran yang baru dengan pengetahuan sedia ada murid. Apabila disoal semula tentang kumpulan suhu badan haiwan. Mereka sekadar menjawab soalan daripada lembaran kerja yang diberikan sebagai latihan pengukuhan selepas mengajar tentang sesuatu konsep. 6 . Masalah ini merisaukan pengkaji kerana proses pengajaran dan pembelajaran yang akan datang perlu dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Memandangkan kaedah yang digunakan sebelum ini seperti kaedah lati tubi tidak membantu murid untuk mengatasi masalah yang timbul. Apabila.learner‟ kelas Ixora. pengkaji harus memikirkan kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid „slow. lembaran kerja murid tidak menyentuh tentang konsep Sains yang telah dipelajari dahulu. Contohnya.

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 1. umpamanya belajar dengan alat visual atau audio yang mampu merangsang deria dengar dan lihat secara serentak.3 Refleksi Nilai Pengajaran Berdasarkan pengalaman pengkaji menjalani latihan pratikum di tiga buah sekolah sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan (latih tubi. calon tersebut dianggap gagal dalam pembelajaran.on” haruslah mengikut kesesuaian kognitif murid supaya murid dapat memahami dan mengadptasi konsep yang dipelajari ke dalam skemanya (Poh Swee Hiang.1997 berkata. Oleh itu. sintesis. Penggunaan kad poket ini juga berkaitan rapat dengan implikasi teori perkembangan kognitif Piaget yang banyak membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran sains murid dari segi inkuiri penemuan iaitu dimana pembelajaran sains harus berdasarkan kegiatan “hands-on” yang menggunakan sumber yang konkrit. Dari segi peperiksaan pula. Justeru itu. 7 . chalk n talk) Kemampuan mengingat adalah satu faktor penting dalam proses pembelajaran seseorang murid. Lee Shok Mee . kegagalan mengingat fakta atau prinsip sudah tentu akan menjejaskan prestasi murid. Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin (2001). dan penilaian ( berdasarkan aras pembelajaran Taksonomi Bloom). mengingat boleh didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik di samping dibantu oleh bahan atau alat sokongan untuk peneguhan daya ingatan terhadap sesuatu perkara yang dilakukan. aktiviti “hands – on “ dan “minds. tanpa kebolehan mengingat. 2000).sia sahaja. segala yang dipelajari menjadi sia. kebolehan mengingat menjadi asas ukuran untuk menentukan sejauhmana seseorang murid telah mencapai pembelajaran. Mengingat fakta dan konsep adalah salah satu daripada kompenan kemahiran asas belajar untuk menyelesaikan soalan – soalan tahap penialaian tinggi melibatkan peringkat analisis. Selain daripada itu.

murid dikehendaki mengisi tempat kosong. suhu badan haiwan. tinjauan awal masalah perlu terlebih dahulu dilakukan. Tinjauan awal perlu dilakukan kerana pengkaji ingin kenal pasti kumpulan sasaran yang menghadapi masalah mengingati konsep Sains. dua kaedah kumpul data yang digunakan iaitu analisis dokumen dengan menyemak buku kerja murid dan menjalankan ujian diagnostik.1 Isu Kajian Bagi tujuan mengenalpasti masalah yang dinyatakan dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran. habitat haiwan. Contohnya adalah apakah keperluan asas manusia.bahagian pokok. memadankan jawapan.ciri fizikal haiwan dan cara haiwan bergerak. Manakala. dan menentukan 8 . Soalan ujian yang dirangka berkisar tentang benda hidup yang melibatkan haiwan dan tumbuhan. Instrumen soalan diagnostik digubal berpandukan huraian sukatan pelajaran sains bagi murid pendidikan khas masalah pembelajaran. 2. Iaitu bahagian A sebanyak 30 soalan berbentuk objektif dan pada bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif dimana setiap soalan dipecahkan kepada 5 soalan. Set soalan mengandungi dua bahagian yang membawa markah sebanyak 50 markah. cara tumbuhan melindungi diri keperluan asas tumbuhan. soalan berkaitan tumbuhan pula disoal tentang bahagian. cara pembiakan haiwan. mengelaskan kumpulan haiwan dan melengkapkan jadual. ujian diagnostik dilakukan untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan murid dalam memahami konsep Sains. Justeru itu. Sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Murid disoal tentang konsep asas benda hidup.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. ciri.1 Tinjauan Awal Semasa menjalani latihan pratikum fasa III. Pada bahagian B.1. kumpulan makanan haiwan. pengkaji telah diberi peluang untuk mengajar mata pelajaran Sains.0 Fokus kajian 2.

*kak yong ni saya x hurai ag. Ujian diagnostik Buku kerja murid.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2.nti saya send balik 9 .2 Analisis Tinjauan Awal Analisis dokumen dianalisis untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan subjek kajian.1. peratusan digunakan untuk menilai pretasi subjek kajian. Bagi ujian diagnostic.

Terdapat beberapa kriteria yang perlu diketengahkan. Hal ini kerana.3 Kriteria Pemilihan Fokus Kajian Dalam memilih fokus kajian yang berkualiti. Intervensi yang ingin diaplikasikan merupakan kaedah pratikal yang tidak memerlukan pemikiran yang abstrak. Kebolehtadbiran Fokus kajian yang ditetapkan boleh ditadbir kerana pengkaji sendiri mengajar mata pelajaran Sains semasa menjalani pratikum pada fasa ketiga. Perkara ini penting kerana akan membantu murid membuat perkaitan dengan isi pembelajaran yang baru. Kaedah pelaksanaannya juga mudah dan bersistematik. Justeru itu. peta minda dapat membantu subjek kajian dalam penambahan penbendaharaan kata Bahasa Melayu Selain itu. Oleh itu.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. subjek kajian dan pemilihan tajuk untuk 10 . Sains adalah perkara yang dilalui oleh setiap orang dalam proses kehidupan.1. sains amat berkait rapat dengan proses kehidupan manusia yang dilalui sepanjang tempoh hayatnya. intervensi dapat dijalankan semasa pengkaji menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Kebolehgunaan. Antara aspek yang boleh dikawal oleh pengkaji adalah masa untuk menjalankan interversi. Kawalan Aktiviti intervensi yang dijalankan mampu dikawal sendiri oleh pengkaji tanpa melibatkan orang lain. Kepentingan Fokus kajian ini akan memberikan kepentingan yang besar kepada murid „ slow. kawalan. boleh dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain seperti Matematik dan Bahasa Inggeris.learner‟ itu sendiri. kebolehgunaan. kepentingan. kolaborasi dan kerelevenan kepada pihak sekolah. Antaranya adalah kebolehtadbiran. Hal ini kerana .

kaedah pandang sebut amat bersesuaian untuk diaplikasikan dalam menjalankan intervensi ini.2 Tinjauan Litetatur berkaitan dengan Isu Kajian Pengenalan. Kolaborasi dengan rakan pengkaji juga perlu untuk meminta bantuan merakamkan video serta membantu dalam membuat pemerhatian kepada subjek kajian.pihak tertentu perlu dilakukan agar fokus kajian ini berkualiti. tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak sesuai di bagi murid bermasalah pembelajaran. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan yang kuat. Pengkaji tidak perlu menganggu waktu guru lain untuk menjalankan intervensi seperti yang dirancang. Intervensi yang dijalankan akan membantu meningkatkan motivasi kendiri murid secara tidak langsung. 2. Kolaborasi Dalam memastikan intervensi yang dijalankan oleh pengkaji mampu memberikan keputusan yang positif. Kolaborasi dengan pihak sekolah akan banyak membantu pengkaji mengumpulkan data.pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) menjalankan intervensi tersebut. Oleh yang demikian. Perkara ini akan mengurangkan masalah displin murid tersebut. .menurut Goodman. kolaborasi dengan pihak. Kolaborasi dengan pensyarah pembimbing harus dilakukan agar segala maklumat dalam pengumpulan data dan ujian diagnostik merupakan data yang sah. 11 . Kerelevanan kepada pihak sekolah Fokus kajian ini akan membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi muridmuridnya.murid.2. 2. Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih berkesan terhadap murid.1 (teori/model/pendekatan/strategi berkaitan) Manakala.

Dua istilah yang sering digunakan dalam teori ini ialah pembelajaran hafalan berlaku apabila maklumat yang dipelajari tersimpan secara arbotari di dalam struktur kognitif individu. Dengan kata lain. maklumat baru tidak mempunyai hubungan psikologikal dengan konsep.perubahan dalam pengetahuan sains pelajar dan kemahiran. peta minda sangat berguna untuk mengetahui persoalan tentang perubahan. Peta minda membantu pelajar memahami bahawa konsep memperolehi makna yang mereka lalui dengan konsep lain ( Siti Janah. Novak telah menenkankan akan pentingnya pelajar.Novak cuba memberikan satu huraian atau gambaran tentang bagaimana pembelajaran mengambil tempat dalam diri seseorang pelajar itu. Salah satu caranya adalah membina peta minda. Seterusnya bagaimana pelajar itu memproses maklumat baru dan bagaimana maklumat itu disimpan.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Teori Pembelajaran Ausebel. 12 . 1999).konsep lain dalam makna. Ia juga membantu pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar.makna mereka (Novak .kemahiran penyelesaian masalah.1990) Bagi mencapai pembelajaran bermakna dengan berkesan.pelajar mempunyai pengetahuan tentang proses membina pengetahuan . Pada umumnya. mengolah data dan pencapaian dalam ujian penyelesaian masalah yang sukar.

Seramai 136 orang guru Sains dari 20 buah sekolah telah diambil secara rawak.guru Sains di Melaka.2.pelajar memilih secara menyeluruh bagaimana konsep. Melati 2008. Peta minda dapat membantu pelajar menyusun konsep dan perkaitan antara satu sama lain. walaubagaimanapun peningkatan pencapaian yang lebih diperhatikan berlaku pada kumpulan eksperimen (yang menggunakan peta minda) berbanding kumpulan kawalan (diajar kaedah konvensional). peta minda merupakan teknik pedagogi untuk menolong pelajar. kajian dijalankan untuk menentukan tahap pengetahuan. Kajian ini menggunakan rekabentuk kuasi eksperimen ujian pra dan ujian pasca dengan sampel kajian seramai 58 orang pelajar. Hasil ujian pasca menunjukkan peningkatan pencapaian bagi kedua. Kajian yang dijalankan berbentuk kajian tinjauan yang dilaksanakan melalui instrumen soal selidik.2 ( Kajian Lepas yang berkaitan) Kajian tentang penggunaan peta minda Mengikut Novak (1990). 13 . Penglibatan pelajar dalam proses pemetaan membolehkan mereka mendalami kefahaman mengenai apa yang dipelajari. sikap dan penggunaan peta konsep di kalangan guru – guru Sains di sekolah menengah Negeri Melaka berada di tahap yang tinggi. Kajian ini dijalankan untuk menilai penerimaan serta kesediaan pelajar menggunakan peta minda. Hasil kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan .konsep terdahulu yang telah dipelajari.dua kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 2. Hal ini bermakna pengajaran dengan menggunakan peta minda adalah lebih berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains berbanding dengan kaedah biasa. Hasil ujian pra menunjukkan pencapaian awal pelajar kedua.konsep baru dihubungkan dengan konsep. Kajian oleh Aziziah (2000).dua kumpulan adalah sama. adalah bertujuan mengkaji keberkesanan penggunaan peta minda sebagai kaedah pengajaran dalam matapelajaran Sains Tingkatan 1. Reka bentuk kajian adalah kuantitatif. sikap dan penggunaan peta konsep sebagai alat pengajaran di kalangan guru berbeza pengalaman dan menentukan hubungan di antara pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan peta konsep di kalangan guru.

8%. Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan ujian.4%. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian kuatitatif yang bersifat kajian ekperimen secara kuasi.05. Kajian ini menggunakan soalan ujian untuk mendapatkan data.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Manakala kajian oleh Aimi Shazmani 2008 yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan kesan dari penggunaan dua kaedah pengajaran iaitu Kaedah Peta Minda dan Kaedah Inkuiri terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains Biologi Tingkatan 4 dalam topik Fotosintesis. Keputusan analisis menunjukkan bahawa perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan Kaedah Peta Minda ialah sebanyak 11. Bilangan sampel adalah seramai 60 orang pelajar Tingkatan Empat Sains dari sebuah sekolah menengah di. Kajian di atas disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Siti Sara.53 iaitu 31. Instrumen kajian yang digunakan ialah set soalan ujian pra dan ujian pasca Ujian-t juga digunakan untuk melihat samaada wujud ataupun tidak perbezaan signifikan antara pembolehubah-pembolehubah bagi kajian ini pada aras signifikan iaitu 0. Kesimpulannya. dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan median. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat di antara dua kaedah ini yang dapat memberikan peningkatan yang lebih baik ke atas pencapaian pelajar. Semua data dikumpul. terhadap pencapaian pelajar tingkatan 4 dalam topik Fotosintesis dengan perbandingan min sebanyak 4. perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan Kaedah Inkuiri ialah sebanyak 16.7%.Kuala Lumpur. Soalan ujian ini terdiri daripada 12 soalan objektif dan 2 soalan struktur.0” (SPSS 14. mod dan min dan sisihan piawai bagi menjawab persoalan kajian Hasil kajian menunjukkan peta minda berkesan membantu pelajar dalam menguasai subtopik mitosis dan meiosis. Kaedah Inkuiri telah memberikan kesan yang lebih baik. 2010 yang bertujuan melihat sejauh mana kaedah pembelajaran mengunakan teknik peta minda bersaiz poket dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar serta mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah peta minda dalam proses 14 . Data dianalisis dengan mengunakan perisian“Statistical Package For Social Science 14. Bilangan sampel kajian adalah seramai 60 orang pelajar tingkatan 4 sains tulen yang dipilih secara rawak berkelompok.87 iaitu 23.66 iaitu 4. Kajian yang dijalanakan oleh Fatihah 2007 bertujuan menyelidik keberkesanan penggunaan peta minda dalam menguasai subtopik Mitosis dan Meiosis bagi Subjek Biologi di kalangan pelajar Tingkatan Empat Sains. Manakala.0).

Empat responden telah dipilih dalam temubual ini dan berdasarkan temubual tersebut keempatempat responden mengakui penggunaan teknik peta minda berjaya membantu mereka untuk mengingati fakta. Hasil analisis data mendapati responden menunjukkan peningkatan dalam ujian pos jika dibandingkan dengan ujian pra dengan seorang responden yang berjaya memperoleh markah penuh dalam ujian pos. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 20 orang murid dari Tahun 4 Profesor.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) pengajaran dan pembelajaran sains dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar-pelajar Tingkatan 1 dalam tajuk ‘ Pelbagai sumber dan Bentuk Tenaga ‘. Data dikumpulkan melalui ujian iaitu ujian pra dan ujian pos serta temubual. melihat sejauh mana penggunaan peta minda dapat membantu dalam meningkatkan keupayaan murid untuk mengingati fakta Sains bagi tajuk ”Living Things Undergo Life Processes”. Keputusan keseluruhan kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknik peta minda adalah berkesan dalam membantu murid untuk meningkatkan keupayaan mengingati fakta Sains bagi tajuk ”Living Things Undergo Life Processes”. Kajian yang akan dijalankan ini adalah bersifat kuantitatif yang melibatkan ujian pra pada peringkat awal kajian (sebelum pengkaji memulakan aktiviti pembelajaran) dan diikuti oleh ujian pos (selepas aktiviti P&P yang dirancang telah dilaksanakan). Di samping itu juga.fakta sains dalam tajuk yang dipelajari sekaligus membantu dalam menjawab soalan ujian yang dilakukan. Beliau juga mencadangakn supaya teknik ini diaplikasikan bagi tajuk sains yang lain serta menumpukan kepada kemahiran yang betul bagi penggunaan peta minda dalam pengajaran serta pembelajaran seperti konsep peta minda yang sebenar 15 . hasil daripada penyelidikan tindakan yang dilakukan olen Nurzazaliza 2010. Keputusan ini telah disokong lagi dengan sokongan daripada data temubual yang dilakukan. Melibatkan seramai 60 orang pelajar dari sebuah kelas dalam Tingkatan Satu di sebuah sekolah yang terdiri daripada pelajar-pelajar pada tahap pencapaian yang pelbagai dalam mata pelajaran Sains. yang memperoleh markah sederhana dan rendah bagi mata pelajaran Sains dalam ujian bulanan.

Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Istilah kajian Berikut dinyatakan beberapa istilah bagi perkataan atau rangkai kata bagi tajuk kajian penyelidikan ini. 1. Peta Konsep Gambarrajah – gambarajah yang mengandungi konsep. 1996) 2. 16 . bentuk peta minda yang digunakan adalah carta alir. Dalam konteks kajian ini. Peta minda “ Peta minda adalah kunci utama untuk seseorang memantapkan daya ingatan yang rumit serta menguasai isi.isi penting sebuah buku. Perkara ini perlu untuk kefahaman yang tepat dan jitu bagi tajuk kajian supaya tujuan penyelidikan dapat dicapai secara maksimum. 1998) Konsep sains(maksud konsep sains) *kena bgtau peta minda dari persepktif kajian kita. Cetusan idea Tony Buzan : seorang pakar Minda agung sejagat” (Dilip Mukerjea. ……….konsep dan perkataan penghubung ( Abu Hassan.

Murid boleh membina peta minda sendiri tanpa bantuan pengkaji sekurang. Lingkungan umur murid.1 Objektif Umum Meningkatkan daya ingatan murid „ slow.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 3. 1. Bagaimanakah penggunaan peta minda mampu meningkatkan daya ingatan murid „slow.soalan berikut : 1.3 Persoalan kajian Justeru itu. Melalui objektif ini. Mereka semua mempunyai masalah slow-learner. diharapkan pengkaji mampu untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Profil demografi subjek kajian diperincikan dalam bentuk jadual seperti dalam Jadual 2. 4. 17 .learner‟ menggunakan kaedah peta minda terhadap konsep Sains.2 Objektif khusus Melalui kaedah peta minda ini. 3. Murid boleh mengisi maklumat pada rajah grafik dalam peta minda yang dirangka oleh pengkaji.kurangnya tiga bahagian. kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan. 3.1 Kumpulan sasaran Seramai empat orang murid yang terdiri daripada kelas Ixora telah dikenalpasti untuk dijadikan subjek kajian tentang penggunaan peta minda bagi meningkatkan daya ingatan murid dalam mata pelajaran Sains.0 Kumpulan sasaran Kandungan bagi tajuk ini menjelaskan secara terperinci profil murid yang terlibat dalam kajian 4. 2. Keempat.murid tersebut sekitar 11 tahun. 3.0 Objektif Kajian Bahagian ini menyatakan objektif umum dan objektif khusus kajian.learner‟ terhadap konsep Sains.empat orang murid lelaki yang terlibat dalam kajian ini. Sejauh manakah bahan sokongan (peta minda) dapat membantu murid „ slow-learner‟ dalam mengingat konsep Sains. 2.

Oleh yang demikian.angan 18 . mereka juga tidak menumpukan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. subjek kajian tidak dapat mengingat isi pelajaran yang telah disampaikan oleh pengkaji. Selain daripada itu. Nama murid Jantina Umur Kategori tingkalh laku pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. pengkaji berusaha untuk membantu murid menginganti konsep penting dalam sains menggunakan peta minda secara menyeluruh. 1 Murid A :Lelaki *penyakit dia Berborak dengan rakan sebelah 2 Murid B Lelaki Melakukan kerja rumah bagi subjek lain 3 4 Murid C Murid D Lelaki Lelaki Melihat ke luar kelas Berangan.borak dengan rakan sebelah semasa pengkaji sedang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Masalah tingkah laku subjek kajian yang telah dikenalpasti di dalam kelas tersebut adalah suka berborak. Jadual 2 Bil. Akibat daripada tingkah laku tersebut.

Data temubual.1.4 Perancanagan Pelaksanaan Tindakan 5.1.4. 19 .4.3 Cara Menganalisis Data Analisis data kajian dibuat dengan cara tertentu berdasarkan jenis instrumen kajian yang telah digunakan.1 Kitaran Kajian 1 5.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) 5.1.4 Refleksi 5.1 Jadual pelaksanaan Berikut adalah jadual pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan yang akan dijalankan.3 Pemerhatian 5.2 Cara pengumpulan Data / Penganalisisan Data 5.1 Perancangan 5. 5. Kawasan yang berlorek menunjukkan tempoh masa yang akan dijalankan pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan.1 Jadual Pelaksanaan 5.0 Tindakan yang dicadangkan 5.1. Bil Aktiviti 1 Febuari 2 3 4 1 Mac 2 3 4 1 2 April 3 4 Pengumpulan Data 1 2 3 4 Pemerhatian Temubual Ujian Pra Ujian Pos Perlaksanaan Tindakan 5 6 7 8 Perancangan Tindakan Tinjauan Refleksi 6 Jadual pengumpulan data dan pelaksanaan tindakan 7 Berikut adalah perancangan penuh proses kajian tindakan daripada mula penerimaan tugasan.2 Tindakan 5.

00 RM 2.4.00 Bil 1. Kertas A4 Bahan Kuantiti 1 Rim 1 Set 1 Kos (1 Unit) RM 12 X 1 RM 150 X 1 RM 2 X 1 Dakwat Cetakan Komputer Gam Jumlah Keseluruhan 20 . 2.2 Kos kajian Kos Keseluruhan RM 12.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Perkara / Aspek tindakan Tarikh Taklimat kajian tindakan Jan 2012 Feb – Mei 2012 Praktikum Penyerahan kertas kerja cadangan 1 April 2012 Intership Ogos 2012 Ogos – Sept 2012 Penulisan laporan kajian tindakan Penyerahan penulisan kajian tindakan Sept 2012 Seminar Kajian Tindakan Oktober 2012 5.00 RM 164.00 RM 150. 3.

Kajian terhadap pengetahuan. Pulau Pinang : Pusat SEAMEO. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. “Brainfinity. Serdang. “ Superbrain”. Universiti Kebangsaan Malaysia. J. Projek Penyelidikan Program Sarjana Falkuti Pendidikan . 2nd Education New York Fosnot. Mei Chng dan Meng Seah.M.J. 27 (10) : 937-947 Ong Eng Tiek. (1996). Melati binti Ahmad.” “ Braindancing”. 29 (6). Retrieved Ogos 30. C.D and Hanesien (1978). (1992). Ausubel. Bangi. In C. (2000).sg. Pengajaran dan Pembelajaran Kimia KBSM. A Cognitive View. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berkonsepkan Sekolah Bestari. Constructivism : Theory . Educational Psychology. Second Edition. New York : Teachers College Press.sarjana pendidikan.R. School Sciene Riview.dilip @pacific. Singapore : CDIS.com. Perpectives and Pratice. Novak . Consept Mapping : A Useful Tool For Science Education. (1999). I. Journal Of Research In Science Teaching.T Fosnot (Ed). (2000a). Constructivism : A Psychological Theory of Learning.P. PSP: Primary Science 6 Teaching Guide. 2000. Kajian Keberkesanan Pengajaran Menggunakan Peta Konsep Bagi Subtopik ikatan ion dalam mata pelajaran kimia tingkatan 4. D. Selangor. (1994). Novak. Journal Of Research In Science Teaching. Monograf. 21 . (1990). Kajian Sains dan Teknologi Untuk Sekolah Bestari.sarjana muda pendidikan sains UPSI. 611-628. Keberkesanan Penggunaan Peta Konsep Bagi Mengatasi Miskonsespi Dalam Biologi Tingkatan Empat.2008.ukm bangi Mukerjea D. T (1996). D. Grisstith. Keberkesanan penggunaan peta minda dalam matapelajaran Sains di kalangan pelajar tingkatan satu. Siti Janah Bt Abdullah. A.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) RUJUKAN Azizah Abdullah. Norihan Bt Abd. Using Concept Map to Reveal Understanding : A Two Tier Analysis.K & Perston. K. Ijazah Sarjana Pendidikan UPM. 2003 from http:// www. Kinchin. Ghani (2005). Abu Hassan Kassim (1998). Grade-12 Student Misconception Relating Of Foundemental Chracteristics Of Atom and Molecules. sikap dan penggunaan peta konsep di kalangan guru sains di Melaka.

Perak 22 . Tanjung Malim.Draf PT sem 7 2012 ( SITI KHALILAH BINTI ABDUL RAHMAN) Yoton bin As un (2002). Keberkesanan penggunaan peta minda dalam proses pembelajaran tajuk ekosistem dinamik bagi pelajar tingkatan 4 sains. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains UPSI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.