EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. buku cerita. Selain itu. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. majalah. Ekonomi. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Aziz Talib. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. iaitu markah. mendapatkan maklumat. 1993).diperlukannya. penubuhan generalisasi dan . Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. akhbar. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. pelaksanaan dan peperiksaan. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Misalnya. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. dan memperkaya perbendaharaan kata. pemilihan makna yang sesuai. 1. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. untuk keseronokan. afektif dan psikomotor. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. menambah pengetahuan. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. Agama. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. Oleh itu. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Geografi. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. dan memahami pemikiran dan mesej penulis. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd.

Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa . makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa. Aktiviti membaca melibatkan dua proses.juga penilaian. b) Mendapatkan disuarakan itu. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang.

56%. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. (g) Bahan penulisan perbahasan. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. Pendek kata. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. sesuai dan berguna. misalnya 90%. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. . Dalam hal ini. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. dan lain-lain. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. lemah. (f) Bahan penulisan perbincangan. (c) Bahan penulisan naratif. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. sederhana. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. (e) Bahan penulisan ekspositori. (d) Bahan penulisan deskriptif. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). Jadi. (b) Bahan bacaan rekreasi. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi.

Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. sosial. pembetulan dari segi istilah. Selain itu. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. ejaan. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. Kekemasan dalam struktur ayat. tatabahasa. dan ekspresi juga penting. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. Pada peringkat sekolah rendah pula.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. PMR. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. Misalnya. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. aspek isi. pertengahan tahun. hujung penggal. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. susunan idea. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. pelancongan. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. ejaan atau penggunaan tanda baca. politik. Selain itu. dan tanda baca. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. struktur ayat. dan SPM. permaina. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. Dengan kata lain. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. hiburan. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. Misalnya. kejelasan pemilihan kata. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. Oleh sebab masa terhad. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. ekonomi. moral. sukan dan sebagainnya. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. .

dalam ujian mengarang.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi. Misalnya. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca .

Tahap tersebut ialah tahap literal. dalam tugasan ini. pentafsiran. penyimpulan. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. Oleh itu. Lamberg dan Lamb (1980). iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). Untuk tugasan ini. taksonomi (1972). Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. Untuk meningkatkan kefahaman murid. 4. pentafsiran.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. Menurut taksonomi Barret (1972) pula. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. dan penikmatan. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. penilaian kritis dan kreativiti. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. dan berbincang tentang bahan tersebut. penilaian. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. iaitu tahap literal. Misalnya.

Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. 4. Secara terperinci. dalam kategori ini. iaitu tahap literal.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. Secara umumnya. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. tafsiran dan kritis atau kreatif. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3.

bersama dengan intuisi dan pengalaman. peristiwa. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. 7. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. “oleh itu” dan “oleh sebab”. “kemudian”. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. kesimpulan dan telahan.5. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. Dengan perkataan lain. 4. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . generalisasi. atau situasi dalam petikan yang dibaca. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. interpretasi. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. “kerana”. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. “akibatnya”.

Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan.e) Membuat Jangkaan f) 4. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan.3 Tahap tafsiran Akhirnya. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. Sebagai contoh. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. c) Membuat jangkaan. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. . skrip lakonan. seperti penulisan puisi. lukisan. e) Menghasilkan ciptaan baru. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. b) Menyelesaikan masalah. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat.

? Jelaskan.? Bagaimanakah.(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang... dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom ...? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan..... guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan..... Dengan cara ini..? Bilakah.? Di manakah..? Siapakah....? Apakah kemungkinan.? Ceritakan tentang.? (atau terangkan) Apakah kesimpulan.... 5.

Contoh: . Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. iaitu pengetahuan. aplikasi. 1. Doktor berada di atas budak perempuan. analisis. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan. Doktor berada di tepi budak permpuan.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. sintensis dan penilaian. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. 3. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. 2. kefahaman. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi.

Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. Kerjaya membuat batik. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Soalan: 1. Di manakah Hassan tinggal? 2. Contoh soalan: 1. Batik itu mereka jual kepada pelancong. 2. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. Hassan mempunyai dua orang adik. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. c) Aplikasi . tetapi tersirat. Setelah murid membaca petikan itu. Sebagai contoh. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. 1. 2.

Penyakit seperti batuk kering. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. e) Sintesis . Sebagai contoh. batuk. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. udara. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. iaitu kemahiran membeza. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. taun. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. Jika kamu hendak menghasilkan batik. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. cirit-birit dan keracunan makanan. tanah atau sentuhan kulit. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. Oleh itu. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. membahagi atau mengelaskan. membahagikan dan mengelaskan maklumat.

Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik. 1. 2.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. selepas membaca petikan tadi. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. Contoh soalan. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. Sebagai contoh. 2.

teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. Dalam menggunakan teknik kloz ini.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. Secara tidak langsung. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan. Bagi peringkat menengah. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. 6. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya.

turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. Kemudian. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. Jika kita pandai menjaga (16) kawan. Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . pertuturan (11) kawan-kawan kita.BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. Jika kita . Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. menimbulkan permusuhan. (26) sendiri sahaja. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . penting. maka (17) .

2. Pada peringkat sekolah rendah. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah.2. 1:7. . ii. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5. iaitu: i. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. waktu dan nama-nama khas. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. dan 3). Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. Menurut Oller (1979).1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). Namun begitu. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz.6. sajak. iaitu dari sudut tema dan bahasa. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina.

2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. 6. Bagi darjah satu dan dua pula. atau dalam konteks cerita. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. Bagi murid darjah satu atau dua. atau petikan keseluruhannya. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. arahan boleh dibuat secara lisan. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. Untuk melakukan ini. Dalam latihan kloz. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan.2. masa yang diberikan boleh .

Semasa membuat latihan kloz. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. kiu sintaksis. Contohnya. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. Berdasarkan gambaran am. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. atau petikan keseluruhannya. . Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. iaitu kiu grafofonemik. Selain proses psikologi. ayat.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. Selain itu.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. sebelum tempat kosong tersebut diisi. Dalam bidang bacaan senyap. Misalnya. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. jika latihan kloz mengandungi 15 item.2. 6. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah.2. Misalnya.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal.1 di bawah. Untuk mendapatkan gambaran ini. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. Markah ini perlu diperatuskan. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. Jika perkataan seerti digunakan. jika murid mendapat markah iaitu 150. Lihat jadual 1. (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. atau dalam teks becaan keseluruhannya. Markah Peratus 100 . guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. 6.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. Misalnya.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula.1. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula. Lihat Jadual 1. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) . berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan.2 di bawah. Menurut Jadual 1. dan masih memerlukan bimbingan guru. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus.

dan buku cerita.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. majalah.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks.2. Apabila guru memeriksa jawapan murid. Bagi tujuan ini. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid . Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. 6. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima. novel. Menurut Davies dan Vincent (1977). maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut.

Spache. Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). Taylor (1957). Selain itu. dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur .dalam kelas tersebut. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Klare (1963). dan Khadijah Rohani. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Fry. Dale-Chall. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks. Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih.

Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. atau ujian akhir tahun. atau menyusun perenggan. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. bacaan dan kefahaman.menguji. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. iaitu kemahiran mengarang. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. membina perenggan. ujian pertengahan tahun. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. dan cara membaiki kelemahan tersebut. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah.

Seterusnya.ujian. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. Oleh itu. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. Jadi. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. . Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). perasaan dan emosi pengarang. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. 1987). Selain itu. Dalam hal ini.

tujuannya adalah sama. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. iaitu untuk menilai pencapaian. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. BIBLIOGRAFI . Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca.

Kamarudin Hj Husin (2001). Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Kuala Lumpur. Husin (1993). Talib (1990). Pengurusan Kurikulum. . Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Yahya Othman (2008). Serdang.Abd. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Mok Soon Sang (2008). Penerbit Universiti Putra Malaysia. Kamaruddin Hj. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Aziz Abd. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.