P. 1
37698168 Pengujian Kefahaman Membaca in Proses

37698168 Pengujian Kefahaman Membaca in Proses

|Views: 20|Likes:
Published by Salini Krishnan

More info:

Published by: Salini Krishnan on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. 1. pemilihan makna yang sesuai. majalah. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. afektif dan psikomotor. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. 1993). Misalnya. Geografi.diperlukannya. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. dan memahami pemikiran dan mesej penulis. penubuhan generalisasi dan . untuk keseronokan. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Oleh itu. dan memperkaya perbendaharaan kata. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. Ekonomi. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. iaitu markah. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. akhbar. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Selain itu. menambah pengetahuan. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. pelaksanaan dan peperiksaan. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Aziz Talib. Agama.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. buku cerita. mendapatkan maklumat.

Aktiviti membaca melibatkan dua proses. iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa.juga penilaian. Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. b) Mendapatkan disuarakan itu. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa .

Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. Jadi. Dalam hal ini. dan lain-lain. (g) Bahan penulisan perbahasan. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. (c) Bahan penulisan naratif.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. sederhana. (f) Bahan penulisan perbincangan. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. misalnya 90%. . 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. lemah. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. (d) Bahan penulisan deskriptif. (e) Bahan penulisan ekspositori. sesuai dan berguna. Pendek kata. (b) Bahan bacaan rekreasi. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. 56%. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif.

Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. Pada peringkat sekolah rendah pula. PMR. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. pembetulan dari segi istilah. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. pertengahan tahun. dan SPM. Selain itu. tatabahasa.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. ejaan atau penggunaan tanda baca. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. Kekemasan dalam struktur ayat. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. ekonomi. sukan dan sebagainnya. . atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. aspek isi. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. Misalnya. politik. Misalnya. Selain itu. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. permaina. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. hujung penggal. hiburan. dan tanda baca. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. moral. kejelasan pemilihan kata. struktur ayat. sosial. ejaan. dan ekspresi juga penting. Dengan kata lain. Oleh sebab masa terhad. susunan idea. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. pelancongan. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut.

dalam ujian mengarang. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. Misalnya. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca .

terdapat empat tahap kefahaman bacaan. dalam tugasan ini. Untuk meningkatkan kefahaman murid. pentafsiran. taksonomi (1972).0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. penilaian kritis dan kreativiti. pentafsiran. 4. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. iaitu tahap literal. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. Tahap tersebut ialah tahap literal. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. dan penikmatan. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. penyimpulan. dan berbincang tentang bahan tersebut. Lamberg dan Lamb (1980). Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. penilaian. Menurut taksonomi Barret (1972) pula. Untuk tugasan ini. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. Oleh itu. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. Misalnya. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom.

Secara umumnya. dalam kategori ini. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. iaitu tahap literal. tafsiran dan kritis atau kreatif. Secara terperinci. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. 4.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb.

iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. generalisasi. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. atau situasi dalam petikan yang dibaca. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. 7. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. “akibatnya”. peristiwa.5. interpretasi. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . 4. Dengan perkataan lain. “kemudian”. “kerana”.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. bersama dengan intuisi dan pengalaman. “oleh itu” dan “oleh sebab”. kesimpulan dan telahan. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6.

Sebagai contoh. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. seperti penulisan puisi. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan. d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. lukisan.e) Membuat Jangkaan f) 4. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. b) Menyelesaikan masalah. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. . c) Membuat jangkaan. skrip lakonan. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. e) Menghasilkan ciptaan baru.3 Tahap tafsiran Akhirnya.

? (atau terangkan) Apakah kesimpulan..... dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta.(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang... 5....? Bagaimanakah.....0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom .? Bilakah..? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan.? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah...? Di manakah..? Apakah kemungkinan.? Jelaskan..? Siapakah. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan..? Ceritakan tentang. Dengan cara ini..

Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. iaitu pengetahuan. aplikasi. kefahaman. Contoh: . Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. analisis. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. Doktor berada di tepi budak permpuan. sintensis dan penilaian. 3. 2. Doktor berada di atas budak perempuan. 1. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi.

Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. tetapi tersirat. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. 2. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. c) Aplikasi . Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Sebagai contoh. 1. Contoh soalan: 1. Batik itu mereka jual kepada pelancong. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Soalan: 1. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. Setelah murid membaca petikan itu. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. 2. Di manakah Hassan tinggal? 2. Hassan mempunyai dua orang adik. Kerjaya membuat batik.

Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. Jika kamu hendak menghasilkan batik.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. tanah atau sentuhan kulit. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. cirit-birit dan keracunan makanan. iaitu kemahiran membeza. membahagi atau mengelaskan. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. Penyakit seperti batuk kering. Sebagai contoh. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. udara. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. batuk. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. e) Sintesis . Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. membahagikan dan mengelaskan maklumat. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. Oleh itu. taun.

Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. 1. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . selepas membaca petikan tadi. 2. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik. Sebagai contoh. Contoh soalan. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan. 2.

kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. Bagi peringkat menengah. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. 6. Secara tidak langsung. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. Dalam menggunakan teknik kloz ini. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi.

Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. maka (17) . MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . penting. Jika kita pandai menjaga (16) kawan. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. (26) sendiri sahaja. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. menimbulkan permusuhan. Kemudian. Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. pertuturan (11) kawan-kawan kita. Jika kita .BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan.

iaitu: i. waktu dan nama-nama khas. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. Pada peringkat sekolah rendah. Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. Menurut Oller (1979).2. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan.6. dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. ii. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. iaitu dari sudut tema dan bahasa. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. 1:7. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. . Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz. iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. dan 3). Namun begitu. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. 2. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. sajak. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan.

Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. Bagi murid darjah satu atau dua. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. 6. atau dalam konteks cerita. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. arahan boleh dibuat secara lisan. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. Dalam latihan kloz.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid.2. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. masa yang diberikan boleh . murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. Untuk melakukan ini. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. Bagi darjah satu dan dua pula. atau petikan keseluruhannya. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz.

maka masa yang diberikan ialah 25 minit. Selain itu. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. 6. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. Dalam bidang bacaan senyap. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. jika latihan kloz mengandungi 15 item. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis).3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. sebelum tempat kosong tersebut diisi. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. atau petikan keseluruhannya. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. kiu sintaksis. Misalnya. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. . Berdasarkan gambaran am. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. Selain proses psikologi. ayat. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Semasa membuat latihan kloz. iaitu kiu grafofonemik. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru.2. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. Contohnya. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz.

Untuk mendapatkan gambaran ini.1 di bawah. 6. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. jika murid mendapat markah iaitu 150.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz.2. Misalnya. Jika perkataan seerti digunakan. atau dalam teks becaan keseluruhannya. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. Misalnya. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. Lihat jadual 1. Markah ini perlu diperatuskan.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. Markah Peratus 100 .

berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. Lihat Jadual 1.2 di bawah. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut.90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1.1. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. Menurut Jadual 1. dan masih memerlukan bimbingan guru. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) .

6. Apabila guru memeriksa jawapan murid. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Menurut Davies dan Vincent (1977). Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid .2.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. dan buku cerita.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks. majalah. novel. Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas. Bagi tujuan ini. maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut.

Spache. Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan.dalam kelas tersebut. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. Dale-Chall. Taylor (1957). Fry. dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks. Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Selain itu. Klare (1963). dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur . teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). dan Khadijah Rohani.

Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . iaitu kemahiran mengarang. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. membina perenggan. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. ujian pertengahan tahun. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. bacaan dan kefahaman. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. dan cara membaiki kelemahan tersebut. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. atau ujian akhir tahun.menguji. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. atau menyusun perenggan. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama.

Seterusnya. Selain itu. Oleh itu. perasaan dan emosi pengarang. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. . Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. 1987). pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan.ujian. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. Dalam hal ini. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. Jadi. ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima.

terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian. Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. BIBLIOGRAFI . Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. iaitu untuk menilai pencapaian. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. tujuannya adalah sama. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan.

Husin (1993). Aziz Abd. . Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur. Talib (1990).Abd. Penerbit Universiti Putra Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Kamarudin Hj Husin (2001). Mok Soon Sang (2008). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Serdang. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Pengurusan Kurikulum. Kamaruddin Hj. Yahya Othman (2008). Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->