EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

pemilihan makna yang sesuai. Selain itu. Ekonomi. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. pelaksanaan dan peperiksaan. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. 1993). dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. Geografi. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. 1. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. buku cerita. mendapatkan maklumat. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. untuk keseronokan. Oleh itu. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. menambah pengetahuan. dan memahami pemikiran dan mesej penulis. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. iaitu markah. akhbar. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. Misalnya. dan memperkaya perbendaharaan kata. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. Aziz Talib. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. penubuhan generalisasi dan . majalah. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna.diperlukannya. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Agama. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. afektif dan psikomotor. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan.

makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa .juga penilaian. iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa. b) Mendapatkan disuarakan itu. Aktiviti membaca melibatkan dua proses.

dan lain-lain. (b) Bahan bacaan rekreasi. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. Dalam hal ini. (g) Bahan penulisan perbahasan. sederhana. (c) Bahan penulisan naratif. Pendek kata. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. Jadi. misalnya 90%. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. sesuai dan berguna. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. (d) Bahan penulisan deskriptif. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. lemah. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. 56%. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. (e) Bahan penulisan ekspositori. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. . Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. (f) Bahan penulisan perbincangan. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian.

dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. pertengahan tahun. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. ejaan. susunan idea. ekonomi. struktur ayat. dan ekspresi juga penting. Pada peringkat sekolah rendah pula. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. Selain itu. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. hujung penggal. politik. ejaan atau penggunaan tanda baca. Misalnya. tatabahasa. dan tanda baca. Oleh sebab masa terhad. kejelasan pemilihan kata. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. PMR. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. Selain itu. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. . dan SPM. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. Kekemasan dalam struktur ayat. sukan dan sebagainnya. Dengan kata lain. pembetulan dari segi istilah. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. aspek isi. Misalnya. permaina. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. pelancongan. hiburan. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. sosial. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. moral.

Misalnya. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca . dalam ujian mengarang. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi.

Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. dalam tugasan ini. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . Oleh itu. dan berbincang tentang bahan tersebut. penilaian. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. dan penikmatan. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. iaitu tahap literal. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. pentafsiran. penyimpulan. pentafsiran.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. Tahap tersebut ialah tahap literal. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. Untuk tugasan ini. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. 4. Untuk meningkatkan kefahaman murid. taksonomi (1972). Menurut taksonomi Barret (1972) pula. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). Misalnya. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. Lamberg dan Lamb (1980). penilaian kritis dan kreativiti. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut.

Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. iaitu tahap literal. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. tafsiran dan kritis atau kreatif. Secara terperinci. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. dalam kategori ini. 4.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. Secara umumnya. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3.

Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6. Dengan perkataan lain. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. “kerana”.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. peristiwa. “oleh itu” dan “oleh sebab”. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. atau situasi dalam petikan yang dibaca. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. “akibatnya”. interpretasi. bersama dengan intuisi dan pengalaman. 4. 7. “kemudian”. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. generalisasi. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat.5. kesimpulan dan telahan.

e) Menghasilkan ciptaan baru. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. lukisan. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan.e) Membuat Jangkaan f) 4. d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru.3 Tahap tafsiran Akhirnya. Sebagai contoh. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. seperti penulisan puisi. skrip lakonan. b) Menyelesaikan masalah. . c) Membuat jangkaan.

.? Siapakah. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan...? Jelaskan.? Bagaimanakah.....? (atau terangkan) Apakah kesimpulan..? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan.....? Bilakah.. Dengan cara ini... dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta. 5..0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom ..? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.? Di manakah.? Apakah kemungkinan.? Ceritakan tentang...(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang..

Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. Doktor berada di tepi budak permpuan. 3. 2. 1. sintensis dan penilaian. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan. analisis. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Contoh: . aplikasi. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. iaitu pengetahuan. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. Doktor berada di atas budak perempuan. kefahaman. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah.

mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. 2. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Batik itu mereka jual kepada pelancong. Setelah murid membaca petikan itu. tetapi tersirat. Hassan mempunyai dua orang adik. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. 2.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. Kerjaya membuat batik. c) Aplikasi . Contoh soalan: 1. Soalan: 1. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. 1. Sebagai contoh. Di manakah Hassan tinggal? 2.

Penyakit seperti batuk kering. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. tanah atau sentuhan kulit. e) Sintesis .Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. cirit-birit dan keracunan makanan. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. udara. Jika kamu hendak menghasilkan batik. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. batuk. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. iaitu kemahiran membeza. membahagikan dan mengelaskan maklumat. Sebagai contoh. taun. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. Oleh itu. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. membahagi atau mengelaskan.

Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan. Sebagai contoh. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik. 2. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. 1. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. 2. Contoh soalan.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. selepas membaca petikan tadi.

tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. 6. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . Dalam menggunakan teknik kloz ini. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi. Bagi peringkat menengah. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. Secara tidak langsung. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan.

(26) sendiri sahaja. pertuturan (11) kawan-kawan kita. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. Jika kita pandai menjaga (16) kawan. penting. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. menimbulkan permusuhan. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. Jika kita . memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita. maka (17) .BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . Kemudian.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz .

Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. 1:7. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah.2. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. 2. iaitu dari sudut tema dan bahasa. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. Menurut Oller (1979). iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). Namun begitu. dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. waktu dan nama-nama khas. iaitu: i. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. sajak.6. dan 3). iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz. . Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). ii. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. Pada peringkat sekolah rendah. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5.

guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. Untuk melakukan ini. Bagi murid darjah satu atau dua. arahan boleh dibuat secara lisan. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz. 6. masa yang diberikan boleh . murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. atau petikan keseluruhannya. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. atau dalam konteks cerita. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap.2. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. Dalam latihan kloz. Bagi darjah satu dan dua pula.

Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. maka masa yang diberikan ialah 25 minit.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. . dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. Selain proses psikologi. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). Selain itu. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Misalnya. ayat. iaitu kiu grafofonemik. sebelum tempat kosong tersebut diisi. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. atau petikan keseluruhannya. 6. jika latihan kloz mengandungi 15 item. kiu sintaksis. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa.2. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. Semasa membuat latihan kloz. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Berdasarkan gambaran am. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. Dalam bidang bacaan senyap. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. Contohnya.

guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. 6. Markah ini perlu diperatuskan. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. Misalnya. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz. Markah Peratus 100 . maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. Lihat jadual 1.1 di bawah.2. (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). Misalnya. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. Jika perkataan seerti digunakan. Untuk mendapatkan gambaran ini. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. jika murid mendapat markah iaitu 150. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. atau dalam teks becaan keseluruhannya.

Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan. dan masih memerlukan bimbingan guru.2 di bawah.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula. Menurut Jadual 1. Lihat Jadual 1.1. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) .90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut.

Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima.2. Apabila guru memeriksa jawapan murid.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. dan buku cerita. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus. majalah.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. novel. Menurut Davies dan Vincent (1977). maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas. 6.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid . Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid. Bagi tujuan ini. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima.

Fry. Taylor (1957). Klare (1963). Spache. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks.dalam kelas tersebut. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Selain itu. Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. Dale-Chall. dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur . Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). dan Khadijah Rohani. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan.

dan cara membaiki kelemahan tersebut. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. atau ujian akhir tahun. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. atau menyusun perenggan. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. ujian pertengahan tahun. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid.menguji. iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . iaitu kemahiran mengarang. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. bacaan dan kefahaman. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. membina perenggan. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat.

ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima.ujian. Selain itu. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. Jadi. pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. . 1987). perasaan dan emosi pengarang. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. Oleh itu. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. Dalam hal ini. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. Seterusnya.

teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. iaitu untuk menilai pencapaian. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. tujuannya adalah sama. BIBLIOGRAFI . Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut.

Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). .Abd. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Serdang. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Yahya Othman (2008). Pengurusan Kurikulum. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Husin (1993). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Kamarudin Hj Husin (2001). Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Penerbit Universiti Putra Malaysia. Talib (1990). Kamaruddin Hj. Aziz Abd. Mok Soon Sang (2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful