37698168 Pengujian Kefahaman Membaca in Proses

EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. Agama. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. buku cerita. majalah. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Oleh itu. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. menambah pengetahuan. Ekonomi. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. iaitu markah. Selain itu. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Geografi. mendapatkan maklumat. dan memperkaya perbendaharaan kata. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara.diperlukannya. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. afektif dan psikomotor. 1993). dan memahami pemikiran dan mesej penulis. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. Misalnya. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. 1. akhbar.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. untuk keseronokan. pemilihan makna yang sesuai. pelaksanaan dan peperiksaan. Aziz Talib. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. penubuhan generalisasi dan .

iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa. b) Mendapatkan disuarakan itu. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. Aktiviti membaca melibatkan dua proses.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa . Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak.juga penilaian.

(g) Bahan penulisan perbahasan. Pendek kata. dan lain-lain. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. (f) Bahan penulisan perbincangan. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. sederhana. . (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. lemah. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. (e) Bahan penulisan ekspositori. Dalam hal ini. 56%. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). sesuai dan berguna. misalnya 90%.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. (b) Bahan bacaan rekreasi. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. Jadi. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. (c) Bahan penulisan naratif. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. (d) Bahan penulisan deskriptif. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang.

Pada peringkat sekolah rendah pula. moral. permaina. Oleh sebab masa terhad. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. dan tanda baca. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. ejaan. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. ekonomi. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. Kekemasan dalam struktur ayat. pertengahan tahun. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. pelancongan. susunan idea. ejaan atau penggunaan tanda baca. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. aspek isi. sosial. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. kejelasan pemilihan kata. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. dan SPM.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. Misalnya. politik. Misalnya. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. pembetulan dari segi istilah. sukan dan sebagainnya. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. struktur ayat. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. PMR. Selain itu. hujung penggal. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. . Dengan kata lain. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. tatabahasa. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. Selain itu. hiburan. dan ekspresi juga penting.

0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca . dalam ujian mengarang. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. Misalnya. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3.

pentafsiran. penilaian kritis dan kreativiti. Menurut taksonomi Barret (1972) pula. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. dan penikmatan. Tahap tersebut ialah tahap literal. penyimpulan. Lamberg dan Lamb (1980). Oleh itu.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. dan berbincang tentang bahan tersebut. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. Untuk tugasan ini. dalam tugasan ini. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. Misalnya. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. taksonomi (1972). pentafsiran. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. Untuk meningkatkan kefahaman murid. iaitu tahap literal. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. penilaian. 4. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. terdapat empat tahap kefahaman bacaan.

murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting .Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. iaitu tahap literal. 4. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. Secara umumnya.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. Secara terperinci. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. dalam kategori ini. tafsiran dan kritis atau kreatif. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2.

generalisasi. “oleh itu” dan “oleh sebab”. kesimpulan dan telahan.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. interpretasi. bersama dengan intuisi dan pengalaman. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. peristiwa. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . “akibatnya”. “kerana”. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. “kemudian”. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6. atau situasi dalam petikan yang dibaca. Dengan perkataan lain. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. 4. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. 7.5. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan.

Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan. b) Menyelesaikan masalah. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. Sebagai contoh. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. skrip lakonan. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. lukisan. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. . c) Membuat jangkaan. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis.3 Tahap tafsiran Akhirnya. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. e) Menghasilkan ciptaan baru. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan. seperti penulisan puisi.e) Membuat Jangkaan f) 4. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan.

.. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan...? Siapakah....? (atau terangkan) Apakah kesimpulan..(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang...? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.... Dengan cara ini.? Bagaimanakah....? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan. dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta..? Apakah kemungkinan.? Bilakah..0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom .? Di manakah.. 5..? Ceritakan tentang.? Jelaskan.

Doktor berada di hadapan budak permpuan. Doktor berada di tepi budak permpuan. iaitu pengetahuan. kefahaman. 3. Contoh: . Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. 2. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. sintensis dan penilaian. aplikasi. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan. analisis.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. 1. Doktor berada di atas budak perempuan. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah.

Contoh soalan: 1. 1. Hassan mempunyai dua orang adik. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Setelah murid membaca petikan itu. tetapi tersirat. Soalan: 1. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. Batik itu mereka jual kepada pelancong. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. Kerjaya membuat batik. 2. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. 2. c) Aplikasi . Sebagai contoh. Di manakah Hassan tinggal? 2.

teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. taun. Oleh itu. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. e) Sintesis . Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. batuk. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. membahagikan dan mengelaskan maklumat. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. Penyakit seperti batuk kering. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. Sebagai contoh. Jika kamu hendak menghasilkan batik. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. tanah atau sentuhan kulit. iaitu kemahiran membeza. cirit-birit dan keracunan makanan. membahagi atau mengelaskan. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. udara.

murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. Contoh soalan.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. 1. Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . selepas membaca petikan tadi. 2. Sebagai contoh. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik. 2.

Dalam menggunakan teknik kloz ini. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. Secara tidak langsung. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. Bagi peringkat menengah. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi. 6. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu.

Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. penting. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . Jika kita pandai menjaga (16) kawan. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Kemudian. Jika kita . Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. pertuturan (11) kawan-kawan kita. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . menimbulkan permusuhan. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. (26) sendiri sahaja. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka.BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. maka (17) .

iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. . Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. sajak. 1:7. Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz.2. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5. waktu dan nama-nama khas. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. iaitu: i. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. dan 3). dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz. Menurut Oller (1979).1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz.6. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. iaitu dari sudut tema dan bahasa. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. 2. Pada peringkat sekolah rendah. Namun begitu. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. ii. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz.

arahan boleh dibuat secara lisan. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. atau petikan keseluruhannya. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. 6. Dalam latihan kloz. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima.2. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz. Bagi murid darjah satu atau dua. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. Bagi darjah satu dan dua pula. masa yang diberikan boleh . dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. atau dalam konteks cerita. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. Untuk melakukan ini. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat.

Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. sebelum tempat kosong tersebut diisi.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. . Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. atau petikan keseluruhannya. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. Selain proses psikologi. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Dalam bidang bacaan senyap. jika latihan kloz mengandungi 15 item. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. Misalnya. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). Berdasarkan gambaran am. 6. Selain itu. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan.2. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. iaitu kiu grafofonemik. ayat. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. kiu sintaksis. Semasa membuat latihan kloz. Contohnya.

Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz.1 di bawah. Jika perkataan seerti digunakan. Misalnya. jika murid mendapat markah iaitu 150. (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. Misalnya.2. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. Markah Peratus 100 . Lihat jadual 1. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. Markah ini perlu diperatuskan.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. 6. Untuk mendapatkan gambaran ini. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). atau dalam teks becaan keseluruhannya.

murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula.2 di bawah. Menurut Jadual 1. Lihat Jadual 1. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. dan masih memerlukan bimbingan guru. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus.90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1.1. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) . berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan.

novel. 6. dan buku cerita. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas.2. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. Menurut Davies dan Vincent (1977). maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid . Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima. Bagi tujuan ini.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. majalah. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima. Apabila guru memeriksa jawapan murid. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus.

Dale-Chall. Selain itu. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Taylor (1957). Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). Fry. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks. Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur . Klare (1963). Spache.dalam kelas tersebut. dan Khadijah Rohani.

Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. bacaan dan kefahaman. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. iaitu kemahiran mengarang. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. atau menyusun perenggan. atau ujian akhir tahun. membina perenggan. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.menguji. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. ujian pertengahan tahun. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. dan cara membaiki kelemahan tersebut. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut.

keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima. 1987). Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. . Selain itu. Seterusnya. Jadi. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman.ujian. perasaan dan emosi pengarang. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. Oleh itu. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. Dalam hal ini. Dari segi penguasaan pemahaman membaca.

Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. iaitu untuk menilai pencapaian. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. BIBLIOGRAFI . Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. tujuannya adalah sama. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan.

Abd. Mok Soon Sang (2008). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Penerbit Universiti Putra Malaysia. Kamarudin Hj Husin (2001). Yahya Othman (2008). Aziz Abd. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Talib (1990). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Serdang. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamaruddin Hj. Kuala Lumpur. Pengurusan Kurikulum. . Husin (1993). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful