EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. menambah pengetahuan. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. untuk keseronokan. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. mendapatkan maklumat. Geografi. afektif dan psikomotor. 1993). Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. majalah. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. penubuhan generalisasi dan . pemilihan makna yang sesuai.diperlukannya. iaitu markah. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. 1. buku cerita. pelaksanaan dan peperiksaan. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. akhbar. Oleh itu. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. Agama.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. Aziz Talib. Misalnya. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. dan memperkaya perbendaharaan kata. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. Selain itu. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. Ekonomi. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. dan memahami pemikiran dan mesej penulis.

Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. b) Mendapatkan disuarakan itu. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2.juga penilaian. Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. Aktiviti membaca melibatkan dua proses. iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa .

lemah. Pendek kata. (g) Bahan penulisan perbahasan. sederhana. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. sesuai dan berguna. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. (e) Bahan penulisan ekspositori. (d) Bahan penulisan deskriptif. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. Jadi. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. 56%. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. (f) Bahan penulisan perbincangan. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. (b) Bahan bacaan rekreasi. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. Dalam hal ini. . (c) Bahan penulisan naratif. misalnya 90%. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. dan lain-lain.

pembetulan dari segi istilah. sukan dan sebagainnya.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. sosial. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. kejelasan pemilihan kata. dan SPM. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. dan ekspresi juga penting. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. ejaan atau penggunaan tanda baca. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. Oleh sebab masa terhad. pelancongan. Dengan kata lain. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. pertengahan tahun. Misalnya. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. permaina. struktur ayat. ekonomi. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. Misalnya. dan tanda baca. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. ejaan. politik. Selain itu. Pada peringkat sekolah rendah pula. Selain itu. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. . moral. PMR. Kekemasan dalam struktur ayat. aspek isi. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. hiburan. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. susunan idea. tatabahasa. hujung penggal.

bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan. dalam ujian mengarang.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca .(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. Misalnya. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3.

Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. dalam tugasan ini. penilaian kritis dan kreativiti. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. iaitu tahap literal.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . Oleh itu. penyimpulan. Untuk tugasan ini. 4. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. dan penikmatan. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. pentafsiran. taksonomi (1972). Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. Untuk meningkatkan kefahaman murid. penilaian. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. dan berbincang tentang bahan tersebut. Lamberg dan Lamb (1980). Misalnya. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). Tahap tersebut ialah tahap literal. Menurut taksonomi Barret (1972) pula. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. pentafsiran. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca.

Secara umumnya. 4. Secara terperinci. tafsiran dan kritis atau kreatif.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. iaitu tahap literal. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . dalam kategori ini. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3.

“oleh itu” dan “oleh sebab”. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini.5. Dengan perkataan lain. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. bersama dengan intuisi dan pengalaman. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. 4. atau situasi dalam petikan yang dibaca. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6. “kemudian”. peristiwa. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. 7. interpretasi. kesimpulan dan telahan. generalisasi. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. “akibatnya”. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. “kerana”.

d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. b) Menyelesaikan masalah. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. Sebagai contoh. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. e) Menghasilkan ciptaan baru.e) Membuat Jangkaan f) 4. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan.3 Tahap tafsiran Akhirnya. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. lukisan. c) Membuat jangkaan. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. skrip lakonan. . seperti penulisan puisi. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan.

dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta.......? Apakah kemungkinan.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom ...? (atau terangkan) Apakah kesimpulan... guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan. 5.? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan.(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang.........? Jelaskan.? Di manakah.? Bagaimanakah..? Ceritakan tentang.? Bilakah.? Siapakah.. Dengan cara ini.? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.

kefahaman. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. Contoh: . 3. Doktor berada di atas budak perempuan. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. aplikasi. 2. analisis. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. Doktor berada di tepi budak permpuan. 1.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. iaitu pengetahuan. sintensis dan penilaian. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan.

Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. Soalan: 1. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. 2. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. Batik itu mereka jual kepada pelancong. Hassan mempunyai dua orang adik. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. Contoh soalan: 1. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. tetapi tersirat.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. 2. c) Aplikasi . Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Di manakah Hassan tinggal? 2. Kerjaya membuat batik. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. Sebagai contoh. Setelah murid membaca petikan itu. 1.

apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. batuk. udara. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. iaitu kemahiran membeza. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. Oleh itu. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. cirit-birit dan keracunan makanan. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. e) Sintesis . Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. taun. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. membahagi atau mengelaskan. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. Jika kamu hendak menghasilkan batik. Sebagai contoh. tanah atau sentuhan kulit. Penyakit seperti batuk kering. membahagikan dan mengelaskan maklumat. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan.

Contoh soalan. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan. 2. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. Sebagai contoh. 1. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. selepas membaca petikan tadi.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. 2. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum.

1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. 6. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. Dalam menggunakan teknik kloz ini. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. Secara tidak langsung. Bagi peringkat menengah. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi.

Kemudian. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. Jika kita pandai menjaga (16) kawan.BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. Jika kita . Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. maka (17) . Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. penting. menimbulkan permusuhan. (26) sendiri sahaja. pertuturan (11) kawan-kawan kita. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari.

sajak. . dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. 2. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. dan 3). ii. Namun begitu. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. iaitu dari sudut tema dan bahasa. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5. iaitu: i.6. Pada peringkat sekolah rendah. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. waktu dan nama-nama khas.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). Menurut Oller (1979). 1:7. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan.2. iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan.

2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. arahan boleh dibuat secara lisan.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. Dalam latihan kloz. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan. masa yang diberikan boleh . murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. 6.2. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. atau petikan keseluruhannya. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. atau dalam konteks cerita. Bagi darjah satu dan dua pula. Bagi murid darjah satu atau dua. Untuk melakukan ini. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz.

atau petikan keseluruhannya. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. Dalam bidang bacaan senyap. Berdasarkan gambaran am. jika latihan kloz mengandungi 15 item. Semasa membuat latihan kloz. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. iaitu kiu grafofonemik. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. Misalnya. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. Selain proses psikologi. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). sebelum tempat kosong tersebut diisi. kiu sintaksis. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. . proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. ayat. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. Contohnya. 6.2. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. Selain itu.

(i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat.1 di bawah. Untuk mendapatkan gambaran ini.2. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. Lihat jadual 1. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. Jika perkataan seerti digunakan.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. Markah Peratus 100 . jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz. 6. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. jika murid mendapat markah iaitu 150. Misalnya. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. atau dalam teks becaan keseluruhannya. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). Misalnya.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. Markah ini perlu diperatuskan.

berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula.2 di bawah. Menurut Jadual 1. murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. Lihat Jadual 1. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus.90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. dan masih memerlukan bimbingan guru. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) .1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah.1. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan.

Apabila guru memeriksa jawapan murid. dan buku cerita.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. novel.2. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima. Bagi tujuan ini. 6. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas. majalah. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid .5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. Menurut Davies dan Vincent (1977). jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus.

Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). dan Khadijah Rohani. Spache. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur . Dale-Chall. Klare (1963). Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini.dalam kelas tersebut. Selain itu. Taylor (1957). teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Fry. dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks.

Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. atau menyusun perenggan.menguji. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. atau ujian akhir tahun. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. ujian pertengahan tahun. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. bacaan dan kefahaman. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. iaitu kemahiran mengarang. dan cara membaiki kelemahan tersebut. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. membina perenggan. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. Sebutkan aspek-aspek kelemahan.

ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. Jadi. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. Seterusnya. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Dalam hal ini. perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca.ujian. 1987). Selain itu. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. perasaan dan emosi pengarang. . Oleh itu. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman.

Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. BIBLIOGRAFI . Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. iaitu untuk menilai pencapaian. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. tujuannya adalah sama.

Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kamarudin Hj Husin (2001). Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. . Kuala Lumpur. Husin (1993). Mok Soon Sang (2008). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamaruddin Hj. Penerbit Universiti Putra Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Talib (1990). Serdang. Pengurusan Kurikulum. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Aziz Abd. Yahya Othman (2008).Abd. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR.