EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. buku cerita. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. pemilihan makna yang sesuai. menambah pengetahuan. penubuhan generalisasi dan . Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. Aziz Talib. mendapatkan maklumat. dan memahami pemikiran dan mesej penulis. afektif dan psikomotor. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. pelaksanaan dan peperiksaan. Oleh itu. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya.diperlukannya. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. iaitu markah. akhbar. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. 1. untuk keseronokan. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Agama. Ekonomi. majalah. 1993). dan memperkaya perbendaharaan kata. Selain itu. Misalnya. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. Geografi.

Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. Aktiviti membaca melibatkan dua proses.juga penilaian. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. b) Mendapatkan disuarakan itu.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa . iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa.

(g) Bahan penulisan perbahasan. Pendek kata. (e) Bahan penulisan ekspositori. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. (d) Bahan penulisan deskriptif. sesuai dan berguna. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. (c) Bahan penulisan naratif. misalnya 90%. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. (b) Bahan bacaan rekreasi. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. Dalam hal ini. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. Jadi. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. 56%. sederhana. lemah. dan lain-lain. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. . Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. (f) Bahan penulisan perbincangan.

(b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. kejelasan pemilihan kata. sukan dan sebagainnya. sosial. permaina. hiburan. pelancongan. ejaan atau penggunaan tanda baca. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. struktur ayat. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. Pada peringkat sekolah rendah pula. dan SPM. . Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. Misalnya. politik. susunan idea. PMR. Selain itu. pembetulan dari segi istilah. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. Kekemasan dalam struktur ayat. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. tatabahasa. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. Selain itu. dan tanda baca. aspek isi. Oleh sebab masa terhad. moral. Misalnya. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. Dengan kata lain. ejaan. pertengahan tahun. dan ekspresi juga penting. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. ekonomi. hujung penggal.

Misalnya. dalam ujian mengarang. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca . (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi.

Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. dalam tugasan ini. iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. penyimpulan. Misalnya. dan penikmatan. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. iaitu tahap literal. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. pentafsiran.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. 4. Untuk meningkatkan kefahaman murid. Untuk tugasan ini. penilaian. Oleh itu. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. pentafsiran. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. Tahap tersebut ialah tahap literal. dan berbincang tentang bahan tersebut. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. Lamberg dan Lamb (1980). Menurut taksonomi Barret (1972) pula. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. taksonomi (1972). penilaian kritis dan kreativiti. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif.

kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. tafsiran dan kritis atau kreatif. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. dalam kategori ini. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3. 4. Secara umumnya.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. Secara terperinci. iaitu tahap literal. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4.

Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. “akibatnya”. peristiwa.5. bersama dengan intuisi dan pengalaman. kesimpulan dan telahan. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. 4. 7. generalisasi. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. Dengan perkataan lain. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. “kerana”. “oleh itu” dan “oleh sebab”. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6. interpretasi. “kemudian”. atau situasi dalam petikan yang dibaca.

d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. seperti penulisan puisi. . Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. e) Menghasilkan ciptaan baru. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. Sebagai contoh. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat.e) Membuat Jangkaan f) 4. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya.3 Tahap tafsiran Akhirnya. skrip lakonan. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan. b) Menyelesaikan masalah. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. c) Membuat jangkaan. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan. lukisan. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis.

? (atau terangkan) Apakah kesimpulan....? Ceritakan tentang...? Siapakah.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom . 5.? Jelaskan.. Dengan cara ini.? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan...? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah...(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang.? Apakah kemungkinan..? Di manakah..? Bagaimanakah.... dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan...? Bilakah....

sintensis dan penilaian. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. iaitu pengetahuan. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. Contoh: . analisis. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. Doktor berada di tepi budak permpuan. Doktor berada di atas budak perempuan. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. 3. kefahaman. 2. aplikasi. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. 1.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan.

mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Contoh soalan: 1. tetapi tersirat. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. c) Aplikasi . Sebagai contoh. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. Di manakah Hassan tinggal? 2. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. Soalan: 1. Setelah murid membaca petikan itu. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. 1. 2. Batik itu mereka jual kepada pelancong. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. 2. Hassan mempunyai dua orang adik. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Kerjaya membuat batik.

Jika kamu hendak menghasilkan batik. cirit-birit dan keracunan makanan. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. tanah atau sentuhan kulit. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. Sebagai contoh. taun. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. e) Sintesis . membahagikan dan mengelaskan maklumat. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. iaitu kemahiran membeza. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. Penyakit seperti batuk kering. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. Oleh itu. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. batuk. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. membahagi atau mengelaskan. udara. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu.

2. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum. Sebagai contoh. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. Contoh soalan. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. selepas membaca petikan tadi. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan. 2. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. 1.

murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. Bagi peringkat menengah.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. Secara tidak langsung. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. Dalam menggunakan teknik kloz ini. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. 6. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan.

berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita.BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. pertuturan (11) kawan-kawan kita. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. Jika kita pandai menjaga (16) kawan. (26) sendiri sahaja. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. maka (17) . yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . penting. Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. Jika kita .2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. menimbulkan permusuhan. Kemudian.

Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. waktu dan nama-nama khas. 1:7. 2. dan 3). Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. Namun begitu.6. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. sajak. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. Menurut Oller (1979). Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. iaitu dari sudut tema dan bahasa. iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz. .2. Pada peringkat sekolah rendah. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. iaitu: i. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). ii. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz.

6. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. Dalam latihan kloz. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. atau dalam konteks cerita. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan.2. atau petikan keseluruhannya. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. arahan boleh dibuat secara lisan. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. Untuk melakukan ini. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. masa yang diberikan boleh . dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. Bagi darjah satu dan dua pula. Bagi murid darjah satu atau dua. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima.

proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. 6. iaitu kiu grafofonemik. Dalam bidang bacaan senyap. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. atau petikan keseluruhannya.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. jika latihan kloz mengandungi 15 item. sebelum tempat kosong tersebut diisi. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal.2. Misalnya. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. . ayat. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. Semasa membuat latihan kloz. Selain itu. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). Selain proses psikologi. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. kiu sintaksis. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. Contohnya. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Berdasarkan gambaran am. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa.

atau dalam teks becaan keseluruhannya. jika murid mendapat markah iaitu 150. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. Misalnya. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. Lihat jadual 1. 6.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. Misalnya. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. Markah Peratus 100 . Markah ini perlu diperatuskan.2. Jika perkataan seerti digunakan.1 di bawah.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. Untuk mendapatkan gambaran ini. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150.

2 di bawah. berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. Lihat Jadual 1.1. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. Menurut Jadual 1. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) . murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah.90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan. dan masih memerlukan bimbingan guru.

Menurut Davies dan Vincent (1977). dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid . 6. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid.2. majalah. Bagi tujuan ini. maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima. dan buku cerita.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. novel. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. Apabila guru memeriksa jawapan murid.

Fry. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Taylor (1957). Klare (1963). dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur . Selain itu. Spache.dalam kelas tersebut. Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Dale-Chall. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. dan Khadijah Rohani. dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks.

Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. iaitu kemahiran mengarang. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. atau menyusun perenggan. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. dan cara membaiki kelemahan tersebut. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. membina perenggan. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . bacaan dan kefahaman. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. atau ujian akhir tahun. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. ujian pertengahan tahun. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif.menguji. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.

pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea.ujian. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. Seterusnya. Dalam hal ini. Oleh itu. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. 1987). Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Selain itu. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). Jadi. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. . perasaan dan emosi pengarang. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca.

Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. iaitu untuk menilai pencapaian. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian. tujuannya adalah sama. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. BIBLIOGRAFI .

Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Proses dan Strategi Membaca Berkesan.Abd. Serdang. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Kamaruddin Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Kamarudin Hj Husin (2001). Pengurusan Kurikulum. Aziz Abd. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Yahya Othman (2008). Mok Soon Sang (2008). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. . Husin (1993). Penerbit Universiti Putra Malaysia. Talib (1990). Perkaedahan Mengajar Bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful