EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. Oleh itu. mendapatkan maklumat. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan.diperlukannya. penubuhan generalisasi dan . pemilihan makna yang sesuai. Selain itu. dan memperkaya perbendaharaan kata. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. majalah. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. menambah pengetahuan.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. Agama. dan memahami pemikiran dan mesej penulis. Aziz Talib. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. Misalnya. akhbar. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. iaitu markah. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. buku cerita. Ekonomi. pelaksanaan dan peperiksaan. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. 1. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. 1993). Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. untuk keseronokan. Geografi. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. afektif dan psikomotor.

iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa . Aktiviti membaca melibatkan dua proses.juga penilaian. b) Mendapatkan disuarakan itu.

dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. (d) Bahan penulisan deskriptif. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. 56%. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. (f) Bahan penulisan perbincangan. (c) Bahan penulisan naratif. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. Jadi. (e) Bahan penulisan ekspositori. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. lemah. dan lain-lain. Dalam hal ini. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). . ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. sesuai dan berguna. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. sederhana. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. (b) Bahan bacaan rekreasi. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. misalnya 90%. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. Pendek kata. (g) Bahan penulisan perbahasan. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji.

pertengahan tahun. Misalnya. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. sukan dan sebagainnya. Kekemasan dalam struktur ayat. pelancongan. kejelasan pemilihan kata. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. Dengan kata lain. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. hujung penggal. Selain itu. tatabahasa. dan ekspresi juga penting. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. PMR. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. politik. permaina. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. struktur ayat. . dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. ekonomi. hiburan. Misalnya. sosial. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. dan SPM. susunan idea. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. Oleh sebab masa terhad. ejaan atau penggunaan tanda baca. moral. Pada peringkat sekolah rendah pula. aspek isi. ejaan. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. pembetulan dari segi istilah. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. Selain itu. dan tanda baca. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema.

bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan. Misalnya.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca .(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3. dalam ujian mengarang.

iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. Untuk meningkatkan kefahaman murid. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. dan penikmatan. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. taksonomi (1972). pentafsiran. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. penilaian kritis dan kreativiti. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. Lamberg dan Lamb (1980). Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. dan berbincang tentang bahan tersebut. Menurut taksonomi Barret (1972) pula. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. penilaian. 4. Untuk tugasan ini. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. iaitu tahap literal. Oleh itu.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. dalam tugasan ini. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. Misalnya. pentafsiran. penyimpulan. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. Tahap tersebut ialah tahap literal. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz.

1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . Secara umumnya.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. tafsiran dan kritis atau kreatif. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3. dalam kategori ini. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. iaitu tahap literal. Secara terperinci. murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. 4.

pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. atau situasi dalam petikan yang dibaca. “oleh itu” dan “oleh sebab”. 7. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6. 4. Dengan perkataan lain. “akibatnya”. “kerana”. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. bersama dengan intuisi dan pengalaman.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. kesimpulan dan telahan. “kemudian”. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. generalisasi. interpretasi. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan.5. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. peristiwa. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat.

b) Menyelesaikan masalah. seperti penulisan puisi. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. skrip lakonan. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan.e) Membuat Jangkaan f) 4. d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. c) Membuat jangkaan. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. . e) Menghasilkan ciptaan baru. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. Sebagai contoh. lukisan. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan.3 Tahap tafsiran Akhirnya.

.? Apakah kemungkinan. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan.......? Jelaskan.? Di manakah.? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.? Bagaimanakah. Dengan cara ini.? (atau terangkan) Apakah kesimpulan.? Bilakah..? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan. 5.....(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang.....0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom . dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta...? Ceritakan tentang..? Siapakah..

Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. Doktor berada di tepi budak permpuan. aplikasi. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. Contoh: . Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. 3. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. analisis. Doktor berada di atas budak perempuan. sintensis dan penilaian. Doktor berada di hadapan budak permpuan. 2. 1. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. kefahaman.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. iaitu pengetahuan. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan.

Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. Soalan: 1. Setelah murid membaca petikan itu. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. Kerjaya membuat batik. Hassan mempunyai dua orang adik. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Sebagai contoh. tetapi tersirat.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Contoh soalan: 1. 1. Di manakah Hassan tinggal? 2. c) Aplikasi . Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. 2. Batik itu mereka jual kepada pelancong. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. 2. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan.

cirit-birit dan keracunan makanan. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. batuk. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. udara. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. Oleh itu. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. e) Sintesis . Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. Penyakit seperti batuk kering. membahagikan dan mengelaskan maklumat. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. Sebagai contoh. membahagi atau mengelaskan. iaitu kemahiran membeza. taun. tanah atau sentuhan kulit. Jika kamu hendak menghasilkan batik. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu.

selepas membaca petikan tadi. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. 2. 2. Contoh soalan. 1. Sebagai contoh. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit.

lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. Bagi peringkat menengah. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. 6.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi. Secara tidak langsung. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. Dalam menggunakan teknik kloz ini. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid.

penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. pertuturan (11) kawan-kawan kita. penting. maka (17) . (26) sendiri sahaja. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain.BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita. Jika kita . Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. menimbulkan permusuhan. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. Jika kita pandai menjaga (16) kawan. Kemudian. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh.

Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). 1:7. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. iaitu dari sudut tema dan bahasa.6. Menurut Oller (1979). Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). . maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. dan 3). iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. 2. sajak. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5. Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. Pada peringkat sekolah rendah. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. ii. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. waktu dan nama-nama khas. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz.2. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. Namun begitu. iaitu: i. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh.

atau dalam konteks cerita. Bagi darjah satu dan dua pula. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. atau petikan keseluruhannya.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz. maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. Untuk melakukan ini. Dalam latihan kloz. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. arahan boleh dibuat secara lisan. 6. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya.2. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. masa yang diberikan boleh . Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. Bagi murid darjah satu atau dua. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut.

Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. Semasa membuat latihan kloz. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. 6.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. Selain itu. sebelum tempat kosong tersebut diisi.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. jika latihan kloz mengandungi 15 item. iaitu kiu grafofonemik. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Dalam bidang bacaan senyap. Misalnya. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. Selain proses psikologi. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. ayat. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. atau petikan keseluruhannya. Berdasarkan gambaran am. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. kiu sintaksis. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. Contohnya. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.2. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. .

4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. Markah Peratus 100 . jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. Untuk mendapatkan gambaran ini. Misalnya. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. atau dalam teks bacaan keseluruhannya. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. Jika perkataan seerti digunakan. jika murid mendapat markah iaitu 150. 6.2. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150.1 di bawah. atau dalam teks becaan keseluruhannya. (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. Misalnya. Lihat jadual 1. Markah ini perlu diperatuskan. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item).

Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) .90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. Lihat Jadual 1. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. Menurut Jadual 1. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan.2 di bawah. dan masih memerlukan bimbingan guru.1. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula.

50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. novel.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus.2. Menurut Davies dan Vincent (1977). satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid . Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas. majalah. Bagi tujuan ini. Apabila guru memeriksa jawapan murid. 6.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks. dan buku cerita. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid.

Fry. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks.dalam kelas tersebut. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Selain itu. Dale-Chall. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. Klare (1963). dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur . Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Spache. dan Khadijah Rohani. Taylor (1957). Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957).

atau menyusun perenggan. bacaan dan kefahaman. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. atau ujian akhir tahun. ujian pertengahan tahun. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. membina perenggan. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah. dan cara membaiki kelemahan tersebut. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. iaitu kemahiran mengarang. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama.menguji. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan.

gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut.ujian. perasaan dan emosi pengarang. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. Jadi. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. Selain itu. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. 1987). Seterusnya. Oleh itu. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. . ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima. Dalam hal ini. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga).

Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. tujuannya adalah sama. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. BIBLIOGRAFI . iaitu untuk menilai pencapaian.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian.

Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Talib (1990). Aziz Abd. Kamaruddin Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Mok Soon Sang (2008). Kamarudin Hj Husin (2001). Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Pengurusan Kurikulum. Serdang. Penerbit Universiti Putra Malaysia. Husin (1993). Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Yahya Othman (2008). Kuala Lumpur. .Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful