P. 1
37698168 Pengujian Kefahaman Membaca in Proses

37698168 Pengujian Kefahaman Membaca in Proses

|Views: 21|Likes:
Published by Salini Krishnan

More info:

Published by: Salini Krishnan on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

Agama. majalah. buku cerita. Misalnya. 1. Ekonomi.diperlukannya.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan. iaitu markah. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. dan memperkaya perbendaharaan kata. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. Selain itu. untuk keseronokan. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. mendapatkan maklumat. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. pemilihan makna yang sesuai. pelaksanaan dan peperiksaan. Oleh itu. Aziz Talib. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. 1993). tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. penubuhan generalisasi dan . Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. akhbar. afektif dan psikomotor. menambah pengetahuan. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. dan memahami pemikiran dan mesej penulis. Geografi. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya.

Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak.0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa .juga penilaian. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. Aktiviti membaca melibatkan dua proses. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. b) Mendapatkan disuarakan itu. iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa.

Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). . dan lain-lain. lemah. (g) Bahan penulisan perbahasan. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Pendek kata. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. (f) Bahan penulisan perbincangan. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. misalnya 90%. sesuai dan berguna. 56%. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. Jadi. (e) Bahan penulisan ekspositori. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. (b) Bahan bacaan rekreasi. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. (c) Bahan penulisan naratif. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. Dalam hal ini. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. (d) Bahan penulisan deskriptif. sederhana.

Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. Kekemasan dalam struktur ayat. dan ekspresi juga penting. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. PMR. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. tatabahasa. (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. moral. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah. Oleh sebab masa terhad. Dengan kata lain. politik. aspek isi. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. pelancongan. Selain itu.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. . sukan dan sebagainnya. dan tanda baca. ejaan. sosial. dan SPM. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. permaina. ekonomi. pembetulan dari segi istilah. hujung penggal. Pada peringkat sekolah rendah pula. susunan idea. struktur ayat. Misalnya. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. kejelasan pemilihan kata. pertengahan tahun. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. hiburan. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. ejaan atau penggunaan tanda baca. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. Misalnya. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. Selain itu.

dalam ujian mengarang. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. (e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca . Misalnya. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3.

Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. pentafsiran. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980). Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. penilaian. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. Lamberg dan Lamb (1980). penyimpulan. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. penilaian kritis dan kreativiti. dalam tugasan ini. dan berbincang tentang bahan tersebut. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. Misalnya. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. 4. taksonomi (1972). Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. Oleh itu. Tahap tersebut ialah tahap literal. Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. Untuk meningkatkan kefahaman murid. Menurut taksonomi Barret (1972) pula. iaitu tahap literal. pentafsiran. dan penikmatan. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. Untuk tugasan ini.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) .

iaitu tahap literal.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3. 4. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. tafsiran dan kritis atau kreatif. Secara terperinci. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. dalam kategori ini. Secara umumnya.

Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. kesimpulan dan telahan. Dengan perkataan lain. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. interpretasi. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. “akibatnya”. “oleh itu” dan “oleh sebab”. “kemudian”. peristiwa. 7. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. bersama dengan intuisi dan pengalaman. “kerana”. generalisasi.5.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. atau situasi dalam petikan yang dibaca. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. 4. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6.

Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. lukisan. Sebagai contoh. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan.3 Tahap tafsiran Akhirnya. e) Menghasilkan ciptaan baru. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. skrip lakonan. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan. . d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. seperti penulisan puisi. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya.e) Membuat Jangkaan f) 4. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah. c) Membuat jangkaan. b) Menyelesaikan masalah. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan.

5. Dengan cara ini..? Siapakah.........? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan.. dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta.? Ceritakan tentang....0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom ..? Apakah kemungkinan.? Bagaimanakah....? Jelaskan..? (atau terangkan) Apakah kesimpulan.(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang.? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.? Bilakah. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan..? Di manakah..

Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. aplikasi.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. Contoh: . Doktor berada di tepi budak permpuan. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. analisis. Doktor berada di atas budak perempuan. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. 3. sintensis dan penilaian. kefahaman. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. iaitu pengetahuan. 2. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. 1.

Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. tetapi tersirat. 2. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Hassan mempunyai dua orang adik. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. Contoh soalan: 1.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. 1. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. Di manakah Hassan tinggal? 2. Kerjaya membuat batik. Setelah murid membaca petikan itu. c) Aplikasi . 2. Soalan: 1. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. Batik itu mereka jual kepada pelancong. Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. Sebagai contoh. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan.

tanah atau sentuhan kulit. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. membahagi atau mengelaskan. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. cirit-birit dan keracunan makanan. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. Penyakit seperti batuk kering. Oleh itu. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. Sebagai contoh. batuk. Jika kamu hendak menghasilkan batik. udara. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. taun. iaitu kemahiran membeza. membahagikan dan mengelaskan maklumat. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. e) Sintesis . data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1.

selepas membaca petikan tadi. 2.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini. 1. Contoh soalan. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik. 2. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. Sebagai contoh. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan. Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6.

6. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu. Dalam menggunakan teknik kloz ini.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. (b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. Secara tidak langsung. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. Bagi peringkat menengah. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan.

yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. pertuturan (11) kawan-kawan kita.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz . Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. maka (17) . Kemudian. Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . (26) sendiri sahaja. penting. menimbulkan permusuhan. Jika kita pandai menjaga (16) kawan. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. Jika kita . Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita.BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan.

Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah. sajak. iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. dan 3). dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. . Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. Menurut Oller (1979). Pada peringkat sekolah rendah. ii. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. iaitu: i. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh.6. Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. waktu dan nama-nama khas. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. 1:7. Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. Namun begitu. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5. Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz.2. 2. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). iaitu dari sudut tema dan bahasa.

atau petikan keseluruhannya. 6. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. arahan boleh dibuat secara lisan. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. atau dalam konteks cerita.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. Dalam latihan kloz. Bagi darjah satu dan dua pula. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. Bagi murid darjah satu atau dua. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua. masa yang diberikan boleh . maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. Untuk melakukan ini. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan.2.

Selain proses psikologi. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. 6. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. sebelum tempat kosong tersebut diisi. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. atau petikan keseluruhannya. ayat. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. . Selain itu. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. Berdasarkan gambaran am.2. jika latihan kloz mengandungi 15 item. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. iaitu kiu grafofonemik. Semasa membuat latihan kloz. Contohnya. Dalam bidang bacaan senyap. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. kiu sintaksis. Misalnya. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci.

(i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). jika murid mendapat markah iaitu 150.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal.1 di bawah. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. atau dalam teks becaan keseluruhannya. Jika perkataan seerti digunakan. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat. Misalnya. Untuk mendapatkan gambaran ini. 6. Markah ini perlu diperatuskan. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. atau dalam teks bacaan keseluruhannya.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. Lihat jadual 1. Misalnya. Markah Peratus 100 . Markah ini dipanggil sebagai markah mentah. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz.2.

Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut.90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan.2 di bawah. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) . pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan.1. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut. dan masih memerlukan bimbingan guru. Lihat Jadual 1.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. Menurut Jadual 1. murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula.

5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks. Menurut Davies dan Vincent (1977). dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas.2. dan buku cerita. majalah. 6. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid . Apabila guru memeriksa jawapan murid. Bagi tujuan ini.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid.2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima. maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. novel. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus.

Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957). dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks. PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. Taylor (1957). Fry. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur .dalam kelas tersebut. Spache. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Dale-Chall. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Selain itu. dan Khadijah Rohani. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Klare (1963).

sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.menguji. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. atau ujian akhir tahun. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. ujian pertengahan tahun. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. iaitu kemahiran mengarang. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. bacaan dan kefahaman. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. membina perenggan. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. atau menyusun perenggan. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. dan cara membaiki kelemahan tersebut. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah.

. pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. Selain itu. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima.ujian. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. perasaan dan emosi pengarang. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. 1987). Dari segi penguasaan pemahaman membaca. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997). Oleh itu. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Seterusnya. Dalam hal ini. Jadi.

penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari. tujuannya adalah sama. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian. BIBLIOGRAFI . penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. iaitu untuk menilai pencapaian. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif. Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan.

. Kamarudin Hj Husin (2001). Kuala Lumpur. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Talib (1990). Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Penerbit Universiti Putra Malaysia.Abd. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Mok Soon Sang (2008). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamaruddin Hj. Serdang. Aziz Abd. Pengurusan Kurikulum. Yahya Othman (2008). Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Husin (1993).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->