EDU 3042 PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK: PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA PENSYARAH: DR. FADZILAH BINTI ABD.

RAHMAN DISEDIAKAN OLEH: NORIZAN BINTI MUSA NURUL FARHANA BINTI KHAIRUDIN 142130 142180

Bacelor Pendidikan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (PBMP)

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Memilih Bahan untuk Bahan Bacaan 1.2 Merancang dan Membina Ujian Bahasa 2.0 TEKNIK PENGUJIAN KEFAHAMAN MEMBACA 3.0 PENGUJIAN KLOZ UNTUK KEFAHAMAN MEMBACA 3.1 Contoh Pengujian Kloz untuk Kafahaman Bacaan Kloz 3.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz 3.2.1 Cara MembinaPetikan Kloz 3.2.2 Cara Melaksanakan Latihan Kloz 3.2.3 Cara Memarkah Latihan Kloz 3.2.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz 3.2.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan 4.0 PENGUJIAN KEFAHAMAN BERBENTUK ANEKA PILIHAN 5.0 PENGUJIAN BERBENTUK TERBUKA BERDASARKAN PETIKAN BACAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 25 33 35 19 23 5 12 MUKA SURAT 1

1.0 Pengenalan Membaca merupakan kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembacaan, seseorang itudapat memperoleh berbagai-bagai maklumat yang

dan memahami pemikiran dan mesej penulis. buku cerita. Pengujian dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. Murid perlu membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dirujuknya. tulisan atau penggunaan simbolsimbol tertentu. pemilihan makna yang sesuai.diperlukannya. untuk keseronokan. Kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks seperti pengecaman perkataan. Oleh itu. Agama. menambah pengetahuan. penubuhan generalisasi dan . Sama ada jenis bacaan yang dilakukan oleh murid itu bercorak fungsian atau rekreasi. 1993). majalah. afektif dan psikomotor. murid juga digalakkan membaca buku-buku lain selain buku teks sekolah. dan memperkaya perbendaharaan kata. Biasanya jenis bacaan yang diperlukan oleh murid atau penuntut ialah bacaan jenis fungsian iaitu untuk mendapatkan fakta termasuklah membaca ensiklopedia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. Hasil ujian yang dijalankan diberi dalam bentuk numerik. Pengujian merupakan satu cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang. Kefahaman : kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa-apa yang dibaca dengan sepenuhnya. Fungsi atau matlamat bacaan ialah untuk mendapatkan isi atau fakta dalam sesuatu bidang pengetahuan. Alam persekolahan memerlukan murid membaca pelbagai jenis buku teks yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti mata pelajaran Sejarah. Kita membaca akhbar kerana hendak mengetahui berita yang disiarkannya di dalamnya. Selain itu. Pengujian dimulakan dari peringkat persediaan. mendapatkan maklumat. Pengujian digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran murid. dan lain-lain jenis bacaan untuk mengisi masa lapang murid. Kita membaca pelbagai arahan bertullis dan mematuhinya kerana ingin menjalankan tugas seharian dengan betul dan sempurna. Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. apabila murid membaca buku-buku teks seperti itu. Ekonomi. pelaksanaan dan peperiksaan. 1.1 Konsep dan Definisi Pengujian: pengujian merupakan proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasa diuji (Abd. Kefahaman juga merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. objektif utama membaca adalah untuk menerima komunikasi. iaitu markah. Aziz Talib. Geografi. Misalnya. akhbar. mereka sebenarnya membaca teks dalam kawasan atau bidang isi kandungan.

0 Merancang dan Membina Ujian Bahasa . Aktiviti membaca melibatkan dua proses. b) Mendapatkan disuarakan itu. makluat atau makna daripada bunyi-bunyi bahasa yang 2. iaitu: a) Menterjemahkan labang bertulis atau becetak kepada bunyi bahasa.juga penilaian. Kefahaman membaca juga membawa erti memahami apa-apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. Membaca : Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak.

sederhana. dan markah diperlukan untuk membuat penilaian. (f) Bahan penulisan perbincangan. (d) Bahan penulisan deskriptif. lemah. Dalam hal ini.Guru menguji untuk mengukur kemahiran bahasa murid. dicadangkan guru memilih pelbagai jenis bahan bacaan seperti berikut: (a) Bahan bacaan fungsian. terdapat bahan yang boleh digunakan oleh guru untuk menguji murid-murid. Dalam memilih bahan bacaan untuk latihan. Persoalan sama ada ujian itu akan bercorak formatif atau sumatif juga akan menentukan kemahiran yang akan dicakupi. misalnya 90%. langkah yang berikut perlu diikuti sekiranya guru ingin membina ujian yang sah. dan lain-lain. ujiannya perlu disediakan terlebih dahulu. Proses yang perlu dijalankan oleh guru bahasa dalam hal ini boleh digambarkan seperti yang berikut: UJI UKUR NILAI Sebelum guru boleh menjalankan pengujian bahasa. Apabila guru hendak membina ujian bahasa. (b) Bahan bacaan rekreasi. Dalam aspek kemahiran kefahaman membaca. 40% dan lain-lain diperlukan oleh guru untuk membuat penilaian yang bersifat kualitatif misalnya cemerlang. pembinaannya perlu dirancang terlebih dahulu. Pengukuran (markah) tentang sesuatu kemahiran bahasa itu perlu diperoleh untuk dijadikan asas dalam membuat penilaian terhadap pencapaian murid. (e) Bahan penulisan ekspositori. ujian perlu dijalankan untuk mendapatkan pengukuran (markah). (c) Bahan penulisan naratif. ujian bahasa yang dibina itu menjadi alat ujian untuk menguji dan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. (g) Bahan penulisan perbahasan. Sama ada ujian yang ingin dibina oleh guru itu bercorak formatif atau sumatif. . Jadi. (a) Apakah kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji? Persoalan ini menentukan skop ujian dan kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diuji. 56%. sesuai dan berguna. Latihan bacaan dan kefahaman perlu diadakan bagi menajamkan kecekapan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang dibaca. markah pencapaian yang bersifat kauntitatif. Pendek kata.

dan ekspresi juga penting. Bagi tujuan latihan bacaan dan kefahaman. Kekemasan dalam struktur ayat. hujung penggal. guru tidak sepatutnya menggunakan sebuah buku atau satu bab daripada buku sahaja sebagai bahan. Kita tidak mahu kelemahan dalam penulisan petikan tersebut mengganggu kefahaman murid. Misalnya. guru tidak seharusnya mengambil sesuatu petikan itu bulat-bulat tanpa terlebih dahulu menyunting petikan tersebut. ekonomi. dan sosio ekonomi yang sama ada berkaitan dengan isuisu dalam negeri atau antarabangsa. tajuk atau tema yang berkaitan dengan keluarga. Selain itu. struktur ayat. Dengan kata lain. susunan idea. guru hanya menggunakan petikan yang terdiri daripada beberapa perenggan yang sederhana panjang. tatabahasa. iaitu sama ada untuk murid-murid sekolah rendah atau sekolah menengah.Tujuan bacaan seperti ini diperkenalkan adalah untuk memberi murid latihan dan peluang membaca dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. PMR. hiburan. sosial. dan tanda baca. sukan dan sebagainnya. Selain itu. pembetulan dari segi istilah. pelancongan. Petikan yang guru pilih hendaklah baik sama ada dari segi kesesuaian tema. permaina. tema bacaan untuk latihan juga perlu dipelbagaikan seperti bahan bacaan bertemakan sains. Oleh sebab masa terhad. Ada kalanya guru tidak menyunting petikan yang diberikan kepada murid yang mengandungi pelbagai kelemahan dan sebaliknya hanya menyedarinya selepas petikan itu dibaca dan dibincangkan dengan murid. tajuk perlu disesuaikan dengan umur dan pengalaman murid. dan SPM. Misalnya. . (b) Siapakah yang hendak diuji? Hal ini merujuk kepada sasaran ujian tersebut. pertengahan tahun. aspek isi. Persoalan sama ada ujian tersebut bercorak formatif atau sumatif ada kaitannya dengan hal ini. moral. Bahan bacaan yang dipilih perlu diolah dan dibaiki sekiranya perlu. (c) Bilakah hendak diuji? Persoalan ini merujuk kepada sama ada ujian itu adalah untuk pertengahan penggal. atau hujung tahun iaitu selepas pengajaran dan pembelajaran berlaku. Pada peringkat sekolah rendah pula. kejelasan pemilihan kata. apakah bentuk ujian bagi muridmurid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR. ejaan atau penggunaan tanda baca. biasanya bagi latihan atau ujian bacaan dan kefahaman di bilik darjah. politik. ejaan.

(e) Bagaimanakah pemarkahan ujian itu? Hal ini merujuk kepada skema pemarkahan yang akan digunakan. Misalnya.(d) Bagaimanakah hendak mengujinya? Persoalan ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang berikut: (i) Apakah jenis atau jenis-jenis ujian yang akan digunakan? (ii) Bagaimanakah pentadbirannya? Persoalan ini sebenarnya melibatkan teknik pengujian dan cara menjalankan ujian. dalam ujian mengarang. Sebagai contoh: Peratus markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Penilaian A (Sangat baik) B (Baik) C (Sederhana) D (Lemah) E (Sangat lemah) 3. bagaimanakah markah diagihkan? Mungkin cara pemarkahan seperti yang berikut: Isi Penyusunan Tatabahasa Perbendaharaan kata Mekanis Jumlah = 30 markah = 25 markah = 20 markah = 15 markah = 10 markah = 100 markah (f) Bagaimanakah mentafsir (menilai) pencapaian murid? Hal ini merujuk kepada rujukan penilaian iaitu skim penilaian yang akan digunakan untuk mentafsir markat jumlah yang murid perolehi.0 Teknik Pengujian Kefahaman Membaca .

Penilaian bacaan dan kefahaman seharusnya didasarkan kepada mana-mana taksanomi domain kognitif. kefahaman dalam bacaan boleh dinilai berdasarkan lima tahap kefahaman. 4. Hari ini terdapat beberapa taksonomi kefahaman bacaan yang boleh digunakan oleh guru untuk membina soalan. Tahap tersebut ialah tahap literal.Bagi tujuan ini teknik yang paling baik ialah dengan cara menyoal dan menguji murid tentang bahan yang dibaca. Ini boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. pentafsiran. Lamberg dan Lamb (1980). taksonomi (1972). Menurut taksonomi Barret (1972) pula. Taksonomi Bloom dan Ujian Kloz. Untuk meningkatkan kefahaman murid. guru boleh membina soalan kefahaman bacaan berdasarkan tahap-tahap tersebut. Guru perlu pandai membina soalan yang boleh menguji pelbagai tahap kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan. Satu lagi teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah Ujian Kloz. Taksonomi yang paling kerap dirujuk untuk tujuan ini ialah Taksonomi Bloom. Amerika Syarikat pada tahun 1953 untuk menguji kefahaman bacaan. dan penikmatan. kami akan menguraikan ketiga-tiga teknik pengujian kefahaman membaca ini. Teknik ini dicipta oleh Wilson Taylor di Universiti Illinois. maka guru boleh menggubal soalan kefahaman berdasarkan taksonomi yang dicipta oleh Barret itu. kami hanya akan menghuraikan Taksanomi Lamberg dan Lamb (1980) memandangkan taksonomi ini merupakan landasan terbaik berbanding dengan taksonomi Barret (1972) dan taksonomi Frank Smith (1969) untuk menguji kefahaman membaca. penyimpulan. penilaian. Untuk tugasan ini. Misalnya. Menurut Frank Smith (1969) misalnya. Soalan yang paling baik digunakan oleh guru bagi tujuan tersebut ialah soalan yang relevan dan dapat menguji kefahaman murid tentang bahan yang dibaca. Oleh itu. terdapat empat tahap kefahaman bacaan. pentafsiran. Sekiranya guru menganggap taksonomi ini munasabah. penilaian kritis dan kreativiti.0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980) . dan berbincang tentang bahan tersebut. iaitu tahap literal. sesuatu taksanomi boleh membantu guru dalam membuat penentuan tatatingkat kesukaran item penilaian yang akan digunakan. dalam tugasan ini. iaitu Taksonomi Lamberg dan Lamb (1980).

4. Secara terperinci. Huraian Isi a) Mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting 4. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu: 1. dalam kategori ini. Makna Ayat a) Menggunakan bantuan tipografi seperti tanda baca dan taip khas b) Mengenal pasti rujukan ganti nama dan adjektif 3. tafsiran dan kritis atau kreatif. Idea utama a) Mengecam dan mengingati isi-isi penting . murid dikehendaki mengecam dan mengingati apa-apa yang dikatakan oleh pengarang sahaja. kefahaman bacaan tahap literal ialah kebolehan pembaca memahami maksud yang tersurat dalam teks yang dibaca. Makna Perkataan a) Menggunakan kemahiran struktur b) Menggunakan konteks bergambar c) Menggunakn konteks bercetak d) Menggunkan kamus e) Mengecam sinonim dan antonim f) Mengenal pasti perkataan dengan pelbagai makna g) Mengecam kesan penekanan ke atas makna 2. iaitu tahap literal.Taksonomi yang terbaru telah dicipta oleh Lamberg dan Lamb (1980) yang membahagikan kefahaman bacaan itu kepada tiga tahap kefahaman. Kefahaman literal boleh diertikan sebagai kefahaman berdasarkan apa-apa yang difahami daripada perkataan dan idea penulis atau pengarang. kemahiran yang perlu ada termasuklah kebolehan memahami. Secara umumnya.1 Tahap literal Menurut Lamberg dan Lamb.

“akibatnya”. kesimpulan dan telahan. Berikut meruapakan senarai kemahiran yang diperlukan dalam kategori kefahaman ini: a) Membuat kesimpulan b) Mengeluarkan Idea Utama c) Membuat Perbandingan d) Menunjukkan Hubungan Sebab dan Akibat . Dengan perkataan lain. Kefahaman ini memerlukan penggunaan apa-apa yang tersurat. pembaca diberi beberapa fakta dan fakta-fakta ini perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan. “kemudian”. Urutan Idea a) Idea Perkembangan plot b) Urutan Perkembanngan perwatakan c) Perbincangan atau pertentangan pendapat 6. iaitu kefahaman yang berdasarkan keupayaan pembaca membuat ringkasan. Kefahaman dalam kategori ini perllu melampaui apa-apa yang dicatatkan oleh pengarang untuk membolehkan pembaca menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan. “kerana”. guru boleh membantu murid dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan dan ffrasa yang berkaitan seperti “sebab”. Perbandingan a) Mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara watak.5. Hubungan Sebab dan Akibat a) Pada peringkat ini. Kefahaman inferensi boleh diertikan sebagai kemampuan mentafsir makna. bersama dengan intuisi dan pengalaman.2 Tahap tafsiran Kefahaman bacaan pada tahap tafsiran atau inferensi pula bermaksud kebolehan pembaca membuat interpretasi tentang butir-butir yang dibaca. generalisasi. atau situasi dalam petikan yang dibaca. 4. interpretasi. peristiwa. “oleh itu” dan “oleh sebab”. Kadang kala pembaca juga perllu menentukan apa yang menyebabkan sesuatu bahagian petikan atau teks itu ditulis. 7.

skrip lakonan. dan kemungkinan untuk menghasilkan idea atau pendapat baru berdasarkan apa yang dibacanya. Guru boleh memupuk pembacaan yang kreatif dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka mengemukakan soalan jenis bercapah.3 Tahap tafsiran Akhirnya. lukisan.e) Membuat Jangkaan f) 4. dan tarian berdasarkan petikan yang dibaca. Penemuan situasi yang baru dianggap sebagai sebahagian daripada penggunaan pengalaman pembaca untuk mengatasi masalah dan menghayati bahan bacaan dengan lebih meluas. guru boleh melatih bacaan senyap dan mempertingkatkan kefahaman yang berkaitan dengan bahan bacaan. Sebagai contoh. Melalui latihan soal jawab yang boleh dilakukan secara lisan. Persoalannya ialah bagaimana guru membina soalan yang dimaksudkan. kefahaman bacaan pada tahap kritis atau kreatif pula ialah kebolehan pembaca menghakimi dan menilai sesuatu dalam bacaan. teknik penyoalan seperti yang berikut boleh digunakan oleh guru apabila menyoal murid selepas mereka membaca sesuatu bahan bacaan. Ini akan menggalakkan pemikiran yang analitis dan kritis. b) Menyelesaikan masalah. c) Membuat jangkaan. d) Membaiki persembahan teks atau cerita untuk menjadikannya lebih menarik. Kefahaman kreatif melibatkan persoalan tentang bagaimana pembaca boleh mengaplikasikan maklumat. Pembaca yang kreatif perlu mahir dalam bidang-bidang yang disenaraikan di bawah ini: a) Memahami hubungan sebab dan akibat. Kefahaman kreatif menitikberatkan penghasilan idea baru. Memahami dan Menghuraikan Bahasa Kiasan Model atau taksonomi kefahaman bacaan yang digubal oleh Lamberg dan Lamb (1980) itu adalah amat baik digunakan oleh guru sebagai landasan bagi membina pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai tahap kefahaman bacaan. e) Menghasilkan ciptaan baru. seperti penulisan puisi. .

Dengan cara ini.. dan dengan itu boleh membetulkan kesalahan tersebut serta merta.....? (atau terangkan) Apakah kesimpulan..? Bilakah.? Ceritakan tentang.. guru akan mendapat maklum balas yang lebih cepat dan spontan.........? Apakah kemungkinan.....(a) Soalan Jenis Literal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Apakah yang.? (b) Soalan Jenis Tafsiran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Mengapakah.? Bagaimanakah.? Guru dicadangkan supaya sentiasa menyoal secara lisan semasa melatih dan meningkatkan kecekapan murid membaca dan memahami bahan bacaan.? Jelaskan. 5..0 Pengujian Kefahaman Membaca Taksonomi Bloom .? Siapakah.? Di manakah.

3. aplikasi. Jawapan bagi soalannya dapat dilihat dan dibaca terus daripada petikan yang diberi. 1. Murid diminta memadankan gambar dengan ayat yang diberi. Contoh: Arahan: Gariskan ayat yang betul. kefahaman. Alat penilaian ini sesuai digunakan untuk menguji aspek kata arah.Tahap kesukaran yang diterangkan dalam taksonomi tersebut dibahagi kepada enam. iaitu pengetahuan. 2. Doktor berada di atas budak perempuan. Melalui penilaian ini murid hanya perlu mengingat kembali perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari untuk dijadikan pilihan jawapan. Contoh: . sintensis dan penilaian. soalan-soalan yang dibina untuk menguji kefahaman di peringkat ini haruslah berbentuk paling mudah. Jika menggunakan petikan sebagai rangsangan. Doktor berada di hadapan budak permpuan. Berikut merupakan contoh alat penilaian kefahaman bagi setiap peringkat yang dimaksudkan: a) Pengetahuan Kefahaman di peringkat ini boleh dinilai dengan menggunakan teknik memadan. Doktor berada di tepi budak permpuan. analisis.

Soalan: 1. Hassan dibantu oleh adiknya Azmah dan Ramli. Murid perlu berfikir dahulu sebelum memberi jawapannya. 2. Batik itu mereka jual kepada pelancong.Arahan: Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang berikut: Hassan tinggal di sebuah kampong di tepi laut. Di manakah Hassan tinggal? 2. Setelah murid membaca petikan itu. 1. c) Aplikasi . Contoh: Arahan: Nyatakan “Ya” bagi pernyataan yang betul dan nyatakan “Tidak” bagi pernyataan yang salah. tetapi tersirat. kita rujuk kembali petikan ceriata Hassan tadi. Adik-adik Hassan semuanya perempuan. mereka dikehendaki menjawab soalan kefahaman yang lebih tinggi aras kesukarannya jika dibandingkan dengan soalan bagi peringkat mengingat. Hassan mempunyai dua orang adik. Kerjaya membuat batik. Sebagai contoh. Apakah pekerjaan Hassan? b) Kefahaman Menilai kefahaman diperingkat ini biasanya menggunkjan satu pertikan rangsangan. Contoh soalan: 1. Jawapan bagi soalan-soalan ini tidak tersurat dalam petikan. 2. Satu lagi bentuk soalan bagi peringkat ini ialah soalan yang memerlukan murid menyatakan jawapan sama ada “Ya” atau “Tidak”. Berapa orangkah adik Hassan? Nyatakan sama ada adik Hassan lelaki atau perempuan.

Sebagai contoh. Jika kamu hendak menghasilkan batik.Menguji kefahaman di peringkat ini memerlukan soalan-soalan yang dapat mengaitkan maklumat yang diberi dalam petikan dengan pengalaman lampau murid. data atau fakta yang telah dibaca oleh murid dalam petikan yang disediakan. apakah bahan-bahan yang perlu kamu sediakan? 2. membahagi atau mengelaskan. soalan yang berikut boleh diajukan: 1. iaitu kemahiran membeza. Berlainan pula halnya dengan penyakit-penyakit seperti demam kepialu. Bahan makanan dan minuman mudah tercemar jika terdedah kepada lalat dan lipas. Senaraikan jenis penyakit yang tersebar melalui: • • Udara Makanan Contoh petikan: Penyakit yang mudah merebak dinamakan penyakit berjangkit. titisan air yang mengandungi kumanpenyakit tersebar ke udara. Apabila udara ini tersedut oleh orang lain yang tersebar melalui cara yang sama ilah penyakit selesema dan campak. e) Sintesis . Penyakit seperti batuk kering. Lalat dan lipas merupakan serangga yang amat kotor dan pembawa kuman penyakit yang disebutkan tadi. bersin atau menghembuskan nafas yang kuat. cirit-birit dan keracunan makanan. Penyakit jenis ini berjangkit sama ada melalui air. batuk. udara. Penyakit ini tersebar melalui air dan makanan yang tercemar. teks yang digunakan untuk tujuan ini haruslah mengandungi banyak maklumat untuk kegunaan kemahiran tersebut. Apakah gunanya kain batik? d) Analisis Penilaian di peringkat ini memerlukan murid membezakan. Apabila seseorang penghidap penyakit tersebut terbatuk. Oleh itu. Dengan merujuk kepada petikan yang sama. membahagikan dan mengelaskan maklumat. sakit kerongkong dan radang paru-paru mudah merebak melalui titisan air atau debu yang bertebangan di udara. taun. Makanan yang tercemar juga boleh menjadi agen jangkitan penyakit. lihat alat pengujian berikut:l Contoh soalan: 1. tanah atau sentuhan kulit.

f) Penilaian soalan kefahaman di peringkat ini adalah bentuk soalan yang tertinggi mengikut mana-mana taksonomi domain kognitif. murid diminta memberi tajuk yang sesuai untuk contoh soalan: 1. Contoh soalan. Aklumat-maklumat ini kemudiannya digunakan oleh murid untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan.0 Pengujian Kefahaman Membaca Kloz . 2. Beri tajuk yang sesuai bagi petikan ini.Soalan kefahaman di peringkat ini mendorong murid untuk mencari dan mengumpul maklumat daripada petikan. 1. 2. Beri cadangan tentang cara mengelakkan jangkitan penyakit cirit-birit. Sebagai contoh. selepas membaca petikan tadi. Apakah amalan kesihatan jiran kamu yang tidak kamu suka? Mengapa? 6. Nyatakan dua amalan kesihatan yang baik. Di peringkat ini murid boleh membezakan sesuatu yang baik atau sebaliknya berdasarkan norma yang diterima umum.

(b) Berdasarkan gambaran am yang diperolehnya. kiu sintaksis iaitu murid mencuba meneka makna berdasarkan struktur ayat. sebab sesuatu perkataan yang dipilih itu dikatakan tepat atau sebaliknya. teknik ini juga digunakan oleh guru terutamanya di Amerika Syarikat untuk melatih dan mempertingkatkan kebolehan murid memahami sesuatu petikan. Secara tidak langsung. lima dan enam nisbah kloz 1:5 boleh digunakan. Asas teori di sebalik amalan ini adalah apabila murid hendak mengisi tempat-tempat yang dikosongkan itu.Berdasarkan teori psikolinguistik dan psikologi Gestalt. Wilson Taylor telah membina petikan ujian Kloz dengan mengosongkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan dalam petikan menurut sistem nisbah tertentu. murid mencuba mengisikan tempat-tempat yang dikosongkan oleh guru dengan menggunakan tiga jenis kiu. Latihan kloz amat sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah kerana latihan ini mengandungi ciri-ciri hiburan seperti silang kata. dan kiu semantik iaitu murid perlu mengisi tempat kosong berdasarkan kepada aspek makna dalam ayat. 6. Perbincangan yang dimaksudkan seharusnya tertumpu kepada misalnya. teknik ini akan dapat menguji dan memperkaya perbendaharaan kata murid. murid perlu: (a) Mendapatkan gambaran umum atau satu struktur am tentang cerita dalam petikan tersebut. Bagi peringkat menengah. iaitu meneka dan mengisi tempat-tempat kosong yang amat disukai oleh murid sekolah rendah. Dalam menggunakan teknik kloz ini. Kiu-kiu tersebut ialah kiu grafofonemik yang berkaitan dengan bentuk perkataan dan bunyi.1 Contoh Pengujian Kloz Untuk Kefahaman Bacaan Kloz . Malahan pada peringkat rendah atas iaitu darjah empat. Selain digunakan sebagai teknik untuk menguji kefahaman bacaan. tajuk dan isi petikan hendaklah sesuai dengan menggunakan nisbah kloz 1:5. perbincangan antara guru dengan murid selepas murid mengisi tempat kosong itu sangat penting dilakukan.

Jika kita pandai menjaga (16) kawan. MENJAGA HATI DAN PERASAAN KAWAN Jika kita ingin mengekalkan persahabatan kita dengan kawan-kawan maka kita hendaklah menjaga hati dan perasaan mereka. turut memelihara ini bukanlah hanya untuk (29) di antara satu sama lain. (26) sendiri sahaja. Perkataan yang bersengkang seperti “murid-murid” dianggap sebagai satu perkataan. Luka di dalam mulia sentiasa berwaspada dalam (7) sahabatnya. Baca keseluruhan petikan dan cuba fahamkan ceritanya. Jika kita . Sebagai manusia (10) telah menyinggung hati dan (12) Keadaan ini (13) kalanya (14) Dalam pergaulan. Satu tempat kosong adalah untuk SATU perkataan sahaja. berusaha menjaga hati dan (19) persahabatan yang kekal dan (21) dan perasaan tentulah juga kawan kita kita.2 Cara Membina dan Memarkah Latihan Kloz .BAHASA MALAYSIA Latihan Kefahaman Bacaan Darjah Lima Masa: 30 minit Arahan: Dalam petikan yang berikut beberapa perkataan telah dikeluarkan. Kemudian. memanglah soal ini (22) pandai (23) persahabatan tersebut. yang peribadi tinggi atau yang (6) dan juga perbuatan tidak menyinggung hati dan (9) tanpa kita sedari. maka (17) . Malah ada menyebabkan terputusnya perhubungan atau (15) . pertuturan (11) kawan-kawan kita. Kerosakan hati sahabat itu (1) parah daripada luka di tubuh yang (2) sembuh juga walaupun luka (3) (4) (5) mereka (8) amat sukar untuk sembuh. tetapi saling (30) hati dan perasaan sahabat (24) kemungkinan besar mereka juga (25) 6. menimbulkan permusuhan. Ini akan menyebabkan (20) (18) akan meninggalkan parut. penting. penuhkan tempat-tempat yang telah dikosongkan.

iaitu: i. perenggan kloz yang standard biasanya merupakan petikan ayat yang tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Namun begitu. ada sekolah rendah yang melaporkan bahawa nisbah 1:5 juga sesuai untuk digunakan untuk murid-murid sekolah rendah (darjah 4 dan 5). dicadangkan petikan panjang adalah antara 100 hingga 160 perkataan. iaitu dari sudut tema dan bahasa. dan 1:10 pernah digunakan dalam menyediakan item kloz. Dalam memilih nisbah kloz iaitu nisbah untuk menentukan tempat yang akan dikosongkan. Pada peringkat sekolah rendah. 2.6. waktu dan nama-nama khas. hanya bacaan jenis prosa yang boleh digunakan. . Bahan bacaan jenis puisi seperti syair. ii. terdapat dua jenis nisbah yang boleh digunakan oleh guru. sajak. Perlu diingatkan bahawa dalam memilih petikan asal untuk dijadikan petikan kloz. maka perkataan itu tidak diusik atau tidak dijadikan item kloz oleh guru. Menurut Oller (1979). iaitu tiap-tiap perkataan kelima dalam petikan tersebut dikeluarkan atau dikosongkan. dan seumpamanya tidak boleh digunakan untuk dijadikan perenggan kloz. Nisbah 1:5 pula biasanya digunakan pada peringkat sekolah menengah. supaya 15 (minimum) atau 30 (maksimum) item kloz dapat dibina.2. Panjang petikan juga perlu sesuai dengan bilangan item kloz. Nisbah tidak tetap Nisbah tidak tetap bermaksud pengujian menggunakan budi bicaranya apabila memilih perkataan yang patut atau tidak patut dikeluarkan atau dikosongkan walaupun berpandukan kepada sesuatu nisbah tetap sekiranya sesuatu perkataan itu dianggap susah bagi murid mengisinya seperti tarikh. Nisbah tetap 1:10 dan 1:7 biasanya digunakan untuk murid sekolah rendah (darjah 1. dan 3). Petikan yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah perkataan iaitu 70 perkataan akan dikeluarkan atau dikosongkan adalah lebih sesuai bagi melatih murid-murid pada peringkat menengah. 1:7. Cara menyediakan item kloz seperti ini biasanya dibuat untuk kegunaan di bilik darjah.1 Cara Membina Petikan Kloz Guru perlu memilih satu petikan bacaan yang sesuai mengikut tahap darjah murid (sekolah rendah/menengah). Tujuannya adalah supaya dapat dibuat 50 item kloz (tempat-tempat yang dikosongkan) sekiranya guru menggunakan nisbah tetap 1:5. Nisbah tetap Nisbah tetap 1:5. iaitu setiap perkataan yang kelima dalam petikan berkenaan dijadikan item kloz. Tetapi yang sering digunakan ialah nisbah tetap 1:5.

Terdapat juga guru yang mengekalkan ayat yang terakhir dalam petikan. iaitu membilang dan memotong (mengosongkan) perkataan yang kelima. dan seterusnya hingga sampai ke hujung petikan. Petikan kloz yang dibina hendaklah mempunyai lebar (panjang) garisan yang dikosongkan itu lebih kurang 2 inci untuk membolehkan murid mengisinya dengan perkataan yang sesuai. Item kloz yang pertama dalam petikan mula dibina dengan memotong atau mengeluarkan perkataan kelima dalam ayat kedua.2 Cara Melaksanakan Petikan Kloz Sebelum guru memberikan latihan kloz kepada murid. dan dalam tiap-tiap perkataan kelima seterusnya. Untuk melakukan ini. maka murid-murid diberikan masa 30 minit utuk menghabiskan latihan. atau dalam konteks cerita. guru hendaklah terlebih dahulu menyediakan senarai jawapan yang betul bagi setiap item kloz yang terkandung dalam petikan latihan kloz. Tujuan adalah untuk memberikan sedikit gambaran tentang tema atau cerita yang terkandung dalam petikan tersebut. Dalam latihan kloz.Menurut Wilson Taylor (1957) cara menggunakan nisbah tetap akan memberikan kesahan dan kebolehpercayaan item yang lebih baik jika dibandingkan dengan nisbah yang tidak tetap. murid diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan yang dirasakan sesuai menurut konteks petikan kloz yang dibaca. Sekiranya ada tempat yang difikirkan tidak sesuai dikosongkan. Bagi darjah satu dan dua pula. Bagi murid darjah satu atau dua. arahan boleh dibuat secara lisan. 6. dan mungkin satu atau dua contoh perlu ditunjukkan pada papan hitam supaya murid faham apa yang perlu dilakukan. murid terpaksa melihat konteks dalam ayat. atau petikan keseluruhannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru merujuk senarai tersebut apabila memeriksa dan memarkah jawapan murid. Masa untuk latihan kloz ialah satu minit bagi satu item kloz. dan tidak ada item kloz dibina dalam ayat akhir tersebut.2. masa yang diberikan boleh . maka guru akan melangkau perkataan itu dan menganggap perkataan yang selepasnya sebagai perkataan kelima. Satu lagi cara untuk membina petika kloz adalah dengan mengekalkan tajuk petikan dan keseluruhan ayat pertama dalam keratan asal. Selepas itu guru hendaklah meneruskan prosedur ini. Misalnya jika ujian itu mengandungi 30 item kloz.

2. dan kiu semantik dalam ayat atau dalam keseluruhan petikan yang dijadikan petikan kloz. Selain proses psikologi. iaitu kiu grafofonemik. Berdasarkan gambaran am. dan memeriksa jawapan yang betul yang diberikan secara lisan. Pemarkahan secara bertulis bermaksud guru mengumpulkan semua kertas jawapan murid (petikan kloz yang telah diisi) dan memeriksanya sendiri di rumah atau di bilik guru. jika latihan kloz mengandungi 15 item. ia juga menguji sistem ayat (sintaksis). Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut teruji apabila murid cuba mengisi perkataan pada tempat yang dikosongkan. Semasa membuat latihan kloz. atau petikan keseluruhannya. Murid akan menggunakan tiga sistem kiu linguistik yang berkaitan. Misalnya. Murid perlu meneka perkataan atau jawapan itu dengan menggunakan kiu-kiu linguistik yang berkaitan dengan kedudukan setiap perkataan dalam konteks frasa. ayat. Dalam bidang bacaan senyap. 6. dan sistem makna (semantik) dalam bahasa Melayu. proses psikolinguistik akan berlaku iaitu apabila murid cuba untuk melihat gambaran keseluruhan cerita dalam petikan kloz pada peringkat awal. sebelum tempat kosong tersebut diisi. murid akan cuba mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. latihan kloz juga dipanggil sebagai “prosedur kloz “ atau “teknik kloz”. maka masa yang diberikan ialah 25 minit. Latihan kloz bukan sahaja boleh meningkatkan kebolehan murid memahami bahan bacaan tetapi juga boleh menguji kecekapan murid memahami struktur linguistik sesuatu bahasa. kiu sintaksis. Pemeriksaan secara lisan boleh dilakukan dengan menyuruh murid bertukar kertas latihan dengan kawan disebelah mereka. Contohnya. . Selain itu. petikan kloz dalan bahasa Melayu juga boleh melatih pengetahuan linguistik murid tentang sistem bunyi dan sistem ejaan bahasa Melayu.3 Cara Memarkah Latihan Kloz Latihan kloz boleh diperiksa dan dimarkahkan secara lisan atau secara bertulis. Proses ini melibatkan teori psikologi Gestalt iaitu satu kumpulan pakar psikologi yang bergelar “Gestaltian” di Jerman yang mengatakan bahawa dalam mempelajari sesuatu yang baru. proses linguisik juga berlaku apabila murid menjalani latihan kloz. kita melihat sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melihatnya secara terperinci.dilonggarkan sedikit iaitu satu setengah minit untuk satu item. Biasanya hanya guru yang tahu tentang kiu-kiu linguistik yang terlibat dalam proses tersebut.

atau dalam teks becaan keseluruhannya. guru perlu memeriksa jawapan murid dan mendapatkan jumlah markahnya terlebih dahulu. 6. Markah ini perlu diperatuskan. Markah ini dipanggil sebagai markah mentah.4 Cara Mentafsir Pencapaian dalam Latihan Kloz Pencapaian seseorang murid dalam latihan kloz boleh menggambarkan prestasi atau tahap kebolehan bahan bacaan mereka. Jika perkataan seerti digunakan. Misalnya. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 90 x 100 = 60 peratus 150 Guru juga boleh menggunakan skala James Rye (1985) untuk mentafsir pencapaian murid terutamanya murid sekolah rendah. (i) Sekiranya perkataan itu tidak memberi makna yang logik dalam ayat. maka kiraannya ialah seperti yang berikut: 150 x 100 = 100 peratus 150 Tetapi sekiranya murid mendapat markah sebanyak 90 (markah mentah) daripada 150. Sekiranya perkataan itu memberi makna yang logik dalam ayat.Skima pemarkahan bagi latihan kloz adalah seperti yang berikut: Markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah Jawapan Bagi perkataan yang tepat dengan perkataan dalam keratan asal. Markah Peratus 100 . maka markah maksimum yang mungkin diperoleh murid ialah 150 markah (3 markah x 50 item). atau dalam teks bacaan keseluruhannya. (ii) Sekiranya sesuatu item kloz itu tidak diisikan oleh murid. Untuk mendapatkan gambaran ini. jika latihan kloz yang diberikan mengandungi 50 item kloz. Lihat jadual 1. Misalnya. jika murid mendapat markah iaitu 150.2.1 di bawah.

Lihat Jadual 1. Untuk mentafsir pencapaian bacaan murid-murid pada peringkat sekolah menengah pula. menunjukkan murid berkenaan menghadapi banyak masalah untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang diberikan. Peringkat ini dinamakan sebagai tahap kecewa kerana ia menggambarkan kekecewaan murid yang berada dalam golongan tersebut.1. Bagi murid yang mendapat markat 40 hingga 59 peratus pula. Davies dan Vincent (1977) telah mencadangkan skala seperti yang berikut. iaitu boleh membaca dan memahami secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan.2 di bawah. Markah Peratus 100 90 80 70 60 Tahap bersendirian (75 – 100 %) . murid-murid yang mendapat markat peratus sebanyak 60 hingga 100 peratus.1: Skala tafsiran markat kloz menurut James Rye (1985) untuk peringkat sekolah rendah. Menurut Jadual 1. Bagi murid yang hanya mencapai 0-39 peratus. dan masih memerlukan bimbingan guru.90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tahap bersendirian (60 – 100 %) Tahap bimbingan (40 – 59 %) Tahp kecewa (0 – 39 %) Jadual 1. berada pada tahap bacaan bersendirian dan telah mencapai peringkat kefahaman yang memuaskan. pencapaian tersebut ditafsir sebagai tahap bimbingan yang bermaksud murid menghadapi masalah membaca dan memahami bahan yang diberikan.

2. Menurut Davies dan Vincent (1977). 6. maka keseluruhan murid darjah lima itu akan disuruh mengambil ujian atau latihan tersebut. Min peratus diperoleh dengan menjumlahkan kesemua markat peratus daripada kesemua murid. dan membahagikannya dengan bilangan murid dalam kelas.50 40 30 20 10 0 Tahap bimbingan (26 – 74 %) Tahap kecewa (0 – 25 %) Jadual 1. jika min peratus atau markat norma yang diperoleh murid dalam sesuatu kelas itu melebihi 50 peratus. Formulanya ialah seperti yang berikut: Jumlah kesemua markat peratus Min peratus = (Peratus purata) Bilangan murid yang terlibat Min peratus atau peratus purata bagi keseluruhan murid darjah lima itu akan menjadi angka yang akan menentukan sama ada tahap kebolehbacaan teks daripada mana petikan kloz itu diambil sesuai atau tidak bagi murid darjah lima. Sekiranya petikan tersebut disediakan untuk murid darjah lima.5 Markat Kloz untuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Teknik kloz boleh juga digunakan untuk menilai tahap kebolehbacaan (readibility) teks bacaan seperti buku teks. ini bermakna bahawa bahan bacaan daripada mana petikan kloz itu diambil adalah sesuai bagi peringkat bacaan am dan kefahaman murid .2: Skala tafsiran markat kloz menurut Davies dan Vincent (1977) untuk Sekolah Menengah Rendah. dia hendaklah mendapatkan markat mentah dan juga markat peratus setiap murid dan seterusnya menghitung min peratus bagi keseluruhan kelas. Bagi tujuan ini. novel. majalah. Apabila guru memeriksa jawapan murid. satu contoh petikan boleh diambil kira daripada bahan tersebut untuk dijadikan petikan kloz. dan buku cerita.

Klare (1963). PENUTUP Ujian ialah sejenis latihan dan latihan pula ialah sejenis ujian. Pandangan yang sama juga telah diberikan oleh Taylor (1957).dalam kelas tersebut. Didapati teknik kloz ini merupakan satu cara yang lebih mudah digunakan oleh guru untuk menilai tahap kebolehbacaan sesuatu teks bacaan. Tahap kebolehbacaan teks boleh diukur dengan pelbagai cara seperti menggunakan formula kebolehbacaan Flesh. Spache. Taylor (1957). dan Bornmouth (1967) bagi menguji kefahaman bacaan dan tahap kebolehbacaan teks. teknik kloz juga pernah digunakan oleh Davies dan Vincent (1977). Selain itu. Fry. Klare (1963) dan Bornmouth (1966) tentang hal ini. dan Khadijah Rohani. Maksudnya ialah dalam sesuatu ujian terdapat juga unsur-unsur melatih. Dale-Chall. dan dalam sesuatu latihan terdapat juga unsur-unsur .

meringkaskan karangan dan lain-lain dalam satu . iaitu untuk menilai prestasi murid sebagai pelajar. Pengujian bahasa di bilik darjah mempunyai dua tujuan. Sebaik-baiknya apabila buku latihan atau ujian itu dipulangkan. Tujuannya ialah untuk menilai prestasi murid dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu yang telah diajarkan dalam jangka masa yang terhad. membina perenggan. murid mungkin sudah terlupa tentang latihan atau ujian tersebut. Maklum balas kepada murid perlu diberikan dengan cepat. Latihan atau ujian yang diberikan kepada murid-murid perlu diperiksa dan diberikan markah secepat mungkin. Itulah gunanya guru menjalankan ujian atau latihan bahasa di bilik darjah. atau menyusun perenggan. Misalnya selepas tempoh seminggu atau sebulan pembelajaran. guru haruslah mengadakan sedikit perbincangan tentang pencapaian murid dalam latihan atau ujian itu. atau ujian akhir tahun. Sekiranya guru menangguhkannya buat beberapa lama. Ujian formatif dalam bidang bahasa biasanya terhad kepada sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Kebanyakan ujian Bahasa Melayu yang dijalankan oleh guru di bilik darjah berjenis formatif. Jangan dibiarkan buat sekian lama sebelum sesuatu latihan atau ujian bertulis itu dipulangkan kepada murid. iaitu kemahiran mengarang. apabila guru bahasa memberi latihan atau memberi ujian kepada murid-muridnya tentang sesuatu aspek atau kemahiran bahasa. sungguhpun kesemua kemahiran atau sub-kemahiran itu merupakan sub-sub kemahiran penting dalam penulisan. ujian pertengahan tahun. sungguhpun kebanyakan daripada ujian yang dijalankan oleh guru biasanya bercorak formatif. dan untuk menggambarkan kebolehan guru dalam mengajar kemahiran bahasa berdasarkan pencapaian murid. Sebagai contohnya ialah ujian menggabungkan ayat. Perkara ini amat benar dalam konteks di bilik darjah.menguji. Setiap ujian kecil tersebut dipanggil sebagai ujian formaif kerana sub-sub kemahiran yang diuji penting dalam membentuk satu kemahiran yang lebih besar. Antaranya termasuklah ujian akhir penggal. dan cara membaiki kelemahan tersebut. bacaan dan kefahaman. Ujian sumatif mempunyai skop yang lebih luas. dan dijalankan pada akhir tempoh pengajaran yang lebih penjang. Sebutkan aspek-aspek kelemahan. Ujian sumatif perlu merangkumi lebih banyak kemahiran bahasa seperti mengarang. Setiap ujian itu boleh diberikan kepada murid-murid pada masa yang berlainan. Kadang-kala ujian formatif itu mungkin membabitkan ujian-ujian kecil yang berasingan yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran utama. dan juga aspek-aspek kekuatan murid. Ujian-ujian yang dijalankan oleh guru bahasa di sekolah boleh bercorak formatif atau sumatif.

Kadangkala pembaca sukar memahami teks atau gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubah idea. Gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan kekecewaan dalam memahami teks. gagal untuk mengenal pasti perubahan suasana. ujian Bahasa Melayu pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat SPM ialah ujian bahasa yang bercorak sumatif pada peringkat tamatnya tingkatan lima. terdapat pandangan yang menyatakan penggunaan strategi ini sesuai untuk pembaca yang telah mahir membaca tetapi sering menghadapi masalah untuk memahami teks yang sukar (Paris. Pembelajaran juga banyak dicorakkan oleh penguasaan metakognitif kerana ini merupakan asas kepada proses membaca. keupayaan menggunakan strategi metakognitif boleh menunjukkan perbezaan yang jelas antara pembaca yang cerdas dengan pembaca yang mempunyai masalah pembelajaran.ujian. Kegagalan untuk menguasai proses yang berlaku ketika sedang membaca akan mengakibatkan penurunan dan kemerosotan dalam pemahaman dan ini akan menjadikan pembaca perlu membaca semula teks tersebut. perkara yang ditekankan dalam penerapan strategi metakognitif merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan dapat membantu pembaca bahasa pertama menguasai pemahaman membaca. gagal untuk mengekalkan tumpuan apabila pengarang mengubahh idea. Pembaca yang efektif menunjukkan keupayaan dalam pemprosesan maklumat dan pemahaman yang aktif kerana mereka mengawal dan mengawasi aktiviti pembelajaran. . ujian Bahasa Melayu pada peringkat UPSR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian untuk murid dalam Bahasa Melayu pada peringkat akhir persekolahan rendah. sementara ujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR ialah ujian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian murid pada persekolahan menengah rendah (tingkatan tiga). Jadi. perasaan dan emosi pengarang. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gangguan semasa membaca. 1987). pembaca juga sering gagal untuk menentukan makna perkataan yang tidak diketahui atau membaca keseluruhan ayat yang mengandungi anafora dan aspek penting teks. Pembaca yang kurang mahir pula sukar mengawal dan menjangka pemahaman. Seterusnya. Oleh itu. Dalam hal ini. Selain itu. Penguasaan pemahaman membaca dengan menggunkan strategi membaca yang sesuai terbukti dapat memahami isi kendungan teks dengan lebih jelas dan dapat pula melakukan aktiviti pengukuhan. Dari segi penguasaan pemahaman membaca. tertinggal fakta umum atau tertinggal idea utama dalammteks yang dibaca(Benjafield 1997).

Pembaca didapati lebih memahami teks yang dibaca dan mereka dapat mengekalkan kemahiran asas pemahaman teks tersebut. Ini menunjukkan penggunaan alat berfikir yang sesuai akan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. iaitu untuk menilai pencapaian. Berdasarkan kajian Irwin (2003) terhadap pembaca remaja menunjukkan strategi menggunakan peta semantik memberikan kesan terhadap tahap pemahaman pembaca dalam bahasa pertama. penggunaan strategi yang sesuai juga dapat memberikan kesan terhadap pemahaman. tujuannya adalah sama. BIBLIOGRAFI . Dalam kajian secara eksperimen oleh Rios Pardo (1995) yang mengkaji kesan menggunakan strategi penyoalan dalam pemahaman membaca dalam bahasa pertama memberikan penekanan aspek Perkaitan Soalan-Jawapan dan Penjanaan Soalan. Pembaca secara individu dinilai dengan mengambil kira idea utama. terperinci dan inferens dalam praujian dan pascaujian. teks implisit dan skrip jawapan secara implisit dengan latihan dalam mengenal pasti soalan yang dikemukakan oleh guru bersama kategori soalan. Rawatan yang diberikan meliputi tiga kategori soalan meliputi tiga kategori soalan meliputi teks eksplisit. Penggunaan soalan dalam pengajaran pemahaman juga dapat membantu pembaca dalam memahami teks. Sama ada ujian yang guru berikan itu bercorak formatif atau sumatif.Bagi memastikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna dalam membaca. Hanya skop dan tempoh pengajaran dan pembelajaran yang ingin diuji dan dinilai itu yang berbeza. penjanaan dan mengenal pasti soalan yang dibina pembaca dan rakaman secara lisan pencapaian individu setiap hari.

Aziz Abd. Mok Soon Sang (2008). Penerbit Universiti Putra Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kamarudin Hj Husin (2001). Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Pengurusan Kurikulum. Kuala Lumpur. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Kamaruddin Hj. Yahya Othman (2008). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR.Abd. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Proses dan Strategi Membaca Berkesan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Husin (1993). . Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Talib (1990). Serdang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful