P. 1
Kaedah Fiqh Dalam Pasaran Modal Islam

Kaedah Fiqh Dalam Pasaran Modal Islam

|Views: 51|Likes:
Perundangan Fiqh
Perundangan Fiqh

More info:

Categories:Types, Research
Published by: فيزال يوسوف on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

Kaedah Fiqh dalam Pasaran Modal Islam Malaysia KAEDAH FIQH DALAM PEMBANGUNAN PASARAN MODAL ISLAM DI MALAYSIA

Oleh: Ustaz Muhammad Yusri bin Yusof @ Salleh B.A Syariah (Fiqh dan Usul) (U.M), M.A Syariah (Muamalat) (U.K.M) Dip Pendidikan (Pend. Islam & B.Arab) (I.P.G.I.K) 1.1 Pengertian Bahasa Kaedah fiqh menurut pengertian bahasa ia mengandungi dua kalimah; kalimah pertama berasal daripada bahasa Arab iaitu qa’idah yang membawa maksud asas sesuatu dan asalnya. Manakala kalimah kedua ialah perkataan fiqhiyyah berasal daripada perkataan fiqh yang mana ia membawa maksud al-fahmu iaitu suatu kefahaman (Md. Saleh bin Hj. Ahmad 1998: hlm. 1). 1.2 Pengertian Istilah Para ulama’ mentakrifkan kaedah fiqh dengan pelbagai takrif namun para penyelidik mendapati bahawa ia mengandungi maksud yang sama namun diungkapkan dalam pelbagai susunan bahasa.Antara takrif yang kerap diutarakan dalam memahami kaedah fiqh ialah prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang berbentuk hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya (Muhammad al-Ruki 1998: hlm. 106). Selain daripada itu, kaedah fiqh juga ditakrifkan sebagai asas-asas atau prinsip-prinsip fiqh yang bersifat menyeluruh dalam bentuk nas-nas dan teks-teks perundangan yang ringkas yang merangkumi hukum-hukum yang disyariatkan secara umum mengenai atau tentang perkara-perkara yang tergolong di dalam lingkungannya.

Sebahagian ulama’ pula mentakrifkan kaedah fiqh sebagai kaedah-kaedah hukum yang bersifat umum yang diambil daripada dalil-dalil al-Quran dan al-Sunnah yang mana ia menjadi asas kepada kaedah-kaedah yang sekaligus dapat disesuaikan dengan banyak juziyyah atau cabang-cabang perbahasan dalam ilmu fiqh. Sebagai kesimpulannya, kaedah fiqh ialah suatu kaedah dalam undang-undang Islam yang disusun oleh para ulama’ untuk menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fiqh Islam tentang kaedah-kaedah hukum (Muhammad al-Ruki 1998: hlm. 107). Dalam istilah undang-undang, kaedah fiqh ini dikenali sebagai principal. Keistimewaan kaedah fiqh ini ialah teksnya dibentuk dalam beberapa kalimah yang ringkas dan padat

Walaubagaimanapun. Imam al-Qarafi menyatakan dengan tegas dalam pendahuluan kitabnya. Sementara kedua pula ialah qawaid al-fiqhiyyah yang mempunyai hukum-hukum furu’ yang banyak.w mengandungi usul dan furu’. maka hukum-hukum fiqh akan merupakan hukum-hukum furu’ yang terpisah-pisah dan kadang-kadang pada zahirnya boleh menimbulkan pertentangan antara satu sama lain tanpa dasar-dasar yang dipegang dalam pemikiran. ia tetap mempunyai masalah-masalah yang dikecualikan. seterusnya kaedah fiqh ini memantapkan hukum-hukum cabang yang amali dengan beberapa kaedah yang menjelaskan kesatuan al-manat (illah / sebab hukum) pada setiap kelompok hukum furu’ ini. Justeru itu.dalam bentuk lafaz yang umum. lafaz-lafaz khusus dan umum dan yang berkaitan dengan demikian itu seperti nasakh dan mansukh serta tarjih. para ulama’ mentakrifkan kaedah fiqh ini sebagai kaedah yang bersifat majoriti atau aglabiyyah.3 Kedudukan Kaedah Fiqh dalam Perundangan Islam Sungguhpun kaedah fiqh ini sifatnya tidak menyeluruh. Kaedah-kaedah ini sangat penting dalam pengajian ilmu fiqh dan besar manfaatnya. al-Furuq: “Sesungguhnya syariat Muhammad s.a. Kaedah ini juga mengumpulkan hukum-hukum cabang di bawah satu kaedah walaupun berlainan tajuk dan babnya. kaedah fiqh ini mestilah disokong dengan nasnas lain bagi menentukan sesuatu perkara itu. tetapi maknanya luas dan mencakupi cabang-cabang masalah yang terperinci. 1. namun ia tidak bererti akan mengurangkan nilai ilmiyahnya. Dalam erti kata lain. Usul itu ada dua bahagian. kerana dengan ini dia dapat memahami . sama ada ia dibolehkan atau tidak (alDariy 1997: hlm.81). pertama Usul al-Fiqh. yang menerangkan alasan-alasan konkrit. Ini kerana terdapat di dalam kaedah-kaedah itu suatu gambaran-gambaran yang menarik berkaitan prinsip-prinsip fiqh yang umum yang membuka landasan-landasan prinsip itu daripada segi teorinya. Kalau tidak wujud kaedah ini. dalam situasi tertentu kaedah fiqh ini tidak sesuai dipakai. yang menentukan arah perundangan dan menyediakan cara-cara mengukur dan membandingkannya. Seorang faqih dapat diukur kemampuannya melalui sejauh mana penguasaannya ke atas qawaid fiqhiyyah ini. ini kerana kaedah fiqh ini walaubagaimana bernilai dan diambil pakai dalam perlaksanaan hukum sekalipun. Oleh kerana itu. kebanyakan perbahasannya ialah berkaitan dengan kaedah-kaedah hukum yang timbul daripada lafaz-lafaz seperti al-Amr yang menunjuk kepada wajib dan al-nahyu yang menunjuk ke atas larangan. kaedah fiqh tidak merangkumi semua masalah. Atas dasar itulah. para fuqaha’ tidak mengharuskan para hakim ketika membuat penghakiman bergantung atau berpegang sepenuhnya kepada kaedahkaedah yang dinyatakan tanpa merujuk kepada nas lain yang bersifat khas atau ‘am yang mencakupi kes itu.

14). Lima kaedah asas itu ialah: 1. 3.5 Kaedah Asas dan Pecahan dalam Kaedah Fiqh Terdapat lima kaedah asas yang terdapat dalam penulisan-penulisan fuqaha’ silam.metodologi atau cara mengeluarkan fatwa. pasti akan timbul pertentangan antara furu’ dan memerlukan dia menghafaz masalah-masalah furu’ secara terperinci yang terlalu banyak” (Md. Daripada setiap lima kaedah asas ini dipecahkan menjadi kaedah kecil yang banyak. Saleh bin Hj. Kaedah fiqh merupakan suatu ilmu yang penting sebagai panduan dan dasar untuk mengeluarkan hukum-hukum pecahan atau cabang. Ahmad 1998: hlm.4 Kepentingan Kaedah Fiqh Para fuqaha’ menyenaraikan beberapa kaedah fiqh antaranya ialah: 1. penulisan ini hanya menyenaraikan lima kaedah asas dan beberapa kaedah pecahan sahaja. 4. Antara kaedah pecahan daripada kaedah asas yang pertama iaitu ( ‫ )الومور بمقاصدها‬ialah: 1. 10). 4. (‫ )وما ل يشترط التعرض له جملة وتفصيل اذا عينه وأخطأ لم يضر‬iaitu sesuatu amalan yang tidak disyaratkan ta’arrud baginya sama ada secara ringkas mahupun terperinci. ( ‫ )اليقين ل يزال بالشك‬yang bermaksud: keyakinan tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Ahmad 1998: hlm. (‫ )عدم اشتراط النية في عبادة ل تكون عادة او ل تتلبس‬iaitu tidak disyaratkan niat dalam mana-mana ibadah yang ia bukan jenis adat atau ia tidak akan ada kesamaran dengan yang lain. 5. Sesiapa yang hanya merujuk kepada furu’ juziyyah sahaja tanpa berpandu kepada kaedah fiqh. 107). ( ‫ )العادة ومحكمة‬yang bermaksud: adat digunapakai dalam memutuskan hukum (dalam kes yang tiada hukum asal) (Muhammad al-Ruki 1998: hlm. ( ‫ )المشقة تجلب التيسير‬yang bermaksud: kesukaran memberi ruang kepada kemudahan. 3. 1. ( ‫ )الضرر يزال‬yang bermaksud: kemudaratan mesti dihapuskan. Disebabkan keterbatasan ruang perbahasan. 2. Saleh bin Hj. 2. 1. Para fuqaha’ tidak perlu menghafal masalah-masalah fiqh yang banyak jumlahnya kerana masalah juz’iyyah tercangkup dalam kaedah-kaedah kulliyyah (Md. Membantu untuk mengetahui hukum-hukum terperinci serta menjelaskan berkaitan fiqh Islam. apabila . Pecahan dan cabang masalah fiqh akan dapat dikuasai dan diketahui melalui kaedah fiqh sahaja. 2. Ilmu kaedah fiqh menjadikan seseorang itu lebih faham terhadap penghayatan fiqh dan mampu menghbungkan dan mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum daripada masalah-masalah yang tidak termaktub serta hukum masalah yang sentiasa wujud sepanjang masa. 5. (‫ )الومور بمقاصدها‬yang bermaksud: segala urusan berdasarkan niat.

Kaedah pecahan bagi kaedah asas ( ‫ )اليقين ل يزال بالشك‬ialah: 1. (‫ )النية في اليمين تخصص اللفظ العام ول تعمم الخاص‬iaitu niat berkaitan dengan sumpah dapat mengkhususkan lafaz umum. (‫ )وما جاز لعذربطل بزواله‬iaitu apa yang diharuskan kepada orang yang uzur terbatal dengan hilang keuzuran tersebut. (‫ )الضرر ليزال بالضرر‬iaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. (‫ )الومر إذا ضاق إتسع‬iaitu sesuatu perkara jika menjadi sempit (susah). ( ‫ )القديم يترك على قدومه‬iaitu apa yang ada semenjak dulu dibiarkan atas kedahuluannya. (‫ )كل وما شهد به العاده قضى به‬iaitu apa yang telah diktiraf adat (sebagai harus atau haram) dihukum dengannya. 37). 4. 2. 3. (‫ )الضرر يدفع بقدر الومكان‬iaitu kemudaratan dibendung semungkin yang dapat. (‫ )الشتغال بغير ومقصود إعراض عن المقصود‬iaitu melakukan apa yang tidak dimaksudkan bererti berpaling daripada yang dimaksudkan. (‫ )الضرر الشد يزال بالضرر الخف‬iaitu kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan melaksanakan kemudaratan yang lebih ringan. (‫ )الضرورات تقدر بقدرها‬iaitu perkara-perkara darurat ditentukan mengikut kadarnya.dita’yinkan itu. maka ia tidak memudaratkan (tidak batal). (‫ ) الصل بقاء وما كان على وماكان‬iaitu asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya. (‫ )الضطرار ليبطل حق الغير‬iaitu keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain Kaedah pecahan bagi kaedah asas ( ‫ )الضرر يزال‬ialah: 1. 3. (‫ )الصل براءة الذومة‬iaitu asal seseorang adalah bebas daripada tanggungjawab. 3. 5. (‫ )الصل في الصفات أو الومور العارضة العدم‬iaitu asal pada sifat atau perkara baru mendatang ialah tiada. (‫ )يختار أهون الشرين‬iaitu dipilih yang paling ringan antara dua keburukan. 4. (‫ )العلم بالرضا ينفي الحرومة‬iaitu Pengetahuan dengan keredaan menafikan pengharaman. 4. (‫ )الضرورات تبيح المحظورات‬iaitu kemudaratan membolehkan tegahan. 2. 3. 4. 4. Kaedah pecahan bagi kaedah asas ( ‫ )المشقة تجلب التيسير‬ialah: 1. 3. Latif Muda 2000: hlm. (‫ )الصل العدم‬iaitu asal segala sesuatu ialah tiada. (‫ )انما تعتبر العادة إذا إطردت او غلبت‬iaitu sesungguhnya adat yang diterima pakai ialah apabila ia berlaku berterusan atau secara kebiasaan. 2. Kaedah pecahan bagi kaedah asas ( ‫ )العادة ومحكمة‬ialah: 1. namun tidak mengumumkan lafaz umum. (‫ )درء المفاسد ومقدم علي جلب المصالح‬iaitu membendung kerosakan lebih utama daripada menarik kebaikan 5. (‫ )الحقيقة تترك بدللة العادة‬iaitu hakikat ditinggalkan dengan adanya petunjuk adat. 2. (‫ )ومقاصد اللفظ علي نية اللفظ‬iaitu sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang mengucapkannya (Ab. 5. . hukumnya menjadi luas. 5.

Latif Muda 2000: hlm. 1. (‫ )الممتنع عادة كالممتنع حقيقة‬iaitu perkara yang dilarang adat hukumnya diterima pakai (Ab. ketika membincangkan isu ukur rujuk elemen haram dalam syarikat bercampur. dalam mesyuarat kedua pada 21 Ogos 1996.5. Penggunaan ini keputusan MPS SS berdasarkan kepada dua sebab. pertama. al-Amr Idha Daqa Ittasa ʿa dan Ma ʿAmmat Baliyyatuh Khaffat Qadiyyatuh dalam persoalan ʿUmum Balwa Keputusan MPS SS. Sekiranya kemudahan tidak diberi maka maslahat umum akan terjejas terutamanya dalam bidang ekonomi yang melibatkan penguasaan mal dan perdagangan serta pemantapan umat. 37-44). 1.1 Penggunaan Prinsip al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir. Kedua.6 Aplikasi Semasa Kaedah Fiqh dalam Mu’amalat Kajian ini telah menggunakan keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti (MPS SS) sebagai rujukan utama dalam mendedahkan penggunaan kaedah fiqh yang telah digunapakai bagi mengharuskan instrumen-instrumen Pasaran Modal Islam di Malaysia. sukar untuk mencari penggunaan kaedah fiqh dalam pengharusan instrumen sama ada di Malaysia atau di dunia Islam yang lain kerana kaedah fiqh ini hanya akan digunakan sebagai sumber sokongan kepada pengharusan instrumen kerana sifat kaedah fiqh ialah aglabiyyah atau kaedah yang hanya terpakai secara majoriti dan bukan keseluruhan.6. kajian ini mendapati bahawa sangat sukar untuk mendapat keputusan-keputusan yang dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah industri perbankan lain kerana kebiasaannya keputusan-keputusan ini adalah sulit dan tidak didedahkan kepada umum. telah memutuskan bahawa situasi ‘umum balwa perlu diambil kira dalam menentukan status syarikat bercampur. Antara kaedah fikah yang menyentuh situasi ‘umum balwa adalah seperti berikut: ‫المشقة تجلب التيسير‬ Maksudnya: Kesusahan mengharuskan kemudahan ‫وما عمت بليته خفت قضيته‬ . Tujuan kemaafan tersebut adalah untuk memberi kemudahan kepada mereka dalam menjalankan aktiviti harian. Kemaafan Syarak Dalam Situasi Umum Balwa Terdapat beberapa kaedah fikah yang memberi kemaafan kepada orang Islam bagi situasi ‘umum balwa. Berlainan dengan keputusan MPS SS yang boleh didapati dalam bentuk buku dan kertas kerja yang diedarkan untuk tujuan kefahaman orang ramai.

bagi memastikan perkembangan Pasaran Modal Islam Malaysia setanding dengan Pasaran Modal Konvensional yang sedia ada.Maksudnya: Sesuatu perkara yang dilarang berlaku secara meluas (dan sukar dielakkan) Syarak mengizinkan keringanan kepada yang terkena. telah memasukkan perkara ‘umum balwa dalam perkara yang membolehkan prinsip “taisir” iaitu keringanan diaplikasikan. Syarak memberikan keringanan supaya tidak menimbulkan kesusahan kepada umat Islam (MPS SS 2002: hlm. Justeru. MPS SS memutuskan beberapa kriteria dan ukur rujuk sebelum memasukkannya dalam senarai Lulus Syariah. Ini bermakna jika sesuatu perkara dikategorikan sebagai ‘umum balwa. ghabn fahish dan beberapa lagi unsur yang diharamkan oleh Syariah wujud dan tidak dapat dielakkan sepenuhnya. al-Amr Idha Daqa Ittasaʿa dan Ma ʿAmmat Baliyyatuh Khaffat Qadiyyatuh . maslahah dan berasaskan kepada pandangan fuqaha’ silam dan semasa. Imam al-Suyuti dalam menghuraikan kaedah fikah ( ‫)المشقة تجلب التيسير‬. Kaedah Fiqh yang digunakan ialah al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir. kaedah-kaedah fiqh tersebut digunakan sebagai pengukuh kepada prinsip . Sudah semestinya unsur-unsur riba. ‫الومر إذا ضاق اتسع‬ Maksudnya: Sesuatu perkara apabila ada kesukaran maka Syarak mengizinkan kelapangan sebagai jalan keluar. Dalam mengharuskan syarikat bercampur dimasukkan dalam senarai Sekuriti Yang Diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Analisis Keputusan MPS SS Syarikat bercampur didefinisikan oleh MPS SS sebagai sebuah syarikat yang aktiviti utamanya terdiri daripada aktiviti yang dibenarkan Syariah. Dalam kes syarikat bercampur yang aktiviti utamanya halal. MPS SS menyifatkannya perkara tersebut sebagai ʿumum balwa iaitu situasi yang tidak baik yang meluas yang terkena pada kebanyakan orang yang sukar untuk menghindarkan diri. Perlu disedari bahawa Pasaran Modal dan Kewangan Islam yang ada di Malaysia pada hari ini dibangunkan dalam kerangka Sistem Konvensional yang berasaskan riba yang telah menapak kukuh lebih daripada 500 tahun lalu. 109 ). gharar. Berasaskan kepada situasi sedia ada. namun terdapat juga aktiviti sampingan yang haram tetapi nisbahnya kecil. Kaedah-kaedah ini pada dasarnya mengandungi maksud yang hampir sama dan menyokong antara satu sama lain. MPS SS memutuskan beberapa kaedah fiqh sebagai sumber sokongan kepada beberapa penghujahan lain seperti ʿurf.

kemudaratan yang ditanggung oleh pemiutang mesti dihilangkan dengan menyediakan pendekatan yang sesuai bagi menanggung kemudaratan yang dialami oleh pemiutang dan menggalakkan penghutang untuk menjelaskan bayaran mengikut jadual yang ditetapkan (MPS SS 2002: hlm. Ia disokong oleh kaedah perundangan Islam yang lain iaitu: ‫الضرر يزال‬ Maksudnya: Sebarang kemudaratan hendaklah dihilangkan. Hujah Mengharuskan Ta’widh Kaedah Perundangan Islam Terdapat kaedah perundangan Islam yang menyentuh hal ini iaitu: ‫ل ضرر ول ضرار‬ Maksudnya: Tiada mudharat dan memudaratkan (dalam Islam) Berdasarkan Kaedah ini. Tindakan MPS SS membolehkan kemasukan syarikat bercampur dalam senarai sekuriti Lulus Syariah adalah satu tindakan yang baik untuk terus mengembangkan lagi Pasaran Modal Islam dan seterusnya dapat meningkatkan pegangan ekuiti di kalangan bumiputera Islam dan menjana pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. 133 ). 1.2 Penggunaan Prinsip La Darar wa La Dirar dan al-Darar Yuzal sebagai Sumber Sokongan Pengharusan Taʿwid. Dengan penguasaan ekonomi. Analisis Keputusan MPS SS Dua kaedah fiqh iaitu La Darar wa La Dirar dan al-Darar Yuzal digunakan sebagai . Keputusan MPS SS dalam mesyuarat ke 20 pada 14 Julai 1999. Dalam konteks perbincangan ini. telah bersetuju untuk mengharuskan pengenaan bayaran ta’widh (ganti rugi) atas kelewatan membayar balik sesuatu pembiayaan Islam.6. umat Islam akan mampu meningkatkan pengamalan Islam di Malaysia (Muhammad Yusri bin Yusof 2006: hlm. 111 ).ʿumum balwa yang membuktikan bahawa Syari ʿat Islam adalah Syariʿat yang bersifat anjal dan mudah yang tidak menyusahkan umatnya dalam kehidupan seharian. tindakan penghutang melewatkan bayaran adalah sesuatu yang memudaratkan pemiutang. Hal ini perlu dielakkan supaya urusniaga yang berjalan memenuhi prinsip istiqrar ta’amul iaitu kelancaran perjalanan pasaran.

Selain faktor masa. Bagi memenuhi tuntutan tersebut maka berlakulah perubahan hukum. pengenaan taʿwid ini dapat menggalakkan pelunasan hutang mengikut jadual yang ditetapkan dan seterusnya dapat menjamin kelancaran Pasaran Modal Islam di Malaysia dan menggalakkan pengamal industri untuk terus memberikan pembiayaan berteraskan prinsip-prinsip Syariah kerana yakin dan optimis dengan pengawalseliaan yang baik Pasaran Modal Islam yang memastikan bahawa golongan pemiutang terhindar daripada kesusahan yang terhasil daripada penyertaan mereka dalam Pasaran Modal Islam (Muhammad Yusri bin Yusof 2006: hlm. Sesebuah syarikat mungkin akan kehilangan peluang pelaburan atau perniagaan akibat kelewatan melunaskan hutangnya. darar atau kemudaratan pastinya wujud dengan kegagalan penghutang membayar balik hutang tepat pada masa perjanjian. tempat dan suasana. maslahat dan menghindar daripada kerosakan dan keruntuhan. Ini kerana setiap hukum yang disyariatkan mempunyai tujuannya yang tersendiri bagi memenuhi tuntutan keadilan. Ini kerana Islam merupakan agama yang sesuai untuk memenuhi keperluan manusia pada setiap masa dan tempat. iaitu sejenis denda yang telah dipersetujui bersama oleh pihak yang melakukan akad sebagai ganti rugi yang layak dituntut oleh pemiutang akibat kegagalan atau kelewatan penghutang membayar balik hutangnya. Kaedah kedua pula menyatakan bahawa kemudaratan mestilah dihilangkan selaras dengan matlamat Syariah yang mementingkan kemaslahatan hambanya. tempat dan suasana. Selain itu. Dalam konteks taʿwid.6.Azman Sebagai Sumber Sokongan Dalam Rasional Mengharuskan Kemasukan Syarikat Bercampur Dalam Senarai Sekuriti Yang Diluluskan Syariah. Justeru pengenaan denda seperti ini dapat menghilangkan kemudaratan yang ditanggung oleh pemiutang.3 Penggunaan Prinsip La Yunkar Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al. Kaedah pertama menerangkan Islam tidak membenarkan umatnya melakukan perkara yang boleh membawa mudarat dan memudaratkan orang lain. aspek ketepatan masa cukup penting. 136 ). Perubahan Hukum kerana Perubahan Tabie Manusia Perubahan suasana dan tempat memberi kesan besar kepada ketetapan hukum sepanjang masa. Dengan sebab itu perundangan Islam telah menyatakan satu kaedah fikah: . Dalam perniagaan dan pelaburan. Berdasarkan sejarah perundangan Islam. Pihak pemiutang akan kehilangan peluang menggunakan dana yang dipinjam untuk melakukan pelaburan dan perniagaan lain. terdapat banyak hukum yang telah berubah kerana berlaku perubahan masa. perubahan hukum juga berkaitan dengan perubahan akhlak umat.sumber ketiga selepas al-Sunnah dan al-Qiyas dalam pengharusan ta ʿwid. Kedua-dua kaedah ini memfokuskan kepada prinsip darar. 1.

‫لينكر تغير الحكام بتغير الزومان‬ Maksudnya: Tidak dinafikan perubahan hukum. MPS SS mengemukakan kaedah La Yunkar Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azman sebagai sumber sokongan di samping sumber-sumber lain seperti ʿumum balwa. ini akan menjadikan Syariah itu seolah-olah statik dan jumud kerana tidak dapat menangani keperluan semasa.6. 116 ). perubahan itu terhenti setakat hukum yang bersifat ijtihadi. 1. penggunaan kaedah ini adalah sebagai lanjutan daripada perbahasan fuqaha’ silam berkaitan dengan syarikat mufawadah. Implikasinya.4 Penggunaan Prinsip Al-Haram La Yuharrim Al-Halal Dalam Jawapan Terhadap Pandangan Yang Mempertikaikan Keharusan Syarikat Bercampur Terdapat pihak yang mempertikaikan kemasukan syarikat bercampur dalam senarai Lulus Syariah sedangkan ia bertentangan dengan kaedah ( ‫) إذا اجتمع الحلل و الحرام غلب الحرام‬ . 138 ). Dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang pendapat minoriti fuqaha’ yang tidak mengharuskan syarikat bercampur jika digunapakai akan menyebabkan pertumbuhan Pasaran Modal Islam terhalang. Sesuatu hukum itu boleh berubah akibat berkurangnya sifat warak dan lemahnya pematuhan terhadap suruhan agama secara menyeluruh pada sesuatu tempat yang dikenali sebagai fasaduz zaman. Analisis Keputusan MPS SS Pada hakikatnya. sedangkan menurut Imam alSyatibi tiada yang sia-sia dalam Syariah (MPS SS 2002: hlm. hukum juga boleh bertukar dengan berlakunya perubahan sistem ekonomi atau dikenali sebagai asalib iqtisadiyyah kerana jika hukum tidak berubah selaras dengan keperluan semasa maka ia dianggap tidak praktikal lagi. Justeru. Kaedah ini dikemukakan bagi membuktikan bahawa hukum ijtihadi boleh berubah dengan berlalunya zaman. dengan mengemukakan kaedah ini dan beberapa sumber lagi. disebabkan perubahan masa Sungguhpun begitu. pendapat-pendapat fuqaha’ dan prinsip al-daruriyyah al-khamsah. MPS SS dalam kes syarikat bercampur dilihat menyokong pendapat fuqaha’ yang mengharuskan syarikat mufawadah. Ditambah pula dengan hukum tersebut terbina atas asas suasana dan realiti silam. Dalam menyokong pendapat mengharuskan syarikat jenis ini. MPS SS mengharuskan syarikat bercampur dalam senarai sekuriti Lulus Syariah (Muhammad Yusri bin Yusof 2006: hlm. Selain itu.

Namun ulama’ telah membahaskan status hadith ini. Tidak dinafikan bahawa kaedah ini sesuai bagi kes-kes tertentu seperti percampuran sembelihan orang Islam dan Majusi. ii. Kelemahan kaedah ( ‫) إذا اجتمع الحلل و غلب الحرام‬ Kaedah yang disebutkan di atas juga dipertikaikan kesahihannya. Wujudnya kaedah berlawanan Terdapat kaedah berlawanan bagi kaedah tersebut yang disebutkan dalam al-Asybah pada akhir perbincangan kaedah ‫إذا اجتمع الحلل والحرام غلب الحرام‬. Justeru itu. bahawa hadith tersebut diriwayatkan oleh Jabir al-Ja’fiy seorang yang bertaraf lemah dan telah meriwayatkan daripada al-Sya’biy daripada Ibn Mas ʿud dalam bentuk munqati’ (hadis yang terputus sanadnya). Al-Suyuti menyebut bahawa kaedah tersebut adalah berdasarkan satu hadis Rasulullah s. hadith ini tidak diketahui asalnya. Namun perlu difahami bahawa terdapat hujah-hujah yang kuat untuk menolak hujah tersebut seperti berikut: i. Hadis yang menjadi sandaran kaedah fiqh al-Haram La Yuharrim al-Halal ialah: . Kaedah ini terbentuk berdasarkan hadis warid yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah dan al-Dar al-Qutni yang meriwayatkan daripada Ibn Majah (MPS SS 2002: hlm.a. namun ia tidak sesuai untuk kes syarikat bercampur. MPS SS dalam soal ini lebih selesa menggunakan kaedah al-Haram La Yuharrim al-Halal.w: ‫وما اجتمع الحلل و الحرام إل غلب الحرام الحلل‬ Maksudnya: Apabila bercampur perkara halal dan haram maka perkara tersebut dihukumkan sebagai haram. Kaedah tersebut adalah ‫ الحرام ل يحرم الحلل‬yang bermaksud : “ perkara haram tidak mengharamkan yang halal”. Ini kerana menurut MPS SS. kaedah ini berasaskan hadis warid yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah dan Dar al-Qutni yang diriwayatkan daripada Ibn ʿUmar. Mereka beranggapan bahawa syarikat ini tidak sepatutnya dimasukkan sama sekali di dalam senarai sekuriti yang diluluskan Syariah. Kaedah Idha Ijtamaʿa al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram menurut MPS SS bersandarkan kepada hadis yang tidak jelas kesahihannya. 122 ). Analisis Keputusan MPS SS MPS SS dalam mengemukakan hujah kepada pihak yang mengemukakan kaedah fiqh Idha Ijtamaʿa al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram sebagai mempertikaikan tindakan MPS SS mengharuskan syarikat bercampur telah mengemukakan kaedah fiqh yang lain yang disifatkan oleh MPS SS bersandarkan hadis iaitu al-Haram La Yuharrim alHalal.yang bermaksud sekiranya bercampur sesuatu yang halal dan haram. maka ia dihukumkan sebagai haram. Menurut al-Hafiz Abu al-Fadl al-‘Iraqi. Manakala al-Subki menukilkan daripada alBayhaqi.

5 Penggunaan Prinsip La Yaqaʿ Ism Al-Mal Illa ʿAla Ma Lahu Al-Qiymah Yubaʿ Biha Wa Yulzam Mutlifuh Sebagai Sumber Sokongan Dalam Mengharuskan Waran Panggilan Prinsip Mal Menurut sebahagian besar fuqaha’. 1. walaupun pada hakikatnya kedua-dua kaedah yang bersandarkan kepada hadith ini kelihatan bertentangan tetapi mengikut Ibn Subki kedua-dua kaedah tersebut tidak bertentangan kerana apa yang dimaksudkan dengan kaedah fiqh Idha Ijtamaʿa al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram. 142 ). Walaupun begitu. ʿurf. Allah bin ʿUmar yang berada dalam kategori daʿif. Dengan sebab itu. sesuatu itu dapat diiktiraf sebagai mal apabila ia boleh dikuasai dan dimanfaatkan: ‫كل وما يمكن حيازته والنتفاع على وجه المعتاد‬ Mazhab Shafie turut menggariskan bentuk yang dapat diiktiraf sebagai harta bagi sesuatu perkara baru sebagai satu garis panduan umum. bukanlah mengharamkan yang halal tetapi sebagai langkah ihtiyat. asalib iqtisadiyyah dan hak-hak orang Islam yang diiktiraf oleh Islam (Muhammad Yusri bin Yusof 2006: hlm. banyak pendapat di kalangan ulama’ hadith berkaitan dengan taraf ʿAbd. Nafiʿ Mawla Ibn ʿUmar (thiqah sabit) dan Ibn ʿUmar (sahabah) kecuali ʿAbd. . Prinsip ini menguatkan lagi pemberian status waran panggilan sebagai mal menurut perspektif perundangan Islam sebagaimana yang digariskan oleh Imam al-Suyuti: ‫ل يقع اسم المال إل على وما له قيمة يباع بها ويلزم ومتلفه‬ Maksudnya: Sesuatu itu dikategorikan sebagai mal jika ia mempunyai nilai. ʿumum balwa. MPS SS telah memutuskan untuk mengharuskan syarikat bercampur bersandarkan kepada sumbersumber lain seperti maslahah. ia dijual beli dan bayaran ganti rugi akan dikenakan kepada sesiapa yang merosakkannya (MPS SS 2002: hlm. Allah bin ʿUmar. al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa dia termasuk dalam kategori salih.6. Kesimpulannya. Yaʿqub bin Shaybah menyatakannya dalam kategori thiqah sabit. Dalam hal ini. Ibn ʿAdi dalam kategori saduq dan ʿAli bin al-Madinah dalam kategori daʿif. 42). masih ada ruang yang luas untuk MPS SS sebagai badan yang bertanggungjawab memastikan kelancaran Pasaran Modal Islam di Malaysia untuk menggunakan sumber-sumber yang lebih berautoriti daripada kaedah fiqh dalam mengharuskan syarikat bercampur. Oleh yang demikian.‫حدثنا يحي بن ومعلى بن ومنصور حدثنا اسحاق بن ومحمد الفروي حدثنا عبد ال بن عمر عن نافع ابن عمر أن النبى صلى ال‬ ‫عليه وسلم قال ل يحرم الحرام الحلل‬ Hadis ini jika ditinjau daripada sudut sanad diriwayatkan daripada perawi-perawi yang bertaraf thiqah iaitu Yahya bin Muʿlla bin Mansur (saduq sahib al-hadith). Ishaq bin Muhammad bin Ismaʿil bin ʿAbd Allah (saduq).

Antara ciri Waran Panggilan yang membuktikan bahawa ia bernilai dan bermanfaat ialah waran ini memberi pemegangnya hak untuk membeli sebilangan saham tertentu dalam syarikat pendasar dengan harga yang dipersetujui. Qawaid al-Fiqhiyyah. kita dapati bahawa setiap sesuatu yang mempunyai nilai yang boleh dijual beli dan dikenakan bayaran ganti rugi boleh disifatkan sebagai harta. Saleh bin Hj. Rujukan Md. tindakan MPS SS menggariskan teori harta menerusi kaedah fiqh yang digariskan oleh al-Suyuti memudahkan penentuan adakah sesuatu instrumen pasaran modal termasuk dalam kategori harta atau tidak. 1998.145 ). Daripada kaedah fiqh tersebut. Kesimpulannya. Ini kerana prinsip harta yang digariskan oleh al-Suyuti dilihat lebih merangkumi maksud harta dan bersifat menyeluruh(Muhammad Yusri bin Yusof 2006: hlm. Keputusan Majlis Penasihat . Pandangan fuqaha’ silam dan Prinsip haq mali selain daripada menggunakan kaedah fiqh yang berkaitan dengan teori harta yang digariskan oleh alSuyuti iaitu La Yaqaʿ Ism al-Mal Illa ʿAla Ma Lahu al-Qiymah Yubaʿ Biha wa Yulzam Mutlifuh. 2002. Pada dasarnya kaedah ini menjadi panduan bagi MPS SS untuk menetapkan sesuatu produk dan instrumen pasaran modal sama ada ia termasuk dalam kategori harta atau tidak. Bayaran yang dilunaskan itu menunjukkan bahawa waran panggilan juga memerlukan proses jual beli untuk memilikinya. ternyata Waran Panggilan mempunyai ciri-ciri yang digariskan oleh alSuyuti dan juga memenuhi definisi yang digariskan oleh sebahagian besar fuqaha’ apabila ia boleh dikuasai dan dimanfaatkan. Oleh itu. Manakala ciri yang menunjukkan bahawa Waran Panggilan ini boleh dijual beli ialah ia mempunyai harga guna hak iaitu apabila pemilik waran tersebut ingin menggunakan hak yang terkandung dalam waran tersebut ia perlu melunaskan bayaran tertentu (yang telah ditetapkan pada masa waran tersebut diterbitkan) sebelum beliau layak untuk membeli saham pendasar syarikat yang mengeluarkan waran tersebut. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.Analisis Keputusan MPS SS MPS SS dalam mengharuskan Waran Panggilan menggunakan beberapa sumber antaranya Qawl Sahabi. Ahmad. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti.

. 2006. Suruhanjaya Sekuriti:Kuala Lumpur. Kaedah-kaedah Fiqh. Ab. Muhammad Yusri bin Yusof. Damshiq: Dar al-Qalam Mohd Saleh bin Hj. Aplikasi Usul dan Kaedah Fiqh dalam Pembangunan Pasaran Modal Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Ilham Abati Enterprise. Latif bin Muda. UKM: Bangi. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Ahmad. Muhammad al-Ruki. Disertasi Sarjana. 1999. Qawaid al-fiqh al-islami. 2000. Pengantar Syariat Islam. 1998.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->