HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI

PENDEKATAN

KAEDAH

TEKNIK

Lebih menjurus

dan Cara atau
langkah/tindakan yang mesti STRATEGI dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRAN

PENDEKATAN

STRATEGI PENGAJARAN

KAEDAHKAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Pemusatan guru

Pemusatan murid

Pemusatan bahan

Guru memainkan peranan yang utama.

Guru yang menguasai dan mengawal segala aktviti pelajaran.

PEMUSATAN GURU

Guru banyak memberikan penerangan dan murid mendiamkan diri.

Kaedah dan teknik yang digunakan seperti penerangan, deminstrasi,syarahan,bercerita dan pengajaran mikro.

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU
Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka Strategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.

Murid digalak melibatkan diri secara aktif

Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan,perbinca ngan,main peranan dan sumbangsaran.

Murid memainkan peranan yang penting.

PEMUSATAN MURID

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru dan murid.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid.

Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta lebih berkesan.

STRATEGI PEMUSATAN
Kaedah yang berkaitan ialah audiovisual dengan penggunaan projektor,televisyen, komputer dan sebagainya. Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.

BAHAN.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.
Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.

Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran.

Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani

Juga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.

Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.

pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan. JENIS-JENIS PENDEKATAN Pendeka pendekat pendekat Pendeka Pendeka Pendeka tan tan Pendeka an an tan tan komunik tan oral tematik masteri induktif deduktif eklektik atif .PENDEKATAN Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa.

Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contohcontoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri KONSEP INDUKTIF Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid .

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contohcontoh Mencuba Generalisasi Memberikan contohcontoh Pendekatan Induktif/ Membuat Generalisasi Binaan/ Jumpaan Membuat Konsep .

Mislanya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji bendabenda dijatuhkan dari atas ke bawah. Misalnya mencari ciri segitiga yang sama daripada pelbagai jenis segitiga. memmerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran . Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu.JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Misalnya. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya mengukur dan mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisis terhadap struktur ayat-ayat bahasa Membentuk satu teorem melalui aktiviti-aktiviti induktif.

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF. (yang boleh membantu murid membuat rumusan) Sediakan contohcontoh yang sesuai Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. hidu & sentuh. dengar. . Guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama Guru tidak harus memberi contoh sekaligus Sediakan alat bantu mangajar Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. Penggunaan deriaderia murid dalam aktiviti – lihat.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF • • • • Menentukan objektif pelajaran Menyediakan contoh-contoh Menyediakan soalan Menyediakan alat bantu mengajar PERINGKAT 1 (PERANCANGAN ) PERINGKAT 2 (PENDEDAHAN) • Set induksi • Mengemukakan contoh-contoh. • Membuat kesimpulan sosial PERINGKAT 5 • Memberi aktiviti susulan. • Memerhatikan contoh-contoh.prinsip.teori atau teorem • Membuat kesimpulan kognitif.hukum. ( PENUTUP) . PERINGKAT 3 ( PEMBENTUKAN KONSEP MENTAFSIR CIRICIRI) • Mengenalpasti ciri-ciri • Menganalisis ciri-ciri PERINGKAT 4 ( PEMBENTUKAN KESIMPULAN) • Merumuskan ciri-ciri • Membuat generalisasi • Menerangkan fungsi kesimpulan.

iaitu beberapa amatan akan menjadi satu tanggapan. ia tidaklah disampaikan disampaikan sebagai tajuk pelajaran yang berasingan. Tidak perlu menghafaz kerana kanak-kanak akan faham setelah diberikan contoh-contoh itu beberapa kali.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai dengan contohcontoh yang baik dan munasabah. Sesuai dengan kehendak ilmu pengajaran dan pendidikan. bacaan dan karangan. Kanak-kanak mempelajari bendabenda yang berguna dan biasa ditemui dalam bacaan dan karangan. Guru mudah menyusun pelajran mengikut prinsip-prinsip bagaimana kanakkanak belajar yakni daripada yang sennag kepada yang lebih susah dan seterusnya. . kanak-kanak mempelajarinya melalui lisan. Bahan-bahan diterima secara tidak langsungdan dapat digunakan secara praktik.

• Contohnya. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. • Contohnya. • Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru.KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh. Bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk membukti hipotesis Untuk membuat generalisasi baru • Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. • Contohnya. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. . setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga Untuk penyelesaian masalah • Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat.

tujuan pengajaran dan isi pengajaran. • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti. • Guru menenrangkan peraturan. • Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah dipelajari. Peringkat menganalisis konsep. Peringkat penutup • Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih dahulu.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid Pemahaman generalisasi murid mesti dinilai melalui pelbagai cara Contohcontoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF. menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu. . Peringkat pendedahan Peringkat mengemukakan generalisasi. kemudian memperkenalkan tajuk. Peringkat mencubakan generalisasi. • Dijalankan dalam bentuk berkumpulan. • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar.rumus tatabahasa. • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman. • Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu.

KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari. . Murid hanya dapat menulis sahaja. Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit).

eklektik bermakna bercampur Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif Boleh gunakan strategi Pusatan guru. Pusatan murid. Pendekatan pemusatan guru Pendekatan pemusatan bahan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan .KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF Elektif bererti pemilihan. dan Pusatan bahan Gabungan pendekatan digunakan Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN.

. syarat atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari sebelum memberikan contoh-contoh yang diperlukan. Ini bermakna guru diminta menerangkan terlebih dahulu peraturan. diikuti oleh contoh dan kemudian akan ditamatkan dengan memberikan generalisasi sekali lagi. hukum. Pengajaran guru akan dimulakan dengan generalisasi. MODEL 1. Generalisasi Generalisasi Deduktif Contoh Induktif Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF Contoh Generalisasi Selepas itu. guru akan menerangkan sekali lagi peraturanperaturan tersebut sebelum menutup pengajaran hari itu.GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN.

guru akan mengadakan sesi memberikan contoh-contoh sekali lagu sebagai pengukuhan. diikuti oleh generalisasi dan kemudian diakhiri dengan memberikan contoh sekali lagi. Selepas itu. . Ini bermakna guru diminta memberikan seberapa banyak contoh yang boleh terlebih dahulu sebelum menerangkan peraturanperaturan atau hukumhukum yang berkaitan dengan aspek bahasa yang diajar itu.Model 2 Contoh Induktif Generalisasi Deduktif Contoh PENDEKATAN ELEKTIF Pengajaran guru akan dimulakan dengan memberi contoh. Pendekatan model ini lebih mirip kepada pendekatan induktif kerana ia menekankan contoh-contoh di permulaan pengajaran.

memperoleh barangan dan perkhidmatan.KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Secara umum. mencipta imaginasi. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya. . pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi. memperoleh dan menyampaikan maklumat. bertukar pandangan. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar.

Konteks dan situasi komunitif sangat diberi keutamaan. Latih tubi perlu tetapi bukan keutamaan. . Dialog jika digunakan terarah kepada proses komunikatif bukan untuk tujuanhafalan. Murid-murid digalakkan menyampaikan idea secara lisan (bertutur). Bahan bantu mengajar berfungsi sebagai dorongan kepada muridmurid untuk belajar.Terjemahan boleh digunakan. Makna sangat dipentingkan. CIRI-CIRI PENTING PENDEKATAN KOMUNIKATIF Pembelajaran bahasa berfokus kepada keperluan belajar untuk berkomunikasi. Pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja. Bahan bantu mengajar perlu sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran murid-murid. asal saja murid-murid memperoleh manfaat daripadanya.

BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI. maklumat diberi dan diterima. PRINSIP TUGASAN • Tugasan yang diberikan akan disulami dengan aktiviti komunikasi akan memberikan makna kepada pelajar. PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) • Aktiviti pembelajaran melibatkan cara berkomunikasi. Bahasa digunakan untuk tujuan berkomunik asi dan berinteraksi dengan orang lain. • Pembelajaran bahasa yang bermakna akan menggalakkan keinginan mempelajari bahasa yang seterusnya. BAHASA UNTUK MENYAM PAIKAN IDEA.PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN. maklumat dapat disampaikan di antara penutur dan pendengar. . Dengan menggunak an bahasa. Melalui bahasa. PRINSIP KOMUNIKASI PRINSIP YANG LEBIH BERMAKNA. Bahasa BAHASA membolehk UNTUK an manusia MEYAMberfikir dan PAIKAN berkongsi MAKLUMAT pendapat dan pengalaman dengan orang lain. Bahasa mrupakan alat untuk manusia berhubung sesama mereka.

Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan) • Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara untuk dipelajari) Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF GRAMATIK AL KECEKAPAN STRATEGI SOSIOLINGUISTIK WACANA OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.) • Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan) Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasi kurikulum sekolah) .

Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki pelbagai entuk linguistik Permainan sangatlah penting keranan mempunyai aktiviti komunikasi.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Bahasa sasaran adalah alat yang digunakan untuk komunikasi bilik darjah dan bukan semata-mata sebagai objek untuk dipelajari. Pelajar seharusnya diberi peluang untuk meluahkan idea dan pendapat mereka. Satu daripada tangungjawab guru aalah meyediakan situasi pembelajaran yang menggalakkan komunikasi. .

KONSEP PENDEKATAN ORAL. perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam rekabentuk pendekatan ini. yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada yang lebih rumit dan kompleks. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian. Item-item tatabahasa dipertingkatkan mengikut prinsip-prinsip pengredan. Aktiviti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai. . CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. Ciri-ciri dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan dipraktikkan berdasarkan situasi. bahan hendaklah diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia di perkenalkan dan dipersembahkan dalam bentuk tulisan. Pemilihan perbendaharaan kata dibuat mengikut proosedur yang sesuai agar ia benar-benar dapat berfingsi dengan betul dan mengandungi makna yang tepat. Bahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah. ini dilakukan sebelum seseorang itu menguasai kemahirankemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam aktivitinpembelajaran bahasa.

Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan PENDEKATAN TEMATIK CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid.Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik uama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian. Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal .

KUMPULAN KUMPULAN 1 CERDAS Sub-Topik Topik X KUMPULAN KUMPULAN 2 SEDERHANA Sub-Topik Topik X TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3 .

Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal KUMPULAN 1 Topik X KUMPULAN 2 Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3 .

. Menguasai kemahiran melalui latih tubi • Merangkumi 4 langkah.KONSEP PENDEKATAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : • Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif. Tekni k Objektif P&P Penilaia n Aktiviti Susula n Tentukan objektif secara eksplisit Penggunaan teknik yang berkesan. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk muridmurid yang belum menguasai kemahiran.

RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI. . Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif. Pembelajaran Masteri bukanlah perkara yang baru dan unsurunsurnya terkandung dalam KBSR dan KBSM. Menentukan objektif pembelajaran masteri. Sekolah yang menggunakan pembelajaran masteri mendapati pencapaian murid mereka lebih tinggi disamping prestasi meningkat. Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan. PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI. Penggunaan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran masteri memastikan semua murid dapat mengguasai apa yang diajar.

LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI. Murid yang lulus Penilaian sumatif. Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir. Pembelajaran bebas untuk murid yang telah mneguasai pelajaran Pemulihan untuk murid yang belum menguasainya Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit pelajaran yang berikutnya Penialian mengesan penguasaan Murid yang gagal Mengulang proses diatas hingga unit pelajaran terakhir. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran. Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif pelajaran. .

Kamus Dewan (edisi ketiga) : Edward M. KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran KONSEP KAEDAH • Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Anthony : Kamaruddin Hj. Abdul Aziz : • Satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Husin & Siti Hajar Hj. kemas. . karang-mengarang dan sebagainya. dan sistematik. • Pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

Kaedah yang mampu diaplikasikan oleh guru. iaitu dalam lingkungan umur yang sama. . jangan terlalu bercita-cita tinggi tidak sepadan dengan kemampuan. Sesuai dengan tabiat (nature) dan latar belakang murid yang diajar.kepakaran dan pengalaman yang ada. Mesti sejajar dengan objektif p&p yang hendak dicapai.JENIS-JENIS KAEDAH Kaedah natural Kaedah tatabahasa ter-jemahan Kaedah terus Kaedah ajuk hafaz Kaedah linguis-tik Kaedah kod – kognitif Kaedah bahasa komuniti Kaedah oral – Aural FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK Sesuai dengan tujuan dan matlamat sukatan pelajaran bahasa melayu. Mempunyai masa yang mencukupi untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan. Sepadan atau setara dengan umur murid.

membaca dan menulis). Kaedah ini melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dengan mesej.Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal. Dalam menentukan matlamat komunikasi. latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa tertentu.kelas siasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid.bergantung kepada keperluan murid. KAEDAH NATURAL Objektif. kemahiran bahasa (mendengar. bertutur. murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat tetapi diharapkan dapat berurusan dengan sesuatu set topik tertentu dalam sesuatu situasi. . Melibatkan dua cara iaitu penguasaan (semulajadi) dan pembelajaran(peraturan). Matlamat.

Tanggungjawab murid: • Memberikan maklumat tentang matlamat khusus mereka • Mengambil bahagian yang aktif. Peranan murid berubah mengikut tahap perkembangan linguistik mereka. Guru harus memberikan fokus kepada barang-barang atau objek di dalam kelas. .ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL. • Menentukan masa untuk memmulakan penghasilan pertuturan. • Bagi latihan tatabahasa tentukan peruntukan masa dengan gurur untuk menyempurnakannya atau membentuk latihan sendiri. Penekanan adalah kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran.

Terjemahan dianggap satu cara yang penting untuk mempelajari perbendaharaan kata. . TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. • Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan. • Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jati dan sebaliknya. Kaedah ini menekankan kemahiran menulis bukan bertutur. Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca kepada bahasa ibunda. Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa.Dikenali juga sebagai kaedah nahu tradisional . KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Kaedah ini untuk membolehkan murid memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih murid menuls dengan mengguakan bahasa yang betul.

PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Mula-mula murid diperkenalkan dengan undang-undang atau hukum-hukum tatabahasa. Murid perlu menghafaz hukum-hukum tatabahasa supaya tidak berlaku kesilapan. Pembelajaran dalam bahasa kedua senarai perbendaharaan kata dipasangkan dengan makna dalam bahasa kedua tersebut. Murid-murid diminta membina ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berdasarkan hukum tatabahasa yang telah dipelajari. . Kemudian murid-murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dilafaz. Guru memberikan penerangan tentang hukum tatabahsa diikuti dengan contoh.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. KEBAIKAN KELEMAHAN .

dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks. PERKARA ASAS KAEDAH TERUS Mengutamakan bahasa lisan.KONSEP KAEDAH TERUS Menurut salleh mohd akib (1975). kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. Timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalansoalan yang telah dirancangkan. Menurut kamarudin hj. ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan. tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalaman sedia ada. Husin (1988). . Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. mengutamakan sebutan yang betul.

Menyediakan banyak latha mendengar dan mengajuk sehingga bentuk-bentuk bahasa itu dapat digunakan secara automatik.CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) Menggunakan banyak perkara baharu dalam pelajaran-pelajaran yang sama supaya bahasa itu menjadi natural dan perbualan biasa dapat digalakkan. . Tatabahasa ditunjukkan melalui penyampaian visual Tatabahasa diajar melalui keadaan Pengajaran tatabahasa dan kosa kata secara lisan. Penggunaan kosa kata dan struktur bahasa seharihari.

Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada bendabenda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid. Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan mengaitkannya dengan simbol sebenar. Murid-murd lemah akan ketinggalan.TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS. Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar. Memerlukan masa yang panjang. Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus kepada bahasa yang dipelajarinya. . Kemahiran membaca tidak boleh dilakukan serentak dengan kemahiran lisan. Cirinya yang sama dengan cara menguasai bahasa ibunda kanak-kanak. Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. KEBAIKAN KELEMAHAN Sangat sesuai dipelajari oleh kanak-kanak.

KAEDAH AJUK HAFAZ. Tatabahasa diajar secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. karangankarangan lisan dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah audiolingual. Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedah informal -drill. Pengajaran adalah secara demonstrasi dan latih tubi. Rakaman dialog boleh diadakan sebagai alternatif latih tubi yang berulang kali. . Tatabahasa diajar secara menghafaz. Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan pertutuan .

KAEDAH KOD-KOGNITIF Berasaskan pendapat golongan mentalis yang melihat bahasa sebagai satu kreativiti mental Menekankan bentuk dan makna Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa seharusnya mengetahui sistem bahasa yang didasarkan pada hukum-hukum dan norma-norma tertentu. Dengan adanya pengetahuan sedemikian memungkinkan seseorang itu dapat mempelajari bahasa itu dengan berkesan. .

Mementingkan makna • Pengertian dan huraian dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu diwujudkan. • Murid-murid mesti mempunyai pengetahui pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari.CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional. Kemahiran lisan kurang diberikan penekanan. Pembelajaran tatabahasa diterapkan secara langsung yang boleh dilakuka melalui pendekatan deduktif. • Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi. Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupaya menggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkin kemampuan kreatif • Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan aplikasi tatabahasa transformasi -generatif. • Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca dan menulis. oleh itu kaedah ini ada kebaikan dan kelemahannya. .

Pengetahuan bahasa murid-murid harus tertumpu kepada bentuk dan ungsi bahasa itu di samping aspekaspek lain. TUJUAN MENGAJAR KAEDAH LINGUISTIK Membolehkan murid menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyi. Kaedah mengajar bahasa moden secara saintifik.KONSEP KAEDAH LINGUISTIK. Kaedah ini mendahulukan bentuk daripada makna. Dalam konteks ini pengetahuan pengetahuan fonetik adalah sangat penting. Bahasa ibunda dan bahasa-bahasa lain. . iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa. Kaedah ini mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan bahasa yang telah diketahui oleh murid. Mendahulukan bentuk makna.

Menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. .KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL Kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur.

Murid-murid diminta menyebut perkataan atau rangkaian kata yang didengari daripada pita rakaman sehingga lancar. Prosedur pengajaran kaedah oralaural Akhir sekali diberikan teks untuk dibaca oleh murid-murid. Latihan diberikan kepada murid pada sesi akhir pengajaran apabila murid-murid sudah mahir membaca teks. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan . baharulah latih tubi pola-pola ayat berdasarkan struktur bahasa yang diberikan kepada murid.Guru memperdengarkan sebutan penutur jati melalui pita rakaman. Apabila murid sudah mahir meyebut perkataan atau rangkai kata.

Masa yang panjang Murid hilang keyakinan Murid mudah berasa bosan. Proses pembelajaran bahasa ialah satu proses mekanik yang melibatkan proses pembentukkan perlakuan. . Cara menganalogi bahasa lebih kukuh daripada cara menganalisis. KESIMPULAN KAEDAH ORALAURAL Pengertian kata-kata dalam sesuatu bahasa dapat dipelajari dengan mengetahui budaya tempat bahasa itu digunakan. Kemahiran bahasa mampu dikuasai sekiranya dipelajari bentuk-bentuk lisan dahulu sbeleum mengetahui bentuk-bentuk penulisan. Tumpuan kepada oral sahaja.KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL Membebankan guru.

Teri bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi. Proses komunikasi Proses interpersonal Proses perkembangan .ayat dan model-model abstrak bahasa.KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI Berkait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai teknik kemanusiaan. Proses keseluruhan individu Proses kebudayaan Proses pendidikan PROSES SOSIAL DALAM BAHASA.

. PERINGKAT KELIMA • Murid memajukan gaya dan pengetahuan linguistik yang sesuai. Pada peringkat ini murid mengetahui semua yang diajar dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain. iaitu semangat kekitaan dan perasaan keselamatan dipupuk PERINGKAT KEDUA • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa PERINGKAT KETIGA • Murid bebas bercakap dan membina identiti sendiri. PERINGKAT KEEMPAT • Murid rasa selamat untuk dikritik.PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI PERINGKAT PERTAMA • Dikenali sebagai peringkat kelahiran .

TEKNIK Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. JENIS-JENIS TEKNIK Main peranan Simulasi Teater Pentomin Mestamu bercerita PermainLatih tubi an bahasa .

Sosiodrama JENIS SIMULASI Main peranan KONSEP SOSIODRAMA. Sosiodrama akan bermula setelah membaca skrip drama yang disediakan terlebih dahulu. Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik. Skrip biasanya disediakan terlebih dahulu. Murid boleh menyatakan perasaan dan sikap melalui lakonan. penyusunan idea dan melatih untuk bertindak balas secara spontan. mempunyai perwatakan yang menentang dan sebagainya. .

• Membolehkan murid-murid memahami lebih mendalam kan tujuan. Teknik yang melibatkan gambarangambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. Pengalaman secara spontan AKTIVITI MAIN PERANAN.KONSEP MAIN PERANAN. sikap dan tingkah laku orang lain dalam situsasi yang sebenar. • Tempoh lakonan hendaklah pendek. Murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk menyelesaikan masalah. • Murid-murid akan melakonkan situasi watak tertentu. Bermula daripada satu situasi yang direka oleh guru. . Pelakon hendaklah memikirkan cara penyelesaian masalah yang timbul.

Untuk membina situasi sebenar dalam bilik darjah. Untuk menguasai kemahiran Untuk membina pemikiran analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif. .TUJUAN SIMULASI. Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.

. Meningkatkan kemahiran pertuturan. • Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang membosankan.KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI. Menggalakkan interaksi di antara murid-murid. Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid. • Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman. Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi. Mengasah bakat murid KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI. Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann masalah.

melatih murid menguasai kemahiran mendengar . penyampaian cerita boleh melalui lisan. memperkayak an pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. atau murid-murid mendengar atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan patung-patung (boneka) memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar. TUJUAN BERCERITA mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira.KONSEP BERCERITA. Guru menyampaikan isi pelajaran dengan penggunaan teknik bercerita.

Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif murid-murid Pengajaran isi kandungan hendaklah berturutan. . Tujuan.untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu menjamin kekekalannya. Teknik hendaklah berada dalampenguasaan guru agar tidak mendatangkan kebosanan.TEKNIK LATIH TUBI. Amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua Ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI.

bertutur. membaca dan menulis.KONSEP PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. pengukuhan dan penggayaan . Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan.

Teknik ini sesuai untuk genre drama. cerpen. dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu. dan prosa klasik. novel. Pencerita akan menyampaikan cerita.TEATER BERCERITA Melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. . Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru.

manakala pasangannya akan melagukan sajak tersebut • Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi. gurindam. pantun. Seorang murid akan mendeklamasikan sajak. • Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari. Boleh dilakukan secara berpasangan.MESTAMU • Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. dan seloka. • Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak. . syair.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful