HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI

PENDEKATAN

KAEDAH

TEKNIK

Lebih menjurus

dan Cara atau
langkah/tindakan yang mesti STRATEGI dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRAN

PENDEKATAN

STRATEGI PENGAJARAN

KAEDAHKAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Pemusatan guru

Pemusatan murid

Pemusatan bahan

Guru memainkan peranan yang utama.

Guru yang menguasai dan mengawal segala aktviti pelajaran.

PEMUSATAN GURU

Guru banyak memberikan penerangan dan murid mendiamkan diri.

Kaedah dan teknik yang digunakan seperti penerangan, deminstrasi,syarahan,bercerita dan pengajaran mikro.

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU
Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka Strategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.

Murid digalak melibatkan diri secara aktif

Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan,perbinca ngan,main peranan dan sumbangsaran.

Murid memainkan peranan yang penting.

PEMUSATAN MURID

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru dan murid.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid.

Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta lebih berkesan.

STRATEGI PEMUSATAN
Kaedah yang berkaitan ialah audiovisual dengan penggunaan projektor,televisyen, komputer dan sebagainya. Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.

BAHAN.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.
Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.

Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran.

Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani

Juga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.

Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.

JENIS-JENIS PENDEKATAN Pendeka pendekat pendekat Pendeka Pendeka Pendeka tan tan Pendeka an an tan tan komunik tan oral tematik masteri induktif deduktif eklektik atif . pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan.PENDEKATAN Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa.

Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contohcontoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri KONSEP INDUKTIF Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid .

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contohcontoh Mencuba Generalisasi Memberikan contohcontoh Pendekatan Induktif/ Membuat Generalisasi Binaan/ Jumpaan Membuat Konsep .

Misalnya mencari ciri segitiga yang sama daripada pelbagai jenis segitiga. Misalnya mengukur dan mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisis terhadap struktur ayat-ayat bahasa Membentuk satu teorem melalui aktiviti-aktiviti induktif. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya. Mislanya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji bendabenda dijatuhkan dari atas ke bawah. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu.JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. memmerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran .

hidu & sentuh. (yang boleh membantu murid membuat rumusan) Sediakan contohcontoh yang sesuai Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. dengar. Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. . Penggunaan deriaderia murid dalam aktiviti – lihat. Guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai.PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama Guru tidak harus memberi contoh sekaligus Sediakan alat bantu mangajar Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.

• Membuat kesimpulan sosial PERINGKAT 5 • Memberi aktiviti susulan.prinsip.LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF • • • • Menentukan objektif pelajaran Menyediakan contoh-contoh Menyediakan soalan Menyediakan alat bantu mengajar PERINGKAT 1 (PERANCANGAN ) PERINGKAT 2 (PENDEDAHAN) • Set induksi • Mengemukakan contoh-contoh.teori atau teorem • Membuat kesimpulan kognitif. ( PENUTUP) . • Memerhatikan contoh-contoh. PERINGKAT 3 ( PEMBENTUKAN KONSEP MENTAFSIR CIRICIRI) • Mengenalpasti ciri-ciri • Menganalisis ciri-ciri PERINGKAT 4 ( PEMBENTUKAN KESIMPULAN) • Merumuskan ciri-ciri • Membuat generalisasi • Menerangkan fungsi kesimpulan.hukum.

. Guru mudah menyusun pelajran mengikut prinsip-prinsip bagaimana kanakkanak belajar yakni daripada yang sennag kepada yang lebih susah dan seterusnya. bacaan dan karangan. ia tidaklah disampaikan disampaikan sebagai tajuk pelajaran yang berasingan. iaitu beberapa amatan akan menjadi satu tanggapan. Tidak perlu menghafaz kerana kanak-kanak akan faham setelah diberikan contoh-contoh itu beberapa kali. Kanak-kanak mempelajari bendabenda yang berguna dan biasa ditemui dalam bacaan dan karangan. Sesuai dengan kehendak ilmu pengajaran dan pendidikan. Bahan-bahan diterima secara tidak langsungdan dapat digunakan secara praktik. kanak-kanak mempelajarinya melalui lisan.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai dengan contohcontoh yang baik dan munasabah.

• Contohnya. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk membukti hipotesis Untuk membuat generalisasi baru • Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh. • Contohnya. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga Untuk penyelesaian masalah • Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. • Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. . • Contohnya. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak.

. • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid Pemahaman generalisasi murid mesti dinilai melalui pelbagai cara Contohcontoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF.rumus tatabahasa. • Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah dipelajari. • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman. menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu. • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar. • Dijalankan dalam bentuk berkumpulan. Peringkat mencubakan generalisasi. Peringkat penutup • Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih dahulu. Peringkat menganalisis konsep. kemudian memperkenalkan tajuk. Peringkat pendedahan Peringkat mengemukakan generalisasi. tujuan pengajaran dan isi pengajaran. • Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu. • Guru menenrangkan peraturan.

Murid hanya dapat menulis sahaja. . KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari.KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit).

dan Pusatan bahan Gabungan pendekatan digunakan Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN.KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF Elektif bererti pemilihan. eklektik bermakna bercampur Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif Boleh gunakan strategi Pusatan guru. Pendekatan pemusatan guru Pendekatan pemusatan bahan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan . Pusatan murid.

guru akan menerangkan sekali lagi peraturanperaturan tersebut sebelum menutup pengajaran hari itu. Pengajaran guru akan dimulakan dengan generalisasi.GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN. . Generalisasi Generalisasi Deduktif Contoh Induktif Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF Contoh Generalisasi Selepas itu. hukum. syarat atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari sebelum memberikan contoh-contoh yang diperlukan. diikuti oleh contoh dan kemudian akan ditamatkan dengan memberikan generalisasi sekali lagi. Ini bermakna guru diminta menerangkan terlebih dahulu peraturan. MODEL 1.

. Ini bermakna guru diminta memberikan seberapa banyak contoh yang boleh terlebih dahulu sebelum menerangkan peraturanperaturan atau hukumhukum yang berkaitan dengan aspek bahasa yang diajar itu. Selepas itu. Pendekatan model ini lebih mirip kepada pendekatan induktif kerana ia menekankan contoh-contoh di permulaan pengajaran. guru akan mengadakan sesi memberikan contoh-contoh sekali lagu sebagai pengukuhan. diikuti oleh generalisasi dan kemudian diakhiri dengan memberikan contoh sekali lagi.Model 2 Contoh Induktif Generalisasi Deduktif Contoh PENDEKATAN ELEKTIF Pengajaran guru akan dimulakan dengan memberi contoh.

KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Secara umum. memperoleh barangan dan perkhidmatan. pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi. mencipta imaginasi. memperoleh dan menyampaikan maklumat. . bertukar pandangan.

Pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja. Bahan bantu mengajar perlu sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran murid-murid. CIRI-CIRI PENTING PENDEKATAN KOMUNIKATIF Pembelajaran bahasa berfokus kepada keperluan belajar untuk berkomunikasi. Dialog jika digunakan terarah kepada proses komunikatif bukan untuk tujuanhafalan. . Bahan bantu mengajar berfungsi sebagai dorongan kepada muridmurid untuk belajar. Makna sangat dipentingkan.Terjemahan boleh digunakan. Murid-murid digalakkan menyampaikan idea secara lisan (bertutur). asal saja murid-murid memperoleh manfaat daripadanya. Latih tubi perlu tetapi bukan keutamaan. Konteks dan situasi komunitif sangat diberi keutamaan.

BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI.PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN. Bahasa BAHASA membolehk UNTUK an manusia MEYAMberfikir dan PAIKAN berkongsi MAKLUMAT pendapat dan pengalaman dengan orang lain. . maklumat diberi dan diterima. • Pembelajaran bahasa yang bermakna akan menggalakkan keinginan mempelajari bahasa yang seterusnya. Melalui bahasa. Dengan menggunak an bahasa. BAHASA UNTUK MENYAM PAIKAN IDEA. PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) • Aktiviti pembelajaran melibatkan cara berkomunikasi. PRINSIP KOMUNIKASI PRINSIP YANG LEBIH BERMAKNA. PRINSIP TUGASAN • Tugasan yang diberikan akan disulami dengan aktiviti komunikasi akan memberikan makna kepada pelajar. maklumat dapat disampaikan di antara penutur dan pendengar. Bahasa mrupakan alat untuk manusia berhubung sesama mereka. Bahasa digunakan untuk tujuan berkomunik asi dan berinteraksi dengan orang lain.

) • Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan) Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasi kurikulum sekolah) .REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF GRAMATIK AL KECEKAPAN STRATEGI SOSIOLINGUISTIK WACANA OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF. Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan) • Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara untuk dipelajari) Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.

Pelajar seharusnya diberi peluang untuk meluahkan idea dan pendapat mereka.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Bahasa sasaran adalah alat yang digunakan untuk komunikasi bilik darjah dan bukan semata-mata sebagai objek untuk dipelajari. Satu daripada tangungjawab guru aalah meyediakan situasi pembelajaran yang menggalakkan komunikasi. . Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki pelbagai entuk linguistik Permainan sangatlah penting keranan mempunyai aktiviti komunikasi.

yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada yang lebih rumit dan kompleks. Pemilihan perbendaharaan kata dibuat mengikut proosedur yang sesuai agar ia benar-benar dapat berfingsi dengan betul dan mengandungi makna yang tepat. CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. .KONSEP PENDEKATAN ORAL. bahan hendaklah diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia di perkenalkan dan dipersembahkan dalam bentuk tulisan. Bahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah. perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam rekabentuk pendekatan ini. Item-item tatabahasa dipertingkatkan mengikut prinsip-prinsip pengredan. ini dilakukan sebelum seseorang itu menguasai kemahirankemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam aktivitinpembelajaran bahasa. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian. Aktiviti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai. Ciri-ciri dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan dipraktikkan berdasarkan situasi.

Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik uama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian. Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal . Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan PENDEKATAN TEMATIK CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid.

KUMPULAN KUMPULAN 1 CERDAS Sub-Topik Topik X KUMPULAN KUMPULAN 2 SEDERHANA Sub-Topik Topik X TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3 .

Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal KUMPULAN 1 Topik X KUMPULAN 2 Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3 .Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan.

KONSEP PENDEKATAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : • Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk muridmurid yang belum menguasai kemahiran. Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif. . Tekni k Objektif P&P Penilaia n Aktiviti Susula n Tentukan objektif secara eksplisit Penggunaan teknik yang berkesan. Menguasai kemahiran melalui latih tubi • Merangkumi 4 langkah.

Menentukan objektif pembelajaran masteri. Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan. .RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI. Pembelajaran Masteri bukanlah perkara yang baru dan unsurunsurnya terkandung dalam KBSR dan KBSM. Sekolah yang menggunakan pembelajaran masteri mendapati pencapaian murid mereka lebih tinggi disamping prestasi meningkat. Penggunaan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran masteri memastikan semua murid dapat mengguasai apa yang diajar. PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI. Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif.

.LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran. Murid yang lulus Penilaian sumatif. Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir. Pembelajaran bebas untuk murid yang telah mneguasai pelajaran Pemulihan untuk murid yang belum menguasainya Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit pelajaran yang berikutnya Penialian mengesan penguasaan Murid yang gagal Mengulang proses diatas hingga unit pelajaran terakhir. Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif pelajaran.

kemas. KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran KONSEP KAEDAH • Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. karang-mengarang dan sebagainya. Abdul Aziz : • Satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Anthony : Kamaruddin Hj. . Kamus Dewan (edisi ketiga) : Edward M. dan sistematik.Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. • Pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Husin & Siti Hajar Hj.

jangan terlalu bercita-cita tinggi tidak sepadan dengan kemampuan. Mempunyai masa yang mencukupi untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan. Sepadan atau setara dengan umur murid. Kaedah yang mampu diaplikasikan oleh guru. iaitu dalam lingkungan umur yang sama. . Sesuai dengan tabiat (nature) dan latar belakang murid yang diajar. Mesti sejajar dengan objektif p&p yang hendak dicapai.kepakaran dan pengalaman yang ada.JENIS-JENIS KAEDAH Kaedah natural Kaedah tatabahasa ter-jemahan Kaedah terus Kaedah ajuk hafaz Kaedah linguis-tik Kaedah kod – kognitif Kaedah bahasa komuniti Kaedah oral – Aural FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK Sesuai dengan tujuan dan matlamat sukatan pelajaran bahasa melayu.

Matlamat. kemahiran bahasa (mendengar. bertutur. latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa tertentu. murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat tetapi diharapkan dapat berurusan dengan sesuatu set topik tertentu dalam sesuatu situasi. Melibatkan dua cara iaitu penguasaan (semulajadi) dan pembelajaran(peraturan). membaca dan menulis). KAEDAH NATURAL Objektif. Dalam menentukan matlamat komunikasi. Kaedah ini melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dengan mesej.Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal.bergantung kepada keperluan murid. .kelas siasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid.

ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL. Penekanan adalah kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran. Tanggungjawab murid: • Memberikan maklumat tentang matlamat khusus mereka • Mengambil bahagian yang aktif. . • Menentukan masa untuk memmulakan penghasilan pertuturan. • Bagi latihan tatabahasa tentukan peruntukan masa dengan gurur untuk menyempurnakannya atau membentuk latihan sendiri. Guru harus memberikan fokus kepada barang-barang atau objek di dalam kelas. Peranan murid berubah mengikut tahap perkembangan linguistik mereka.

. Kaedah ini menekankan kemahiran menulis bukan bertutur. • Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan. Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca kepada bahasa ibunda.Dikenali juga sebagai kaedah nahu tradisional . Terjemahan dianggap satu cara yang penting untuk mempelajari perbendaharaan kata. KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Kaedah ini untuk membolehkan murid memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih murid menuls dengan mengguakan bahasa yang betul. Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa. TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. • Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jati dan sebaliknya.

Pembelajaran dalam bahasa kedua senarai perbendaharaan kata dipasangkan dengan makna dalam bahasa kedua tersebut. Murid perlu menghafaz hukum-hukum tatabahasa supaya tidak berlaku kesilapan. Kemudian murid-murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dilafaz.PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Mula-mula murid diperkenalkan dengan undang-undang atau hukum-hukum tatabahasa. Guru memberikan penerangan tentang hukum tatabahsa diikuti dengan contoh. Murid-murid diminta membina ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berdasarkan hukum tatabahasa yang telah dipelajari. .

KEBAIKAN KELEMAHAN .KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

Husin (1988). ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalaman sedia ada. kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. Menurut kamarudin hj. . Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak.KONSEP KAEDAH TERUS Menurut salleh mohd akib (1975). tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari. PERKARA ASAS KAEDAH TERUS Mengutamakan bahasa lisan. Timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalansoalan yang telah dirancangkan. dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks. mengutamakan sebutan yang betul.

Tatabahasa ditunjukkan melalui penyampaian visual Tatabahasa diajar melalui keadaan Pengajaran tatabahasa dan kosa kata secara lisan.CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) Menggunakan banyak perkara baharu dalam pelajaran-pelajaran yang sama supaya bahasa itu menjadi natural dan perbualan biasa dapat digalakkan. . Penggunaan kosa kata dan struktur bahasa seharihari. Menyediakan banyak latha mendengar dan mengajuk sehingga bentuk-bentuk bahasa itu dapat digunakan secara automatik.

Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar. Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan mengaitkannya dengan simbol sebenar. Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus kepada bahasa yang dipelajarinya. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS. Murid-murd lemah akan ketinggalan. Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. Memerlukan masa yang panjang. Cirinya yang sama dengan cara menguasai bahasa ibunda kanak-kanak. Kemahiran membaca tidak boleh dilakukan serentak dengan kemahiran lisan.TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS. KEBAIKAN KELEMAHAN Sangat sesuai dipelajari oleh kanak-kanak. . Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada bendabenda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid.

. Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedah informal -drill. Tatabahasa diajar secara menghafaz.KAEDAH AJUK HAFAZ. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah audiolingual. Tatabahasa diajar secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan pertutuan . Pengajaran adalah secara demonstrasi dan latih tubi. karangankarangan lisan dan sebagainya. Rakaman dialog boleh diadakan sebagai alternatif latih tubi yang berulang kali.

KAEDAH KOD-KOGNITIF Berasaskan pendapat golongan mentalis yang melihat bahasa sebagai satu kreativiti mental Menekankan bentuk dan makna Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa seharusnya mengetahui sistem bahasa yang didasarkan pada hukum-hukum dan norma-norma tertentu. . Dengan adanya pengetahuan sedemikian memungkinkan seseorang itu dapat mempelajari bahasa itu dengan berkesan.

Pembelajaran tatabahasa diterapkan secara langsung yang boleh dilakuka melalui pendekatan deduktif.CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. . • Murid-murid mesti mempunyai pengetahui pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari. Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupaya menggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkin kemampuan kreatif • Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan aplikasi tatabahasa transformasi -generatif. • Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi. Kemahiran lisan kurang diberikan penekanan. oleh itu kaedah ini ada kebaikan dan kelemahannya. Mementingkan makna • Pengertian dan huraian dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu diwujudkan. • Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca dan menulis. Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional.

. iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa. Kaedah ini mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan bahasa yang telah diketahui oleh murid. TUJUAN MENGAJAR KAEDAH LINGUISTIK Membolehkan murid menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyi. Kaedah ini mendahulukan bentuk daripada makna. Pengetahuan bahasa murid-murid harus tertumpu kepada bentuk dan ungsi bahasa itu di samping aspekaspek lain. Mendahulukan bentuk makna. Bahasa ibunda dan bahasa-bahasa lain.KONSEP KAEDAH LINGUISTIK. Kaedah mengajar bahasa moden secara saintifik. Dalam konteks ini pengetahuan pengetahuan fonetik adalah sangat penting.

Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul.KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL Kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. . Menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan.

baharulah latih tubi pola-pola ayat berdasarkan struktur bahasa yang diberikan kepada murid. Apabila murid sudah mahir meyebut perkataan atau rangkai kata. Latihan diberikan kepada murid pada sesi akhir pengajaran apabila murid-murid sudah mahir membaca teks. Prosedur pengajaran kaedah oralaural Akhir sekali diberikan teks untuk dibaca oleh murid-murid. Murid-murid diminta menyebut perkataan atau rangkaian kata yang didengari daripada pita rakaman sehingga lancar. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan .Guru memperdengarkan sebutan penutur jati melalui pita rakaman.

KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL Membebankan guru. Tumpuan kepada oral sahaja. KESIMPULAN KAEDAH ORALAURAL Pengertian kata-kata dalam sesuatu bahasa dapat dipelajari dengan mengetahui budaya tempat bahasa itu digunakan. Proses pembelajaran bahasa ialah satu proses mekanik yang melibatkan proses pembentukkan perlakuan. Kemahiran bahasa mampu dikuasai sekiranya dipelajari bentuk-bentuk lisan dahulu sbeleum mengetahui bentuk-bentuk penulisan. Cara menganalogi bahasa lebih kukuh daripada cara menganalisis. Masa yang panjang Murid hilang keyakinan Murid mudah berasa bosan. .

Proses keseluruhan individu Proses kebudayaan Proses pendidikan PROSES SOSIAL DALAM BAHASA. Proses komunikasi Proses interpersonal Proses perkembangan . Teri bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi.KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI Berkait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai teknik kemanusiaan.ayat dan model-model abstrak bahasa.

PERINGKAT KELIMA • Murid memajukan gaya dan pengetahuan linguistik yang sesuai. Pada peringkat ini murid mengetahui semua yang diajar dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain. . PERINGKAT KEEMPAT • Murid rasa selamat untuk dikritik. iaitu semangat kekitaan dan perasaan keselamatan dipupuk PERINGKAT KEDUA • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa PERINGKAT KETIGA • Murid bebas bercakap dan membina identiti sendiri.PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI PERINGKAT PERTAMA • Dikenali sebagai peringkat kelahiran .

TEKNIK Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. JENIS-JENIS TEKNIK Main peranan Simulasi Teater Pentomin Mestamu bercerita PermainLatih tubi an bahasa .

Skrip biasanya disediakan terlebih dahulu. Sosiodrama akan bermula setelah membaca skrip drama yang disediakan terlebih dahulu. . Murid boleh menyatakan perasaan dan sikap melalui lakonan. mempunyai perwatakan yang menentang dan sebagainya.Sosiodrama JENIS SIMULASI Main peranan KONSEP SOSIODRAMA. penyusunan idea dan melatih untuk bertindak balas secara spontan. Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik.

Pengalaman secara spontan AKTIVITI MAIN PERANAN. • Murid-murid akan melakonkan situasi watak tertentu.KONSEP MAIN PERANAN. Pelakon hendaklah memikirkan cara penyelesaian masalah yang timbul. Murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk menyelesaikan masalah. • Membolehkan murid-murid memahami lebih mendalam kan tujuan. Bermula daripada satu situasi yang direka oleh guru. • Tempoh lakonan hendaklah pendek. Teknik yang melibatkan gambarangambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. sikap dan tingkah laku orang lain dalam situsasi yang sebenar. .

. Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.TUJUAN SIMULASI. Untuk membina situasi sebenar dalam bilik darjah. Untuk menguasai kemahiran Untuk membina pemikiran analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif.

KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI. Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann masalah. . Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid. Menggalakkan interaksi di antara murid-murid. • Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang membosankan. • Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman. Mengasah bakat murid KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI. Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi. Meningkatkan kemahiran pertuturan.

penyampaian cerita boleh melalui lisan.KONSEP BERCERITA. TUJUAN BERCERITA mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira. melatih murid menguasai kemahiran mendengar . Guru menyampaikan isi pelajaran dengan penggunaan teknik bercerita. memperkayak an pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. atau murid-murid mendengar atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan patung-patung (boneka) memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar.

Teknik hendaklah berada dalampenguasaan guru agar tidak mendatangkan kebosanan. Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif murid-murid Pengajaran isi kandungan hendaklah berturutan. .TEKNIK LATIH TUBI.untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu menjamin kekekalannya. Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua Ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI. Tujuan.

Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. pengukuhan dan penggayaan . membaca dan menulis.KONSEP PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan. bertutur. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.

Pencerita akan menyampaikan cerita. Teknik ini sesuai untuk genre drama. novel.TEATER BERCERITA Melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. dan prosa klasik. . Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu. cerpen. dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru.

• Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak.MESTAMU • Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. • Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari. pantun. gurindam. syair. . dan seloka. manakala pasangannya akan melagukan sajak tersebut • Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi. Boleh dilakukan secara berpasangan. Seorang murid akan mendeklamasikan sajak.