HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI

PENDEKATAN

KAEDAH

TEKNIK

Lebih menjurus

dan Cara atau
langkah/tindakan yang mesti STRATEGI dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRAN

PENDEKATAN

STRATEGI PENGAJARAN

KAEDAHKAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Pemusatan guru

Pemusatan murid

Pemusatan bahan

Guru memainkan peranan yang utama.

Guru yang menguasai dan mengawal segala aktviti pelajaran.

PEMUSATAN GURU

Guru banyak memberikan penerangan dan murid mendiamkan diri.

Kaedah dan teknik yang digunakan seperti penerangan, deminstrasi,syarahan,bercerita dan pengajaran mikro.

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU
Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka Strategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.

Murid digalak melibatkan diri secara aktif

Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan,perbinca ngan,main peranan dan sumbangsaran.

Murid memainkan peranan yang penting.

PEMUSATAN MURID

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru dan murid.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid.

Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta lebih berkesan.

STRATEGI PEMUSATAN
Kaedah yang berkaitan ialah audiovisual dengan penggunaan projektor,televisyen, komputer dan sebagainya. Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.

BAHAN.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.
Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.

Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran.

Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani

Juga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.

Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.

JENIS-JENIS PENDEKATAN Pendeka pendekat pendekat Pendeka Pendeka Pendeka tan tan Pendeka an an tan tan komunik tan oral tematik masteri induktif deduktif eklektik atif .PENDEKATAN Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa. pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan.

Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contohcontoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri KONSEP INDUKTIF Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid .

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contohcontoh Mencuba Generalisasi Memberikan contohcontoh Pendekatan Induktif/ Membuat Generalisasi Binaan/ Jumpaan Membuat Konsep .

Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisis terhadap struktur ayat-ayat bahasa Membentuk satu teorem melalui aktiviti-aktiviti induktif. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mencari ciri segitiga yang sama daripada pelbagai jenis segitiga. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu.JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. memmerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran . Mislanya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji bendabenda dijatuhkan dari atas ke bawah. Misalnya. Misalnya mengukur dan mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga.

hidu & sentuh. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama Guru tidak harus memberi contoh sekaligus Sediakan alat bantu mangajar Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. Guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. . (yang boleh membantu murid membuat rumusan) Sediakan contohcontoh yang sesuai Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. Penggunaan deriaderia murid dalam aktiviti – lihat. dengar.PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF.

( PENUTUP) .hukum.LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF • • • • Menentukan objektif pelajaran Menyediakan contoh-contoh Menyediakan soalan Menyediakan alat bantu mengajar PERINGKAT 1 (PERANCANGAN ) PERINGKAT 2 (PENDEDAHAN) • Set induksi • Mengemukakan contoh-contoh. PERINGKAT 3 ( PEMBENTUKAN KONSEP MENTAFSIR CIRICIRI) • Mengenalpasti ciri-ciri • Menganalisis ciri-ciri PERINGKAT 4 ( PEMBENTUKAN KESIMPULAN) • Merumuskan ciri-ciri • Membuat generalisasi • Menerangkan fungsi kesimpulan. • Membuat kesimpulan sosial PERINGKAT 5 • Memberi aktiviti susulan.teori atau teorem • Membuat kesimpulan kognitif.prinsip. • Memerhatikan contoh-contoh.

kanak-kanak mempelajarinya melalui lisan. Sesuai dengan kehendak ilmu pengajaran dan pendidikan. Guru mudah menyusun pelajran mengikut prinsip-prinsip bagaimana kanakkanak belajar yakni daripada yang sennag kepada yang lebih susah dan seterusnya. Tidak perlu menghafaz kerana kanak-kanak akan faham setelah diberikan contoh-contoh itu beberapa kali.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai dengan contohcontoh yang baik dan munasabah. ia tidaklah disampaikan disampaikan sebagai tajuk pelajaran yang berasingan. Bahan-bahan diterima secara tidak langsungdan dapat digunakan secara praktik. . Kanak-kanak mempelajari bendabenda yang berguna dan biasa ditemui dalam bacaan dan karangan. bacaan dan karangan. iaitu beberapa amatan akan menjadi satu tanggapan.

setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. • Contohnya. • Contohnya. • Contohnya.KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh. . mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. • Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga Untuk penyelesaian masalah • Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. Bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk membukti hipotesis Untuk membuat generalisasi baru • Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.

Peringkat mencubakan generalisasi. Peringkat penutup • Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih dahulu.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid Pemahaman generalisasi murid mesti dinilai melalui pelbagai cara Contohcontoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF. • Dijalankan dalam bentuk berkumpulan. tujuan pengajaran dan isi pengajaran. • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman.rumus tatabahasa. • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti. • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar. • Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu. • Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah dipelajari. kemudian memperkenalkan tajuk. Peringkat pendedahan Peringkat mengemukakan generalisasi. • Guru menenrangkan peraturan. menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu. . Peringkat menganalisis konsep.

Murid hanya dapat menulis sahaja. .KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit).

Pusatan murid.KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF Elektif bererti pemilihan. dan Pusatan bahan Gabungan pendekatan digunakan Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN. Pendekatan pemusatan guru Pendekatan pemusatan bahan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan . eklektik bermakna bercampur Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif Boleh gunakan strategi Pusatan guru.

Ini bermakna guru diminta menerangkan terlebih dahulu peraturan. . Pengajaran guru akan dimulakan dengan generalisasi. MODEL 1. syarat atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari sebelum memberikan contoh-contoh yang diperlukan.GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN. hukum. guru akan menerangkan sekali lagi peraturanperaturan tersebut sebelum menutup pengajaran hari itu. Generalisasi Generalisasi Deduktif Contoh Induktif Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF Contoh Generalisasi Selepas itu. diikuti oleh contoh dan kemudian akan ditamatkan dengan memberikan generalisasi sekali lagi.

Selepas itu. Pendekatan model ini lebih mirip kepada pendekatan induktif kerana ia menekankan contoh-contoh di permulaan pengajaran. Ini bermakna guru diminta memberikan seberapa banyak contoh yang boleh terlebih dahulu sebelum menerangkan peraturanperaturan atau hukumhukum yang berkaitan dengan aspek bahasa yang diajar itu. guru akan mengadakan sesi memberikan contoh-contoh sekali lagu sebagai pengukuhan.Model 2 Contoh Induktif Generalisasi Deduktif Contoh PENDEKATAN ELEKTIF Pengajaran guru akan dimulakan dengan memberi contoh. . diikuti oleh generalisasi dan kemudian diakhiri dengan memberikan contoh sekali lagi.

. memperoleh barangan dan perkhidmatan.KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Secara umum. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya. bertukar pandangan. pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar. memperoleh dan menyampaikan maklumat. mencipta imaginasi.

Bahan bantu mengajar perlu sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran murid-murid. asal saja murid-murid memperoleh manfaat daripadanya. Pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja. Dialog jika digunakan terarah kepada proses komunikatif bukan untuk tujuanhafalan. Makna sangat dipentingkan. Murid-murid digalakkan menyampaikan idea secara lisan (bertutur). Latih tubi perlu tetapi bukan keutamaan. Bahan bantu mengajar berfungsi sebagai dorongan kepada muridmurid untuk belajar. . Konteks dan situasi komunitif sangat diberi keutamaan. CIRI-CIRI PENTING PENDEKATAN KOMUNIKATIF Pembelajaran bahasa berfokus kepada keperluan belajar untuk berkomunikasi.Terjemahan boleh digunakan.

maklumat dapat disampaikan di antara penutur dan pendengar. Melalui bahasa. BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI. Bahasa BAHASA membolehk UNTUK an manusia MEYAMberfikir dan PAIKAN berkongsi MAKLUMAT pendapat dan pengalaman dengan orang lain. PRINSIP KOMUNIKASI PRINSIP YANG LEBIH BERMAKNA. PRINSIP TUGASAN • Tugasan yang diberikan akan disulami dengan aktiviti komunikasi akan memberikan makna kepada pelajar. .PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN. PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) • Aktiviti pembelajaran melibatkan cara berkomunikasi. maklumat diberi dan diterima. Bahasa mrupakan alat untuk manusia berhubung sesama mereka. Bahasa digunakan untuk tujuan berkomunik asi dan berinteraksi dengan orang lain. BAHASA UNTUK MENYAM PAIKAN IDEA. Dengan menggunak an bahasa. • Pembelajaran bahasa yang bermakna akan menggalakkan keinginan mempelajari bahasa yang seterusnya.

Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan) • Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara untuk dipelajari) Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.) • Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan) Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasi kurikulum sekolah) .REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF GRAMATIK AL KECEKAPAN STRATEGI SOSIOLINGUISTIK WACANA OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.

Pelajar seharusnya diberi peluang untuk meluahkan idea dan pendapat mereka. Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki pelbagai entuk linguistik Permainan sangatlah penting keranan mempunyai aktiviti komunikasi. .PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Bahasa sasaran adalah alat yang digunakan untuk komunikasi bilik darjah dan bukan semata-mata sebagai objek untuk dipelajari. Satu daripada tangungjawab guru aalah meyediakan situasi pembelajaran yang menggalakkan komunikasi.

perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam rekabentuk pendekatan ini. Aktiviti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai. Bahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah. CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. ini dilakukan sebelum seseorang itu menguasai kemahirankemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada yang lebih rumit dan kompleks. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian. Pemilihan perbendaharaan kata dibuat mengikut proosedur yang sesuai agar ia benar-benar dapat berfingsi dengan betul dan mengandungi makna yang tepat. satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam aktivitinpembelajaran bahasa. Ciri-ciri dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan dipraktikkan berdasarkan situasi. . bahan hendaklah diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia di perkenalkan dan dipersembahkan dalam bentuk tulisan.KONSEP PENDEKATAN ORAL. Item-item tatabahasa dipertingkatkan mengikut prinsip-prinsip pengredan.

Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal .Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik uama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian. Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan PENDEKATAN TEMATIK CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid.

KUMPULAN KUMPULAN 1 CERDAS Sub-Topik Topik X KUMPULAN KUMPULAN 2 SEDERHANA Sub-Topik Topik X TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3 .

Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal KUMPULAN 1 Topik X KUMPULAN 2 Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3 .

Menguasai kemahiran melalui latih tubi • Merangkumi 4 langkah. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk muridmurid yang belum menguasai kemahiran. Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif. Tekni k Objektif P&P Penilaia n Aktiviti Susula n Tentukan objektif secara eksplisit Penggunaan teknik yang berkesan.KONSEP PENDEKATAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : • Kemahiran dengan cekap dan lengkap. .

PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI. Menentukan objektif pembelajaran masteri. Sekolah yang menggunakan pembelajaran masteri mendapati pencapaian murid mereka lebih tinggi disamping prestasi meningkat. Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan. Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif. Penggunaan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran masteri memastikan semua murid dapat mengguasai apa yang diajar.RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI. Pembelajaran Masteri bukanlah perkara yang baru dan unsurunsurnya terkandung dalam KBSR dan KBSM. .

Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif pelajaran. Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir. Pembelajaran bebas untuk murid yang telah mneguasai pelajaran Pemulihan untuk murid yang belum menguasainya Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit pelajaran yang berikutnya Penialian mengesan penguasaan Murid yang gagal Mengulang proses diatas hingga unit pelajaran terakhir. Murid yang lulus Penilaian sumatif.LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran. .

kemas. Anthony : Kamaruddin Hj. Abdul Aziz : • Satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran KONSEP KAEDAH • Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. • Pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. dan sistematik. . Husin & Siti Hajar Hj. karang-mengarang dan sebagainya. Kamus Dewan (edisi ketiga) : Edward M.

Mesti sejajar dengan objektif p&p yang hendak dicapai. iaitu dalam lingkungan umur yang sama.kepakaran dan pengalaman yang ada. Sepadan atau setara dengan umur murid. jangan terlalu bercita-cita tinggi tidak sepadan dengan kemampuan. Mempunyai masa yang mencukupi untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan. Kaedah yang mampu diaplikasikan oleh guru.JENIS-JENIS KAEDAH Kaedah natural Kaedah tatabahasa ter-jemahan Kaedah terus Kaedah ajuk hafaz Kaedah linguis-tik Kaedah kod – kognitif Kaedah bahasa komuniti Kaedah oral – Aural FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK Sesuai dengan tujuan dan matlamat sukatan pelajaran bahasa melayu. Sesuai dengan tabiat (nature) dan latar belakang murid yang diajar. .

Melibatkan dua cara iaitu penguasaan (semulajadi) dan pembelajaran(peraturan). .Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal. latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa tertentu. membaca dan menulis). bertutur. KAEDAH NATURAL Objektif.bergantung kepada keperluan murid. murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat tetapi diharapkan dapat berurusan dengan sesuatu set topik tertentu dalam sesuatu situasi.kelas siasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid. Dalam menentukan matlamat komunikasi. Kaedah ini melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dengan mesej. Matlamat. kemahiran bahasa (mendengar.

• Menentukan masa untuk memmulakan penghasilan pertuturan. Guru harus memberikan fokus kepada barang-barang atau objek di dalam kelas.ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL. Penekanan adalah kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran. Peranan murid berubah mengikut tahap perkembangan linguistik mereka. • Bagi latihan tatabahasa tentukan peruntukan masa dengan gurur untuk menyempurnakannya atau membentuk latihan sendiri. Tanggungjawab murid: • Memberikan maklumat tentang matlamat khusus mereka • Mengambil bahagian yang aktif. .

Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa.Dikenali juga sebagai kaedah nahu tradisional . • Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan. Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca kepada bahasa ibunda. KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Kaedah ini untuk membolehkan murid memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih murid menuls dengan mengguakan bahasa yang betul. . • Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jati dan sebaliknya. Terjemahan dianggap satu cara yang penting untuk mempelajari perbendaharaan kata. Kaedah ini menekankan kemahiran menulis bukan bertutur. TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

Kemudian murid-murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dilafaz. Guru memberikan penerangan tentang hukum tatabahsa diikuti dengan contoh. Murid perlu menghafaz hukum-hukum tatabahasa supaya tidak berlaku kesilapan. Pembelajaran dalam bahasa kedua senarai perbendaharaan kata dipasangkan dengan makna dalam bahasa kedua tersebut. Murid-murid diminta membina ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berdasarkan hukum tatabahasa yang telah dipelajari. .PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Mula-mula murid diperkenalkan dengan undang-undang atau hukum-hukum tatabahasa.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. KEBAIKAN KELEMAHAN .

PERKARA ASAS KAEDAH TERUS Mengutamakan bahasa lisan. kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. mengutamakan sebutan yang betul. Menurut kamarudin hj. dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks.KONSEP KAEDAH TERUS Menurut salleh mohd akib (1975). . ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalaman sedia ada. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. Husin (1988). tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. Timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalansoalan yang telah dirancangkan.

Penggunaan kosa kata dan struktur bahasa seharihari. Menyediakan banyak latha mendengar dan mengajuk sehingga bentuk-bentuk bahasa itu dapat digunakan secara automatik. . Tatabahasa ditunjukkan melalui penyampaian visual Tatabahasa diajar melalui keadaan Pengajaran tatabahasa dan kosa kata secara lisan.CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) Menggunakan banyak perkara baharu dalam pelajaran-pelajaran yang sama supaya bahasa itu menjadi natural dan perbualan biasa dapat digalakkan.

TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS. . Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar. Memerlukan masa yang panjang. Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus kepada bahasa yang dipelajarinya. KEBAIKAN KELEMAHAN Sangat sesuai dipelajari oleh kanak-kanak. Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan mengaitkannya dengan simbol sebenar. Murid-murd lemah akan ketinggalan. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS. Kemahiran membaca tidak boleh dilakukan serentak dengan kemahiran lisan. Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada bendabenda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid. Cirinya yang sama dengan cara menguasai bahasa ibunda kanak-kanak.

Pengajaran adalah secara demonstrasi dan latih tubi. . Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan pertutuan . Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedah informal -drill. Rakaman dialog boleh diadakan sebagai alternatif latih tubi yang berulang kali.KAEDAH AJUK HAFAZ. Tatabahasa diajar secara menghafaz. Tatabahasa diajar secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. karangankarangan lisan dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah audiolingual.

Dengan adanya pengetahuan sedemikian memungkinkan seseorang itu dapat mempelajari bahasa itu dengan berkesan. .KAEDAH KOD-KOGNITIF Berasaskan pendapat golongan mentalis yang melihat bahasa sebagai satu kreativiti mental Menekankan bentuk dan makna Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa seharusnya mengetahui sistem bahasa yang didasarkan pada hukum-hukum dan norma-norma tertentu.

Mementingkan makna • Pengertian dan huraian dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu diwujudkan. • Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca dan menulis. .CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. • Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi. Pembelajaran tatabahasa diterapkan secara langsung yang boleh dilakuka melalui pendekatan deduktif. Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupaya menggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkin kemampuan kreatif • Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan aplikasi tatabahasa transformasi -generatif. oleh itu kaedah ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kemahiran lisan kurang diberikan penekanan. Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional. • Murid-murid mesti mempunyai pengetahui pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari.

Kaedah ini mendahulukan bentuk daripada makna. Mendahulukan bentuk makna.KONSEP KAEDAH LINGUISTIK. Kaedah mengajar bahasa moden secara saintifik. . TUJUAN MENGAJAR KAEDAH LINGUISTIK Membolehkan murid menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyi. Kaedah ini mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan bahasa yang telah diketahui oleh murid. Bahasa ibunda dan bahasa-bahasa lain. Pengetahuan bahasa murid-murid harus tertumpu kepada bentuk dan ungsi bahasa itu di samping aspekaspek lain. Dalam konteks ini pengetahuan pengetahuan fonetik adalah sangat penting. iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa.

KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL Kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. . Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. Menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan.

Apabila murid sudah mahir meyebut perkataan atau rangkai kata. baharulah latih tubi pola-pola ayat berdasarkan struktur bahasa yang diberikan kepada murid. Murid-murid diminta menyebut perkataan atau rangkaian kata yang didengari daripada pita rakaman sehingga lancar. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan .Guru memperdengarkan sebutan penutur jati melalui pita rakaman. Prosedur pengajaran kaedah oralaural Akhir sekali diberikan teks untuk dibaca oleh murid-murid. Latihan diberikan kepada murid pada sesi akhir pengajaran apabila murid-murid sudah mahir membaca teks.

Proses pembelajaran bahasa ialah satu proses mekanik yang melibatkan proses pembentukkan perlakuan. . Tumpuan kepada oral sahaja. Cara menganalogi bahasa lebih kukuh daripada cara menganalisis. KESIMPULAN KAEDAH ORALAURAL Pengertian kata-kata dalam sesuatu bahasa dapat dipelajari dengan mengetahui budaya tempat bahasa itu digunakan. Kemahiran bahasa mampu dikuasai sekiranya dipelajari bentuk-bentuk lisan dahulu sbeleum mengetahui bentuk-bentuk penulisan.KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL Membebankan guru. Masa yang panjang Murid hilang keyakinan Murid mudah berasa bosan.

KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI Berkait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai teknik kemanusiaan.ayat dan model-model abstrak bahasa. Proses keseluruhan individu Proses kebudayaan Proses pendidikan PROSES SOSIAL DALAM BAHASA. Proses komunikasi Proses interpersonal Proses perkembangan . Teri bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi.

iaitu semangat kekitaan dan perasaan keselamatan dipupuk PERINGKAT KEDUA • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa PERINGKAT KETIGA • Murid bebas bercakap dan membina identiti sendiri.PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI PERINGKAT PERTAMA • Dikenali sebagai peringkat kelahiran . . Pada peringkat ini murid mengetahui semua yang diajar dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain. PERINGKAT KELIMA • Murid memajukan gaya dan pengetahuan linguistik yang sesuai. PERINGKAT KEEMPAT • Murid rasa selamat untuk dikritik.

JENIS-JENIS TEKNIK Main peranan Simulasi Teater Pentomin Mestamu bercerita PermainLatih tubi an bahasa .TEKNIK Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

Murid boleh menyatakan perasaan dan sikap melalui lakonan. . mempunyai perwatakan yang menentang dan sebagainya. Skrip biasanya disediakan terlebih dahulu. Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik.Sosiodrama JENIS SIMULASI Main peranan KONSEP SOSIODRAMA. Sosiodrama akan bermula setelah membaca skrip drama yang disediakan terlebih dahulu. penyusunan idea dan melatih untuk bertindak balas secara spontan.

. sikap dan tingkah laku orang lain dalam situsasi yang sebenar.KONSEP MAIN PERANAN. Bermula daripada satu situasi yang direka oleh guru. • Murid-murid akan melakonkan situasi watak tertentu. Pengalaman secara spontan AKTIVITI MAIN PERANAN. • Membolehkan murid-murid memahami lebih mendalam kan tujuan. Teknik yang melibatkan gambarangambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. Pelakon hendaklah memikirkan cara penyelesaian masalah yang timbul. Murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk menyelesaikan masalah. • Tempoh lakonan hendaklah pendek.

Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran. Untuk menguasai kemahiran Untuk membina pemikiran analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif.TUJUAN SIMULASI. . Untuk membina situasi sebenar dalam bilik darjah.

• Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang membosankan. Meningkatkan kemahiran pertuturan. Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann masalah. • Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman. Menggalakkan interaksi di antara murid-murid. Mengasah bakat murid KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI. . Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi. Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid.

melatih murid menguasai kemahiran mendengar . penyampaian cerita boleh melalui lisan.KONSEP BERCERITA. Guru menyampaikan isi pelajaran dengan penggunaan teknik bercerita. TUJUAN BERCERITA mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira. memperkayak an pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. atau murid-murid mendengar atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan patung-patung (boneka) memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar.

untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu menjamin kekekalannya. Teknik hendaklah berada dalampenguasaan guru agar tidak mendatangkan kebosanan. Tujuan.TEKNIK LATIH TUBI. . Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif murid-murid Pengajaran isi kandungan hendaklah berturutan. Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua Ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI.

Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar.KONSEP PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. bertutur. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan. pengukuhan dan penggayaan . membaca dan menulis.

Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru. Teknik ini sesuai untuk genre drama. novel. dan prosa klasik. . Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu. cerpen. Pencerita akan menyampaikan cerita.TEATER BERCERITA Melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut.

gurindam.MESTAMU • Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. dan seloka. Boleh dilakukan secara berpasangan. pantun. syair. Seorang murid akan mendeklamasikan sajak. • Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak. . manakala pasangannya akan melagukan sajak tersebut • Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi. • Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful