HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI

PENDEKATAN

KAEDAH

TEKNIK

Lebih menjurus

dan Cara atau
langkah/tindakan yang mesti STRATEGI dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRAN

PENDEKATAN

STRATEGI PENGAJARAN

KAEDAHKAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Pemusatan guru

Pemusatan murid

Pemusatan bahan

Guru memainkan peranan yang utama.

Guru yang menguasai dan mengawal segala aktviti pelajaran.

PEMUSATAN GURU

Guru banyak memberikan penerangan dan murid mendiamkan diri.

Kaedah dan teknik yang digunakan seperti penerangan, deminstrasi,syarahan,bercerita dan pengajaran mikro.

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU
Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka Strategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.

Murid digalak melibatkan diri secara aktif

Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan,perbinca ngan,main peranan dan sumbangsaran.

Murid memainkan peranan yang penting.

PEMUSATAN MURID

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru dan murid.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid.

Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta lebih berkesan.

STRATEGI PEMUSATAN
Kaedah yang berkaitan ialah audiovisual dengan penggunaan projektor,televisyen, komputer dan sebagainya. Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.

BAHAN.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.
Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.

Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran.

Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani

Juga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.

Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.

PENDEKATAN Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa. JENIS-JENIS PENDEKATAN Pendeka pendekat pendekat Pendeka Pendeka Pendeka tan tan Pendeka an an tan tan komunik tan oral tematik masteri induktif deduktif eklektik atif . pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan.

Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contohcontoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri KONSEP INDUKTIF Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid .

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contohcontoh Mencuba Generalisasi Memberikan contohcontoh Pendekatan Induktif/ Membuat Generalisasi Binaan/ Jumpaan Membuat Konsep .

Misalnya. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisis terhadap struktur ayat-ayat bahasa Membentuk satu teorem melalui aktiviti-aktiviti induktif. Misalnya mengukur dan mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. memmerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran . Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu. Mislanya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji bendabenda dijatuhkan dari atas ke bawah. Misalnya mencari ciri segitiga yang sama daripada pelbagai jenis segitiga.JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu.

Guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. . (yang boleh membantu murid membuat rumusan) Sediakan contohcontoh yang sesuai Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama Guru tidak harus memberi contoh sekaligus Sediakan alat bantu mangajar Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama Guru tidak menghuraikan isi pelajaran.PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF. Penggunaan deriaderia murid dalam aktiviti – lihat. hidu & sentuh. dengar.

( PENUTUP) . PERINGKAT 3 ( PEMBENTUKAN KONSEP MENTAFSIR CIRICIRI) • Mengenalpasti ciri-ciri • Menganalisis ciri-ciri PERINGKAT 4 ( PEMBENTUKAN KESIMPULAN) • Merumuskan ciri-ciri • Membuat generalisasi • Menerangkan fungsi kesimpulan.teori atau teorem • Membuat kesimpulan kognitif.hukum. • Memerhatikan contoh-contoh.LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF • • • • Menentukan objektif pelajaran Menyediakan contoh-contoh Menyediakan soalan Menyediakan alat bantu mengajar PERINGKAT 1 (PERANCANGAN ) PERINGKAT 2 (PENDEDAHAN) • Set induksi • Mengemukakan contoh-contoh.prinsip. • Membuat kesimpulan sosial PERINGKAT 5 • Memberi aktiviti susulan.

Kanak-kanak mempelajari bendabenda yang berguna dan biasa ditemui dalam bacaan dan karangan. Sesuai dengan kehendak ilmu pengajaran dan pendidikan.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai dengan contohcontoh yang baik dan munasabah. . Tidak perlu menghafaz kerana kanak-kanak akan faham setelah diberikan contoh-contoh itu beberapa kali. kanak-kanak mempelajarinya melalui lisan. ia tidaklah disampaikan disampaikan sebagai tajuk pelajaran yang berasingan. bacaan dan karangan. iaitu beberapa amatan akan menjadi satu tanggapan. Bahan-bahan diterima secara tidak langsungdan dapat digunakan secara praktik. Guru mudah menyusun pelajran mengikut prinsip-prinsip bagaimana kanakkanak belajar yakni daripada yang sennag kepada yang lebih susah dan seterusnya.

setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. • Contohnya. .KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga Untuk penyelesaian masalah • Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. • Contohnya. Bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk membukti hipotesis Untuk membuat generalisasi baru • Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. • Contohnya. • Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak.

Peringkat penutup • Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih dahulu.rumus tatabahasa. Peringkat mencubakan generalisasi. • Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah dipelajari. Peringkat menganalisis konsep. • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti. • Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu. • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman. Peringkat pendedahan Peringkat mengemukakan generalisasi. tujuan pengajaran dan isi pengajaran.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid Pemahaman generalisasi murid mesti dinilai melalui pelbagai cara Contohcontoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF. kemudian memperkenalkan tajuk. • Dijalankan dalam bentuk berkumpulan. menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu. • Guru menenrangkan peraturan. • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar. .

. Murid hanya dapat menulis sahaja. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit).KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari.

Pendekatan pemusatan guru Pendekatan pemusatan bahan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan . eklektik bermakna bercampur Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif Boleh gunakan strategi Pusatan guru. dan Pusatan bahan Gabungan pendekatan digunakan Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN.KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF Elektif bererti pemilihan. Pusatan murid.

MODEL 1. Generalisasi Generalisasi Deduktif Contoh Induktif Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF Contoh Generalisasi Selepas itu. . diikuti oleh contoh dan kemudian akan ditamatkan dengan memberikan generalisasi sekali lagi. hukum. guru akan menerangkan sekali lagi peraturanperaturan tersebut sebelum menutup pengajaran hari itu. syarat atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari sebelum memberikan contoh-contoh yang diperlukan. Pengajaran guru akan dimulakan dengan generalisasi. Ini bermakna guru diminta menerangkan terlebih dahulu peraturan.GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN.

guru akan mengadakan sesi memberikan contoh-contoh sekali lagu sebagai pengukuhan. Selepas itu. diikuti oleh generalisasi dan kemudian diakhiri dengan memberikan contoh sekali lagi. Ini bermakna guru diminta memberikan seberapa banyak contoh yang boleh terlebih dahulu sebelum menerangkan peraturanperaturan atau hukumhukum yang berkaitan dengan aspek bahasa yang diajar itu.Model 2 Contoh Induktif Generalisasi Deduktif Contoh PENDEKATAN ELEKTIF Pengajaran guru akan dimulakan dengan memberi contoh. Pendekatan model ini lebih mirip kepada pendekatan induktif kerana ia menekankan contoh-contoh di permulaan pengajaran. .

Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi. bertukar pandangan. memperoleh barangan dan perkhidmatan. pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya.KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Secara umum. memperoleh dan menyampaikan maklumat. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya. mencipta imaginasi. .

Bahan bantu mengajar berfungsi sebagai dorongan kepada muridmurid untuk belajar. CIRI-CIRI PENTING PENDEKATAN KOMUNIKATIF Pembelajaran bahasa berfokus kepada keperluan belajar untuk berkomunikasi. Murid-murid digalakkan menyampaikan idea secara lisan (bertutur).Terjemahan boleh digunakan. Pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja. asal saja murid-murid memperoleh manfaat daripadanya. Konteks dan situasi komunitif sangat diberi keutamaan. Makna sangat dipentingkan. Latih tubi perlu tetapi bukan keutamaan. Dialog jika digunakan terarah kepada proses komunikatif bukan untuk tujuanhafalan. Bahan bantu mengajar perlu sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran murid-murid. .

Melalui bahasa. BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI. PRINSIP KOMUNIKASI PRINSIP YANG LEBIH BERMAKNA. Bahasa digunakan untuk tujuan berkomunik asi dan berinteraksi dengan orang lain. maklumat dapat disampaikan di antara penutur dan pendengar. . PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) • Aktiviti pembelajaran melibatkan cara berkomunikasi. Bahasa mrupakan alat untuk manusia berhubung sesama mereka. Bahasa BAHASA membolehk UNTUK an manusia MEYAMberfikir dan PAIKAN berkongsi MAKLUMAT pendapat dan pengalaman dengan orang lain.PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN. BAHASA UNTUK MENYAM PAIKAN IDEA. • Pembelajaran bahasa yang bermakna akan menggalakkan keinginan mempelajari bahasa yang seterusnya. maklumat diberi dan diterima. Dengan menggunak an bahasa. PRINSIP TUGASAN • Tugasan yang diberikan akan disulami dengan aktiviti komunikasi akan memberikan makna kepada pelajar.

) • Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan) Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasi kurikulum sekolah) . Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan) • Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara untuk dipelajari) Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF GRAMATIK AL KECEKAPAN STRATEGI SOSIOLINGUISTIK WACANA OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.

Satu daripada tangungjawab guru aalah meyediakan situasi pembelajaran yang menggalakkan komunikasi.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Bahasa sasaran adalah alat yang digunakan untuk komunikasi bilik darjah dan bukan semata-mata sebagai objek untuk dipelajari. . Pelajar seharusnya diberi peluang untuk meluahkan idea dan pendapat mereka. Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki pelbagai entuk linguistik Permainan sangatlah penting keranan mempunyai aktiviti komunikasi.

Pemilihan perbendaharaan kata dibuat mengikut proosedur yang sesuai agar ia benar-benar dapat berfingsi dengan betul dan mengandungi makna yang tepat. perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam rekabentuk pendekatan ini. satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam aktivitinpembelajaran bahasa. yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada yang lebih rumit dan kompleks. Item-item tatabahasa dipertingkatkan mengikut prinsip-prinsip pengredan. ini dilakukan sebelum seseorang itu menguasai kemahirankemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian. .KONSEP PENDEKATAN ORAL. bahan hendaklah diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia di perkenalkan dan dipersembahkan dalam bentuk tulisan. CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. Bahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah. Aktiviti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai. Ciri-ciri dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan dipraktikkan berdasarkan situasi.

Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal .Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik uama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian. Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan PENDEKATAN TEMATIK CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid.

KUMPULAN KUMPULAN 1 CERDAS Sub-Topik Topik X KUMPULAN KUMPULAN 2 SEDERHANA Sub-Topik Topik X TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3 .

Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal KUMPULAN 1 Topik X KUMPULAN 2 Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3 .Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan.

. Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif. Tekni k Objektif P&P Penilaia n Aktiviti Susula n Tentukan objektif secara eksplisit Penggunaan teknik yang berkesan.KONSEP PENDEKATAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : • Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk muridmurid yang belum menguasai kemahiran. Menguasai kemahiran melalui latih tubi • Merangkumi 4 langkah.

Penggunaan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran masteri memastikan semua murid dapat mengguasai apa yang diajar. Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan. . Sekolah yang menggunakan pembelajaran masteri mendapati pencapaian murid mereka lebih tinggi disamping prestasi meningkat. PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI. Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif. Menentukan objektif pembelajaran masteri. Pembelajaran Masteri bukanlah perkara yang baru dan unsurunsurnya terkandung dalam KBSR dan KBSM.RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI.

Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif pelajaran. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran. Murid yang lulus Penilaian sumatif. Pembelajaran bebas untuk murid yang telah mneguasai pelajaran Pemulihan untuk murid yang belum menguasainya Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit pelajaran yang berikutnya Penialian mengesan penguasaan Murid yang gagal Mengulang proses diatas hingga unit pelajaran terakhir. Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir. .LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI.

Anthony : Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Kamus Dewan (edisi ketiga) : Edward M. karang-mengarang dan sebagainya. kemas. dan sistematik. KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran KONSEP KAEDAH • Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. .Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Abdul Aziz : • Satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. • Pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

JENIS-JENIS KAEDAH Kaedah natural Kaedah tatabahasa ter-jemahan Kaedah terus Kaedah ajuk hafaz Kaedah linguis-tik Kaedah kod – kognitif Kaedah bahasa komuniti Kaedah oral – Aural FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK Sesuai dengan tujuan dan matlamat sukatan pelajaran bahasa melayu.kepakaran dan pengalaman yang ada. iaitu dalam lingkungan umur yang sama. Kaedah yang mampu diaplikasikan oleh guru. Mesti sejajar dengan objektif p&p yang hendak dicapai. Sesuai dengan tabiat (nature) dan latar belakang murid yang diajar. Mempunyai masa yang mencukupi untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan. jangan terlalu bercita-cita tinggi tidak sepadan dengan kemampuan. Sepadan atau setara dengan umur murid. .

murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat tetapi diharapkan dapat berurusan dengan sesuatu set topik tertentu dalam sesuatu situasi.Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal. bertutur. . Dalam menentukan matlamat komunikasi. Matlamat.kelas siasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid. kemahiran bahasa (mendengar. Melibatkan dua cara iaitu penguasaan (semulajadi) dan pembelajaran(peraturan).bergantung kepada keperluan murid. Kaedah ini melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dengan mesej. latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa tertentu. membaca dan menulis). KAEDAH NATURAL Objektif.

Tanggungjawab murid: • Memberikan maklumat tentang matlamat khusus mereka • Mengambil bahagian yang aktif. Peranan murid berubah mengikut tahap perkembangan linguistik mereka. • Bagi latihan tatabahasa tentukan peruntukan masa dengan gurur untuk menyempurnakannya atau membentuk latihan sendiri.ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL. • Menentukan masa untuk memmulakan penghasilan pertuturan. Penekanan adalah kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran. Guru harus memberikan fokus kepada barang-barang atau objek di dalam kelas. .

• Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jati dan sebaliknya. KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Kaedah ini untuk membolehkan murid memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih murid menuls dengan mengguakan bahasa yang betul. Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa. . • Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan.Dikenali juga sebagai kaedah nahu tradisional . Terjemahan dianggap satu cara yang penting untuk mempelajari perbendaharaan kata. TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. Kaedah ini menekankan kemahiran menulis bukan bertutur. Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca kepada bahasa ibunda.

Kemudian murid-murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dilafaz. Murid-murid diminta membina ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berdasarkan hukum tatabahasa yang telah dipelajari. Guru memberikan penerangan tentang hukum tatabahsa diikuti dengan contoh.PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Mula-mula murid diperkenalkan dengan undang-undang atau hukum-hukum tatabahasa. . Pembelajaran dalam bahasa kedua senarai perbendaharaan kata dipasangkan dengan makna dalam bahasa kedua tersebut. Murid perlu menghafaz hukum-hukum tatabahasa supaya tidak berlaku kesilapan.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. KEBAIKAN KELEMAHAN .

dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalaman sedia ada. Husin (1988). mengutamakan sebutan yang betul. ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan.KONSEP KAEDAH TERUS Menurut salleh mohd akib (1975). kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. Menurut kamarudin hj. tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari. Timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalansoalan yang telah dirancangkan. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. . PERKARA ASAS KAEDAH TERUS Mengutamakan bahasa lisan.

. Menyediakan banyak latha mendengar dan mengajuk sehingga bentuk-bentuk bahasa itu dapat digunakan secara automatik. Penggunaan kosa kata dan struktur bahasa seharihari.CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) Menggunakan banyak perkara baharu dalam pelajaran-pelajaran yang sama supaya bahasa itu menjadi natural dan perbualan biasa dapat digalakkan. Tatabahasa ditunjukkan melalui penyampaian visual Tatabahasa diajar melalui keadaan Pengajaran tatabahasa dan kosa kata secara lisan.

Kemahiran membaca tidak boleh dilakukan serentak dengan kemahiran lisan. Murid-murd lemah akan ketinggalan. Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan mengaitkannya dengan simbol sebenar. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS.TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS. Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus kepada bahasa yang dipelajarinya. Cirinya yang sama dengan cara menguasai bahasa ibunda kanak-kanak. Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar. KEBAIKAN KELEMAHAN Sangat sesuai dipelajari oleh kanak-kanak. . Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada bendabenda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid. Memerlukan masa yang panjang.

Tatabahasa diajar secara menghafaz. Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedah informal -drill. Pengajaran adalah secara demonstrasi dan latih tubi. Tatabahasa diajar secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. . karangankarangan lisan dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah audiolingual. Rakaman dialog boleh diadakan sebagai alternatif latih tubi yang berulang kali.KAEDAH AJUK HAFAZ. Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan pertutuan .

KAEDAH KOD-KOGNITIF Berasaskan pendapat golongan mentalis yang melihat bahasa sebagai satu kreativiti mental Menekankan bentuk dan makna Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa seharusnya mengetahui sistem bahasa yang didasarkan pada hukum-hukum dan norma-norma tertentu. Dengan adanya pengetahuan sedemikian memungkinkan seseorang itu dapat mempelajari bahasa itu dengan berkesan. .

Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional. Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupaya menggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkin kemampuan kreatif • Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan aplikasi tatabahasa transformasi -generatif. Mementingkan makna • Pengertian dan huraian dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu diwujudkan. • Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi. Kemahiran lisan kurang diberikan penekanan.CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. oleh itu kaedah ini ada kebaikan dan kelemahannya. Pembelajaran tatabahasa diterapkan secara langsung yang boleh dilakuka melalui pendekatan deduktif. • Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca dan menulis. • Murid-murid mesti mempunyai pengetahui pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari. .

Kaedah ini mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan bahasa yang telah diketahui oleh murid. Pengetahuan bahasa murid-murid harus tertumpu kepada bentuk dan ungsi bahasa itu di samping aspekaspek lain. iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa. . Dalam konteks ini pengetahuan pengetahuan fonetik adalah sangat penting. Kaedah ini mendahulukan bentuk daripada makna. TUJUAN MENGAJAR KAEDAH LINGUISTIK Membolehkan murid menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyi. Bahasa ibunda dan bahasa-bahasa lain. Mendahulukan bentuk makna. Kaedah mengajar bahasa moden secara saintifik.KONSEP KAEDAH LINGUISTIK.

Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. Menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan.KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL Kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. .

baharulah latih tubi pola-pola ayat berdasarkan struktur bahasa yang diberikan kepada murid. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan . Prosedur pengajaran kaedah oralaural Akhir sekali diberikan teks untuk dibaca oleh murid-murid. Apabila murid sudah mahir meyebut perkataan atau rangkai kata. Murid-murid diminta menyebut perkataan atau rangkaian kata yang didengari daripada pita rakaman sehingga lancar. Latihan diberikan kepada murid pada sesi akhir pengajaran apabila murid-murid sudah mahir membaca teks.Guru memperdengarkan sebutan penutur jati melalui pita rakaman.

. Tumpuan kepada oral sahaja. Cara menganalogi bahasa lebih kukuh daripada cara menganalisis. Kemahiran bahasa mampu dikuasai sekiranya dipelajari bentuk-bentuk lisan dahulu sbeleum mengetahui bentuk-bentuk penulisan.KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL Membebankan guru. KESIMPULAN KAEDAH ORALAURAL Pengertian kata-kata dalam sesuatu bahasa dapat dipelajari dengan mengetahui budaya tempat bahasa itu digunakan. Proses pembelajaran bahasa ialah satu proses mekanik yang melibatkan proses pembentukkan perlakuan. Masa yang panjang Murid hilang keyakinan Murid mudah berasa bosan.

Proses keseluruhan individu Proses kebudayaan Proses pendidikan PROSES SOSIAL DALAM BAHASA.KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI Berkait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai teknik kemanusiaan. Teri bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi. Proses komunikasi Proses interpersonal Proses perkembangan .ayat dan model-model abstrak bahasa.

PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI PERINGKAT PERTAMA • Dikenali sebagai peringkat kelahiran . iaitu semangat kekitaan dan perasaan keselamatan dipupuk PERINGKAT KEDUA • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa PERINGKAT KETIGA • Murid bebas bercakap dan membina identiti sendiri. Pada peringkat ini murid mengetahui semua yang diajar dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain. PERINGKAT KELIMA • Murid memajukan gaya dan pengetahuan linguistik yang sesuai. . PERINGKAT KEEMPAT • Murid rasa selamat untuk dikritik.

JENIS-JENIS TEKNIK Main peranan Simulasi Teater Pentomin Mestamu bercerita PermainLatih tubi an bahasa .TEKNIK Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik.Sosiodrama JENIS SIMULASI Main peranan KONSEP SOSIODRAMA. . Sosiodrama akan bermula setelah membaca skrip drama yang disediakan terlebih dahulu. penyusunan idea dan melatih untuk bertindak balas secara spontan. Murid boleh menyatakan perasaan dan sikap melalui lakonan. Skrip biasanya disediakan terlebih dahulu. mempunyai perwatakan yang menentang dan sebagainya.

Teknik yang melibatkan gambarangambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip.KONSEP MAIN PERANAN. Bermula daripada satu situasi yang direka oleh guru. • Murid-murid akan melakonkan situasi watak tertentu. Pengalaman secara spontan AKTIVITI MAIN PERANAN. . Murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk menyelesaikan masalah. Pelakon hendaklah memikirkan cara penyelesaian masalah yang timbul. • Tempoh lakonan hendaklah pendek. sikap dan tingkah laku orang lain dalam situsasi yang sebenar. • Membolehkan murid-murid memahami lebih mendalam kan tujuan.

Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.TUJUAN SIMULASI. . Untuk menguasai kemahiran Untuk membina pemikiran analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif. Untuk membina situasi sebenar dalam bilik darjah.

Mengasah bakat murid KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI. Menggalakkan interaksi di antara murid-murid. • Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman. Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi. Meningkatkan kemahiran pertuturan. • Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang membosankan. Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid. Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann masalah. .KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI.

KONSEP BERCERITA. atau murid-murid mendengar atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan patung-patung (boneka) memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar. TUJUAN BERCERITA mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira. melatih murid menguasai kemahiran mendengar . memperkayak an pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. Guru menyampaikan isi pelajaran dengan penggunaan teknik bercerita. penyampaian cerita boleh melalui lisan.

Teknik hendaklah berada dalampenguasaan guru agar tidak mendatangkan kebosanan.untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu menjamin kekekalannya. Amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua Ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI. Tujuan. Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. .TEKNIK LATIH TUBI. Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif murid-murid Pengajaran isi kandungan hendaklah berturutan.

pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. pengukuhan dan penggayaan .KONSEP PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. bertutur. membaca dan menulis.

Pencerita akan menyampaikan cerita. dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. .TEATER BERCERITA Melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu. Teknik ini sesuai untuk genre drama. novel. dan prosa klasik. Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru. cerpen.

Seorang murid akan mendeklamasikan sajak. Boleh dilakukan secara berpasangan. pantun. syair. • Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak. manakala pasangannya akan melagukan sajak tersebut • Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi. gurindam. . dan seloka.MESTAMU • Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. • Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful