HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI

PENDEKATAN

KAEDAH

TEKNIK

Lebih menjurus

dan Cara atau
langkah/tindakan yang mesti STRATEGI dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRAN

PENDEKATAN

STRATEGI PENGAJARAN

KAEDAHKAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Pemusatan guru

Pemusatan murid

Pemusatan bahan

Guru memainkan peranan yang utama.

Guru yang menguasai dan mengawal segala aktviti pelajaran.

PEMUSATAN GURU

Guru banyak memberikan penerangan dan murid mendiamkan diri.

Kaedah dan teknik yang digunakan seperti penerangan, deminstrasi,syarahan,bercerita dan pengajaran mikro.

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU
Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka Strategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.

Murid digalak melibatkan diri secara aktif

Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan,perbinca ngan,main peranan dan sumbangsaran.

Murid memainkan peranan yang penting.

PEMUSATAN MURID

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru dan murid.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid.

Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta lebih berkesan.

STRATEGI PEMUSATAN
Kaedah yang berkaitan ialah audiovisual dengan penggunaan projektor,televisyen, komputer dan sebagainya. Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.

BAHAN.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.
Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.

Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran.

Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani

Juga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.

Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.

JENIS-JENIS PENDEKATAN Pendeka pendekat pendekat Pendeka Pendeka Pendeka tan tan Pendeka an an tan tan komunik tan oral tematik masteri induktif deduktif eklektik atif .PENDEKATAN Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa. pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan.

Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contohcontoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri KONSEP INDUKTIF Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid .

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contohcontoh Mencuba Generalisasi Memberikan contohcontoh Pendekatan Induktif/ Membuat Generalisasi Binaan/ Jumpaan Membuat Konsep .

Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya. Misalnya mencari ciri segitiga yang sama daripada pelbagai jenis segitiga. Mislanya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji bendabenda dijatuhkan dari atas ke bawah. memmerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran . Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mengukur dan mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga.JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisis terhadap struktur ayat-ayat bahasa Membentuk satu teorem melalui aktiviti-aktiviti induktif.

Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. dengar.PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF. . (yang boleh membantu murid membuat rumusan) Sediakan contohcontoh yang sesuai Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. hidu & sentuh. Penggunaan deriaderia murid dalam aktiviti – lihat. Guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama Guru tidak harus memberi contoh sekaligus Sediakan alat bantu mangajar Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.

hukum. PERINGKAT 3 ( PEMBENTUKAN KONSEP MENTAFSIR CIRICIRI) • Mengenalpasti ciri-ciri • Menganalisis ciri-ciri PERINGKAT 4 ( PEMBENTUKAN KESIMPULAN) • Merumuskan ciri-ciri • Membuat generalisasi • Menerangkan fungsi kesimpulan.LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF • • • • Menentukan objektif pelajaran Menyediakan contoh-contoh Menyediakan soalan Menyediakan alat bantu mengajar PERINGKAT 1 (PERANCANGAN ) PERINGKAT 2 (PENDEDAHAN) • Set induksi • Mengemukakan contoh-contoh.teori atau teorem • Membuat kesimpulan kognitif. • Memerhatikan contoh-contoh. • Membuat kesimpulan sosial PERINGKAT 5 • Memberi aktiviti susulan.prinsip. ( PENUTUP) .

Sesuai dengan kehendak ilmu pengajaran dan pendidikan.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai dengan contohcontoh yang baik dan munasabah. bacaan dan karangan. iaitu beberapa amatan akan menjadi satu tanggapan. Guru mudah menyusun pelajran mengikut prinsip-prinsip bagaimana kanakkanak belajar yakni daripada yang sennag kepada yang lebih susah dan seterusnya. . kanak-kanak mempelajarinya melalui lisan. Tidak perlu menghafaz kerana kanak-kanak akan faham setelah diberikan contoh-contoh itu beberapa kali. Kanak-kanak mempelajari bendabenda yang berguna dan biasa ditemui dalam bacaan dan karangan. ia tidaklah disampaikan disampaikan sebagai tajuk pelajaran yang berasingan. Bahan-bahan diterima secara tidak langsungdan dapat digunakan secara praktik.

• Contohnya. . • Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk membukti hipotesis Untuk membuat generalisasi baru • Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga Untuk penyelesaian masalah • Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. • Contohnya. • Contohnya.KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh.

rumus tatabahasa. • Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah dipelajari. tujuan pengajaran dan isi pengajaran. . • Dijalankan dalam bentuk berkumpulan. Peringkat pendedahan Peringkat mengemukakan generalisasi. • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar. kemudian memperkenalkan tajuk. • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman. menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu. • Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu. • Guru menenrangkan peraturan.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid Pemahaman generalisasi murid mesti dinilai melalui pelbagai cara Contohcontoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF. • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti. Peringkat penutup • Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih dahulu. Peringkat mencubakan generalisasi. Peringkat menganalisis konsep.

. Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit). KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran.KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. Murid hanya dapat menulis sahaja.

Pusatan murid. eklektik bermakna bercampur Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif Boleh gunakan strategi Pusatan guru.KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF Elektif bererti pemilihan. dan Pusatan bahan Gabungan pendekatan digunakan Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN. Pendekatan pemusatan guru Pendekatan pemusatan bahan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan .

guru akan menerangkan sekali lagi peraturanperaturan tersebut sebelum menutup pengajaran hari itu. Ini bermakna guru diminta menerangkan terlebih dahulu peraturan. Generalisasi Generalisasi Deduktif Contoh Induktif Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF Contoh Generalisasi Selepas itu. hukum. diikuti oleh contoh dan kemudian akan ditamatkan dengan memberikan generalisasi sekali lagi. Pengajaran guru akan dimulakan dengan generalisasi.GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN. MODEL 1. . syarat atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari sebelum memberikan contoh-contoh yang diperlukan.

Selepas itu. Pendekatan model ini lebih mirip kepada pendekatan induktif kerana ia menekankan contoh-contoh di permulaan pengajaran.Model 2 Contoh Induktif Generalisasi Deduktif Contoh PENDEKATAN ELEKTIF Pengajaran guru akan dimulakan dengan memberi contoh. . Ini bermakna guru diminta memberikan seberapa banyak contoh yang boleh terlebih dahulu sebelum menerangkan peraturanperaturan atau hukumhukum yang berkaitan dengan aspek bahasa yang diajar itu. diikuti oleh generalisasi dan kemudian diakhiri dengan memberikan contoh sekali lagi. guru akan mengadakan sesi memberikan contoh-contoh sekali lagu sebagai pengukuhan.

pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. bertukar pandangan. .KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Secara umum. memperoleh barangan dan perkhidmatan. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi. memperoleh dan menyampaikan maklumat. mencipta imaginasi. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya.

Pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja. asal saja murid-murid memperoleh manfaat daripadanya. Bahan bantu mengajar perlu sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran murid-murid. Makna sangat dipentingkan.Terjemahan boleh digunakan. . Bahan bantu mengajar berfungsi sebagai dorongan kepada muridmurid untuk belajar. CIRI-CIRI PENTING PENDEKATAN KOMUNIKATIF Pembelajaran bahasa berfokus kepada keperluan belajar untuk berkomunikasi. Konteks dan situasi komunitif sangat diberi keutamaan. Dialog jika digunakan terarah kepada proses komunikatif bukan untuk tujuanhafalan. Latih tubi perlu tetapi bukan keutamaan. Murid-murid digalakkan menyampaikan idea secara lisan (bertutur).

BAHASA UNTUK MENYAM PAIKAN IDEA. maklumat dapat disampaikan di antara penutur dan pendengar. maklumat diberi dan diterima. • Pembelajaran bahasa yang bermakna akan menggalakkan keinginan mempelajari bahasa yang seterusnya. PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) • Aktiviti pembelajaran melibatkan cara berkomunikasi. Bahasa mrupakan alat untuk manusia berhubung sesama mereka. Bahasa BAHASA membolehk UNTUK an manusia MEYAMberfikir dan PAIKAN berkongsi MAKLUMAT pendapat dan pengalaman dengan orang lain. Dengan menggunak an bahasa. PRINSIP KOMUNIKASI PRINSIP YANG LEBIH BERMAKNA. Bahasa digunakan untuk tujuan berkomunik asi dan berinteraksi dengan orang lain. Melalui bahasa. PRINSIP TUGASAN • Tugasan yang diberikan akan disulami dengan aktiviti komunikasi akan memberikan makna kepada pelajar.PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN. BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI. .

REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF GRAMATIK AL KECEKAPAN STRATEGI SOSIOLINGUISTIK WACANA OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF. Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan) • Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara untuk dipelajari) Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.) • Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan) Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasi kurikulum sekolah) .

Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki pelbagai entuk linguistik Permainan sangatlah penting keranan mempunyai aktiviti komunikasi. Pelajar seharusnya diberi peluang untuk meluahkan idea dan pendapat mereka. .PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Bahasa sasaran adalah alat yang digunakan untuk komunikasi bilik darjah dan bukan semata-mata sebagai objek untuk dipelajari. Satu daripada tangungjawab guru aalah meyediakan situasi pembelajaran yang menggalakkan komunikasi.

Item-item tatabahasa dipertingkatkan mengikut prinsip-prinsip pengredan. ini dilakukan sebelum seseorang itu menguasai kemahirankemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. Pemilihan perbendaharaan kata dibuat mengikut proosedur yang sesuai agar ia benar-benar dapat berfingsi dengan betul dan mengandungi makna yang tepat. yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada yang lebih rumit dan kompleks. perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam rekabentuk pendekatan ini. Ciri-ciri dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan dipraktikkan berdasarkan situasi. . Aktiviti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai. Bahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian. bahan hendaklah diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia di perkenalkan dan dipersembahkan dalam bentuk tulisan. CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam aktivitinpembelajaran bahasa.KONSEP PENDEKATAN ORAL.

Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik uama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian. Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan PENDEKATAN TEMATIK CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal .

KUMPULAN KUMPULAN 1 CERDAS Sub-Topik Topik X KUMPULAN KUMPULAN 2 SEDERHANA Sub-Topik Topik X TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3 .

Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal KUMPULAN 1 Topik X KUMPULAN 2 Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3 .

Menguasai kemahiran melalui latih tubi • Merangkumi 4 langkah. Tekni k Objektif P&P Penilaia n Aktiviti Susula n Tentukan objektif secara eksplisit Penggunaan teknik yang berkesan.KONSEP PENDEKATAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : • Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk muridmurid yang belum menguasai kemahiran. . Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif.

Penggunaan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran masteri memastikan semua murid dapat mengguasai apa yang diajar. Sekolah yang menggunakan pembelajaran masteri mendapati pencapaian murid mereka lebih tinggi disamping prestasi meningkat. PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI.RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI. . Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif. Menentukan objektif pembelajaran masteri. Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan. Pembelajaran Masteri bukanlah perkara yang baru dan unsurunsurnya terkandung dalam KBSR dan KBSM.

Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir. . Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif pelajaran.LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran. Murid yang lulus Penilaian sumatif. Pembelajaran bebas untuk murid yang telah mneguasai pelajaran Pemulihan untuk murid yang belum menguasainya Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit pelajaran yang berikutnya Penialian mengesan penguasaan Murid yang gagal Mengulang proses diatas hingga unit pelajaran terakhir.

kemas. Anthony : Kamaruddin Hj. Kamus Dewan (edisi ketiga) : Edward M.Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. dan sistematik. Husin & Siti Hajar Hj. . KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran KONSEP KAEDAH • Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. karang-mengarang dan sebagainya. • Pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Abdul Aziz : • Satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.

Mempunyai masa yang mencukupi untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan. Sesuai dengan tabiat (nature) dan latar belakang murid yang diajar. Kaedah yang mampu diaplikasikan oleh guru. .JENIS-JENIS KAEDAH Kaedah natural Kaedah tatabahasa ter-jemahan Kaedah terus Kaedah ajuk hafaz Kaedah linguis-tik Kaedah kod – kognitif Kaedah bahasa komuniti Kaedah oral – Aural FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK Sesuai dengan tujuan dan matlamat sukatan pelajaran bahasa melayu. iaitu dalam lingkungan umur yang sama. Sepadan atau setara dengan umur murid. Mesti sejajar dengan objektif p&p yang hendak dicapai. jangan terlalu bercita-cita tinggi tidak sepadan dengan kemampuan.kepakaran dan pengalaman yang ada.

KAEDAH NATURAL Objektif.kelas siasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid. Kaedah ini melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dengan mesej. murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat tetapi diharapkan dapat berurusan dengan sesuatu set topik tertentu dalam sesuatu situasi. bertutur. membaca dan menulis).bergantung kepada keperluan murid. Matlamat. Melibatkan dua cara iaitu penguasaan (semulajadi) dan pembelajaran(peraturan).Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal. Dalam menentukan matlamat komunikasi. . kemahiran bahasa (mendengar. latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa tertentu.

. Guru harus memberikan fokus kepada barang-barang atau objek di dalam kelas. • Bagi latihan tatabahasa tentukan peruntukan masa dengan gurur untuk menyempurnakannya atau membentuk latihan sendiri. Peranan murid berubah mengikut tahap perkembangan linguistik mereka. Penekanan adalah kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran.ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL. • Menentukan masa untuk memmulakan penghasilan pertuturan. Tanggungjawab murid: • Memberikan maklumat tentang matlamat khusus mereka • Mengambil bahagian yang aktif.

Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca kepada bahasa ibunda. Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa. KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Kaedah ini untuk membolehkan murid memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih murid menuls dengan mengguakan bahasa yang betul. • Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jati dan sebaliknya. Kaedah ini menekankan kemahiran menulis bukan bertutur. . Terjemahan dianggap satu cara yang penting untuk mempelajari perbendaharaan kata.Dikenali juga sebagai kaedah nahu tradisional . • Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan. TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

Guru memberikan penerangan tentang hukum tatabahsa diikuti dengan contoh.PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Mula-mula murid diperkenalkan dengan undang-undang atau hukum-hukum tatabahasa. Murid-murid diminta membina ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berdasarkan hukum tatabahasa yang telah dipelajari. Murid perlu menghafaz hukum-hukum tatabahasa supaya tidak berlaku kesilapan. Kemudian murid-murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dilafaz. . Pembelajaran dalam bahasa kedua senarai perbendaharaan kata dipasangkan dengan makna dalam bahasa kedua tersebut.

KEBAIKAN KELEMAHAN .KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

Menurut kamarudin hj. Husin (1988). Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalaman sedia ada. . kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari. ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya.KONSEP KAEDAH TERUS Menurut salleh mohd akib (1975). PERKARA ASAS KAEDAH TERUS Mengutamakan bahasa lisan. Timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalansoalan yang telah dirancangkan. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks. mengutamakan sebutan yang betul.

CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) Menggunakan banyak perkara baharu dalam pelajaran-pelajaran yang sama supaya bahasa itu menjadi natural dan perbualan biasa dapat digalakkan. Penggunaan kosa kata dan struktur bahasa seharihari. Menyediakan banyak latha mendengar dan mengajuk sehingga bentuk-bentuk bahasa itu dapat digunakan secara automatik. Tatabahasa ditunjukkan melalui penyampaian visual Tatabahasa diajar melalui keadaan Pengajaran tatabahasa dan kosa kata secara lisan. .

Cirinya yang sama dengan cara menguasai bahasa ibunda kanak-kanak. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS. Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus kepada bahasa yang dipelajarinya. Murid-murd lemah akan ketinggalan. Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar.TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS. Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada bendabenda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid. . Memerlukan masa yang panjang. Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan mengaitkannya dengan simbol sebenar. Kemahiran membaca tidak boleh dilakukan serentak dengan kemahiran lisan. Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. KEBAIKAN KELEMAHAN Sangat sesuai dipelajari oleh kanak-kanak.

Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan pertutuan . Rakaman dialog boleh diadakan sebagai alternatif latih tubi yang berulang kali. Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedah informal -drill. Pengajaran adalah secara demonstrasi dan latih tubi. Tatabahasa diajar secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh.KAEDAH AJUK HAFAZ. Tatabahasa diajar secara menghafaz. . karangankarangan lisan dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah audiolingual.

.KAEDAH KOD-KOGNITIF Berasaskan pendapat golongan mentalis yang melihat bahasa sebagai satu kreativiti mental Menekankan bentuk dan makna Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa seharusnya mengetahui sistem bahasa yang didasarkan pada hukum-hukum dan norma-norma tertentu. Dengan adanya pengetahuan sedemikian memungkinkan seseorang itu dapat mempelajari bahasa itu dengan berkesan.

Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupaya menggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkin kemampuan kreatif • Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan aplikasi tatabahasa transformasi -generatif. Pembelajaran tatabahasa diterapkan secara langsung yang boleh dilakuka melalui pendekatan deduktif.CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. • Murid-murid mesti mempunyai pengetahui pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari. Mementingkan makna • Pengertian dan huraian dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu diwujudkan. • Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi. Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional. . • Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca dan menulis. oleh itu kaedah ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kemahiran lisan kurang diberikan penekanan.

Kaedah mengajar bahasa moden secara saintifik. Mendahulukan bentuk makna. Kaedah ini mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan bahasa yang telah diketahui oleh murid. Bahasa ibunda dan bahasa-bahasa lain. Pengetahuan bahasa murid-murid harus tertumpu kepada bentuk dan ungsi bahasa itu di samping aspekaspek lain. .KONSEP KAEDAH LINGUISTIK. Dalam konteks ini pengetahuan pengetahuan fonetik adalah sangat penting. iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa. Kaedah ini mendahulukan bentuk daripada makna. TUJUAN MENGAJAR KAEDAH LINGUISTIK Membolehkan murid menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyi.

KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL Kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. . Menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul.

Apabila murid sudah mahir meyebut perkataan atau rangkai kata. baharulah latih tubi pola-pola ayat berdasarkan struktur bahasa yang diberikan kepada murid. Murid-murid diminta menyebut perkataan atau rangkaian kata yang didengari daripada pita rakaman sehingga lancar.Guru memperdengarkan sebutan penutur jati melalui pita rakaman. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan . Prosedur pengajaran kaedah oralaural Akhir sekali diberikan teks untuk dibaca oleh murid-murid. Latihan diberikan kepada murid pada sesi akhir pengajaran apabila murid-murid sudah mahir membaca teks.

Kemahiran bahasa mampu dikuasai sekiranya dipelajari bentuk-bentuk lisan dahulu sbeleum mengetahui bentuk-bentuk penulisan. KESIMPULAN KAEDAH ORALAURAL Pengertian kata-kata dalam sesuatu bahasa dapat dipelajari dengan mengetahui budaya tempat bahasa itu digunakan. . Masa yang panjang Murid hilang keyakinan Murid mudah berasa bosan. Proses pembelajaran bahasa ialah satu proses mekanik yang melibatkan proses pembentukkan perlakuan. Tumpuan kepada oral sahaja.KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL Membebankan guru. Cara menganalogi bahasa lebih kukuh daripada cara menganalisis.

Proses komunikasi Proses interpersonal Proses perkembangan .KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI Berkait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai teknik kemanusiaan. Proses keseluruhan individu Proses kebudayaan Proses pendidikan PROSES SOSIAL DALAM BAHASA. Teri bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi.ayat dan model-model abstrak bahasa.

PERINGKAT KELIMA • Murid memajukan gaya dan pengetahuan linguistik yang sesuai. Pada peringkat ini murid mengetahui semua yang diajar dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain.PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI PERINGKAT PERTAMA • Dikenali sebagai peringkat kelahiran . PERINGKAT KEEMPAT • Murid rasa selamat untuk dikritik. iaitu semangat kekitaan dan perasaan keselamatan dipupuk PERINGKAT KEDUA • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa PERINGKAT KETIGA • Murid bebas bercakap dan membina identiti sendiri. .

TEKNIK Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. JENIS-JENIS TEKNIK Main peranan Simulasi Teater Pentomin Mestamu bercerita PermainLatih tubi an bahasa .

mempunyai perwatakan yang menentang dan sebagainya.Sosiodrama JENIS SIMULASI Main peranan KONSEP SOSIODRAMA. Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik. Skrip biasanya disediakan terlebih dahulu. . Murid boleh menyatakan perasaan dan sikap melalui lakonan. Sosiodrama akan bermula setelah membaca skrip drama yang disediakan terlebih dahulu. penyusunan idea dan melatih untuk bertindak balas secara spontan.

sikap dan tingkah laku orang lain dalam situsasi yang sebenar. . • Murid-murid akan melakonkan situasi watak tertentu. • Membolehkan murid-murid memahami lebih mendalam kan tujuan. Bermula daripada satu situasi yang direka oleh guru. • Tempoh lakonan hendaklah pendek.KONSEP MAIN PERANAN. Pengalaman secara spontan AKTIVITI MAIN PERANAN. Murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk menyelesaikan masalah. Teknik yang melibatkan gambarangambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. Pelakon hendaklah memikirkan cara penyelesaian masalah yang timbul.

Untuk membina situasi sebenar dalam bilik darjah.TUJUAN SIMULASI. . Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran. Untuk menguasai kemahiran Untuk membina pemikiran analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif.

Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann masalah. Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi. Menggalakkan interaksi di antara murid-murid. Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid. . • Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang membosankan. Meningkatkan kemahiran pertuturan.KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI. • Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman. Mengasah bakat murid KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.

memperkayak an pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. TUJUAN BERCERITA mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira.KONSEP BERCERITA. atau murid-murid mendengar atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan patung-patung (boneka) memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar. penyampaian cerita boleh melalui lisan. Guru menyampaikan isi pelajaran dengan penggunaan teknik bercerita. melatih murid menguasai kemahiran mendengar .

Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif murid-murid Pengajaran isi kandungan hendaklah berturutan. Tujuan. Teknik hendaklah berada dalampenguasaan guru agar tidak mendatangkan kebosanan. Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua Ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI.TEKNIK LATIH TUBI.untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu menjamin kekekalannya. .

membaca dan menulis. pengukuhan dan penggayaan .KONSEP PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan. bertutur. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif.

dan prosa klasik. Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru. cerpen. dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu.TEATER BERCERITA Melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. novel. Pencerita akan menyampaikan cerita. . Teknik ini sesuai untuk genre drama.

manakala pasangannya akan melagukan sajak tersebut • Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi. Seorang murid akan mendeklamasikan sajak. • Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak. dan seloka. .MESTAMU • Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. syair. • Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari. pantun. Boleh dilakukan secara berpasangan. gurindam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful