PANDUAN PENGURUSAN PROGRAM j-QAF PEMULIHAN JAWI 1.

PENGENALAN Pelajaran jawi diajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam semenjak Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara. Semenjak tempoh itu, tahap penguasaan murid dalam pelajaran jawi belum mencapai tahap yang membanggakan. Dengan itu satu langkah untuk memperkasakan tulisan jawi telah dilaksanakan melalui Program j-QAF dengan mengadakan kelas jawi.

Pemulihan jawi merupakan aktiviti pembelajaran yang mesti dilalui oleh murid-murid yang lemah. Ia perlu diajar dengan menggunakan metodologi dan teknik yang berkesan supaya mereka dapat menguasai kemahiran mengenal, membaca dan menulis dengan sempurna.

Kaedah yang sesuai bagi murid-murid pemulihan ini dimulai dengan proses mengenal sesuatu benda atau huruf. Fakta sejarah telah membuktikan bahawa Nabi Allah Adam as. telah diperkenalkan namanama alam oleh Allah swt melalui wahyu-Nya (2:31)

Dalam konteks pendidikan, kemahiran mengenal amatlah perlu dilalui oleh setiap murid, apatah lagi murid-murid yang lemah. Dalam proses ini, seorang guru harus berhati-hati supaya daya mutu murid-murid pemulihan ini dapat dibentuk dengan teratur dan tersusun. Apabila proses mengenal ini telah dapat dikuasai oleh mereka, barulah diajar membaca huruf jawi tunggal, suku kata dan rangkai suku kata yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka.

Apabila tahap mengenal dan membaca dapat dikuasai, barulah guru mengajar kemahiran menulis dari huruf tunggal, suku kata dan rangkai kata. Dengan cara demikian murid-murid pemulihan akan dapat

1

menguasai kemahiran mengenal, membaca dan menulis tulisan jawi dengan sempurna. Sekali gus terbentuklah perubahan tingkah-laku

kognitif, afektif dan psikomotor murid dengan lebih berkesan.

Bagi mencapai hasrat ini, Program j-QAF telah memperkenalkan Modul Pemulihan Jawi disekolah rendah. Modul ini adalah untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam jawi mengatasi masalah keciciran penguasaan jawi di sekolah.

Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka ketinggalan dalam menguasai kemahiran jawi. Oleh itu mereka diberi pendedahan melalui pemulihan jawi, supaya masalah ini dapat diatasi. 2. KONSEP

Program Pemulihan Jawi adalah satu usaha mengatasi masalah keciciran pembelajaran dan kemahiran murid dalam tulisan jawi. Ia diajar oleh guru yang dilatih khas di bawah Program j-QAF. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mengikut modul jawi yang disediakan oleh BPI,BPK. Kelas Pemulihan ini dijalankan serentak dengan jadual waktu mata pelajaran jawi di sekolah. 3. SKOP Modul Pemulihan Jawi ini memberi memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 3.1 3.2 3.2 3.4 Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. Menulis tulisan jawi dengan baik. Membaca tulisan jawi dengan lancar. Mempelajari asas seni tulisan jawi.

2

membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Mengenal. e. f. Melaksanakan penilaian berteruskan terhadap kelas pemulihan jawi berdasarkan maklumat-maklumat berikut: a. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus bagi muridmurid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 hingga 6. b. Keutamaan ditumpukan kepada muridmurid tahap satu (tahun 1. membaca dan menulis perkataan pinjaman.4. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.8 Mengenal dan menggunakan tanda baca. i. Mengenal.7 Mengenal. Laporan kesihatan murid iv. Mengenal.4 5.2. Kemajuan murid b. 5. 6.5 5. Mengenal.3 5. 5. Borang pencalonan Borang latar belakang Borang mnengumpulan maklumat Ujian saringan dan dianogkstik Lembaran kerja Hasil-hasil penilaian yang dijalankan 3 . 5. 5. Mengenal.2 5. membaca dan menulis suku kata terbuka.3) ii. Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: a.6 5. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat: 5. iii.9 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan.1 5. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN JAWI. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. Latar belakang murid c. 6. MATLAMAT Matlamat Modul Pemulihan Jawi adalah untuk membolehkan muridmurid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid lain di dalam kelas jawi biasa. membaca dan menulis suku kata tertutup.10 Mengenal dan meniru seni khat.1 Senarai Tugas. c.

vi. Selepas itu ia diajar selama 1 waktu (30 minit) seminggu pada 6 bulan kedua tahun 1 dan keseluruhan tahun 2 hingga tahun 6 dan dirumuskan seperti jadual berikut: GILIRAN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 6 BULAN PERTAMA 2 WAKTU SEMINGGU 6 BULAN KEDUA 1 WAKTU SEMINGGU 1 WAKTU SEMINGGU 1 WAKTU SEMINGGU 1 WAKTU SEMINGGU 1 WAKTU SEMINGGU 1 WAKTU SEMINGGU 7. 4 . Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 1 jawi diajar selama dua waktu (60 minit) seminggu. Kelas Pemulihan Jawi dijalankan serentak dengan waktu pengajaran jawi muridmurid kelas biasa. Jika perlu beri kerjasama kepada jawatankuasa pembentukan jadual waktu sekolah. v. iv. ii.1 Guru pemulihan jawi mempunyai agihan masa. JADUAL WAKTU 7. Pamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam bilik darjah.7.2 Faktor penting dalam pengurusan jadual waktu: i. Berpandukan jadual waktu induk sekolah. Catatkan waktu panduan dan persediaan. iii. Edarkan salinan jadual waktu kepada pengurus sekolah. Tentukan masa yang diperlukan mengikut keperluan kelas.

Proses pelaksanaan Program Pemulihan Jawi bermula seperti dalam carta aliran berikut: Carta Aliran Proses Pelaksanaan Program Pemulihan Jawi Pencalonan & Pengumpulan Maklumat Kelas Biasa (kerja susulan) Ujian Saringan Belum Menguasai Kemahiran 3M Ujian Diagnokstik dan kerja susulan Sudah menguasai 3M* Analisa Ujian Diagnokstik dan Pengamatan Belum menguasai kemahiran 3M dan meneruskan pengajaran pemulihan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian (Ujian Pencapaian) *Mengenal. STRATEGI PELAKSANAAN.8.Menulis dan Membaca jawi 5 .

kegemaran dan perkara-perkara yang tidak digemari serta sikap terhadap pelajaran. iii.2 Guru besar : Boleh mencadangkan murid-murid berdasarkan penelitian kad-kad laporan murid dan pemerhatian secara am sama ada di sekolah atau rumah.2. ii. membaca dan menulis). 8. *(Murid tahun 1 dicalonkan selepas menjalinkan ujian saringan. pemerhatian dan hubungan. 8. 8.2 sumber-sumber untuk mendapat maklumat adalah seperti berikut: i. 8.2.3. guru besar dan ibu bapa atau penjaga. 8. semester atau ujian setiap kemahiran. Perbincangan dengan ibu bapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan Program Pemulihan Jawi berjalan lancar.8. Ibu bapa : Boleh memberitahu tingkah laku umum. Guru kelas :Boleh mengambil maklumat dengan mengambil tahu berkenaan dengan kehadiran.3. guru pemulihan jawi dapat mengetahui tentang beberapa aspek penting seperti kesihatan dan taraf sosio-ekonomi murid.1 Guru kelas : Boleh mencalonkan murid-murid untuk mengikuti kelas berdasarkan pencapaian murid dalam kemahiran asas 3M (mengenal. ketepatan masa ke sekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain.2 Pencalonan Murid Pencalonan murid untuk mengikuti Program Pemulihan Jawi boleh dilakukan oleh guru kelas.1 Maklumat peribadi dan prestasi murid akan dapat membantu guru pemulihan jawi dalam memahami masalah murid yang dicalonkan. Guru Besar:Berdasarkan rekod murid. hasil kerja murid dalam kelas atau keputusan ujian yang diikuti seperti ujian bulanan.3 Pengumpulan Maklumat 8.3 Ibu bapa atau penjaga : Boleh mencalonkan anak-anak mereka untuk mengikuti program pendidikan pemulihan jawi berdasarkan masalah pembelajaran anak mereka.2. Daripada Rekod Peribadi. Ini membolehkan guru pemulihan jawi membuat keputusan sama ada murid itu akan mengikuti Program Pemulihan Jawi atau sebaliknya. 6 . manakala bagi murid Tahun 2 hingga Tahun 6 berdasar pencapaian jawi yang dijalankan oleh pihak sekolah).

e. Ujian Saringan Ujian saringan ialah satu saringan instrument pengukuhan yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan murid dalam 7 . Dari sudut sosial a. d. Tidak boleh mengingat kembali. Suka mengasingkan diri. Perasaan sedih atau hiba atau duka. Tidak boleh mengenal perbezaan huruf-huruf jawi. c. b. tidak patuh kepada peraturan dan suka melawan. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit. Berperangai ganjil seperti mengisap atau menggigit jari. Tidak berminat belajar jawi. b. Kerap ponteng sekolah. e. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. Lemah pergerakkan dan perbuatan. 8. d. c. b. f. Kesediaan Belajar a.3 Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan jawi: i. Belum bersedia untuk belajar.3. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. b. vi. Tidak boleh mengenal bentuk huruf-huruf jawi.3. Keciciran jawi Selain daripada ciri-ciri di atas terdapat juga murid-murid yang telah dapat menguasai kemahiran mata pelajaran lain tetapi masih lemah menguasai kemahiran asas jawi. Perasaan risau dan rendah diri. a. iv. Kesihatan a. Tidak disenangi oleh murid-murid lain. e. ii. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. tumpuan perhatian terhad. d.4 i. Lemah daya pemikiran. sakit terlalu lama dan berterusan. Lemah pemahaman v. iii. c. Degil. Dari sudut emosi dan tingkah-laku. Murid-murid ini dikategorikan sebagai murid yang tercicir dalam pembelajaran jawi dan perlu dimasukkan ke kelas pemulihan jawi. Pengamatan a.8. b.

ii. Murid yang telah dapat menguasai kemahiran tersebut akan dimasukkan ke dalam kelas biasa semula mana kala murid yang tidak dapat menguasai kemahiran sepenuhnya akan dimasukkan ke dalam kelas pemulihan khas jawi. Ujian yang dijalankan mengesan dan mengenal-pasti punca dan kelemahan sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam proses P&P.3. 8. Pelaksanaan ujian dianogstik. 8 . Senarai kemahiran yang diuji hendaklah ditentukan dan direkodkann dalam jadual penentu ujian (JPU) Bilangan murid ynag diterima masuk ke kelas pemulihan jawi berdasarkan beberapa faktor: a. v. Keputusan analisa ujian dianogstik dapat menentukan kelemahan dan kekuatan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. b. Skor yang lemah. Hasil daripada analisa itu juga dapat membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada seseorang individu atau kepada satu kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. Ujian ini boleh dijalankan apabila menerima pencalonan. Ujian ini dijalankan secara individu atau kumpulan kecil dan direkodkan dalam borang lampiran A (rujuk buku panduan modul-modul j-QAF tahun 1. ii. iii. vi.membaca dan menulis) huruf jawi. v. iv. Ujian Dianogtik iii. guru kelas pemulihan hendaklah menjalankan ujian dianogstik kepada murid kelas pemulihan.penguasaan kemahiran-kemahiran (mengenal. muka surat 63-66). asas 3M Bahan dalam ujian saringan merangkumi tajuk-tajuk pelajaran yang telah diajar oleh guru kelas sehingga masa saringan diberikan. Jenis masalah yang dihadapi oleh murid. iv.5 i.

iv. guru hendaklah melaksanakan P&P perpandukan kepada buku panduan pelaksanaan model-model pengajaran dan pembelajaran serta kokurikulum mengikut tahap murid. Selepas itu setiap murid dikehendakki menjalani ujian pencapaian bagi menentukan kemahiran asas dapat dikuasai sepenuhnya.100 60 – 79 40 – 59 20 – 39 0 – 19 Pencapaian murid-murid gred A & B di atas akan dimasukkan semula ke kelas biasa.3. Penggubalan soalan bagi ujian ini adalah berasaskan unit-unit pembelajaran jawi. 8.3. vi. iii. Ujian Pencapaian Ujian pencapaian ini merupakan ujian sumatif setelah muridmurid mengikuti pembelajaran dalam kelas pemulihan jawi. Setiap murid dikehendaki menjalani ujian ini bagi menentukan kemahiran asas dapat dikuasai sepenuhnya ii. Keputusan pencapaian murid dikategorikan berdasarkan gred berikut: Gred Markah A B C D E v.7 i.8. Bagi murid-murid yang dapat mencapai gred C ke bawah adalah dicadangkan supaya dimasukkan ke kelas pemulihan khas.6 Pelaksanaan Setelah murid pemulihan dikenal-pasti melalui analisa di atas. 9 . Ia juga merupakan instrumen pengukuhan pencapaian dalam menguasai kamahiran asas mata pelajaran jawi. 80 .

iii. Bagi murid-murid yang tidak mencapai tahap 80% menguasai kemahiran asas dicadangkan supaya dimasukkan ke kelas khas pemulihan jawi. 9.4 Tindak susulan. 9. 10. pemantauan perlu dilakukan secara berterusan dari pihak pentadbir dan pengurusan.vii. 8. Maklumat pencapaian murid hendaklah diserahkan kepada guru kelas. satu bilik khas diperlukan supaya pengajaran dan pembelajaran jawi dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sistematik (rujuk Lampiran D) 10 . i. BILIK PEMULIHAN JAWI (BAITUL HIKMAH) Dalam melaksanakan pemulihan jawi.1 Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan kelas pemulihan jawi. iv. PEMANTAUAN. Pencapaian setiap murid hendaklah direkodkan dalam borang rekod ujian pencapaian pemulihan jawi seperti dalam lampiran F. Guru kelas dan guru pemulihan jawi hendaklah sentiasa bekerjasama dalam mengekalkan prestasi murid pemulihan jawi. Murid yang telah mengikuti kelas pemulihan jawi dan telah berjaya mengatasi masalah dalam mana-mana kemahiran adalah layak dikembalikan ke kelas biasa.2 Pemantauan juga boleh dilakukan melalui borang soal selidik seperti dalam Lampiran A2. ii. 9.

1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Adakah peruntukan guru pemulihan jawi diberi di sekolah anda? Adakah bilik yang khusus untuk kelas pemulihan jawi disediakan? Adakah bahan pengajaran dan pembelajaran kelas pemulihan jawi disediakan? Adakah kelas pemulihan jawi dijalankan dengan sempurna? Adakah penyeliaan dilakukan sekurangkurangnya sebulan sekali terhadap Program Pemulihan Jawi? Adakah anda menyediakan laporan bagi setiap kali penyeliaan dilakukan? Adakah setiap laporan penyeliaan anda difailkan? RESPON YA TIDAK 11 . Bahagian A: (Untuk diisi oleh Pentadbir) BIL.Lampiran A BORANG SOAL SELIDIK Arahan : Sila tandakan (√ ) pada ruang yang berkenaan.

BORANG SOAL SELIDIK Arahan : Sila tandakan (√ ) pada ruang yang berkenaan. Bahagian B: (Untuk diisi oleh Guru Pemulihan Jawi) BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Adakah anda guru j-AQF pemulihan jawi? Adakah kelas anda mempunyai kurang daripada 6 – 10 orang murid? Adakah anda telah menjalankan ujian melalui ujian saringan dan ujian dianogstik? Adakah anda mempunyai bilik yang khusus untuk Program Pemulihan Jawi? Adakah anda mempunyai jadual waktu yang khusus? Adakah rancangan semester dan harian dicatat dalam buku persediaan mengajar anda? Adakah anda merekodkan pencapaian murid? Adakah anda menyediakan rekod prestasi kemajuan setiap murid? RESPON YA TIDAK 12 .

Fail lembaran kerja pemulihan jawi.Bahagian : Pengurusan BIL. Ujian saringan v. PERKARA ADA TIADA CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Carta Organisasi Program Pemulihan Jawi. Senarai tugas guru pemulihan jawi. Takwim Program Pemulihan Jawi. Ujian Dianogstik 13 . i. Borang pencalonan ii. Jadual waktu kelas pemulihan jawi. Borang pengumpulan maklumat iv. Fail peribadi murid. iii. Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Jawi. Jawatankuasa Pemulihan Jawi. Borang latar belakang murid.

. Nama Jawatan :…………………………….9 Jadual kedatangan 10 Buku persediaan mengajar 11 Rekod ujian bulanan / penggal Ulasan dan cadangan: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tanda tangan :…………………………….. :……………………………. 14 ..

.1................................ 6... iv.... iii............................................. :............ 2.. Tarikh Lantikan Guru j-QAF Pemulihan: ................ Tarikh Lantikan Pertama : . 7.............. Nama Jantina Tarikh lahir :......................... 2................................ No........... Kad Pengenalan : ............ Fail JPN : ................ No.............. Nama dan alamat sekolah: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ii.................................................................... No............. telefon :...................... 15 .......................................................................... Maklumat Sekolah: i............... 5.............................................. 4............. Maklumat Guru Pemulihan Jawi 1...... 3........ Inrolmen murid :............................................................. : . Bilangan murid pemulihan jawi:.....................................

................ Tarikh dan tempoh berkursus :.............................................. Kursus Pemulihan Khas yang dihadiri (peringkat tertinggi) : : ....................... 16 ...............8....... 9.....

......................... Latar Belakang Nama Umur : .................................................... Alamat rumah :.................................................................................................................................................................................. Tempat di lahirkan:..................................................................................................................................... Agama :.......................... Jantina Bangsa :................ .............................................................................................. : ......... :........................................................................ : ..Lampiran B LATAR BELAKANG MURID A............... :............................................................................................................................................................................................................................... Pekerjaan bapa / Penjaga :............... Tarikh Lahir:................................................................................................................................. : ...................................... Latar belakang pendidikan : 17 .................. Tahun : ................ Jumlah Pendapatan Pekerjaan ibu Jumlah pendapatan : ................................. . Tarikh masuk sekolah :...................................... Bandar / Luar Bandar* Jarak dari sekolah Cara ke sekolah : .............

............................... Kedudukan didalam keluarga : ......(sekolah rendah / menengah / maktab / universiti)* Tinggal dengan siapa : ...................... Bilangan kanak-kanak di rumah : ........... (sulung / tunggal / bongsu / dan lain-lain)* Bilangan anak bersekolah dalam keluarga:...................................... Perempuan : ...................................................................... Pengalaman pra-sekolah : ......................................... Lelaki : .................................................................. Perbelanjaan sekolah Wang saku : Ada / tiada* Jumlah :.................................... Bantuan belajar di rumah : .......... Bilangan penghuni dalam rumah : ........................................................................................... 18 ................................................................ Bahasa ibu bapa : ............................................. Bahasa digunakan di rumah : .. B....................................... Makanan di rumah Sarapan pagi Makan tengahari Makan malam : Ada / tiada* : Ada / tiada* : Ada / tiada* C.............................

....................................... *(potong mana yang tidak berkenaan) 19 .......... Kemudahan di rumah Bekalan elektrik Bekalan air Kerusi Meja Jumlah bilik Jenis rumah : Ada / tiada* : Paip / telaga / tali air / sungai / lombong* : Ada / tiada* : Ada / tiada* : ................................................................ Luar rumah 2..... : Ada / tiada* : Ada / tiada* Surat Khabar : Ada / tiada* Majalah Buku-buku : Ada / tiada* : Ada / tiada* E............ : ............................................................................................................ : ............................... Dalam rumah Television Radio :................ : .... Permainan : 1.............. : ....... Tanda tangan guru : .................................... Bahan permainan bantu pembelajaran di rumah....... Video Perakam Bahasa Bahasa Bahasa : Ada / tiada* : Ada / tiada* :...............................................D............................

.... (termasuk yang di dalam borang pencalonan) Perbincangan dengan guru besar : ............................................................................................ Akademik : ....................................................................................................Lampiran C BORANG PENGUMPULAN MAKLUMAT Nama murid Kelas : .................................................... ................. 20 ................................................................................................................................................. :......................................................................................... Komen Mengenai Rekod: ....... ................................................................................................................... Perseorangan : ........................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... ...................................................... ..................................................................................................................................................... ..............................................................................Perbincangan dengan guru Pendidikan Islam : ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... Pemerhatian guru pemulihan : ....... .............................................................................................................. ................. Komen umum : ................. 21 ............................................................................................................................ ........................................................................................ KEPUTUSAN : murid ini diterima / tidak diterima untuk mengikuti Program Pemulihan Jawi.................................................. Perbincangan dengan ibu bapa / penjaga : ............................................................ ........................................................................................

Lampiran D CONTOH PLAN KELAS PENDIDIKAN PEMULIHAN JAwi BAITUL HIKMAH Papan tulis Meja guru Sudut Disiplin Peralatan Pemulihan Jawi Kawasan Informal Rak Utiliti Bahagian Kerja Umum/ kerja kumpulan Rak fail Tol ilmu Rak fail Tenteng Bowling Pokok Hikmah Papan tulis kecil Sinki Pancing Ikan 22 Pusat Pembelajaran berbantukan komputer .

Bahagian A.Lampiran E BORANG PEMANTAUAN Arahan : Sila tandakan (√ ) pada ruang yang berkenaan. (Untuk diisi oleh pentadbir) BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Adakah peruntukan guru pemulihan jawi diberi? Adakah Program Pemulihan Jawi dijalankan? Adakah anda mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang program Pemulihan Jawi? Adakah bilik yang khusus untuk Program Pemulihan Jawi? Adakah bahan pengajaran dan pembelajaran untuk Program Pemulihan Jawi disediakan? Adakah penyeliaan dilakukan sekurangkurangnya sebulan sekali dilakukan terhadap Program Pemulihan Jawi? Adakah anda menyediakan laporan bagi setiap kali penyeliaan dilakukan? Adakah setiap laporan penyeliaan anda difailkan? YA RESPON TIDAK 23 .

........ BIL.............................................Tahun : ...............Lampiran F BORANG REKOD UJIAN PENCAPAIAN JAWI Nama Tarikh Lahir Sekolah : ..... Catatan : Guru rekodkan bilangan jumlah jawapan yang betul bagi setiap kemahiran yang diuji dalam ruang skor.................................... Pembentukan suku kata terbuka...... Pembentukan perkataan dari suku kata terbuka........ JUMLAH /25 /25 /25 /25 /100 Catatan Penguji : Tandatangan Penguji Nama Penguji Tarikh : _______________________________________ : _______________________________________ : ________________ 24 ................... : .... : . Mengenal huruf jawi bersambung...... SENARAI KEMAHIRAN YANG DIUJI SKOR CATATAN 1 2 3 4 Mengenal huruf tunggal.............. Umur: ..........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful