Kepentingan BBM Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Kepentingan BBM Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran a) Dapat membantu dalam pengajaran yang berkesan b) Memperbagaikan pendekatan pengajaran c) Menyampaikan ssesuatu konsep daengan jelas d) Penyampaian dan penerangan maklumat lebih terperinci e) Memusatkan perhataian pelajar f) Menjimatkan masa g) Memberi suatu pengalaman baru kepada pelajar h) Melahirkan interaksi dan kerjasaman amntara pelajar dengan guru dan pelajar dengan guru i) Melahirkan dorongan daya kreativiti kepada palajar dan guru

Teknologi dan proses pengajaran dan pembelajaran adalah sangat berkait rapat diantara satu sama lain. Teknologi merupakan bahan bantu mengajar yang modern pada masa kini. Dengan adanya teknologi sebegini ianya boleh membantu guru-guru dan para pendidik untuk memudahkan cara dan memberikan kesan yang efektif untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang dibuat. Selain itu ia juga melahirkan dan menarik rasa minat pelajar itu sendiri terhadap proses pengajaran dan pembelajaran selain tingkah laku mereka menjadi positif terhadap proses pembelajaran. Antara kebaikan kepentingan teknologi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran adalah:
    Jimat masa, wang dan tenaga. Mengelakkan rasa bosan pelajar semasa proses P&P Memberi rangsangan dan minat pelajar terhadap sesuatu topik dan subjek. Menghiburkan pelajar kerana ianya berbentuk interaktif.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.