TEKNOLOGI PENGAJARAN

Teknologi Pengajaran Domain teknologi Penagajaran Definisi dan tafsiran teknologi pengajaran yang berkesan Fungsi teknologi pengajaran Sumber dan pengurusan p&p Peranan teknologi pengajaran

OBJEKTIF
 Menghuraikan konsep teknologi, pengajaran dan 

  

teknologi pengajaran. Menghuraikan perbezaan yang terdapat dalam definisi teknologi pengajaran yang wujud pada masa kini dengan yang sedang digubal. Menghuraikan inti pati konsep teknologi pengajaran. Mengenal pasti domain teknologi pendidikan tahun 1977 dan 1994 serta fungsi-fungsinya. Menghuraikan bagaimana masalah pembelajaran dapat diatasi berdasarkan kefahaman terhadap domain ini. Menghuraikan peranan teknologi pengajaran.

KONSEP TEKNOLOGI
kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. Galbraith, 1967.

KONSEP TEKNOLOGI
Teknologi bukanlah semata-mata alat dan mesin sahaja, tetapi ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea sama ada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan ‘pemangkin’ ke arah mencapai kejayaan. Heinich,Molenda dan Rusell, 1969

KONSEP TEKNOLOGI

“Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.” Evans dan Nation, 2000, hal. 2.

SOALAN

Apakah pengetahuan saintifik yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda?

KONSEP PENGAJARAN
Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan, mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti. Tafsiran thdp: Ramsden,1993; Trigwel,Prosser&Lyons, 1997.

KONSEP BELAJAR/PEMBELAJARAN
Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks, mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas. Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini. Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu. Ramsden, 1988.

KONSEP PENGAJARAN
…untuk melahirkan pembelajarana yang berkualiti – membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas. Ia hanya dapat dicapai jika manusia didorong untuk mencari makna, memahami dan melihat realiti seperti adanya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.