Modul-Bmm3110 - SEM 5

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 1. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. sumber-sumber pembelajaran. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. dan masa anda. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. . Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Walau bagaimanapun. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. 2.

kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. dan ayat tunggal. ayat dasar. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . susunan frasa adjektif. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. frasa.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. perkataan.sintaksis. klausa. Tajuk 4 . pembahagian subjek dan predikat. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. (Sila rujuk .tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. Secara umumnya tajuk. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. binaan ayat dalam bahasa Melayu. . Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu.Agihan Tajuk). Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. dan penggunaan kata sendi nama. unsur keterangan dan ayat komplemen.

Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata. Perpindahan Ayat  Ragam Ayat. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 .AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka.

binaan ayat dasar. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. Ayat dasar dan ayat terbitan . ialah satu ayat. ayat terbitan. Selain itu. . Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. Sehubungan itu. frasa. klausa. anda seharusnya dapat: 1. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. iaitu klausa dan frasa. frasa kerja (FK). Menjelaskan definisi ayat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Hasil dari binaan perkataan. iaitu frasa nama (FN).TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. klausa dan frasa. binaan subjek dan predikat 2. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. ayat dasar. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. iaitu ayat. Menganalisis binaan ayat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. struktur binaan ayat.

Contoh binaan ayat: Subjek (1).KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. 2006). Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . 1. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Bajunya (FN) (4). Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. Seterusnya. penyusunan semula dan peluasan. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. 2008). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). 1.struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al.

Guru besar di sekolah baru itu (9).3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Amin (6). Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Amat cekap Predikat Amin. sedang berehat di bilik sebelah. Rahim Syam . (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. amat cekap. Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu.1. Abang kandungku (7). pegawai kastam itu. Sedang berehat di bilik sebelah (10). => Pak Cik membaca surat khabar. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). 1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. Contoh: Subjek (5).1987). . abang kandungku.Sabran. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . penyusunan semula atau peluasan. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj.

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2006). Nik Safiah Karim et. (ii). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. AKTIVITI (i). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LATIHAN (i). Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa.Sabran. Raminah Hj.Bhd. Tatabahasa Dewan. .Rahim Syam (1987). Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Bahasa Melayu II.

yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Menjelaskan jenis-jenis ayat. Ragam ayat . (Marzukhi Nyak Abdullah. Selain itu. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. konsep ragam ayat.1997). anda seharusnya dapat: 1. . Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat.TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. 2. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini.

Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. (Lutfi Abas . Kek lapis itu enak sekali. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). 2. Sebagai contoh. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. (2). ragam ayat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. kata kerja. Maniam itu baik sungguh. Sebagai contoh. Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Ramli sangat pandai bermain skuasy.adjektif atau kata sendi nama. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.1975).KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa.al 2008). perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . (3).

Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Sebaliknya. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. dalam bahasa Melayu. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Dengan perkataan lain. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Oleh itu. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. ayat Melihat Paul. Contoh: (4) Amar menendang bola itu. 2. (ayat aktif) . akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Seterusnya. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat.

buah durian. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. pipinya.2. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. . sepanjang malam. Pekerja (10). Budin (11).2.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12).2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ombak (14). Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. di pantai Damai. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Kanak-kanak (13). Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. 2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2.(7) Bola itu saya tendang.

i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). Contoh: (21). Dunia ini penuh dengan dugaan. i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. (23). Saya sudah memiliki kereta baru. 3. lagi. Dia pandai mengawal emosinya. Kereta itu (18). oleh anjing. Rusa itu (20). (22). . Kuih itu pagi tadi.Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Kereta itu (16).

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. 3. bandar selamat. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. .0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. Emak (2). peniaga sayur. bandar selamat. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. atau sebelum dan sesudah frasa nama.Omar.al. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Seterusnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. Emak Wan Seng (3). disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Putrajaya (4). 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.

Frasa digunakan bagi membina ayat.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5).2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.al. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Ibu (6). untuk pekerja sahaja. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Dalam struktur binaan ayat. . 2006). Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Pegawai (10). Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. menggigit makanan. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. 3.1983). (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. parsi. menduduki ujian. Jawa. Pelajar (9). baik akhlaknya. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Anak (11). Atlet (8). memberi ceramah. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).

Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak. kedua ketiga . wanita.mawar.

al (2006) Sintaksis.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1.al (2008).Omar (1986) Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. 2. Asmah Hj. Abdullah Hassan et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. Nahu Melayu Mutakhir. Tatabahasa Dewan. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. atau akhbar tempatan.Bhd.Bhd. .

TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. Dalam peraturan ini.sos cili (bukan cili sos) .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .M) 4.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.

Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .pisang goreng (bukan goreng pisang) . Selain itu. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . Lama-kelamaan.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4. kekecualian hukum D .M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.sup kambing ( bukan kambing sup) .Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .M. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa.2 Kekecualian Hukum D ..kentang goreng ( bukan goreng kentang) .

Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. imam besar. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (Abdullah Hassan. (15). Contoh penggunaan dalam ayat: (12). (13). (18). (14). Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. dan seumpamanya. menteri kanan. Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (21). .Ali. Mohd. (20). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman.Namun. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. 2006) Dalam konteks ini. menteri pengangkutan. (17). (16). 4. (22).

Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (29). Contoh ayat: (31). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (25).Kata bilangan tak tentu iii. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). banyak . beberapa. dan vi.(23). . Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ.Kata bilangan pisahan v. Kata bilangan tentu ii. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj. Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.Musa. (32). (24). (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai. Contoh: Segala. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. i. sekelompok. (28). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. semua . 1993). Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus .Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. sekalian. (33). (27). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam.sedikit. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing.Kata bilangan pecahan. Secara lebih khusus.

Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. (35). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kedua. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. segelintir.dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. tiap-tiap Contoh ayat: (37). Sabar itu adalah separuh daripada iman. Contoh ayat: (34). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. kesemua. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (42). Contoh: masing-masing. beratus-ratus. kedua. (39). keseribu. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. . Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. contoh: pertama. ketiga . Contoh: berpuluh-puluh. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. (36). sebahagian Contoh ayat: (40). Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. (41).Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. sepertiga. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. beribu-ribu. kelima-lima. kedua-dua. setiap. Contoh: setengah. (38). separuh. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan.

Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan.contoh ayat: (43). Puan . Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. (44). Haji. (48). konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. 4. (47). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. (45). 2008). Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Tun. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Tunku.

c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan.AKTIVITI 1.al (2008).ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). f) Lain masa.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Bhd. Hashim Hj. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. anda boleh bayar bil awal. Nik Safiah Karim et. Tulis semula ayat. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. LATIHAN 1.M. PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. g) Sport rim kereta itu milik Romli. Apakah maksud hukum D-M? 2. . Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur. Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis.Bhd.

Sehubungan itu. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. Malah. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.6) . frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. iaitu frasa nama (FN). iaitu frasa subjek dan frasa predikat. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. frasa kerja (FK).1) Menganalisis binaan frasa kerja.

1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.al (2006). Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. . Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. 5. Dalam susunan ayat biasa. Menurut Abdullah Hassan et.

P. (6). . menjual sayur di pasar. 5. (7). Faisal tidur lena di bilik tidur. meniup saksofon. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Biarpun begitu. ayat (91) . (10). Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. (9). 5. dan (96). (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Contoh: (8). Emak (2).2. Pemuzik itu (4). Dia selalu bergaduh.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. (95). mencipta lagu itu.Contoh : Ayat Subjek (1). Emak Ahmad (3).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Dalam ayat (94). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Budak nakal itu terjatuh lagi. Contoh : (5). Faisal tidur lena. terjatuh dan bergaduh. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Berdasarkan contoh ayat di atas. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang.

(19). frasa kerja. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. . Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (16). (15). (12) dan (13).3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek.5.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. (13). dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). (12). Dalam konteks ini . (17). Dalam ayat (11). (18). Ibu menganyam tikar setiap hari. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat.

‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. (22). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat.Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. (24). Catatan: kejadian’. . Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. ‘produk ’. Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. (23). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). ‘tangan’.

BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. atau akhbar tempatan.Bhd.Bhd. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.AKTIVITI 1. Abdullah Hassan et. Bahasa Melayu II. . Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn.

Dalam perbincangan ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat.TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) . Selain itu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.

telah .pernah) (1). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. diberikan contoh ayat berkaitan. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. ini atau masa hadapan.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. (5). (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. (3). Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. 6. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dalam hal ini. Dalam susunan ayat biasa. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Wan Malini akan memetik bunga di taman. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). belum) . (2). Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.

supaya. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. (10). Contoh: hendak.al (2008). sudah. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. (8). Contoh : telah. boleh menerima ayat komplemen. Contoh ayat: (6). (13). maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). kini. Dia harus pulang ke kampung segera. demi. mahu. 6. akan. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. sedang. (9). atau masa hadapan. boleh. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. dan dapat 6. (11). mesti. Dalam binaan predikat. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. semoga dan untuk. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Apabila keadaan sedemikian berlaku. . harus. Menurut Nik Safiah Karim et. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. (7). masih.

kepada . Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Biarpun begitu. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa.(14). (16). dan (17).4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. frasa adjektif. Yang pasti. Berdasarkan contoh ayat di atas. 6. (16). terjatuh dan bergaduh.pada jelas terdapat dalam . Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. ayat (12) . Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. Dalam ayat (15). (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan.daripada. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. nama di. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. dan frasa nama. Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. (17).dari.ke. Bagi kata kerja transitif. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen.

(25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. . Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (27) Menteri berjalan megah. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (26) Azman berlari pantas. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. dalam . (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. untuk dan bagi. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. tahun lepas. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam.

(viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. mengenai. bagai. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. terhadap. . Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . sebagai.kesamaan atau hampir sama. bak. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (43) Hidungnya mancung bak seludang. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut.

mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. memutuskan viii. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. melagukan v. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). . Bahasa Melayu II. Berdasarkan perkataan di bawah. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et.al (2008) Tatabahasa Dewan. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. memancing iv. berjumpa x. memikirkan ii.Musa (1993).al (2006) Sintaksis. mengalami ix. Hashim Hj. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja.Bhd. LATIHAN 1. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. AKTIVITI 1. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. berupaya vi. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. bertolak iii. i. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. bersedia vii.6.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya.

kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.Penguat . Selain itu. (1.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . Dalam perbincangan ini. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . kata penguat dan kata bantu dalam frasa. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.2) . penguat dan kata bantu. Sementara. (1. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.

Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Dalam hal ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 7.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. . Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.

[sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. 7. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. .1. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Penglihatannya kabur. (5) . Namun. Tanamannya subur.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. (6) . Dalam binaan predikat. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif.Contoh : (1) . Guru pelatih itu cergas (4) . Dia kelihatan ceria. (3) . Contoh: (2) . Salim sangat rajin.

2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. (8) .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. Rumahnya terlalu besar. berdasarkan jenis-jenisnya. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Kereta lembu itu lambat benar. benar. Lukisan itu paling cantik. . Taman Bunga di istana itu indah nian. Contoh: (7) . Pakaian puteri itu cantik sekali. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling.7. nian (9) .  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Contoh: amat dan sungguh. (10) . (11) .1.

(18). Anaknya sudah besar. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). belum terlalu lewat. (23). terlalu amat. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur.(12) . Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Kubah masjid itu amat besar. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Contoh : sungguh amat. Contoh: (16). (13) . AKTIVITI 1. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. (21). Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . Anak sulungnya itu sungguh masih muda. (15). (17). (20). 7. (22). sungguh masih muda. Perangai anaknya terlalu amat sopan. belum sangat cekap. misalnya: masih amat jauh. belum. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Pekerja yang berkualiti harus cekap. Pekerja baru itu belum sangat cekap. . masih. sungguh telah pandai Contoh: (19). harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat.

injak. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. letih lesunya.LATIHAN 1. . menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. jatuh bangunnya. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. sepak. di bumi Gaza ini. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur.Bhd.Bhd. Hashim Hj.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan.Musa (1993). Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. . Bahasa Melayu II. Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn.

Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. penguat dan kata bantu.(1.(1.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk.2) Menghuraikan ayat komplemen. Selain itu.2) . anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. Dalam perbincangan ini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. 8. . Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. Dalam hal ini.

1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Contoh: (1) . Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). deras sekali. . (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. lancar sekali. Amira (5). Contoh-contoh lain: (2). Dalam hal ini. Kulitnya putih bersih. Stadium itu sudah usang. Dalam binaan predikat. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Warna bola itu merah tua.1. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Air sungai itu (7). Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. laju.1. Pelajar itu (6).Contoh : 8. Pemuzik (8). [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. hebat sekali.

Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. (10). ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. (11). Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama.1. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara.8. (12). Kesannya. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. .2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Contoh: (9).

PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et.AKTIVITI 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. LATIHAN 1.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. .

1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.6) . Selain itu. Dalam perbincangan ini.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat.(1. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat .

kepada . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. tentang. (Abdullah Hassan et.al 2006). terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. (Nik Safiah Karim et.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.al. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. dengan. . pada. dan sebagainya. daripada . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.oleh. ke. sampai.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 9. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya. akan bagi. dari. hingga. untuk.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9.

Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). Selain itu.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) . kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama.Contoh : 9.1.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Dalam hal ini. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.1.

frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. (2). frasa adjektif dan frasa nama.2. Namun. (6). frasa sendi nama hadir selepas subjek. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. Ahmad ke sekolah setiap hari. 9. dengan bergaya dengan kayu - 9. (5). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa.2. (3). Bahaman daripada keluarga seni. Contoh: (1). Hadiah ini untuk ibu Zarina.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. (keterangan bandingan) . Dalam sesetengah ayat lain.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. (4). Yushiro dari bandar raya Tokyo. 9. Kerusi itu daripada kayu jati.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. Kolam ikan di tepi taman.

(keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi.Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. tetapi.(8) Dahlan memasak pada waktu petang. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua.(keterangan tempat) (10). (keterangan pembuat) 9. atau.mandir di dalam dan luar bangunan. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.(keterangan hal) (11). (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? .(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.(keterangan tujuan) (13). Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. Dalam ayat (23).(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar.

(akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. (akan sebagai kata sendi) Namun. Pada asasnya. . AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. dalam perbincangan ini. Namun dalam beberapa keadaan. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek.

al (2008) Tatabahasa Dewan. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. .Bhd. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis.LATIHAN (Aktiviti individu) 1.

Dalam perbincangan ini. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. 2008). kita akan melihat pola-pola ayat dasar. frasa . ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Klausa. (Nik Safiah Karim et. frasa.al. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Frasa.dan perkataan. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. ayat dasar dan ayat tunggal (1. dan perkataan dalam ayat .6) . frasa. Selain itu.(1. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. perintah dan seruan dan sebagainya. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Frasa. Klausa. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Ayat terdiri daripada binaan klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal.

Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Dalam kumpulan . ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Klausa.al. seperti rumah. klausa. 10. (Nik Safiah Karim et. frasa dan perkataan. Sekolah di tepi laut. baju. Frasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. Subjek menyebut sesuatu perkara. sekolah ialah komponen subjek ayat.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. kereta dan seumpamanya. 2008). Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. baju. kereta dan seumpamanya.al (2006). Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Menurut Abdullah Hassan et. Contoh : (1). kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. Malah sebenarnya.

10. 10.al.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut.menceritakan tentang subjek ayat.perkataan kedua. et. [ klausa tak bebas] . Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. (2) Rumah langsir biru. Sementara. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. yang menjadi konstituen dalam ayat. di tepi laut.al 2006). langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. (Nik Safiah Karim et. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. (2006). (Nik Safiah karim. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna.al.

frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. gempal. menendang Kata adjektif : kurus. Seremban. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. pucat. sebagainya. baju. dari Johor. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah.al . frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. baju kurung. 10.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. kata hubung. daripada besi 10. orang. sehelai baju kurung. tampan kata sendi nama : di rumah. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. tidur. ke kedai. Frasa digunakan bagi membina ayat. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. taman kata kerja : makan. Dalam struktur binaan ayat. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. Jadi. ayah. dan sebagainya. melukis. kata tugas dan . Contoh: kata nama: pelajar. kata sendi nama. kata kerja. kata adjektif. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et.

Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. sungguh pandai di Pusat Islam. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. sangat tangkas. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Sementara. sedang berehat. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Predikat .6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. ke kedai runcit. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. membaca kitab jawi. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. Namun. Contoh: Subjek (1).Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. 10. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. Namun. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah.

(b) Dimakannya kuih itu. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. . proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. Jelas. (7) (a) Kuih itu dimakannya. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. 2. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. (b) Di dalam almari baju itu. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. AKTIVITI 1. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa.

Bhd. . PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur.Bhd. Abdullah Hassan et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful