PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. anda boleh berbincang dengan pensyarah. sumber-sumber pembelajaran. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. dan masa anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. 2. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. 1. Walau bagaimanapun. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. .

PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. Tajuk 4 . Secara umumnya tajuk. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. .sintaksis. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . susunan frasa adjektif. frasa. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. binaan ayat dalam bahasa Melayu.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. unsur keterangan dan ayat komplemen. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. ayat dasar. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. pembahagian subjek dan predikat. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. (Sila rujuk . Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu.Agihan Tajuk). perkataan. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. dan ayat tunggal. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. dan penggunaan kata sendi nama.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. klausa.

Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Perpindahan Ayat  Ragam Ayat. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 .

iaitu ayat. Hasil dari binaan perkataan. struktur binaan ayat. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. frasa. iaitu klausa dan frasa. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. ayat terbitan. iaitu frasa nama (FN). frasa kerja (FK). Menjelaskan definisi ayat. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. klausa dan frasa.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Sehubungan itu. ialah satu ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Selain itu. Ayat dasar dan ayat terbitan . anda seharusnya dapat: 1. binaan ayat dasar. . Menganalisis binaan ayat. binaan subjek dan predikat 2. ayat dasar. klausa.

=> Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. Ali (FN) (2). => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Seterusnya.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Bajunya (FN) (4). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. 2006). Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. 1. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Contoh binaan ayat: Subjek (1). perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). penyusunan semula dan peluasan. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 1.al.KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Pemburu itu (FN) (3).

1987).1. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. Guru besar di sekolah baru itu (9). Subjek (8). yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. amat cekap.Sabran. Sedang berehat di bilik sebelah (10).2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. 1. Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. sedang berehat di bilik sebelah.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. pegawai kastam itu. abang kandungku. Amin (6). Abang kandungku (7). Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. . Contoh: Subjek (5). Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Amat cekap Predikat Amin. => Pak Cik membaca surat khabar. penyusunan semula atau peluasan. Rahim Syam . Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti .

AKTIVITI (i). Tatabahasa Dewan.(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bahasa Melayu II.al (2006).Rahim Syam (1987).Sabran. Raminah Hj. LATIHAN (i). Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Nik Safiah Karim et. (ii).

ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. . anda seharusnya dapat: 1. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Ragam ayat . Selain itu. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Menjelaskan jenis-jenis ayat. konsep ragam ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan.1997). (Marzukhi Nyak Abdullah. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. 2.TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata.

al 2008).1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. ragam ayat. Sebagai contoh. Maniam itu baik sungguh. Ramli sangat pandai bermain skuasy. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa.adjektif atau kata sendi nama. (3). kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat.KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). (Lutfi Abas . Sebagai contoh. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. 2.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . kata kerja. (2). Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et.1975). Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Kek lapis itu enak sekali.

Contoh: (4) Amar menendang bola itu. Seterusnya. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Melayu. ayat Melihat Paul.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Oleh itu. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. Dengan perkataan lain. Sebaliknya. 2. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. (ayat aktif) .

Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.2. Pekerja (10). (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Budin (11). di pantai Damai. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. . 2. pipinya. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. sepanjang malam. Ombak (14). Kanak-kanak (13). buah durian. Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9).2.(7) Bola itu saya tendang.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan.

i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). Kuih itu pagi tadi. Kereta itu (16). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. oleh anjing. Saya sudah memiliki kereta baru. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. . Contoh: (21). Dia pandai mengawal emosinya. Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. lagi. 3. Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Dunia ini penuh dengan dugaan. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). Rusa itu (20). (22). Kereta itu (18). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. (23).

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

Emak (2). 3.Omar. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. atau sebelum dan sesudah frasa nama. Emak Wan Seng (3). Seterusnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. bandar selamat. bandar selamat. .0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Putrajaya (4). peniaga sayur. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.al. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.

Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. memberi ceramah. menduduki ujian. Ibu (6). . Pelajar (9). Dalam struktur binaan ayat. untuk pekerja sahaja.1983). Atlet (8). frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Anak (11). baik akhlaknya. 3.al. Pegawai (10). Jawa. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). Frasa digunakan bagi membina ayat. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. parsi. menggigit makanan. 2006). Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.

Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak. wanita. kedua ketiga .mawar.

Nahu Melayu Mutakhir.Omar (1986) Pustaka. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. 2. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. atau akhbar tempatan.Bhd.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Asmah Hj.al (2006) Sintaksis. LATIHAN 1. .al (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn.

unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Dalam peraturan ini.M) 4.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.sos cili (bukan cili sos) .TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).

2 Kekecualian Hukum D . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .sup kambing ( bukan kambing sup) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. kekecualian hukum D .Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .pisang goreng (bukan goreng pisang) .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4. Lama-kelamaan. Selain itu. Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) .M..

Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. menteri kanan. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (13). (17). Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. (16). (15). Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. . Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman.Namun. 2006) Dalam konteks ini. Mohd. (18).Ali. bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. imam besar. (14). Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. (Abdullah Hassan. (22). 4. (20). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (21). dan seumpamanya. menteri pengangkutan.

i. beberapa.Kata bilangan pecahan. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (27). kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian.Musa. Kata bilangan tentu ii.(23). (32). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai. banyak . (33). Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . semua . Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. Secara lebih khusus. (25). (24). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.Kata bilangan pisahan v. Contoh ayat: (31).Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. dan vi. (29). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan.sedikit. Contoh: Segala. Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. .Kata bilangan himpunan iv. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26).Kata bilangan tak tentu iii. Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. sekalian. 1993). sekelompok.

beratus-ratus.dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. beribu-ribu. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. kesemua. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: masing-masing. (38). Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). (39). tiap-tiap Contoh ayat: (37). kedua-dua. (35). Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. sepertiga. keseribu. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. contoh: pertama. Contoh ayat: (34). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. segelintir.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. ketiga . Contoh: setengah. setiap. Contoh: berpuluh-puluh. Kedua. Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. kelima-lima. . kedua. (36). separuh. (41). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. sebahagian Contoh ayat: (40).

Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Tun. Tunku. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). 2008). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. 4. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. (45). Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. (48).Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. (47).4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. (44). pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Haji.contoh ayat: (43). Puan .

Abdullah Hassan et. Nik Safiah Karim et. LATIHAN 1. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. g) Sport rim kereta itu milik Romli. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari.Bhd. Bahasa Melayu II.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008). Hashim Hj. Tulis semula ayat. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). . Tatabahasa Dewan. Apakah maksud hukum D-M? 2. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal.al (2006) Sintaksis.Bhd. Kuala Lumpur.M. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. anda boleh bayar bil awal.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D.AKTIVITI 1. f) Lain masa. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. iaitu frasa nama (FN). Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat.1) Menganalisis binaan frasa kerja. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Malah.6) . manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. frasa kerja (FK).

(2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. . Menurut Abdullah Hassan et. Dalam susunan ayat biasa.al (2006). Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa.

Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Berdasarkan contoh ayat di atas. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Emak (2). 5. Faisal tidur lena di bilik tidur. Dalam ayat (94). Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. (9). Contoh: (8). Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. (6). P. mencipta lagu itu. . kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Emak Ahmad (3). terjatuh dan bergaduh. Faisal tidur lena. ayat (91) . dan (96). (10). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut.Contoh : Ayat Subjek (1). meniup saksofon.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Budak nakal itu terjatuh lagi. Contoh : (5).2. Dia selalu bergaduh. (95). Pemuzik itu (4). 5. (7). Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Biarpun begitu. menjual sayur di pasar.

Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. frasa kerja. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek.5. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. (12). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. Dalam konteks ini . Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. (13).Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat. (12) dan (13). (15). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. . Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Ibu menganyam tikar setiap hari. (19). Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. (18). (16).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Dalam ayat (11). dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). (17). frasa adjektif dan frasa sendi nama.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif.

(22).Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. (23). ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Catatan: kejadian’. ‘produk ’. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. . (24). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. ‘tangan’.

BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.AKTIVITI 1. Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur.al (2006) Sintaksis. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. . atau akhbar tempatan.Bhd. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Abdullah Hassan et.

Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu.1) . frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Selain itu.TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Dalam perbincangan ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

6.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. telah . (3). Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Dalam susunan ayat biasa. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. (5).pernah) (1). ini atau masa hadapan. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. belum) . Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. diberikan contoh ayat berkaitan. Wan Malini akan memetik bunga di taman.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2). Dalam hal ini. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek.

Apabila keadaan sedemikian berlaku. (7). mahu. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. dan dapat 6. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. (10). semoga dan untuk. Dia harus pulang ke kampung segera. atau masa hadapan. Contoh: hendak. boleh. masih. sudah. boleh menerima ayat komplemen.al (2008). sedang. mesti. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. demi. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Menurut Nik Safiah Karim et. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Contoh ayat: (6). supaya. Dalam binaan predikat. (9).2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. 6. (13). akan. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). (8).Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. kini. Contoh : telah. harus. (11). . Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar.

(13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. dan frasa nama. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk.(14).4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Berdasarkan contoh ayat di atas.dari. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15).kepada . 6. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama.pada jelas terdapat dalam . Biarpun begitu. ayat (12) . Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. dan (17). Bagi kata kerja transitif. terjatuh dan bergaduh. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk.ke. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. (16). frasa adjektif. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. (17). Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. Dalam ayat (15). (16). nama di.daripada. Yang pasti.

Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (27) Menteri berjalan megah. tahun lepas. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. . (26) Azman berlari pantas. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. dalam . Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. untuk dan bagi. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya.

bagai. sebagai. . Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. bak. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (43) Hidungnya mancung bak seludang. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . mengenai. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta.kesamaan atau hampir sama.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. terhadap.

. berupaya vi.6.Bhd. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. berjumpa x. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Musa (1993). Siti Hajar Abdul Aziz (2008). melagukan v. Bahasa Melayu II. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. AKTIVITI 1. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. memutuskan viii. Berdasarkan perkataan di bawah.Bhd. bersedia vii. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. Abdullah Hassan et. mengalami ix. Hashim Hj. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. i. memikirkan ii. memancing iv.al (2006) Sintaksis.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya.al (2008) Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. bertolak iii.

kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. penguat dan kata bantu.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. (1. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.Penguat . Dalam perbincangan ini.2) . kata penguat dan kata bantu dalam frasa. Selain itu. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. Sementara. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. (1.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .

1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam hal ini. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. 7. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. . frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Dalam susunan ayat biasa.

Contoh: (2) . 7. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Tanamannya subur.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Penglihatannya kabur. Dalam binaan predikat. Namun. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. . (6) . Dia kelihatan ceria. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif.1. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Guru pelatih itu cergas (4) .Contoh : (1) . [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Salim sangat rajin. (5) . (3) .

7. nian (9) . iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif.1. Pakaian puteri itu cantik sekali.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. benar. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Kereta lembu itu lambat benar.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Taman Bunga di istana itu indah nian. Rumahnya terlalu besar. Contoh: amat dan sungguh. Lukisan itu paling cantik.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. (10) . (8) . . berdasarkan jenis-jenisnya. (11) . Contoh: (7) .

belum sangat cekap. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (20). (21). . Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Kubah masjid itu amat besar. Perangai anaknya terlalu amat sopan. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. terlalu amat. Pekerja yang berkualiti harus cekap. 7. misalnya: masih amat jauh. Contoh : sungguh amat. sungguh telah pandai Contoh: (19). (15). Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. belum. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. (13) .(12) . masih. Kedudukan khemah itu masih amat jauh.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. AKTIVITI 1. sungguh masih muda. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. (23). Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. Contoh: (16). (18). (22). (17). Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . Anaknya sudah besar. belum terlalu lewat. Pekerja baru itu belum sangat cekap.

hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas.LATIHAN 1. jatuh bangunnya. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. injak. . Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. di bumi Gaza ini. letih lesunya. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. sepak.

PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd.Musa (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. . Hashim Hj. Abdullah Hassan et.Bhd.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur.

2) . Dalam perbincangan ini. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.(1.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.2) Menghuraikan ayat komplemen.(1. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. penguat dan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Selain itu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang.

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. 8. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. Dalam susunan ayat biasa. Dalam hal ini. . Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.

Amira (5).1. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Contoh: (1) . Kulitnya putih bersih. laju.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Dalam hal ini. hebat sekali. lancar sekali.1. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Stadium itu sudah usang. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Air sungai itu (7). deras sekali. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam binaan predikat.Contoh : 8. Pelajar itu (6). Pemuzik (8). Contoh-contoh lain: (2). [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. . (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). Warna bola itu merah tua. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. (susunan songsang) [predikat + subjek] 8.

1. (12). (11). Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. (10). Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Contoh: (9). Kesannya. ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling.8. .

Bhd. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.Bhd. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.AKTIVITI 1. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et.Bhd. Bahasa Melayu II. . LATIHAN 1.al (2006) Sintaksis. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Selain itu. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Dalam perbincangan ini. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.(1. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat .TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat.6) . anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.

dengan. 9. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.kepada .al. . Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. (Abdullah Hassan et. daripada .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. (Nik Safiah Karim et.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. sampai. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.oleh. hingga. untuk. dan sebagainya. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. akan bagi. ke. dari.al 2006). tentang. pada.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.

Contoh : 9.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) . Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1.1. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah. Dalam hal ini. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Selain itu.1.

Kerusi itu daripada kayu jati. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. (6).2. 9. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. Ahmad ke sekolah setiap hari. 9. (5).2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. (2). Yushiro dari bandar raya Tokyo.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Contoh: (1). (3). Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. (4). frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. Namun. dengan bergaya dengan kayu - 9. (keterangan bandingan) . frasa adjektif dan frasa nama. Kolam ikan di tepi taman. Hadiah ini untuk ibu Zarina. Bahaman daripada keluarga seni.2. Dalam sesetengah ayat lain. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional.

mandir di dalam dan luar bangunan. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.(keterangan tempat) (10). (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya.(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. atau.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. tetapi.(keterangan tujuan) (13).(keterangan hal) (11). Dalam ayat (23). (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? . terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.(8) Dahlan memasak pada waktu petang. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. (keterangan pembuat) 9. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.

Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Pada asasnya. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. dalam perbincangan ini. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Namun dalam beberapa keadaan. (akan sebagai kata sendi) Namun.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. . Ini berlaku pada perkataan ’akan’. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi.

al (2006) Sintaksis.al (2008) Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.LATIHAN (Aktiviti individu) 1.Bhd.Bhd. . Bahasa Melayu II. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et.

serta mengandungi intonasi yang sempurna.al. Dalam perbincangan ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Frasa. perintah dan seruan dan sebagainya. frasa. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat.dan perkataan. Ayat terdiri daripada binaan klausa. Selain itu. ayat dasar dan ayat tunggal (1.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. dan perkataan dalam ayat . (Nik Safiah Karim et. frasa . 2008). ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Frasa. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata.6) . anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat.(1. Klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. Klausa. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. frasa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar.

frasa dan perkataan. Subjek menyebut sesuatu perkara. Sekolah di tepi laut. ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. sekolah ialah komponen subjek ayat. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. 2008). Menurut Abdullah Hassan et. seperti rumah.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Contoh : (1). kereta dan seumpamanya. Klausa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. baju. kereta dan seumpamanya.al (2006). Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Dalam kumpulan . Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 10.al. (Nik Safiah Karim et. baju. Frasa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Malah sebenarnya. klausa. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap.

2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna.al. [ klausa tak bebas] .al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. (Nik Safiah Karim et. Sementara. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. 10. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. et. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan.menceritakan tentang subjek ayat. (2) Rumah langsir biru. 10.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. di tepi laut.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan.perkataan kedua. (2006).al. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. yang menjadi konstituen dalam ayat. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. (Nik Safiah karim.al 2006).

frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Frasa digunakan bagi membina ayat. kata sendi nama. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. gempal. Dalam struktur binaan ayat. menendang Kata adjektif : kurus. taman kata kerja : makan. Seremban. ayah. baju kurung.al . kata adjektif. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. tidur. ke kedai. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. sehelai baju kurung. 10. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. dan sebagainya. tampan kata sendi nama : di rumah. Contoh: kata nama: pelajar. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. pucat. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. daripada besi 10. dari Johor.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. sebagainya. kata hubung. melukis. kata tugas dan . baju.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Jadi. orang. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. kata kerja.

Sementara. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. sangat tangkas. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Predikat . Namun. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. 10. Contoh: Subjek (1). sungguh pandai di Pusat Islam. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Namun. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. ke kedai runcit. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. membaca kitab jawi. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. sedang berehat.

Jelas. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. 2. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. (b) Di dalam almari baju itu. (b) Dimakannya kuih itu. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. AKTIVITI 1. . (6) (a) Baju itu di dalam almari. (7) (a) Kuih itu dimakannya. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa.

Bahasa Melayu II. Abdullah Hassan et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan. . PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.