PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .

sumber-sumber pembelajaran. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. dan masa anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. . Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 2. Walau bagaimanapun. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. 1. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. klausa. Secara umumnya tajuk.sintaksis. dan ayat tunggal. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama.Agihan Tajuk). Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. susunan frasa adjektif. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. frasa. binaan ayat dalam bahasa Melayu. Tajuk 4 . unsur keterangan dan ayat komplemen. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. dan penggunaan kata sendi nama. perkataan. ayat dasar. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. pembahagian subjek dan predikat. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. (Sila rujuk . Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. .

Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Perpindahan Ayat  Ragam Ayat.

struktur binaan ayat. iaitu klausa dan frasa. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). iaitu frasa subjek dan frasa predikat. iaitu ayat. binaan subjek dan predikat 2. klausa. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. Ayat dasar dan ayat terbitan . . frasa kerja (FK). ayat terbitan. frasa. Menjelaskan definisi ayat. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. iaitu frasa nama (FN). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. ayat dasar. anda seharusnya dapat: 1. Selain itu. ialah satu ayat. Menganalisis binaan ayat. binaan ayat dasar. Hasil dari binaan perkataan.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. klausa dan frasa. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Sehubungan itu.

2006). 2008). 1. Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya.al. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. 1. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3).struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz .KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat. Bajunya (FN) (4). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . penyusunan semula dan peluasan. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. Seterusnya.

Sabran. Sedang berehat di bilik sebelah (10). (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Amin (6). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. penyusunan semula atau peluasan. abang kandungku. => Pak Cik membaca surat khabar. Rahim Syam . pegawai kastam itu. 1. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. amat cekap. Amat cekap Predikat Amin. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. . Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Abang kandungku (7). (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang.1.1987). Contoh: Subjek (5).

Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Rahim Syam (1987).al (2006). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Tatabahasa Dewan.Bhd. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. . AKTIVITI (i). LATIHAN (i).Sabran. (ii).(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et. Raminah Hj. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

(Marzukhi Nyak Abdullah. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. . Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang.TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Selain itu. Menjelaskan jenis-jenis ayat. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Ragam ayat . 2. konsep ragam ayat. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.1997). jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. anda seharusnya dapat: 1. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat.

(3). Kek lapis itu enak sekali.KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). (2).0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. ragam ayat. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. kata kerja.al 2008). Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Sebagai contoh. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. 2. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.adjektif atau kata sendi nama. Ramli sangat pandai bermain skuasy. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. Maniam itu baik sungguh.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.1975). (Lutfi Abas . Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Sebagai contoh.

(ayat aktif) . (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Sebaliknya. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. dalam bahasa Melayu. Seterusnya. Oleh itu. 2. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Contoh: (4) Amar menendang bola itu. ayat Melihat Paul. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Dengan perkataan lain. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut.

Ombak (14). 2.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Kanak-kanak (13). Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. sepanjang malam.2. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Budin (11). (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan.(7) Bola itu saya tendang. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. buah durian. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Pekerja (10). Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). . pipinya. di pantai Damai. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.2.

Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). 3. Dunia ini penuh dengan dugaan. Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Saya sudah memiliki kereta baru. Kuih itu pagi tadi. i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Rusa itu (20). Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17).i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). Contoh: (21). Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Kereta itu (16).Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Kereta itu (18). (23). . (22). oleh anjing. lagi. Dia pandai mengawal emosinya.

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

(2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1).al. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. Putrajaya (4). bandar selamat. atau sebelum dan sesudah frasa nama. Emak Wan Seng (3). Emak (2). disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. bandar selamat. Seterusnya. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. 3.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. peniaga sayur.Omar.

menduduki ujian.al. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Ibu (6). Dalam struktur binaan ayat. 3. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Frasa digunakan bagi membina ayat. Atlet (8). baik akhlaknya. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. menggigit makanan. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Pegawai (10). namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. 2006).1983). untuk pekerja sahaja. . Jawa. memberi ceramah. Anak (11). parsi.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). Pelajar (9). Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih.

pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak.mawar. wanita. kedua ketiga . Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama.al (2008). Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. LATIHAN 1.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Omar (1986) Pustaka. 2. PTS Professional Publishing Sdn. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Asmah Hj.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et.Bhd. Tatabahasa Dewan. Nahu Melayu Mutakhir. . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. atau akhbar tempatan.

sos cili (bukan cili sos) .M) 4.Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Dalam peraturan ini. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.

M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. Lama-kelamaan.pisang goreng (bukan goreng pisang) . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. Selain itu. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri ..kentang goreng ( bukan goreng kentang) .M.sup kambing ( bukan kambing sup) . kekecualian hukum D .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.2 Kekecualian Hukum D .

(16).Ali. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). 2006) Dalam konteks ini. 4. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas.Namun. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. (20). Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. imam besar. dan seumpamanya. (14). (21). (17). bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (22). Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. (18). (13).3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. . menteri pengangkutan. Mohd. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. (15). menteri kanan. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. (Abdullah Hassan.

Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. Secara lebih khusus. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung. (33). . banyak . Kata bilangan tentu ii. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Kata bilangan tak tentu iii. sekalian. 1993).Musa.Kata bilangan himpunan iv. sekelompok. dan vi. Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam.Kata bilangan pisahan v.(23). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . (24). beberapa. i. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (32). (28). semua . (27). (25). Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). (29). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia.Kata bilangan pecahan. Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.sedikit. Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh ayat: (31).Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. Contoh: Segala.

dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. Contoh ayat: (34). tiap-tiap Contoh ayat: (37). separuh. kedua. setiap. beratus-ratus. Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. (39). kelima-lima. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (35). (38). Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. sebahagian Contoh ayat: (40). contoh: pertama. beribu-ribu. keseribu. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. ketiga . Sabar itu adalah separuh daripada iman. Contoh: masing-masing. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. kedua-dua. segelintir. (42). sepertiga. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (36). Contoh: berpuluh-puluh. kesemua. Contoh: setengah. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Kedua. (41). . Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat.

(47). Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. (44).4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu.contoh ayat: (43). 2008). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Puan . Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Haji. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. (48). (45). Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Tunku. Tun.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. 4. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.

. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). anda boleh bayar bil awal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.AKTIVITI 1.Bhd. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Apakah maksud hukum D-M? 2. Abdullah Hassan et. Hashim Hj. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. g) Sport rim kereta itu milik Romli. Kuala Lumpur.M. Tulis semula ayat. Nik Safiah Karim et.al (2008). Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M.Bhd. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. LATIHAN 1. f) Lain masa.

Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Malah. iaitu frasa subjek dan frasa predikat.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. iaitu frasa nama (FN). terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Sehubungan itu.6) . binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.1) Menganalisis binaan frasa kerja. frasa kerja (FK).

5. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.al (2006).KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. . frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. Menurut Abdullah Hassan et. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.

. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. (7). (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Contoh: (8). ayat (91) . Pemuzik itu (4). Faisal tidur lena. P. dan (96). Faisal tidur lena di bilik tidur. Dia selalu bergaduh. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. (9).1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. (95). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang.Contoh : Ayat Subjek (1). (10). 5. Emak (2). (6). Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. terjatuh dan bergaduh. menjual sayur di pasar. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. Biarpun begitu. Emak Ahmad (3). Contoh : (5).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain.2. meniup saksofon. mencipta lagu itu. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Dalam ayat (94). Berdasarkan contoh ayat di atas. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. 5. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Budak nakal itu terjatuh lagi.

Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Ibu menganyam tikar setiap hari. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. (15). (13). Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Mahmud membaiki radio yang telah rosak.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. frasa kerja. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. . Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Dalam ayat (11).3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. (12).5. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). (17). (18). (16). frasa adjektif dan frasa sendi nama. Dalam konteks ini . Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. (12) dan (13). Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. (19).

. ‘tangan’. ‘produk ’. Catatan: kejadian’. (24). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. (23). Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. (22). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan.Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21).

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.AKTIVITI 1. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et.Bhd. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1.Bhd. Kuala Lumpur.al (2006) Sintaksis. . BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). atau akhbar tempatan.

anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) . aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif.TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Dalam perbincangan ini. Selain itu.

6. (5). Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Wan Malini akan memetik bunga di taman. telah . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. Dalam susunan ayat biasa.pernah) (1). Dalam hal ini. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. ini atau masa hadapan. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. (3). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. belum) . diberikan contoh ayat berkaitan. (2). frasa kerja berfungsi sebagai predikat. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah .1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4).

2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Menurut Nik Safiah Karim et. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. 6. sudah. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. (7). supaya. harus. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. . Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Contoh: hendak. atau masa hadapan. (8).3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. akan. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. dan dapat 6. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). (10). Contoh ayat: (6). mesti. semoga dan untuk. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara.al (2008). Dalam binaan predikat. mahu. (11). Contoh : telah. boleh. kini. sedang. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Apabila keadaan sedemikian berlaku. boleh menerima ayat komplemen. (13). masih. (9). Dia harus pulang ke kampung segera. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda.Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. demi.

ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). (16). unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa.daripada. Berdasarkan contoh ayat di atas. 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut.(14). nama di. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. dan frasa nama. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. Biarpun begitu.dari. (16). unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar.pada jelas terdapat dalam . (17). Bagi kata kerja transitif. terjatuh dan bergaduh. frasa adjektif. ayat (12) . Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Dalam ayat (15).kepada . Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. dan (17).ke. Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. Yang pasti.

(27) Menteri berjalan megah. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. dalam . tahun lepas. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (26) Azman berlari pantas. untuk dan bagi. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. . (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah.

(39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (43) Hidungnya mancung bak seludang. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. . (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . terhadap. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. bagai. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. sebagai. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu.kesamaan atau hampir sama. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. bak. mengenai.

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek.Bhd. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Hashim Hj. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. mengalami ix. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa (1993). Bahasa Melayu II. bertolak iii. berjumpa x. i. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). memikirkan ii. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja.Bhd. bersedia vii.al (2006) Sintaksis.al (2008) Tatabahasa Dewan. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. memutuskan viii. .Bhd. Berdasarkan perkataan di bawah. Abdullah Hassan et. berupaya vi. memancing iv. AKTIVITI 1.6. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. melagukan v. LATIHAN 1.

Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Selain itu. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . kata penguat dan kata bantu dalam frasa.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . penguat dan kata bantu. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif.Penguat . Dalam perbincangan ini. (1.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. Sementara. (1. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa.2) .

frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. Dalam susunan ayat biasa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. 7. Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Dalam hal ini.

Contoh : (1) . (5) . [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. (3) . kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Penglihatannya kabur. Dia kelihatan ceria. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. (6) . Dalam binaan predikat.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Tanamannya subur. Contoh: (2) . Guru pelatih itu cergas (4) . Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Salim sangat rajin. Namun. . 7.

Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Pakaian puteri itu cantik sekali. . Kereta lembu itu lambat benar.7. nian (9) .2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Contoh: (7) . (8) .1. Taman Bunga di istana itu indah nian. Rumahnya terlalu besar. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. (11) . Lukisan itu paling cantik. (10) .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. berdasarkan jenis-jenisnya. benar.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Contoh: amat dan sungguh.

(20). terlalu amat. (21). Kubah masjid itu amat besar. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). AKTIVITI 1. belum sangat cekap. . Pekerja yang berkualiti harus cekap. (17). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. Contoh : sungguh amat. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. (15). Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . Anaknya sudah besar. masih. Pekerja baru itu belum sangat cekap. (18). sungguh telah pandai Contoh: (19).(12) . (23). sungguh masih muda. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Contoh: (16). (22). Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. belum terlalu lewat. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. (13) . 7. misalnya: masih amat jauh. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Perangai anaknya terlalu amat sopan. belum. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah.

jatuh bangunnya. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. . di bumi Gaza ini. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. sepak. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. injak. letih lesunya. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat.LATIHAN 1. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali.

Bahasa Melayu II.Musa (1993). Hashim Hj. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.Bhd. . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2006) Sintaksis.

Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Selain itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.2) . unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. Dalam perbincangan ini.(1.2) Menghuraikan ayat komplemen. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.(1. penguat dan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. 8. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. Dalam hal ini.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. Dalam susunan ayat biasa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. . frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya.

Contoh : 8. Stadium itu sudah usang.1. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3).2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Dalam binaan predikat. hebat sekali. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. Dalam hal ini. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Warna bola itu merah tua. . laju.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Pemuzik (8).1. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Pelajar itu (6). Contoh: (1) . Kulitnya putih bersih. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. lancar sekali. deras sekali. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Amira (5). Air sungai itu (7). (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. Contoh-contoh lain: (2).

. (11). Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama.8. ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Contoh: (9).2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Kesannya. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama.1. (10). Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8. (12).

LATIHAN 1. . Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.Bhd. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.Bhd. Abdullah Hassan et.AKTIVITI 1.al (2008) Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

Dalam perbincangan ini. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . Selain itu.(1. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama).6) .

ke.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.kepada .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. . akan bagi. hingga. pada. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. dengan. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. untuk. sampai. (Nik Safiah Karim et.al.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.oleh. tentang. (Abdullah Hassan et.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. daripada . Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. 9.al 2006). dari. dan sebagainya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.

1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).Contoh : 9. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Dalam hal ini. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Selain itu. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1.1. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) .1.

(6).2.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. Yushiro dari bandar raya Tokyo. Hadiah ini untuk ibu Zarina. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. frasa adjektif dan frasa nama. Ahmad ke sekolah setiap hari.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. (3). Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. Dalam sesetengah ayat lain. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. dengan bergaya dengan kayu - 9. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. (2). (keterangan bandingan) . 9. Kolam ikan di tepi taman. (5). Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. (4). 9.2. Kerusi itu daripada kayu jati. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Namun. Bahaman daripada keluarga seni. Contoh: (1).

(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.(keterangan tujuan) (13). tetapi.(8) Dahlan memasak pada waktu petang.(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. Dalam ayat (23). (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? . (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan pembuat) 9.(keterangan hal) (11). (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar.mandir di dalam dan luar bangunan. atau. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.(keterangan tempat) (10). (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya.

frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. Pada asasnya. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. dalam perbincangan ini.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. (akan sebagai kata sendi) Namun. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Namun dalam beberapa keadaan. .

Kuala Lumpur. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.Bhd. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. PTS Professional Publishing Sdn. .LATIHAN (Aktiviti individu) 1.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II.Bhd.al (2006) Sintaksis. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).

TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Klausa. Frasa. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. frasa . serta mengandungi intonasi yang sempurna. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat.6) . ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Ayat terdiri daripada binaan klausa. dan perkataan dalam ayat . frasa.dan perkataan. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Selain itu.al. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. ayat dasar dan ayat tunggal (1. frasa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam perbincangan ini. Klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. perintah dan seruan dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. Frasa. 2008).(1.

Malah sebenarnya. ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. Menurut Abdullah Hassan et.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat.al (2006). 10. baju. kereta dan seumpamanya. Sekolah di tepi laut. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Contoh : (1). frasa dan perkataan. seperti rumah. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Klausa. 2008). Frasa. (Nik Safiah Karim et. Subjek menyebut sesuatu perkara. klausa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. sekolah ialah komponen subjek ayat.al. Dalam kumpulan . Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. baju. kereta dan seumpamanya. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.

10. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.al 2006). (Nik Safiah Karim et. di tepi laut. yang menjadi konstituen dalam ayat.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.al. (2) Rumah langsir biru. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. (2006).al. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . et. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. (Nik Safiah karim.menceritakan tentang subjek ayat. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu.perkataan kedua. Sementara. 10. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. [ klausa tak bebas] .

kata kerja. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. kata tugas dan . 10. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. sebagainya. kata adjektif. Frasa digunakan bagi membina ayat. pucat. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. Contoh: kata nama: pelajar. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. kata sendi nama. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. daripada besi 10.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. taman kata kerja : makan. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. tampan kata sendi nama : di rumah.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. kata hubung. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. tidur. baju.al . Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. sehelai baju kurung. melukis. ayah. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. dari Johor. orang. Seremban. baju kurung. gempal. dan sebagainya. Jadi. Dalam struktur binaan ayat. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. ke kedai. menendang Kata adjektif : kurus.

sungguh pandai di Pusat Islam. Namun. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Contoh: Subjek (1). sangat tangkas. Namun. 10. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. ke kedai runcit. Sementara. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. membaca kitab jawi. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Predikat . Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. sedang berehat. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata.

(b) Di dalam almari baju itu. 2.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. (b) Dimakannya kuih itu. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. . (7) (a) Kuih itu dimakannya. AKTIVITI 1. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. Jelas.

. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et.Bhd. Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.al (2006) Sintaksis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful