PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Perpindahan Ayat Ragam Ayat.

Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. 2. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Walau bagaimanapun. . 1. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. dan masa anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. sumber-sumber pembelajaran. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah.

.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. klausa. dan ayat tunggal. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu.Agihan Tajuk). dan penggunaan kata sendi nama. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. binaan ayat dalam bahasa Melayu. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. pembahagian subjek dan predikat. kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. perkataan. frasa.sintaksis. ayat dasar. Secara umumnya tajuk. susunan frasa adjektif. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. Tajuk 4 . Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. unsur keterangan dan ayat komplemen. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. (Sila rujuk . Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu.

Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata. Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 . Perpindahan Ayat  Ragam Ayat. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka.

Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. Hasil dari binaan perkataan. binaan subjek dan predikat 2. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. ayat terbitan. Ayat dasar dan ayat terbitan . iaitu frasa nama (FN). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Menganalisis binaan ayat. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. anda seharusnya dapat: 1. iaitu klausa dan frasa. Selain itu. klausa. iaitu ayat. frasa kerja (FK). ayat dasar. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ialah satu ayat. klausa dan frasa. frasa. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Menjelaskan definisi ayat.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. struktur binaan ayat. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. binaan ayat dasar. .

Bajunya (FN) (4). => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. 2008). iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. 2006). Ali (FN) (2). penyusunan semula dan peluasan. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Pemburu itu (FN) (3). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran.KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. 1. perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al. Seterusnya.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Contoh binaan ayat: Subjek (1).struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz .

abang kandungku. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. Subjek (8). Amat cekap Predikat Amin.Sabran. sedang berehat di bilik sebelah. pegawai kastam itu.1987). Amin (6). penyusunan semula atau peluasan. Rahim Syam . Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. Guru besar di sekolah baru itu (9). yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. .2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. => Pak Cik membaca surat khabar. Abang kandungku (7).3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh: Subjek (5). (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. amat cekap. 1. Sedang berehat di bilik sebelah (10). Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.1.

Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008).(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi.Bhd. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa.Rahim Syam (1987). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan.al (2006).Sabran. (ii). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Raminah Hj. LATIHAN (i). Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. AKTIVITI (i).

jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. Selain itu. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. . Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. Ragam ayat . ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat.1997).TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. konsep ragam ayat. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. (Marzukhi Nyak Abdullah. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1. 2. Menjelaskan jenis-jenis ayat.

Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Kek lapis itu enak sekali.adjektif atau kata sendi nama.KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. (3). Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. Sebagai contoh. Sebagai contoh. 2. Maniam itu baik sungguh. (2). Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. ragam ayat. kata kerja. Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. (Lutfi Abas . perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et.al 2008).1975). Ramli sangat pandai bermain skuasy.

Seterusnya. ayat Melihat Paul. Dengan perkataan lain.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. Sebaliknya. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. dalam bahasa Melayu. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. 2. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. Oleh itu. (ayat aktif) . b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Contoh: (4) Amar menendang bola itu. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.

2. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. . Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Kanak-kanak (13). Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. 2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Budin (11). pipinya. buah durian.(7) Bola itu saya tendang. Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. sepanjang malam.2.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. di pantai Damai. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Pekerja (10). Ombak (14).

Contoh: (21). Kereta itu (18). Dunia ini penuh dengan dugaan. Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). lagi. Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. oleh anjing. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Kuih itu pagi tadi. Rusa itu (20).i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). . (22). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Saya sudah memiliki kereta baru. Dia pandai mengawal emosinya.Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Kereta itu (16). (23). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). 3.

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

al.Omar. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. . bandar selamat. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. bandar selamat. Emak Wan Seng (3).1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. atau sebelum dan sesudah frasa nama.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. peniaga sayur. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Emak (2). Seterusnya. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1).KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. 3. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Putrajaya (4).

Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. menggigit makanan. parsi. Frasa digunakan bagi membina ayat.1983). Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.al. Ibu (6). Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. memberi ceramah. baik akhlaknya. Atlet (8). 3. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. untuk pekerja sahaja. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. menduduki ujian. 2006).2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Jawa. Pelajar (9). Anak (11). Pegawai (10). namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). Dalam struktur binaan ayat. .

Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. wanita.mawar. kedua ketiga . Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak.

Bhd. atau akhbar tempatan. Asmah Hj. . PTS Professional Publishing Sdn. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama.Omar (1986) Pustaka. Abdullah Hassan et.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1.al (2008). Nahu Melayu Mutakhir.Bhd. 2. LATIHAN 1.al (2006) Sintaksis. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . Dalam peraturan ini. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.M) 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.sos cili (bukan cili sos) . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .

M. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.kentang goreng ( bukan goreng kentang) . Selain itu. Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) .sup kambing ( bukan kambing sup) .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .pisang goreng (bukan goreng pisang) . kekecualian hukum D . Lama-kelamaan. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa. Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .2 Kekecualian Hukum D .

Mohd.Ali. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. menteri pengangkutan. (16). menteri kanan. (14). 4. (20). Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. 2006) Dalam konteks ini. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. imam besar. (Abdullah Hassan. (18). (22). (17). Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. dan seumpamanya.Namun. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. (15). (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. . Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. (13).

sedikit. Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai. (28). sekelompok. Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus .(23). Kata bilangan tentu ii. Contoh: Segala. beberapa. .Kata bilangan pecahan. Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (29). Secara lebih khusus.Kata bilangan pisahan v. dan vi. Contoh ayat: (31). (27). banyak . (33).Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. 1993). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa. Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung. Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (32). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. i. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . (24). (25). Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman.Kata bilangan tak tentu iii. Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. sekalian. semua .Kata bilangan himpunan iv.

kesemua. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. (36). separuh. (39). Sabar itu adalah separuh daripada iman. kelima-lima. segelintir. Kedua. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (38). sebahagian Contoh ayat: (40). Contoh ayat: (34).dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. ketiga . Contoh: berpuluh-puluh. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. beratus-ratus. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. kedua-dua. Contoh: setengah. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. setiap. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. beribu-ribu. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). tiap-tiap Contoh ayat: (37). kedua.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. (42). contoh: pertama. Contoh: masing-masing. . Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. sepertiga. keseribu. (41). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir.

pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Tun. Tunku. Haji. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. 4. Puan . 2008). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.contoh ayat: (43). Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). (47). (44). (45). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . (48). Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia.

c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn. f) Lain masa.AKTIVITI 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tatabahasa Dewan. Tulis semula ayat. . LATIHAN 1.Bhd.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Apakah maksud hukum D-M? 2. Nik Safiah Karim et.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Bhd. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.Bhd. Hashim Hj. g) Sport rim kereta itu milik Romli.M. anda boleh bayar bil awal. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari.al (2008). BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.

ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. frasa kerja (FK). Sehubungan itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Malah.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja.1) Menganalisis binaan frasa kerja. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).6) . binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. iaitu frasa nama (FN). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.

0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa.al (2006). frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Dalam susunan ayat biasa. 5. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. .1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Menurut Abdullah Hassan et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.

Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Biarpun begitu. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. ayat (91) . terjatuh dan bergaduh.Contoh : Ayat Subjek (1). Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Emak (2). Contoh: (8). 5. (95). Emak Ahmad (3). Budak nakal itu terjatuh lagi.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Contoh : (5). mencipta lagu itu. meniup saksofon. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. . Dia selalu bergaduh. (10). menjual sayur di pasar. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Dalam ayat (94). Faisal tidur lena di bilik tidur. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Faisal tidur lena. P.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. (6). 5. Berdasarkan contoh ayat di atas. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. Pemuzik itu (4). (9). (7).2. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. dan (96).

Dalam ayat (11). (13).5. frasa kerja. (17). Dalam konteks ini . . Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. (16). Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (15). (18).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. (12) dan (13). Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. frasa adjektif dan frasa sendi nama.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Ibu menganyam tikar setiap hari. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. (12). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. (19). Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif.

Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Catatan: kejadian’. ‘tangan’. . Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. (23). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21).Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). ‘produk ’. (22). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. (24).

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd.AKTIVITI 1.Bhd. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. . Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur. atau akhbar tempatan.

TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat.1) . frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. Selain itu. Dalam perbincangan ini. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

(2).1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz.pernah) (1). Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. (3). 6. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). diberikan contoh ayat berkaitan. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. belum) .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Dalam hal ini. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Wan Malini akan memetik bunga di taman. ini atau masa hadapan. telah . Dalam susunan ayat biasa. (5).

Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. Contoh ayat: (6).Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. masih. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. akan. (13). 6. semoga dan untuk. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Dalam binaan predikat. . Apabila keadaan sedemikian berlaku. atau masa hadapan. boleh menerima ayat komplemen. supaya. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. dan dapat 6. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). Contoh: hendak. demi. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. (7). sudah. Contoh : telah. harus. mahu. mesti. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. (9). Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. (10). (8). Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Menurut Nik Safiah Karim et. (11). kini. Dia harus pulang ke kampung segera. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. boleh.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. sedang.al (2008).

Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. dan (17). Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. (16). dan frasa nama. (17). Yang pasti. Berdasarkan contoh ayat di atas. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. terjatuh dan bergaduh. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. Bagi kata kerja transitif. ayat (12) . Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. frasa adjektif.kepada . ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut.ke. Biarpun begitu. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen.(14). nama di. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa.pada jelas terdapat dalam . (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. 6. Dalam ayat (15).dari.daripada. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. (16).

(24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (26) Azman berlari pantas. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (27) Menteri berjalan megah. . (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. dalam . Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. untuk dan bagi. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. tahun lepas. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.

terhadap. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. . (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. sebagai. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. bak. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. bagai. mengenai. (43) Hidungnya mancung bak seludang. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya.kesamaan atau hampir sama. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau.

6. Nik Safiah Karim et. mengalami ix. melagukan v. .al (2006) Sintaksis. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. i. LATIHAN 1. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. memikirkan ii.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. memancing iv. bertolak iii. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. berjumpa x. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa (1993). Siti Hajar Abdul Aziz (2008). bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. AKTIVITI 1. Abdullah Hassan et. Hashim Hj. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja.Bhd. bersedia vii. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Kuala Lumpur. berupaya vi. Berdasarkan perkataan di bawah. Bahasa Melayu II. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap.al (2008) Tatabahasa Dewan. memutuskan viii.

Selain itu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . (1. kata penguat dan kata bantu dalam frasa. (1. penguat dan kata bantu. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. Dalam perbincangan ini. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . Sementara.Penguat .1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.2) .

Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. 7. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. . frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Dalam hal ini. Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.

[sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Dia kelihatan ceria. (5) . . Namun. Penglihatannya kabur. Salim sangat rajin.Contoh : (1) . (6) . Guru pelatih itu cergas (4) . Tanamannya subur.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. (3) . penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif.1. Dalam binaan predikat. Contoh: (2) . 7.

Lukisan itu paling cantik. Contoh: amat dan sungguh. (8) . nian (9) . Pakaian puteri itu cantik sekali. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif.7.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif.1.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. . benar.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Contoh: (7) . berdasarkan jenis-jenisnya. Rumahnya terlalu besar. Taman Bunga di istana itu indah nian. Kereta lembu itu lambat benar. (10) . (11) .  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling.

Contoh: (16). masih. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Anaknya sudah besar. sungguh telah pandai Contoh: (19). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. misalnya: masih amat jauh. AKTIVITI 1. (22). belum sangat cekap. 7. belum. Pekerja baru itu belum sangat cekap. Perangai anaknya terlalu amat sopan. . (18). Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Pekerja yang berkualiti harus cekap. (20). Contoh : sungguh amat. Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . (15). (21). belum terlalu lewat. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat.(12) . (23). sungguh masih muda. (17). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. terlalu amat. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Kubah masjid itu amat besar. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. (13) . Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat.

SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. jatuh bangunnya. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. letih lesunya. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. . Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. injak. di bumi Gaza ini.LATIHAN 1. sepak. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2006) Sintaksis. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Abdullah Hassan et. Hashim Hj.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). . Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et.al (2008) Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.Musa (1993). Bahasa Melayu II.

TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat. Dalam perbincangan ini. Selain itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.2) . boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang.(1. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. penguat dan kata bantu.(1. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen.2) Menghuraikan ayat komplemen.

Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. .1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Dalam hal ini. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 8. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.

(susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Dalam binaan predikat. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Kulitnya putih bersih. deras sekali. Dalam hal ini. laju. Contoh: (1) . Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. hebat sekali.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. lancar sekali. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Stadium itu sudah usang.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan.Contoh : 8. Warna bola itu merah tua.1. Contoh-contoh lain: (2). Pemuzik (8). Air sungai itu (7).1. Pelajar itu (6). . Amira (5).

Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8.8. (12). Contoh: (9).1. . (10). Kesannya. (11). Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008). LATIHAN 1. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.AKTIVITI 1.Bhd. Abdullah Hassan et. . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.Bhd. Nik Safiah Karim et. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II.

(1.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Selain itu. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini.6) . Dalam perbincangan ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.

akan bagi. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. (Abdullah Hassan et.al 2006).2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. dengan.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. (Nik Safiah Karim et. untuk. sampai. dan sebagainya. ke. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. daripada . hingga. tentang.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. pada. . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya. dari.al.kepada .oleh. 9.

2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).1.1. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).Contoh : 9. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Selain itu. Dalam hal ini.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) .1.

2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. Kerusi itu daripada kayu jati. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. (3). Kolam ikan di tepi taman. Namun. (2). Ahmad ke sekolah setiap hari. dengan bergaya dengan kayu - 9. Dalam sesetengah ayat lain.2. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Yushiro dari bandar raya Tokyo. (6). (keterangan bandingan) .2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. (4). frasa adjektif dan frasa nama. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. (5).2. 9. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. 9.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. Contoh: (1). Bahaman daripada keluarga seni. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. Hadiah ini untuk ibu Zarina.

tetapi. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? . Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. atau.(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. Dalam ayat (23). (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.(keterangan tujuan) (13).mandir di dalam dan luar bangunan. (keterangan pembuat) 9.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya.(keterangan hal) (11). (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.(keterangan tempat) (10).(8) Dahlan memasak pada waktu petang.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi.

.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. dalam perbincangan ini. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Namun dalam beberapa keadaan. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Pada asasnya. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. (akan sebagai kata sendi) Namun.

Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur.Bhd. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. .al (2008) Tatabahasa Dewan.

frasa . Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam perbincangan ini. (Nik Safiah Karim et.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Klausa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Ayat terdiri daripada binaan klausa. dan perkataan dalam ayat .1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. Frasa. Selain itu. Frasa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat.6) . frasa. perintah dan seruan dan sebagainya. Klausa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.dan perkataan. 2008). frasa. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata.al. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya.(1. ayat dasar dan ayat tunggal (1. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa.

baju. Frasa. Klausa. baju. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.al. kereta dan seumpamanya.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. seperti rumah. frasa dan perkataan. (Nik Safiah Karim et. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Malah sebenarnya. Contoh : (1). sekolah ialah komponen subjek ayat. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan.al (2006). 10. ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 2008). Subjek menyebut sesuatu perkara. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Menurut Abdullah Hassan et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. Dalam kumpulan . Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. Sekolah di tepi laut. kereta dan seumpamanya. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. klausa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat.

yang menjadi konstituen dalam ayat.al. Sementara. et. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. (2006). Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. (Nik Safiah karim.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.al 2006).3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. (2) Rumah langsir biru. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. (Nik Safiah Karim et. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. di tepi laut. [ klausa tak bebas] .al.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .perkataan kedua. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. 10. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna.menceritakan tentang subjek ayat. 10.

gempal. baju kurung. taman kata kerja : makan. menendang Kata adjektif : kurus. Jadi. sehelai baju kurung. daripada besi 10. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. tidur. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. ayah. kata sendi nama.al .ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. orang. sebagainya.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. Dalam struktur binaan ayat. melukis. baju. kata adjektif. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. Seremban. ke kedai. dan sebagainya. dari Johor. tampan kata sendi nama : di rumah. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. kata kerja. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. kata hubung. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. pucat. Contoh: kata nama: pelajar. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. 10. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. Frasa digunakan bagi membina ayat. kata tugas dan .

binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Predikat . Sementara.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. ke kedai runcit. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Namun. sangat tangkas. membaca kitab jawi. 10. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. sedang berehat. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Contoh: Subjek (1). sungguh pandai di Pusat Islam. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. Namun.

Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. (b) Ditebangnya pokok kayu itu.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . 2. AKTIVITI 1. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (7) (a) Kuih itu dimakannya. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. Jelas. (b) Di dalam almari baju itu. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. . Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. (b) Dimakannya kuih itu. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa.

al (2006) Sintaksis.Bhd.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. . Kuala Lumpur.Bhd. Bahasa Melayu II. Nik Safiah Karim et.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008) Tatabahasa Dewan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful