PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Perpindahan Ayat Ragam Ayat.

tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Walau bagaimanapun. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. dan masa anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. sumber-sumber pembelajaran. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. 1. 2. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. . Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.

Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. binaan ayat dalam bahasa Melayu.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . Tajuk ini berkaitan dengan ayat. Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. dan penggunaan kata sendi nama. (Sila rujuk . frasa. ayat dasar. dan ayat tunggal.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. susunan frasa adjektif. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat.Agihan Tajuk). Secara umumnya tajuk. perkataan. kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. klausa. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. pembahagian subjek dan predikat.sintaksis. Tajuk 4 . . Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu. unsur keterangan dan ayat komplemen. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan.

Perpindahan Ayat  Ragam Ayat.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 .

Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. . Menjelaskan definisi ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. iaitu klausa dan frasa. struktur binaan ayat. binaan subjek dan predikat 2. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan ayat dasar. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. klausa dan frasa. ialah satu ayat. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. frasa kerja (FK). Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Hasil dari binaan perkataan. klausa. iaitu ayat. Selain itu. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Ayat dasar dan ayat terbitan . frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. ayat terbitan.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. ayat dasar. frasa. Sehubungan itu. anda seharusnya dapat: 1. Menganalisis binaan ayat. iaitu frasa nama (FN).

Seterusnya. Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. Bajunya (FN) (4). Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat. 2008). Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. 1.al. penyusunan semula dan peluasan. Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. 1.struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2006). Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Ali (FN) (2).0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Pemburu itu (FN) (3). Contoh binaan ayat: Subjek (1). => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.

iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj.1. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. pegawai kastam itu. Subjek (8). Rahim Syam . => Pak Cik membaca surat khabar. Amin (6). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. amat cekap. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Contoh: Subjek (5). 1. Abang kandungku (7).Sabran. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. penyusunan semula atau peluasan. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. sedang berehat di bilik sebelah. Guru besar di sekolah baru itu (9).2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. abang kandungku. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. .1987).

Rahim Syam (1987). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006). LATIHAN (i).Bhd.Sabran. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Nik Safiah Karim et.(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Raminah Hj. Bahasa Melayu II. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). (ii). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. . AKTIVITI (i). Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. Selain itu.1997). Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Menjelaskan jenis-jenis ayat. konsep ragam ayat. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. (Marzukhi Nyak Abdullah. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. anda seharusnya dapat: 1. Ragam ayat . Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. 2. . Perpindahan Ayat Ragam Ayat. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.

Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa.al 2008). Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. 2. Kek lapis itu enak sekali. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. ragam ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). (Lutfi Abas . Ramli sangat pandai bermain skuasy. kata kerja.KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. (3). Maniam itu baik sungguh. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Sebagai contoh. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) .adjektif atau kata sendi nama. (2). Sebagai contoh.1975).

Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. 2. Dengan perkataan lain. Seterusnya. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Oleh itu. Sebaliknya. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. Contoh: (4) Amar menendang bola itu. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. (ayat aktif) . Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. ayat Melihat Paul. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. dalam bahasa Melayu. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu .

Budin (11). di pantai Damai. . Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. buah durian. Kanak-kanak (13). Pekerja (10). pipinya. 2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2.(7) Bola itu saya tendang. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). sepanjang malam. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ombak (14). (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu.2. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12).2.

Contoh: (21). Kuih itu pagi tadi. Dia pandai mengawal emosinya. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. (22). Rusa itu (20). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Saya sudah memiliki kereta baru.Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Dunia ini penuh dengan dugaan. Kereta itu (16). (23). Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu.i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). Kereta itu (18). . 3. Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). oleh anjing. lagi. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa.al. Emak (2). perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et.Omar. Putrajaya (4). bandar selamat.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. peniaga sayur. Emak Wan Seng (3). Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Seterusnya. 3. . disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. bandar selamat. atau sebelum dan sesudah frasa nama. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya.

Jawa. Pegawai (10). parsi. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. . frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. 3. menduduki ujian. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. memberi ceramah. baik akhlaknya. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). menggigit makanan. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).1983). 2006).2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Anak (11). Atlet (8). Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Frasa digunakan bagi membina ayat. Ibu (6). Pelajar (9).al. untuk pekerja sahaja. Dalam struktur binaan ayat.

kedua ketiga . pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki.mawar. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. wanita.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur.Omar (1986) Pustaka. LATIHAN 1. PTS Professional Publishing Sdn. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Hj.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et. 2.al (2008). Tatabahasa Dewan. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama.Bhd. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Abdullah Hassan et. Nahu Melayu Mutakhir. atau akhbar tempatan.Bhd.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .

Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .sos cili (bukan cili sos) . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).M) 4.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Dalam peraturan ini.TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.

Lama-kelamaan.nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .2 Kekecualian Hukum D . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) . kekecualian hukum D . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri . Selain itu.sup kambing ( bukan kambing sup) .pisang goreng (bukan goreng pisang) . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.M.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) ..

Contoh penggunaan dalam ayat: (12). (15). 4. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu.Namun. (18). (17). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. Mohd. imam besar. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (16). (Abdullah Hassan. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. (22). Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (13). 2006) Dalam konteks ini. (14). menteri pengangkutan. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. dan seumpamanya. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. .Ali. menteri kanan. (20). (21). hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar.

(33). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. 1993). sekalian. (29). Secara lebih khusus. Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih .(23). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai. beberapa.Kata bilangan pecahan. Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. sekelompok. Contoh ayat: (31).Kata bilangan tak tentu iii.Musa. i.Kata bilangan himpunan iv. Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung. Contoh: Segala. (25). Kata bilangan tentu ii. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . . (32). (27). dan vi. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26).Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.sedikit. banyak . semua . (28). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam.

kelima-lima. Contoh ayat: (34). (41). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. kedua. beratus-ratus. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. kesemua. (38). Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. (42). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. Contoh: berpuluh-puluh. beribu-ribu. keseribu. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. separuh. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. sepertiga.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kedua. Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah. Sabar itu adalah separuh daripada iman. (35). ketiga . tiap-tiap Contoh ayat: (37). Contoh: masing-masing. (36). setiap. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. kedua-dua. (39). sebahagian Contoh ayat: (40). contoh: pertama. . Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing.dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. segelintir.

konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. (48).Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. 2008). Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Gerai pertama menjadi perhatian pembeli.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Tunku. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus.contoh ayat: (43). Haji. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. (47). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. (45). Puan . Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. Tun. 4. (44).

Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Hashim Hj.M.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D.Bhd. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. f) Lain masa. Tulis semula ayat. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Bhd. anda boleh bayar bil awal.al (2008).AKTIVITI 1. Nik Safiah Karim et.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. g) Sport rim kereta itu milik Romli. Apakah maksud hukum D-M? 2. LATIHAN 1. .

1) Menganalisis binaan frasa kerja. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. frasa kerja (FK). iaitu frasa nama (FN). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.6) . terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. Sehubungan itu. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 5. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. . Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.al (2006).1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. Dalam susunan ayat biasa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Menurut Abdullah Hassan et.

. (95). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. 5.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. mencipta lagu itu. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Biarpun begitu. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. Budak nakal itu terjatuh lagi. 5. Emak Ahmad (3). Dalam ayat (94).Contoh : Ayat Subjek (1). (6). Emak (2). Dia selalu bergaduh.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. terjatuh dan bergaduh. Berdasarkan contoh ayat di atas. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. (7). P. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Faisal tidur lena. Pemuzik itu (4). (10). dan (96).2. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Contoh: (8). menjual sayur di pasar. Contoh : (5). meniup saksofon. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. ayat (91) . Faisal tidur lena di bilik tidur. (9).

Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif.5. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Dalam ayat (11). frasa adjektif dan frasa sendi nama. (17). (12) dan (13). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. (13). Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. (12). Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. (18). Ibu menganyam tikar setiap hari. frasa kerja.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. . Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (16). (15). Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). (19). Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Dalam konteks ini .3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut.

‘produk ’. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Catatan: kejadian’. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). . Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. (22). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. (23).Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). ‘tangan’. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. (24).

Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.al (2006) Sintaksis. Abdullah Hassan et. Bahasa Melayu II.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.AKTIVITI 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. atau akhbar tempatan. PTS Professional Publishing Sdn. . Kuala Lumpur. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1.

Selain itu. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Dalam perbincangan ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1.1) . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja.TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat.

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. diberikan contoh ayat berkaitan. 6. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. Dalam susunan ayat biasa. Dalam hal ini. (5). frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. ini atau masa hadapan. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Wan Malini akan memetik bunga di taman.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. (2). telah . Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek.pernah) (1). Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . belum) . frasa kerja berfungsi sebagai predikat. (3). dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6.

Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. masih. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). (13). boleh menerima ayat komplemen. supaya. (9).Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. dan dapat 6. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. akan. Dia harus pulang ke kampung segera. (8). Contoh ayat: (6).2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. sudah. . mesti. atau masa hadapan. Menurut Nik Safiah Karim et. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. mahu. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. Contoh : telah. (11). belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. boleh. harus. Apabila keadaan sedemikian berlaku. demi. semoga dan untuk. sedang. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. (7). kini. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Dalam binaan predikat. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando.al (2008). (10). Contoh: hendak. 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat.

Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. (16). (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur.kepada . Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. 6. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15).pada jelas terdapat dalam .daripada. terjatuh dan bergaduh. Yang pasti.(14). nama di. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. Berdasarkan contoh ayat di atas. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Bagi kata kerja transitif. frasa adjektif. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. (17). ayat (12) .4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. dan frasa nama.ke.dari. Biarpun begitu. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. dan (17). (16). Dalam ayat (15). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk.

Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. tahun lepas. untuk dan bagi. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. dalam . . Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (27) Menteri berjalan megah. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. (26) Azman berlari pantas. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya.

(viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. bagai. . (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.kesamaan atau hampir sama. mengenai. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. terhadap. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. sebagai. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung .(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. bak. (43) Hidungnya mancung bak seludang.

Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. mengalami ix. . memancing iv. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Kuala Lumpur.Bhd.Musa (1993). Nik Safiah Karim et. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.6. i. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. memutuskan viii. memikirkan ii.Bhd. Abdullah Hassan et. bersedia vii. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. AKTIVITI 1. LATIHAN 1. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2006) Sintaksis. Berdasarkan perkataan di bawah. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Hashim Hj. melagukan v. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. berupaya vi. bertolak iii. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. berjumpa x.al (2008) Tatabahasa Dewan. PTS Professional Publishing Sdn.

Sementara.Penguat .2) .Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. (1. (1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Selain itu. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . penguat dan kata bantu. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. kata penguat dan kata bantu dalam frasa.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . Dalam perbincangan ini.

Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Dalam susunan ayat biasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. . 7. Dalam hal ini.

kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif.Contoh : (1) . Guru pelatih itu cergas (4) . Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. (3) . Tanamannya subur. Namun. .1. Salim sangat rajin. 7. Dalam binaan predikat. Dia kelihatan ceria. Contoh: (2) . (5) . (6) . penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Penglihatannya kabur.

iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. . berdasarkan jenis-jenisnya.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. Contoh: amat dan sungguh. Contoh: (7) .2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Taman Bunga di istana itu indah nian.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Rumahnya terlalu besar. (8) .  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Pakaian puteri itu cantik sekali.7. nian (9) . (10) . (11) . benar. Kereta lembu itu lambat benar.1. Lukisan itu paling cantik.

Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. (15). Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. belum. Contoh : sungguh amat. (17). 7. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. belum sangat cekap. Perangai anaknya terlalu amat sopan. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). sungguh masih muda. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. masih. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. (20). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Anaknya sudah besar. Contoh: (16). . sungguh telah pandai Contoh: (19). Pekerja baru itu belum sangat cekap. Pekerja yang berkualiti harus cekap. (18). (22). terlalu amat.(12) . Kubah masjid itu amat besar. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. belum terlalu lewat. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. (23). (21). Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . AKTIVITI 1.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. (13) . Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. misalnya: masih amat jauh.

hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. jatuh bangunnya. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. sepak. injak.LATIHAN 1. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. . Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. di bumi Gaza ini. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. letih lesunya. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis.

al (2006) Sintaksis. Hashim Hj. Bahasa Melayu II.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et.Musa (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. Abdullah Hassan et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. .BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.

TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat.2) Menghuraikan ayat komplemen. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.2) . anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.(1. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam perbincangan ini.(1. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. penguat dan kata bantu. Selain itu. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Dalam hal ini.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. . 8. Dalam susunan ayat biasa.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.

Pelajar itu (6). Contoh: (1) . frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Air sungai itu (7). [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif.1. Kulitnya putih bersih. lancar sekali. . deras sekali. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4).1. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Dalam hal ini. (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. Pemuzik (8). hebat sekali. Stadium itu sudah usang. laju. Dalam binaan predikat.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). Amira (5). Warna bola itu merah tua. Contoh-contoh lain: (2). [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu.Contoh : 8.

Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. (12). (10). Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. (11).1. . Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8.8. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Kesannya. ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. Contoh: (9).3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu.

Nik Safiah Karim et. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Bahasa Melayu II. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). LATIHAN 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.AKTIVITI 1. Abdullah Hassan et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. .

6) .1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.(1. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. Selain itu. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat .TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Dalam perbincangan ini.

untuk. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. .oleh. akan bagi. dengan. (Abdullah Hassan et. (Nik Safiah Karim et. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. ke.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. tentang.al. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. dari. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. sampai.al 2006). hingga. pada.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. dan sebagainya. daripada .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9.kepada . 9. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.

1.1. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah. Selain itu. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) . Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Dalam hal ini.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).Contoh : 9. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).

2. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. Ahmad ke sekolah setiap hari. frasa sendi nama hadir selepas subjek. (2). Yushiro dari bandar raya Tokyo. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Bahaman daripada keluarga seni. (4). 9.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. 9. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. Kolam ikan di tepi taman. Namun. Hadiah ini untuk ibu Zarina.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. (5). Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. Contoh: (1). Dalam sesetengah ayat lain. (6). dengan bergaya dengan kayu - 9.2. (3). Kerusi itu daripada kayu jati.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. frasa adjektif dan frasa nama. (keterangan bandingan) .

tetapi. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.Hang Tuah menikam lanun dengan keris.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? . frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua.(keterangan tujuan) (13).3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.(keterangan tempat) (10).(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model.(keterangan hal) (11).Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. (keterangan pembuat) 9. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.mandir di dalam dan luar bangunan.Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. atau. Dalam ayat (23). (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam.(8) Dahlan memasak pada waktu petang.

Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. (akan sebagai kata sendi) Namun. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. Namun dalam beberapa keadaan. Pada asasnya. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. dalam perbincangan ini. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. . (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya.

Bahasa Melayu II.Bhd. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis.Bhd. Nik Safiah Karim et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur. .al (2008) Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1. frasa. Frasa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar.dan perkataan. dan perkataan dalam ayat . ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. Klausa. frasa .al. frasa. Frasa. Klausa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Dalam perbincangan ini. ayat dasar dan ayat tunggal (1. (Nik Safiah Karim et. Selain itu.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Ayat terdiri daripada binaan klausa. perintah dan seruan dan sebagainya.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.6) . serta mengandungi intonasi yang sempurna. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. 2008). frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. kereta dan seumpamanya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. (Nik Safiah Karim et. baju. Dalam kumpulan . ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. Klausa. Contoh : (1). Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. 2008). Menurut Abdullah Hassan et. kereta dan seumpamanya. frasa dan perkataan. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Subjek menyebut sesuatu perkara. Frasa.al. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Malah sebenarnya. baju. serta mengandungi intonasi yang sempurna.al (2006). 10. Sekolah di tepi laut. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. klausa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. sekolah ialah komponen subjek ayat. seperti rumah.

al. et. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Sementara. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. di tepi laut. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. (2006). 10.al 2006). langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. yang menjadi konstituen dalam ayat. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. (Nik Safiah Karim et.menceritakan tentang subjek ayat. (2) Rumah langsir biru.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan.al. (Nik Safiah karim. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. 10. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. [ klausa tak bebas] .perkataan kedua.

4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. ke kedai. melukis. Dalam struktur binaan ayat. taman kata kerja : makan. gempal. pucat. kata kerja. dari Johor. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. baju kurung. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.al . Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. ayah. baju. Jadi. kata hubung. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. kata sendi nama. kata adjektif. Seremban. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. orang. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. Frasa digunakan bagi membina ayat.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. 10.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. kata tugas dan . menendang Kata adjektif : kurus. sebagainya. Contoh: kata nama: pelajar. dan sebagainya. sehelai baju kurung. tidur. daripada besi 10. tampan kata sendi nama : di rumah. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.

Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Namun. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Sementara. sedang berehat. 10. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Namun. Predikat . Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. ke kedai runcit. sungguh pandai di Pusat Islam. Contoh: Subjek (1). ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. membaca kitab jawi. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. sangat tangkas.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat.

Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. (b) Dimakannya kuih itu.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . (b) Di dalam almari baju itu. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. Jelas. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. (7) (a) Kuih itu dimakannya. 2. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. . AKTIVITI 1. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

Abdullah Hassan et. . Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II.al (2008) Tatabahasa Dewan. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.Bhd.al (2006) Sintaksis.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.