PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

Perpindahan Ayat Ragam Ayat.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .

Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. sumber-sumber pembelajaran. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 2. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. dan masa anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Walau bagaimanapun. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. . Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. 1.

Secara umumnya tajuk. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. susunan frasa adjektif.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. . Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. ayat dasar. Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu. perkataan. pembahagian subjek dan predikat. klausa. Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. unsur keterangan dan ayat komplemen. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 4 .Agihan Tajuk). Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. (Sila rujuk . Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama. frasa.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu.sintaksis. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. dan ayat tunggal. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. binaan ayat dalam bahasa Melayu. kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. dan penggunaan kata sendi nama. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu.

AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 . Perpindahan Ayat  Ragam Ayat.

Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. ialah satu ayat. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. frasa. klausa. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. binaan ayat dasar. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. . Menganalisis binaan ayat. klausa dan frasa. Selain itu. iaitu klausa dan frasa. Hasil dari binaan perkataan. Sehubungan itu. Ayat dasar dan ayat terbitan . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Menjelaskan definisi ayat. frasa kerja (FK). iaitu frasa nama (FN). anda seharusnya dapat: 1. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). ayat dasar. iaitu ayat. struktur binaan ayat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. binaan subjek dan predikat 2. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. ayat terbitan.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat.

Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . 2008). 2006). iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. penyusunan semula dan peluasan. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. Seterusnya. 1.KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat.al. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Bajunya (FN) (4). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . Pemburu itu (FN) (3). => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Ali (FN) (2). serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. 1.

Amin (6). Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. . Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. abang kandungku. 1.1987). Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar.Sabran. amat cekap. Abang kandungku (7). Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Contoh: Subjek (5). sedang berehat di bilik sebelah. pegawai kastam itu. Rahim Syam . penyusunan semula atau peluasan. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Guru besar di sekolah baru itu (9). Subjek (8). => Pak Cik membaca surat khabar.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat.1. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin.

AKTIVITI (i). Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Raminah Hj. (ii). LATIHAN (i).Sabran. Bahasa Melayu II.Bhd. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Tatabahasa Dewan. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa.al (2006). .Rahim Syam (1987).

. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Selain itu. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. anda seharusnya dapat: 1. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Menjelaskan jenis-jenis ayat. Ragam ayat .TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. konsep ragam ayat. (Marzukhi Nyak Abdullah. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. 2.1997).

Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.adjektif atau kata sendi nama. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. Sebagai contoh.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. 2. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. Maniam itu baik sungguh. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. Ramli sangat pandai bermain skuasy. (2).al 2008).KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. (3). kata kerja. (Lutfi Abas . Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Kek lapis itu enak sekali.1975).0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. ragam ayat. Sebagai contoh.

2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. dalam bahasa Melayu. Dengan perkataan lain. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. (ayat aktif) . Contoh: (4) Amar menendang bola itu. ayat Melihat Paul. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Oleh itu. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Seterusnya. 2. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Sebaliknya.

Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Pekerja (10). Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. pipinya.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.2. Ombak (14). Kanak-kanak (13). Budin (11). sepanjang malam. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. di pantai Damai. . Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. 2. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9).(7) Bola itu saya tendang. buah durian.2.

(22). Kuih itu pagi tadi. . oleh anjing.i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). Contoh: (21). Rusa itu (20).Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. (23). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). Kereta itu (16). Kereta itu (18). 3. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. lagi. Dunia ini penuh dengan dugaan. Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. Dia pandai mengawal emosinya. Saya sudah memiliki kereta baru.

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

bandar selamat. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1).1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. .Omar. Emak (2). peniaga sayur. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Emak Wan Seng (3). perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. bandar selamat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Putrajaya (4). Seterusnya. atau sebelum dan sesudah frasa nama. 3. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa.al.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.

Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. parsi. 3.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). menduduki ujian. Pelajar (9). frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Jawa. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).1983).2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. untuk pekerja sahaja. Pegawai (10). Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Frasa digunakan bagi membina ayat. baik akhlaknya. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. 2006). (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. memberi ceramah. Ibu (6). Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Dalam struktur binaan ayat.al. menggigit makanan. . Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Anak (11). Atlet (8).

Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. kedua ketiga .mawar. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. wanita. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak.

Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. PTS Professional Publishing Sdn. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Tatabahasa Dewan.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Omar (1986) Pustaka. atau akhbar tempatan.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. LATIHAN 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et.al (2008). Nahu Melayu Mutakhir. Asmah Hj. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. . 2. Abdullah Hassan et.Bhd.

Dalam peraturan ini.TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: . unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.sos cili (bukan cili sos) .1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).M) 4.

M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.pisang goreng (bukan goreng pisang) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.sup kambing ( bukan kambing sup) . Selain itu.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . kekecualian hukum D . Lama-kelamaan.M. Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .2 Kekecualian Hukum D ..kentang goreng ( bukan goreng kentang) .M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .

Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. (13). (15). Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. 2006) Dalam konteks ini. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (18). imam besar. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. dan seumpamanya. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. (22). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. (21). (16). menteri pengangkutan. menteri kanan. (Abdullah Hassan. (17). Mohd. Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari.Namun.Ali. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (14). (20). 4. Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. .

Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam.Musa. Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . beberapa.Kata bilangan pisahan v. (28). . (29). (25).Kata bilangan tak tentu iii. 1993).Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. banyak . Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. semua . (27). (33). kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj. Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung. sekalian. dan vi. Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. sekelompok. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. Kata bilangan tentu ii. (24). Contoh ayat: (31).Kata bilangan pecahan.(23).sedikit. i. Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Secara lebih khusus. Contoh: Segala.

Sabar itu adalah separuh daripada iman. ketiga . segelintir. Kedua. kesemua. kedua. (42). Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (36). beribu-ribu. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. tiap-tiap Contoh ayat: (37).dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. Contoh: masing-masing. (38). Contoh ayat: (34). Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. contoh: pertama. (41). (35). keseribu.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. sepertiga. sebahagian Contoh ayat: (40). kedua-dua. (39). Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. . kelima-lima. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. Contoh: setengah. setiap. beratus-ratus. separuh. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Contoh: berpuluh-puluh. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali.

Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Puan . Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Haji. (45). Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. (48).4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. 2008). (47). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Tunku.contoh ayat: (43). pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Tun. 4. (44). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan.

Bhd. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Apakah maksud hukum D-M? 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et.AKTIVITI 1. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. g) Sport rim kereta itu milik Romli.Bhd. f) Lain masa.al (2008). Hashim Hj.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis.Bhd. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. Nik Safiah Karim et. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Tulis semula ayat. LATIHAN 1. PTS Professional Publishing Sdn.M.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. anda boleh bayar bil awal. Tatabahasa Dewan. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal.

iaitu frasa nama (FN). anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa kerja (FK). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.1) Menganalisis binaan frasa kerja. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Sehubungan itu.TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. Malah.6) .

1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz. 5. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa.al (2006). frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Menurut Abdullah Hassan et. (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.

Faisal tidur lena. . (9). Biarpun begitu. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. ayat (91) . Emak Ahmad (3). Dalam ayat (94). 5. menjual sayur di pasar. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Faisal tidur lena di bilik tidur.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. (95). 5.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. (10). dan (96). (6). Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. mencipta lagu itu.2.Contoh : Ayat Subjek (1). Dia selalu bergaduh. meniup saksofon. terjatuh dan bergaduh. Budak nakal itu terjatuh lagi. P. (7). Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Contoh : (5). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Berdasarkan contoh ayat di atas. Emak (2). Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Pemuzik itu (4). (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Contoh: (8).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain.

Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. . Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. Dalam konteks ini . (12).3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. (19). (17). (16). Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Ibu menganyam tikar setiap hari. Dalam ayat (11).5. (18). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. (15). Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. frasa kerja. (13). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. (12) dan (13). Mahmud membaiki radio yang telah rosak. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan.

Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. (23). Catatan: kejadian’. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. . (24).Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). (22). ‘tangan’. ‘produk ’. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1.al (2006) Sintaksis.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. . atau akhbar tempatan. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.AKTIVITI 1.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Abdullah Hassan et. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif.TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Selain itu.1) . Dalam perbincangan ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. belum) . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Wan Malini akan memetik bunga di taman. diberikan contoh ayat berkaitan. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6.pernah) (1). Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. 6. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dalam hal ini. Dalam susunan ayat biasa. telah . Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . ini atau masa hadapan. (2). (3).KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. (5).1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz.

Dalam binaan predikat. Contoh: hendak. Contoh : telah. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Contoh ayat: (6). semoga dan untuk. (11). Menurut Nik Safiah Karim et. akan. sedang. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. masih. Dia harus pulang ke kampung segera. dan dapat 6. kini. boleh menerima ayat komplemen. Apabila keadaan sedemikian berlaku. (13). maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12).al (2008). mesti. (7). belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. boleh. . sudah. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. (10). Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. supaya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. mahu. demi. atau masa hadapan. (8). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. 6. (9). Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. harus.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan.

dari. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. (16). Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. dan (17). nama di. (17). Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Berdasarkan contoh ayat di atas. frasa adjektif. dan frasa nama.daripada.(14). (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut.kepada . Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. Bagi kata kerja transitif. terjatuh dan bergaduh. Biarpun begitu. Yang pasti. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. ayat (12) .pada jelas terdapat dalam . (16).ke. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. Dalam ayat (15). Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. 6. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk.

tahun lepas. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. . (27) Menteri berjalan megah. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. dalam . (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (26) Azman berlari pantas. untuk dan bagi.

(36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. bak. . ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . (43) Hidungnya mancung bak seludang. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. sebagai. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya.kesamaan atau hampir sama. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . terhadap. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. mengenai. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. bagai.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Hashim Hj.al (2008) Tatabahasa Dewan. bertolak iii. PTS Professional Publishing Sdn. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. memancing iv. bersedia vii. Abdullah Hassan et. berupaya vi.Musa (1993).Bhd. mengalami ix. Nik Safiah Karim et. AKTIVITI 1. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. melagukan v. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. . Siti Hajar Abdul Aziz (2008). i. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Bahasa Melayu II. LATIHAN 1.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur. memutuskan viii.Bhd.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Berdasarkan perkataan di bawah.6. berjumpa x. memikirkan ii. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap.

TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu .Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kata penguat dan kata bantu dalam frasa. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.Penguat . Dalam perbincangan ini. (1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.2) . (1. Sementara. Selain itu. penguat dan kata bantu. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Dalam hal ini.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. 7. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. . Dalam susunan ayat biasa. Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.

(6) . . Salim sangat rajin. Namun. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. (3) . Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif.Contoh : (1) . kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Dia kelihatan ceria. Penglihatannya kabur. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. 7.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Contoh: (2) .1. Dalam binaan predikat. (5) . Tanamannya subur. Guru pelatih itu cergas (4) .

(11) . Rumahnya terlalu besar. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Kereta lembu itu lambat benar. nian (9) . Contoh: amat dan sungguh.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh: (7) . . benar. Lukisan itu paling cantik. Pakaian puteri itu cantik sekali.1. berdasarkan jenis-jenisnya.7.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. (8) . Taman Bunga di istana itu indah nian.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. (10) .

Perangai anaknya terlalu amat sopan. sungguh masih muda. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Contoh : sungguh amat. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Contoh: (16). Pekerja yang berkualiti harus cekap. sungguh telah pandai Contoh: (19). . (18). belum terlalu lewat. Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar .(12) . (23). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. masih. terlalu amat. Kubah masjid itu amat besar. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). misalnya: masih amat jauh. (15). (21). Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Anaknya sudah besar. belum sangat cekap. (13) . AKTIVITI 1. belum. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. (20). Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (17). Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Pekerja baru itu belum sangat cekap. 7. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. (22).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif.

di bumi Gaza ini. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. injak. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. sepak. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. . dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. jatuh bangunnya. letih lesunya. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga.LATIHAN 1.

Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et.al (2008) Tatabahasa Dewan. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Hashim Hj. .Musa (1993). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

(1. penguat dan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk.2) . anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.2) Menghuraikan ayat komplemen. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Selain itu. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.(1. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Dalam perbincangan ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.

Dalam hal ini.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. 8. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. .

Pemuzik (8). deras sekali. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). Contoh-contoh lain: (2). Air sungai itu (7). Dalam hal ini.Contoh : 8. Contoh: (1) .1. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Pelajar itu (6). Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Warna bola itu merah tua. Amira (5). Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam binaan predikat. hebat sekali. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. .1. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. laju. Kulitnya putih bersih. (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. lancar sekali. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Stadium itu sudah usang.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.

(12). . (11). Contoh: (9). ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8.8. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. (10). Kesannya.1.

Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini.Bhd. LATIHAN 1.AKTIVITI 1. Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2006) Sintaksis. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Bahasa Melayu II. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. .

Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Selain itu.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini.6) .(1. Dalam perbincangan ini. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.

(Abdullah Hassan et.al. dan sebagainya. ke. pada. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. akan bagi.al 2006). Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. . (Nik Safiah Karim et.kepada . tentang.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. untuk. sampai. daripada .oleh. dengan. dari. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. 9.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. hingga. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.

1. Selain itu.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) . Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).1.Contoh : 9.1. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Dalam hal ini.

2. Contoh: (1). frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. Kolam ikan di tepi taman.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. 9. Hadiah ini untuk ibu Zarina. Ahmad ke sekolah setiap hari. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Bahaman daripada keluarga seni.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. (3). Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. Namun. (5). Dalam sesetengah ayat lain. dengan bergaya dengan kayu - 9. (keterangan bandingan) . Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.2.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. (4). (6). frasa adjektif dan frasa nama. (2). 9.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Kerusi itu daripada kayu jati. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. Yushiro dari bandar raya Tokyo.

(28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? .(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam.(8) Dahlan memasak pada waktu petang. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. atau.(keterangan hal) (11). (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya.(keterangan tujuan) (13). (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.mandir di dalam dan luar bangunan.(keterangan tempat) (10).(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (keterangan pembuat) 9. tetapi. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. Dalam ayat (23). terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.

Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. Pada asasnya.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. (akan sebagai kata sendi) Namun. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Namun dalam beberapa keadaan. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. dalam perbincangan ini. . perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat.

al (2008) Tatabahasa Dewan.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur.Bhd.Bhd. Bahasa Melayu II. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Abdullah Hassan et. . Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.

Ayat terdiri daripada binaan klausa. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. (Nik Safiah Karim et.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. frasa. frasa. Frasa. perintah dan seruan dan sebagainya.(1.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Frasa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.al. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. Klausa. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. dan perkataan dalam ayat . 2008). serta mengandungi intonasi yang sempurna. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Selain itu. ayat dasar dan ayat tunggal (1. Klausa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. Dalam perbincangan ini.6) . Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya.dan perkataan. frasa .

Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. sekolah ialah komponen subjek ayat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. Contoh : (1). frasa dan perkataan. 2008). Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Menurut Abdullah Hassan et. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. seperti rumah. klausa. Subjek menyebut sesuatu perkara. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Dalam kumpulan . Malah sebenarnya. kereta dan seumpamanya. 10. baju. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. Sekolah di tepi laut.al (2006). ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu.al. kereta dan seumpamanya. Klausa. (Nik Safiah Karim et. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Frasa. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. baju.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat.

Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. (Nik Safiah karim. 10. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. di tepi laut.perkataan kedua. [ klausa tak bebas] . (2006).al. 10. yang menjadi konstituen dalam ayat.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan.al 2006). langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.menceritakan tentang subjek ayat. (2) Rumah langsir biru. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. et. Sementara. (Nik Safiah Karim et.al.

kata adjektif. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. kata hubung. Frasa digunakan bagi membina ayat. baju. pucat. Seremban. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. menendang Kata adjektif : kurus. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Contoh: kata nama: pelajar. ke kedai. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. ayah. Jadi. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. sehelai baju kurung. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. melukis. kata sendi nama. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. kata tugas dan . gempal. taman kata kerja : makan. sebagainya. dan sebagainya. baju kurung. orang. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Dalam struktur binaan ayat. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. tidur. 10. kata kerja. tampan kata sendi nama : di rumah. dari Johor. daripada besi 10.al . Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju.

Namun. Namun.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Predikat . yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. membaca kitab jawi. ke kedai runcit. sungguh pandai di Pusat Islam. sedang berehat.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. 10. Sementara. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Contoh: Subjek (1). (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. sangat tangkas.

(b) Di dalam almari baju itu. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. . 2. Jelas. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. AKTIVITI 1. (b) Dimakannya kuih itu. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. (7) (a) Kuih itu dimakannya.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa.

Bhd.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur.Bhd. . Abdullah Hassan et. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis.Bhd. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful