P. 1
RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan

RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan

|Views: 315|Likes:
Published by Invisible People
RBT 2
RBT 2

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Invisible People on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2015

pdf

text

original

PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MO ODUL M MAJOR R RBT 3 3104

TE EKNO OLOG GI TAN NAM MAN S SAYU URAN DAN N H HIAS SAN

IN NSTITUT PE ENDIDIKAN N GURU K KEMENTERI IAN PELAJ JARAN MAL LAYSIA ARAS 1, ENT TERPRISE BUILDING 3, A BLOK 2200, PERSIARA AN APEC, CY 3000 CYBERJAYA YBER 6, 63 Berkuat kua asa pada Ju un 2011

h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek, roha ani, emos si, dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. . Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan, berketr rampilan, berak khlak penget mulia, bertang ggungjawa ab, dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga, mas syarakat, d dan negara a.

Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia, m berpandangan progres sif dan k, bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra, menjam min perkem mbangan in ndividu, m a suatu masyarak kat yang bersatu padu, dan memelihara demok kratik, progresif, dan berdisiplin.

Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia
Hak cipta te erpelihara. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial, tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel, ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n, sama ada secara elektron nik, fotokopi, mekanik, ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

0 Sipnosis 2.1 Hasil Pembelajaran 2.1 Hasil Pembelajaran 4.0 Sipnosis 4.3 .3 Tajuk 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 4.1 Hasil Pembelajaran 3.2 Kerangka Tajuk 1.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teknologi Tanaman Sayur-Sayuran dan Hiasan 1.0 Sipnosis 3.3 Tajuk 3 Penyediaan Tapak Penanaman SayurSayuran 3.3 Tajuk 2 Dokumentasi Dan Penyimpanan Rekod 2.2 Kerangka Tajuk 2.1 Hasil Pembelajaran 1.0 Sipnosis 1.2 Kerangka Tajuk 3.2 Kerangka Tajuk 4.

1 Hasil Pembelajaran 8.2 Kerangka Tajuk 7.0 Sipnosis 8.1 Hasil Pembelajaran 9.2 Kerangka Tajuk 8.0 Sipnosis 10.1 Hasil Pembelajaran 6.Tajuk 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran 5.1 Hasil Pembelajaran 5.2 Kerangka Tajuk 10.3 ii .1 Hasil Pembelajaran 10.3 Tajuk 10 Rekacipta Landskap 10.2 Kerangka Tajuk 9.2 Kerangka Tajuk 6.2 Kerangka Tajuk 5.3 Tajuk 9 Penjagaan Tanaman Hiasan 9.0 Sipnosis 5.0 Sipnosis 7.3 Tajuk 7 Teknologi PembiakanTanaman Hiasan 7.3 Tajuk 6 Teknologi Penanaman Sayuran-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi 6.1 Hasil Pembelajaran 7.0 Sipnosis 9.3 Tajuk 8 Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas 8.0 Sipnosis 6.

3 Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul iii .2 Kerangka Tajuk 11.0 Sipnosis 11.1 Hasil Pembelajaran 11.Tajuk 11 Penerapan Unsur Pedagogi 11.

dan masa anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali 70 60 70 62 70 65 vi . Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. sumber-sumber pembelajaran. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.

Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 2. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Setelah membaca vii . 1. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.

Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 3. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. 5. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 4. viii .

. 2. Keperluan kursus ( Nature of Subject) berkenaan. 3. Maklumat tentang aktivit atau latihan dalam modul ini. Bahan sokongan atau kemudahan yang dapat membantu pembelajaran kendiri modul itu. 5. Perkara-perkara yang perlu ditulis merangkumi aspek yang berikut: 1. Penerangan ringkas kursus berkenaan. Tajuk-tajuk dalam modul.Pengenalan Memberikan penerangan ringkas dan padat mengenai kursus ini serta tajuk-tajuk dipilih untuk dimodulkan. 4.

JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK/TOPIK 1 Pengenalan Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 5 2 Dokumentasi dan Penyimpanan Rekod 3 3 Penyediaan Tapak Penanaman Sayuran 2 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 7 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Teknologi Penanaman Sayur-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi Teknologi Pembiakan Tanaman Hiasan Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas Tanaman Tumbuhan Hiasan Penjagaan Tanaman Hiasan Rekacipta Landskap Penerapan Unsur Pedagogi 3 6 7 8 9 10 11 8 3 9 2 10 8 60 JUMLAH .AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: RBT 3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan Kandungan modul ini dibahagi kepada _____ tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

.

2. Menjelaskan kepentingan jenis-jenis tanaman sayur-sayuran. 3. jenis-jenis tanaman sayursayuran dan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran Hasil Pembelajaran 1. kepentingan. Menjelaskan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran Kerangka Konsep Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR-SAYURAN Sejarah perkembangan sayuran Kepentingan Jenis sayuran Potensi . Menjelaskan sejarah perkembangan sayur-sayuran.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR.SAYURAN SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang sejarah perkembangan.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 1. 1.1 Sejarah perkembangan sayur-sayuran Lebih daripada 50 jenis sayur ditanam di Semenanjung Malaysia sama ada di dataran tanah rendah atau di dataran tanah tinggi. Pengeluaran beberapa jenis sayur di Semenanjung Malaysia masih belum cukup untuk menampung keperluan tempatan. Penanaman sayuran perdagangan dikenali juga pekebunan pasaran dan kebanyakannya berdekatan dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan pemasarannya. pegawai pertanian.2 Kepentingan industri sayur-sayuran Kepentingan sayur-sayuran dari segi ekonomi seperti pengeluaran yang tidak mencukupi dan harga yang tidak menentu. garam mineral. Dalam tahun 1985. Ini menjadikan sayuran serat protein (fiber) dan sembelit.3 Jenis Sayur-sayuran . Kebanyakan sayur di Malaysia ditanam secara kecil-kecilan dengan keluasan di antara 0. cuaca.2-1. Mempelbagaikan peluang pekerjaan (seperti penanam. pegawai pemasaran. karbohidrat.0 Pengenalan Sayur-sayuran adalah kumpulan tumbuhan yang penting dalam pemakanan manusia. peruncit. penyakit satu aktiviti sebagai pertanian yang sangat penting dan meluas di negara ini. Perubahan pengeluaran disebabkan oleh luas kawasan. Sayur-sayuran sering ditanam di kawasan rumah atau kebun sayuran perdagangan. Lembah Kinta dan Taiping (Perak) serta Cabang Empat dan Wakaf Stan (Kelantan). Menambah pendapat melalui import dan eksport dan merupakan sumber pemakanan yang sangat penting di samping mempunyai nilai estetika. 1. jenis sayur. pengilang. Tangkak dan Kulai (Johor).2 ha. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran bagi setiap tahun sukar ditentukan. pemborong. penyelidik dan sebagainya). luas kawasan yang ditanam dengan sayur-sayuran ialah 14.447 ha Kawasan utama ialah Cameron Highlands (Pahang). Ianya dimakan secara mentah atau selepas dimasak. 1. Kekurangan sayur-sayuran dalam sajian menyebabkan kekurangan vitamin dan bahan galian. pembekal input pertanian. harga dan juga permintaan pada masa tertentu. Banting dan Tanjong Karang (Selangor). Ia membekalkan dan mengandungi pelbagai nutrien seperti vitamin.

sawi bunga. tomato 4 Akar/umbisi halia. 1 Jenis Sayuran Daun Contoh bayam. kailan dan kangkung 2 Kekacang kacang botor/kelisa. kacang tanah dan kacang panjang 3 Buah bendi.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Sayur-sayuran boleh dibahagikan kepada empat jenis utama mengikut bahagianbahagian makanan. terung. Bil. kundur. sawi putih. keladi Jadual 1: Jenis sayur-sayuran 1. lobak merah. ubi sengkuang. salad. ubi keledek. cili. lobak putih. timun.2009 dan isu semasa tentang penanaman sayur di negara ini dalam tempoh tersebut.4 Potensi industri sayur-sayuran Penanaman sayur-sayuran adalah dicatatkan sebagai industri yang pesat berkembang dalam sektor pertanian dan ia merupakan industri berorientasikan eksport. Dapatkan perangkaan dari Jabatan Pertanian tentang jumlah keluasan penanaman sayuran dan pendapatan negara dari tanaman sayuran bagi tempoh 2005 . Semua maklumat perlu disimpan dalam folio. kacang buncis. Masa depan industri ini adalah cerah. permintaan dunia dijangka akan terus meningkat dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan setiap negara. . petola. kobis.

ciri dan kepentingan dokumentasi dan rekod. 2.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 2 DOKUMENTASI DAN PENYIMPANAN REKOD SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang jenis-jenis rekod dan kepentingannya. Kerangka Konsep Tajuk 2 Jenis Dokumentasi dan penyimpanan rekod Kepentingan 2. Menyenarai jenis-jenis.1 Kepentingan Rekod .1 Jenis Rekod 2. Hasil Pembelajaran 1. Menyediakan dokumentasi dan rekod tanaman yang diusahakan.

Membincangkan tentang pembajakan tempat penanaman sayur-sayuran. tempat. 3. pembinaan batas dan pembajaan asas. Menjelaskan tentang pembinaan batas penanaman sayur-sayuran.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 3 PENYEDIAAN SAYURAN TAPAK PENANAMAN SAYUR- SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang faktor pertimbangan pemilihan pembajakan. 5. kerja pembersihan. 4. Membincangkan tentang faktor pertimbangan pemilihan tapak penanaman sayur- sayuran. Hasil Pembelajaran 1. Membincangkan tentang pembajaan asas penanaman sayur-sayuran. Membincangkan tentang kerja pembersihan tempat penanaman sayur-sayuran. 2. Kerangka Konsep Tajuk 2 Penyediaan tapak penanaman sayur-sayuran Pemilihan Tapak Kerja pembersihan Pembajakan Penyediaan batas Pembajaan asas .

ii. Tanah gambut bermasalah kerana kekurangan beberapa mikronutrien seperti kuprum. Kandungan nutrien yang rendah – kawasan tropika sering mengalami kadar proses luluhawa dan larut resap menyebabkan kandudngan nutrien tanah tidak mencukupi. Berhampiran dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan proses pemasaran. Keadaan tanah berasid – tanah asid sulfat dan tanah gambut ialah dua jenis tanah yang bermasalah di Malaysia kerana pH yang lebih rendah. Iv Tanah berpasir – tanah berpasir seperti tanah bekas lombong dan tanah brisk mengalami saliran lampau sehingga kandungan air tidak mencukupi untuk keperluan tanaman. iv.1 Pemilihan Tapak Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak pertanian antaranya termasuklah: i.3 hingga 5.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 3. Di kawasan yang luas dan lapang supaya cahaya matahari terkena terus kepada tanaman bagi tujuan fotosentisis dan akar pokok tidak bersaing untuk mendapatkan air dan nutrien. molibdenum dan boron. 3. Oleh itu pemuliharaan tanah perlu dilakukan untuk kesuburan tanah. iii.0 Penyediaan tapak Tanah di Malaysia sering mengalami suhu tinggi dan hujan lebat. Tanah berlempung – mengandungi tanah liat yang tinggi. iii. ferum dan mangan. Mempunyai kemudahan infrastruktur. Tanah akan terjejas jika mempunyai sifat seperti berikut: i. Tanah ini menjadi lekit apabila basah dan berketul bila kering. Tanah ini tidak mempunyai struktur dan kurang daya penahan air dan pH tanah jenis ini adalah antara 4. ferum. ii. Kesuburan tanah adalah keupayaan sesuatu tanah untuk menampung pengeluaran hasil tanaman yang memuaskan. Kadar saliran dan kadar peresapan air sangat rendah. mangan. .8. zink. Tanah asid sulfat kurang subur dan tanaman yang ditanam di tanah ini biasanya mengalami ketoksikan aluminium. Berhampiran dengan sumber air bagi memudahkan penyiraman dan pembersihan sebelum pemasaran dilakukan.

Kerja-kerja ini memerlukan alat jentera yang tertentu. Cadangan anda perlu berdasarkan kepada tajuk penyediaan tapak di atas. Jauh dari kawasan yang berpotensi untuk pembiakan agen perosak dan penyakit. vi. mengumpul dan merata.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN v. semak samun dapat dibersihkan dan patogen penyakit dapat dibasmi melalui pembakaran. mencabut. Perlu berhati-hati semasa membuat kerja-kerja ini supaya lapisan tanah atas yang kaya dengan bahan organik dan nutrien tidak dikikis agar kesuburan tanah terpelihara. Pada peringkat ini. racun rumpai yang disyorkan boleh disembur untuk membantu kerja-kerja pembersihan. Abu daripada pembakaran itu dapat menguraikan kalium ke dalam tanah.2 Kerja pembersihan Kerja-kerja pembersihan kawasan dimulakan dengan menebang. Mempunyai tanah yang rata supaya mudah pengurusan. vii. Pembajakan bertujuan mengurangkan kepadatan tanah. 3. Teres digunakan jika tanah bercerun. Cadangkan satu cara untuk mengatasi masalah tanah berlempung di kawasan pertanian anda. Berdekatan dengan rumah bagi memudahkan pengurusan dan mengelakan kecurian. Di samping itu.baki . menebas. Bincangkan dalam OLL 3. Akar-akar serta tunggul kayu boleh juga dibakar. memecahkan tanah. memusnahkan saki.3 Pembajakan Tanah boleh dibajak apabila kawasan telah bersih. rata dan kesan-kesan semburan racun rumpai telah mula kelihatan.

Baja B kimia ju uga boleh digunakan d sebagai s baj ja asas den ngan kadar r 310 gm/mete er persegi dan d digunak kan 1-2 hari i sebelum menyemai m .1. kerja me dinamakan m menyemai encampurka an baja sebelum s menyemai m pe embajaan asas.30m tin nggi. a Bias sanya baja organik se eperti tahi le embu dan tahi ayam yang reput t de engan kada ar 5 kg/met ter persegi digunakan. Ini henda aklah dicam mpurkan 1 – 2 minggu se ebelum menyemai.75 0 .25 . Batas B boleh dibuat jentera a tertentu at tau dengan cangkul dalam ukuran Biasany ya 0.: Batas s Rata 3.1.5 5 .1. batas b dapat t memastika an saliran dan penguda araan yang baik di tanah.0. Ukuran bat tas bergantung pada je enis sayur yang y akan ditanam. d batas y yang disyor rkan adalah di antara 0.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN tanam man dan rum mpai serta menyusun m s semula agre egat tanah. Walau ba agaimanapu un.4 P Penyediaan batas B Batas tidak dimestikan d k kecuali jika terdapat ar ras air yang g tinggi. 3. Biasanya dibajak k satu pusin ngan sahaja a.50m m lebar dan di anta ara batas 0. Jarak k peralatan den ngan menggunakan Rajah h 2.0m. Walau bagaim manapun.5 asas P Pembajaan n batas da B Baja selalun nya dicampur rata den ngan tanah semasa menyediaka m an sebelum biji benih. pembaja akan boleh d dilakukan jik kalau tanah h terlalu kera as bagi memperbaiki tanah pusinga an kedua saliran dan peng gudaraan.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 4 PENANAMAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN SINOPSIS Modul ini akan membincangkan tentang kaedah atau cara-car. 2. menyemai biji benih dan proses mengubah anak benih ke batas tanaman Hasil pembelajaran 1.a mengendalikan biji benih. Menjelaskan kaedah mengendalikan biji benih dari peringkat pemilihan. KERANGKA KONSEP PENANAMAN TANAMAN SAYURAN Penanaman Sayuran . 3. rawatan dan menyimpan. Menjelaskan langkah-langkah menjalankan proses mengubah anak benih ke batas tanaman dari peringkat sebelum. semasa dan selepas mengubah. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 4. Menghuraikan langkah-langkah menyemai biji benih kasar dan halus.

Kae edah penyimpanan bi iji benih sa ayur-sayura an   Keringk kan biji beni ih supaya tidak bercam mbah dan tid dak diseran ng penyakit Gunaka an racun serangga dan kulat t bagi me engelakkan serangan serangg ga dan kula at .1 P Pengendalia an Biji Ben nih K Kadar perca ambahan bij ji benih ber rkait rapat d dengan pem milihan biji benih b yang sempurna. Bebas dari d haiwan n perosak da an penyakit t agar perat tus.2. Cukup matang dan n bernas su upaya kadar r percamba ahan tinggi. 4. P Pemilihan biji b benih perlu p dilakukan denga an teliti bag gi menjamin percamb bahan dan pe ertumbuhan n anak beni ih yang siha at seterusny ya membaw wa pulangan n yang tingg gi.1.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN P Pengendalia an biji benih h Penyem maian P Pengubaha n 4.10: Biji benih 4.1. Rajah h 3.1 Ciri i-ciri biji be enih yang baik b     Ketulen nan baka Besar dan d berisi penuh supay ya anak ben nih sihat.

. Beri perlindunga p n (sungkupan) dan sira am. Selepas be ercambah. Buat sungkupan dan siram. kangkung. Tanam sebiji atau dua a biji seluba ang. Simpan n ditempat yang y kering dan sejuk bagi menge elakkan kero osakan. diikuti dengan penjaranga an. dan peria) Langkah-langk kah penyem maian :      Rendamka an biji benih h seharian untuk u memp percepatkan n percamba ahan Tandakan lubang pen nanaman pa ada jarak ya ang sesuai. Gaulk kan biji benih dengan pasir p halus dengan d nisb bah (1:10) Tabur rkan ke dala am alur dan n timbuskan n sedikit den ngan tanah.1 Sem maian terus s untuk biji benih kec cil / halus (con ntoh: sawi.      Kaeda ah alur . lakukan penjarangan.2 P Penyemaian n Biji Benih h Faktor utama a dalam ka aedah meny yemai biji be enih bergan ntung kepad da saiznya.2. . Selep pas percambahan. 4.1 Sem maian teru us untuk bij ji benih besar / kasar r (con ntoh: bendi. . kalian. 4.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN    Simpan n di dalam m bekas ke edap udara bagi me engelakkan serangan haiwan perosak Labelka an biji benih h supaya mu udah dikena ali. dan n kobis ) Men nggunakan dua kaedah: 1.buat alur yang g cetek den ngan jarak te ertentu. bua at penjarangan dengan meningga alkan anak k benih yang sihat pada jarak k tertentu. .. 4.2. Semaian S ter rus ke batas s tetap.

Beri perlindungan (su ungkupan) dan d dan sira am.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah 3. Meny yemai di kot tak atau bekas semaia an diikuti pe emindahan ke k batas.3 : Kaedah K menyemai di kotak k semai ian .      Sediakan kotak atau bekas sema aian Tabur biji benih keda alam kotak atau bekas s penanaman dan dengan lap pisan tanah h yang nipis s.2: Kaeda ah menyemai cara alur r 2. pindahk kan anak beniih b ke ba atas tetap jarak yang g sesuai. Beri sungk kupan dan siram s dengan timbus R Rajah 3. Selepas percambaha p an.

memastikan hasil yang bertambah. Anak benih yang sihat boleh dipilih untuk diubah ke batas tetap.3. Pengerasan dijalankan dengan mendedahkan anak benih kepada pancaran cahaya (mengurangkan sungkupan dan naungan) sedikit demi sedikit untuk membiasakan anak benih kepada sinaran matahari penuh dan mengurangkan siraman air.1 Pengerasan biji benih Pengerasan ialah proses mengurangkan perlindungan dan siraman air kepada anak benih secara berperingkat-peringkat. 4.3.2 Mengubah .3 P engub ahan Anak Benih Ke selanjutnya. Anak benih yang sama saiz boleh dipilih dan akan memberi tumbesaran yang sama. Ini Sila buat rujukan di perpustakaan dapatkan maklumat lengkap tentang kaedah semaian biji benih. Lakukan ujikaji peratus percambahan biji benih Anda dikehendaki menyemai biji benih sayuran di dalam bekas semaian. Simpankan maklumat tersebut dalam folio Batas 4. Pokok yang rosak dibatas tetap mudah diganti dari batas semaian. Rekodkan peratus percambahan biji benih tersebut dan anda dikehendaki menjaga sayuran anda untuk tugasan 4.4 : Anak benih di bekas semaian sedia untuk dipindahkan ke batas Kebaikan menggunakan kotak atau bekas semaian:     Penjagaan anak benih lebih mudah.. Simpan maklumat tersebut dalam folio.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Rajah 3.

Buat su ungkupan dan naungan n 3 2 1 4 Rajah 3.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Proses menanam semula a anak benih h/pokok ke tempat yan ng lain. Tek knik mengub bah anak be enih:         Segarkan anak be enih sebelum m diubah Lakukan waktu pagi atau peta ang Siram batas sema aian untuk lembutkan n tanah dan n untuk me engelakkan dari tan nah pecah semasa s mengubah Dengan n menggunakan sudip p. cungkil tia ap-tiap ana ak benih de engan ketul tanah di d sekeliling akar Mesti dilakukan de engan cermat untuk me engurangka an kerosaka an akar Tanam anak benih h di batas te etap pada ja arak yang disyorkan Tekan tanah dise ekeliling an nak benih padat-pada p at supaya akar a dapat t pegang gan yang ku uat. Bias sanya anak k ben nih dari bata as semaian diubah ke batas b tetap. .5: Teknik men ngubah ana ak pokok .

2.6: Anak benih diubah dari kawasan semaian ke lubang penanaman Jarak penanaman adalah penting bagi mengurangkan persaingan juga untuk memudahkan kerja penjagaan. Tigasegi 2 1 Kuinkuk keluang / siku 2 3. Empatsegi 1 1 2. Jarak di antara barisan ialah jarak di antara dua barisan pokok.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Rajah 3. Bil Kaedah Bentuk 2 1.7: Corak penanaman sayuran . Jadual 3. 2 1 Petunjuk: 1. Jarak di antara pokok ialah jarak di antara dua pokok dalam barisan yang sama.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Ubah anak benih yang telah anda semai ke tapak penanaman atau bekas bekas penanaman. 3. SINOPSIS Tajuk ini akan membincangkan langkah-langkah penjagaan sayuran serta proses pengendalian hasil sayuran sehingga peringkat pemasaran. 3. Menjelaskan langkah-langkah penjagaan tanaman sayuran. 2. 5. Membincangkan strategi pemasaran hasil tanaman sayuran 5. Buat analisis tentang ketiga-tiga corak penanaman kemudian bincangkan kelebihan setiap corak penanaman tersebut. SUNGKUPAN & NAUNGAN PENYIRAMAN PEMBAJAAN KAWALAN RUMPAI & PENYAKIT PENYEDIAN SOKONGAN . KERANGKA KONSEP PENJAGAAN TANAMAN SAYURAN PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL PENJAGAAN 1. 4. Menjelaskan langkah-langkah mengawal rumpai dan kepentingannya 4. Bincangkan dalam OLL. TAJUK 5 PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL TANAMAN SAYUR-SAYUARAN. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Membezakan jenis-jenis baja organan dan baja kimia. Hasil Pembelajaran 1. 2.

OSESAN HASIL H 3 PEMASA 3. ARAN HASIL 5. Lapisan sungkupan n mestilah jangan j terla alu tebal se ebab ia aka an mengela akkan anak k benih da ari bercamb bah dan menggalakkan n haiwan pe erosak dan penyakit. PEMUGUTAN HAS SIL 2 PEMERO 2. Sebab-s sebab keperluan sungk kupan adala ah untuk:       m mengurangk kan suhu tanah: t suhu u tanah ya ang tinggi menyebabk m kan sejatan y yang keterla aluan dan ju uga membu unuh hidupa an tanah yang berguna a. pelepah p dan kompos.1 Sungku upan dan naungan Sungkup pan ialah proses p menutup lapisan permukaan tanah (b batas) deng gan bahanbahan yang y sesua ai seperti rumput yan ng dipotong g. b bahan-baha an sungkupa an bertindak sebagai baja b organik k apabila ia reput. daun. m mengelakka an tanah da aripada terlalu keras dan d padat: tumbesaran n akar dan h hidupan tan nah sukar un ntuk hidup d di dalam tan nah yang ke eras dan pa adat. m menjaga ta anah supa aya sentiasa lembab b: pengairan akan membantu k kesuburan a anak benih dan organis sma tanah. m mengelakka an tumbesaran rumpai.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN PENGENDA ALIAN HASIL 1.1 Penjagaan 5. m mengelakka an kesan hu ujan lebat dari d mengh hakis tanah atau meng ghanyutkan b benih ata biji au anak benih.1. .

2 Menyira am Air meru upakan age en penting dalam d prose es penyerap pan dan pemindahan nutrien n dari dalam ta anah ke bah hagian-bahagian poko ok melalui akar.ciri-ciri ya ang sesuai terhadap bahan yang g he endak digun nakan seba agai sungkupan dan na aungan.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah h 4. Bi incangkan dalam d OLL. Cahaya a matahari yang terik k ungkin meny yebabkan anak a benih layu dan mati. Naunga an haruslah dikit demi sedikit s dibu uang ketika a anak ben nih membes sar. han-bahan biasa yang g digunakan untuk na aungan ialah pelepah kelapa. Nau ungan janga alah terlalu tinggi kera ana cahaya atahari yang g terik dan air a hujan bo oleh masuk menerusi tepi t naunga an. Penyira aman perlu dilakukan dalam kad dae yang sesuai s dan . kertas plastik dan ja aring. lala ang/rumput t ng dipotong g. enerima cah haya matahari untuk membina ma akanan. Tanpa air proses translokasi ini akan n terganggu u.1: Sung gkupan ungan perlu u diberikan kepada an nak benih muda m atau baru b diubah untuk men ngurangkan ncaran cah haya matahari yang te erik ke atas s anak benih. m Naung gan dapat mengelakka m an timpaan jan yang ter rus ke atas anak benih h muda yan ng akan me erosak atau menghanyutkan anak k nih. .2 : Naungan atau pelin ndungan an nak benih Cari maklum mat tentang . . Ini ak kan membo olehkannya Rajah 4.

3 : Menyiram sayura an dengan kaedah k man nual R Rajah 4. Siraman anak benih jangan dilakukan d te erlalu kuat sehingga s m merosakkan h dan meng ghanyutkan tanah. Gunakan G pe enyiram yan ng mempun nyai lubang yang halus s. Nutrien tanah yang g telah berk kurangan bo oleh ditamb bah dengan cara me embaja. Baj ja yang bole eh digunaka an ialah baj ja organik dan d baja kim mia. Rajah 4. fosforu us dan kalium (NPK). Kalsium. Terdapa at tiga jenis s nutrien ya ang utama iaitu nitrog gen. magnesiu um dan sulfur juga diperlukan oleh o sayur-sayuran tetapi dalam kuantiti yang y sedikit.3 Pembajaan Sayur-sa ayuran memerlukan makanan m a atau nutrien n untuk tum mbesaran yang y sihat. .4 : Kaedah K sira aman percik kan (A) dan siraman titisan (B) 5.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN kebiasaa annya dilak kukan dua kali sehari iaitu diseb belah pagi dan petang g.1.

tanah. Baja kimia (dibuat di kilang) Baja tunggal (baja yang mengandungi satu unsur nutrein sahaja) Baja sebatian/ campuran (mengandungi pelbagai unsur nutrein) Contoh: nitrophoska. kompos. Nyatakan fungsi-fungsi utama nutrien tersebut kepada sayuran? . membaja pada peringkat ini ialah 2 – 3 minggu sekali. Baja yang biasa Baja ini ditaburkan di sekeliling anak benih dan Kekerapan digaulkan ke dalam tanah. Ini dinamakan pembajaan permukaan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Baja Baja organik (baja semulajadi) Contoh: najis haiwan.5 : Jenis-jenis baja Ada dua peringkat membaja semasa menanam sayur-sayuran: Peringkat pertama ialah membaja semasa menyediakan batas. Cari maklumat terperinci tentang pembajaan yang sesuai untuk sayuran anda dan gunakan kaedah tersebut untuk proses pembajaan sayuran tersebut. digunakan ialah baja kimia. Ini dinamakan pembajaan asas. Welgro Rajah 4. Pada peringkat ini baja organik biasanya digaulkan ke dalam Pada peringkat kedua adalah membaja semasa anak benih sayur-sayuran sudah tumbuh dan membesar. Selepas itu siram sehingga batas lembab. Buat refeleksi dan bincangkan dalam OLL. 1. Senaraikan nama-nama baja kimia mengikut kandungan nutrien utama? 2.

5 Penyedian sokongan Berdasarkan soalan-soalan di atas. berbeza. sementara sayur-sayuran yang berbatang lemah memerlukan sokongan untuk menyokong buahnya yang berat. 1. untuk membuang rumpai di lorong batas. Tumbuhan yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai rumpai.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 5. Pengawalan rumpai hendaklah dilakukan semasa penyediaan tanah dan pada peringkat tumbesaran anak benih sayur-sayuran. Senaraikan jenis-jenis racun rumpai yang terdapat di pasaran Malaysia? 2. Ada yang menjalar.4 Pengawalan rumpai Merumput ialah proses membuang segala tumbuhan yang tidak dikehendaki yang tumbuh disekeliling tanaman yang ditanam. Tujuannya ialah untuk mengelakkan persaingan di antara rumpai dengan sayur-sayuran dalam mendapatkan nutrien. Rujuk buku Panduan Meracun keluaran Jabatan Pertanian atau dari mana-mana bahan yang sesuai Setiap jenis sayursayuran mempunya i tabiat tumbesara n yang Simpankan maklumat tersebut dalam folio. Sayursayuran yang memanjat seperti timun dan kacang panjang memerlukan kayu pancang. air. cahaya dan ruang.1. Nyatakan masa yang sesuai untuk kerja meracun di kebun sayuran? 3. melilit atau mempunyai batang yang lemah. Rumpai besar atau rumpai kecil yang terlalu banyak boleh dicabut dengan menggunakan serampang tangan. Rumpai kecil boleh dicabut dengan tangan. Terangkan persedian-persedian sebelum. semasa dan sesudah menjalankan kerja meracun? 5. Tajak boleh digunakan Rumpai di sekeliling tanaman boleh disembur dengan racun rumpai yang disyorkan. Merumput juga dapat memusnahkan tempat tinggal atau tempat pembiakan perosak dan agen penyakit. buatkan catatan dan nota-nota penting mengenai kerja meracun rumpai termasuk kaedah meracun dan langkah-langkah keselamatan. .1.

ia a juga akan n memudahkan kerja pengurusan p seperti merumput. Selain S itu. m membaja.6: Sokongan n jenis junju ung Rajah 4. t Rajah 4.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Tujuan utama mem mberi soko ongan adala ah supaya pokok boleh mendap pat cahaya matahar ri yang secu ukupnya. memungut hasil dan mengelakk kan buahny ya daripada menjadi kotor keran na terkena tanah.8: Soko ongan jenis pagar .7: Soko ongan jenis s para Rajah h 4.

Perosak k yang bias sa menyerang sayur-sa ayuran iala ah ulat beluncas.6 Perosa ak dan peny yakit Haiwan perosak Haiwan perosak atau hidu upan lain yang me enyerang sayur-sayuran boleh menjejaskan mutu sayur-say yuran.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN R Rajah 4. pia anggang. kelompok k di bawa ah permuk kaan daun Mem mbawa peny yakit virus. Tanda diserang d perosak ialah daun yang berlubang atau tepiny ya telah di makan m ulat. atau kecil d dan berba adan Tabia at Makan Berwarna a hijau.9: Sokongan k kayu tungga al 5.1. Meng ghisap a air pokok k. . Haiwan Pe erosak Kutu daun Keterang gan Serangga a lembut. ko oya. teritip dan d bari-bari. tumbesa arannya. kutu daun. ku umbang. Di samping it tu ia juga boleh mem mbantutkan Oleh itu perosak p ata au agen penyakit p ini perlu dik kawal bagi mendap pat hasil yan ng bermutu tinggi. hi itam Ter rdapat da alam ke elabu. siput t babi.

d dengan ke ecil berwa arna Meng ghisap air pokok p f filamen-filam men Ber rupa pendek di tepi ba adan. ke ba atang dan merosakkan anak k benih. Mene ebuk ke dalam batang Koya Sangat pucat halus. . Terdapat dalam ke elompok pada p Meng ghisap air daun d pangkal daun d Kumbang makan daun n.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Teritip Sangat halus ber rwarna pu ucat. sai iz dan warn na. debu puti ih dan bergerak lembut Mudah dilihat secara fizikal. menebuk Mem Bermacam jenis. Beluncas Bermacam saiz dan warna Mem makan daun n dan buah h.

7 Penyaki t-penyakit biasa sayur-sayuran .1: Jenis-jenis haiwan makhluk perosak Kimia Kaedah mengawal haiwan makhluk perosak Biologi Fizikal Rajah 4.1. 5.9: Langkah-langkah mengawal haiwan makhluk perosak Cari maklumat terperinci tentang kaedah kawalan makluk perosak berserta contoh.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN membuat sarang dalam kawasan Tikus Tikus dan siput babi tanaman. bijirin – memakan hasil Siput babi – memakan dan merosakan batang daun dan Jadual 4. Simpankan maklumat tersebut ke dalam folio.

Kecederaan mekanik akan menyebabkan sayur menjadi lebam.Kerosakan yang sering terdapat pada sayur semasa di ladang ialah kecederaan mekanik yang berpunca daripada pengendalian yang kasar.2: Penyakit-penyakit biasa sayur-sayuran 5. Penyakit Melecur anak benih Reput akar Bintik daun Agen Kulat Kulat atau bakteria Kulat Simptom Anak benih layu dan mati Pokok layu dan mati Daun dengan bintik perang atau hitam Layu bakteria Bakteria Urat daun menjadi hitam. Pokok akan layu dan mati Kulapuk Bakteria Daun yang diserang layu dan mati Karat batang/ daun Kulat Tompok kuning/perang daun atau lengai terjangkit akan jatuh Jadual 4. kaedah pengutipan hasil dan pengendaliannya semasa di ladang.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penyakit yang biasa menyerang sayur-sayuran pula ialah melecur anak benih. bintik daun dan layu bakteria. pecah.2 Pengendalian Hasil 5.2.1 Memungut Hasil Kualiti hasil sesuatu jenis sayur banyak dipengaruhi bermula di peringkat pertumbuhan. Pengendalian sayuran di ladang bermula daripada kaedah pengutipan hasil dan . Berikut adalah jadual yang menerangkan penyakit-penyakit yang biasa terdapat pada sayur-sayuran di Malaysia. patah dan sebagainya.

2 Masa memungut hasil Masa yang sesuai untuk memungut sayur-sayuran adalah pada waktu pagi atau lewat petang. 5. hasilnya adalah rendah. pembasuhan dan pembungkusan sebelum dibawa keluar dari ladang ke tempat pengumpulan.2. Oleh itu memungut hasil pada masa yang sesuai adalah penting. Sayursayuran Tempoh mula memungut hasil Panduan Sawi 4 hingga 6 minggu Cukup besar tetapi belum berbunga Timun 4 hingga 6 minggu Buahnya belum muda bertukar tetapi menjadi warna kekuning-kuningan Kacang panjang 6 hingga 8 minggu Lengai mudah di patahkan tetapi bijinya belum terbunjul keluar Sengkuang 20 hingga 24 minggu Daun mula menjadi kuning dan gugur Jadual 4. Ini bertujuan untuk mendapat hasil yang segar dan memuaskan. Hasil sayur-sayuran boleh dipungut mengikut kehendak pengguna. Sebaliknya jika lewat dipungut. jika sayuran jenis daun dipungut terlalu awal. hasilnya banyak tetapi mutunya rendah kerana mengandungi serat kasar.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN diikuti oleh operasi penyediaan seperti pemilihan.3: Panduan memungkut hasil sayuran . Sebagai contoh.

labu Mencabut Contoh . peria. sengku uang Rajah h 4. tom mato dan lai in-lain.2. Menggali dengan d can ngkul/seram mpang Contoh .sayuran s jeni is daun. k keladi. pe etola. timun. cili. kundu ur.sayuran s jeni is aakr/umb bisi seperti keledek.3 Cara me emungut yang y betul:     Memotong g dengan pisau/sketur contoh .be endi. MARDI 1990) . .10 : Per ringkat kutip pan hasil sa ayuran sehingga pema asaran (Sum mber : Panduan Pengeluaran Say yur-sayuran n. u Memetik Contoh . terung.sayuran s kek kacang.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 5. say yuran jenis akar atau umbisi.

5 Kaedah Pemprosesan Kebanyakan sayur tidak boleh bertahan lama kerana ianya bersifat asid rendah. Pemprosesan yang teliti dapat menghalang mikroorganisma jenis perosak dan jenis pengeluar racun daripada membiak. Selain untuk dimakan segar.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Simpan rekod kutipan hasil yang anda perolehi dari tanaman anda secara sistematik. Simpankan maklumat tersebut dalam folio dan bawa semasa sesi tutorial.2. 5. sayur juga boleh diproses untuk tujuan:    Menghasilkan makanan yang dapat disimpan untuk tempoh yang lebih panjang Menghasilkan makanan bentuk baru Mewujudkan barangan yang lebih berharga 5.4 Pemerosesan Hasil Tujuan Pemerosesan.2. Kaedah pemprosesan yang lazim digunakan ialah:       Mengetin Mengering Membuat Sos Jeruk dan peraman Pembekuan Penggulaan Mengutip hasil .

Selain itu. Sayuran perlu dipasarkan segera. Kebersihan yang menyeluruh termasuk kilang. bahan mentah. digredkan.2. peralatan. dan dibungkus dengan sempurna sebelum dipasarkan. kebersihan diri dan penggunaan bahan tambahan yang dibenarkan mesti difahami dengan betul. 5. Perundangan negara dan Akta Makanan mesti dijadikan garis panduan yang tidak boleh diabaikan. 5.11 : Carta alir contoh kaedah pemerosesan sayur bendi “Berbagai-bagai jenis sayur boleh diproses dan apa yang perlu difahami bagi mewujudkan perusahaan ini ialah pengetahuan yang mendalam dari segi pertumbuhan mikroorganisma dan proses pembasmian kuman.6 Pemasaran hasil Sayuran yang dipungut mestilah dibasuh. perkara penting yang perlu diambil kira ialah bahan yang dihasilkan mesti mencerminkan hasil keluaran yang bermutu. berkhasiat dan bersih. Merancang dan mengeluarkan keluaran yang dikehendaki. 1990) Dari penyataan di atas. .2. Pemasaran ialah suatu aktiviti penyampaian produk (keluaran) atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.7 Proses pemasaran hasiI:   Mengenalpasti kehendak pengguna.” (MARDI. beri komen dan pandangan anda.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Mengetin Penyejukbekuan Rajah 4.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

  

Menentukan harga, Pengiklanan Penyampaian keluaran atau perkhidmatan kepada pengguna.

5.2.8

Agen pemasaran

Terdapat tiga agen pemasaran yang mengendalikan aktiviti pemasaran    pemborong, pemproses dan peruncit.

iaitu:

Pengeluar

Pemborong

Pengeksport

Penjual Runcit

Pasaraya

Pembeli Institusi

Penjual Runcit

Rajah 4.12 : Pemasaran sayuran tempatan

5.2.9

Masalah pemasaran

Masalah asas pemasaran ialah sifat sayur yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Selain dari itu terdapat beberapa masalah dalam pemasaran sayur. Di antaranya ialah: 

Ketidakstabilan harga Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan yang tidak menentu. Seperti pengaruh cuaca, musim perayaan dan sebagainya.

Saluran pasaran tetap Apabila pengeluaran berlebihan dengan aliran permintaan menjadi tepu, Penual akan terpaksa menjual dengan harga rendah. Manakala lebihan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

produk terpaksa disimpan. Hal ini akan meningkat kos pengeluaran seperti kos simpanan dan pengangkutan. Saluran pemasaran tetap hanya kepada Singapura. Ini bermakna pasaran ke negara lain masih perlu ditingkatkan agar produk sayuran dari negara ini dapat di pasarkan dengan mudah.. 

Kurang maklumat pasaran Bagi sesetengah pengeluar, maklumat terkini tentang pasaran produk seperti harga, penawaran, permintaan dan saluran pasaran dalam dan luar negeri masih di tahap yang rendah. Ini akan menimbulkan masalah dalam membuat keputusan untuk pemasaran hasil produk.

Kekurangan kemudahan prasarana Pusat atau tempat jualan di mana perjumpaan antara pengeluar dan pembeli dapat membantu kelancaran proses pemasaran. Di negara ini kerajaan melalui beberapa kementerian telah mengwujudkan kemudahan tempat jualan seperti pasar tani. Namun bilanganya masih belum menampung keperluan semasa.

Kekurangan kemudahan Kemudahan penyimpanan dan pemprosesan khasnya bagi menampung lebihan pengeluaran yang masih belum dipasarkan masih menjadi masalah kepada sebahagian besar pengeluar di negara ini.

Kemudahan perhubungan Kemajuan teknologi yang sangat pesat banyak membantu dalam proses pemasaran. Namun, sesetengah pengeluar di negara ini khasnya petanipetani di luar bandar masih jauh ketinggal dari aspek ini. Penggunaan internet mampu melebarkan peluang pasaran ke peringkat global

Anda sebagai seorang pengurus di sebuah ladang sayuran merancang untuk memasarkan hasil sayuran anda ke pasaran dalam negara. Cari maklumat tentang strategi pemasaran dan bincangkan bagaimana anda Simpan maklumat tersebut ke dalam folio.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TEKNOLOGI Tajuk 6 TANPA

PENANAMAN SECARA

SAYUR-SAYURAN HIDROPONIK DAN

TANAH

FERTIGASI
SINOPSIS Modul ini mendedahkan mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi. Hasil Pembelajaran

1.

Menghuraikan konsep asas, kebaikan dan kelemahan dan teknik penanaman dan penjagaan sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi.

Kerangka Konsep Tajuk 6

TANAMAN SAYURAN SECARA HIDROPONIK /FERTIGASI

Pengenalan

Kebaikan dan kelemahan

Teknik penanaman

Alat dan bahan

Pengurusan

Pengenalan

Hidroponik berasal daripada perkataan Greek. Hidro bererti air dan ponus bermaksud kerja. Ringkasnya hidroponik bermaksud ‘kerja air’. Sistem penanaman secara hidroponik adalah salah satu daripada kaedah penanaman tanpa tanah. Menerusi modul ini,

penanaman tanpa tanah hanya tertumpu kepada sistem hidroponik (dalam takung).

6.1 Tanaman secara Hidroponik

Kultur tanpa agregat (kultur cecair) i.1 : Kebaikan dan kelemahan hiroponik 6.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penanaman secara hidroponik ialah satu kaedah menanam tumbuhan tanpa menggunakan tanah.2 Kebaikan dan kelemahan Kelebihan Penggunaan kawasan lebih cekap Mudah kawal kandungan nutrien dalam larutan Tiada penyakit bawaan tanah Tidak perlu kawal rumpai Penanaman sepanjang tahun Hasil bersih. tidak memerlukan kemahiran yang tinggi dan boleh ditanam di kawasan yang terhad/sempit. bayam dan salad tiada pengaliran larutan nutrien pengudaraan akar kurang sempurna ii. Kultur cecair ringkas unit penanaman kecil sayur daun seperti kailan. 6. Ianya amat mudah dan tidak memerlukan penjagaan yang rumit.3.1.3 Teknik-teknik penanaman 6. Kaedah ini menggunakan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. sawi. Kultur aliran nutrien guna pam untuk mengalirkan nutrien untuk tanaman saiz besar seperti tomato dan timun . Terdapat beberapa sistem penanaman secara hidropnik tetapi hidroponik takungan adalah satu kaedah yang paling mudah untuk dikendalikan. sseragam dan Kelemahan Kos bina tinggi Perlu pengetahuan dan kemahiran urus nutrien Perlu bekalan elektrik berterusan Sesuai untuk tanaman tertentu sahaja berkualiti Boleh ditanam di ruang terhad Jadual 5.

N Fe K. vermikulit dan kelikir agregat terendam dalam takung larutan nutrien dipam ke dalam medium agregat agregat dibasah atau terendam dari bawah 6.7H2O Elemen Ca.S K.S N.00 500.50 800.1 Stok A Penyediaan Larutan Hidroponik Formula Kimia Ca(NO3)2. Aeroponik untuk salad.00 270.00 2.S Gram/1000 Liter Larutan 800. 5H2O MnSO4. 7H2O KH2PO4 H3BO3 CuSO4.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN - stuktur dibuat secara komersil ialah Teknik Nutien Tipis (NFT) palung tutup rapat untuk elak tumbuh alga iii.05 4.00 3.00 0.4 Larutan nutrien dan bahan penanaman Terdapat beberapa fomalisi larutan nutrien hidroponik yang digunakan di ialah antaranya 6.3.P B Cu.4. bayam.N Mg.2: Formulasi am penyediaan larutan hidroponik .Mo Zn.S Mn. 4H2O [CH2N(CH2COO)2]2FeNa K NO3 MgSO4.2 Kultur agregat - guna bahan lengai untuk menyokong tanaman seperti pasir. 4H2O (NH4) 6Mo7O24.02 0. 4H2O ZnS SO4.22 No Nama Komponen Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 Calcium Nitrate Ferrum EDTA Potassium Nitrat Magnesium Sulphate Mono Potassium Phosphate Boric Acid Cupric Sulphate Magnesium Sulphate Ammonium Molybdate Zinc Sulphate B1 B2 9 10 Jadual 5. tomato nutrien diberi secara semburan halus semburan beberapa saat setiap selangan 2 – 3 minit 6.00 0.

kangkung dan sebagainya vii.5. sawi. benang.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Campuran larutan STOK B LARUTAN STOK A STOK B1 K NO3 800g MgSO4. 4H2O 40g (NH4) 6Mo7O24. Medium semai terdiri daripada bahan seperti span. Kapur pertanian GML(Ground Magnesium Limestone) atau yang setara atau NaOH) 6.0g CuSO4. Kelalang penyukat 500 ml dan 200ml viii. Meter pH v. 5H2O 0. iii. 4H2O KH2PO4 270g ZnS SO4.2g ZnS SO4. i. 4H2O 800g [CH2N(CH2COO)2] 2FeNa 2. Set takung hidroponik berkapasiti 50 liter atau yang setara termasuk cawan Sedikit racun kulat dan detergent iv. 4H2O 0.1: Campuran larutan hidroponik takung 6.7H2O 2.4.2g Campurkan air hingga menjadi 5 litre STOK B 2 H3BO3 3. rock wool dan sebagainya ii.2 Alat kelengkapan dan bahan penanaman hidroponik.5 Pengurusan tanaman 6.05g MnSO4.2g Campurkan air hingga Menjadi 2 litre STOK A Ca(NO3)2.1 Penyemaian . Meter elektokonduktiviti (sekiranya perlu) vi.5g Campurkan air hingga menjadi 10 litre Semua 200ml Campurkan air hingga menjadi 10 litre 200 ml 200ml Campurkan air hingga menjadi 50 litre~1takung Rajah 5.7H2O 2. Biji benih sayur-sayuran seperti salad. 7H2O 500g 40g MnSO4.

5) Masukkan kapur sedikit-sedikit sekiranya pH pada mulanya daripada 5. Apakah faktor kemungkinan yang menyebabkan fenomena tersetut dan cadangkan kaedah menyelesaikan masalah tersebut.0 Ingat pengawalan pH sangat penting!!! Letakkan kesemua anak benih ke dalam slot cawan dengan hati-hati dan kemas Pastikan bahagian akar benih menyentuh campuran larutan di dalam air Sekarang set takung sudah boleh diletakkan di bawah sinaran matahari sepenuhnya(Elakkan anak benih yang baru dipindahkan itu.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN       Basuh bersih dan steril(nyah kuman) ke atas semua alat Ramas medium dengan air yang dicampur sedikit racun basah Masuk atau letakkan biji benih ke dalam medium – setiap satu cawan hidroponik Semai di atas air biasa (tanpa baja) Pastikan air mencecah medium semaian Tunggu hingga biji benih bercambah sebelum di ubah ke set taking sehingga muncul 3 hingga 6 lai daun (Panduannya 5-8 hari selepas semaian dilakukan) 5 – 6 biji benih kulat hingga 6. terhalang dari sinaran cahaya mata hari!)     Namun penggunaan rumah hijau atau rumah lindungan hujan sangat digalakkan untuk mengelakkan timpaan air hujan Ingat konsep rumah hijau bukan bermaksud rumah berwarna hijau!!! Rumah hijau berbumbungkan plastic lutsinar sudah memadai Pantaulah pH dan larutan dari semasa ke semasa kurang ke dalam Kapas yang digunakan untuk medium penanaman hidroponik didapati berlumut (hijau) semasa peringkat pertumbuhan pokok.0 – 6.2 Penanaman/Mengubah         Sediakan air paip bersih di dalam set takung (9/10 penuh) Tuang 200 ml larutan nutrient A dan 200 ml larutan nutrient B takung yang berisi air Kesan nilai pH(pH yang disyorkan ialah di antara 5.5. Cari maklumat dan bincangkan dalam OLL .

Kaedah ini merupakan kaedah alternatif terbaik mengatasi masalah tanah (kesuburan atau jangkitan penyakit dari tanah). bell pepper. kaedah penanaman secara fertigasi boleh dipraktik kepada semua tanaman tetapi lebih cenderung kepada sayuran jenis berbuah termasuk strawberi. Penanaman secara fertigasi adalah kaedah di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrien diagihkan ke pangkal tanaman (zon perakaran) pengairan (titisan).6 Tanaman secara fertigasi Tahukah anda? Kaedah penanaman secara fertigasi telah diamalkan secara meluas di negara Timur Tengah dan Eropah untuk berbagai tujuan. Dalam bidang pengeluaran tanaman makanan secara komersil. cili. tembikai wangi dan lain-lain.2 Kelebihan kaedah fertigasi Kaedah penanaman secara fertigasi mempunyai beberapa kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional yang ada. kepekatan. terung. pH. jumlah). kaedah ini mula diamalkan secara komersil pada awal 1990 an. anggur. Ini merupakan satu daripada sistem hidroponik beraggregat.1 Apa itu fertigasi ? Fertigasi berasal daripada perkataan fertigation (‘fertitiser’ and ‘irrigation’) atau baja dan pengairan. Sebelum ini dilakukan beberapa plot pemerhatian dan percubaan. mutu air dan input yang dibekalkan.6. Holland merupakan negara yang terkenal menggunakan teknik ini. Di Malaysia. labu. Antara kelebihannya ialah: . tomato. 6. Transformasi teknologi berjaya memberi inisiatif beberapa jenis sayuran tanah tinggi boleh ditanam dengan kaedah ini dikawasan tanah pamah. Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg mengandungi medium bukan tanah (soiless culture).RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 6.6. melalui sistem sesuai yang 5. Prestasi tanaman sangat dipengaruhi oleh kualiti nutrien (keseimbangan. Pada umumnya.

injektor. . pam elektrik. Bentuk yang baik ialah separa bulat (berlubang angin atau tiada). Bumbung dan dinding boleh ditembusi cahaya yang mencukupi. Medium tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan menghindar masalah penyakit iii. arcylic. pengetahuan teknikal. v. Kualiti hasil yang lebih baik vi. Beroperasi secara manual atau automatik. vii. Tidak perlu penggiliran tanaman. black pipe dsb. G.3 Keperluan fertigasi Usahawan yang berjaya mengamalkan kaedah fertigasi sebagai kaedah pengeluaran tanaman makanan atau lain-lain mempunyai minat mendalam. timer. Antara komponen yang berkaitan ialah tangki nutrien. ii. Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatan tinggi. Rangka : Aluminium. penapis. pam. Mengurangkan penggunaan racun ke atas tanaman.6. 6. viii. Aliran larutan baja dilakukan secara graviti. Kos merumpai sangat rendah. Penggunaan baja yang cekap. iv. kayu. pengurusan ladang dan tanaman terutama pemakanan tumbuhan dan penyakit/perosak tanaman. Sistem pengairan Jenis titisan. Tanaman lain yang ditanam menggunakan pelindung hujan adalah lebih baik berbanding secara terbuka.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN i. carbonated dsb b. tangki stok nutrien. Kemudahan infrastruktur dan kelengkapan lain yang perlu ada ialah: a Rumah lindungan hujan Sama ada berjejaring atau tidak (ikut jenis tanaman). Sangat diperlukan untuk tanaman tomato. Hasil lebih tinggi (boleh mencapai sehingga 700% atau tujuh kali ganda) ix. Bumbung : Plastik. injektor dsb.I pipe. Keperluan nutrien lengkap diberi dan boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat pertumbuhannya.

tasik. N. F1 Fr dan dijual dalam bentuk jumlah bilangan bukan berat). Biji benih terpilih Sangat penting untuk jaminan hasil.C5. Mudah larut. pH/EC/TDS sesuai. Contoh: air paip JBA. Kepekatan dan jumlah bergantung kepada jenis tanaman. Warna putih. injap sehala. paip kedua. lebar 30 – 45 cm. mudah didapati. Purata ketinggian 25 – 35 cm. mengandungi ruang pengudaraan 20 – 40%. ‘pressure regulator’ dan sebagainya. tidak terputus bekalan. tidak tercemar. anak sungai yang mengalir d. boleh diubahsuai keadaan pH nya. Ini termasuklah: . hitam dll. cahaya. peringkat tanaman dan cuaca (suhu. tidak berbau. c. pasu (plastik . Formulasi disesuaikan mengikut jenis tanaman. h. Medium Boleh memegang air (60 – 80%). tanah liat dsb) boleh digunakan tetapi mesti mempunyai lubang aliran air keluar atau memberi ruang pengudaraan kepada akar. air gunung. 6. murah dan praktikal.4 Persedian awal Sebelum melaksanakan projek fertigasi beberapa perkara perlu diambil kira dalam merancang perjalanan dan tujuan projek. g. f. Sumber air Bersih. pH/EC/TDS meter Untuk mengukur larutan dan medium secara saintifik dan tepat. penitis.6. angin . Bekas tanaman Untuk diisi medium. Bahan bekas seperti polibeg plastik. Baja Baja hidroponik/khas lengkap mengandungi semua jenis unsur/zat pemakanan yang diperlukan oleh tumbuhan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN paip utama. telaga bumi. RH dsb) e. Disyorkan biji benih hibrid F1 dan precision seed (mempunyai jaminan seperti resistan: TmV. injap udara. tidak mencemar alam. Dapatkan bekalan dari sumber yang betul. jernih.

b. Medium diisi ke dalam bekas semaian seperti pot plastik 8 x 8 cm.6. Jumlah semaian yang disemai hendaklah 20 – 30% lebih daripada jumlah yang sebenar diperlukan diladang.0 cm dari paras atas medium. Teknik menyemai yang betul mempengaruhi percambahan dan pertumbuhan yang seragam di tapak semaian. vermikulit dan habuk sabut (cocoa peat atau ‘coir dust’). peat moss. bebas penyakit dan kos yang berpatutan. Letakkan biji benih 0. Ini penting diambil kira semasa penakaian dan pemilihan anak pokok terbaik sahaja yang dipindah ke ladang . Jenis tanaman atau produk vi. Sumber keperluan asas vii. Oleh itu kerja-kerja menyemai mesti dibuat dengan teliti. Mulakan pembinaan dan siapkan infrastruktur 6. Medium yang biasa digunakan ialah. Medium yang baik menghasilkan percambahan yang tinggi. Penyediaaan medium semaian Berbagai medium semaian terdapat dipasaran boleh digunakan. dulang semaian khas. Sistem operasi yang akan digunapakai v. Tutup lubang (timbuskan biji benih) tersebut dengan medium tanpa memadatkannya. Jumlah polibeg dan keluasan ii.5 Pengurusan Semaian Pengurusan tapak semaian adalah asas yang sangat penting menentukan kelancaran program pengurusan seterusnya di ladang.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN i. Pemilihan dan kesesuaian kawasan iii. Walaupun kerja pengurusan semaian kelihatan mudah tetapi banyak yang gagal mengurusnya dengan baik kerana kekurangan kemahiran dan pengalaman.5 – 1. keratan PVC 2”. Kedalaman lubang untuk biji benih yang kecil seperti kobis adalah lebih cetek berbanding biji benih tembikai. Menyemai biji benih Biji benih yang telah dirawat terus disemai di dalam bekas semaian berisi medium semaian. polibeg kecil dan lain-lain. a. Bajet yang ada atau disediakan iv.

12 . meter) m nggu kedua a dan seteru usnya: Min Air r dan larutan n baja 1.25 8 .C.2: Te eknik semaian c Menyira am Siraman n yang terbaik ialah siraman kabus k atau semburan n halus ata au kaedah rendama an.5 – 2. Tempoh h semaian TANAMA MAN Cili Terung Tomato Tembika ai Wangi HARI 25 – 30 25 – 35 18 .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah 5.C.5 mS/cm m (bac caan E. d Seb belum camb bah : Semaian disiram deng gan air be ercampur racun r kula at (contoh: pre evicur) Sel lepas camb bah : Min nggu pertam ma: Air r dan larutan n baja 1. Sirama an bertujua an mengekalkan kelembapan se ekitar 60% dilakukan setiap hari dengan kekerapan 1 – 2 kali/h hari bergantung kepada a medium digunakan.0 mS/cm m (bacaan E. E meter) d.

R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN epun Timun Je Kobis/ko obis bunga 7 – 10 14 . Men ngubah ke ladang Ana ak pokok se emaian yan ng telah cukup tempoh. Selain itu bilasan b juga bole eh mengela akkan stress s terhadap pokok p sema asa baru dip pindahkan ke k ladang. arang sekam s atau cam mpuran kedu uanya (50:5 50) b. Mem mbilas med dium Sem mua medium perlu dib bilas atau dibasahi dengan air terlebih da ahulu untuk k men nghilangkan n kemungkinan toksik atau a bahan n tercemar.3 : Te empoh sema aian sayura an 6. sekata. ajah 5. subur. Med dium yang biasa b digun nakan ialah habuk sab but. tiada a jangkitan pen nyakit dipind dahkan ke ladang den ngan cerma at. Men ngisi mediu um & Meny yusun beka as tanaman n Isi dan d padatk kan medium m atau cam mpuran med dium didala am bekas yang y telah dipa asang. Men nyulam .4 : Anak A benih d di lubang pe enanaman Ra d. a.6 6. c.20 Jadual 5.6 Penguru usan ladan ng pengurusan ladang fertigasi yang Berikut adalah rin ngkasan kerja-kerja k y perlu dilakuka an. Setiap bekas ditana am dengan satu u pokok kec cuali tomato o 2 pokok/be eg.

630 kg 4. Berikut adalah contoh beberapa campuran baja yang digunakan: i. kritikal dan memerlukan kemahiran yang lebih. Lakukannya dengan segera untuk mendapatkan pertumbuhan yang sekata. Formula MARDI CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe EDTA Berat 9.962 kg 15. menyediakan larutan stok.78 gm 0. Menyedia & mengagih nutrien Kerja ini amat penting. Antaranya secara graviti. injektor dan gabungan antaranya. Pengagihan nutrien ke ladang boleh dilakukan dengan beberapa kaedah mengikut situasi dan kemudahan infrastruktur yang ada.0 gm 2.360 kg 164 gm CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Mono Kalium Posfat Magnesium sulfat Mn sulfat Zn sulfat Cu sulfat Amm.18 gm 30.0 gm .2 gm 0. pam elektrik. e. Sistem ini beroperasi secara manual atau automatik.120 kg 2. penyediaan larutan nutrien untuk tanaman dan pengagihan ke ladang.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Kebiasaannya jumlah pokok yang disulam sangat minimum jika kerja mengubah dilakukan dengan cermat. Bermula dengan membuat campuran bahan. Molibdat Asid borik Berat 8.

Molibdate Asid borik Berat 11. Formula Cameron Highland CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Kalium nitrat Ammonium nitrat Fe .06 kg 1058 gm CAMPURAN B Bahan Kalsium nitrat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zink sulfat Mn sulfat Cu sulfat Amm.0 kg 2.0 kg 334 gm CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Kalsium sulfat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zn sulfat Mn sulfat Cu sulfat Soluble boric Natrium molibdat Berat 21.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN ii.0 kg 18 kg 8 kg 90 gm 80 gm 10 gm 300 gm 5 gm iii.EDTA Berat 20.26 kg 5.4 gm 34.0 kg 6.8 gm 122.0 gm f.EDTA Berat 37.8 gm 7.6 kg 10.0 kg 2.26 kg 8. Formula Cooper CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe .0 gm 7. Memeriksa dan menyeleggara sistem pengairan .

Mengaw wal perosak k dan peny yakit Semburan kawalan n perosak dan d penyakit dimulakan n sebaik sa aja pokok dipindahkan ke ladan ng. Rajah 5. penyakit t atau ke ekurangan nutrien da an sebagainya. aliran titisan. Mendiag gnosis mas salah tanaman Mengen nalpasti sem mua simptom m pada tana aman sama a ada serangan perosa ak. rumpai dan d sebaga ainya diselenggara den ngan betul. g. . Melatih tanaman ‘t tree-trainning’ Dua per rkara terliba at iaitu memasang tre ellis dan membuat cantasan (pembentukan dan penjagaan). Sanitasi ladang Kebersih han ladang g perlu diutama sebag gai langkah pencegahan jangkita an penyakit t atau pe encemaran. i. Perik ksa ladang setiap har ri dan amb bil tindakan segera. Pengesanan aw wal dapat mencegah daripada a masalah menjadi besar. h. tempat sambungan.4 : Cantasan j.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Perlu dilakukan set tiap hari de engan teliti. Periksa ba ahagian pe enitis. bekas racun kimi ia atau pembungkus. Sistem pengairan me erupakan na adi kaedah penanam man secara a fertigasi. Kerja K ini amat a kritika al dan san ngat memp pengaruhi hasil h serta kekemasan ladang. Semua sisa tanama an. Kebiasa aannya dila akukan seti iap 4 – 5 hari h sekali menggunakan bahan yang sesuai dengan tanaman dan jangkit tan/perosak k. penapis p dan n lain-lain.

00 RM 1 000.~ 6 bulan) Bekas tanaman Medium Baja Medium semaian Batas Trellis Biji benih Racun kulat/serangga/hormon Elektrik/bahanapi Gaji Lain-lain 10% RM 3 000.00 RM 12 000.000 beg. Kos Operasi (1 pusingan .00 RM 4 000.00 RM 300. cili dan terung secara fertigasi adalah seperti dilampiran.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN k.00 RM 250 000. Kos Pembangunan Penyediaan tanah Rumah lindungan Sistem pengaiaran (automatik) pH/EC/TDS meter RM 10 000. Hasil Pada umumnya hasil sayuran yang ditanam secara fertigasi adalah lebih tinggi berbanding kaedah konvensyonal. Tanaman seperti terung tidak memerlukan pelindung hujan.00 RM 20 000.00 RM 6 250.00 RM 2 400. Anggaran Kos Kos mewujudkan satu kawasan penanaman secara fertigasi agak tinggi berbanding kaedah konvensyonal.00 RM 1 500. a. 60% kos adalah membina rumah pelindung hujan. Sebagai contoh hasil tomato.00 RM 24 000.00 RM 9 000. l. . Kumpulkan maklumat tersebut dan simpan di folio.0 hektar ialah 15.00 Cari maklumat tentang jenis-jenis rumah pelindungan.00 RM 60 000.00 b. Kapasiti bekas tanaman bagi keluasan 1.

Menerangkan pelbagai amalan pembiakan tumbuhan hiasan 2. Selain kaedah pembiakan. Pembiakan pokok hiasan terdiri daripada kaedah pembiakan secara seks dan secara aseks Cara-cara pembiakan akan dijelaskan beserta gambar rajah yang sesuai. Penjagaan pokok hiasan juga dibincangkan dalam bab ini  HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti matapelajaran ini. pelajar akan dapat: 1. Menerangkan serta melakukan aktiviti pembiakan / tumbuhan hiasan secara seks atau tampang.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Kaedah pembiakan Kaedah Seks Cantuman Kaedah Aseks Keratan Keratan daun Pembiakan rumpun Akeratan batang Kayu keras Kayu Sederhana Kayu lembut Markot (Tut) Keratan akar  KANDUNGAN ISI Pembiakan Tanaman Hiasan . bahan dan teknik melakukan juga ditunjukkan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 7 TEKNOLOGI PEMBIAKAN TANAMAN HIASAN  SINOPSIS Bab ini akan menerangkan dengan jelas tajuk-tajuk berkenaan kaedah pembiakan pokok hiasan.

KAEDAH PEMBIAKAN SECARA SEKS Pembiakan seks dalam tumbuhan adalah melalui penggunaan biji benih. Persenyawaan benih-benih juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah saintifik di makmal untuk menghasilkan baka jenis baru yang dipanggil hibrid. Ciri-ciri pokok yang dibiakkan dengan biji benih adalah seperti berikut:- . Contohnya banyak hibrid pokok orkid dihasilkan bertujuan untuk mengeluarkan bunga yang lebih cantik dan tahan lasak dari spesies asalnya. daun dan sebagainya dinamakan aseks yang hanya menghasilkan anak pokok yang serupa seperti pokok induknya. hasil daripada proses persenyawaan game jantan dengan gamet betina. batang.Pembiakan seks adalah sesuai bagi sesetengah tumbuhan yang tidak dapat dibiakkan dengan mudah melalui kaedah lain. Antara kaedah pembiakan yang dimaksudkan ialah dengan menggunakan biji benih serta spora dan juga menggunakan bahagian pokok seperti daun.Biji benih mempunyai embrio. bebawang dan sebagainya. Pembiakan bermaksud keupayaan tanaman menghasilkan zuriat atau benihnya bagi membolehkannya menambah dan menyambung kelangsungan hidup spesiesnya di muka bumi agar tidak pupus selamanya. Embrio ini akan berkembang menjadi anak pokok yang baru apabila biji benih itu bercambah. anak sulur.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Terdapat pelbagai kaedah pembiakan untuk pokok hiasan. Pembiakan yang menggunakan biji benih.Pembentukan biji benih memerlukan bahagian bunga jantan dan bahagian bunga betina. Pembiakan menggunakan batang. dinamakan pembiakan cara seks di mana persenyawaan di antara benih jantan dan benih betina berlaku secara semula jadi lalu terhasillah buah dan biji benih.

pecahan batu. Pilih bekas semaian yang tidak kotor dan telah dibersihkan terlebih dahulu. d. Biarkan medium semaian selama 48 jam sebelum digunakan. Tutup lubang saliran dengan serpihan pasu. Bekas semaian yang digunakan mesti mempunyai lubang saliran. Gaulkan medium dengan kapur dan baja fosfat dalam nisbah 4. Medium semaian yang sesuai terdiri daripada campuran tanah loam.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Pokok  menjadi  besar. Isikan medium semaian ke dalam bekas 2.5 cm daripada bibir bekas semaian.5 g kapur : 5. e. bahan organik yang telah reput dan pasir sungai. b. b. Sukat bahan-bahan yang diperlukan tadi mengikut kadar : 2 bahagian tanah loam : 1 bahagian bahan organik : 1 bahagian pasir sungai c. Menyediakan Medium Menyemai dan Menyemai Biji Benih a. .5 liter medium semaian : 2.0 g baja fosfat. tinggi  dan hidup  lama Lambat  membesar Ciri‐ciri Pembiakan  biji benih Masa yang  lama untuk  berbunga dan  berbuah Mempunyai  akar tunjang  /pokok lebih  kukuh Menyediakan Bekas Penanaman a. Tapis semua bahan tadi untuk memastikan medium bebas daripada bahan asing. c. Hapuskan kuman atau bakteria dalam medium dengan cara menyembur medium dengan larutan formalin. f. d. atau net hijau untuk mengelakkan medium terkeluar bersama dengan air siraman yang berlebihan. Kemudian gaulkan sehingga rata.

Memastikan saliran dan pengudaraan yang baik. siramlah medium dan letakkannya di tempat teduh. Buat beberapa lubang pada medium b.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Bahan Medium Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Baja fosfat super Fungsi Mengukuhkan pokok Membekalkan nutrien. Biji benih hallus seperti benih Celosia sangat sesuai dengan kaedah ini. Biji benih dapat disemai dengan cara : a. Cara alur a. Penjagaan . Buat alur yang panjang pada medium mengikut bekas b. Masukkan biji benih ke dalam lubang tadi. Timbus biji benih yang sudah ditaburkan itu dengan satu lapisan nipis medium c. Cara poket a. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang kasar seperti bunga matahari dan Helianthus f. Timbus lubang itu dan mampatkan medium e. d. membuat alur dan menanam biji benih ke dalamnya. dan membaiki struktur tanah. Menekan biji benih ke dalam medium(cara poket). Taburkan biji benih selepas digaulkan dengan pasir dalam nisbah 1:5 b. Teknik-teknik penyemaian biji benih Menabur a. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang sederhana saiznya. c. berupaya menyimpan air. Masukkan biji benih dalam alur c. Timbus biji benih dengan selapisan medium d. Jarak antara lubang-lubang itu ialah 10 cm c. menabur biji benih b. Selepas biji benih disemai. Menggalakkan pertumbuhan pokok Penyemaian biji benih melibatkan penyediaan bekas semaian dan cara menyemai biji benih.

a. Sebelum menggubah anak benih perlu dilakukan pengerasan. kerja-kerja menyiram dilakukan 2 kali sehari. . b. Ini bertujuan Apakah tujuan merumput? Apkah yang dimaksudkan dengan pengerasan? Apakah kepentingannya? Bagaimanakah ia dilakukan? Kepentingan Perlindungan. e. Mengurangkan kehilangan air dengan menutup kotak semaian dengan plastik lutsinar atau kaca cerah. h. d. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi a. Teknik penyiraman yang biasa digunakan ialah bekas menyiram bermuncung halus atau sistem pemercik air. b. d. Meletakkannya di tempat teduh. Anak benih perlu diubah apabila mempunyai 2-3 helai daun. ruang dan pertumbuhan anak benih. mengurangkan renjatan semasa anak benih diubah dari tapak semaian. Anak benih hanya memerlukan 50-60 % cahaya matahari ketika masih kecil bagi mengelakkan kematian.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Biji benih yang disemai memerlukan penjagaan seperti berikut. f. Merumput dilakukan untuk mngelakkan persaingan antara rumpai dan anak pokok. air dan siraman bagi memastikan peratus pertumbuhan yang maksimum. g. Ia diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman. Plastik lutsinar dibuka untuk menambahkan penerimaan air. e. c. Membekalkan lembapan dengan semburan yang halus. Anak benih yang disemai perlu diberikan perlindungan. Air penting untuk melarutkan nutrien supaya mudah diserap oleh akar tumbuhan. c. Apabila anak benih mula bercambah kotak semaian didedahkan terus pada cahaya matahari untuk mengekalkan pertumbuhan dan mengelakkan etiolasi. Air dan Siraman Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok.

Bahan yan ng diperluka an adalah: a) Bebera apa keratan n batang po okok berken naan (Scind dapsus) sep panjang lebih kurang 1 kaki b) Guntin ng pokok ata au 'sekateu ur' c) Bekas s tanaman d) Medium pasir sun ngai e) Plastik k atau bekas lutsinar . Dua jenis baja b diguna akan. pokok p juga me empunyai pe embajaan yang y sempu urna dan sesia untk pembesarann nya. air dan d cahaya a yang me encukupi. iaitu baja b organik k dan baja kimia k c. a. Tr radescantia. b. Membaja dilakukan d u untuk memb bekalkan an nak benih dengan d nutr rien yang le engkap dan mencukup pi.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Apakah A mak ksud dan pro oses transp pirasi Apakah A kepe entingan tra anspirasi ke epada tumbu uh-tumbuha an Pembajaan Selain medium tanaman n yang se esuai. Membaja dilakukan d 2-3 minggu sekali s dengan kadar ya ang disyork kan. Hedera se erta banyak k lagi. KAE EDAH PEMBIAKAN ME ENGGUNA AKAN KERATA AN BATANG G LEMBUT DAN KAYU U KERAS Pokok yang boleh dibiakkan d menggunak kan kaedah h keratan batang lem mbut ini te ermasuklah Scindapsu us atau Sireh Puteri.

anda bolehlah memindahkannya untuk ditanam sama ada dalam beg politena atau pasu cantik menggunakan medium tanaman untuk pokok berpasu. Goncang sedikit bekas tanaman untuk memadatkan sedikit medium bagi menyenangkan pertumbuhan pokok. Apabila pertumbuhan batang menjangkau melebihi lima ruas. Sapukan hormon penggalak akar di bahagian buku dan akar udara. Jika terdapat akar udara yang tumbuh di buku keratan. tanam keratan batang tadi sehingga medium menutupi buku batang yang paling bawah sekali dan padatkan medium di sekeliling batang keratan. 4 Siram medium dan letakkan bekas tanaman dalam plastik atau bekas lutsinar serta di tempat teduh. Buangkan daun di buku paling bawah bagi mencepatkan pertumbuhan tunas baru dan mengelakkan pereputan batang. Selepas itu anda bolehlah mula membajanya dengan baja kandang (najis ayam atau kelawar) atau baja kimia berwarna hijau untuk pertumbuhan daun dan batang yang cepat.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN f) Hormon penggalak akar g) Air siraman Kaedah pembiakan: 1 Sediakan bekas dan medium tanaman dengan memasukkan pasir sungai ke dalam bekas tanaman sehingga dua inci ke paras bibir bekas. bersih serta tidak menghalang pertumbuhan akar baru 4) Menutup bekas tanaman dengan plastik lutsinar bagi . Air perlu ditukar setiap minggu bagi mengelakkan pereputan 3) Pasir sungai adalah medium terbaik untuk pembiakan menggunakan keratan batang kerana ia mempunyai pengudaraan dan saliran yang baik. ratakan. 2 Potong pokok Scindapsus di bawah buku batang dan pastikan sekurang-kurangnya dua buku bagi setiap potongan. Tunas serta akar baru akan tumbuh dalam masa beberapa minggu. 1) Kaedah pembiakan cara di atas juga sesuai untuk pokok berkayu keras seperti pokok bunga raya dan bunga kertas tetapi batangnya dikerat secara menyerong di bawah bahagian tumbuhnya daun bagi menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk mencepatkan pertumbuhan akar dan tunas baru 2) Medium air dan jeli boleh juga digunakan untuk pembiakan cara ini tetapi hasilnya kurang memuaskan berbanding pasir sungai. jangan dipotong kerana akar ini akan mencepatkan pertumbuhan tunas baru. 3 Buatkan beberapa lubang bagi memenuhi setiap ruang medium tanaman.

Chlo orophytum. Selepas s seminggu bolehla ah diberi ba aja dan dilet takkan di te empat yang sesuai untu uknya. In ni bertujuan bagi melembutka m an medium tanaman serta s memu udahkan kerja-kerja mengeluarka an tanaman berken naan daripa ada pasunya a. Keluar rkan rump pun tanaman tadi d daripada pasunya se ecara perla ahan bagi menge elakkan rum mpun pokok k terjatuh ke e tanah. Ta anam rumpu un ini dalam m bekas ta anaman den ngan mediu um yang ba aru. Pokok k akan s segera tum mbuh segar selepas air disiram serta disemb bur ke daunnya. Pokok yan Caladium (keladi) dan n sebagai-n nya. 2 gkan pasu dengan pe ermukaanny ya ke bawa ah dan hen ntakkan per rmukaan pa asu di atas Pusing permu ukaan yang g keras se ecara perlahan bagi memaksa rumpun po okok keluar daripada pasunya. KAE EDAH PEMBIAKAN LE ENTURAN BATANG B ATAU A RANT TING .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN mengekalk kan kelemb bapan dan mencepatk kan pertum mbuhan aka ar dan tunas baru pokok k KAED DAH PEMBI IAKAN BEL LAHAN DAN N PEMBAHA AGIAN RUMPUN ng boleh dib biakkan menggunakan kaedah ini i ialah Sans sevieria (lida ah jin). Letakkannya di tempa at teduh bag gi menyesua aikannya de engan pasu u dan mediu um yang ba aru. Kaedah pe embiakan: 1 Siram air atau ren ndam pasu tanaman berkenaan di d dalam air bertakung seketika. 3 Gunak kan tangan atau cangk kul serta pis sau untuk memotong m rumpun pokok kepada a beberapa rumpu un kecil.

kerat bat tang atau ra anting tadi di d bahagian bawah h tempat ia a berakar untuk u mem misahkannya a dari poko ok asal dan tanam dalam pasu denga an medium yang y sesua ai untuk pok kok berkena aan. S Tradescan ntia. panjangnya a kira-kira setengah inc ci. BIAKAN CA ARA MENGE ETUT KAEDAH PEMB . Kaedah 2: 1 2 Lentur r terus ke da alam mediu um tanaman n dalam pas su. 2 Setela ah berakar. potong bahagian b ba awah tempat yang berakar untuk k memisahk kannya dari denga pokok induk dan terus t hidup sebagai po okok baru. Kaedah Pe embiakan: Kaedah 1: 1 dalam air untuk mera Lentur rkan batang g atau ranting pokok berkenaan b angsang pe ertumbuhan akar b baru. pokok k lelabah (Chlorophytum C m comosum m) dan sebagainya. Siram dan beri baja b bagi menggalakk m kan batang pokok ber rakar dan boleh b tumbuh dengan sendir rinya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Pokok yan ng boleh dibiakkan menggunaka m an kaedah ini ialah Scindapsus. 3 Apabila didapati tumbuh daun baru yang menunju ukkan poko ok berkenaa an sudah boleh b hidup an sendiriny ya. Kebanyakan pokok men njalar boleh h dibiakkan dengan ka aedah ini.

Terdapat tiga t kaedah menyediak kan medium m tanaman untuk u meng getut: Kaedah 1: . 3 Balut m medium tanaman deng gan plastik yang lutsin nar dan ikat t di kedua bahagian h hujung atas dan bawah denga an tali rafia supaya me edium tidak k jatuh dan wap air tid dak terkelua ar daripada medium m tadi. Kaedah Pe embiakan: 1 Pokok d dilukakan atau a dipoton ng kulit seke eliling rantin ng atau bata angnya. 4 Apabila a akar sudah panjang g kira-kira satu inci. bolehlah dipotong ba ahagian berkenaan di bawah tempat bera akar tadi un ntuk ditanam m dalam me edium tanam man yang sesuai s untuk knya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN ng boleh dibiakkan d m menggunaka an kaedah ini ialah pokok p berb batang kera as berkayu Pokok yan seperti bun nga kertas. 2 Medium m tanaman yang basah untuk me enggalakkan n pertumbu uhan akar diletakkan d d sekeliling di keratan n tadi. akar aka an tumbuh di bahagia an yang dip potong tadi kerana pokok menggunaka an bahan makanan daripada medium m ta adi dan merangsang m pertumbuhan akar r. bunga raya a dan sebag gainya. Sela ang bebera apa minggu u.

. Kaedah pe embiakan: 1 Kerat daun d pokok k berkenaan n kepada be eberapa keratan kecil. bancuhan medium me estilah peka at dan mele ekit KA AEDAH PEMBIAKAN MENGGUN M NAKAN KER RATAN DAU UN Pokok yan ng boleh dibiakkan d m melalui kae edah ini ia alah Sansev vieria. Beg gonia Pepe eromia dan sebagainy ya. sapukan hormon pe enggalak akar a di bah hagian atas s keratan tut t 2) Bagi m memastikan n medium senang lek kat di baha agian yang g dilukakan n atau dipo otong tadi. Kaedah ini tidak me enjanjikan anak a pokok yang tumbu uh akan me enyerupai ke eseluruhan pokok indu uknya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 2 bahagian n tanah per roi : 1 bahag gian bahan organik Kaedah 2: 4 bahagian n habuk pap pan : 2 bahagian baja organik Kaedah 3: Lumut sph hagnum moss atau sab but kelapa le embap TIPS 1) Untuk m mencepatk kan pertumb buhan akar r.

h daun pok kok yang sudah mata ang dan de ewasa untuk 1) Pilih men ndapatkan pertumbuha p an anak po okok dengan n cepat dan subu ur 2) Gun nakan gunt ting pokok k yang taj jam untuk memotong g deda aun yang dipilih b bagi mend dapatkan hasil yang g mem muaskan K KAEDAH PEMBIAKAN N MENGGU UNAKAN SU ULUR ANAK K ng boleh dib biakkan men nggunakan kaedah ini ialah pokok k Orkid. . embiakan: nya sulur anak a akan keluar dari i sisi pokok k induk yan ng menyerupai pokok k induknya. gkan serap pat mungkin n ke arah pokok indu uknya dan seboleh-bo olehnya bia ar terdapat t t akar untuk knya mula tu umbuh send diri. dan tutup pasu sema aian dengan n plastik lutsinar dan le etak di tempat teduh. kan anak su ulur berkena aan daripad da induknya a dengan menggunaka an tangan at tau gunting . Kaedah ini kan bagi mengekalkan m n kelembap pan medium m tanaman dan keada aan sekeliling keratan bagi mence epatkan pertumbuhan anak pokok k yang baru u. m segera da alam medium tanaman n yang sesuai untuknya a. Bro omeliad dan n Episcia. g beberapa a minggu. apabila a ana ak pokok telah t tumbu uh pindahkan dan tan nam dalam m tanaman n yang sesuai untuk po okok berken naan.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN kan hormon n penggalak k akar di ba ahagian baw wah keratan tadi dan tanam dala am medium sungai.

R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 1) Untuk sulur anak k yang tida ak berakar. s Pok kok dari benih b ini tidak t akan mengeluar rkan biji un ntuk tanama an seterusn nya. Cosmos. Manakala kaedah pembiaka an cara spo ora hanya berlaku b kep pada pokok k hiasan jenis paku pak kis sahaja. sapukan sedikit s horm mon pengga alak akar di d bahagian bawah hnya untuk mencepatk m kan pertumb buhan akar 2) Jangan biarkan medium m tan naman keri ing kerana ini akan membantutka m kan pertumb buhan akar r baru a anak pokok berkenaan KAED DAH PEMBIAKAN MEN NGGUNAKA AN BIJI BENIH DAN SPORA S Banyak po okok hiasan n berbunga boleh dibiakkan menggunakan biji benih sep perti Balsam m. Biji in ni hanya da apat diguna akan untuk k menanam pokok be erkenaan untuk u satu musim sahaja. Biji yang baru ha arus dibeli untuk u pemb biakan dan penanama an pokok bunga b ini seterusnya. Ikuti kaeda ah penyem maian dan penjagaann nya seperti panduan y yang tertera a di pek biji. Biji benih h halus . Kaedah pe embiakan biji benih Biji Fl Biji benih F Fl untuk pok kok berbunga semusim m seperti Pe etunia. Tegetes dan sebagai inya. Zinn nia. Celosia dan sebagainya yang diimport dari luar ne egara boleh h dibeli di pusat p tanam man.

4 Apabila anak pokok telah tumbuh t em mpat helai daun. Ini bermakna air siram man dan perlindunga p cahaya a matahar ri secara perlu p dikur rangkan be eransur-ans sur supaya a anak po okok dapat t menye esuaikan dir ri dengan ke eadaan seb benar di per rsekitaranny ya. Spora pok kok paku di bawah dau unnya yang boleh diliha at dengan mata m kasar Spora . Biji benih k kasar 1 Tanam m dua biji benih b dalam m satu lubang dengan jarak 10 sentimeter s d antara sa di atu dengan yang lain dan se edalam leb bih kurang dua kali diameter bijinya. 2 3 Kambu us biji benih h dengan medium m tana aman dan kejapkannya a dengan jari. Kekalk kan kelemb bapan mediu um dengan n meletakka an bekas tanaman di dalam d beg p plastik atau bekas tertutup la ain. Seba aiknya ditan nam dalam garisan yang lurus. eloklah h anak poko ok dikerask kan terlebih dahulu n daripada u bagi men ngurangkan renjatan. 4 Siram medium tanaman dan letakkan bekas semaian di tempat teduh. Apabila anak be enih telah tumbuh. kaed dah penyemaian dan penjagaan nnya adalah h seperti ber rikut: 1 Sediak kan medium m tanaman yang berse esuaian unt tuk menyem mai biji benih dalam ni isbah 2:1:1 (Tanah h loam:Bahan organik:Pasir su ungai). t bu uangkan beg plastik tadi untuk k pertum mbuhan ana ak benih set terusnya. 3 Kemud dian taburk kan satu lap pis medium m tanaman yang nipis di atas cam mpuran biji benih tadi bagi m menutupinya a. 2 Taburk kan campu uran biji ben nih dan pa asir tadi di atas permu ukaan medium tanaman dengan rata.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Bagi biji b benih halus s yang did dapati dari pokok tana aman temp patan. Unt tuk semaia an biji yan ng halus anda a perlu menca ampurkan biji b berkena aan dengan pasir halu us dalam nisbah 1:5 (B Biji benih:P Pasir halus) supaya a kerja men naburnya da apat dilakuk kan dengan n mudah. Seb belum dipind dah. d boleh hlah dipindahkan untu uk ditanam dalam bekas yang tetap untuknya.

ikat hujungnya untuk mengekalkan kelembapan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Hanya pokok paku pakis sahaja yang boleh membiak menggunakan spora yang biasanya tumbuh di bawah daun atau frondnya. 5 Selepas sebulan iaitu apabila anak pokok telah besar sedikit. paku tanduk rusa dan sebagai-nya. buatkan lubang di sekeliling beg plastik untuk peredaran udara supaya anak pokok cepat tumbuh. 3 Taburkan spora tadi di atas lumut tanah gambut atau span dan letakkannya dalam beg plastik. Anak benih yang dicambah secara semula jadi ini boleh diambil untuk ditanam sebagai pokok hiasan 2 Fikirkan beberapa jenis paku pakis yang boleh juga dibiakkan menggunakan kaedah pecahan rumpun. bolehlah dipindahkan untuk ditanam dalam bekas tanaman yang lebih besar. Kembangkan lumut tanah gambut atau span dengan menyiram air ke atasnya. Letakkannya dalam beg plastik lutsinar dan goncang daun tersebut. 1) Di negara kita ini terdapat banyak paku pakis membiak di dalam hutan dan juga di atas pokok kelapa sawit contohnya paku langsuyar. Spora berwarna perang akan gugur di dalam beg plastik tadi. Biasanya spora dapat dilihat dengan mata kasar di bawah daun walaupun ianya agak halus. . Kaedah pembiakan menggunakan spora adalah seperti berikut: 1 2 Pilih daun yang sihat dan mempunyai banyak spora yang telah matang. 4 Apabila terdapat tunas anak berwarna hijau mula tumbuh.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 8 PENANAMAN DAN PENYELENGGARAAN TUMBUHAN DALAM PASU ATAU BEKAS TANAMAN TUMBUHAN HIASAN    SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) KERANGKA TAJUK-TAJUK Bekas menanam Jenis dan ciri bekas Pemilihan dan penyediaan bekas Medium menanam Ciri medium menanam yang baik Bahan-bahan untuk penyediaan medium dan cirinya Jenis-jenis ramuan medium menanam Langkah-langkah penanaman Penanaman dalam bekas Penanaman di batas  KANDUNGAN ISI Penanaman Tumbuhan Hiasan ASAS TANAMAN POKOK DALAM PASU Terdapat perkara asas mengenai penanaman pokok hiasan dalam pasu yang perlu diikuti supaya pokok berkenaan dapat hidup dengan subur. .

Ianya hendaklah dibiarkan kosong supaya air siraman atau air hujan dapat bertakung seketika untuk proses penyerapan bagi membasahi keseluruhan medium tanaman. . Namun begitu. Lubang saliran air: Lubang ini penting bagi memastikan air siraman dapat mengalir keluar dan tidak menakung di dalam bekas atau pasu yang boleh mengakibatkan pereputan akar pokok dan akhirnya boleh mematikannya. Umpamanya pokok tinggi seperti palma perlu ditanam dalam pasu yang tinggi serta berat yang diperbuat daripada bahan seramik atau tanah liat. Air lebihan akan diresapi medium tadi dan dilepaskan ke udara. letakkan medium yang boleh menyerap air tersebut seperti sphagnum moss atau kertas surat khabar di dalam piring takungan air sebelum meletakkan bekas tanaman di atasnya. Bekas tanaman yang dipilih hendaklah berfungsi dan bersesuaian dengan pokok yang ingin ditanam selain untuk cantik sebagai hiasan. Bagi mengelak ini terjadi. Air takungan juga memudahkan pembiakan nyamuk Aedes.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Pasu atau planter juga mampu mencantikkan tanaman. manakala pokok air seperti kiambang perlu ditanam dalam pasu yang boleh menakung air sebagai medium tanaman. Piring Takungan Air: Bertujuan menakung lebihan air siraman agar tidak mengotori lantai. Pokok menjalar pula seperti Scindapsus sesuai ditanam dalam pasu cetek. hamparan permaidani dan sebagainya. Ruang air: Ruang ini perlu diadakan dalam ukuran dua inci dari permukaan atas pasu dan medium tanaman. ASAS TANAMAN POKOK DALAM BEKAS/PASU Bekas dan Tanaman yang sesuai: Pelbagai bekas tanaman seperti pasu atau planter pelbagai saiz dan bentuk boleh dipilih untuk disesuaikan dan digunakan dalam tanaman pokok hiasan. air yang bertakung lama boleh menyebabkan akar pokok terendam dan boleh mematikan pokok. Adalah tidak sesuai menggunakan pasu yan besar untuk tanaman yang semula jadinya kecil. Tetapi pemilihan dan penggunaannya haruslah disesuaikan dengan jenis pokok yang hendak ditanam. Terdapat satu kaedah di mana bekas takungan air boleh dijadikan bekas untuk membekalkan air kepada pokok bila diperlukan. ringan dan rendah. Begitu juga sebaliknya.

jaring plastik dan sebagainya. . Ruang Sungkupan: Sebagai pilihan. Medium Tanaman: Terdapat pelbagai medium tanaman yang boleh digunakan dalam penanaman pokok dalam bekas (Rujuk bab 2). kekerapan siraman air boleh dikurangkan. Bahan yang boleh digunakan untuk tujuan ini ialah serpihan pasu atau batu-bata pecah. Manakala saiznya juga pelbagai dari sekecil-kecilnya untuk semaian anak benih. Terdapat pelbagai jenis pasu tanaman yang dijual di pasaran diperbuat daripada tanah liat. gunakan bahan sungkupan seperti serat kelapa. plastik.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Lapisan penapis medium: Lubang saliran air bekas tanaman perlu ditutupi supaya medium tanaman tidak terkeluar bersama air siraman. Insya-ALLAH tanaman hiasan anda akan hidup subur sentiasa seperti yang diidamkan. medium tanaman akan sentiasa lembap dan akar pokok kekal sejuk untuk pertumbuhan pokok yang sihat sentiasa. Dengan meletakkan bahan sungkupan ini. serat kelapa. Medium tanaman berasaskan tanah mestilah memudahkan air mengalir keluar serta tidak menakungkan air. lumut sphagnum moss. KENALl PASU Menanam pokok hiasan di dalam pasu adalah satu kaedah penanaman untuk ruang sempit seperti balkoni di rumah pangsa atau kondominium. Dengan mengikuti kaedah penanaman pokok hiasan seperti di atas. air atau kelembapan untuk pertumbuhan yang segar sentiasa. Kaedah ini bertujuan mengawal pertumbuhan pokok supaya dapat mengekalkan nutrien. batu kerikil. hinggalah yang paling besar untuk tanaman pokok besar seperti pokok pinang merah di hotel-hotel dan premis perniagaan. simen. Terdapat juga pasu yang dihasilkan khusus untuk tanaman tertentu seperti berikut: a Pasu orkid yang mempunyai lubang di sekelilingnya bagi memudahkan peredaran udara iaitu keperluan utama untuk akar orkid tumbuh subur. Pokok berpasu senang dialih untuk disesuaikan dengan suasana hiasan dalaman kediaman atau pejabat kita. mayang bunga kelapa sawit dan sphagnum moss untuk menghindari kesan kekeringan medium tanaman dengan cepat disebabkan keterikan cahaya matahari terutama pada waktu tengah hari. Melalui kaedah ini juga. seramik dan sebagainya.

Selain berjimat. c Self-watering pot iaitu pasu yang dapat menyediakan sistem pengairannya tersendiri untuk pokok bagi mengurangkan kekerapan siraman air. 4) Pastikan pasu mudah dibersihkan bagi mengekalkan pameran pokok yang cantik. keladi bunting dan sebagainya. CIRI-CIRI PASU TANAMAN a Pasu plastik Ringan dan mudah mengangkatnya serta sesuai bagi pokok yang perlu kerap diubah kedudukannya untuk mendapatkan dedahan cahaya yang diperlukan. 3) Pilih pasu yang mempunyai lubang di bawah untuk memudahkan air siraman keluar. 5) Ia perlulah menarik bentuknya dengan kemasan-kemasan corak yang cantik. boleh disesuaikan dengan hiasan dalaman. Ia boleh juga digunakan untuk menanam pokok hiasan ringkas untuk diletakkan dalam bekas atau planter cantik. Biasanya ia digunakan untuk hiasan pentas. Harganya mahal tetapi penampilannya lebih menarik. tin susu tepung dan teko lama boleh juga digunakan sebagai pasu tanaman. Panduan memilih pasu tanaman kita adalah seperti berikut: 1) Pilih saiz pasu yang sesuai untuk tanaman kita. Medium tanaman lambat kering kerana plastik tidak meresap air. 2) Pilih bahan pasu yang bersesuaian dengan jenis tanaman. pokok besar perlu ditanam dalam pasu diperbuat daripada bahan seperti tanah liat yang berat dan tidak mudah tumbang. Terdapat pelbagai warna pilihan dan reka bentuk unik. Biasanya bahan terbuang ini digunakan oleh masyarakat kampung zaman dahulu. Ia susah untuk dicuci dan mudah pecah. taman mini untuk pameran dan sebagainya.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN b Pasu pokok bonsai dibina rendah bagi menyerlahkan akar pokok dan biasanya dihiaskan dengan lukisan seperti pokok buluh dan sebagainya. Ia kurang sesuai untuk pokok besar kerana ringan dan mudah tumbang. Contohnya. Terdapat ruang roma yang . ia juga boleh mengurangkan pembaziran bahan buangan yang boleh dikitar semula. d Pasu tanpa lubang di bawah dibuat khas bagi menakung air khusus untuk tanaman air seperti kiambang. b Pasu tanah liat Berat dan mantap sesuai untuk tanaman pokok besar. f Bahan terbuang seperti botol air mineral. e Beg politena merupakan pasu sementara untuk menyemai anak pokok. Ia tidak mahal dan senang dicuci. pegaga air.

Sementara penggunaan alas atau stand boleh menambah seri pokok hiasan kita. buluh dan sebagainya. Ia boleh diselaraskan atau boleh disesuaikan untuk kesan ketinggian kepada pokok yang diperlukan dalam gubahan pokok hiasan taman mini dan sebagainya. permaidani dan sebagainya. Pokok yang ditanam dalam pasu atau bekas biasa akan menyerlah apabila diletakkan di dalam bekas tanaman berbentuk unik dan cantik. planter dan stand Penggunaan bekas tanaman atau planter dan stand atau alasnya untuk mempamerkan pokok hiasan adalah idea yang bijak untuk menyerlahkan lagi penampilan pokok tanaman kita. Kini terdapat pelbagai bekas tanaman yang diperbuat dari bahan seperti plastik. bekas ini juga berfungsi mencantikkan lagi pameran serta penampilan pokok hiasan. Hiaskan bekas tadi dengan riben atau bahan lain yang boleh dibeli dari pusat kraftangan bagi mencantikkannya. Bekas tanaman ini berfungsi sebagai pengalas atau tempat takungan pasu tanaman berkenaan supaya air siraman tidak akan keluar membasahi lantai serta hamparan seperti tikar. Biasanya bekas tanaman ini diperbuat dari bahan tembikar tanah liat atau seramik yang nampak seperti pasu tanaman tetapi tanpa lubang di bawahnya untuk menakung air siraman. Pokok yang pada asalnya ditanam dalam satu pasu yang suram serta malap warnanya atau ditanam dalam beg politena sahaja dapat disembunyikan dalam satu planter cantik yang boleh menambah seri penampilan pokok berkenaan. Oleh itu ketahuilah beberapa cara untuk menambah seri pokok tanaman kita itu agar nampak lebih berseri dan bergaya penampilannya untuk hiasan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN memudahkannya meresap air keluar menyebabkan air siraman cepat kering dan perlu dikerapkan siramannya. Selain daripada itu. rotan. Bekas tanaman. teko atau cerek lama juga boleh dijadikan bekas tanaman. KENALl BEKAS TANAMAN DAN KEGUNAANNYA Pokok boleh ditanam dalam pelbagai jenis pasu atau diletakkan dalam planter untuk menambah seri pokok berkenaan. Pada masa yang sama. tembaga. . bahan terbuang seperti bekas air mineral.

membekalkan nutrien secukupnya dan seimbang bagi keperluan pokok. memastikan pokok tumbuh menegak dan subur sentiasa. kepentingannya serta nisbah campuran yang sesuai untuk pertumbuhan setiap pokok yang ditanam. pasir sungai dan bahan organik reput seperti najis ayam. tanah gambut (peat). iii. Di antara medium tanaman yang biasa digunakan ialah medium berasaskan tanah seperti tanah gembur atau peroi (loam).RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Stand yang agak besar biasanya sesuai diletakkan di luar halaman rumah agar pokok hiasan nampak lebih menarik Pasu besar yang boleh juga dijadikan stand Adakalanya stand berwarna putih diletakkan di tengah-tengah pelamin untuk menambah seri hari persandingan Pelbagai saiz dan bentuk stand yang boleh anda dapati di kedai-kedai menjual pasu MEDIUM TANAMAN UNTUK POKOK HIASAN Topik ini akan menceritakan mengenai jenis medium. memudahkan pertumbuhan akar bagi pembesaran pokok. Setiap pokok memerlukan campuran medium yang berlainan bagi memastikan ia hidup subur seperti di alam semula jadinya. Campuran medium tanaman yang sesuai untuk setiap pokok yang ditanam adalah perlu bagi tujuan berikut:- i. ii. mengekalkan air atau kelembapan secukupnya untuk pertumbuhan pokok. iv. .

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tanah Tanah gambut Pasir Bahan 69 .

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 9 PENJAGAAN TANAMAN HIASAN   SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Memerihalkan pelbagai kerja penjagaan tumbuhan hiasan  KERANGKA TAJUK-TAJUK Menyiram Membaja Menggembur Mencantas dan memangkas Kawalan rumpai. ranting. air dan sebagainya. mineral. pokok disejukkan terutama pada hari panas terik. perosak dan penyakit Pemasuan semula  KANDUNGAN ISI Penjagaan Tanaman Hiasan KEPERLUAN AIR PADA POKOK TANAMAN Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. Ia juga diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman seperti campuran tanah ke seluruh bahagian pokok terutama daun untuk proses fotosintesis. batang. Proses fotosintesis adalah proses pembinaan makanan oleh tumbuhan berklorofil menggunakan bahan seperti cahaya. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi di mana melalui proses ini. bunga dan seumpamanya. Keperluan air kepada pokok bergantung kepada: 70 . Ia memenuhi semua sel daun.

lebih sejuk dan dihasilkan secara semula jadi. air paip juga boleh digunakan secara terus atau dibiarkan semalaman dalam bekas sebelum ia digunakan. Contohnya kaktus yang hanya perlu disiram sekali seminggu bagi disesuaikan dengan keadaan habitat semula jadinya iaitu di padang pasir. b Jenis pasu: Pasu jenis tanah liat memerlukan banyak siraman air. Kaedah siraman untuk pokok adalah seperti berikut:- Kaedah 1: Siraman dari atas terus ke medium tanaman sehingga air mengalir keluar dari lubang di bawah pasu. Pokok di mana medium tanamannya perlu dibiarkan kering dahulu sebelum disiram semula. Keperluan air di antara satu pokok dengan yang lain adalah berbeza dan boleh dikategorikan seperti berikut: a b Pokok berdaun besar memerlukan kelembapan sentiasa. lebih banyak air dan kekerapan siraman diperlukan. Kaedah ini dilakukan bagi mengurangkan kandungan klorin dalam air tersebut bagi mendapatkan kesan terbaik seperti air hujan kepada pertumbuhan pokok. 71 . Ini kerana air mudah menyerap dan kering dengan cepatnya. Air hujan adalah contoh terbaik air siraman kerana ia mengandungi nutrien yang diperlukan oleh pokok. c Kelembapan udara mengikut musim: Udara menjadi lembap pada musim hujan dan keperluan pokok pada siraman air adalah berkurangan. Begitulah sebaliknya pada musim panas atau kemarau.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN a Saiz pasu dan saiz tanaman: Lebih besar pasu dan tanaman anda. Namun begitu. c Pokok yang perlu dijarakkan tempoh siramannya.

adalah mustahak bagi kita untuk mengetahui amaun. Kaedah ini sesuai bagi pokok yang sensitif kepada siraman dari atas seperti pokok kaktus. Biarkan medium tanaman meresapi air hingga ke permukaannya. Kuantiti cahaya yang diperlukan 72 . Scindapsus atau Sireh Puteri dan sebagainya. Jika didapati hujung jari atau pensel berkenaan kering. Kaedah 3: Menyemburkan air ke daun dapat mengekalkan kelembapan dan menyegarkannya terutama pada musim panas bagi pokok yang memerlukan kelembapan sentiasa seperti pokok Tradescantia. kekerapan siraman dan kaedah siraman yang diperlukan oleh setiap pokok yang ditanam agar sentiasa subur. Oleh itu. keperluan ini akan diterangkan secara terperinci dalam Bab 6 nanti. maka itu menandakan pokok berkenaan perlu disiram POKOK Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis iaitu proses kimia bagi memproses makanan untuk pertumbuhan pokok. Kemudian angkat pasu dan biarkan air mengalir keluar dari bawah pasu.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Kaedah 2: Rendamkan pasu tanaman seketika dalam bekas air bertakung sehingga menenggelamkan hampir seluruh bahagian pasu dan elakkan air daripada memasuki bahagian atas pasu. Insya-ALLAH. 1) Elakkan daripada terlalu lebihkan siraman air pada pokok tertentu yang boleh mengakibatkan akarnya terendam. 2) Kaedah terbaik untuk mengetahui sama ada pokok memerlukan air siraman atau tidak ialah dengan menggunakan jari telunjuk atau pensel dan dicucuk ke dalam medium tanaman sedalam kira-kira 1 inci. reput dan mematikan pokok berkenaan.

Jaring ini boleh dibeli dari pusat tanaman atau kedai hardware. kita boleh perhatikan tanda-tanda kesan cahaya kepada pokok. b) Daunnya akan menjadi kekuningan. b) Semua daunnya menjadi bergulung dan melengkung. Tanda pokok yang terdedah kepada cahaya berlebihan ialah: a) Daunnya menjadi layu bermula dari hujung dan seterusnya kelihatan melecur. Biasanya pokok berbunga memerlukan dedahan sebegini untuk menggalakkan pertumbuhan bunga yang banyak dan cantik tetapi pastikan ia juga diberikan baja pembungaan yang secukupnya. 3 Dedahan kepada keadaan yang redup atau teduh seperti di dalam rumah atau pejabat. Pada asasnya ia dibahagikan kepada tiga jenis dedahan seperti berikut:- 1 Dedahan kepada 100% cahaya matahari atau panas terik. 73 . 2 Dedahan kepada 50% cahaya matahari di mana pokok perlu diletakkan di bawah lindungan pokok besar atau jaring hijau atau hitam.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN berlainan di antara satu pokok dengan yang lain. Terdapat juga pokok yang begitu tahan lasak dan boleh hidup subur sama ada didedahkan pada cahaya matahari terik atau dibiarkan di tempat teduh. tidak bermaya serta menjadi layu. pokok akan mati. Secara umumnya. Tanda pokok yang kurang dedahan kepada cahaya pula ialah: a) Pertumbuhan bunganya tidak mekar atau kudup kering dan layu sebelum kembang. Jika dibiarkan. c) Warna daun dan bunganya menjadi pudar. Contoh pokok sebegini ialah spesies dari genus Sansevieria atau lidah mak mertua atau lidah jin. Segera pindahkan pokok berkenaan ke tempat yang lebih teduh atau redup.

tidak bermaya dan senang dijangkiti penyakit. 3) Jangan ubah pokok ketika ia sedang berbunga kerana ini akan membantutkan pertumbuhan bunganya atau bunganya akan menjadi layu tiba-tiba dan terus gugur 4) Pokok berdaun beraneka warna memerlukan lebih cahaya berbanding pokok berdaun hijau. pokok juga memerlukan pembajaan yang sempurna dan sesuai untuk tumbesarannya. Ini dilakukan bertujuan untuk membekalkan segala nutrien dan mineral untuk pertumbuhan pokok berkenaan. Pokok berbunga memerlukan sedikit cahaya langsung manakala pokok yang menyimpan air memerlukan banyak cahaya KEPERLUAN PEMBAJAAN UNTUK POKOK TANAMAN Selain medium tanaman yang sesuai. air dan cahaya yang mencukupi. Eloklah ianya diubah ke tempat bercahaya bagi mengekalkan kesuburannya.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN c) Batang pokoknya menjadi kurus dan panjang. Dalam proses penanaman pokok dalam pasu atau bekas lain atau tanaman di atas tanah. d) Bagi pokok jenis variegated yang biasanya terdapat corak keputihan di permukaan daunnya. medium tanaman perlu dicampurkan dengan baja organik (baja kandang) seperti najis ayam atau yang telah diproses. kelihatan kurang sihat. Oleh itu pindahkan pokok ke tempat yang lebih bercahaya. 74 . ia akan bertukar menjadi hijau pada keseluruhannya. 1) Pilih pokok yang hanya memerlukan sedikit dedahan cahaya untuk ditanam di dalam rumah atau pejabat 2) Jangan biarkan pokok berpasu tumbuh lama pada tempat yang kurang bercahaya.

b ranti ing atau dau un cepat me elecur dan boleh mema atikan pokok berkenaan n. Ia m mudah digun nakan melalu ui la arutan dalam m air siraman n yang boleh h disiram ata au disembur r terus ke po okok. Baja in ni boleh me enyebabkan bahagian y yang terkena a-nya seper rti batang. Baja B jenis in ni juga di datangkan d dalam d berba agai warna dan kegun naannya jug ga seperti s garam m larutan. Awas jik ka menggunaka m an-nya untuk k membajai pokok hias san kecil ya ang ditanam m dalam pas su atau a bekas lain. baja b ini hany ya boleh be ertahan sela ama lebih ku urang tiga b bulan sahaja a. 2 Baja B bijian Baja B ini se esuai untuk pokok be esar sepert i pokok bu uah-buahan. Di pas saran terdap pat pelbagai jenis baja y yang dijual sama ada b baja kandan ng tanam (orga anik) yang siap diproses atau baja ki imia. 3 Baja B cecair 7 75 .RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN un begitu. Namu Oleh itu. Mer rah untuk pembungaan p n yang lebat dan biru u pula untu uk menghasilka m n buah yang g banyak da an berkualitii tinggi. ntaranya ada alah seperti berikut:b Di an 1 Garam G laruta an air Baja B jenis in ni didatangkan dalam warna w terten ntu seperti h hijau untuk pertumbuha an daun d yang subur. pemba ajaan seteru usnya adala ah perlu unt tuk mengek kalkan kesu uburan poko ok man.

bersih b dan ringkas r kera ana tidak pe erlu diberika an setiap ha ari. Ianya mudah h. Ia aka an mengeluarka m an baja seca ara perlahan n melalui air r siraman se etiap hari. 7 Lain-lain L jenis baja 7 76 . ba ahan dapur terbuang se eperti lebiha an sayur da an sebagainya. Sangat sesuai untu uk mereka m yang g sibuk bekerja tetapi ha arganya agak k mahal. 5 Slow S Release e Fertilizer Sejenis S baja yang didata angkan dalam m bentuk ya ang mudah d digunakan s seperti bentu uk silinder s yan ng hanya perlu dicuc cuk ke da alam mediu um tanama an. ro os dan seba againya. 6 Baja B khas Baja B jenis ini diciptakan untuk poko ok tertentu s seperti baja orkid. kaktu us. daun.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN Baja B jenis ini didatangkan dalam ben ntuk cecair d dan senang digunakan ia aitu dibancu uh te erus dengan n air untuk disiram atau disembur d pa ada pokok. s Selain boleh menjimatk kan wang. 4 Baja B organik Biasanya B ia siap diprose es untuk menghapus-ka an baunya ya ang busuk d dan diperbua at daripada d najis ayam dan n kelawar. pokok ai ir. ia anya baik un ntuk pertum mbuhan poko ok dan d lebih me esra alam. Baja organik jjuga boleh d diproses sen ndiri daripad da tu umbuhan se eperti rumpu ut.

anya pada pek p baja aka an dicatatkan n kandunga n nitrogen ( (N). ber rmakna ia s sesuai untu uk Seba pertumbuhan akar dan bung ga. 7 77 . 8 Hormon H peng ggalak akar Selain S baja a. aliknya jika kandungan fosfatnya pula yang tinggi. pokok juga merlukan mem hormon p penggalak akar untu uk mempercepa m atkan pertum mbuhan aka ar terutama untuk kerat tan batang yang baru d di ta anam. kan kerana s sifatnya yan ng boleh dila arutkan dalam m Baja garam larutan lebih mudah digunak an disiram atau a disemb bur terus ke e pokok. Jika kand dungan nitro ogennya tinggi. h uns sur surih (tra ace element t). K 25. bermak kna ia adala ah khas untuk pertumbuhan dau un. ma aka ia adala ah khas untuk penge eluaran buah yang bany yak serta be rkualiti tingg gi. fosfat (P P) dan kalium m Biasa (K) seperti N 13. Ba ancuhan ini juga boleh dicampurka an air da dengan racun serangga dan ubat penceg gah jangkita an penyakit d dan kulat. Manaka ala jika kada ar kaliumnya a tinggi.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN Terdapat T jug ga baja yan ng terus dic campurkan dengan pe enggalak tum mbuhan ata au hormon. au apa pun jenis baja yang digunakan. P 18. past tikan anda mengikuti arahan yan ng Wala terda apat pada pe ek baja berk kenaan. Ini perlu bagi p pertumbuhan pokok yan ng diinginka an selain n mengelakkan pokok layu l dan ma ati akibat m melebihi ama aun dan kek kerapan yan ng disyo orkan di pek baja yang digunakan. Aloe vera a atau asid humik untu uk menggala ak dan d memper rcepatkan pe ertumbuhan pokok hiasa an.

Baja bijian juga tida ak ah terpercik keluar apab bila disiram air a terutama jika menggunakan hos atau paip a air an tekanan air yang kua at. rend dam dalam r semalaman n. Gemb bur tanah selepas m melakukan p pembajaan. 1. C Cara ini jug ga um tanaman. keluarkann nya segera d dan siramka an an air. cu uci asu hingga bersih. Jika J terkena a. kita perlu berhati-hati mengguna akannya bag gi mengelak kkan kejadia an cur daun. ba atang dan se ebagainya. Janga an lakukan pembajaan n pada po okok yang layu keran na kesan nnya boleh terus t memat tikan pokok. Jikan gunakan pa asu lama. b Jika gunakan g pas su baru. dah terbaik mengguna akan baja bijian ialah h dengan m mengorek l lubang pad da an. Seterusn h mengelakk kan kejadian n melecur jik ka terkena ba ahagian pok kok. ediakan pasu u seperti bia asa dan isika an serpihan pasu 1/4 asu dan med dium campur ran setengah pasu.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN k baja bijian n. siram m bagi mema astikan baja dapat mere esap terus k ke akar untu uk seger ra digunakan n oleh pokok k 2. masukka an beberapa a biji baja da an tutup semula denga an ukaan medium tanama nya siram bagi mendap patkan kesa an segera. Sebaiknya siram dahul lu r bagi meny mediu um tanaman n dengan air yegarkan po okok sebelum m dilaku ukan pembaj jaan seterus snya -cara Pema asuan Semu ula unakan pasu u lama atau baru. Selepas itu u. 7 78 . Berhati-ha ati melak kukannya ag gar akar po okok tidak dicederakan.

s . 4. Se elepas lebih kurang 1 jam m keluarkan n pokok dari pasu . Padatkan mediu um di sekelilling akar. 7. 7 79 . 5. buru uk. 6. Seban nyak mana yang y perlu dibuang d berg gantung ke epada keada aan pokok. berpenya akit atau ter rkeluar dari bentuknya. Kem mudian pega ang pangkal po okok dan tarik keluar per rlahan-lahan n. Siram pokok secukupnya. Ta anam sepert ti biasa. Hentak kkan pasu pe erlahan-laha an supaya m medium me endap.rebah ata au pusingka an pasu dan ketuk bibir pasu p perlaha an-lahan su upaya tanah dan pasu te erpisah. Siramkan pokok yang dicantas. Letakan di bawah tedu uhan selama a se eminggu seb belum dikelua arkan ke tem mpat biasa. yang pen nting akar uta ama tidak ro osak.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN 3. Potong juga a akar yang t terkeluar da ri lub bang saliran n. Ca antas mana-mana bahag gian tumbuh han yang tida ak dik kehendaki. seperti s rantin ng mati. Ba ahagian akar dan tanah yang tingga al bolehlah d ipotong da alam bentuk segi empat atau bulat menggunaka m an pisau atau u pa arang. Ta ambahkan medium m sehin ngga sama paras p denga an pangkal po okok. Ca antas bahag gian akar yan ng berserabu ut dan tidak dikehendak ki. pasu p dan aka ar.

iklim dan kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan oleh manusia. ugama. semula jadi dan sosial.Manusia atau haiwan 5) Topografi 1. Ia adalah untuk menentukan supaya pembangunan sesuatu kawasan dapat memenuhi kemahuan pengguna mengikut reka bentuk yang sesuai. Ia mencerminkan sistem yang dinamik. Reka bentuk landskap ialah penyusunan elemen-elemen yang perlu ada di sesuatu kawasan menurut prinsip-prinsip reka bentuk. Merancang dan Merekabentuk Perancangan dan merekabentuk adalah merupakan salah satu aktiviti utama dalam landskap. Landskap berbeza mengikut ciri-ciri kebudayaan. Elemen-elemen landskap adalah seperti berikut: 1) Tambuh-tumbuhan 2) Struktur binaan 3) Air 4) Hidupan . Tumbuhan-tumbuhan 80 .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 10   REKA CIPTA LANDSKAP SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Menyediakan reka bentuk landskp dan melaksanakan projek landskap yang telah dirancang  KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai seperti contoh di bawah) Merancang dan melakar rekabentuk landskap Pelaksanaan projek  KANDUNGAN ISI Landskap Landskap ialah pembangunan sesuatu kawasan bila dilihat dalam bentuk rupabumi dan ciri-ciri kawasan di sekitarnya.

4. Air Air merupakan elemen reka bentuk yang boleh memberi perasaan pada satu-satu rekaan atau gubahan dalam landskap. tenteram dan perasaan yang berlainan dari masa ke semasa. berubah dari satu masa ke semasa. lembah lurah dan curam landai. b) Ianya tahan lasak dan kurang penyenggaraan. warna dan tekstur. bagi memberi keanekaan. Disamping itu ia boleh menambahkan aktiviti kepada kawasan-kawasan rekreasi. 3. bukit-bukau.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tumbuhan-tumbuhan memainkan peranan yang penting dalam landskap kerana tumbuhan adalah satu-satunya elemen yang dinamik. Komponen rupabumi adalah seperti gunung-ganang. Topografi Rupabumi memain peranan penting dalam landskap kerana elemen ini boleh disesuaikan dengan reka bentuk sesuatu jenis landskap. Air boleh direka bentuk sebagai air terjun. keselamatan pengguna dan kerja-kerja penyelenggaraannya. Dari itu struktur binaan digunakan kerana: a) Ia mempunyai ciri-ciri yang tidak terdapat pada tumbuhan. 81 . Gubahan dan aturan tumbuhan dalam landskap dikenali sebagai reka bentuk taman. Ia boleh digunakan untuk mengambil tempat tumbuh-tumbuhan. tumpuan. Makhluk Alam (Manusia dan Haiwan) Manusia dan haiwan merupakan elemen yang dapat menentukan kejayaan pada sesuatu rekaan dan gubahan landskap dengan menghidupkan suasana kawasan tersebut. 2. Struktur binaan Struktur binaan adalah bahan yang dibina oleh manusia untuk tujuan tertentu. kolam dan sebagainya bagi kesesuaian tempat dan juga kehendak pengguna. air pancutan. Faktor-faktor yang perlu diberi perhatian dalam menggunakan struktur binaan ialah kesesuaian penggunaan. c) Ianya mudah dibentuk kepada bentuk-bentuk yang dikehendaki. 5. Tambuhan juga memberi suasana yang nyaman.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Kategori Landskap Landskap dikategorikan mengikut asal kejadiannya seperti:

a. Semula jadi - hutan rimba, gunung, bukit, danau, air teIjun dan lain-lain. b. Buatan Manusia - Taman-taman rekreasi, plaza, halaman rumah, pejabat dan lain lain.

Jenis-jenis landskap ini dikategorikan mengikut fungsi tiap-tiap landskap, misalnya: a. Taman rekreasi dikenali sebagai landskap penyertaan (participatory landscape) b. Kawasan Perumahan dikenali sebagai landskap kediaman (residential landscape) c. Sekolah, Masjid, hospital dikenali sebagai landskap institusi (institutional landscape)

Landskap boleh dikategorikan juga mengikut peranan elemen-elemen dalamnya misalannya taman yang daya tarikannya ialah airnya dikenali sebagai landskap air (water scape). Landskap yang dipenuhi dengan elemen-elemen struktur binaan landskap ini dikenali landskap kejur (hardscape) dan sebaliknya jika dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai landskap lembut (softscape).

Elemen-Elemen Reka bentuk Dalam Tumbuhan

Di dalam gubahan elemen-elemen tertentu digunakan untuk mencapai kesan-kesan yang diingini. Elemen-elemen reka bentuk ini ialah garisan, bentuk, tekstur dan warna. Di dalam tumbuhan elemen-elemen ini boleh dilihat pada bahagian-bahagian tumbuhan seperti warna bunga, tekstur batang, bentuk individu ataupun sekelompok tumbuhan. Sewaktu menggubah dengan tumbuhan perhatian perlu diambil terhadap elemenelemen yang mungkin akan berubah dengan perubahan faktor-faktor luaran seperti masa, cahaya, kesuburan tanah dan sebagainya.

1) Garisan

Garisan merupakan penghubung di antara dua titik. Ia merupakan asas kepada elemenelemen reka bentuk. Garisan boleh menghasilkan bentuk bulat, empat segi tepat dan sebagainya. Garisan boleh jadi nyata ataupun tidak nyata. Garisan nyata benar-benar 82

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

wujud seperti garisan kapur di padang bola atau pun garisan pokok pagaran. Garisan boleh jadi tidak nyata apabila ianya wujud di dalam pemikiran kita seperti garisan yang wujud di dalam satu barisan tumbuhan ataupun garisan di antara sebaris tiang-tiang bendera. Garisan boleh menjadi abstrak, simbolik, berbentuk, bertekstur dan sebagainya.

Di dalam reka bentuk taman, garisan menjadi asas atau rangka kepada gubahan tersebut. Biasanya kita pemilih reka bentuk yang dipilih berbentuk geometri iaitu garisan yang kita gunakan berkeadaan 'rigid' memilih gubahan yang semula jadi dengan garisan yang digunakan adalah lebih 'fluid'. Garisan juga dapat digunakan untuk menghasilkan banyak kesan-kesan visual seperti mengarahkan pemandangan, mempercepatkan atau melambatkan pergerakan, menyambut atau menolak kedatangan, mewujudkan suasana yang stabil atau tidak stabil, mewujudkan tarikan dan bermacam-macam lagi. Dengan tumbuhan, garisan boleh diwujudkan melalui aturan penanam, tepi-tepian, tebing-tebing. Sementara itu garisan semula jadi batang dan dahan juga boleh digunakan.

2) Bentuk

Bentuk dilahirkan dari garisan yang melingkunginya. Terdapat bentuk dua dimensi (shape) dan bentuk tiga dimensi (form). Di dalam reka bentuk taman bentuk tiga dimensi (kita akan gunakan istilah 'bentuk' sahaja selepas ini), adalah penting dan selalu digunakan. Setiap jenis tumbuhan mempunyai bentuk semula jadi yang tertentu. Bentuk-bentuk ini termasuklah bulat, bujur telur, lonjong, tiga segi dan segi tiga terbalik, lampai, menjalar dan sebagainya. Selain dari itu bentuk-bentuk yang lebih geometrik boleh diperolehi dengan melakukan pangkasan. Di dalam reka bentuk taman bentuk semula jadi lebih diutamakan kerana ia akan mengurangkan kerja-kerja penyenggaraan.

Bentuk berbeza dari elemen-elemen lain, kerana memerlukan ruangan yang lebih. Oleh yang demikian akan menentukan kuantiti sesuatu ruangan. Sebagai misalan, bentuk lonjong memerlukan ruang yang lebih kecil dari bentuk bulat ataupun rendang dan lebih sesuai digunakan di ruang yang sempit. Di samping itu bentuk juga boleh memberikan beberapa kesan visual seperti meningkatkan ketinggian (bentuk lonjong dan payung), merendahkan ketinggian (bentuk bulat dan lampai), menarik perhatian (bentuk liar atau unik), memecahkan kelurusan tepian (bentuk menjalar dan lampai) dan seterusnya. 83

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

3) Tekstur

Terdapat dua jenis tekstur iaitu tekstur visual dan tekstur sentuh. Di dalam reka bentuk taman, tekstur visual memainkan peranan terpenting. Tekstur visual terbentuk dari perbezaan antara bahagian-bahagian gelap dan terang sesuatu tumbuhan. Oleh yang demikian, tekstur sesuatu tumbuhan bukan saja bergantung kepada saiz, bentuk, bilangan dan susunan daun-daun tetapi juga kepada keadaan cahaya, jarak dari pemerhati dan juga musim. Tekstur tumbuhan boleh disebutkan sebagai kasar, sederhana dan halus ataupun boleh juga dikategorikan sebagai berat, sederhana atau ringan.

Kesan-kesan visual yang terdapat pada tekstur termasuklah mengecil atau meluaskan suasana sesuatu ruang, menarik pandangan, menggalak-kan pergerakan, mengarah pemandangan dan seterusnya.

4) Warna

Warna adalah elemen yang paling popular serta amat berkesan di dalam sesuatu reka bentuk. Warna boleh kita bahagikan pada beberapa kumpulan seperti :

i) warna primer

- merah, kuning dan biru

ii) warna sekunder - terdiri dari campuran warna primer dan warna sekunder seperti biruhijau, merah-oren dan seterusnya.

Di dalam reka bentuk taman terdapat dua bentuk warna iaitu warna asas (warna latar belakang) dan warna tumpuan. Di samping itu pula penggunaan warna di dalam sesuatu gubahan boleh kita kelaskan sebagai monokromatik (guna satu warna sahaja), komplimentari (satu warna utama dan sedikit warna yang setanding) dan beraneka warna (penggunaan berbagai-bagai jenis warna). Warna juga dipengaruhi oleh cahaya, jarak di antara pemerhati dan objek dan kesuburan tumbuhan berkenaan.

Antara kesan visual warna termasuklah tarikan perhatian, menentukan suasana sesuatu 84

Ini sesuai sekali dengan tabiat semula jadi manusia yang inginkan sesuatu yang mudah dikenali dan difahami. Prinsip-prinsip reka bentuk taman Prinsip-prinsip reka bentuk merupakan garis panduan untuk menggunakan elemenelemen bagi mewujudkan suatu gubahan yang berjaya. mengarah pandangan. Keanekaan Keanekaan dapat mewujudkan daya tarikan kepada sesuatu reka bentuk bagi mengelakkan rasa jemu atau bosan. kita hendaklah memilih elemen-elemen atau benda-benda yang difikirkan sangat perlu sahaja di dalam reka bentuk. 1. 2. Untuk mewujudkan keringkasan. Susunan (order) dan kesatuan (unity) perlu diwujudkan untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman. Penumpuan 85 . Keseimbangan formal (simetri) lebih sesuai digunakan pada gubahan yang geometrik sedangkan keseimbangan tidak formal (asimetri) lebih menarik dan sangat sesuai untuk gubahan yang berbentuk semula jadi. Keseimbangan dapat mewujudkan keadaan ataupun perasaan yang stabil. Keringkasan Sesuatu gubahan hendaklah ringkas. menentukan saiz visual ruangan dan seterusnya. Keseimbangan Manusia memang suka kepada keadaan yang stabil. Walau bagaimanapun penggunaan elemen-elemen yang terlampau banyak akan mewujudkan keadaan yang kucar-kacir (chaotic) dan lari dari prinsip pertama iaitu keringkasan. Beberapa elemen yang berbeza boleh digunakan untuk mewujudkan keanekaan dalam reka bentuk. Terdapat dua jenis keseimbangan yang selalu kita gunakan di dalam gubahan iaitu keseimbangan formal dan keseimbangan tidak formal.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN tempat. teratur dan mudah difahami. 4. 3.

Turutan adalah perubahan yang berperingkat .peringkat dari sesuatu elemen seperti untuk tekstur (kasar -. Penumpuan boleh kita wujudkan dengan menggunakan warna yang menarik. tekstur yang kasar ataupun garisan-garisan yang bertemu disatu tempat. pertalian saiz yang sesuai di antara reka bentuk dan pengguna menjadi penting.> halus) ataupun untuk warna (merah -. Turutan Untuk mewujudkan suatu gubahan yang menggabungkan (unified) pertalian di antara berbagai elemen adalah penting. Secara kumpulan lakarkan satu rekabentuk landskap yang sesuai dengan tema yang dipilih 86 . rujukan skala: adalah manusia itu sendiri. Di dalam keadaan biasa di mana manusia adalah pengguna. 6. Skala juga dapat menentukan sama ada sesuatu gubahan itu akan mencapai kesatuan ataupun tidak. Untuk sesuatu reka bentuk yang dapat menyesuaikan pengguna. Turutan boleh digunakan untuk menentukan pertalian ini ujud. bentuk yang unik.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penumpuan merupakan titik tumpuan di dalam sesuatu reka bentuk.> ungu -> biru) dan begitulah seterusnya. Biasanya hanya wujud satu penumpuan di dalam sesuatu reka bentuk dan ia merupakan bahagian yang paling menarik di dalam reka bentuk tersebut.> sederhana -. Skala Skala wujud sebagai pertalian di antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dan juga dengan keseluruhan ruangan. 5.

pembelajaran berasaskan kompetensi dan pentaksiran kompetensi Hasil Pembelajaran 1. demonstrasi guru tadi perlu diikuti dengan 87 .1Kaedah Demonstrasi Demonstrasi adalah keadah mengajar di mana guru menunjukkan sesuatu kepada pelajar atau sekelompok pelajar. Membuat huraian mengenai kaedah demonstrasi dan pembelajaran berasaskan kompetansi 2. Jika pembelajaran itu bertujuan untuk membentuk psikomotor domain. Merancang dan melaksanakan sesi pengajaran mikro yang melibatkan kaedah demonstrasi Kerangka Tajuk 11.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 11 SINOPSIS PENERAPAN UNSUR PEDAGOGI Tajuk ini menghuraikan kaedah demonstrasi dalam pengajaran.

Cuba demonstrasi tersebut sekurang-kurangnya sekali sebelum kelas bermula.1. Ini akan menimbulkan rasa ingin tahu pelajar. Pastikan supaya setiap pelajar terlibat di dalam aktiviti yang dirancangkan. Timbulkan minat pelajar terhadap demonstrasi tersebut diperingkat awal demonstrasi supaya mereka akan memberikan tumpuan sepanjang pengajaran guru. guru perlu melihat setakat mana pelajar telah mahir melakukan kemahiran yang ditunjukkkan. Tunjukkan bagaimana guru akan menilai pemahaman demonstrasi. Apabila menjalankan demonstrasi. Ada beberapa perkara yang perlu difikirkan semasa merancang demonstrasi         Kenal pasti konsep atau prinsip atau kemahiran yang hendak diajar. Penilaian boleh dibuat secara bertulis. 11. bahagikan kepada beberapa konsep atau prinsip atau kemahiran.   Pastikan demonstrasi itu dapat dilihat oleh semua pelajar. Kumpulkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Jika ianya dalam bentuk kemahiran. Jika konsep atau prinsip atau kemahiran yang anda cuba ajar itu kompleks.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan apa yang ditunjukkan oleh guru. Sediakan soalan yang akan guru tanya semasa demonstrasi. lisan atau pemerhatian. Bahagian ini penting terutama jika guru membuat demonstrasi secara induktif. 88 . Guru boleh juga mengaitkan demonstrasi dengan pengetahuan yang berkaitan yang telah dipelajari. pastikan guru menetapkan masa untuk pelajar mempraktikkan kemahiran yang ditunjukkan. Fikirkan bagaimana guru akan menggunakan alat bantu mengajar semasa demonstrasi.1 Cara menjalankan demonstrasi. ada beberapa panduan yang perlu diikuti. Tulis langkah-langkah keseluruhan demonstrasi tersebut. Jika demonstrasi melibatkan kemahiran. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan objek atau sampel yang telah siap atau peralatan yang telah siap dipasang atau peralatan yang berkaitan dengan demonstrasi.  Fikirkan faktor masa demonstrasi itu akan berlaku.

pembelajaran berasaskan kompetensi(PBK) merupakan sistem pengajaran yang menggunakan proses pembelajaran berasaskan prestasi. Guru perlu mengelakkan daripada mengambil jalan singkat dalam menerangkan langkah-langkah. pengetahuan dan sikap yang berbeza. 11. Bincangkan komen yang diberikan oleh rakan dalam OLL RUMUSAN: 89 . sila rujuk Finch& Crunkilton (1999) muka surat 253 Siapkan satu rancangan pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup selama 1 jam. PBK memfokuskan kompetensi bagi keperluan tenaga kerja yang ditentukan oleh majikan atau profesion.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN  Terangkan langkah atau prosedur satu persatu. Seseorang tidak akan jadi mahir tanpa praktis. Kompetensi dalam konteks yang berbeza memerlukan himpunan kemahiran. Jalankan pengajaran tersebut dengan penyeliaan dari rakan anda.   Buat ulasan keseluruhan. Ulang langkah atau prosedur yang sukar. masa mesti diberikan untuk pelajar praktis dan pengalaman diperlukan untuk membentuk kemahiran. Beri peluang pelajar mencubanya. Maklumat lanjut PBK.2Pembelajaran Berasaskan Kompetensi Secara ringkasnya. PBK adalah berfokus kepada pelajar dan tempat kerja.

Senaraikan semua masalah yang anda hadapi semasa proses penanaman sayur yang anda jalankan di sekolah. Bincangkan dalam OLL.. Anda juga dapat mengaplikasikan bidang keusahawanan dalam proses pemasaran dan penyimpanan rekod hasil tanaman anda...SEMOGA BERJAYA.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Setelah anda selesai mempelajari tajuk ini diharapkan anda telah mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu saja yang perlu anda lakukan. 90 .... kemahiran asas dalam bidang tanaman sayur-sayuran. Anda telah memperolehi ilmu pengetahuan.. Sekarang anda boleh melakukan sendiri amali penanaman sayur dengan sistematik.

BIBLIOGRAFI Abu Bakar Mat Daud (2006). Pengindahan Landskap Taman.Said ( 1990 ) Pembiakan Tumbuhan. Kuala Lumpur : Universiti Pertanian Malaysia Mustaffa Kamal Mohd Shariff. Lee Chew Kang (1983). Shah Alam: Alaf Duapuluh Satu Sdn. Penyediaan Rekod kewangan. Kuala Lumpur. Panduan Pembajaan Secara Efektif. Panduan Pengeluaran Sayur-sayuran. (1977) Bunga-bungaan Malaysia. (1987) Tanaman Sayuran . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Norain Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Saidin. Yap Tho Chai. Kuala Lumpur. Menanam Sayur Keperluan Sendiri. Ismail Ab. Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: MEDEC. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Novizan. Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). Bhd Hadi Susilo Ariffin (2006). Mohd Idris Hj. Sains Pertanian Tingkatan 4. Ramli Mohd. Tanaman Landskap Pokok Renik.Zainal Abidin. .Lumpur: Synergy Media Books. Variasi Tanaman Hiasan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Mustaffa Kamal Mohd Shariff (2001) Landscape gardening: a tool in making Malaysia beautiful. Rejab (2000). Mak Chai & Mohd. Nor (Editor) (1992). (2002) Hortikultur Hiasan dan Landskap. K. Nor Faridah Sharuddin (2006). Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wahab (1998). Proceedings of the symposium on vegetables and ornamentals in the tropics. Dewan Bahasa dan Pustaka.

uk .ac.1.cc.Rujukan Laman Web hort-l@vtvm.uk plant.vt.ac.ac.taxonomy-request@mailbase.edu plant-taxonomy@mailbase.uk mailbase@mailbase.

com SARJANA PSIKOLOGI KAUNSELING BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) SIJIL PERGURUAN KELAYAKAN SARJANA PENDIDIKAN(KURIKULUM DAN PENGAJARAN) BACHELOR SAINS PERTANIAN DIPLOMA PENDIDIKAN GURU 24 TAHUN PENSYARAH 8 TAHUN .com GURU 14 TAHUN PENSYARAH 4 TAHUN PN NORZALIA BINTI MUHAMAD PENSYARAH (EMEL) nozellia@yahoo.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA EN AHMAD PUAD BIN ARIS PENSYARAH ahmadpuadaris@yahoo.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->