PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MO ODUL M MAJOR R RBT 3 3104

TE EKNO OLOG GI TAN NAM MAN S SAYU URAN DAN N H HIAS SAN

IN NSTITUT PE ENDIDIKAN N GURU K KEMENTERI IAN PELAJ JARAN MAL LAYSIA ARAS 1, ENT TERPRISE BUILDING 3, A BLOK 2200, PERSIARA AN APEC, CY 3000 CYBERJAYA YBER 6, 63 Berkuat kua asa pada Ju un 2011

h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek, roha ani, emos si, dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. . Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan, berketr rampilan, berak khlak penget mulia, bertang ggungjawa ab, dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga, mas syarakat, d dan negara a.

Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia, m berpandangan progres sif dan k, bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra, menjam min perkem mbangan in ndividu, m a suatu masyarak kat yang bersatu padu, dan memelihara demok kratik, progresif, dan berdisiplin.

Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia
Hak cipta te erpelihara. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial, tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel, ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n, sama ada secara elektron nik, fotokopi, mekanik, ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

3 Tajuk 3 Penyediaan Tapak Penanaman SayurSayuran 3.1 Hasil Pembelajaran 4.3 Tajuk 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 4.0 Sipnosis 3.0 Sipnosis 4.3 Tajuk 2 Dokumentasi Dan Penyimpanan Rekod 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teknologi Tanaman Sayur-Sayuran dan Hiasan 1.2 Kerangka Tajuk 3.3 .1 Hasil Pembelajaran 1.2 Kerangka Tajuk 4.1 Hasil Pembelajaran 3.1 Hasil Pembelajaran 2.2 Kerangka Tajuk 2.0 Sipnosis 1.0 Sipnosis 2.2 Kerangka Tajuk 1.

1 Hasil Pembelajaran 10.2 Kerangka Tajuk 6.Tajuk 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran 5.3 ii .0 Sipnosis 5.3 Tajuk 9 Penjagaan Tanaman Hiasan 9.3 Tajuk 7 Teknologi PembiakanTanaman Hiasan 7.1 Hasil Pembelajaran 8.0 Sipnosis 6.2 Kerangka Tajuk 7.1 Hasil Pembelajaran 5.0 Sipnosis 10.2 Kerangka Tajuk 8.2 Kerangka Tajuk 9.2 Kerangka Tajuk 10.3 Tajuk 8 Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas 8.3 Tajuk 10 Rekacipta Landskap 10.0 Sipnosis 7.1 Hasil Pembelajaran 7.1 Hasil Pembelajaran 9.1 Hasil Pembelajaran 6.2 Kerangka Tajuk 5.3 Tajuk 6 Teknologi Penanaman Sayuran-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi 6.0 Sipnosis 8.0 Sipnosis 9.

3 Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul iii .1 Hasil Pembelajaran 11.0 Sipnosis 11.Tajuk 11 Penerapan Unsur Pedagogi 11.2 Kerangka Tajuk 11.

Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali 70 60 70 62 70 65 vi . Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. sumber-sumber pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. dan masa anda. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar.Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Setelah membaca vii . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. 1. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 2. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 5. 3. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. viii . 7. 6. 4.modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

2. Bahan sokongan atau kemudahan yang dapat membantu pembelajaran kendiri modul itu. Keperluan kursus ( Nature of Subject) berkenaan. 3. Tajuk-tajuk dalam modul. Perkara-perkara yang perlu ditulis merangkumi aspek yang berikut: 1. Penerangan ringkas kursus berkenaan. . 4.Pengenalan Memberikan penerangan ringkas dan padat mengenai kursus ini serta tajuk-tajuk dipilih untuk dimodulkan. Maklumat tentang aktivit atau latihan dalam modul ini. 5.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: RBT 3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan Kandungan modul ini dibahagi kepada _____ tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK/TOPIK 1 Pengenalan Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 5 2 Dokumentasi dan Penyimpanan Rekod 3 3 Penyediaan Tapak Penanaman Sayuran 2 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 7 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Teknologi Penanaman Sayur-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi Teknologi Pembiakan Tanaman Hiasan Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas Tanaman Tumbuhan Hiasan Penjagaan Tanaman Hiasan Rekacipta Landskap Penerapan Unsur Pedagogi 3 6 7 8 9 10 11 8 3 9 2 10 8 60 JUMLAH .

.

SAYURAN SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang sejarah perkembangan. 3. Menjelaskan sejarah perkembangan sayur-sayuran. 2. Menjelaskan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran Kerangka Konsep Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR-SAYURAN Sejarah perkembangan sayuran Kepentingan Jenis sayuran Potensi . kepentingan. Menjelaskan kepentingan jenis-jenis tanaman sayur-sayuran. jenis-jenis tanaman sayursayuran dan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran Hasil Pembelajaran 1.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR.

pegawai pertanian.0 Pengenalan Sayur-sayuran adalah kumpulan tumbuhan yang penting dalam pemakanan manusia. penyelidik dan sebagainya). pemborong. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran bagi setiap tahun sukar ditentukan. Ini menjadikan sayuran serat protein (fiber) dan sembelit. luas kawasan yang ditanam dengan sayur-sayuran ialah 14. peruncit. Kekurangan sayur-sayuran dalam sajian menyebabkan kekurangan vitamin dan bahan galian.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 1.2 ha. harga dan juga permintaan pada masa tertentu.2-1. karbohidrat. pegawai pemasaran. jenis sayur. pengilang.2 Kepentingan industri sayur-sayuran Kepentingan sayur-sayuran dari segi ekonomi seperti pengeluaran yang tidak mencukupi dan harga yang tidak menentu. 1.447 ha Kawasan utama ialah Cameron Highlands (Pahang).1 Sejarah perkembangan sayur-sayuran Lebih daripada 50 jenis sayur ditanam di Semenanjung Malaysia sama ada di dataran tanah rendah atau di dataran tanah tinggi. cuaca. Pengeluaran beberapa jenis sayur di Semenanjung Malaysia masih belum cukup untuk menampung keperluan tempatan. Dalam tahun 1985. Banting dan Tanjong Karang (Selangor). Perubahan pengeluaran disebabkan oleh luas kawasan. penyakit satu aktiviti sebagai pertanian yang sangat penting dan meluas di negara ini. 1. Penanaman sayuran perdagangan dikenali juga pekebunan pasaran dan kebanyakannya berdekatan dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan pemasarannya. Menambah pendapat melalui import dan eksport dan merupakan sumber pemakanan yang sangat penting di samping mempunyai nilai estetika. 1. garam mineral. Ia membekalkan dan mengandungi pelbagai nutrien seperti vitamin. Ianya dimakan secara mentah atau selepas dimasak.3 Jenis Sayur-sayuran . Mempelbagaikan peluang pekerjaan (seperti penanam. Sayur-sayuran sering ditanam di kawasan rumah atau kebun sayuran perdagangan. Tangkak dan Kulai (Johor). Kebanyakan sayur di Malaysia ditanam secara kecil-kecilan dengan keluasan di antara 0. pembekal input pertanian. Lembah Kinta dan Taiping (Perak) serta Cabang Empat dan Wakaf Stan (Kelantan).

cili. 1 Jenis Sayuran Daun Contoh bayam. kacang buncis. Semua maklumat perlu disimpan dalam folio. kacang tanah dan kacang panjang 3 Buah bendi. kobis.2009 dan isu semasa tentang penanaman sayur di negara ini dalam tempoh tersebut. sawi bunga. kailan dan kangkung 2 Kekacang kacang botor/kelisa. petola. salad. lobak putih. kundur. terung.4 Potensi industri sayur-sayuran Penanaman sayur-sayuran adalah dicatatkan sebagai industri yang pesat berkembang dalam sektor pertanian dan ia merupakan industri berorientasikan eksport. keladi Jadual 1: Jenis sayur-sayuran 1. sawi putih. permintaan dunia dijangka akan terus meningkat dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan setiap negara. Masa depan industri ini adalah cerah. ubi keledek. lobak merah.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Sayur-sayuran boleh dibahagikan kepada empat jenis utama mengikut bahagianbahagian makanan. . Dapatkan perangkaan dari Jabatan Pertanian tentang jumlah keluasan penanaman sayuran dan pendapatan negara dari tanaman sayuran bagi tempoh 2005 . ubi sengkuang. Bil. timun. tomato 4 Akar/umbisi halia.

1 Jenis Rekod 2. 2. Menyenarai jenis-jenis. Kerangka Konsep Tajuk 2 Jenis Dokumentasi dan penyimpanan rekod Kepentingan 2.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 2 DOKUMENTASI DAN PENYIMPANAN REKOD SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang jenis-jenis rekod dan kepentingannya. ciri dan kepentingan dokumentasi dan rekod.1 Kepentingan Rekod . Hasil Pembelajaran 1. Menyediakan dokumentasi dan rekod tanaman yang diusahakan.

Membincangkan tentang pembajakan tempat penanaman sayur-sayuran. 3. 2. kerja pembersihan. Hasil Pembelajaran 1. 5. tempat. pembinaan batas dan pembajaan asas. Menjelaskan tentang pembinaan batas penanaman sayur-sayuran. Kerangka Konsep Tajuk 2 Penyediaan tapak penanaman sayur-sayuran Pemilihan Tapak Kerja pembersihan Pembajakan Penyediaan batas Pembajaan asas . Membincangkan tentang pembajaan asas penanaman sayur-sayuran. Membincangkan tentang kerja pembersihan tempat penanaman sayur-sayuran.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 3 PENYEDIAAN SAYURAN TAPAK PENANAMAN SAYUR- SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang faktor pertimbangan pemilihan pembajakan. 4. Membincangkan tentang faktor pertimbangan pemilihan tapak penanaman sayur- sayuran.

zink. Mempunyai kemudahan infrastruktur. Tanah asid sulfat kurang subur dan tanaman yang ditanam di tanah ini biasanya mengalami ketoksikan aluminium. Kesuburan tanah adalah keupayaan sesuatu tanah untuk menampung pengeluaran hasil tanaman yang memuaskan. ii. Kandungan nutrien yang rendah – kawasan tropika sering mengalami kadar proses luluhawa dan larut resap menyebabkan kandudngan nutrien tanah tidak mencukupi. Di kawasan yang luas dan lapang supaya cahaya matahari terkena terus kepada tanaman bagi tujuan fotosentisis dan akar pokok tidak bersaing untuk mendapatkan air dan nutrien. Tanah akan terjejas jika mempunyai sifat seperti berikut: i.8. Berhampiran dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan proses pemasaran. molibdenum dan boron. Iv Tanah berpasir – tanah berpasir seperti tanah bekas lombong dan tanah brisk mengalami saliran lampau sehingga kandungan air tidak mencukupi untuk keperluan tanaman. . Tanah ini tidak mempunyai struktur dan kurang daya penahan air dan pH tanah jenis ini adalah antara 4. ferum. Tanah gambut bermasalah kerana kekurangan beberapa mikronutrien seperti kuprum.0 Penyediaan tapak Tanah di Malaysia sering mengalami suhu tinggi dan hujan lebat. mangan. Keadaan tanah berasid – tanah asid sulfat dan tanah gambut ialah dua jenis tanah yang bermasalah di Malaysia kerana pH yang lebih rendah.3 hingga 5. Kadar saliran dan kadar peresapan air sangat rendah. ii. Berhampiran dengan sumber air bagi memudahkan penyiraman dan pembersihan sebelum pemasaran dilakukan. Oleh itu pemuliharaan tanah perlu dilakukan untuk kesuburan tanah. iv. 3. Tanah berlempung – mengandungi tanah liat yang tinggi.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 3. Tanah ini menjadi lekit apabila basah dan berketul bila kering.1 Pemilihan Tapak Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak pertanian antaranya termasuklah: i. ferum dan mangan. iii. iii.

mencabut. Bincangkan dalam OLL 3.3 Pembajakan Tanah boleh dibajak apabila kawasan telah bersih. memecahkan tanah. Kerja-kerja ini memerlukan alat jentera yang tertentu. Jauh dari kawasan yang berpotensi untuk pembiakan agen perosak dan penyakit. Teres digunakan jika tanah bercerun. Di samping itu. rata dan kesan-kesan semburan racun rumpai telah mula kelihatan. 3. vii.2 Kerja pembersihan Kerja-kerja pembersihan kawasan dimulakan dengan menebang. Cadangan anda perlu berdasarkan kepada tajuk penyediaan tapak di atas. Berdekatan dengan rumah bagi memudahkan pengurusan dan mengelakan kecurian. Perlu berhati-hati semasa membuat kerja-kerja ini supaya lapisan tanah atas yang kaya dengan bahan organik dan nutrien tidak dikikis agar kesuburan tanah terpelihara. menebas. Pada peringkat ini. Akar-akar serta tunggul kayu boleh juga dibakar. memusnahkan saki. semak samun dapat dibersihkan dan patogen penyakit dapat dibasmi melalui pembakaran. Cadangkan satu cara untuk mengatasi masalah tanah berlempung di kawasan pertanian anda.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN v.baki . vi. Pembajakan bertujuan mengurangkan kepadatan tanah. mengumpul dan merata. Abu daripada pembakaran itu dapat menguraikan kalium ke dalam tanah. racun rumpai yang disyorkan boleh disembur untuk membantu kerja-kerja pembersihan. Mempunyai tanah yang rata supaya mudah pengurusan.

1.30m tin nggi. Walau ba agaimanapu un. Jarak k peralatan den ngan menggunakan Rajah h 2.4 P Penyediaan batas B Batas tidak dimestikan d k kecuali jika terdapat ar ras air yang g tinggi. kerja me dinamakan m menyemai encampurka an baja sebelum s menyemai m pe embajaan asas.1.5 5 . batas b dapat t memastika an saliran dan penguda araan yang baik di tanah. Biasanya dibajak k satu pusin ngan sahaja a. Batas B boleh dibuat jentera a tertentu at tau dengan cangkul dalam ukuran Biasany ya 0.5 asas P Pembajaan n batas da B Baja selalun nya dicampur rata den ngan tanah semasa menyediaka m an sebelum biji benih.: Batas s Rata 3. Baja B kimia ju uga boleh digunakan d sebagai s baj ja asas den ngan kadar r 310 gm/mete er persegi dan d digunak kan 1-2 hari i sebelum menyemai m .0m. Walau bagaim manapun. pembaja akan boleh d dilakukan jik kalau tanah h terlalu kera as bagi memperbaiki tanah pusinga an kedua saliran dan peng gudaraan. 3.50m m lebar dan di anta ara batas 0.0.25 . Ini henda aklah dicam mpurkan 1 – 2 minggu se ebelum menyemai. a Bias sanya baja organik se eperti tahi le embu dan tahi ayam yang reput t de engan kada ar 5 kg/met ter persegi digunakan.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN tanam man dan rum mpai serta menyusun m s semula agre egat tanah.1.75 0 . Ukuran bat tas bergantung pada je enis sayur yang y akan ditanam. d batas y yang disyor rkan adalah di antara 0.

4. KERANGKA KONSEP PENANAMAN TANAMAN SAYURAN Penanaman Sayuran . semasa dan selepas mengubah. Menjelaskan kaedah mengendalikan biji benih dari peringkat pemilihan. 3.a mengendalikan biji benih. rawatan dan menyimpan. menyemai biji benih dan proses mengubah anak benih ke batas tanaman Hasil pembelajaran 1. Menghuraikan langkah-langkah menyemai biji benih kasar dan halus. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 4 PENANAMAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN SINOPSIS Modul ini akan membincangkan tentang kaedah atau cara-car. Menjelaskan langkah-langkah menjalankan proses mengubah anak benih ke batas tanaman dari peringkat sebelum. 2.

1. Rajah h 3.1. Kae edah penyimpanan bi iji benih sa ayur-sayura an   Keringk kan biji beni ih supaya tidak bercam mbah dan tid dak diseran ng penyakit Gunaka an racun serangga dan kulat t bagi me engelakkan serangan serangg ga dan kula at . Cukup matang dan n bernas su upaya kadar r percamba ahan tinggi.10: Biji benih 4.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN P Pengendalia an biji benih h Penyem maian P Pengubaha n 4.1 Ciri i-ciri biji be enih yang baik b     Ketulen nan baka Besar dan d berisi penuh supay ya anak ben nih sihat. P Pemilihan biji b benih perlu p dilakukan denga an teliti bag gi menjamin percamb bahan dan pe ertumbuhan n anak beni ih yang siha at seterusny ya membaw wa pulangan n yang tingg gi.2. 4.1 P Pengendalia an Biji Ben nih K Kadar perca ambahan bij ji benih ber rkait rapat d dengan pem milihan biji benih b yang sempurna. Bebas dari d haiwan n perosak da an penyakit t agar perat tus.

Selepas be ercambah. .2 P Penyemaian n Biji Benih h Faktor utama a dalam ka aedah meny yemai biji be enih bergan ntung kepad da saiznya. 4.2. 4.      Kaeda ah alur . dan peria) Langkah-langk kah penyem maian :      Rendamka an biji benih h seharian untuk u memp percepatkan n percamba ahan Tandakan lubang pen nanaman pa ada jarak ya ang sesuai.1 Sem maian teru us untuk bij ji benih besar / kasar r (con ntoh: bendi. Simpan n ditempat yang y kering dan sejuk bagi menge elakkan kero osakan. Selep pas percambahan. dan n kobis ) Men nggunakan dua kaedah: 1. . Buat sungkupan dan siram. Tanam sebiji atau dua a biji seluba ang. diikuti dengan penjaranga an. . Semaian S ter rus ke batas s tetap. bua at penjarangan dengan meningga alkan anak k benih yang sihat pada jarak k tertentu. Beri perlindunga p n (sungkupan) dan sira am. lakukan penjarangan. .. Gaulk kan biji benih dengan pasir p halus dengan d nisb bah (1:10) Tabur rkan ke dala am alur dan n timbuskan n sedikit den ngan tanah. 4.2. kangkung.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN    Simpan n di dalam m bekas ke edap udara bagi me engelakkan serangan haiwan perosak Labelka an biji benih h supaya mu udah dikena ali.1 Sem maian terus s untuk biji benih kec cil / halus (con ntoh: sawi. kalian.buat alur yang g cetek den ngan jarak te ertentu.

Beri sungk kupan dan siram s dengan timbus R Rajah 3. Meny yemai di kot tak atau bekas semaia an diikuti pe emindahan ke k batas. pindahk kan anak beniih b ke ba atas tetap jarak yang g sesuai. Beri perlindungan (su ungkupan) dan d dan sira am.3 : Kaedah K menyemai di kotak k semai ian . Selepas percambaha p an.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah 3.      Sediakan kotak atau bekas sema aian Tabur biji benih keda alam kotak atau bekas s penanaman dan dengan lap pisan tanah h yang nipis s.2: Kaeda ah menyemai cara alur r 2.

Simpan maklumat tersebut dalam folio.4 : Anak benih di bekas semaian sedia untuk dipindahkan ke batas Kebaikan menggunakan kotak atau bekas semaian:     Penjagaan anak benih lebih mudah. Rekodkan peratus percambahan biji benih tersebut dan anda dikehendaki menjaga sayuran anda untuk tugasan 4. Pengerasan dijalankan dengan mendedahkan anak benih kepada pancaran cahaya (mengurangkan sungkupan dan naungan) sedikit demi sedikit untuk membiasakan anak benih kepada sinaran matahari penuh dan mengurangkan siraman air. Simpankan maklumat tersebut dalam folio Batas 4.3 P engub ahan Anak Benih Ke selanjutnya. Lakukan ujikaji peratus percambahan biji benih Anda dikehendaki menyemai biji benih sayuran di dalam bekas semaian.1 Pengerasan biji benih Pengerasan ialah proses mengurangkan perlindungan dan siraman air kepada anak benih secara berperingkat-peringkat. 4. Ini Sila buat rujukan di perpustakaan dapatkan maklumat lengkap tentang kaedah semaian biji benih.2 Mengubah . Pokok yang rosak dibatas tetap mudah diganti dari batas semaian..3. memastikan hasil yang bertambah. Anak benih yang sama saiz boleh dipilih dan akan memberi tumbesaran yang sama. Anak benih yang sihat boleh dipilih untuk diubah ke batas tetap.3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Rajah 3.

Tek knik mengub bah anak be enih:         Segarkan anak be enih sebelum m diubah Lakukan waktu pagi atau peta ang Siram batas sema aian untuk lembutkan n tanah dan n untuk me engelakkan dari tan nah pecah semasa s mengubah Dengan n menggunakan sudip p.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Proses menanam semula a anak benih h/pokok ke tempat yan ng lain.5: Teknik men ngubah ana ak pokok . . Bias sanya anak k ben nih dari bata as semaian diubah ke batas b tetap. cungkil tia ap-tiap ana ak benih de engan ketul tanah di d sekeliling akar Mesti dilakukan de engan cermat untuk me engurangka an kerosaka an akar Tanam anak benih h di batas te etap pada ja arak yang disyorkan Tekan tanah dise ekeliling an nak benih padat-pada p at supaya akar a dapat t pegang gan yang ku uat. Buat su ungkupan dan naungan n 3 2 1 4 Rajah 3.

Jarak di antara pokok ialah jarak di antara dua pokok dalam barisan yang sama. Jarak di antara barisan ialah jarak di antara dua barisan pokok. Jadual 3. Empatsegi 1 1 2. 2. 2 1 Petunjuk: 1.7: Corak penanaman sayuran .6: Anak benih diubah dari kawasan semaian ke lubang penanaman Jarak penanaman adalah penting bagi mengurangkan persaingan juga untuk memudahkan kerja penjagaan. Tigasegi 2 1 Kuinkuk keluang / siku 2 3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Rajah 3. Bil Kaedah Bentuk 2 1.

TAJUK 5 PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL TANAMAN SAYUR-SAYUARAN. 2. SINOPSIS Tajuk ini akan membincangkan langkah-langkah penjagaan sayuran serta proses pengendalian hasil sayuran sehingga peringkat pemasaran. Bincangkan dalam OLL.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Ubah anak benih yang telah anda semai ke tapak penanaman atau bekas bekas penanaman. 5. Menjelaskan langkah-langkah penjagaan tanaman sayuran. Membincangkan strategi pemasaran hasil tanaman sayuran 5. 3. Menjelaskan langkah-langkah mengawal rumpai dan kepentingannya 4. Buat analisis tentang ketiga-tiga corak penanaman kemudian bincangkan kelebihan setiap corak penanaman tersebut. 2. 4. Hasil Pembelajaran 1. 3. KERANGKA KONSEP PENJAGAAN TANAMAN SAYURAN PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL PENJAGAAN 1. Membezakan jenis-jenis baja organan dan baja kimia. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. SUNGKUPAN & NAUNGAN PENYIRAMAN PEMBAJAAN KAWALAN RUMPAI & PENYAKIT PENYEDIAN SOKONGAN .

m menjaga ta anah supa aya sentiasa lembab b: pengairan akan membantu k kesuburan a anak benih dan organis sma tanah. Lapisan sungkupan n mestilah jangan j terla alu tebal se ebab ia aka an mengela akkan anak k benih da ari bercamb bah dan menggalakkan n haiwan pe erosak dan penyakit. m mengelakka an tumbesaran rumpai. b bahan-baha an sungkupa an bertindak sebagai baja b organik k apabila ia reput. m mengelakka an kesan hu ujan lebat dari d mengh hakis tanah atau meng ghanyutkan b benih ata biji au anak benih.1 Penjagaan 5. ARAN HASIL 5.1 Sungku upan dan naungan Sungkup pan ialah proses p menutup lapisan permukaan tanah (b batas) deng gan bahanbahan yang y sesua ai seperti rumput yan ng dipotong g. Sebab-s sebab keperluan sungk kupan adala ah untuk:       m mengurangk kan suhu tanah: t suhu u tanah ya ang tinggi menyebabk m kan sejatan y yang keterla aluan dan ju uga membu unuh hidupa an tanah yang berguna a. daun.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN PENGENDA ALIAN HASIL 1. PEMUGUTAN HAS SIL 2 PEMERO 2.1. OSESAN HASIL H 3 PEMASA 3. pelepah p dan kompos. m mengelakka an tanah da aripada terlalu keras dan d padat: tumbesaran n akar dan h hidupan tan nah sukar un ntuk hidup d di dalam tan nah yang ke eras dan pa adat. .

Ini ak kan membo olehkannya Rajah 4. Penyira aman perlu dilakukan dalam kad dae yang sesuai s dan .ciri-ciri ya ang sesuai terhadap bahan yang g he endak digun nakan seba agai sungkupan dan na aungan. .1: Sung gkupan ungan perlu u diberikan kepada an nak benih muda m atau baru b diubah untuk men ngurangkan ncaran cah haya matahari yang te erik ke atas s anak benih.2 Menyira am Air meru upakan age en penting dalam d prose es penyerap pan dan pemindahan nutrien n dari dalam ta anah ke bah hagian-bahagian poko ok melalui akar.2 : Naungan atau pelin ndungan an nak benih Cari maklum mat tentang . kertas plastik dan ja aring. Nau ungan janga alah terlalu tinggi kera ana cahaya atahari yang g terik dan air a hujan bo oleh masuk menerusi tepi t naunga an. enerima cah haya matahari untuk membina ma akanan. Tanpa air proses translokasi ini akan n terganggu u.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah h 4. . m Naung gan dapat mengelakka m an timpaan jan yang ter rus ke atas anak benih h muda yan ng akan me erosak atau menghanyutkan anak k nih. Naunga an haruslah dikit demi sedikit s dibu uang ketika a anak ben nih membes sar. han-bahan biasa yang g digunakan untuk na aungan ialah pelepah kelapa. Bi incangkan dalam d OLL. lala ang/rumput t ng dipotong g. Cahaya a matahari yang terik k ungkin meny yebabkan anak a benih layu dan mati.

R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN kebiasaa annya dilak kukan dua kali sehari iaitu diseb belah pagi dan petang g. Rajah 4.4 : Kaedah K sira aman percik kan (A) dan siraman titisan (B) 5. magnesiu um dan sulfur juga diperlukan oleh o sayur-sayuran tetapi dalam kuantiti yang y sedikit. Terdapa at tiga jenis s nutrien ya ang utama iaitu nitrog gen.1.3 : Menyiram sayura an dengan kaedah k man nual R Rajah 4. Kalsium. . Nutrien tanah yang g telah berk kurangan bo oleh ditamb bah dengan cara me embaja.3 Pembajaan Sayur-sa ayuran memerlukan makanan m a atau nutrien n untuk tum mbesaran yang y sihat. Gunakan G pe enyiram yan ng mempun nyai lubang yang halus s. fosforu us dan kalium (NPK). Baj ja yang bole eh digunaka an ialah baj ja organik dan d baja kim mia. Siraman anak benih jangan dilakukan d te erlalu kuat sehingga s m merosakkan h dan meng ghanyutkan tanah.

Baja kimia (dibuat di kilang) Baja tunggal (baja yang mengandungi satu unsur nutrein sahaja) Baja sebatian/ campuran (mengandungi pelbagai unsur nutrein) Contoh: nitrophoska. Baja yang biasa Baja ini ditaburkan di sekeliling anak benih dan Kekerapan digaulkan ke dalam tanah. Nyatakan fungsi-fungsi utama nutrien tersebut kepada sayuran? . Ini dinamakan pembajaan asas. Ini dinamakan pembajaan permukaan. digunakan ialah baja kimia. 1. kompos. Welgro Rajah 4.5 : Jenis-jenis baja Ada dua peringkat membaja semasa menanam sayur-sayuran: Peringkat pertama ialah membaja semasa menyediakan batas. Buat refeleksi dan bincangkan dalam OLL. Selepas itu siram sehingga batas lembab. Cari maklumat terperinci tentang pembajaan yang sesuai untuk sayuran anda dan gunakan kaedah tersebut untuk proses pembajaan sayuran tersebut.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Baja Baja organik (baja semulajadi) Contoh: najis haiwan. tanah. membaja pada peringkat ini ialah 2 – 3 minggu sekali. Senaraikan nama-nama baja kimia mengikut kandungan nutrien utama? 2. Pada peringkat ini baja organik biasanya digaulkan ke dalam Pada peringkat kedua adalah membaja semasa anak benih sayur-sayuran sudah tumbuh dan membesar.

Merumput juga dapat memusnahkan tempat tinggal atau tempat pembiakan perosak dan agen penyakit. Ada yang menjalar. cahaya dan ruang.5 Penyedian sokongan Berdasarkan soalan-soalan di atas.1. . Rumpai kecil boleh dicabut dengan tangan. berbeza. Senaraikan jenis-jenis racun rumpai yang terdapat di pasaran Malaysia? 2. Tumbuhan yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai rumpai. Terangkan persedian-persedian sebelum. Rumpai besar atau rumpai kecil yang terlalu banyak boleh dicabut dengan menggunakan serampang tangan. Tujuannya ialah untuk mengelakkan persaingan di antara rumpai dengan sayur-sayuran dalam mendapatkan nutrien.1. air. Rujuk buku Panduan Meracun keluaran Jabatan Pertanian atau dari mana-mana bahan yang sesuai Setiap jenis sayursayuran mempunya i tabiat tumbesara n yang Simpankan maklumat tersebut dalam folio. sementara sayur-sayuran yang berbatang lemah memerlukan sokongan untuk menyokong buahnya yang berat.4 Pengawalan rumpai Merumput ialah proses membuang segala tumbuhan yang tidak dikehendaki yang tumbuh disekeliling tanaman yang ditanam. 1. untuk membuang rumpai di lorong batas. Pengawalan rumpai hendaklah dilakukan semasa penyediaan tanah dan pada peringkat tumbesaran anak benih sayur-sayuran. semasa dan sesudah menjalankan kerja meracun? 5. Tajak boleh digunakan Rumpai di sekeliling tanaman boleh disembur dengan racun rumpai yang disyorkan. buatkan catatan dan nota-nota penting mengenai kerja meracun rumpai termasuk kaedah meracun dan langkah-langkah keselamatan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 5. melilit atau mempunyai batang yang lemah. Nyatakan masa yang sesuai untuk kerja meracun di kebun sayuran? 3. Sayursayuran yang memanjat seperti timun dan kacang panjang memerlukan kayu pancang.

7: Soko ongan jenis s para Rajah h 4. t Rajah 4. m membaja. Selain S itu.6: Sokongan n jenis junju ung Rajah 4.8: Soko ongan jenis pagar . ia a juga akan n memudahkan kerja pengurusan p seperti merumput. memungut hasil dan mengelakk kan buahny ya daripada menjadi kotor keran na terkena tanah.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Tujuan utama mem mberi soko ongan adala ah supaya pokok boleh mendap pat cahaya matahar ri yang secu ukupnya.

6 Perosa ak dan peny yakit Haiwan perosak Haiwan perosak atau hidu upan lain yang me enyerang sayur-sayuran boleh menjejaskan mutu sayur-say yuran. kutu daun. ku umbang. . atau kecil d dan berba adan Tabia at Makan Berwarna a hijau. tumbesa arannya. Tanda diserang d perosak ialah daun yang berlubang atau tepiny ya telah di makan m ulat. Meng ghisap a air pokok k. teritip dan d bari-bari. siput t babi. kelompok k di bawa ah permuk kaan daun Mem mbawa peny yakit virus. pia anggang. Haiwan Pe erosak Kutu daun Keterang gan Serangga a lembut. hi itam Ter rdapat da alam ke elabu. Di samping it tu ia juga boleh mem mbantutkan Oleh itu perosak p ata au agen penyakit p ini perlu dik kawal bagi mendap pat hasil yan ng bermutu tinggi. ko oya.9: Sokongan k kayu tungga al 5.1. Perosak k yang bias sa menyerang sayur-sa ayuran iala ah ulat beluncas.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN R Rajah 4.

Beluncas Bermacam saiz dan warna Mem makan daun n dan buah h. sai iz dan warn na. . Mene ebuk ke dalam batang Koya Sangat pucat halus. ke ba atang dan merosakkan anak k benih. Terdapat dalam ke elompok pada p Meng ghisap air daun d pangkal daun d Kumbang makan daun n. debu puti ih dan bergerak lembut Mudah dilihat secara fizikal.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Teritip Sangat halus ber rwarna pu ucat. menebuk Mem Bermacam jenis. d dengan ke ecil berwa arna Meng ghisap air pokok p f filamen-filam men Ber rupa pendek di tepi ba adan.

Simpankan maklumat tersebut ke dalam folio.9: Langkah-langkah mengawal haiwan makhluk perosak Cari maklumat terperinci tentang kaedah kawalan makluk perosak berserta contoh.1. 5. bijirin – memakan hasil Siput babi – memakan dan merosakan batang daun dan Jadual 4.1: Jenis-jenis haiwan makhluk perosak Kimia Kaedah mengawal haiwan makhluk perosak Biologi Fizikal Rajah 4.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN membuat sarang dalam kawasan Tikus Tikus dan siput babi tanaman.7 Penyaki t-penyakit biasa sayur-sayuran .

Berikut adalah jadual yang menerangkan penyakit-penyakit yang biasa terdapat pada sayur-sayuran di Malaysia. patah dan sebagainya. Penyakit Melecur anak benih Reput akar Bintik daun Agen Kulat Kulat atau bakteria Kulat Simptom Anak benih layu dan mati Pokok layu dan mati Daun dengan bintik perang atau hitam Layu bakteria Bakteria Urat daun menjadi hitam.Kerosakan yang sering terdapat pada sayur semasa di ladang ialah kecederaan mekanik yang berpunca daripada pengendalian yang kasar.2 Pengendalian Hasil 5.2: Penyakit-penyakit biasa sayur-sayuran 5. pecah. Kecederaan mekanik akan menyebabkan sayur menjadi lebam.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penyakit yang biasa menyerang sayur-sayuran pula ialah melecur anak benih. bintik daun dan layu bakteria.2. Pokok akan layu dan mati Kulapuk Bakteria Daun yang diserang layu dan mati Karat batang/ daun Kulat Tompok kuning/perang daun atau lengai terjangkit akan jatuh Jadual 4. Pengendalian sayuran di ladang bermula daripada kaedah pengutipan hasil dan .1 Memungut Hasil Kualiti hasil sesuatu jenis sayur banyak dipengaruhi bermula di peringkat pertumbuhan. kaedah pengutipan hasil dan pengendaliannya semasa di ladang.

Sayursayuran Tempoh mula memungut hasil Panduan Sawi 4 hingga 6 minggu Cukup besar tetapi belum berbunga Timun 4 hingga 6 minggu Buahnya belum muda bertukar tetapi menjadi warna kekuning-kuningan Kacang panjang 6 hingga 8 minggu Lengai mudah di patahkan tetapi bijinya belum terbunjul keluar Sengkuang 20 hingga 24 minggu Daun mula menjadi kuning dan gugur Jadual 4. pembasuhan dan pembungkusan sebelum dibawa keluar dari ladang ke tempat pengumpulan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN diikuti oleh operasi penyediaan seperti pemilihan. hasilnya banyak tetapi mutunya rendah kerana mengandungi serat kasar.2 Masa memungut hasil Masa yang sesuai untuk memungut sayur-sayuran adalah pada waktu pagi atau lewat petang. Sebagai contoh. hasilnya adalah rendah. jika sayuran jenis daun dipungut terlalu awal. Oleh itu memungut hasil pada masa yang sesuai adalah penting. Sebaliknya jika lewat dipungut. Ini bertujuan untuk mendapat hasil yang segar dan memuaskan. Hasil sayur-sayuran boleh dipungut mengikut kehendak pengguna.3: Panduan memungkut hasil sayuran .2. 5.

10 : Per ringkat kutip pan hasil sa ayuran sehingga pema asaran (Sum mber : Panduan Pengeluaran Say yur-sayuran n. tom mato dan lai in-lain. kundu ur. say yuran jenis akar atau umbisi. peria. u Memetik Contoh . Menggali dengan d can ngkul/seram mpang Contoh .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 5. terung. .2.3 Cara me emungut yang y betul:     Memotong g dengan pisau/sketur contoh . MARDI 1990) . timun. labu Mencabut Contoh .sayuran s jeni is daun. sengku uang Rajah h 4. cili.be endi.sayuran s kek kacang. pe etola.sayuran s jeni is aakr/umb bisi seperti keledek. k keladi.

2. Simpankan maklumat tersebut dalam folio dan bawa semasa sesi tutorial. Selain untuk dimakan segar. Kaedah pemprosesan yang lazim digunakan ialah:       Mengetin Mengering Membuat Sos Jeruk dan peraman Pembekuan Penggulaan Mengutip hasil . Pemprosesan yang teliti dapat menghalang mikroorganisma jenis perosak dan jenis pengeluar racun daripada membiak.4 Pemerosesan Hasil Tujuan Pemerosesan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Simpan rekod kutipan hasil yang anda perolehi dari tanaman anda secara sistematik.2. 5.5 Kaedah Pemprosesan Kebanyakan sayur tidak boleh bertahan lama kerana ianya bersifat asid rendah. sayur juga boleh diproses untuk tujuan:    Menghasilkan makanan yang dapat disimpan untuk tempoh yang lebih panjang Menghasilkan makanan bentuk baru Mewujudkan barangan yang lebih berharga 5.

5. Pemasaran ialah suatu aktiviti penyampaian produk (keluaran) atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.2.11 : Carta alir contoh kaedah pemerosesan sayur bendi “Berbagai-bagai jenis sayur boleh diproses dan apa yang perlu difahami bagi mewujudkan perusahaan ini ialah pengetahuan yang mendalam dari segi pertumbuhan mikroorganisma dan proses pembasmian kuman. 5. digredkan. dan dibungkus dengan sempurna sebelum dipasarkan. beri komen dan pandangan anda. 1990) Dari penyataan di atas.” (MARDI. Merancang dan mengeluarkan keluaran yang dikehendaki. peralatan. Sayuran perlu dipasarkan segera.6 Pemasaran hasil Sayuran yang dipungut mestilah dibasuh.7 Proses pemasaran hasiI:   Mengenalpasti kehendak pengguna.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Mengetin Penyejukbekuan Rajah 4. Perundangan negara dan Akta Makanan mesti dijadikan garis panduan yang tidak boleh diabaikan. Kebersihan yang menyeluruh termasuk kilang. kebersihan diri dan penggunaan bahan tambahan yang dibenarkan mesti difahami dengan betul.2. bahan mentah. perkara penting yang perlu diambil kira ialah bahan yang dihasilkan mesti mencerminkan hasil keluaran yang bermutu. . berkhasiat dan bersih. Selain itu.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

  

Menentukan harga, Pengiklanan Penyampaian keluaran atau perkhidmatan kepada pengguna.

5.2.8

Agen pemasaran

Terdapat tiga agen pemasaran yang mengendalikan aktiviti pemasaran    pemborong, pemproses dan peruncit.

iaitu:

Pengeluar

Pemborong

Pengeksport

Penjual Runcit

Pasaraya

Pembeli Institusi

Penjual Runcit

Rajah 4.12 : Pemasaran sayuran tempatan

5.2.9

Masalah pemasaran

Masalah asas pemasaran ialah sifat sayur yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Selain dari itu terdapat beberapa masalah dalam pemasaran sayur. Di antaranya ialah: 

Ketidakstabilan harga Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan yang tidak menentu. Seperti pengaruh cuaca, musim perayaan dan sebagainya.

Saluran pasaran tetap Apabila pengeluaran berlebihan dengan aliran permintaan menjadi tepu, Penual akan terpaksa menjual dengan harga rendah. Manakala lebihan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

produk terpaksa disimpan. Hal ini akan meningkat kos pengeluaran seperti kos simpanan dan pengangkutan. Saluran pemasaran tetap hanya kepada Singapura. Ini bermakna pasaran ke negara lain masih perlu ditingkatkan agar produk sayuran dari negara ini dapat di pasarkan dengan mudah.. 

Kurang maklumat pasaran Bagi sesetengah pengeluar, maklumat terkini tentang pasaran produk seperti harga, penawaran, permintaan dan saluran pasaran dalam dan luar negeri masih di tahap yang rendah. Ini akan menimbulkan masalah dalam membuat keputusan untuk pemasaran hasil produk.

Kekurangan kemudahan prasarana Pusat atau tempat jualan di mana perjumpaan antara pengeluar dan pembeli dapat membantu kelancaran proses pemasaran. Di negara ini kerajaan melalui beberapa kementerian telah mengwujudkan kemudahan tempat jualan seperti pasar tani. Namun bilanganya masih belum menampung keperluan semasa.

Kekurangan kemudahan Kemudahan penyimpanan dan pemprosesan khasnya bagi menampung lebihan pengeluaran yang masih belum dipasarkan masih menjadi masalah kepada sebahagian besar pengeluar di negara ini.

Kemudahan perhubungan Kemajuan teknologi yang sangat pesat banyak membantu dalam proses pemasaran. Namun, sesetengah pengeluar di negara ini khasnya petanipetani di luar bandar masih jauh ketinggal dari aspek ini. Penggunaan internet mampu melebarkan peluang pasaran ke peringkat global

Anda sebagai seorang pengurus di sebuah ladang sayuran merancang untuk memasarkan hasil sayuran anda ke pasaran dalam negara. Cari maklumat tentang strategi pemasaran dan bincangkan bagaimana anda Simpan maklumat tersebut ke dalam folio.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TEKNOLOGI Tajuk 6 TANPA

PENANAMAN SECARA

SAYUR-SAYURAN HIDROPONIK DAN

TANAH

FERTIGASI
SINOPSIS Modul ini mendedahkan mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi. Hasil Pembelajaran

1.

Menghuraikan konsep asas, kebaikan dan kelemahan dan teknik penanaman dan penjagaan sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi.

Kerangka Konsep Tajuk 6

TANAMAN SAYURAN SECARA HIDROPONIK /FERTIGASI

Pengenalan

Kebaikan dan kelemahan

Teknik penanaman

Alat dan bahan

Pengurusan

Pengenalan

Hidroponik berasal daripada perkataan Greek. Hidro bererti air dan ponus bermaksud kerja. Ringkasnya hidroponik bermaksud ‘kerja air’. Sistem penanaman secara hidroponik adalah salah satu daripada kaedah penanaman tanpa tanah. Menerusi modul ini,

penanaman tanpa tanah hanya tertumpu kepada sistem hidroponik (dalam takung).

6.1 Tanaman secara Hidroponik

1. Kultur tanpa agregat (kultur cecair) i. sseragam dan Kelemahan Kos bina tinggi Perlu pengetahuan dan kemahiran urus nutrien Perlu bekalan elektrik berterusan Sesuai untuk tanaman tertentu sahaja berkualiti Boleh ditanam di ruang terhad Jadual 5. Kaedah ini menggunakan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. bayam dan salad tiada pengaliran larutan nutrien pengudaraan akar kurang sempurna ii. sawi. Kultur cecair ringkas unit penanaman kecil sayur daun seperti kailan. 6. Kultur aliran nutrien guna pam untuk mengalirkan nutrien untuk tanaman saiz besar seperti tomato dan timun . Ianya amat mudah dan tidak memerlukan penjagaan yang rumit.3 Teknik-teknik penanaman 6. Terdapat beberapa sistem penanaman secara hidropnik tetapi hidroponik takungan adalah satu kaedah yang paling mudah untuk dikendalikan. tidak memerlukan kemahiran yang tinggi dan boleh ditanam di kawasan yang terhad/sempit.3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penanaman secara hidroponik ialah satu kaedah menanam tumbuhan tanpa menggunakan tanah.1 : Kebaikan dan kelemahan hiroponik 6.2 Kebaikan dan kelemahan Kelebihan Penggunaan kawasan lebih cekap Mudah kawal kandungan nutrien dalam larutan Tiada penyakit bawaan tanah Tidak perlu kawal rumpai Penanaman sepanjang tahun Hasil bersih.

05 4.00 3.00 2.00 270.7H2O Elemen Ca.S K.00 0.S Gram/1000 Liter Larutan 800.P B Cu.00 0. bayam.Mo Zn.1 Stok A Penyediaan Larutan Hidroponik Formula Kimia Ca(NO3)2.S Mn. Aeroponik untuk salad. 4H2O (NH4) 6Mo7O24.22 No Nama Komponen Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 Calcium Nitrate Ferrum EDTA Potassium Nitrat Magnesium Sulphate Mono Potassium Phosphate Boric Acid Cupric Sulphate Magnesium Sulphate Ammonium Molybdate Zinc Sulphate B1 B2 9 10 Jadual 5. 4H2O [CH2N(CH2COO)2]2FeNa K NO3 MgSO4. 7H2O KH2PO4 H3BO3 CuSO4.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN - stuktur dibuat secara komersil ialah Teknik Nutien Tipis (NFT) palung tutup rapat untuk elak tumbuh alga iii. tomato nutrien diberi secara semburan halus semburan beberapa saat setiap selangan 2 – 3 minit 6.00 500. 5H2O MnSO4.3. vermikulit dan kelikir agregat terendam dalam takung larutan nutrien dipam ke dalam medium agregat agregat dibasah atau terendam dari bawah 6.2 Kultur agregat - guna bahan lengai untuk menyokong tanaman seperti pasir.4.S N.50 800. 4H2O ZnS SO4.4 Larutan nutrien dan bahan penanaman Terdapat beberapa fomalisi larutan nutrien hidroponik yang digunakan di ialah antaranya 6.N Fe K.2: Formulasi am penyediaan larutan hidroponik .N Mg.02 0.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Campuran larutan STOK B LARUTAN STOK A STOK B1 K NO3 800g MgSO4.2 Alat kelengkapan dan bahan penanaman hidroponik.7H2O 2. Meter pH v.5.4. Biji benih sayur-sayuran seperti salad. iii.05g MnSO4.2g Campurkan air hingga menjadi 5 litre STOK B 2 H3BO3 3.2g ZnS SO4.1 Penyemaian . Meter elektokonduktiviti (sekiranya perlu) vi.5 Pengurusan tanaman 6. Kapur pertanian GML(Ground Magnesium Limestone) atau yang setara atau NaOH) 6. 4H2O 0. 4H2O 40g (NH4) 6Mo7O24.0g CuSO4.7H2O 2. benang. sawi.5g Campurkan air hingga menjadi 10 litre Semua 200ml Campurkan air hingga menjadi 10 litre 200 ml 200ml Campurkan air hingga menjadi 50 litre~1takung Rajah 5. Kelalang penyukat 500 ml dan 200ml viii. rock wool dan sebagainya ii. i.1: Campuran larutan hidroponik takung 6.2g Campurkan air hingga Menjadi 2 litre STOK A Ca(NO3)2. 4H2O KH2PO4 270g ZnS SO4. Medium semai terdiri daripada bahan seperti span. 5H2O 0. Set takung hidroponik berkapasiti 50 liter atau yang setara termasuk cawan Sedikit racun kulat dan detergent iv. 4H2O 800g [CH2N(CH2COO)2] 2FeNa 2. kangkung dan sebagainya vii. 7H2O 500g 40g MnSO4.

0 – 6.2 Penanaman/Mengubah         Sediakan air paip bersih di dalam set takung (9/10 penuh) Tuang 200 ml larutan nutrient A dan 200 ml larutan nutrient B takung yang berisi air Kesan nilai pH(pH yang disyorkan ialah di antara 5.0 Ingat pengawalan pH sangat penting!!! Letakkan kesemua anak benih ke dalam slot cawan dengan hati-hati dan kemas Pastikan bahagian akar benih menyentuh campuran larutan di dalam air Sekarang set takung sudah boleh diletakkan di bawah sinaran matahari sepenuhnya(Elakkan anak benih yang baru dipindahkan itu. Cari maklumat dan bincangkan dalam OLL . Apakah faktor kemungkinan yang menyebabkan fenomena tersetut dan cadangkan kaedah menyelesaikan masalah tersebut.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN       Basuh bersih dan steril(nyah kuman) ke atas semua alat Ramas medium dengan air yang dicampur sedikit racun basah Masuk atau letakkan biji benih ke dalam medium – setiap satu cawan hidroponik Semai di atas air biasa (tanpa baja) Pastikan air mencecah medium semaian Tunggu hingga biji benih bercambah sebelum di ubah ke set taking sehingga muncul 3 hingga 6 lai daun (Panduannya 5-8 hari selepas semaian dilakukan) 5 – 6 biji benih kulat hingga 6.5) Masukkan kapur sedikit-sedikit sekiranya pH pada mulanya daripada 5.5. terhalang dari sinaran cahaya mata hari!)     Namun penggunaan rumah hijau atau rumah lindungan hujan sangat digalakkan untuk mengelakkan timpaan air hujan Ingat konsep rumah hijau bukan bermaksud rumah berwarna hijau!!! Rumah hijau berbumbungkan plastic lutsinar sudah memadai Pantaulah pH dan larutan dari semasa ke semasa kurang ke dalam Kapas yang digunakan untuk medium penanaman hidroponik didapati berlumut (hijau) semasa peringkat pertumbuhan pokok.

Di Malaysia. labu. kaedah ini mula diamalkan secara komersil pada awal 1990 an. terung. Transformasi teknologi berjaya memberi inisiatif beberapa jenis sayuran tanah tinggi boleh ditanam dengan kaedah ini dikawasan tanah pamah. 6. anggur.2 Kelebihan kaedah fertigasi Kaedah penanaman secara fertigasi mempunyai beberapa kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional yang ada. melalui sistem sesuai yang 5. cili. tembikai wangi dan lain-lain.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 6. Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg mengandungi medium bukan tanah (soiless culture). Pada umumnya. kaedah penanaman secara fertigasi boleh dipraktik kepada semua tanaman tetapi lebih cenderung kepada sayuran jenis berbuah termasuk strawberi.1 Apa itu fertigasi ? Fertigasi berasal daripada perkataan fertigation (‘fertitiser’ and ‘irrigation’) atau baja dan pengairan.6. jumlah). Holland merupakan negara yang terkenal menggunakan teknik ini. Sebelum ini dilakukan beberapa plot pemerhatian dan percubaan. mutu air dan input yang dibekalkan. Prestasi tanaman sangat dipengaruhi oleh kualiti nutrien (keseimbangan. pH. Dalam bidang pengeluaran tanaman makanan secara komersil.6. Ini merupakan satu daripada sistem hidroponik beraggregat. Penanaman secara fertigasi adalah kaedah di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrien diagihkan ke pangkal tanaman (zon perakaran) pengairan (titisan). tomato. bell pepper.6 Tanaman secara fertigasi Tahukah anda? Kaedah penanaman secara fertigasi telah diamalkan secara meluas di negara Timur Tengah dan Eropah untuk berbagai tujuan. kepekatan. Kaedah ini merupakan kaedah alternatif terbaik mengatasi masalah tanah (kesuburan atau jangkitan penyakit dari tanah). Antara kelebihannya ialah: .

black pipe dsb. kayu. ii. Sistem pengairan Jenis titisan. vii. Rangka : Aluminium. Beroperasi secara manual atau automatik.3 Keperluan fertigasi Usahawan yang berjaya mengamalkan kaedah fertigasi sebagai kaedah pengeluaran tanaman makanan atau lain-lain mempunyai minat mendalam. v. Penggunaan baja yang cekap.I pipe. carbonated dsb b. Tidak perlu penggiliran tanaman. pengetahuan teknikal. injektor. Kualiti hasil yang lebih baik vi. Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatan tinggi. Antara komponen yang berkaitan ialah tangki nutrien. Mengurangkan penggunaan racun ke atas tanaman. Bentuk yang baik ialah separa bulat (berlubang angin atau tiada). Hasil lebih tinggi (boleh mencapai sehingga 700% atau tujuh kali ganda) ix. Bumbung : Plastik. Aliran larutan baja dilakukan secara graviti.6. 6. tangki stok nutrien. Keperluan nutrien lengkap diberi dan boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat pertumbuhannya. Kos merumpai sangat rendah. viii. pam elektrik. arcylic. . pam. Sangat diperlukan untuk tanaman tomato. Bumbung dan dinding boleh ditembusi cahaya yang mencukupi.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN i. G. timer. iv. injektor dsb. penapis. Medium tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan menghindar masalah penyakit iii. Tanaman lain yang ditanam menggunakan pelindung hujan adalah lebih baik berbanding secara terbuka. Kemudahan infrastruktur dan kelengkapan lain yang perlu ada ialah: a Rumah lindungan hujan Sama ada berjejaring atau tidak (ikut jenis tanaman). pengurusan ladang dan tanaman terutama pemakanan tumbuhan dan penyakit/perosak tanaman.

Bahan bekas seperti polibeg plastik. tidak berbau. Ini termasuklah: . g.6. f.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN paip utama. penitis. mengandungi ruang pengudaraan 20 – 40%. Purata ketinggian 25 – 35 cm. injap udara. Sumber air Bersih. Baja Baja hidroponik/khas lengkap mengandungi semua jenis unsur/zat pemakanan yang diperlukan oleh tumbuhan. c. Biji benih terpilih Sangat penting untuk jaminan hasil. pH/EC/TDS meter Untuk mengukur larutan dan medium secara saintifik dan tepat. hitam dll. tidak terputus bekalan. F1 Fr dan dijual dalam bentuk jumlah bilangan bukan berat). Disyorkan biji benih hibrid F1 dan precision seed (mempunyai jaminan seperti resistan: TmV. tasik. paip kedua.4 Persedian awal Sebelum melaksanakan projek fertigasi beberapa perkara perlu diambil kira dalam merancang perjalanan dan tujuan projek. injap sehala. Warna putih. tidak mencemar alam. h. Mudah larut. tanah liat dsb) boleh digunakan tetapi mesti mempunyai lubang aliran air keluar atau memberi ruang pengudaraan kepada akar. jernih. cahaya. murah dan praktikal. pasu (plastik . Contoh: air paip JBA. tidak tercemar. telaga bumi. lebar 30 – 45 cm. RH dsb) e. Bekas tanaman Untuk diisi medium. pH/EC/TDS sesuai. mudah didapati. boleh diubahsuai keadaan pH nya. Formulasi disesuaikan mengikut jenis tanaman. anak sungai yang mengalir d. Dapatkan bekalan dari sumber yang betul. peringkat tanaman dan cuaca (suhu. N. Kepekatan dan jumlah bergantung kepada jenis tanaman. angin .C5. 6. ‘pressure regulator’ dan sebagainya. Medium Boleh memegang air (60 – 80%). air gunung.

vermikulit dan habuk sabut (cocoa peat atau ‘coir dust’). bebas penyakit dan kos yang berpatutan. Jumlah polibeg dan keluasan ii. Penyediaaan medium semaian Berbagai medium semaian terdapat dipasaran boleh digunakan. peat moss. Sumber keperluan asas vii. Kedalaman lubang untuk biji benih yang kecil seperti kobis adalah lebih cetek berbanding biji benih tembikai. Medium yang biasa digunakan ialah. Walaupun kerja pengurusan semaian kelihatan mudah tetapi banyak yang gagal mengurusnya dengan baik kerana kekurangan kemahiran dan pengalaman. dulang semaian khas. b. Tutup lubang (timbuskan biji benih) tersebut dengan medium tanpa memadatkannya. Teknik menyemai yang betul mempengaruhi percambahan dan pertumbuhan yang seragam di tapak semaian.5 – 1. Pemilihan dan kesesuaian kawasan iii. Oleh itu kerja-kerja menyemai mesti dibuat dengan teliti. polibeg kecil dan lain-lain. Mulakan pembinaan dan siapkan infrastruktur 6. a. Bajet yang ada atau disediakan iv. Medium yang baik menghasilkan percambahan yang tinggi.0 cm dari paras atas medium. Letakkan biji benih 0. Menyemai biji benih Biji benih yang telah dirawat terus disemai di dalam bekas semaian berisi medium semaian. Medium diisi ke dalam bekas semaian seperti pot plastik 8 x 8 cm.5 Pengurusan Semaian Pengurusan tapak semaian adalah asas yang sangat penting menentukan kelancaran program pengurusan seterusnya di ladang. Ini penting diambil kira semasa penakaian dan pemilihan anak pokok terbaik sahaja yang dipindah ke ladang .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN i. keratan PVC 2”.6. Sistem operasi yang akan digunapakai v. Jenis tanaman atau produk vi. Jumlah semaian yang disemai hendaklah 20 – 30% lebih daripada jumlah yang sebenar diperlukan diladang.

25 8 . meter) m nggu kedua a dan seteru usnya: Min Air r dan larutan n baja 1. d Seb belum camb bah : Semaian disiram deng gan air be ercampur racun r kula at (contoh: pre evicur) Sel lepas camb bah : Min nggu pertam ma: Air r dan larutan n baja 1.C.0 mS/cm m (bacaan E.12 .5 – 2. Sirama an bertujua an mengekalkan kelembapan se ekitar 60% dilakukan setiap hari dengan kekerapan 1 – 2 kali/h hari bergantung kepada a medium digunakan. Tempoh h semaian TANAMA MAN Cili Terung Tomato Tembika ai Wangi HARI 25 – 30 25 – 35 18 .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah 5.5 mS/cm m (bac caan E.2: Te eknik semaian c Menyira am Siraman n yang terbaik ialah siraman kabus k atau semburan n halus ata au kaedah rendama an.C. E meter) d.

4 : Anak A benih d di lubang pe enanaman Ra d.6 Penguru usan ladan ng pengurusan ladang fertigasi yang Berikut adalah rin ngkasan kerja-kerja k y perlu dilakuka an. Med dium yang biasa b digun nakan ialah habuk sab but. arang sekam s atau cam mpuran kedu uanya (50:5 50) b. Setiap bekas ditana am dengan satu u pokok kec cuali tomato o 2 pokok/be eg. Men nyulam . a. Mem mbilas med dium Sem mua medium perlu dib bilas atau dibasahi dengan air terlebih da ahulu untuk k men nghilangkan n kemungkinan toksik atau a bahan n tercemar. tiada a jangkitan pen nyakit dipind dahkan ke ladang den ngan cerma at. sekata. ajah 5. Men ngisi mediu um & Meny yusun beka as tanaman n Isi dan d padatk kan medium m atau cam mpuran med dium didala am bekas yang y telah dipa asang. Selain itu bilasan b juga bole eh mengela akkan stress s terhadap pokok p sema asa baru dip pindahkan ke k ladang. subur.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN epun Timun Je Kobis/ko obis bunga 7 – 10 14 .3 : Te empoh sema aian sayura an 6.20 Jadual 5. c. Men ngubah ke ladang Ana ak pokok se emaian yan ng telah cukup tempoh.6 6.

Sistem ini beroperasi secara manual atau automatik. injektor dan gabungan antaranya.78 gm 0.2 gm 0. Berikut adalah contoh beberapa campuran baja yang digunakan: i. Antaranya secara graviti. e.962 kg 15.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Kebiasaannya jumlah pokok yang disulam sangat minimum jika kerja mengubah dilakukan dengan cermat. penyediaan larutan nutrien untuk tanaman dan pengagihan ke ladang.360 kg 164 gm CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Mono Kalium Posfat Magnesium sulfat Mn sulfat Zn sulfat Cu sulfat Amm. Lakukannya dengan segera untuk mendapatkan pertumbuhan yang sekata.18 gm 30. Bermula dengan membuat campuran bahan. Molibdat Asid borik Berat 8.120 kg 2. kritikal dan memerlukan kemahiran yang lebih.0 gm .630 kg 4.0 gm 2. pam elektrik. menyediakan larutan stok. Formula MARDI CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe EDTA Berat 9. Pengagihan nutrien ke ladang boleh dilakukan dengan beberapa kaedah mengikut situasi dan kemudahan infrastruktur yang ada. Menyedia & mengagih nutrien Kerja ini amat penting.

8 gm 7.26 kg 8.6 kg 10.26 kg 5.06 kg 1058 gm CAMPURAN B Bahan Kalsium nitrat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zink sulfat Mn sulfat Cu sulfat Amm.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN ii.EDTA Berat 37.0 kg 18 kg 8 kg 90 gm 80 gm 10 gm 300 gm 5 gm iii.0 kg 2. Molibdate Asid borik Berat 11.0 kg 334 gm CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Kalsium sulfat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zn sulfat Mn sulfat Cu sulfat Soluble boric Natrium molibdat Berat 21. Formula Cooper CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe .0 kg 2.EDTA Berat 20. Formula Cameron Highland CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Kalium nitrat Ammonium nitrat Fe .0 gm 7.0 kg 6.0 gm f.4 gm 34. Memeriksa dan menyeleggara sistem pengairan .8 gm 122.

R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Perlu dilakukan set tiap hari de engan teliti. .4 : Cantasan j. Kerja K ini amat a kritika al dan san ngat memp pengaruhi hasil h serta kekemasan ladang. penyakit t atau ke ekurangan nutrien da an sebagainya. aliran titisan. Pengesanan aw wal dapat mencegah daripada a masalah menjadi besar. Mengaw wal perosak k dan peny yakit Semburan kawalan n perosak dan d penyakit dimulakan n sebaik sa aja pokok dipindahkan ke ladan ng. i. Rajah 5. bekas racun kimi ia atau pembungkus. tempat sambungan. penapis p dan n lain-lain. Mendiag gnosis mas salah tanaman Mengen nalpasti sem mua simptom m pada tana aman sama a ada serangan perosa ak. rumpai dan d sebaga ainya diselenggara den ngan betul. g. Sanitasi ladang Kebersih han ladang g perlu diutama sebag gai langkah pencegahan jangkita an penyakit t atau pe encemaran. Semua sisa tanama an. Melatih tanaman ‘t tree-trainning’ Dua per rkara terliba at iaitu memasang tre ellis dan membuat cantasan (pembentukan dan penjagaan). Kebiasa aannya dila akukan seti iap 4 – 5 hari h sekali menggunakan bahan yang sesuai dengan tanaman dan jangkit tan/perosak k. h. Sistem pengairan me erupakan na adi kaedah penanam man secara a fertigasi. Perik ksa ladang setiap har ri dan amb bil tindakan segera. Periksa ba ahagian pe enitis.

000 beg.00 RM 1 500.00 RM 6 250.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN k. Hasil Pada umumnya hasil sayuran yang ditanam secara fertigasi adalah lebih tinggi berbanding kaedah konvensyonal.00 RM 24 000.00 Cari maklumat tentang jenis-jenis rumah pelindungan. Sebagai contoh hasil tomato. cili dan terung secara fertigasi adalah seperti dilampiran. Kumpulkan maklumat tersebut dan simpan di folio.0 hektar ialah 15.00 RM 4 000. Tanaman seperti terung tidak memerlukan pelindung hujan.00 RM 20 000. l. a. 60% kos adalah membina rumah pelindung hujan. .00 RM 9 000. Kos Pembangunan Penyediaan tanah Rumah lindungan Sistem pengaiaran (automatik) pH/EC/TDS meter RM 10 000.00 b.00 RM 2 400. Anggaran Kos Kos mewujudkan satu kawasan penanaman secara fertigasi agak tinggi berbanding kaedah konvensyonal.00 RM 300. Kos Operasi (1 pusingan .00 RM 250 000.00 RM 60 000. Kapasiti bekas tanaman bagi keluasan 1.00 RM 12 000.00 RM 1 000.~ 6 bulan) Bekas tanaman Medium Baja Medium semaian Batas Trellis Biji benih Racun kulat/serangga/hormon Elektrik/bahanapi Gaji Lain-lain 10% RM 3 000.

Penjagaan pokok hiasan juga dibincangkan dalam bab ini  HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti matapelajaran ini. pelajar akan dapat: 1. Selain kaedah pembiakan. bahan dan teknik melakukan juga ditunjukkan. Menerangkan serta melakukan aktiviti pembiakan / tumbuhan hiasan secara seks atau tampang.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Kaedah pembiakan Kaedah Seks Cantuman Kaedah Aseks Keratan Keratan daun Pembiakan rumpun Akeratan batang Kayu keras Kayu Sederhana Kayu lembut Markot (Tut) Keratan akar  KANDUNGAN ISI Pembiakan Tanaman Hiasan . Menerangkan pelbagai amalan pembiakan tumbuhan hiasan 2. Pembiakan pokok hiasan terdiri daripada kaedah pembiakan secara seks dan secara aseks Cara-cara pembiakan akan dijelaskan beserta gambar rajah yang sesuai.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 7 TEKNOLOGI PEMBIAKAN TANAMAN HIASAN  SINOPSIS Bab ini akan menerangkan dengan jelas tajuk-tajuk berkenaan kaedah pembiakan pokok hiasan.

Pembiakan seks adalah sesuai bagi sesetengah tumbuhan yang tidak dapat dibiakkan dengan mudah melalui kaedah lain. Persenyawaan benih-benih juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah saintifik di makmal untuk menghasilkan baka jenis baru yang dipanggil hibrid. Antara kaedah pembiakan yang dimaksudkan ialah dengan menggunakan biji benih serta spora dan juga menggunakan bahagian pokok seperti daun. Contohnya banyak hibrid pokok orkid dihasilkan bertujuan untuk mengeluarkan bunga yang lebih cantik dan tahan lasak dari spesies asalnya. Pembiakan menggunakan batang.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Terdapat pelbagai kaedah pembiakan untuk pokok hiasan.Pembentukan biji benih memerlukan bahagian bunga jantan dan bahagian bunga betina. Pembiakan bermaksud keupayaan tanaman menghasilkan zuriat atau benihnya bagi membolehkannya menambah dan menyambung kelangsungan hidup spesiesnya di muka bumi agar tidak pupus selamanya. daun dan sebagainya dinamakan aseks yang hanya menghasilkan anak pokok yang serupa seperti pokok induknya. anak sulur. Ciri-ciri pokok yang dibiakkan dengan biji benih adalah seperti berikut:- . Pembiakan yang menggunakan biji benih. batang. dinamakan pembiakan cara seks di mana persenyawaan di antara benih jantan dan benih betina berlaku secara semula jadi lalu terhasillah buah dan biji benih. KAEDAH PEMBIAKAN SECARA SEKS Pembiakan seks dalam tumbuhan adalah melalui penggunaan biji benih.Biji benih mempunyai embrio. bebawang dan sebagainya. Embrio ini akan berkembang menjadi anak pokok yang baru apabila biji benih itu bercambah. hasil daripada proses persenyawaan game jantan dengan gamet betina.

Bekas semaian yang digunakan mesti mempunyai lubang saliran. Biarkan medium semaian selama 48 jam sebelum digunakan. Isikan medium semaian ke dalam bekas 2.0 g baja fosfat.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Pokok  menjadi  besar. atau net hijau untuk mengelakkan medium terkeluar bersama dengan air siraman yang berlebihan. c.5 g kapur : 5. e. Hapuskan kuman atau bakteria dalam medium dengan cara menyembur medium dengan larutan formalin. Menyediakan Medium Menyemai dan Menyemai Biji Benih a. . f. Sukat bahan-bahan yang diperlukan tadi mengikut kadar : 2 bahagian tanah loam : 1 bahagian bahan organik : 1 bahagian pasir sungai c. d. bahan organik yang telah reput dan pasir sungai. Gaulkan medium dengan kapur dan baja fosfat dalam nisbah 4. Tutup lubang saliran dengan serpihan pasu.5 cm daripada bibir bekas semaian. b. Tapis semua bahan tadi untuk memastikan medium bebas daripada bahan asing. tinggi  dan hidup  lama Lambat  membesar Ciri‐ciri Pembiakan  biji benih Masa yang  lama untuk  berbunga dan  berbuah Mempunyai  akar tunjang  /pokok lebih  kukuh Menyediakan Bekas Penanaman a. Medium semaian yang sesuai terdiri daripada campuran tanah loam. pecahan batu. Kemudian gaulkan sehingga rata. b. Pilih bekas semaian yang tidak kotor dan telah dibersihkan terlebih dahulu. d.5 liter medium semaian : 2.

Taburkan biji benih selepas digaulkan dengan pasir dalam nisbah 1:5 b. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang kasar seperti bunga matahari dan Helianthus f. Memastikan saliran dan pengudaraan yang baik. Biji benih hallus seperti benih Celosia sangat sesuai dengan kaedah ini. Timbus biji benih dengan selapisan medium d. Penjagaan . Masukkan biji benih ke dalam lubang tadi. Masukkan biji benih dalam alur c. Selepas biji benih disemai. d. Menekan biji benih ke dalam medium(cara poket). Cara poket a. Menggalakkan pertumbuhan pokok Penyemaian biji benih melibatkan penyediaan bekas semaian dan cara menyemai biji benih. berupaya menyimpan air. Cara alur a. dan membaiki struktur tanah. Timbus lubang itu dan mampatkan medium e. Buat alur yang panjang pada medium mengikut bekas b. Timbus biji benih yang sudah ditaburkan itu dengan satu lapisan nipis medium c. Teknik-teknik penyemaian biji benih Menabur a.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Bahan Medium Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Baja fosfat super Fungsi Mengukuhkan pokok Membekalkan nutrien. siramlah medium dan letakkannya di tempat teduh. membuat alur dan menanam biji benih ke dalamnya. menabur biji benih b. Buat beberapa lubang pada medium b. c. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang sederhana saiznya. Biji benih dapat disemai dengan cara : a. Jarak antara lubang-lubang itu ialah 10 cm c.

Air penting untuk melarutkan nutrien supaya mudah diserap oleh akar tumbuhan. d. Mengurangkan kehilangan air dengan menutup kotak semaian dengan plastik lutsinar atau kaca cerah. Anak benih hanya memerlukan 50-60 % cahaya matahari ketika masih kecil bagi mengelakkan kematian. g. Sebelum menggubah anak benih perlu dilakukan pengerasan. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi a. h. Anak benih perlu diubah apabila mempunyai 2-3 helai daun. Merumput dilakukan untuk mngelakkan persaingan antara rumpai dan anak pokok. b. Ia diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman. mengurangkan renjatan semasa anak benih diubah dari tapak semaian. e. Membekalkan lembapan dengan semburan yang halus. kerja-kerja menyiram dilakukan 2 kali sehari. Air dan Siraman Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. c. Anak benih yang disemai perlu diberikan perlindungan. c. . Ini bertujuan Apakah tujuan merumput? Apkah yang dimaksudkan dengan pengerasan? Apakah kepentingannya? Bagaimanakah ia dilakukan? Kepentingan Perlindungan. Teknik penyiraman yang biasa digunakan ialah bekas menyiram bermuncung halus atau sistem pemercik air. Meletakkannya di tempat teduh.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Biji benih yang disemai memerlukan penjagaan seperti berikut. b. e. a. Apabila anak benih mula bercambah kotak semaian didedahkan terus pada cahaya matahari untuk mengekalkan pertumbuhan dan mengelakkan etiolasi. d. air dan siraman bagi memastikan peratus pertumbuhan yang maksimum. Plastik lutsinar dibuka untuk menambahkan penerimaan air. ruang dan pertumbuhan anak benih. f.

Hedera se erta banyak k lagi. a. pokok p juga me empunyai pe embajaan yang y sempu urna dan sesia untk pembesarann nya. b. Membaja dilakukan d 2-3 minggu sekali s dengan kadar ya ang disyork kan. Dua jenis baja b diguna akan. KAE EDAH PEMBIAKAN ME ENGGUNA AKAN KERATA AN BATANG G LEMBUT DAN KAYU U KERAS Pokok yang boleh dibiakkan d menggunak kan kaedah h keratan batang lem mbut ini te ermasuklah Scindapsu us atau Sireh Puteri. iaitu baja b organik k dan baja kimia k c. air dan d cahaya a yang me encukupi.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Apakah A mak ksud dan pro oses transp pirasi Apakah A kepe entingan tra anspirasi ke epada tumbu uh-tumbuha an Pembajaan Selain medium tanaman n yang se esuai. Tr radescantia. Membaja dilakukan d u untuk memb bekalkan an nak benih dengan d nutr rien yang le engkap dan mencukup pi. Bahan yan ng diperluka an adalah: a) Bebera apa keratan n batang po okok berken naan (Scind dapsus) sep panjang lebih kurang 1 kaki b) Guntin ng pokok ata au 'sekateu ur' c) Bekas s tanaman d) Medium pasir sun ngai e) Plastik k atau bekas lutsinar .

2 Potong pokok Scindapsus di bawah buku batang dan pastikan sekurang-kurangnya dua buku bagi setiap potongan. ratakan. Goncang sedikit bekas tanaman untuk memadatkan sedikit medium bagi menyenangkan pertumbuhan pokok. Buangkan daun di buku paling bawah bagi mencepatkan pertumbuhan tunas baru dan mengelakkan pereputan batang. jangan dipotong kerana akar ini akan mencepatkan pertumbuhan tunas baru. anda bolehlah memindahkannya untuk ditanam sama ada dalam beg politena atau pasu cantik menggunakan medium tanaman untuk pokok berpasu. Apabila pertumbuhan batang menjangkau melebihi lima ruas. Sapukan hormon penggalak akar di bahagian buku dan akar udara. 4 Siram medium dan letakkan bekas tanaman dalam plastik atau bekas lutsinar serta di tempat teduh. 1) Kaedah pembiakan cara di atas juga sesuai untuk pokok berkayu keras seperti pokok bunga raya dan bunga kertas tetapi batangnya dikerat secara menyerong di bawah bahagian tumbuhnya daun bagi menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk mencepatkan pertumbuhan akar dan tunas baru 2) Medium air dan jeli boleh juga digunakan untuk pembiakan cara ini tetapi hasilnya kurang memuaskan berbanding pasir sungai. bersih serta tidak menghalang pertumbuhan akar baru 4) Menutup bekas tanaman dengan plastik lutsinar bagi . Tunas serta akar baru akan tumbuh dalam masa beberapa minggu. tanam keratan batang tadi sehingga medium menutupi buku batang yang paling bawah sekali dan padatkan medium di sekeliling batang keratan. 3 Buatkan beberapa lubang bagi memenuhi setiap ruang medium tanaman. Jika terdapat akar udara yang tumbuh di buku keratan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN f) Hormon penggalak akar g) Air siraman Kaedah pembiakan: 1 Sediakan bekas dan medium tanaman dengan memasukkan pasir sungai ke dalam bekas tanaman sehingga dua inci ke paras bibir bekas. Air perlu ditukar setiap minggu bagi mengelakkan pereputan 3) Pasir sungai adalah medium terbaik untuk pembiakan menggunakan keratan batang kerana ia mempunyai pengudaraan dan saliran yang baik. Selepas itu anda bolehlah mula membajanya dengan baja kandang (najis ayam atau kelawar) atau baja kimia berwarna hijau untuk pertumbuhan daun dan batang yang cepat.

Pokok k akan s segera tum mbuh segar selepas air disiram serta disemb bur ke daunnya. 3 Gunak kan tangan atau cangk kul serta pis sau untuk memotong m rumpun pokok kepada a beberapa rumpu un kecil. Selepas s seminggu bolehla ah diberi ba aja dan dilet takkan di te empat yang sesuai untu uknya. KAE EDAH PEMBIAKAN LE ENTURAN BATANG B ATAU A RANT TING . Chlo orophytum. Letakkannya di tempa at teduh bag gi menyesua aikannya de engan pasu u dan mediu um yang ba aru. Ta anam rumpu un ini dalam m bekas ta anaman den ngan mediu um yang ba aru.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN mengekalk kan kelemb bapan dan mencepatk kan pertum mbuhan aka ar dan tunas baru pokok k KAED DAH PEMBI IAKAN BEL LAHAN DAN N PEMBAHA AGIAN RUMPUN ng boleh dib biakkan menggunakan kaedah ini i ialah Sans sevieria (lida ah jin). 2 gkan pasu dengan pe ermukaanny ya ke bawa ah dan hen ntakkan per rmukaan pa asu di atas Pusing permu ukaan yang g keras se ecara perlahan bagi memaksa rumpun po okok keluar daripada pasunya. Kaedah pe embiakan: 1 Siram air atau ren ndam pasu tanaman berkenaan di d dalam air bertakung seketika. In ni bertujuan bagi melembutka m an medium tanaman serta s memu udahkan kerja-kerja mengeluarka an tanaman berken naan daripa ada pasunya a. Keluar rkan rump pun tanaman tadi d daripada pasunya se ecara perla ahan bagi menge elakkan rum mpun pokok k terjatuh ke e tanah. Pokok yan Caladium (keladi) dan n sebagai-n nya.

BIAKAN CA ARA MENGE ETUT KAEDAH PEMB . S Tradescan ntia. panjangnya a kira-kira setengah inc ci. potong bahagian b ba awah tempat yang berakar untuk k memisahk kannya dari denga pokok induk dan terus t hidup sebagai po okok baru. Kaedah Pe embiakan: Kaedah 1: 1 dalam air untuk mera Lentur rkan batang g atau ranting pokok berkenaan b angsang pe ertumbuhan akar b baru. pokok k lelabah (Chlorophytum C m comosum m) dan sebagainya. Siram dan beri baja b bagi menggalakk m kan batang pokok ber rakar dan boleh b tumbuh dengan sendir rinya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Pokok yan ng boleh dibiakkan menggunaka m an kaedah ini ialah Scindapsus. 2 Setela ah berakar. 3 Apabila didapati tumbuh daun baru yang menunju ukkan poko ok berkenaa an sudah boleh b hidup an sendiriny ya. Kebanyakan pokok men njalar boleh h dibiakkan dengan ka aedah ini. Kaedah 2: 1 2 Lentur r terus ke da alam mediu um tanaman n dalam pas su. kerat bat tang atau ra anting tadi di d bahagian bawah h tempat ia a berakar untuk u mem misahkannya a dari poko ok asal dan tanam dalam pasu denga an medium yang y sesua ai untuk pok kok berkena aan.

bunga raya a dan sebag gainya. 2 Medium m tanaman yang basah untuk me enggalakkan n pertumbu uhan akar diletakkan d d sekeliling di keratan n tadi. Terdapat tiga t kaedah menyediak kan medium m tanaman untuk u meng getut: Kaedah 1: . 3 Balut m medium tanaman deng gan plastik yang lutsin nar dan ikat t di kedua bahagian h hujung atas dan bawah denga an tali rafia supaya me edium tidak k jatuh dan wap air tid dak terkelua ar daripada medium m tadi.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN ng boleh dibiakkan d m menggunaka an kaedah ini ialah pokok p berb batang kera as berkayu Pokok yan seperti bun nga kertas. bolehlah dipotong ba ahagian berkenaan di bawah tempat bera akar tadi un ntuk ditanam m dalam me edium tanam man yang sesuai s untuk knya. Sela ang bebera apa minggu u. akar aka an tumbuh di bahagia an yang dip potong tadi kerana pokok menggunaka an bahan makanan daripada medium m ta adi dan merangsang m pertumbuhan akar r. Kaedah Pe embiakan: 1 Pokok d dilukakan atau a dipoton ng kulit seke eliling rantin ng atau bata angnya. 4 Apabila a akar sudah panjang g kira-kira satu inci.

R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 2 bahagian n tanah per roi : 1 bahag gian bahan organik Kaedah 2: 4 bahagian n habuk pap pan : 2 bahagian baja organik Kaedah 3: Lumut sph hagnum moss atau sab but kelapa le embap TIPS 1) Untuk m mencepatk kan pertumb buhan akar r. Kaedah ini tidak me enjanjikan anak a pokok yang tumbu uh akan me enyerupai ke eseluruhan pokok indu uknya. Beg gonia Pepe eromia dan sebagainy ya. . Kaedah pe embiakan: 1 Kerat daun d pokok k berkenaan n kepada be eberapa keratan kecil. bancuhan medium me estilah peka at dan mele ekit KA AEDAH PEMBIAKAN MENGGUN M NAKAN KER RATAN DAU UN Pokok yan ng boleh dibiakkan d m melalui kae edah ini ia alah Sansev vieria. sapukan hormon pe enggalak akar a di bah hagian atas s keratan tut t 2) Bagi m memastikan n medium senang lek kat di baha agian yang g dilukakan n atau dipo otong tadi.

kan anak su ulur berkena aan daripad da induknya a dengan menggunaka an tangan at tau gunting . m segera da alam medium tanaman n yang sesuai untuknya a. h daun pok kok yang sudah mata ang dan de ewasa untuk 1) Pilih men ndapatkan pertumbuha p an anak po okok dengan n cepat dan subu ur 2) Gun nakan gunt ting pokok k yang taj jam untuk memotong g deda aun yang dipilih b bagi mend dapatkan hasil yang g mem muaskan K KAEDAH PEMBIAKAN N MENGGU UNAKAN SU ULUR ANAK K ng boleh dib biakkan men nggunakan kaedah ini ialah pokok k Orkid. apabila a ana ak pokok telah t tumbu uh pindahkan dan tan nam dalam m tanaman n yang sesuai untuk po okok berken naan. .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN kan hormon n penggalak k akar di ba ahagian baw wah keratan tadi dan tanam dala am medium sungai. dan tutup pasu sema aian dengan n plastik lutsinar dan le etak di tempat teduh. g beberapa a minggu. Bro omeliad dan n Episcia. embiakan: nya sulur anak a akan keluar dari i sisi pokok k induk yan ng menyerupai pokok k induknya. gkan serap pat mungkin n ke arah pokok indu uknya dan seboleh-bo olehnya bia ar terdapat t t akar untuk knya mula tu umbuh send diri. Kaedah ini kan bagi mengekalkan m n kelembap pan medium m tanaman dan keada aan sekeliling keratan bagi mence epatkan pertumbuhan anak pokok k yang baru u.

Cosmos. s Pok kok dari benih b ini tidak t akan mengeluar rkan biji un ntuk tanama an seterusn nya. Ikuti kaeda ah penyem maian dan penjagaann nya seperti panduan y yang tertera a di pek biji.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 1) Untuk sulur anak k yang tida ak berakar. Kaedah pe embiakan biji benih Biji Fl Biji benih F Fl untuk pok kok berbunga semusim m seperti Pe etunia. Biji yang baru ha arus dibeli untuk u pemb biakan dan penanama an pokok bunga b ini seterusnya. sapukan sedikit s horm mon pengga alak akar di d bahagian bawah hnya untuk mencepatk m kan pertumb buhan akar 2) Jangan biarkan medium m tan naman keri ing kerana ini akan membantutka m kan pertumb buhan akar r baru a anak pokok berkenaan KAED DAH PEMBIAKAN MEN NGGUNAKA AN BIJI BENIH DAN SPORA S Banyak po okok hiasan n berbunga boleh dibiakkan menggunakan biji benih sep perti Balsam m. Celosia dan sebagainya yang diimport dari luar ne egara boleh h dibeli di pusat p tanam man. Biji in ni hanya da apat diguna akan untuk k menanam pokok be erkenaan untuk u satu musim sahaja. Biji benih h halus . Manakala kaedah pembiaka an cara spo ora hanya berlaku b kep pada pokok k hiasan jenis paku pak kis sahaja. Zinn nia. Tegetes dan sebagai inya.

t bu uangkan beg plastik tadi untuk k pertum mbuhan ana ak benih set terusnya. Kekalk kan kelemb bapan mediu um dengan n meletakka an bekas tanaman di dalam d beg p plastik atau bekas tertutup la ain. Ini bermakna air siram man dan perlindunga p cahaya a matahar ri secara perlu p dikur rangkan be eransur-ans sur supaya a anak po okok dapat t menye esuaikan dir ri dengan ke eadaan seb benar di per rsekitaranny ya. Apabila anak be enih telah tumbuh. Seb belum dipind dah. Unt tuk semaia an biji yan ng halus anda a perlu menca ampurkan biji b berkena aan dengan pasir halu us dalam nisbah 1:5 (B Biji benih:P Pasir halus) supaya a kerja men naburnya da apat dilakuk kan dengan n mudah. Biji benih k kasar 1 Tanam m dua biji benih b dalam m satu lubang dengan jarak 10 sentimeter s d antara sa di atu dengan yang lain dan se edalam leb bih kurang dua kali diameter bijinya. 3 Kemud dian taburk kan satu lap pis medium m tanaman yang nipis di atas cam mpuran biji benih tadi bagi m menutupinya a. Seba aiknya ditan nam dalam garisan yang lurus. 4 Siram medium tanaman dan letakkan bekas semaian di tempat teduh. 2 Taburk kan campu uran biji ben nih dan pa asir tadi di atas permu ukaan medium tanaman dengan rata.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Bagi biji b benih halus s yang did dapati dari pokok tana aman temp patan. kaed dah penyemaian dan penjagaan nnya adalah h seperti ber rikut: 1 Sediak kan medium m tanaman yang berse esuaian unt tuk menyem mai biji benih dalam ni isbah 2:1:1 (Tanah h loam:Bahan organik:Pasir su ungai). d boleh hlah dipindahkan untu uk ditanam dalam bekas yang tetap untuknya. 2 3 Kambu us biji benih h dengan medium m tana aman dan kejapkannya a dengan jari. 4 Apabila anak pokok telah tumbuh t em mpat helai daun. Spora pok kok paku di bawah dau unnya yang boleh diliha at dengan mata m kasar Spora . eloklah h anak poko ok dikerask kan terlebih dahulu n daripada u bagi men ngurangkan renjatan.

bolehlah dipindahkan untuk ditanam dalam bekas tanaman yang lebih besar. buatkan lubang di sekeliling beg plastik untuk peredaran udara supaya anak pokok cepat tumbuh. 5 Selepas sebulan iaitu apabila anak pokok telah besar sedikit. Spora berwarna perang akan gugur di dalam beg plastik tadi. Kaedah pembiakan menggunakan spora adalah seperti berikut: 1 2 Pilih daun yang sihat dan mempunyai banyak spora yang telah matang. Anak benih yang dicambah secara semula jadi ini boleh diambil untuk ditanam sebagai pokok hiasan 2 Fikirkan beberapa jenis paku pakis yang boleh juga dibiakkan menggunakan kaedah pecahan rumpun. 4 Apabila terdapat tunas anak berwarna hijau mula tumbuh. 1) Di negara kita ini terdapat banyak paku pakis membiak di dalam hutan dan juga di atas pokok kelapa sawit contohnya paku langsuyar. ikat hujungnya untuk mengekalkan kelembapan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Hanya pokok paku pakis sahaja yang boleh membiak menggunakan spora yang biasanya tumbuh di bawah daun atau frondnya. Biasanya spora dapat dilihat dengan mata kasar di bawah daun walaupun ianya agak halus. Kembangkan lumut tanah gambut atau span dengan menyiram air ke atasnya. 3 Taburkan spora tadi di atas lumut tanah gambut atau span dan letakkannya dalam beg plastik. . paku tanduk rusa dan sebagai-nya. Letakkannya dalam beg plastik lutsinar dan goncang daun tersebut.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 8 PENANAMAN DAN PENYELENGGARAAN TUMBUHAN DALAM PASU ATAU BEKAS TANAMAN TUMBUHAN HIASAN    SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) KERANGKA TAJUK-TAJUK Bekas menanam Jenis dan ciri bekas Pemilihan dan penyediaan bekas Medium menanam Ciri medium menanam yang baik Bahan-bahan untuk penyediaan medium dan cirinya Jenis-jenis ramuan medium menanam Langkah-langkah penanaman Penanaman dalam bekas Penanaman di batas  KANDUNGAN ISI Penanaman Tumbuhan Hiasan ASAS TANAMAN POKOK DALAM PASU Terdapat perkara asas mengenai penanaman pokok hiasan dalam pasu yang perlu diikuti supaya pokok berkenaan dapat hidup dengan subur. .

Air takungan juga memudahkan pembiakan nyamuk Aedes.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Pasu atau planter juga mampu mencantikkan tanaman. Namun begitu. Begitu juga sebaliknya. ASAS TANAMAN POKOK DALAM BEKAS/PASU Bekas dan Tanaman yang sesuai: Pelbagai bekas tanaman seperti pasu atau planter pelbagai saiz dan bentuk boleh dipilih untuk disesuaikan dan digunakan dalam tanaman pokok hiasan. letakkan medium yang boleh menyerap air tersebut seperti sphagnum moss atau kertas surat khabar di dalam piring takungan air sebelum meletakkan bekas tanaman di atasnya. Ianya hendaklah dibiarkan kosong supaya air siraman atau air hujan dapat bertakung seketika untuk proses penyerapan bagi membasahi keseluruhan medium tanaman. ringan dan rendah. Bagi mengelak ini terjadi. Umpamanya pokok tinggi seperti palma perlu ditanam dalam pasu yang tinggi serta berat yang diperbuat daripada bahan seramik atau tanah liat. manakala pokok air seperti kiambang perlu ditanam dalam pasu yang boleh menakung air sebagai medium tanaman. Bekas tanaman yang dipilih hendaklah berfungsi dan bersesuaian dengan pokok yang ingin ditanam selain untuk cantik sebagai hiasan. . Ruang air: Ruang ini perlu diadakan dalam ukuran dua inci dari permukaan atas pasu dan medium tanaman. hamparan permaidani dan sebagainya. Lubang saliran air: Lubang ini penting bagi memastikan air siraman dapat mengalir keluar dan tidak menakung di dalam bekas atau pasu yang boleh mengakibatkan pereputan akar pokok dan akhirnya boleh mematikannya. Air lebihan akan diresapi medium tadi dan dilepaskan ke udara. Tetapi pemilihan dan penggunaannya haruslah disesuaikan dengan jenis pokok yang hendak ditanam. Pokok menjalar pula seperti Scindapsus sesuai ditanam dalam pasu cetek. Adalah tidak sesuai menggunakan pasu yan besar untuk tanaman yang semula jadinya kecil. Piring Takungan Air: Bertujuan menakung lebihan air siraman agar tidak mengotori lantai. air yang bertakung lama boleh menyebabkan akar pokok terendam dan boleh mematikan pokok. Terdapat satu kaedah di mana bekas takungan air boleh dijadikan bekas untuk membekalkan air kepada pokok bila diperlukan.

seramik dan sebagainya. KENALl PASU Menanam pokok hiasan di dalam pasu adalah satu kaedah penanaman untuk ruang sempit seperti balkoni di rumah pangsa atau kondominium. mayang bunga kelapa sawit dan sphagnum moss untuk menghindari kesan kekeringan medium tanaman dengan cepat disebabkan keterikan cahaya matahari terutama pada waktu tengah hari. gunakan bahan sungkupan seperti serat kelapa.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Lapisan penapis medium: Lubang saliran air bekas tanaman perlu ditutupi supaya medium tanaman tidak terkeluar bersama air siraman. plastik. Terdapat juga pasu yang dihasilkan khusus untuk tanaman tertentu seperti berikut: a Pasu orkid yang mempunyai lubang di sekelilingnya bagi memudahkan peredaran udara iaitu keperluan utama untuk akar orkid tumbuh subur. medium tanaman akan sentiasa lembap dan akar pokok kekal sejuk untuk pertumbuhan pokok yang sihat sentiasa. batu kerikil. Dengan meletakkan bahan sungkupan ini. kekerapan siraman air boleh dikurangkan. serat kelapa. Ruang Sungkupan: Sebagai pilihan. lumut sphagnum moss. Medium tanaman berasaskan tanah mestilah memudahkan air mengalir keluar serta tidak menakungkan air. Terdapat pelbagai jenis pasu tanaman yang dijual di pasaran diperbuat daripada tanah liat. simen. Manakala saiznya juga pelbagai dari sekecil-kecilnya untuk semaian anak benih. . Insya-ALLAH tanaman hiasan anda akan hidup subur sentiasa seperti yang diidamkan. Medium Tanaman: Terdapat pelbagai medium tanaman yang boleh digunakan dalam penanaman pokok dalam bekas (Rujuk bab 2). Pokok berpasu senang dialih untuk disesuaikan dengan suasana hiasan dalaman kediaman atau pejabat kita. Dengan mengikuti kaedah penanaman pokok hiasan seperti di atas. jaring plastik dan sebagainya. hinggalah yang paling besar untuk tanaman pokok besar seperti pokok pinang merah di hotel-hotel dan premis perniagaan. Melalui kaedah ini juga. Bahan yang boleh digunakan untuk tujuan ini ialah serpihan pasu atau batu-bata pecah. air atau kelembapan untuk pertumbuhan yang segar sentiasa. Kaedah ini bertujuan mengawal pertumbuhan pokok supaya dapat mengekalkan nutrien.

2) Pilih bahan pasu yang bersesuaian dengan jenis tanaman. tin susu tepung dan teko lama boleh juga digunakan sebagai pasu tanaman. Harganya mahal tetapi penampilannya lebih menarik. b Pasu tanah liat Berat dan mantap sesuai untuk tanaman pokok besar. 5) Ia perlulah menarik bentuknya dengan kemasan-kemasan corak yang cantik. Biasanya ia digunakan untuk hiasan pentas. Ia susah untuk dicuci dan mudah pecah. d Pasu tanpa lubang di bawah dibuat khas bagi menakung air khusus untuk tanaman air seperti kiambang. ia juga boleh mengurangkan pembaziran bahan buangan yang boleh dikitar semula. f Bahan terbuang seperti botol air mineral.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN b Pasu pokok bonsai dibina rendah bagi menyerlahkan akar pokok dan biasanya dihiaskan dengan lukisan seperti pokok buluh dan sebagainya. e Beg politena merupakan pasu sementara untuk menyemai anak pokok. 3) Pilih pasu yang mempunyai lubang di bawah untuk memudahkan air siraman keluar. Biasanya bahan terbuang ini digunakan oleh masyarakat kampung zaman dahulu. Ia boleh juga digunakan untuk menanam pokok hiasan ringkas untuk diletakkan dalam bekas atau planter cantik. CIRI-CIRI PASU TANAMAN a Pasu plastik Ringan dan mudah mengangkatnya serta sesuai bagi pokok yang perlu kerap diubah kedudukannya untuk mendapatkan dedahan cahaya yang diperlukan. Medium tanaman lambat kering kerana plastik tidak meresap air. Ia kurang sesuai untuk pokok besar kerana ringan dan mudah tumbang. Selain berjimat. Contohnya. keladi bunting dan sebagainya. c Self-watering pot iaitu pasu yang dapat menyediakan sistem pengairannya tersendiri untuk pokok bagi mengurangkan kekerapan siraman air. 4) Pastikan pasu mudah dibersihkan bagi mengekalkan pameran pokok yang cantik. boleh disesuaikan dengan hiasan dalaman. Panduan memilih pasu tanaman kita adalah seperti berikut: 1) Pilih saiz pasu yang sesuai untuk tanaman kita. Terdapat ruang roma yang . pokok besar perlu ditanam dalam pasu diperbuat daripada bahan seperti tanah liat yang berat dan tidak mudah tumbang. taman mini untuk pameran dan sebagainya. Terdapat pelbagai warna pilihan dan reka bentuk unik. pegaga air. Ia tidak mahal dan senang dicuci.

. Selain daripada itu. Sementara penggunaan alas atau stand boleh menambah seri pokok hiasan kita. permaidani dan sebagainya. Biasanya bekas tanaman ini diperbuat dari bahan tembikar tanah liat atau seramik yang nampak seperti pasu tanaman tetapi tanpa lubang di bawahnya untuk menakung air siraman. tembaga. Kini terdapat pelbagai bekas tanaman yang diperbuat dari bahan seperti plastik. rotan. Pada masa yang sama. Hiaskan bekas tadi dengan riben atau bahan lain yang boleh dibeli dari pusat kraftangan bagi mencantikkannya. Bekas tanaman. teko atau cerek lama juga boleh dijadikan bekas tanaman. buluh dan sebagainya. Oleh itu ketahuilah beberapa cara untuk menambah seri pokok tanaman kita itu agar nampak lebih berseri dan bergaya penampilannya untuk hiasan. Pokok yang pada asalnya ditanam dalam satu pasu yang suram serta malap warnanya atau ditanam dalam beg politena sahaja dapat disembunyikan dalam satu planter cantik yang boleh menambah seri penampilan pokok berkenaan. Ia boleh diselaraskan atau boleh disesuaikan untuk kesan ketinggian kepada pokok yang diperlukan dalam gubahan pokok hiasan taman mini dan sebagainya. bahan terbuang seperti bekas air mineral. planter dan stand Penggunaan bekas tanaman atau planter dan stand atau alasnya untuk mempamerkan pokok hiasan adalah idea yang bijak untuk menyerlahkan lagi penampilan pokok tanaman kita. Bekas tanaman ini berfungsi sebagai pengalas atau tempat takungan pasu tanaman berkenaan supaya air siraman tidak akan keluar membasahi lantai serta hamparan seperti tikar. KENALl BEKAS TANAMAN DAN KEGUNAANNYA Pokok boleh ditanam dalam pelbagai jenis pasu atau diletakkan dalam planter untuk menambah seri pokok berkenaan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN memudahkannya meresap air keluar menyebabkan air siraman cepat kering dan perlu dikerapkan siramannya. Pokok yang ditanam dalam pasu atau bekas biasa akan menyerlah apabila diletakkan di dalam bekas tanaman berbentuk unik dan cantik. bekas ini juga berfungsi mencantikkan lagi pameran serta penampilan pokok hiasan.

Di antara medium tanaman yang biasa digunakan ialah medium berasaskan tanah seperti tanah gembur atau peroi (loam).RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Stand yang agak besar biasanya sesuai diletakkan di luar halaman rumah agar pokok hiasan nampak lebih menarik Pasu besar yang boleh juga dijadikan stand Adakalanya stand berwarna putih diletakkan di tengah-tengah pelamin untuk menambah seri hari persandingan Pelbagai saiz dan bentuk stand yang boleh anda dapati di kedai-kedai menjual pasu MEDIUM TANAMAN UNTUK POKOK HIASAN Topik ini akan menceritakan mengenai jenis medium. membekalkan nutrien secukupnya dan seimbang bagi keperluan pokok. memastikan pokok tumbuh menegak dan subur sentiasa. kepentingannya serta nisbah campuran yang sesuai untuk pertumbuhan setiap pokok yang ditanam. Setiap pokok memerlukan campuran medium yang berlainan bagi memastikan ia hidup subur seperti di alam semula jadinya. mengekalkan air atau kelembapan secukupnya untuk pertumbuhan pokok. Campuran medium tanaman yang sesuai untuk setiap pokok yang ditanam adalah perlu bagi tujuan berikut:- i. iv. iii. . ii. memudahkan pertumbuhan akar bagi pembesaran pokok. pasir sungai dan bahan organik reput seperti najis ayam. tanah gambut (peat).

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tanah Tanah gambut Pasir Bahan 69 .

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 9 PENJAGAAN TANAMAN HIASAN   SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Memerihalkan pelbagai kerja penjagaan tumbuhan hiasan  KERANGKA TAJUK-TAJUK Menyiram Membaja Menggembur Mencantas dan memangkas Kawalan rumpai. bunga dan seumpamanya. Ia memenuhi semua sel daun. ranting. mineral. Keperluan air kepada pokok bergantung kepada: 70 . Air juga diperlukan dalam proses transpirasi di mana melalui proses ini. pokok disejukkan terutama pada hari panas terik. air dan sebagainya. batang. perosak dan penyakit Pemasuan semula  KANDUNGAN ISI Penjagaan Tanaman Hiasan KEPERLUAN AIR PADA POKOK TANAMAN Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. Proses fotosintesis adalah proses pembinaan makanan oleh tumbuhan berklorofil menggunakan bahan seperti cahaya. Ia juga diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman seperti campuran tanah ke seluruh bahagian pokok terutama daun untuk proses fotosintesis.

Begitulah sebaliknya pada musim panas atau kemarau. c Pokok yang perlu dijarakkan tempoh siramannya. 71 . c Kelembapan udara mengikut musim: Udara menjadi lembap pada musim hujan dan keperluan pokok pada siraman air adalah berkurangan. Kaedah ini dilakukan bagi mengurangkan kandungan klorin dalam air tersebut bagi mendapatkan kesan terbaik seperti air hujan kepada pertumbuhan pokok. Air hujan adalah contoh terbaik air siraman kerana ia mengandungi nutrien yang diperlukan oleh pokok. lebih banyak air dan kekerapan siraman diperlukan. Keperluan air di antara satu pokok dengan yang lain adalah berbeza dan boleh dikategorikan seperti berikut: a b Pokok berdaun besar memerlukan kelembapan sentiasa.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN a Saiz pasu dan saiz tanaman: Lebih besar pasu dan tanaman anda. lebih sejuk dan dihasilkan secara semula jadi. Kaedah siraman untuk pokok adalah seperti berikut:- Kaedah 1: Siraman dari atas terus ke medium tanaman sehingga air mengalir keluar dari lubang di bawah pasu. air paip juga boleh digunakan secara terus atau dibiarkan semalaman dalam bekas sebelum ia digunakan. b Jenis pasu: Pasu jenis tanah liat memerlukan banyak siraman air. Contohnya kaktus yang hanya perlu disiram sekali seminggu bagi disesuaikan dengan keadaan habitat semula jadinya iaitu di padang pasir. Pokok di mana medium tanamannya perlu dibiarkan kering dahulu sebelum disiram semula. Namun begitu. Ini kerana air mudah menyerap dan kering dengan cepatnya.

kekerapan siraman dan kaedah siraman yang diperlukan oleh setiap pokok yang ditanam agar sentiasa subur. Jika didapati hujung jari atau pensel berkenaan kering. reput dan mematikan pokok berkenaan. Kemudian angkat pasu dan biarkan air mengalir keluar dari bawah pasu. Oleh itu. Scindapsus atau Sireh Puteri dan sebagainya. Kaedah 3: Menyemburkan air ke daun dapat mengekalkan kelembapan dan menyegarkannya terutama pada musim panas bagi pokok yang memerlukan kelembapan sentiasa seperti pokok Tradescantia. Kaedah ini sesuai bagi pokok yang sensitif kepada siraman dari atas seperti pokok kaktus. keperluan ini akan diterangkan secara terperinci dalam Bab 6 nanti.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Kaedah 2: Rendamkan pasu tanaman seketika dalam bekas air bertakung sehingga menenggelamkan hampir seluruh bahagian pasu dan elakkan air daripada memasuki bahagian atas pasu. Insya-ALLAH. Kuantiti cahaya yang diperlukan 72 . Biarkan medium tanaman meresapi air hingga ke permukaannya. adalah mustahak bagi kita untuk mengetahui amaun. 2) Kaedah terbaik untuk mengetahui sama ada pokok memerlukan air siraman atau tidak ialah dengan menggunakan jari telunjuk atau pensel dan dicucuk ke dalam medium tanaman sedalam kira-kira 1 inci. 1) Elakkan daripada terlalu lebihkan siraman air pada pokok tertentu yang boleh mengakibatkan akarnya terendam. maka itu menandakan pokok berkenaan perlu disiram POKOK Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis iaitu proses kimia bagi memproses makanan untuk pertumbuhan pokok.

b) Daunnya akan menjadi kekuningan. tidak bermaya serta menjadi layu. Tanda pokok yang terdedah kepada cahaya berlebihan ialah: a) Daunnya menjadi layu bermula dari hujung dan seterusnya kelihatan melecur. Secara umumnya. 3 Dedahan kepada keadaan yang redup atau teduh seperti di dalam rumah atau pejabat. pokok akan mati. Jika dibiarkan. Tanda pokok yang kurang dedahan kepada cahaya pula ialah: a) Pertumbuhan bunganya tidak mekar atau kudup kering dan layu sebelum kembang. 73 . b) Semua daunnya menjadi bergulung dan melengkung. Biasanya pokok berbunga memerlukan dedahan sebegini untuk menggalakkan pertumbuhan bunga yang banyak dan cantik tetapi pastikan ia juga diberikan baja pembungaan yang secukupnya. Jaring ini boleh dibeli dari pusat tanaman atau kedai hardware. Segera pindahkan pokok berkenaan ke tempat yang lebih teduh atau redup. Terdapat juga pokok yang begitu tahan lasak dan boleh hidup subur sama ada didedahkan pada cahaya matahari terik atau dibiarkan di tempat teduh.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN berlainan di antara satu pokok dengan yang lain. Contoh pokok sebegini ialah spesies dari genus Sansevieria atau lidah mak mertua atau lidah jin. 2 Dedahan kepada 50% cahaya matahari di mana pokok perlu diletakkan di bawah lindungan pokok besar atau jaring hijau atau hitam. c) Warna daun dan bunganya menjadi pudar. Pada asasnya ia dibahagikan kepada tiga jenis dedahan seperti berikut:- 1 Dedahan kepada 100% cahaya matahari atau panas terik. kita boleh perhatikan tanda-tanda kesan cahaya kepada pokok.

ia akan bertukar menjadi hijau pada keseluruhannya. air dan cahaya yang mencukupi. 3) Jangan ubah pokok ketika ia sedang berbunga kerana ini akan membantutkan pertumbuhan bunganya atau bunganya akan menjadi layu tiba-tiba dan terus gugur 4) Pokok berdaun beraneka warna memerlukan lebih cahaya berbanding pokok berdaun hijau. medium tanaman perlu dicampurkan dengan baja organik (baja kandang) seperti najis ayam atau yang telah diproses. kelihatan kurang sihat. Eloklah ianya diubah ke tempat bercahaya bagi mengekalkan kesuburannya. Oleh itu pindahkan pokok ke tempat yang lebih bercahaya. 74 . tidak bermaya dan senang dijangkiti penyakit. 1) Pilih pokok yang hanya memerlukan sedikit dedahan cahaya untuk ditanam di dalam rumah atau pejabat 2) Jangan biarkan pokok berpasu tumbuh lama pada tempat yang kurang bercahaya. pokok juga memerlukan pembajaan yang sempurna dan sesuai untuk tumbesarannya.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN c) Batang pokoknya menjadi kurus dan panjang. Ini dilakukan bertujuan untuk membekalkan segala nutrien dan mineral untuk pertumbuhan pokok berkenaan. d) Bagi pokok jenis variegated yang biasanya terdapat corak keputihan di permukaan daunnya. Dalam proses penanaman pokok dalam pasu atau bekas lain atau tanaman di atas tanah. Pokok berbunga memerlukan sedikit cahaya langsung manakala pokok yang menyimpan air memerlukan banyak cahaya KEPERLUAN PEMBAJAAN UNTUK POKOK TANAMAN Selain medium tanaman yang sesuai.

pemba ajaan seteru usnya adala ah perlu unt tuk mengek kalkan kesu uburan poko ok man.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN un begitu. Namu Oleh itu. 3 Baja B cecair 7 75 . 2 Baja B bijian Baja B ini se esuai untuk pokok be esar sepert i pokok bu uah-buahan. Baja B jenis in ni juga di datangkan d dalam d berba agai warna dan kegun naannya jug ga seperti s garam m larutan. baja b ini hany ya boleh be ertahan sela ama lebih ku urang tiga b bulan sahaja a. b ranti ing atau dau un cepat me elecur dan boleh mema atikan pokok berkenaan n. Di pas saran terdap pat pelbagai jenis baja y yang dijual sama ada b baja kandan ng tanam (orga anik) yang siap diproses atau baja ki imia. ntaranya ada alah seperti berikut:b Di an 1 Garam G laruta an air Baja B jenis in ni didatangkan dalam warna w terten ntu seperti h hijau untuk pertumbuha an daun d yang subur. Mer rah untuk pembungaan p n yang lebat dan biru u pula untu uk menghasilka m n buah yang g banyak da an berkualitii tinggi. Awas jik ka menggunaka m an-nya untuk k membajai pokok hias san kecil ya ang ditanam m dalam pas su atau a bekas lain. Ia m mudah digun nakan melalu ui la arutan dalam m air siraman n yang boleh h disiram ata au disembur r terus ke po okok. Baja in ni boleh me enyebabkan bahagian y yang terkena a-nya seper rti batang.

s Selain boleh menjimatk kan wang. 7 Lain-lain L jenis baja 7 76 . 5 Slow S Release e Fertilizer Sejenis S baja yang didata angkan dalam m bentuk ya ang mudah d digunakan s seperti bentu uk silinder s yan ng hanya perlu dicuc cuk ke da alam mediu um tanama an. Ianya mudah h. Baja organik jjuga boleh d diproses sen ndiri daripad da tu umbuhan se eperti rumpu ut. daun.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN Baja B jenis ini didatangkan dalam ben ntuk cecair d dan senang digunakan ia aitu dibancu uh te erus dengan n air untuk disiram atau disembur d pa ada pokok. 4 Baja B organik Biasanya B ia siap diprose es untuk menghapus-ka an baunya ya ang busuk d dan diperbua at daripada d najis ayam dan n kelawar. Sangat sesuai untu uk mereka m yang g sibuk bekerja tetapi ha arganya agak k mahal. ro os dan seba againya. pokok ai ir. ia anya baik un ntuk pertum mbuhan poko ok dan d lebih me esra alam. ba ahan dapur terbuang se eperti lebiha an sayur da an sebagainya. bersih b dan ringkas r kera ana tidak pe erlu diberika an setiap ha ari. Ia aka an mengeluarka m an baja seca ara perlahan n melalui air r siraman se etiap hari. kaktu us. 6 Baja B khas Baja B jenis ini diciptakan untuk poko ok tertentu s seperti baja orkid.

Ini perlu bagi p pertumbuhan pokok yan ng diinginka an selain n mengelakkan pokok layu l dan ma ati akibat m melebihi ama aun dan kek kerapan yan ng disyo orkan di pek baja yang digunakan. kan kerana s sifatnya yan ng boleh dila arutkan dalam m Baja garam larutan lebih mudah digunak an disiram atau a disemb bur terus ke e pokok. Aloe vera a atau asid humik untu uk menggala ak dan d memper rcepatkan pe ertumbuhan pokok hiasa an. K 25. aliknya jika kandungan fosfatnya pula yang tinggi. anya pada pek p baja aka an dicatatkan n kandunga n nitrogen ( (N). 7 77 . fosfat (P P) dan kalium m Biasa (K) seperti N 13. past tikan anda mengikuti arahan yan ng Wala terda apat pada pe ek baja berk kenaan.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN Terdapat T jug ga baja yan ng terus dic campurkan dengan pe enggalak tum mbuhan ata au hormon. pokok juga merlukan mem hormon p penggalak akar untu uk mempercepa m atkan pertum mbuhan aka ar terutama untuk kerat tan batang yang baru d di ta anam. 8 Hormon H peng ggalak akar Selain S baja a. P 18. Jika kand dungan nitro ogennya tinggi. ber rmakna ia s sesuai untu uk Seba pertumbuhan akar dan bung ga. Ba ancuhan ini juga boleh dicampurka an air da dengan racun serangga dan ubat penceg gah jangkita an penyakit d dan kulat. ma aka ia adala ah khas untuk penge eluaran buah yang bany yak serta be rkualiti tingg gi. h uns sur surih (tra ace element t). au apa pun jenis baja yang digunakan. bermak kna ia adala ah khas untuk pertumbuhan dau un. Manaka ala jika kada ar kaliumnya a tinggi.

ba atang dan se ebagainya. rend dam dalam r semalaman n. Jikan gunakan pa asu lama. b Jika gunakan g pas su baru. C Cara ini jug ga um tanaman. keluarkann nya segera d dan siramka an an air. 7 78 . masukka an beberapa a biji baja da an tutup semula denga an ukaan medium tanama nya siram bagi mendap patkan kesa an segera. Gemb bur tanah selepas m melakukan p pembajaan. Selepas itu u. Berhati-ha ati melak kukannya ag gar akar po okok tidak dicederakan. Seterusn h mengelakk kan kejadian n melecur jik ka terkena ba ahagian pok kok. cu uci asu hingga bersih.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN k baja bijian n. Sebaiknya siram dahul lu r bagi meny mediu um tanaman n dengan air yegarkan po okok sebelum m dilaku ukan pembaj jaan seterus snya -cara Pema asuan Semu ula unakan pasu u lama atau baru. Baja bijian juga tida ak ah terpercik keluar apab bila disiram air a terutama jika menggunakan hos atau paip a air an tekanan air yang kua at. Jika J terkena a. siram m bagi mema astikan baja dapat mere esap terus k ke akar untu uk seger ra digunakan n oleh pokok k 2. dah terbaik mengguna akan baja bijian ialah h dengan m mengorek l lubang pad da an. 1. kita perlu berhati-hati mengguna akannya bag gi mengelak kkan kejadia an cur daun. ediakan pasu u seperti bia asa dan isika an serpihan pasu 1/4 asu dan med dium campur ran setengah pasu. Janga an lakukan pembajaan n pada po okok yang layu keran na kesan nnya boleh terus t memat tikan pokok.

7.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN 3. Ca antas mana-mana bahag gian tumbuh han yang tida ak dik kehendaki. Ta ambahkan medium m sehin ngga sama paras p denga an pangkal po okok. Kem mudian pega ang pangkal po okok dan tarik keluar per rlahan-lahan n. Letakan di bawah tedu uhan selama a se eminggu seb belum dikelua arkan ke tem mpat biasa. Padatkan mediu um di sekelilling akar. 6. pasu p dan aka ar. Seban nyak mana yang y perlu dibuang d berg gantung ke epada keada aan pokok. buru uk. seperti s rantin ng mati. 4. Hentak kkan pasu pe erlahan-laha an supaya m medium me endap. 5. yang pen nting akar uta ama tidak ro osak. Siram pokok secukupnya. berpenya akit atau ter rkeluar dari bentuknya. Potong juga a akar yang t terkeluar da ri lub bang saliran n. 7 79 . s . Ta anam sepert ti biasa.rebah ata au pusingka an pasu dan ketuk bibir pasu p perlaha an-lahan su upaya tanah dan pasu te erpisah. Ba ahagian akar dan tanah yang tingga al bolehlah d ipotong da alam bentuk segi empat atau bulat menggunaka m an pisau atau u pa arang. Se elepas lebih kurang 1 jam m keluarkan n pokok dari pasu . Ca antas bahag gian akar yan ng berserabu ut dan tidak dikehendak ki. Siramkan pokok yang dicantas.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 10   REKA CIPTA LANDSKAP SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Menyediakan reka bentuk landskp dan melaksanakan projek landskap yang telah dirancang  KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai seperti contoh di bawah) Merancang dan melakar rekabentuk landskap Pelaksanaan projek  KANDUNGAN ISI Landskap Landskap ialah pembangunan sesuatu kawasan bila dilihat dalam bentuk rupabumi dan ciri-ciri kawasan di sekitarnya. Merancang dan Merekabentuk Perancangan dan merekabentuk adalah merupakan salah satu aktiviti utama dalam landskap.Manusia atau haiwan 5) Topografi 1. ugama. Landskap berbeza mengikut ciri-ciri kebudayaan. Reka bentuk landskap ialah penyusunan elemen-elemen yang perlu ada di sesuatu kawasan menurut prinsip-prinsip reka bentuk. Tumbuhan-tumbuhan 80 . Ia adalah untuk menentukan supaya pembangunan sesuatu kawasan dapat memenuhi kemahuan pengguna mengikut reka bentuk yang sesuai. semula jadi dan sosial. Elemen-elemen landskap adalah seperti berikut: 1) Tambuh-tumbuhan 2) Struktur binaan 3) Air 4) Hidupan . iklim dan kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan oleh manusia. Ia mencerminkan sistem yang dinamik.

Struktur binaan Struktur binaan adalah bahan yang dibina oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ia boleh digunakan untuk mengambil tempat tumbuh-tumbuhan. kolam dan sebagainya bagi kesesuaian tempat dan juga kehendak pengguna.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tumbuhan-tumbuhan memainkan peranan yang penting dalam landskap kerana tumbuhan adalah satu-satunya elemen yang dinamik. b) Ianya tahan lasak dan kurang penyenggaraan. Dari itu struktur binaan digunakan kerana: a) Ia mempunyai ciri-ciri yang tidak terdapat pada tumbuhan. 4. lembah lurah dan curam landai. 81 . bagi memberi keanekaan. Faktor-faktor yang perlu diberi perhatian dalam menggunakan struktur binaan ialah kesesuaian penggunaan. Komponen rupabumi adalah seperti gunung-ganang. Makhluk Alam (Manusia dan Haiwan) Manusia dan haiwan merupakan elemen yang dapat menentukan kejayaan pada sesuatu rekaan dan gubahan landskap dengan menghidupkan suasana kawasan tersebut. tumpuan. Gubahan dan aturan tumbuhan dalam landskap dikenali sebagai reka bentuk taman. tenteram dan perasaan yang berlainan dari masa ke semasa. bukit-bukau. 2. keselamatan pengguna dan kerja-kerja penyelenggaraannya. c) Ianya mudah dibentuk kepada bentuk-bentuk yang dikehendaki. air pancutan. Air Air merupakan elemen reka bentuk yang boleh memberi perasaan pada satu-satu rekaan atau gubahan dalam landskap. 3. Tambuhan juga memberi suasana yang nyaman. 5. Air boleh direka bentuk sebagai air terjun. warna dan tekstur. Topografi Rupabumi memain peranan penting dalam landskap kerana elemen ini boleh disesuaikan dengan reka bentuk sesuatu jenis landskap. berubah dari satu masa ke semasa. Disamping itu ia boleh menambahkan aktiviti kepada kawasan-kawasan rekreasi.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Kategori Landskap Landskap dikategorikan mengikut asal kejadiannya seperti:

a. Semula jadi - hutan rimba, gunung, bukit, danau, air teIjun dan lain-lain. b. Buatan Manusia - Taman-taman rekreasi, plaza, halaman rumah, pejabat dan lain lain.

Jenis-jenis landskap ini dikategorikan mengikut fungsi tiap-tiap landskap, misalnya: a. Taman rekreasi dikenali sebagai landskap penyertaan (participatory landscape) b. Kawasan Perumahan dikenali sebagai landskap kediaman (residential landscape) c. Sekolah, Masjid, hospital dikenali sebagai landskap institusi (institutional landscape)

Landskap boleh dikategorikan juga mengikut peranan elemen-elemen dalamnya misalannya taman yang daya tarikannya ialah airnya dikenali sebagai landskap air (water scape). Landskap yang dipenuhi dengan elemen-elemen struktur binaan landskap ini dikenali landskap kejur (hardscape) dan sebaliknya jika dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai landskap lembut (softscape).

Elemen-Elemen Reka bentuk Dalam Tumbuhan

Di dalam gubahan elemen-elemen tertentu digunakan untuk mencapai kesan-kesan yang diingini. Elemen-elemen reka bentuk ini ialah garisan, bentuk, tekstur dan warna. Di dalam tumbuhan elemen-elemen ini boleh dilihat pada bahagian-bahagian tumbuhan seperti warna bunga, tekstur batang, bentuk individu ataupun sekelompok tumbuhan. Sewaktu menggubah dengan tumbuhan perhatian perlu diambil terhadap elemenelemen yang mungkin akan berubah dengan perubahan faktor-faktor luaran seperti masa, cahaya, kesuburan tanah dan sebagainya.

1) Garisan

Garisan merupakan penghubung di antara dua titik. Ia merupakan asas kepada elemenelemen reka bentuk. Garisan boleh menghasilkan bentuk bulat, empat segi tepat dan sebagainya. Garisan boleh jadi nyata ataupun tidak nyata. Garisan nyata benar-benar 82

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

wujud seperti garisan kapur di padang bola atau pun garisan pokok pagaran. Garisan boleh jadi tidak nyata apabila ianya wujud di dalam pemikiran kita seperti garisan yang wujud di dalam satu barisan tumbuhan ataupun garisan di antara sebaris tiang-tiang bendera. Garisan boleh menjadi abstrak, simbolik, berbentuk, bertekstur dan sebagainya.

Di dalam reka bentuk taman, garisan menjadi asas atau rangka kepada gubahan tersebut. Biasanya kita pemilih reka bentuk yang dipilih berbentuk geometri iaitu garisan yang kita gunakan berkeadaan 'rigid' memilih gubahan yang semula jadi dengan garisan yang digunakan adalah lebih 'fluid'. Garisan juga dapat digunakan untuk menghasilkan banyak kesan-kesan visual seperti mengarahkan pemandangan, mempercepatkan atau melambatkan pergerakan, menyambut atau menolak kedatangan, mewujudkan suasana yang stabil atau tidak stabil, mewujudkan tarikan dan bermacam-macam lagi. Dengan tumbuhan, garisan boleh diwujudkan melalui aturan penanam, tepi-tepian, tebing-tebing. Sementara itu garisan semula jadi batang dan dahan juga boleh digunakan.

2) Bentuk

Bentuk dilahirkan dari garisan yang melingkunginya. Terdapat bentuk dua dimensi (shape) dan bentuk tiga dimensi (form). Di dalam reka bentuk taman bentuk tiga dimensi (kita akan gunakan istilah 'bentuk' sahaja selepas ini), adalah penting dan selalu digunakan. Setiap jenis tumbuhan mempunyai bentuk semula jadi yang tertentu. Bentuk-bentuk ini termasuklah bulat, bujur telur, lonjong, tiga segi dan segi tiga terbalik, lampai, menjalar dan sebagainya. Selain dari itu bentuk-bentuk yang lebih geometrik boleh diperolehi dengan melakukan pangkasan. Di dalam reka bentuk taman bentuk semula jadi lebih diutamakan kerana ia akan mengurangkan kerja-kerja penyenggaraan.

Bentuk berbeza dari elemen-elemen lain, kerana memerlukan ruangan yang lebih. Oleh yang demikian akan menentukan kuantiti sesuatu ruangan. Sebagai misalan, bentuk lonjong memerlukan ruang yang lebih kecil dari bentuk bulat ataupun rendang dan lebih sesuai digunakan di ruang yang sempit. Di samping itu bentuk juga boleh memberikan beberapa kesan visual seperti meningkatkan ketinggian (bentuk lonjong dan payung), merendahkan ketinggian (bentuk bulat dan lampai), menarik perhatian (bentuk liar atau unik), memecahkan kelurusan tepian (bentuk menjalar dan lampai) dan seterusnya. 83

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

3) Tekstur

Terdapat dua jenis tekstur iaitu tekstur visual dan tekstur sentuh. Di dalam reka bentuk taman, tekstur visual memainkan peranan terpenting. Tekstur visual terbentuk dari perbezaan antara bahagian-bahagian gelap dan terang sesuatu tumbuhan. Oleh yang demikian, tekstur sesuatu tumbuhan bukan saja bergantung kepada saiz, bentuk, bilangan dan susunan daun-daun tetapi juga kepada keadaan cahaya, jarak dari pemerhati dan juga musim. Tekstur tumbuhan boleh disebutkan sebagai kasar, sederhana dan halus ataupun boleh juga dikategorikan sebagai berat, sederhana atau ringan.

Kesan-kesan visual yang terdapat pada tekstur termasuklah mengecil atau meluaskan suasana sesuatu ruang, menarik pandangan, menggalak-kan pergerakan, mengarah pemandangan dan seterusnya.

4) Warna

Warna adalah elemen yang paling popular serta amat berkesan di dalam sesuatu reka bentuk. Warna boleh kita bahagikan pada beberapa kumpulan seperti :

i) warna primer

- merah, kuning dan biru

ii) warna sekunder - terdiri dari campuran warna primer dan warna sekunder seperti biruhijau, merah-oren dan seterusnya.

Di dalam reka bentuk taman terdapat dua bentuk warna iaitu warna asas (warna latar belakang) dan warna tumpuan. Di samping itu pula penggunaan warna di dalam sesuatu gubahan boleh kita kelaskan sebagai monokromatik (guna satu warna sahaja), komplimentari (satu warna utama dan sedikit warna yang setanding) dan beraneka warna (penggunaan berbagai-bagai jenis warna). Warna juga dipengaruhi oleh cahaya, jarak di antara pemerhati dan objek dan kesuburan tumbuhan berkenaan.

Antara kesan visual warna termasuklah tarikan perhatian, menentukan suasana sesuatu 84

Prinsip-prinsip reka bentuk taman Prinsip-prinsip reka bentuk merupakan garis panduan untuk menggunakan elemenelemen bagi mewujudkan suatu gubahan yang berjaya. teratur dan mudah difahami. 4. 1. Beberapa elemen yang berbeza boleh digunakan untuk mewujudkan keanekaan dalam reka bentuk. Susunan (order) dan kesatuan (unity) perlu diwujudkan untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman. kita hendaklah memilih elemen-elemen atau benda-benda yang difikirkan sangat perlu sahaja di dalam reka bentuk.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN tempat. Terdapat dua jenis keseimbangan yang selalu kita gunakan di dalam gubahan iaitu keseimbangan formal dan keseimbangan tidak formal. Keseimbangan formal (simetri) lebih sesuai digunakan pada gubahan yang geometrik sedangkan keseimbangan tidak formal (asimetri) lebih menarik dan sangat sesuai untuk gubahan yang berbentuk semula jadi. Keseimbangan Manusia memang suka kepada keadaan yang stabil. 2. Walau bagaimanapun penggunaan elemen-elemen yang terlampau banyak akan mewujudkan keadaan yang kucar-kacir (chaotic) dan lari dari prinsip pertama iaitu keringkasan. Untuk mewujudkan keringkasan. Keringkasan Sesuatu gubahan hendaklah ringkas. menentukan saiz visual ruangan dan seterusnya. mengarah pandangan. Ini sesuai sekali dengan tabiat semula jadi manusia yang inginkan sesuatu yang mudah dikenali dan difahami. Penumpuan 85 . Keseimbangan dapat mewujudkan keadaan ataupun perasaan yang stabil. Keanekaan Keanekaan dapat mewujudkan daya tarikan kepada sesuatu reka bentuk bagi mengelakkan rasa jemu atau bosan. 3.

tekstur yang kasar ataupun garisan-garisan yang bertemu disatu tempat. Di dalam keadaan biasa di mana manusia adalah pengguna.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penumpuan merupakan titik tumpuan di dalam sesuatu reka bentuk. Penumpuan boleh kita wujudkan dengan menggunakan warna yang menarik. 6. Turutan Untuk mewujudkan suatu gubahan yang menggabungkan (unified) pertalian di antara berbagai elemen adalah penting. pertalian saiz yang sesuai di antara reka bentuk dan pengguna menjadi penting.> sederhana -. 5. Untuk sesuatu reka bentuk yang dapat menyesuaikan pengguna.> halus) ataupun untuk warna (merah -. bentuk yang unik. Skala juga dapat menentukan sama ada sesuatu gubahan itu akan mencapai kesatuan ataupun tidak.> ungu -> biru) dan begitulah seterusnya. rujukan skala: adalah manusia itu sendiri. Secara kumpulan lakarkan satu rekabentuk landskap yang sesuai dengan tema yang dipilih 86 . Turutan adalah perubahan yang berperingkat . Biasanya hanya wujud satu penumpuan di dalam sesuatu reka bentuk dan ia merupakan bahagian yang paling menarik di dalam reka bentuk tersebut. Skala Skala wujud sebagai pertalian di antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dan juga dengan keseluruhan ruangan.peringkat dari sesuatu elemen seperti untuk tekstur (kasar -. Turutan boleh digunakan untuk menentukan pertalian ini ujud.

Membuat huraian mengenai kaedah demonstrasi dan pembelajaran berasaskan kompetansi 2. pembelajaran berasaskan kompetensi dan pentaksiran kompetensi Hasil Pembelajaran 1. Merancang dan melaksanakan sesi pengajaran mikro yang melibatkan kaedah demonstrasi Kerangka Tajuk 11. demonstrasi guru tadi perlu diikuti dengan 87 . Jika pembelajaran itu bertujuan untuk membentuk psikomotor domain.1Kaedah Demonstrasi Demonstrasi adalah keadah mengajar di mana guru menunjukkan sesuatu kepada pelajar atau sekelompok pelajar.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 11 SINOPSIS PENERAPAN UNSUR PEDAGOGI Tajuk ini menghuraikan kaedah demonstrasi dalam pengajaran.

pastikan guru menetapkan masa untuk pelajar mempraktikkan kemahiran yang ditunjukkan. 88 .1. bahagikan kepada beberapa konsep atau prinsip atau kemahiran. ada beberapa panduan yang perlu diikuti. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan objek atau sampel yang telah siap atau peralatan yang telah siap dipasang atau peralatan yang berkaitan dengan demonstrasi. 11. Cuba demonstrasi tersebut sekurang-kurangnya sekali sebelum kelas bermula. Tulis langkah-langkah keseluruhan demonstrasi tersebut. Ada beberapa perkara yang perlu difikirkan semasa merancang demonstrasi         Kenal pasti konsep atau prinsip atau kemahiran yang hendak diajar. Jika ianya dalam bentuk kemahiran. Kumpulkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Jika konsep atau prinsip atau kemahiran yang anda cuba ajar itu kompleks. Fikirkan bagaimana guru akan menggunakan alat bantu mengajar semasa demonstrasi.  Fikirkan faktor masa demonstrasi itu akan berlaku.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan apa yang ditunjukkan oleh guru. Jika demonstrasi melibatkan kemahiran. Pastikan supaya setiap pelajar terlibat di dalam aktiviti yang dirancangkan. Timbulkan minat pelajar terhadap demonstrasi tersebut diperingkat awal demonstrasi supaya mereka akan memberikan tumpuan sepanjang pengajaran guru. lisan atau pemerhatian. Apabila menjalankan demonstrasi. guru perlu melihat setakat mana pelajar telah mahir melakukan kemahiran yang ditunjukkkan.1 Cara menjalankan demonstrasi. Bahagian ini penting terutama jika guru membuat demonstrasi secara induktif. Sediakan soalan yang akan guru tanya semasa demonstrasi.   Pastikan demonstrasi itu dapat dilihat oleh semua pelajar. Tunjukkan bagaimana guru akan menilai pemahaman demonstrasi. Penilaian boleh dibuat secara bertulis. Ini akan menimbulkan rasa ingin tahu pelajar. Guru boleh juga mengaitkan demonstrasi dengan pengetahuan yang berkaitan yang telah dipelajari.

masa mesti diberikan untuk pelajar praktis dan pengalaman diperlukan untuk membentuk kemahiran.2Pembelajaran Berasaskan Kompetensi Secara ringkasnya. Beri peluang pelajar mencubanya. Bincangkan komen yang diberikan oleh rakan dalam OLL RUMUSAN: 89 . Guru perlu mengelakkan daripada mengambil jalan singkat dalam menerangkan langkah-langkah. PBK adalah berfokus kepada pelajar dan tempat kerja. Seseorang tidak akan jadi mahir tanpa praktis. Ulang langkah atau prosedur yang sukar. sila rujuk Finch& Crunkilton (1999) muka surat 253 Siapkan satu rancangan pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup selama 1 jam.   Buat ulasan keseluruhan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN  Terangkan langkah atau prosedur satu persatu. Jalankan pengajaran tersebut dengan penyeliaan dari rakan anda. pengetahuan dan sikap yang berbeza. Maklumat lanjut PBK. Kompetensi dalam konteks yang berbeza memerlukan himpunan kemahiran. PBK memfokuskan kompetensi bagi keperluan tenaga kerja yang ditentukan oleh majikan atau profesion. 11. pembelajaran berasaskan kompetensi(PBK) merupakan sistem pengajaran yang menggunakan proses pembelajaran berasaskan prestasi.

. Senaraikan semua masalah yang anda hadapi semasa proses penanaman sayur yang anda jalankan di sekolah..SEMOGA BERJAYA. 90 . Sekarang anda boleh melakukan sendiri amali penanaman sayur dengan sistematik.. Anda telah memperolehi ilmu pengetahuan. Bincangkan dalam OLL. kemahiran asas dalam bidang tanaman sayur-sayuran. Anda juga dapat mengaplikasikan bidang keusahawanan dalam proses pemasaran dan penyimpanan rekod hasil tanaman anda..... Itu saja yang perlu anda lakukan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Setelah anda selesai mempelajari tajuk ini diharapkan anda telah mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Wahab (1998). (1987) Tanaman Sayuran . Novizan. Variasi Tanaman Hiasan. Bhd Hadi Susilo Ariffin (2006).Lumpur: Synergy Media Books. Lee Chew Kang (1983). Mohd Idris Hj. Ismail Ab. Norain Mohd. Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Universiti Pertanian Malaysia Mustaffa Kamal Mohd Shariff. Mak Chai & Mohd. Shah Alam: MEDEC. Proceedings of the symposium on vegetables and ornamentals in the tropics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Menanam Sayur Keperluan Sendiri.Said ( 1990 ) Pembiakan Tumbuhan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Mustaffa Kamal Mohd Shariff (2001) Landscape gardening: a tool in making Malaysia beautiful. .Zainal Abidin. Dewan Bahasa dan Pustaka. Yap Tho Chai. Panduan Pengeluaran Sayur-sayuran. Rejab (2000). K. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyediaan Rekod kewangan. Nor Faridah Sharuddin (2006). Shah Alam: Alaf Duapuluh Satu Sdn. Tanaman Landskap Pokok Renik. Panduan Pembajaan Secara Efektif. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Kuala Lumpur. (2002) Hortikultur Hiasan dan Landskap.BIBLIOGRAFI Abu Bakar Mat Daud (2006). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sains Pertanian Tingkatan 4. Ismail Saidin. Nor (Editor) (1992). Kuala Lumpur. (1977) Bunga-bungaan Malaysia. Ramli Mohd. Pengindahan Landskap Taman.

uk .uk plant.cc.1.ac.Rujukan Laman Web hort-l@vtvm.ac.ac.vt.edu plant-taxonomy@mailbase.taxonomy-request@mailbase.uk mailbase@mailbase.

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA EN AHMAD PUAD BIN ARIS PENSYARAH ahmadpuadaris@yahoo.com GURU 14 TAHUN PENSYARAH 4 TAHUN PN NORZALIA BINTI MUHAMAD PENSYARAH (EMEL) nozellia@yahoo.com SARJANA PSIKOLOGI KAUNSELING BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) SIJIL PERGURUAN KELAYAKAN SARJANA PENDIDIKAN(KURIKULUM DAN PENGAJARAN) BACHELOR SAINS PERTANIAN DIPLOMA PENDIDIKAN GURU 24 TAHUN PENSYARAH 8 TAHUN .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful