P. 1
RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan

RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan

|Views: 315|Likes:
Published by Invisible People
RBT 2
RBT 2

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Invisible People on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2015

pdf

text

original

PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MO ODUL M MAJOR R RBT 3 3104

TE EKNO OLOG GI TAN NAM MAN S SAYU URAN DAN N H HIAS SAN

IN NSTITUT PE ENDIDIKAN N GURU K KEMENTERI IAN PELAJ JARAN MAL LAYSIA ARAS 1, ENT TERPRISE BUILDING 3, A BLOK 2200, PERSIARA AN APEC, CY 3000 CYBERJAYA YBER 6, 63 Berkuat kua asa pada Ju un 2011

h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek, roha ani, emos si, dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. . Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan, berketr rampilan, berak khlak penget mulia, bertang ggungjawa ab, dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga, mas syarakat, d dan negara a.

Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia, m berpandangan progres sif dan k, bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra, menjam min perkem mbangan in ndividu, m a suatu masyarak kat yang bersatu padu, dan memelihara demok kratik, progresif, dan berdisiplin.

Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia
Hak cipta te erpelihara. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial, tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel, ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n, sama ada secara elektron nik, fotokopi, mekanik, ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

1 Hasil Pembelajaran 3.1 Hasil Pembelajaran 1.1 Hasil Pembelajaran 4.3 Tajuk 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 4.0 Sipnosis 4.2 Kerangka Tajuk 2.0 Sipnosis 1.2 Kerangka Tajuk 3.0 Sipnosis 3.2 Kerangka Tajuk 4.0 Sipnosis 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teknologi Tanaman Sayur-Sayuran dan Hiasan 1.3 Tajuk 2 Dokumentasi Dan Penyimpanan Rekod 2.2 Kerangka Tajuk 1.3 Tajuk 3 Penyediaan Tapak Penanaman SayurSayuran 3.3 .1 Hasil Pembelajaran 2.

0 Sipnosis 7.3 ii .2 Kerangka Tajuk 6.3 Tajuk 9 Penjagaan Tanaman Hiasan 9.3 Tajuk 8 Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas 8.Tajuk 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran 5.1 Hasil Pembelajaran 8.3 Tajuk 10 Rekacipta Landskap 10.0 Sipnosis 10.0 Sipnosis 6.2 Kerangka Tajuk 7.0 Sipnosis 5.1 Hasil Pembelajaran 5.2 Kerangka Tajuk 10.2 Kerangka Tajuk 9.2 Kerangka Tajuk 5.1 Hasil Pembelajaran 10.1 Hasil Pembelajaran 6.1 Hasil Pembelajaran 7.3 Tajuk 7 Teknologi PembiakanTanaman Hiasan 7.0 Sipnosis 8.1 Hasil Pembelajaran 9.2 Kerangka Tajuk 8.3 Tajuk 6 Teknologi Penanaman Sayuran-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi 6.0 Sipnosis 9.

1 Hasil Pembelajaran 11.0 Sipnosis 11.2 Kerangka Tajuk 11.Tajuk 11 Penerapan Unsur Pedagogi 11.3 Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul iii .

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. sumber-sumber pembelajaran. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali 70 60 70 62 70 65 vi . Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. dan masa anda.

Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. 2. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 1. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Setelah membaca vii . IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.

7. 6. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Teliti maklumat yang diterima. viii . Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 3. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 4. 5.

Perkara-perkara yang perlu ditulis merangkumi aspek yang berikut: 1. . Bahan sokongan atau kemudahan yang dapat membantu pembelajaran kendiri modul itu. Keperluan kursus ( Nature of Subject) berkenaan. 5. Tajuk-tajuk dalam modul. 4. 3. Maklumat tentang aktivit atau latihan dalam modul ini.Pengenalan Memberikan penerangan ringkas dan padat mengenai kursus ini serta tajuk-tajuk dipilih untuk dimodulkan. Penerangan ringkas kursus berkenaan. 2.

JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK/TOPIK 1 Pengenalan Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 5 2 Dokumentasi dan Penyimpanan Rekod 3 3 Penyediaan Tapak Penanaman Sayuran 2 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 7 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Teknologi Penanaman Sayur-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi Teknologi Pembiakan Tanaman Hiasan Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas Tanaman Tumbuhan Hiasan Penjagaan Tanaman Hiasan Rekacipta Landskap Penerapan Unsur Pedagogi 3 6 7 8 9 10 11 8 3 9 2 10 8 60 JUMLAH . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: RBT 3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan Kandungan modul ini dibahagi kepada _____ tajuk/topik.

.

SAYURAN SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang sejarah perkembangan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR. kepentingan. 2. Menjelaskan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran Kerangka Konsep Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR-SAYURAN Sejarah perkembangan sayuran Kepentingan Jenis sayuran Potensi . jenis-jenis tanaman sayursayuran dan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran Hasil Pembelajaran 1. 3. Menjelaskan sejarah perkembangan sayur-sayuran. Menjelaskan kepentingan jenis-jenis tanaman sayur-sayuran.

pegawai pemasaran. 1. cuaca.2 Kepentingan industri sayur-sayuran Kepentingan sayur-sayuran dari segi ekonomi seperti pengeluaran yang tidak mencukupi dan harga yang tidak menentu. Penanaman sayuran perdagangan dikenali juga pekebunan pasaran dan kebanyakannya berdekatan dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan pemasarannya. Dalam tahun 1985. Kekurangan sayur-sayuran dalam sajian menyebabkan kekurangan vitamin dan bahan galian. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran bagi setiap tahun sukar ditentukan. pemborong. Kebanyakan sayur di Malaysia ditanam secara kecil-kecilan dengan keluasan di antara 0. Menambah pendapat melalui import dan eksport dan merupakan sumber pemakanan yang sangat penting di samping mempunyai nilai estetika. garam mineral. Perubahan pengeluaran disebabkan oleh luas kawasan. Mempelbagaikan peluang pekerjaan (seperti penanam. peruncit. Lembah Kinta dan Taiping (Perak) serta Cabang Empat dan Wakaf Stan (Kelantan). pegawai pertanian.3 Jenis Sayur-sayuran . 1.0 Pengenalan Sayur-sayuran adalah kumpulan tumbuhan yang penting dalam pemakanan manusia. Ianya dimakan secara mentah atau selepas dimasak. Ini menjadikan sayuran serat protein (fiber) dan sembelit. penyelidik dan sebagainya). Sayur-sayuran sering ditanam di kawasan rumah atau kebun sayuran perdagangan. Banting dan Tanjong Karang (Selangor).RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 1.2 ha. 1. jenis sayur. Ia membekalkan dan mengandungi pelbagai nutrien seperti vitamin. Tangkak dan Kulai (Johor). karbohidrat. harga dan juga permintaan pada masa tertentu. luas kawasan yang ditanam dengan sayur-sayuran ialah 14. penyakit satu aktiviti sebagai pertanian yang sangat penting dan meluas di negara ini.447 ha Kawasan utama ialah Cameron Highlands (Pahang). Pengeluaran beberapa jenis sayur di Semenanjung Malaysia masih belum cukup untuk menampung keperluan tempatan. pengilang.2-1. pembekal input pertanian.1 Sejarah perkembangan sayur-sayuran Lebih daripada 50 jenis sayur ditanam di Semenanjung Malaysia sama ada di dataran tanah rendah atau di dataran tanah tinggi.

4 Potensi industri sayur-sayuran Penanaman sayur-sayuran adalah dicatatkan sebagai industri yang pesat berkembang dalam sektor pertanian dan ia merupakan industri berorientasikan eksport. kacang tanah dan kacang panjang 3 Buah bendi. petola. cili. . sawi bunga. kundur. ubi keledek. ubi sengkuang. tomato 4 Akar/umbisi halia.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Sayur-sayuran boleh dibahagikan kepada empat jenis utama mengikut bahagianbahagian makanan. permintaan dunia dijangka akan terus meningkat dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan setiap negara. 1 Jenis Sayuran Daun Contoh bayam. keladi Jadual 1: Jenis sayur-sayuran 1. Dapatkan perangkaan dari Jabatan Pertanian tentang jumlah keluasan penanaman sayuran dan pendapatan negara dari tanaman sayuran bagi tempoh 2005 .2009 dan isu semasa tentang penanaman sayur di negara ini dalam tempoh tersebut. timun. Bil. salad. kobis. kacang buncis. lobak merah. kailan dan kangkung 2 Kekacang kacang botor/kelisa. terung. lobak putih. Masa depan industri ini adalah cerah. Semua maklumat perlu disimpan dalam folio. sawi putih.

1 Kepentingan Rekod . Hasil Pembelajaran 1. ciri dan kepentingan dokumentasi dan rekod. 2.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 2 DOKUMENTASI DAN PENYIMPANAN REKOD SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang jenis-jenis rekod dan kepentingannya. Kerangka Konsep Tajuk 2 Jenis Dokumentasi dan penyimpanan rekod Kepentingan 2. Menyediakan dokumentasi dan rekod tanaman yang diusahakan. Menyenarai jenis-jenis.1 Jenis Rekod 2.

Membincangkan tentang pembajaan asas penanaman sayur-sayuran. 5. 3. 2. 4. Kerangka Konsep Tajuk 2 Penyediaan tapak penanaman sayur-sayuran Pemilihan Tapak Kerja pembersihan Pembajakan Penyediaan batas Pembajaan asas . Membincangkan tentang faktor pertimbangan pemilihan tapak penanaman sayur- sayuran. Menjelaskan tentang pembinaan batas penanaman sayur-sayuran. tempat. kerja pembersihan. Membincangkan tentang kerja pembersihan tempat penanaman sayur-sayuran.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 3 PENYEDIAAN SAYURAN TAPAK PENANAMAN SAYUR- SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang faktor pertimbangan pemilihan pembajakan. Hasil Pembelajaran 1. Membincangkan tentang pembajakan tempat penanaman sayur-sayuran. pembinaan batas dan pembajaan asas.

Iv Tanah berpasir – tanah berpasir seperti tanah bekas lombong dan tanah brisk mengalami saliran lampau sehingga kandungan air tidak mencukupi untuk keperluan tanaman. Tanah asid sulfat kurang subur dan tanaman yang ditanam di tanah ini biasanya mengalami ketoksikan aluminium. Di kawasan yang luas dan lapang supaya cahaya matahari terkena terus kepada tanaman bagi tujuan fotosentisis dan akar pokok tidak bersaing untuk mendapatkan air dan nutrien. . Kadar saliran dan kadar peresapan air sangat rendah.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 3. Tanah ini menjadi lekit apabila basah dan berketul bila kering. ferum dan mangan.0 Penyediaan tapak Tanah di Malaysia sering mengalami suhu tinggi dan hujan lebat. Kesuburan tanah adalah keupayaan sesuatu tanah untuk menampung pengeluaran hasil tanaman yang memuaskan. iv. ferum. mangan. molibdenum dan boron. Keadaan tanah berasid – tanah asid sulfat dan tanah gambut ialah dua jenis tanah yang bermasalah di Malaysia kerana pH yang lebih rendah. Kandungan nutrien yang rendah – kawasan tropika sering mengalami kadar proses luluhawa dan larut resap menyebabkan kandudngan nutrien tanah tidak mencukupi. iii. Oleh itu pemuliharaan tanah perlu dilakukan untuk kesuburan tanah. Tanah berlempung – mengandungi tanah liat yang tinggi.3 hingga 5. Tanah akan terjejas jika mempunyai sifat seperti berikut: i. Tanah gambut bermasalah kerana kekurangan beberapa mikronutrien seperti kuprum. Berhampiran dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan proses pemasaran. ii.8. Tanah ini tidak mempunyai struktur dan kurang daya penahan air dan pH tanah jenis ini adalah antara 4. Mempunyai kemudahan infrastruktur. ii. zink. Berhampiran dengan sumber air bagi memudahkan penyiraman dan pembersihan sebelum pemasaran dilakukan.1 Pemilihan Tapak Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak pertanian antaranya termasuklah: i. iii. 3.

Perlu berhati-hati semasa membuat kerja-kerja ini supaya lapisan tanah atas yang kaya dengan bahan organik dan nutrien tidak dikikis agar kesuburan tanah terpelihara. Bincangkan dalam OLL 3. mencabut. memusnahkan saki. vii. Jauh dari kawasan yang berpotensi untuk pembiakan agen perosak dan penyakit.3 Pembajakan Tanah boleh dibajak apabila kawasan telah bersih. vi. Berdekatan dengan rumah bagi memudahkan pengurusan dan mengelakan kecurian. Cadangkan satu cara untuk mengatasi masalah tanah berlempung di kawasan pertanian anda. Di samping itu. Abu daripada pembakaran itu dapat menguraikan kalium ke dalam tanah. menebas. racun rumpai yang disyorkan boleh disembur untuk membantu kerja-kerja pembersihan. rata dan kesan-kesan semburan racun rumpai telah mula kelihatan. semak samun dapat dibersihkan dan patogen penyakit dapat dibasmi melalui pembakaran.baki . Pada peringkat ini. memecahkan tanah. Pembajakan bertujuan mengurangkan kepadatan tanah. 3. Cadangan anda perlu berdasarkan kepada tajuk penyediaan tapak di atas. Teres digunakan jika tanah bercerun.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN v. Mempunyai tanah yang rata supaya mudah pengurusan.2 Kerja pembersihan Kerja-kerja pembersihan kawasan dimulakan dengan menebang. Kerja-kerja ini memerlukan alat jentera yang tertentu. mengumpul dan merata. Akar-akar serta tunggul kayu boleh juga dibakar.

Biasanya dibajak k satu pusin ngan sahaja a. Walau bagaim manapun.0. Batas B boleh dibuat jentera a tertentu at tau dengan cangkul dalam ukuran Biasany ya 0.0m.: Batas s Rata 3. Baja B kimia ju uga boleh digunakan d sebagai s baj ja asas den ngan kadar r 310 gm/mete er persegi dan d digunak kan 1-2 hari i sebelum menyemai m . Ukuran bat tas bergantung pada je enis sayur yang y akan ditanam. a Bias sanya baja organik se eperti tahi le embu dan tahi ayam yang reput t de engan kada ar 5 kg/met ter persegi digunakan. batas b dapat t memastika an saliran dan penguda araan yang baik di tanah.1.25 .5 5 . Walau ba agaimanapu un.5 asas P Pembajaan n batas da B Baja selalun nya dicampur rata den ngan tanah semasa menyediaka m an sebelum biji benih.4 P Penyediaan batas B Batas tidak dimestikan d k kecuali jika terdapat ar ras air yang g tinggi.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN tanam man dan rum mpai serta menyusun m s semula agre egat tanah.75 0 .1. d batas y yang disyor rkan adalah di antara 0.1. Jarak k peralatan den ngan menggunakan Rajah h 2.50m m lebar dan di anta ara batas 0.30m tin nggi. 3. pembaja akan boleh d dilakukan jik kalau tanah h terlalu kera as bagi memperbaiki tanah pusinga an kedua saliran dan peng gudaraan. Ini henda aklah dicam mpurkan 1 – 2 minggu se ebelum menyemai. kerja me dinamakan m menyemai encampurka an baja sebelum s menyemai m pe embajaan asas.

semasa dan selepas mengubah. 2. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Menjelaskan kaedah mengendalikan biji benih dari peringkat pemilihan. menyemai biji benih dan proses mengubah anak benih ke batas tanaman Hasil pembelajaran 1. rawatan dan menyimpan. 3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tajuk 4 PENANAMAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN SINOPSIS Modul ini akan membincangkan tentang kaedah atau cara-car.a mengendalikan biji benih. Menghuraikan langkah-langkah menyemai biji benih kasar dan halus. 4. KERANGKA KONSEP PENANAMAN TANAMAN SAYURAN Penanaman Sayuran . Menjelaskan langkah-langkah menjalankan proses mengubah anak benih ke batas tanaman dari peringkat sebelum.

2.1. Rajah h 3.1. Kae edah penyimpanan bi iji benih sa ayur-sayura an   Keringk kan biji beni ih supaya tidak bercam mbah dan tid dak diseran ng penyakit Gunaka an racun serangga dan kulat t bagi me engelakkan serangan serangg ga dan kula at .10: Biji benih 4. Cukup matang dan n bernas su upaya kadar r percamba ahan tinggi. 4.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN P Pengendalia an biji benih h Penyem maian P Pengubaha n 4.1 P Pengendalia an Biji Ben nih K Kadar perca ambahan bij ji benih ber rkait rapat d dengan pem milihan biji benih b yang sempurna. Bebas dari d haiwan n perosak da an penyakit t agar perat tus. P Pemilihan biji b benih perlu p dilakukan denga an teliti bag gi menjamin percamb bahan dan pe ertumbuhan n anak beni ih yang siha at seterusny ya membaw wa pulangan n yang tingg gi.1 Ciri i-ciri biji be enih yang baik b     Ketulen nan baka Besar dan d berisi penuh supay ya anak ben nih sihat.

4. Simpan n ditempat yang y kering dan sejuk bagi menge elakkan kero osakan. bua at penjarangan dengan meningga alkan anak k benih yang sihat pada jarak k tertentu. Semaian S ter rus ke batas s tetap.1 Sem maian teru us untuk bij ji benih besar / kasar r (con ntoh: bendi.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN    Simpan n di dalam m bekas ke edap udara bagi me engelakkan serangan haiwan perosak Labelka an biji benih h supaya mu udah dikena ali. Selepas be ercambah. Gaulk kan biji benih dengan pasir p halus dengan d nisb bah (1:10) Tabur rkan ke dala am alur dan n timbuskan n sedikit den ngan tanah.buat alur yang g cetek den ngan jarak te ertentu. kalian. diikuti dengan penjaranga an.      Kaeda ah alur ..1 Sem maian terus s untuk biji benih kec cil / halus (con ntoh: sawi. .2. . 4. dan n kobis ) Men nggunakan dua kaedah: 1. Tanam sebiji atau dua a biji seluba ang. kangkung.2 P Penyemaian n Biji Benih h Faktor utama a dalam ka aedah meny yemai biji be enih bergan ntung kepad da saiznya. dan peria) Langkah-langk kah penyem maian :      Rendamka an biji benih h seharian untuk u memp percepatkan n percamba ahan Tandakan lubang pen nanaman pa ada jarak ya ang sesuai. Buat sungkupan dan siram. Selep pas percambahan. . Beri perlindunga p n (sungkupan) dan sira am. 4. .2. lakukan penjarangan.

Beri sungk kupan dan siram s dengan timbus R Rajah 3.      Sediakan kotak atau bekas sema aian Tabur biji benih keda alam kotak atau bekas s penanaman dan dengan lap pisan tanah h yang nipis s.2: Kaeda ah menyemai cara alur r 2. Meny yemai di kot tak atau bekas semaia an diikuti pe emindahan ke k batas. Selepas percambaha p an.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah 3. Beri perlindungan (su ungkupan) dan d dan sira am. pindahk kan anak beniih b ke ba atas tetap jarak yang g sesuai.3 : Kaedah K menyemai di kotak k semai ian .

Anak benih yang sihat boleh dipilih untuk diubah ke batas tetap. Anak benih yang sama saiz boleh dipilih dan akan memberi tumbesaran yang sama.4 : Anak benih di bekas semaian sedia untuk dipindahkan ke batas Kebaikan menggunakan kotak atau bekas semaian:     Penjagaan anak benih lebih mudah. Ini Sila buat rujukan di perpustakaan dapatkan maklumat lengkap tentang kaedah semaian biji benih.3. Pokok yang rosak dibatas tetap mudah diganti dari batas semaian.3.2 Mengubah . Simpankan maklumat tersebut dalam folio Batas 4. Rekodkan peratus percambahan biji benih tersebut dan anda dikehendaki menjaga sayuran anda untuk tugasan 4.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Rajah 3. Pengerasan dijalankan dengan mendedahkan anak benih kepada pancaran cahaya (mengurangkan sungkupan dan naungan) sedikit demi sedikit untuk membiasakan anak benih kepada sinaran matahari penuh dan mengurangkan siraman air.3 P engub ahan Anak Benih Ke selanjutnya. 4.. Simpan maklumat tersebut dalam folio. memastikan hasil yang bertambah. Lakukan ujikaji peratus percambahan biji benih Anda dikehendaki menyemai biji benih sayuran di dalam bekas semaian.1 Pengerasan biji benih Pengerasan ialah proses mengurangkan perlindungan dan siraman air kepada anak benih secara berperingkat-peringkat.

R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Proses menanam semula a anak benih h/pokok ke tempat yan ng lain. Bias sanya anak k ben nih dari bata as semaian diubah ke batas b tetap. . Buat su ungkupan dan naungan n 3 2 1 4 Rajah 3.5: Teknik men ngubah ana ak pokok . cungkil tia ap-tiap ana ak benih de engan ketul tanah di d sekeliling akar Mesti dilakukan de engan cermat untuk me engurangka an kerosaka an akar Tanam anak benih h di batas te etap pada ja arak yang disyorkan Tekan tanah dise ekeliling an nak benih padat-pada p at supaya akar a dapat t pegang gan yang ku uat. Tek knik mengub bah anak be enih:         Segarkan anak be enih sebelum m diubah Lakukan waktu pagi atau peta ang Siram batas sema aian untuk lembutkan n tanah dan n untuk me engelakkan dari tan nah pecah semasa s mengubah Dengan n menggunakan sudip p.

Jarak di antara pokok ialah jarak di antara dua pokok dalam barisan yang sama. Jarak di antara barisan ialah jarak di antara dua barisan pokok. Bil Kaedah Bentuk 2 1.7: Corak penanaman sayuran . Jadual 3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Rajah 3. Empatsegi 1 1 2. 2.6: Anak benih diubah dari kawasan semaian ke lubang penanaman Jarak penanaman adalah penting bagi mengurangkan persaingan juga untuk memudahkan kerja penjagaan. Tigasegi 2 1 Kuinkuk keluang / siku 2 3. 2 1 Petunjuk: 1.

Membezakan jenis-jenis baja organan dan baja kimia. Buat analisis tentang ketiga-tiga corak penanaman kemudian bincangkan kelebihan setiap corak penanaman tersebut. 3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Ubah anak benih yang telah anda semai ke tapak penanaman atau bekas bekas penanaman. SINOPSIS Tajuk ini akan membincangkan langkah-langkah penjagaan sayuran serta proses pengendalian hasil sayuran sehingga peringkat pemasaran. 2. 5. SUNGKUPAN & NAUNGAN PENYIRAMAN PEMBAJAAN KAWALAN RUMPAI & PENYAKIT PENYEDIAN SOKONGAN . TAJUK 5 PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL TANAMAN SAYUR-SAYUARAN. 4. 2. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Menjelaskan langkah-langkah penjagaan tanaman sayuran. KERANGKA KONSEP PENJAGAAN TANAMAN SAYURAN PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL PENJAGAAN 1. Membincangkan strategi pemasaran hasil tanaman sayuran 5. 3. Menjelaskan langkah-langkah mengawal rumpai dan kepentingannya 4. Bincangkan dalam OLL. Hasil Pembelajaran 1.

1.1 Sungku upan dan naungan Sungkup pan ialah proses p menutup lapisan permukaan tanah (b batas) deng gan bahanbahan yang y sesua ai seperti rumput yan ng dipotong g. b bahan-baha an sungkupa an bertindak sebagai baja b organik k apabila ia reput. PEMUGUTAN HAS SIL 2 PEMERO 2. m mengelakka an tumbesaran rumpai. daun. . m menjaga ta anah supa aya sentiasa lembab b: pengairan akan membantu k kesuburan a anak benih dan organis sma tanah. OSESAN HASIL H 3 PEMASA 3. pelepah p dan kompos.1 Penjagaan 5. Lapisan sungkupan n mestilah jangan j terla alu tebal se ebab ia aka an mengela akkan anak k benih da ari bercamb bah dan menggalakkan n haiwan pe erosak dan penyakit. ARAN HASIL 5. Sebab-s sebab keperluan sungk kupan adala ah untuk:       m mengurangk kan suhu tanah: t suhu u tanah ya ang tinggi menyebabk m kan sejatan y yang keterla aluan dan ju uga membu unuh hidupa an tanah yang berguna a. m mengelakka an kesan hu ujan lebat dari d mengh hakis tanah atau meng ghanyutkan b benih ata biji au anak benih. m mengelakka an tanah da aripada terlalu keras dan d padat: tumbesaran n akar dan h hidupan tan nah sukar un ntuk hidup d di dalam tan nah yang ke eras dan pa adat.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN PENGENDA ALIAN HASIL 1.

1: Sung gkupan ungan perlu u diberikan kepada an nak benih muda m atau baru b diubah untuk men ngurangkan ncaran cah haya matahari yang te erik ke atas s anak benih. Naunga an haruslah dikit demi sedikit s dibu uang ketika a anak ben nih membes sar. Bi incangkan dalam d OLL. Ini ak kan membo olehkannya Rajah 4.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah h 4. kertas plastik dan ja aring.2 Menyira am Air meru upakan age en penting dalam d prose es penyerap pan dan pemindahan nutrien n dari dalam ta anah ke bah hagian-bahagian poko ok melalui akar. enerima cah haya matahari untuk membina ma akanan. Tanpa air proses translokasi ini akan n terganggu u. m Naung gan dapat mengelakka m an timpaan jan yang ter rus ke atas anak benih h muda yan ng akan me erosak atau menghanyutkan anak k nih. . . Nau ungan janga alah terlalu tinggi kera ana cahaya atahari yang g terik dan air a hujan bo oleh masuk menerusi tepi t naunga an. han-bahan biasa yang g digunakan untuk na aungan ialah pelepah kelapa.2 : Naungan atau pelin ndungan an nak benih Cari maklum mat tentang . Cahaya a matahari yang terik k ungkin meny yebabkan anak a benih layu dan mati. lala ang/rumput t ng dipotong g. Penyira aman perlu dilakukan dalam kad dae yang sesuai s dan .ciri-ciri ya ang sesuai terhadap bahan yang g he endak digun nakan seba agai sungkupan dan na aungan.

Siraman anak benih jangan dilakukan d te erlalu kuat sehingga s m merosakkan h dan meng ghanyutkan tanah. Terdapa at tiga jenis s nutrien ya ang utama iaitu nitrog gen.3 : Menyiram sayura an dengan kaedah k man nual R Rajah 4. magnesiu um dan sulfur juga diperlukan oleh o sayur-sayuran tetapi dalam kuantiti yang y sedikit. Kalsium.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN kebiasaa annya dilak kukan dua kali sehari iaitu diseb belah pagi dan petang g.3 Pembajaan Sayur-sa ayuran memerlukan makanan m a atau nutrien n untuk tum mbesaran yang y sihat. . Baj ja yang bole eh digunaka an ialah baj ja organik dan d baja kim mia. Rajah 4. Nutrien tanah yang g telah berk kurangan bo oleh ditamb bah dengan cara me embaja. fosforu us dan kalium (NPK). Gunakan G pe enyiram yan ng mempun nyai lubang yang halus s.1.4 : Kaedah K sira aman percik kan (A) dan siraman titisan (B) 5.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Baja Baja organik (baja semulajadi) Contoh: najis haiwan. Pada peringkat ini baja organik biasanya digaulkan ke dalam Pada peringkat kedua adalah membaja semasa anak benih sayur-sayuran sudah tumbuh dan membesar.5 : Jenis-jenis baja Ada dua peringkat membaja semasa menanam sayur-sayuran: Peringkat pertama ialah membaja semasa menyediakan batas. kompos. Ini dinamakan pembajaan permukaan. membaja pada peringkat ini ialah 2 – 3 minggu sekali. Baja kimia (dibuat di kilang) Baja tunggal (baja yang mengandungi satu unsur nutrein sahaja) Baja sebatian/ campuran (mengandungi pelbagai unsur nutrein) Contoh: nitrophoska. Selepas itu siram sehingga batas lembab. Ini dinamakan pembajaan asas. Senaraikan nama-nama baja kimia mengikut kandungan nutrien utama? 2. Cari maklumat terperinci tentang pembajaan yang sesuai untuk sayuran anda dan gunakan kaedah tersebut untuk proses pembajaan sayuran tersebut. Nyatakan fungsi-fungsi utama nutrien tersebut kepada sayuran? . Baja yang biasa Baja ini ditaburkan di sekeliling anak benih dan Kekerapan digaulkan ke dalam tanah. Welgro Rajah 4. Buat refeleksi dan bincangkan dalam OLL. tanah. digunakan ialah baja kimia. 1.

Terangkan persedian-persedian sebelum. berbeza. Tujuannya ialah untuk mengelakkan persaingan di antara rumpai dengan sayur-sayuran dalam mendapatkan nutrien.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 5. Rumpai kecil boleh dicabut dengan tangan. sementara sayur-sayuran yang berbatang lemah memerlukan sokongan untuk menyokong buahnya yang berat. 1. Tumbuhan yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai rumpai. semasa dan sesudah menjalankan kerja meracun? 5. cahaya dan ruang. Sayursayuran yang memanjat seperti timun dan kacang panjang memerlukan kayu pancang.1. Pengawalan rumpai hendaklah dilakukan semasa penyediaan tanah dan pada peringkat tumbesaran anak benih sayur-sayuran.5 Penyedian sokongan Berdasarkan soalan-soalan di atas. melilit atau mempunyai batang yang lemah. . Nyatakan masa yang sesuai untuk kerja meracun di kebun sayuran? 3. Rujuk buku Panduan Meracun keluaran Jabatan Pertanian atau dari mana-mana bahan yang sesuai Setiap jenis sayursayuran mempunya i tabiat tumbesara n yang Simpankan maklumat tersebut dalam folio.1. Rumpai besar atau rumpai kecil yang terlalu banyak boleh dicabut dengan menggunakan serampang tangan. air. Merumput juga dapat memusnahkan tempat tinggal atau tempat pembiakan perosak dan agen penyakit.4 Pengawalan rumpai Merumput ialah proses membuang segala tumbuhan yang tidak dikehendaki yang tumbuh disekeliling tanaman yang ditanam. buatkan catatan dan nota-nota penting mengenai kerja meracun rumpai termasuk kaedah meracun dan langkah-langkah keselamatan. Ada yang menjalar. untuk membuang rumpai di lorong batas. Senaraikan jenis-jenis racun rumpai yang terdapat di pasaran Malaysia? 2. Tajak boleh digunakan Rumpai di sekeliling tanaman boleh disembur dengan racun rumpai yang disyorkan.

ia a juga akan n memudahkan kerja pengurusan p seperti merumput. t Rajah 4. m membaja. Selain S itu.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Tujuan utama mem mberi soko ongan adala ah supaya pokok boleh mendap pat cahaya matahar ri yang secu ukupnya.7: Soko ongan jenis s para Rajah h 4. memungut hasil dan mengelakk kan buahny ya daripada menjadi kotor keran na terkena tanah.6: Sokongan n jenis junju ung Rajah 4.8: Soko ongan jenis pagar .

kelompok k di bawa ah permuk kaan daun Mem mbawa peny yakit virus. ko oya. ku umbang. Perosak k yang bias sa menyerang sayur-sa ayuran iala ah ulat beluncas. Meng ghisap a air pokok k.1.6 Perosa ak dan peny yakit Haiwan perosak Haiwan perosak atau hidu upan lain yang me enyerang sayur-sayuran boleh menjejaskan mutu sayur-say yuran. pia anggang.9: Sokongan k kayu tungga al 5. atau kecil d dan berba adan Tabia at Makan Berwarna a hijau. siput t babi. hi itam Ter rdapat da alam ke elabu. . teritip dan d bari-bari. Haiwan Pe erosak Kutu daun Keterang gan Serangga a lembut. Di samping it tu ia juga boleh mem mbantutkan Oleh itu perosak p ata au agen penyakit p ini perlu dik kawal bagi mendap pat hasil yan ng bermutu tinggi. Tanda diserang d perosak ialah daun yang berlubang atau tepiny ya telah di makan m ulat. kutu daun. tumbesa arannya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN R Rajah 4.

sai iz dan warn na. Mene ebuk ke dalam batang Koya Sangat pucat halus. ke ba atang dan merosakkan anak k benih. menebuk Mem Bermacam jenis. Beluncas Bermacam saiz dan warna Mem makan daun n dan buah h. debu puti ih dan bergerak lembut Mudah dilihat secara fizikal. d dengan ke ecil berwa arna Meng ghisap air pokok p f filamen-filam men Ber rupa pendek di tepi ba adan. Terdapat dalam ke elompok pada p Meng ghisap air daun d pangkal daun d Kumbang makan daun n. .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Teritip Sangat halus ber rwarna pu ucat.

7 Penyaki t-penyakit biasa sayur-sayuran . bijirin – memakan hasil Siput babi – memakan dan merosakan batang daun dan Jadual 4. 5.9: Langkah-langkah mengawal haiwan makhluk perosak Cari maklumat terperinci tentang kaedah kawalan makluk perosak berserta contoh. Simpankan maklumat tersebut ke dalam folio.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN membuat sarang dalam kawasan Tikus Tikus dan siput babi tanaman.1: Jenis-jenis haiwan makhluk perosak Kimia Kaedah mengawal haiwan makhluk perosak Biologi Fizikal Rajah 4.1.

Penyakit Melecur anak benih Reput akar Bintik daun Agen Kulat Kulat atau bakteria Kulat Simptom Anak benih layu dan mati Pokok layu dan mati Daun dengan bintik perang atau hitam Layu bakteria Bakteria Urat daun menjadi hitam. Kecederaan mekanik akan menyebabkan sayur menjadi lebam.2. kaedah pengutipan hasil dan pengendaliannya semasa di ladang. Pokok akan layu dan mati Kulapuk Bakteria Daun yang diserang layu dan mati Karat batang/ daun Kulat Tompok kuning/perang daun atau lengai terjangkit akan jatuh Jadual 4. bintik daun dan layu bakteria.2 Pengendalian Hasil 5. Berikut adalah jadual yang menerangkan penyakit-penyakit yang biasa terdapat pada sayur-sayuran di Malaysia.1 Memungut Hasil Kualiti hasil sesuatu jenis sayur banyak dipengaruhi bermula di peringkat pertumbuhan. pecah.Kerosakan yang sering terdapat pada sayur semasa di ladang ialah kecederaan mekanik yang berpunca daripada pengendalian yang kasar. patah dan sebagainya.2: Penyakit-penyakit biasa sayur-sayuran 5.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penyakit yang biasa menyerang sayur-sayuran pula ialah melecur anak benih. Pengendalian sayuran di ladang bermula daripada kaedah pengutipan hasil dan .

pembasuhan dan pembungkusan sebelum dibawa keluar dari ladang ke tempat pengumpulan. Ini bertujuan untuk mendapat hasil yang segar dan memuaskan. Hasil sayur-sayuran boleh dipungut mengikut kehendak pengguna. hasilnya banyak tetapi mutunya rendah kerana mengandungi serat kasar.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN diikuti oleh operasi penyediaan seperti pemilihan. Sebaliknya jika lewat dipungut. hasilnya adalah rendah. Sebagai contoh.3: Panduan memungkut hasil sayuran .2 Masa memungut hasil Masa yang sesuai untuk memungut sayur-sayuran adalah pada waktu pagi atau lewat petang. 5. Sayursayuran Tempoh mula memungut hasil Panduan Sawi 4 hingga 6 minggu Cukup besar tetapi belum berbunga Timun 4 hingga 6 minggu Buahnya belum muda bertukar tetapi menjadi warna kekuning-kuningan Kacang panjang 6 hingga 8 minggu Lengai mudah di patahkan tetapi bijinya belum terbunjul keluar Sengkuang 20 hingga 24 minggu Daun mula menjadi kuning dan gugur Jadual 4. jika sayuran jenis daun dipungut terlalu awal.2. Oleh itu memungut hasil pada masa yang sesuai adalah penting.

sayuran s jeni is aakr/umb bisi seperti keledek. peria. say yuran jenis akar atau umbisi. . u Memetik Contoh .10 : Per ringkat kutip pan hasil sa ayuran sehingga pema asaran (Sum mber : Panduan Pengeluaran Say yur-sayuran n.sayuran s jeni is daun.3 Cara me emungut yang y betul:     Memotong g dengan pisau/sketur contoh . Menggali dengan d can ngkul/seram mpang Contoh . labu Mencabut Contoh .be endi. pe etola. tom mato dan lai in-lain. cili.sayuran s kek kacang. sengku uang Rajah h 4. k keladi. MARDI 1990) .2. kundu ur.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 5. terung. timun.

4 Pemerosesan Hasil Tujuan Pemerosesan.5 Kaedah Pemprosesan Kebanyakan sayur tidak boleh bertahan lama kerana ianya bersifat asid rendah. sayur juga boleh diproses untuk tujuan:    Menghasilkan makanan yang dapat disimpan untuk tempoh yang lebih panjang Menghasilkan makanan bentuk baru Mewujudkan barangan yang lebih berharga 5. Kaedah pemprosesan yang lazim digunakan ialah:       Mengetin Mengering Membuat Sos Jeruk dan peraman Pembekuan Penggulaan Mengutip hasil .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Simpan rekod kutipan hasil yang anda perolehi dari tanaman anda secara sistematik. 5. Selain untuk dimakan segar.2.2. Pemprosesan yang teliti dapat menghalang mikroorganisma jenis perosak dan jenis pengeluar racun daripada membiak. Simpankan maklumat tersebut dalam folio dan bawa semasa sesi tutorial.

bahan mentah.7 Proses pemasaran hasiI:   Mengenalpasti kehendak pengguna.2. Merancang dan mengeluarkan keluaran yang dikehendaki. berkhasiat dan bersih. digredkan. Sayuran perlu dipasarkan segera. Kebersihan yang menyeluruh termasuk kilang.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Mengetin Penyejukbekuan Rajah 4. Selain itu. beri komen dan pandangan anda. 5. kebersihan diri dan penggunaan bahan tambahan yang dibenarkan mesti difahami dengan betul. Pemasaran ialah suatu aktiviti penyampaian produk (keluaran) atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.6 Pemasaran hasil Sayuran yang dipungut mestilah dibasuh.2. Perundangan negara dan Akta Makanan mesti dijadikan garis panduan yang tidak boleh diabaikan.11 : Carta alir contoh kaedah pemerosesan sayur bendi “Berbagai-bagai jenis sayur boleh diproses dan apa yang perlu difahami bagi mewujudkan perusahaan ini ialah pengetahuan yang mendalam dari segi pertumbuhan mikroorganisma dan proses pembasmian kuman. 1990) Dari penyataan di atas. 5. dan dibungkus dengan sempurna sebelum dipasarkan.” (MARDI. perkara penting yang perlu diambil kira ialah bahan yang dihasilkan mesti mencerminkan hasil keluaran yang bermutu. . peralatan.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

  

Menentukan harga, Pengiklanan Penyampaian keluaran atau perkhidmatan kepada pengguna.

5.2.8

Agen pemasaran

Terdapat tiga agen pemasaran yang mengendalikan aktiviti pemasaran    pemborong, pemproses dan peruncit.

iaitu:

Pengeluar

Pemborong

Pengeksport

Penjual Runcit

Pasaraya

Pembeli Institusi

Penjual Runcit

Rajah 4.12 : Pemasaran sayuran tempatan

5.2.9

Masalah pemasaran

Masalah asas pemasaran ialah sifat sayur yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Selain dari itu terdapat beberapa masalah dalam pemasaran sayur. Di antaranya ialah: 

Ketidakstabilan harga Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan yang tidak menentu. Seperti pengaruh cuaca, musim perayaan dan sebagainya.

Saluran pasaran tetap Apabila pengeluaran berlebihan dengan aliran permintaan menjadi tepu, Penual akan terpaksa menjual dengan harga rendah. Manakala lebihan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

produk terpaksa disimpan. Hal ini akan meningkat kos pengeluaran seperti kos simpanan dan pengangkutan. Saluran pemasaran tetap hanya kepada Singapura. Ini bermakna pasaran ke negara lain masih perlu ditingkatkan agar produk sayuran dari negara ini dapat di pasarkan dengan mudah.. 

Kurang maklumat pasaran Bagi sesetengah pengeluar, maklumat terkini tentang pasaran produk seperti harga, penawaran, permintaan dan saluran pasaran dalam dan luar negeri masih di tahap yang rendah. Ini akan menimbulkan masalah dalam membuat keputusan untuk pemasaran hasil produk.

Kekurangan kemudahan prasarana Pusat atau tempat jualan di mana perjumpaan antara pengeluar dan pembeli dapat membantu kelancaran proses pemasaran. Di negara ini kerajaan melalui beberapa kementerian telah mengwujudkan kemudahan tempat jualan seperti pasar tani. Namun bilanganya masih belum menampung keperluan semasa.

Kekurangan kemudahan Kemudahan penyimpanan dan pemprosesan khasnya bagi menampung lebihan pengeluaran yang masih belum dipasarkan masih menjadi masalah kepada sebahagian besar pengeluar di negara ini.

Kemudahan perhubungan Kemajuan teknologi yang sangat pesat banyak membantu dalam proses pemasaran. Namun, sesetengah pengeluar di negara ini khasnya petanipetani di luar bandar masih jauh ketinggal dari aspek ini. Penggunaan internet mampu melebarkan peluang pasaran ke peringkat global

Anda sebagai seorang pengurus di sebuah ladang sayuran merancang untuk memasarkan hasil sayuran anda ke pasaran dalam negara. Cari maklumat tentang strategi pemasaran dan bincangkan bagaimana anda Simpan maklumat tersebut ke dalam folio.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TEKNOLOGI Tajuk 6 TANPA

PENANAMAN SECARA

SAYUR-SAYURAN HIDROPONIK DAN

TANAH

FERTIGASI
SINOPSIS Modul ini mendedahkan mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi. Hasil Pembelajaran

1.

Menghuraikan konsep asas, kebaikan dan kelemahan dan teknik penanaman dan penjagaan sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi.

Kerangka Konsep Tajuk 6

TANAMAN SAYURAN SECARA HIDROPONIK /FERTIGASI

Pengenalan

Kebaikan dan kelemahan

Teknik penanaman

Alat dan bahan

Pengurusan

Pengenalan

Hidroponik berasal daripada perkataan Greek. Hidro bererti air dan ponus bermaksud kerja. Ringkasnya hidroponik bermaksud ‘kerja air’. Sistem penanaman secara hidroponik adalah salah satu daripada kaedah penanaman tanpa tanah. Menerusi modul ini,

penanaman tanpa tanah hanya tertumpu kepada sistem hidroponik (dalam takung).

6.1 Tanaman secara Hidroponik

sawi.3 Teknik-teknik penanaman 6. 6.1 : Kebaikan dan kelemahan hiroponik 6.2 Kebaikan dan kelemahan Kelebihan Penggunaan kawasan lebih cekap Mudah kawal kandungan nutrien dalam larutan Tiada penyakit bawaan tanah Tidak perlu kawal rumpai Penanaman sepanjang tahun Hasil bersih.3. sseragam dan Kelemahan Kos bina tinggi Perlu pengetahuan dan kemahiran urus nutrien Perlu bekalan elektrik berterusan Sesuai untuk tanaman tertentu sahaja berkualiti Boleh ditanam di ruang terhad Jadual 5. Kultur tanpa agregat (kultur cecair) i. Kultur cecair ringkas unit penanaman kecil sayur daun seperti kailan. tidak memerlukan kemahiran yang tinggi dan boleh ditanam di kawasan yang terhad/sempit. Ianya amat mudah dan tidak memerlukan penjagaan yang rumit. bayam dan salad tiada pengaliran larutan nutrien pengudaraan akar kurang sempurna ii. Kultur aliran nutrien guna pam untuk mengalirkan nutrien untuk tanaman saiz besar seperti tomato dan timun .1.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penanaman secara hidroponik ialah satu kaedah menanam tumbuhan tanpa menggunakan tanah. Terdapat beberapa sistem penanaman secara hidropnik tetapi hidroponik takungan adalah satu kaedah yang paling mudah untuk dikendalikan. Kaedah ini menggunakan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air.

00 2.N Fe K.00 3.S K. 4H2O (NH4) 6Mo7O24. 5H2O MnSO4. 7H2O KH2PO4 H3BO3 CuSO4.05 4.N Mg.00 0.1 Stok A Penyediaan Larutan Hidroponik Formula Kimia Ca(NO3)2.4.22 No Nama Komponen Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 Calcium Nitrate Ferrum EDTA Potassium Nitrat Magnesium Sulphate Mono Potassium Phosphate Boric Acid Cupric Sulphate Magnesium Sulphate Ammonium Molybdate Zinc Sulphate B1 B2 9 10 Jadual 5.4 Larutan nutrien dan bahan penanaman Terdapat beberapa fomalisi larutan nutrien hidroponik yang digunakan di ialah antaranya 6.00 0. 4H2O ZnS SO4.00 270.2 Kultur agregat - guna bahan lengai untuk menyokong tanaman seperti pasir.S Mn.00 500.02 0.P B Cu.S N.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN - stuktur dibuat secara komersil ialah Teknik Nutien Tipis (NFT) palung tutup rapat untuk elak tumbuh alga iii.7H2O Elemen Ca. Aeroponik untuk salad.Mo Zn. vermikulit dan kelikir agregat terendam dalam takung larutan nutrien dipam ke dalam medium agregat agregat dibasah atau terendam dari bawah 6. bayam.2: Formulasi am penyediaan larutan hidroponik .50 800. tomato nutrien diberi secara semburan halus semburan beberapa saat setiap selangan 2 – 3 minit 6.3. 4H2O [CH2N(CH2COO)2]2FeNa K NO3 MgSO4.S Gram/1000 Liter Larutan 800.

1: Campuran larutan hidroponik takung 6. 7H2O 500g 40g MnSO4.2 Alat kelengkapan dan bahan penanaman hidroponik.5.2g Campurkan air hingga Menjadi 2 litre STOK A Ca(NO3)2.5g Campurkan air hingga menjadi 10 litre Semua 200ml Campurkan air hingga menjadi 10 litre 200 ml 200ml Campurkan air hingga menjadi 50 litre~1takung Rajah 5.05g MnSO4.1 Penyemaian . 4H2O 40g (NH4) 6Mo7O24. kangkung dan sebagainya vii. Kapur pertanian GML(Ground Magnesium Limestone) atau yang setara atau NaOH) 6. 4H2O 800g [CH2N(CH2COO)2] 2FeNa 2.2g Campurkan air hingga menjadi 5 litre STOK B 2 H3BO3 3.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Campuran larutan STOK B LARUTAN STOK A STOK B1 K NO3 800g MgSO4. iii.7H2O 2. Biji benih sayur-sayuran seperti salad.0g CuSO4.5 Pengurusan tanaman 6. 5H2O 0. 4H2O KH2PO4 270g ZnS SO4.4. Set takung hidroponik berkapasiti 50 liter atau yang setara termasuk cawan Sedikit racun kulat dan detergent iv. sawi. Meter elektokonduktiviti (sekiranya perlu) vi. Meter pH v.7H2O 2. i. Kelalang penyukat 500 ml dan 200ml viii.2g ZnS SO4. benang. Medium semai terdiri daripada bahan seperti span. 4H2O 0. rock wool dan sebagainya ii.

Cari maklumat dan bincangkan dalam OLL .0 Ingat pengawalan pH sangat penting!!! Letakkan kesemua anak benih ke dalam slot cawan dengan hati-hati dan kemas Pastikan bahagian akar benih menyentuh campuran larutan di dalam air Sekarang set takung sudah boleh diletakkan di bawah sinaran matahari sepenuhnya(Elakkan anak benih yang baru dipindahkan itu. Apakah faktor kemungkinan yang menyebabkan fenomena tersetut dan cadangkan kaedah menyelesaikan masalah tersebut.5.5) Masukkan kapur sedikit-sedikit sekiranya pH pada mulanya daripada 5.2 Penanaman/Mengubah         Sediakan air paip bersih di dalam set takung (9/10 penuh) Tuang 200 ml larutan nutrient A dan 200 ml larutan nutrient B takung yang berisi air Kesan nilai pH(pH yang disyorkan ialah di antara 5. terhalang dari sinaran cahaya mata hari!)     Namun penggunaan rumah hijau atau rumah lindungan hujan sangat digalakkan untuk mengelakkan timpaan air hujan Ingat konsep rumah hijau bukan bermaksud rumah berwarna hijau!!! Rumah hijau berbumbungkan plastic lutsinar sudah memadai Pantaulah pH dan larutan dari semasa ke semasa kurang ke dalam Kapas yang digunakan untuk medium penanaman hidroponik didapati berlumut (hijau) semasa peringkat pertumbuhan pokok.0 – 6.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN       Basuh bersih dan steril(nyah kuman) ke atas semua alat Ramas medium dengan air yang dicampur sedikit racun basah Masuk atau letakkan biji benih ke dalam medium – setiap satu cawan hidroponik Semai di atas air biasa (tanpa baja) Pastikan air mencecah medium semaian Tunggu hingga biji benih bercambah sebelum di ubah ke set taking sehingga muncul 3 hingga 6 lai daun (Panduannya 5-8 hari selepas semaian dilakukan) 5 – 6 biji benih kulat hingga 6.

Sebelum ini dilakukan beberapa plot pemerhatian dan percubaan. labu.2 Kelebihan kaedah fertigasi Kaedah penanaman secara fertigasi mempunyai beberapa kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional yang ada. tembikai wangi dan lain-lain. mutu air dan input yang dibekalkan. kaedah ini mula diamalkan secara komersil pada awal 1990 an. anggur. tomato. Pada umumnya.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN 6. bell pepper. jumlah). terung. kepekatan.6. Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg mengandungi medium bukan tanah (soiless culture). kaedah penanaman secara fertigasi boleh dipraktik kepada semua tanaman tetapi lebih cenderung kepada sayuran jenis berbuah termasuk strawberi. Kaedah ini merupakan kaedah alternatif terbaik mengatasi masalah tanah (kesuburan atau jangkitan penyakit dari tanah).1 Apa itu fertigasi ? Fertigasi berasal daripada perkataan fertigation (‘fertitiser’ and ‘irrigation’) atau baja dan pengairan.6. Prestasi tanaman sangat dipengaruhi oleh kualiti nutrien (keseimbangan. Antara kelebihannya ialah: . cili. Dalam bidang pengeluaran tanaman makanan secara komersil.6 Tanaman secara fertigasi Tahukah anda? Kaedah penanaman secara fertigasi telah diamalkan secara meluas di negara Timur Tengah dan Eropah untuk berbagai tujuan. Holland merupakan negara yang terkenal menggunakan teknik ini. pH. Di Malaysia. Transformasi teknologi berjaya memberi inisiatif beberapa jenis sayuran tanah tinggi boleh ditanam dengan kaedah ini dikawasan tanah pamah. melalui sistem sesuai yang 5. Ini merupakan satu daripada sistem hidroponik beraggregat. 6. Penanaman secara fertigasi adalah kaedah di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrien diagihkan ke pangkal tanaman (zon perakaran) pengairan (titisan).

Sistem pengairan Jenis titisan. Aliran larutan baja dilakukan secara graviti. Penggunaan baja yang cekap.3 Keperluan fertigasi Usahawan yang berjaya mengamalkan kaedah fertigasi sebagai kaedah pengeluaran tanaman makanan atau lain-lain mempunyai minat mendalam. G. pengurusan ladang dan tanaman terutama pemakanan tumbuhan dan penyakit/perosak tanaman. black pipe dsb. Antara komponen yang berkaitan ialah tangki nutrien. Rangka : Aluminium. tangki stok nutrien. viii. Tidak perlu penggiliran tanaman. pam. Keperluan nutrien lengkap diberi dan boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat pertumbuhannya.I pipe. arcylic. Sangat diperlukan untuk tanaman tomato. Bumbung dan dinding boleh ditembusi cahaya yang mencukupi. Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatan tinggi. v. Tanaman lain yang ditanam menggunakan pelindung hujan adalah lebih baik berbanding secara terbuka. carbonated dsb b. Kos merumpai sangat rendah. penapis. 6. Medium tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan menghindar masalah penyakit iii. Mengurangkan penggunaan racun ke atas tanaman. Kemudahan infrastruktur dan kelengkapan lain yang perlu ada ialah: a Rumah lindungan hujan Sama ada berjejaring atau tidak (ikut jenis tanaman).6. Bumbung : Plastik. timer. injektor dsb.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN i. Beroperasi secara manual atau automatik. iv. Kualiti hasil yang lebih baik vi. pengetahuan teknikal. Bentuk yang baik ialah separa bulat (berlubang angin atau tiada). . ii. pam elektrik. injektor. vii. Hasil lebih tinggi (boleh mencapai sehingga 700% atau tujuh kali ganda) ix. kayu.

lebar 30 – 45 cm. Biji benih terpilih Sangat penting untuk jaminan hasil. cahaya. Contoh: air paip JBA. c. pasu (plastik . RH dsb) e. Bekas tanaman Untuk diisi medium. f.C5. F1 Fr dan dijual dalam bentuk jumlah bilangan bukan berat). air gunung. pH/EC/TDS meter Untuk mengukur larutan dan medium secara saintifik dan tepat. anak sungai yang mengalir d. Bahan bekas seperti polibeg plastik. h. 6. Ini termasuklah: . Kepekatan dan jumlah bergantung kepada jenis tanaman. Formulasi disesuaikan mengikut jenis tanaman. mudah didapati. peringkat tanaman dan cuaca (suhu. tidak tercemar. Purata ketinggian 25 – 35 cm. Baja Baja hidroponik/khas lengkap mengandungi semua jenis unsur/zat pemakanan yang diperlukan oleh tumbuhan. injap udara. mengandungi ruang pengudaraan 20 – 40%.4 Persedian awal Sebelum melaksanakan projek fertigasi beberapa perkara perlu diambil kira dalam merancang perjalanan dan tujuan projek. paip kedua. tidak terputus bekalan. jernih. ‘pressure regulator’ dan sebagainya. tanah liat dsb) boleh digunakan tetapi mesti mempunyai lubang aliran air keluar atau memberi ruang pengudaraan kepada akar. tasik. Sumber air Bersih.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN paip utama. N. angin . pH/EC/TDS sesuai. murah dan praktikal. Warna putih. Medium Boleh memegang air (60 – 80%). Mudah larut. g. hitam dll. penitis.6. tidak mencemar alam. injap sehala. Dapatkan bekalan dari sumber yang betul. Disyorkan biji benih hibrid F1 dan precision seed (mempunyai jaminan seperti resistan: TmV. boleh diubahsuai keadaan pH nya. tidak berbau. telaga bumi.

Walaupun kerja pengurusan semaian kelihatan mudah tetapi banyak yang gagal mengurusnya dengan baik kerana kekurangan kemahiran dan pengalaman. polibeg kecil dan lain-lain. bebas penyakit dan kos yang berpatutan. Oleh itu kerja-kerja menyemai mesti dibuat dengan teliti.5 Pengurusan Semaian Pengurusan tapak semaian adalah asas yang sangat penting menentukan kelancaran program pengurusan seterusnya di ladang.5 – 1. b. Medium diisi ke dalam bekas semaian seperti pot plastik 8 x 8 cm. Mulakan pembinaan dan siapkan infrastruktur 6.0 cm dari paras atas medium. Jumlah polibeg dan keluasan ii. Medium yang biasa digunakan ialah. Sistem operasi yang akan digunapakai v. Medium yang baik menghasilkan percambahan yang tinggi. Tutup lubang (timbuskan biji benih) tersebut dengan medium tanpa memadatkannya. a. Menyemai biji benih Biji benih yang telah dirawat terus disemai di dalam bekas semaian berisi medium semaian. vermikulit dan habuk sabut (cocoa peat atau ‘coir dust’). Pemilihan dan kesesuaian kawasan iii.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN i. Sumber keperluan asas vii. dulang semaian khas. Letakkan biji benih 0. Kedalaman lubang untuk biji benih yang kecil seperti kobis adalah lebih cetek berbanding biji benih tembikai. Jenis tanaman atau produk vi. Jumlah semaian yang disemai hendaklah 20 – 30% lebih daripada jumlah yang sebenar diperlukan diladang. peat moss. Teknik menyemai yang betul mempengaruhi percambahan dan pertumbuhan yang seragam di tapak semaian.6. Bajet yang ada atau disediakan iv. Penyediaaan medium semaian Berbagai medium semaian terdapat dipasaran boleh digunakan. Ini penting diambil kira semasa penakaian dan pemilihan anak pokok terbaik sahaja yang dipindah ke ladang . keratan PVC 2”.

Tempoh h semaian TANAMA MAN Cili Terung Tomato Tembika ai Wangi HARI 25 – 30 25 – 35 18 . Sirama an bertujua an mengekalkan kelembapan se ekitar 60% dilakukan setiap hari dengan kekerapan 1 – 2 kali/h hari bergantung kepada a medium digunakan.0 mS/cm m (bacaan E.C.5 mS/cm m (bac caan E.12 .5 – 2.C. E meter) d.25 8 .2: Te eknik semaian c Menyira am Siraman n yang terbaik ialah siraman kabus k atau semburan n halus ata au kaedah rendama an.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Rajah 5. meter) m nggu kedua a dan seteru usnya: Min Air r dan larutan n baja 1. d Seb belum camb bah : Semaian disiram deng gan air be ercampur racun r kula at (contoh: pre evicur) Sel lepas camb bah : Min nggu pertam ma: Air r dan larutan n baja 1.

6 Penguru usan ladan ng pengurusan ladang fertigasi yang Berikut adalah rin ngkasan kerja-kerja k y perlu dilakuka an.6 6. Med dium yang biasa b digun nakan ialah habuk sab but. subur.4 : Anak A benih d di lubang pe enanaman Ra d. tiada a jangkitan pen nyakit dipind dahkan ke ladang den ngan cerma at. Mem mbilas med dium Sem mua medium perlu dib bilas atau dibasahi dengan air terlebih da ahulu untuk k men nghilangkan n kemungkinan toksik atau a bahan n tercemar. Men ngubah ke ladang Ana ak pokok se emaian yan ng telah cukup tempoh. Men nyulam . c. Selain itu bilasan b juga bole eh mengela akkan stress s terhadap pokok p sema asa baru dip pindahkan ke k ladang. sekata. Men ngisi mediu um & Meny yusun beka as tanaman n Isi dan d padatk kan medium m atau cam mpuran med dium didala am bekas yang y telah dipa asang.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN epun Timun Je Kobis/ko obis bunga 7 – 10 14 .20 Jadual 5. Setiap bekas ditana am dengan satu u pokok kec cuali tomato o 2 pokok/be eg. arang sekam s atau cam mpuran kedu uanya (50:5 50) b. ajah 5. a.3 : Te empoh sema aian sayura an 6.

Menyedia & mengagih nutrien Kerja ini amat penting.962 kg 15.18 gm 30.630 kg 4. Pengagihan nutrien ke ladang boleh dilakukan dengan beberapa kaedah mengikut situasi dan kemudahan infrastruktur yang ada.2 gm 0. pam elektrik. Berikut adalah contoh beberapa campuran baja yang digunakan: i. injektor dan gabungan antaranya. menyediakan larutan stok.0 gm . e.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Kebiasaannya jumlah pokok yang disulam sangat minimum jika kerja mengubah dilakukan dengan cermat.0 gm 2. penyediaan larutan nutrien untuk tanaman dan pengagihan ke ladang. Bermula dengan membuat campuran bahan.78 gm 0. Formula MARDI CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe EDTA Berat 9. kritikal dan memerlukan kemahiran yang lebih. Sistem ini beroperasi secara manual atau automatik. Antaranya secara graviti. Molibdat Asid borik Berat 8. Lakukannya dengan segera untuk mendapatkan pertumbuhan yang sekata.360 kg 164 gm CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Mono Kalium Posfat Magnesium sulfat Mn sulfat Zn sulfat Cu sulfat Amm.120 kg 2.

8 gm 122.0 kg 6. Formula Cooper CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe .0 kg 334 gm CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Kalsium sulfat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zn sulfat Mn sulfat Cu sulfat Soluble boric Natrium molibdat Berat 21.06 kg 1058 gm CAMPURAN B Bahan Kalsium nitrat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zink sulfat Mn sulfat Cu sulfat Amm.0 kg 18 kg 8 kg 90 gm 80 gm 10 gm 300 gm 5 gm iii.0 gm 7. Molibdate Asid borik Berat 11.EDTA Berat 20.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN ii.0 kg 2.8 gm 7.6 kg 10.26 kg 5.0 kg 2.EDTA Berat 37.4 gm 34.0 gm f. Formula Cameron Highland CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Kalium nitrat Ammonium nitrat Fe .26 kg 8. Memeriksa dan menyeleggara sistem pengairan .

i. Mendiag gnosis mas salah tanaman Mengen nalpasti sem mua simptom m pada tana aman sama a ada serangan perosa ak. g. tempat sambungan.4 : Cantasan j.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Perlu dilakukan set tiap hari de engan teliti. Kebiasa aannya dila akukan seti iap 4 – 5 hari h sekali menggunakan bahan yang sesuai dengan tanaman dan jangkit tan/perosak k. . bekas racun kimi ia atau pembungkus. h. Periksa ba ahagian pe enitis. Kerja K ini amat a kritika al dan san ngat memp pengaruhi hasil h serta kekemasan ladang. aliran titisan. Sistem pengairan me erupakan na adi kaedah penanam man secara a fertigasi. Rajah 5. Pengesanan aw wal dapat mencegah daripada a masalah menjadi besar. Mengaw wal perosak k dan peny yakit Semburan kawalan n perosak dan d penyakit dimulakan n sebaik sa aja pokok dipindahkan ke ladan ng. penapis p dan n lain-lain. rumpai dan d sebaga ainya diselenggara den ngan betul. Semua sisa tanama an. Sanitasi ladang Kebersih han ladang g perlu diutama sebag gai langkah pencegahan jangkita an penyakit t atau pe encemaran. penyakit t atau ke ekurangan nutrien da an sebagainya. Melatih tanaman ‘t tree-trainning’ Dua per rkara terliba at iaitu memasang tre ellis dan membuat cantasan (pembentukan dan penjagaan). Perik ksa ladang setiap har ri dan amb bil tindakan segera.

Kos Operasi (1 pusingan . Kos Pembangunan Penyediaan tanah Rumah lindungan Sistem pengaiaran (automatik) pH/EC/TDS meter RM 10 000. l. Hasil Pada umumnya hasil sayuran yang ditanam secara fertigasi adalah lebih tinggi berbanding kaedah konvensyonal. Sebagai contoh hasil tomato.00 RM 300.00 RM 12 000.00 RM 1 000.000 beg.00 RM 2 400.0 hektar ialah 15. Kapasiti bekas tanaman bagi keluasan 1.00 Cari maklumat tentang jenis-jenis rumah pelindungan.~ 6 bulan) Bekas tanaman Medium Baja Medium semaian Batas Trellis Biji benih Racun kulat/serangga/hormon Elektrik/bahanapi Gaji Lain-lain 10% RM 3 000. .00 RM 6 250. Kumpulkan maklumat tersebut dan simpan di folio.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN k.00 RM 9 000. Anggaran Kos Kos mewujudkan satu kawasan penanaman secara fertigasi agak tinggi berbanding kaedah konvensyonal.00 RM 60 000.00 RM 250 000. Tanaman seperti terung tidak memerlukan pelindung hujan. a.00 RM 24 000. 60% kos adalah membina rumah pelindung hujan.00 b.00 RM 4 000.00 RM 1 500. cili dan terung secara fertigasi adalah seperti dilampiran.00 RM 20 000.

Menerangkan serta melakukan aktiviti pembiakan / tumbuhan hiasan secara seks atau tampang. bahan dan teknik melakukan juga ditunjukkan.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Kaedah pembiakan Kaedah Seks Cantuman Kaedah Aseks Keratan Keratan daun Pembiakan rumpun Akeratan batang Kayu keras Kayu Sederhana Kayu lembut Markot (Tut) Keratan akar  KANDUNGAN ISI Pembiakan Tanaman Hiasan . Penjagaan pokok hiasan juga dibincangkan dalam bab ini  HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti matapelajaran ini. Selain kaedah pembiakan. Pembiakan pokok hiasan terdiri daripada kaedah pembiakan secara seks dan secara aseks Cara-cara pembiakan akan dijelaskan beserta gambar rajah yang sesuai.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 7 TEKNOLOGI PEMBIAKAN TANAMAN HIASAN  SINOPSIS Bab ini akan menerangkan dengan jelas tajuk-tajuk berkenaan kaedah pembiakan pokok hiasan. Menerangkan pelbagai amalan pembiakan tumbuhan hiasan 2. pelajar akan dapat: 1.

Pembiakan bermaksud keupayaan tanaman menghasilkan zuriat atau benihnya bagi membolehkannya menambah dan menyambung kelangsungan hidup spesiesnya di muka bumi agar tidak pupus selamanya. batang. hasil daripada proses persenyawaan game jantan dengan gamet betina. Antara kaedah pembiakan yang dimaksudkan ialah dengan menggunakan biji benih serta spora dan juga menggunakan bahagian pokok seperti daun.Pembentukan biji benih memerlukan bahagian bunga jantan dan bahagian bunga betina. Pembiakan menggunakan batang. daun dan sebagainya dinamakan aseks yang hanya menghasilkan anak pokok yang serupa seperti pokok induknya. Persenyawaan benih-benih juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah saintifik di makmal untuk menghasilkan baka jenis baru yang dipanggil hibrid.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Terdapat pelbagai kaedah pembiakan untuk pokok hiasan. anak sulur.Pembiakan seks adalah sesuai bagi sesetengah tumbuhan yang tidak dapat dibiakkan dengan mudah melalui kaedah lain. bebawang dan sebagainya. Contohnya banyak hibrid pokok orkid dihasilkan bertujuan untuk mengeluarkan bunga yang lebih cantik dan tahan lasak dari spesies asalnya.Biji benih mempunyai embrio. KAEDAH PEMBIAKAN SECARA SEKS Pembiakan seks dalam tumbuhan adalah melalui penggunaan biji benih. dinamakan pembiakan cara seks di mana persenyawaan di antara benih jantan dan benih betina berlaku secara semula jadi lalu terhasillah buah dan biji benih. Pembiakan yang menggunakan biji benih. Embrio ini akan berkembang menjadi anak pokok yang baru apabila biji benih itu bercambah. Ciri-ciri pokok yang dibiakkan dengan biji benih adalah seperti berikut:- .

 tinggi  dan hidup  lama Lambat  membesar Ciri‐ciri Pembiakan  biji benih Masa yang  lama untuk  berbunga dan  berbuah Mempunyai  akar tunjang  /pokok lebih  kukuh Menyediakan Bekas Penanaman a. d. e. b. bahan organik yang telah reput dan pasir sungai. d. Gaulkan medium dengan kapur dan baja fosfat dalam nisbah 4. pecahan batu. Bekas semaian yang digunakan mesti mempunyai lubang saliran. Hapuskan kuman atau bakteria dalam medium dengan cara menyembur medium dengan larutan formalin. f.5 liter medium semaian : 2.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Pokok  menjadi  besar. Kemudian gaulkan sehingga rata. Tapis semua bahan tadi untuk memastikan medium bebas daripada bahan asing. c.0 g baja fosfat. .5 cm daripada bibir bekas semaian. Tutup lubang saliran dengan serpihan pasu. Medium semaian yang sesuai terdiri daripada campuran tanah loam. Sukat bahan-bahan yang diperlukan tadi mengikut kadar : 2 bahagian tanah loam : 1 bahagian bahan organik : 1 bahagian pasir sungai c. atau net hijau untuk mengelakkan medium terkeluar bersama dengan air siraman yang berlebihan.5 g kapur : 5. Pilih bekas semaian yang tidak kotor dan telah dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan medium semaian selama 48 jam sebelum digunakan. Isikan medium semaian ke dalam bekas 2. Menyediakan Medium Menyemai dan Menyemai Biji Benih a. b.

c. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang sederhana saiznya. dan membaiki struktur tanah. Cara poket a. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang kasar seperti bunga matahari dan Helianthus f. Buat alur yang panjang pada medium mengikut bekas b. Selepas biji benih disemai. Menekan biji benih ke dalam medium(cara poket). berupaya menyimpan air. Timbus biji benih yang sudah ditaburkan itu dengan satu lapisan nipis medium c. Timbus biji benih dengan selapisan medium d. Biji benih hallus seperti benih Celosia sangat sesuai dengan kaedah ini. Masukkan biji benih dalam alur c. Memastikan saliran dan pengudaraan yang baik. Biji benih dapat disemai dengan cara : a. Timbus lubang itu dan mampatkan medium e. Cara alur a. Buat beberapa lubang pada medium b. Jarak antara lubang-lubang itu ialah 10 cm c. Teknik-teknik penyemaian biji benih Menabur a. menabur biji benih b. Penjagaan . Masukkan biji benih ke dalam lubang tadi. siramlah medium dan letakkannya di tempat teduh.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Bahan Medium Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Baja fosfat super Fungsi Mengukuhkan pokok Membekalkan nutrien. Taburkan biji benih selepas digaulkan dengan pasir dalam nisbah 1:5 b. Menggalakkan pertumbuhan pokok Penyemaian biji benih melibatkan penyediaan bekas semaian dan cara menyemai biji benih. membuat alur dan menanam biji benih ke dalamnya. d.

mengurangkan renjatan semasa anak benih diubah dari tapak semaian. ruang dan pertumbuhan anak benih. Merumput dilakukan untuk mngelakkan persaingan antara rumpai dan anak pokok. Air dan Siraman Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. h. Ini bertujuan Apakah tujuan merumput? Apkah yang dimaksudkan dengan pengerasan? Apakah kepentingannya? Bagaimanakah ia dilakukan? Kepentingan Perlindungan. c. c. b. a. Mengurangkan kehilangan air dengan menutup kotak semaian dengan plastik lutsinar atau kaca cerah. Membekalkan lembapan dengan semburan yang halus. f. Sebelum menggubah anak benih perlu dilakukan pengerasan. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi a.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Biji benih yang disemai memerlukan penjagaan seperti berikut. . b. g. e. Air penting untuk melarutkan nutrien supaya mudah diserap oleh akar tumbuhan. d. Teknik penyiraman yang biasa digunakan ialah bekas menyiram bermuncung halus atau sistem pemercik air. Anak benih perlu diubah apabila mempunyai 2-3 helai daun. Anak benih yang disemai perlu diberikan perlindungan. Ia diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman. Anak benih hanya memerlukan 50-60 % cahaya matahari ketika masih kecil bagi mengelakkan kematian. e. kerja-kerja menyiram dilakukan 2 kali sehari. Meletakkannya di tempat teduh. d. Apabila anak benih mula bercambah kotak semaian didedahkan terus pada cahaya matahari untuk mengekalkan pertumbuhan dan mengelakkan etiolasi. Plastik lutsinar dibuka untuk menambahkan penerimaan air. air dan siraman bagi memastikan peratus pertumbuhan yang maksimum.

iaitu baja b organik k dan baja kimia k c.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Apakah A mak ksud dan pro oses transp pirasi Apakah A kepe entingan tra anspirasi ke epada tumbu uh-tumbuha an Pembajaan Selain medium tanaman n yang se esuai. Membaja dilakukan d 2-3 minggu sekali s dengan kadar ya ang disyork kan. a. KAE EDAH PEMBIAKAN ME ENGGUNA AKAN KERATA AN BATANG G LEMBUT DAN KAYU U KERAS Pokok yang boleh dibiakkan d menggunak kan kaedah h keratan batang lem mbut ini te ermasuklah Scindapsu us atau Sireh Puteri. Tr radescantia. pokok p juga me empunyai pe embajaan yang y sempu urna dan sesia untk pembesarann nya. Hedera se erta banyak k lagi. b. Dua jenis baja b diguna akan. air dan d cahaya a yang me encukupi. Bahan yan ng diperluka an adalah: a) Bebera apa keratan n batang po okok berken naan (Scind dapsus) sep panjang lebih kurang 1 kaki b) Guntin ng pokok ata au 'sekateu ur' c) Bekas s tanaman d) Medium pasir sun ngai e) Plastik k atau bekas lutsinar . Membaja dilakukan d u untuk memb bekalkan an nak benih dengan d nutr rien yang le engkap dan mencukup pi.

Jika terdapat akar udara yang tumbuh di buku keratan. Tunas serta akar baru akan tumbuh dalam masa beberapa minggu. Air perlu ditukar setiap minggu bagi mengelakkan pereputan 3) Pasir sungai adalah medium terbaik untuk pembiakan menggunakan keratan batang kerana ia mempunyai pengudaraan dan saliran yang baik. 2 Potong pokok Scindapsus di bawah buku batang dan pastikan sekurang-kurangnya dua buku bagi setiap potongan. Sapukan hormon penggalak akar di bahagian buku dan akar udara. Goncang sedikit bekas tanaman untuk memadatkan sedikit medium bagi menyenangkan pertumbuhan pokok. Apabila pertumbuhan batang menjangkau melebihi lima ruas. bersih serta tidak menghalang pertumbuhan akar baru 4) Menutup bekas tanaman dengan plastik lutsinar bagi . Selepas itu anda bolehlah mula membajanya dengan baja kandang (najis ayam atau kelawar) atau baja kimia berwarna hijau untuk pertumbuhan daun dan batang yang cepat. jangan dipotong kerana akar ini akan mencepatkan pertumbuhan tunas baru. Buangkan daun di buku paling bawah bagi mencepatkan pertumbuhan tunas baru dan mengelakkan pereputan batang. 1) Kaedah pembiakan cara di atas juga sesuai untuk pokok berkayu keras seperti pokok bunga raya dan bunga kertas tetapi batangnya dikerat secara menyerong di bawah bahagian tumbuhnya daun bagi menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk mencepatkan pertumbuhan akar dan tunas baru 2) Medium air dan jeli boleh juga digunakan untuk pembiakan cara ini tetapi hasilnya kurang memuaskan berbanding pasir sungai. 4 Siram medium dan letakkan bekas tanaman dalam plastik atau bekas lutsinar serta di tempat teduh. ratakan. tanam keratan batang tadi sehingga medium menutupi buku batang yang paling bawah sekali dan padatkan medium di sekeliling batang keratan. anda bolehlah memindahkannya untuk ditanam sama ada dalam beg politena atau pasu cantik menggunakan medium tanaman untuk pokok berpasu. 3 Buatkan beberapa lubang bagi memenuhi setiap ruang medium tanaman.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN f) Hormon penggalak akar g) Air siraman Kaedah pembiakan: 1 Sediakan bekas dan medium tanaman dengan memasukkan pasir sungai ke dalam bekas tanaman sehingga dua inci ke paras bibir bekas.

Letakkannya di tempa at teduh bag gi menyesua aikannya de engan pasu u dan mediu um yang ba aru.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN mengekalk kan kelemb bapan dan mencepatk kan pertum mbuhan aka ar dan tunas baru pokok k KAED DAH PEMBI IAKAN BEL LAHAN DAN N PEMBAHA AGIAN RUMPUN ng boleh dib biakkan menggunakan kaedah ini i ialah Sans sevieria (lida ah jin). Pokok yan Caladium (keladi) dan n sebagai-n nya. Ta anam rumpu un ini dalam m bekas ta anaman den ngan mediu um yang ba aru. 3 Gunak kan tangan atau cangk kul serta pis sau untuk memotong m rumpun pokok kepada a beberapa rumpu un kecil. Chlo orophytum. Selepas s seminggu bolehla ah diberi ba aja dan dilet takkan di te empat yang sesuai untu uknya. In ni bertujuan bagi melembutka m an medium tanaman serta s memu udahkan kerja-kerja mengeluarka an tanaman berken naan daripa ada pasunya a. Keluar rkan rump pun tanaman tadi d daripada pasunya se ecara perla ahan bagi menge elakkan rum mpun pokok k terjatuh ke e tanah. KAE EDAH PEMBIAKAN LE ENTURAN BATANG B ATAU A RANT TING . Kaedah pe embiakan: 1 Siram air atau ren ndam pasu tanaman berkenaan di d dalam air bertakung seketika. 2 gkan pasu dengan pe ermukaanny ya ke bawa ah dan hen ntakkan per rmukaan pa asu di atas Pusing permu ukaan yang g keras se ecara perlahan bagi memaksa rumpun po okok keluar daripada pasunya. Pokok k akan s segera tum mbuh segar selepas air disiram serta disemb bur ke daunnya.

BIAKAN CA ARA MENGE ETUT KAEDAH PEMB . 3 Apabila didapati tumbuh daun baru yang menunju ukkan poko ok berkenaa an sudah boleh b hidup an sendiriny ya. kerat bat tang atau ra anting tadi di d bahagian bawah h tempat ia a berakar untuk u mem misahkannya a dari poko ok asal dan tanam dalam pasu denga an medium yang y sesua ai untuk pok kok berkena aan. 2 Setela ah berakar. pokok k lelabah (Chlorophytum C m comosum m) dan sebagainya. Kebanyakan pokok men njalar boleh h dibiakkan dengan ka aedah ini. Siram dan beri baja b bagi menggalakk m kan batang pokok ber rakar dan boleh b tumbuh dengan sendir rinya. Kaedah 2: 1 2 Lentur r terus ke da alam mediu um tanaman n dalam pas su.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Pokok yan ng boleh dibiakkan menggunaka m an kaedah ini ialah Scindapsus. panjangnya a kira-kira setengah inc ci. potong bahagian b ba awah tempat yang berakar untuk k memisahk kannya dari denga pokok induk dan terus t hidup sebagai po okok baru. Kaedah Pe embiakan: Kaedah 1: 1 dalam air untuk mera Lentur rkan batang g atau ranting pokok berkenaan b angsang pe ertumbuhan akar b baru. S Tradescan ntia.

bunga raya a dan sebag gainya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN ng boleh dibiakkan d m menggunaka an kaedah ini ialah pokok p berb batang kera as berkayu Pokok yan seperti bun nga kertas. 2 Medium m tanaman yang basah untuk me enggalakkan n pertumbu uhan akar diletakkan d d sekeliling di keratan n tadi. bolehlah dipotong ba ahagian berkenaan di bawah tempat bera akar tadi un ntuk ditanam m dalam me edium tanam man yang sesuai s untuk knya. Sela ang bebera apa minggu u. Terdapat tiga t kaedah menyediak kan medium m tanaman untuk u meng getut: Kaedah 1: . 3 Balut m medium tanaman deng gan plastik yang lutsin nar dan ikat t di kedua bahagian h hujung atas dan bawah denga an tali rafia supaya me edium tidak k jatuh dan wap air tid dak terkelua ar daripada medium m tadi. 4 Apabila a akar sudah panjang g kira-kira satu inci. Kaedah Pe embiakan: 1 Pokok d dilukakan atau a dipoton ng kulit seke eliling rantin ng atau bata angnya. akar aka an tumbuh di bahagia an yang dip potong tadi kerana pokok menggunaka an bahan makanan daripada medium m ta adi dan merangsang m pertumbuhan akar r.

.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 2 bahagian n tanah per roi : 1 bahag gian bahan organik Kaedah 2: 4 bahagian n habuk pap pan : 2 bahagian baja organik Kaedah 3: Lumut sph hagnum moss atau sab but kelapa le embap TIPS 1) Untuk m mencepatk kan pertumb buhan akar r. Kaedah ini tidak me enjanjikan anak a pokok yang tumbu uh akan me enyerupai ke eseluruhan pokok indu uknya. bancuhan medium me estilah peka at dan mele ekit KA AEDAH PEMBIAKAN MENGGUN M NAKAN KER RATAN DAU UN Pokok yan ng boleh dibiakkan d m melalui kae edah ini ia alah Sansev vieria. Beg gonia Pepe eromia dan sebagainy ya. sapukan hormon pe enggalak akar a di bah hagian atas s keratan tut t 2) Bagi m memastikan n medium senang lek kat di baha agian yang g dilukakan n atau dipo otong tadi. Kaedah pe embiakan: 1 Kerat daun d pokok k berkenaan n kepada be eberapa keratan kecil.

m segera da alam medium tanaman n yang sesuai untuknya a. kan anak su ulur berkena aan daripad da induknya a dengan menggunaka an tangan at tau gunting . g beberapa a minggu. h daun pok kok yang sudah mata ang dan de ewasa untuk 1) Pilih men ndapatkan pertumbuha p an anak po okok dengan n cepat dan subu ur 2) Gun nakan gunt ting pokok k yang taj jam untuk memotong g deda aun yang dipilih b bagi mend dapatkan hasil yang g mem muaskan K KAEDAH PEMBIAKAN N MENGGU UNAKAN SU ULUR ANAK K ng boleh dib biakkan men nggunakan kaedah ini ialah pokok k Orkid. embiakan: nya sulur anak a akan keluar dari i sisi pokok k induk yan ng menyerupai pokok k induknya. dan tutup pasu sema aian dengan n plastik lutsinar dan le etak di tempat teduh. apabila a ana ak pokok telah t tumbu uh pindahkan dan tan nam dalam m tanaman n yang sesuai untuk po okok berken naan. gkan serap pat mungkin n ke arah pokok indu uknya dan seboleh-bo olehnya bia ar terdapat t t akar untuk knya mula tu umbuh send diri. .R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN kan hormon n penggalak k akar di ba ahagian baw wah keratan tadi dan tanam dala am medium sungai. Bro omeliad dan n Episcia. Kaedah ini kan bagi mengekalkan m n kelembap pan medium m tanaman dan keada aan sekeliling keratan bagi mence epatkan pertumbuhan anak pokok k yang baru u.

Tegetes dan sebagai inya. Celosia dan sebagainya yang diimport dari luar ne egara boleh h dibeli di pusat p tanam man. sapukan sedikit s horm mon pengga alak akar di d bahagian bawah hnya untuk mencepatk m kan pertumb buhan akar 2) Jangan biarkan medium m tan naman keri ing kerana ini akan membantutka m kan pertumb buhan akar r baru a anak pokok berkenaan KAED DAH PEMBIAKAN MEN NGGUNAKA AN BIJI BENIH DAN SPORA S Banyak po okok hiasan n berbunga boleh dibiakkan menggunakan biji benih sep perti Balsam m. Cosmos. s Pok kok dari benih b ini tidak t akan mengeluar rkan biji un ntuk tanama an seterusn nya. Biji yang baru ha arus dibeli untuk u pemb biakan dan penanama an pokok bunga b ini seterusnya.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN 1) Untuk sulur anak k yang tida ak berakar. Biji in ni hanya da apat diguna akan untuk k menanam pokok be erkenaan untuk u satu musim sahaja. Manakala kaedah pembiaka an cara spo ora hanya berlaku b kep pada pokok k hiasan jenis paku pak kis sahaja. Biji benih h halus . Kaedah pe embiakan biji benih Biji Fl Biji benih F Fl untuk pok kok berbunga semusim m seperti Pe etunia. Zinn nia. Ikuti kaeda ah penyem maian dan penjagaann nya seperti panduan y yang tertera a di pek biji.

Biji benih k kasar 1 Tanam m dua biji benih b dalam m satu lubang dengan jarak 10 sentimeter s d antara sa di atu dengan yang lain dan se edalam leb bih kurang dua kali diameter bijinya. kaed dah penyemaian dan penjagaan nnya adalah h seperti ber rikut: 1 Sediak kan medium m tanaman yang berse esuaian unt tuk menyem mai biji benih dalam ni isbah 2:1:1 (Tanah h loam:Bahan organik:Pasir su ungai). Ini bermakna air siram man dan perlindunga p cahaya a matahar ri secara perlu p dikur rangkan be eransur-ans sur supaya a anak po okok dapat t menye esuaikan dir ri dengan ke eadaan seb benar di per rsekitaranny ya. Unt tuk semaia an biji yan ng halus anda a perlu menca ampurkan biji b berkena aan dengan pasir halu us dalam nisbah 1:5 (B Biji benih:P Pasir halus) supaya a kerja men naburnya da apat dilakuk kan dengan n mudah. Kekalk kan kelemb bapan mediu um dengan n meletakka an bekas tanaman di dalam d beg p plastik atau bekas tertutup la ain. 2 Taburk kan campu uran biji ben nih dan pa asir tadi di atas permu ukaan medium tanaman dengan rata. Spora pok kok paku di bawah dau unnya yang boleh diliha at dengan mata m kasar Spora . Apabila anak be enih telah tumbuh.R RBT 3104 TEKN NOLOGI TANAM MAN SAYURAN N DAN HIASAN Bagi biji b benih halus s yang did dapati dari pokok tana aman temp patan. eloklah h anak poko ok dikerask kan terlebih dahulu n daripada u bagi men ngurangkan renjatan. 4 Siram medium tanaman dan letakkan bekas semaian di tempat teduh. t bu uangkan beg plastik tadi untuk k pertum mbuhan ana ak benih set terusnya. 4 Apabila anak pokok telah tumbuh t em mpat helai daun. Seba aiknya ditan nam dalam garisan yang lurus. d boleh hlah dipindahkan untu uk ditanam dalam bekas yang tetap untuknya. 3 Kemud dian taburk kan satu lap pis medium m tanaman yang nipis di atas cam mpuran biji benih tadi bagi m menutupinya a. Seb belum dipind dah. 2 3 Kambu us biji benih h dengan medium m tana aman dan kejapkannya a dengan jari.

5 Selepas sebulan iaitu apabila anak pokok telah besar sedikit. paku tanduk rusa dan sebagai-nya. Anak benih yang dicambah secara semula jadi ini boleh diambil untuk ditanam sebagai pokok hiasan 2 Fikirkan beberapa jenis paku pakis yang boleh juga dibiakkan menggunakan kaedah pecahan rumpun. bolehlah dipindahkan untuk ditanam dalam bekas tanaman yang lebih besar. . Kembangkan lumut tanah gambut atau span dengan menyiram air ke atasnya.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Hanya pokok paku pakis sahaja yang boleh membiak menggunakan spora yang biasanya tumbuh di bawah daun atau frondnya. Kaedah pembiakan menggunakan spora adalah seperti berikut: 1 2 Pilih daun yang sihat dan mempunyai banyak spora yang telah matang. 3 Taburkan spora tadi di atas lumut tanah gambut atau span dan letakkannya dalam beg plastik. 4 Apabila terdapat tunas anak berwarna hijau mula tumbuh. buatkan lubang di sekeliling beg plastik untuk peredaran udara supaya anak pokok cepat tumbuh. Biasanya spora dapat dilihat dengan mata kasar di bawah daun walaupun ianya agak halus. ikat hujungnya untuk mengekalkan kelembapan. Letakkannya dalam beg plastik lutsinar dan goncang daun tersebut. 1) Di negara kita ini terdapat banyak paku pakis membiak di dalam hutan dan juga di atas pokok kelapa sawit contohnya paku langsuyar. Spora berwarna perang akan gugur di dalam beg plastik tadi.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 8 PENANAMAN DAN PENYELENGGARAAN TUMBUHAN DALAM PASU ATAU BEKAS TANAMAN TUMBUHAN HIASAN    SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) KERANGKA TAJUK-TAJUK Bekas menanam Jenis dan ciri bekas Pemilihan dan penyediaan bekas Medium menanam Ciri medium menanam yang baik Bahan-bahan untuk penyediaan medium dan cirinya Jenis-jenis ramuan medium menanam Langkah-langkah penanaman Penanaman dalam bekas Penanaman di batas  KANDUNGAN ISI Penanaman Tumbuhan Hiasan ASAS TANAMAN POKOK DALAM PASU Terdapat perkara asas mengenai penanaman pokok hiasan dalam pasu yang perlu diikuti supaya pokok berkenaan dapat hidup dengan subur. .

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Pasu atau planter juga mampu mencantikkan tanaman. Air lebihan akan diresapi medium tadi dan dilepaskan ke udara. manakala pokok air seperti kiambang perlu ditanam dalam pasu yang boleh menakung air sebagai medium tanaman. ASAS TANAMAN POKOK DALAM BEKAS/PASU Bekas dan Tanaman yang sesuai: Pelbagai bekas tanaman seperti pasu atau planter pelbagai saiz dan bentuk boleh dipilih untuk disesuaikan dan digunakan dalam tanaman pokok hiasan. Lubang saliran air: Lubang ini penting bagi memastikan air siraman dapat mengalir keluar dan tidak menakung di dalam bekas atau pasu yang boleh mengakibatkan pereputan akar pokok dan akhirnya boleh mematikannya. Adalah tidak sesuai menggunakan pasu yan besar untuk tanaman yang semula jadinya kecil. Bagi mengelak ini terjadi. ringan dan rendah. Air takungan juga memudahkan pembiakan nyamuk Aedes. Tetapi pemilihan dan penggunaannya haruslah disesuaikan dengan jenis pokok yang hendak ditanam. air yang bertakung lama boleh menyebabkan akar pokok terendam dan boleh mematikan pokok. Umpamanya pokok tinggi seperti palma perlu ditanam dalam pasu yang tinggi serta berat yang diperbuat daripada bahan seramik atau tanah liat. Ruang air: Ruang ini perlu diadakan dalam ukuran dua inci dari permukaan atas pasu dan medium tanaman. Pokok menjalar pula seperti Scindapsus sesuai ditanam dalam pasu cetek. hamparan permaidani dan sebagainya. Namun begitu. Ianya hendaklah dibiarkan kosong supaya air siraman atau air hujan dapat bertakung seketika untuk proses penyerapan bagi membasahi keseluruhan medium tanaman. Bekas tanaman yang dipilih hendaklah berfungsi dan bersesuaian dengan pokok yang ingin ditanam selain untuk cantik sebagai hiasan. Begitu juga sebaliknya. . letakkan medium yang boleh menyerap air tersebut seperti sphagnum moss atau kertas surat khabar di dalam piring takungan air sebelum meletakkan bekas tanaman di atasnya. Piring Takungan Air: Bertujuan menakung lebihan air siraman agar tidak mengotori lantai. Terdapat satu kaedah di mana bekas takungan air boleh dijadikan bekas untuk membekalkan air kepada pokok bila diperlukan.

Pokok berpasu senang dialih untuk disesuaikan dengan suasana hiasan dalaman kediaman atau pejabat kita. batu kerikil. plastik. Ruang Sungkupan: Sebagai pilihan. lumut sphagnum moss. Medium Tanaman: Terdapat pelbagai medium tanaman yang boleh digunakan dalam penanaman pokok dalam bekas (Rujuk bab 2). jaring plastik dan sebagainya. Dengan meletakkan bahan sungkupan ini. hinggalah yang paling besar untuk tanaman pokok besar seperti pokok pinang merah di hotel-hotel dan premis perniagaan. . KENALl PASU Menanam pokok hiasan di dalam pasu adalah satu kaedah penanaman untuk ruang sempit seperti balkoni di rumah pangsa atau kondominium. Dengan mengikuti kaedah penanaman pokok hiasan seperti di atas. air atau kelembapan untuk pertumbuhan yang segar sentiasa. mayang bunga kelapa sawit dan sphagnum moss untuk menghindari kesan kekeringan medium tanaman dengan cepat disebabkan keterikan cahaya matahari terutama pada waktu tengah hari. gunakan bahan sungkupan seperti serat kelapa. seramik dan sebagainya. Bahan yang boleh digunakan untuk tujuan ini ialah serpihan pasu atau batu-bata pecah. Terdapat juga pasu yang dihasilkan khusus untuk tanaman tertentu seperti berikut: a Pasu orkid yang mempunyai lubang di sekelilingnya bagi memudahkan peredaran udara iaitu keperluan utama untuk akar orkid tumbuh subur. kekerapan siraman air boleh dikurangkan. Kaedah ini bertujuan mengawal pertumbuhan pokok supaya dapat mengekalkan nutrien. Insya-ALLAH tanaman hiasan anda akan hidup subur sentiasa seperti yang diidamkan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Lapisan penapis medium: Lubang saliran air bekas tanaman perlu ditutupi supaya medium tanaman tidak terkeluar bersama air siraman. medium tanaman akan sentiasa lembap dan akar pokok kekal sejuk untuk pertumbuhan pokok yang sihat sentiasa. Medium tanaman berasaskan tanah mestilah memudahkan air mengalir keluar serta tidak menakungkan air. Melalui kaedah ini juga. Manakala saiznya juga pelbagai dari sekecil-kecilnya untuk semaian anak benih. simen. Terdapat pelbagai jenis pasu tanaman yang dijual di pasaran diperbuat daripada tanah liat. serat kelapa.

c Self-watering pot iaitu pasu yang dapat menyediakan sistem pengairannya tersendiri untuk pokok bagi mengurangkan kekerapan siraman air. 2) Pilih bahan pasu yang bersesuaian dengan jenis tanaman. Panduan memilih pasu tanaman kita adalah seperti berikut: 1) Pilih saiz pasu yang sesuai untuk tanaman kita. Medium tanaman lambat kering kerana plastik tidak meresap air. d Pasu tanpa lubang di bawah dibuat khas bagi menakung air khusus untuk tanaman air seperti kiambang. Terdapat ruang roma yang . Biasanya bahan terbuang ini digunakan oleh masyarakat kampung zaman dahulu. keladi bunting dan sebagainya.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN b Pasu pokok bonsai dibina rendah bagi menyerlahkan akar pokok dan biasanya dihiaskan dengan lukisan seperti pokok buluh dan sebagainya. Ia kurang sesuai untuk pokok besar kerana ringan dan mudah tumbang. tin susu tepung dan teko lama boleh juga digunakan sebagai pasu tanaman. pokok besar perlu ditanam dalam pasu diperbuat daripada bahan seperti tanah liat yang berat dan tidak mudah tumbang. Biasanya ia digunakan untuk hiasan pentas. e Beg politena merupakan pasu sementara untuk menyemai anak pokok. 5) Ia perlulah menarik bentuknya dengan kemasan-kemasan corak yang cantik. Ia tidak mahal dan senang dicuci. Terdapat pelbagai warna pilihan dan reka bentuk unik. taman mini untuk pameran dan sebagainya. Selain berjimat. CIRI-CIRI PASU TANAMAN a Pasu plastik Ringan dan mudah mengangkatnya serta sesuai bagi pokok yang perlu kerap diubah kedudukannya untuk mendapatkan dedahan cahaya yang diperlukan. Ia susah untuk dicuci dan mudah pecah. Harganya mahal tetapi penampilannya lebih menarik. f Bahan terbuang seperti botol air mineral. ia juga boleh mengurangkan pembaziran bahan buangan yang boleh dikitar semula. boleh disesuaikan dengan hiasan dalaman. 4) Pastikan pasu mudah dibersihkan bagi mengekalkan pameran pokok yang cantik. Ia boleh juga digunakan untuk menanam pokok hiasan ringkas untuk diletakkan dalam bekas atau planter cantik. Contohnya. b Pasu tanah liat Berat dan mantap sesuai untuk tanaman pokok besar. pegaga air. 3) Pilih pasu yang mempunyai lubang di bawah untuk memudahkan air siraman keluar.

Oleh itu ketahuilah beberapa cara untuk menambah seri pokok tanaman kita itu agar nampak lebih berseri dan bergaya penampilannya untuk hiasan.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN memudahkannya meresap air keluar menyebabkan air siraman cepat kering dan perlu dikerapkan siramannya. KENALl BEKAS TANAMAN DAN KEGUNAANNYA Pokok boleh ditanam dalam pelbagai jenis pasu atau diletakkan dalam planter untuk menambah seri pokok berkenaan. Pokok yang pada asalnya ditanam dalam satu pasu yang suram serta malap warnanya atau ditanam dalam beg politena sahaja dapat disembunyikan dalam satu planter cantik yang boleh menambah seri penampilan pokok berkenaan. Selain daripada itu. Bekas tanaman. permaidani dan sebagainya. bekas ini juga berfungsi mencantikkan lagi pameran serta penampilan pokok hiasan. buluh dan sebagainya. Pokok yang ditanam dalam pasu atau bekas biasa akan menyerlah apabila diletakkan di dalam bekas tanaman berbentuk unik dan cantik. tembaga. Sementara penggunaan alas atau stand boleh menambah seri pokok hiasan kita. rotan. Biasanya bekas tanaman ini diperbuat dari bahan tembikar tanah liat atau seramik yang nampak seperti pasu tanaman tetapi tanpa lubang di bawahnya untuk menakung air siraman. Bekas tanaman ini berfungsi sebagai pengalas atau tempat takungan pasu tanaman berkenaan supaya air siraman tidak akan keluar membasahi lantai serta hamparan seperti tikar. . Ia boleh diselaraskan atau boleh disesuaikan untuk kesan ketinggian kepada pokok yang diperlukan dalam gubahan pokok hiasan taman mini dan sebagainya. planter dan stand Penggunaan bekas tanaman atau planter dan stand atau alasnya untuk mempamerkan pokok hiasan adalah idea yang bijak untuk menyerlahkan lagi penampilan pokok tanaman kita. Kini terdapat pelbagai bekas tanaman yang diperbuat dari bahan seperti plastik. bahan terbuang seperti bekas air mineral. Hiaskan bekas tadi dengan riben atau bahan lain yang boleh dibeli dari pusat kraftangan bagi mencantikkannya. Pada masa yang sama. teko atau cerek lama juga boleh dijadikan bekas tanaman.

membekalkan nutrien secukupnya dan seimbang bagi keperluan pokok. Campuran medium tanaman yang sesuai untuk setiap pokok yang ditanam adalah perlu bagi tujuan berikut:- i. pasir sungai dan bahan organik reput seperti najis ayam. tanah gambut (peat). memastikan pokok tumbuh menegak dan subur sentiasa. kepentingannya serta nisbah campuran yang sesuai untuk pertumbuhan setiap pokok yang ditanam. iv. memudahkan pertumbuhan akar bagi pembesaran pokok. iii. Setiap pokok memerlukan campuran medium yang berlainan bagi memastikan ia hidup subur seperti di alam semula jadinya. ii. Di antara medium tanaman yang biasa digunakan ialah medium berasaskan tanah seperti tanah gembur atau peroi (loam). .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Stand yang agak besar biasanya sesuai diletakkan di luar halaman rumah agar pokok hiasan nampak lebih menarik Pasu besar yang boleh juga dijadikan stand Adakalanya stand berwarna putih diletakkan di tengah-tengah pelamin untuk menambah seri hari persandingan Pelbagai saiz dan bentuk stand yang boleh anda dapati di kedai-kedai menjual pasu MEDIUM TANAMAN UNTUK POKOK HIASAN Topik ini akan menceritakan mengenai jenis medium. mengekalkan air atau kelembapan secukupnya untuk pertumbuhan pokok.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tanah Tanah gambut Pasir Bahan 69 .

Keperluan air kepada pokok bergantung kepada: 70 .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 9 PENJAGAAN TANAMAN HIASAN   SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Memerihalkan pelbagai kerja penjagaan tumbuhan hiasan  KERANGKA TAJUK-TAJUK Menyiram Membaja Menggembur Mencantas dan memangkas Kawalan rumpai. Ia memenuhi semua sel daun. Proses fotosintesis adalah proses pembinaan makanan oleh tumbuhan berklorofil menggunakan bahan seperti cahaya. perosak dan penyakit Pemasuan semula  KANDUNGAN ISI Penjagaan Tanaman Hiasan KEPERLUAN AIR PADA POKOK TANAMAN Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi di mana melalui proses ini. ranting. bunga dan seumpamanya. pokok disejukkan terutama pada hari panas terik. mineral. batang. air dan sebagainya. Ia juga diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman seperti campuran tanah ke seluruh bahagian pokok terutama daun untuk proses fotosintesis.

Begitulah sebaliknya pada musim panas atau kemarau. Ini kerana air mudah menyerap dan kering dengan cepatnya. Keperluan air di antara satu pokok dengan yang lain adalah berbeza dan boleh dikategorikan seperti berikut: a b Pokok berdaun besar memerlukan kelembapan sentiasa. c Kelembapan udara mengikut musim: Udara menjadi lembap pada musim hujan dan keperluan pokok pada siraman air adalah berkurangan. Kaedah siraman untuk pokok adalah seperti berikut:- Kaedah 1: Siraman dari atas terus ke medium tanaman sehingga air mengalir keluar dari lubang di bawah pasu.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN a Saiz pasu dan saiz tanaman: Lebih besar pasu dan tanaman anda. Namun begitu. 71 . Air hujan adalah contoh terbaik air siraman kerana ia mengandungi nutrien yang diperlukan oleh pokok. c Pokok yang perlu dijarakkan tempoh siramannya. Contohnya kaktus yang hanya perlu disiram sekali seminggu bagi disesuaikan dengan keadaan habitat semula jadinya iaitu di padang pasir. air paip juga boleh digunakan secara terus atau dibiarkan semalaman dalam bekas sebelum ia digunakan. lebih banyak air dan kekerapan siraman diperlukan. b Jenis pasu: Pasu jenis tanah liat memerlukan banyak siraman air. lebih sejuk dan dihasilkan secara semula jadi. Kaedah ini dilakukan bagi mengurangkan kandungan klorin dalam air tersebut bagi mendapatkan kesan terbaik seperti air hujan kepada pertumbuhan pokok. Pokok di mana medium tanamannya perlu dibiarkan kering dahulu sebelum disiram semula.

maka itu menandakan pokok berkenaan perlu disiram POKOK Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis iaitu proses kimia bagi memproses makanan untuk pertumbuhan pokok. Kuantiti cahaya yang diperlukan 72 . Biarkan medium tanaman meresapi air hingga ke permukaannya. keperluan ini akan diterangkan secara terperinci dalam Bab 6 nanti.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Kaedah 2: Rendamkan pasu tanaman seketika dalam bekas air bertakung sehingga menenggelamkan hampir seluruh bahagian pasu dan elakkan air daripada memasuki bahagian atas pasu. kekerapan siraman dan kaedah siraman yang diperlukan oleh setiap pokok yang ditanam agar sentiasa subur. 2) Kaedah terbaik untuk mengetahui sama ada pokok memerlukan air siraman atau tidak ialah dengan menggunakan jari telunjuk atau pensel dan dicucuk ke dalam medium tanaman sedalam kira-kira 1 inci. 1) Elakkan daripada terlalu lebihkan siraman air pada pokok tertentu yang boleh mengakibatkan akarnya terendam. Oleh itu. Kaedah 3: Menyemburkan air ke daun dapat mengekalkan kelembapan dan menyegarkannya terutama pada musim panas bagi pokok yang memerlukan kelembapan sentiasa seperti pokok Tradescantia. adalah mustahak bagi kita untuk mengetahui amaun. Kaedah ini sesuai bagi pokok yang sensitif kepada siraman dari atas seperti pokok kaktus. Kemudian angkat pasu dan biarkan air mengalir keluar dari bawah pasu. Jika didapati hujung jari atau pensel berkenaan kering. Scindapsus atau Sireh Puteri dan sebagainya. reput dan mematikan pokok berkenaan. Insya-ALLAH.

Tanda pokok yang terdedah kepada cahaya berlebihan ialah: a) Daunnya menjadi layu bermula dari hujung dan seterusnya kelihatan melecur. Tanda pokok yang kurang dedahan kepada cahaya pula ialah: a) Pertumbuhan bunganya tidak mekar atau kudup kering dan layu sebelum kembang. pokok akan mati. b) Semua daunnya menjadi bergulung dan melengkung. Secara umumnya. Jaring ini boleh dibeli dari pusat tanaman atau kedai hardware. Pada asasnya ia dibahagikan kepada tiga jenis dedahan seperti berikut:- 1 Dedahan kepada 100% cahaya matahari atau panas terik.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN berlainan di antara satu pokok dengan yang lain. Terdapat juga pokok yang begitu tahan lasak dan boleh hidup subur sama ada didedahkan pada cahaya matahari terik atau dibiarkan di tempat teduh. Biasanya pokok berbunga memerlukan dedahan sebegini untuk menggalakkan pertumbuhan bunga yang banyak dan cantik tetapi pastikan ia juga diberikan baja pembungaan yang secukupnya. kita boleh perhatikan tanda-tanda kesan cahaya kepada pokok. tidak bermaya serta menjadi layu. Jika dibiarkan. b) Daunnya akan menjadi kekuningan. 2 Dedahan kepada 50% cahaya matahari di mana pokok perlu diletakkan di bawah lindungan pokok besar atau jaring hijau atau hitam. Segera pindahkan pokok berkenaan ke tempat yang lebih teduh atau redup. Contoh pokok sebegini ialah spesies dari genus Sansevieria atau lidah mak mertua atau lidah jin. 3 Dedahan kepada keadaan yang redup atau teduh seperti di dalam rumah atau pejabat. 73 . c) Warna daun dan bunganya menjadi pudar.

tidak bermaya dan senang dijangkiti penyakit. Pokok berbunga memerlukan sedikit cahaya langsung manakala pokok yang menyimpan air memerlukan banyak cahaya KEPERLUAN PEMBAJAAN UNTUK POKOK TANAMAN Selain medium tanaman yang sesuai. air dan cahaya yang mencukupi. kelihatan kurang sihat. Oleh itu pindahkan pokok ke tempat yang lebih bercahaya. 74 . pokok juga memerlukan pembajaan yang sempurna dan sesuai untuk tumbesarannya. ia akan bertukar menjadi hijau pada keseluruhannya. Eloklah ianya diubah ke tempat bercahaya bagi mengekalkan kesuburannya. 3) Jangan ubah pokok ketika ia sedang berbunga kerana ini akan membantutkan pertumbuhan bunganya atau bunganya akan menjadi layu tiba-tiba dan terus gugur 4) Pokok berdaun beraneka warna memerlukan lebih cahaya berbanding pokok berdaun hijau. Dalam proses penanaman pokok dalam pasu atau bekas lain atau tanaman di atas tanah.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN c) Batang pokoknya menjadi kurus dan panjang. 1) Pilih pokok yang hanya memerlukan sedikit dedahan cahaya untuk ditanam di dalam rumah atau pejabat 2) Jangan biarkan pokok berpasu tumbuh lama pada tempat yang kurang bercahaya. Ini dilakukan bertujuan untuk membekalkan segala nutrien dan mineral untuk pertumbuhan pokok berkenaan. d) Bagi pokok jenis variegated yang biasanya terdapat corak keputihan di permukaan daunnya. medium tanaman perlu dicampurkan dengan baja organik (baja kandang) seperti najis ayam atau yang telah diproses.

pemba ajaan seteru usnya adala ah perlu unt tuk mengek kalkan kesu uburan poko ok man. Mer rah untuk pembungaan p n yang lebat dan biru u pula untu uk menghasilka m n buah yang g banyak da an berkualitii tinggi. Baja in ni boleh me enyebabkan bahagian y yang terkena a-nya seper rti batang. Di pas saran terdap pat pelbagai jenis baja y yang dijual sama ada b baja kandan ng tanam (orga anik) yang siap diproses atau baja ki imia. Ia m mudah digun nakan melalu ui la arutan dalam m air siraman n yang boleh h disiram ata au disembur r terus ke po okok. Baja B jenis in ni juga di datangkan d dalam d berba agai warna dan kegun naannya jug ga seperti s garam m larutan. Awas jik ka menggunaka m an-nya untuk k membajai pokok hias san kecil ya ang ditanam m dalam pas su atau a bekas lain.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN un begitu. 2 Baja B bijian Baja B ini se esuai untuk pokok be esar sepert i pokok bu uah-buahan. ntaranya ada alah seperti berikut:b Di an 1 Garam G laruta an air Baja B jenis in ni didatangkan dalam warna w terten ntu seperti h hijau untuk pertumbuha an daun d yang subur. b ranti ing atau dau un cepat me elecur dan boleh mema atikan pokok berkenaan n. baja b ini hany ya boleh be ertahan sela ama lebih ku urang tiga b bulan sahaja a. 3 Baja B cecair 7 75 . Namu Oleh itu.

RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN Baja B jenis ini didatangkan dalam ben ntuk cecair d dan senang digunakan ia aitu dibancu uh te erus dengan n air untuk disiram atau disembur d pa ada pokok. Sangat sesuai untu uk mereka m yang g sibuk bekerja tetapi ha arganya agak k mahal. ro os dan seba againya. Ianya mudah h. pokok ai ir. ia anya baik un ntuk pertum mbuhan poko ok dan d lebih me esra alam. kaktu us. 5 Slow S Release e Fertilizer Sejenis S baja yang didata angkan dalam m bentuk ya ang mudah d digunakan s seperti bentu uk silinder s yan ng hanya perlu dicuc cuk ke da alam mediu um tanama an. 6 Baja B khas Baja B jenis ini diciptakan untuk poko ok tertentu s seperti baja orkid. bersih b dan ringkas r kera ana tidak pe erlu diberika an setiap ha ari. Baja organik jjuga boleh d diproses sen ndiri daripad da tu umbuhan se eperti rumpu ut. Ia aka an mengeluarka m an baja seca ara perlahan n melalui air r siraman se etiap hari. 7 Lain-lain L jenis baja 7 76 . ba ahan dapur terbuang se eperti lebiha an sayur da an sebagainya. daun. s Selain boleh menjimatk kan wang. 4 Baja B organik Biasanya B ia siap diprose es untuk menghapus-ka an baunya ya ang busuk d dan diperbua at daripada d najis ayam dan n kelawar.

8 Hormon H peng ggalak akar Selain S baja a.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN Terdapat T jug ga baja yan ng terus dic campurkan dengan pe enggalak tum mbuhan ata au hormon. P 18. au apa pun jenis baja yang digunakan. h uns sur surih (tra ace element t). pokok juga merlukan mem hormon p penggalak akar untu uk mempercepa m atkan pertum mbuhan aka ar terutama untuk kerat tan batang yang baru d di ta anam. ma aka ia adala ah khas untuk penge eluaran buah yang bany yak serta be rkualiti tingg gi. Jika kand dungan nitro ogennya tinggi. Ini perlu bagi p pertumbuhan pokok yan ng diinginka an selain n mengelakkan pokok layu l dan ma ati akibat m melebihi ama aun dan kek kerapan yan ng disyo orkan di pek baja yang digunakan. fosfat (P P) dan kalium m Biasa (K) seperti N 13. bermak kna ia adala ah khas untuk pertumbuhan dau un. ber rmakna ia s sesuai untu uk Seba pertumbuhan akar dan bung ga. past tikan anda mengikuti arahan yan ng Wala terda apat pada pe ek baja berk kenaan. aliknya jika kandungan fosfatnya pula yang tinggi. K 25. Manaka ala jika kada ar kaliumnya a tinggi. anya pada pek p baja aka an dicatatkan n kandunga n nitrogen ( (N). Ba ancuhan ini juga boleh dicampurka an air da dengan racun serangga dan ubat penceg gah jangkita an penyakit d dan kulat. 7 77 . kan kerana s sifatnya yan ng boleh dila arutkan dalam m Baja garam larutan lebih mudah digunak an disiram atau a disemb bur terus ke e pokok. Aloe vera a atau asid humik untu uk menggala ak dan d memper rcepatkan pe ertumbuhan pokok hiasa an.

ediakan pasu u seperti bia asa dan isika an serpihan pasu 1/4 asu dan med dium campur ran setengah pasu. keluarkann nya segera d dan siramka an an air. 1. Baja bijian juga tida ak ah terpercik keluar apab bila disiram air a terutama jika menggunakan hos atau paip a air an tekanan air yang kua at. Gemb bur tanah selepas m melakukan p pembajaan. masukka an beberapa a biji baja da an tutup semula denga an ukaan medium tanama nya siram bagi mendap patkan kesa an segera. Seterusn h mengelakk kan kejadian n melecur jik ka terkena ba ahagian pok kok. rend dam dalam r semalaman n. Berhati-ha ati melak kukannya ag gar akar po okok tidak dicederakan. Selepas itu u. b Jika gunakan g pas su baru. Sebaiknya siram dahul lu r bagi meny mediu um tanaman n dengan air yegarkan po okok sebelum m dilaku ukan pembaj jaan seterus snya -cara Pema asuan Semu ula unakan pasu u lama atau baru.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN k baja bijian n. Jika J terkena a. Janga an lakukan pembajaan n pada po okok yang layu keran na kesan nnya boleh terus t memat tikan pokok. cu uci asu hingga bersih. siram m bagi mema astikan baja dapat mere esap terus k ke akar untu uk seger ra digunakan n oleh pokok k 2. kita perlu berhati-hati mengguna akannya bag gi mengelak kkan kejadia an cur daun. Jikan gunakan pa asu lama. C Cara ini jug ga um tanaman. ba atang dan se ebagainya. dah terbaik mengguna akan baja bijian ialah h dengan m mengorek l lubang pad da an. 7 78 .

Hentak kkan pasu pe erlahan-laha an supaya m medium me endap. Padatkan mediu um di sekelilling akar.RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN N DAN HIASAN 3. Se elepas lebih kurang 1 jam m keluarkan n pokok dari pasu . Ta anam sepert ti biasa. Ba ahagian akar dan tanah yang tingga al bolehlah d ipotong da alam bentuk segi empat atau bulat menggunaka m an pisau atau u pa arang.rebah ata au pusingka an pasu dan ketuk bibir pasu p perlaha an-lahan su upaya tanah dan pasu te erpisah. Ca antas mana-mana bahag gian tumbuh han yang tida ak dik kehendaki. pasu p dan aka ar. Seban nyak mana yang y perlu dibuang d berg gantung ke epada keada aan pokok. Siramkan pokok yang dicantas. Letakan di bawah tedu uhan selama a se eminggu seb belum dikelua arkan ke tem mpat biasa. 6. buru uk. Siram pokok secukupnya. 5. berpenya akit atau ter rkeluar dari bentuknya. 7. yang pen nting akar uta ama tidak ro osak. Kem mudian pega ang pangkal po okok dan tarik keluar per rlahan-lahan n. 7 79 . 4. seperti s rantin ng mati. Potong juga a akar yang t terkeluar da ri lub bang saliran n. Ca antas bahag gian akar yan ng berserabu ut dan tidak dikehendak ki. s . Ta ambahkan medium m sehin ngga sama paras p denga an pangkal po okok.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 10   REKA CIPTA LANDSKAP SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Menyediakan reka bentuk landskp dan melaksanakan projek landskap yang telah dirancang  KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai seperti contoh di bawah) Merancang dan melakar rekabentuk landskap Pelaksanaan projek  KANDUNGAN ISI Landskap Landskap ialah pembangunan sesuatu kawasan bila dilihat dalam bentuk rupabumi dan ciri-ciri kawasan di sekitarnya. Ia mencerminkan sistem yang dinamik. ugama. Elemen-elemen landskap adalah seperti berikut: 1) Tambuh-tumbuhan 2) Struktur binaan 3) Air 4) Hidupan . Merancang dan Merekabentuk Perancangan dan merekabentuk adalah merupakan salah satu aktiviti utama dalam landskap. Landskap berbeza mengikut ciri-ciri kebudayaan. Reka bentuk landskap ialah penyusunan elemen-elemen yang perlu ada di sesuatu kawasan menurut prinsip-prinsip reka bentuk. semula jadi dan sosial. iklim dan kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan oleh manusia.Manusia atau haiwan 5) Topografi 1. Ia adalah untuk menentukan supaya pembangunan sesuatu kawasan dapat memenuhi kemahuan pengguna mengikut reka bentuk yang sesuai. Tumbuhan-tumbuhan 80 .

b) Ianya tahan lasak dan kurang penyenggaraan. Air boleh direka bentuk sebagai air terjun. air pancutan. c) Ianya mudah dibentuk kepada bentuk-bentuk yang dikehendaki. Disamping itu ia boleh menambahkan aktiviti kepada kawasan-kawasan rekreasi. Ia boleh digunakan untuk mengambil tempat tumbuh-tumbuhan. Faktor-faktor yang perlu diberi perhatian dalam menggunakan struktur binaan ialah kesesuaian penggunaan. lembah lurah dan curam landai. tumpuan. berubah dari satu masa ke semasa. kolam dan sebagainya bagi kesesuaian tempat dan juga kehendak pengguna.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Tumbuhan-tumbuhan memainkan peranan yang penting dalam landskap kerana tumbuhan adalah satu-satunya elemen yang dinamik. 2. 4. tenteram dan perasaan yang berlainan dari masa ke semasa. 81 . 3. Dari itu struktur binaan digunakan kerana: a) Ia mempunyai ciri-ciri yang tidak terdapat pada tumbuhan. Komponen rupabumi adalah seperti gunung-ganang. Topografi Rupabumi memain peranan penting dalam landskap kerana elemen ini boleh disesuaikan dengan reka bentuk sesuatu jenis landskap. warna dan tekstur. Makhluk Alam (Manusia dan Haiwan) Manusia dan haiwan merupakan elemen yang dapat menentukan kejayaan pada sesuatu rekaan dan gubahan landskap dengan menghidupkan suasana kawasan tersebut. Struktur binaan Struktur binaan adalah bahan yang dibina oleh manusia untuk tujuan tertentu. bagi memberi keanekaan. Tambuhan juga memberi suasana yang nyaman. bukit-bukau. 5. Air Air merupakan elemen reka bentuk yang boleh memberi perasaan pada satu-satu rekaan atau gubahan dalam landskap. keselamatan pengguna dan kerja-kerja penyelenggaraannya. Gubahan dan aturan tumbuhan dalam landskap dikenali sebagai reka bentuk taman.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Kategori Landskap Landskap dikategorikan mengikut asal kejadiannya seperti:

a. Semula jadi - hutan rimba, gunung, bukit, danau, air teIjun dan lain-lain. b. Buatan Manusia - Taman-taman rekreasi, plaza, halaman rumah, pejabat dan lain lain.

Jenis-jenis landskap ini dikategorikan mengikut fungsi tiap-tiap landskap, misalnya: a. Taman rekreasi dikenali sebagai landskap penyertaan (participatory landscape) b. Kawasan Perumahan dikenali sebagai landskap kediaman (residential landscape) c. Sekolah, Masjid, hospital dikenali sebagai landskap institusi (institutional landscape)

Landskap boleh dikategorikan juga mengikut peranan elemen-elemen dalamnya misalannya taman yang daya tarikannya ialah airnya dikenali sebagai landskap air (water scape). Landskap yang dipenuhi dengan elemen-elemen struktur binaan landskap ini dikenali landskap kejur (hardscape) dan sebaliknya jika dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai landskap lembut (softscape).

Elemen-Elemen Reka bentuk Dalam Tumbuhan

Di dalam gubahan elemen-elemen tertentu digunakan untuk mencapai kesan-kesan yang diingini. Elemen-elemen reka bentuk ini ialah garisan, bentuk, tekstur dan warna. Di dalam tumbuhan elemen-elemen ini boleh dilihat pada bahagian-bahagian tumbuhan seperti warna bunga, tekstur batang, bentuk individu ataupun sekelompok tumbuhan. Sewaktu menggubah dengan tumbuhan perhatian perlu diambil terhadap elemenelemen yang mungkin akan berubah dengan perubahan faktor-faktor luaran seperti masa, cahaya, kesuburan tanah dan sebagainya.

1) Garisan

Garisan merupakan penghubung di antara dua titik. Ia merupakan asas kepada elemenelemen reka bentuk. Garisan boleh menghasilkan bentuk bulat, empat segi tepat dan sebagainya. Garisan boleh jadi nyata ataupun tidak nyata. Garisan nyata benar-benar 82

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

wujud seperti garisan kapur di padang bola atau pun garisan pokok pagaran. Garisan boleh jadi tidak nyata apabila ianya wujud di dalam pemikiran kita seperti garisan yang wujud di dalam satu barisan tumbuhan ataupun garisan di antara sebaris tiang-tiang bendera. Garisan boleh menjadi abstrak, simbolik, berbentuk, bertekstur dan sebagainya.

Di dalam reka bentuk taman, garisan menjadi asas atau rangka kepada gubahan tersebut. Biasanya kita pemilih reka bentuk yang dipilih berbentuk geometri iaitu garisan yang kita gunakan berkeadaan 'rigid' memilih gubahan yang semula jadi dengan garisan yang digunakan adalah lebih 'fluid'. Garisan juga dapat digunakan untuk menghasilkan banyak kesan-kesan visual seperti mengarahkan pemandangan, mempercepatkan atau melambatkan pergerakan, menyambut atau menolak kedatangan, mewujudkan suasana yang stabil atau tidak stabil, mewujudkan tarikan dan bermacam-macam lagi. Dengan tumbuhan, garisan boleh diwujudkan melalui aturan penanam, tepi-tepian, tebing-tebing. Sementara itu garisan semula jadi batang dan dahan juga boleh digunakan.

2) Bentuk

Bentuk dilahirkan dari garisan yang melingkunginya. Terdapat bentuk dua dimensi (shape) dan bentuk tiga dimensi (form). Di dalam reka bentuk taman bentuk tiga dimensi (kita akan gunakan istilah 'bentuk' sahaja selepas ini), adalah penting dan selalu digunakan. Setiap jenis tumbuhan mempunyai bentuk semula jadi yang tertentu. Bentuk-bentuk ini termasuklah bulat, bujur telur, lonjong, tiga segi dan segi tiga terbalik, lampai, menjalar dan sebagainya. Selain dari itu bentuk-bentuk yang lebih geometrik boleh diperolehi dengan melakukan pangkasan. Di dalam reka bentuk taman bentuk semula jadi lebih diutamakan kerana ia akan mengurangkan kerja-kerja penyenggaraan.

Bentuk berbeza dari elemen-elemen lain, kerana memerlukan ruangan yang lebih. Oleh yang demikian akan menentukan kuantiti sesuatu ruangan. Sebagai misalan, bentuk lonjong memerlukan ruang yang lebih kecil dari bentuk bulat ataupun rendang dan lebih sesuai digunakan di ruang yang sempit. Di samping itu bentuk juga boleh memberikan beberapa kesan visual seperti meningkatkan ketinggian (bentuk lonjong dan payung), merendahkan ketinggian (bentuk bulat dan lampai), menarik perhatian (bentuk liar atau unik), memecahkan kelurusan tepian (bentuk menjalar dan lampai) dan seterusnya. 83

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

3) Tekstur

Terdapat dua jenis tekstur iaitu tekstur visual dan tekstur sentuh. Di dalam reka bentuk taman, tekstur visual memainkan peranan terpenting. Tekstur visual terbentuk dari perbezaan antara bahagian-bahagian gelap dan terang sesuatu tumbuhan. Oleh yang demikian, tekstur sesuatu tumbuhan bukan saja bergantung kepada saiz, bentuk, bilangan dan susunan daun-daun tetapi juga kepada keadaan cahaya, jarak dari pemerhati dan juga musim. Tekstur tumbuhan boleh disebutkan sebagai kasar, sederhana dan halus ataupun boleh juga dikategorikan sebagai berat, sederhana atau ringan.

Kesan-kesan visual yang terdapat pada tekstur termasuklah mengecil atau meluaskan suasana sesuatu ruang, menarik pandangan, menggalak-kan pergerakan, mengarah pemandangan dan seterusnya.

4) Warna

Warna adalah elemen yang paling popular serta amat berkesan di dalam sesuatu reka bentuk. Warna boleh kita bahagikan pada beberapa kumpulan seperti :

i) warna primer

- merah, kuning dan biru

ii) warna sekunder - terdiri dari campuran warna primer dan warna sekunder seperti biruhijau, merah-oren dan seterusnya.

Di dalam reka bentuk taman terdapat dua bentuk warna iaitu warna asas (warna latar belakang) dan warna tumpuan. Di samping itu pula penggunaan warna di dalam sesuatu gubahan boleh kita kelaskan sebagai monokromatik (guna satu warna sahaja), komplimentari (satu warna utama dan sedikit warna yang setanding) dan beraneka warna (penggunaan berbagai-bagai jenis warna). Warna juga dipengaruhi oleh cahaya, jarak di antara pemerhati dan objek dan kesuburan tumbuhan berkenaan.

Antara kesan visual warna termasuklah tarikan perhatian, menentukan suasana sesuatu 84

Keseimbangan formal (simetri) lebih sesuai digunakan pada gubahan yang geometrik sedangkan keseimbangan tidak formal (asimetri) lebih menarik dan sangat sesuai untuk gubahan yang berbentuk semula jadi. Untuk mewujudkan keringkasan. mengarah pandangan. teratur dan mudah difahami. Keseimbangan Manusia memang suka kepada keadaan yang stabil. 3. Terdapat dua jenis keseimbangan yang selalu kita gunakan di dalam gubahan iaitu keseimbangan formal dan keseimbangan tidak formal. menentukan saiz visual ruangan dan seterusnya. Susunan (order) dan kesatuan (unity) perlu diwujudkan untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman. Keringkasan Sesuatu gubahan hendaklah ringkas. Ini sesuai sekali dengan tabiat semula jadi manusia yang inginkan sesuatu yang mudah dikenali dan difahami. Keanekaan Keanekaan dapat mewujudkan daya tarikan kepada sesuatu reka bentuk bagi mengelakkan rasa jemu atau bosan. 2.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN tempat. Penumpuan 85 . 4. kita hendaklah memilih elemen-elemen atau benda-benda yang difikirkan sangat perlu sahaja di dalam reka bentuk. 1. Walau bagaimanapun penggunaan elemen-elemen yang terlampau banyak akan mewujudkan keadaan yang kucar-kacir (chaotic) dan lari dari prinsip pertama iaitu keringkasan. Keseimbangan dapat mewujudkan keadaan ataupun perasaan yang stabil. Prinsip-prinsip reka bentuk taman Prinsip-prinsip reka bentuk merupakan garis panduan untuk menggunakan elemenelemen bagi mewujudkan suatu gubahan yang berjaya. Beberapa elemen yang berbeza boleh digunakan untuk mewujudkan keanekaan dalam reka bentuk.

peringkat dari sesuatu elemen seperti untuk tekstur (kasar -.> ungu -> biru) dan begitulah seterusnya. pertalian saiz yang sesuai di antara reka bentuk dan pengguna menjadi penting.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Penumpuan merupakan titik tumpuan di dalam sesuatu reka bentuk. Turutan Untuk mewujudkan suatu gubahan yang menggabungkan (unified) pertalian di antara berbagai elemen adalah penting. rujukan skala: adalah manusia itu sendiri. Turutan adalah perubahan yang berperingkat . Untuk sesuatu reka bentuk yang dapat menyesuaikan pengguna. Biasanya hanya wujud satu penumpuan di dalam sesuatu reka bentuk dan ia merupakan bahagian yang paling menarik di dalam reka bentuk tersebut. Di dalam keadaan biasa di mana manusia adalah pengguna. tekstur yang kasar ataupun garisan-garisan yang bertemu disatu tempat. bentuk yang unik. Penumpuan boleh kita wujudkan dengan menggunakan warna yang menarik. 6. Skala juga dapat menentukan sama ada sesuatu gubahan itu akan mencapai kesatuan ataupun tidak.> sederhana -. 5. Secara kumpulan lakarkan satu rekabentuk landskap yang sesuai dengan tema yang dipilih 86 . Skala Skala wujud sebagai pertalian di antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dan juga dengan keseluruhan ruangan.> halus) ataupun untuk warna (merah -. Turutan boleh digunakan untuk menentukan pertalian ini ujud.

Jika pembelajaran itu bertujuan untuk membentuk psikomotor domain.RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN TAJUK 11 SINOPSIS PENERAPAN UNSUR PEDAGOGI Tajuk ini menghuraikan kaedah demonstrasi dalam pengajaran. Membuat huraian mengenai kaedah demonstrasi dan pembelajaran berasaskan kompetansi 2.1Kaedah Demonstrasi Demonstrasi adalah keadah mengajar di mana guru menunjukkan sesuatu kepada pelajar atau sekelompok pelajar. demonstrasi guru tadi perlu diikuti dengan 87 . Merancang dan melaksanakan sesi pengajaran mikro yang melibatkan kaedah demonstrasi Kerangka Tajuk 11. pembelajaran berasaskan kompetensi dan pentaksiran kompetensi Hasil Pembelajaran 1.

Ada beberapa perkara yang perlu difikirkan semasa merancang demonstrasi         Kenal pasti konsep atau prinsip atau kemahiran yang hendak diajar. Guru boleh juga mengaitkan demonstrasi dengan pengetahuan yang berkaitan yang telah dipelajari. Fikirkan bagaimana guru akan menggunakan alat bantu mengajar semasa demonstrasi. pastikan guru menetapkan masa untuk pelajar mempraktikkan kemahiran yang ditunjukkan. Apabila menjalankan demonstrasi. 11. Tunjukkan bagaimana guru akan menilai pemahaman demonstrasi. Jika demonstrasi melibatkan kemahiran. Cuba demonstrasi tersebut sekurang-kurangnya sekali sebelum kelas bermula. Kumpulkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan objek atau sampel yang telah siap atau peralatan yang telah siap dipasang atau peralatan yang berkaitan dengan demonstrasi.1. Penilaian boleh dibuat secara bertulis.  Fikirkan faktor masa demonstrasi itu akan berlaku. Sediakan soalan yang akan guru tanya semasa demonstrasi.1 Cara menjalankan demonstrasi. Timbulkan minat pelajar terhadap demonstrasi tersebut diperingkat awal demonstrasi supaya mereka akan memberikan tumpuan sepanjang pengajaran guru. Jika ianya dalam bentuk kemahiran. ada beberapa panduan yang perlu diikuti. Pastikan supaya setiap pelajar terlibat di dalam aktiviti yang dirancangkan. Jika konsep atau prinsip atau kemahiran yang anda cuba ajar itu kompleks. guru perlu melihat setakat mana pelajar telah mahir melakukan kemahiran yang ditunjukkkan. Ini akan menimbulkan rasa ingin tahu pelajar. 88 .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan apa yang ditunjukkan oleh guru. bahagikan kepada beberapa konsep atau prinsip atau kemahiran.   Pastikan demonstrasi itu dapat dilihat oleh semua pelajar. Tulis langkah-langkah keseluruhan demonstrasi tersebut. Bahagian ini penting terutama jika guru membuat demonstrasi secara induktif. lisan atau pemerhatian.

PBK adalah berfokus kepada pelajar dan tempat kerja. PBK memfokuskan kompetensi bagi keperluan tenaga kerja yang ditentukan oleh majikan atau profesion. sila rujuk Finch& Crunkilton (1999) muka surat 253 Siapkan satu rancangan pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup selama 1 jam. pembelajaran berasaskan kompetensi(PBK) merupakan sistem pengajaran yang menggunakan proses pembelajaran berasaskan prestasi.   Buat ulasan keseluruhan. Beri peluang pelajar mencubanya. Guru perlu mengelakkan daripada mengambil jalan singkat dalam menerangkan langkah-langkah. pengetahuan dan sikap yang berbeza. 11. Ulang langkah atau prosedur yang sukar. Maklumat lanjut PBK. Seseorang tidak akan jadi mahir tanpa praktis.2Pembelajaran Berasaskan Kompetensi Secara ringkasnya. Kompetensi dalam konteks yang berbeza memerlukan himpunan kemahiran. Jalankan pengajaran tersebut dengan penyeliaan dari rakan anda. masa mesti diberikan untuk pelajar praktis dan pengalaman diperlukan untuk membentuk kemahiran. Bincangkan komen yang diberikan oleh rakan dalam OLL RUMUSAN: 89 .RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN  Terangkan langkah atau prosedur satu persatu.

kemahiran asas dalam bidang tanaman sayur-sayuran..RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN Setelah anda selesai mempelajari tajuk ini diharapkan anda telah mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.SEMOGA BERJAYA. Anda telah memperolehi ilmu pengetahuan.. Senaraikan semua masalah yang anda hadapi semasa proses penanaman sayur yang anda jalankan di sekolah. Anda juga dapat mengaplikasikan bidang keusahawanan dalam proses pemasaran dan penyimpanan rekod hasil tanaman anda... Bincangkan dalam OLL. 90 . Sekarang anda boleh melakukan sendiri amali penanaman sayur dengan sistematik... Itu saja yang perlu anda lakukan..

Shah Alam: Alaf Duapuluh Satu Sdn. Ismail Ab.BIBLIOGRAFI Abu Bakar Mat Daud (2006). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Mustaffa Kamal Mohd Shariff (2001) Landscape gardening: a tool in making Malaysia beautiful. K. Yap Tho Chai. Nor (Editor) (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyediaan Rekod kewangan. Panduan Pengeluaran Sayur-sayuran. Tanaman Landskap Pokok Renik. Ismail Saidin. Wahab (1998). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Norain Mohd. Rejab (2000). Sains Pertanian Tingkatan 4. (1987) Tanaman Sayuran . Kuala Lumpur : Universiti Pertanian Malaysia Mustaffa Kamal Mohd Shariff. Ramli Mohd. (1977) Bunga-bungaan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Proceedings of the symposium on vegetables and ornamentals in the tropics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Faridah Sharuddin (2006).Said ( 1990 ) Pembiakan Tumbuhan. Shah Alam: MEDEC. Menanam Sayur Keperluan Sendiri.Zainal Abidin. Dewan Bahasa dan Pustaka. Novizan. Variasi Tanaman Hiasan.Lumpur: Synergy Media Books. Bhd Hadi Susilo Ariffin (2006). Mak Chai & Mohd. (2002) Hortikultur Hiasan dan Landskap. Lee Chew Kang (1983). Pengindahan Landskap Taman. Mohd Idris Hj. Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). Panduan Pembajaan Secara Efektif.

vt.uk .uk mailbase@mailbase.uk plant.1.ac.ac.cc.edu plant-taxonomy@mailbase.taxonomy-request@mailbase.ac.Rujukan Laman Web hort-l@vtvm.

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA EN AHMAD PUAD BIN ARIS PENSYARAH ahmadpuadaris@yahoo.com GURU 14 TAHUN PENSYARAH 4 TAHUN PN NORZALIA BINTI MUHAMAD PENSYARAH (EMEL) nozellia@yahoo.com SARJANA PSIKOLOGI KAUNSELING BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) SIJIL PERGURUAN KELAYAKAN SARJANA PENDIDIKAN(KURIKULUM DAN PENGAJARAN) BACHELOR SAINS PERTANIAN DIPLOMA PENDIDIKAN GURU 24 TAHUN PENSYARAH 8 TAHUN .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->