Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal .hijau muda. isipadu (gas). contoh. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna.biru. Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. mol dan lain-lain) 4. ion ferum(III) .kuning dan ion nikel hijau. Secara amnya pepejal loga. . Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . cecair dan gas. Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. ion ferum (II) . Kuantiti boleh sebagai jisim. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas.

Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . 5. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro. 5. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut .02 X 10 23 zarah bahan itu. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6. Nombor pemalar (6.1. molekul atau ion. bergantung kepada jenis bahan itu.25 dm3 . Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan.

5 mol = 2. O = 16. Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1. (jisim formula relatif = 127).5 mol 56 0.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5.25 dm3 = 28 = 0.25 dm3 = 0. Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan . K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0.0 mol dm-3 0. Zn(NO3)2.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3). yang perlu .

2 mol 0.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0. Ba(OH)2. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA . yang mempunyai kemolaran 0.5 = 0.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .2 mol dm-3 ? 5.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.9 74.

1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.1 x 106 x 1 = 10.5 X 249.38 g 1000 timbang 62. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3.6. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat. Contoh.5 mol dm3. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan. Untuk menyediakan larutan caiar.5 X 500 = 62.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.2.1 mol dm-3. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat.6 g Timbang 10. 6. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) . Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.

argentum nitrat dan natrium klorida. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat.7 cm3 1. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus.0 g .3. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2.0 Mol dm3. kalium hidrogen ftalat. 2. 6. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. Jika larutan asid seperti asid sulfurik . asid nitrik damn asid hidroklorid.84 X 96 Sukat 27.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. larutannya boleh disediakan secara terus. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. boraks (dinatrium tertraborat). Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat. asid benzoik. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat.5 X 98 X 100 = 27. NaOH. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. = 20.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat .

Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai. Setiap kali asid sulfurik dialirkan. 6. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20. 25. iaitu apabila takat akhir tercapai.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv .00 20.50 19. Kemudian corong turas ditanggalkan.05 + 19. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut.00 2 41. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.45 0.50 0. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Dengan cermat. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. kelalang kon digoncangkan. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan.4. Warna larutan menjadi merah jambu.Pembilasan diulangi beberapa kali .50 20. Bacaan awal buret dicatatkan. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3.00 + 20. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 .95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair.95 3 = 20.05 21. Bacaan akhir buret direkodkan. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat.05 3 20. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai .

4 x 25.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.0 1000 = 0. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan .1000 = 0.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan. 3.005 x 1000 20. 2. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.01 x 1 = 0. .00 = 0.

Ca(OH)2. 8. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. Larutan Kalium Manganat(VII) (0.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan.4. Natrium Hidroksida cair 2M.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan. 14.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. Larutan Natrium Karbonat (0. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. 13. 11. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. 7. 5. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Argentum Nitrat (0. Kalium Hidroksida cair 2 M. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. 6. 10. 9.5M) . 12. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. Larutan Barium Klorida (0.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan.

Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan. 26.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. 21. 22. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. 24.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. Cairkan dengan 500cm3 air suling. 17. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. Penunjuk Metil Jingga. . Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan.. 19. 16. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. Larutkan 1. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. 18. 23.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Iodida (0.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. 20. Larutan kalium Kromat (VI) (0. 25.

3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. Taambah dengan 100Cm3 air didih. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . 29.5M) 6. 500 cm3 95% Etanol.27. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. 5. 4. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat.5M) Larutkan 249. Kuprum (II) Sulfat (0. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. Turas jika perlu. air suling. 28. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. 7. Biarkan ia sejuk. Cairkan dengan 500 Cm. 2.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0.

Membantu guru-guru sains .Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. 10. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. membuat senarai sebutharga 8. 11. Ketua jabatan sains/guru 19.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16.dimana berkaitan) 15. matapelajaran Pembantu makmal Pembantu Am Rendah (Makmal) Pembantu makmal/pembantu Am 20. 7. 9.313 atau 314 . kelulusan pembelian 13. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. 21.jika diperlukan ketika kelas amali dijalankan. . 5. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. merekod invois kedalam buku daftar bil 17. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. 2. Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada pesanan yang diterima daripada guru-guru sains. mengisi borang pesanan tempatan 12. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik makmal berkenaan. 18. menerima bekalan daripada pembekal 14.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu makmal Proses Kerja 1.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan.

Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. Pembantu makmal/ PAR 29. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpanan. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . pelupusan dan hapuskira. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan sempurna. 23. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan. 26. Mengemaskini stok. 28. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke (makmal) semasa.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau.Rendah (makmal) Guru-guru Sains. 25. Masalah disin . PAR pelajar. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 10. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. Kedua. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal 27. 31. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. (Makmal) Pembantu makmal Pembantu Am Randah (Makmal) 24.

dengan serta merta. 1. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. bubur.1. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol.3.in 2 tekanan ). 1. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . Jika cecair berwap. ii. 1. kerusi atau lantai. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal.5. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan.4. lysol. 1. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. 1. dan mesti ditutup. kaldu. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. . Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. Jika semaian spora. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. i. bakteria akan terapung-apung di udara. 1. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja.6. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen.2.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. iaitu dilupuskan di dalam jamban.

2. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa. 1. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah.m.Selalu gunakan air suling atau air takionik. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. 1.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. 2.p.7.8. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi. Selalunya. 1.Air mestilah mengandungi 1. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup.5 p.1.9. . Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali.

3. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya.3. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. Penutup logam lekat di atas. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. 2. Juga. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ). tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. Ada dua cara penstrilan: 3.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa.50 darjah celsius. 2. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. ii. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan.1 Haba i. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus.

Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. Jenis Bahan Kimia. . Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. D. satu proses yang memerlukan air. Certimide dan keloros . setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. (Cecair).hipokrip biasa digunakan. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. A. Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit.selalunya berkesan diantara 50 % . Halogen .cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin. Etilalkohol . 3. F. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. . Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. A. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora.kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. B.2. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora. Selalunya digunakan dalam larutan 0. pada 121 darjah celsius. Sabun dan bahan basuh. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . Antiseptik dari kumpulan phenol . 3. e.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek.3. Kerana organik terutamanya kesan lemak . Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan. Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) .5 % .1 hingga 0.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. tapi tidak berkesan terhadap spora. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. c.

5.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. bubur. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. Dengan tangan lain angkat piring petri. Jangan buangkan penutup piring petri. Jika boleh.5 cm tebal dalama piring petri. slide klip penutup skalpal dan jarum. . Apabila amenggunakan oven udara panas. D. Mulut-mulut tub semaian. B. C. E. kelalang. Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. pipet dan semua peralatan.2. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. 5. Setelah selesai . 4. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. ini akan menyebabkan pencemaran. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. Suntikan Bahantara semaian. 4. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. 4.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. Bahantara semaian.1 menyuntik kaldu. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. Minyak dan Gris .1. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. panaskan sedikit piring itu. kapas bulu bahan berliang . Menuangkan ke dalam piring. Sebelum penstrilan dijalankan . penutup kapas bulu. Piring petri. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. Lemak . Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. tabung uji. keluarkan penutup dari botol. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. ianya mesti disendengkan. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. 4.stril dalam oven berudara panas. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat.

a. cair dengan air suling mengikut keperluan. g. Jika terlalu. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. Mengenal tisu berkayu -. H. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. D. B. Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. Mengenal tisu tidak berkayu . longgarkan penutup sehingga terletak di atas.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. C. Nyalakan lehir botol. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. B. I. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. C. kiri. pengeraman semaian piring petri. Masukkan 12.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. kaldu. E. J. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . KEGUNAANNYA: a. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. Pengeraman. . F.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. 6. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. Menguji kehadiran kanji .jika botol bertutup jenis skru digunakan.

Periksa di bawah mikroskop.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius. Selepas beberapa jam. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. 1.05 g dan air suling 20 cm3.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0.1.4. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. asid laktik 20 gm .etanol untuk menanggalkan safranin. A. Untuk mengenal nuklius dalam sel. 1. 1. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . Selepas tisu dibasuh dengan air suling. Bila perlu. KEGUNAANNYA. a.7 LARUTAN LAC TOPHENOL . campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. Jika menggunakan kondenser refluks. ( jika ada kondenser reflux. KEGUNAANNYA.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% .6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % .COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. KEGUNAANNYA: a. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. . campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. cotton blue (metil biru) 0. lignin dan kutikal menjadi merah. rendam pula ke dalam larutan asitik . 1. gliserol 40g. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem.

KEGUNAANNYA: a. 3.8 cm3 larutan (i) dan 49. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. 100g natrium karbonat dan 17. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. dan 0.Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. Larutkan 9.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter.84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling.8 dengan kaedah berikut. Untuk mewarnakan kulat. 2.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Kemudian tambah 0. Campurkan 50. . Larutkan 9.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. LARUTAN PENUNJUK UMUM. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. Ii. Iii.jika ada apabila campuran itu dipanaskan. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung . Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut. 1.8. Basuh dengan aliran air yang perlahan . Biarkan selama 10 minit. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi. i.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol.2g timol biru.

0g 0. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing.20g 8.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.05g .025g timol biru. 4. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat.1g 0.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. 0.5g 0.2g 1.2g 0.(AWAS). memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.26g bromotimol biru. 0. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0. 5.12g 0.14g 0.0625 g metil merah dan 0. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza.0g 0.khasnya ujikaji fisiologi. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. Untuk menyediakan larutan Ringer. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu. Suatu tindak balas berhenti.

jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.22g 0. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop. .2g 0.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.0g 0. Untuk tujuan pindah memindah.19g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.75g 0. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1.0g 0. Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta.6g 0. 2. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej.37g 0.42g 7. 3.24g 0.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.12g 0.

ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku.4. Jika tidak ada tempat tertutup. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. 7. Setiap kali mikroskop digunakan. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada.perlulah di bersihkan dengan segera. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . 8. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. 5. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. 6. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. Selain dari kerosakkan pada spesismen.

* Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen).(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu).* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . 2. lakukan pembersihan sekali lagi.eter/alkoh atau LOC). tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. Untuk pembersihan biasa.eter dan xylene. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Peringatan: 1. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. gunakan hanya wap nafas. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. semasa pengelapan dilakukan. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. diikuti dengan pengelapan tisu kanta. kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. . Jika kekotoran masih ada. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta.

B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya.3. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru.

ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. jika illuminasi kritik digunakan. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. . Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. Punca : a) Rendaman yang salah.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. ubah kondeser sedikit. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. b) Buih dalam minyak rendaman.

Untuk masalah 9 (c): . Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Punca : laluan cahaya. Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. Untuk masalah 7(d) . Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) .7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu.

Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol .buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid.

Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. klorofom Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air . Echinodermata Contoh: Gamat. iv. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . amphibia dan lain-lain. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. tapak sulaiman Vi. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Coelenterata Contoh : Hydra. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya.lintah dll. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. Megnesium Klorid 7% Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat Ether . Annelida Contoh : Cancing tanah. Veterbrata daratan reptilia.dll ii.Obor-obor.Serangga Contoh: Kumbang X. Spesimen i. . iii. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) .sekali dengan haiwan vetebrata . Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu.ketam dll Vii. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. Crustacea (laut) Contoh: Udang. Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%.80%.

Xi.000 hingga 1:20.000 Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml -------100 ml . Ikan Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.

tikus. 2. 9. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. 8. 7. 6. arnab. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. 1. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. 3. 4.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. 10.--------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. 5.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA . Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ).

Ada jenis-jenis afid. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. semak-semak. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik benzol 1485 ml 330 ml 83 ml 83 ml -------. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. pokok-pokok renik. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle).Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD .

sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. keringkan sehingga beberapa hari. Menyimpan Serangga Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. lalat. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Nota-nota tambahan seperti jenis. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. lebah. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip.. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. lipas atau . Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar.

Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. Selepas disapukan pada kotak.gegat memasukinya. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. 2.A.A. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. 4. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. Peenyediaan Larutan F. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering.A. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . (Formalin-aseto-alkohol solution) Bahan Kuantiti . Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek.A. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. 3.

2 g 0. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan. 2. glacial 0.Ethyl Alkohol 70% Formalin .A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol.A.2 g . gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid Kuprik asetat 20 g 20 g 40 g 20 ml 0. F. Selepas itu pindahkan ke larutan F.40% formaldehyde Asid setik. 50% Formalin. 1. Formaldehyde Asid Asitik glacial 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% .A.

A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin .Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. untuk disimpan. 2. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. Kemudian pindahkan ke dalam larutan F.A.A. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau.

kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini. 3. kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F.b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut. larutan berikut adalah dicadangkan.A.A. termasuk .0 ml 10. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. Kulat segar.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. Kulat Pengaweatan dalam cecair. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1.

bola puf. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. kulat cup. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. 2. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. cukup sekadar mempamerkan . Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. 5. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. bunganya atau buahnya jika terdapat. 4. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. 3. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. menekan (mengapit) melekat. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya.cendawan.

dan bunga. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut.nama amnya. daun. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. nama family. .bahagian batang. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. tempat dimana ia dikutip. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. .Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). habitatnya. nama pengutip.

tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. (iv). Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. . berbanding dengan sisip kekal. Sisip-sisip kekal.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah.PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. dan (v) boleh di tinggalkan. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. kadang kala kurang daripada setenjah jam.

Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. jika dicampurkan dengan air. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. (iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop.(ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. 2. Misalnya. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Sebagai contoh. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. Selain daripada itu. misalnya fast green. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. akan menghasilkan seuatu koloid . Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya.Apabila cecair parafin di permukaan membeku.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. Bahan-bahan organik ini. hablur ungu. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. misalnya metilena biru fuksin bes. 3.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. iaitu bersifat bes dan asid. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid . hijau muda. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong .Untuk membuat keratan. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin. anilina biru dan sebagainya.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. i) pewarna bersifat bes. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan.dengan kukus air.

yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen

pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Basuh lagi dengan air suling.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Periksa dengan mikroskop.95%. Basuhkan dengan air suling. Basuhkan dengan etanol 50%.50%. Lekapkan dalam gliserol. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Dehidratkan dengan etanol 30%.70%.100%. Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) . Basuhkan dengan air suling. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Basuhkan dengan etanol 50%.90%.

Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. sel-sel darah akan berubah bentuknya. Biarkan 10 minit. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Ii) Hancurkan 0. mengikut keadaan.8 cm3 larutan (i) dengan 49.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. seperti dalam Rajah (46). campurkan 50. Larutan Iodin . Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. Periksa dengan mikroskop. Basuh dengan aliran air yang perlahan. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit .5 gram. dan TOLOK KE DEPAN. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. iii) turaskan . Sediakan fosfat tampan pH 6.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol.8. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i). Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3.Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. jika dikeringkan dengan perlahan. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. 500 cm3 hablur ungu Air suling ii). larutkan 9.2 cm3 larutan (ii). Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.

Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 .iodin Kalium iodida air suling iii) - 5. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Biarkan sejuk.1 minit. boleh diwarnakan dengan kaedah ini. Simpan dalam peti sejuk. Turaskan . Basuh pula dengan air. Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Biarkan sejuk. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling.0 gram 10. Didihkan selama 30 minit. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton .0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis. Biarkan kering dalam udara.5 gram 500 cm3 Larutan Safranin (atau neutral red) 5. hasil turasannya berwarna ungu tua. jangan basuh terlalu lama. Jangan basuh dengan air selepas ini. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga).0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0.1 minit. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu.5 gram 1. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. . manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 .

Tutupkan dengan penutup kaca nipis .1. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Antaranya. mengkakis. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). mengganat.Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. Semua kromosom akan menjadi warna merah.1. 1. KESELAMATAN MAKMAL 1. Jangan sedut dengan mulut. perklorat. nitrat. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. tetapi jangan biarkannya mendidih. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia.2 Cecair Mudah Terbakar . ada yang mudah terbakar.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Periksa dengan mikroskop. 1. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. peroksida.

hidrogen peroksida pekat. ammonia pekat. asid sulfurik.104 . Selalunya .1. . jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. asid metanoik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan.Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut.45 . Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik. fenol. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan. Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. serta takat kilat masingmasing. asid hidroklorik. asid etanoik. kalium manganat (VII) dan argentum nitrat.17 10 10 1. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) .41 .18 . metanol. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. cecair bromin.30 . Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan.

(ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. boleh menjadi racun. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. tangan hendaklah dibasuh. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. .1. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. hidung dan paru-paru. cuci segera dengan air yang banyak. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun.1. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: (i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Selepas eksperimen. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja.

Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. dengan tujuan untuk membersihkannya. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: (a) Jika tumpahan itu sedikit. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. atau sesak nafas. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. . kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Penggunaannya mestilah direkodkan. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. 1. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. letupan. haba terhasil dan asid akan terpercik. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul.(ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu.1. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. kerana ia menyebabkan kebakaran.

Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak.Kementerian Sains. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia. b) Sebelum memulakan kerja. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. . Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat.Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen. 1.1. litup merkuri dengan serbuk sulfur. e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu.2. Bakteria. Fungi. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1.2 BAHAN BIOLOGI 1. c) Semua permukaan. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . mengikut cara kerja yang disediakan. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji.

semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang . Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif.3.3 BAHAN RADIOAKTIF 1. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif. Selepas menjalankan eksperimen. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. 1. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. Jika sumber radioaktif digunakan. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata.f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. 1. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.3.3.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja.

Sebarang pencemaran di lantai. Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif. 1.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: i) ii) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar . Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1. pihak polis.3. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. 1. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan.bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering .3.

5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1.4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.5. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba.iii) iv) Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium.5.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam. 1. 1.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur. 1.5 i) ii) iii) 1. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai.5.5. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan.7 Voltan tinggi . 1. 1. 1.5.5.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya.zink.5.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut. aluminium).

Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. bahan radioaktif. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. B. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. Peralatan sains. K. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. H. Setiap kerosakan.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. 1.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . I. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru.5. 1.tekanan tinggi. Peralatan sains. tindak balas cergas dan sebagainya. D. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. . J. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. F. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya.5. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. Semua peralatan sains. C. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal .9. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. E. G. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat.Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi.

L. R. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. B. Jangan membazirkan bahan kimia. M. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Kayu mancis. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. O. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . Jangan gunakan jari tangan. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. D. E. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. C. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. N. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. Q. P. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink.

Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. D. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. Peralatan saains. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. B. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. Matlamat Sukatan.A. . H.01 September 1995 2. E. J. Semua peralatan sains. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Tidak sesiapa pun boleh makan. 3. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. C. i.

ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. ii. vi. . vi. i. i.. Tempoh percubah dan perlanjutannya. i. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . B. Viii. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. PERINTAH AM BAB A. iii.Ii. 5. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. v. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. iii. C. V. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. PERINTAH AM BAB C ii. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4.PERINTAH AM.

1. iii. Surat menyurat. i. iii. PEMBELIAN. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. PERINTAH AM BAB F. ii.D. I. F. Bayaran. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. . Kelengkapan pejabat. ii. TENDER DAN KONTRAK. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. G. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. 1. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. i. Jabatan dan orang ramai. II.

PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). V. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. BAHAGIAN 11 . Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. Vi. arahan perbendaharaan. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. BIOLOGI . Viii. Ii. arahan perkhidmatan. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil.I. i. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. iii. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam.

KIMIA i. Iii. V. alat-alat optik seperti kanta. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. Vi. mikrometer. Penyelenggaraan mikroskop vii. iii. ketumpatan. pusat. kerja dana tenaga. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. 2. Sukatan dan unit S. voltmeter dan komponen elektrik. Iv. V. larutan standard.i. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. Viii. geseran. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. Teknik pengsterilan mikro organisma. Ii. mersin. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. Formula unsur. Ii. prisma. Vi. larutan benedict. sermin. Iii. Penyediaan slaid. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. Penyediaan larutan kimia yang mudah. Pengurusan. Mengenai ekologi asas haiwan. pusat graviti.I daya . jangka tumpat. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. momentum. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. 3. ii. iv. Pengendalian peralatan seperti termometer. . pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. FIZIK i. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. Asas elaktrik. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar.

mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Vi. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. bahan kimia dan sebagainya. beracun. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i.Iv. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. 4. Vii. viii. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. melecur akibat terkena api. Etika kerja di makmal. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. V. BAHAGIAN 111 . Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Iv. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. Iii. mengkakis. Ii. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang.

Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. Bahagian 11 dan 111 . 6.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. 11. Bahagian 11 dan 111. 7.1. i.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. . i. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. 12. Keputusan Lulus/kandas 8.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. ii. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. 9. 13. Ii. i. i. Ii. ii.

16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan.1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).000 atau 103 . IMBUHAN digunakan. UNIT ASAS S. .Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal.------------------------------------------------------------------------------. Zainudin Bin Daud .000. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S.000 astau 106 darab dengan 1. * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.I . (Terima kasih kepada En.

* Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.5mm. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.1 cm ----. KAEDAH MENGUKUR . Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0. diameter bebola kecil. iaitu skala utama dan skala vernier.000 atau X 10. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama.1 cm atau 1 mm. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1.. * Pada skala vernier.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0.5/50 mm iaitu 0.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1. ketebalan kertas dan sebagainya.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah).01 mm. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai.000. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.01 mm. Contoh: lebar buku = 17. * kejituan sehingga 1 mm atau 0.0 cm.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. 5. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. 7.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . 8. 6. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. 9. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. Nombor 0 1 2 3 4.

Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. Lantai . C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. F. Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. E. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). D. Bagi mereka yang bermbut panjang .. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid .

ii. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan. . I. rawatan yang diberi dan catatan guru. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. kemalangan.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api.dan khususnya . Pemutar litar ( circuit breaker ). ii. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. nama murid. masa.antara lain. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak. 1. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. H.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. tingkatan. G. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. membulat hujung kaca.

Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. c. 1. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. Selinder gas . Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan.4 a. adang keselamatan hendaklah digunakan. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. Natrium dan kalium . c. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. b. Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. b. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. 1. Pepejal.3 LETUPAN a. d). Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan.

I). mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. h). Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. . Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Antaranya ada yang mudah terbakar.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. mengkakis. bahan radio aktif. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. j). tindakbalas kencang dan sebagainya . Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya.Gunakan sedikit sahaja. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. beracun. f). 1. Bila hendak mencairkan asid pekat. e).

perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Jangan sedut dengan mulut. nitrat.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. Natriun. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Bahan Kimia Litium. Aluminium. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. permanganat peroksida. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat.perklorat.klorat.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium.Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium.

Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar . Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida.

cecair bromin. serta takat kilat masingmasing. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis.18 . fenol. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. jangan bawanya dengan tangan. asid sulfurik.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. asid hidroklorik.30 . ammonia pekat. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 .Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. hidrogen peroksida pekat. Asid metanoik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita.41 . Gunakan alat yang sesuai. jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. metanol. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal.45 . . Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. asid etanoik. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Apabila api digunakan dalam makmal. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester . kalium manganat(VII) dan argentum nitrat.

iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. Wapnya adalah sangat merbahaya. Stor ini mestilah kalis api. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. toluena. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. boleh menjadi racun. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. . Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Selepas ujikaji . iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. hidung dan paru.xyele. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun.

Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. Jika sumber tidak berskel di gunakan. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. . BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. 1. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.6. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan).iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. Selepas menjalankan percubaan. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.

Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. 1. Apa-apa pencemaran di lantai. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. . D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering.

pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. Pepejal yang bertindakbalas dengan air. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. misalnya kalsium karbid. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. G. F. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. misalnya pemancaran gelombang radio. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal .8 a.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. H. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . E. C. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. Setengah-setengah projek. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. D. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. Projek-projek yang yang . memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. B. Jika radas X-ray. 1. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan.

0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Jusoh Puan Nek Nariah Bt.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas. Ting .Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. 3) . Ab. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt.Razak Muhamad 1.Panitia Matematik) ( K. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Nazirah Bt. Adnan En.3 ) ( Penyelaras Mat. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. Awang Cik Hjh.

2. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. 2. matematik dan teknikal.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal.0.4. OBJEKTIF 2.2. . 2. 2.5.3. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. Kebelakangan ini. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara. 2. 2.6. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya. 2.7. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan .

Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains. 4. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah.1.2. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek. 4.1.4. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah. 4. Membina Keterampilan Guru . Kaunselor telah dan akan : 4.3.1. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi. 4.0. 4. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. 4.1.1.1.5.2. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.1.4.

Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia.2.2. pusat sumber pendidikan negeri. hotel dan resort.2.5. pusat kegiatan guru. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif . 4.2. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4.3. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya.4.2. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. Mengadakan lawatan ke .Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan.6. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ . 4. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain .2.2. 4.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah .1.

Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. . Puisidra.7. 4. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik. Kelab Komputer dan lain-lain. Kem Sains (Mac). Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Olimpiad matematik kebangsaan. Projek Science Across Asia pasifik . Kuiz Sains Alam Semulajadi. Kuis Fizik ( Jun).Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Prias. 4. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. 4. Kem IT. Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. Eseiton. Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing.3. 4.8. kelab Reka Cipta. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Cereka Sains .2. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Mengadakan pameran Sains & Teknologi. Aktiviti Ko Akademik.4.2.

6 Mengenal pasti program sokongan lain. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang.30 .00 tengah hari.5. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. 4. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. . pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. d) e) 4. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej.1. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah.