Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . . Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. contoh.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik.hijau muda. Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. isipadu (gas).kuning dan ion nikel hijau. Secara amnya pepejal loga. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas.biru. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. Kuantiti boleh sebagai jisim. Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. cecair dan gas. ion ferum(III) . Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. mol dan lain-lain) 4. ion ferum (II) .

Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom.02 X 10 23 zarah bahan itu.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut .25 dm3 . molekul atau ion. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5. 5. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . 5. Nombor pemalar (6. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6. bergantung kepada jenis bahan itu. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol.1. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.

25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat . O = 16.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3). Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5.25 dm3 = 28 = 0.5 mol = 2.5 mol 56 0. Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .25 dm3 = 0. yang perlu .0 mol dm-3 0. Zn(NO3)2. (jisim formula relatif = 127). K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0.

n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0.9 74.2 mol 0.2 mol dm-3 ? 5.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA . yang mempunyai kemolaran 0. Ba(OH)2.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .5 = 0.

Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. 6.2.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.5 X 500 = 62. Contoh.1 x 106 x 1 = 10.5 X 249.6.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat. Untuk menyediakan larutan caiar.1 mol dm-3. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat.6 g Timbang 10. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0.5 mol dm3.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan.38 g 1000 timbang 62.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.

6. asid nitrik damn asid hidroklorid. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen.7 cm3 1. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2. kalium hidrogen ftalat. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus. 2. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. Jika larutan asid seperti asid sulfurik . Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat.0 g . Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. asid benzoik. NaOH. argentum nitrat dan natrium klorida.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20.84 X 96 Sukat 27.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas.5 X 98 X 100 = 27.3.0 Mol dm3. = 20. larutannya boleh disediakan secara terus.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. boraks (dinatrium tertraborat). dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara.

45 0.Pembilasan diulangi beberapa kali .95 3 = 20. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. Bacaan akhir buret direkodkan.05 + 19. 6.50 0. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 . kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat.50 20. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Warna larutan menjadi merah jambu. Bacaan awal buret dicatatkan. iaitu apabila takat akhir tercapai. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3. 25.05 21. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai.00 + 20.00 20. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv .00 2 41. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.50 19. Setiap kali asid sulfurik dialirkan. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu.05 3 20. Dengan cermat.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan. Kemudian corong turas ditanggalkan. kelalang kon digoncangkan. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar.4. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20.

01 x 1 = 0.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.1000 = 0.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.005 x 1000 20. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. .2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.0 1000 = 0. 3.00 = 0.01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan . Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan. 2.4 x 25. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.

Larutan Barium Klorida (0. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. 7. 13. 12.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. 10.5M) . Natrium Hidroksida cair 2M. Larutan Kalium Manganat(VII) (0.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan. 5. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. 11. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. 14.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. 8. Ca(OH)2. Kalium Hidroksida cair 2 M.4. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). 6. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Natrium Karbonat (0.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. 9. Larutan Argentum Nitrat (0. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan.

20. Larutan kalium Kromat (VI) (0. 21. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. 25. 22.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. 19. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. 24. Larutan Kalium Iodida (0. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. 17. Penunjuk Metil Jingga. 16. Cairkan dengan 500cm3 air suling. 26. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati..5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. 23. Larutkan 1. .0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 18.

Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 .27.5M) Larutkan 249. 7. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat. Cairkan dengan 500 Cm. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. 4. Biarkan ia sejuk. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. 5.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan. 28. 2. Taambah dengan 100Cm3 air didih. 500 cm3 95% Etanol.5M) 6.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. Turas jika perlu. 29. air suling. Kuprum (II) Sulfat (0. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala.

Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. 7. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. . menerima bekalan daripada pembekal 14. merekod invois kedalam buku daftar bil 17.jika diperlukan ketika kelas amali dijalankan. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. Ketua jabatan sains/guru 19. 10. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. mengisi borang pesanan tempatan 12. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan.313 atau 314 .dimana berkaitan) 15.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada pesanan yang diterima daripada guru-guru sains.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16. membuat senarai sebutharga 8.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. kelulusan pembelian 13. 18. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik makmal berkenaan. matapelajaran Pembantu makmal Pembantu Am Rendah (Makmal) Pembantu makmal/pembantu Am 20. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. 5. 11.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu makmal Proses Kerja 1. 2. 9.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. Membantu guru-guru sains . 21.

Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke (makmal) semasa.Rendah (makmal) Guru-guru Sains. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan sempurna. (Makmal) Pembantu makmal Pembantu Am Randah (Makmal) 24. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Pembantu makmal/ PAR 29. 26. PAR pelajar. Masalah disin .Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. 31. 28. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. 23. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpanan.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . pelupusan dan hapuskira. Kedua. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 10. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal 27. Mengemaskini stok. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. 25.

dengan serta merta. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. ii. i.in 2 tekanan ). 1. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. 1. . 1. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan.5. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. kerusi atau lantai. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. dan mesti ditutup.2. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. bakteria akan terapung-apung di udara. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . 1.6. kaldu. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya.3. 1. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven. Jika semaian spora. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan.4. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. iaitu dilupuskan di dalam jamban. 1.1. lysol. bubur. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. Jika cecair berwap. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol.

Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan.5 p. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair.m. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata.7.Selalu gunakan air suling atau air takionik. 1.1. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan.p. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. . 1.9. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria.Air mestilah mengandungi 1. Selalunya. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah.8. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. 1. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. 2. 2. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja.

Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ). jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. ii.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa. Penutup logam lekat di atas.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. 2. Juga.50 darjah celsius. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. 2.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus.3. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. Ada dua cara penstrilan: 3.1 Haba i. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. 3. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan.

cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah.2. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . F. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora.kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan.selalunya berkesan diantara 50 % . Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. A. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. Antiseptik dari kumpulan phenol . 3. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. . . (Cecair). Certimide dan keloros . B. D. tapi tidak berkesan terhadap spora. Etilalkohol . A. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek.hipokrip biasa digunakan. e. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. satu proses yang memerlukan air. c.1 hingga 0. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan. setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan.3. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Selalunya digunakan dalam larutan 0. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral.5 % . Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) .70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. 3. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit. Kerana organik terutamanya kesan lemak . pada 121 darjah celsius. Jenis Bahan Kimia. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. Halogen . Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. Sabun dan bahan basuh.

Minyak dan Gris . B. D. ianya mesti disendengkan. Apabila amenggunakan oven udara panas. 4. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. Jika boleh. panaskan sedikit piring itu. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. 5. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. Jangan buangkan penutup piring petri. slide klip penutup skalpal dan jarum. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. Suntikan Bahantara semaian. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. bubur. keluarkan penutup dari botol. Bahantara semaian. Piring petri. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. penutup kapas bulu. 4. kapas bulu bahan berliang . Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. 4.1.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam.2. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. ini akan menyebabkan pencemaran. Lemak . Menuangkan ke dalam piring. . Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. kelalang. Setelah selesai .5 cm tebal dalama piring petri. pipet dan semua peralatan.1 menyuntik kaldu. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. 4. E. tabung uji. Mulut-mulut tub semaian. Sebelum penstrilan dijalankan .stril dalam oven berudara panas. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. 5. Dengan tangan lain angkat piring petri. C. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan .

(Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. Menguji kehadiran kanji .7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. I. Nyalakan lehir botol.a. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. 6. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. pengeraman semaian piring petri. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. F.jika botol bertutup jenis skru digunakan. Jika terlalu. . Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. Masukkan 12. Mengenal tisu tidak berkayu . D. kaldu. g. cair dengan air suling mengikut keperluan. B. H. Pengeraman. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. E. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. Mengenal tisu berkayu -.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. J. B. KEGUNAANNYA: a. kiri. C. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. C.

campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. ( jika ada kondenser reflux. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. KEGUNAANNYA. 1.4. A. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. . tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap. asid laktik 20 gm . rendam pula ke dalam larutan asitik . Selepas tisu dibasuh dengan air suling. a. Selepas beberapa jam. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam.1. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. cotton blue (metil biru) 0. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan. Periksa di bawah mikroskop. Bila perlu.etanol untuk menanggalkan safranin. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. KEGUNAANNYA.7 LARUTAN LAC TOPHENOL . didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. KEGUNAANNYA: a. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. Jika menggunakan kondenser refluks. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. 1.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% .05 g dan air suling 20 cm3. Untuk mengenal nuklius dalam sel. gliserol 40g. 1. lignin dan kutikal menjadi merah. 1.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % .

Campurkan 50. 1. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6. 100g natrium karbonat dan 17. Kemudian tambah 0.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. LARUTAN PENUNJUK UMUM. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut. Larutkan 9.84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. Iii. i. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara.8. Ii. Biarkan selama 10 minit. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. 2. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. dan 0.2g timol biru. . Untuk mewarnakan kulat. 3.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. Basuh dengan aliran air yang perlahan . Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0. Larutkan 9. ia akan menghasilkan mendakan merah beta.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter.8 cm3 larutan (i) dan 49.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter.jika ada apabila campuran itu dipanaskan.KEGUNAANNYA: a. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .8 dengan kaedah berikut. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.

a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.2g 1.5g 0. 5. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu.khasnya ujikaji fisiologi.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.(AWAS).1g 0. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. 0. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza.14g 0.0g 0.12g 0. Suatu tindak balas berhenti.0625 g metil merah dan 0.20g 8. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. Untuk menyediakan larutan Ringer.0g 0. 0.26g bromotimol biru. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat.2g 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter.025g timol biru. 4.05g .

Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta.0g 0. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.42g 7.0g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.24g 0.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1.22g 0.6g 0.2g 0. 3. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop. 2.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. Untuk tujuan pindah memindah. .48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.37g 0.19g 0.75g 0.12g 0.

7. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran.perlulah di bersihkan dengan segera. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. 5. 6. Setiap kali mikroskop digunakan. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. 8. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas. Jika tidak ada tempat tertutup. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid.4. Selain dari kerosakkan pada spesismen.

Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. semasa pengelapan dilakukan. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . Untuk pembersihan biasa. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. lakukan pembersihan sekali lagi. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). Peringatan: 1. gunakan hanya wap nafas. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. 2. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali.eter dan xylene.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. Jika kekotoran masih ada. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. . diikuti dengan pengelapan tisu kanta. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi.eter/alkoh atau LOC).

b) Pelinciran denga minyak yang nipis. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya.3. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu.

c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. . jika illuminasi kritik digunakan. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. Punca : a) Rendaman yang salah. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ).Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. b) Buih dalam minyak rendaman. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. ubah kondeser sedikit. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat.

Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) . b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Untuk masalah 7(d) . Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul.7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . Untuk masalah 9 (c): . a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik. B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). Punca : laluan cahaya. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul.

Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna.

Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. tapak sulaiman Vi. Crustacea (laut) Contoh: Udang. Annelida Contoh : Cancing tanah.dll ii. Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%.sekali dengan haiwan vetebrata . Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . Megnesium Klorid 7% Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat Ether . Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. Spesimen i. Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Echinodermata Contoh: Gamat. Coelenterata Contoh : Hydra. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. iv. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. .80%.Obor-obor. klorofom Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. amphibia dan lain-lain.ketam dll Vii. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . iii.lintah dll. Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air .Serangga Contoh: Kumbang X. Veterbrata daratan reptilia.

000 hingga 1:20. Ikan Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.Xi.000 Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml -------100 ml .

Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. 4. 10.--------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. 6. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. arnab.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. 3. 1. tikus. 7. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. 8.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). 9. 5. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA . Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. 2.

rumput-rumput dan lain-lain lagi. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik benzol 1485 ml 330 ml 83 ml 83 ml -------. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. pokok-pokok renik. Ada jenis-jenis afid. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD . Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. semak-semak.Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita.

Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C.. lebah. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut.sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. lipas atau . Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. lalat. Nota-nota tambahan seperti jenis. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. keringkan sehingga beberapa hari. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. Menyimpan Serangga Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin.

Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa.A. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini. 2. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. 3. 4. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Selepas disapukan pada kotak. Peenyediaan Larutan F. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian.A.A. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam.gegat memasukinya. (Formalin-aseto-alkohol solution) Bahan Kuantiti . Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini.A.

A. F.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol. Formaldehyde Asid Asitik glacial 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% . gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.A. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula. 2. 50% Formalin. glacial 0.Ethyl Alkohol 70% Formalin . Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid Kuprik asetat 20 g 20 g 40 g 20 ml 0. Selepas itu pindahkan ke larutan F.40% formaldehyde Asid setik.2 g 0. 1.2 g .A (tanpa CuSo4) untuk disimpan.

Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau.Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati.A. 2. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. untuk disimpan.A. Kemudian pindahkan ke dalam larutan F. A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin .

A.A. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. termasuk . kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. larutan berikut adalah dicadangkan. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini. Kulat Pengaweatan dalam cecair.b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut. 3.0 ml 10. Kulat segar.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium.

Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. 4. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. Kertas herbarium Kertas ini tebal. cukup sekadar mempamerkan . Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. menekan (mengapit) melekat. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. kulat cup.cendawan. bunganya atau buahnya jika terdapat. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. 5. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. bola puf. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. 3. 2.

Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. . Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). daun. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini.bahagian batang. dan bunga. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. habitatnya. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. nama family. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. tempat dimana ia dikutip. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. nama pengutip. . Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan.nama amnya. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas.

Sisip-sisip kekal. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. . (iv). Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. dan (v) boleh di tinggalkan. berbanding dengan sisip kekal. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%.PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). kadang kala kurang daripada setenjah jam. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini.

iaitu bersifat bes dan asid. hablur ungu.(ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. i) pewarna bersifat bes. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. Bahan-bahan organik ini. 2.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. misalnya fast green. hijau muda. anilina biru dan sebagainya. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom.Untuk membuat keratan.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid . Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. (iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. jika dicampurkan dengan air. Sebagai contoh. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. akan menghasilkan seuatu koloid . Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. misalnya metilena biru fuksin bes. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. Selain daripada itu. 3.dengan kukus air. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. Misalnya. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid.

yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen

pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Basuhkan dengan air suling.95%. Dehidratkan dengan etanol 30%. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue .100%.70%.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal.50%. Periksa dengan mikroskop.90%. Basuh lagi dengan air suling. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Lekapkan dalam gliserol. Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) . Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit. Basuhkan dengan etanol 50%. Basuhkan dengan etanol 50%. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Basuhkan dengan air suling.

8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i).8. larutkan 9. Basuh dengan aliran air yang perlahan.8 cm3 larutan (i) dengan 49. iii) turaskan . supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. Sediakan fosfat tampan pH 6. campurkan 50. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. dan TOLOK KE DEPAN. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. jika dikeringkan dengan perlahan. Periksa dengan mikroskop. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama.5 gram. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru.2 cm3 larutan (ii). Biarkan 10 minit. seperti dalam Rajah (46).1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. 500 cm3 hablur ungu Air suling ii). sel-sel darah akan berubah bentuknya. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit .5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. mengikut keadaan. Larutan Iodin . Ii) Hancurkan 0.

iodin Kalium iodida air suling iii) - 5. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. . Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . Turaskan .0 gram 10. boleh diwarnakan dengan kaedah ini. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Biarkan kering dalam udara.0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis. Biarkan sejuk. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. Basuh pula dengan air.1 minit. Biarkan sejuk.1 minit. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 .5 gram 500 cm3 Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Simpan dalam peti sejuk.5 gram 1. Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 . jangan basuh terlalu lama. hasil turasannya berwarna ungu tua. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah. Didihkan selama 30 minit. Jangan basuh dengan air selepas ini.

1.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Semua kromosom akan menjadi warna merah. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. 1. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Tutupkan dengan penutup kaca nipis .1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu.Letakkan tisu itu di atas sisip kaca.1. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. ada yang mudah terbakar.2 Cecair Mudah Terbakar . Antaranya. mengkakis. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Jangan sedut dengan mulut. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. nitrat. Periksa dengan mikroskop. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. tetapi jangan biarkannya mendidih. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. perklorat. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). peroksida.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. mengganat. KESELAMATAN MAKMAL 1. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering.1. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair.

jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik. ammonia pekat.104 . asid sulfurik. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar.17 10 10 1. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut. asid hidroklorik. . cecair bromin. Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan.1. fenol. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) .Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari .30 .45 .41 . serta takat kilat masingmasing. hidrogen peroksida pekat. kalium manganat (VII) dan argentum nitrat. asid etanoik. metanol. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah.18 . Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Selalunya . asid metanoik. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan.

Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: (i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan.1. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. tangan hendaklah dibasuh. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. . Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.1. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. cuci segera dengan air yang banyak. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. boleh menjadi racun. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. Selepas eksperimen. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. hidung dan paru-paru. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.

atau sesak nafas. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan .(ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Penggunaannya mestilah direkodkan.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu.1. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. . kerana ia menyebabkan kebakaran. haba terhasil dan asid akan terpercik. 1. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. dengan tujuan untuk membersihkannya. letupan. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: (a) Jika tumpahan itu sedikit.

pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. litup merkuri dengan serbuk sulfur.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia.1. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu. b) Sebelum memulakan kerja. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. 1.Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. .2. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. c) Semua permukaan. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . Fungi.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal.Kementerian Sains. Bakteria.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen.2 BAHAN BIOLOGI 1. mengikut cara kerja yang disediakan. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup.

Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. 1. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata.3. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. Jika sumber radioaktif digunakan. 1. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum.3. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal.3. Selepas menjalankan eksperimen. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang . g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1.f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie.3 BAHAN RADIOAKTIF 1. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif.

Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. pihak polis.3. 1.bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: i) ii) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar . bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif.3. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. Sebarang pencemaran di lantai. 1. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan.

4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja.5 i) ii) iii) 1. 1. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat. 1. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas. 1.5. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.5. 1. aluminium).iii) iv) Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium.5.zink.5. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan.5. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba.7 Voltan tinggi . 1.5.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1. 1.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan.5. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru.

kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. F. B. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. G. Semua peralatan sains. D. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. Setiap kerosakan. I. H. bahan radioaktif.5. Peralatan sains. 1. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. C. 1. . bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. tindak balas cergas dan sebagainya. E. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal.Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan.9. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . K. J.tekanan tinggi. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan.5. Peralatan sains.

Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis.L. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Jangan membazirkan bahan kimia. B. N. M. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Jangan gunakan jari tangan. R. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. O. P. Kayu mancis. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Q. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. C. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. E. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. D. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan.

Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1.01 September 1995 2. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. C. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. H. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. Peralatan saains. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. 3. i. D. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. E. Semua peralatan sains. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Tidak sesiapa pun boleh makan. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. . J. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa .A. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. B. Matlamat Sukatan. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus.

PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. vi. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. Tempoh percubah dan perlanjutannya. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. i. v. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. B. V. PERINTAH AM BAB C ii. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . vi. iii. Viii. C. 5. i. i. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod.PERINTAH AM. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. ii. . iii.Ii.. PERINTAH AM BAB A.

I. ii. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. G. i. PEMBELIAN. Kelengkapan pejabat. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. Surat menyurat. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. i. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. iii.1. ii. Bayaran. iii. PERINTAH AM BAB F. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. 1. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. TENDER DAN KONTRAK. . Jabatan dan orang ramai. II.D. F.

arahan perbendaharaan. iii. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. i. Viii. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. V. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. Vi. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). BIOLOGI . Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. BAHAGIAN 11 . Ii. arahan perkhidmatan. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix.I. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am.

ii. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. jangka tumpat. Sukatan dan unit S.I daya . pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. pusat. V. Pengendalian peralatan seperti termometer. Mengenai ekologi asas haiwan. Penyelenggaraan mikroskop vii. KIMIA i. kerja dana tenaga. sermin. Iv.i. 2. Iii. Vi. Pengurusan. larutan benedict. Ii. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. Penyediaan slaid. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. prisma. mersin. mikrometer. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. Iii. FIZIK i. Formula unsur. . momentum. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. larutan standard. Vi. ketumpatan. Asas elaktrik. 3. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. Penyediaan larutan kimia yang mudah. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. voltmeter dan komponen elektrik. Teknik pengsterilan mikro organisma. iv. Viii. alat-alat optik seperti kanta. geseran. V. pusat graviti. iii. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. Ii. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia.

mengkakis. Vii. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. 4. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. bahan kimia dan sebagainya. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. Iii. V. Etika kerja di makmal. BAHAGIAN 111 . Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. Vi. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. beracun. melecur akibat terkena api. Iv. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. viii. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains.Iv. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. Ii. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini.

i. Keputusan Lulus/kandas 8. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan.1. i. 6. 9. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. Ii. 7.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 .1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Ii. i. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. Bahagian 11 dan 111. 11. . Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. 12. ii. Bahagian 11 dan 111 . Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. 13. ii. i.

000 astau 106 darab dengan 1.I . * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. (Terima kasih kepada En. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.------------------------------------------------------------------------------.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S. UNIT ASAS S.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal.000. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1. IMBUHAN digunakan.000 atau 103 . . Zainudin Bin Daud .1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).

* Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah). diameter bebola kecil. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t.000.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala. * kejituan sehingga 1 mm atau 0. KAEDAH MENGUKUR .Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.5/50 mm iaitu 0.0 cm.1 cm ----. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai.01 mm. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0.000 atau X 10.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal.1 cm atau 1 mm.01 mm. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama. * Pada skala vernier. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0. Contoh: lebar buku = 17. ketebalan kertas dan sebagainya.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan..5mm. iaitu skala utama dan skala vernier.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

5. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. 8. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. Nombor 0 1 2 3 4. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. 6. 7. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. 9.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna .

Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah.. Bagi mereka yang bermbut panjang . Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). D.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . E. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. Lantai . C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. F.

kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan.dan khususnya . Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. Pemutar litar ( circuit breaker ). Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. masa. ii. rawatan yang diberi dan catatan guru. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. 1. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. membulat hujung kaca.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. nama murid.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. ii. kemalangan.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. tingkatan. H. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. . sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. I. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. G.antara lain.

Natrium dan kalium .Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. Selinder gas . PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. Pepejal. c. c. adang keselamatan hendaklah digunakan. b. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara.3 LETUPAN a. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. d). Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. 1.4 a. Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. 1. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. b.

5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. e). Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. . I). Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. f). mengkakis. j). Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. Bila hendak mencairkan asid pekat. tindakbalas kencang dan sebagainya . mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi.Gunakan sedikit sahaja. beracun. h). tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. 1. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. bahan radio aktif. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Antaranya ada yang mudah terbakar.

perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. permanganat peroksida. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal.Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan.klorat. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya.perklorat. nitrat. Bahan Kimia Litium.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. Aluminium. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. Natriun. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. Jangan sedut dengan mulut. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN.

Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar . Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida.

asid etanoik. kuantiti yang kecil sahaja digunakan.45 .17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. Gunakan alat yang sesuai. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester .41 . jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. asid hidroklorik. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Asid metanoik.30 . Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. hidrogen peroksida pekat.Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. Apabila api digunakan dalam makmal. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. ammonia pekat. fenol. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. serta takat kilat masingmasing.18 . cecair bromin. asid sulfurik. metanol. . Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. jangan bawanya dengan tangan.

Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Selepas ujikaji . Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Stor ini mestilah kalis api. toluena. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. Wapnya adalah sangat merbahaya. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan.xyele. . iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. hidung dan paru. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. boleh menjadi racun. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun.

Selepas menjalankan percubaan. Jika sumber tidak berskel di gunakan. Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif .6. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. . Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). 1.

maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. .Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. Apa-apa pencemaran di lantai. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. 1. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu.

Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. G. C. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. D. misalnya pemancaran gelombang radio. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. Projek-projek yang yang . H. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. B. misalnya kalsium karbid.8 a. Pepejal yang bertindakbalas dengan air. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. Jika radas X-ray. Setengah-setengah projek. F. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. E. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. 1.

3) . Jusoh Puan Nek Nariah Bt.Panitia Matematik) ( K. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Ab. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Nazirah Bt.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas. Ting .Razak Muhamad 1. Adnan En.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting.3 ) ( Penyelaras Mat. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Awang Cik Hjh.

5. 2. 2. .Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . matematik dan teknikal. 2. OBJEKTIF 2. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya.2.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. 2. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. 2. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara. 2. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT.4. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains.0.6. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan .7.3. Kebelakangan ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains.

1. 4.4. 4.4. 4.1.1. 4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.2.2. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. Membina Keterampilan Guru . Kaunselor telah dan akan : 4. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.1. 4.3.1.1. 4. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek.1.0. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.5.

3. 4. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ . Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia.1. 4. hotel dan resort.2. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4.4. Mengadakan lawatan ke .5.6.2.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4. pusat kegiatan guru.2.2.2. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif . Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. 4. pusat sumber pendidikan negeri. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain .2. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan. 4.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah .

Puisidra. Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. 4. Prias. 4. Mengadakan pameran Sains & Teknologi. kelab Reka Cipta. 4. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. Kuiz Sains Alam Semulajadi. Olimpiad matematik kebangsaan. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Kem Sains (Mac). Kuis Fizik ( Jun). Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah.2. Aktiviti Ko Akademik. Cereka Sains . Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik.3.4.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Projek Science Across Asia pasifik . Eseiton.2. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional.7.8. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Kelab Komputer dan lain-lain. 4. Kem IT. .

peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. 4. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV.1.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi. . Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal.00 tengah hari. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat.5. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah.6 Mengenal pasti program sokongan lain. d) e) 4. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya.30 . Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful