Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

biru. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik. Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . mol dan lain-lain) 4. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. cecair dan gas.kuning dan ion nikel hijau. contoh.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. Secara amnya pepejal loga. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik.hijau muda. ion ferum (II) . kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. . Kuantiti boleh sebagai jisim. isipadu (gas). ion ferum(III) . (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen.

5.02 X 10 23 zarah bahan itu. 5. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6.1.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . molekul atau ion. bergantung kepada jenis bahan itu.25 dm3 .Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . Nombor pemalar (6. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol.

Zn(NO3)2. Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.25 dm3 = 0.25 dm3 = 28 = 0. Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .5 mol 56 0.1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5.0 mol dm-3 0.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat . (jisim formula relatif = 127). yang perlu . K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3).5 mol = 2. O = 16.

dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0. yang mempunyai kemolaran 0. Ba(OH)2.2 mol dm-3 ? 5.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.5 = 0.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .9 74. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA .2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.2 mol 0.

Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .6 g Timbang 10. Contoh.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0.5 mol dm3. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.1 mol dm-3.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3.6. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3.1 x 106 x 1 = 10.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.38 g 1000 timbang 62. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249. Untuk menyediakan larutan caiar.2. 6.5 X 500 = 62.5 X 249.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.

3. NaOH.84 X 96 Sukat 27. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. = 20. boraks (dinatrium tertraborat). Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat. asid benzoik.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20. 6.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen. argentum nitrat dan natrium klorida.0 g . asid nitrik damn asid hidroklorid. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas. larutannya boleh disediakan secara terus.0 Mol dm3. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. 2. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S.5 X 98 X 100 = 27. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0.7 cm3 1. Jika larutan asid seperti asid sulfurik . kalium hidrogen ftalat. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus.

Bacaan awal buret dicatatkan.4. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Kemudian corong turas ditanggalkan.00 + 20. Warna larutan menjadi merah jambu.45 0. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv . 25.05 3 20.50 20.00 20.50 19. Bacaan akhir buret direkodkan.00 2 41. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu.50 0.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair. iaitu apabila takat akhir tercapai. Dengan cermat. Setiap kali asid sulfurik dialirkan. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan. kelalang kon digoncangkan. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata.05 21. 6.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan.05 + 19. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20.95 3 = 20.Pembilasan diulangi beberapa kali . Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 .

005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.0 1000 = 0. 2.4 x 25.1000 = 0. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan. 3.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.01 x 1 = 0. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan.00 = 0.01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan .005 x 1000 20. .2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.

4. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. 10. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. 5. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. 6.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam. 11.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. Natrium Hidroksida cair 2M. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. 7. Kalium Hidroksida cair 2 M. 13. 9. 14. Larutan Natrium Karbonat (0. Larutan Ferum (II) Sulfat (0.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0. Larutan Barium Klorida (0.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. 12. 8. Ca(OH)2.5M) . Larutan Argentum Nitrat (0.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Manganat(VII) (0.

Larutan kalium Kromat (VI) (0. Cairkan dengan 500cm3 air suling. 16. 17.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. 26. Larutan Kalium Iodida (0. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. . Larutkan 1. 25. 20.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. Penunjuk Metil Jingga. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. 24. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. 22. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 21. 18.. 19.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. 23.

Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. 5.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 249.27. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. Turas jika perlu.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. 2. Cairkan dengan 500 Cm. Kuprum (II) Sulfat (0. 29. Biarkan ia sejuk. 28.5M) 6. Taambah dengan 100Cm3 air didih. air suling. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. 500 cm3 95% Etanol. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. 4. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. 7. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 .

mengisi borang pesanan tempatan 12.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. merekod invois kedalam buku daftar bil 17. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu makmal Proses Kerja 1. 18. 10. 2. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. 7. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. 5.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan. Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada pesanan yang diterima daripada guru-guru sains. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik makmal berkenaan. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. Membantu guru-guru sains . . 11. menerima bekalan daripada pembekal 14.jika diperlukan ketika kelas amali dijalankan. 9. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. 21. Ketua jabatan sains/guru 19. kelulusan pembelian 13. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar.dimana berkaitan) 15. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. matapelajaran Pembantu makmal Pembantu Am Rendah (Makmal) Pembantu makmal/pembantu Am 20. membuat senarai sebutharga 8. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran.313 atau 314 .

25. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan sempurna. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpanan. (Makmal) Pembantu makmal Pembantu Am Randah (Makmal) 24. 23. 31. Mengemaskini stok. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Kedua. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 10. Pembantu makmal/ PAR 29. pelupusan dan hapuskira. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: .Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke (makmal) semasa. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. Masalah disin . 26. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal 27. PAR pelajar. 28.Rendah (makmal) Guru-guru Sains.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1.

Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. lysol. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. bubur. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol.5. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. Jika semaian spora. Jika cecair berwap. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. 1. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. i.2. ii. . Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. 1. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . kaldu. iaitu dilupuskan di dalam jamban. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. dan mesti ditutup. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. dengan serta merta. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. kerusi atau lantai. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol.1. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen.3. 1. bakteria akan terapung-apung di udara. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan.6. 1. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . 1.in 2 tekanan ). Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal.4.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. 1. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan.

Air mestilah mengandungi 1. 2. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah.Selalu gunakan air suling atau air takionik. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide.7. 1. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan.1. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria.9. 1. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. 1.8. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. 2. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali. . Selalunya.5 p.m.p. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan.

Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa. 2.3. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan .2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. 3. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. ii.50 darjah celsius. Juga. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. Penutup logam lekat di atas. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. Ada dua cara penstrilan: 3. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap.1 Haba i.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ). tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. 2.

A. B. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan. c. 3. Etilalkohol . Kerana organik terutamanya kesan lemak . membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. . A. Selalunya digunakan dalam larutan 0.hipokrip biasa digunakan. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. Jenis Bahan Kimia. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. . Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma.selalunya berkesan diantara 50 % . Sabun dan bahan basuh. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora. Antiseptik dari kumpulan phenol . D. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah.3.1 hingga 0.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora.kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. e. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Halogen . tapi tidak berkesan terhadap spora. (Cecair). satu proses yang memerlukan air. 3. Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. pada 121 darjah celsius.5 % . F. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein.2. Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. Certimide dan keloros .

bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. panaskan sedikit piring itu. ini akan menyebabkan pencemaran. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. Jika boleh. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan.stril dalam oven berudara panas. pipet dan semua peralatan. slide klip penutup skalpal dan jarum.2. 5. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. Suntikan Bahantara semaian. Menuangkan ke dalam piring. Setelah selesai . kelalang. C.1. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. Minyak dan Gris . Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. 4. Piring petri. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. Bahantara semaian. Mulut-mulut tub semaian. Jangan buangkan penutup piring petri. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. bubur. tabung uji. 4. D. B. Sebelum penstrilan dijalankan . keluarkan penutup dari botol. kapas bulu bahan berliang . Lemak . Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. ianya mesti disendengkan. E. penutup kapas bulu. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. 5. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. 4. Apabila amenggunakan oven udara panas.1 menyuntik kaldu. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. Dengan tangan lain angkat piring petri. 4. . Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab.5 cm tebal dalama piring petri.

Masukkan 12. Mengenal tisu tidak berkayu . B. E. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. C. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. pengeraman semaian piring petri. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. I. H. 6. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol.jika botol bertutup jenis skru digunakan. Jika terlalu. Pengeraman. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. F. Menguji kehadiran kanji . (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. B. J. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . Nyalakan lehir botol. KEGUNAANNYA: a. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. Mengenal tisu berkayu -. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. g. Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat.a. D. C. kiri. kaldu. cair dengan air suling mengikut keperluan.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. .

cotton blue (metil biru) 0.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. ( jika ada kondenser reflux.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . a.05 g dan air suling 20 cm3. gliserol 40g. asid laktik 20 gm . Bila perlu.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % . KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan.etanol untuk menanggalkan safranin.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. . Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap. Untuk mengenal nuklius dalam sel. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. 1. Periksa di bawah mikroskop. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. 1. A.1.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. KEGUNAANNYA. KEGUNAANNYA: a. lignin dan kutikal menjadi merah. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. 1. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. KEGUNAANNYA. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam. Selepas beberapa jam. 1.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein.4. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. Jika menggunakan kondenser refluks. rendam pula ke dalam larutan asitik .7 LARUTAN LAC TOPHENOL . Selepas tisu dibasuh dengan air suling.

ia akan menghasilkan mendakan merah beta.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter.jika ada apabila campuran itu dipanaskan. 2. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling. i.KEGUNAANNYA: a.2g timol biru. Ii. LARUTAN PENUNJUK UMUM.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. Untuk mewarnakan kulat. Iii. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. 3.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. 100g natrium karbonat dan 17. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun. 1.8 cm3 larutan (i) dan 49. dan 0.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0.84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling. Larutkan 9. Basuh dengan aliran air yang perlahan .8. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. . Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. Campurkan 50. Larutkan 9. Biarkan selama 10 minit.8 dengan kaedah berikut. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6. Kemudian tambah 0.

0. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza. 4. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.(AWAS).1g 0.14g 0.0g 0.0g 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0.12g 0. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat. 0. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri. Suatu tindak balas berhenti.2g 1.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati. 5.20g 8. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu.0625 g metil merah dan 0. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja.2g 0.26g bromotimol biru.5g 0.05g .khasnya ujikaji fisiologi. Untuk menyediakan larutan Ringer.025g timol biru.

Untuk tujuan pindah memindah.42g 7. 2. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.2g 0.6g 0. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.0g 0.19g 0.24g 0. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop. Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. 3.12g 0.37g 0.0g 0.75g 0.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0. .22g 0.

Jika tidak ada tempat tertutup. 7. 6.4. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas.perlulah di bersihkan dengan segera. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. Selain dari kerosakkan pada spesismen. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap kali mikroskop digunakan. 5. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. 8. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop.

eter dan xylene. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . . * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. lakukan pembersihan sekali lagi. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. diikuti dengan pengelapan tisu kanta. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta.eter/alkoh atau LOC). iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. 2. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. Jika kekotoran masih ada. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen).(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). Peringatan: 1. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. semasa pengelapan dilakukan. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. gunakan hanya wap nafas. Untuk pembersihan biasa.

b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya.3. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja.

c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. ubah kondeser sedikit. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. b) Buih dalam minyak rendaman. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. . d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. jika illuminasi kritik digunakan. Punca : a) Rendaman yang salah. Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu.

Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) .9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan. C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu. B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). Punca : laluan cahaya. Untuk masalah 7(d) . Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul.7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. Untuk masalah 9 (c): . Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas.

Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif.

Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. tapak sulaiman Vi. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Annelida Contoh : Cancing tanah. . amphibia dan lain-lain. Crustacea (laut) Contoh: Udang.80%. Spesimen i. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. iv. Megnesium Klorid 7% Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat Ether . Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol.lintah dll. Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air .ketam dll Vii. Echinodermata Contoh: Gamat. klorofom Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu.dll ii.Serangga Contoh: Kumbang X. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Veterbrata daratan reptilia. iii. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya.Obor-obor. Coelenterata Contoh : Hydra.sekali dengan haiwan vetebrata . Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila.

Xi.000 hingga 1:20.000 Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml -------100 ml . Ikan Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.

KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA . 9. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. 6. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. 5. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya.--------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. 4. arnab.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. 7. 2. 3. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. 10. tikus. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. 1. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. 8.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda.

Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. pokok-pokok renik. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. Ada jenis-jenis afid. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. semak-semak. Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik benzol 1485 ml 330 ml 83 ml 83 ml -------. Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan.Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD .

tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. lalat.sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. keringkan sehingga beberapa hari. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. lipas atau . rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. lebah. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen.. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Nota-nota tambahan seperti jenis. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. Menyimpan Serangga Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus.

2. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . (Formalin-aseto-alkohol solution) Bahan Kuantiti .A.A. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. Selepas disapukan pada kotak. 3. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya.A. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam.gegat memasukinya. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. 4. Peenyediaan Larutan F. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini.A. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene.

Formaldehyde Asid Asitik glacial 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% . 1. 50% Formalin. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid Kuprik asetat 20 g 20 g 40 g 20 ml 0.A. F.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol. glacial 0. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.40% formaldehyde Asid setik.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan. Selepas itu pindahkan ke larutan F. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula.2 g .A. 2.Ethyl Alkohol 70% Formalin .2 g 0.

Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau. 2. Kemudian pindahkan ke dalam larutan F.A.Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. untuk disimpan. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan.A. A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin .

(Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini.0 ml 10. Kulat segar. larutan berikut adalah dicadangkan.A. 3. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. termasuk .b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut.A. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1. kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. Kulat Pengaweatan dalam cecair.

Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti.cendawan. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. 2. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. bunganya atau buahnya jika terdapat. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. 5. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. kulat cup. 4. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. bola puf. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. menekan (mengapit) melekat. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. 3. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . cukup sekadar mempamerkan . Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit.

bahagian batang.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. nama family. habitatnya. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas. tempat dimana ia dikutip. nama pengutip. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. daun. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum.nama amnya. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). . Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. dan bunga. . Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering.

dan (v) boleh di tinggalkan. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral.PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). kadang kala kurang daripada setenjah jam. Sisip-sisip kekal.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). (iv). . FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. berbanding dengan sisip kekal. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus.

manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. Selain daripada itu. 3. anilina biru dan sebagainya. hablur ungu. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. akan menghasilkan seuatu koloid . Bahan-bahan organik ini. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. Sebagai contoh. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. jika dicampurkan dengan air. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. Misalnya.Apabila cecair parafin di permukaan membeku.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. 2. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. i) pewarna bersifat bes. (iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop.Untuk membuat keratan. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . misalnya fast green.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1.dengan kukus air. iaitu bersifat bes dan asid. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. misalnya metilena biru fuksin bes. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis.(ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. hijau muda. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid .

yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen

pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

50%. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue .100%. Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) . Periksa dengan mikroskop.70%.95%.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Dehidratkan dengan etanol 30%. Basuhkan dengan air suling. Basuhkan dengan etanol 50%. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Basuhkan dengan etanol 50%. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Basuhkan dengan air suling.90%. Lekapkan dalam gliserol. Basuh lagi dengan air suling.

campurkan 50.5 gram. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. sel-sel darah akan berubah bentuknya. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. dan TOLOK KE DEPAN. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. larutkan 9. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. Basuh dengan aliran air yang perlahan. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul.Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. jika dikeringkan dengan perlahan. seperti dalam Rajah (46). Biarkan 10 minit. Periksa dengan mikroskop.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . Larutan Iodin . Sediakan fosfat tampan pH 6. Ii) Hancurkan 0. mengikut keadaan. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C.2 cm3 larutan (ii).8 cm3 larutan (i) dengan 49.8. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i). 500 cm3 hablur ungu Air suling ii). iii) turaskan . supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol.

Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 . kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air.1 minit. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah.0 gram 10.iodin Kalium iodida air suling iii) - 5. hasil turasannya berwarna ungu tua. Didihkan selama 30 minit. Basuh pula dengan air. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis.0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Biarkan kering dalam udara. Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0.5 gram 1. boleh diwarnakan dengan kaedah ini. . Jangan basuh dengan air selepas ini. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip.5 gram 500 cm3 Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. Simpan dalam peti sejuk. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak.1 minit. jangan basuh terlalu lama. Biarkan sejuk. Turaskan . Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . Biarkan sejuk.

tetapi jangan biarkannya mendidih. Semua kromosom akan menjadi warna merah. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. mengganat. ada yang mudah terbakar.1.1. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. Jangan sedut dengan mulut. nitrat.Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. Tutupkan dengan penutup kaca nipis . 1.2 Cecair Mudah Terbakar . pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. Antaranya. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. Periksa dengan mikroskop.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. peroksida. KESELAMATAN MAKMAL 1. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. 1. perklorat. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. mengkakis. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah.

Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) . asid sulfurik. Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. asid etanoik. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan.Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . cecair bromin.18 .30 .17 10 10 1. metanol. kuantiti yang kecil sahaja digunakan.104 . jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik. kalium manganat (VII) dan argentum nitrat. Selalunya . Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan. asid metanoik. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. .41 . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. serta takat kilat masingmasing. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. ammonia pekat. hidrogen peroksida pekat.1. fenol. asid hidroklorik.45 .

(viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. . Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: (i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Selepas eksperimen. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun.1. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. tangan hendaklah dibasuh. cuci segera dengan air yang banyak. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. hidung dan paru-paru. boleh menjadi racun. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.1.

i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. . Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. kerana ia menyebabkan kebakaran. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. dengan tujuan untuk membersihkannya. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. letupan.(ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. 1. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. Penggunaannya mestilah direkodkan. atau sesak nafas.1. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: (a) Jika tumpahan itu sedikit. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. haba terhasil dan asid akan terpercik. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik.

2. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia.1. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat.Kementerian Sains. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. Fungi. Bakteria. b) Sebelum memulakan kerja.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap.2 BAHAN BIOLOGI 1. . Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup. litup merkuri dengan serbuk sulfur. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. c) Semua permukaan. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1.Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). mengikut cara kerja yang disediakan. 1.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati.

Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam.f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. 1. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan.3.3. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.3 BAHAN RADIOAKTIF 1. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. Selepas menjalankan eksperimen. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). Jika sumber radioaktif digunakan. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang . KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif. 1. Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie.3.

1. 1. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera.3. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor.3. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: i) ii) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar .5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya.bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. Sebarang pencemaran di lantai. pihak polis.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering .

Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat. 1. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru. 1.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan.iii) iv) Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.7 Voltan tinggi . 1.5 i) ii) iii) 1. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.5.5.5. aluminium).4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai.zink. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan. 1. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.5. 1.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1.5.5. 1.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.5.

bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. . C. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. B. tindak balas cergas dan sebagainya. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. bahan radioaktif. H.Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya.5. 1. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. J. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. K. D.tekanan tinggi.9. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . 1. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. E. G. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal .5. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Peralatan sains. Semua peralatan sains. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. F. Setiap kerosakan. Peralatan sains. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. I. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan.

M. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Kayu mancis. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. R. Jangan membazirkan bahan kimia. E. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. D. O. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Q. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Jangan gunakan jari tangan. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. N. C. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. P.L. B. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal.

Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. i. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. E. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. B.A. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. Matlamat Sukatan. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. D. H. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. 3. C. Tidak sesiapa pun boleh makan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. Peralatan saains. J.01 September 1995 2. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . . Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. Semua peralatan sains. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian.

Viii. B. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. Tempoh percubah dan perlanjutannya.Ii. i. iii. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. vi. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . iii. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. PERINTAH AM BAB C ii. v.PERINTAH AM. V.. . i. 5. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. i. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. PERINTAH AM BAB A. C. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. ii. vi. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM.

I. i. iii. II. F. i. 1. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E.1. Surat menyurat. TENDER DAN KONTRAK. PEMBELIAN. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. iii. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. G. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. . PERINTAH AM BAB F. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. Jabatan dan orang ramai. Kelengkapan pejabat. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. ii. Bayaran. ii.D.

PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. BAHAGIAN 11 .TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. Ii. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. arahan perkhidmatan. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. arahan perbendaharaan. BIOLOGI . i. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. iii. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. V.I. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. Vi. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. Viii.

ketumpatan. kerja dana tenaga. Iii. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. Ii. ii. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. Mengenai ekologi asas haiwan. pusat graviti. Penyelenggaraan mikroskop vii. Penyediaan slaid. mersin. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. pusat. Ii. sermin.i. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. prisma. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. mikrometer. KIMIA i. Pengendalian peralatan seperti termometer. alat-alat optik seperti kanta. V. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. Iii. Formula unsur. Vi. jangka tumpat. FIZIK i. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan.I daya . Pengurusan. Teknik pengsterilan mikro organisma. larutan standard. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. geseran. V. Penyediaan larutan kimia yang mudah. Iv. Asas elaktrik. Vi. 3. Sukatan dan unit S. iv. Viii. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. . momentum. 2. voltmeter dan komponen elektrik. iii. larutan benedict. Pengatahuan asas mengenai pengurusan.

PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Ii. viii. Vi. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. melecur akibat terkena api. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. mengkakis. Iv. Iii. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. BAHAGIAN 111 .Iv. beracun. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. Etika kerja di makmal. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam .AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Vii. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. bahan kimia dan sebagainya. V. 4.

i. Keputusan Lulus/kandas 8.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. 6. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Bahagian 11 dan 111 . Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. i. 12.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun. . Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . Bahagian 11 dan 111. Ii. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. i. 11. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. Ii.1. 7. ii. ii. 13. 9. i.

000. UNIT ASAS S.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal. IMBUHAN digunakan. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. .000 atau 103 . Rujukan: JPA 241/48/14/Kt. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld.------------------------------------------------------------------------------.000 astau 106 darab dengan 1. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. Zainudin Bin Daud .16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S.I . * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. (Terima kasih kepada En.

* Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.000 atau X 10.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.0 cm.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah).6 * pembahagi skala terkecil ialah 0.1 cm ----.01 mm.01 mm. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai. ketebalan kertas dan sebagainya. iaitu skala utama dan skala vernier. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.5mm.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.1 cm atau 1 mm. * kejituan sehingga 1 mm atau 0. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0..bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t. Contoh: lebar buku = 17.5/50 mm iaitu 0.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan. diameter bebola kecil. KAEDAH MENGUKUR .000. * Pada skala vernier.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . 9. 5. 8. Nombor 0 1 2 3 4. 7. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. 6.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b.

D.. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. F. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Bagi mereka yang bermbut panjang . Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. Lantai .LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. E. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.

nama murid. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. Pemutar litar ( circuit breaker ). ii. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. kemalangan. masa. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api.antara lain.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. . membulat hujung kaca.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. tingkatan. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak.dan khususnya . G. rawatan yang diberi dan catatan guru. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. 1. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. I. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. ii. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. H.

Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. 1. c.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Selinder gas . Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. adang keselamatan hendaklah digunakan. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. 1. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas.4 a. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. c. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. Pepejal.3 LETUPAN a. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Natrium dan kalium . b. b. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. d). kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan.

Bila hendak mencairkan asid pekat. beracun. j). Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. bahan radio aktif. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. f). kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. mengkakis. Antaranya ada yang mudah terbakar. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. .5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini.Gunakan sedikit sahaja. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. 1. Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. e). tindakbalas kencang dan sebagainya . Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. h). mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. I).

Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair.Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. Aluminium.perklorat. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. Bahan Kimia Litium. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. nitrat. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia.klorat. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . permanganat peroksida. Jangan sedut dengan mulut. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. Natriun.

Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Silikon tetraklorida.

asid etanoik.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. ammonia pekat. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Apabila api digunakan dalam makmal. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik.45 . serta takat kilat masingmasing.41 . kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. hidrogen peroksida pekat.Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat.30 . metanol. cecair bromin. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester . asid hidroklorik. Gunakan alat yang sesuai. jangan bawanya dengan tangan. asid sulfurik. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Asid metanoik. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan.18 . . jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. fenol. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal.

tetapi ia bukanlah racun yan menokok. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. . Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. toluena. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. boleh menjadi racun. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. Stor ini mestilah kalis api. hidung dan paru. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. tangan hendaklah dibasuh dengan segara.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Selepas ujikaji . ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Wapnya adalah sangat merbahaya. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor.xyele. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun.

Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. 1. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . maka sarung tanga getah hendaklah digunakan.6. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. .tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Selepas menjalankan percubaan. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. Jika sumber tidak berskel di gunakan. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum.

1. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku.Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. . Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif. Apa-apa pencemaran di lantai. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering.

Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. F.8 a. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. misalnya kalsium karbid. Projek-projek yang yang . Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. 1. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. D. Jika radas X-ray. misalnya pemancaran gelombang radio. G. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. H. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. Pepejal yang bertindakbalas dengan air.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). E. B. Setengah-setengah projek. C.

Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting. Adnan En. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas. Nazirah Bt. Jusoh Puan Nek Nariah Bt. Awang Cik Hjh. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K.3 ) ( Penyelaras Mat. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Ab. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Ting . 3) . Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt.Razak Muhamad 1.Panitia Matematik) ( K.

5. 2. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. 2. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara.0. OBJEKTIF 2. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. 2.7. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. matematik dan teknikal.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan .3. 2.6. 2.2. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains.4. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. Kebelakangan ini. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . 2. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. 2. .

0. 4.2.4.1. 4. 4.1.2.3.1. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. 4. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. Membina Keterampilan Guru . STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek. 4. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.1. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains.5. 4.1. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.4.1.1. Kaunselor telah dan akan : 4.

2. Mengadakan lawatan ke .2.3.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan. 4. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya. Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. pusat kegiatan guru. 4.1. 4.2.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah . 4.2. hotel dan resort. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. pusat sumber pendidikan negeri.6.2.2. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain .4. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif .5. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ .2.

4. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Puisidra. Kem IT. Olimpiad matematik kebangsaan. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Aktiviti Ko Akademik. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik. Kem Sains (Mac).2. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. Mengadakan pameran Sains & Teknologi. Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Kuiz Sains Alam Semulajadi. kelab Reka Cipta. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. Eseiton.2.4.3. Kelab Komputer dan lain-lain.7. Kuis Fizik ( Jun). Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Prias. Cereka Sains .8. 4. 4. Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. . Projek Science Across Asia pasifik . Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing.

d) e) 4.00 tengah hari.5. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi.6 Mengenal pasti program sokongan lain. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal.30 . Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. . Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. 4. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej. peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang.1. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful