Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. cecair dan gas. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan .hijau muda. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . isipadu (gas). Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik. Kuantiti boleh sebagai jisim.biru. mol dan lain-lain) 4. .kuning dan ion nikel hijau. ion ferum (II) . Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. contoh. ion ferum(III) . Secara amnya pepejal loga. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan.

bergantung kepada jenis bahan itu. 5.25 dm3 . Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol. molekul atau ion.1.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.02 X 10 23 zarah bahan itu. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5.Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . 5. Nombor pemalar (6. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro.

25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .0 mol dm-3 0. Zn(NO3)2. K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0. yang perlu . (jisim formula relatif = 127).1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5.5 mol = 2. Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .25 dm3 = 0.5 mol 56 0.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3). Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.25 dm3 = 28 = 0. O = 16.

9 74.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14. yang mempunyai kemolaran 0.2 mol 0.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA . Ba(OH)2.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan . n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.5 = 0.2 mol dm-3 ? 5.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0.

5 X 500 = 62. Contoh.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0.6 g Timbang 10. 6.38 g 1000 timbang 62. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat.1 mol dm-3. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249.2. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.1 x 106 x 1 = 10.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .5 mol dm3.6.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.5 X 249. Untuk menyediakan larutan caiar.

5 X 98 X 100 = 27. boraks (dinatrium tertraborat). Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik. 6.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20.0 Mol dm3. asid benzoik. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. 2. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. NaOH. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. Jika larutan asid seperti asid sulfurik .0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas.3. argentum nitrat dan natrium klorida. asid nitrik damn asid hidroklorid. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. kalium hidrogen ftalat.7 cm3 1. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen. larutannya boleh disediakan secara terus. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat.0 g .84 X 96 Sukat 27. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. = 20.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup.

iaitu apabila takat akhir tercapai.50 20.Pembilasan diulangi beberapa kali . 6. Dengan cermat. Kemudian corong turas ditanggalkan.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv .00 2 41.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.45 0.50 0. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. Setiap kali asid sulfurik dialirkan. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu.4. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.95 3 = 20.00 + 20. 25. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Bacaan akhir buret direkodkan. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 . Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai .00 20.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3.05 + 19. kelalang kon digoncangkan. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair.05 21. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Warna larutan menjadi merah jambu. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20.05 3 20.50 19. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai. Bacaan awal buret dicatatkan. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20.

3. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan. .01 x 1 = 0. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.0 1000 = 0. 2.4 x 25. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan.00 = 0.01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan . Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan.005 x 1000 20.1000 = 0.

Larutan Natrium Karbonat (0. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. 14.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. 8. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. 13. 12. Natrium Hidroksida cair 2M. 7.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. Larutan Barium Klorida (0.4. Larutan Argentum Nitrat (0.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan.5M) . Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. Ca(OH)2.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan. 11.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. Larutan Ferum (III) Sulfat (0.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0. 6. 10. 9. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). Kalium Hidroksida cair 2 M.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. 5.

Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. 21. Cairkan dengan 500cm3 air suling. 20. 17. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan. . 16. 24. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. 25.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan.. Penunjuk Metil Jingga. 18. 19. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. Larutan kalium Kromat (VI) (0. Larutkan 1.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Iodida (0. 22. 23. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 26.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan.

Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. 4. Kuprum (II) Sulfat (0.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. Taambah dengan 100Cm3 air didih. air suling. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. 500 cm3 95% Etanol. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0.5M) Larutkan 249. Cairkan dengan 500 Cm. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . 2. Turas jika perlu. 5. 7. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. Biarkan ia sejuk.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan.5M) 6.27. 28. 29.

Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada pesanan yang diterima daripada guru-guru sains. 2. Membantu guru-guru sains . 5. mengisi borang pesanan tempatan 12. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik makmal berkenaan.dimana berkaitan) 15. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4.jika diperlukan ketika kelas amali dijalankan. merekod invois kedalam buku daftar bil 17. 11. 10. 7. menerima bekalan daripada pembekal 14. kelulusan pembelian 13. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. membuat senarai sebutharga 8. 18. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. 9. . Ketua jabatan sains/guru 19. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. matapelajaran Pembantu makmal Pembantu Am Rendah (Makmal) Pembantu makmal/pembantu Am 20. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran.313 atau 314 . 21.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu makmal Proses Kerja 1.

Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Masalah disin . pelupusan dan hapuskira. 28. 25. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. 26. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. Pembantu makmal/ PAR 29. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. 23. Kedua.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke (makmal) semasa. Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . Mengemaskini stok.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. PAR pelajar. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan sempurna. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpanan.Rendah (makmal) Guru-guru Sains. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal 27. (Makmal) Pembantu makmal Pembantu Am Randah (Makmal) 24. 31. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 10. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan.

bubur. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib .adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. bakteria akan terapung-apung di udara. iaitu dilupuskan di dalam jamban. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. kerusi atau lantai. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. ii. 1. dengan serta merta. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven.in 2 tekanan ). Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. 1.2. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. i. kaldu. 1. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. Jika cecair berwap. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. . Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. Jika semaian spora.4. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. dan mesti ditutup. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya.1.3. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. 1. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . 1. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. 1. lysol.6. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik.5.

Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja. . Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa. 2. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Selalunya. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan.7. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini.5 p. 1. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali. 1.Selalu gunakan air suling atau air takionik. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa.1.9. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam.Air mestilah mengandungi 1. 1. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. 2.8. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi.m. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria.p. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet.

Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ).Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. Juga. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. 2. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. 2.1 Haba i.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. Ada dua cara penstrilan: 3. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. ii. Penutup logam lekat di atas. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. 3.50 darjah celsius. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma.3. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi.

cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. satu proses yang memerlukan air. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . Jenis Bahan Kimia.1 hingga 0. B. tapi tidak berkesan terhadap spora. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. (Cecair). Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan. 3. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh.2. D. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. Sabun dan bahan basuh. setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. .Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. Kerana organik terutamanya kesan lemak . e. A.selalunya berkesan diantara 50 % . Antiseptik dari kumpulan phenol .kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. Etilalkohol . Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. Certimide dan keloros . Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora.hipokrip biasa digunakan.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein.5 % . 3. A. Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Selalunya digunakan dalam larutan 0. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan. . Halogen .3. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora. c. F. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. pada 121 darjah celsius. Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit.

Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. B. 4.1 menyuntik kaldu. D. 4. C. Suntikan Bahantara semaian. 4. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. panaskan sedikit piring itu. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam.2. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. bubur.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam.1. Lemak . kapas bulu bahan berliang . Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. 5. penutup kapas bulu.5 cm tebal dalama piring petri. ini akan menyebabkan pencemaran. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. ianya mesti disendengkan. Bahantara semaian. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. . bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. slide klip penutup skalpal dan jarum. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. Minyak dan Gris . pipet dan semua peralatan. tabung uji. Dengan tangan lain angkat piring petri. Mulut-mulut tub semaian. Menuangkan ke dalam piring. Setelah selesai . Sebelum penstrilan dijalankan .stril dalam oven berudara panas.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. kelalang. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. keluarkan penutup dari botol. Apabila amenggunakan oven udara panas. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. 5. Jika boleh. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. Piring petri. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. Jangan buangkan penutup piring petri. 4. E.

Pengeraman. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. g.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. D. KEGUNAANNYA: a. Mengenal tisu tidak berkayu . pengeraman semaian piring petri. Menguji kehadiran kanji . tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. B. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. I. Masukkan 12. J.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. C. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. kiri.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. cair dengan air suling mengikut keperluan. Jika terlalu. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman.jika botol bertutup jenis skru digunakan. F. C. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. E. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. H. Nyalakan lehir botol. kaldu. Mengenal tisu berkayu -.a. B. 6. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. . longgarkan penutup sehingga terletak di atas.

4. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam. gliserol 40g. tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap. Periksa di bawah mikroskop.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. a. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya.05 g dan air suling 20 cm3.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. Jika menggunakan kondenser refluks. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. Bila perlu.7 LARUTAN LAC TOPHENOL .COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % . Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. rendam pula ke dalam larutan asitik . KEGUNAANNYA. 1. 1. A.1. cotton blue (metil biru) 0. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan. Selepas tisu dibasuh dengan air suling.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. . 1. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah.etanol untuk menanggalkan safranin. KEGUNAANNYA: a. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. Untuk mengenal nuklius dalam sel. Selepas beberapa jam. asid laktik 20 gm . lignin dan kutikal menjadi merah.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . KEGUNAANNYA. 1. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. ( jika ada kondenser reflux.

KEGUNAANNYA: a. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut.8 dengan kaedah berikut. Larutkan 9. Campurkan 50. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. Untuk mewarnakan kulat. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. LARUTAN PENUNJUK UMUM. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi. 3. 100g natrium karbonat dan 17. Ii. .84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. 1. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara.jika ada apabila campuran itu dipanaskan.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung . Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. Biarkan selama 10 minit. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. Basuh dengan aliran air yang perlahan .Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. i. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun. dan 0. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. 2.2g timol biru. Kemudian tambah 0.8.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. Iii.8 cm3 larutan (i) dan 49.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. Larutkan 9. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling.

0g 0. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.khasnya ujikaji fisiologi. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu.0g 0.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. 0. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza.14g 0. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu. 0.025g timol biru. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.05g . Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat.26g bromotimol biru. Suatu tindak balas berhenti.12g 0.1g 0.5g 0. 4. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. 5. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri. Untuk menyediakan larutan Ringer.0625 g metil merah dan 0.20g 8.(AWAS). LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja.2g 1.2g 0.

6g 0.75g 0. Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1.22g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop. Untuk tujuan pindah memindah.2g 0.0g 0.24g 0.42g 7. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.19g 0. .Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7. 3. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.12g 0.0g 0. 2.37g 0.

Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Selain dari kerosakkan pada spesismen. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. Jika tidak ada tempat tertutup. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. 6. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. 7. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas.perlulah di bersihkan dengan segera. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap kali mikroskop digunakan.4. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. 5. 8. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas.

tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. Peringatan: 1.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. semasa pengelapan dilakukan. . * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi.eter/alkoh atau LOC).(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). Jika kekotoran masih ada. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta. diikuti dengan pengelapan tisu kanta. 2. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. gunakan hanya wap nafas. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi.eter dan xylene. lakukan pembersihan sekali lagi. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). Untuk pembersihan biasa. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta.

Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan.3. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik.

B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. b) Buih dalam minyak rendaman. . Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. ubah kondeser sedikit. jika illuminasi kritik digunakan. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. Punca : a) Rendaman yang salah.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang.

C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). Untuk masalah 9 (c): .g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) . Untuk masalah 7(d) . Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain.7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) .9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan. Punca : laluan cahaya.

B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan).buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan.

Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut.lintah dll. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. Coelenterata Contoh : Hydra. Spesimen i. Veterbrata daratan reptilia.ketam dll Vii. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. tapak sulaiman Vi. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . Crustacea (laut) Contoh: Udang. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Megnesium Klorid 7% Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat Ether . Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V.sekali dengan haiwan vetebrata . Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%. iv. . Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. klorofom Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. amphibia dan lain-lain.Obor-obor.Serangga Contoh: Kumbang X. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong.80%. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Echinodermata Contoh: Gamat. iii. Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air . Annelida Contoh : Cancing tanah. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) .dll ii.

Ikan Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.000 hingga 1:20.000 Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml -------100 ml .Xi.

ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). tikus.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. 1. 7. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam.--------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. 8. arnab. 6. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA . Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. 10. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. 9. 3.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. 5. 2. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. 4.

Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. pokok-pokok renik. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD . Ada jenis-jenis afid. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik benzol 1485 ml 330 ml 83 ml 83 ml -------. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. semak-semak. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle).

Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. Menyimpan Serangga Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus.. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. keringkan sehingga beberapa hari. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. lebah. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin.sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. lalat. Nota-nota tambahan seperti jenis. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. lipas atau . Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin.

Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. 4. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini.A. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. Selepas disapukan pada kotak.gegat memasukinya. (Formalin-aseto-alkohol solution) Bahan Kuantiti . Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak .A. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. 3.A. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. 2.A. Peenyediaan Larutan F. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts.

Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula.2 g 0.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol.A.Ethyl Alkohol 70% Formalin . 2.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.2 g . Selepas itu pindahkan ke larutan F. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid Kuprik asetat 20 g 20 g 40 g 20 ml 0. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu. 50% Formalin. 1.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan. glacial 0.A. Formaldehyde Asid Asitik glacial 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% .40% formaldehyde Asid setik. F.

A.A. 2. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. untuk disimpan.Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. Kemudian pindahkan ke dalam larutan F. A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin .

kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan.0 ml 10. termasuk . Kulat Pengaweatan dalam cecair.b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. 3.A. Kulat segar. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. larutan berikut adalah dicadangkan.A.

Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. 2. bola puf. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. cukup sekadar mempamerkan . Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. 4. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. kulat cup. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. bunganya atau buahnya jika terdapat. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. 3. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. 5. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen.cendawan. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. menekan (mengapit) melekat.

Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. nama family. dan bunga. nama pengutip.bahagian batang. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok.nama amnya. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. tempat dimana ia dikutip. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. . Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. habitatnya. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. . Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). daun.

Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. kadang kala kurang daripada setenjah jam. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. (iv). tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). berbanding dengan sisip kekal. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. Sisip-sisip kekal. .tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain.PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). dan (v) boleh di tinggalkan. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja.

Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama.(ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya.dengan kukus air. Bahan-bahan organik ini.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. 3. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin. Sebagai contoh. misalnya metilena biru fuksin bes. (iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. Selain daripada itu. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. akan menghasilkan seuatu koloid . Misalnya. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. jika dicampurkan dengan air. hablur ungu. 2. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. misalnya fast green. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. hijau muda. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. anilina biru dan sebagainya. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid .Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku.Untuk membuat keratan. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. iaitu bersifat bes dan asid. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. i) pewarna bersifat bes.

yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen

pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Periksa dengan mikroskop. Basuhkan dengan etanol 50%. Basuh lagi dengan air suling. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) . Basuhkan dengan air suling. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru.95%. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Lekapkan dalam gliserol. Basuhkan dengan etanol 50%. Basuhkan dengan air suling. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.100%. Dehidratkan dengan etanol 30%.90%.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit.50%.70%. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%.

Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Basuh dengan aliran air yang perlahan. Larutan Iodin . campurkan 50. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . 500 cm3 hablur ungu Air suling ii). dan TOLOK KE DEPAN. jika dikeringkan dengan perlahan. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Biarkan 10 minit. Periksa dengan mikroskop. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. seperti dalam Rajah (46). Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. sel-sel darah akan berubah bentuknya. Sediakan fosfat tampan pH 6. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C.5 gram.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.8 cm3 larutan (i) dengan 49. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk.Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. larutkan 9. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara.2 cm3 larutan (ii).8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. mengikut keadaan. Ii) Hancurkan 0.8. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. iii) turaskan . Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i).

boleh diwarnakan dengan kaedah ini.iodin Kalium iodida air suling iii) - 5. Basuh pula dengan air. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0. Jangan basuh dengan air selepas ini.5 gram 1. Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 .1 minit. jangan basuh terlalu lama. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang.0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis.0 gram 10. Biarkan sejuk. hasil turasannya berwarna ungu tua. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. Simpan dalam peti sejuk.1 minit. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Didihkan selama 30 minit. . Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 .5 gram 500 cm3 Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Biarkan sejuk. Turaskan . Biarkan kering dalam udara. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak.

Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. KESELAMATAN MAKMAL 1. perklorat. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. 1. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. mengganat. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida.1. Antaranya. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. nitrat.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. 1. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. ada yang mudah terbakar.Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Periksa dengan mikroskop. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. mengkakis. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Jangan sedut dengan mulut.1. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. tetapi jangan biarkannya mendidih. peroksida. Tutupkan dengan penutup kaca nipis . Semua kromosom akan menjadi warna merah.2 Cecair Mudah Terbakar .

asid sulfurik. serta takat kilat masingmasing.45 . jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. asid hidroklorik. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. asid etanoik.104 . Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. metanol. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan.1.18 .30 . hidrogen peroksida pekat.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik.17 10 10 1. Selalunya . kalium manganat (VII) dan argentum nitrat.Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. fenol. Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan. . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) . ammonia pekat.41 . cecair bromin. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan. asid metanoik.

(i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. Selepas eksperimen. tetapi ia bukanlah racun yang menokok.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja.1. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. boleh menjadi racun. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan.1. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. cuci segera dengan air yang banyak. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. tangan hendaklah dibasuh. hidung dan paru-paru. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: (i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. .

1. .menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api.(ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. dengan tujuan untuk membersihkannya. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. haba terhasil dan asid akan terpercik. 1. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. letupan. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. Penggunaannya mestilah direkodkan. atau sesak nafas. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: (a) Jika tumpahan itu sedikit. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. kerana ia menyebabkan kebakaran. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul.

b) Sebelum memulakan kerja. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup.Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. litup merkuri dengan serbuk sulfur.2. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit.Kementerian Sains. c) Semua permukaan.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati. 1. mengikut cara kerja yang disediakan. e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. . d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas.2 BAHAN BIOLOGI 1. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. Fungi. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Bakteria.1.

f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. Selepas menjalankan eksperimen. 1.3. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. Jika sumber radioaktif digunakan. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang . Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja.3. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ).3.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif.3 BAHAN RADIOAKTIF 1. 1. Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam.

Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya.bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif. 1. 1. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. Sebarang pencemaran di lantai.3. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya.3. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: i) ii) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar . pihak polis.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran.

5. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat. 1. aluminium).5.5.iii) iv) Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium.4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja.5 i) ii) iii) 1. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam. 1.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. 1.5. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.7 Voltan tinggi . Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba. 1. 1.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan. 1. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.zink.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.5.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.5.5. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru.

I. . 1. C. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. K. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat.tekanan tinggi. F. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. tindak balas cergas dan sebagainya. Peralatan sains. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. bahan radioaktif. E. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Semua peralatan sains. Peralatan sains. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . 1. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas.5. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. J. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya.5. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. H.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. G.Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. D. Setiap kerosakan. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. B.9.

PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. N. C. Kayu mancis. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. D.L. Jangan membazirkan bahan kimia. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. B. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. R. E. M. Q. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. P. O. Jangan gunakan jari tangan.

A. Tidak sesiapa pun boleh makan. Peralatan saains. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. 3. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. i. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. .01 September 1995 2. B. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. Semua peralatan sains. H. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. D. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. E. Matlamat Sukatan. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. C. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . J.

. vi. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. iii. iii. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. PERINTAH AM BAB C ii. vi. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. v. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. C. Viii. 5. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen.Ii. i. Tempoh percubah dan perlanjutannya.PERINTAH AM. i. V. ii. B. PERINTAH AM BAB A.. i. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan.

G. TENDER DAN KONTRAK. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. i.D. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. PERINTAH AM BAB F. ii. iii. Jabatan dan orang ramai. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. iii. Surat menyurat. I. F. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. ii. Bayaran. II. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. i. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. Kelengkapan pejabat. .1. PEMBELIAN. 1.

pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. iii. Ii. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. i. BIOLOGI . PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). Vi. Viii.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1.I. V. BAHAGIAN 11 . arahan perkhidmatan. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. arahan perbendaharaan. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

ketumpatan. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. jangka tumpat. V. mikrometer. larutan standard. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. Vi. Viii. iii. Penyelenggaraan mikroskop vii. kerja dana tenaga. alat-alat optik seperti kanta.I daya . KIMIA i. sermin. Penyediaan larutan kimia yang mudah.i. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. V. Iii. Mengenai ekologi asas haiwan. Ii. Ii. larutan benedict. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. ii. momentum. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. voltmeter dan komponen elektrik. Sukatan dan unit S. . iv. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. pusat graviti. pusat. Vi. Teknik pengsterilan mikro organisma. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. Formula unsur. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. mersin. Pengurusan. Pengendalian peralatan seperti termometer. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. 3. 2. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. Iii. geseran. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. FIZIK i. prisma. Penyediaan slaid. Iv. Asas elaktrik. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia.

mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. Vi. Vii.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup.Iv. Etika kerja di makmal. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. mengkakis. bahan kimia dan sebagainya. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. beracun. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. 4. BAHAGIAN 111 . Iii. melecur akibat terkena api. V. Ii. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. Iv. viii. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan.

Keputusan Lulus/kandas 8. i. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. ii. Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. ii. i. Bahagian 11 dan 111 .1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Ii. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. . i. i. 7. Ii. 6. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. 13. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun. 12.1.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . 11. 9. Bahagian 11 dan 111.

Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. (Terima kasih kepada En. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.------------------------------------------------------------------------------.000 astau 106 darab dengan 1.000 atau 103 .1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. IMBUHAN digunakan. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. UNIT ASAS S.I . .I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan). Zainudin Bin Daud .000. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.

000 atau X 10-3 bahagi dengan 1. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama.000 atau X 10.5mm.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1.0 cm.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.01 mm. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0.01 mm. * kejituan sehingga 1 mm atau 0.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah).0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17. Contoh: lebar buku = 17.1 cm atau 1 mm. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur.000.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal. KAEDAH MENGUKUR . * Pada skala vernier.1 cm ----. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0. iaitu skala utama dan skala vernier. ketebalan kertas dan sebagainya. diameter bebola kecil.. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai.5/50 mm iaitu 0.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

7.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. 8. Nombor 0 1 2 3 4. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. 9. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. 5. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. 6.

Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Lantai . D. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. Bagi mereka yang bermbut panjang . F.. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. E.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal.

Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. H. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. ii. G.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. masa. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. tingkatan. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. ii. I. nama murid. .antara lain. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan. Pemutar litar ( circuit breaker ). 1. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . rawatan yang diberi dan catatan guru. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. kemalangan. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir.dan khususnya . membulat hujung kaca.

Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. b. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. 1. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. Natrium dan kalium . Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan.4 a.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. c. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. adang keselamatan hendaklah digunakan. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. b. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Selinder gas . Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. 1. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. d). Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. c.3 LETUPAN a. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. Pepejal.

Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. .5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Antaranya ada yang mudah terbakar. I). Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. tindakbalas kencang dan sebagainya . Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. e). mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. bahan radio aktif.Gunakan sedikit sahaja. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. Bila hendak mencairkan asid pekat. f). j). beracun. 1. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. mengkakis. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. h). Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik.

Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air.perklorat. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan.klorat. Bahan Kimia Litium. permanganat peroksida. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. Aluminium. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. nitrat. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan .Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN. Natriun. Jangan sedut dengan mulut. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium.

Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Silikon tetraklorida.

Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. . Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. Apabila api digunakan dalam makmal. metanol. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. Asid metanoik. jangan bawanya dengan tangan. serta takat kilat masingmasing. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. asid hidroklorik. cecair bromin. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera.41 .45 .Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester . Gunakan alat yang sesuai.30 . fenol. ammonia pekat. asid sulfurik.18 . Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . asid etanoik. hidrogen peroksida pekat. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat.

Selepas ujikaji . . Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. boleh menjadi racun. hidung dan paru.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. Wapnya adalah sangat merbahaya. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Stor ini mestilah kalis api. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata.xyele. toluena. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah.

b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. Jika sumber tidak berskel di gunakan. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). 1. Selepas menjalankan percubaan. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . .tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor.6. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang.

maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink.Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. . Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. 1. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. Apa-apa pencemaran di lantai. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering.

H. Pepejal yang bertindakbalas dengan air. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. C. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. misalnya kalsium karbid. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. misalnya pemancaran gelombang radio. D. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . Projek-projek yang yang . Setengah-setengah projek. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. G. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. 1. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. B. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat.8 a.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). F. E. Jika radas X-ray. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal .

Nazirah Bt.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas.Panitia Matematik) ( K. Awang Cik Hjh. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. 3) . Jusoh Puan Nek Nariah Bt. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. Ting .Razak Muhamad 1. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B.3 ) ( Penyelaras Mat. Ab.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Adnan En.

Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya. OBJEKTIF 2. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. 2. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. 2. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. 2. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal.7.3.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. Kebelakangan ini.5. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. 2. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan . 2.6. 2. 2.0. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . matematik dan teknikal.2. .4.

4.3.2.5.1.1.0. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.2. 4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.1.4. 4.4.1. 4. Kaunselor telah dan akan : 4. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. 4.1. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains.1.1. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas. Membina Keterampilan Guru . 4.

Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4.2.2.2.4. 4. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4.2.2. 4.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan. pusat sumber pendidikan negeri. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya. Mengadakan lawatan ke . Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif . Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ .2.3.6.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah . 4. pusat kegiatan guru. 4.2. hotel dan resort.1. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain .5.

2. Cereka Sains . Mengadakan pameran Sains & Teknologi. kelab Reka Cipta. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. 4. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. Puisidra.3. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik. Eseiton.8. Kelab Komputer dan lain-lain. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. 4. Prias. 4.2.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. Kuiz Sains Alam Semulajadi. Kuis Fizik ( Jun). Aktiviti Ko Akademik. . Olimpiad matematik kebangsaan.4. Kem IT. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. Projek Science Across Asia pasifik . Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. 4.7. Kem Sains (Mac).

Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat.00 tengah hari. . Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi.1.30 . Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah. d) e) 4.5. 4. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah.6 Mengenal pasti program sokongan lain. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran.