Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. ion ferum (II) . Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. Secara amnya pepejal loga. kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) .hijau muda. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. isipadu (gas). contoh. Kuantiti boleh sebagai jisim.biru. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna.kuning dan ion nikel hijau. cecair dan gas.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. mol dan lain-lain) 4. Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. ion ferum(III) . . Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal .

Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. 5. Nombor pemalar (6. 5. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5. molekul atau ion.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . bergantung kepada jenis bahan itu.Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna.1.25 dm3 . Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6.02 X 10 23 zarah bahan itu. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom.

K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0. yang perlu .1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5.5 mol = 2. Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .0 mol dm-3 0.25 dm3 = 28 = 0.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3).25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .25 dm3 = 0.5 mol 56 0. O = 16. Zn(NO3)2. (jisim formula relatif = 127). Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.

n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.9 74.5 = 0. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA .2 mol dm-3 ? 5.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5. Ba(OH)2.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0. yang mempunyai kemolaran 0.2 mol 0.

Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.5 X 249. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) . Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3. Untuk menyediakan larutan caiar.5 X 500 = 62. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.5 mol dm3.6.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.1 x 106 x 1 = 10.1 mol dm-3.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0.38 g 1000 timbang 62.6 g Timbang 10.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat. 6. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.2. Contoh.

Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . larutannya boleh disediakan secara terus.5 X 98 X 100 = 27. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara. asid nitrik damn asid hidroklorid. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. Jika larutan asid seperti asid sulfurik . asid benzoik.7 cm3 1.0 Mol dm3.3. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0.84 X 96 Sukat 27.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat. 6. = 20. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. 2. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat.0 g . NaOH. kalium hidrogen ftalat. argentum nitrat dan natrium klorida. boraks (dinatrium tertraborat).

50 0. 6. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat.05 3 20.00 2 41.Pembilasan diulangi beberapa kali . asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya.00 + 20. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair.45 0.50 20. Setiap kali asid sulfurik dialirkan. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar.05 + 19. Warna larutan menjadi merah jambu. iaitu apabila takat akhir tercapai. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Bacaan akhir buret direkodkan.95 3 = 20. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 . Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu. 25. Bacaan awal buret dicatatkan. kelalang kon digoncangkan. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv .4. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai.50 19. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna.00 20. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut.05 21.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair. Dengan cermat. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. Kemudian corong turas ditanggalkan.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.

01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan .00 = 0. . Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.1000 = 0.01 x 1 = 0. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.005 x 1000 20. 2.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0. 3.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.0 1000 = 0.4 x 25.

Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). Kalium Hidroksida cair 2 M.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. Larutan Barium Klorida (0.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan.5M) . 5. Ca(OH)2.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. 7. 11. 12. 9.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. 6. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. 13. 14. 10. Larutan Argentum Nitrat (0. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. Larutan Natrium Karbonat (0. 8. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan.4. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. Natrium Hidroksida cair 2M. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. Asid Etanoik (0.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan.

5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. Larutan kalium Kromat (VI) (0. 16.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan.. . Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. 21. 23. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. 25. Larutkan 1. 22. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. 17. 20. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 26. 24. Cairkan dengan 500cm3 air suling. Larutan Kalium Iodida (0. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. 19. Penunjuk Metil Jingga. 18.

2. 500 cm3 95% Etanol.5M) Larutkan 249. air suling. Kuprum (II) Sulfat (0.27. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . 28. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. 4. Turas jika perlu. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3.5M) 6. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat. 7. 5. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. 29. Biarkan ia sejuk. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. Taambah dengan 100Cm3 air didih. Cairkan dengan 500 Cm. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk.

Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada pesanan yang diterima daripada guru-guru sains. matapelajaran Pembantu makmal Pembantu Am Rendah (Makmal) Pembantu makmal/pembantu Am 20. 11. mengisi borang pesanan tempatan 12. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. 9. Ketua jabatan sains/guru 19. kelulusan pembelian 13. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik makmal berkenaan. menerima bekalan daripada pembekal 14. Membantu guru-guru sains . merekod invois kedalam buku daftar bil 17. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6.dimana berkaitan) 15. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16.jika diperlukan ketika kelas amali dijalankan. 10.313 atau 314 . 2. 18. 7.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. 5. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. 21. .Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu makmal Proses Kerja 1. membuat senarai sebutharga 8.

Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpanan. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke (makmal) semasa. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan. Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. PAR pelajar. 25. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. Pembantu makmal/ PAR 29.Rendah (makmal) Guru-guru Sains.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 10. Mengemaskini stok. 28.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. Masalah disin . (Makmal) Pembantu makmal Pembantu Am Randah (Makmal) 24. 26. 31. 23. pelupusan dan hapuskira. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan sempurna. Kedua. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal 27. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini .

1. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. Jika cecair berwap. Jika semaian spora. . 1. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. 1. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya.5.1. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . iaitu dilupuskan di dalam jamban. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang.in 2 tekanan ). semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan.3. 1. lysol. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. 1. dengan serta merta. bakteria akan terapung-apung di udara. kaldu. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. 1. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. dan mesti ditutup.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. bubur.6. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan.4. ii. i. kerusi atau lantai.2. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan.

5 p. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara.Air mestilah mengandungi 1. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup.p. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide.m. 1.7. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. .1. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara.8. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi. 2. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. 2.9. 1. Selalunya. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal.Selalu gunakan air suling atau air takionik. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair. 1. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa.

jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. Ada dua cara penstrilan: 3. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa.3. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. ii. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. Penutup logam lekat di atas.1 Haba i. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan.50 darjah celsius. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. 2. 2. Juga. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ).Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. 3. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi.

Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. Kerana organik terutamanya kesan lemak .70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Certimide dan keloros . Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . (Cecair). setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. B. Jenis Bahan Kimia. pada 121 darjah celsius. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. . Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma.kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan. tapi tidak berkesan terhadap spora. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora.2. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. Etilalkohol . Halogen . 3. 3. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan.5 % . Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit. Sabun dan bahan basuh.selalunya berkesan diantara 50 % . e.3. F. Selalunya digunakan dalam larutan 0. c. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. satu proses yang memerlukan air. A.1 hingga 0. D.hipokrip biasa digunakan. A. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . . Antiseptik dari kumpulan phenol .

C. 5.2. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. bubur. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. 4. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. kelalang.1. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. Menuangkan ke dalam piring. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. panaskan sedikit piring itu. Piring petri. Jika boleh. 4. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. . pipet dan semua peralatan. B. Minyak dan Gris .1 menyuntik kaldu. penutup kapas bulu. keluarkan penutup dari botol. kapas bulu bahan berliang .5 cm tebal dalama piring petri.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah.stril dalam oven berudara panas. Bahantara semaian. Lemak . Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. tabung uji. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. Dengan tangan lain angkat piring petri. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. 5. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. Jangan buangkan penutup piring petri. ini akan menyebabkan pencemaran. ianya mesti disendengkan. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan .3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. Mulut-mulut tub semaian. Setelah selesai . Sebelum penstrilan dijalankan . Suntikan Bahantara semaian. E. 4. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. D. slide klip penutup skalpal dan jarum. 4. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. Apabila amenggunakan oven udara panas.

kiri. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. g. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. Mengenal tisu berkayu -. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. F. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima.a. C. cair dengan air suling mengikut keperluan. Pengeraman.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. E. Nyalakan lehir botol. C.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. I.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. 6. KEGUNAANNYA: a. Menguji kehadiran kanji . B. Masukkan 12.jika botol bertutup jenis skru digunakan. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. J. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. B. . hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. pengeraman semaian piring petri. H. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. Mengenal tisu tidak berkayu . kaldu. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. Jika terlalu. D. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol.

masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. Selepas tisu dibasuh dengan air suling. 1. Jika menggunakan kondenser refluks. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . KEGUNAANNYA. cotton blue (metil biru) 0. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap.05 g dan air suling 20 cm3.etanol untuk menanggalkan safranin.4.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. rendam pula ke dalam larutan asitik . ( jika ada kondenser reflux. campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. a. Untuk mengenal nuklius dalam sel. A.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. 1. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan. Periksa di bawah mikroskop. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius. 1.1. . Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. KEGUNAANNYA: a. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. gliserol 40g. asid laktik 20 gm . KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. lignin dan kutikal menjadi merah.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. KEGUNAANNYA.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. 1. Bila perlu. Selepas beberapa jam.7 LARUTAN LAC TOPHENOL .6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % .

Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling.jika ada apabila campuran itu dipanaskan. 2.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. dan 0.8. LARUTAN PENUNJUK UMUM. Basuh dengan aliran air yang perlahan .5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. Kemudian tambah 0. Iii.84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling.2g timol biru.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Campurkan 50. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. Ii. Larutkan 9. Biarkan selama 10 minit. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun.8 cm3 larutan (i) dan 49. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Larutkan 9. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut.KEGUNAANNYA: a. 100g natrium karbonat dan 17. i. 1. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.8 dengan kaedah berikut. Untuk mewarnakan kulat. 3. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. . Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan.

14g 0.0g 0.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.025g timol biru. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu.2g 0. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. Untuk menyediakan larutan Ringer. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza.5g 0.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0.12g 0. Suatu tindak balas berhenti.1g 0. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri.khasnya ujikaji fisiologi. 4.26g bromotimol biru. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.0g 0.2g 1.20g 8. 5. 0. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. 0.0625 g metil merah dan 0.(AWAS).05g .

2.6g 0.12g 0.2g 0.0g 0.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. 3. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.75g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.24g 0. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop.0g 0.19g 0.22g 0. Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. .42g 7.37g 0. Untuk tujuan pindah memindah.

Setiap kali mikroskop digunakan. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. 5. Selain dari kerosakkan pada spesismen. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. 6. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. 8. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. 7. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. Jika tidak ada tempat tertutup. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas.4. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop.perlulah di bersihkan dengan segera. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan.

* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. . gunakan hanya wap nafas. 2. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). diikuti dengan pengelapan tisu kanta. kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Untuk pembersihan biasa. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa.eter dan xylene. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi.eter/alkoh atau LOC). * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. lakukan pembersihan sekali lagi. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. Jika kekotoran masih ada. Peringatan: 1. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. semasa pengelapan dilakukan.

Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima.3. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik.

C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. b) Buih dalam minyak rendaman. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. . Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. Punca : a) Rendaman yang salah. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. jika illuminasi kritik digunakan. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). ubah kondeser sedikit. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas.

c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan.7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu. Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) . Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul. Untuk masalah 7(d) . Punca : laluan cahaya. Untuk masalah 9 (c): . Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul. C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu.

Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut.

Obor-obor.ketam dll Vii. iii. Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%. Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. klorofom Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) .sekali dengan haiwan vetebrata . . Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. tapak sulaiman Vi.80%. amphibia dan lain-lain. Spesimen i. Coelenterata Contoh : Hydra. Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air . iv. Megnesium Klorid 7% Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat Ether . Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu.Serangga Contoh: Kumbang X. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. Annelida Contoh : Cancing tanah. Echinodermata Contoh: Gamat. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Crustacea (laut) Contoh: Udang.lintah dll. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong.dll ii. Veterbrata daratan reptilia. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya.

000 Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml -------100 ml .Xi.000 hingga 1:20. Ikan Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.

Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. tikus. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). 6. 2. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. 5. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA . Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya.--------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. 10. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. 3. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. 1. 4. 9. 7. arnab. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. 8.

Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik benzol 1485 ml 330 ml 83 ml 83 ml -------. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD . Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. pokok-pokok renik. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. semak-semak. Ada jenis-jenis afid. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. rumput-rumput dan lain-lain lagi.

Nota-nota tambahan seperti jenis. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut.sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. keringkan sehingga beberapa hari. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. lalat. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. lipas atau . Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. lebah. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. Menyimpan Serangga Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus.. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga.

Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Selepas disapukan pada kotak. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. Peenyediaan Larutan F. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. 2. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini.A. 4. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian.A. 3. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering.A. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini.A. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote.gegat memasukinya. (Formalin-aseto-alkohol solution) Bahan Kuantiti .

A. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu.Ethyl Alkohol 70% Formalin .40% formaldehyde Asid setik.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol. Selepas itu pindahkan ke larutan F. 1.2 g 0.2 g . glacial 0.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan. Formaldehyde Asid Asitik glacial 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% . F. 50% Formalin. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid Kuprik asetat 20 g 20 g 40 g 20 ml 0. 2.A. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.

A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin . Kemudian pindahkan ke dalam larutan F.Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati.A. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau. untuk disimpan. 2.A. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan.

A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. larutan berikut adalah dicadangkan.A. Kulat segar.b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut.0 ml 10. Kulat Pengaweatan dalam cecair. kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. termasuk . A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. 3.A.

Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. 5. 3. 4. menekan (mengapit) melekat. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. cukup sekadar mempamerkan . bunganya atau buahnya jika terdapat. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. 2. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. kulat cup. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini.cendawan. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. bola puf. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen.

nama family. . Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. . Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. nama pengutip. daun. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. dan bunga. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari.bahagian batang. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. tempat dimana ia dikutip. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu.nama amnya. habitatnya. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok.

Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). (iv). kadang kala kurang daripada setenjah jam.PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). dan (v) boleh di tinggalkan. Sisip-sisip kekal. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. berbanding dengan sisip kekal. .

Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. misalnya fast green. hablur ungu. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin.(ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. Sebagai contoh. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. i) pewarna bersifat bes. anilina biru dan sebagainya. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras.dengan kukus air. iaitu bersifat bes dan asid. 2. 3. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya.Untuk membuat keratan. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. hijau muda.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. Misalnya. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama.Apabila cecair parafin di permukaan membeku.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. (iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Selain daripada itu. akan menghasilkan seuatu koloid . misalnya metilena biru fuksin bes. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. jika dicampurkan dengan air. Bahan-bahan organik ini. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid .

yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen

pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. Periksa dengan mikroskop. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Basuhkan dengan etanol 50%. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Dehidratkan dengan etanol 30%.70%.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Basuh lagi dengan air suling. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.95%. Basuhkan dengan air suling.50%.90%. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Lekapkan dalam gliserol. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) . Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%.100%. Basuhkan dengan etanol 50%. Basuhkan dengan air suling.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru.

500 cm3 hablur ungu Air suling ii). sel-sel darah akan berubah bentuknya. dan TOLOK KE DEPAN. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . mengikut keadaan.5 gram. Basuh dengan aliran air yang perlahan. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk.2 cm3 larutan (ii).2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C. Larutan Iodin . seperti dalam Rajah (46).8 cm3 larutan (i) dengan 49. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. iii) turaskan . Ii) Hancurkan 0. Sediakan fosfat tampan pH 6. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA. campurkan 50.Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i). Biarkan 10 minit.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3.8. Periksa dengan mikroskop. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. jika dikeringkan dengan perlahan. larutkan 9. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.

. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Jangan basuh dengan air selepas ini.0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis. Didihkan selama 30 minit. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Biarkan sejuk. Basuh pula dengan air. Biarkan sejuk. Turaskan .1 minit. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton .1 minit. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. boleh diwarnakan dengan kaedah ini. hasil turasannya berwarna ungu tua.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0.iodin Kalium iodida air suling iii) - 5.5 gram 500 cm3 Larutan Safranin (atau neutral red) 5.5 gram 1. jangan basuh terlalu lama. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah. Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Biarkan kering dalam udara. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak.0 gram 10. Simpan dalam peti sejuk. Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 . kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit.

pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. ada yang mudah terbakar. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. 1.1. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. mengganat. Tutupkan dengan penutup kaca nipis . perklorat. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering.Letakkan tisu itu di atas sisip kaca.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini.1. Semua kromosom akan menjadi warna merah. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat.2 Cecair Mudah Terbakar . Antaranya. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. KESELAMATAN MAKMAL 1. nitrat.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). Periksa dengan mikroskop. Jangan sedut dengan mulut.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. peroksida. mengkakis. 1. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. tetapi jangan biarkannya mendidih.

asid sulfurik. Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut. asid etanoik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Selalunya . asid hidroklorik. serta takat kilat masingmasing.Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari .30 . Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik. metanol. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) .104 .45 . cecair bromin.41 . Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. fenol.1. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik.17 10 10 1. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. hidrogen peroksida pekat. kalium manganat (VII) dan argentum nitrat. Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan. asid metanoik. . ammonia pekat.18 .

tangan hendaklah dibasuh.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. hidung dan paru-paru. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. . (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: (i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap.1. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. cuci segera dengan air yang banyak. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. Selepas eksperimen. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung.1. boleh menjadi racun. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya.

kerana ia menyebabkan kebakaran. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: (a) Jika tumpahan itu sedikit. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. 1. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. Penggunaannya mestilah direkodkan.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan).1. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. dengan tujuan untuk membersihkannya. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. letupan.(ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. haba terhasil dan asid akan terpercik. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. . Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. atau sesak nafas. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat.

1. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia.Kementerian Sains. Fungi. Bakteria.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati.2. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. 1. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. c) Semua permukaan.Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit. b) Sebelum memulakan kerja. . Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan.2 BAHAN BIOLOGI 1. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . litup merkuri dengan serbuk sulfur.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. mengikut cara kerja yang disediakan. e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan.

Jika sumber radioaktif digunakan. Selepas menjalankan eksperimen. 1. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). 1. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal.3. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa.3.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie. Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri.3 BAHAN RADIOAKTIF 1.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang.f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan.3. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang . Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ).

Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya.bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1.3.3. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. Sebarang pencemaran di lantai. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. 1.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. 1. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: i) ii) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar .4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . pihak polis. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta.

7 Voltan tinggi . Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam.5.5. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru.5. 1. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba.5 i) ii) iii) 1.5. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. aluminium).6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1.5. 1.5. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat.zink.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan. 1.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur. 1. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas. 1.iii) iv) Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium. 1.5.

Semua peralatan sains.Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. Peralatan sains. I. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. G. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Peralatan sains. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. 1. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. J.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. K. Setiap kerosakan. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. B.tekanan tinggi.9.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat.5. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. bahan radioaktif. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. F. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. H.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. . tindak balas cergas dan sebagainya. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. E. C. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . D. 1.5.

Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. Kayu mancis. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. O. D. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. Q.L. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . Jangan membazirkan bahan kimia. E. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Jangan gunakan jari tangan. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. R. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. P. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. N. C. B. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. M.

G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. C. Peralatan saains. J.01 September 1995 2. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus.A. Semua peralatan sains. 3. H. E. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. D. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. i. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. Tidak sesiapa pun boleh makan. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Matlamat Sukatan. . B. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan.

Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. iii. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. 5. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. . vi. PERINTAH AM BAB A.Ii. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. i.. Tempoh percubah dan perlanjutannya. Viii. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. i. i. ii. C. iii.PERINTAH AM. B. vi. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. V. PERINTAH AM BAB C ii. v.

D. PERINTAH AM BAB F. ii. Surat menyurat. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. 1. iii. I. Jabatan dan orang ramai. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. PEMBELIAN. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. i.1. ii. . PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. Kelengkapan pejabat. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. II. G. iii. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. Bayaran. F. i. TENDER DAN KONTRAK.

1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. arahan perbendaharaan. Ii. V. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. BAHAGIAN 11 . PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. Vi. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). BIOLOGI . PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. arahan perkhidmatan. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja.I. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. Viii. iii.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. i.

Asas elaktrik. Formula unsur. Penyediaan larutan kimia yang mudah. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. Pengendalian peralatan seperti termometer. Iii. Ii. Vi. voltmeter dan komponen elektrik. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. V. V. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. Viii. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. kerja dana tenaga. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. Pengurusan. ii. Iv. pusat graviti. FIZIK i. Iii. Mengenai ekologi asas haiwan. Vi. iv. geseran. .I daya . sermin. momentum. Penyelenggaraan mikroskop vii. pusat. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. jangka tumpat. Penyediaan slaid. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. 3. Sukatan dan unit S. Teknik pengsterilan mikro organisma. mersin. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. prisma. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. mikrometer. Ii. larutan benedict. KIMIA i. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. ketumpatan. 2. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. iii. alat-alat optik seperti kanta. larutan standard.i.

Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Vi. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. 4. mengkakis. bahan kimia dan sebagainya. beracun. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Etika kerja di makmal.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11.Iv. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. viii. Vii. Iii. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Iv. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. melecur akibat terkena api. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . BAHAGIAN 111 . V. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Ii. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang.

1. i. ii. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. i. 9. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. 6. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. Ii. Bahagian 11 dan 111 . 13. Ii.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. i. Bahagian 11 dan 111. ii. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. 12. 7.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. Keputusan Lulus/kandas 8. .5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. i. 11. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun.

. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.I . * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. UNIT ASAS S.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S.000 astau 106 darab dengan 1. IMBUHAN digunakan. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.------------------------------------------------------------------------------.000 atau 103 . Zainudin Bin Daud .000. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar.1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. (Terima kasih kepada En.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal. * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).

* Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur.01 mm. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.0 cm.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1. * kejituan sehingga 1 mm atau 0. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0. diameter bebola kecil.000.5/50 mm iaitu 0.5mm.. Contoh: lebar buku = 17.000 atau X 10. KAEDAH MENGUKUR . ketebalan kertas dan sebagainya.1 cm ----. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah). Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai.1 cm atau 1 mm.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17.01 mm. * Pada skala vernier. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan. iaitu skala utama dan skala vernier.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. 5. 9. 7. Nombor 0 1 2 3 4. 6. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. 8. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna .

Bagi mereka yang bermbut panjang . adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan. C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . Lantai . F. E.. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. D. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji.

Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. masa.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. 1.dan khususnya .2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. Pemutar litar ( circuit breaker ). sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api.antara lain. H. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. ii. ii. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. . kemalangan. membulat hujung kaca. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. tingkatan. I. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. G.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. nama murid. rawatan yang diberi dan catatan guru.

d). PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran.3 LETUPAN a. kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. Pepejal. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. Selinder gas . 1. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. adang keselamatan hendaklah digunakan. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. b. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan.4 a.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. c. b. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. Natrium dan kalium . Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. c. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. 1.

mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan.Gunakan sedikit sahaja. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. I). g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. beracun. Bila hendak mencairkan asid pekat. j). mengkakis. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. tindakbalas kencang dan sebagainya . Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. e). . bahan radio aktif. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. h). Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. f). Antaranya ada yang mudah terbakar.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. 1.

Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan. Bahan Kimia Litium. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Jangan sedut dengan mulut. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. nitrat. Aluminium.klorat. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. permanganat peroksida. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air.perklorat. Natriun.

Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .

serta takat kilat masingmasing. ammonia pekat. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. cecair bromin.41 . asid sulfurik. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. jangan bawanya dengan tangan.18 .45 . Apabila api digunakan dalam makmal. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester .30 . asid hidroklorik. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 .Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. metanol. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. hidrogen peroksida pekat. asid etanoik. Gunakan alat yang sesuai. jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. fenol. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. Asid metanoik.

Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan.xyele. Selepas ujikaji . Stor ini mestilah kalis api. boleh menjadi racun. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. hidung dan paru. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. Wapnya adalah sangat merbahaya. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. toluena. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. .

Penggunaan racun hendaklah direkodkan. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. . Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr.6. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Selepas menjalankan percubaan. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Jika sumber tidak berskel di gunakan. 1. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul.

Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif .Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering. .7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. Apa-apa pencemaran di lantai. 1. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa.

D. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . misalnya kalsium karbid. B. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. Setengah-setengah projek. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. 1. H. Pepejal yang bertindakbalas dengan air. E.8 a. misalnya pemancaran gelombang radio. Jika radas X-ray. C. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. G. Projek-projek yang yang . mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. F. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan.

Jusoh Puan Nek Nariah Bt. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. Nazirah Bt.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K.Panitia Matematik) ( K. Ting . Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. 3) . Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. Adnan En.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas.Razak Muhamad 1. Ab.3 ) ( Penyelaras Mat. Awang Cik Hjh. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt.

2.7. 2. 2. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi.0.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal. 2.5. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. OBJEKTIF 2.3. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara. matematik dan teknikal. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020.4.6. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. . Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan . Kebelakangan ini. 2. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. 2. 2.

1.0. 4.1. 4. 4. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.1.4. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains. 4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.1.4.1. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. 4.1.3. Kaunselor telah dan akan : 4.5. Membina Keterampilan Guru .1. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.2. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah.2. 4. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek.

Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ . 4. Mengadakan lawatan ke .6.2. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif . 4.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan.1. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah.5. pusat kegiatan guru.2. hotel dan resort. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain .2.2.2. Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. 4.4. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4.3.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah . pusat sumber pendidikan negeri. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4.2. 4.

Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. . Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti.3. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Olimpiad matematik kebangsaan.4. Cereka Sains . Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. 4. 4. Kuis Fizik ( Jun). Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia.2. Aktiviti Ko Akademik. kelab Reka Cipta. Projek Science Across Asia pasifik . Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik.7. Kem Sains (Mac). Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Prias. Eseiton. Puisidra. 4. 4.2.8. Kelab Komputer dan lain-lain. Kem IT.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Kuiz Sains Alam Semulajadi. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. Mengadakan pameran Sains & Teknologi.

Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar.5. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi.1. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang. 4. . peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah.6 Mengenal pasti program sokongan lain. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej.30 . Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat. d) e) 4. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah.00 tengah hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful