Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM 3112

ISL 1

Konsep Pengelolaan, Pengurusan dan Pentadbiran

Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan.
Merangkumi :

Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

. Denyer (1977) : Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan. mengelola. memimpin dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.Stoner (1984): Satu proses merancang.

Organisasi diketuai oleh seseorang. Matlamat organisasi yang jelas. Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota bawah. Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang dijalankan. . Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik.* Keperluan mengurus Kewujudan sebuah organisasi formal. * Proses yang terlibat Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat.

FALSAFAH Pengurusan Pendidikan Jasmani : Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi JERIS. Kesimpulan : Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat. Pengurusan sukan : Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta memupuk toleransi dan perpaduan. cergas dan mengutamakan gaya hidup sihat. .

.PRINSIP Pengurusan Pendidikan Jasmani Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri. Melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai aktiviti fizikal. Menggalakkan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai yang dapat mewujudkan persaingan sihat dan mengeratkan perhubungan sosial. Melahirkan masyarakat yang menjadikan senaman sebagai rutin harian. Pengurusan Sukan Membolehkan seseorang memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup.

CONTOH AKTIVITI Merancang Memecat Menilai Menyemak Mengetuai Mengurus kakitangan Memotivasikan Membetulkan .

Siondang (1981): Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Shukur (1988) : Memberi penumpuan kepada hal-hal yang berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi.Dimock (1979) : Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas sesebuah pertubuhan dikendalikan. .

perbelanjaan dan kawalan. Urwick 1959) Fungsi Merancang Penerangan Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. Mengelola Mengisi tenaga Mengarah Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang. Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar kepada kaki tangan. Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan.FUNGSI PENTADBIRAN (mengikut L . Fungsi tenaga pekerja. Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi. Menerang belanjawan . Gulick dan L .

PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN Merancang Menilai Membuat keputusan Mengawal Komunikasi .

(Kamus Dewan Edisi Keempat) . pengawalan. pengawaian. perancangan.DEFINISI PENGURUSAN . kepimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. pengelolaan.Pengarahan. pengelolaan dan penyelenggaraan. pengurusan bajet. pengarahan. Pengurusan juga didefinisikan sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran.

Mendefinisikan pengurusan dalam dua dimensi iaitu menggambarkan pengurus dalam organisasi dan melihat apa yang pengurus lakukan (Dessler..Proses menyempurnakan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan melalui individu lain. 2001) . (Robbins dan Decenzo. 2001) .

Mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan melalui proses perancangan. kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi.. (Daft. 2000) . pengorganisasian.

.Satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu .Usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber.PENGELOLAAN .

1990) .Satu proses yang melibatkan perancangan.PENTADBIRAN . (Leith. pengelolaan. bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu.

.. penghasilan dan perhubungan awam.Koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun melibatkan pengurusan kakitangan. 1976) . perancangan organisasi. (Daughtrey & Woods.Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenagan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

.Pengelolaan merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan.

Membahagikan Tugas Secara Spesifik Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Mengkoordinasi Sumber Organisasi Menentukan Span of Management .

Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan .

SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN 1. Langkah Pembangunan Sukan 3. Dasar Sukan 2. Kelebihan Sukan 4. Pembinaan Kualiti Sahsiah .

 Program Sukan .menentukan hubungan yang lebih rapat di kalangan persatuan sukan tempatan. .  Perancangan – semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya.  Langkah – masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam bidang sukan.sentiasa mendapat pengiktirafan.  Pertingkat – kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan. Dasar Sukan  Pergerakan – sejajar dengan Dasar Sukan Negara.  Golongan masyarakat – bergiat cergas untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan.1. penghormatan supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin.  Jentera Penyelaras .

 Komitmen .2. dan bengkel dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan.  Langkah – melaksana.  Kerjasama – beberapa program latihan sukan juga diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud. Sistem latihan yang perlu diselaraskan. Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN  Selaras – Penglibatan sesetengah golongan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor.mewujudkan seminar. kursus. . menilai dan menyusun strategi dan program memaju dan membangunkan sukan. IPTA dan pendidikan tinggi digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan.

kecergasan dan kesejahteraan fizikal. sukan dapat menyumbangkan pembentukan sahsiah.  Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang sukan.3.  Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat mengurangkan tekanan hidup moden. meningkatkan tahap kesihatan.  Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan.  Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum. . KELEBIHAN SUKAN  Secara individu.

peranan yang dimainkan oleh jaguh. . sentiasa diberi pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat mempunyai kelayakan dalam akademik. Meningkatkan produktiviti dan pembangunan negara.4. pakar. kaum pelajar.  Galakan – calon – calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat dalam bidang dan kegiatan ko – kurikulum. kekurangan jurulatih dan pegawai yang bertauliah.termasuk sukan. dan pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal sesuai memenuhi hasrat negara.  Kekurangan – sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH  Moral .

Kecemerlangan yang cemerlang di kalangan remaja. Nadi – peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan. Kesungguhan dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya masyarakat.  Sosial – alat integrasi. menyekat masalah sosial terutama di kalangan remaja. .  Budaya hidup – sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak. mengasah bakat.

SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

'bagaimana'adalah teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip yand digunakan ke arah pencapaian matlamat organisasi. perancangan. menyatakan pentadbiran sebagai suatu proses tentang 'apa' dan 'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah pertubuhan dikendalikan. pengelolaan.Dimock (1979).organisasi.'apa' adalah isi penting kepada pengelolaan organisasi seperti pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu. Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang melibatkan perancangan. DEFINISI PENTADBIRAN Walker (1997). menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. penghasilan dan perhubungan awam. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan.menyatakan pentadbiran sebagai satu proses untuk menyelaraskan aktivitiaktiviti organisasi melalui pembentukan matlamat danpolisi dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mencapainya . pengurusan dan pemerintahan. dalam buku bertajuk Administration Theory. Griffiths(1959). Kamus Dewan Edisi ke empat menyatakan pentadbiranbermaksud. bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau mengarahkan program kepada pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe) Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran Daughtrey & Woods (1976) menyatakan.Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. pentadbiran merupakan koordinat aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. pengelolaan. perbuatan mentadbirkan.

. Organisasi berperanan untuk membekalkan struktur dan sistem pentadbiran bagi mencapai matlamat sebuah kumpulan. *organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai tindakan yang berbentuk perbuatan.Pentadbiran membimbing tindakan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Perancangan organisasi Delegasi Bilangan Paras organisasi Kedudukan dalam pentadbiran Objektif organisasi .

PENGARAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN .CONTOH ORGANISASI PENGARAH P.

AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN Agenda utama organisai (Tugas pengarah) Menetapkan hala tuju (objektif . visi. Asas Pengurusan Sukan .PENTADBIRAN ORGANISASI * Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran. tentukan strategi alternatif organisasi): Merancang dan menyediakan langkah-langkah dan jadual tugas serta membahagikan sumber kepada unitunit tertentu. misi. Sumber: Mohd Salleh Aman.

EKLEKTIK . DIKTATOR . .Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi.Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik.Ketua berpernan penting.Kakitangan bergantung kepada ketua.Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja di ingini. . .LAISSEZ-FAIRE .Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi.Membiarkan organisasi berfungsi sendiri. JENIS-JENIS PENTADBIRAN AUTOKRATIK . .Pemerintahan kuasa mutlak. .

Asas Informasi .kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini. kuasa kepakaran. Sumber kuasa a. kuasa ganjaran dan kuasa paksaan.Asas Sosial -Kuasa yang sah. b.KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN *KUASA . kuasa rujukan.

Kuasa ke atas dan kuasa ke bawah.kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju.cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) Kuasa ke atas (seorang pustakawan meminta guru memasukan butir peribadi sebelum memasuki perpustakaan) Kuasa kepakaran -Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang. Kuasa ganjaran . Kuasa rujukan -berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah.seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat. Asas informasi -Individu yang mempunyai lebih banyak informasi mampu mempengaruhi pemikiran individu lain. (ketua mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk.Kuasa yang sah -Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial. . . Kuasa paksaan .

A. Kamus Dewan Edisi Keempat. Penerbit Siri Maju Sdn.(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Bhd. b) Kamus (2007). (1989). Omardin Ashaari. Pentadbiran Pendidikan.Rujukan a) Buku rujukan Fouzee H.(1998) Pengurusan Sukan. Shah Alam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Open Universiti Malaysia. Wee Eng Hoe. (1990). Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Bhd. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Fajar Bakti Sdn.Bhd.

scribd.wordpress.tripod.scribd.com/steadfast_uiam/Asas%20Peng urusan.tripod.com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 • http://ifah.c) Laman web • http://www.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah • http://uniprof.com/urus.scribd.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan • http://members.htm • http://www.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan .htm • http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful