Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM 3112

ISL 1

Konsep Pengelolaan, Pengurusan dan Pentadbiran

Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan.
Merangkumi :

Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

mengelola.Stoner (1984): Satu proses merancang. . Denyer (1977) : Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan. memimpin dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik. Matlamat organisasi yang jelas. * Proses yang terlibat Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat. Organisasi diketuai oleh seseorang.* Keperluan mengurus Kewujudan sebuah organisasi formal. Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang dijalankan. . Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota bawah.

cergas dan mengutamakan gaya hidup sihat. Pengurusan sukan : Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta memupuk toleransi dan perpaduan. Kesimpulan : Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat.FALSAFAH Pengurusan Pendidikan Jasmani : Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi JERIS. .

Melahirkan masyarakat yang menjadikan senaman sebagai rutin harian.PRINSIP Pengurusan Pendidikan Jasmani Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri. Pengurusan Sukan Membolehkan seseorang memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. . Menggalakkan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai yang dapat mewujudkan persaingan sihat dan mengeratkan perhubungan sosial. Melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai aktiviti fizikal.

CONTOH AKTIVITI Merancang Memecat Menilai Menyemak Mengetuai Mengurus kakitangan Memotivasikan Membetulkan .

Shukur (1988) : Memberi penumpuan kepada hal-hal yang berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi. .Dimock (1979) : Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas sesebuah pertubuhan dikendalikan. Siondang (1981): Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menerang belanjawan . Gulick dan L . Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar kepada kaki tangan. Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi. Mengelola Mengisi tenaga Mengarah Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang. Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan.FUNGSI PENTADBIRAN (mengikut L . Urwick 1959) Fungsi Merancang Penerangan Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. Fungsi tenaga pekerja. perbelanjaan dan kawalan.

PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN Merancang Menilai Membuat keputusan Mengawal Komunikasi .

pengarahan. kepimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani.Pengarahan. pengelolaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat) . Pengurusan juga didefinisikan sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran. pengawalan. perancangan. pengurusan bajet.DEFINISI PENGURUSAN . pengawaian. pengelolaan dan penyelenggaraan.

Proses menyempurnakan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan melalui individu lain.. 2001) . (Robbins dan Decenzo. 2001) .Mendefinisikan pengurusan dalam dua dimensi iaitu menggambarkan pengurus dalam organisasi dan melihat apa yang pengurus lakukan (Dessler.

(Daft. 2000) . kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi.Mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan melalui proses perancangan. pengorganisasian..

.Satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu .Usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber.PENGELOLAAN .

1990) .PENTADBIRAN . (Leith.Satu proses yang melibatkan perancangan. bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu. pengelolaan.

Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenagan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. 1976) . .. perancangan organisasi.Koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun melibatkan pengurusan kakitangan. penghasilan dan perhubungan awam. (Daughtrey & Woods.

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Pengelolaan merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan. .

Membahagikan Tugas Secara Spesifik Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Mengkoordinasi Sumber Organisasi Menentukan Span of Management .

Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan .

SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Pembinaan Kualiti Sahsiah .SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN 1. Dasar Sukan 2. Kelebihan Sukan 4. Langkah Pembangunan Sukan 3.

 Pertingkat – kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan.  Jentera Penyelaras . penghormatan supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin. .1.  Golongan masyarakat – bergiat cergas untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan.menentukan hubungan yang lebih rapat di kalangan persatuan sukan tempatan.  Langkah – masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam bidang sukan.sentiasa mendapat pengiktirafan.  Program Sukan .  Perancangan – semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. Dasar Sukan  Pergerakan – sejajar dengan Dasar Sukan Negara.

 Kerjasama – beberapa program latihan sukan juga diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud.mewujudkan seminar.  Komitmen .2. kursus. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN  Selaras – Penglibatan sesetengah golongan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Sistem latihan yang perlu diselaraskan. IPTA dan pendidikan tinggi digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan. .  Langkah – melaksana. Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air. dan bengkel dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan. menilai dan menyusun strategi dan program memaju dan membangunkan sukan.

kecergasan dan kesejahteraan fizikal.  Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum.  Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang sukan.  Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat mengurangkan tekanan hidup moden.  Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan.3. sukan dapat menyumbangkan pembentukan sahsiah. KELEBIHAN SUKAN  Secara individu. meningkatkan tahap kesihatan. .

PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH  Moral .termasuk sukan.  Kekurangan – sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. .peranan yang dimainkan oleh jaguh. kaum pelajar. sentiasa diberi pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat mempunyai kelayakan dalam akademik. kekurangan jurulatih dan pegawai yang bertauliah.  Galakan – calon – calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat dalam bidang dan kegiatan ko – kurikulum. Meningkatkan produktiviti dan pembangunan negara. pakar.4. dan pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal sesuai memenuhi hasrat negara.

 Sosial – alat integrasi. Kesungguhan dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya masyarakat. mengasah bakat. . Nadi – peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan.  Budaya hidup – sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak. menyekat masalah sosial terutama di kalangan remaja. Kecemerlangan yang cemerlang di kalangan remaja.

SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

'apa' adalah isi penting kepada pengelolaan organisasi seperti pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu. pentadbiran merupakan koordinat aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. perbuatan mentadbirkan. pengelolaan. dalam buku bertajuk Administration Theory. menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. pengelolaan. perancangan. pengurusan dan pemerintahan. Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang melibatkan perancangan. bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau mengarahkan program kepada pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe) Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran Daughtrey & Woods (1976) menyatakan. menyatakan pentadbiran sebagai suatu proses tentang 'apa' dan 'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah pertubuhan dikendalikan. Kamus Dewan Edisi ke empat menyatakan pentadbiranbermaksud. Griffiths(1959).Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. penghasilan dan perhubungan awam.organisasi.menyatakan pentadbiran sebagai satu proses untuk menyelaraskan aktivitiaktiviti organisasi melalui pembentukan matlamat danpolisi dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mencapainya . DEFINISI PENTADBIRAN Walker (1997). Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan.Dimock (1979). 'bagaimana'adalah teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip yand digunakan ke arah pencapaian matlamat organisasi.

.Pentadbiran membimbing tindakan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi berperanan untuk membekalkan struktur dan sistem pentadbiran bagi mencapai matlamat sebuah kumpulan. *organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai tindakan yang berbentuk perbuatan.

TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Perancangan organisasi Delegasi Bilangan Paras organisasi Kedudukan dalam pentadbiran Objektif organisasi .

CONTOH ORGANISASI PENGARAH P.PENGARAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN .

Sumber: Mohd Salleh Aman. visi. tentukan strategi alternatif organisasi): Merancang dan menyediakan langkah-langkah dan jadual tugas serta membahagikan sumber kepada unitunit tertentu. AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN Agenda utama organisai (Tugas pengarah) Menetapkan hala tuju (objektif . Asas Pengurusan Sukan .PENTADBIRAN ORGANISASI * Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran. misi.

DIKTATOR .Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi.Membiarkan organisasi berfungsi sendiri.Pemerintahan kuasa mutlak.LAISSEZ-FAIRE .Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik. . EKLEKTIK .Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi. .Kakitangan bergantung kepada ketua. JENIS-JENIS PENTADBIRAN AUTOKRATIK . . .Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja di ingini.Ketua berpernan penting. .

Asas Informasi .Asas Sosial -Kuasa yang sah. kuasa kepakaran.kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini. Sumber kuasa a. kuasa rujukan. b. kuasa ganjaran dan kuasa paksaan.KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN *KUASA .

.seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat. Kuasa rujukan -berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah. . Kuasa paksaan .kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju. Kuasa ganjaran .cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) Kuasa ke atas (seorang pustakawan meminta guru memasukan butir peribadi sebelum memasuki perpustakaan) Kuasa kepakaran -Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang. Asas informasi -Individu yang mempunyai lebih banyak informasi mampu mempengaruhi pemikiran individu lain.Kuasa yang sah -Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial. Kuasa ke atas dan kuasa ke bawah. (ketua mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk.

Open Universiti Malaysia. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (1989). Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan.A. Omardin Ashaari. Fajar Bakti Sdn. (1990). Kamus Dewan Edisi Keempat.Bhd. Penerbit Siri Maju Sdn.(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Pentadbiran Pendidikan. Wee Eng Hoe. Bhd. Bhd.Rujukan a) Buku rujukan Fouzee H.(1998) Pengurusan Sukan. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Shah Alam. b) Kamus (2007).

tripod.com/urus.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah • http://uniprof.com/steadfast_uiam/Asas%20Peng urusan.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan • http://members.scribd.c) Laman web • http://www.scribd.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan .htm • http://www.scribd.htm • http://www.wordpress.tripod.com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 • http://ifah.