Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM 3112

ISL 1

Konsep Pengelolaan, Pengurusan dan Pentadbiran

Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan.
Merangkumi :

Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

Denyer (1977) : Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan. . mengelola.Stoner (1984): Satu proses merancang. memimpin dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang dijalankan. Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota bawah. . Matlamat organisasi yang jelas.* Keperluan mengurus Kewujudan sebuah organisasi formal. * Proses yang terlibat Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat. Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik. Organisasi diketuai oleh seseorang.

FALSAFAH Pengurusan Pendidikan Jasmani : Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi JERIS. Kesimpulan : Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat. . Pengurusan sukan : Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta memupuk toleransi dan perpaduan. cergas dan mengutamakan gaya hidup sihat.

Melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai aktiviti fizikal. .PRINSIP Pengurusan Pendidikan Jasmani Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Pengurusan Sukan Membolehkan seseorang memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Menggalakkan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai yang dapat mewujudkan persaingan sihat dan mengeratkan perhubungan sosial. Melahirkan masyarakat yang menjadikan senaman sebagai rutin harian. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri.

CONTOH AKTIVITI Merancang Memecat Menilai Menyemak Mengetuai Mengurus kakitangan Memotivasikan Membetulkan .

Siondang (1981): Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Dimock (1979) : Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas sesebuah pertubuhan dikendalikan. . Shukur (1988) : Memberi penumpuan kepada hal-hal yang berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi.

perbelanjaan dan kawalan.FUNGSI PENTADBIRAN (mengikut L . Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar kepada kaki tangan. Mengelola Mengisi tenaga Mengarah Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang. Gulick dan L . Menerang belanjawan . Fungsi tenaga pekerja. Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan. Urwick 1959) Fungsi Merancang Penerangan Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi.

PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN Merancang Menilai Membuat keputusan Mengawal Komunikasi .

pengelolaan dan penyelenggaraan.DEFINISI PENGURUSAN . pengarahan. Pengurusan juga didefinisikan sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran.Pengarahan. pengawalan. kepimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. pengawaian. pengelolaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat) . perancangan. pengurusan bajet.

.Proses menyempurnakan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan melalui individu lain.Mendefinisikan pengurusan dalam dua dimensi iaitu menggambarkan pengurus dalam organisasi dan melihat apa yang pengurus lakukan (Dessler. (Robbins dan Decenzo. 2001) . 2001) .

Mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan melalui proses perancangan. 2000) . (Daft. kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi.. pengorganisasian.

.Usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber.PENGELOLAAN .Satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu .

Satu proses yang melibatkan perancangan. 1990) .PENTADBIRAN . (Leith. bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu. pengelolaan.

. perancangan organisasi. . penghasilan dan perhubungan awam. (Daughtrey & Woods.Koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun melibatkan pengurusan kakitangan.Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenagan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. 1976) .

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Pengelolaan merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan. .

Membahagikan Tugas Secara Spesifik Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Mengkoordinasi Sumber Organisasi Menentukan Span of Management .

Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan .

SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Langkah Pembangunan Sukan 3. Pembinaan Kualiti Sahsiah .SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN 1. Kelebihan Sukan 4. Dasar Sukan 2.

 Golongan masyarakat – bergiat cergas untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan.  Program Sukan .  Jentera Penyelaras .  Langkah – masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam bidang sukan.  Perancangan – semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya.  Pertingkat – kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan.1.sentiasa mendapat pengiktirafan. . penghormatan supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin. Dasar Sukan  Pergerakan – sejajar dengan Dasar Sukan Negara.menentukan hubungan yang lebih rapat di kalangan persatuan sukan tempatan.

kursus. Sistem latihan yang perlu diselaraskan. menilai dan menyusun strategi dan program memaju dan membangunkan sukan. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN  Selaras – Penglibatan sesetengah golongan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. . dan bengkel dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan.2.  Langkah – melaksana.  Komitmen . Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air.  Kerjasama – beberapa program latihan sukan juga diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud. IPTA dan pendidikan tinggi digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan.mewujudkan seminar.

sukan dapat menyumbangkan pembentukan sahsiah.  Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan. kecergasan dan kesejahteraan fizikal.  Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat mengurangkan tekanan hidup moden.  Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang sukan. .  Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum. KELEBIHAN SUKAN  Secara individu.3. meningkatkan tahap kesihatan.

sentiasa diberi pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat mempunyai kelayakan dalam akademik. . kekurangan jurulatih dan pegawai yang bertauliah.termasuk sukan.peranan yang dimainkan oleh jaguh. kaum pelajar.  Kekurangan – sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. Meningkatkan produktiviti dan pembangunan negara. PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH  Moral .4.  Galakan – calon – calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat dalam bidang dan kegiatan ko – kurikulum. dan pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal sesuai memenuhi hasrat negara. pakar.

menyekat masalah sosial terutama di kalangan remaja. mengasah bakat. Kesungguhan dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya masyarakat.  Budaya hidup – sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak. . Kecemerlangan yang cemerlang di kalangan remaja.  Sosial – alat integrasi. Nadi – peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan.

SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

pengurusan dan pemerintahan. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan. Griffiths(1959). pentadbiran merupakan koordinat aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang melibatkan perancangan. pengelolaan. 'bagaimana'adalah teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip yand digunakan ke arah pencapaian matlamat organisasi. DEFINISI PENTADBIRAN Walker (1997). penghasilan dan perhubungan awam.menyatakan pentadbiran sebagai satu proses untuk menyelaraskan aktivitiaktiviti organisasi melalui pembentukan matlamat danpolisi dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mencapainya .Dimock (1979). menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. menyatakan pentadbiran sebagai suatu proses tentang 'apa' dan 'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah pertubuhan dikendalikan. pengelolaan.organisasi. perbuatan mentadbirkan.'apa' adalah isi penting kepada pengelolaan organisasi seperti pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu.Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau mengarahkan program kepada pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe) Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran Daughtrey & Woods (1976) menyatakan. Kamus Dewan Edisi ke empat menyatakan pentadbiranbermaksud. dalam buku bertajuk Administration Theory. perancangan.

. *organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai tindakan yang berbentuk perbuatan.Pentadbiran membimbing tindakan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi berperanan untuk membekalkan struktur dan sistem pentadbiran bagi mencapai matlamat sebuah kumpulan.

TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Perancangan organisasi Delegasi Bilangan Paras organisasi Kedudukan dalam pentadbiran Objektif organisasi .

PENGARAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN .CONTOH ORGANISASI PENGARAH P.

AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN Agenda utama organisai (Tugas pengarah) Menetapkan hala tuju (objektif . tentukan strategi alternatif organisasi): Merancang dan menyediakan langkah-langkah dan jadual tugas serta membahagikan sumber kepada unitunit tertentu. visi. misi. Asas Pengurusan Sukan . Sumber: Mohd Salleh Aman.PENTADBIRAN ORGANISASI * Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran.

.Pemerintahan kuasa mutlak. .LAISSEZ-FAIRE . . DIKTATOR .Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi.Kakitangan bergantung kepada ketua.Membiarkan organisasi berfungsi sendiri.Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi. EKLEKTIK . .Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja di ingini. .Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik.Ketua berpernan penting. JENIS-JENIS PENTADBIRAN AUTOKRATIK .

Sumber kuasa a. kuasa kepakaran.Asas Informasi .kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini. b.KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN *KUASA .Asas Sosial -Kuasa yang sah. kuasa ganjaran dan kuasa paksaan. kuasa rujukan.

kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju. . Kuasa rujukan -berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah.cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) Kuasa ke atas (seorang pustakawan meminta guru memasukan butir peribadi sebelum memasuki perpustakaan) Kuasa kepakaran -Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang. Kuasa ganjaran .Kuasa yang sah -Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial. . Asas informasi -Individu yang mempunyai lebih banyak informasi mampu mempengaruhi pemikiran individu lain. (ketua mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk. Kuasa ke atas dan kuasa ke bawah. Kuasa paksaan .seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat.

Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan.(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Open Universiti Malaysia. Kamus Dewan Edisi Keempat. (1989).Rujukan a) Buku rujukan Fouzee H. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn.(1998) Pengurusan Sukan. Bhd. Fajar Bakti Sdn.A. Pentadbiran Pendidikan. Penerbit Siri Maju Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. (1990).Bhd. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Shah Alam. b) Kamus (2007). Wee Eng Hoe. Omardin Ashaari. Bhd.

c) Laman web • http://www.scribd.scribd.htm • http://www.com/urus.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan • http://members.tripod.scribd.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah • http://uniprof.com/steadfast_uiam/Asas%20Peng urusan.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan .htm • http://www.tripod.com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 • http://ifah.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful