Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM 3112

ISL 1

Konsep Pengelolaan, Pengurusan dan Pentadbiran

Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan.
Merangkumi :

Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

. mengelola. Denyer (1977) : Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan.Stoner (1984): Satu proses merancang. memimpin dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Matlamat organisasi yang jelas. * Proses yang terlibat Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat.* Keperluan mengurus Kewujudan sebuah organisasi formal. Organisasi diketuai oleh seseorang. Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota bawah. . Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik. Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang dijalankan.

Kesimpulan : Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat. cergas dan mengutamakan gaya hidup sihat. Pengurusan sukan : Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta memupuk toleransi dan perpaduan.FALSAFAH Pengurusan Pendidikan Jasmani : Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi JERIS. .

Melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai aktiviti fizikal. .PRINSIP Pengurusan Pendidikan Jasmani Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Melahirkan masyarakat yang menjadikan senaman sebagai rutin harian. Pengurusan Sukan Membolehkan seseorang memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri. Menggalakkan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai yang dapat mewujudkan persaingan sihat dan mengeratkan perhubungan sosial.

CONTOH AKTIVITI Merancang Memecat Menilai Menyemak Mengetuai Mengurus kakitangan Memotivasikan Membetulkan .

Siondang (1981): Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Shukur (1988) : Memberi penumpuan kepada hal-hal yang berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi.Dimock (1979) : Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas sesebuah pertubuhan dikendalikan. .

perbelanjaan dan kawalan. Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan.FUNGSI PENTADBIRAN (mengikut L . Fungsi tenaga pekerja. Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar kepada kaki tangan. Gulick dan L . Mengelola Mengisi tenaga Mengarah Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang. Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi. Urwick 1959) Fungsi Merancang Penerangan Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. Menerang belanjawan .

PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN Merancang Menilai Membuat keputusan Mengawal Komunikasi .

DEFINISI PENGURUSAN . pengawalan. pengarahan. Pengurusan juga didefinisikan sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran. pengurusan bajet. pengawaian. (Kamus Dewan Edisi Keempat) . pengelolaan dan penyelenggaraan. kepimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. perancangan. pengelolaan.Pengarahan.

(Robbins dan Decenzo. 2001) .Proses menyempurnakan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan melalui individu lain. 2001) ..Mendefinisikan pengurusan dalam dua dimensi iaitu menggambarkan pengurus dalam organisasi dan melihat apa yang pengurus lakukan (Dessler.

kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi. 2000) .Mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan melalui proses perancangan. (Daft.. pengorganisasian.

Usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber.PENGELOLAAN .Satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu . .

bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu. (Leith.PENTADBIRAN . 1990) . pengelolaan.Satu proses yang melibatkan perancangan.

Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenagan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. (Daughtrey & Woods. .Koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun melibatkan pengurusan kakitangan. perancangan organisasi. penghasilan dan perhubungan awam. 1976) ..

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

.Pengelolaan merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan.

Membahagikan Tugas Secara Spesifik Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Mengkoordinasi Sumber Organisasi Menentukan Span of Management .

Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan .

SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN 1. Dasar Sukan 2. Pembinaan Kualiti Sahsiah . Langkah Pembangunan Sukan 3. Kelebihan Sukan 4.

 Jentera Penyelaras . .  Langkah – masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam bidang sukan.  Golongan masyarakat – bergiat cergas untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan.  Program Sukan .1.  Pertingkat – kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan. penghormatan supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin. Dasar Sukan  Pergerakan – sejajar dengan Dasar Sukan Negara.menentukan hubungan yang lebih rapat di kalangan persatuan sukan tempatan.  Perancangan – semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya.sentiasa mendapat pengiktirafan.

kursus.mewujudkan seminar.2. .  Komitmen .  Kerjasama – beberapa program latihan sukan juga diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud.  Langkah – melaksana. IPTA dan pendidikan tinggi digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan. dan bengkel dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan. Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN  Selaras – Penglibatan sesetengah golongan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. menilai dan menyusun strategi dan program memaju dan membangunkan sukan. Sistem latihan yang perlu diselaraskan.

meningkatkan tahap kesihatan. sukan dapat menyumbangkan pembentukan sahsiah.3. .  Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat mengurangkan tekanan hidup moden. kecergasan dan kesejahteraan fizikal. KELEBIHAN SUKAN  Secara individu.  Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum.  Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan.  Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang sukan.

4. pakar. PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH  Moral . kaum pelajar.peranan yang dimainkan oleh jaguh. . kekurangan jurulatih dan pegawai yang bertauliah.  Kekurangan – sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. sentiasa diberi pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat mempunyai kelayakan dalam akademik.termasuk sukan.  Galakan – calon – calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat dalam bidang dan kegiatan ko – kurikulum. Meningkatkan produktiviti dan pembangunan negara. dan pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal sesuai memenuhi hasrat negara.

mengasah bakat. Kecemerlangan yang cemerlang di kalangan remaja.  Sosial – alat integrasi. menyekat masalah sosial terutama di kalangan remaja. . Nadi – peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan.  Budaya hidup – sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak. Kesungguhan dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya masyarakat.

SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Dimock (1979). pengurusan dan pemerintahan. pentadbiran merupakan koordinat aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. DEFINISI PENTADBIRAN Walker (1997). pengelolaan. pengelolaan.menyatakan pentadbiran sebagai satu proses untuk menyelaraskan aktivitiaktiviti organisasi melalui pembentukan matlamat danpolisi dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mencapainya .organisasi. bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau mengarahkan program kepada pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe) Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran Daughtrey & Woods (1976) menyatakan. perbuatan mentadbirkan. menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan. perancangan. Griffiths(1959). dalam buku bertajuk Administration Theory. menyatakan pentadbiran sebagai suatu proses tentang 'apa' dan 'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah pertubuhan dikendalikan. penghasilan dan perhubungan awam. Kamus Dewan Edisi ke empat menyatakan pentadbiranbermaksud. Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang melibatkan perancangan.Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. 'bagaimana'adalah teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip yand digunakan ke arah pencapaian matlamat organisasi.'apa' adalah isi penting kepada pengelolaan organisasi seperti pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu.

Pentadbiran membimbing tindakan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai tindakan yang berbentuk perbuatan. Organisasi berperanan untuk membekalkan struktur dan sistem pentadbiran bagi mencapai matlamat sebuah kumpulan. .

TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Perancangan organisasi Delegasi Bilangan Paras organisasi Kedudukan dalam pentadbiran Objektif organisasi .

PENGARAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN .CONTOH ORGANISASI PENGARAH P.

misi. visi. Asas Pengurusan Sukan . AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN Agenda utama organisai (Tugas pengarah) Menetapkan hala tuju (objektif . Sumber: Mohd Salleh Aman.PENTADBIRAN ORGANISASI * Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran. tentukan strategi alternatif organisasi): Merancang dan menyediakan langkah-langkah dan jadual tugas serta membahagikan sumber kepada unitunit tertentu.

. EKLEKTIK . . .Kakitangan bergantung kepada ketua. .Pemerintahan kuasa mutlak.Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja di ingini.LAISSEZ-FAIRE . JENIS-JENIS PENTADBIRAN AUTOKRATIK .Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi.Ketua berpernan penting. DIKTATOR .Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik.Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi. .Membiarkan organisasi berfungsi sendiri.

Sumber kuasa a. kuasa ganjaran dan kuasa paksaan.kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini.Asas Informasi .KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN *KUASA . kuasa kepakaran. b. kuasa rujukan.Asas Sosial -Kuasa yang sah.

kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju. Asas informasi -Individu yang mempunyai lebih banyak informasi mampu mempengaruhi pemikiran individu lain. .Kuasa yang sah -Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial. . Kuasa ganjaran .cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) Kuasa ke atas (seorang pustakawan meminta guru memasukan butir peribadi sebelum memasuki perpustakaan) Kuasa kepakaran -Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang. Kuasa ke atas dan kuasa ke bawah.seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat. Kuasa rujukan -berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah. Kuasa paksaan . (ketua mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk.

Kamus Dewan Edisi Keempat. Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan.(1998) Pengurusan Sukan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Shah Alam. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan.Bhd. b) Kamus (2007). Fajar Bakti Sdn. Open Universiti Malaysia.Rujukan a) Buku rujukan Fouzee H. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Pentadbiran Pendidikan. Wee Eng Hoe. (1989). Bhd. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka .(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani.A. Penerbit Siri Maju Sdn. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Omardin Ashaari. (1990).

tripod.wordpress.com/urus.c) Laman web • http://www.scribd.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan .com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 • http://ifah.com/steadfast_uiam/Asas%20Peng urusan.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah • http://uniprof.htm • http://www.scribd.htm • http://www.tripod.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan • http://members.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful