P. 1
771222086803001_hbml2203_pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu

771222086803001_hbml2203_pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu

|Views: 7|Likes:
tugasan bm
tugasan bm

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Shahfulrizal Bin Abd Hamid on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI / 2013

HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

771222086803001 771222086803 0164936239 shahfulrizal@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

SHAH ALAM LEARNING CENTRE

HBML2203

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 PENGENALAN OBJEKTIF PENYELIDIKAN DEFINISI KONSEP SEKOLAH BESTARI 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 OBJEKTIF SEKOLAH BESTARI KEFAHAMAN TENTANG KONSEP SEKOLAH BESTARI OBJEKTIF DAN PERANAN SEKOLAH BESTARI PEDAGOGI DI SEKOLAH BESTARI KEMAHIRAN DI SEKOLAH BESTARI HASIL GUNA TENAGA YANG DIHARAPKAN MELALUI SB ACUAN MALAYSIA 4.6 5.0 6.0 7.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH BESTARI KESIMPULAN RUJUKAN LAMPIRAN HASIL PENYELIDIKAN

MUKA SURAT 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10

11 12 14 15

1.0

PENGENALAN 2

" Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang. Ini selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku di dalam negara. . politik dan sosial.0 OBJEKTIF PENYELIDIKAN 3 . Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. pelbagai kebolehan gaya pembelajaran serta dapat memastikan pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. beberapa perubahan telah berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. kerajaan telah berusaha mewujudkan Sekolah Bestari yang merupakan teras kepada penggunaan teknologi terkini dalam memperbaiki sistem pendidikan negara di mana ianya dapat menyediakan tenaga kerja yang mahir bagi menghadapi alaf baru. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini. dasar-dasar pendidikan negara sentiasa sahaja dikaji dan diperkemaskan untuk memastikan perlaksanaannya berkesan bagi menghadapi alaf baru yang akan timbul dalam bidang ekonomi. Peningkatan mutu pendidikan. emosi dan jasmani. kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" (Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia). rohani. inivatif dan kreatif serta mampu bersaing dalam ekonomi globalisasi. tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. Pengubahsuaian sistem pendidikan ini juga memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. iaitu negara memerlukan pertumbuhan yang produktif yang hanya dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. Ibubapa dan masyarakat juga perlu memainkan peranan yang aktif bagi merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan yang terkini perlu diketengahkan berbanding dari sistem pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada yang mampu merangsang pemikiran dan kreativiti. Falsafah pendidikan negara juga berhasrat untuk meningkatkan perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.HBML2203 Sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Pengwujudan Sekolah Bestari ini juga merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) Malaysia yang berlandaskan hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia untuk menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat dalam prasarana MSC bagi menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. 2.

Hasil kajian ini juga. d) Mengkaji dan mengetahui sikap dan penerimaan guru-guru dan juga organisasi sekolah dalam melaksanakan Sekolah Bestari.0 DEFINISI KONSEP SEKOLAH BESTARI 4 . Tanpa sokongan daripada ibubapa terutamanya dari Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG). b) Menyenaraikan dan menjelaskan kekangan-kekangan yang bakal dihadapi dan juga cabaran yang berlaku apabila penggunaan ICT dijalankan sepenuhnya di sekolah. kajian ini juga akan dapat : a) Mengenal pasti tahap kesediaan guru-guru dalam mengadaptasikan peralatanperalatan ICT yang terdapat di sekolah sebagai bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran. sokongan daripada pihak ibubapa juga menjadi faktor penting dalam menjayakan Sekolah Bestari ini. Jatuh bangunnya sesuatu program yang dilaksanakan adalah bergantung kepada guru-guru dan juga pihak pentadbiran di sekolah yang mana sesuatu program tidak akan berjaya dengan cemerlang tanpa komitmen yang tinggi bagi pihak sekolah. c) Mengetahui tahap kefahaman guru-guru dalam pelaksanaan Sekolah Bestari dan juga fungsi guru-guru sebagai pelaksana dalam menjayakan konsep Sekolah Bestari. apa sahaja program yang dijalankan tidak berjalan dengan sempurna. Oleh yang demikian.HBML2203 Objektif kajian ini adalah bagi mendapatkan maklumat tentang persepsi guruguru di sekolah terhadap pelaksanaan program Sekolah Bestari yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. dapat disimpulkan tentang penerimaan guru-guru di sekolah sebagai orang yang penting iaitu menjadi pelaksana program ini. Disamping itu.

July 1997). kurikulum di Sekolah Bestari juga lebih fleksibel dan terbuka. reflektif. Ianya dirancang dengan rapi supaya ianya lebih bermakna. disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa pada setiap masa. kedua-dua pendekatan ini digunakan secara serentak. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu dan teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam pelbagai situasi. teknologi terbaru digunakan untuk memperkembangkan peranan pengajaran melampaui bilik darjah biasa. global dan terbuka berdasarkan matlamat yang hendak di capai. Kurikulum Sekolah Bestari ini direka untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang dari semua segi mengikut Falsafah Pendidikan Negara. Kanak-kanak di didik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. minat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza pada masa sekarang. Sekolah Bestari memberi penekanan kepada perkembangan individu secara menyeluruh dengan memberi fokus bukan sahaja kepada dominan intelektual tetapi juga dominan afektif. Ini menggalakkan pembelajaran holistik. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional. Pelajar melibatkan diri sebagai murid yang aktif di Sekolah Bestari. Justeru itu. Dalam pengurusan pendidikan sekolah bestari ini. membenarkan kanak-kanak terus maju mengikut tahap pencapaian masing-masing dan mengambil kira keupayaan. Ia berasaskan kepada konsep teknologi berhubung dengan mesin pintar (smart machine) melalui pendekatan pengurusan bersepadu secara berpusat (centralized) dan pengagihan kuasa pusat (decentralized). Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab 5 . mempunyai tanggungjawab sosial.HBML2203 Sebuah Sekolah Bestari adalah sebuah ‘institusi pembelajaran yang telah direka semula sistem amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan untuk menyediakan murid menghadapi Zaman Maklumat’ (The Malaysian Smart School. sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap. mempertingkatkan kualiti pengajaran ke arah akses kendiri iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar dan mengikut kadar pembelajaran individu. holistik. Bilik darjah masih menjadi fokus pengajaran terus di mana interaksi harian di antara guru dan pelajar lain akan terus menjadi bahagian penting dalam Sekolah Bestari.A Conceptual Blueprint. Sekolah Bestari merupakan sebuah institusi pembelajaran yang telah direka bentuk semula secara sistematik dari segi proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan untuk membantu murid-murid menghadapi era ledakan teknologi maklumat. Selain daripada itu.

Kementerian Pendidikan mewujudkan Sekolah Bestari supaya generasi yang akan dilahirkan dapat memenuhi hasrat dan aspirasi negara seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekolah Bestari juga dihubungkan melalui jaringan kawasan luas (WAN) ke sekolah lain dan juga organisasi daerah. Oleh itu. Menurut Assosiation of Educational Communications and Technology (AECT. Terdapat beberapa perbezaan utama di antara Sekolah Bestari dengan sekolah biasa. Sekolah Bestari bertujuan menyediakan tenaga kerja untuk Malaysia sebagai negara industri pada abad ke-21. Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan. Kedua. Pelajar juga akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data. Semuanya ini adalah bergantung kepada strategi yang disepadukan. objektif dan matlamat pelaksanaan Sekolah Bestari adalah untuk mendemokrasikan pendidikan. di mana diharapkan pelajar produk Sekolah Bestari mempunyai kemampuan memperkembangkan Malaysia sebagai pusat teknologi dan telekomunikasi antarabangsa bertaraf dunia. Teknologi pengajaran bukan sahaja melibatkan penggunaan alat-alat bantuan mengajar tetapi merangkumi semua proses yang kompleks dan bersepadu yang berkaitan dengan pengajaran. secara keseluruhannya. rohani dan emosi dan memberi peluang untuk meningkatkan kekuatan dan keupayaan individu itu sendiri. mental.HBML2203 terhadap keputusan yang dibuat. pangkalan data dan mel elektronik. Graduan-graduan Sekolah Bestari juga diharapkan dapat menyumbang dalam aktiviti memindahkan ilmu dalam pelbagai bidang di Malaysia.1 OBJEKTIF SEKOLAH BESTARI Objektif dan matlamat utama Sekolah Bestari adalah memfokuskan kepada keperluan membangunkan tenaga kerja mahir dalam era maklumat dan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. membangunkan murid yang seimbang dari segi fizikal. memastikan perkembangan menyeluruh individu. Selain itu. Pertama. Sekolah Bestari dapat disesuaikan mengikut kehendak guru. Ia dianggap sebagai aplikasi perdana projek MSC. negara dan dunia. melibatkan penglibatan pihak berkepentingan. kebangsaan dan global. 1979). teknologi 6 . 3. Bagi mencapai hasrat ini. Sekolah Bestari dihubungkan melalui jaringan kawasan tempatan (LAN) untuk berkongsi maklumat melalui teleconferencing. pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi. Penjaringan melalu internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru-guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia dapat dilakukan dengan sempurna.

B. Responden juga bersetuju bahawa sebagai seorang guru bestari. penggunaan. 1979).0 HASIL PENYELIDIKAN Seramai 30 orang guru telah dipilih dari sebuah sekolah di Sentul iaitu sekolah penulis sendiri. Sekolah Kebangsaan Sentul (2). 7 .1 KEFAHAMAN TENTANG KONSEP SEKOLAH BESTARI Hasil daripada kaji selidik yang diperolehi. pedagogi dan juga kemahiran-kemahiran yang akan diperlukan dalam melaksanakan Sekolah Bestari. norma dan panduan yang sesuai bagi menyokong sekolah. Kejayaan dalam melaksanakan Sekolah Bestari ini sebenarnya bergantung kepada beberapa perkara seperti komitmen sekolah dalam membuat anjakan paradigma dalam budaya dan proses kerja kini. Hasil penyelidikan ini juga akan menyentuh beberapa aspek penting terhadap pelaksanaan konsep Sekolah Bestari ini dimana kefahaman guru. pengembangan. Borang soal selidik telah dilampirkan sebagai bukti sokongan penyelidikan ini terlaksana di mana ianya mengandungi 20 soalan yang terdiri daripada lima bahagian iaitu A. Penerokaan atau pencarian maklumat dan pengetahuan baru tentang cara-cara paling baik mereka bentuk sistem pengajaran atau bahan-bahan pengajaran dapat diterokai melalui teknologi pengajaran. seramai 20 orang guru telah memberikan jawapan sangat setuju dengan perkara yang telah dibangkitkan dan selebihnya menjawab setuju dengan berskala 3. mereka perlu menukar peranan di dalam bilik darjah elektronik. 4. Kebanyakan responden yang menjawab berskala 4 juga mempunyai pengalaman yang luas dalam penggunaan peralatan ICT yang terdiri daripada guru-guru muda. Kebanyakan guru tahu mengenai maklumat Sekolah Bestari yang diutarakan oleh pengkaji. objektif dan peranan serta fungsi Sekolah Bestari. C. Teknologi pengajaran merupakan sebahagian daripada teknologi pendidikan yang mementingkan penggunaan proses saintifik dalam pengalaman pembelajaran (AECT. Hasil guna tenaga juga dikaji iaitu tentang apa yang diharapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri mengenai Sekolah Bestari hasil acuan di Malaysia itu sendiri. sokongan daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa pelajar. D dan E.HBML2203 pengajaran adalahbersabit dengan proses dan sumber pembelajaran dari segi reka bentuk. agihan teknologi maklumat(IT) yang mencukupi juga membolehkan Sekolah Bestari berfungsi dengan baik. Amalan-amalan pentadbiran yang cekap dan berkesan di setiap sekolah. pengurusan dan penilaian (Seels and Richey. 4. polisi atau dasar. 1994).

Ibu bapa juga boleh membina hubungan dengan pihak sekolah dengan mengikuti segala perkembangan yang berlaku di sekolah seperti anak mereka diajar tentang cara menggunakan komputer. ibu bapa juga turut memainkan peranannya yang tersendiri. hampir semua responden bersetuju bahawa objektif Sekolah Bestari dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas selain dapat meningkatkan daya kreativiti dan inovasi guru dan murid. Ini penting kerana dapat membantu pelajar yang mempunyai tahap pemahaman dan kecerdasan yang berbeza. kita dapat melahirkan pelajar yang berdikari dan juga berfikiran kritis dan kreatif. Ibu bapa juga tidak perlu malu dan turut serta dalam menerokai ilmu baru. 8 . Ibu bapa harus membantu pendidikan anak mereka dan mengambil tahu pelbagai aktiviti yang diceburi oleh anak mereka di sekolah. mereka juga boleh turut mempelajari cara menggunakan IT. Mereka perlu berperanan dan menjadi seorang pemimpin yang konstruktivis di mana guru itu menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan pencetus pemikiran pelajar. Selain itu. Ibu bapa seharusnya lebih peka terhadap keperluan semasa pendidikan anak-anak mereka agar kejayaan dapat dicapai. Ibu bapa juga boleh menyediakan kemudahan komputer di rumah supaya pelajar dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari disekolah dapat dipraktiskan di rumah. Guru itu juga perlu menjadi pemimpin yang inovatif dan kreatif dengan mendalami ilmu dan mahir menggunakan pelbagai strategi untuk menampung keperluan pelajar yang berbeza dari segi kepentingan pembelajaran. Secara tidak langsung. Kebolehan pelajar membuat pilihan dan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang kurikulumnya menekankan kepada penggunaan ICT dan para pelajar dapat belajar bagaimana belajar dengan menggunakan segala kemudahan yang disediakan.HBML2203 daripada menjadi pembekal maklumat bertukar kepada fasilitator untuk mendorong muridmurid mengembangkan pengetahuan dan daya pemikiran mereka dalam memilih sumbersumber maklumat yang baik. Responden sangat bersetuju bahawa penanda aras sesuatu kejayaan dalam pembestarian sekolah adalah pelajar itu sendiri. 4. Dengan itu.2 OBJEKTIF DAN PERANAN SEKOLAH BESTARI Berdasarkan kaji selidik yang di buat pada bahagian C. guru-guru sebagai responden juga sangat bersetuju bahawa dalam mencapai matlamat Sekolah Bestari. Kepekaan ini mampu menyediakan anak-anak mereka untuk bersaing dalam era globalisasi.

Pelajar juga boleh meningkatkan kemahiran dan kemampuan mereka dalam ICT daripada sumber-sumber luar seperti dirumah. mereka perlulah sentiasa bertenaga dan bersikap positif. 4. dan juga menjaga tahap kesihatan diri dalam 9 . guru itu sendiri perlu membestarikan diri mereka. Guru adalah tonggak kepada sistem pendidikan dan juga merupakan agen perubahan dalam sistem pendidikan. sahsiah dan kreativiti yang melangkaui zaman. selain dapat membuat persembahan dengan menggunakan powerpoint sebagai alat dalam membantu pembelajaran. Oleh yang demikian. Bertenaga dalam konteks fizikal ialah sentiasa cergas dalam tindakan. Namun. kepimpinan. Untuk menjadi seorang guru bestari yang baik. responden bersetuju bahawa Sekolah Bestari bergantung kepada guru bestari.Dengan itu. Antara pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi seseorang guru dalam era kini. Sumbangan yang amat besar dapat diberikan kepada kebestarian pembangunan masyarakat dan negara melalui kejayaan guru dalam mendidik dan melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi keilmuan. pelajar itu juga perlu sentiasa mengaplikasikan ilmu ICT yang dipelajari supaya tidak lagi kekok mengaplikasikannya pada masa hadapan . sebelum negara dapat melahirkan generasi yang bestari. Selain itu. kontruktisme. tidak dinafikan bahawa akan ada pelajar yang akan ketinggalan kerana tidak mempunyai kemudahan di rumah. pendidikan yang berterusan dapat dicapai. Guru bukan sahaja seorang yang perlu mengorbankan masa dan tenaga tetapi juga meluangkan sedikit masa kepada diri untuk memperkembangkan dan meningkatkan kemahiran serta ilmu dirinya. Pelajar itu juga boleh menggunakan kemudahan internet untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.3 PEDAGOGI DI SEKOLAH BESTARI Pada bahagian D bagi kajian yang dijalankan yang di fokuskan kepada pedagogi di Sekolah Bestari. Guru yang bermaklumat adalah guru yang sentiasa melayari internet bagi mendapatkan idea-idea pedagogi sesama seperti pengajaran kontekstual. pergerakan dan berfikir. pengajaran masteri.HBML2203 Pelajar juga harus dapat merasai bahawa komputer telah memudahkan pemahamannya dalam konsep-konsep yang susah difahami sebelum ini. untuk menjadikan diri sebagai contoh yang berkesan dalam pendidikan sekolah bestari ialah seorang guru yang bermaklumat dan mengetahui perkembangan terkini. pembelajaran akses kendiri dan pembelajaran masa depan dan juga guru yang sentiasa mendapatkan maklumat dalam bentuk fakta terkini. Guru perlulah mempelbagaikan corak dan cara pengajaran sesuai mengikut kehendak pelajar yang mempunyai kecerdasan yang pelbagai.

Selain itu. memadankan kata serta soalan aneka pilihan. Guru bestari sentiasa menggunakan modul-modul terkini dan mempunyai kepelbagaian yang dapat menarik minat serta meningkatkan tahap pencapaian semua pelajar mereka pada tahap yang ditetapkan.4 KEMAHIRAN DI SEKOLAH BESTARI Hasil dapatan daripada kajian yang dijalankan pada bahagian E pula. Bahan-bahan animasi yang berwarna-warni boleh diperolehi daripada internet. Mereka juga tidak kenal dengan erti jemu dan sentisa berfikiran positif. 10 . dapat memaksimumkan penglibatan murid dan guru hanyalah sebagai fasilitator. Bertenaga dalam konteks pedagogi ialah penyampaian dan kaedah pengajaran. Guru yang inovatif berkemampuan untuk menukarkan isi kandungan buku teks kepada bahan digital yang menarik dan interaktif. Guru bestari juga perlu sentiasa meningkatkan semangat dan daya juang yang tinggi dan keyakinan yang tinggi dalam diri pelajar supaya pelajar sentiasa menyedari akan kebolehan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan kreatif. 4. Guru bestari juga sentiasa mengutamakan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kepada pelajar serta berasaskan kepada pembelajaran aktif dan meletakkan motivasi belajarnya pada tahap yang tinggi . proaktif dan inovatif. Selain itu. mementingkan kecemerlangan bersama dan semangat setia kawan yang tinggi. didapati bahawa semua responden sangat bersetuju mengenai aplikasi yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan peralatan ICT dalam Sekolah Besatri dapat menggalakkan kemahiran berfikir dikalangan murid dan juga guru. Pelajar-pelajar mereka sentiasa cergas dan proaktif serta ceria dalam melaksanakan semua tugasan di samping menekankan penerapan nilai-nilai murni yang dapat membentuk sikap. kamera digital juga boleh digunakan untuk menghasilkan Big Book dalam bentuk persembahan powerpoint ketika mengajar dan membina soalan interaktif seperti mengisi tempat kosong. Guru bestari sentiasa memandang pelajar sebagai seorang pelajar yang berpotensi tinggi yang boleh dikembangkan lagi tahap pencapaian mereka dengan sebaik mungkin. dalam pendekatan yang diadakan dalam Sekolah Bestari.HBML2203 keadaan yang baik. Seorang guru bestari juga tidak perlu memandang rendah dan remeh terhadap potensi pelajar mereka dan jangan pula sesekali menidakkan kebolehan dan idea-idea mereka.

dasar utama yang ditekankan oleh Kementerian Pelajaran yang berkaitan dengan pembestarian sekolah adalah untuk memastikan semua pelajar celik ICT. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007.HBML2203 4. penggunaan bahan teknologi secara bijak. membentu masyarakat yang kreatif. SchoolNet (projek penyediaan jalur lebar untuk capaian ke internet di semua sekolah) dan TV Pendidikan yang melibatkan aspek-aspek infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan. projek Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).5 HASIL GUNA TENAGA YANG DIHARAPKAN MELALUI SB ACUAN MALAYSIA Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario yang mencabar dalam pendidikan alaf baru di Malaysia kerana ia memberikan sumbangan yang besar kepada pencapaian Pendidikan Bertaraf Dunia dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti. kritis dan inovatif. antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir. strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai serta pengurusan yang efektif. membudayakan pembelajaran sepanjang hayat berasaskan ICT serta membangunkan pendidikan bertaraf dunia. mengimbang jurang digital antara bandar. luar bandar dan pendalaman. 11 . Pembestarian sekolah ini perlu disokong dan dilaksanakan oleh semua pihak untuk mengatasi cabaran-cabaran yang timbul ke arah menjana modal insan yang mempunyai minda kelas pertama. Dalam Pelan Induk Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri. sosial serta budaya masa kini. Pelaksanaan pembestarian sekolah mengambilkira semua inisiatif ICT sedia ada di sekolah seperti projek rintis Sekolah Bestari. semua pihak harus mengorak langkah yang lebih proaktif. pengisian dan latihan. kecemerlangan dan keberkesanan sistem pengurusan sekolah. Dalam menongkah arus globalisasi dan cabaran pendidikan hari ini. melalui pembestarian sekolah ini akan membentuk modal insan yang berkemahiran dalam bidang ICT ke arah masyarakat k-ekonomi. projek pengkomputeran dan makmal komputer sekolah. Menjadi harapan kementerian. pemusatan kepada pelajar. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan yang menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa aspek.

teknologi dan peralatan yang akan memastikan kejayaan sesebuah Sekolah Bestari.6 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH BESTARI Berdasarkan kajian yang dijalan mendapati bahawa terdapat beberapa kajian terhadap penambahbaikan bagi memantapkan lagi Sekolah Bestari. Di samping itu. proses dalamannya perlulah diselaraskan. Bagi memastikan keselarasan proses ini sebagai suatu sistem yang direka dengan baik. Bagi Sistem Sekolah Bestari. 12 . guru-guru juga perlu menambah kemahiran dengan lebih kerap supaya tidak ketinggalan dalam mengikuti perkambangan profesion mereka melalui ICT. Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari. Pengurusan yang cekap dan berkesan akan memberi impak yang besar pada pelaksanaan Sekolah Bestari. Guru-guru perlu diberi latihan yang intensif dalam penggunaan teknologi maklumat dan cara mengintegrasikannya ke dalam bilik darjah dengan cara yang boleh meningkatkan pemikiran dan kreativiti murid-murid. pentadbiran yang profesional dan guru yang dapat menyampaikan matlamat sekolah serat sokongan yang kuat daripada ibubapa dan juga masyarakat.HBML2203 4. guru juga perlu mengetahui bagaimana untuk melibatkan murid untuk mengmbil bahagian dalam pembelajaran mereka sendiri. menjimatkan kos. Ibubapa juga perlu bersedia untuk membantu dalam membangunkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih-labih lagi dalam bidang ICT ini. Pembangunan guru-guru juga perlu diberi perhatian yang kritikal untuk penambaikan dalam Sekolah Bestari. sumber input utamanya ialah pelajar. meningkatkan kualiti melalui akses yang lebih baik dan mempercepatkan dalam membuat keputusan. Pengurusan yang cekap dapat membantu untuk mengagihkan sumber manusia yang mahir bagi aktiviti yang lebih berharga. guru. Untuk menambah baik keperluan tersebut pengurusan Sekolah Bestari perlu kuat. Pada masa yang sama juga. maka ianya akan memberikan input yang sesuai dan menghasilkan output yang dikehendaki. Pemantapan terutamanya pada peringkat pengurusan perlu diberi perhatian. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa betapa pentingnya peranan ibubapa dalam menjayakan Sekolah Bestari. Kajian menunjukkan bahawa murid-murid lebih menjadi bai apabila ibubapa mereka juga terlibat dalam program yang dianjurkan.

Apa yang diharapkan berlaku di Sekolah Bestari ialah berlakunya perubahan yang berkesan dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta amalan pengurusan dan pentadbiran. semua pihak yang terlibat dengan proses perubahan perlu menyesuaikan diri dan berusaha menjadikan perubahan tersebut sebagai satu budaya serta amalan. Ini kerana membudayakan amalan bestari menjadi kunci utama dalam membentuk dan mengekalkan 13 . kompleks dan berpusat. Pandangan para pentadbir Sekolah Bestari yang melaksanakan perubahan ini perlu diambil perhatian supaya perubahan yang diharapkan dapat berlaku seperti apa yang dirancang. Jika ini tidak berlaku. Dalam melaksanakan perubahan terancang ini. Justeru. maka matlamat sebenar perubahan yang diinginkan untuk berlaku di Sekolah-Sekolah Bestari di seluruh Malaysia tidak akan berjaya. sebaiknya dilakukan secara terancang berbanding dengan perubahan secara tidak dirancang. Keuntungan yang diperolehi dalam melaksanakan perubahan secara terancang ialah. terutamanya dalam sistem pendidikan yang besar. ia memberi pengetahuan kepada pentadbir Sekolah Bestari tentang apa yang sepatutnya dibuat. Ini kerana perubahan terancang adalah usaha secara sistematik untuk mereka membentuk semula organisasi sekolah supaya ia dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di persekitarannya. bila membuatnya dan bagaimana membuatnya.0 KESIMPULAN Perubahan dalam pendidikan. Ini bermakna semua pihak yang berkepentingan di Sekolah Bestari ini mesti mempunyai sikap. tingkah laku baru yang seiringan dengan matlamat pelaksanaan sekolah bestari.HBML2203 5. Walaupun setiap perubahan akan berhadapan dengan masalah tetapi budaya kerja baru yang bercirikan elemen bestari mesti diamalkan oleh semua pihak iaitu pentadbir dan guru dalam setiap tindakan dan kerja yang dilakukan. Ini seterusnya akan memberi kesan kepada penerimaan guru dan pihak berkepentingan yang lain dalam melaksanakan perubahan tersebut. siapa yang patut membuatnya. Prospek perubahan terancang di Sekolah Bestari sangat besar kerana ia dapatmenyediakan keseluruhan organisasi sekolah dan warganya untuk beradaptasi secara signifikan terhadap perubahanperubahan bagi menjayakan objektif dan matlamat pembestarian. kajian ini memberi implikasi bahawa implementasi proses perubahan terancang di Sekolah Bestari dapat dijayakan dengan adanya penyelarasan aktiviti antara komponen-komponen dalam pelan perubahan dan wujudnya kesepakatan azam dan pemikiran pihak-pihak yang terlibat serta masa yang perlu diberikan secukupnya dan segala masalah yang dihadapi perlu diatasi supaya proses perubahan terancang berjalan lancar. nilai.

HBML2203 sesebuah sekolah itu menjadi sebuah Sekolah Bestari. Jika ini tidak berlaku maka tidak ada bezanya antara sebuah sekolah biasa dengan sebuah Sekolah Bestari di Malaysia. 14 .

Kementerian Pelajaran Malaysia.edu.HBML2203 6.my/btp/wpcontent/doc_pap/pemantapan88sb/Smart%20School %20Conceptual%20Blueprint. Bahagian Pendidikan Guru. Mohd Ra’in Shaari. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pendidikan Guru. Modul Pengurusan Pembelajaran Bestari. Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu.pdf 15 . Kementerian Pelajaran Malaysia. http://www. (2006).moe.moe. Modul Latihan Guru Bestari: Kursus Dalam Perkhidmatan.my/btp http://www. (1999). Open University Malaysia(OUM) Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Bahasa Melayu.0 RUJUKAN Dr Adenan Ayob. (2012). Kementerian Pelajaran Malaysia: Bahagian Pendidikan Guru. Tuan Jah Tuan Yusof.edu. Rancangan Malaysia Ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 Edisi Pelancaran (2006). (2002).

..................................... BAHAGIAN A Sila tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan.... :............................................HBML2203 7....... : Luar Bandar Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Sekolah Jenis Kebangsaan (T) A5 Gred Sekolah : Gred B : Perempuan Gred A A6 Jantina Lelaki A7 Umur 20 – 30 tahun : 16 ..................0 LAMPIRAN No Responden: SOAL SELIDIK PERSEPSI GURU TENTANG SEKOLAH BESTARI Borang Soal Selidik Untuk Guru Tujuan soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai persepsi guruguru terhadap konsep Sekolah Bestari di sekolah........................................... A1 A2 A3 Nama Sekolah Alamat Sekolah Lokasi Sekolah Bandar A4 Jenis Sekolah : :.

nayatakan berapa kali :..... 2.... Tandakan bulat pada jawapan mengikut skala berikut : 1 4 Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju : Konsep Sekolah Bestari (SB) 1 1 2 2 3 3 4 4 2 Tidak Setuju 3 Setuju BAHAGIAN B 1.... SB memerlukan pentadbir dan guru yang profesional SB memerlukan sokongan ibubapa untuk memberi lebih keberkesanan kepada murid 3.......... SB memerlukan guru yang komited dalam 17 1 2 3 4 .........HBML2203 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun Lebih 51 tahun A8 Bilangan tahun perkhidmatan 0 – 5 tahun 6 – 10 tahun 16 – 20 tahun 21 – 25 tahun Lebih 25 tahun A9 DGA 29 DGA 32 A 10 Gred jawatan DGA 34 DGA 38 Kelayakan Sarjana Muda Sarjana PhD Lain-lain DG 41 DG 44 GSTT GST Sijil Diploma A 11 Ya Pernah mengikuti kursus mengenai Sekolah Bestari Tidak Jika Ya...........

5.HBML2203 menjayakannya 4. SB memerlukan murid mengakses sendiri program untuk pembelajaran kendiri SB memerlukan Sistem Pendidikan Bestari untuk mencapai wawasannya 1 2 3 4 1 2 3 4 BAHAGIAN C : Objektif dan peranan Sekolah Bestari (SB) 1 2 3 4 5 SB bertujuan hasilkan tenaga kerja yang efisien dan berteknologi SB dapat mewujudkan dan meningkatkan kebolehan individu SB dapat meningkatkan komunikasi ICT dalam pendidikan SB meningkatkan daya kreativiti dan inovasi guru dan murid SB dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 BAHAGIAN D 1 2 3 4 5 : Pedagogi di Sekolah Bestari (SB) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 SB menggalakkan murid secara aktif dalam aktiviti P & P SB dapat mengintegrasi elemen pembelajaran seperti gaya pembelajaran SB menekankan pembelajaran akses kendiri dan penerokaan belajar kendiri SB dapat menghasilkan pemikiran kreatif dan kritis yang tinggi di kalangan murid SB dapat melahirkan proses pembelajaran 18 .

HBML2203 aktif di kalangan murid BAHAGIAN E 1 2 3 4 5 : Kemahiran di Sekolah Bestari 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 SB menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif SB menggalakkan guru dan murid mengaplikasi teknologi maklumat dalam P & P SB menerapkan kemahiran menggunakan mental dalam bidang kognitif. psikomotor dan afektif SB memaksimumkan penglibatan murid dan guru sebagai fasilitator SB dapat mengaplikasikan kemahiran generik dengan lebih berkesan dalam P & P TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA 19 .

HBML2203 20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->