(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI / 2013

HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

771222086803001 771222086803 0164936239 shahfulrizal@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

SHAH ALAM LEARNING CENTRE

HBML2203

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 PENGENALAN OBJEKTIF PENYELIDIKAN DEFINISI KONSEP SEKOLAH BESTARI 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 OBJEKTIF SEKOLAH BESTARI KEFAHAMAN TENTANG KONSEP SEKOLAH BESTARI OBJEKTIF DAN PERANAN SEKOLAH BESTARI PEDAGOGI DI SEKOLAH BESTARI KEMAHIRAN DI SEKOLAH BESTARI HASIL GUNA TENAGA YANG DIHARAPKAN MELALUI SB ACUAN MALAYSIA 4.6 5.0 6.0 7.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH BESTARI KESIMPULAN RUJUKAN LAMPIRAN HASIL PENYELIDIKAN

MUKA SURAT 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10

11 12 14 15

1.0

PENGENALAN 2

tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini. Peningkatan mutu pendidikan. pelbagai kebolehan gaya pembelajaran serta dapat memastikan pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. politik dan sosial. iaitu negara memerlukan pertumbuhan yang produktif yang hanya dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. Ini selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku di dalam negara. beberapa perubahan telah berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ibubapa dan masyarakat juga perlu memainkan peranan yang aktif bagi merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. . Pengubahsuaian sistem pendidikan ini juga memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020.HBML2203 Sejak negara kita mencapai kemerdekaan. inivatif dan kreatif serta mampu bersaing dalam ekonomi globalisasi. Falsafah pendidikan negara juga berhasrat untuk meningkatkan perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pengwujudan Sekolah Bestari ini juga merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) Malaysia yang berlandaskan hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia untuk menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat dalam prasarana MSC bagi menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. Sistem pendidikan yang terkini perlu diketengahkan berbanding dari sistem pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada yang mampu merangsang pemikiran dan kreativiti. rohani. 2. dasar-dasar pendidikan negara sentiasa sahaja dikaji dan diperkemaskan untuk memastikan perlaksanaannya berkesan bagi menghadapi alaf baru yang akan timbul dalam bidang ekonomi. kerajaan telah berusaha mewujudkan Sekolah Bestari yang merupakan teras kepada penggunaan teknologi terkini dalam memperbaiki sistem pendidikan negara di mana ianya dapat menyediakan tenaga kerja yang mahir bagi menghadapi alaf baru.0 OBJEKTIF PENYELIDIKAN 3 . kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" (Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia). emosi dan jasmani." Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang.

Hasil kajian ini juga. b) Menyenaraikan dan menjelaskan kekangan-kekangan yang bakal dihadapi dan juga cabaran yang berlaku apabila penggunaan ICT dijalankan sepenuhnya di sekolah. 3. dapat disimpulkan tentang penerimaan guru-guru di sekolah sebagai orang yang penting iaitu menjadi pelaksana program ini.HBML2203 Objektif kajian ini adalah bagi mendapatkan maklumat tentang persepsi guruguru di sekolah terhadap pelaksanaan program Sekolah Bestari yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. sokongan daripada pihak ibubapa juga menjadi faktor penting dalam menjayakan Sekolah Bestari ini. kajian ini juga akan dapat : a) Mengenal pasti tahap kesediaan guru-guru dalam mengadaptasikan peralatanperalatan ICT yang terdapat di sekolah sebagai bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran. apa sahaja program yang dijalankan tidak berjalan dengan sempurna. c) Mengetahui tahap kefahaman guru-guru dalam pelaksanaan Sekolah Bestari dan juga fungsi guru-guru sebagai pelaksana dalam menjayakan konsep Sekolah Bestari. Oleh yang demikian. d) Mengkaji dan mengetahui sikap dan penerimaan guru-guru dan juga organisasi sekolah dalam melaksanakan Sekolah Bestari.0 DEFINISI KONSEP SEKOLAH BESTARI 4 . Tanpa sokongan daripada ibubapa terutamanya dari Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG). Disamping itu. Jatuh bangunnya sesuatu program yang dilaksanakan adalah bergantung kepada guru-guru dan juga pihak pentadbiran di sekolah yang mana sesuatu program tidak akan berjaya dengan cemerlang tanpa komitmen yang tinggi bagi pihak sekolah.

Kurikulum Sekolah Bestari ini direka untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang dari semua segi mengikut Falsafah Pendidikan Negara. Ia berasaskan kepada konsep teknologi berhubung dengan mesin pintar (smart machine) melalui pendekatan pengurusan bersepadu secara berpusat (centralized) dan pengagihan kuasa pusat (decentralized). Bilik darjah masih menjadi fokus pengajaran terus di mana interaksi harian di antara guru dan pelajar lain akan terus menjadi bahagian penting dalam Sekolah Bestari. Selain daripada itu. Pelajar melibatkan diri sebagai murid yang aktif di Sekolah Bestari. mempertingkatkan kualiti pengajaran ke arah akses kendiri iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar dan mengikut kadar pembelajaran individu. mempunyai tanggungjawab sosial. sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap. Ianya dirancang dengan rapi supaya ianya lebih bermakna. Dalam pengurusan pendidikan sekolah bestari ini. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab 5 . Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional. membenarkan kanak-kanak terus maju mengikut tahap pencapaian masing-masing dan mengambil kira keupayaan. Sekolah Bestari merupakan sebuah institusi pembelajaran yang telah direka bentuk semula secara sistematik dari segi proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan untuk membantu murid-murid menghadapi era ledakan teknologi maklumat. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu dan teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam pelbagai situasi. holistik.A Conceptual Blueprint. Sekolah Bestari memberi penekanan kepada perkembangan individu secara menyeluruh dengan memberi fokus bukan sahaja kepada dominan intelektual tetapi juga dominan afektif. reflektif. teknologi terbaru digunakan untuk memperkembangkan peranan pengajaran melampaui bilik darjah biasa. kurikulum di Sekolah Bestari juga lebih fleksibel dan terbuka. disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa pada setiap masa.HBML2203 Sebuah Sekolah Bestari adalah sebuah ‘institusi pembelajaran yang telah direka semula sistem amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan untuk menyediakan murid menghadapi Zaman Maklumat’ (The Malaysian Smart School. global dan terbuka berdasarkan matlamat yang hendak di capai. Justeru itu. Ini menggalakkan pembelajaran holistik. Kanak-kanak di didik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. kedua-dua pendekatan ini digunakan secara serentak. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. July 1997). minat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza pada masa sekarang.

Sekolah Bestari juga dihubungkan melalui jaringan kawasan luas (WAN) ke sekolah lain dan juga organisasi daerah. Semuanya ini adalah bergantung kepada strategi yang disepadukan. Pelajar juga akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data. Terdapat beberapa perbezaan utama di antara Sekolah Bestari dengan sekolah biasa. objektif dan matlamat pelaksanaan Sekolah Bestari adalah untuk mendemokrasikan pendidikan.HBML2203 terhadap keputusan yang dibuat. 1979). Pertama. Selain itu. di mana diharapkan pelajar produk Sekolah Bestari mempunyai kemampuan memperkembangkan Malaysia sebagai pusat teknologi dan telekomunikasi antarabangsa bertaraf dunia. kebangsaan dan global. Graduan-graduan Sekolah Bestari juga diharapkan dapat menyumbang dalam aktiviti memindahkan ilmu dalam pelbagai bidang di Malaysia. Kementerian Pendidikan mewujudkan Sekolah Bestari supaya generasi yang akan dilahirkan dapat memenuhi hasrat dan aspirasi negara seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mental. Oleh itu. Teknologi pengajaran bukan sahaja melibatkan penggunaan alat-alat bantuan mengajar tetapi merangkumi semua proses yang kompleks dan bersepadu yang berkaitan dengan pengajaran. pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi.1 OBJEKTIF SEKOLAH BESTARI Objektif dan matlamat utama Sekolah Bestari adalah memfokuskan kepada keperluan membangunkan tenaga kerja mahir dalam era maklumat dan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekolah Bestari bertujuan menyediakan tenaga kerja untuk Malaysia sebagai negara industri pada abad ke-21. Ia dianggap sebagai aplikasi perdana projek MSC. Penjaringan melalu internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru-guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia dapat dilakukan dengan sempurna. Menurut Assosiation of Educational Communications and Technology (AECT. Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan. Sekolah Bestari dihubungkan melalui jaringan kawasan tempatan (LAN) untuk berkongsi maklumat melalui teleconferencing. 3. Sekolah Bestari dapat disesuaikan mengikut kehendak guru. negara dan dunia. rohani dan emosi dan memberi peluang untuk meningkatkan kekuatan dan keupayaan individu itu sendiri. teknologi 6 . pangkalan data dan mel elektronik. Kedua. membangunkan murid yang seimbang dari segi fizikal. melibatkan penglibatan pihak berkepentingan. Bagi mencapai hasrat ini. memastikan perkembangan menyeluruh individu. secara keseluruhannya.

mereka perlu menukar peranan di dalam bilik darjah elektronik. Penerokaan atau pencarian maklumat dan pengetahuan baru tentang cara-cara paling baik mereka bentuk sistem pengajaran atau bahan-bahan pengajaran dapat diterokai melalui teknologi pengajaran. Hasil penyelidikan ini juga akan menyentuh beberapa aspek penting terhadap pelaksanaan konsep Sekolah Bestari ini dimana kefahaman guru.0 HASIL PENYELIDIKAN Seramai 30 orang guru telah dipilih dari sebuah sekolah di Sentul iaitu sekolah penulis sendiri. Kebanyakan guru tahu mengenai maklumat Sekolah Bestari yang diutarakan oleh pengkaji. Kebanyakan responden yang menjawab berskala 4 juga mempunyai pengalaman yang luas dalam penggunaan peralatan ICT yang terdiri daripada guru-guru muda. Borang soal selidik telah dilampirkan sebagai bukti sokongan penyelidikan ini terlaksana di mana ianya mengandungi 20 soalan yang terdiri daripada lima bahagian iaitu A. C. B. penggunaan. Teknologi pengajaran merupakan sebahagian daripada teknologi pendidikan yang mementingkan penggunaan proses saintifik dalam pengalaman pembelajaran (AECT. Responden juga bersetuju bahawa sebagai seorang guru bestari. Kejayaan dalam melaksanakan Sekolah Bestari ini sebenarnya bergantung kepada beberapa perkara seperti komitmen sekolah dalam membuat anjakan paradigma dalam budaya dan proses kerja kini. 1994). objektif dan peranan serta fungsi Sekolah Bestari. 1979). pengembangan. pengurusan dan penilaian (Seels and Richey. D dan E. agihan teknologi maklumat(IT) yang mencukupi juga membolehkan Sekolah Bestari berfungsi dengan baik. 4. 4. sokongan daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa pelajar.1 KEFAHAMAN TENTANG KONSEP SEKOLAH BESTARI Hasil daripada kaji selidik yang diperolehi. polisi atau dasar. pedagogi dan juga kemahiran-kemahiran yang akan diperlukan dalam melaksanakan Sekolah Bestari. norma dan panduan yang sesuai bagi menyokong sekolah. seramai 20 orang guru telah memberikan jawapan sangat setuju dengan perkara yang telah dibangkitkan dan selebihnya menjawab setuju dengan berskala 3.HBML2203 pengajaran adalahbersabit dengan proses dan sumber pembelajaran dari segi reka bentuk. Hasil guna tenaga juga dikaji iaitu tentang apa yang diharapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri mengenai Sekolah Bestari hasil acuan di Malaysia itu sendiri. Amalan-amalan pentadbiran yang cekap dan berkesan di setiap sekolah. 7 . Sekolah Kebangsaan Sentul (2).

mereka juga boleh turut mempelajari cara menggunakan IT. Ibu bapa harus membantu pendidikan anak mereka dan mengambil tahu pelbagai aktiviti yang diceburi oleh anak mereka di sekolah. 4. Selain itu. Dengan itu. Kepekaan ini mampu menyediakan anak-anak mereka untuk bersaing dalam era globalisasi. Ini penting kerana dapat membantu pelajar yang mempunyai tahap pemahaman dan kecerdasan yang berbeza. guru-guru sebagai responden juga sangat bersetuju bahawa dalam mencapai matlamat Sekolah Bestari.HBML2203 daripada menjadi pembekal maklumat bertukar kepada fasilitator untuk mendorong muridmurid mengembangkan pengetahuan dan daya pemikiran mereka dalam memilih sumbersumber maklumat yang baik. 8 . Guru itu juga perlu menjadi pemimpin yang inovatif dan kreatif dengan mendalami ilmu dan mahir menggunakan pelbagai strategi untuk menampung keperluan pelajar yang berbeza dari segi kepentingan pembelajaran. Ibu bapa juga tidak perlu malu dan turut serta dalam menerokai ilmu baru. Ibu bapa juga boleh membina hubungan dengan pihak sekolah dengan mengikuti segala perkembangan yang berlaku di sekolah seperti anak mereka diajar tentang cara menggunakan komputer. kita dapat melahirkan pelajar yang berdikari dan juga berfikiran kritis dan kreatif. Kebolehan pelajar membuat pilihan dan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang kurikulumnya menekankan kepada penggunaan ICT dan para pelajar dapat belajar bagaimana belajar dengan menggunakan segala kemudahan yang disediakan. Ibu bapa juga boleh menyediakan kemudahan komputer di rumah supaya pelajar dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari disekolah dapat dipraktiskan di rumah. ibu bapa juga turut memainkan peranannya yang tersendiri. Responden sangat bersetuju bahawa penanda aras sesuatu kejayaan dalam pembestarian sekolah adalah pelajar itu sendiri. hampir semua responden bersetuju bahawa objektif Sekolah Bestari dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas selain dapat meningkatkan daya kreativiti dan inovasi guru dan murid.2 OBJEKTIF DAN PERANAN SEKOLAH BESTARI Berdasarkan kaji selidik yang di buat pada bahagian C. Mereka perlu berperanan dan menjadi seorang pemimpin yang konstruktivis di mana guru itu menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan pencetus pemikiran pelajar. Secara tidak langsung. Ibu bapa seharusnya lebih peka terhadap keperluan semasa pendidikan anak-anak mereka agar kejayaan dapat dicapai.

pengajaran masteri. guru itu sendiri perlu membestarikan diri mereka. kepimpinan. sebelum negara dapat melahirkan generasi yang bestari. Antara pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi seseorang guru dalam era kini. Untuk menjadi seorang guru bestari yang baik. Sumbangan yang amat besar dapat diberikan kepada kebestarian pembangunan masyarakat dan negara melalui kejayaan guru dalam mendidik dan melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi keilmuan. mereka perlulah sentiasa bertenaga dan bersikap positif.3 PEDAGOGI DI SEKOLAH BESTARI Pada bahagian D bagi kajian yang dijalankan yang di fokuskan kepada pedagogi di Sekolah Bestari. dan juga menjaga tahap kesihatan diri dalam 9 . pergerakan dan berfikir. selain dapat membuat persembahan dengan menggunakan powerpoint sebagai alat dalam membantu pembelajaran. 4.HBML2203 Pelajar juga harus dapat merasai bahawa komputer telah memudahkan pemahamannya dalam konsep-konsep yang susah difahami sebelum ini. Guru yang bermaklumat adalah guru yang sentiasa melayari internet bagi mendapatkan idea-idea pedagogi sesama seperti pengajaran kontekstual. Guru adalah tonggak kepada sistem pendidikan dan juga merupakan agen perubahan dalam sistem pendidikan. tidak dinafikan bahawa akan ada pelajar yang akan ketinggalan kerana tidak mempunyai kemudahan di rumah. untuk menjadikan diri sebagai contoh yang berkesan dalam pendidikan sekolah bestari ialah seorang guru yang bermaklumat dan mengetahui perkembangan terkini. Selain itu. pembelajaran akses kendiri dan pembelajaran masa depan dan juga guru yang sentiasa mendapatkan maklumat dalam bentuk fakta terkini. Guru perlulah mempelbagaikan corak dan cara pengajaran sesuai mengikut kehendak pelajar yang mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Pelajar itu juga boleh menggunakan kemudahan internet untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. kontruktisme. Oleh yang demikian. Guru bukan sahaja seorang yang perlu mengorbankan masa dan tenaga tetapi juga meluangkan sedikit masa kepada diri untuk memperkembangkan dan meningkatkan kemahiran serta ilmu dirinya. responden bersetuju bahawa Sekolah Bestari bergantung kepada guru bestari.Dengan itu. sahsiah dan kreativiti yang melangkaui zaman. Bertenaga dalam konteks fizikal ialah sentiasa cergas dalam tindakan. Pelajar juga boleh meningkatkan kemahiran dan kemampuan mereka dalam ICT daripada sumber-sumber luar seperti dirumah. Namun. pendidikan yang berterusan dapat dicapai. pelajar itu juga perlu sentiasa mengaplikasikan ilmu ICT yang dipelajari supaya tidak lagi kekok mengaplikasikannya pada masa hadapan .

dalam pendekatan yang diadakan dalam Sekolah Bestari. mementingkan kecemerlangan bersama dan semangat setia kawan yang tinggi. Bahan-bahan animasi yang berwarna-warni boleh diperolehi daripada internet. Guru yang inovatif berkemampuan untuk menukarkan isi kandungan buku teks kepada bahan digital yang menarik dan interaktif. Guru bestari juga perlu sentiasa meningkatkan semangat dan daya juang yang tinggi dan keyakinan yang tinggi dalam diri pelajar supaya pelajar sentiasa menyedari akan kebolehan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan kreatif. Selain itu. Seorang guru bestari juga tidak perlu memandang rendah dan remeh terhadap potensi pelajar mereka dan jangan pula sesekali menidakkan kebolehan dan idea-idea mereka. 10 . memadankan kata serta soalan aneka pilihan. didapati bahawa semua responden sangat bersetuju mengenai aplikasi yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan peralatan ICT dalam Sekolah Besatri dapat menggalakkan kemahiran berfikir dikalangan murid dan juga guru. proaktif dan inovatif. Selain itu. 4. Guru bestari juga sentiasa mengutamakan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kepada pelajar serta berasaskan kepada pembelajaran aktif dan meletakkan motivasi belajarnya pada tahap yang tinggi . kamera digital juga boleh digunakan untuk menghasilkan Big Book dalam bentuk persembahan powerpoint ketika mengajar dan membina soalan interaktif seperti mengisi tempat kosong. dapat memaksimumkan penglibatan murid dan guru hanyalah sebagai fasilitator. Bertenaga dalam konteks pedagogi ialah penyampaian dan kaedah pengajaran.4 KEMAHIRAN DI SEKOLAH BESTARI Hasil dapatan daripada kajian yang dijalankan pada bahagian E pula. Guru bestari sentiasa memandang pelajar sebagai seorang pelajar yang berpotensi tinggi yang boleh dikembangkan lagi tahap pencapaian mereka dengan sebaik mungkin. Guru bestari sentiasa menggunakan modul-modul terkini dan mempunyai kepelbagaian yang dapat menarik minat serta meningkatkan tahap pencapaian semua pelajar mereka pada tahap yang ditetapkan. Mereka juga tidak kenal dengan erti jemu dan sentisa berfikiran positif.HBML2203 keadaan yang baik. Pelajar-pelajar mereka sentiasa cergas dan proaktif serta ceria dalam melaksanakan semua tugasan di samping menekankan penerapan nilai-nilai murni yang dapat membentuk sikap.

Dalam menongkah arus globalisasi dan cabaran pendidikan hari ini. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. kritis dan inovatif. melalui pembestarian sekolah ini akan membentuk modal insan yang berkemahiran dalam bidang ICT ke arah masyarakat k-ekonomi. membentu masyarakat yang kreatif. membudayakan pembelajaran sepanjang hayat berasaskan ICT serta membangunkan pendidikan bertaraf dunia. Pelaksanaan pembestarian sekolah mengambilkira semua inisiatif ICT sedia ada di sekolah seperti projek rintis Sekolah Bestari. semua pihak harus mengorak langkah yang lebih proaktif. Pembestarian sekolah ini perlu disokong dan dilaksanakan oleh semua pihak untuk mengatasi cabaran-cabaran yang timbul ke arah menjana modal insan yang mempunyai minda kelas pertama. dasar utama yang ditekankan oleh Kementerian Pelajaran yang berkaitan dengan pembestarian sekolah adalah untuk memastikan semua pelajar celik ICT. kecemerlangan dan keberkesanan sistem pengurusan sekolah. SchoolNet (projek penyediaan jalur lebar untuk capaian ke internet di semua sekolah) dan TV Pendidikan yang melibatkan aspek-aspek infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan. Menjadi harapan kementerian. Dalam Pelan Induk Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri. penggunaan bahan teknologi secara bijak. pemusatan kepada pelajar.5 HASIL GUNA TENAGA YANG DIHARAPKAN MELALUI SB ACUAN MALAYSIA Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario yang mencabar dalam pendidikan alaf baru di Malaysia kerana ia memberikan sumbangan yang besar kepada pencapaian Pendidikan Bertaraf Dunia dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. mengimbang jurang digital antara bandar. sosial serta budaya masa kini. strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai serta pengurusan yang efektif. projek Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). projek pengkomputeran dan makmal komputer sekolah. antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir. pengisian dan latihan. Mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti. luar bandar dan pendalaman. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan yang menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa aspek. 11 .HBML2203 4.

Bagi memastikan keselarasan proses ini sebagai suatu sistem yang direka dengan baik. menjimatkan kos. guru juga perlu mengetahui bagaimana untuk melibatkan murid untuk mengmbil bahagian dalam pembelajaran mereka sendiri.6 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH BESTARI Berdasarkan kajian yang dijalan mendapati bahawa terdapat beberapa kajian terhadap penambahbaikan bagi memantapkan lagi Sekolah Bestari. teknologi dan peralatan yang akan memastikan kejayaan sesebuah Sekolah Bestari. Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari. guru-guru juga perlu menambah kemahiran dengan lebih kerap supaya tidak ketinggalan dalam mengikuti perkambangan profesion mereka melalui ICT. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa betapa pentingnya peranan ibubapa dalam menjayakan Sekolah Bestari. Pengurusan yang cekap dan berkesan akan memberi impak yang besar pada pelaksanaan Sekolah Bestari. meningkatkan kualiti melalui akses yang lebih baik dan mempercepatkan dalam membuat keputusan.HBML2203 4. Guru-guru perlu diberi latihan yang intensif dalam penggunaan teknologi maklumat dan cara mengintegrasikannya ke dalam bilik darjah dengan cara yang boleh meningkatkan pemikiran dan kreativiti murid-murid. Pembangunan guru-guru juga perlu diberi perhatian yang kritikal untuk penambaikan dalam Sekolah Bestari. sumber input utamanya ialah pelajar. maka ianya akan memberikan input yang sesuai dan menghasilkan output yang dikehendaki. Bagi Sistem Sekolah Bestari. proses dalamannya perlulah diselaraskan. Kajian menunjukkan bahawa murid-murid lebih menjadi bai apabila ibubapa mereka juga terlibat dalam program yang dianjurkan. Di samping itu. 12 . Pemantapan terutamanya pada peringkat pengurusan perlu diberi perhatian. Untuk menambah baik keperluan tersebut pengurusan Sekolah Bestari perlu kuat. Pengurusan yang cekap dapat membantu untuk mengagihkan sumber manusia yang mahir bagi aktiviti yang lebih berharga. Ibubapa juga perlu bersedia untuk membantu dalam membangunkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih-labih lagi dalam bidang ICT ini. guru. Pada masa yang sama juga. pentadbiran yang profesional dan guru yang dapat menyampaikan matlamat sekolah serat sokongan yang kuat daripada ibubapa dan juga masyarakat.

Ini kerana membudayakan amalan bestari menjadi kunci utama dalam membentuk dan mengekalkan 13 . bila membuatnya dan bagaimana membuatnya. ia memberi pengetahuan kepada pentadbir Sekolah Bestari tentang apa yang sepatutnya dibuat. Ini bermakna semua pihak yang berkepentingan di Sekolah Bestari ini mesti mempunyai sikap. kompleks dan berpusat. kajian ini memberi implikasi bahawa implementasi proses perubahan terancang di Sekolah Bestari dapat dijayakan dengan adanya penyelarasan aktiviti antara komponen-komponen dalam pelan perubahan dan wujudnya kesepakatan azam dan pemikiran pihak-pihak yang terlibat serta masa yang perlu diberikan secukupnya dan segala masalah yang dihadapi perlu diatasi supaya proses perubahan terancang berjalan lancar. maka matlamat sebenar perubahan yang diinginkan untuk berlaku di Sekolah-Sekolah Bestari di seluruh Malaysia tidak akan berjaya. sebaiknya dilakukan secara terancang berbanding dengan perubahan secara tidak dirancang. Dalam melaksanakan perubahan terancang ini. Walaupun setiap perubahan akan berhadapan dengan masalah tetapi budaya kerja baru yang bercirikan elemen bestari mesti diamalkan oleh semua pihak iaitu pentadbir dan guru dalam setiap tindakan dan kerja yang dilakukan.0 KESIMPULAN Perubahan dalam pendidikan. Prospek perubahan terancang di Sekolah Bestari sangat besar kerana ia dapatmenyediakan keseluruhan organisasi sekolah dan warganya untuk beradaptasi secara signifikan terhadap perubahanperubahan bagi menjayakan objektif dan matlamat pembestarian. Jika ini tidak berlaku. semua pihak yang terlibat dengan proses perubahan perlu menyesuaikan diri dan berusaha menjadikan perubahan tersebut sebagai satu budaya serta amalan. terutamanya dalam sistem pendidikan yang besar. nilai. siapa yang patut membuatnya. Ini kerana perubahan terancang adalah usaha secara sistematik untuk mereka membentuk semula organisasi sekolah supaya ia dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di persekitarannya. Pandangan para pentadbir Sekolah Bestari yang melaksanakan perubahan ini perlu diambil perhatian supaya perubahan yang diharapkan dapat berlaku seperti apa yang dirancang. Justeru. tingkah laku baru yang seiringan dengan matlamat pelaksanaan sekolah bestari.HBML2203 5. Apa yang diharapkan berlaku di Sekolah Bestari ialah berlakunya perubahan yang berkesan dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta amalan pengurusan dan pentadbiran. Ini seterusnya akan memberi kesan kepada penerimaan guru dan pihak berkepentingan yang lain dalam melaksanakan perubahan tersebut. Keuntungan yang diperolehi dalam melaksanakan perubahan secara terancang ialah.

14 .HBML2203 sesebuah sekolah itu menjadi sebuah Sekolah Bestari. Jika ini tidak berlaku maka tidak ada bezanya antara sebuah sekolah biasa dengan sebuah Sekolah Bestari di Malaysia.

(2002).moe. Rancangan Malaysia Ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 Edisi Pelancaran (2006).edu. Modul Pengurusan Pembelajaran Bestari. Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia.my/btp/wpcontent/doc_pap/pemantapan88sb/Smart%20School %20Conceptual%20Blueprint.0 RUJUKAN Dr Adenan Ayob.pdf 15 . Kementerian Pelajaran Malaysia: Bahagian Pendidikan Guru. Bahagian Pendidikan Guru. http://www. (2012). Open University Malaysia(OUM) Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Bahasa Melayu. Tuan Jah Tuan Yusof. (1999). Mohd Ra’in Shaari. (2006).my/btp http://www. Modul Latihan Guru Bestari: Kursus Dalam Perkhidmatan. Kementerian Pelajaran Malaysia.moe. Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu.edu.HBML2203 6. Kementerian Pelajaran Malaysia.

.............................. BAHAGIAN A Sila tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan........... : Luar Bandar Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Sekolah Jenis Kebangsaan (T) A5 Gred Sekolah : Gred B : Perempuan Gred A A6 Jantina Lelaki A7 Umur 20 – 30 tahun : 16 .. A1 A2 A3 Nama Sekolah Alamat Sekolah Lokasi Sekolah Bandar A4 Jenis Sekolah : :.................0 LAMPIRAN No Responden: SOAL SELIDIK PERSEPSI GURU TENTANG SEKOLAH BESTARI Borang Soal Selidik Untuk Guru Tujuan soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai persepsi guruguru terhadap konsep Sekolah Bestari di sekolah..... :........HBML2203 7.................................................................................

.......... nayatakan berapa kali :.... Tandakan bulat pada jawapan mengikut skala berikut : 1 4 Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju : Konsep Sekolah Bestari (SB) 1 1 2 2 3 3 4 4 2 Tidak Setuju 3 Setuju BAHAGIAN B 1... 2... SB memerlukan pentadbir dan guru yang profesional SB memerlukan sokongan ibubapa untuk memberi lebih keberkesanan kepada murid 3.......HBML2203 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun Lebih 51 tahun A8 Bilangan tahun perkhidmatan 0 – 5 tahun 6 – 10 tahun 16 – 20 tahun 21 – 25 tahun Lebih 25 tahun A9 DGA 29 DGA 32 A 10 Gred jawatan DGA 34 DGA 38 Kelayakan Sarjana Muda Sarjana PhD Lain-lain DG 41 DG 44 GSTT GST Sijil Diploma A 11 Ya Pernah mengikuti kursus mengenai Sekolah Bestari Tidak Jika Ya. SB memerlukan guru yang komited dalam 17 1 2 3 4 ...............

HBML2203 menjayakannya 4. SB memerlukan murid mengakses sendiri program untuk pembelajaran kendiri SB memerlukan Sistem Pendidikan Bestari untuk mencapai wawasannya 1 2 3 4 1 2 3 4 BAHAGIAN C : Objektif dan peranan Sekolah Bestari (SB) 1 2 3 4 5 SB bertujuan hasilkan tenaga kerja yang efisien dan berteknologi SB dapat mewujudkan dan meningkatkan kebolehan individu SB dapat meningkatkan komunikasi ICT dalam pendidikan SB meningkatkan daya kreativiti dan inovasi guru dan murid SB dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 BAHAGIAN D 1 2 3 4 5 : Pedagogi di Sekolah Bestari (SB) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 SB menggalakkan murid secara aktif dalam aktiviti P & P SB dapat mengintegrasi elemen pembelajaran seperti gaya pembelajaran SB menekankan pembelajaran akses kendiri dan penerokaan belajar kendiri SB dapat menghasilkan pemikiran kreatif dan kritis yang tinggi di kalangan murid SB dapat melahirkan proses pembelajaran 18 . 5.

psikomotor dan afektif SB memaksimumkan penglibatan murid dan guru sebagai fasilitator SB dapat mengaplikasikan kemahiran generik dengan lebih berkesan dalam P & P TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA 19 .HBML2203 aktif di kalangan murid BAHAGIAN E 1 2 3 4 5 : Kemahiran di Sekolah Bestari 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 SB menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif SB menggalakkan guru dan murid mengaplikasi teknologi maklumat dalam P & P SB menerapkan kemahiran menggunakan mental dalam bidang kognitif.

HBML2203 20 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.