1.

0

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Matematik ialah salah satu subjek penting dan teras di peringkat sekolah. Murid perlu menguasai operasi asas dalam matematik yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Program matematik KBSR bertujuan mengembangkan salah satu kemahiran asas iaitu kemahiran mengira dalam kalangan murid. Dalam program yang memakan masa enam tahun ini, murid dibimbing untuk mengembangkan kemahiran mengira melalui pemikiran kuantitatif mengikut langkah-langkah yang logik. Matematik KBSR bertujuan membolehkan murid memahami beberapa pola dan ciri nombor, menggunakan sistem nombor perpuluhan, dan merangsang minat murid untuk menghayati matematik. Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran, nombor bulat dan operasi; pecahan dan operasi; perpuluhan dan operasi; wang; ukuran dan sukaran; ruang; purata; peratus; dan graf. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik, matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Terdapat tujuh objektif yang telah disenaraikan, yang merangkumi kemahiran asas, kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. Matematik merupakan satu cabang ilmu yang seringkali dianggap sukar oleh murid-murid. Ramai murid tidak suka matematik dan menganggap matematik sukar dan membosankan. Nik Aziz (1992) menyebut istilah “matematik‟ menandakan suatu cabang ilmu yang kompleks. Hal ini menyebabkan masih ramai murid yang gagal menguasai kemahiran asas tambah, tolak , bahagi dan darab sekaligus lemah dalam menguasai pembelajaran yang lebih mendalam dalam matematik seperti nombor nisbah misalnya topik pecahan.

Salah satu topik yang sering menjadi masalah kepada murid sekolah rendah ialah topik Pecahan yang diperkenalkan sejak Tahun 3 seperti dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Perwakilan pecahan telah diterima sebagai suatu proses pembelajaran pecahan yang penting atas beberapa sebab: Pertama, ia

menggalakkan murid berfikir secara matematik. Pemikiran matematik dapat dikembangkan pada din murid apabila mereka menterjemah dan menjelaskan konsep pecahan menggunakan pelbagai perwakilan (Khan, 2001; National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000; Schultz & Waters, 2000). Kedua, ia melatih murid sebagai seorang penyelesai masalah yang fleksibel dan kreatif

(Reys, Lindquist, Lambdin, Smith, & Suydam, 2001). Ciri-ciri ini dapat dibina pada diri murid apabila mereka memilih, mengguna dan mengaitkan pelbagai perwakilan dengan konsep bagi menyelesaikan masalah pecahan. Ketiga, ia membolehkan murid memahami makna pecahan dengan lebih baik (Van de Walle,2007). Makna pecahan yang tersirat di sebalik penggunaan nombor dan peraturan operasi dapat difahami dengai lebih jelas apabila murid memodelkan dan memanipulasikan perwakilan semasa menjelaskan idea pecahan. Sebagai seorang guru matematik adalah satu tanggungjawab guru itu untuk mencari jalan penyelesaian atau kaedah yang pelbagai untuk menangani masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Aziz, 1996). Guru boleh menggunakan model dan contoh-contoh yang sesuai dalam pengajaran. Contohcontoh yang diberikan haruslah mencukupi. Menurut Gilbert et al. (1990), bilangan contoh-contoh dalam pengajaran dan aktiviti latihan sering kali kurang mencukupi untuk murid menguasai sesuatu konsep. Guru harus sentiasa mencuba, tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. Brigham et al. (2004) telah menyarankan penggunaan salah satu teknik pengajaran topik pecahan iaitu mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan seterusnya sebelum ke masalah abstrak.

Memandang Kurikulum KBSR memperkenalkan asas pecahan kepada murid mulai Tahun Tiga (Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya ingin melihat sejauh mana penguasaan murid-murid di kelas tersebut dalam topik pecahan.2 Refleksi Aspek Amalan Saya telah menjalani Praktikum Fasa 3 di salah sebuah sekolah Daerah Inanam dan diamanahkan untuk mengajar matematik tahun 4. Mereka dapat memahami penggunaan jalur pecahan dengan dapat menyelesaikan aktiviti yang melibatkan jalur pecahan dalam mencari pasangan setara. Hasil kuiz pantas yang dijalankan.1. saya dapati murid mempunyai pengetahuan sedia ada yang terhad mengenai konsep pecahan. 2003). Jalur pecahan ini dapat membantu murid dalam membuat perbandingan dengan jelas antara nilai dua pecahan dan mencari pasangan setara dengan lebih cepat. oleh itu pada permulaaan sesi pengajaran saya telah mengambil pengetahuan sedia ada murid tahun 4 mengenai topik pecahan yang telah mereka pelajari dahulu di tahun tiga. . saya haruslah sentiasa peka dengan setiap masalah murid-murid saya terutamanya di dalam subjek yang saya ajar. 2004). Saya telah membuat kuiz pantas bagi menguji pengetahuan asas murid mengenai konsep pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan dan sebahagian daripada satu set objek. KBSR memberi fokus secara spesifik terhadap konsep pecahan seperti Pecahan Wajar. Sebagai seorang guru. Semasa sampai di sekolah ini saya telah mengambil alih tugas guru pembimbing saya untuk mengajar topik pecahan. Pada Tahun Empat. Oleh itu semasa pengajaran dan pembelajaran saya yang seterusnya dalam topik pecahan ini saya telah menggunakan bahan konkrit terlebih dahulu iaitu penggunaan jalur pecahan kerana dalam objektif pembelajaran tahun 4 murid akan dapat menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar sehingga penyebut 10. Pecahan Setara. Penambahan Pecahan dan Penolakan Pecahan (Kementerian Pelajaran Malaysia.

masalah yang saya kenalpsti melalui lembaran kerja yang mereka lakukan adalah jawapan akhir mereka tidak dalam pecahan yang teringkas. Mereka keliru dengan operasi yang perlu digunakan untuk mencari pecahan teringkas sama ada perlu dibahagi dengan nombor yang sama ataupun perlu didarab dengan nombor yang sama. Mereka beranggapan boleh melakukan penambahan seperti nombor bulat biasa antara kedua-dua pengangka dan penyebut. Murid agak sukar untuk memindahkan pengetahuan konkrit ke abstrak. Murid bermasalah dalam pendaraban dengan nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut kerana beberapa orang murid masih tidak mengusai fakta sifir dengan baik. Murid sama yang bermasalah dalam fakta asas darab juga mengalami masalah dalam fakta asas bahagi. Masalah mula timbul apabila memasuki subtopik penambahan pecahan berbeza penyebut.Melalui pemerhatian saya terdapat kelas tahun 4 yang saya ajar saya dapati masalah yang mereka hadapi ialah mereka senang untuk memahami peringkat konkrit dan separa konkrit untuk topik pecahan ini tetapi apabila ke peringkat terakhir iaitu peringkat abstrak atau algorithma mereka mula menghadapi masalah. Selain itu. . Antara masalah yang dikenalpasti ialah mereka tidak menyamakan penyebut bagi kedua-kedua pecahan terlebih dahulu sebelum membuat penambahan dalam kedua-dua pengangka. saya dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid dalam topik ini. Rajah 1 : Kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Selepas saya memberikan ujian diagnostik untuk topik pecahan.

maka saya telah memikirkan Teknik yang dapat digunakan oleh murid dalam menyelesaikan soalan penambahan pecahan berbeza penyebut. Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 4. Berdasarkan perkara ini.Rajah 2: Jawapan akhir pecahan tidak dalam bentuk termudah. Cetusan idea bagi kaedah ini timbul apabila murid sering merujuk Jadual Sifir Perlbagai Guna (JSPG) untuk melakukan pendaraban tetapi sering melakukan kesilapan dalam memilih nilai penyebut yang terkecil dan murid sering lupa untuk menyemak jawapan akhir mereka dalam bentuk termudah atau tidak. Murid haruslah dapat menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk termudah dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan dan dengan pengangka yang berbeza.khusus kepada topik Pecahan. Hasil refleksi pengajaran yang lalu masih terdapat beberapa murid yang lemah dalam .Teknik yang akan dijalankan mempunyai dua peringkat iaitu peringkat pertama dinamakan Teknik „ „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua dinamakan kaedah „Fraction Tree‟ . Objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat menambah pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10. Kaedah „Fraction tree‟ pula murid akan dapat menyemak jawapan akhir dalam bentuk termudah atau tidak dan jika tidak mereka dapat menukarkannya kepada pecahan teringkas. Oleh itu kaedah „Fraction Pair‟ akan dapat memudahkan murid untuk mencari pasangan setara dan murid dapat menukar kedua-kedua penyebut kepada penyebut sepunya dengan mendarab nombor yang yang sama kepada pengangka dan penyebut.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesilapan konsep juga biasa dialami oleh murid apabila ia berpindah dari satu konsep kepada satu konsep yang lain. hasilnya sentiasa besar. Hal ini jika tidak diambil tindakan oleh guru . Rees & Barr (1984) memberi contoh: Rajah 3 : Contoh kesalahan dalam penambahan pecahan Murid tersebut telah menambah pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Masalah yang sama timbul semasa mendarab dan membahagi antara dua pecahan. Muridmurid ini akan menghadapai masalah dalam penolakan berbeza penyebut dan murid tidak dapat menyeleseaikan masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar. 1996). Contoh yang jelas boleh dilihat dalam melakukan operasi tambah nombor bulat dan operasi tambah pecahan. Jarang sekali murid akan mencari dan mengkaji lebih daripada apa yang diberikan oleh gurunya. 1994. Hart & Wilson. Kamaludin . Set fikiran (mind set) seperti di atas akan menghalang atau mengakibatkan kesan negatif dalam pembelajaran matematik (Noraini . Semasa mendarab antara dua nombor bulat. Topik pecahan amat penting untuk murid kuasai kerana topik pecahan akan berhubungkait dengan topik perpuluhan dan peratus. 1996). Keadaan ini disebabkan oleh kebiasaan dan kefahaman yang telah diterima semasa menambah nombor bulat. Manakala nilai hasil bahagi antara dua nombor bulat akan sentiasa kecil. Oleh itu setengah murid akan membuat kesimpulan yang sama apabila mereka mendarab dan membahagi antara dua pecahan (Nik Azis . . murid-murid akan menerima dan mengakui apa sahaja yang dicurahkan oleh guru. murid ini akan menghadapi masalah kepada pengajaran yang akan datang. Jika murid lemah dalam pecahan sekaligus akan menghadapi masalah dalam topik perpuluhan dan peratus. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan kesilapan konsep dalam minda pelajar (Vinner. 1994). Walau bagaimanapun adakalanya kefahaman yang diterima oleh murid tidak sama dengan maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh guru.penambahan berbeza penyebut ini.

Kesalahan yang ketiga pula ialah murid lupa untuk memberi jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah atau teringkas dengan menukarkan kepada pasangan setara terkecil. terdapat beberapa pola kesalahan murid yang dapat saya kesan. tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. Berdasarkan kepada pemerhatian dan analisis melalui lembaran kerja dan ujian pra yang saya berikan. kemudian ditentukan kelemahan dan kekuatannya. perpuluhan dan peratusan. 1996). Salah satu cara adalah guru mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan sebelum ke masalah abstrak. banyak faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan.0 FOKUS KAJIAN 2. Oleh itu guru harus sentiasa mencuba. Kesalahan yang kedua ialah semasa menukar kepada penyebut sepunya murid tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut. pola-pola kesalahan yang dikenalpasti terdapat tiga iaitu yang pertama ialah kesalahan dalam menyamakan penyebut kedua-dua pecahan atau mencari penyebut sepunya terkecil bagi kedua-kedua pecahan. . Brigham et al.2. Tiada suatu kaedah yang baik daripada yang lain. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Azis. Cara yang terbaik ialah dengan melakukannya dahulu. (2004) telah menyarankan penggunaan beberapa teknik pengajaran bagi mengajar topik pecahan. Secara keseluruhannya. Cabaran utama bagi pendidik ialah mengenal pasti amalan pengajaran yang berkesan.1 Tinjauan dan Analisis Masalah Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks.

Kesalahan kedua iaitu tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut adalah disebebkan penguasaan sifir yang lemah dalam kalangan murid. Mereka masih tidak dapat mengusai fakta asas darab. . Kesalahan yang pertama tidak menyamakan penyebut disebabkan oleh kekurangan dalam penguasaan konsep penambahan pecahan iaitu hanya penyebutnya sama boleh ditambah dan penambahan itu terhad kepada pengangka sahaja dan konsep pecahan setara. Kesalahan terakhir ialah mereka tidak dapat memberi jawapan dalam bentuk termudah adalah disebabkan mereka keliru untuk mengunakan operasi bahagi atau darab untuk mendapatkan jawapan terkecil dan mereka sukar untuk mengenalpasti sama ada jawapan mereka dalam bentuk termudah atau belum.Rajah 4 : Pola-pola kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Setiap kesalahan ini mempunyai punca yang tersendiri dan saling berkaitan.

Mengenal pasti pola-pola kesalahan murid semasa menukar keduaMenentukan penggunaan teknik „FPT‟ dalam membuat penambahan pecahan berbeza penyebut dalam bentuk termudah membantu murid yang lemah.2 Objektif khusus i. Kajian ini bertujuan untuk membantu murid menguasai dan memahami konsep penambahan pecahan berbeza penyebut dalam pecahan yang termudah. 2. Selepas itu dalam memberi jawapan akhir hendaklah dipermudahkan kepada pecahan yang terkecil. Pendekatan saya untuk membantu murid-murid dalam menyelesaikan penambahan berbeza penyebut ini ialah dengan menggunakan „Fraction Pair‟ untuk mencari satu penyebut supaya sama dengan penyebut yang lain dan menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya. Murid akan diajar mencari gandaan sepunya terkecil antara kedua-kedua sifir itu. dua penyebut kepada penyebut sepunya. Teknik „pokok pecahan‟ dalam mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah sekaligus memberi jawapan akhir dalam bentuk termudah.2 Objektif kajian 2. 2.1 Objektif umum i. Penggunaan Teknik „Fraction Pair‟ dalam membantu murid menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya.2. .Rumusan fokus kajian saya ialah : 1. ii. 2. Saya menggunakan teknik pokok pecahan untuk membantu murid mencari pasangan setaranya dengan bantuan „Fraction Pair‟.2.

jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah? .3 Soalan kajian i. Apakah penggunaan teknik „Fraction Pair‟ dapat membantu murid menyelesaikan masalah penambahan pecahan berbeza penyebut? Adakah teknik „Fracton Tree‟ dapat memudahkan murid memberi iii. Apakah pola-pola kesalahan semasa penambahan pecahan berbeza penyebut? ii.2.

kesemua responden tersebut mempunyai aras kemahiran yang sama iaitu berdasarkan kepada markah yang mereka perolehi dalam ujian yang dikendalikan. Ini dapat dilihat daripada hasil-hasil lembaran kerja.3. Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada 5 orang murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di daerah Inanam. Mengikut pemerhatian penyelidik.0 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Kumpulan Sasaran Subjek atau responden dalam kajian ini dipilih berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik yang telah dijalankan oleh penyelidik. Jadual 1: Latar belakang responden KOD RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 JANTINA UMUR BANGSA AGAMA Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun Dusun Dusun Rungus Kadazan Dusun Kristian Kristian Kristian Kristian Islam . Murid-murid tersebut dipilih sebagai responden dalam kajian ini kerana mereka menunjukkan masalah dalam penyelesaian masalah penambahan pecahan berbeza penyebut. penyelidik dapat kategorikan mereka kepada murid yang lemah. Mereka terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. buku latihan serta ujian diagnostik yang mereka telah lalui. Jadual berikut merupakan maklumat secara terperinci mengenai responden yang telah dijadikan kumpulan sasaran dalam kajian ini.

Peringkat pertama ialah menggunakan „Fraction pair‟ untuk menukar kepada penyebut sepunya dengan mencari pasangan pecahan yang telah disediakan. Mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah merupakan subtopik “pecahan setara”. ini bermakna konsep tersebut telah terbina kukuh dalam mindanya. Setelah itu murid akan melakukan pendaraban nombor sama bagi pengangka dan penyebut dengan bantuan fraction pair.1 Perancangan langkah-langkah tindakan Berdasarkan tinjauan serta pemerhatian penyelidik ke atas penguasaan murid-murid Tahun 4 dalam soalan penambahan pecahan berbeza penyebut adalah amat perlu untuk merancang satu intervensi bagi menyelesaikan masalah itu segera. saya mengajar semula konsep penambahan pecahan berbeza penyebut kepada dua peringkat iaitu peringkat pertama menggunakan teknik „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua ialah menggunakan teknik „Fraction Tree‟. Mack (1998) mendapati kesalahan umum yang sering dilakukan dalam topik pecahan ialah “pecahan setara”. Setelah pasangan pecahan telah dipilih murid akan membandingkan dua nilai pecahan ini dengan mencari sepunya terkecil. Menurut Azizi Haji Yahya dan Elanggovan (2010). Murid yang tidak dapat memahami .3.2. Peringkat kedua ialah menggunakan „Fraction Tree‟ atau pokok pecahan untuk menentukan sama ada jawapan akhir dalam bentuk termudah dan jika tidak murid akan menukarkan jawapan kepada pecahan termudah dengan menggunakan teknik pokok pecahan dengan memecahkan faktor-faktor sepunya bagi pengangka dan penyebut. Apabila seseorang murid itu berjaya mengintepretasi sesuatu konsep itu dengan tepat.2 Pelaksanaan Kajian 3. Justeru. pembelajaran berbentuk pemahaman konsep yang berkesan dapat meningkatkan daya ingatan seseorang murid.

Pokok Pecahan merupakan operasi bahagi terhadap nombor pecahan. saya akan merancang kajian bermula dari tinjauan awal. seterusnya membuat analisis data dan refleksi. Di dalam melaksanakan kajian ini. kemudian membuat pelan tindakan dan pengumpulan. saya telah memilih Model Kemmis dan Mc Taggart (1998) sebagai panduan. pelaksanaan tindakan dan mengumpul bukti. Cara ini dinamakan “Pokok Pecahan”. Saya bertekad menggunakan cara yang lebih jelas supaya murid-murid dapat mempermudahkan pecahan dengan cara yang lebih jelas. Rajah 5: Model Kemmis dan Mac Taggart (1998) . Saya memilih cara ini kerana saya dapat menunjuk cara tersebut dengan mudah dan jelas. Melalui model ini.pecahan setara akan mengahadapi masalah menukarkan kepada pecahan sebutan terendah.

Mentadbir soalan yang sama kepada setiap responden Semua murid yang menjadi responden dalam kajian ini diberikan set soalan yang sama setiap kali sesuatu ujian dijalankan sama ada ujian diagnostik. . Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi: a. penyelidik telah mengambil kira beberapa aspek penting. b. ujian pra dan ujian pos.3. Pemerhatian tersebut akan saya jalankan semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah melalui respon yang diberikan oleh murid-murid pada lembaran kerja. 3. Pemerhatian yang dijalankan ialah pemerhatian tidak berstruktur.Bagi mengurangkan bias di samping mencapai kebolehpercayaan yang tinggi dalam kajian ini. Mematuhi tempoh masa pelaksanaan ujian dan latihan Responden juga harus mematuhi tempoh masa yang dipertuntukan bagi sesuatu latihan ataupun ujian yang dilaksanakan sepanjang kajian ini dijalankan. latihan bertulis yang diberikan.1 Pemerhatian Saya memilih pemerhatian sebagai salah satu kaedah pengumpulan data kerana melalui instrumen ini saya mampu mendapatkan maklumat yang releven kepada isu dan masalah yang dikaji. saya mengumpulkan data melalui beberapa instrumen yang sesuai. 3. Hal ini bagi memastikan tahap penguasaan murid-murid dalam sesuatu soalan dapat diukur dengan adil.3 Perancangan Cara Pengumpulan data Bagi mengumpulkan data-data yang diperlukan.

3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi „face to face‟ antara saya dengan responden.3. Temu bual ini akan membolehkan saya mengetahui puncapunca murid melakukan kesilapan dalam sesuatu soalan. Berikut merupakan antara soalan yang akan saya utarakan: . . Soalan ujian pra ini dapat mengukur tahap murid secara kuantitatif. Ujian Pra adalah penting agar saya dapat membuat perbandingan prestasi murid sebelum dan selepas kaedah intervensi dilaksanakan. Saya akan mengambil responden secara rawak dengan mengambil beberapa orang murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian diagnostik.3.3.2 Ujian diagnostik Ujian diagnostik dijalankan untuk mengenalpasti tahap penguasaan murid yang sebenar dalam soalan penyelesesaian penambahan pecahan berbeza penyebut.3. Ujian Pra merupakan ujian yang ditadbir sebelum sesuatu kaedah intervensi ataupun rawatan dijalankan. Ujian ini juga dapat membantu saya untuk menentukan dan mengenalpasti responden sebenar yang sesuai untuk kajian ini. Saya akan menemubual setiap murid bagi mengenalpasti kenapa mereka boleh melakukan kesilapan dalam soalan tersebut.Adakah soalan ini susah? . 3.Mengapa kamu katakan soalan ini susah? 3.4 Ujian Pra Setelah responden dikenalpasti melalui ujian diagnostik. maka satu lagi ujian iaitu satu ujian Pra akan dijalankan kepada mereka. Temu bual ini akan dikendalikan oleh penyelidik dalam suasana yang selesa dan tidak memberi ketegangan kepada responden.

2-8. 3. Antara „Fraction pair‟ yang disediakan ialah 2-4. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif iaitu dengan mendapatkan data daripada punca yang berbeza. Jika keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra.5. Murid akan membanding setiap pasangan ini dan mencari gandaan sepunya terkecil dalam menukarkan penyebut sepunya. Terdapat tiga jenis triangulasi iaitu: a. Fraction pair ini menyenaraikan sifirsifir 2.8. 2-5. 2000) Di dalam kaedah statistik. 4-2. 2-6. iaitu ianya diadaptasi daripada Jadual Sifiri Pelbagai Guna (JSPG) tetapi hanya mengambil beberapa pasangan yang terlibat dalam pasagan setara dalam pecahan wajar Tahun 4. . penyelidik akan menggunakan Microsoft Office Excell untuk mencari taburan markah dengan menggunakan ukuran kecendurangan Memusat iaitu min.3. „Fraction pair‟ dibuat dalam bentuk jadual.4.6. b.2-3.3. 3-6. Saya akan menyediakan 14 set fraction pair yang telah dikenalpasti iaitu sehingga penyebut 10. maka satu lagi ujian akan dilaksanakan iaitu Ujian Pos. 3-2. maka objektif bagi kajian ini boleh dianggap tercapai. masa dan tempat Membandingkan pelbagai keputusan responden Membandingkan pelbagai cara menganalisis data (Gay & Airasian.5 Ujian Pos Selepas kaedah intervensi diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. „Triangulation‟ digunakan untuk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan kajian yang dijalankan secara kualitatif.6 ABM ‘FPT’ Alat bantu mengajar yang digunakan dalam kajian ini ialah „Fraction Pair‟. 2-10. 3-9. 5-10.9 dan 10.3. Ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah „Fraction Pairs‟ dan „Fraction Tree‟ yang diperkenalkan oleh saya.3. saya harus memastikan bahawa kedua-dua set soalan ini adalah setara. Bagi menentukan kebolehpercayaan Ujian Pra dan Ujian Pos. c. mod dan median. 4-8. Membandingkan pelbagai punca data – responden.

4 Perancangan Menganalisis Data Cara menganalisis dibuat setelah semua data-data diperolehi dan dikumpul. .Rajah 6: Contoh „Fraction Pair‟ yang digunakan dalam kajian 3. Hasil pemerhatian melalui senarai semak yang dibuat pada setiap aktiviti yang dijalankan akan dianalisis dan diinteprestasikan dalam bentuk graf atau histogram. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan perkembangan murid selama 4 minggu setelah dijalankan kaedah tersebut.

Pengumpulan data tinjauan awal Menyediakan senarai semak atau borang pemerhatian. Menentukan objektif kajian dan soalan kajian yang ingin dikaji. Mengenal pasti masalah Pemerhatian di sekolah sewaktu sesi P&P. Menganalisis hasil tindakan 9. Merancang tindakan dan cara untuk mengumpul data 5. Membuat refleksi 10. 4. Melaksanakan tindakan 8. Menulis proposal kajian 6. 3.5. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan 7.5 Perancangan Perlaksanaan Tindakan 3.1 Jadual Perlaksanaan Kajian Tindakan Jadual 2 : Jadual Pelaksanaan Tindakan PELAKSANAAN 1. Membentang dapatan kajian tindakan . BULAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT 2. Menulis laporan kajian tindakan 11.3.

iaitu MINGGU 1 1 2 3 4 5 1 MINGGU 2 2 3 4 5 1 MINGGU 3 2 3 4 5 1 MINGGU 4 2 3 4 5 .Jadual 3: Carta Gantt menunjukkan perancangan pelaksanaan kajian tindakan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM Mengenal pasti idea umum Membuat tinjauan awal masalah yang wujud di kalangan murid-murid Tahun 5 Dedikasi Membuat ujian pra untuk menentukan sampel kajian. Menjalankan ujian pos. Menganalisis ujian pra. Menganalisis dapatan ujian pos serta dokumendokumen lain. Melakukan perubahan atau pembetulan kepada ABM yang dijalankan jika ada masalah yang timbul Membuat kesimpulan. Merancang tindakan yang dilaksanakan menggunakan ABM "FPT" (Fraction Pair & Tree) . Merekod dan menganalisis tindakan. Menjalankan kaedah yang dirancang.

Kertas A4 1 rim 8. Kertas Laminated 24 keping 24.00 Jumlah 42. Marker pen 5 batang 10.5.2 Anggaran Perbelanjaan Kajian Jadual 4 : Kos kajian Bil Bahan Kuantiti Jumlah 1.00 .00 3.3.00 2.

Dilayari pada 10 Mac 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia. Cobb. Mille.. (1998). Effect of instruction on third graders' fraction concepts and representations in receptive and expressive language. Carraher.C. Illinois. W.). Mack. K. . Cason. (1999). J. R. Fractions. Cuoco & F. Year 4 Mathematics Curriculum Specification of Integrated Curriculum for Primary School. A. (2001). Presenting and representing from fraction to rational numbers.education. Steffe. Pendekatan konstruktivisme radikal dalam pendidikan matematik. K. S. G. and DelMas. (2000). Nesher. NJ: Erlbaum. 34 -38. E.homeschoolmath. Tesis tidak diterbitkan. Curcio (Sid. Learning about fractions. M. Reston.A. T.0 RUJUKAN Cramer. Nik Azis Nik Pa. Mahwah. pada 5 Mac 2013. Dilayari National Council of Teachers of Mathematics. Kieren. Building a foundation for Understanding The Multiplication of Fraction. Dalam A. Nik Azis Nik Pa. Disertasi tidak diterbitkan. R. Greer (Eds.University of Minnesota. http://www. 146-165). Levin. Kuala Lumpur: PPK. E. (2004). M. Lamon. Helping with Teaching and Learning http://www. Disertasi tidak diterbitkan.net/teaching/teaching-fractions.vic. (2001). Fractions and division: Researcher conceptualizations. D. 5. Goldin & B.R.” Journal daripada Research in Mathematics Education. The University of Chicago. and student performances.au/school/teachers/teachingresources/disciplin e/maths/continuum/pages/fracdecdef. Department of Education and Early Childhood Developments.aspx. Post. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. The roles of representation in school mathematics (him.php. University of Georgia. of mathematical knowledge building. T.4. P. “Initial Fraction Learning by Forth and Fifth Grade Students: A comparison of the Effects of Using Commercial Curicula with the Effects of using the Rational Number Project curriculum. (1998). VA: NCTM. textbook presentations. A. (2012). W. S. P. (1980). Reston. 111-144. (1996). P.gov. Principles and Standards for School Mathematics. Teaching Children Mathematics.. Children's fractional schemes. Dalam L. Theories of mathematical learning (hlm.). (2012). pp. Fraction Pairs: Definitions of Strategies. 241-266). 33 (2) (March 2002). VA: NCTM. Ed. (1987). N. Five faces Alberta:University of Alberta.

M. & Ahmad. Helping Children Learn Mathematics. (1992). E. R. Reys. (2009). M.Nik. (2002). Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lambdin. (2007). N. & Adams.. B. United State of America: John Wiley & Sons. Inc. Journal of Educational Research. Lindquist. S. Sharp... Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. . Children’s Construction of Knowledge for Fraction Division After Solving Realistic Problems. N. Mohd Nordin. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Zakaria. J... V.. L. & Smith. D. N. 333-347. 95. A.

Enam pertujuh = ARAHAN : TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT DALAM PERKATAAN 1. Empat persembilan = 5. Dua pertujuh = 3.UJIAN DIAGNOSTIK LAMPIRAN A TAMBAHKAN PECAHAN BERIKUT DAN TULIS JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH SERTA JAWAPAN DILOREKKAN. ARAHAN :BERIKAN SATU CONTOH PECAHAN WAJAR DAN LOREKKAN . 2. Tiga perlima = 4. Satu perlapan = 2. TAJUK: PECAHAN ARAHAN: TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT 1.

TUNJUKKAN LANGKAH PENYELESAIAN DAN BERIKAN JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH NO 1 SOALAN PENYELESAIAN + = + = = 2. + = 4. + = 3. + = 6.LEMBARAN KERJA LAMPIRAN B TAMBAHKAN PECAHAN YANG BERIKUT. + = 5. + = .

+ = . + = 7. + = 4. + = 2. + = 5.UJIAN PRA LAMPIRAN C 1. + = 8. + = 9. + = 6. + = 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.