P. 1
Proposal Pecahan tidak sama penyebut

Proposal Pecahan tidak sama penyebut

|Views: 1,065|Likes:
Published by Hafizah Fateen
AR Matematik Teknik FPT dalam membantu murid menyelesaikan masalah pecahan berbeza penyebut
AR Matematik Teknik FPT dalam membantu murid menyelesaikan masalah pecahan berbeza penyebut

More info:

Published by: Hafizah Fateen on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Matematik ialah salah satu subjek penting dan teras di peringkat sekolah. Murid perlu menguasai operasi asas dalam matematik yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Program matematik KBSR bertujuan mengembangkan salah satu kemahiran asas iaitu kemahiran mengira dalam kalangan murid. Dalam program yang memakan masa enam tahun ini, murid dibimbing untuk mengembangkan kemahiran mengira melalui pemikiran kuantitatif mengikut langkah-langkah yang logik. Matematik KBSR bertujuan membolehkan murid memahami beberapa pola dan ciri nombor, menggunakan sistem nombor perpuluhan, dan merangsang minat murid untuk menghayati matematik. Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran, nombor bulat dan operasi; pecahan dan operasi; perpuluhan dan operasi; wang; ukuran dan sukaran; ruang; purata; peratus; dan graf. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik, matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Terdapat tujuh objektif yang telah disenaraikan, yang merangkumi kemahiran asas, kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. Matematik merupakan satu cabang ilmu yang seringkali dianggap sukar oleh murid-murid. Ramai murid tidak suka matematik dan menganggap matematik sukar dan membosankan. Nik Aziz (1992) menyebut istilah “matematik‟ menandakan suatu cabang ilmu yang kompleks. Hal ini menyebabkan masih ramai murid yang gagal menguasai kemahiran asas tambah, tolak , bahagi dan darab sekaligus lemah dalam menguasai pembelajaran yang lebih mendalam dalam matematik seperti nombor nisbah misalnya topik pecahan.

Salah satu topik yang sering menjadi masalah kepada murid sekolah rendah ialah topik Pecahan yang diperkenalkan sejak Tahun 3 seperti dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Perwakilan pecahan telah diterima sebagai suatu proses pembelajaran pecahan yang penting atas beberapa sebab: Pertama, ia

menggalakkan murid berfikir secara matematik. Pemikiran matematik dapat dikembangkan pada din murid apabila mereka menterjemah dan menjelaskan konsep pecahan menggunakan pelbagai perwakilan (Khan, 2001; National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000; Schultz & Waters, 2000). Kedua, ia melatih murid sebagai seorang penyelesai masalah yang fleksibel dan kreatif

(Reys, Lindquist, Lambdin, Smith, & Suydam, 2001). Ciri-ciri ini dapat dibina pada diri murid apabila mereka memilih, mengguna dan mengaitkan pelbagai perwakilan dengan konsep bagi menyelesaikan masalah pecahan. Ketiga, ia membolehkan murid memahami makna pecahan dengan lebih baik (Van de Walle,2007). Makna pecahan yang tersirat di sebalik penggunaan nombor dan peraturan operasi dapat difahami dengai lebih jelas apabila murid memodelkan dan memanipulasikan perwakilan semasa menjelaskan idea pecahan. Sebagai seorang guru matematik adalah satu tanggungjawab guru itu untuk mencari jalan penyelesaian atau kaedah yang pelbagai untuk menangani masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Aziz, 1996). Guru boleh menggunakan model dan contoh-contoh yang sesuai dalam pengajaran. Contohcontoh yang diberikan haruslah mencukupi. Menurut Gilbert et al. (1990), bilangan contoh-contoh dalam pengajaran dan aktiviti latihan sering kali kurang mencukupi untuk murid menguasai sesuatu konsep. Guru harus sentiasa mencuba, tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. Brigham et al. (2004) telah menyarankan penggunaan salah satu teknik pengajaran topik pecahan iaitu mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan seterusnya sebelum ke masalah abstrak.

Pecahan Setara. Jalur pecahan ini dapat membantu murid dalam membuat perbandingan dengan jelas antara nilai dua pecahan dan mencari pasangan setara dengan lebih cepat. Semasa sampai di sekolah ini saya telah mengambil alih tugas guru pembimbing saya untuk mengajar topik pecahan. Mereka dapat memahami penggunaan jalur pecahan dengan dapat menyelesaikan aktiviti yang melibatkan jalur pecahan dalam mencari pasangan setara. Sebagai seorang guru. saya haruslah sentiasa peka dengan setiap masalah murid-murid saya terutamanya di dalam subjek yang saya ajar. Saya telah membuat kuiz pantas bagi menguji pengetahuan asas murid mengenai konsep pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan dan sebahagian daripada satu set objek.2 Refleksi Aspek Amalan Saya telah menjalani Praktikum Fasa 3 di salah sebuah sekolah Daerah Inanam dan diamanahkan untuk mengajar matematik tahun 4. KBSR memberi fokus secara spesifik terhadap konsep pecahan seperti Pecahan Wajar. Penambahan Pecahan dan Penolakan Pecahan (Kementerian Pelajaran Malaysia. saya dapati murid mempunyai pengetahuan sedia ada yang terhad mengenai konsep pecahan. Hasil kuiz pantas yang dijalankan. Pada Tahun Empat. . Saya ingin melihat sejauh mana penguasaan murid-murid di kelas tersebut dalam topik pecahan.1. oleh itu pada permulaaan sesi pengajaran saya telah mengambil pengetahuan sedia ada murid tahun 4 mengenai topik pecahan yang telah mereka pelajari dahulu di tahun tiga. Oleh itu semasa pengajaran dan pembelajaran saya yang seterusnya dalam topik pecahan ini saya telah menggunakan bahan konkrit terlebih dahulu iaitu penggunaan jalur pecahan kerana dalam objektif pembelajaran tahun 4 murid akan dapat menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar sehingga penyebut 10. 2003). 2004). Memandang Kurikulum KBSR memperkenalkan asas pecahan kepada murid mulai Tahun Tiga (Kementerian Pelajaran Malaysia.

masalah yang saya kenalpsti melalui lembaran kerja yang mereka lakukan adalah jawapan akhir mereka tidak dalam pecahan yang teringkas. Masalah mula timbul apabila memasuki subtopik penambahan pecahan berbeza penyebut. Murid sama yang bermasalah dalam fakta asas darab juga mengalami masalah dalam fakta asas bahagi. Antara masalah yang dikenalpasti ialah mereka tidak menyamakan penyebut bagi kedua-kedua pecahan terlebih dahulu sebelum membuat penambahan dalam kedua-dua pengangka. saya dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid dalam topik ini. Selain itu. Murid agak sukar untuk memindahkan pengetahuan konkrit ke abstrak. Mereka keliru dengan operasi yang perlu digunakan untuk mencari pecahan teringkas sama ada perlu dibahagi dengan nombor yang sama ataupun perlu didarab dengan nombor yang sama. Rajah 1 : Kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Selepas saya memberikan ujian diagnostik untuk topik pecahan. Mereka beranggapan boleh melakukan penambahan seperti nombor bulat biasa antara kedua-dua pengangka dan penyebut. Murid bermasalah dalam pendaraban dengan nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut kerana beberapa orang murid masih tidak mengusai fakta sifir dengan baik.Melalui pemerhatian saya terdapat kelas tahun 4 yang saya ajar saya dapati masalah yang mereka hadapi ialah mereka senang untuk memahami peringkat konkrit dan separa konkrit untuk topik pecahan ini tetapi apabila ke peringkat terakhir iaitu peringkat abstrak atau algorithma mereka mula menghadapi masalah. .

khusus kepada topik Pecahan.Teknik yang akan dijalankan mempunyai dua peringkat iaitu peringkat pertama dinamakan Teknik „ „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua dinamakan kaedah „Fraction Tree‟ . maka saya telah memikirkan Teknik yang dapat digunakan oleh murid dalam menyelesaikan soalan penambahan pecahan berbeza penyebut. Hasil refleksi pengajaran yang lalu masih terdapat beberapa murid yang lemah dalam . Oleh itu kaedah „Fraction Pair‟ akan dapat memudahkan murid untuk mencari pasangan setara dan murid dapat menukar kedua-kedua penyebut kepada penyebut sepunya dengan mendarab nombor yang yang sama kepada pengangka dan penyebut. Murid haruslah dapat menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk termudah dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan dan dengan pengangka yang berbeza. Berdasarkan perkara ini. Kaedah „Fraction tree‟ pula murid akan dapat menyemak jawapan akhir dalam bentuk termudah atau tidak dan jika tidak mereka dapat menukarkannya kepada pecahan teringkas. Cetusan idea bagi kaedah ini timbul apabila murid sering merujuk Jadual Sifir Perlbagai Guna (JSPG) untuk melakukan pendaraban tetapi sering melakukan kesilapan dalam memilih nilai penyebut yang terkecil dan murid sering lupa untuk menyemak jawapan akhir mereka dalam bentuk termudah atau tidak. Objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat menambah pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10. Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 4.Rajah 2: Jawapan akhir pecahan tidak dalam bentuk termudah.

1996). Masalah yang sama timbul semasa mendarab dan membahagi antara dua pecahan. 1996). hasilnya sentiasa besar. Keadaan ini disebabkan oleh kebiasaan dan kefahaman yang telah diterima semasa menambah nombor bulat. Manakala nilai hasil bahagi antara dua nombor bulat akan sentiasa kecil. Semasa mendarab antara dua nombor bulat. 1994. murid-murid akan menerima dan mengakui apa sahaja yang dicurahkan oleh guru. 1994). Hal ini jika tidak diambil tindakan oleh guru . Kamaludin . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu setengah murid akan membuat kesimpulan yang sama apabila mereka mendarab dan membahagi antara dua pecahan (Nik Azis . Contoh yang jelas boleh dilihat dalam melakukan operasi tambah nombor bulat dan operasi tambah pecahan. murid ini akan menghadapi masalah kepada pengajaran yang akan datang. . Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan kesilapan konsep dalam minda pelajar (Vinner. Muridmurid ini akan menghadapai masalah dalam penolakan berbeza penyebut dan murid tidak dapat menyeleseaikan masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar.penambahan berbeza penyebut ini. Hart & Wilson. Rees & Barr (1984) memberi contoh: Rajah 3 : Contoh kesalahan dalam penambahan pecahan Murid tersebut telah menambah pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Set fikiran (mind set) seperti di atas akan menghalang atau mengakibatkan kesan negatif dalam pembelajaran matematik (Noraini . Topik pecahan amat penting untuk murid kuasai kerana topik pecahan akan berhubungkait dengan topik perpuluhan dan peratus. Jarang sekali murid akan mencari dan mengkaji lebih daripada apa yang diberikan oleh gurunya. Walau bagaimanapun adakalanya kefahaman yang diterima oleh murid tidak sama dengan maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh guru. Jika murid lemah dalam pecahan sekaligus akan menghadapi masalah dalam topik perpuluhan dan peratus. Kesilapan konsep juga biasa dialami oleh murid apabila ia berpindah dari satu konsep kepada satu konsep yang lain.

2. (2004) telah menyarankan penggunaan beberapa teknik pengajaran bagi mengajar topik pecahan. .1 Tinjauan dan Analisis Masalah Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. Tiada suatu kaedah yang baik daripada yang lain. Salah satu cara adalah guru mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan sebelum ke masalah abstrak. perpuluhan dan peratusan. tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. Oleh itu guru harus sentiasa mencuba.0 FOKUS KAJIAN 2. Berdasarkan kepada pemerhatian dan analisis melalui lembaran kerja dan ujian pra yang saya berikan. banyak faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan. Cara yang terbaik ialah dengan melakukannya dahulu. Cabaran utama bagi pendidik ialah mengenal pasti amalan pengajaran yang berkesan. terdapat beberapa pola kesalahan murid yang dapat saya kesan. kemudian ditentukan kelemahan dan kekuatannya. Kesalahan yang ketiga pula ialah murid lupa untuk memberi jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah atau teringkas dengan menukarkan kepada pasangan setara terkecil. Brigham et al. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Azis. 1996). Secara keseluruhannya. Kesalahan yang kedua ialah semasa menukar kepada penyebut sepunya murid tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut. pola-pola kesalahan yang dikenalpasti terdapat tiga iaitu yang pertama ialah kesalahan dalam menyamakan penyebut kedua-dua pecahan atau mencari penyebut sepunya terkecil bagi kedua-kedua pecahan.

Kesalahan yang pertama tidak menyamakan penyebut disebabkan oleh kekurangan dalam penguasaan konsep penambahan pecahan iaitu hanya penyebutnya sama boleh ditambah dan penambahan itu terhad kepada pengangka sahaja dan konsep pecahan setara. Kesalahan terakhir ialah mereka tidak dapat memberi jawapan dalam bentuk termudah adalah disebabkan mereka keliru untuk mengunakan operasi bahagi atau darab untuk mendapatkan jawapan terkecil dan mereka sukar untuk mengenalpasti sama ada jawapan mereka dalam bentuk termudah atau belum.Rajah 4 : Pola-pola kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Setiap kesalahan ini mempunyai punca yang tersendiri dan saling berkaitan. Kesalahan kedua iaitu tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut adalah disebebkan penguasaan sifir yang lemah dalam kalangan murid. Mereka masih tidak dapat mengusai fakta asas darab. .

1 Objektif umum i. Penggunaan Teknik „Fraction Pair‟ dalam membantu murid menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya. 2.Rumusan fokus kajian saya ialah : 1. Murid akan diajar mencari gandaan sepunya terkecil antara kedua-kedua sifir itu. Pendekatan saya untuk membantu murid-murid dalam menyelesaikan penambahan berbeza penyebut ini ialah dengan menggunakan „Fraction Pair‟ untuk mencari satu penyebut supaya sama dengan penyebut yang lain dan menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya. Saya menggunakan teknik pokok pecahan untuk membantu murid mencari pasangan setaranya dengan bantuan „Fraction Pair‟.2 Objektif khusus i. Teknik „pokok pecahan‟ dalam mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah sekaligus memberi jawapan akhir dalam bentuk termudah. ii. 2. Selepas itu dalam memberi jawapan akhir hendaklah dipermudahkan kepada pecahan yang terkecil.2 Objektif kajian 2. . Mengenal pasti pola-pola kesalahan murid semasa menukar keduaMenentukan penggunaan teknik „FPT‟ dalam membuat penambahan pecahan berbeza penyebut dalam bentuk termudah membantu murid yang lemah.2. Kajian ini bertujuan untuk membantu murid menguasai dan memahami konsep penambahan pecahan berbeza penyebut dalam pecahan yang termudah. 2. dua penyebut kepada penyebut sepunya.2.

Apakah penggunaan teknik „Fraction Pair‟ dapat membantu murid menyelesaikan masalah penambahan pecahan berbeza penyebut? Adakah teknik „Fracton Tree‟ dapat memudahkan murid memberi iii.2.3 Soalan kajian i. jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah? . Apakah pola-pola kesalahan semasa penambahan pecahan berbeza penyebut? ii.

3. Murid-murid tersebut dipilih sebagai responden dalam kajian ini kerana mereka menunjukkan masalah dalam penyelesaian masalah penambahan pecahan berbeza penyebut. kesemua responden tersebut mempunyai aras kemahiran yang sama iaitu berdasarkan kepada markah yang mereka perolehi dalam ujian yang dikendalikan. Mereka terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. buku latihan serta ujian diagnostik yang mereka telah lalui. Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada 5 orang murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di daerah Inanam.1 Kumpulan Sasaran Subjek atau responden dalam kajian ini dipilih berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik yang telah dijalankan oleh penyelidik. Jadual berikut merupakan maklumat secara terperinci mengenai responden yang telah dijadikan kumpulan sasaran dalam kajian ini.0 METODOLOGI KAJIAN 3. penyelidik dapat kategorikan mereka kepada murid yang lemah. Ini dapat dilihat daripada hasil-hasil lembaran kerja. Mengikut pemerhatian penyelidik. Jadual 1: Latar belakang responden KOD RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 JANTINA UMUR BANGSA AGAMA Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun Dusun Dusun Rungus Kadazan Dusun Kristian Kristian Kristian Kristian Islam .

2. Apabila seseorang murid itu berjaya mengintepretasi sesuatu konsep itu dengan tepat. Setelah pasangan pecahan telah dipilih murid akan membandingkan dua nilai pecahan ini dengan mencari sepunya terkecil. Menurut Azizi Haji Yahya dan Elanggovan (2010). ini bermakna konsep tersebut telah terbina kukuh dalam mindanya. Mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah merupakan subtopik “pecahan setara”. Peringkat pertama ialah menggunakan „Fraction pair‟ untuk menukar kepada penyebut sepunya dengan mencari pasangan pecahan yang telah disediakan.2 Pelaksanaan Kajian 3. Mack (1998) mendapati kesalahan umum yang sering dilakukan dalam topik pecahan ialah “pecahan setara”. Justeru. saya mengajar semula konsep penambahan pecahan berbeza penyebut kepada dua peringkat iaitu peringkat pertama menggunakan teknik „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua ialah menggunakan teknik „Fraction Tree‟. pembelajaran berbentuk pemahaman konsep yang berkesan dapat meningkatkan daya ingatan seseorang murid. Murid yang tidak dapat memahami . Setelah itu murid akan melakukan pendaraban nombor sama bagi pengangka dan penyebut dengan bantuan fraction pair. Peringkat kedua ialah menggunakan „Fraction Tree‟ atau pokok pecahan untuk menentukan sama ada jawapan akhir dalam bentuk termudah dan jika tidak murid akan menukarkan jawapan kepada pecahan termudah dengan menggunakan teknik pokok pecahan dengan memecahkan faktor-faktor sepunya bagi pengangka dan penyebut.3.1 Perancangan langkah-langkah tindakan Berdasarkan tinjauan serta pemerhatian penyelidik ke atas penguasaan murid-murid Tahun 4 dalam soalan penambahan pecahan berbeza penyebut adalah amat perlu untuk merancang satu intervensi bagi menyelesaikan masalah itu segera.

pelaksanaan tindakan dan mengumpul bukti. Saya bertekad menggunakan cara yang lebih jelas supaya murid-murid dapat mempermudahkan pecahan dengan cara yang lebih jelas. Pokok Pecahan merupakan operasi bahagi terhadap nombor pecahan.pecahan setara akan mengahadapi masalah menukarkan kepada pecahan sebutan terendah. saya akan merancang kajian bermula dari tinjauan awal. Cara ini dinamakan “Pokok Pecahan”. kemudian membuat pelan tindakan dan pengumpulan. Rajah 5: Model Kemmis dan Mac Taggart (1998) . seterusnya membuat analisis data dan refleksi. saya telah memilih Model Kemmis dan Mc Taggart (1998) sebagai panduan. Melalui model ini. Saya memilih cara ini kerana saya dapat menunjuk cara tersebut dengan mudah dan jelas. Di dalam melaksanakan kajian ini.

1 Pemerhatian Saya memilih pemerhatian sebagai salah satu kaedah pengumpulan data kerana melalui instrumen ini saya mampu mendapatkan maklumat yang releven kepada isu dan masalah yang dikaji. latihan bertulis yang diberikan.3. Mentadbir soalan yang sama kepada setiap responden Semua murid yang menjadi responden dalam kajian ini diberikan set soalan yang sama setiap kali sesuatu ujian dijalankan sama ada ujian diagnostik. saya mengumpulkan data melalui beberapa instrumen yang sesuai. 3. . penyelidik telah mengambil kira beberapa aspek penting. b. Pemerhatian yang dijalankan ialah pemerhatian tidak berstruktur.Bagi mengurangkan bias di samping mencapai kebolehpercayaan yang tinggi dalam kajian ini. ujian pra dan ujian pos. Pemerhatian tersebut akan saya jalankan semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah melalui respon yang diberikan oleh murid-murid pada lembaran kerja.3 Perancangan Cara Pengumpulan data Bagi mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hal ini bagi memastikan tahap penguasaan murid-murid dalam sesuatu soalan dapat diukur dengan adil. Mematuhi tempoh masa pelaksanaan ujian dan latihan Responden juga harus mematuhi tempoh masa yang dipertuntukan bagi sesuatu latihan ataupun ujian yang dilaksanakan sepanjang kajian ini dijalankan. 3. Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi: a.

Ujian Pra adalah penting agar saya dapat membuat perbandingan prestasi murid sebelum dan selepas kaedah intervensi dilaksanakan.4 Ujian Pra Setelah responden dikenalpasti melalui ujian diagnostik.3.3. 3.2 Ujian diagnostik Ujian diagnostik dijalankan untuk mengenalpasti tahap penguasaan murid yang sebenar dalam soalan penyelesesaian penambahan pecahan berbeza penyebut.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi „face to face‟ antara saya dengan responden. Saya akan mengambil responden secara rawak dengan mengambil beberapa orang murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian diagnostik. maka satu lagi ujian iaitu satu ujian Pra akan dijalankan kepada mereka. Soalan ujian pra ini dapat mengukur tahap murid secara kuantitatif.3. Temu bual ini akan dikendalikan oleh penyelidik dalam suasana yang selesa dan tidak memberi ketegangan kepada responden. Ujian Pra merupakan ujian yang ditadbir sebelum sesuatu kaedah intervensi ataupun rawatan dijalankan.Adakah soalan ini susah? . Ujian ini juga dapat membantu saya untuk menentukan dan mengenalpasti responden sebenar yang sesuai untuk kajian ini. .3. Temu bual ini akan membolehkan saya mengetahui puncapunca murid melakukan kesilapan dalam sesuatu soalan. Berikut merupakan antara soalan yang akan saya utarakan: . Saya akan menemubual setiap murid bagi mengenalpasti kenapa mereka boleh melakukan kesilapan dalam soalan tersebut.Mengapa kamu katakan soalan ini susah? 3.

4-8. 2-5. maka satu lagi ujian akan dilaksanakan iaitu Ujian Pos.9 dan 10. b.3. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif iaitu dengan mendapatkan data daripada punca yang berbeza.5. mod dan median. Membandingkan pelbagai punca data – responden. 3. 4-2. 2-10. saya harus memastikan bahawa kedua-dua set soalan ini adalah setara.4. 3-9. penyelidik akan menggunakan Microsoft Office Excell untuk mencari taburan markah dengan menggunakan ukuran kecendurangan Memusat iaitu min.6 ABM ‘FPT’ Alat bantu mengajar yang digunakan dalam kajian ini ialah „Fraction Pair‟. Terdapat tiga jenis triangulasi iaitu: a.3. Saya akan menyediakan 14 set fraction pair yang telah dikenalpasti iaitu sehingga penyebut 10. Ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah „Fraction Pairs‟ dan „Fraction Tree‟ yang diperkenalkan oleh saya. Antara „Fraction pair‟ yang disediakan ialah 2-4. 5-10. . 3-6. Fraction pair ini menyenaraikan sifirsifir 2. 2000) Di dalam kaedah statistik. „Triangulation‟ digunakan untuk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan kajian yang dijalankan secara kualitatif.3. maka objektif bagi kajian ini boleh dianggap tercapai. Jika keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra. iaitu ianya diadaptasi daripada Jadual Sifiri Pelbagai Guna (JSPG) tetapi hanya mengambil beberapa pasangan yang terlibat dalam pasagan setara dalam pecahan wajar Tahun 4. Murid akan membanding setiap pasangan ini dan mencari gandaan sepunya terkecil dalam menukarkan penyebut sepunya.6.3.8. 2-8. 2-6.5 Ujian Pos Selepas kaedah intervensi diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.2-3. 3-2. masa dan tempat Membandingkan pelbagai keputusan responden Membandingkan pelbagai cara menganalisis data (Gay & Airasian. „Fraction pair‟ dibuat dalam bentuk jadual. c. Bagi menentukan kebolehpercayaan Ujian Pra dan Ujian Pos.

Rajah 6: Contoh „Fraction Pair‟ yang digunakan dalam kajian 3.4 Perancangan Menganalisis Data Cara menganalisis dibuat setelah semua data-data diperolehi dan dikumpul. . Hasil pemerhatian melalui senarai semak yang dibuat pada setiap aktiviti yang dijalankan akan dianalisis dan diinteprestasikan dalam bentuk graf atau histogram. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan perkembangan murid selama 4 minggu setelah dijalankan kaedah tersebut.

5. Menulis proposal kajian 6. Membentang dapatan kajian tindakan . BULAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT 2. Membuat refleksi 10. Menentukan objektif kajian dan soalan kajian yang ingin dikaji. Melaksanakan tindakan 8. Pengumpulan data tinjauan awal Menyediakan senarai semak atau borang pemerhatian. Merancang tindakan dan cara untuk mengumpul data 5.1 Jadual Perlaksanaan Kajian Tindakan Jadual 2 : Jadual Pelaksanaan Tindakan PELAKSANAAN 1. Menulis laporan kajian tindakan 11. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan 7.5 Perancangan Perlaksanaan Tindakan 3. Menganalisis hasil tindakan 9. 4. 3. Mengenal pasti masalah Pemerhatian di sekolah sewaktu sesi P&P.3.

Menjalankan kaedah yang dirancang. Menganalisis dapatan ujian pos serta dokumendokumen lain. Menjalankan ujian pos. iaitu MINGGU 1 1 2 3 4 5 1 MINGGU 2 2 3 4 5 1 MINGGU 3 2 3 4 5 1 MINGGU 4 2 3 4 5 . Merancang tindakan yang dilaksanakan menggunakan ABM "FPT" (Fraction Pair & Tree) . Menganalisis ujian pra. Melakukan perubahan atau pembetulan kepada ABM yang dijalankan jika ada masalah yang timbul Membuat kesimpulan.Jadual 3: Carta Gantt menunjukkan perancangan pelaksanaan kajian tindakan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM Mengenal pasti idea umum Membuat tinjauan awal masalah yang wujud di kalangan murid-murid Tahun 5 Dedikasi Membuat ujian pra untuk menentukan sampel kajian. Merekod dan menganalisis tindakan.

5.00 2.00 Jumlah 42.00 . Kertas Laminated 24 keping 24. Kertas A4 1 rim 8. Marker pen 5 batang 10.00 3.2 Anggaran Perbelanjaan Kajian Jadual 4 : Kos kajian Bil Bahan Kuantiti Jumlah 1.3.

R. http://www.. Post. Steffe. Nesher. Mahwah. pada 5 Mac 2013. Five faces Alberta:University of Alberta. (1987). A. Effect of instruction on third graders' fraction concepts and representations in receptive and expressive language. Department of Education and Early Childhood Developments. VA: NCTM. Mille. Presenting and representing from fraction to rational numbers. Curcio (Sid. 111-144. (2012).University of Minnesota. A. Cobb. (2012). 241-266). W. . D. M. Theories of mathematical learning (hlm. P. Helping with Teaching and Learning http://www. Cason.C. (2001). Fraction Pairs: Definitions of Strategies. 5. Principles and Standards for School Mathematics. Tesis tidak diterbitkan. The University of Chicago. Teaching Children Mathematics. Goldin & B. Kuala Lumpur: PPK. and student performances. Dilayari pada 10 Mac 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia. of mathematical knowledge building. (2000). Ed. K.A.). Illinois. Fractions and division: Researcher conceptualizations. (1998). Kieren.aspx. P. (2001). Dalam L.vic.net/teaching/teaching-fractions. pp. K.homeschoolmath. Disertasi tidak diterbitkan. Dilayari National Council of Teachers of Mathematics. 34 -38.4. and DelMas. W.au/school/teachers/teachingresources/disciplin e/maths/continuum/pages/fracdecdef. E. Children's fractional schemes. Nik Azis Nik Pa.R. textbook presentations. Reston. Carraher. S. G.gov. VA: NCTM. Dalam A. “Initial Fraction Learning by Forth and Fifth Grade Students: A comparison of the Effects of Using Commercial Curicula with the Effects of using the Rational Number Project curriculum. (1980). Levin. M. P. Disertasi tidak diterbitkan. E. Year 4 Mathematics Curriculum Specification of Integrated Curriculum for Primary School. (2004). T. (1996). The roles of representation in school mathematics (him. Fractions. Cuoco & F. Lamon. (1998).education. Learning about fractions. R.. Reston. Mack. T. Nik Azis Nik Pa. J. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. University of Georgia. Building a foundation for Understanding The Multiplication of Fraction. 33 (2) (March 2002). 146-165). S. Greer (Eds. NJ: Erlbaum. (1999).0 RUJUKAN Cramer. N.” Journal daripada Research in Mathematics Education.).php. Pendekatan konstruktivisme radikal dalam pendidikan matematik.

E. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. N. (1992). & Smith. A. 95.. & Ahmad. S. Lambdin. Journal of Educational Research. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. V. Children’s Construction of Knowledge for Fraction Division After Solving Realistic Problems. . D. (2009).. M. B. (2002). 333-347.. R. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.. (2007). N. & Adams.. United State of America: John Wiley & Sons.. Helping Children Learn Mathematics. Sharp. M.Nik. Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. J. Reys. N. Lindquist. Mohd Nordin. Inc. L. Zakaria.

Empat persembilan = 5. Tiga perlima = 4.UJIAN DIAGNOSTIK LAMPIRAN A TAMBAHKAN PECAHAN BERIKUT DAN TULIS JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH SERTA JAWAPAN DILOREKKAN. ARAHAN :BERIKAN SATU CONTOH PECAHAN WAJAR DAN LOREKKAN . Enam pertujuh = ARAHAN : TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT DALAM PERKATAAN 1. Satu perlapan = 2. 2. TAJUK: PECAHAN ARAHAN: TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT 1. Dua pertujuh = 3.

+ = 3.LEMBARAN KERJA LAMPIRAN B TAMBAHKAN PECAHAN YANG BERIKUT. + = . TUNJUKKAN LANGKAH PENYELESAIAN DAN BERIKAN JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH NO 1 SOALAN PENYELESAIAN + = + = = 2. + = 4. + = 6. + = 5.

+ = 6. + = 7. + = 5. + = 3.UJIAN PRA LAMPIRAN C 1. + = 4. + = 9. + = 2. + = . + = 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->