1.

0

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Matematik ialah salah satu subjek penting dan teras di peringkat sekolah. Murid perlu menguasai operasi asas dalam matematik yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Program matematik KBSR bertujuan mengembangkan salah satu kemahiran asas iaitu kemahiran mengira dalam kalangan murid. Dalam program yang memakan masa enam tahun ini, murid dibimbing untuk mengembangkan kemahiran mengira melalui pemikiran kuantitatif mengikut langkah-langkah yang logik. Matematik KBSR bertujuan membolehkan murid memahami beberapa pola dan ciri nombor, menggunakan sistem nombor perpuluhan, dan merangsang minat murid untuk menghayati matematik. Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran, nombor bulat dan operasi; pecahan dan operasi; perpuluhan dan operasi; wang; ukuran dan sukaran; ruang; purata; peratus; dan graf. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik, matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Terdapat tujuh objektif yang telah disenaraikan, yang merangkumi kemahiran asas, kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. Matematik merupakan satu cabang ilmu yang seringkali dianggap sukar oleh murid-murid. Ramai murid tidak suka matematik dan menganggap matematik sukar dan membosankan. Nik Aziz (1992) menyebut istilah “matematik‟ menandakan suatu cabang ilmu yang kompleks. Hal ini menyebabkan masih ramai murid yang gagal menguasai kemahiran asas tambah, tolak , bahagi dan darab sekaligus lemah dalam menguasai pembelajaran yang lebih mendalam dalam matematik seperti nombor nisbah misalnya topik pecahan.

Salah satu topik yang sering menjadi masalah kepada murid sekolah rendah ialah topik Pecahan yang diperkenalkan sejak Tahun 3 seperti dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Perwakilan pecahan telah diterima sebagai suatu proses pembelajaran pecahan yang penting atas beberapa sebab: Pertama, ia

menggalakkan murid berfikir secara matematik. Pemikiran matematik dapat dikembangkan pada din murid apabila mereka menterjemah dan menjelaskan konsep pecahan menggunakan pelbagai perwakilan (Khan, 2001; National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000; Schultz & Waters, 2000). Kedua, ia melatih murid sebagai seorang penyelesai masalah yang fleksibel dan kreatif

(Reys, Lindquist, Lambdin, Smith, & Suydam, 2001). Ciri-ciri ini dapat dibina pada diri murid apabila mereka memilih, mengguna dan mengaitkan pelbagai perwakilan dengan konsep bagi menyelesaikan masalah pecahan. Ketiga, ia membolehkan murid memahami makna pecahan dengan lebih baik (Van de Walle,2007). Makna pecahan yang tersirat di sebalik penggunaan nombor dan peraturan operasi dapat difahami dengai lebih jelas apabila murid memodelkan dan memanipulasikan perwakilan semasa menjelaskan idea pecahan. Sebagai seorang guru matematik adalah satu tanggungjawab guru itu untuk mencari jalan penyelesaian atau kaedah yang pelbagai untuk menangani masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Aziz, 1996). Guru boleh menggunakan model dan contoh-contoh yang sesuai dalam pengajaran. Contohcontoh yang diberikan haruslah mencukupi. Menurut Gilbert et al. (1990), bilangan contoh-contoh dalam pengajaran dan aktiviti latihan sering kali kurang mencukupi untuk murid menguasai sesuatu konsep. Guru harus sentiasa mencuba, tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. Brigham et al. (2004) telah menyarankan penggunaan salah satu teknik pengajaran topik pecahan iaitu mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan seterusnya sebelum ke masalah abstrak.

1. Jalur pecahan ini dapat membantu murid dalam membuat perbandingan dengan jelas antara nilai dua pecahan dan mencari pasangan setara dengan lebih cepat. saya dapati murid mempunyai pengetahuan sedia ada yang terhad mengenai konsep pecahan. KBSR memberi fokus secara spesifik terhadap konsep pecahan seperti Pecahan Wajar. . Saya telah membuat kuiz pantas bagi menguji pengetahuan asas murid mengenai konsep pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan dan sebahagian daripada satu set objek. Pada Tahun Empat. Memandang Kurikulum KBSR memperkenalkan asas pecahan kepada murid mulai Tahun Tiga (Kementerian Pelajaran Malaysia. Semasa sampai di sekolah ini saya telah mengambil alih tugas guru pembimbing saya untuk mengajar topik pecahan. Penambahan Pecahan dan Penolakan Pecahan (Kementerian Pelajaran Malaysia. 2004). Hasil kuiz pantas yang dijalankan. saya haruslah sentiasa peka dengan setiap masalah murid-murid saya terutamanya di dalam subjek yang saya ajar. oleh itu pada permulaaan sesi pengajaran saya telah mengambil pengetahuan sedia ada murid tahun 4 mengenai topik pecahan yang telah mereka pelajari dahulu di tahun tiga.2 Refleksi Aspek Amalan Saya telah menjalani Praktikum Fasa 3 di salah sebuah sekolah Daerah Inanam dan diamanahkan untuk mengajar matematik tahun 4. Saya ingin melihat sejauh mana penguasaan murid-murid di kelas tersebut dalam topik pecahan. Pecahan Setara. Mereka dapat memahami penggunaan jalur pecahan dengan dapat menyelesaikan aktiviti yang melibatkan jalur pecahan dalam mencari pasangan setara. 2003). Sebagai seorang guru. Oleh itu semasa pengajaran dan pembelajaran saya yang seterusnya dalam topik pecahan ini saya telah menggunakan bahan konkrit terlebih dahulu iaitu penggunaan jalur pecahan kerana dalam objektif pembelajaran tahun 4 murid akan dapat menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar sehingga penyebut 10.

Murid sama yang bermasalah dalam fakta asas darab juga mengalami masalah dalam fakta asas bahagi. Murid bermasalah dalam pendaraban dengan nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut kerana beberapa orang murid masih tidak mengusai fakta sifir dengan baik. Murid agak sukar untuk memindahkan pengetahuan konkrit ke abstrak. Mereka beranggapan boleh melakukan penambahan seperti nombor bulat biasa antara kedua-dua pengangka dan penyebut.Melalui pemerhatian saya terdapat kelas tahun 4 yang saya ajar saya dapati masalah yang mereka hadapi ialah mereka senang untuk memahami peringkat konkrit dan separa konkrit untuk topik pecahan ini tetapi apabila ke peringkat terakhir iaitu peringkat abstrak atau algorithma mereka mula menghadapi masalah. Mereka keliru dengan operasi yang perlu digunakan untuk mencari pecahan teringkas sama ada perlu dibahagi dengan nombor yang sama ataupun perlu didarab dengan nombor yang sama. saya dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid dalam topik ini. . masalah yang saya kenalpsti melalui lembaran kerja yang mereka lakukan adalah jawapan akhir mereka tidak dalam pecahan yang teringkas. Selain itu. Masalah mula timbul apabila memasuki subtopik penambahan pecahan berbeza penyebut. Rajah 1 : Kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Selepas saya memberikan ujian diagnostik untuk topik pecahan. Antara masalah yang dikenalpasti ialah mereka tidak menyamakan penyebut bagi kedua-kedua pecahan terlebih dahulu sebelum membuat penambahan dalam kedua-dua pengangka.

Teknik yang akan dijalankan mempunyai dua peringkat iaitu peringkat pertama dinamakan Teknik „ „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua dinamakan kaedah „Fraction Tree‟ .Rajah 2: Jawapan akhir pecahan tidak dalam bentuk termudah. Murid haruslah dapat menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk termudah dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan dan dengan pengangka yang berbeza. Oleh itu kaedah „Fraction Pair‟ akan dapat memudahkan murid untuk mencari pasangan setara dan murid dapat menukar kedua-kedua penyebut kepada penyebut sepunya dengan mendarab nombor yang yang sama kepada pengangka dan penyebut. Objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat menambah pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10. maka saya telah memikirkan Teknik yang dapat digunakan oleh murid dalam menyelesaikan soalan penambahan pecahan berbeza penyebut. Hasil refleksi pengajaran yang lalu masih terdapat beberapa murid yang lemah dalam . Kaedah „Fraction tree‟ pula murid akan dapat menyemak jawapan akhir dalam bentuk termudah atau tidak dan jika tidak mereka dapat menukarkannya kepada pecahan teringkas.khusus kepada topik Pecahan. Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 4. Cetusan idea bagi kaedah ini timbul apabila murid sering merujuk Jadual Sifir Perlbagai Guna (JSPG) untuk melakukan pendaraban tetapi sering melakukan kesilapan dalam memilih nilai penyebut yang terkecil dan murid sering lupa untuk menyemak jawapan akhir mereka dalam bentuk termudah atau tidak. Berdasarkan perkara ini.

1994. murid-murid akan menerima dan mengakui apa sahaja yang dicurahkan oleh guru. . Contoh yang jelas boleh dilihat dalam melakukan operasi tambah nombor bulat dan operasi tambah pecahan. Walau bagaimanapun adakalanya kefahaman yang diterima oleh murid tidak sama dengan maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh guru. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan kesilapan konsep dalam minda pelajar (Vinner. Oleh itu setengah murid akan membuat kesimpulan yang sama apabila mereka mendarab dan membahagi antara dua pecahan (Nik Azis . Jika murid lemah dalam pecahan sekaligus akan menghadapi masalah dalam topik perpuluhan dan peratus. Kamaludin . Semasa mendarab antara dua nombor bulat. Hal ini jika tidak diambil tindakan oleh guru . 1996). Masalah yang sama timbul semasa mendarab dan membahagi antara dua pecahan. Jarang sekali murid akan mencari dan mengkaji lebih daripada apa yang diberikan oleh gurunya. Rees & Barr (1984) memberi contoh: Rajah 3 : Contoh kesalahan dalam penambahan pecahan Murid tersebut telah menambah pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Manakala nilai hasil bahagi antara dua nombor bulat akan sentiasa kecil. 1996). murid ini akan menghadapi masalah kepada pengajaran yang akan datang. Set fikiran (mind set) seperti di atas akan menghalang atau mengakibatkan kesan negatif dalam pembelajaran matematik (Noraini . 1994). Muridmurid ini akan menghadapai masalah dalam penolakan berbeza penyebut dan murid tidak dapat menyeleseaikan masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar. Keadaan ini disebabkan oleh kebiasaan dan kefahaman yang telah diterima semasa menambah nombor bulat. Topik pecahan amat penting untuk murid kuasai kerana topik pecahan akan berhubungkait dengan topik perpuluhan dan peratus. hasilnya sentiasa besar. Kesilapan konsep juga biasa dialami oleh murid apabila ia berpindah dari satu konsep kepada satu konsep yang lain. Hart & Wilson.penambahan berbeza penyebut ini.

Secara keseluruhannya.1 Tinjauan dan Analisis Masalah Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. Tiada suatu kaedah yang baik daripada yang lain. Cara yang terbaik ialah dengan melakukannya dahulu. banyak faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan.0 FOKUS KAJIAN 2. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Azis. . (2004) telah menyarankan penggunaan beberapa teknik pengajaran bagi mengajar topik pecahan. pola-pola kesalahan yang dikenalpasti terdapat tiga iaitu yang pertama ialah kesalahan dalam menyamakan penyebut kedua-dua pecahan atau mencari penyebut sepunya terkecil bagi kedua-kedua pecahan. Oleh itu guru harus sentiasa mencuba. Cabaran utama bagi pendidik ialah mengenal pasti amalan pengajaran yang berkesan. tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. kemudian ditentukan kelemahan dan kekuatannya. Kesalahan yang ketiga pula ialah murid lupa untuk memberi jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah atau teringkas dengan menukarkan kepada pasangan setara terkecil. Salah satu cara adalah guru mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan sebelum ke masalah abstrak. Berdasarkan kepada pemerhatian dan analisis melalui lembaran kerja dan ujian pra yang saya berikan. Kesalahan yang kedua ialah semasa menukar kepada penyebut sepunya murid tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut.2. Brigham et al. perpuluhan dan peratusan. 1996). terdapat beberapa pola kesalahan murid yang dapat saya kesan.

Kesalahan yang pertama tidak menyamakan penyebut disebabkan oleh kekurangan dalam penguasaan konsep penambahan pecahan iaitu hanya penyebutnya sama boleh ditambah dan penambahan itu terhad kepada pengangka sahaja dan konsep pecahan setara. Kesalahan kedua iaitu tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut adalah disebebkan penguasaan sifir yang lemah dalam kalangan murid.Rajah 4 : Pola-pola kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Setiap kesalahan ini mempunyai punca yang tersendiri dan saling berkaitan. Kesalahan terakhir ialah mereka tidak dapat memberi jawapan dalam bentuk termudah adalah disebabkan mereka keliru untuk mengunakan operasi bahagi atau darab untuk mendapatkan jawapan terkecil dan mereka sukar untuk mengenalpasti sama ada jawapan mereka dalam bentuk termudah atau belum. Mereka masih tidak dapat mengusai fakta asas darab. .

2 Objektif khusus i. Mengenal pasti pola-pola kesalahan murid semasa menukar keduaMenentukan penggunaan teknik „FPT‟ dalam membuat penambahan pecahan berbeza penyebut dalam bentuk termudah membantu murid yang lemah. dua penyebut kepada penyebut sepunya. Teknik „pokok pecahan‟ dalam mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah sekaligus memberi jawapan akhir dalam bentuk termudah. Kajian ini bertujuan untuk membantu murid menguasai dan memahami konsep penambahan pecahan berbeza penyebut dalam pecahan yang termudah. Pendekatan saya untuk membantu murid-murid dalam menyelesaikan penambahan berbeza penyebut ini ialah dengan menggunakan „Fraction Pair‟ untuk mencari satu penyebut supaya sama dengan penyebut yang lain dan menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya.2. Penggunaan Teknik „Fraction Pair‟ dalam membantu murid menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya. 2. Selepas itu dalam memberi jawapan akhir hendaklah dipermudahkan kepada pecahan yang terkecil. 2. 2.1 Objektif umum i. .Rumusan fokus kajian saya ialah : 1.2. Murid akan diajar mencari gandaan sepunya terkecil antara kedua-kedua sifir itu.2 Objektif kajian 2. Saya menggunakan teknik pokok pecahan untuk membantu murid mencari pasangan setaranya dengan bantuan „Fraction Pair‟. ii.

Apakah pola-pola kesalahan semasa penambahan pecahan berbeza penyebut? ii.2. Apakah penggunaan teknik „Fraction Pair‟ dapat membantu murid menyelesaikan masalah penambahan pecahan berbeza penyebut? Adakah teknik „Fracton Tree‟ dapat memudahkan murid memberi iii. jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah? .3 Soalan kajian i.

3. Murid-murid tersebut dipilih sebagai responden dalam kajian ini kerana mereka menunjukkan masalah dalam penyelesaian masalah penambahan pecahan berbeza penyebut. Jadual berikut merupakan maklumat secara terperinci mengenai responden yang telah dijadikan kumpulan sasaran dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. penyelidik dapat kategorikan mereka kepada murid yang lemah. Jadual 1: Latar belakang responden KOD RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 JANTINA UMUR BANGSA AGAMA Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun Dusun Dusun Rungus Kadazan Dusun Kristian Kristian Kristian Kristian Islam . Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada 5 orang murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di daerah Inanam.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Ini dapat dilihat daripada hasil-hasil lembaran kerja. buku latihan serta ujian diagnostik yang mereka telah lalui. Mengikut pemerhatian penyelidik. kesemua responden tersebut mempunyai aras kemahiran yang sama iaitu berdasarkan kepada markah yang mereka perolehi dalam ujian yang dikendalikan.1 Kumpulan Sasaran Subjek atau responden dalam kajian ini dipilih berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik yang telah dijalankan oleh penyelidik.

ini bermakna konsep tersebut telah terbina kukuh dalam mindanya. saya mengajar semula konsep penambahan pecahan berbeza penyebut kepada dua peringkat iaitu peringkat pertama menggunakan teknik „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua ialah menggunakan teknik „Fraction Tree‟. Peringkat pertama ialah menggunakan „Fraction pair‟ untuk menukar kepada penyebut sepunya dengan mencari pasangan pecahan yang telah disediakan. Mack (1998) mendapati kesalahan umum yang sering dilakukan dalam topik pecahan ialah “pecahan setara”. Apabila seseorang murid itu berjaya mengintepretasi sesuatu konsep itu dengan tepat.1 Perancangan langkah-langkah tindakan Berdasarkan tinjauan serta pemerhatian penyelidik ke atas penguasaan murid-murid Tahun 4 dalam soalan penambahan pecahan berbeza penyebut adalah amat perlu untuk merancang satu intervensi bagi menyelesaikan masalah itu segera. Peringkat kedua ialah menggunakan „Fraction Tree‟ atau pokok pecahan untuk menentukan sama ada jawapan akhir dalam bentuk termudah dan jika tidak murid akan menukarkan jawapan kepada pecahan termudah dengan menggunakan teknik pokok pecahan dengan memecahkan faktor-faktor sepunya bagi pengangka dan penyebut. Menurut Azizi Haji Yahya dan Elanggovan (2010). Setelah itu murid akan melakukan pendaraban nombor sama bagi pengangka dan penyebut dengan bantuan fraction pair. Justeru. Setelah pasangan pecahan telah dipilih murid akan membandingkan dua nilai pecahan ini dengan mencari sepunya terkecil.2 Pelaksanaan Kajian 3. pembelajaran berbentuk pemahaman konsep yang berkesan dapat meningkatkan daya ingatan seseorang murid.3. Mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah merupakan subtopik “pecahan setara”.2. Murid yang tidak dapat memahami .

seterusnya membuat analisis data dan refleksi.pecahan setara akan mengahadapi masalah menukarkan kepada pecahan sebutan terendah. Saya bertekad menggunakan cara yang lebih jelas supaya murid-murid dapat mempermudahkan pecahan dengan cara yang lebih jelas. saya telah memilih Model Kemmis dan Mc Taggart (1998) sebagai panduan. kemudian membuat pelan tindakan dan pengumpulan. Melalui model ini. Saya memilih cara ini kerana saya dapat menunjuk cara tersebut dengan mudah dan jelas. Cara ini dinamakan “Pokok Pecahan”. pelaksanaan tindakan dan mengumpul bukti. Pokok Pecahan merupakan operasi bahagi terhadap nombor pecahan. saya akan merancang kajian bermula dari tinjauan awal. Di dalam melaksanakan kajian ini. Rajah 5: Model Kemmis dan Mac Taggart (1998) .

penyelidik telah mengambil kira beberapa aspek penting. Mematuhi tempoh masa pelaksanaan ujian dan latihan Responden juga harus mematuhi tempoh masa yang dipertuntukan bagi sesuatu latihan ataupun ujian yang dilaksanakan sepanjang kajian ini dijalankan. latihan bertulis yang diberikan. saya mengumpulkan data melalui beberapa instrumen yang sesuai. b. ujian pra dan ujian pos. 3. 3. Mentadbir soalan yang sama kepada setiap responden Semua murid yang menjadi responden dalam kajian ini diberikan set soalan yang sama setiap kali sesuatu ujian dijalankan sama ada ujian diagnostik. .3 Perancangan Cara Pengumpulan data Bagi mengumpulkan data-data yang diperlukan.3. Pemerhatian yang dijalankan ialah pemerhatian tidak berstruktur.Bagi mengurangkan bias di samping mencapai kebolehpercayaan yang tinggi dalam kajian ini.1 Pemerhatian Saya memilih pemerhatian sebagai salah satu kaedah pengumpulan data kerana melalui instrumen ini saya mampu mendapatkan maklumat yang releven kepada isu dan masalah yang dikaji. Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi: a. Hal ini bagi memastikan tahap penguasaan murid-murid dalam sesuatu soalan dapat diukur dengan adil. Pemerhatian tersebut akan saya jalankan semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah melalui respon yang diberikan oleh murid-murid pada lembaran kerja.

3. 3.2 Ujian diagnostik Ujian diagnostik dijalankan untuk mengenalpasti tahap penguasaan murid yang sebenar dalam soalan penyelesesaian penambahan pecahan berbeza penyebut. Saya akan mengambil responden secara rawak dengan mengambil beberapa orang murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian diagnostik. Ujian ini juga dapat membantu saya untuk menentukan dan mengenalpasti responden sebenar yang sesuai untuk kajian ini. . Soalan ujian pra ini dapat mengukur tahap murid secara kuantitatif. Temu bual ini akan membolehkan saya mengetahui puncapunca murid melakukan kesilapan dalam sesuatu soalan.4 Ujian Pra Setelah responden dikenalpasti melalui ujian diagnostik. Temu bual ini akan dikendalikan oleh penyelidik dalam suasana yang selesa dan tidak memberi ketegangan kepada responden. Ujian Pra merupakan ujian yang ditadbir sebelum sesuatu kaedah intervensi ataupun rawatan dijalankan.3.Mengapa kamu katakan soalan ini susah? 3.3.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi „face to face‟ antara saya dengan responden. Ujian Pra adalah penting agar saya dapat membuat perbandingan prestasi murid sebelum dan selepas kaedah intervensi dilaksanakan.Adakah soalan ini susah? . maka satu lagi ujian iaitu satu ujian Pra akan dijalankan kepada mereka. Saya akan menemubual setiap murid bagi mengenalpasti kenapa mereka boleh melakukan kesilapan dalam soalan tersebut.3. Berikut merupakan antara soalan yang akan saya utarakan: .

iaitu ianya diadaptasi daripada Jadual Sifiri Pelbagai Guna (JSPG) tetapi hanya mengambil beberapa pasangan yang terlibat dalam pasagan setara dalam pecahan wajar Tahun 4.4. Terdapat tiga jenis triangulasi iaitu: a. 3-6. Saya akan menyediakan 14 set fraction pair yang telah dikenalpasti iaitu sehingga penyebut 10. „Fraction pair‟ dibuat dalam bentuk jadual. 2000) Di dalam kaedah statistik. 3-9. Membandingkan pelbagai punca data – responden. masa dan tempat Membandingkan pelbagai keputusan responden Membandingkan pelbagai cara menganalisis data (Gay & Airasian. c.9 dan 10. 3-2. 2-8.6 ABM ‘FPT’ Alat bantu mengajar yang digunakan dalam kajian ini ialah „Fraction Pair‟. „Triangulation‟ digunakan untuk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan kajian yang dijalankan secara kualitatif. saya harus memastikan bahawa kedua-dua set soalan ini adalah setara. 4-2. 2-5.8. Jika keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra.3. Fraction pair ini menyenaraikan sifirsifir 2.5.3. maka satu lagi ujian akan dilaksanakan iaitu Ujian Pos. b. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif iaitu dengan mendapatkan data daripada punca yang berbeza. 2-6. Murid akan membanding setiap pasangan ini dan mencari gandaan sepunya terkecil dalam menukarkan penyebut sepunya. Bagi menentukan kebolehpercayaan Ujian Pra dan Ujian Pos.6. 3.3. 5-10. maka objektif bagi kajian ini boleh dianggap tercapai.3. mod dan median. 2-10. penyelidik akan menggunakan Microsoft Office Excell untuk mencari taburan markah dengan menggunakan ukuran kecendurangan Memusat iaitu min.5 Ujian Pos Selepas kaedah intervensi diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. Ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah „Fraction Pairs‟ dan „Fraction Tree‟ yang diperkenalkan oleh saya. 4-8. .2-3. Antara „Fraction pair‟ yang disediakan ialah 2-4.

.4 Perancangan Menganalisis Data Cara menganalisis dibuat setelah semua data-data diperolehi dan dikumpul.Rajah 6: Contoh „Fraction Pair‟ yang digunakan dalam kajian 3. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan perkembangan murid selama 4 minggu setelah dijalankan kaedah tersebut. Hasil pemerhatian melalui senarai semak yang dibuat pada setiap aktiviti yang dijalankan akan dianalisis dan diinteprestasikan dalam bentuk graf atau histogram.

1 Jadual Perlaksanaan Kajian Tindakan Jadual 2 : Jadual Pelaksanaan Tindakan PELAKSANAAN 1. Menulis proposal kajian 6. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan 7. Mengenal pasti masalah Pemerhatian di sekolah sewaktu sesi P&P. Membuat refleksi 10. Pengumpulan data tinjauan awal Menyediakan senarai semak atau borang pemerhatian. BULAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT 2. Melaksanakan tindakan 8. Merancang tindakan dan cara untuk mengumpul data 5.3. Menulis laporan kajian tindakan 11. 4. 3. Membentang dapatan kajian tindakan .5.5 Perancangan Perlaksanaan Tindakan 3. Menentukan objektif kajian dan soalan kajian yang ingin dikaji. Menganalisis hasil tindakan 9.

Merekod dan menganalisis tindakan. Menganalisis ujian pra. Merancang tindakan yang dilaksanakan menggunakan ABM "FPT" (Fraction Pair & Tree) . Menganalisis dapatan ujian pos serta dokumendokumen lain. Menjalankan kaedah yang dirancang. Menjalankan ujian pos. Melakukan perubahan atau pembetulan kepada ABM yang dijalankan jika ada masalah yang timbul Membuat kesimpulan. iaitu MINGGU 1 1 2 3 4 5 1 MINGGU 2 2 3 4 5 1 MINGGU 3 2 3 4 5 1 MINGGU 4 2 3 4 5 .Jadual 3: Carta Gantt menunjukkan perancangan pelaksanaan kajian tindakan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM Mengenal pasti idea umum Membuat tinjauan awal masalah yang wujud di kalangan murid-murid Tahun 5 Dedikasi Membuat ujian pra untuk menentukan sampel kajian.

3. Kertas Laminated 24 keping 24.00 2. Marker pen 5 batang 10. Kertas A4 1 rim 8.2 Anggaran Perbelanjaan Kajian Jadual 4 : Kos kajian Bil Bahan Kuantiti Jumlah 1.00 3.00 Jumlah 42.00 .5.

pp.A. Curcio (Sid. Ed. P. K. Cobb. T. (1987). Principles and Standards for School Mathematics. Levin. W.php. . Reston.net/teaching/teaching-fractions. Kuala Lumpur: PPK. 33 (2) (March 2002). Goldin & B. M. Fractions. Teaching Children Mathematics. Disertasi tidak diterbitkan. Year 4 Mathematics Curriculum Specification of Integrated Curriculum for Primary School. Mahwah. A. G. http://www. The University of Chicago. (1980). (2004).vic. A. Five faces Alberta:University of Alberta. Dalam A. Greer (Eds. (2012). Tesis tidak diterbitkan. 111-144. Theories of mathematical learning (hlm. Nesher. S. Department of Education and Early Childhood Developments. R. E. W. (1999).. and student performances. Helping with Teaching and Learning http://www. Steffe. Building a foundation for Understanding The Multiplication of Fraction. Post. 5. 146-165). Carraher. J. “Initial Fraction Learning by Forth and Fifth Grade Students: A comparison of the Effects of Using Commercial Curicula with the Effects of using the Rational Number Project curriculum. VA: NCTM. Mack. E.. textbook presentations. Nik Azis Nik Pa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.0 RUJUKAN Cramer. Cuoco & F.” Journal daripada Research in Mathematics Education. Pendekatan konstruktivisme radikal dalam pendidikan matematik. S. NJ: Erlbaum.gov. P. M.University of Minnesota. 34 -38. Lamon. (1998).4. R.C. (2001).).R.homeschoolmath. (2012). Effect of instruction on third graders' fraction concepts and representations in receptive and expressive language. (2000).). Mille. (2001). Reston. Fractions and division: Researcher conceptualizations. Learning about fractions. of mathematical knowledge building. K. Cason. Presenting and representing from fraction to rational numbers. (1996).education. (1998). VA: NCTM. P. Dalam L. Children's fractional schemes. and DelMas.aspx. Dilayari pada 10 Mac 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia. D. The roles of representation in school mathematics (him. Fraction Pairs: Definitions of Strategies. Dilayari National Council of Teachers of Mathematics. pada 5 Mac 2013. Nik Azis Nik Pa. T. 241-266). University of Georgia. N. Kieren. Disertasi tidak diterbitkan. Illinois.au/school/teachers/teachingresources/disciplin e/maths/continuum/pages/fracdecdef.

M. N. L. Journal of Educational Research.. E. N. & Adams. 333-347. M. Sharp. (2007). Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Lindquist. N. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Mohd Nordin.. (1992). & Smith. 95. (2009). J. R.. Zakaria.. Helping Children Learn Mathematics. . Reys. United State of America: John Wiley & Sons. B. Lambdin. Inc.. D. & Ahmad.. V. Children’s Construction of Knowledge for Fraction Division After Solving Realistic Problems. (2002). S. Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. A.Nik.

Empat persembilan = 5. 2.UJIAN DIAGNOSTIK LAMPIRAN A TAMBAHKAN PECAHAN BERIKUT DAN TULIS JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH SERTA JAWAPAN DILOREKKAN. Dua pertujuh = 3. Tiga perlima = 4. ARAHAN :BERIKAN SATU CONTOH PECAHAN WAJAR DAN LOREKKAN . TAJUK: PECAHAN ARAHAN: TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT 1. Enam pertujuh = ARAHAN : TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT DALAM PERKATAAN 1. Satu perlapan = 2.

+ = 3. + = .LEMBARAN KERJA LAMPIRAN B TAMBAHKAN PECAHAN YANG BERIKUT. + = 5. + = 4. + = 6. TUNJUKKAN LANGKAH PENYELESAIAN DAN BERIKAN JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH NO 1 SOALAN PENYELESAIAN + = + = = 2.

UJIAN PRA LAMPIRAN C 1. + = . + = 3. + = 9. + = 6. + = 4. + = 2. + = 7. + = 5. + = 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.