1.

0

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Matematik ialah salah satu subjek penting dan teras di peringkat sekolah. Murid perlu menguasai operasi asas dalam matematik yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Program matematik KBSR bertujuan mengembangkan salah satu kemahiran asas iaitu kemahiran mengira dalam kalangan murid. Dalam program yang memakan masa enam tahun ini, murid dibimbing untuk mengembangkan kemahiran mengira melalui pemikiran kuantitatif mengikut langkah-langkah yang logik. Matematik KBSR bertujuan membolehkan murid memahami beberapa pola dan ciri nombor, menggunakan sistem nombor perpuluhan, dan merangsang minat murid untuk menghayati matematik. Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran, nombor bulat dan operasi; pecahan dan operasi; perpuluhan dan operasi; wang; ukuran dan sukaran; ruang; purata; peratus; dan graf. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik, matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Terdapat tujuh objektif yang telah disenaraikan, yang merangkumi kemahiran asas, kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. Matematik merupakan satu cabang ilmu yang seringkali dianggap sukar oleh murid-murid. Ramai murid tidak suka matematik dan menganggap matematik sukar dan membosankan. Nik Aziz (1992) menyebut istilah “matematik‟ menandakan suatu cabang ilmu yang kompleks. Hal ini menyebabkan masih ramai murid yang gagal menguasai kemahiran asas tambah, tolak , bahagi dan darab sekaligus lemah dalam menguasai pembelajaran yang lebih mendalam dalam matematik seperti nombor nisbah misalnya topik pecahan.

Salah satu topik yang sering menjadi masalah kepada murid sekolah rendah ialah topik Pecahan yang diperkenalkan sejak Tahun 3 seperti dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Perwakilan pecahan telah diterima sebagai suatu proses pembelajaran pecahan yang penting atas beberapa sebab: Pertama, ia

menggalakkan murid berfikir secara matematik. Pemikiran matematik dapat dikembangkan pada din murid apabila mereka menterjemah dan menjelaskan konsep pecahan menggunakan pelbagai perwakilan (Khan, 2001; National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000; Schultz & Waters, 2000). Kedua, ia melatih murid sebagai seorang penyelesai masalah yang fleksibel dan kreatif

(Reys, Lindquist, Lambdin, Smith, & Suydam, 2001). Ciri-ciri ini dapat dibina pada diri murid apabila mereka memilih, mengguna dan mengaitkan pelbagai perwakilan dengan konsep bagi menyelesaikan masalah pecahan. Ketiga, ia membolehkan murid memahami makna pecahan dengan lebih baik (Van de Walle,2007). Makna pecahan yang tersirat di sebalik penggunaan nombor dan peraturan operasi dapat difahami dengai lebih jelas apabila murid memodelkan dan memanipulasikan perwakilan semasa menjelaskan idea pecahan. Sebagai seorang guru matematik adalah satu tanggungjawab guru itu untuk mencari jalan penyelesaian atau kaedah yang pelbagai untuk menangani masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Aziz, 1996). Guru boleh menggunakan model dan contoh-contoh yang sesuai dalam pengajaran. Contohcontoh yang diberikan haruslah mencukupi. Menurut Gilbert et al. (1990), bilangan contoh-contoh dalam pengajaran dan aktiviti latihan sering kali kurang mencukupi untuk murid menguasai sesuatu konsep. Guru harus sentiasa mencuba, tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu. Brigham et al. (2004) telah menyarankan penggunaan salah satu teknik pengajaran topik pecahan iaitu mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan seterusnya sebelum ke masalah abstrak.

Oleh itu semasa pengajaran dan pembelajaran saya yang seterusnya dalam topik pecahan ini saya telah menggunakan bahan konkrit terlebih dahulu iaitu penggunaan jalur pecahan kerana dalam objektif pembelajaran tahun 4 murid akan dapat menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar sehingga penyebut 10. Pada Tahun Empat. Mereka dapat memahami penggunaan jalur pecahan dengan dapat menyelesaikan aktiviti yang melibatkan jalur pecahan dalam mencari pasangan setara. Saya telah membuat kuiz pantas bagi menguji pengetahuan asas murid mengenai konsep pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan dan sebahagian daripada satu set objek. Jalur pecahan ini dapat membantu murid dalam membuat perbandingan dengan jelas antara nilai dua pecahan dan mencari pasangan setara dengan lebih cepat. Semasa sampai di sekolah ini saya telah mengambil alih tugas guru pembimbing saya untuk mengajar topik pecahan. saya dapati murid mempunyai pengetahuan sedia ada yang terhad mengenai konsep pecahan. Hasil kuiz pantas yang dijalankan. .1. KBSR memberi fokus secara spesifik terhadap konsep pecahan seperti Pecahan Wajar.2 Refleksi Aspek Amalan Saya telah menjalani Praktikum Fasa 3 di salah sebuah sekolah Daerah Inanam dan diamanahkan untuk mengajar matematik tahun 4. Penambahan Pecahan dan Penolakan Pecahan (Kementerian Pelajaran Malaysia. oleh itu pada permulaaan sesi pengajaran saya telah mengambil pengetahuan sedia ada murid tahun 4 mengenai topik pecahan yang telah mereka pelajari dahulu di tahun tiga. 2003). Pecahan Setara. Sebagai seorang guru. Memandang Kurikulum KBSR memperkenalkan asas pecahan kepada murid mulai Tahun Tiga (Kementerian Pelajaran Malaysia. saya haruslah sentiasa peka dengan setiap masalah murid-murid saya terutamanya di dalam subjek yang saya ajar. 2004). Saya ingin melihat sejauh mana penguasaan murid-murid di kelas tersebut dalam topik pecahan.

Melalui pemerhatian saya terdapat kelas tahun 4 yang saya ajar saya dapati masalah yang mereka hadapi ialah mereka senang untuk memahami peringkat konkrit dan separa konkrit untuk topik pecahan ini tetapi apabila ke peringkat terakhir iaitu peringkat abstrak atau algorithma mereka mula menghadapi masalah. Murid bermasalah dalam pendaraban dengan nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut kerana beberapa orang murid masih tidak mengusai fakta sifir dengan baik. Murid agak sukar untuk memindahkan pengetahuan konkrit ke abstrak. saya dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid dalam topik ini. Antara masalah yang dikenalpasti ialah mereka tidak menyamakan penyebut bagi kedua-kedua pecahan terlebih dahulu sebelum membuat penambahan dalam kedua-dua pengangka. . Masalah mula timbul apabila memasuki subtopik penambahan pecahan berbeza penyebut. Rajah 1 : Kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Selepas saya memberikan ujian diagnostik untuk topik pecahan. Mereka beranggapan boleh melakukan penambahan seperti nombor bulat biasa antara kedua-dua pengangka dan penyebut. Murid sama yang bermasalah dalam fakta asas darab juga mengalami masalah dalam fakta asas bahagi. masalah yang saya kenalpsti melalui lembaran kerja yang mereka lakukan adalah jawapan akhir mereka tidak dalam pecahan yang teringkas. Selain itu. Mereka keliru dengan operasi yang perlu digunakan untuk mencari pecahan teringkas sama ada perlu dibahagi dengan nombor yang sama ataupun perlu didarab dengan nombor yang sama.

Teknik yang akan dijalankan mempunyai dua peringkat iaitu peringkat pertama dinamakan Teknik „ „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua dinamakan kaedah „Fraction Tree‟ . Hasil refleksi pengajaran yang lalu masih terdapat beberapa murid yang lemah dalam . Kaedah „Fraction tree‟ pula murid akan dapat menyemak jawapan akhir dalam bentuk termudah atau tidak dan jika tidak mereka dapat menukarkannya kepada pecahan teringkas. Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 4. Murid haruslah dapat menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk termudah dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan dan dengan pengangka yang berbeza.Rajah 2: Jawapan akhir pecahan tidak dalam bentuk termudah. Oleh itu kaedah „Fraction Pair‟ akan dapat memudahkan murid untuk mencari pasangan setara dan murid dapat menukar kedua-kedua penyebut kepada penyebut sepunya dengan mendarab nombor yang yang sama kepada pengangka dan penyebut. maka saya telah memikirkan Teknik yang dapat digunakan oleh murid dalam menyelesaikan soalan penambahan pecahan berbeza penyebut.khusus kepada topik Pecahan. Berdasarkan perkara ini. Cetusan idea bagi kaedah ini timbul apabila murid sering merujuk Jadual Sifir Perlbagai Guna (JSPG) untuk melakukan pendaraban tetapi sering melakukan kesilapan dalam memilih nilai penyebut yang terkecil dan murid sering lupa untuk menyemak jawapan akhir mereka dalam bentuk termudah atau tidak. Objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat menambah pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10.

1996). 1994). Masalah yang sama timbul semasa mendarab dan membahagi antara dua pecahan. Topik pecahan amat penting untuk murid kuasai kerana topik pecahan akan berhubungkait dengan topik perpuluhan dan peratus. Contoh yang jelas boleh dilihat dalam melakukan operasi tambah nombor bulat dan operasi tambah pecahan. 1996). Hal ini jika tidak diambil tindakan oleh guru . Hart & Wilson. 1994. Jika murid lemah dalam pecahan sekaligus akan menghadapi masalah dalam topik perpuluhan dan peratus. hasilnya sentiasa besar. murid ini akan menghadapi masalah kepada pengajaran yang akan datang. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Oleh itu setengah murid akan membuat kesimpulan yang sama apabila mereka mendarab dan membahagi antara dua pecahan (Nik Azis . Walau bagaimanapun adakalanya kefahaman yang diterima oleh murid tidak sama dengan maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh guru. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan kesilapan konsep dalam minda pelajar (Vinner. Kamaludin . murid-murid akan menerima dan mengakui apa sahaja yang dicurahkan oleh guru.penambahan berbeza penyebut ini. Rees & Barr (1984) memberi contoh: Rajah 3 : Contoh kesalahan dalam penambahan pecahan Murid tersebut telah menambah pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Semasa mendarab antara dua nombor bulat. Keadaan ini disebabkan oleh kebiasaan dan kefahaman yang telah diterima semasa menambah nombor bulat. Jarang sekali murid akan mencari dan mengkaji lebih daripada apa yang diberikan oleh gurunya. Manakala nilai hasil bahagi antara dua nombor bulat akan sentiasa kecil. Kesilapan konsep juga biasa dialami oleh murid apabila ia berpindah dari satu konsep kepada satu konsep yang lain. Set fikiran (mind set) seperti di atas akan menghalang atau mengakibatkan kesan negatif dalam pembelajaran matematik (Noraini . Muridmurid ini akan menghadapai masalah dalam penolakan berbeza penyebut dan murid tidak dapat menyeleseaikan masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar.

Brigham et al. Cara yang terbaik ialah dengan melakukannya dahulu. Kesalahan yang kedua ialah semasa menukar kepada penyebut sepunya murid tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut. Salah satu cara adalah guru mengunakan bahan pengajaran yang konkrit sebelum ke bahan separa konkrit dan sebelum ke masalah abstrak. Berdasarkan kepada pemerhatian dan analisis melalui lembaran kerja dan ujian pra yang saya berikan.1 Tinjauan dan Analisis Masalah Mengajar matematik adalah satu tugas yang mencabar dan kompleks. pola-pola kesalahan yang dikenalpasti terdapat tiga iaitu yang pertama ialah kesalahan dalam menyamakan penyebut kedua-dua pecahan atau mencari penyebut sepunya terkecil bagi kedua-kedua pecahan.0 FOKUS KAJIAN 2. Oleh itu guru harus sentiasa mencuba. kemudian ditentukan kelemahan dan kekuatannya. .2. Secara keseluruhannya. (2004) telah menyarankan penggunaan beberapa teknik pengajaran bagi mengajar topik pecahan. Cabaran utama bagi pendidik ialah mengenal pasti amalan pengajaran yang berkesan. Kesalahan yang ketiga pula ialah murid lupa untuk memberi jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah atau teringkas dengan menukarkan kepada pasangan setara terkecil. Tiada suatu kaedah yang baik daripada yang lain. 1996). banyak faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan. Guru matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Azis. perpuluhan dan peratusan. terdapat beberapa pola kesalahan murid yang dapat saya kesan. tetapi mungkin lebih baik jika berlandaskan teori dan amalan yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu.

. Kesalahan kedua iaitu tidak mendarab nombor yang sama bagi pengangka dan penyebut adalah disebebkan penguasaan sifir yang lemah dalam kalangan murid. Mereka masih tidak dapat mengusai fakta asas darab. Kesalahan yang pertama tidak menyamakan penyebut disebabkan oleh kekurangan dalam penguasaan konsep penambahan pecahan iaitu hanya penyebutnya sama boleh ditambah dan penambahan itu terhad kepada pengangka sahaja dan konsep pecahan setara. Kesalahan terakhir ialah mereka tidak dapat memberi jawapan dalam bentuk termudah adalah disebabkan mereka keliru untuk mengunakan operasi bahagi atau darab untuk mendapatkan jawapan terkecil dan mereka sukar untuk mengenalpasti sama ada jawapan mereka dalam bentuk termudah atau belum.Rajah 4 : Pola-pola kesalahan murid dalam penambahan pecahan berbeza penyebut Setiap kesalahan ini mempunyai punca yang tersendiri dan saling berkaitan.

Teknik „pokok pecahan‟ dalam mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah sekaligus memberi jawapan akhir dalam bentuk termudah. Pendekatan saya untuk membantu murid-murid dalam menyelesaikan penambahan berbeza penyebut ini ialah dengan menggunakan „Fraction Pair‟ untuk mencari satu penyebut supaya sama dengan penyebut yang lain dan menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya.Rumusan fokus kajian saya ialah : 1. Penggunaan Teknik „Fraction Pair‟ dalam membantu murid menukar kedua-dua penyebut kepada penyebut sepunya. Selepas itu dalam memberi jawapan akhir hendaklah dipermudahkan kepada pecahan yang terkecil.1 Objektif umum i. Saya menggunakan teknik pokok pecahan untuk membantu murid mencari pasangan setaranya dengan bantuan „Fraction Pair‟. 2. . ii.2 Objektif kajian 2. 2. 2.2 Objektif khusus i.2. Mengenal pasti pola-pola kesalahan murid semasa menukar keduaMenentukan penggunaan teknik „FPT‟ dalam membuat penambahan pecahan berbeza penyebut dalam bentuk termudah membantu murid yang lemah. Murid akan diajar mencari gandaan sepunya terkecil antara kedua-kedua sifir itu. dua penyebut kepada penyebut sepunya.2. Kajian ini bertujuan untuk membantu murid menguasai dan memahami konsep penambahan pecahan berbeza penyebut dalam pecahan yang termudah.

jawapan akhir dalam bentuk pecahan yang termudah? . Apakah penggunaan teknik „Fraction Pair‟ dapat membantu murid menyelesaikan masalah penambahan pecahan berbeza penyebut? Adakah teknik „Fracton Tree‟ dapat memudahkan murid memberi iii.3 Soalan kajian i.2. Apakah pola-pola kesalahan semasa penambahan pecahan berbeza penyebut? ii.

Jadual berikut merupakan maklumat secara terperinci mengenai responden yang telah dijadikan kumpulan sasaran dalam kajian ini. buku latihan serta ujian diagnostik yang mereka telah lalui. kesemua responden tersebut mempunyai aras kemahiran yang sama iaitu berdasarkan kepada markah yang mereka perolehi dalam ujian yang dikendalikan. penyelidik dapat kategorikan mereka kepada murid yang lemah. Murid-murid tersebut dipilih sebagai responden dalam kajian ini kerana mereka menunjukkan masalah dalam penyelesaian masalah penambahan pecahan berbeza penyebut.3. Mengikut pemerhatian penyelidik. Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada 5 orang murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di daerah Inanam.1 Kumpulan Sasaran Subjek atau responden dalam kajian ini dipilih berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik yang telah dijalankan oleh penyelidik.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Mereka terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Jadual 1: Latar belakang responden KOD RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 JANTINA UMUR BANGSA AGAMA Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun Dusun Dusun Rungus Kadazan Dusun Kristian Kristian Kristian Kristian Islam . Ini dapat dilihat daripada hasil-hasil lembaran kerja.

Setelah pasangan pecahan telah dipilih murid akan membandingkan dua nilai pecahan ini dengan mencari sepunya terkecil. Murid yang tidak dapat memahami . Setelah itu murid akan melakukan pendaraban nombor sama bagi pengangka dan penyebut dengan bantuan fraction pair.1 Perancangan langkah-langkah tindakan Berdasarkan tinjauan serta pemerhatian penyelidik ke atas penguasaan murid-murid Tahun 4 dalam soalan penambahan pecahan berbeza penyebut adalah amat perlu untuk merancang satu intervensi bagi menyelesaikan masalah itu segera. Peringkat pertama ialah menggunakan „Fraction pair‟ untuk menukar kepada penyebut sepunya dengan mencari pasangan pecahan yang telah disediakan.2. Mempermudahkan pecahan kepada sebutan terendah merupakan subtopik “pecahan setara”. ini bermakna konsep tersebut telah terbina kukuh dalam mindanya. Mack (1998) mendapati kesalahan umum yang sering dilakukan dalam topik pecahan ialah “pecahan setara”. Apabila seseorang murid itu berjaya mengintepretasi sesuatu konsep itu dengan tepat. pembelajaran berbentuk pemahaman konsep yang berkesan dapat meningkatkan daya ingatan seseorang murid. saya mengajar semula konsep penambahan pecahan berbeza penyebut kepada dua peringkat iaitu peringkat pertama menggunakan teknik „Fraction Pair‟ dan peringkat kedua ialah menggunakan teknik „Fraction Tree‟.3.2 Pelaksanaan Kajian 3. Menurut Azizi Haji Yahya dan Elanggovan (2010). Peringkat kedua ialah menggunakan „Fraction Tree‟ atau pokok pecahan untuk menentukan sama ada jawapan akhir dalam bentuk termudah dan jika tidak murid akan menukarkan jawapan kepada pecahan termudah dengan menggunakan teknik pokok pecahan dengan memecahkan faktor-faktor sepunya bagi pengangka dan penyebut. Justeru.

kemudian membuat pelan tindakan dan pengumpulan. Pokok Pecahan merupakan operasi bahagi terhadap nombor pecahan. saya telah memilih Model Kemmis dan Mc Taggart (1998) sebagai panduan. Saya bertekad menggunakan cara yang lebih jelas supaya murid-murid dapat mempermudahkan pecahan dengan cara yang lebih jelas. pelaksanaan tindakan dan mengumpul bukti. Rajah 5: Model Kemmis dan Mac Taggart (1998) . Di dalam melaksanakan kajian ini. saya akan merancang kajian bermula dari tinjauan awal. seterusnya membuat analisis data dan refleksi. Cara ini dinamakan “Pokok Pecahan”. Saya memilih cara ini kerana saya dapat menunjuk cara tersebut dengan mudah dan jelas. Melalui model ini.pecahan setara akan mengahadapi masalah menukarkan kepada pecahan sebutan terendah.

Pemerhatian tersebut akan saya jalankan semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah melalui respon yang diberikan oleh murid-murid pada lembaran kerja. 3. ujian pra dan ujian pos. latihan bertulis yang diberikan. .3.Bagi mengurangkan bias di samping mencapai kebolehpercayaan yang tinggi dalam kajian ini. Mematuhi tempoh masa pelaksanaan ujian dan latihan Responden juga harus mematuhi tempoh masa yang dipertuntukan bagi sesuatu latihan ataupun ujian yang dilaksanakan sepanjang kajian ini dijalankan. saya mengumpulkan data melalui beberapa instrumen yang sesuai. Hal ini bagi memastikan tahap penguasaan murid-murid dalam sesuatu soalan dapat diukur dengan adil. Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi: a. Pemerhatian yang dijalankan ialah pemerhatian tidak berstruktur. Mentadbir soalan yang sama kepada setiap responden Semua murid yang menjadi responden dalam kajian ini diberikan set soalan yang sama setiap kali sesuatu ujian dijalankan sama ada ujian diagnostik. penyelidik telah mengambil kira beberapa aspek penting.3 Perancangan Cara Pengumpulan data Bagi mengumpulkan data-data yang diperlukan. 3. b.1 Pemerhatian Saya memilih pemerhatian sebagai salah satu kaedah pengumpulan data kerana melalui instrumen ini saya mampu mendapatkan maklumat yang releven kepada isu dan masalah yang dikaji.

Ujian Pra merupakan ujian yang ditadbir sebelum sesuatu kaedah intervensi ataupun rawatan dijalankan. Ujian ini juga dapat membantu saya untuk menentukan dan mengenalpasti responden sebenar yang sesuai untuk kajian ini.3.3.3. maka satu lagi ujian iaitu satu ujian Pra akan dijalankan kepada mereka. Saya akan mengambil responden secara rawak dengan mengambil beberapa orang murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian diagnostik.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi „face to face‟ antara saya dengan responden.3.2 Ujian diagnostik Ujian diagnostik dijalankan untuk mengenalpasti tahap penguasaan murid yang sebenar dalam soalan penyelesesaian penambahan pecahan berbeza penyebut. Berikut merupakan antara soalan yang akan saya utarakan: . Ujian Pra adalah penting agar saya dapat membuat perbandingan prestasi murid sebelum dan selepas kaedah intervensi dilaksanakan.4 Ujian Pra Setelah responden dikenalpasti melalui ujian diagnostik.Mengapa kamu katakan soalan ini susah? 3. Soalan ujian pra ini dapat mengukur tahap murid secara kuantitatif. 3. Temu bual ini akan membolehkan saya mengetahui puncapunca murid melakukan kesilapan dalam sesuatu soalan. . Saya akan menemubual setiap murid bagi mengenalpasti kenapa mereka boleh melakukan kesilapan dalam soalan tersebut.Adakah soalan ini susah? . Temu bual ini akan dikendalikan oleh penyelidik dalam suasana yang selesa dan tidak memberi ketegangan kepada responden.

Antara „Fraction pair‟ yang disediakan ialah 2-4. 3-9. 3-6. Terdapat tiga jenis triangulasi iaitu: a. iaitu ianya diadaptasi daripada Jadual Sifiri Pelbagai Guna (JSPG) tetapi hanya mengambil beberapa pasangan yang terlibat dalam pasagan setara dalam pecahan wajar Tahun 4.3. 2-10. mod dan median. 2-8.9 dan 10. Bagi menentukan kebolehpercayaan Ujian Pra dan Ujian Pos. 2000) Di dalam kaedah statistik.3. penyelidik akan menggunakan Microsoft Office Excell untuk mencari taburan markah dengan menggunakan ukuran kecendurangan Memusat iaitu min.3.4. 5-10. c. „Triangulation‟ digunakan untuk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan kajian yang dijalankan secara kualitatif.8. Fraction pair ini menyenaraikan sifirsifir 2.3. Jika keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra. 4-8.2-3. b. „Fraction pair‟ dibuat dalam bentuk jadual. Saya akan menyediakan 14 set fraction pair yang telah dikenalpasti iaitu sehingga penyebut 10.5. 2-6. 2-5. Ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah „Fraction Pairs‟ dan „Fraction Tree‟ yang diperkenalkan oleh saya. saya harus memastikan bahawa kedua-dua set soalan ini adalah setara. maka objektif bagi kajian ini boleh dianggap tercapai.6. Murid akan membanding setiap pasangan ini dan mencari gandaan sepunya terkecil dalam menukarkan penyebut sepunya.6 ABM ‘FPT’ Alat bantu mengajar yang digunakan dalam kajian ini ialah „Fraction Pair‟. 3-2. maka satu lagi ujian akan dilaksanakan iaitu Ujian Pos. . 3. 4-2.5 Ujian Pos Selepas kaedah intervensi diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif iaitu dengan mendapatkan data daripada punca yang berbeza. Membandingkan pelbagai punca data – responden. masa dan tempat Membandingkan pelbagai keputusan responden Membandingkan pelbagai cara menganalisis data (Gay & Airasian.

Hasil pemerhatian melalui senarai semak yang dibuat pada setiap aktiviti yang dijalankan akan dianalisis dan diinteprestasikan dalam bentuk graf atau histogram.4 Perancangan Menganalisis Data Cara menganalisis dibuat setelah semua data-data diperolehi dan dikumpul. . Tujuannya adalah untuk melihat perubahan perkembangan murid selama 4 minggu setelah dijalankan kaedah tersebut.Rajah 6: Contoh „Fraction Pair‟ yang digunakan dalam kajian 3.

BULAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT 2.5 Perancangan Perlaksanaan Tindakan 3.3. Merancang tindakan dan cara untuk mengumpul data 5.1 Jadual Perlaksanaan Kajian Tindakan Jadual 2 : Jadual Pelaksanaan Tindakan PELAKSANAAN 1. Menentukan objektif kajian dan soalan kajian yang ingin dikaji. Menganalisis hasil tindakan 9. Membentang dapatan kajian tindakan . Pengumpulan data tinjauan awal Menyediakan senarai semak atau borang pemerhatian. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan 7. Menulis laporan kajian tindakan 11. Membuat refleksi 10. Menulis proposal kajian 6. Mengenal pasti masalah Pemerhatian di sekolah sewaktu sesi P&P.5. Melaksanakan tindakan 8. 3. 4.

Merekod dan menganalisis tindakan. Menganalisis ujian pra. iaitu MINGGU 1 1 2 3 4 5 1 MINGGU 2 2 3 4 5 1 MINGGU 3 2 3 4 5 1 MINGGU 4 2 3 4 5 . Melakukan perubahan atau pembetulan kepada ABM yang dijalankan jika ada masalah yang timbul Membuat kesimpulan. Merancang tindakan yang dilaksanakan menggunakan ABM "FPT" (Fraction Pair & Tree) . Menjalankan kaedah yang dirancang. Menjalankan ujian pos. Menganalisis dapatan ujian pos serta dokumendokumen lain.Jadual 3: Carta Gantt menunjukkan perancangan pelaksanaan kajian tindakan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM Mengenal pasti idea umum Membuat tinjauan awal masalah yang wujud di kalangan murid-murid Tahun 5 Dedikasi Membuat ujian pra untuk menentukan sampel kajian.

00 3.00 .2 Anggaran Perbelanjaan Kajian Jadual 4 : Kos kajian Bil Bahan Kuantiti Jumlah 1. Kertas A4 1 rim 8.00 Jumlah 42.3. Kertas Laminated 24 keping 24.5. Marker pen 5 batang 10.00 2.

Fractions and division: Researcher conceptualizations. Steffe.gov. Presenting and representing from fraction to rational numbers. N. D. The University of Chicago. 34 -38. Carraher. (2004). G.University of Minnesota. A.” Journal daripada Research in Mathematics Education. Nik Azis Nik Pa. The roles of representation in school mathematics (him.vic. Levin. Mack. 33 (2) (March 2002). Teaching Children Mathematics. Reston. E. M. (1999).0 RUJUKAN Cramer. Mahwah. Principles and Standards for School Mathematics. R. Disertasi tidak diterbitkan.aspx. . and DelMas. Effect of instruction on third graders' fraction concepts and representations in receptive and expressive language. Kuala Lumpur: PPK.net/teaching/teaching-fractions.). A. P. Kieren. Dilayari pada 10 Mac 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia.4. 146-165). K. Goldin & B. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.. “Initial Fraction Learning by Forth and Fifth Grade Students: A comparison of the Effects of Using Commercial Curicula with the Effects of using the Rational Number Project curriculum. 5. Nesher. Theories of mathematical learning (hlm. (1998). K. VA: NCTM.au/school/teachers/teachingresources/disciplin e/maths/continuum/pages/fracdecdef. E. Children's fractional schemes. Dalam A. T. Fraction Pairs: Definitions of Strategies.php. P. (2012). Department of Education and Early Childhood Developments. Fractions. pada 5 Mac 2013. W. Pendekatan konstruktivisme radikal dalam pendidikan matematik. Curcio (Sid. T. (2012). (2000). http://www. Five faces Alberta:University of Alberta.education. S. Post. Ed. Year 4 Mathematics Curriculum Specification of Integrated Curriculum for Primary School. Cobb. J. Nik Azis Nik Pa. Building a foundation for Understanding The Multiplication of Fraction. Disertasi tidak diterbitkan. M. textbook presentations. of mathematical knowledge building. S. R.). Dilayari National Council of Teachers of Mathematics. (1987). pp. (2001).homeschoolmath. Learning about fractions. Helping with Teaching and Learning http://www. (1980). Cuoco & F.A. 111-144. Tesis tidak diterbitkan.R. W.. (2001). 241-266). Illinois. Greer (Eds. University of Georgia. Lamon. P. (1998).C. Dalam L. NJ: Erlbaum. Reston. Mille. and student performances. VA: NCTM. (1996). Cason.

. Mohd Nordin. 333-347. M. Reys. Zakaria. Lambdin.Nik. (2007). Children’s Construction of Knowledge for Fraction Division After Solving Realistic Problems. M. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd... (2009). B. Helping Children Learn Mathematics. (1992). N. V. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. Lindquist. S. N. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. & Ahmad. & Smith. 95. N. J. & Adams. A. Inc. L. United State of America: John Wiley & Sons.. Journal of Educational Research. Sharp.. E. . R. D. (2002).

Enam pertujuh = ARAHAN : TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT DALAM PERKATAAN 1. ARAHAN :BERIKAN SATU CONTOH PECAHAN WAJAR DAN LOREKKAN . Satu perlapan = 2. Tiga perlima = 4. 2. TAJUK: PECAHAN ARAHAN: TULIS PECAHAN WAJAR BERIKUT 1. Empat persembilan = 5.UJIAN DIAGNOSTIK LAMPIRAN A TAMBAHKAN PECAHAN BERIKUT DAN TULIS JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH SERTA JAWAPAN DILOREKKAN. Dua pertujuh = 3.

+ = 6. TUNJUKKAN LANGKAH PENYELESAIAN DAN BERIKAN JAWAPAN DALAM BENTUK TERMUDAH NO 1 SOALAN PENYELESAIAN + = + = = 2. + = 3. + = 5. + = . + = 4.LEMBARAN KERJA LAMPIRAN B TAMBAHKAN PECAHAN YANG BERIKUT.

+ = 6. + = 9. + = . + = 2. + = 5.UJIAN PRA LAMPIRAN C 1. + = 4. + = 7. + = 3. + = 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful