Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian. Ciri-ciri Sinonim . Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. suka dan gemar. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. cantik dan lawa. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Konsep ini juga menjelaskan bahawa. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. baling dan lontar. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. 2012). Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang. definisi sinonim ialah kesamaan makna. Abdullah Hassan.pantas. Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang.[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli. didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak. Contohnya ialah perkataan ibu dan emak. kata seerti. juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan. konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama.. Ini bermaksud. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. iaitu seerti dan semakna. Oleh itu. Hal ini bermaksud. Secara umumnya. setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. Melalui ayat ini. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. masih tidak merubah makna ayat. ia akan menjadi saya sayang emak saya.panas dan hangat.

Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya. ungkapan yang lebih kurang sama. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak). Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti. ii. misalnya dan conto hnya. Contoh: i. ibu dan emak. macam dan bagai. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Patung-patung sinonim dengan cakcibau. Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan. 2012). Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi). Contoh: i. bapa dan ayah. wilayah dankawasan. cerdik dan bijak.haus dan dahaga. pandai dan pintar.[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). bertemu dan berjumpa. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. seperti. ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. ii. ii. Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. mati. Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi). curi dan copet. tetapi berlainan identiti dari segi makna. c. budak-budakdan kanakkanak. binatang dan haiwan. f. Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja). .[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. Contoh: i. Ibu sinonim dengan emak atau encik. bohong dan tipu.Abdullah Yusof (2009). hodoh danjelik. sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. meninggal. Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). kojol. b. Contoh: i. cantik dan lawa. Mangkat sama makna dengan wafat. Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan.

Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman. dan kolokasi.Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’. Sebenarnya. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap. jika dan hanya jika. kesemua maknanya sama. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. keseluruhan dan lengkap. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. manakala sinonim separa ialah sinonim. dalam dialek Perak. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. konteks. ‘sinonim penuh’. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. Adenan Ayob dan S. Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. tetapi tidak secara mutlak. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh. Dalam dialek Kedah. jika dan hanya jika. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). Walau bagaimanapun. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. jika dan hanya jika. . laras sosial.

ganteng.) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain. Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat....manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri.. t ampan. jombang. kecil molek..... lawa. Jelasnya di sini. laksemi. tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. menawan. menarik.... setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat.. juita.manis.... Nathesan (peny. Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya. Alasannya. Abdullah Yusof (2009. bagus. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”. menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat. walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990).. namun menurut S. kacak.. Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. kirana.... akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain... segak. jambu... dan anggun. gombang. Ini kerana.. Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah. BML3083). mongel... ayu.. walaupun terdapat kata . rupawan. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. elok.bergaya. ‘haiwan’ dan ‘benda’... 2008: 39-40). jelita.. Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”. berupa. Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari .... ‘tumbuh-tumbuhan’.. dlm.. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah..

Ibu pejabat. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. Emak pejabat. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1. Berdasarkan contoh di atas. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya.sinonim dengan kata yang lain. 4. BML3083). 3. iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya. Bagaimanapun. 2. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis. Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. emak mithali atau emak ayam. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Abdullah Yusof (2009 dlm. Walaupun pada dasarnya. didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. 2. menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung. ibu mithali atau ibu ayam. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya.

Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. 2. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis. makna ayat akan berubah sama sekali. Jiran saya meninggal awal pagi tadi. Contohnya ialah: 1. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”. Seterusnya. Berdasarkan contoh yang dinyatakan. Pernyataan ini bermaksud. ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim.mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati. bukannya haiwan seperti yang sepatutnya.kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. Setelah ditukar. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi. Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati.

iii... Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain.... Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i. Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata. ii... Suatu kata yang lebih umum dari yang lain. Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v...... hubungan kelamin dan hubungan seksual.. Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung..saling berganti. vi.. lebih literal dari kata yang lain... (Disunting dari . iii. iv. Suatu kata danbunga melati. Suatu kata lebih intens daripada yang lain.) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009). Contohnya ialah kata sedekah danpemberian... contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”. sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem. ii. iv... Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral. Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus.. berdoa dan bermohon.. Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i. menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya. Contohnya kata puspa melati ..

serta dia orang dan mereka. Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu. Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja.vii. iii. Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. ix. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama. Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. iv. dan bersantap yang lebih halus daripada makan. Ianya adalah: i. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. Contoh lain ialah kata betul dan benar. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. “Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong. Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya. viii. . lebih halus v. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. ii. Contohnya sepertikita orang dan kami. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. mamam seerti dengan makan.

khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu.. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas. kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu..... apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan..) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas. Mencari lawan perkataan tersebut (antonim)..[9] menyatakan dalam penggunaannya. 2.2. Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis. digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’.. walaupun sinonim bermaksud sama makna... bukannya gelap seperti kata antonim terang. manakala kata jelas ialah kabur. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.. 6.. . begitu sinonimdengan orang Melayu Johor. Antonim kata terangialah gelap... Lebih unik lagi. Zaidi Ismail (2005). peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca ... Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan... 5. 4. Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1... seterusnya mencacatkan bahasa.. .. pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut.. Umno yang menjadi tulang belakang BN. Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: ... ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula... 3.. (Dipetik dari . Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic. Ajai dan Nurul..

peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. begitu seerti dengan orang Melayu Johor. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu.. Umno seerti dengan orang Melayu Johor. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. 4a. 2b. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca .. Lebih unik lagi. ... “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca .. Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan.. Namun. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor. Umno yang menjadi tulang belakang BN. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan.... Umno yang menjadi tulang belakang BN. Walaupun makna ini janggal bunyinya. . 3a. . dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. seperti berkait rapat. 2a.. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. Ajai dan Nurul.. 6a. “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca. 5a. Lebih unik lagi. . 5b. Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis.. Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. 3b. Ajai dan Nurul.1a. Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut. 4b. Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu.

Kedua . dan makna konotasi. . kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya.6b. S. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim. Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri. tepat dan bermakna. Pertama. Faktor-faktor serapan antara bahasa. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. Nathesan (2008: 41). tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya. Selain dari penjelasan di atas. dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa. iaitu makna denotasi atau makna literal. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas. ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful