Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

iaitu seerti dan semakna. Konsep ini juga menjelaskan bahawa.panas dan hangat. sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. kata seerti. Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. definisi sinonim ialah kesamaan makna. Abdullah Hassan. baling dan lontar. masih tidak merubah makna ayat. didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. Ciri-ciri Sinonim . Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. Oleh itu. Contohnya ialah perkataan ibu dan emak. suka dan gemar. Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan. Secara umumnya.[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli. ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian. setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan.. cantik dan lawa. Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Melalui ayat ini. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut.pantas. beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. Ini bermaksud. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang. Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. 2012). Hal ini bermaksud. ia akan menjadi saya sayang emak saya.

Contoh: i. Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti. Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan.Abdullah Yusof (2009). Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan. c. cerdik dan bijak. Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. misalnya dan conto hnya. Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). bapa dan ayah. tetapi berlainan identiti dari segi makna. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi).[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. Patung-patung sinonim dengan cakcibau. Mangkat sama makna dengan wafat. ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. Contoh: i. ii. Ibu sinonim dengan emak atau encik. budak-budakdan kanakkanak. ungkapan yang lebih kurang sama. Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja). . wilayah dankawasan. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya. sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. Contoh: i. cantik dan lawa. hodoh danjelik. meninggal. kojol. curi dan copet. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. ibu dan emak. bohong dan tipu. f. pandai dan pintar. ii. Contoh: i. bertemu dan berjumpa. Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya. seperti. ii. Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi). binatang dan haiwan.haus dan dahaga.[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. 2012). macam dan bagai. mati. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak). b.

Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. laras sosial. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. Dalam dialek Kedah. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. jika dan hanya jika. kesemua maknanya sama. jika dan hanya jika. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. . Walau bagaimanapun.Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. dalam dialek Perak. keseluruhan dan lengkap. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Sebenarnya. ‘sinonim penuh’. Adenan Ayob dan S. manakala sinonim separa ialah sinonim. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. tetapi tidak secara mutlak. jika dan hanya jika. dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. konteks. dan kolokasi. ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap.

. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat. setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain.. jambu.manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni.manis. berupa.. namun menurut S.... Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat. jombang.. juita. Nathesan (peny. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri..) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain. mongel.. kirana. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”. dan anggun. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut....... Jelasnya di sini.. laksemi. ayu. Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya. gombang. t ampan. bagus.. jelita... Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. menawan. ‘tumbuh-tumbuhan’. ganteng.. lawa..bergaya.. kacak. walaupun terdapat kata ... menarik. Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”. rupawan. segak. Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah. walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990)... elok. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama..... dlm. kecil molek. 2008: 39-40). Ini kerana. menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat. Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari .. ‘haiwan’ dan ‘benda’.. akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. Alasannya.. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah. BML3083)... Abdullah Yusof (2009...

maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya. menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. 4. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. Berdasarkan contoh di atas. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. emak mithali atau emak ayam. Ibu pejabat. iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . 3. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. Bagaimanapun. Walaupun pada dasarnya. didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim.sinonim dengan kata yang lain. Emak pejabat. 2. Abdullah Yusof (2009 dlm. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. ibu mithali atau ibu ayam. jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan. kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya. kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. BML3083). Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. 2. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis.

kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. Jiran saya meninggal awal pagi tadi. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. Pernyataan ini bermaksud. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”. Berdasarkan contoh yang dinyatakan. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. makna ayat akan berubah sama sekali. Setelah ditukar. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati. 2. Contohnya ialah: 1. Seterusnya. bukannya haiwan seperti yang sepatutnya. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama.

... Contohnya kata puspa melati . menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya. iv. Suatu kata yang lebih umum dari yang lain.. contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”... iii.. Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus. berdoa dan bermohon. Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i.. lebih literal dari kata yang lain.. ii. Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v.... Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata. Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain. ii. (Disunting dari .. Suatu kata danbunga melati... vi..) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009). Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral. hubungan kelamin dan hubungan seksual.. sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem... Contohnya ialah kata sedekah danpemberian. Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung...saling berganti. Suatu kata lebih intens daripada yang lain. iii... Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i. iv..

Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. “Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja. Contoh lain ialah kata betul dan benar. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. viii. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain. ii. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. iii. Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1. serta dia orang dan mereka. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. Contohnya sepertikita orang dan kami. dan bersantap yang lebih halus daripada makan. mamam seerti dengan makan.vii. iv. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong. Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. lebih halus v. Ianya adalah: i. ix. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. . Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal.

. 2. Lebih unik lagi. walaupun sinonim bermaksud sama makna. Umno yang menjadi tulang belakang BN.... 5. begitu sinonimdengan orang Melayu Johor.[9] menyatakan dalam penggunaannya. . Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis..) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas.. Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1...... Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic.... Mencari lawan perkataan tersebut (antonim). 4. (Dipetik dari . “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca . 3. Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: ... bukannya gelap seperti kata antonim terang. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya..... Ajai dan Nurul. Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut.. Zaidi Ismail (2005).. . Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu.. seterusnya mencacatkan bahasa. Antonim kata terangialah gelap. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan...2.. digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’. peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan. kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu. manakala kata jelas ialah kabur. khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu. 6....

5a. peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan. 5b. begitu seerti dengan orang Melayu Johor. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan. Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. 6a.. . dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan... “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca. Umno yang menjadi tulang belakang BN.. Walaupun makna ini janggal bunyinya. 3a.. Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis. Umno seerti dengan orang Melayu Johor.. . Lebih unik lagi. . “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca . 2a. Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. Umno yang menjadi tulang belakang BN. pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. seperti berkait rapat. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. Ajai dan Nurul. . apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Ajai dan Nurul. 4b.. 3b. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca .. peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula... Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. 4a. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor. Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut.. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian. Lebih unik lagi..1a. 2b. Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. Namun.

. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. Selain dari penjelasan di atas. dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa. tepat dan bermakna. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas. Pertama. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim. kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya. Faktor-faktor serapan antara bahasa. Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. S. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. dan makna konotasi.6b.. iaitu makna denotasi atau makna literal. . Nathesan (2008: 41). Kedua ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful