Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian. setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. Melalui ayat ini. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang. Secara umumnya. ia akan menjadi saya sayang emak saya. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). 2012).[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli. iaitu seerti dan semakna. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak. cantik dan lawa. Ciri-ciri Sinonim . konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. Hal ini bermaksud. Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan.panas dan hangat. Oleh itu. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Abdullah Hassan. Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Konsep ini juga menjelaskan bahawa. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. Ini bermaksud.. Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. suka dan gemar. definisi sinonim ialah kesamaan makna. baling dan lontar. Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang. kata seerti. Contohnya ialah perkataan ibu dan emak. sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama. masih tidak merubah makna ayat.pantas. Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut.

2012). sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. kojol. bapa dan ayah. . f. Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. Contoh: i. cerdik dan bijak. bohong dan tipu. Contoh: i.[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). meninggal. cantik dan lawa.Abdullah Yusof (2009). Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja). b. c. Contoh: i. ibu dan emak.haus dan dahaga. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan. macam dan bagai. curi dan copet. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi). wilayah dankawasan. Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti. ii. Patung-patung sinonim dengan cakcibau. Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi). Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. tetapi berlainan identiti dari segi makna. ungkapan yang lebih kurang sama. Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. misalnya dan conto hnya. Contoh: i. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak). Mangkat sama makna dengan wafat. ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. seperti.[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. bertemu dan berjumpa. binatang dan haiwan. pandai dan pintar. ii. ii. Ibu sinonim dengan emak atau encik. mati. Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan. Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). budak-budakdan kanakkanak. hodoh danjelik.

dan kolokasi. ‘sinonim penuh’. Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. Adenan Ayob dan S. tetapi tidak secara mutlak. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. manakala sinonim separa ialah sinonim. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. dalam dialek Perak. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman. konteks. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). laras sosial. Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. keseluruhan dan lengkap. jika dan hanya jika. Dalam dialek Kedah. jika dan hanya jika. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh. kesemua maknanya sama. jika dan hanya jika. ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. .Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. Sebenarnya. Walau bagaimanapun.

. mongel.. laksemi........ Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama.. juita. ‘haiwan’ dan ‘benda’.. namun menurut S. berupa.. Abdullah Yusof (2009.. jombang. ‘tumbuh-tumbuhan’.. kirana.. dan anggun. menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat. bagus.. menarik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat....... elok. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah. segak. menawan.. Alasannya.. tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. gombang.. walaupun terdapat kata . Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari .. Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah. Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’.bergaya.. Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat. dlm..) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain. rupawan... Nathesan (peny.. walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990). jelita. t ampan. kecil molek.. Jelasnya di sini. 2008: 39-40).. Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya. setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”. ayu. ganteng. Ini kerana. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”.. kacak.manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. BML3083).manis.. lawa. jambu...

Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. 4. BML3083). maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan.sinonim dengan kata yang lain. Abdullah Yusof (2009 dlm. Walaupun pada dasarnya. emak mithali atau emak ayam. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya. 2. Bagaimanapun. Ibu pejabat. iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya. Berdasarkan contoh di atas. 2. didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. 3. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis. Emak pejabat. kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. ibu mithali atau ibu ayam. menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki.

kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”. Contohnya ialah: 1. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi. namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim. Seterusnya. Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”. Jiran saya meninggal awal pagi tadi. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. bukannya haiwan seperti yang sepatutnya.mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. Berdasarkan contoh yang dinyatakan. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Pernyataan ini bermaksud. makna ayat akan berubah sama sekali. Setelah ditukar. namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. 2. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis.

Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i. Contohnya ialah kata sedekah danpemberian. menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya.. iii.. iv.. Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v.... contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”. Suatu kata danbunga melati.. ii...... lebih literal dari kata yang lain.. Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain... berdoa dan bermohon. ii.. sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem.. Suatu kata yang lebih umum dari yang lain.. Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata.... Suatu kata lebih intens daripada yang lain. (Disunting dari . iv. Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus.. iii. hubungan kelamin dan hubungan seksual... Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i. Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral.) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009). Contohnya kata puspa melati . Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung. vi.saling berganti.

Contohnya sepertikita orang dan kami. Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu.vii. “Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. lebih halus v. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. mamam seerti dengan makan. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya. serta dia orang dan mereka. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama. Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1. Contoh lain ialah kata betul dan benar. . iii. Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. Ianya adalah: i. dan bersantap yang lebih halus daripada makan. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. viii. ii. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. ix. iv. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal.

.... . pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu.... namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya... apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. begitu sinonimdengan orang Melayu Johor. Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: . 2.. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca .. 5.. khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu... seterusnya mencacatkan bahasa. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. Ajai dan Nurul. digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’...[9] menyatakan dalam penggunaannya. Umno yang menjadi tulang belakang BN. kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu.... Mencari lawan perkataan tersebut (antonim).. Antonim kata terangialah gelap.. (Dipetik dari .. Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1.) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas.. Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic. manakala kata jelas ialah kabur. walaupun sinonim bermaksud sama makna.. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas.2.. 4. bukannya gelap seperti kata antonim terang.. 6. Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis. Zaidi Ismail (2005). .... peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan. Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan. Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut. Lebih unik lagi. 3.

. dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri. 5a. . 2b. Lebih unik lagi. Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. . peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan. Lebih unik lagi.. 4b. Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. Ajai dan Nurul. Umno seerti dengan orang Melayu Johor. 3b.. 3a. Walaupun makna ini janggal bunyinya. Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca .. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian.1a.. 6a. Umno yang menjadi tulang belakang BN. seperti berkait rapat. begitu seerti dengan orang Melayu Johor... “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca . Namun. Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu.. . apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis. “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca. 4a.. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor. Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan. Umno yang menjadi tulang belakang BN. 5b. 2a. Ajai dan Nurul. .. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu... pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan.

Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa. Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. iaitu makna denotasi atau makna literal. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. Nathesan (2008: 41). Kedua . . Pertama. Selain dari penjelasan di atas. tepat dan bermakna. kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya.. . S. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya. dan makna konotasi. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas.6b. Faktor-faktor serapan antara bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful