Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan.[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli.. Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak. suka dan gemar.pantas. Hal ini bermaksud. Konsep ini juga menjelaskan bahawa. Oleh itu. sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). 2012). definisi sinonim ialah kesamaan makna. Ciri-ciri Sinonim . beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Ini bermaksud. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. Abdullah Hassan. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. baling dan lontar. Secara umumnya. Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang. ia akan menjadi saya sayang emak saya. Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut. Contohnya ialah perkataan ibu dan emak.panas dan hangat. ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian. kata seerti. masih tidak merubah makna ayat. setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. iaitu seerti dan semakna. cantik dan lawa. Melalui ayat ini. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang. konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan. Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama.

meninggal. budak-budakdan kanakkanak. ii. mati. Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja). Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya.[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi). Ibu sinonim dengan emak atau encik. Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan. Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan. bapa dan ayah. binatang dan haiwan. pandai dan pintar. Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). c. hodoh danjelik. bohong dan tipu. Contoh: i. ungkapan yang lebih kurang sama. . 2012). Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti. Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. macam dan bagai. b. ii. Contoh: i. Contoh: i. sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. ii. kojol. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya.[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. cerdik dan bijak. ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. Mangkat sama makna dengan wafat. tetapi berlainan identiti dari segi makna. Patung-patung sinonim dengan cakcibau. misalnya dan conto hnya. curi dan copet. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. bertemu dan berjumpa. Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. Contoh: i. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi).haus dan dahaga. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak).Abdullah Yusof (2009). seperti. wilayah dankawasan. cantik dan lawa. ibu dan emak. f.

‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. jika dan hanya jika. Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. keseluruhan dan lengkap. jika dan hanya jika. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. manakala sinonim separa ialah sinonim. tetapi tidak secara mutlak. kesemua maknanya sama. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. dalam dialek Perak. Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. konteks. Adenan Ayob dan S. Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. dan kolokasi. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. Walau bagaimanapun. Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh. . ‘sinonim penuh’. ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman.Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). laras sosial. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. Dalam dialek Kedah. jika dan hanya jika. Sebenarnya.

tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat... t ampan....manis. ‘haiwan’ dan ‘benda’. walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990). Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari . Alasannya. dan anggun... menawan... menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat.. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”. segak..) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain. namun menurut S. jambu... kacak... juita. Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya.. lawa. elok. Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah. Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”.. laksemi.manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. Nathesan (peny. kirana. Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat.... berupa. bagus.. ‘tumbuh-tumbuhan’. ganteng.. Ini kerana.... Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’... ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. dlm. 2008: 39-40). Abdullah Yusof (2009.bergaya.. ayu.. rupawan.. akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain.... terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah. mongel.. Jelasnya di sini. gombang... kecil molek.. walaupun terdapat kata . menarik. jombang. BML3083). setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. jelita. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat.

iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . 4. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. 2. 2.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. Ibu pejabat. kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya. jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. BML3083). Emak pejabat. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim.sinonim dengan kata yang lain. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya. menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung. Abdullah Yusof (2009 dlm. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. 3. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis. Berdasarkan contoh di atas. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Bagaimanapun. Walaupun pada dasarnya. ibu mithali atau ibu ayam. emak mithali atau emak ayam. maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat. Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1.

namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. Setelah ditukar. bukannya haiwan seperti yang sepatutnya. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Seterusnya. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati. Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. Contohnya ialah: 1. “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. Pernyataan ini bermaksud. namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis. Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan.kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. Jiran saya meninggal awal pagi tadi. Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. makna ayat akan berubah sama sekali. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. Berdasarkan contoh yang dinyatakan. 2. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”.mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”.

ii.. vi.. berdoa dan bermohon.. Contohnya ialah kata sedekah danpemberian. iv.... Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i... Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus.. ii. contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”. (Disunting dari . Contohnya kata puspa melati ...... Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v. hubungan kelamin dan hubungan seksual. lebih literal dari kata yang lain. iii.. iv. Suatu kata yang lebih umum dari yang lain.) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009).saling berganti. Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral.. Suatu kata lebih intens daripada yang lain.. Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata.. Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i. iii. menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya. sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem. Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung. Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain... Suatu kata danbunga melati.....

mamam seerti dengan makan. viii. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. serta dia orang dan mereka. Contoh lain ialah kata betul dan benar. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. Contohnya sepertikita orang dan kami. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. “Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. iii. Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu. ii. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. lebih halus v. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. iv. . Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal. Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. dan bersantap yang lebih halus daripada makan.vii. ix. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain. Ianya adalah: i.

.. Ajai dan Nurul..... Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan... Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut. . Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic. peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan. bukannya gelap seperti kata antonim terang. Umno yang menjadi tulang belakang BN. Zaidi Ismail (2005). . digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’. Antonim kata terangialah gelap.. 3.. Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis.[9] menyatakan dalam penggunaannya.. Lebih unik lagi... pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu..) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas. 4. Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1. manakala kata jelas ialah kabur. kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu. (Dipetik dari .. Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: .... begitu sinonimdengan orang Melayu Johor..2. 2... ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu... Mencari lawan perkataan tersebut (antonim)... “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca . 5. 6. seterusnya mencacatkan bahasa.. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya... walaupun sinonim bermaksud sama makna..

Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. . Lebih unik lagi. peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. 4b. Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis.. Lebih unik lagi. Ajai dan Nurul. .. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca . Namun.. dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian.. Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. Umno yang menjadi tulang belakang BN. 2a..1a. 5a. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. 3b. Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. 5b. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. Umno yang menjadi tulang belakang BN. seperti berkait rapat. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. . “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca.. Umno seerti dengan orang Melayu Johor.. Walaupun makna ini janggal bunyinya. 3a.. 2b.. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan. begitu seerti dengan orang Melayu Johor. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor. peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan. 6a. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca .. 4a. Ajai dan Nurul.. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. . Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu..

sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas. Nathesan (2008: 41). Faktor-faktor serapan antara bahasa... Kedua . iaitu makna denotasi atau makna literal. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri. Pertama. tepat dan bermakna. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim. S. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. . Selain dari penjelasan di atas. dan makna konotasi. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya.6b. . Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa.