Sinonim (Kesamaan Makna

)

Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuknya, disebut sinonim.[1] Definisi sinonim secara etimologi atau bahasanya ialah ‘onoma’ dan ‘syn’yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Maksud ‘onoma’ ialah nama manakala ‘syn’bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik pula, Verhaar (1978) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang mempunyai makna lebih kurang sama dengan ungkapan kata yang lain. Contohnya ialah perkataan buruk dan jelik. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sinonim berdasarkan makna kata yang sama. Menurutnya lagi, jika satu kata itu bersinonim dengan kata lain, maka kata lain itu juga akan bersinonim dengan kata tersebut. Contohnya ialah kata cantik bersinonim dengan kata lawa. Maka, kata lawa juga bersinonim dengan kata cantik. Hal ini menunjukkan sinonim bersifat dua arah antara kata sinonimnya.[2] S. Nathesan (2008: 38) menjelaskan kata sinonim (synonym) yang berasal daripada bahasa Yunani, sebenarnya terdiri dari dua kata, iaitu syn (bererti sama atau serupa) danonym (yang membawa makna nama). Sinonim pada umumnya, ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa yang mempunyai erti atau makna yang sama. Menurut keterangan beliau lagi, The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai ‘kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain’.[3] Selain itu, O’ Grady (2000: 118) menyatakan sinonim bermaksud “perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hamper sama”. Contoh, sinonim bagi induk ialah “ibu” atau “emak” atau yang terutama.[4] Sementara itu Abdullah Yusof (2009), menyatakan bahawa terdapat tiga batasan yang dapat dikemukakan dalam definisi sinonim. Ianya terdiri daripada kata-kata dengan acuan linguistik yang sama, kata yang mengandungi makna yang sama, dan kata yang dapat berperanan dalam konteks ayat yang sama. Contoh kata-kata dengan acuan linguistik yang sama ialah seperti perkataan mati dan mampus, serta sikat dan sisir. Kata-kata ini mempunyai acuan linguistik yang sama antara satu sama lain. Contoh kata yang mengandungi makna yang sama pula adalah seperti memberitahukan dan menyampaikan dalam ayat memberitahukan berita itu dan menyampaikan berita itu. Kedua-dua kata tersebut mempunyai makna yang sama iaitu menyalur cerita atau berita yang diketahui. Kata yang berperanan dalam konteks ayat yang sama pula boleh dicontohkan dengan perkataan mudik dan dayung.[5] Berdasarkan Kamus Linguistik (1997), sinonim boleh didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dalam sesuatu bahasa (BML3083, 2012). Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 1502) mendefinisikan sinonim sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan

sinonim bagi sesuatu kata hanya wujud dan memerlukan kata lain untuk diterima sebagai bersinonim dengannya. juga memberikan padanan makna yang sama dengan Kamus Dewan. Sementara Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) menyatakan. Ciri-ciri Sinonim . Sit Hajar (2009) pula menjelaskan sinonim ialah kesamaan makna perkataan. ia akan menjadi saya sayang emak saya. Konsep ini juga menjelaskan bahawa. konsep sinonim ialah bersifat dua arah atau dua hala. sama kaedah yang dilakukan oleh penyusun kamus kerana penyusun perkataan-perkataan yang seperti atau bersinonim di antara satu sama lain (BML3083. didapati perkataan ibuyang digantikan dengan sinonimnya iaitu emak. dalam Tesaurus Bahasa Melayu (2003: 293). Jika perkataan simbol dalam ayat harimau ialah simbol keberanian ditukar kepada lambang. definisi sinonim ialah kesamaan makna. Bagi memperincikan lagi maksud huraian berkaitan konsep sinonim tersebut. baling dan lontar. 2012). Konsep Sinonim Pengertian definisi sinonim sebagai perkataan yang mempunyai makna kata yang sama menjadi dasar utama pembentukan konsep sinonim. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama.[6] Contoh sinonim seperti yang didefinisikan dalam dua kamus tersebut adalah seperti perkataan tulen dan asli. masih tidak merubah makna ayat.panas dan hangat. Padanan perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang sama. maksud bagi ayat masih sama dan tidak berubah sama sekali. cantik dan lawa. beberapa contoh berikut disediakan untuk memahamkan lagi hal ini. Apabila perkataan ibu dalam ayat saya sayang ibu saya digantikan denganemak. Melalui ayat ini.pantas. sinonim disebut sebagai perkataan seerti. Abdullah Hassan. iaitu seerti dan semakna. l aju dan deras serta lain-lain perkataan lagi. kata seerti. suka dan gemar.. ayat akan menjadi harimau ialah lambang keberanian. Oleh itu. walaupun sesuatu perkataan asal diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Secara umumnya. Didapati maksud ayat masih tidak berubah maknanya setelah perkataan simbolditukar kepada lambang. Hal ini bermaksud. Ini bermaksud. Contoh lain ialah perkataan simbol dan lambang. Contohnya ialah perkataan ibu dan emak. setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan.

ii.[8] sinonim tidak mengehadkan kaitan sinonimi dengan leksem dan bukan hanya untuk kesamaan makna. menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai ciri pengganti kepada perkataan yang bersinonim dengannya. macam dan bagai. seperti. ii. cerdik dan bijak. Dari aspek peristilahan dan perkamusan termasuk Rogert’s Thesaurus. hodoh danjelik. ciri-ciri lain bagi sinonim pada pengertian saya ialah seperti berikut: a. bohong dan tipu. Basi (untuk nasi) sama makna tengik (untuk minyak). Sinonim juga menunjukkan gaya yang berlainan berdasarkan keperluan pengucapan yang ditentukan mengikut konteks atau kesan yang perlu ditimbulkan. Sinonim juga berasal daripada dialek yang berasingan atau berlainan. ungkapan sinonim yang digunakan merupakan sinonim terdekat. Contoh: i. Contoh: i. Banyak (pelbagai benda) sama makna ramai (manusia sahaja).Abdullah Yusof (2009). sama dan serupa serta lain-lain contoh lagi (BML3083. meninggal. Ibu sinonim dengan emak atau encik. Mangkat sama makna dengan wafat. pandai dan pintar. Pelakon sama makna dengan seniman (nilai tinggi). Sinonim juga mewujudkan nilai yang berlainan. wilayah dankawasan. bapa dan ayah. 2012). Sinonim terdekat tidak harus dikelirukan dengan sinonim separa yang memenuhi kriteria makna beridentiti. mati. kojol. ii. binatang dan haiwan. Penyanyi sama makna dengan biduan (nilai tinggi). curi dan copet. cantik dan lawa. b. Contoh: i. budak-budakdan kanakkanak. tetapi berlainan identiti dari segi makna.[7] Jenis-Jenis Sinonim Menurut John Lyons (1994: 37-38). Patung-patung sinonim dengan cakcibau. ibu dan emak. . Sinonim berlaku secara terhad mengikut konteks nahu dan maknanya. misalnya dan conto hnya. Contoh: i. bertemu dan berjumpa. Dari penerangan oleh Kamarudin dan Siti Hajar (1997: 67-68). ungkapan yang lebih kurang sama. f.haus dan dahaga. Contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti. c.

dalam semantik ada beberapa jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman. Walau bagaimanapun. konteks. Kesemua jenis sinonim tersebut dijelaskan dalam rajah berikut: Jenis Sinonim Sinonim Pinjaman Contoh ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.Sinonim terdekat juga sering digantikan dengan istilah-istilah lain seperti ‘sinonim mutlak’. Nathesan (2010: 71-72) pula menjelaskan bahawa. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. pasangan itu bersinonim bagi kesemua dimensi makna (yang relevan). Sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh. kesemua maknanya sama. pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. ‘sinonim penuh’. ‘sinonim keseluruhan’ dan ‘sinonim lengkap’. ii) sinonim itu bersinonimi secara keseluruhan. manakala sinonim separa ialah sinonim. Dalam dialek Kedah. dalam dialek Perak. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. . ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’. Sebenarnya. iii) sinonim itu bersinonim secara lengkap. Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘undang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. Adenan Ayob dan S. tetapi tidak secara mutlak. jika dan hanya jika. jika dan hanya jika. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. laras sosial. Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkatan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. dan kolokasi. keseluruhan dan lengkap. Nota: Konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. jika dan hanya jika. Lyons menjelaskan sinonim mutlak dan sinonim separa boleh dibezakan dengan berpandukan sama ada syarat-syarat berikut dapat dipenuhi atau tidak: i) sinonim itu bersinonimi penuh.

. kecil molek. tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat.... walaupun terdapat kata .. Ini kerana.. Rajah 1: Jenis Sinonim (dipetik dari ...manis. t ampan.. Jelasnya di sini.. Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang bergantung kepada konteks penggunaan sesuatu ayat.. ganteng. Alasannya. jombang... akan tetapi bukan semua kata tersebut dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. ‘haiwan’ dan ‘benda’. jambu... jelita. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik seperti: indah.. dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut”.. namun menurut S... setiap kata ada komponen atau ciri-cirinya sendiri yang yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Konteks penggunaan ayat membuatkan kata bersinonim tidak boleh digantikan dengan kata sinonimnya kerana penggantian hanya akan memjadikan kejanggalan dalam konteks ayat. Contoh ayat: “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir”. Jika menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh *encapaian baik dalam peperiksaan tgersebut” akan menunjukkan makna yang salah. laksemi. walaupun berdasarkanTesaurus Umum Bahasa Melayu (1990)... dlm..... ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut..manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. ayu.. mongel.. elok. gombang..bergaya. kirana. menarik. berupa. Abdullah Yusof (2009. menawan. BML3083). 2008: 39-40).) Kecualian Sinonim Walaupun makna kata sinonim bersifat dua arah dan saling berhubungan antara satu sama lain. Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. dan anggun.. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. Nathesan (peny. rupawan. menyatakan bahawa kata yang bersinonim turut mempunyai kekecualian dalam ayat.. kacak.. bagus. ‘tumbuh-tumbuhan’.. Makna sebenar kata-kata amat bergantung pada situasi atau konteks penggunaanya. juita... lawa. segak...

menyatakan bahawa analisis yang tepat dan spesifik antara dua kata atau frasa merupakan sesuatu yang bersinonim dan berhubung.sinonim dengan kata yang lain. namun ayat yang menggantikan ibu kepada emak telah menjadi tidak gramatis disebabkan perkataan emaktidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Contohnya dalam ucapan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. penggantian perkataan ibu kepada emak yang kurang tepat menyebabkannya ungkapan dan ayat tersebut menjadi janggal dan tidak gramatis. Emak sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki.kait dengan teori referensial dan teori kontekstual. Sesetengah sinonim tidak boleh disangkal penggunaannya. iaitu: Selamat Hari Raya Selamat Hari Besar Penggunaan perkataan besar untuk menggantikan perkataan raya tidak menjadi . jalan raya hari raya jalan besar hari besar Berdasarkan konteks makna contoh-contoh yang diberikan. Ibu sawat pencawang elektrik sedang diperbaiki. 2. kebiasaan penggunaan lebih tertumpu kepada perkataan raya. 3. Ibu pejabat. didapati perkataan raya danbesar adalah sinonim. Antara contoh yang yang berkaitan dengan pemilihan pemakainya ialah: 1. Berdasarkan contoh di atas. 2. Perkara lain yang menyebabkan terdapatnya perbezaan antara kata yang bersinonim ialah pengaruh oleh pemakainya. Emak pejabat. Contoh perbezaan makna kata bersinonim berdasarkan konteks ujaran atau ayat ialah: 1. Bagaimanapun. Perkataan tersebut juga bersifat dua arah dan boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa mengubah kegramatisan ayat. menyebabkan penggunaan perkataanbesar kedengaran janggal dan pelik jika digunakan dalam ayat. Abdullah Yusof (2009 dlm. ibu mithali atau ibu ayam. BML3083). 4. maksud yang dibawa oleh kata tersebut bergantung kepada konteks ujaran atau ayat. emak mithali atau emak ayam. Walaupun pada dasarnya. kedua-dua perkataan ibu dan emak adalah bersinonim. namun ianya bergantung kepada kehendak pemilihan pemakainya.

mencuri dan menggelapkan tidak semestinya boleh bersifat dua arah dan boleh . Didapati ayat tersebut menjadi tidak gramatis disebabkan kewujudan perkataan mati dalam ayat tersebut digunakan untuk manusia. Jika perkataan matidalam ayat 2 pula digantikan dengan perkataan meninggal. pengguna lebih cenderung memilih perkataan rayauntuk mengucapkan ayat seperti di dalam contoh. Hal ini menunjukkan pemakaian perkataan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. Contoh lain ialah perkataan hamil dan bunting serta lain-lain perkataan lagi. Contohnya ialah: 1. pemilihan itu menjadi kebiasaan orang ramai walaupun hakikatnya kata besar menggantikan kata raya tidak menjadi kesalahan. Habis satu reban ayam saya mati kelmarin. Walaupun kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. 2. namun apabila perkataan wang ditukar kepada barang misalnya. didapati kedua-dua ayat adalah bertepatan dan gramatis. Perkataan meninggalhanya akan digunakan untuk manusia sahaja dan tidak sesuai digunakan untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan untuk haiwan dan sangat tidak sesuai digunakan untuk manusia. ayat akan menjadi “mencuri barang” dan “menggelapkan barang”. Berdasarkan contoh yang dinyatakan. ayat tersebut akan menjadi “Jiran saya mati awal pagi tadi”. namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. Didapati ayat ini menjadi tidak gramatis disebabkan oleh penggunaan perkataan meninggal untuk haiwan. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. Contohnya dalam perkataan “mencuri” dan “menggelapkan” yang digunakan untuk wang. ayat yang terhasil ialah “Habis satu reban ayam saya meninggal kelmarin”. Perbezaan antara perkataan bersinonim sering ditemui dalam pemakaian dan konteks perkataan. makna ayat akan berubah sama sekali. Seterusnya. Setelah ditukar.kesalahan dan tidak mengubah kegramatisan ayat. “Mencuri wang” dan “menggelapkan wang” mempunyai maksud yang sama. Pernyataan ini bermaksud. bukannya haiwan seperti yang sepatutnya. Pemasalahan Sinonim Walaupun sinonim bermaksud sama makna. Kedua-dua perkataan ini mempunyai kesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. tetapi disebabkan kejanggalan yang terhasil apabila kata besar digunakan. Perbezaan makna berdasarkan situasi juga wujud dalam sinonim. Jiran saya meninggal awal pagi tadi. Contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Jika perkataan meninggal dalam ayat 1 digantikan dengan perkataan sinonimnya iaitu mati.

sinonim antara perkataan seperti “Kassim melihat Siti” dan ”Siti melihatKassim” sinonim antara frasa seperti “kereta besar itu” dan “kereta itu besar” sinonim antara kata seperti nasib dan takdir serta memuaskan danmenyenangkan sinonim antara morfem.... menjelaskan bahawa tidak ada sinonim yang betul-betul serupa antara setiap satunya. lebih literal dari kata yang lain. iv.. Suatu kata lebih halus dan emotif daripada kata yang lain seperti meninggal yang lebih halus dan emotif daripada mati dan mampus.saling berganti. ii.. iv. Suatu kata danbunga melati. hubungan kelamin dan hubungan seksual... Suatu kata yang lebih umum dari yang lain. Contohnya ialah kata sedekah danpemberian.. iii... Suatu kata yang lebih mencakupi penerimaan dan penolakan dari segi moral berbanding kata lain yang bersifat neutral. Suatu kata yang lebih profesional dari kata yang lain. Pasti terdapat perbezaan antara sinonim dan perbezaan tersebut dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu: i... Suatu kata lebih intens daripada yang lain.. Contohnya seperti katatermometer yang lebih professional penggunaannya berbanding jangka suhudan telefon bimbit yang lebih profesional penggunaannya daripada telefon tangan v. Terdapat juga kata sinonim yang berbeza mengikut taraf perbezaannya yang tersendiri seperti: i.. berdoa dan bermohon. contohnya “anak-anaknya” dan “anak-anak mereka” serta “aku makan” dan “saya makan”. vi.. Contohnya tumbuh-tumbuhan lebih umum daripada tembikai dan haiwan lebih umum daripada ular tedung. ii.) Perbezaan Sinonim Abdullah Yusof (2009)... Contohnya ialah katamemperkatakan lebih intens daripada berkata. iii....... Contohnya kata puspa melati . (Disunting dari ..

“Zamri meninggal” tetapi tidak mungkin “tembikai mati”. Contohnya di kawasan perkampungan di Johor. . mamam seerti dengan makan. Cara yang digunakan Palmer adalah dengan: 1. viii. Apabila “saya betul” dan “saya benar”. ix. serta dia orang dan mereka. ii. lebih halus v. bayi seperti nenen yang seerti Palmer (1998) dalam Abdullah Yusof (2009) mengemukakan lima kebarangkalian perbezaan pada sinonim. Contohnya perkataan “fall” yang digunakan di Amerika syarikat dan “autumn” di England. iv. Perbezaan pada nilai kata seperti memohon yang nilainya berbandingmeminta. dan bersantap yang lebih halus daripada makan. Ianya adalah: i. iii. Perbezaan disebabkan dialek dan kebiasaan setempat. kata rewang adalah lebih lokal berbanding gotong-royong. Perbezaan disebabkan hiponim misalnya epal merupakan hiponim kepada buahbuahan. Kata matihanya digunakan untuk benda bukan manusia. serta ngelayat lebih lokal berbanding ziarah kematian. Ini bermaksud penggunaan sinonim dibatasi oleh kaedah pemakaian. Pengujian Tahap Perbezaan Sinonim Palmer seterusnya menguji sejauh mana wujudnya batas antara dua sinonim sama ada penggunaannya tidak terlalu bercanggah dengan kata yang bersinonim dengannya. Perbezaan berdasarkan kolokial kata ana dan saya. Perbezaan pada pemakaiannya seperti kata mati dan meninggal. Ini memperlihatkan kewujudan batas devisari. Kedua-dua perkataan bermaksud musim luruh. Orang akan mengatakan “Kassim mati”. tetapi tidak pula “kebetulan saya” dan “kebenaran saya” mempunyai maksud yang sama.vii. Suatu kata bersifat lokal atau bersifat kedaerahan daripada kata yang lain. Contohnya sepertikita orang dan kami. Kata-kata khusus yang digunakan denganmenyusu. manakala kata meninggal pula hanya digunakan untuk manusia sahaja. Contoh lain ialah kata betul dan benar. Suatu kata lebih bersifat kolokial berbanding kata yang lain.

..2. Antonim kata terangialah gelap. digantikan dengan kata yang lebih tepat dan betul iaitu ‘seerti’ bagi makna yang sama dengan kata ‘sinonim’.... apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan.... 6. Umno yang menjadi tulang belakang BN. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang sinonimdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.... kata sinonim telah digunakan secara tidak tepat dan tidak membawa maksud yang sama seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan dan Tesaurus Bahasa Melayu. bukannya gelap seperti kata antonim terang. Zaidi Ismail (2005). manakala kata jelas ialah kabur. walaupun sinonim bermaksud sama makna.. Contoh jelas yang dapat digunakan ialah kata terang sinonim dengan jelas....) Kesilapan Sinonim Sepertimana huraian di atas.. Beliau memberikan beberapa contoh berikut bagi menjelaskan hal tersebut: 1.... Ajai dan Nurul. peralatan muzik ini amat sinonim dengan masyarakat tempatan. Hal ini sering dipandang remeh atau tidak disedari sehingga kerancuan penggunaan sinonim ini menjadikannya satu kesilapan dalam ilmu linguistic... Kata sinonim dalam ayat tersebut sekiranya digantikan dengan kata seerti akan menjadi: . 3... 5.. Beliau menyarankan penggunaan kata sinonim dalam contoh-contoh tersebut. khususnya dalam akhbar berbahasa Melayu. Mencari lawan perkataan tersebut (antonim)..[9] menyatakan dalam penggunaannya. begitu sinonimdengan orang Melayu Johor... seterusnya mencacatkan bahasa. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yangsinonim dengan kepentingan membaca .. namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya. 4. Perkataan idola seolah-olah sinonim dengan artis.. . pasangan suami isteri yang begitu sinonim dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. Penggunaannya yang silap dan tidak tepat banyak sekali ditemui dalam penulisan. Lebih unik lagi.. (Dipetik dari . 2.

. 2b. pasangan suami isteri yang begitu berkait rapat dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang seertidengan kepentingan membaca . Ajai dan Nurul seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. tetapi itulah makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut sekiranya kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut adalah merujuk pada makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. 2a. 6a. Perkataan idola seolah-olah seerti dengan artis. . 5b. 4b. begitu berkait rapat dengan orang Melayu Johor. dan sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri. “Banyak membaca fikiran kaya” seerti dengan kepentingan membaca. Umno yang menjadi tulang belakang BN. 5a... Lebih unik lagi.1a. seperti berkait rapat. 3b.... Untuk melihat dan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut. Ajai dan Nurul. peralatan muzik seerti dengan masyarakat tempatan. Ini bermakna kata seerti bagi idola ialah artis. peralatan muzik ini amat seerti dengan masyarakat tempatan. ... ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang seerti dengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula.. Justeru ayat tersebut akan menjadi seperti berikut: 1b. Perkataan idola seolah-olah berkait rapat dengan artis. 3a. Umno seerti dengan orang Melayu Johor.. kata sinonim yang digunakan dalam ayat tersebut mungkin tidak membawa kepada maksud yang sedemikian. pasangan suami isteri yang begitu seerti dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu. begitu seerti dengan orang Melayu Johor. Zaidi beranggapan kata sinonim sepatutnya tidak digunakan dan perlu digantikan dengan kata lain yang lebih sesuai. Lebih unik lagi. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. “Banyak membaca fikiran kaya” adalah antara peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan kepentingan membaca . . Umno yang menjadi tulang belakang BN.. peralatan muzik ini amat berkait rapat dengan masyarakat tempatan. 4a.. apatah lagi apabila soalan tentang idola ditanyakan dalam rancangan hiburan. Namun.. Walaupun makna ini janggal bunyinya. Ajai dan Nurul.

Nathesan (2008: 41). Kedua . kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu juga dapat disimpulkan sebagai membantu seseorang penutur bahasa atau penulis lebih berwibawa dengan keterampilan berbahasa yang kaya. Beberapa penyataan dapat dibuat perihal sinonim berdasarkan huraian dan dapatan di atas. S. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata sinonim. tepat dan bermakna.. . sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. Selain dari penjelasan di atas. Dengan kata lain kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. Faktor-faktor serapan antara bahasa.6b. ia boleh menyumbang kepada keamanan sejagat – sesuatu yang berkait rapatdengan seruan Perdana Menteri di pelbagai forum antarabangsa bahawa dunia perlu diamankan semula. Kepentingan sinonim dapat dilihat sebagai faktor yang telah menambahkan lagi kosa kata dalam bahasa Melayu. Pertama.. . tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya. dialek dan ragam bahasa merupakan faktor utama wujudnya kesinoniman dalam sesuatu bahasa. merumuskan dua hal penting berkaitan sinonim. Kepelbagaian kata yang mempunyai makna yang sama dan hampir sama memberi kesan ke atas pemerkayaan bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri. dan makna konotasi. iaitu makna denotasi atau makna literal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful