Monday, 27 April 2009

CABANG-CABANG FALSAFAH
METAFIZIK (ONTOLOGI) Maksud :Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat. AXIOLOGI Berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika.Mempersoalkan tentang baik@buruk, benar@salah, cantik@hodoh. ETIKA Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia. Dikategorikan kepada tiga bidang asas iaitu : Meta ethics Normative ethics Applied ethics ESTETIKA Merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling dan kehidupan. Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. EPISTEMOLOGI Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu” atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”. Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu. Sumber-sumber ilmu : Wahyu Berasaskan pengalaman pancaindera Intuisi Pandangan pakar Logik Kaedah saintifik

kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya. Logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. . Logik Induktif : Bermula dengan butiran khusus.LOGIK Menerangkan hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. Logik Deduktif : Bermula dengan kesimpulan umum. kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan seterusnya butiran yang terhasil secara logik.