1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 1I3 – MEMPELAJARI PERKARA SAM’IYYAT Rujuk:A.

Akidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah Mengikut Mazhab Salaf As-Soleh, UstRasul B. Dahri, Perniagaan Jahabesra, 2001.B.Manusia dan Islam, Prof. Dato’ Dr. Harun Din, 1989.C.Benteng Akidah Islam, Husein Muhammad Al-Jasr Al-Tarabulsi, DBP, 1977.D.Pengetahuan Agama Islam ATM, Edisi Pengukuhan, Kor Agama ATM.E.Akidah Islam Menurut (Menurut Al-Quran Al-Karim), Muhammad Abu Zahrah,Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1989. PENGENALAN 1.Perkara sam’iyyat ialah perkara yang berlaku di luar batas akal fikiranmanusia yang wajib diimani sepenuhnya oleh umat Islam. Kepercayaan berkaitan dengan perkara sam’iyyah merangkumi perkaraperkara seperti berikut: HARI QIAMAT 2.Perkataan qiamat adalah diambil dari bahasa Arab iaitu al-Qiamah yang bererti berdiri atau berbangkit. Dalam ilmu Tauhid qiamat diertikan dengan kebangkitan semuladi alam baru setelah hancurnya alam semesta ini. Kebangkitan tersebut adalah bertujuanuntuk dikira segala amalan manusia di dunia ini dengan perkiraan yang sangat adil dariAllah. Di hari itu manusia akan dipisahkan kepada dua golongan, yang buruk akanmenerima sebesar-besar azab manakala golongan yang baik pula akan menerima nikmatkebahagian yang kekal abadi. Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 19

1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 PERCAYA KEPADA HARI QIAMAT 3.Mempercayai akan berlakunya qiamat adalah merupakan salah satu dari rukuniman yang termasuk di dalam mempercayai hari akhirat sebagaimana yang telahdijelaskan oleh al-Quran yang bermaksud: “Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat….”(Al-Baqarah:62) 4.Dari maksud hadith pula dijelaskan bahawa erti iman itu ialah mempercayaiAllah, malaikatNya dan rasulNya serta percaya pula dengan adanya kebangkitan di HariAkhirat. Termasuk juga dalam pengertian

syafaat nabi. SIKSAAN DAN KEBAHAGIAN KUBUR 8. Di alam ini mereka akan mengalami pengadilan peringkat pertama.a. SOALAN MUNKAR DAN NAKIR 7. sekarang telah digantikan oleh Allah di dalamsyurga”.(AlMukminum: 100) 6.hari akhirat ialah mempercayai kehidupan dialam barzakh. Mengikut keterangan dari hadismengatakan.w” maka katanya “Aku bersaksi sesungguhnya ia adalahhamba Allah dan rasulNya” Maka kedua-dua malaikat itu berkata: “Lihatlah kepadatempat kediaman engkau di dalam neraka. setelah diletakkan di dalam kubur dan ditinggalkan oleh orang-orang yangmenghantarnya kira-kira masih terdengar bunyi terompah mereka. Mereka juga akan menghadapi soalan Munkar dan Nakir dan mereka juga akan menerima keazaban dan kebahagian kubur.Sebagaimana yang telah dijelaskan.Dengan itu ia akan mendapat kebahagian di dalam kubur. dengan apa cara sekali pun kematiannya akanmenghadapi soalan Munkar dan Nakir.Kematian adalah titik yang memisahkah seseorang manusia dengan alam duniadan permulaan hidup di akhirat.Setiap manusia yang mati. bahawa selepas seseorang manusia itumemasuki alam kubur ia akan di soal oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang amal danimannya.Kehidupan manusia di alam ini akan kekal sehingga hari kebangkitan. ALAM BERZAKH 5. sebagaimanafirman Allah yang bermaksud: “Dan dari hadapan mereka ada alam berzakh (ada dinding) sampaimereka dibangkitkan”. Mereka berkata kepadanya “Apa kata engkau mengenailelaki ini iaitu Muhamad s. Bagi mereka yang baik Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 20 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 amalannya semasa di dunia akan mendapat balasan yang baik dan bagi mereka yangkurang baik perbuatannya semasa di dunia akan menerima azab. pembalasansyurga dan neraka terhadap iman dan amalan yang telah dilakukan oleh manusia semasahidupnya di dunia. Bagi seorang beriman ia akan menjawab soalan itu dengan tepat dan jujur. mizan serta sirat al-mustaqim. Alam yang memisahkan manusia di alam kubur. Keadaan mereka ini telahdijelaskan oleh hadis daripada Abi Hatim bahawa apabila simati itu seorang . penyoalan di alam kubur. maka datanglah duamalaikat menyuruh ia duduk.Kehidupan mereka di alam ini secara ruh. Mereka yang mati itu akan ditanya mengenaikepercayaannya terhadap Nabi Muhamad SAW. pengadilan di Padang Mahsyar.

a. Sabda Rasulullah s. maka semua amal ibadat dan kebajikannya akan datang kepadanya menemanidan menghiburkannya di alam kuburnya.amal makruf.zakat dan sebagainya. Keingkaran secara lahir ialahmeninggalkan suruhan-suruhan yang wajib seperti meninggalkan sembahyang. Dikatakan kepadanya itulah syurga yang telah Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 21 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Di dalamnya (syurga) terdapat perkara-perkara dan benda-benda yang tidak pernah dilihat oleh mata.27.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seringan-ringan azab penduduk neraka ialah AbuTalib. ia dibakar menerusi sepasang selipar yang menyebabkanmenggelegak otaknya”(Hadis riwayat Muslim) DOSA DAN PAHALA 25.yang beriman. Dalam istilah ilmu Tauhid ialah tempatmenerima azab sensara dari Tuhan.Dosa bermakna ganjaran keburukan yang akan diterima oleh orang-orang yangengkar perintah Allah. zakat di kirinya. Keingkaran ini kadang-kadang dilakukan secara lahir atau terang-terangan dan kadang-kadang secara tersembunyi. puasa dikanannya. Keingkaran tersembunyi pula ialah keingkaran yang dilakukanoleh hati dengan melakukan sifat-sifat hasad dengki. lain-lain kebajikan yang merupakan sedekah. nahi mungkar dan ihsannya berada dekat kakinya. Azab yang mereka terima adalah lebih pedih dan lebih dahsyatdaripada apa yang dirasai di dunia.Manakala pahala pula merupakan imbuhan atau ganjaran yang baik akibat darimelakukan sesuatu perbuatan yang baik dan ia merupakan ganjaran Allah terhadaporang-orang yang taat mengerjakan perintahNya. sombong. puasa. Kuburnya disinariseakan-akan matahari terbit di dalamnya.Bagi mereka yang berdosa mereka akan menerima azab dan siksaan yang pedihdari Allah di dalam neraka dan bagi mereka yang banyak melakukan amal baik dan pahala mereka akan beroleh nikmat di syurga. silaturahim.26. . lalu dari kuburnya itu dibukakan sebuah pintu dan dari pintu itu ia dapat melihat syurga. Sesudah kedua malaikat bertanya kepadanyadan ia menjawab dengan benar. riak dan sebagainya. Tempat menerima balasan azab dan siksaan dariTuhan yang akan diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang engkar kepada perintah Allah.Neraka dalam bahasa Arab ialah ‘a n-Nar’. Sembahyang berdiri dekat kepalanya. tidak pernah didengar oleh telinga dantidak pernah terlintas oleh hati manusia”(Hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah) NERAKA 24.

katanya: “Disampaikan kepada kami bahawa titian itu panjangnya15000 tahun perjalanan padanya 5. BUKU AMALAN 31.Allah juga telah berfirman dalam surah al-Buruj ayat 7-11 yang bermaksud: Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 27 .ianya merupakan pemberitahuan Allah kepada hambaNya tentang amal mereka dan apayang harus diterima oleh mereka tentang hasil amal tersebut. HISAB 29. Selain dari itu. Ianya merupakan jambatan yang merintangi permukaan neraka menuju ke syurga.000 tempatyang mendatar. Tujuan ditimbang dengan amal mereka adalah untuk menampakkankepada manusia kadar tiap-tiap amalan secara terperinci dan adil. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh AllahSWT dalam surah al-Zalzalah ayat 7-8.000 pendakian dan 5. Ianya pula sangat halus dan amat tajam serta amat licin sekali”.Ialah perhitungan dari amal-amal perbuatan yang akan dibalas dengan kebaikanatas perbuatan yang baik dan akan dibalas kejahatan atas perbuatan jahat.Setelah selesai urusan perkiraan barulah dilakukan timbangan terhadap segalaamalan manusia.000 tahun perjalanan sebagai mana yang disebutkan oleh hadith olehal-Fudhail bin ‘Iyad.Setiap hamba memiliki buku masing-masing yang tercatat di dalamnya amalan baik atau buruk samada yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak.Kita wajib percaya bahawa ada titian yang bernama as-Sirat. MIZAN 30. Untuk melaksanakantimbangan ini Tuhan telah mendirikan sebuah neraca penimbang yang dipanggil Mizan. dari sekecil-kecilhinggalah sebesar-besar amal tersebut.000 menurun dan 5. Panjangnya titiantersebut ialah 15.Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 26 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 TITIAN (AS-SIRAT) 28.

KESIMPULAN 33.Sebagai kesimpulannya. 32. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya di bahagian belakangnya. Dan dia akan kembalikepada ahlinya dalam keadaan gembira. beriman kepada perkara-perkara syami’yyat inimemerlukan tahap keimanan yang kukuh kerana ia membicarakan tentang perkara yangdi luar batas pemikiran manusia untuk mengkajinya dan di luar kemampuan manusiauntuk membuktikannya secara zahiriyah. .Maka amalan-amalan tersebut dicatatkan di dalam kitab masing-masing olehMalaikat Raqib dan Atid dan kemudiannya dibawa mengadap Allah SWT.1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya. maka dia akan diserudengan buruk”. maka diaakan dihisab dengan perhitungan yang mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful