1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 1I3 – MEMPELAJARI PERKARA SAM’IYYAT Rujuk:A.

Akidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah Mengikut Mazhab Salaf As-Soleh, UstRasul B. Dahri, Perniagaan Jahabesra, 2001.B.Manusia dan Islam, Prof. Dato’ Dr. Harun Din, 1989.C.Benteng Akidah Islam, Husein Muhammad Al-Jasr Al-Tarabulsi, DBP, 1977.D.Pengetahuan Agama Islam ATM, Edisi Pengukuhan, Kor Agama ATM.E.Akidah Islam Menurut (Menurut Al-Quran Al-Karim), Muhammad Abu Zahrah,Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1989. PENGENALAN 1.Perkara sam’iyyat ialah perkara yang berlaku di luar batas akal fikiranmanusia yang wajib diimani sepenuhnya oleh umat Islam. Kepercayaan berkaitan dengan perkara sam’iyyah merangkumi perkaraperkara seperti berikut: HARI QIAMAT 2.Perkataan qiamat adalah diambil dari bahasa Arab iaitu al-Qiamah yang bererti berdiri atau berbangkit. Dalam ilmu Tauhid qiamat diertikan dengan kebangkitan semuladi alam baru setelah hancurnya alam semesta ini. Kebangkitan tersebut adalah bertujuanuntuk dikira segala amalan manusia di dunia ini dengan perkiraan yang sangat adil dariAllah. Di hari itu manusia akan dipisahkan kepada dua golongan, yang buruk akanmenerima sebesar-besar azab manakala golongan yang baik pula akan menerima nikmatkebahagian yang kekal abadi. Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 19

1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 PERCAYA KEPADA HARI QIAMAT 3.Mempercayai akan berlakunya qiamat adalah merupakan salah satu dari rukuniman yang termasuk di dalam mempercayai hari akhirat sebagaimana yang telahdijelaskan oleh al-Quran yang bermaksud: “Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat….”(Al-Baqarah:62) 4.Dari maksud hadith pula dijelaskan bahawa erti iman itu ialah mempercayaiAllah, malaikatNya dan rasulNya serta percaya pula dengan adanya kebangkitan di HariAkhirat. Termasuk juga dalam pengertian

Mengikut keterangan dari hadismengatakan. bahawa selepas seseorang manusia itumemasuki alam kubur ia akan di soal oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang amal danimannya.hari akhirat ialah mempercayai kehidupan dialam barzakh. Mereka berkata kepadanya “Apa kata engkau mengenailelaki ini iaitu Muhamad s. Bagi seorang beriman ia akan menjawab soalan itu dengan tepat dan jujur.Kematian adalah titik yang memisahkah seseorang manusia dengan alam duniadan permulaan hidup di akhirat. SOALAN MUNKAR DAN NAKIR 7.Kehidupan mereka di alam ini secara ruh. mizan serta sirat al-mustaqim. penyoalan di alam kubur. syafaat nabi.(AlMukminum: 100) 6. Mereka yang mati itu akan ditanya mengenaikepercayaannya terhadap Nabi Muhamad SAW. Keadaan mereka ini telahdijelaskan oleh hadis daripada Abi Hatim bahawa apabila simati itu seorang . sebagaimanafirman Allah yang bermaksud: “Dan dari hadapan mereka ada alam berzakh (ada dinding) sampaimereka dibangkitkan”. Bagi mereka yang baik Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 20 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 amalannya semasa di dunia akan mendapat balasan yang baik dan bagi mereka yangkurang baik perbuatannya semasa di dunia akan menerima azab. Di alam ini mereka akan mengalami pengadilan peringkat pertama.w” maka katanya “Aku bersaksi sesungguhnya ia adalahhamba Allah dan rasulNya” Maka kedua-dua malaikat itu berkata: “Lihatlah kepadatempat kediaman engkau di dalam neraka. dengan apa cara sekali pun kematiannya akanmenghadapi soalan Munkar dan Nakir. maka datanglah duamalaikat menyuruh ia duduk.Sebagaimana yang telah dijelaskan.Dengan itu ia akan mendapat kebahagian di dalam kubur.Kehidupan manusia di alam ini akan kekal sehingga hari kebangkitan. sekarang telah digantikan oleh Allah di dalamsyurga”. pembalasansyurga dan neraka terhadap iman dan amalan yang telah dilakukan oleh manusia semasahidupnya di dunia.a. pengadilan di Padang Mahsyar. ALAM BERZAKH 5. Alam yang memisahkan manusia di alam kubur. setelah diletakkan di dalam kubur dan ditinggalkan oleh orang-orang yangmenghantarnya kira-kira masih terdengar bunyi terompah mereka. SIKSAAN DAN KEBAHAGIAN KUBUR 8.Setiap manusia yang mati. Mereka juga akan menghadapi soalan Munkar dan Nakir dan mereka juga akan menerima keazaban dan kebahagian kubur.

Keingkaran tersembunyi pula ialah keingkaran yang dilakukanoleh hati dengan melakukan sifat-sifat hasad dengki. Sabda Rasulullah s.Dosa bermakna ganjaran keburukan yang akan diterima oleh orang-orang yangengkar perintah Allah. zakat di kirinya. Kuburnya disinariseakan-akan matahari terbit di dalamnya. .yang beriman. nahi mungkar dan ihsannya berada dekat kakinya.amal makruf. riak dan sebagainya. Tempat menerima balasan azab dan siksaan dariTuhan yang akan diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang engkar kepada perintah Allah.27.Bagi mereka yang berdosa mereka akan menerima azab dan siksaan yang pedihdari Allah di dalam neraka dan bagi mereka yang banyak melakukan amal baik dan pahala mereka akan beroleh nikmat di syurga.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seringan-ringan azab penduduk neraka ialah AbuTalib. sombong.Manakala pahala pula merupakan imbuhan atau ganjaran yang baik akibat darimelakukan sesuatu perbuatan yang baik dan ia merupakan ganjaran Allah terhadaporang-orang yang taat mengerjakan perintahNya. ia dibakar menerusi sepasang selipar yang menyebabkanmenggelegak otaknya”(Hadis riwayat Muslim) DOSA DAN PAHALA 25. Keingkaran ini kadang-kadang dilakukan secara lahir atau terang-terangan dan kadang-kadang secara tersembunyi. puasa. silaturahim.zakat dan sebagainya. Sesudah kedua malaikat bertanya kepadanyadan ia menjawab dengan benar. tidak pernah didengar oleh telinga dantidak pernah terlintas oleh hati manusia”(Hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah) NERAKA 24. Azab yang mereka terima adalah lebih pedih dan lebih dahsyatdaripada apa yang dirasai di dunia.26. Dalam istilah ilmu Tauhid ialah tempatmenerima azab sensara dari Tuhan. lain-lain kebajikan yang merupakan sedekah. Dikatakan kepadanya itulah syurga yang telah Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 21 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Di dalamnya (syurga) terdapat perkara-perkara dan benda-benda yang tidak pernah dilihat oleh mata.a. lalu dari kuburnya itu dibukakan sebuah pintu dan dari pintu itu ia dapat melihat syurga. Keingkaran secara lahir ialahmeninggalkan suruhan-suruhan yang wajib seperti meninggalkan sembahyang. maka semua amal ibadat dan kebajikannya akan datang kepadanya menemanidan menghiburkannya di alam kuburnya.Neraka dalam bahasa Arab ialah ‘a n-Nar’. Sembahyang berdiri dekat kepalanya. puasa dikanannya.

Setiap hamba memiliki buku masing-masing yang tercatat di dalamnya amalan baik atau buruk samada yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak.Ialah perhitungan dari amal-amal perbuatan yang akan dibalas dengan kebaikanatas perbuatan yang baik dan akan dibalas kejahatan atas perbuatan jahat. Selain dari itu.Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 26 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 TITIAN (AS-SIRAT) 28.000 pendakian dan 5. Ianya pula sangat halus dan amat tajam serta amat licin sekali”. Untuk melaksanakantimbangan ini Tuhan telah mendirikan sebuah neraca penimbang yang dipanggil Mizan. Panjangnya titiantersebut ialah 15. katanya: “Disampaikan kepada kami bahawa titian itu panjangnya15000 tahun perjalanan padanya 5. dari sekecil-kecilhinggalah sebesar-besar amal tersebut. MIZAN 30.ianya merupakan pemberitahuan Allah kepada hambaNya tentang amal mereka dan apayang harus diterima oleh mereka tentang hasil amal tersebut.000 tempatyang mendatar. Tujuan ditimbang dengan amal mereka adalah untuk menampakkankepada manusia kadar tiap-tiap amalan secara terperinci dan adil.000 tahun perjalanan sebagai mana yang disebutkan oleh hadith olehal-Fudhail bin ‘Iyad.000 menurun dan 5. Ianya merupakan jambatan yang merintangi permukaan neraka menuju ke syurga.Allah juga telah berfirman dalam surah al-Buruj ayat 7-11 yang bermaksud: Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 27 . HISAB 29.Kita wajib percaya bahawa ada titian yang bernama as-Sirat. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh AllahSWT dalam surah al-Zalzalah ayat 7-8. BUKU AMALAN 31.Setelah selesai urusan perkiraan barulah dilakukan timbangan terhadap segalaamalan manusia.

Sebagai kesimpulannya. maka diaakan dihisab dengan perhitungan yang mudah. beriman kepada perkara-perkara syami’yyat inimemerlukan tahap keimanan yang kukuh kerana ia membicarakan tentang perkara yangdi luar batas pemikiran manusia untuk mengkajinya dan di luar kemampuan manusiauntuk membuktikannya secara zahiriyah. 32. .Maka amalan-amalan tersebut dicatatkan di dalam kitab masing-masing olehMalaikat Raqib dan Atid dan kemudiannya dibawa mengadap Allah SWT.1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya di bahagian belakangnya. Dan dia akan kembalikepada ahlinya dalam keadaan gembira. maka dia akan diserudengan buruk”. KESIMPULAN 33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful