1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 1I3 – MEMPELAJARI PERKARA SAM’IYYAT Rujuk:A.

Akidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah Mengikut Mazhab Salaf As-Soleh, UstRasul B. Dahri, Perniagaan Jahabesra, 2001.B.Manusia dan Islam, Prof. Dato’ Dr. Harun Din, 1989.C.Benteng Akidah Islam, Husein Muhammad Al-Jasr Al-Tarabulsi, DBP, 1977.D.Pengetahuan Agama Islam ATM, Edisi Pengukuhan, Kor Agama ATM.E.Akidah Islam Menurut (Menurut Al-Quran Al-Karim), Muhammad Abu Zahrah,Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1989. PENGENALAN 1.Perkara sam’iyyat ialah perkara yang berlaku di luar batas akal fikiranmanusia yang wajib diimani sepenuhnya oleh umat Islam. Kepercayaan berkaitan dengan perkara sam’iyyah merangkumi perkaraperkara seperti berikut: HARI QIAMAT 2.Perkataan qiamat adalah diambil dari bahasa Arab iaitu al-Qiamah yang bererti berdiri atau berbangkit. Dalam ilmu Tauhid qiamat diertikan dengan kebangkitan semuladi alam baru setelah hancurnya alam semesta ini. Kebangkitan tersebut adalah bertujuanuntuk dikira segala amalan manusia di dunia ini dengan perkiraan yang sangat adil dariAllah. Di hari itu manusia akan dipisahkan kepada dua golongan, yang buruk akanmenerima sebesar-besar azab manakala golongan yang baik pula akan menerima nikmatkebahagian yang kekal abadi. Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 19

1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 PERCAYA KEPADA HARI QIAMAT 3.Mempercayai akan berlakunya qiamat adalah merupakan salah satu dari rukuniman yang termasuk di dalam mempercayai hari akhirat sebagaimana yang telahdijelaskan oleh al-Quran yang bermaksud: “Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat….”(Al-Baqarah:62) 4.Dari maksud hadith pula dijelaskan bahawa erti iman itu ialah mempercayaiAllah, malaikatNya dan rasulNya serta percaya pula dengan adanya kebangkitan di HariAkhirat. Termasuk juga dalam pengertian

Mereka berkata kepadanya “Apa kata engkau mengenailelaki ini iaitu Muhamad s. bahawa selepas seseorang manusia itumemasuki alam kubur ia akan di soal oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang amal danimannya.Dengan itu ia akan mendapat kebahagian di dalam kubur. syafaat nabi.(AlMukminum: 100) 6.a. maka datanglah duamalaikat menyuruh ia duduk.Kehidupan manusia di alam ini akan kekal sehingga hari kebangkitan. Alam yang memisahkan manusia di alam kubur. penyoalan di alam kubur.Sebagaimana yang telah dijelaskan. Bagi mereka yang baik Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 20 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 amalannya semasa di dunia akan mendapat balasan yang baik dan bagi mereka yangkurang baik perbuatannya semasa di dunia akan menerima azab. Mereka juga akan menghadapi soalan Munkar dan Nakir dan mereka juga akan menerima keazaban dan kebahagian kubur. Mengikut keterangan dari hadismengatakan. Bagi seorang beriman ia akan menjawab soalan itu dengan tepat dan jujur. dengan apa cara sekali pun kematiannya akanmenghadapi soalan Munkar dan Nakir.Kematian adalah titik yang memisahkah seseorang manusia dengan alam duniadan permulaan hidup di akhirat.hari akhirat ialah mempercayai kehidupan dialam barzakh. mizan serta sirat al-mustaqim. setelah diletakkan di dalam kubur dan ditinggalkan oleh orang-orang yangmenghantarnya kira-kira masih terdengar bunyi terompah mereka.Setiap manusia yang mati. pengadilan di Padang Mahsyar. Keadaan mereka ini telahdijelaskan oleh hadis daripada Abi Hatim bahawa apabila simati itu seorang .w” maka katanya “Aku bersaksi sesungguhnya ia adalahhamba Allah dan rasulNya” Maka kedua-dua malaikat itu berkata: “Lihatlah kepadatempat kediaman engkau di dalam neraka. SIKSAAN DAN KEBAHAGIAN KUBUR 8. Di alam ini mereka akan mengalami pengadilan peringkat pertama. SOALAN MUNKAR DAN NAKIR 7. ALAM BERZAKH 5. Mereka yang mati itu akan ditanya mengenaikepercayaannya terhadap Nabi Muhamad SAW. pembalasansyurga dan neraka terhadap iman dan amalan yang telah dilakukan oleh manusia semasahidupnya di dunia.Kehidupan mereka di alam ini secara ruh. sebagaimanafirman Allah yang bermaksud: “Dan dari hadapan mereka ada alam berzakh (ada dinding) sampaimereka dibangkitkan”. sekarang telah digantikan oleh Allah di dalamsyurga”.

silaturahim. ia dibakar menerusi sepasang selipar yang menyebabkanmenggelegak otaknya”(Hadis riwayat Muslim) DOSA DAN PAHALA 25. Keingkaran tersembunyi pula ialah keingkaran yang dilakukanoleh hati dengan melakukan sifat-sifat hasad dengki. Dalam istilah ilmu Tauhid ialah tempatmenerima azab sensara dari Tuhan. . lain-lain kebajikan yang merupakan sedekah. Keingkaran secara lahir ialahmeninggalkan suruhan-suruhan yang wajib seperti meninggalkan sembahyang.amal makruf.Bagi mereka yang berdosa mereka akan menerima azab dan siksaan yang pedihdari Allah di dalam neraka dan bagi mereka yang banyak melakukan amal baik dan pahala mereka akan beroleh nikmat di syurga. puasa. lalu dari kuburnya itu dibukakan sebuah pintu dan dari pintu itu ia dapat melihat syurga. riak dan sebagainya. Tempat menerima balasan azab dan siksaan dariTuhan yang akan diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang engkar kepada perintah Allah. Azab yang mereka terima adalah lebih pedih dan lebih dahsyatdaripada apa yang dirasai di dunia. Kuburnya disinariseakan-akan matahari terbit di dalamnya.26. sombong. puasa dikanannya. Sembahyang berdiri dekat kepalanya. maka semua amal ibadat dan kebajikannya akan datang kepadanya menemanidan menghiburkannya di alam kuburnya.a.zakat dan sebagainya.yang beriman.Manakala pahala pula merupakan imbuhan atau ganjaran yang baik akibat darimelakukan sesuatu perbuatan yang baik dan ia merupakan ganjaran Allah terhadaporang-orang yang taat mengerjakan perintahNya. nahi mungkar dan ihsannya berada dekat kakinya. Keingkaran ini kadang-kadang dilakukan secara lahir atau terang-terangan dan kadang-kadang secara tersembunyi.Dosa bermakna ganjaran keburukan yang akan diterima oleh orang-orang yangengkar perintah Allah. Dikatakan kepadanya itulah syurga yang telah Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 21 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Di dalamnya (syurga) terdapat perkara-perkara dan benda-benda yang tidak pernah dilihat oleh mata. zakat di kirinya.Neraka dalam bahasa Arab ialah ‘a n-Nar’. Sabda Rasulullah s. tidak pernah didengar oleh telinga dantidak pernah terlintas oleh hati manusia”(Hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah) NERAKA 24.27. Sesudah kedua malaikat bertanya kepadanyadan ia menjawab dengan benar.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seringan-ringan azab penduduk neraka ialah AbuTalib.

Tujuan ditimbang dengan amal mereka adalah untuk menampakkankepada manusia kadar tiap-tiap amalan secara terperinci dan adil. MIZAN 30. Ianya merupakan jambatan yang merintangi permukaan neraka menuju ke syurga.Ialah perhitungan dari amal-amal perbuatan yang akan dibalas dengan kebaikanatas perbuatan yang baik dan akan dibalas kejahatan atas perbuatan jahat.Kita wajib percaya bahawa ada titian yang bernama as-Sirat.Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 26 1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 TITIAN (AS-SIRAT) 28. Selain dari itu.Setiap hamba memiliki buku masing-masing yang tercatat di dalamnya amalan baik atau buruk samada yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak.000 pendakian dan 5.000 menurun dan 5. BUKU AMALAN 31.Setelah selesai urusan perkiraan barulah dilakukan timbangan terhadap segalaamalan manusia. Ianya pula sangat halus dan amat tajam serta amat licin sekali”.000 tahun perjalanan sebagai mana yang disebutkan oleh hadith olehal-Fudhail bin ‘Iyad. Panjangnya titiantersebut ialah 15. Untuk melaksanakantimbangan ini Tuhan telah mendirikan sebuah neraca penimbang yang dipanggil Mizan. HISAB 29.Allah juga telah berfirman dalam surah al-Buruj ayat 7-11 yang bermaksud: Pendidikan Islam Fardhu Ain Tahap 1 27 .000 tempatyang mendatar. katanya: “Disampaikan kepada kami bahawa titian itu panjangnya15000 tahun perjalanan padanya 5. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh AllahSWT dalam surah al-Zalzalah ayat 7-8.ianya merupakan pemberitahuan Allah kepada hambaNya tentang amal mereka dan apayang harus diterima oleh mereka tentang hasil amal tersebut. dari sekecil-kecilhinggalah sebesar-besar amal tersebut.

Maka amalan-amalan tersebut dicatatkan di dalam kitab masing-masing olehMalaikat Raqib dan Atid dan kemudiannya dibawa mengadap Allah SWT. .Sebagai kesimpulannya. Dan dia akan kembalikepada ahlinya dalam keadaan gembira. KESIMPULAN 33. maka dia akan diserudengan buruk”. beriman kepada perkara-perkara syami’yyat inimemerlukan tahap keimanan yang kukuh kerana ia membicarakan tentang perkara yangdi luar batas pemikiran manusia untuk mengkajinya dan di luar kemampuan manusiauntuk membuktikannya secara zahiriyah. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya di bahagian belakangnya.1E1 Mempelajari Konsep Sam’iyyat 1I3 “Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya. 32. maka diaakan dihisab dengan perhitungan yang mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful