P. 1
Panduan Guru BM SK Thn 4

Panduan Guru BM SK Thn 4

|Views: 34|Likes:
Published by taykhong

More info:

Published by: taykhong on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

2. 6. 4. 4. 2. 3. 4. 3. 5. 7. 23 58 88 114 132 C. 1. 8. 2. 3. iii . 7. B. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 169 185 187 188 189 190 191 163 164 165 1. 1. D. 5.KANDUNGAN A. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 3 4 5 5 6 6 11 13 1. 6. 2. 3. 5.

.

memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. vi .

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

memupuk sifat kepemimpinan. mengetengahkan bakat. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri. Pada asasnya. Selain itu. Selaras dengan perubahan tersebut. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa. pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara. dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Seterusnya. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. bahasa perpaduan negara. Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi. 3 . Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. bahasa rasmi. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran. Seiringan dengan itu. bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah.

berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. 4 . Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Kemanusiaan. iaitu Komunikasi. dan Keterampilan Diri. Sikap dan Nilai. Literasi Sains dan Teknologi. Kerohanian.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang. kreatif dan inovatif. Fizikal dan Estetika. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis.

mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. 5 . xiii. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. ilmu. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. xiv.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. x. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. pesanan dan pertanyaan dengan betul. memperoleh pengetahuan. dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. v. frasa dan ayat dengan betul. vi. membaca pelbagai perkataan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1. memahami. 2. memahami perkataan. iii. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. membaca. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar. vii. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. iv. mendengar. xii. xi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. mendengar. viii. mendengar. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. perkataan. ii. kemahiran. ix. mengecam. maklumat. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul.

xxi. Ini bermakna konsep kembali kepada asas ( back to basic) diberi penekanan yang khusus. membaca dan menulis. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4. xvii. bersikap positif. dan xxii. Pada Tahap 1.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6 . menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. 3. 4. menghayati dan mengamalkan nilai murni. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. menulis imlak dengan tepat.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. frasa dan ayat dengan betul. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. membina dan menulis perkataan.0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. xvi. Pada Tahap 2 pula. pembacaan dan penulisan. manakala melalui kemahiran membaca. xviii. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. bertutur. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. xix. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. xx.

Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. 4. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. serta dapat memberikan respons. nilai murni. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. kemahiran dan nilai. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.3. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Modul Membaca. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. 4. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran 7 . Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. kemahiran. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Modul Menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa.3. kemahiran bertutur.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid. 4. pendapat. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur.

keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.3. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. 1. kosa kata dan peribahasa. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis. bentuk dan golongan kata. 4. sistem ejaan. Bentuk kata pula ialah unit 8 . Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. Di samping itu.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. . puisi dan grafik. jeda.3. 4. Melalui pembelajaran modul ini.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. sebutan dan intonasi. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. 4. serta tulisan yang jelas dan kemas. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa. intonasi.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis.3. 4. tanda baca dan ejaan yang betul. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. dan kelancaran yang betul.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. 4. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca.4.

proses pengguguran iii. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu. Golongan kata terdiri daripada: i. ayat tanya. ayat perintah dan ayat seruan. kata tunggal ii.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. kata asli bahasa Melayu ii. pengimbuhan ii. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. pemajmukan dan penggandaan. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. iaitu susunan biasa dan songsang. kata pinjaman bahasa Melayu b. kata majmuk c.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. Bentuk kata terdiri daripada: i. b. Susunan ayat. kata ganda iv. Proses ayat terbitan: i. c. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses pembentukan kata meliputi: i. frasa. proses penyusunan semula iv. Unsur utama yang terdiri daripada kata. kata adjektif iv. d. kata kerja iii. penggandaan iii. proses peluasan 9 . kata tugas 1. a. klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. ayat tunggal iii. kata nama ii. proses penggantian ii. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Hal ini bermakna. kata terbitan iii. d. struktur dan binaan ayat. e.

4. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. ayat aktif vii. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ejaan kata pinjaman iii. koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. ayat penyata ii. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. perumpamaan. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4. ayat tanya iii.4. Pola keselarasan huruf vokal ii. a. 4. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. bidalan. pepatah. ayat perintah iv. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat pasif 4. 10 . Misalnya. ayat seruan v.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. ayat terbalik atau songsang vi.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda.4. keperibadian. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. b. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku.4. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.

2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar. Selain itu.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11 .1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia. contohnya ilmu dalam bidang sains. kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. 5. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5. 5. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. kemahiran bertutur.

Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. cinta akan bahasa dan bangsa. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. 5. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi. 5. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. pendekatan atau tindakan baharu. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. Selain itu. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12 . 5.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. aktiviti dan bahan atau prasarana. 5. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. 5. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. serta kreatif dalam konteks tertentu.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri.

Kemahiran dapat digabungjalinkan. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. penilaian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. Selain itu. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. 5. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. penyerapan. sama ada kemahiran mendengar. Melalui proses ini. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. pemulihan dan pengayaan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. 6. bertutur. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan.1 Prinsip 5P 6. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. 13 . Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. unsur ilmu.

dan amalan gaya hidup sihat. 6. 14 . pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. carta. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Bahan bacaan tambahan. bahan maujud. Di samping itu. hal persendirian dan isu kemasyarakatan. bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. kad. Bagi tujuan ini. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. hormat-menghormati.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. menghargai warisan. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Oleh itu. murid dapat membina keyakinan berbahasa. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. keupayaan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. mental dan sosial. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. alat permainan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. 6. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bekerjasama dan bertanggungjawab. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

6.4

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

15

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.1

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.

6.4.2

Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa

6.4.3

Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.

6.4.4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

6.4.5

Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.

6.4.6

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

16

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

17

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.5

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

18

BAHAGIAN 2
CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.4 1. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.2 1.4. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Mendengar. memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.5.3. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.2 1.2 22 . Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.7.1 1. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat.2 1.3 1.6.3 1. Mendengar.1 1.4.2 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1. 1.6.3.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.1 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.4.4.3.6 Mendengar. Mendengar.1 1. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. 23 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1.

memudaratkan. Bekerjasama. Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan. petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24 . mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik. Toleransi. sosial. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Faedah Bersukan 1. Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. terjebak Slaid ‘power point’. toleransi. Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala. ii.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik Lampiran 2(i). 2. berpasangan atau berkumpulan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN PENGISIAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CATATAN Bersoal jawab 1. 3. Murid membaca teks secara individu. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Lampiran 2(ii) BCB : Bcaan Mekanis 25 . Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Membaca dan berbincang 1. 3. Ilmu : PJK Nilai : Mementingkan kesihatan EMK : TMK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu : Celik Kewangan. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati. Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal 2. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut.

Murid berbincang tentang gambar yang diberi. Nilai : Bekerjasama KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyampaikan pendapat 1. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 . TKP : Lampiran 3 Interpersonal Penilaian 1. 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. 2. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut. 3.

Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI soalan yang diberi. Lampiran 6 27 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.

28 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar.

squash. bertolak ansur. mencuri. di negara kita. Malah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Lantaran itu. Justeru. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. dan semangat toleransi. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Di samping itu. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Kesimpulannya. Dengan bersukan. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. 29 . dan menagih dadah. berjalan kaki. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. badminton. kita akan hidup sihat dan sejahtera. Walau bagaimanapun. Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Jika kita tidak bersukan. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. dan sebagainya. kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. bola sepak. renang. berjoging. Bersukan ada pelbagai jenis. menerusi kegiatan sukan juga. sabar. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan.

Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4. Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2. 1. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis.

Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Walau bagaimanapun. Di samping itu. Jika kita tidak bersukan. Bersukan ada pelbagai jenis. skuasy. dan sebagainya. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. dan semangat toleransi. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. di negara kita. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. menerusi kegiatan sukan juga. berjalan kaki. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan. Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. bertolak ansur. renang. Justeru. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. sabar. dan menagih dadah. badminton. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. mencuri. Malah. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. Lantaran itu. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. KUMPULAN 4 31 . berjoging. bola sepak.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. 2. Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33 . Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Nama permainan yang disukai / dipilih. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi.

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan.

3 Mendengar. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. mencatat nota. Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK. Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan. kad pesanan. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.3. Simpanan KB : Menjana Idea. ii. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Banjir 1. mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kad gambar. Patuh. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. Ilmu : Kajian Tempatan. pita rakaman dan lembaran kerja Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman 35 . murid dapat: i. Pada akhir pengajaran.

5. Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir.penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti. terpaksa meminjam jika tiada simpanan TKP : Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1.. Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea Interpersonal 2.rumah dan bangunan telah ditenggelami air . kerugian . Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut.murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan .. BCB : mendengar dengan teliti. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. . Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat. Lampiran 2 3. BBB : Radio Nilai : Patuh EMK : TMK 2. mencatat nota 4. 36 .murid menyatakan kesan banjir .

Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti 2. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. BCB : Mengingat TKP : Interpersonal Lampiran 3 3. Penilaian 1. Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. 4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37 . Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. 5.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas. KB .menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar. 39 .

Awas. Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat. 40 . Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Setakat ini. beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’. banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. 41 . Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1. 3. 2. 42 . 4.

........................................... Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.... 2.................. ............................................ .......................................................................................................... .................................... 43 ............................................................................................................Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul............... ................................................ Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah......................................................................................................... 3............ . Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku............................................................................................................................................................ 1......................... ............................................... Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah.............. 4...................................................................................................... ............................. .......................................................................................................................

44 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas.

berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi Petikan. Hormat-menghormati. kad gambar. Berjimat cermat EMK : TMK PENGISIAN KURIKULUM KB Simpanan dan Pelaburan Kreativiti dan Inovasi : Menghubung Kait.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Budi Bahasa Amalan Kita 1. 45 . lembaran kerja. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa. murid dapat: OBJEKTIF i. video. Pada akhir pengajaran.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menghormati KP : Verbal Linguistik Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan. 46 . Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut. Berlakon 1. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. EMK : TMK 3. EMK: Kreativiti dan inovasi 3. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait Lampiran 1 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bersoal jawab 1.

Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat Elemen : Simpanan dan Pelaburan EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan Lampiran 2 Kad Situasi Pemulihan 1. 3. 2. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Lampiran 4 47 . Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Dialog contoh : Puan Yati : Encik. Penilaian 1.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48 . 2. Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila.

youtube. Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.com/watch 49 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan.

Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) Haji Salleh.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Arahan: Lakonkan watak Amin. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Ah Chin. Arahan: Lakonkan watak Rosni. Gunakan gelaran yang 50 . sesuai. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Ravi. Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Mereka berjumpa Haji Saleh. Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai.

Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Encik Zamri. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Gelaran: Encik Zaki. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. 52 .

Sila duduk. Tuan Haji. silakan encik. 53 . (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi. Encik Hairi. Apa yang boleh saya bantu? : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? : Boleh. Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Guru Besar : Selamat pagi.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. encik. tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Encik Hairi Puan Julia Encik Hairi Puan Julia : Selamat pagi. Encik Hairi : Terima kasih. Guru Besar : Sama-sama. : Selamat pagi. puan. Encik.

Kemudian.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar. lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai. 54 .

1. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55 .

Di samping itu.6 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.1 56 . Membaca. 2.3 2. jeda. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 2. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. intonasi. dan kelancaran yang betul.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan. yang sesuai bagi memupuk 2. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2.5 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca.3.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

4. 2. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.4.3 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca.Kemahiran Membaca Tahun 4 2.6.5.1 2.6. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.5. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.3. Membaca.2 2.3 2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.2 57 .1 2.2 2. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.4.1 2.5.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. 58 .Kemahiran Membaca Tahun 4 2. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Demam Denggi Wabak Membunuh

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.

Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca.

59

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2

2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan.

Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Murid menyusun pernyataan EMK : Kreativiti dan Inovasi Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. KB : Menyusun Atur BCB : Mencatat

60

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti Lampiran 5

61

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami teks di bawah.

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran.

Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”.

62

Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan.

Lampiran 3 Penilaian Kitaran Hidup Nyamuk 64 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.

telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. Empat peringkat itu ialah telur.Selepas menghisap darah. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan. Larva . Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa.Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. Pupa tidak makan.Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air. larva. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit. 65 . Pupa . pupa dan nyamuk dewasa. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. Telur . Nyamuk . Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk. bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon.Dalam masa seminggu.

2. 5. 4. 66 . 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. 3. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak.

Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67 . Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. membaca dialog secara mekanis dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 68 . slaid ‘power point’ Murid dapat membaca dialog dengan lancar. lembaran kerja. Interpersonal : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam. Bekerjasama. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya.3. Pengurusan wang. ii. memotog.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan. persimpangan Petikan dialog. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Berhemah EMK : TMK KB TKP BCB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI : Menjana Idea : Verbal Linguistik.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Sikap Pemandu 2. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. kecuaian.

Guru memaparkan slaid tentang dialog. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 2. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. Berhemah BCB . Guru dan murid berbual tentang petikan : . 4. Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. Mencari makna perkataan 1. Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog.sikap pemandu . Membaca dialog 1. 2.kos rawatan .kos membaiki kenderaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh. 69 .Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. KB : Menganalisis Lampiran 1 2. Murid membaca dialog secara kelas.Bacaan Mekanis 3.

Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1. Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 4 70 . Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Penilaian 1.

betul! Berani sungguh dia. Amir. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya. Setiap hari. Hakim : Ya. 71 .hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Adli. Antaranya. Hakim.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. Sikap Pemandu Amir : Eh. Hakim : Betul kata awak. ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Hakim. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak . Kita sepatutnya bersikap berhati. selain itu. Ini soal keselamatan . Amir : Ya. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri. Hakim : Ya. Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. lihat tu! Berani sungguh pemuda itu.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kamil Muthu Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu.Jumpa lagi esok di sekolah. : Oh. apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. Dia dihantar ke hospital besar. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. saya setuju dengan pendapat awak. Ah Meng dan Kamil? Semalam. janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku. Muthu : Kamu hendak tahu. 72 . Bak kata pepatah. Selain itu. : Awak sebut perkataan bubur. Tetapi pada pendapat awaklah. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. berhati-hati menunggang basikal tu. saya terus berasa lapar. keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Ah Meng : Ayuh. ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? : Pemandu kereta itu cedera parah. Mari kita Kamil balik. Muthu : Betul tu Ah Meng. Muthu : Ya. saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita.

ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan. Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah.Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek. 73 . Oh. Nanti lambat pula kita tiba. Breknya tidak berfungsi. basikal saya rosak. Awak telah melakukan tindakan yang bijak.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah. Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya. 74 . Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik.

75 .Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH . . .

ii. Prihatin : TMK : Verbal Linguistik. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul. radio. lembaran kerja Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDAR PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Hidup Berjiran 2. Mengecam : Bacaan Intensif Elemen : Pendidikan Sivik.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Kinestatik : Menjana Idea. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. : Bekerjasama. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. REFLEKSI 76 . Celik Kewangan Nilai PENGISIAN KURIKULUM EMK TKP KB BCB Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi Lampiran.

Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. 3. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Murid membaca frasa yang telah dibina. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. 3. 4. Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. 4. Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. Membaca mekanis 1. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bermain permainan “Susun Suai” 1. Bermain permainan “ Kotak 77 .

Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Beracun” 1. 6. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. 5. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Dunia Muzik Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK TKP : Kinestetik Lampiran 2 2. 3. Apabila muzik dimainkan. Guru dan murid berbincang 78 . Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. 3. Setiap murid diberi lembaran kerja. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu. guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. 4. Ilmu : Celik Kewangan 4. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79 .

Pada suatu hari. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Selepas pulang dari tempat kerja. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. 80 . Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Kini. dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. bahagian dapur rumahnya terbakar. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah. Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya.

Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan Apitan 81 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun.

Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Pada suatu hari. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. 82 . Semenjak kejadian itu. seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A.

perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi.

seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. 84 . Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Pada suatu hari. Semenjak kejadian itu. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B.

Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. Oleh itu. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Lampiran 5 Pengayaan Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Di samping itu.agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita.Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. 85 . pendidikan.

7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2. frasa dan ayat dengan betul.1 3. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. ditonton atau dibaca dengan betul. serta tulisan yang jelas dan kemas.2. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.3 3. perkataan. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. tanda baca dan ejaan yang betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Menulis imlak dengan tepat. tentang sesuatu perkara dengan 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun.5 3.7 3.8 3. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.2 Asas menulis dengan cara yang betul. 86 .6 3.4 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 3. Menulis huruf. Membina dan menulis perkataan. suku kata. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.9 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6 3. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis.

3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.7.7.2 3. tanda baca. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. Menghasilkan rangka pendahuluan. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.1 3. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.4 3.2 3.3. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar.4.8.2 3.1 3. Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.2 3. 87 .3.1 . Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat.1 3.5.9.2 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.Kemahiran Menulis Tahun 4 3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. imbuhan dan struktur ayat. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.6. penggunaan kata.4.6.

Kemahiran Menulis Tahun 4 3. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 88 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.

Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat. Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Peka. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. prarawatan Lampiran petikan.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. paramedik.4. REFLEKSI 89 . menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea. lembaran kerja Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Klinik 1Malaysia Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3. OBJEKTIF Ilmu : Pendidikan Kesihatan.

Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. 5. 3. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. 2. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru. 1. 4.Insuran Hayat . .Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis. Nilai : Prihatin KB : Mengecam 90 . Guru bersoal jawab tentang petikan. Ilmu : PK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Bekerjasama Ilmu : Celik Kewangan Berbincang 1. 2.Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan.

Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Mengimlak 1. Lampiran 5 91 . Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru 2. 3. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. Penilaian 1. Lampiran 4 Pengayaan 1. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Nilai : Jujur Lampiran 2 Pemulihan 1.

Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia. batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. 92 .00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Dr. Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik. Antara sakit yang dirawat ialah demam.00 pagi hinggga 10. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10. Kuala Lumpur. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik.

8. 9. 6. 4. 10. 5. 12. 93 . 7. 2.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 11. 1. 3.

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid. 2. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. 1. 94 . Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih. 4. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal. 5. 3. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu.

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman.

Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid. 96 .

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Menghubung Kait. Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. lembaran kerja. menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi Ilmu : PKJR. berwaspada Gambar. bergerak. Berwaspada.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Aku Sebatang Lampu Isyarat 3. lancar. Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. REFLEKSI 97 .7. fungsi. CD PKJR Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi.

3.lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk ‘Aku Sebatang Lampu Isyarat’.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mencatat maklumat penting 1.kesan tidak mematuhi peraturan Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada. Membina peta minda 1.warna . Murid menyatakan maklumat – maklumat yang telah dicatat. .fungsi . . Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting. Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan. Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya.apa yang berlaku . Patuh KB : Menjana Idea CD PKJR 2.apa yang dilihat . Penilaian 1.bentuk . Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung . Nilai : Prihatin BCB : Mencatat Nota Lampiran 1 2.

KB : Menjana Idea Lampiran 3 99 . PENGISIAN KURIKULUM Inovasi CATATAN Kait Pemulihan 1. KB : Menyusun Atur Lampiran 2 Pengayaan 1. Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda.

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi. Aku Sebatang Lampu Isyarat 100 .

........ Sebaik sahaja aku berwarna merah.................................................... ............................................................................................................................... ........................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar. Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau.................. ..................................................................... semua kenderaan mesti berhenti......................................................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Pemulihan Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap......................................... ................................. ............................................ Nama aku lampu isyarat.................................................................................................... ............................ merah dan hijau......................................... ............. Apabila aku berwarna kuning............... 101 ................................................................................................................................................................................................................................................. Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk...................................................................................................................... .................. ....... Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini.................................................................... Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning.................................................................................................. ..................... ............................. kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti............................... ................................................................................................................................................

102 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Pengayaan Bina lima ayat berdasarkan gambar.

lembaran kerja Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul. benda maujud. mengeratkan. Prihatin. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Sivik. Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kosa kata : Ceria.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Cerianya Tamanku 3.3. 103 . OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. silaturahim. Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. murid dapat: i. ii. dipangkas LCD. Kebersihan.

pemadam dan bakul sampah. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 EMK: TMK Lampiran 1 . 4.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. 3. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. 2. Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. 3. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Media: Bahan Maujud Ilmu :Celik Kewangan Membina dan menulis jawapan 1. 2. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong.

KB : Mengecam Lampiran 3 Pemulihan 1. Lampiran 2 Penilaian 1. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI berdasarkan petikan yang dibaca. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina dan menulis ayat gramatis 1. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. BCB : Bacaan Mentalis Lampiran 5 105 .

106 . kuihmuih dan air sirap. pongkes dan pencakar. baldi. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. penyapu lidi. Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas. penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. Antara alatan yang digunakan ialah penyapu. penyapu longkang. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria. kereta sorong. Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut. Mereka menyediakan nasi lemak. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing. parang. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan.

................................................................................... Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan ...............................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 A................................................................. 107 .............................. ..................................................... .......... 3... Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti ............................................ 1...... Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan .................. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan..... 5.......................................................................................................................................................................................................................... 4............................................................. 2............................................................................................................................................................................................... Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ............................... .................................................... ......................................................................................................................... Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan ‘Cerianya Tamanku’........................ ...........................................................................................

.............................................................................................. Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ...................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 6........ ..................................................................................................................................... Di manakah nyamuk aedes suka membiak? .................................. Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? .............. Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? ................................................................... 1................ 3.............Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Jawab soalan berdasarkan petikan............................. ......................................... Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ...................................................................................... ........ 108 .................................................................................................................................... ................................................................. Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ............... 2...................................................................................................................... 5........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................. 4...........................................................................................................

............. Apakah yang mereka cuci? Mereka ............ 109 ........ Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ....................... dahan-dahan yang dipangkas............................... 4....................... 5. 3.....Kemahiran Menulis Tahun 4 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul....................... bertelur di dalam air bertakung...................... aedes menarik mencuci Lampiran 4 Pemulihan mengadakan ceria 1............ longkang yang tersumbat............. 2.. .. Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk .... Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah ....................... gotong-royong membersihkan taman perumahan.... Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan ....

110 . Semasa gotong-royong ini. memotong rumput dan sebagainya. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah.00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Sebelum bersurai. ibu bapa dan penduduk kampung. Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. membersihkan longkang. menanam pokok bunga. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan fahami petikan berikut. Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah. Aktiviti ini bermula pada pukul 8. semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria. mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah. semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin. sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. membaiki perabot yang rosak.

......Kemahiran Menulis Tahun 4 Jawab soalan berdasarkan petikan................................................................................................................................................................. 4........................................................................................................................................... ....................... 111 ......................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? ........................................................................... 1....................... Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? ................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 3........................ Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? ..... 2............................................. .................................................................................... Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? ........................................................................................................................................................................................................ .................

separa terkawal dan 4.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.1 4. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. 4.2.1 . Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2. kreatif 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa.1 4.1.2 4.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4. Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.1. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. 112 4.3.

4. Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.3.2 113 .2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.1 4.4.4.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum. 114 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.

2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.4. sejahtera dan bersua Bahan edaran Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Hidup Bebas Tanpa Dadah 4. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. hina. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai. Sivik Nilai : Kasih Sayang. REFLEKSI 115 . ii. Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kosa kata : Menghayalkan. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur.

Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai. Murid secara individu. Menghargai EMK : Kreativiti dan Inovasi TKP – Verbal Linguistik . 1.Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang Ilmu : Sivik KB : Menjana Idea Lampiran 2 Membina sajak secara terkawal. Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina.Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut . 3. . 2. Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak. . Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar. Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Berbincang 1. berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116 Nilai : Kasih Sayang.Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar 1.

3. EMK : Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 117 . 2. Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 AKTIVITI sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri.

Oleh itu. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar dan baca sajak di bawah SAJAK: JAUHI DADAH Dadah. wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. ibu dan keluarga. 118 .

ibu dan keluarga. Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. SAJAK: ANTI DADAH Dadah. 119 .Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai.

................................... ................................ Oleh itu wahai .......... kehidupan manusia ........kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan .................................. kehidupan manusia Manusia akan ............................................... .dadah dari ............dengannya ............... 120 ................................ akan diri mereka Lupa akan ayah..........kita Katakan tidak jika .......Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai..... ibu dan keluarga....najis yang ............................ semua ...................................................................................... SAJAK: ANTI DADAH Dadah............................

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. engkau hina merosakkan mengkhayalkan kawanku jauhi kehidupan bersua sejahtera __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 121 . 2. 3. 6. 7. 5. 4. 8. 9. 1.

pengawasan. Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok.2. borang penilaian Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis REFLEKSI 122 . ii. menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita. Pada akhir pengajaran. berenang Petikan cerita. Ilmu : Pendidikan Sivik.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. murid dapat: OBJEKTIF i. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur. Celik Kewangan NilaI : Patuh. patung boneka.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Tragedi di Sungai 4.

Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. 3. Bercerita secara didik hibur 1. bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. Murid diberi petikan cerita. intonasi dan cara yang sesuai. 2. 3. Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Penilaian 1. Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. intonasi.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Membaca dan berbincang 1. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Nilai : Berwaspada. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan. 2. EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 2 123 . 2. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran L i 1 Baca dan ceritakan petikan di bawah. Hakim berjalan di tepi sebatang sungai.” ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital. mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok. Siva dan Ai Ling. Lain kali. Seronok mandi di sini. Aminah terus menjerit meminta tolong. 124 . pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas. Marilah kakak.” “Terima kasih. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. kakak. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya “Hakim. di situ telah ditulis dilarang mandi. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. “Tolong! Tolong! Tolong!” jerit Hakim. “Jadikan ini pengajaran kepada kamu.” nasihat Aminah kepada adiknya.” Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu.” kata Hakim. Tanpa disedari. ibu dan kakak Hakim tiba. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah. “Kakak.” Sejurus selepas itu. Setelah penat berjalan. Pada suatu hari. "Jangan Hakim. Aisyah. ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita. kakakkan ada. “Eh. "Ah. Aisyah. marilah mandi. Hakim terus dibawa ke hospital. Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai.” kata Aminah. saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu. kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri. Aminah dan adiknya.” kata Hakim. “Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu. Tanpa membuang masa. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Buat boneka dengan menggunakan kertas Lampiran 2 Boneka Contoh AMINAH HAKIM 125 .

B.C) 126 .Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Borang Penilaian NAMA MURID SEBUTAN (A.B.C) GAYA PENCERITAAN (A.

menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. damai. lirik lagu. berbudi. murid dapat: OBJEKTIF i. Celik Kewangan : Disiplin. tatatertib. : Dunia Muzik. semarakkan Video.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Damai 4. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik. Pada akhir pengajaran. menyebut lirik lagu “Damai” dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis Kosa Kata : Terjebak.1. Kerjasama. Berjimat-cermat ii. prinsip. alatan muzik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. REFLEKSI 127 .

2. murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu. 3. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik Berbincang 1. Murid menyanyi sambil membuat gerakan. Murid mendengar lagu yang dirakam.menambah sumber kewangan . Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar dan menyebut lirik 1. Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas. . 2. Patuh EMK : TMK BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyanyi 1. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi.menabung Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat 128 . Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin. Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Secara kumpulan. 2.

akan bercantum jua Lupakan hal semalam. pilih kawan-kawan Amalan yang baik. ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam. kita berbahasa Naik kereta api. kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah. esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan. tiang agama Ingat masa depan. untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x) x Melodi : Upin & Ipin – Pengembaraan 129 . senang cari makan Hidup berdikari. turun padang tembak Kalau tak hati-hati. buat amal bakti Solat jangan lupa. tak perlu dibaja Orang berbudi. kalah jangan kesal Masa masih muda.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini. jangan rasa mudah Menang bukan kekal. tenaga pun ada Hidup ada prinsip. DAMAI Tanam-tanam ubi.

1 5. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata. Oleh itu.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. membaca atau menulis.1. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5. tunjuk dengan betul mengikut 5.1. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4 5.2 5.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5. Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks. pembentukan kata dan pembinaan ayat.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 130 .3 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. 5. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. -kan.1.1 5.1 5.2 5. 5. Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.2. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. -i. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.1. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.2. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.3.2.3 5. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an.7 5.2 131 . Memahami dan menggunakan kata bantu. imbuhan apitan pada kata kerja.

guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 132 . semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar.

4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis. benda maujud Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul. 133 . ii. Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata kerja pasif Lembaran kerja. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Amalan Pemakanan Seimbang 5. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul.1.

Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif.Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Ilmu : Celik Kewangan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1 Membaca teks dan berbincang 1. Lampiran 3 134 . Penilaian 1. 3. Guru dan murid berbincang tentang teks. 2. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif. Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual 1. EMK : Kreatif dan Inovatif Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam 4.Kepentingan makanan seimbang . Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya .

Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI Pemulihan 1. Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Lampiran 5 135 .

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan nasi buah limau telur roti susu sayur kacang 136 .

Zat makanan yang utama seperti karbohidrat. Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri. vitamin. Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. Kesihatan diri amatlah penting. protein. terima kasih. lemak dan mineral. apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari. “Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan”.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Baca teks syarahan di bawah. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. kita akan mudah mendapat penyakit. Sekiranya kesihatan tidak dijaga. Sekian. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. 137 .

Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya. 2.…… 5. …………………………………………………………………………………. Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura.. 3. 138 . ……………………………………………………………………………… 8.……… 7. Pak Sawardi menangkap ikan di laut. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita. ………………………………………………………………………. Lampiran 4 Penilaian 1. Wahidah mencuci pinggan di dapur.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif. ………………………………………………………………………………. Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga.…………………………………………………………………………….. Tun Dr. ………………………………………………………………………………… 6. Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran. .… 4. Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif. KATA KERJA AKTIF Memancing KATA KERJA PASIF Memasak Menghidang Menggoreng Merebus Menutup Menjaga Menghindari 139 .

................................................................................................................................ dimasukkan diberi dinasihatkan dilarang ditemani diserang dibenarkan Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang...................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. .................................................................................. .............................................................Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi................. .............................................................................................................................................. Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria............................ 140 ....................................................... ........... ......................................... .......................................................................... Dua orang lagi telah ................................................................. ................................................... . .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. senarai semak Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. Poster. Menyusun Atur SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Ayat aktif. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster Ilmu : PKJR. REFLEKSI 141 . Membanding Beza. ayat pasif. OBJEKTIF ii. Mengelas. Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. keratan akhbar.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Keselamatan di Jalan raya 5. lembaran kerja. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. Pada akhir pengajaran murid dapat: i.

Mengelas 142 . Lampiran 2(i) . Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan . KB : Menjana Idea Lampiran 1 ‘Dengar dan Catat’ 1. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. 2(ii) KB . Murid membaca ayat aktif yang dibina. CATATAN Ilmu : PKJR Nilai : Berhati-hati KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membina ayat 1. 2. Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan. Guru menerangkan tentang ayat pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Bersoal jawab 1. 3. Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia. Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut. 4. Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. 2. 2.

KB : Membanding Beza Lampiran 5(i). Guru mengedarkan satu keratan akhbar. Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. 5(ii) 143 . Lampiran 3 Pemulihan 1. KB : Menyusun Atur Lampiran 4 Pengayaan 1. 2. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi. 3. Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini. 144 .

145 . Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. 3. 5. Kakak membelikan ibu seutas rantai. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya. 4. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya. 2. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini. 1. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu. 6.

SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif. Ayat Aktif Pasif 1 2 3 4 5 6 146 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah.

Ayat aktif Ayat pasif : Awak mesti menyerahkan surat itu. : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Kami sudah menyusun jadual itu. Ayat aktif Ayat pasif : Saya mencuci kasut sekolah. Ayat aktif Ayat pasif : Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. 147 . : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . : _____________________________________________ .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini. : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Saya akan memetik bunga itu.

5. disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ . 2. 6. dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ . tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ . oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ . jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ . 3. 148 . 1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap. 4. ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________.

Kemudian. Sharifah binti Yusoff. Ketika kejadian tersebut berlaku. 38 tahun. cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. Ibu mangsa. garisi ayat aktif dan ayat pasif. beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar. kereta mangsa dipandu dengan laju. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik. 36 tahun. Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. Mangsa Azmi bin Daman. mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. memandu kereta itu dengan laju. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. 149 . Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya. PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG. Rakannya Mahadzir bin Salleh. 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis. Difahamkan. 13 Mac– Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik.

.. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. 2... …………………………………………………………………………………………. Ayat Pasif 1. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………....Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul. .... …………………………………………………………………………………………………….. 2.. 150 150 . ……………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………. 3.. Ayat Aktif 1.. ……………………………………………………………………………………………………. 3.. ... .. …………………………………………………………………………………………………… ...... ……………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………… .

Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Kebakaran 5. ketika. agar. OBJEKTIF ii. peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP KB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Interpersonel : Menjana Idea Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana. menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks. melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. manakala. REFLEKSI 151 . lembaran kerja. supaya Petikan berita.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. andai kata. Ilmu : Sivik. Celik Kewangan Nila : Berhati-hati. Pada akhir pengajaran murid dapat: i.1. kad perkataan Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul.

Menyenaraikan kata hubung 1. 4. 3.Interpersonel Lampiran 1 2. Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Sivik Nilai : peka KB : menjana idea Lampiran 1 2. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan. Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana. 152 . 3. KP . Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan.

Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. Menyusun perkataan 1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina ayat 1. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. Penilaian 1. 3. 153 KB : Mengecam Lampiran 3 . Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. 4. EMK : Kreativiti dan Inovasi KB – Menyusun Atur Kad Perkataan 2. Lampiran 2 Pemulihan 1. Nilai : Bekerjasama KB – Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan 2.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi. Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. 2. KB : Mengecam Menjana Idea Lampiran 4 154 .

Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek. 155 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah. 18 September – Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk. Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH. Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut. Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat.

1. bahawa memberitahu Azri sihat tidak dia saya 3. berbunyi apabila Loceng itu saya menekannya 4. panas kerana ke sekolah demam tidak Dia 2.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret. berdoa dan agar sihat Ramlah anaknya cergas 156 . awal tidak bas supaya Bangunlah ketinggalan 5.

5. 3. Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. 2. Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi. Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya. 157 . sementara bahawa supaya kerana ketika 1. Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis. 4. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur.

5. Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu. 6.pukang apabila dikejar oleh anjing. 2. Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar. Azim berlari lintang. Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah. 3. 1. 158 . Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah . 4. Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat.

x Kita harus cepat bertindak andai kata …………………………………………….Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 159 . Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran. x Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika ………………………………………………………………………………………… x Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar ………………………………………………………………………………………… x Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya …………………. x Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana ………………………………………………………………………………………….

.

BAHAGIAN 3
PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

HARI 4

HARI 5

Tema : KESIHATAN

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1

Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks.

163

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema : KESELAMATAN Tajuk :

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

2

Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

164

2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku.1. 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 2.4. 5.3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 165 .PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Tema : KEMASYARAKATAN 3 Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran 1.2.3.1.

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169 barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak .

berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170 berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta .

berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman) bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171 budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek .

compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi Dd dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Ee edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172 gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf .

golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak Jj jaguh 173 jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar .

kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174 kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal .

kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175 lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara .

marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176 membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja .

memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177 mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan .

mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178 meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti .

menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179 Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif .

pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180 penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu .

peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181 renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham .

salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182 sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan .

tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183 terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai .

tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara Vv varnis virus Ww waja waras warta wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur 184 .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Simpulan Bahasa Ada gaya Ada jalan Ayam tambatan Bahasa istana Bahasa pasar Berat sebelah Beri muka Buah hati Campur tangan Cari jalan Dalam tangan Darah daging Durian runtuh Harga diri Ikat perut Isi hati Jejak langkah Juling air Lepas tangan Makna Ada ciri–ciri yang memperlihatkan kebolehannya Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan Ragam bahasa istana Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya Tidak adil Memanjakan secara berlebihan Kekasih. orang yang dicintai Terlibat dalam urusan orang lain Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara Sesuatu yang pasti akan dimiliki Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka Maruah. Kehormatan diri Mengurangkan makan kerana kemiskinan Perasaan atau apa-apa yang terfikir Mencontohi perbuatan seseorang Juling sedikit Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185 .

Nazak Mendengar dengan teliti Pura-pura tidak mendengar Mati Kecewa kerana harapan tidak tercapai Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa Orang yang lekas marah Hasil usaha sendiri Bintik hitam pada pakaian atau badan 186 .Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Simpulan Bahasa Makan hati Naik angin. naik darah Nyawa-nyawa ikan Pasang telinga Pekak badak Putih tulang Putih mata Serkap jarang Telinga nipis Titik peluh Tahi lalat Makna Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri Terlalu marah Hampir-hampir mati.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perumpamaan Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai bulan jatuh ke riba Bagai dihiris sembilu Bagai duri dalam daging Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai mencurah air di daun keladi Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor Bagai tikus membaiki labu Bagai melepaskan anjing tersepit Seperti cincin dengan permata Seperti kaca jatuh ke batu Seperti kacang lupakan kulit Seperti kera dapat bunga Seperti pinang dibelah dua Seperti rusa masuk kampung Makna Cinta tidak berbalas Mendapat untung yang besar Sangat sedih Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok Terlepas daripada kesengsaraan Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang Memelihara anak dengan penuh kasih sayang Orang yang suka bercakap banyak Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa Jodoh yang sesuai benar Hati yang hancur kerana amat berduka cita Orang yang tidak tahu mengenang budi Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan Sama cantik dan sama padan Tercengang kehairanan 187 .

Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. Nasi sudah menjadi bubur 3 Ukur baju di badan sendiri Sediakan payung sebelum hujan Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri 4 5 188 . Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan.Bil 1 2 Bidalan Indah khabar dari rupa Makna Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali. Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana.

Berani kerana berada dipihak yang benar. 2 Hendak seribu daya. maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Peribahasa Sekolah Menengah – Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Bergambar. 2. Rujukan: 1.– Asraf. Sebaliknya jika hati tidak mahu. tak hendak seribu dalih. takut kerana salah. Sunah Adam (Sasbadi) 189 . Rosnita Abdullah.Bil Pepatah Makna 1 Berani kerana benar. Kalau ada kemahuan. maka ada jalan untuk melakukannya.

Ilmu pengetahuan.Bil 1 2 Kata Hikmat Masa itu emas Ilmu pelita hidup Makna Masa sangat berharga. 190 .

Bil. berbual mengisahkan sesuatu 3. digraf dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng. 7. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. bahan prosa 5. sy 13. bercakap untuk mengemukakan pendapat berborak atau beromong bercakap. au dan oi. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik 9. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi. berbicara berbual-bual bercerita 8. 12. 10. bertutur deskriptif bercakap atau berkata-kata keterangan yang bertujuan memberi gambaran gabungan dua bunyi vokal yang disebut 11. bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 – 437) bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. 6. ny. bahan grafik 4. gambar rajah. aspek (aspék) 2. diftong (lin) dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai. sudut. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi. 1. diksi pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis 191 .

1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas 20. gagasan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan berhenti sebentar karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib. imaginatif jeda atau berjeda karangan berpandu 23. idea sampingan idea utama maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. 21. gambar rajah. 24. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 14. gramatis 18. idea 19. ekstensif (éksténsif) luas liputannya.Bil. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa buah fikiran. grafik 17. karangan terkawal 192 . frasa gerak laku 16. 25. 22. perbuatan atau kelakuan 15. kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa tingkah laku atau gerak geri.

mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) melukis rangka secara kasar membersihkan atau menulis semula perkataan. iii. menaakul 34. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf.Bil. frasa atau ayat 37. menceritakan 35. 26. kata gelaran ii. konsep kreatif 29. melakar 32. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang. mengajuk 36. mengedit 193 . memurnikan 33. frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan meniru 30. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i. 27. kritis 31. rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat. klasifikasi penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 28. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan.

pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. menjana idea modul 41. melahirkan. 47. perasaan 194 . unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi. pendapat pendekatan modular 46. naratif 44. dibaca dan didengar kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat. hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin. pendapat. 43. minat. ingin tahu 48. sentimen suka. 40. mengeluarkan buah fikiran/idea. suara. penilaian 49. mengucapkan. data. perihal merasa(i) dalam hati atau batin. tanggapan. fikiran pada sesuatu yang dilihat. menuturkan atau menyebutkan menghasil. mengujarkan menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengatakan. multimedia 42.Bil. dibaca dan didengar pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul 39. gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif cerita peristiwa atau pengalaman anggapan. pandangan 45. Perkataan mengimlak Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 38.

Unit bahasa yang melebihi batas ayat. transformasi tulisan mekanis (mékanis) urutan 59. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 50. prosa 54. kajian. ramalan respons soalan bercapah soalan bertumpu 57. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 – 419) asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran. Wacana boleh terdiri daripada ayat. wacana 195 . telahan dan tekaan. tindakan. 56. Terdapat 4 pola ayat dasar. prinsip 53. keadaan dan lainlain melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja susunan {kejadian) yang berturut-turut. pola ayat 52. rupa. soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks perubahan bentuk atau sifat. dugaan. ceraian. 55. reaksi soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan 51. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. dialog dan sebagainya. 61. b. susunan yang teratur. atau hukum sesuatu teori dan lain-lain karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi Sesuatu yang diramalkan. rentetan a. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan 58.Bil. 60.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->