KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

23 58 88 114 132 C. 8. 2. 5. 6. 1. 5. 5. 6. 4. D. iii . 3. 7. 2. 7. 3. 3. B. 2. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 3 4 5 5 6 6 11 13 1. 3. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 169 185 187 188 189 190 191 163 164 165 1. 2. 4. 1. 4.KANDUNGAN A.

.

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

rohani. vi . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

3 . dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan perubahan tersebut. penyerapan ilmu dan nilai murni. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Seterusnya. pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa. bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. memupuk sifat kepemimpinan. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. bahasa perpaduan negara. Seiringan dengan itu. Selain itu.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Pada asasnya. bahasa rasmi. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. mengetengahkan bakat. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara.

Kerohanian. Literasi Sains dan Teknologi. kreatif dan inovatif.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang. berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. dan Keterampilan Diri. iaitu Komunikasi. Sikap dan Nilai. Fizikal dan Estetika. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. 4 . Kemanusiaan. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang.

iv. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. xii. ii. kemahiran. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar. mendengar. pesanan dan pertanyaan dengan betul. xi. viii. mendengar. 5 . perkataan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1. x. memperoleh pengetahuan. xiv. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. ix. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. vi. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. maklumat. ilmu. 2. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat dengan betul. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. membaca. dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. memahami perkataan. membaca pelbagai perkataan. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. v. iii. xiii. mendengar. memahami. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. vii. mengecam. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

xviii. xxi. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. xvi. Ini bermakna konsep kembali kepada asas ( back to basic) diberi penekanan yang khusus. membaca dan menulis. dan xxii. 3. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. mengedit dan memurnikan hasil penulisan.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4. xx. bersikap positif.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Pada Tahap 1.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6 . membina dan menulis perkataan. menghayati dan mengamalkan nilai murni. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan betul.0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. xix. menulis imlak dengan tepat. pembacaan dan penulisan. Pada Tahap 2 pula. manakala melalui kemahiran membaca. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. 4. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. xvii. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. bertutur. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan.

3.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Modul Membaca. 4.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. kemahiran dan nilai. kemahiran. 4. serta dapat memberikan respons. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. 4. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Modul Menulis. nilai murni. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4.3. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Kemahiran 7 . perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. pendapat. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran bertutur.

3.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis. . 4. sistem ejaan. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. 4. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.3. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. Melalui pembelajaran modul ini. serta tulisan yang jelas dan kemas. Bentuk kata pula ialah unit 8 . Di samping itu. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa. jeda. keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.4. 4.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. tanda baca dan ejaan yang betul. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 4. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. dan kelancaran yang betul. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. intonasi. 4.3. kosa kata dan peribahasa. 1. sebutan dan intonasi. bentuk dan golongan kata.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. puisi dan grafik.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca.

2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. d. ayat tanya. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata pinjaman bahasa Melayu b. ayat dasar ii. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. proses penggantian ii. d. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. kata terbitan iii. e. proses penyusunan semula iv. pengimbuhan ii. pemajmukan dan penggandaan. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Proses pembentukan kata meliputi: i. Unsur utama yang terdiri daripada kata.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. proses peluasan 9 . frasa. Binaan ayat: i. proses pengguguran iii. Susunan ayat. struktur dan binaan ayat. penggandaan iii. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. Proses ayat terbitan: i. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. c. ayat tunggal iii. kata tunggal ii. kata kerja iii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. kata adjektif iv. a. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. kata ganda iv. ayat perintah dan ayat seruan. kata majmuk c. iaitu susunan biasa dan songsang. Oleh itu. Hal ini bermakna. kata tugas 1. ayat terbitan atau ayat majmuk f. b. kata asli bahasa Melayu ii.

perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.4. Misalnya. 4. bidalan. keperibadian. Ejaan kata pinjaman iii. ayat terbalik atau songsang vi. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. 10 . ayat pasif 4. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat aktif vii. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.4.4. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.4. perumpamaan. ayat tanya iii.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. ayat perintah iv. ayat seruan v. koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4. pepatah.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. b. Pola keselarasan huruf vokal ii. a. ayat penyata ii. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah.

0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. contohnya ilmu dalam bidang sains. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. 5. Selain itu. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5. kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan. kemahiran bertutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11 . penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Selain itu. 5. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5.

8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. 5. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. cinta akan bahasa dan bangsa. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. serta kreatif dalam konteks tertentu. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12 . aktiviti dan bahan atau prasarana. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. 5. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. 5. pendekatan atau tindakan baharu. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi. 5. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. 5.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan.

penilaian. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. Melalui proses ini. Kemahiran dapat digabungjalinkan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. 6. penyerapan. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. pemulihan dan pengayaan. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. sama ada kemahiran mendengar. 13 . Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. unsur ilmu. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Selain itu. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. 5.1 Prinsip 5P 6. nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir. bertutur.

Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa. mental dan sosial. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Di samping itu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. dan amalan gaya hidup sihat. keupayaan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. 6. alat permainan. 6. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. carta. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. menghargai warisan. 14 . Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. hormat-menghormati. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. bakat dan minat murid. Oleh itu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. bahan maujud. Bahan bacaan tambahan.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. kad. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. hal persendirian dan isu kemasyarakatan.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. bekerjasama dan bertanggungjawab. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Bagi tujuan ini. murid dapat membina keyakinan berbahasa.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

6.4

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

15

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.1

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.

6.4.2

Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa

6.4.3

Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.

6.4.4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

6.4.5

Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.

6.4.6

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

16

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

17

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.5

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

18

BAHAGIAN 2
CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.1 1. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.2 1.2. memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.6 Mendengar. Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.3 1. Mendengar.4. 1.2 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 1.6.4.5. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.2 22 .7. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.4 1.6.3.2 1.3 1.1 1.1 1. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat. Mendengar. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.4.1 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.5.

23 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar.

Bekerjasama.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Faedah Bersukan 1. TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik. memudaratkan. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala. ii. Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. toleransi. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. sosial. Toleransi.7. petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24 . terjebak Slaid ‘power point’. Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi. Ilmu : Pendidikan Kesihatan.

Murid membaca teks secara individu. Ilmu : PJK Nilai : Mementingkan kesihatan EMK : TMK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu : Celik Kewangan. 2. Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Membaca dan berbincang 1. 3. 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN PENGISIAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CATATAN Bersoal jawab 1. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik Lampiran 2(i). Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal 2. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. Lampiran 2(ii) BCB : Bcaan Mekanis 25 . Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati. berpasangan atau berkumpulan.

2. Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut. Nilai : Bekerjasama KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. TKP : Lampiran 3 Interpersonal Penilaian 1. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. 3. Murid berbincang tentang gambar yang diberi. 2. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyampaikan pendapat 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 .

Lampiran 6 27 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI soalan yang diberi. Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.

28 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar.

Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. menerusi kegiatan sukan juga. dan semangat toleransi. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. mencuri. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Dengan bersukan. dan menagih dadah. 29 . renang. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. sabar. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. Di samping itu. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. bertolak ansur. Jika kita tidak bersukan. Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Lantaran itu. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. Bersukan ada pelbagai jenis. kita akan hidup sihat dan sejahtera. berjoging. Malah. bola sepak. kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Kesimpulannya. berjalan kaki. Walau bagaimanapun. squash. Justeru. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. di negara kita. badminton. dan sebagainya.

Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30 . Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis.

skuasy. berjalan kaki. Jika kita tidak bersukan. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. dan sebagainya. bola sepak. renang. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. bertolak ansur. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Di samping itu. Lantaran itu. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. dan menagih dadah. di negara kita. menerusi kegiatan sukan juga. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. dan semangat toleransi. badminton. berjoging. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Bersukan ada pelbagai jenis. KUMPULAN 4 31 . Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. sabar. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Malah. Walau bagaimanapun. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. mencuri. Justeru.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32 .

Nama permainan yang disukai / dipilih. 2. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33 . Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34 .

mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kad gambar. mencatat nota. Simpanan KB : Menjana Idea. Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK. Ilmu : Kajian Tempatan. Patuh.3. kad pesanan. Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Pada akhir pengajaran. pita rakaman dan lembaran kerja Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman 35 . menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman.3 Mendengar. murid dapat: i. ii.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Banjir 1.

36 . Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea Interpersonal 2.murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan ..Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat. Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir. Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti.rumah dan bangunan telah ditenggelami air ..murid menyatakan kesan banjir . mencatat nota 4. Lampiran 2 3. BCB : mendengar dengan teliti. kerugian . terpaksa meminjam jika tiada simpanan TKP : Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1.penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat . . Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. 5. BBB : Radio Nilai : Patuh EMK : TMK 2. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut.

BCB : Mengingat TKP : Interpersonal Lampiran 3 3. Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37 . Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti 2. Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. Lampiran 4 Pemulihan 1. Penilaian 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. 4. 5. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan.

KB .menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38 . Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1.

39 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar.

Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Awas. banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Setakat ini.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. 40 . Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air.

Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. 41 . Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan. KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku.

42 . 4. 3. 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1.

................................ 43 ........................................................................... Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku.................... .............. ................... ............................................................................... Patuhi semua arahan pasukan penyelamat............................................. Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah.................................... 3........................................................................................................................................................................................................................................................................... Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah................. ...................................... 1................................................................................................................................ ........ .................................... .................................................................................................................... 4. ...................................................Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul............................................ 2......

44 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas.

Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Budi Bahasa Amalan Kita 1. Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi Petikan. 45 . Hormat-menghormati. kad gambar. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa. murid dapat: OBJEKTIF i. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Berjimat cermat EMK : TMK PENGISIAN KURIKULUM KB Simpanan dan Pelaburan Kreativiti dan Inovasi : Menghubung Kait.4. lembaran kerja.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran. video.

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Berlakon 1. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bersoal jawab 1. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menghormati KP : Verbal Linguistik Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait Lampiran 1 2. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut. EMK: Kreativiti dan inovasi 3. EMK : TMK 3. Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. 46 . 2.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. Dialog contoh : Puan Yati : Encik. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Penilaian 1. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat Elemen : Simpanan dan Pelaburan EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan Lampiran 2 Kad Situasi Pemulihan 1. 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. 3. Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Lampiran 4 47 .

2. Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan.youtube. Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.com/watch 49 .

Ah Chin. sesuai. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Ravi. Gunakan gelaran yang 50 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Arahan: Lakonkan watak Rosni. Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Arahan: Lakonkan watak Amin. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni. Mereka berjumpa Haji Saleh. Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) Haji Salleh.

Encik Zamri. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Gelaran: Encik Zaki. Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51 .

52 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai.

Tuan Haji. Encik Hairi. : Selamat pagi.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. Tuan Haji. Apa yang boleh saya bantu? : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? : Boleh. puan. 53 . Sila duduk. Guru Besar : Sama-sama. encik. Encik Hairi : Terima kasih. tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Guru Besar : Selamat pagi. Encik. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Encik Hairi Puan Julia Encik Hairi Puan Julia : Selamat pagi. silakan encik. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi.

54 . lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai. Kemudian.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar.

Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55 . Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. 1.

0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. yang sesuai bagi memupuk 2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Di samping itu.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. dan kelancaran yang betul.1 56 .2 Asas membaca dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan.1 2. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca.3 2. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar.5 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. jeda. intonasi.3. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. Membaca. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. Membaca. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.1 2. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.3. Membaca.5. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.6. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.2 2.4.3 2.3 2.2 2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 2.6.4.2 57 .1 2.4.1 2. 2.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. 58 . semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Demam Denggi Wabak Membunuh

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.

Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca.

59

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2

2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan.

Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Murid menyusun pernyataan EMK : Kreativiti dan Inovasi Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. KB : Menyusun Atur BCB : Mencatat

60

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti Lampiran 5

61

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami teks di bawah.

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran.

Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”.

62

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan. Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63 .

Lampiran 3 Penilaian Kitaran Hidup Nyamuk 64 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.

Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. 65 . Empat peringkat itu ialah telur. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. Pupa . bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit. Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa. Larva . pupa dan nyamuk dewasa.Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap.Dalam masa seminggu. Nyamuk . larva. Telur . Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. Pupa tidak makan.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan.Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri.Selepas menghisap darah.

Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak. 3. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. 5. 2. 66 . Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah. 4. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67 . Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul.

Berhemah EMK : TMK KB TKP BCB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI : Menjana Idea : Verbal Linguistik. Bekerjasama. lembaran kerja. Interpersonal : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam. Pengurusan wang.3. membaca dialog secara mekanis dengan lancar. 68 . kecuaian. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Sikap Pemandu 2. slaid ‘power point’ Murid dapat membaca dialog dengan lancar. ii. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. memotog. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. persimpangan Petikan dialog.

sikap pemandu .Bacaan Mekanis 3. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan.kos membaiki kenderaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh. Guru memaparkan slaid tentang dialog. Mencari makna perkataan 1. Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. Berhemah BCB .kos rawatan .Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. 2. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan. Guru dan murid berbual tentang petikan : . 4. 69 . Membaca dialog 1. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 2. Murid membaca dialog secara kelas. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. KB : Menganalisis Lampiran 1 2.

Lampiran 4 70 . Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 3 Pengayaan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Penilaian 1.

ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. Amir. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak . Hakim : Betul kata awak. lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Ini soal keselamatan . Adli. selain itu. berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Antaranya. Hakim.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Hakim : Ya.hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Sikap Pemandu Amir : Eh. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri. Amir : Ya. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Hakim : Ya. Kita sepatutnya bersikap berhati. Hakim. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya. betul! Berani sungguh dia. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. 71 . Setiap hari.

Ah Meng : Ayuh. Muthu : Betul tu Ah Meng. Muthu : Kamu hendak tahu.Jumpa lagi esok di sekolah. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. 72 . Ah Meng dan Kamil? Semalam. : Oh. Mari kita Kamil balik. saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. berhati-hati menunggang basikal tu. apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bak kata pepatah. keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Selain itu. Muthu : Ya. Tetapi pada pendapat awaklah. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. Kamil Muthu Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. : Awak sebut perkataan bubur. saya terus berasa lapar. ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? : Pemandu kereta itu cedera parah. Dia dihantar ke hospital besar. janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku. saya setuju dengan pendapat awak.

kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan. ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. Awak telah melakukan tindakan yang bijak. 73 . Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah. Breknya tidak berfungsi. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Oh.Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek. Nanti lambat pula kita tiba. basikal saya rosak.

74 . Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya.

75 . . .Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH .

REFLEKSI 76 . lembaran kerja Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. Kinestatik : Menjana Idea. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul. murid dapat: i. Mengecam : Bacaan Intensif Elemen : Pendidikan Sivik.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDAR PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Hidup Berjiran 2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. : Bekerjasama. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Celik Kewangan Nilai PENGISIAN KURIKULUM EMK TKP KB BCB Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi Lampiran. ii. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. radio. Prihatin : TMK : Verbal Linguistik.2.

Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. 3. Murid membaca frasa yang telah dibina. 3. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan. 4.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bermain permainan “Susun Suai” 1. 4. Membaca mekanis 1. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Bermain permainan “ Kotak 77 . Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru.

3. 6. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. Guru dan murid berbincang 78 . Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. 5. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Dunia Muzik Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK TKP : Kinestetik Lampiran 2 2. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. 3. Setiap murid diberi lembaran kerja. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. Apabila muzik dimainkan. 4.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Beracun” 1. Ilmu : Celik Kewangan 4. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi.

Lampiran 4 Pemulihan 1. BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79 .

Selepas pulang dari tempat kerja. Pada suatu hari. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Kini. dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. 80 . Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya. Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. bahagian dapur rumahnya terbakar.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun. Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan Apitan 81 .

seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. 82 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Semenjak kejadian itu. Pada suatu hari.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi. perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83 .

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. 84 . Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Semenjak kejadian itu. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Pada suatu hari. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut.

jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana.Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran.agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Oleh itu. 85 . Lampiran 5 Pengayaan Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Di samping itu. pendidikan. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng.

7 3. tentang sesuatu perkara dengan 3.4 3.9 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6 3. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis.3 3. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.2.6 3. frasa dan ayat dengan betul. ditonton atau dibaca dengan betul. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Menulis imlak dengan tepat. perkataan.2 Asas menulis dengan cara yang betul.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.5 3. tanda baca dan ejaan yang betul. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. Menulis huruf.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. serta tulisan yang jelas dan kemas. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.8 3.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun. Membina dan menulis perkataan. 86 . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. suku kata.2.

2 3. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. imbuhan dan struktur ayat. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.6. tanda baca. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.1 3. 87 . Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar.3. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.5.2 3.2 3.4 3.9. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.6.4. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.2 3.7.4.1 3. Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.3.1 3.1 .3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Menghasilkan rangka pendahuluan. 3. penggunaan kata. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.7. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat.2 3.8.

88 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.Kemahiran Menulis Tahun 4 3. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar.

Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. Peka. Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat. Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea. REFLEKSI 89 . prarawatan Lampiran petikan. paramedik. OBJEKTIF Ilmu : Pendidikan Kesihatan.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. lembaran kerja Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul. Pada akhir pengajaran murid dapat : i.4. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Klinik 1Malaysia Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3.

Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis.Insuran Hayat . 2. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”.Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. 3. 2. Ilmu : PK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Bekerjasama Ilmu : Celik Kewangan Berbincang 1. 4. Guru bersoal jawab tentang petikan. Nilai : Prihatin KB : Mengecam 90 . Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru. 5. Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. . 1.

Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru 2. Lampiran 5 91 .Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Mengimlak 1. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Lampiran 4 Pengayaan 1. Penilaian 1. 3. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Nilai : Jujur Lampiran 2 Pemulihan 1. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru.

00 pagi hinggga 10. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik. Antara sakit yang dirawat ialah demam. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia. 92 . Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi. Dr. Kuala Lumpur. batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah.

11. 9. 1. 7.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 4. 10. 3. 8. 5. 93 . 12. 2. 6.

Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal. 2. 5. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih. 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid. 94 . 1. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. 4.

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman.

Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. 96 . Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid. Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan.

bergerak. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. fungsi. Berwaspada. REFLEKSI 97 . menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi Ilmu : PKJR. lembaran kerja.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. Menghubung Kait. berwaspada Gambar. lancar.7.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Aku Sebatang Lampu Isyarat 3. CD PKJR Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat.

kesan tidak mematuhi peraturan Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada. . Membina peta minda 1. Nilai : Prihatin BCB : Mencatat Nota Lampiran 1 2. .Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mencatat maklumat penting 1. Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya.apa yang berlaku . Penilaian 1. 3.bentuk . Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung . Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting. Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan.warna . Murid menyatakan maklumat – maklumat yang telah dicatat. Patuh KB : Menjana Idea CD PKJR 2.fungsi .apa yang dilihat .lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk ‘Aku Sebatang Lampu Isyarat’.

KB : Menjana Idea Lampiran 3 99 . PENGISIAN KURIKULUM Inovasi CATATAN Kait Pemulihan 1. Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda. KB : Menyusun Atur Lampiran 2 Pengayaan 1.

Aku Sebatang Lampu Isyarat 100 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi.

............. kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti........................... .......................................... Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar.............................................................................................................................. Apabila aku berwarna kuning........................................ Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning...................... ...................... Sebaik sahaja aku berwarna merah................................................................................................................................................................................................................................... Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau......................... 101 ...... ................................................................................ ............... ............................................................... Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk.......................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... merah dan hijau.............................................................................................................................................................................................................................. ........... ....................................................................... Nama aku lampu isyarat........... ........................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Pemulihan Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap............................. Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini........................................................................................................................................................................................... semua kenderaan mesti berhenti............................. .................................................... ...................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .................................................

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Pengayaan Bina lima ayat berdasarkan gambar. 102 .

3. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah. Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea. silaturahim. ii. Prihatin. Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kosa kata : Ceria.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Cerianya Tamanku 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Kebersihan. murid dapat: i. mengeratkan. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. lembaran kerja Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Sivik. benda maujud. 103 . dipangkas LCD.

Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 EMK: TMK Lampiran 1 . 2. 2. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pemadam dan bakul sampah. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. 4. 3. Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Media: Bahan Maujud Ilmu :Celik Kewangan Membina dan menulis jawapan 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong.

Lampiran 4 Pengayaan 1. KB : Mengecam Lampiran 3 Pemulihan 1. BCB : Bacaan Mentalis Lampiran 5 105 . Lampiran 2 Penilaian 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI berdasarkan petikan yang dibaca. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina dan menulis ayat gramatis 1. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

kereta sorong. Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas. pongkes dan pencakar. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. penyapu lidi. penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan. parang. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki. penyapu longkang. Mereka menyediakan nasi lemak. Antara alatan yang digunakan ialah penyapu. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. baldi. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing. 106 . penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. kuihmuih dan air sirap.

............................... 4................................... Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ........................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 A............ Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan....................................................................................... Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan ....................... ........................................................................................................................................................................................ ......................................................................... 107 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................... ............. 3.................................................. Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti .......... 5.................................................... 2......................................... ....................................... Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan ........................ Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan ‘Cerianya Tamanku’.. 1............................................................................................................

........................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Jawab soalan berdasarkan petikan............................................................................................................ 1....................................... ........................................................................................................ 3..................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ........... 6......... ........................................................................................................................ 5....................................... Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? ............................................................................................................................................................ ................................................. ................ Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ................................................ Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ... 4...................................................................................................................................................................... Di manakah nyamuk aedes suka membiak? .................................................................................................................................................................... 108 .................................. ...................................... 2................................................................. Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? ...................................................................................................

. aedes menarik mencuci Lampiran 4 Pemulihan mengadakan ceria 1.. 109 . 5... Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan ........... Apakah yang mereka cuci? Mereka ....... 3.... bertelur di dalam air bertakung.................................................... 4...................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.......... Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ............ dahan-dahan yang dipangkas...... Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah .... 2..................... gotong-royong membersihkan taman perumahan.................. Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk ............................... ... longkang yang tersumbat....

menanam pokok bunga. semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin. membersihkan longkang. Semasa gotong-royong ini. memotong rumput dan sebagainya.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan fahami petikan berikut. semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah. sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. 110 . mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah. membaiki perabot yang rosak. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah.00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah. Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas. Aktiviti ini bermula pada pukul 8. Sebelum bersurai. ibu bapa dan penduduk kampung. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria.

.................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................... Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? ......................................................................................................................................................................... Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? ............................................................... ................................................................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? .......................... 4........ .................................................. 3.........................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Jawab soalan berdasarkan petikan....................................... .............................................. Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? ................................... 2...................................................................................................................................... 111 .................. 1................

2.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.2 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku.2.1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. kreatif 4. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4. Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.2 4.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 .1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur.3. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu.1 4.1. 112 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur.1 4. separa terkawal dan 4. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur. 4. Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

3.2 113 . Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.1 4.4. 4.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.4.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4. Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum. 114 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

hina.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Hidup Bebas Tanpa Dadah 4. REFLEKSI 115 . sejahtera dan bersua Bahan edaran Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul.4. ii. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. Sivik Nilai : Kasih Sayang. Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kosa kata : Menghayalkan.

Menghargai EMK : Kreativiti dan Inovasi TKP – Verbal Linguistik . 2. Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai. Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Berbincang 1. 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar 1.Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang Ilmu : Sivik KB : Menjana Idea Lampiran 2 Membina sajak secara terkawal. . Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina. Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar.Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut .Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini. 3. Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak. . berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116 Nilai : Kasih Sayang. Murid secara individu.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 AKTIVITI sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak. Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. 2. Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri. EMK : Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 117 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. 3.

Oleh itu. ibu dan keluarga.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar dan baca sajak di bawah SAJAK: JAUHI DADAH Dadah. wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. 118 . engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. 119 . SAJAK: ANTI DADAH Dadah. Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. ibu dan keluarga.

.......... semua ........... SAJAK: ANTI DADAH Dadah....................................Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai................... akan diri mereka Lupa akan ayah... 120 ..................................................... Oleh itu wahai ..... ...........dengannya ... kehidupan manusia Manusia akan .................... kehidupan manusia ................................................. ibu dan keluarga......................................................kita Katakan tidak jika ....... .........dadah dari ........najis yang ..............kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan ..................................................................................

2. 9. 1. 7. 6. engkau hina merosakkan mengkhayalkan kawanku jauhi kehidupan bersua sejahtera __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 121 . 8. 5. 4.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. 3.

2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. Celik Kewangan NilaI : Patuh. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur. Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok. Pada akhir pengajaran. ii. borang penilaian Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis REFLEKSI 122 . menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita.2. murid dapat: OBJEKTIF i. patung boneka. Ilmu : Pendidikan Sivik. pengawasan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Tragedi di Sungai 4. berenang Petikan cerita.

Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. Bercerita secara didik hibur 1. 2. bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Nilai : Berwaspada. 2. 3. Murid diberi petikan cerita. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. intonasi dan cara yang sesuai. Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Penilaian 1. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. 3. intonasi. 2. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan. Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 2 123 . Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Membaca dan berbincang 1.

” Sejurus selepas itu. “Eh. kakak.” Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu.” kata Hakim. "Ah. Aisyah.” ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital. Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya “Hakim. Pada suatu hari. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah. Aminah terus menjerit meminta tolong. saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu. Tanpa membuang masa. “Kakak. Aisyah.” nasihat Aminah kepada adiknya. Tanpa disedari. 124 . Aminah dan adiknya. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. Siva dan Ai Ling. Hakim berjalan di tepi sebatang sungai.” kata Hakim. Lain kali. Setelah penat berjalan. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita. "Jangan Hakim. marilah mandi. kakakkan ada. “Jadikan ini pengajaran kepada kamu. Marilah kakak. mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok. “Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong. Seronok mandi di sini.” kata Aminah. Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai. ibu dan kakak Hakim tiba.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran L i 1 Baca dan ceritakan petikan di bawah.” “Terima kasih. “Tolong! Tolong! Tolong!” jerit Hakim. Hakim terus dibawa ke hospital. kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri. di situ telah ditulis dilarang mandi. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Buat boneka dengan menggunakan kertas Lampiran 2 Boneka Contoh AMINAH HAKIM 125 .

B.B.C) GAYA PENCERITAAN (A.C) 126 .Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Borang Penilaian NAMA MURID SEBUTAN (A.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik. tatatertib. Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis Kosa Kata : Terjebak. Celik Kewangan : Disiplin. semarakkan Video. berbudi.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Damai 4. menyebut lirik lagu “Damai” dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. prinsip. menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. : Dunia Muzik.1. lirik lagu. damai. alatan muzik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul. REFLEKSI 127 . Kerjasama. murid dapat: OBJEKTIF i. Pada akhir pengajaran. Berjimat-cermat ii.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku.

murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu. Murid mendengar lagu yang dirakam. 2. Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin. Patuh EMK : TMK BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyanyi 1. 3.menambah sumber kewangan . Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru. .menabung Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat 128 . Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Murid menyanyi sambil membuat gerakan. Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar dan menyebut lirik 1. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik Berbincang 1. 2. 2. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi. Secara kumpulan.

senang cari makan Hidup berdikari. turun padang tembak Kalau tak hati-hati. ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam. DAMAI Tanam-tanam ubi. kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah. kalah jangan kesal Masa masih muda. pilih kawan-kawan Amalan yang baik. tenaga pun ada Hidup ada prinsip. esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan. tak perlu dibaja Orang berbudi. tiang agama Ingat masa depan. akan bercantum jua Lupakan hal semalam. untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x) x Melodi : Upin & Ipin – Pengembaraan 129 . buat amal bakti Solat jangan lupa. jangan rasa mudah Menang bukan kekal.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini. kita berbahasa Naik kereta api.

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.1 5. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul.1. Oleh itu.2 5. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata.3 5. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan.1. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.5 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks.4 5. 130 . tunjuk dengan betul mengikut 5.1. pembentukan kata dan pembinaan ayat. membaca atau menulis. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.

-kan.1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.1. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.2.2. imbuhan apitan pada kata kerja. -i.2 5.3. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.3 5. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.7 5.2.1 5.3.2 131 . 5. Memahami dan menggunakan kata bantu.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an. Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.1 5.

Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. 132 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa.

Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea. 133 . ii. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata kerja pasif Lembaran kerja.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Amalan Pemakanan Seimbang 5.1. menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. benda maujud Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul.

Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif.Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Ilmu : Celik Kewangan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1 Membaca teks dan berbincang 1. Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya .Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual 1. Guru dan murid berbincang tentang teks. Penilaian 1. 2. Lampiran 3 134 . EMK : Kreatif dan Inovatif Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam 4. 3. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif. Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif. Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks.Kepentingan makanan seimbang .

Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi. Lampiran 5 135 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI Pemulihan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan nasi buah limau telur roti susu sayur kacang 136 .

apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan. Kesihatan diri amatlah penting. Sekian.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Baca teks syarahan di bawah. 137 . Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. “Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan”. kita akan mudah mendapat penyakit. protein. lemak dan mineral. Sekiranya kesihatan tidak dijaga. Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Zat makanan yang utama seperti karbohidrat. terima kasih. vitamin.

. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura. Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya. Wahidah mencuci pinggan di dapur. Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. Tun Dr.……… 7. Pak Sawardi menangkap ikan di laut. ……………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….Aspek Tatabahasa Tahun 4 Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif.…… 5. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita. Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran. 138 . 3. ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. Lampiran 4 Penilaian 1.… 4. ………………………………………………………………………………… 6.. Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga. 2.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif. KATA KERJA AKTIF Memancing KATA KERJA PASIF Memasak Menghidang Menggoreng Merebus Menutup Menjaga Menghindari 139 .

........................................................Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi.................................................... Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria............................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................ ............ ................................................ dimasukkan diberi dinasihatkan dilarang ditemani diserang dibenarkan Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang............................................. ................................... ........................................................................................................................................... ................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 140 ..................... Dua orang lagi telah ......................................................... .................................................................................................................

senarai semak Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Keselamatan di Jalan raya 5. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster Ilmu : PKJR. ayat pasif. lembaran kerja. Mengelas. REFLEKSI 141 . Membanding Beza. Poster. OBJEKTIF ii. keratan akhbar. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Menyusun Atur SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Ayat aktif.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea.3.

Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan . 2. Lampiran 2(i) . 3.Mengelas 142 . 2(ii) KB . Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia. Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut. 2. Murid membaca ayat aktif yang dibina. Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. Guru menerangkan tentang ayat pasif. Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Bersoal jawab 1. KB : Menjana Idea Lampiran 1 ‘Dengar dan Catat’ 1. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. 2. 4. CATATAN Ilmu : PKJR Nilai : Berhati-hati KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membina ayat 1.

Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Lampiran 3 Pemulihan 1. 2. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. KB : Menyusun Atur Lampiran 4 Pengayaan 1. 5(ii) 143 . Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul. KB : Membanding Beza Lampiran 5(i). Guru mengedarkan satu keratan akhbar. 3.

144 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya. 6. 145 . 3. 5. 4. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu. Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. 2. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap. 1. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya. Kakak membelikan ibu seutas rantai.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah. Ayat Aktif Pasif 1 2 3 4 5 6 146 . SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif.

: _____________________________________________ . : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Saya mencuci kasut sekolah. : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. 147 . Ayat aktif Ayat pasif : Saya akan memetik bunga itu. Ayat aktif Ayat pasif : Awak mesti menyerahkan surat itu. Ayat aktif Ayat pasif : Kami sudah menyusun jadual itu.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini. : _____________________________________________ . : _____________________________________________ .

5. 3. tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ . ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________. disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap. 6. oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ . 2. 1. dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ . 4. jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ . 148 .

38 tahun. Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya. 36 tahun. PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG. Sharifah binti Yusoff. 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. Rakannya Mahadzir bin Salleh. beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar. garisi ayat aktif dan ayat pasif. mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja. 149 . Mangsa Azmi bin Daman. Difahamkan. Ketika kejadian tersebut berlaku. Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. 13 Mac– Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik. Kemudian. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik. memandu kereta itu dengan laju. Ibu mangsa. cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. kereta mangsa dipandu dengan laju.

……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2. 3....... ……………………………………………………………………………………………………... 150 150 ... .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul.. . ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… . .. …………………………………………………………………………………………………….. 3.. 2.... …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… .. .. ………………………………………………………………………………………….. Ayat Pasif 1.. ………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………….. Ayat Aktif 1.

Celik Kewangan Nila : Berhati-hati. andai kata.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Kebakaran 5.1. supaya Petikan berita. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Ilmu : Sivik. manakala. REFLEKSI 151 . peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP KB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Interpersonel : Menjana Idea Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana. kad perkataan Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. lembaran kerja. OBJEKTIF ii. ketika. agar.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks. melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

3. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Sivik Nilai : peka KB : menjana idea Lampiran 1 2. KP . Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran. 3.Interpersonel Lampiran 1 2. 4. Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. Menyenaraikan kata hubung 1. 152 . Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana.

Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina ayat 1. EMK : Kreativiti dan Inovasi KB – Menyusun Atur Kad Perkataan 2. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. Menyusun perkataan 1. 3. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. Lampiran 2 Pemulihan 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. 153 KB : Mengecam Lampiran 3 . Penilaian 1. Nilai : Bekerjasama KB – Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan 2. Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. 4.

Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi. 2. KB : Mengecam Menjana Idea Lampiran 4 154 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.

Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek. Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat. 18 September – Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka. Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah. 155 . Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut. Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk.

panas kerana ke sekolah demam tidak Dia 2. berbunyi apabila Loceng itu saya menekannya 4. bahawa memberitahu Azri sihat tidak dia saya 3. berdoa dan agar sihat Ramlah anaknya cergas 156 . awal tidak bas supaya Bangunlah ketinggalan 5.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret. 1.

Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis. Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya. Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi. 4.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur. sementara bahawa supaya kerana ketika 1. 5. 3. 2. 157 .

5. Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah. Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan. Azim berlari lintang. Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah . 158 .pukang apabila dikejar oleh anjing. Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar. 3. 1. Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat. 4. 6. 2.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah. x Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana …………………………………………………………………………………………. Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran. x Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika ………………………………………………………………………………………… x Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar ………………………………………………………………………………………… x Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya …………………. 159 . x Kita harus cepat bertindak andai kata ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

.

BAHAGIAN 3
PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

HARI 4

HARI 5

Tema : KESIHATAN

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1

Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks.

163

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema : KESELAMATAN Tajuk :

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

2

Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

164

2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul 4.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Tema : KEMASYARAKATAN 3 Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran 1.3. 165 .6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.2. 5.1.3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku. 3.1.

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169 barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak .

berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170 berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta .

berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman) bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171 budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek .

compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi Dd dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Ee edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172 gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf .

golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak Jj jaguh 173 jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar .

kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174 kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal .

kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175 lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara .

marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176 membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja .

memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177 mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan .

mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178 meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti .

menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179 Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif .

pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180 penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu .

peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181 renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham .

salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182 sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan .

tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183 terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai .

tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara Vv varnis virus Ww waja waras warta wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur 184 .

orang yang dicintai Terlibat dalam urusan orang lain Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara Sesuatu yang pasti akan dimiliki Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka Maruah. Kehormatan diri Mengurangkan makan kerana kemiskinan Perasaan atau apa-apa yang terfikir Mencontohi perbuatan seseorang Juling sedikit Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185 .Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Simpulan Bahasa Ada gaya Ada jalan Ayam tambatan Bahasa istana Bahasa pasar Berat sebelah Beri muka Buah hati Campur tangan Cari jalan Dalam tangan Darah daging Durian runtuh Harga diri Ikat perut Isi hati Jejak langkah Juling air Lepas tangan Makna Ada ciri–ciri yang memperlihatkan kebolehannya Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan Ragam bahasa istana Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya Tidak adil Memanjakan secara berlebihan Kekasih.

Nazak Mendengar dengan teliti Pura-pura tidak mendengar Mati Kecewa kerana harapan tidak tercapai Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa Orang yang lekas marah Hasil usaha sendiri Bintik hitam pada pakaian atau badan 186 . naik darah Nyawa-nyawa ikan Pasang telinga Pekak badak Putih tulang Putih mata Serkap jarang Telinga nipis Titik peluh Tahi lalat Makna Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri Terlalu marah Hampir-hampir mati.Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Simpulan Bahasa Makan hati Naik angin.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perumpamaan Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai bulan jatuh ke riba Bagai dihiris sembilu Bagai duri dalam daging Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai mencurah air di daun keladi Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor Bagai tikus membaiki labu Bagai melepaskan anjing tersepit Seperti cincin dengan permata Seperti kaca jatuh ke batu Seperti kacang lupakan kulit Seperti kera dapat bunga Seperti pinang dibelah dua Seperti rusa masuk kampung Makna Cinta tidak berbalas Mendapat untung yang besar Sangat sedih Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok Terlepas daripada kesengsaraan Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang Memelihara anak dengan penuh kasih sayang Orang yang suka bercakap banyak Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa Jodoh yang sesuai benar Hati yang hancur kerana amat berduka cita Orang yang tidak tahu mengenang budi Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan Sama cantik dan sama padan Tercengang kehairanan 187 .

Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali. Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana. Nasi sudah menjadi bubur 3 Ukur baju di badan sendiri Sediakan payung sebelum hujan Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri 4 5 188 .Bil 1 2 Bidalan Indah khabar dari rupa Makna Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan. Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri.

– Asraf. Rujukan: 1.Bil Pepatah Makna 1 Berani kerana benar. Kalau ada kemahuan. 2. maka ada jalan untuk melakukannya. 2 Hendak seribu daya. Berani kerana berada dipihak yang benar. tak hendak seribu dalih. takut kerana salah. Sunah Adam (Sasbadi) 189 . Peribahasa Sekolah Menengah – Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Bergambar. Sebaliknya jika hati tidak mahu. maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Rosnita Abdullah.

190 . Ilmu pengetahuan.Bil 1 2 Kata Hikmat Masa itu emas Ilmu pelita hidup Makna Masa sangat berharga.

7. gambar rajah. berbicara berbual-bual bercerita 8. sy 13. berbual mengisahkan sesuatu 3. bertutur deskriptif bercakap atau berkata-kata keterangan yang bertujuan memberi gambaran gabungan dua bunyi vokal yang disebut 11. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi. 6. bahan grafik 4. 1. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik 9. au dan oi. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 – 437) bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. digraf dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng. bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya. bahan prosa 5. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek.Bil. sudut. diftong (lin) dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai. diksi pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis 191 . 12. bercakap untuk mengemukakan pendapat berborak atau beromong bercakap. ny. aspek (aspék) 2. 10. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi.

Bil. idea sampingan idea utama maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 14. karangan terkawal 192 . simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa buah fikiran. 22. gambar rajah. 24. kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa tingkah laku atau gerak geri. frasa gerak laku 16. 25. ekstensif (éksténsif) luas liputannya. 1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas 20. gagasan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan berhenti sebentar karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib. perbuatan atau kelakuan 15. grafik 17. imaginatif jeda atau berjeda karangan berpandu 23. gramatis 18. 21. idea 19.

mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) melukis rangka secara kasar membersihkan atau menulis semula perkataan. mengedit 193 . frasa atau ayat 37. melakar 32. frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan meniru 30. menaakul 34. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan. rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i. menceritakan 35. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf. iii. memurnikan 33.Bil. klasifikasi penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 28. 27. kritis 31. konsep kreatif 29. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang. 26. kata gelaran ii. mengajuk 36.

multimedia 42. pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. ingin tahu 48. penilaian 49. 43. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi. hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin. 47. melahirkan. naratif 44. gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif cerita peristiwa atau pengalaman anggapan. tanggapan. sentimen suka. data. mengeluarkan buah fikiran/idea. fikiran pada sesuatu yang dilihat. mengucapkan. Perkataan mengimlak Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 38. 40. pendapat pendekatan modular 46.Bil. dibaca dan didengar kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat. dibaca dan didengar pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul 39. minat. pendapat. menuturkan atau menyebutkan menghasil. mengujarkan menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengatakan. perasaan 194 . menjana idea modul 41. suara. pandangan 45. perihal merasa(i) dalam hati atau batin.

transformasi tulisan mekanis (mékanis) urutan 59. keadaan dan lainlain melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja susunan {kejadian) yang berturut-turut. dialog dan sebagainya. pola ayat 52. Unit bahasa yang melebihi batas ayat. b. ceraian. telahan dan tekaan. Wacana boleh terdiri daripada ayat. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. susunan yang teratur. Terdapat 4 pola ayat dasar. 55. prinsip 53. wacana 195 . (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 – 419) asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan 58. kajian. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 50. soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks perubahan bentuk atau sifat. reaksi soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan 51. prosa 54. tindakan. dugaan. ramalan respons soalan bercapah soalan bertumpu 57. atau hukum sesuatu teori dan lain-lain karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi Sesuatu yang diramalkan. 60. 61. rupa. rentetan a.Bil. 56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful