KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 169 185 187 188 189 190 191 163 164 165 1. iii . 5. 7. 3. 4. 3. D. 5. 2. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 3 4 5 5 6 6 11 13 1.KANDUNGAN A. 4. 1. 3. 7. 6. 1. 23 58 88 114 132 C. B. 2. 6. 5. 2. 2. 4. 3. 8.

.

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. vi .Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berketerampilan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi. pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. bahasa rasmi. bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. mengetengahkan bakat. serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Seiringan dengan itu. 3 . Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Seterusnya. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Selaras dengan perubahan tersebut. Selain itu. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran. aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri. penyerapan ilmu dan nilai murni. Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara. memupuk sifat kepemimpinan. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. bahasa perpaduan negara. Pada asasnya. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kemanusiaan. berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. kreatif dan inovatif. Literasi Sains dan Teknologi. Fizikal dan Estetika. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Sikap dan Nilai. 4 . Kerohanian. iaitu Komunikasi. dan Keterampilan Diri.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang.

mendengar. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. iv. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. perkataan. kemahiran. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. membaca. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xiii. xi. memperoleh pengetahuan. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. v. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. ilmu. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar. ii. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. frasa dan ayat dengan betul.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. maklumat. iii. vii. 2.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. xiv. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. x. membaca pelbagai perkataan. memahami perkataan. mendengar.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. memahami. ix. viii. 5 . dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. vi. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. mendengar. pesanan dan pertanyaan dengan betul. mengecam. dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. xii.

menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. frasa dan ayat dengan betul. Ini bermakna konsep kembali kepada asas ( back to basic) diberi penekanan yang khusus. Pada Tahap 1. xix. xviii. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. bertutur. xx. manakala melalui kemahiran membaca. 3. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. membaca dan menulis. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Pada Tahap 2 pula. pembacaan dan penulisan. xvii.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. xxi.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4. membina dan menulis perkataan. menghayati dan mengamalkan nilai murni. xvi. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. 4. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. dan xxii.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6 .0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. bersikap positif. menulis imlak dengan tepat.

2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. 4.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid.3. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. nilai murni. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.3.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran 7 . perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Modul Menulis.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. kemahiran bertutur. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. serta dapat memberikan respons. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. pendapat.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran dan nilai. 4. 4. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. Modul Membaca. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan.

Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa.3. Di samping itu. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. jeda. Bentuk kata pula ialah unit 8 .4. 4. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. kosa kata dan peribahasa. 1. . Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. serta tulisan yang jelas dan kemas.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. 4.3. 4.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. intonasi. 4. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. dan kelancaran yang betul. bentuk dan golongan kata. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis. sebutan dan intonasi. tanda baca dan ejaan yang betul. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. puisi dan grafik.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. sistem ejaan. Melalui pembelajaran modul ini.3. 4. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis.

klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. ayat dasar ii. kata nama ii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. struktur dan binaan ayat. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. kata terbitan iii. Bentuk kata terdiri daripada: i. Unsur utama yang terdiri daripada kata. Proses ayat terbitan: i. kata tugas 1. c. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. pengimbuhan ii. proses peluasan 9 . b.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Binaan ayat: i. pemajmukan dan penggandaan. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata kerja iii. proses penggantian ii. kata pinjaman bahasa Melayu b. kata tunggal ii. a. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. kata adjektif iv. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. Hal ini bermakna. ayat terbitan atau ayat majmuk f. e. ayat perintah dan ayat seruan. Oleh itu. Golongan kata terdiri daripada: i. kata majmuk c. proses pengguguran iii. ayat tunggal iii. kata ganda iv. iaitu susunan biasa dan songsang. frasa.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. proses penyusunan semula iv. kata asli bahasa Melayu ii. ayat tanya. d. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Proses pembentukan kata meliputi: i. penggandaan iii. Susunan ayat. d.

Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. ayat penyata ii. ayat seruan v.4.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. ayat pasif 4. Misalnya. Pola keselarasan huruf vokal ii. b. a. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.4. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. ayat terbalik atau songsang vi.4. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Ejaan kata pinjaman iii. ayat perintah iv. keperibadian. pepatah. bidalan. perumpamaan.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. ayat tanya iii.4. 10 . 4. koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. ayat aktif vii. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i.

dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Selain itu.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. 5. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran bertutur.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan. malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia. kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan. contohnya ilmu dalam bidang sains. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Selain itu. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11 . 5.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.

serta berbangga sebagai rakyat Malaysia.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. 5. 5. pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. 5. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12 .STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Selain itu. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 5. 5. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. serta kreatif dalam konteks tertentu. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. cinta akan bahasa dan bangsa. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan. aktiviti dan bahan atau prasarana.

9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. penyerapan. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. unsur ilmu. 6. kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melalui proses ini. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. Kemahiran dapat digabungjalinkan. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. sama ada kemahiran mendengar. 5. Selain itu.1 Prinsip 5P 6. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. bertutur. pemulihan dan pengayaan. 13 . penilaian. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan.

Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. bekerjasama dan bertanggungjawab. 6. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. Bagi tujuan ini. 14 .STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan bacaan tambahan. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. bahan maujud. Di samping itu. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. hal persendirian dan isu kemasyarakatan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. kad. 6. mental dan sosial. carta. dan amalan gaya hidup sihat. murid dapat membina keyakinan berbahasa. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. hormat-menghormati. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. alat permainan. menghargai warisan. keupayaan. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Oleh itu. bakat dan minat murid.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

6.4

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

15

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.1

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.

6.4.2

Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa

6.4.3

Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.

6.4.4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

6.4.5

Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.

6.4.6

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

16

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

17

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.5

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

18

BAHAGIAN 2
CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

2 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.1 1.4 1.3.2 22 .1 1.5.3 1.4.4.1 1. Mendengar. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.2 1.6.2 1.3. Mendengar. Mendengar. 1.2.3.6 Mendengar.6.2 1. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.4.5.3 1. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.7. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. 23 .

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi. Toleransi. Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala. Bekerjasama.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. terjebak Slaid ‘power point’. Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan. memudaratkan. sosial. petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24 . Ilmu : Pendidikan Kesihatan. ii.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Faedah Bersukan 1.7. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. toleransi. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik.

2. Lampiran 2(ii) BCB : Bcaan Mekanis 25 . Ilmu : PJK Nilai : Mementingkan kesihatan EMK : TMK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu : Celik Kewangan. berpasangan atau berkumpulan. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN PENGISIAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CATATAN Bersoal jawab 1. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. 3. 3. Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Murid membaca teks secara individu. Membaca dan berbincang 1. Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal 2. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik Lampiran 2(i).

Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. 2. Murid berbincang tentang gambar yang diberi. 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyampaikan pendapat 1. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 . Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. Nilai : Bekerjasama KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. TKP : Lampiran 3 Interpersonal Penilaian 1. 3.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Lampiran 6 27 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI soalan yang diberi. Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar. 28 .

kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. Kesimpulannya. badminton. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. kita akan hidup sihat dan sejahtera. Di samping itu. squash. dan semangat toleransi. berjoging. di negara kita. sabar. bertolak ansur. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. 29 . Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Lantaran itu. menerusi kegiatan sukan juga. Bersukan ada pelbagai jenis. dan menagih dadah. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. dan sebagainya. berjalan kaki. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. bola sepak. Justeru. Dengan bersukan. Walau bagaimanapun. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Jika kita tidak bersukan. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. renang. mencuri. Malah. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama.

1. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30 . Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2. Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis.

KUMPULAN 4 31 . mencuri. Malah. Lantaran itu. berjoging. Jika kita tidak bersukan. sabar. Di samping itu. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. Bersukan ada pelbagai jenis. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Walau bagaimanapun. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. dan sebagainya. renang. bola sepak. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. di negara kita. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan. skuasy. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. dan menagih dadah. bertolak ansur. berjalan kaki. badminton. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. dan semangat toleransi. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. menerusi kegiatan sukan juga. Justeru.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32 .

Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33 . Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Nama permainan yang disukai / dipilih. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34 .

Patuh. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman. Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan.3 Mendengar. mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kad gambar. Ilmu : Kajian Tempatan. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. Simpanan KB : Menjana Idea. pita rakaman dan lembaran kerja Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman 35 . Pada akhir pengajaran.3. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Banjir 1. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. ii. Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK. kad pesanan. mencatat nota. murid dapat: i.

terpaksa meminjam jika tiada simpanan TKP : Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1. mencatat nota 4. BBB : Radio Nilai : Patuh EMK : TMK 2.rumah dan bangunan telah ditenggelami air .murid menyatakan kesan banjir . Lampiran 2 3. . Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir.penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat . Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat. BCB : mendengar dengan teliti. Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea Interpersonal 2. Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas.murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan . Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti.. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut. Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. 36 . 5. kerugian .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan..

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti 2. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. 4. Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 5. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37 . Penilaian 1. Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. Lampiran 4 Pemulihan 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. BCB : Mengingat TKP : Interpersonal Lampiran 3 3. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul.

Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. KB .menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38 .

39 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar.

Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat. beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’. Setakat ini. 40 . Awas. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa.

Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. 41 . KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan.

4. 2. 42 . 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4..Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul............................... ................... ................. Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku..................... 3.......................................................................... 43 ........................ ........................................ ........................................................................................................................................................................... Patuhi semua arahan pasukan penyelamat........................................................................... .......... ........ Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah...................................................................... Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah................................................. 2........................... ................................................. ....................................... 1.......

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas. 44 .

Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi Petikan. Hormat-menghormati. murid dapat: OBJEKTIF i. Berjimat cermat EMK : TMK PENGISIAN KURIKULUM KB Simpanan dan Pelaburan Kreativiti dan Inovasi : Menghubung Kait.4. lembaran kerja. Pada akhir pengajaran. Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 45 . berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Budi Bahasa Amalan Kita 1. video. kad gambar. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa.

2. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait Lampiran 1 2. 46 . Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bersoal jawab 1. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menghormati KP : Verbal Linguistik Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Berlakon 1. EMK: Kreativiti dan inovasi 3. EMK : TMK 3.

Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Lampiran 4 47 . 3. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat Elemen : Simpanan dan Pelaburan EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan Lampiran 2 Kad Situasi Pemulihan 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. Penilaian 1. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Dialog contoh : Puan Yati : Encik.

Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. 2. Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.

Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.youtube.com/watch 49 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan.

Ravi. Arahan: Lakonkan watak Amin.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni. Mereka berjumpa Haji Saleh. sesuai. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Gunakan gelaran yang 50 . Ah Chin. Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) Haji Salleh. Arahan: Lakonkan watak Rosni. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Gelaran: Encik Zaki. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Encik Zamri. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51 . Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. 52 .

Sila duduk. silakan encik. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi. puan. encik. Tuan Haji. Guru Besar : Selamat pagi. Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Encik Hairi. Guru Besar : Sama-sama. Encik Hairi Puan Julia Encik Hairi Puan Julia : Selamat pagi. Encik. Apa yang boleh saya bantu? : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? : Boleh. Encik Hairi : Terima kasih. : Selamat pagi.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. 53 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar. 54 . lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai. Kemudian.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55 . Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. 1. Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.

dan kelancaran yang betul.4 2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan.3 2. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar.2. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca.1 2.1 56 . jeda. Membaca. 2.5 2. intonasi. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. yang sesuai bagi memupuk 2. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu.

1 2.2 57 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.4.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. 2. Membaca. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.3 2.3 2. Membaca.5. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.2 2.4.6. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.5.1 2.1 2.6.2 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.4.5.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 58 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar.Kemahiran Membaca Tahun 4 2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca.

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Demam Denggi Wabak Membunuh

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.

Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca.

59

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2

2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan.

Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Murid menyusun pernyataan EMK : Kreativiti dan Inovasi Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. KB : Menyusun Atur BCB : Mencatat

60

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti Lampiran 5

61

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami teks di bawah.

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran.

Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”.

62

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan. Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63 .

Lampiran 3 Penilaian Kitaran Hidup Nyamuk 64 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.

Larva . Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Pupa . telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. pupa dan nyamuk dewasa.Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit.Dalam masa seminggu. 65 . Pupa tidak makan. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan. Telur .Selepas menghisap darah. Empat peringkat itu ialah telur.Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air. bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. Nyamuk . Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. larva.

1.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________. 66 . 3. 4. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________. 5. 2. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah.

1. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini.

Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Sikap Pemandu 2. Pengurusan wang. persimpangan Petikan dialog. ii.3. memotog. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. lembaran kerja. 68 . kecuaian. membaca dialog secara mekanis dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berhemah EMK : TMK KB TKP BCB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI : Menjana Idea : Verbal Linguistik. slaid ‘power point’ Murid dapat membaca dialog dengan lancar. Bekerjasama. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Interpersonal : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh.

Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Berhemah BCB .sikap pemandu .kos membaiki kenderaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh. Membaca dialog 1. 69 .kos rawatan . Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. KB : Menganalisis Lampiran 1 2. 2.Bacaan Mekanis 3. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan. Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. Murid membaca dialog secara kelas. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 2. Guru dan murid berbual tentang petikan : . Mencari makna perkataan 1. Guru memaparkan slaid tentang dialog.

Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. Lampiran 3 Pengayaan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Penilaian 1. Lampiran 4 70 .

kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Hakim : Betul kata awak. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak . selain itu. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya. Amir. Antaranya. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Amir : Ya. Adli. ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. Hakim : Ya. Hakim. Sikap Pemandu Amir : Eh. Kita sepatutnya bersikap berhati. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri. betul! Berani sungguh dia.hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Setiap hari. ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. Ini soal keselamatan . Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Hakim : Ya. 71 . Hakim.

Selain itu.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. : Oh. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. Ah Meng dan Kamil? Semalam. 72 . tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Dia dihantar ke hospital besar. : Awak sebut perkataan bubur. Ah Meng : Ayuh. apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. berhati-hati menunggang basikal tu. Kamil Muthu Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. Tetapi pada pendapat awaklah. janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku. Bak kata pepatah. Muthu : Ya. Muthu : Betul tu Ah Meng. saya setuju dengan pendapat awak. saya terus berasa lapar.Jumpa lagi esok di sekolah. ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? : Pemandu kereta itu cedera parah. Mari kita Kamil balik. saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. Muthu : Kamu hendak tahu.

Oh. ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan. Breknya tidak berfungsi. 73 . basikal saya rosak. Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah. Awak telah melakukan tindakan yang bijak.Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek. Nanti lambat pula kita tiba. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita.

Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. 74 . Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik.

75 . .Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH . .

murid dapat: i. radio. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Mengecam : Bacaan Intensif Elemen : Pendidikan Sivik. REFLEKSI 76 . lembaran kerja Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. ii.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDAR PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Hidup Berjiran 2. : Bekerjasama. Celik Kewangan Nilai PENGISIAN KURIKULUM EMK TKP KB BCB Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi Lampiran. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul.2. Prihatin : TMK : Verbal Linguistik.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Kinestatik : Menjana Idea.

Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. 3. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan. Bermain permainan “ Kotak 77 . Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. 4. 3. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bermain permainan “Susun Suai” 1. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Membaca mekanis 1. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. 4. Murid membaca frasa yang telah dibina. Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2.

guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. 4. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. 3. Guru dan murid berbincang 78 .Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Beracun” 1. Apabila muzik dimainkan. 5. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Dunia Muzik Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK TKP : Kinestetik Lampiran 2 2. 3. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu. Setiap murid diberi lembaran kerja. 6. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Ilmu : Celik Kewangan 4.

EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79 . Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Lampiran 4 Pemulihan 1.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Kini. dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Pada suatu hari. Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya. 80 . Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Selepas pulang dari tempat kerja. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah. bahagian dapur rumahnya terbakar.

Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan Apitan 81 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun.

seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Pada suatu hari. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Semenjak kejadian itu. 82 .

perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi.

Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. 84 . Pada suatu hari. Semenjak kejadian itu.

penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan.Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. pendidikan. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara.agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Di samping itu. 85 . Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu. jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Lampiran 5 Pengayaan Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. suku kata. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.1 3. Menulis imlak dengan tepat.7 3. 86 .Kemahiran Menulis Tahun 4 3. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan.2 Asas menulis dengan cara yang betul. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.3 3.9 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. ditonton atau dibaca dengan betul. tanda baca dan ejaan yang betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2.4 3. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.2. Menulis huruf.5 3. perkataan.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun.6 3. Membina dan menulis perkataan. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. frasa dan ayat dengan betul. serta tulisan yang jelas dan kemas. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.6 3.8 3. tentang sesuatu perkara dengan 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

9. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.5. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.6. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar.4.7. penggunaan kata. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.1 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.2 3.3. 3.2 3. Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Menghasilkan rangka pendahuluan. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.8.7.1 3.3.2 3. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. imbuhan dan struktur ayat. tanda baca. 87 .1 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat.4 3. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.1 .6.2 3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.2 3.4.

88 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.

lembaran kerja Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Klinik 1Malaysia Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3. prarawatan Lampiran petikan. Peka. REFLEKSI 89 . Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama.4. OBJEKTIF Ilmu : Pendidikan Kesihatan. Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat. Pada akhir pengajaran murid dapat : i. paramedik. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea.

.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis. 4. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. 5. Ilmu : PK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Bekerjasama Ilmu : Celik Kewangan Berbincang 1. 3. Guru bersoal jawab tentang petikan. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru. 2. 1. Nilai : Prihatin KB : Mengecam 90 . Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”. Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru.Insuran Hayat . 2.Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan.

3. Penilaian 1. Lampiran 5 91 . Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Mengimlak 1. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru 2. Lampiran 4 Pengayaan 1. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Nilai : Jujur Lampiran 2 Pemulihan 1. Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru.

Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah. 92 . Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik.00 pagi hinggga 10. batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Kuala Lumpur. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Antara sakit yang dirawat ialah demam. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10. Dr.

3. 5. 7. 12. 6. 10. 1. 2. 9. 8. 4.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 11. 93 .

5. 94 . 1. 4. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu. 3. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih. 2.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid.

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman.

Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid. 96 .

Menghubung Kait.7. Berwaspada. CD PKJR Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. lancar. berwaspada Gambar.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi Ilmu : PKJR. bergerak. Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Aku Sebatang Lampu Isyarat 3. REFLEKSI 97 . Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. lembaran kerja. Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. fungsi.

fungsi . Membina peta minda 1. Nilai : Prihatin BCB : Mencatat Nota Lampiran 1 2.kesan tidak mematuhi peraturan Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada.lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk ‘Aku Sebatang Lampu Isyarat’. . Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung . Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting.warna .apa yang berlaku .bentuk . Penilaian 1. Patuh KB : Menjana Idea CD PKJR 2. 3. . Murid menyatakan maklumat – maklumat yang telah dicatat. Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan. Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya.apa yang dilihat .Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mencatat maklumat penting 1.

Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi. KB : Menyusun Atur Lampiran 2 Pengayaan 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda. Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . PENGISIAN KURIKULUM Inovasi CATATAN Kait Pemulihan 1. KB : Menjana Idea Lampiran 3 99 .

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi. Aku Sebatang Lampu Isyarat 100 .

.......... kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... merah dan hijau................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau.................................................. Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini............................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................... ............................................ Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning.......................... ................................................................................................................................... 101 .............................................................. ................... ..........................................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Pemulihan Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap.................................... Apabila aku berwarna kuning............................... Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk.......... ............ Sebaik sahaja aku berwarna merah................................................................................................................................................... semua kenderaan mesti berhenti............ Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar........... ................................... ................................................................ ................................... Nama aku lampu isyarat.......... ................................................................................................... .....................

102 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Pengayaan Bina lima ayat berdasarkan gambar.

Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. ii. 103 .3. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Cerianya Tamanku 3. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. mengeratkan. lembaran kerja Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul. Kebersihan. Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. murid dapat: i. dipangkas LCD. silaturahim. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Sivik. Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kosa kata : Ceria. Prihatin. benda maujud.

4. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. 3. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 EMK: TMK Lampiran 1 . 3. 2. Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. pemadam dan bakul sampah. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Media: Bahan Maujud Ilmu :Celik Kewangan Membina dan menulis jawapan 1. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong. Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. 2.

Lampiran 4 Pengayaan 1. BCB : Bacaan Mentalis Lampiran 5 105 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina dan menulis ayat gramatis 1. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. Lampiran 2 Penilaian 1. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI berdasarkan petikan yang dibaca. KB : Mengecam Lampiran 3 Pemulihan 1. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi.

penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas. baldi. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan. penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Mereka menyediakan nasi lemak. kuihmuih dan air sirap. pongkes dan pencakar. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. parang. penyapu lidi. Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria. kereta sorong. penyapu longkang. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. 106 . Antara alatan yang digunakan ialah penyapu.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah.

..............................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 A........................................................................................................................................................................................................................ Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti ........................................................................... ......................................................................... 107 ...................................... .................................................................................................... .......... 5................. 3..................................... Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan ................................................................................................................................ 1.................................. Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan ‘Cerianya Tamanku’.......... ......... 4............................................. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan................................................................................................................ Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan ......................................... 2.................................. Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ................................ ................................................................................................

..................................................................................................... .......................................................................................... 1..............................................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Jawab soalan berdasarkan petikan................ 108 ................................................................... ... Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ............................ 3.......................... 2........................................................................ ......................................... 6.................................................................................................................. Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? ................................................................................................................................................................................................................................................................. Di manakah nyamuk aedes suka membiak? ................................................... ......................... .. Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? ........................................................................................................................................................................................ Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ......................................................... 4............ 5.......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ..............................................................................................................

longkang yang tersumbat............. Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ................................... 5................................. Apakah yang mereka cuci? Mereka ............. 4..... aedes menarik mencuci Lampiran 4 Pemulihan mengadakan ceria 1.... 109 ................. dahan-dahan yang dipangkas...........................Kemahiran Menulis Tahun 4 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.............................. Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan .. Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah ..... .......... gotong-royong membersihkan taman perumahan......... Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk ... 2.... 3.............. bertelur di dalam air bertakung.

110 . semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh. sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin. menanam pokok bunga. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah. Aktiviti ini bermula pada pukul 8. memotong rumput dan sebagainya.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan fahami petikan berikut. membaiki perabot yang rosak. Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah. mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah.00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah. Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas. ibu bapa dan penduduk kampung. Sebelum bersurai. membersihkan longkang. Semasa gotong-royong ini.

.................................................................................................................... Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? .......................................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? .......................................................... .............. 111 ...... ...... .........................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Jawab soalan berdasarkan petikan............................................................................. .......................................................................... Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? .................................................................................................................................................................................. 4..................................................... 2................................................................................................................................................................................... 3.................................................................... Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? .......................................................... 1..........................................................................................

2. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif.1.1 4.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2.1 .3.2 4. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa.2 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. 4. Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4. separa terkawal dan 4. 112 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur.1 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. kreatif 4.1.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.

4.2 113 .4. Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.1 4.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4. Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 4.3.

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. 114 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.

Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kosa kata : Menghayalkan. hina.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur. sejahtera dan bersua Bahan edaran Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul. REFLEKSI 115 .4. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Hidup Bebas Tanpa Dadah 4. Sivik Nilai : Kasih Sayang. ii.

Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Berbincang 1. Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar. Menghargai EMK : Kreativiti dan Inovasi TKP – Verbal Linguistik . berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116 Nilai : Kasih Sayang. 1. Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak. 2. Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar 1.Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang Ilmu : Sivik KB : Menjana Idea Lampiran 2 Membina sajak secara terkawal. Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina.Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini. 3.Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut . . . Murid secara individu.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 AKTIVITI sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak. Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri. 2. Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. 3. EMK : Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 117 .

ibu dan keluarga.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar dan baca sajak di bawah SAJAK: JAUHI DADAH Dadah. 118 . Oleh itu. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera.

ibu dan keluarga.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. 119 . SAJAK: ANTI DADAH Dadah. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera.

................... .................................................. Oleh itu wahai .............. kehidupan manusia Manusia akan ............................................... .....................najis yang ...........................................dadah dari ..... akan diri mereka Lupa akan ayah...........kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan ......... 120 ... kehidupan manusia .............kita Katakan tidak jika .......Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai...............dengannya ....... SAJAK: ANTI DADAH Dadah............................................................................ ibu dan keluarga............................. semua .........................

9. 4. 2.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. 8. 7. engkau hina merosakkan mengkhayalkan kawanku jauhi kehidupan bersua sejahtera __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 121 . 3. 5. 6. 1.

Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok.2. pengawasan. patung boneka. Ilmu : Pendidikan Sivik. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. Celik Kewangan NilaI : Patuh. ii. murid dapat: OBJEKTIF i.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Tragedi di Sungai 4. berenang Petikan cerita. borang penilaian Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis REFLEKSI 122 . Pada akhir pengajaran. menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita.

Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Nilai : Berwaspada. 2. intonasi dan cara yang sesuai. Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. 3.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Membaca dan berbincang 1. 2. Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan. Murid diberi petikan cerita. bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan. 3. Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Penilaian 1. intonasi. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 2 123 . Bercerita secara didik hibur 1. 2.

” nasihat Aminah kepada adiknya. Aisyah.” Sejurus selepas itu. Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya “Hakim. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. kakakkan ada. “Eh. 124 . ibu dan kakak Hakim tiba. Tanpa membuang masa. saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. kakak.” “Terima kasih. Lain kali. “Kakak. di situ telah ditulis dilarang mandi. mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok. Siva dan Ai Ling. “Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu. "Ah. Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai.” ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital.” Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu. “Jadikan ini pengajaran kepada kamu. “Tolong! Tolong! Tolong!” jerit Hakim. Aminah terus menjerit meminta tolong. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong. Setelah penat berjalan. Tanpa disedari.” kata Hakim.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran L i 1 Baca dan ceritakan petikan di bawah. Hakim berjalan di tepi sebatang sungai. Pada suatu hari. "Jangan Hakim. Aisyah. Marilah kakak. ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita.” kata Aminah.” kata Hakim. Hakim terus dibawa ke hospital. Seronok mandi di sini. pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri. marilah mandi. Aminah dan adiknya.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Buat boneka dengan menggunakan kertas Lampiran 2 Boneka Contoh AMINAH HAKIM 125 .

B.C) 126 .C) GAYA PENCERITAAN (A.B.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Borang Penilaian NAMA MURID SEBUTAN (A.

Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis Kosa Kata : Terjebak. Celik Kewangan : Disiplin. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik. prinsip. damai. menyebut lirik lagu “Damai” dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. murid dapat: OBJEKTIF i. alatan muzik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul. berbudi.1. Berjimat-cermat ii. tatatertib. Pada akhir pengajaran. menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. semarakkan Video.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Damai 4. : Dunia Muzik. REFLEKSI 127 . Kerjasama.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. lirik lagu.

Murid menyanyi sambil membuat gerakan. 3. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru. Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi. Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas.menabung Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat 128 . 2. Murid mendengar lagu yang dirakam.menambah sumber kewangan . Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Patuh EMK : TMK BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyanyi 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar dan menyebut lirik 1. . Secara kumpulan. 2. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik Berbincang 1. 2. murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu.

kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah. kita berbahasa Naik kereta api. senang cari makan Hidup berdikari. tiang agama Ingat masa depan. buat amal bakti Solat jangan lupa. akan bercantum jua Lupakan hal semalam. esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan. tenaga pun ada Hidup ada prinsip. untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x) x Melodi : Upin & Ipin – Pengembaraan 129 . DAMAI Tanam-tanam ubi. jangan rasa mudah Menang bukan kekal. kalah jangan kesal Masa masih muda. ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam. pilih kawan-kawan Amalan yang baik.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini. turun padang tembak Kalau tak hati-hati. tak perlu dibaja Orang berbudi.

5 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.1.1 5.1.1. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.2 5. 130 . Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.3 5.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Oleh itu. pembentukan kata dan pembinaan ayat. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.1. membaca atau menulis. 5.4 5. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. tunjuk dengan betul mengikut 5.

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an.1.2. -kan. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan menggunakan kata bantu.3 5.3. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.1 5.7 5. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.1 5. 5.2.2.2 5. -i.2 131 .3. Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. imbuhan apitan pada kata kerja.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. 132 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Amalan Pemakanan Seimbang 5. benda maujud Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul.1. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. ii.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 133 . Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea. Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata kerja pasif Lembaran kerja.

EMK : Kreatif dan Inovatif Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam 4.Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Ilmu : Celik Kewangan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1 Membaca teks dan berbincang 1. Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya . 3. Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual 1. 2. Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif. Guru dan murid berbincang tentang teks.Kepentingan makanan seimbang . Penilaian 1. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif. Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. Lampiran 3 134 .

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI Pemulihan 1. Lampiran 5 135 .

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan nasi buah limau telur roti susu sayur kacang 136 .

“Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan”. Kesihatan diri amatlah penting. Zat makanan yang utama seperti karbohidrat. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. Sekian.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Baca teks syarahan di bawah. Sekiranya kesihatan tidak dijaga. protein. 137 . Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. vitamin. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. terima kasih. Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri. kita akan mudah mendapat penyakit. lemak dan mineral. Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari.

…………………………………………………………………………………. Lampiran 4 Penilaian 1. Tun Dr.……… 7.……………………………………………………………………………. Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif.…… 5. ……………………………………………………………………………… 8. Wahidah mencuci pinggan di dapur.. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. .. Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran.… 4. 3.. Pak Sawardi menangkap ikan di laut. …………………………………………………………………………………. 138 . Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya. ………………………………………………………………………………… 6. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita. 2. Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura. ……………………………………………………………………………….

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif. KATA KERJA AKTIF Memancing KATA KERJA PASIF Memasak Menghidang Menggoreng Merebus Menutup Menjaga Menghindari 139 .

................................................................................................... .................................................................................... 140 ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi............................................ Dua orang lagi telah ............. ..................................................................................... ............................ ......................................................................................................................................................................................... ................................................ ............................................................................................................................................................................................... Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria................................. ............................... dimasukkan diberi dinasihatkan dilarang ditemani diserang dibenarkan Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang............................................................................................. .................................................

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Membanding Beza. Menyusun Atur SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Ayat aktif. REFLEKSI 141 . senarai semak Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul. Mengelas. Poster. ayat pasif. OBJEKTIF ii. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster Ilmu : PKJR. keratan akhbar.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. lembaran kerja.3.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Keselamatan di Jalan raya 5.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Bersoal jawab 1. Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. 2. 4. 2(ii) KB . Guru menerangkan tentang ayat pasif. KB : Menjana Idea Lampiran 1 ‘Dengar dan Catat’ 1. Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut. 3. 2. Murid membaca ayat aktif yang dibina. Lampiran 2(i) . CATATAN Ilmu : PKJR Nilai : Berhati-hati KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membina ayat 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan .Mengelas 142 . 2. Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia.

Lampiran 3 Pemulihan 1. Guru mengedarkan satu keratan akhbar. KB : Membanding Beza Lampiran 5(i). 3.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. 5(ii) 143 . Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. 2. Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi. KB : Menyusun Atur Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini. 144 .

4. 3. 5.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap. Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. 2. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu. 1. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya. 6. 145 . Kakak membelikan ibu seutas rantai.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah. SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif. Ayat Aktif Pasif 1 2 3 4 5 6 146 .

Ayat aktif Ayat pasif : Saya mencuci kasut sekolah. Ayat aktif Ayat pasif : Kami sudah menyusun jadual itu. 147 . Ayat aktif Ayat pasif : Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. Ayat aktif Ayat pasif : Saya akan memetik bunga itu. : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Awak mesti menyerahkan surat itu.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap. dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ . 6. ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________. jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ . 4. 5. oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ . 1. disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ . 148 . 2. tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ . 3.

Ibu mangsa.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. Difahamkan. kereta mangsa dipandu dengan laju. beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar. 36 tahun. 38 tahun. Ketika kejadian tersebut berlaku. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis. Kemudian. memandu kereta itu dengan laju. 149 . Sharifah binti Yusoff. Mangsa Azmi bin Daman. Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya. PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG. 13 Mac– Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik. Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. Rakannya Mahadzir bin Salleh. mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja. garisi ayat aktif dan ayat pasif. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik.

. 2. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. .. ………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………... 3... Ayat Aktif 1. 150 150 . …………………………………………………………………………………………………… .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul. …………………………………………………………………………………………………….. .... ……………………………………………………………………………………………………....... 3. ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. 2. . Ayat Pasif 1. ……………………………………………………………………………………………………... .... …………………………………………………………………………………………………… ..

andai kata. Ilmu : Sivik. kad perkataan Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. ketika. menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Kebakaran 5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP KB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Interpersonel : Menjana Idea Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana. lembaran kerja. manakala. melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Celik Kewangan Nila : Berhati-hati.1. agar. supaya Petikan berita. REFLEKSI 151 . OBJEKTIF ii. Pada akhir pengajaran murid dapat: i.

3. Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. 4. Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana. 3. Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan. Menyenaraikan kata hubung 1. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan. KP .Interpersonel Lampiran 1 2.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. 152 . Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Sivik Nilai : peka KB : menjana idea Lampiran 1 2.

EMK : Kreativiti dan Inovasi KB – Menyusun Atur Kad Perkataan 2. Lampiran 2 Pemulihan 1. 153 KB : Mengecam Lampiran 3 . 3. Menyusun perkataan 1. Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. Penilaian 1. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. 4. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi. Nilai : Bekerjasama KB – Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan 2.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina ayat 1. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi. Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. 2. KB : Mengecam Menjana Idea Lampiran 4 154 .

Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk. Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. 155 . Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek. 18 September – Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi.

bahawa memberitahu Azri sihat tidak dia saya 3. panas kerana ke sekolah demam tidak Dia 2. berdoa dan agar sihat Ramlah anaknya cergas 156 . berbunyi apabila Loceng itu saya menekannya 4. 1. awal tidak bas supaya Bangunlah ketinggalan 5.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret.

157 . Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya. Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis. 5. 4. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur. Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi. Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan. 3. sementara bahawa supaya kerana ketika 1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. 2.

2. 6. Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat. 5.pukang apabila dikejar oleh anjing. Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan. 158 . 3. Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu. Azim berlari lintang. Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah . 1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah. 4. Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah. 159 . …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran. x Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana …………………………………………………………………………………………. x Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika ………………………………………………………………………………………… x Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar ………………………………………………………………………………………… x Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya …………………. x Kita harus cepat bertindak andai kata …………………………………………….

.

BAHAGIAN 3
PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

HARI 4

HARI 5

Tema : KESIHATAN

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1

Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks.

163

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema : KESELAMATAN Tajuk :

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

2

Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

164

1.4.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul 4. 3.3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 5. 2.1.3.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Tema : KEMASYARAKATAN 3 Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.2. 165 .

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169 barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak .

berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170 berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta .

berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman) bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171 budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek .

compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi Dd dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Ee edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172 gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf .

golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak Jj jaguh 173 jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar .

kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174 kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal .

kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175 lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara .

marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176 membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja .

memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177 mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan .

mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178 meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti .

menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179 Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif .

pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180 penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu .

peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181 renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham .

salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182 sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan .

tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183 terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai .

tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara Vv varnis virus Ww waja waras warta wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur 184 .

orang yang dicintai Terlibat dalam urusan orang lain Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara Sesuatu yang pasti akan dimiliki Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka Maruah.Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Simpulan Bahasa Ada gaya Ada jalan Ayam tambatan Bahasa istana Bahasa pasar Berat sebelah Beri muka Buah hati Campur tangan Cari jalan Dalam tangan Darah daging Durian runtuh Harga diri Ikat perut Isi hati Jejak langkah Juling air Lepas tangan Makna Ada ciri–ciri yang memperlihatkan kebolehannya Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan Ragam bahasa istana Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya Tidak adil Memanjakan secara berlebihan Kekasih. Kehormatan diri Mengurangkan makan kerana kemiskinan Perasaan atau apa-apa yang terfikir Mencontohi perbuatan seseorang Juling sedikit Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185 .

Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Simpulan Bahasa Makan hati Naik angin. Nazak Mendengar dengan teliti Pura-pura tidak mendengar Mati Kecewa kerana harapan tidak tercapai Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa Orang yang lekas marah Hasil usaha sendiri Bintik hitam pada pakaian atau badan 186 . naik darah Nyawa-nyawa ikan Pasang telinga Pekak badak Putih tulang Putih mata Serkap jarang Telinga nipis Titik peluh Tahi lalat Makna Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri Terlalu marah Hampir-hampir mati.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perumpamaan Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai bulan jatuh ke riba Bagai dihiris sembilu Bagai duri dalam daging Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai mencurah air di daun keladi Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor Bagai tikus membaiki labu Bagai melepaskan anjing tersepit Seperti cincin dengan permata Seperti kaca jatuh ke batu Seperti kacang lupakan kulit Seperti kera dapat bunga Seperti pinang dibelah dua Seperti rusa masuk kampung Makna Cinta tidak berbalas Mendapat untung yang besar Sangat sedih Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok Terlepas daripada kesengsaraan Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang Memelihara anak dengan penuh kasih sayang Orang yang suka bercakap banyak Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa Jodoh yang sesuai benar Hati yang hancur kerana amat berduka cita Orang yang tidak tahu mengenang budi Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan Sama cantik dan sama padan Tercengang kehairanan 187 .

Bil 1 2 Bidalan Indah khabar dari rupa Makna Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Nasi sudah menjadi bubur 3 Ukur baju di badan sendiri Sediakan payung sebelum hujan Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri 4 5 188 . Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan. Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana. Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali.

Rujukan: 1.– Asraf. takut kerana salah. Rosnita Abdullah. Berani kerana berada dipihak yang benar. tak hendak seribu dalih. Kalau ada kemahuan.Bil Pepatah Makna 1 Berani kerana benar. Peribahasa Sekolah Menengah – Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Bergambar. 2. Sunah Adam (Sasbadi) 189 . maka ada jalan untuk melakukannya. maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu. 2 Hendak seribu daya. Sebaliknya jika hati tidak mahu.

Ilmu pengetahuan.Bil 1 2 Kata Hikmat Masa itu emas Ilmu pelita hidup Makna Masa sangat berharga. 190 .

diftong (lin) dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai. gambar rajah. au dan oi. bercakap untuk mengemukakan pendapat berborak atau beromong bercakap. bahan prosa 5.Bil. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik 9. 1. aspek (aspék) 2. berbual mengisahkan sesuatu 3. 12. digraf dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi. ny. 7. bertutur deskriptif bercakap atau berkata-kata keterangan yang bertujuan memberi gambaran gabungan dua bunyi vokal yang disebut 11. sudut. diksi pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis 191 . 10. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 – 437) bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. bahan grafik 4. sy 13. berbicara berbual-bual bercerita 8. bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya. 6. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi.

imaginatif jeda atau berjeda karangan berpandu 23. gagasan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan berhenti sebentar karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib.Bil. idea 19. ekstensif (éksténsif) luas liputannya. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa buah fikiran. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 14. 24. idea sampingan idea utama maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. karangan terkawal 192 . 25. perbuatan atau kelakuan 15. gambar rajah. 21. 1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas 20. 22. kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa tingkah laku atau gerak geri. gramatis 18. frasa gerak laku 16. grafik 17.

klasifikasi penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 28. frasa atau ayat 37. mengedit 193 . rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat. 27. menceritakan 35. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf. menaakul 34. melakar 32. mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) melukis rangka secara kasar membersihkan atau menulis semula perkataan. mengajuk 36. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang. frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan meniru 30. memurnikan 33.Bil. kritis 31. kata gelaran ii. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan. 26. iii. konsep kreatif 29. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i.

ingin tahu 48. pendapat. perihal merasa(i) dalam hati atau batin. penilaian 49. 43. pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. multimedia 42. 47. dibaca dan didengar pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul 39. dibaca dan didengar kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat. sentimen suka. gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif cerita peristiwa atau pengalaman anggapan.Bil. tanggapan. mengucapkan. 40. menjana idea modul 41. melahirkan. suara. Perkataan mengimlak Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 38. perasaan 194 . fikiran pada sesuatu yang dilihat. minat. naratif 44. mengeluarkan buah fikiran/idea. hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin. menuturkan atau menyebutkan menghasil. mengujarkan menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengatakan. data. pandangan 45. pendapat pendekatan modular 46. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi.

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 50. prosa 54. ramalan respons soalan bercapah soalan bertumpu 57. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. 55. 60. Wacana boleh terdiri daripada ayat. dialog dan sebagainya. keadaan dan lainlain melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja susunan {kejadian) yang berturut-turut. pola ayat 52. atau hukum sesuatu teori dan lain-lain karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi Sesuatu yang diramalkan. rentetan a. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan 58. 61. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 – 419) asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran.Bil. wacana 195 . b. telahan dan tekaan. kajian. prinsip 53. transformasi tulisan mekanis (mékanis) urutan 59. dugaan. soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks perubahan bentuk atau sifat. reaksi soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan 51. ceraian. 56. susunan yang teratur. tindakan. rupa. Unit bahasa yang melebihi batas ayat. Terdapat 4 pola ayat dasar.