KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3. 7. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 3 4 5 5 6 6 11 13 1. 2. 5. D. 6. 3. 4. 6. 4. 5. 8. 3. 1. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 169 185 187 188 189 190 191 163 164 165 1. 23 58 88 114 132 C. 7. 5. 1.KANDUNGAN A. B. 2. 3. 2. 2. 4. iii .

.

memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .

rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vi .Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. mengetengahkan bakat. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. memupuk sifat kepemimpinan. Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Seterusnya. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. bahasa rasmi. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. penyerapan ilmu dan nilai murni. aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri. bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Selaras dengan perubahan tersebut. dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Pada asasnya. 3 . Selain itu. bahasa perpaduan negara. serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Seiringan dengan itu. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara. membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan.

Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Literasi Sains dan Teknologi.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang. kreatif dan inovatif. Fizikal dan Estetika. Sikap dan Nilai. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. Kemanusiaan. dan Keterampilan Diri. Kerohanian. iaitu Komunikasi. 4 .

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. perkataan. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. kemahiran. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. membaca pelbagai perkataan. dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. xiii. ii. v. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. vii.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. maklumat. xi. pesanan dan pertanyaan dengan betul. iv. frasa dan ayat dengan betul. viii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. membaca. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. x. mendengar. mengecam. mendengar. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar. xii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. ilmu. 5 . mendengar. memahami perkataan. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. memperoleh pengetahuan. ix. 2. iii. vi.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1. memahami. xiv.

1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6 .0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4. Pada Tahap 2 pula. frasa dan ayat dengan betul. xix. xx.0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. manakala melalui kemahiran membaca. bersikap positif. pembacaan dan penulisan. 3. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. menghayati dan mengamalkan nilai murni. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. xxi. membaca dan menulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas ( back to basic) diberi penekanan yang khusus. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. membina dan menulis perkataan. 4. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. xvi.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. dan xxii. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. bertutur. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. menulis imlak dengan tepat. Pada Tahap 1. xvii. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Modul Menulis. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. 4. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. serta dapat memberikan respons. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. pendapat. Modul Membaca.3. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. 4. 4. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. kemahiran. kemahiran dan nilai. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran bertutur.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. Kemahiran 7 .3.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. nilai murni. kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid.

Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis. puisi dan grafik. bentuk dan golongan kata. sebutan dan intonasi.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. 4.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 4. jeda.4. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 4. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. serta tulisan yang jelas dan kemas. . sistem ejaan. tanda baca dan ejaan yang betul.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi.3.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa. 1. dan kelancaran yang betul. kosa kata dan peribahasa. Bentuk kata pula ialah unit 8 .3.3. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. 4. 4. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Di samping itu. Melalui pembelajaran modul ini. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. intonasi.

Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. proses peluasan 9 . Hal ini bermakna. pemajmukan dan penggandaan. kata ganda iv. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata majmuk c. proses penyusunan semula iv. pengimbuhan ii. ayat tanya. penggandaan iii. proses penggantian ii. c. ayat perintah dan ayat seruan. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Golongan kata terdiri daripada: i. struktur dan binaan ayat.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Oleh itu. kata kerja iii. iaitu susunan biasa dan songsang. kata nama ii. e. kata adjektif iv. kata tunggal ii. kata terbitan iii. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. ayat dasar ii. a. ayat tunggal iii. frasa. kata tugas 1. b. kata asli bahasa Melayu ii. d. klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Proses ayat terbitan: i.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Binaan ayat: i. Unsur utama yang terdiri daripada kata. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. d. Bentuk kata terdiri daripada: i. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Proses pembentukan kata meliputi: i. Susunan ayat. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. kata pinjaman bahasa Melayu b. proses pengguguran iii.

5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. ayat seruan v. koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.4. b. perumpamaan. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. ayat perintah iv. a.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. keperibadian. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. ayat tanya iii. 4. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. ayat pasif 4.4. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i.4. Misalnya. ayat terbalik atau songsang vi. ayat aktif vii. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah. Ejaan kata pinjaman iii. 10 .4. pepatah. bidalan. ayat penyata ii. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Pola keselarasan huruf vokal ii.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.

penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. kemahiran bertutur. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5. 5.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar. kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Selain itu. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11 . 5. contohnya ilmu dalam bidang sains. malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Selain itu. kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan.

9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. 5. serta kreatif dalam konteks tertentu. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. 5. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan. aktiviti dan bahan atau prasarana. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. Selain itu. pendekatan atau tindakan baharu.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. cinta akan bahasa dan bangsa. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12 . serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. 5.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. 5.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5. 5.

sama ada kemahiran mendengar. 6. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. penilaian.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran.1 Prinsip 5P 6. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan. pemulihan dan pengayaan. unsur ilmu. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir. penyerapan. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. Melalui proses ini. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. bertutur. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. 5. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. 13 .

2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. hormat-menghormati. kad. Oleh itu. bahan maujud. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. bakat dan minat murid. alat permainan. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Di samping itu. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. menghargai warisan. murid dapat membina keyakinan berbahasa. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. 14 . Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa. hal persendirian dan isu kemasyarakatan. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. carta. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. 6. mental dan sosial. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Bagi tujuan ini. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. Bahan bacaan tambahan. keupayaan. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. bekerjasama dan bertanggungjawab. dan amalan gaya hidup sihat. 6. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

6.4

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

15

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.1

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.

6.4.2

Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa

6.4.3

Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.

6.4.4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

6.4.5

Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.

6.4.6

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

16

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

17

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.5

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

18

BAHAGIAN 2
CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

4. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 1.1 1.2.6.7. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat.6 Mendengar.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.4. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.4 1. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 1.2 1. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1. 1. Mendengar.3 1.1 1. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.3.3. memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.1 1.5.5.2 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mendengar.6. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.2 1. Mendengar.2 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.2 22 .

Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. 23 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Faedah Bersukan 1. TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik. Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi. Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan. Toleransi. petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24 . toleransi. Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala. ii.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. memudaratkan. terjebak Slaid ‘power point’. Bekerjasama.7. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. sosial. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar.

Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik Lampiran 2(i). Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. 3. 3. 2. Membaca dan berbincang 1. berpasangan atau berkumpulan. Murid membaca teks secara individu. Ilmu : PJK Nilai : Mementingkan kesihatan EMK : TMK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu : Celik Kewangan. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN PENGISIAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CATATAN Bersoal jawab 1. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. Lampiran 2(ii) BCB : Bcaan Mekanis 25 . Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal 2.

Nilai : Bekerjasama KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyampaikan pendapat 1. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. Murid berbincang tentang gambar yang diberi. TKP : Lampiran 3 Interpersonal Penilaian 1. 3. 2. 2. Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 . Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Lampiran 6 27 . Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI soalan yang diberi.

28 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar.

kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. bola sepak. Jika kita tidak bersukan. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. kita akan hidup sihat dan sejahtera. squash. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Walau bagaimanapun. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Di samping itu. dan menagih dadah. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. Kesimpulannya. berjalan kaki. renang. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru. bertolak ansur. Malah. Dengan bersukan. berjoging. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. 29 . dan semangat toleransi. badminton. Bersukan ada pelbagai jenis. di negara kita. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Lantaran itu. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. dan sebagainya.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. sabar. menerusi kegiatan sukan juga. mencuri.

Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30 . 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2. Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4.

Malah. berjalan kaki. mencuri. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Di samping itu. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. bertolak ansur. dan semangat toleransi. dan menagih dadah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Walau bagaimanapun. Lantaran itu. KUMPULAN 4 31 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. Bersukan ada pelbagai jenis. menerusi kegiatan sukan juga. sabar. skuasy. bola sepak. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. badminton. Jika kita tidak bersukan. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Justeru. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan. renang. berjoging. Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. dan sebagainya. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. di negara kita.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Nama permainan yang disukai / dipilih. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33 . Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. 2.

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan.

Pada akhir pengajaran.3 Mendengar. kad pesanan. Patuh. murid dapat: i. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman. Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. mencatat nota. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi.3. Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan. pita rakaman dan lembaran kerja Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman 35 . mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kad gambar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Banjir 1. Simpanan KB : Menjana Idea. ii. Ilmu : Kajian Tempatan. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati.

Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea Interpersonal 2. terpaksa meminjam jika tiada simpanan TKP : Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1. BBB : Radio Nilai : Patuh EMK : TMK 2.murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan .murid menyatakan kesan banjir . Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut. BCB : mendengar dengan teliti. 36 . mencatat nota 4.. Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti. Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir. kerugian . Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat.. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.rumah dan bangunan telah ditenggelami air .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. Lampiran 2 3.penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat . Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. . 5.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. Lampiran 4 Pemulihan 1. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37 . Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan. 5. BCB : Mengingat TKP : Interpersonal Lampiran 3 3. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti 2. Penilaian 1. Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. 4. Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut.

KB . Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1.menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar. 39 .

Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. Setakat ini. Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Awas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat. 40 . banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan. KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. 41 . Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.

2. 42 . 4. 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1.

...................................Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul............... ....................................... ...................................................................... ..................................................... 2.......................................................... 1........................................................................................................................ Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku... 43 ......................................................................... Patuhi semua arahan pasukan penyelamat................... 4.... 3....................................................................................... .................................................................................................... Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah................... ..................................................... .. .............................................................................................................. .............................................................................................................................. Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah..............................................

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas. 44 .

Hormat-menghormati. Pada akhir pengajaran.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Budi Bahasa Amalan Kita 1. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan. murid dapat: OBJEKTIF i.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. kad gambar. Berjimat cermat EMK : TMK PENGISIAN KURIKULUM KB Simpanan dan Pelaburan Kreativiti dan Inovasi : Menghubung Kait. video. 45 . Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi Petikan.4. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa. lembaran kerja.

EMK: Kreativiti dan inovasi 3. 2. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menghormati KP : Verbal Linguistik Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bersoal jawab 1. EMK : TMK 3. 46 . Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait Lampiran 1 2. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing. Berlakon 1. Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat Elemen : Simpanan dan Pelaburan EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan Lampiran 2 Kad Situasi Pemulihan 1. Dialog contoh : Puan Yati : Encik. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. 3. Lampiran 4 47 . Penilaian 1.

Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48 . Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. 2.

com/watch 49 .youtube.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan. Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.

Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) Haji Salleh. Mereka berjumpa Haji Saleh. Ah Chin. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Arahan: Lakonkan watak Rosni. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Gunakan gelaran yang 50 . Arahan: Lakonkan watak Amin. Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai. sesuai. Ravi.

Gelaran: Encik Zaki. Encik Zamri. Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki.

52 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai.

Apa yang boleh saya bantu? : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? : Boleh. Sila duduk. Guru Besar : Sama-sama. Encik Hairi : Terima kasih. tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Encik. Encik Hairi Puan Julia Encik Hairi Puan Julia : Selamat pagi.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. silakan encik. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi. Encik Hairi. Guru Besar : Selamat pagi. 53 . : Selamat pagi. Tuan Haji. encik. puan. Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini.

lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai. 54 . Kemudian.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar.

Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55 . Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. 1. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4.

3 2.5 2. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan.4 2. murid berupaya menghayati teks yang dibaca.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 56 . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. intonasi. jeda.6 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Di samping itu. Membaca.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca.2. yang sesuai bagi memupuk 2. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca.3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. dan kelancaran yang betul.1 2.

2 2.1 2. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.2 57 .3 2. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.Kemahiran Membaca Tahun 4 2.5.4.5.1 2. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.6. 2.1 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.4.3.3 2.4.2 2.6.5. Membaca. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca. 58 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Demam Denggi Wabak Membunuh

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.

Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca.

59

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2

2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan.

Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Murid menyusun pernyataan EMK : Kreativiti dan Inovasi Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. KB : Menyusun Atur BCB : Mencatat

60

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti Lampiran 5

61

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami teks di bawah.

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran.

Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”.

62

Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan.

Lampiran 3 Penilaian Kitaran Hidup Nyamuk 64 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.

Dalam masa seminggu. Empat peringkat itu ialah telur.Selepas menghisap darah.Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air. Pupa tidak makan.Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. 65 . Pupa . telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. pupa dan nyamuk dewasa. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa. Telur . Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. Nyamuk . larva. Larva . Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir.

66 . Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak. 3. 1. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. 2.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah. 4. 5.

______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67 . Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. 1. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3.

Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. slaid ‘power point’ Murid dapat membaca dialog dengan lancar. Berhemah EMK : TMK KB TKP BCB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI : Menjana Idea : Verbal Linguistik. lembaran kerja. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 68 . Interpersonal : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam. ii. persimpangan Petikan dialog. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i.3. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan. Pengurusan wang. Bekerjasama. memotog.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Sikap Pemandu 2.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. membaca dialog secara mekanis dengan lancar. kecuaian. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

kos rawatan .sikap pemandu . 4. Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Membaca dialog 1. Murid membaca dialog secara kelas. Guru dan murid berbual tentang petikan : . Guru memaparkan slaid tentang dialog. KB : Menganalisis Lampiran 1 2. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. 69 .Bacaan Mekanis 3. Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 2. 2.kos membaiki kenderaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh. Mencari makna perkataan 1. Berhemah BCB . Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan.

Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. Lampiran 4 70 . Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Penilaian 1. Lampiran 3 Pengayaan 1.

Hakim. Kita sepatutnya bersikap berhati. betul! Berani sungguh dia. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri. Hakim. kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Hakim : Ya. Amir : Ya. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. selain itu. Antaranya. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. Hakim : Ya. Sikap Pemandu Amir : Eh. Hakim : Betul kata awak. Adli. ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak . Amir.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya.hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Setiap hari. lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. 71 . Ini soal keselamatan .

: Oh. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. 72 . saya setuju dengan pendapat awak. Ah Meng dan Kamil? Semalam. janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku. Bak kata pepatah. Mari kita Kamil balik. saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. saya terus berasa lapar. ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? : Pemandu kereta itu cedera parah. Muthu : Betul tu Ah Meng. keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Ah Meng : Ayuh. Muthu : Kamu hendak tahu. Kamil Muthu Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. : Awak sebut perkataan bubur.Jumpa lagi esok di sekolah.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Tetapi pada pendapat awaklah. tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. Selain itu. berhati-hati menunggang basikal tu. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Dia dihantar ke hospital besar. Muthu : Ya.

Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah. Oh. Awak telah melakukan tindakan yang bijak. Breknya tidak berfungsi. basikal saya rosak. Nanti lambat pula kita tiba.Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek. 73 . ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan.

Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya. 74 . Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya.

Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH . 75 . . .

Mengecam : Bacaan Intensif Elemen : Pendidikan Sivik. REFLEKSI 76 . ii. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Prihatin : TMK : Verbal Linguistik. : Bekerjasama. murid dapat: i. radio. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul.2.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDAR PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Hidup Berjiran 2. Celik Kewangan Nilai PENGISIAN KURIKULUM EMK TKP KB BCB Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi Lampiran. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Kinestatik : Menjana Idea. lembaran kerja Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. 3. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2. Bermain permainan “ Kotak 77 . 4. Membaca mekanis 1. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. 4. 3.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bermain permainan “Susun Suai” 1. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. Murid membaca frasa yang telah dibina.

guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Beracun” 1. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. 5. Setiap murid diberi lembaran kerja. 3. Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu. Apabila muzik dimainkan. Guru dan murid berbincang 78 . 4. Ilmu : Celik Kewangan 4. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Dunia Muzik Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK TKP : Kinestetik Lampiran 2 2. 3. 6. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja.

Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79 . BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1.

Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. Pada suatu hari. Selepas pulang dari tempat kerja. Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. bahagian dapur rumahnya terbakar. 80 . Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah. Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Kini.

Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan Apitan 81 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun.

Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Pada suatu hari. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. 82 . dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Semenjak kejadian itu. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi. perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83 .

84 . Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Pada suatu hari. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Semenjak kejadian itu. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri.

Oleh itu. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. pendidikan. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. 85 .agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Di samping itu.Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. Lampiran 5 Pengayaan Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita.

7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun.6 3. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan.9 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. serta tulisan yang jelas dan kemas. frasa dan ayat dengan betul.3 3.1 3. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.8 3.6 3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. Menulis imlak dengan tepat.Kemahiran Menulis Tahun 4 3. ditonton atau dibaca dengan betul.5 3.4 3.2. tentang sesuatu perkara dengan 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. tanda baca dan ejaan yang betul. Membina dan menulis perkataan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. suku kata. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. 86 . Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.2 Asas menulis dengan cara yang betul.7 3. Menulis huruf. perkataan.

Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.2 3.1 . Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.6.8. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.5.4.6. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.4. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.1 3. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Menghasilkan rangka pendahuluan. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. penggunaan kata.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.2 3. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar.1 3. imbuhan dan struktur ayat. 87 .1 3.3. 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. tanda baca.2 3.7.2 3.9. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.2 3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.4 3.7.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.

semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar.Kemahiran Menulis Tahun 4 3. 88 . guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.

Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Pada akhir pengajaran murid dapat : i.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Klinik 1Malaysia Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3. Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea. Peka.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. lembaran kerja Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul. paramedik.4. REFLEKSI 89 . prarawatan Lampiran petikan. Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat. OBJEKTIF Ilmu : Pendidikan Kesihatan.

Ilmu : PK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Bekerjasama Ilmu : Celik Kewangan Berbincang 1. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. 3. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. Nilai : Prihatin KB : Mengecam 90 . Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru.Insuran Hayat . 4. 2. 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis. Guru bersoal jawab tentang petikan. . Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca.Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. 2. 5.

Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Lampiran 5 91 . Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Penilaian 1. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Nilai : Jujur Lampiran 2 Pemulihan 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Mengimlak 1. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru 2. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. Lampiran 4 Pengayaan 1. 3.

Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia. Kuala Lumpur. Antara sakit yang dirawat ialah demam. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10. batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dr. 92 .00 pagi hinggga 10. Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik.

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 2. 93 . 1. 5. 7. 9. 4. 3. 12. 8. 10. 11. 6.

2. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. 1. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. 4. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih. 3. 94 . 5. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu.

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95 .

Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. 96 . Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar.

fungsi. lembaran kerja. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat. REFLEKSI 97 . lancar. Berwaspada. Menghubung Kait. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i.7. CD PKJR Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi. Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. berwaspada Gambar. bergerak. menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi Ilmu : PKJR.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Aku Sebatang Lampu Isyarat 3.

Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mencatat maklumat penting 1.apa yang berlaku . 3. Nilai : Prihatin BCB : Mencatat Nota Lampiran 1 2. Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting.apa yang dilihat .lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk ‘Aku Sebatang Lampu Isyarat’. Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung .warna . Membina peta minda 1. Patuh KB : Menjana Idea CD PKJR 2. Murid menyatakan maklumat – maklumat yang telah dicatat. . Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan.bentuk . . Penilaian 1.fungsi .kesan tidak mematuhi peraturan Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada.

KB : Menyusun Atur Lampiran 2 Pengayaan 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda. PENGISIAN KURIKULUM Inovasi CATATAN Kait Pemulihan 1. Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi. Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . KB : Menjana Idea Lampiran 3 99 .

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi. Aku Sebatang Lampu Isyarat 100 .

.......... ........................ .................................................................................................................................................................................................... Apabila aku berwarna kuning..................................................................................................... Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar................................................ Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk..................... ............................................................................. semua kenderaan mesti berhenti.. ...................................................................................................................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Pemulihan Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap........... Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini................................................... ............................................................................................... Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning................................................................................................................................................... Nama aku lampu isyarat... ................................................................................................................................................................. 101 .......................... .............................................................................................................................................................. ...................... ...................................... ........................................................................................... Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau.............. ................................................................. merah dan hijau................................................................... ............................................................. kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti............................................................................................................... Sebaik sahaja aku berwarna merah............................................................................................................................... ..............

102 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Pengayaan Bina lima ayat berdasarkan gambar.

103 . membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Sivik. lembaran kerja Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Cerianya Tamanku 3. Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah. dipangkas LCD. Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kosa kata : Ceria. ii. Kebersihan.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. benda maujud. silaturahim. Prihatin.3. mengeratkan.

Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 EMK: TMK Lampiran 1 . 3. Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. 3. pemadam dan bakul sampah. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. 2. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. 2. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Media: Bahan Maujud Ilmu :Celik Kewangan Membina dan menulis jawapan 1. 4. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi. BCB : Bacaan Mentalis Lampiran 5 105 .Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI berdasarkan petikan yang dibaca. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Lampiran 2 Penilaian 1. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina dan menulis ayat gramatis 1. KB : Mengecam Lampiran 3 Pemulihan 1.

kuihmuih dan air sirap.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. pongkes dan pencakar. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria. Mereka menyediakan nasi lemak. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. penyapu longkang. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. 106 . Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. kereta sorong. parang. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan. penyapu lidi. Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas. Antara alatan yang digunakan ialah penyapu. baldi. penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma.

........................... ................................................................... Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan ................................................................. 5..........................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 A........................................................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan....... ...................................................................................................... Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti ...................................... 1.................................................................................................................................................................. ..................... 3.. Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan ‘Cerianya Tamanku’.................................................................................. ... 4.............................................................................................................................................. ................................ Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan ......................................................... Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ..................................... 107 .......................................................... 2......................................................................................................................................

....................................................................................... Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ......................................................... Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ............................. ....................................................................................................................................................... Di manakah nyamuk aedes suka membiak? .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................ Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ............ ............................. 1.... 6....... Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? ......... ........ Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? ........................................................................................................................ 108 ......................................................... ................................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................................................................. 4.......................................... 2...................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Jawab soalan berdasarkan petikan.............................................................................. 5..................................................................................................................................................................

..................................... 2. Apakah yang mereka cuci? Mereka ......................................... gotong-royong membersihkan taman perumahan................ Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah .. 5.... 109 ............................ aedes menarik mencuci Lampiran 4 Pemulihan mengadakan ceria 1.... 3. bertelur di dalam air bertakung..... longkang yang tersumbat......................... Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk ......Kemahiran Menulis Tahun 4 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul............... dahan-dahan yang dipangkas............ Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ..... 4..... Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan .... ..............

Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin. 110 . Aktiviti ini bermula pada pukul 8. menanam pokok bunga. Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas. ibu bapa dan penduduk kampung.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan fahami petikan berikut. membaiki perabot yang rosak. Sebelum bersurai. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah. mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah. membersihkan longkang. memotong rumput dan sebagainya.00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Semasa gotong-royong ini. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria. sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh.

................................................ 4. 111 ................................................................................................................................................................................. ......................................................... .................................................................................................................... ................ Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? ............................................................................................................................................................................................................................ 1................................................ Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? ............................... ...................................................................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? .............................. Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? .......................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Jawab soalan berdasarkan petikan.................................................................................... 3............................................................................................. 2..............................................................................................

guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. 112 4. kreatif 4.3. separa terkawal dan 4.2.1. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 4.2 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.1 4. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur.2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.2 4. Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur.1 .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.2 113 .1 4. Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur. 4.4.4.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. 114 .

REFLEKSI 115 . Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kosa kata : Menghayalkan. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur. hina.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur. Sivik Nilai : Kasih Sayang. ii. sejahtera dan bersua Bahan edaran Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul.4. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Hidup Bebas Tanpa Dadah 4. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai.

Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai. . . Menghargai EMK : Kreativiti dan Inovasi TKP – Verbal Linguistik . Murid secara individu. Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina. Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar. Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Berbincang 1.Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut .Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang Ilmu : Sivik KB : Menjana Idea Lampiran 2 Membina sajak secara terkawal. 2. berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116 Nilai : Kasih Sayang. 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar 1. Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak.Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini. 3.

Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 AKTIVITI sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir. Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. 3. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak. 2. EMK : Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 117 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar dan baca sajak di bawah SAJAK: JAUHI DADAH Dadah. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. ibu dan keluarga. 118 . wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. Oleh itu.

119 . SAJAK: ANTI DADAH Dadah.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. ibu dan keluarga. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah.

...................... SAJAK: ANTI DADAH Dadah.........dadah dari ..... ibu dan keluarga....................kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan .. .............kita Katakan tidak jika ......... Oleh itu wahai .................................................... .......Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai..... semua .... kehidupan manusia ........................... akan diri mereka Lupa akan ayah......dengannya ... kehidupan manusia Manusia akan ................................................................................... 120 .........................................................................najis yang ......................................................

2. engkau hina merosakkan mengkhayalkan kawanku jauhi kehidupan bersua sejahtera __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 121 . 7. 4. 6. 9. 5. 3. 1. 8.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai.

Ilmu : Pendidikan Sivik. patung boneka. pengawasan. ii.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Tragedi di Sungai 4. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur. borang penilaian Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis REFLEKSI 122 . berenang Petikan cerita. Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok. Celik Kewangan NilaI : Patuh.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.2. menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita. murid dapat: OBJEKTIF i. Pada akhir pengajaran.

Bercerita secara didik hibur 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Membaca dan berbincang 1. 2. EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 2 123 . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Nilai : Berwaspada. Murid diberi petikan cerita. Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Penilaian 1. 2. Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan. intonasi dan cara yang sesuai. bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan. Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. 3. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. 3. intonasi. 2.

Hakim terus dibawa ke hospital. kakakkan ada.” ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital. Aminah terus menjerit meminta tolong. Setelah penat berjalan. "Jangan Hakim.” nasihat Aminah kepada adiknya. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah.” Sejurus selepas itu. ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita.” Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu. Aisyah. 124 . Tanpa membuang masa.” “Terima kasih. “Eh. marilah mandi. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong. Pada suatu hari. Tanpa disedari.” kata Aminah. Seronok mandi di sini. Siva dan Ai Ling. pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa.” kata Hakim. “Kakak. mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok. “Jadikan ini pengajaran kepada kamu. kakak. di situ telah ditulis dilarang mandi.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran L i 1 Baca dan ceritakan petikan di bawah. Aminah dan adiknya. Hakim berjalan di tepi sebatang sungai. Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai. Marilah kakak. “Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. Aisyah. saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu. Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya “Hakim. "Ah. ibu dan kakak Hakim tiba.” kata Hakim. kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. “Tolong! Tolong! Tolong!” jerit Hakim. Lain kali.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Buat boneka dengan menggunakan kertas Lampiran 2 Boneka Contoh AMINAH HAKIM 125 .

B.B.C) 126 .C) GAYA PENCERITAAN (A.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Borang Penilaian NAMA MURID SEBUTAN (A.

Kerjasama. murid dapat: OBJEKTIF i. alatan muzik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul. lirik lagu. damai.1. Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis Kosa Kata : Terjebak. REFLEKSI 127 . prinsip. tatatertib. semarakkan Video.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. menyebut lirik lagu “Damai” dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. berbudi. : Dunia Muzik. Pada akhir pengajaran. Berjimat-cermat ii.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Damai 4. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik. menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. Celik Kewangan : Disiplin.

menambah sumber kewangan . 2. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru. Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin. Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Patuh EMK : TMK BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyanyi 1. . 2. Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar dan menyebut lirik 1. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik Berbincang 1. Secara kumpulan. Murid mendengar lagu yang dirakam.menabung Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat 128 . 2. murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu. 3. Murid menyanyi sambil membuat gerakan. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi.

tiang agama Ingat masa depan. untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x) x Melodi : Upin & Ipin – Pengembaraan 129 . buat amal bakti Solat jangan lupa. tenaga pun ada Hidup ada prinsip. kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah. pilih kawan-kawan Amalan yang baik. kalah jangan kesal Masa masih muda.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini. tak perlu dibaja Orang berbudi. esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan. jangan rasa mudah Menang bukan kekal. turun padang tembak Kalau tak hati-hati. ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam. akan bercantum jua Lupakan hal semalam. senang cari makan Hidup berdikari. kita berbahasa Naik kereta api. DAMAI Tanam-tanam ubi.

2 5.1. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks.1. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.1.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 5.4 5. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul.5 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.1. pembentukan kata dan pembinaan ayat.1 5. Oleh itu. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata. membaca atau menulis. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5. tunjuk dengan betul mengikut 5. 130 . Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.1 5.2 5.3 5.2. -i. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.2. Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.3. imbuhan apitan pada kata kerja.2. -kan. Memahami dan menggunakan kata bantu.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.3. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.1 5.7 5. 5.2 131 .1.1.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 132 . semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.

Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea. 133 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Amalan Pemakanan Seimbang 5.1. benda maujud Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul. ii. Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata kerja pasif Lembaran kerja. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis. Ilmu : Pendidikan Kesihatan.

Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual 1. Lampiran 3 134 . Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya . 2. Guru dan murid berbincang tentang teks. Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif. Penilaian 1. 3.Kepentingan makanan seimbang . EMK : Kreatif dan Inovatif Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam 4. Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks.Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Ilmu : Celik Kewangan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1 Membaca teks dan berbincang 1. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif.

Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI Pemulihan 1. Lampiran 5 135 . Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 4 Pengayaan 1.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan nasi buah limau telur roti susu sayur kacang 136 .

kita akan mudah mendapat penyakit. lemak dan mineral. “Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan”. Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri. protein. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan. apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari. terima kasih.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Baca teks syarahan di bawah. Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. vitamin. Kesihatan diri amatlah penting. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Zat makanan yang utama seperti karbohidrat. Sekian. Sekiranya kesihatan tidak dijaga. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. 137 .

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif.……… 7. Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya.. Wahidah mencuci pinggan di dapur. ………………………………………………………………………. Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita.… 4. . ………………………………………………………………………………… 6. 3. ………………………………………………………………………………….. Pak Sawardi menangkap ikan di laut. 2. ………………………………………………………………………………….…… 5. Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga.……………………………………………………………………………. Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran. ……………………………………………………………………………. Tun Dr. ……………………………………………………………………………….. Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. ……………………………………………………………………………… 8. Lampiran 4 Penilaian 1. 138 .

KATA KERJA AKTIF Memancing KATA KERJA PASIF Memasak Menghidang Menggoreng Merebus Menutup Menjaga Menghindari 139 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif.

...................................................................................................... dimasukkan diberi dinasihatkan dilarang ditemani diserang dibenarkan Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang.......................................................................................................................................................................................................................Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi.................. ......................................................................................................................... ................................... 140 ...................................................... .............................. ................................................................................................................................................................................... Dua orang lagi telah ............................................. .............. .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................................. Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria.................................... .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................

Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. OBJEKTIF ii.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Keselamatan di Jalan raya 5. Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. Mengelas. REFLEKSI 141 . Menyusun Atur SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Ayat aktif.3. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster Ilmu : PKJR. keratan akhbar. ayat pasif. Membanding Beza.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. lembaran kerja. Poster. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. senarai semak Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul.

Murid membaca ayat aktif yang dibina. 4. 2(ii) KB . 2. CATATAN Ilmu : PKJR Nilai : Berhati-hati KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membina ayat 1. Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia. Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut. Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan . Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan. Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. 2. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. 2.Mengelas 142 . Guru menerangkan tentang ayat pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Bersoal jawab 1. Lampiran 2(i) . 3. KB : Menjana Idea Lampiran 1 ‘Dengar dan Catat’ 1.

2. 5(ii) 143 . Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Lampiran 3 Pemulihan 1. Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. Guru mengedarkan satu keratan akhbar. 3. KB : Membanding Beza Lampiran 5(i). Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. KB : Menyusun Atur Lampiran 4 Pengayaan 1.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini. 144 .

Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. 6. 1. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya. 2. Kakak membelikan ibu seutas rantai. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini. 3. 4. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya. 5. 145 .

Ayat Aktif Pasif 1 2 3 4 5 6 146 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah. SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini. : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Saya mencuci kasut sekolah. : _____________________________________________ . 147 . Ayat aktif Ayat pasif : Saya akan memetik bunga itu. Ayat aktif Ayat pasif : Awak mesti menyerahkan surat itu. : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Kami sudah menyusun jadual itu. Ayat aktif Ayat pasif : Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. : _____________________________________________ .

oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ . 2. 5. disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ . 3. tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ . 1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap. 6. jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ . dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ . 148 . ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________. 4.

36 tahun. kereta mangsa dipandu dengan laju. PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG. garisi ayat aktif dan ayat pasif. Ketika kejadian tersebut berlaku. 38 tahun. Mangsa Azmi bin Daman. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik. Rakannya Mahadzir bin Salleh. 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis. memandu kereta itu dengan laju. 149 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. Ibu mangsa. cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. 13 Mac– Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik. Difahamkan. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian. Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. Sharifah binti Yusoff. beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar. mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja. Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya.

3. ……………………………………………………………………………………………………... .. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… .. …………………………………………………………………………………………………….... Ayat Aktif 1.. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. . 3. ……………………………………………………………………………………………………. Ayat Pasif 1.. . 2.....Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul. …………………………………………………………………………………………………….... 2.. …………………………………………………………………………………………. ..... 150 150 .. …………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………....

ketika. Celik Kewangan Nila : Berhati-hati. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. agar. peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP KB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Interpersonel : Menjana Idea Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana. OBJEKTIF ii. kad perkataan Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. lembaran kerja. Ilmu : Sivik.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Kebakaran 5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. REFLEKSI 151 . melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks. manakala. supaya Petikan berita. andai kata.1.

Interpersonel Lampiran 1 2. KP . Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana. 152 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. 4. Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. Menyenaraikan kata hubung 1. Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Sivik Nilai : peka KB : menjana idea Lampiran 1 2. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan. 3. Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran. 3.

153 KB : Mengecam Lampiran 3 . Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Lampiran 2 Pemulihan 1. 3.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina ayat 1. Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. Nilai : Bekerjasama KB – Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan 2. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. EMK : Kreativiti dan Inovasi KB – Menyusun Atur Kad Perkataan 2. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi. Menyusun perkataan 1. 4. Penilaian 1.

KB : Mengecam Menjana Idea Lampiran 4 154 . Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. 2. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.

Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka. Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut. Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk. 18 September – Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah. Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH. 155 .

1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret. bahawa memberitahu Azri sihat tidak dia saya 3. awal tidak bas supaya Bangunlah ketinggalan 5. panas kerana ke sekolah demam tidak Dia 2. berdoa dan agar sihat Ramlah anaknya cergas 156 . berbunyi apabila Loceng itu saya menekannya 4.

Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan. sementara bahawa supaya kerana ketika 1. Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya. 157 . 4. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur. 3.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis. 5. 2. Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi.

pukang apabila dikejar oleh anjing. Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat. Azim berlari lintang. 1. Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar. 6. 4. 3. Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu. Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah. 5. 2. Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan. 158 .

Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran. x Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika ………………………………………………………………………………………… x Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar ………………………………………………………………………………………… x Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya …………………. ………………………………………………………………………………………….Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah. x Kita harus cepat bertindak andai kata ……………………………………………. x Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 159 .

.

BAHAGIAN 3
PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

HARI 4

HARI 5

Tema : KESIHATAN

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1

Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks.

163

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema : KESELAMATAN Tajuk :

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

2

Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

164

3. 5.1.1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Tema : KEMASYARAKATAN 3 Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 3. 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul 4.4.2. 165 .3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku.

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169 barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak .

berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170 berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta .

berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman) bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171 budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek .

compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi Dd dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Ee edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172 gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf .

golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak Jj jaguh 173 jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar .

kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174 kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal .

kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175 lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara .

marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176 membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja .

memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177 mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan .

mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178 meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti .

menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179 Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif .

pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180 penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu .

peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181 renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham .

salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182 sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan .

tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183 terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai .

tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara Vv varnis virus Ww waja waras warta wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur 184 .

orang yang dicintai Terlibat dalam urusan orang lain Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara Sesuatu yang pasti akan dimiliki Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka Maruah. Kehormatan diri Mengurangkan makan kerana kemiskinan Perasaan atau apa-apa yang terfikir Mencontohi perbuatan seseorang Juling sedikit Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185 .Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Simpulan Bahasa Ada gaya Ada jalan Ayam tambatan Bahasa istana Bahasa pasar Berat sebelah Beri muka Buah hati Campur tangan Cari jalan Dalam tangan Darah daging Durian runtuh Harga diri Ikat perut Isi hati Jejak langkah Juling air Lepas tangan Makna Ada ciri–ciri yang memperlihatkan kebolehannya Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan Ragam bahasa istana Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya Tidak adil Memanjakan secara berlebihan Kekasih.

Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Simpulan Bahasa Makan hati Naik angin. Nazak Mendengar dengan teliti Pura-pura tidak mendengar Mati Kecewa kerana harapan tidak tercapai Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa Orang yang lekas marah Hasil usaha sendiri Bintik hitam pada pakaian atau badan 186 . naik darah Nyawa-nyawa ikan Pasang telinga Pekak badak Putih tulang Putih mata Serkap jarang Telinga nipis Titik peluh Tahi lalat Makna Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri Terlalu marah Hampir-hampir mati.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perumpamaan Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai bulan jatuh ke riba Bagai dihiris sembilu Bagai duri dalam daging Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai mencurah air di daun keladi Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor Bagai tikus membaiki labu Bagai melepaskan anjing tersepit Seperti cincin dengan permata Seperti kaca jatuh ke batu Seperti kacang lupakan kulit Seperti kera dapat bunga Seperti pinang dibelah dua Seperti rusa masuk kampung Makna Cinta tidak berbalas Mendapat untung yang besar Sangat sedih Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok Terlepas daripada kesengsaraan Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang Memelihara anak dengan penuh kasih sayang Orang yang suka bercakap banyak Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa Jodoh yang sesuai benar Hati yang hancur kerana amat berduka cita Orang yang tidak tahu mengenang budi Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan Sama cantik dan sama padan Tercengang kehairanan 187 .

Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali. Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan. Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana. Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. Nasi sudah menjadi bubur 3 Ukur baju di badan sendiri Sediakan payung sebelum hujan Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri 4 5 188 .Bil 1 2 Bidalan Indah khabar dari rupa Makna Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan.

2 Hendak seribu daya. 2. tak hendak seribu dalih. Rujukan: 1. Berani kerana berada dipihak yang benar. Rosnita Abdullah. Kalau ada kemahuan. Peribahasa Sekolah Menengah – Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Bergambar. maka ada jalan untuk melakukannya. Sunah Adam (Sasbadi) 189 . takut kerana salah.– Asraf. maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu.Bil Pepatah Makna 1 Berani kerana benar. Sebaliknya jika hati tidak mahu.

Bil 1 2 Kata Hikmat Masa itu emas Ilmu pelita hidup Makna Masa sangat berharga. 190 . Ilmu pengetahuan.

digraf dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng. bahan grafik 4. sudut. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 – 437) bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya. 10. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi. berbual mengisahkan sesuatu 3.Bil. au dan oi. diksi pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis 191 . 7. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik 9. sy 13. 1. gambar rajah. aspek (aspék) 2. berbicara berbual-bual bercerita 8. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi. 12. ny. bertutur deskriptif bercakap atau berkata-kata keterangan yang bertujuan memberi gambaran gabungan dua bunyi vokal yang disebut 11. bercakap untuk mengemukakan pendapat berborak atau beromong bercakap. diftong (lin) dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. 6. bahan prosa 5.

1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas 20. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 14. idea 19. idea sampingan idea utama maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa buah fikiran. 22. ekstensif (éksténsif) luas liputannya. gambar rajah.Bil. frasa gerak laku 16. gagasan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan berhenti sebentar karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib. gramatis 18. 24. 25. imaginatif jeda atau berjeda karangan berpandu 23. kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa tingkah laku atau gerak geri. karangan terkawal 192 . perbuatan atau kelakuan 15. 21. grafik 17.

iii. frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan meniru 30. melakar 32. frasa atau ayat 37. mengedit 193 . konsep kreatif 29. menaakul 34. klasifikasi penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 28. kata gelaran ii. memurnikan 33. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang. 26. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf. kritis 31. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i. mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) melukis rangka secara kasar membersihkan atau menulis semula perkataan. mengajuk 36. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan. menceritakan 35. 27. rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat.Bil.

pendapat. fikiran pada sesuatu yang dilihat. suara. dibaca dan didengar pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul 39. hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi. penilaian 49. menjana idea modul 41. pendapat pendekatan modular 46. mengucapkan. data. perihal merasa(i) dalam hati atau batin. pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. minat. perasaan 194 . menuturkan atau menyebutkan menghasil. melahirkan. gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif cerita peristiwa atau pengalaman anggapan.Bil. 47. tanggapan. mengeluarkan buah fikiran/idea. pandangan 45. 40. ingin tahu 48. Perkataan mengimlak Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 38. naratif 44. 43. multimedia 42. sentimen suka. dibaca dan didengar kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat. mengujarkan menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengatakan.

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 50. Terdapat 4 pola ayat dasar. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 – 419) asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran. tindakan. kajian. b. 61. transformasi tulisan mekanis (mékanis) urutan 59. prosa 54. rentetan a. 55. wacana 195 .Bil. Wacana boleh terdiri daripada ayat. keadaan dan lainlain melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja susunan {kejadian) yang berturut-turut. rupa. prinsip 53. ramalan respons soalan bercapah soalan bertumpu 57. Unit bahasa yang melebihi batas ayat. dialog dan sebagainya. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. atau hukum sesuatu teori dan lain-lain karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi Sesuatu yang diramalkan. pola ayat 52. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan 58. 56. telahan dan tekaan. ceraian. reaksi soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan 51. dugaan. 60. soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks perubahan bentuk atau sifat. susunan yang teratur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful