KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3. 3. 2. 2. 4. 23 58 88 114 132 C. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 3 4 5 5 6 6 11 13 1. 6. 1. 4. 7. 8. 1. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 169 185 187 188 189 190 191 163 164 165 1. 5. 2. 3. 6. 5. 3. 2. 5. 4.KANDUNGAN A. 7. B. iii . D.

.

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. masyarakat dan negara. vi . rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

Seterusnya. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa. mengetengahkan bakat. bahasa perpaduan negara. Pada asasnya. serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. memupuk sifat kepemimpinan. Selaras dengan perubahan tersebut. dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Selain itu. bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seiringan dengan itu. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. 3 . Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. bahasa rasmi.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. penyerapan ilmu dan nilai murni. aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran. pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi. pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

Sikap dan Nilai. berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. kreatif dan inovatif. Literasi Sains dan Teknologi. Fizikal dan Estetika. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Kemanusiaan. Kerohanian. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang. dan Keterampilan Diri. 4 . iaitu Komunikasi.

5 . vi. kemahiran. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. viii. memahami. mendengar.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. membaca pelbagai perkataan. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xii. xiv. perkataan. 2. x. xi. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. mendengar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. maklumat. membaca. v. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. frasa dan ayat dengan betul.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1. memperoleh pengetahuan. mengecam. mendengar. dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. iv. iii. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar. memahami perkataan. xiii. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. pesanan dan pertanyaan dengan betul. ilmu. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. ix.

Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini.0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. bertutur. Pada Tahap 1. xvi. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. menulis imlak dengan tepat. membina dan menulis perkataan. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. frasa dan ayat dengan betul. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. dan xxii.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6 . membaca dan menulis. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. xviii.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. 3. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. xix. xx. 4. Ini bermakna konsep kembali kepada asas ( back to basic) diberi penekanan yang khusus. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. manakala melalui kemahiran membaca. xxi.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. pembacaan dan penulisan. menghayati dan mengamalkan nilai murni. Pada Tahap 2 pula. xvii. bersikap positif.

Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. kemahiran dan nilai. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. kemahiran.3. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. 4.3. Modul Menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. 4. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. Modul Membaca. 4. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. nilai murni. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Kemahiran 7 . serta dapat memberikan respons. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. pendapat. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4. kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid.

4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.3. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. puisi dan grafik. bentuk dan golongan kata.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. jeda. 4. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. Melalui pembelajaran modul ini. keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. sistem ejaan.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa.4.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. sebutan dan intonasi. Bentuk kata pula ialah unit 8 . . kosa kata dan peribahasa. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca.3. Di samping itu. 4. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. intonasi. tanda baca dan ejaan yang betul. 4. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. serta tulisan yang jelas dan kemas. dan kelancaran yang betul. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. 1. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. 4. 4. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis.3. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca.

proses pengguguran iii. kata pinjaman bahasa Melayu b. ayat perintah dan ayat seruan. kata adjektif iv. kata tugas 1. ayat dasar ii. penggandaan iii. proses penyusunan semula iv. kata tunggal ii. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. proses peluasan 9 . pemajmukan dan penggandaan. Binaan ayat: i. d. d. pengimbuhan ii. kata ganda iv. kata asli bahasa Melayu ii. ayat tanya. frasa. b. iaitu susunan biasa dan songsang. e. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. Unsur utama yang terdiri daripada kata. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Proses pembentukan kata meliputi: i.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. Oleh itu. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Golongan kata terdiri daripada: i. Bentuk kata terdiri daripada: i. proses penggantian ii. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. kata terbitan iii.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Susunan ayat. c. a. ayat tunggal iii. struktur dan binaan ayat. kata nama ii. Proses ayat terbitan: i. klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. kata kerja iii. Hal ini bermakna. kata majmuk c. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama.

4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. 10 . Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. ayat aktif vii. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. a. bidalan.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. ayat seruan v. ayat pasif 4. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. Pola keselarasan huruf vokal ii. perumpamaan. 4. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. b.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat.4. Ejaan kata pinjaman iii. ayat terbalik atau songsang vi. keperibadian. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku.4. ayat tanya iii. koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan.4. ayat perintah iv. pepatah.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Misalnya.4. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.

Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. contohnya ilmu dalam bidang sains.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar. kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Selain itu. kemahiran bertutur. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. 5. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Selain itu. kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan. malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. 5. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11 .1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran.

Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 5. 5.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5. Selain itu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. 5. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. 5.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. aktiviti dan bahan atau prasarana. cinta akan bahasa dan bangsa. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. serta kreatif dalam konteks tertentu. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12 . Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. pendekatan atau tindakan baharu. 5.

pemulihan dan pengayaan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Melalui proses ini. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir. kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. 13 . penilaian. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan.1 Prinsip 5P 6. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. bertutur. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5. unsur ilmu. 6.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. penyerapan.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. Selain itu. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sama ada kemahiran mendengar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian.

hal persendirian dan isu kemasyarakatan. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. bahan maujud. hormat-menghormati. kad. bakat dan minat murid. dan amalan gaya hidup sihat. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. bekerjasama dan bertanggungjawab. Bagi tujuan ini. alat permainan. mental dan sosial. Bahan bacaan tambahan. Oleh itu.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. Di samping itu. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. 6. murid dapat membina keyakinan berbahasa. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. keupayaan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. menghargai warisan.STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. carta. 14 . Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. 6.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

6.4

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

15

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.1

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.

6.4.2

Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa

6.4.3

Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.

6.4.4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

6.4.5

Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.

6.4.6

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

16

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

17

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.5

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

18

BAHAGIAN 2
CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 1.2 22 .3. 1. Mendengar.4 1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 1. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.2 1.5.4. Mendengar.1 1. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat. Mendengar.1 1.3 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.7. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.6.6. memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.1 1.4.2. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 1.6 Mendengar.5.3.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.4. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 1.3 1.4.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. 23 .

Ilmu : Pendidikan Kesihatan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Faedah Bersukan 1. sosial. Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala. toleransi. ii. TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Bekerjasama. Toleransi. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi. Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan. petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24 .7. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. memudaratkan. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. terjebak Slaid ‘power point’.

Murid membaca teks secara individu. 2. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Lampiran 2(ii) BCB : Bcaan Mekanis 25 . Membaca dan berbincang 1. Ilmu : PJK Nilai : Mementingkan kesihatan EMK : TMK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu : Celik Kewangan. Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal 2. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik Lampiran 2(i). 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN PENGISIAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CATATAN Bersoal jawab 1. berpasangan atau berkumpulan. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. 3.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyampaikan pendapat 1. Nilai : Bekerjasama KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. 2. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. TKP : Lampiran 3 Interpersonal Penilaian 1. 3. 2. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 . Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. Murid berbincang tentang gambar yang diberi.

Lampiran 6 27 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI soalan yang diberi. Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati.

28 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar.

sabar. Di samping itu. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. Kesimpulannya. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. Jika kita tidak bersukan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. dan semangat toleransi. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. mencuri. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. menerusi kegiatan sukan juga. renang. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Walau bagaimanapun. kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Dengan bersukan. Malah. Lantaran itu. berjalan kaki. dan sebagainya. Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. di negara kita. bertolak ansur. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. 29 . berjoging. badminton. Bersukan ada pelbagai jenis. bola sepak. kita akan hidup sihat dan sejahtera. dan menagih dadah. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. squash. Justeru. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita.

Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30 . 1.

bertolak ansur. menerusi kegiatan sukan juga. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Di samping itu. KUMPULAN 4 31 . di negara kita. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Malah. Jika kita tidak bersukan. Bersukan ada pelbagai jenis. Walau bagaimanapun. Justeru. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. berjoging. dan sebagainya. dan semangat toleransi. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak. mencuri. badminton.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama. skuasy. sabar. masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. bola sepak. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Lantaran itu. renang. berjalan kaki. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga. kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. dan menagih dadah.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32 .

Nama permainan yang disukai / dipilih. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi. 2. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33 . Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut.

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan.

3. murid dapat: i. Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK. pita rakaman dan lembaran kerja Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman 35 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Banjir 1. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Patuh. ii. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. Ilmu : Kajian Tempatan. Pada akhir pengajaran.3 Mendengar. mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kad gambar. Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan. mencatat nota. Simpanan KB : Menjana Idea. kad pesanan. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman.

Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat.murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan . Lampiran 2 3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. kerugian .. 5. Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar.murid menyatakan kesan banjir . mencatat nota 4..penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat . Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut. Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea Interpersonal 2. terpaksa meminjam jika tiada simpanan TKP : Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1. . 36 . Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir.rumah dan bangunan telah ditenggelami air . BCB : mendengar dengan teliti. Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. BBB : Radio Nilai : Patuh EMK : TMK 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. Lampiran 4 Pemulihan 1. Penilaian 1. 5. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. BCB : Mengingat TKP : Interpersonal Lampiran 3 3. Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti 2. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37 . 4.

Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas. KB .menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1.

39 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar.

Awas. Setakat ini. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’. beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat. 40 . banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. 41 . Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1. 3. 2. 42 . 4.

...................... 3...................................................................................... ................................................................................................................................................ Patuhi semua arahan pasukan penyelamat....................................................................................................................... .............................................................. ............................ ........................................................................................... Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku.... Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah............................................................................. 1........................ 43 ...........................................................Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul.............................. 2.............................................. Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah.................... ........ . 4.................................... .............................................................................................................................................. .................................

44 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas.

Berjimat cermat EMK : TMK PENGISIAN KURIKULUM KB Simpanan dan Pelaburan Kreativiti dan Inovasi : Menghubung Kait. kad gambar. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi Petikan. Hormat-menghormati. video. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa. Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan. lembaran kerja.4. Pada akhir pengajaran. murid dapat: OBJEKTIF i.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Budi Bahasa Amalan Kita 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 45 .

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bersoal jawab 1. EMK: Kreativiti dan inovasi 3. Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait Lampiran 1 2. 46 . Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. EMK : TMK 3. Berlakon 1. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menghormati KP : Verbal Linguistik Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan.

3. 2. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. Lampiran 4 47 . Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat Elemen : Simpanan dan Pelaburan EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan Lampiran 2 Kad Situasi Pemulihan 1. Penilaian 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. Dialog contoh : Puan Yati : Encik.

Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. 2. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1.

Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.com/watch 49 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan.youtube.

Ravi. Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Arahan: Lakonkan watak Rosni. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni. sesuai. Gunakan gelaran yang 50 . Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) Haji Salleh. Mereka berjumpa Haji Saleh. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Arahan: Lakonkan watak Amin. Ah Chin.

Encik Zamri. Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki. Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51 . Gelaran: Encik Zaki. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. 52 .

Tuan Haji. 53 . puan. Sila duduk. : Selamat pagi. silakan encik. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Encik Hairi : Terima kasih.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi. tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Guru Besar : Selamat pagi. Guru Besar : Sama-sama. Tuan Haji. Apa yang boleh saya bantu? : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? : Boleh. Encik. encik. Encik Hairi Puan Julia Encik Hairi Puan Julia : Selamat pagi. Encik Hairi.

54 . Kemudian. lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar.

Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55 . Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. 1.

3 2.2. 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 56 . Di samping itu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 2. Membaca. jeda.Kemahiran Membaca Tahun 4 2. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 2. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. yang sesuai bagi memupuk 2. intonasi.5 2. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.6 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. dan kelancaran yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.3.

2 2. Membaca. 2. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.5.4.2 57 .2 2.1 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.3. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. Membaca. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.4.6.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.3 2.Kemahiran Membaca Tahun 4 2.5.4. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.1 2.6.1 2.5. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.3 2.

Kemahiran Membaca Tahun 4 2. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca. 58 . semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Demam Denggi Wabak Membunuh

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.

Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca.

59

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2

2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan.

Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Murid menyusun pernyataan EMK : Kreativiti dan Inovasi Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. KB : Menyusun Atur BCB : Mencatat

60

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti Lampiran 5

61

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami teks di bawah.

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran.

Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”.

62

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan. Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63 .

Lampiran 3 Penilaian Kitaran Hidup Nyamuk 64 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.

Pupa . Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. Larva .Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air. Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. Pupa tidak makan. Nyamuk . bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk.Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. 65 . telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. larva. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir.Selepas menghisap darah. nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit. pupa dan nyamuk dewasa. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa. Telur .Dalam masa seminggu. Empat peringkat itu ialah telur.

Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________. 2. 66 . Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah. 1. 5. 3. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. 4. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________.

1. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67 . Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3.

Bekerjasama. lembaran kerja. Pengurusan wang. memotog.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. persimpangan Petikan dialog. 68 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Berhemah EMK : TMK KB TKP BCB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI : Menjana Idea : Verbal Linguistik. membaca dialog secara mekanis dengan lancar.3. ii. Interpersonal : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam. slaid ‘power point’ Murid dapat membaca dialog dengan lancar. kecuaian. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Sikap Pemandu 2. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

kos rawatan . 4.sikap pemandu . Murid membaca dialog secara kelas. Guru memaparkan slaid tentang dialog. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan.Bacaan Mekanis 3. 2. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1.kos membaiki kenderaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh. KB : Menganalisis Lampiran 1 2. Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. Berhemah BCB . Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 2. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. 69 . Membaca dialog 1. Mencari makna perkataan 1. Guru dan murid berbual tentang petikan : .

Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Penilaian 1. Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 4 70 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1. Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi.

hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Hakim : Ya. Amir. Hakim. ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Kita sepatutnya bersikap berhati. Hakim : Ya. lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. 71 . Sikap Pemandu Amir : Eh. Hakim. Hakim : Betul kata awak. Ini soal keselamatan . Adli : Ini bukan soal berani atau tidak . Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Antaranya. betul! Berani sungguh dia. Adli. Setiap hari. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. Amir : Ya. selain itu.

Muthu : Betul tu Ah Meng. Muthu : Ya. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Muthu : Kamu hendak tahu. apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Selain itu. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku. ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? : Pemandu kereta itu cedera parah.Jumpa lagi esok di sekolah. tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. Ah Meng dan Kamil? Semalam. Kamil Muthu Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. saya terus berasa lapar. saya setuju dengan pendapat awak. berhati-hati menunggang basikal tu. 72 . saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. Mari kita Kamil balik. Dia dihantar ke hospital besar. : Oh. Ah Meng : Ayuh. Tetapi pada pendapat awaklah. : Awak sebut perkataan bubur. Bak kata pepatah.

Nanti lambat pula kita tiba. ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. basikal saya rosak. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita.Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek. Breknya tidak berfungsi. Oh. 73 . kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan. Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah. Awak telah melakukan tindakan yang bijak.

Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya. Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah. 74 .

75 . . .Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH .

Prihatin : TMK : Verbal Linguistik. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. ii. Celik Kewangan Nilai PENGISIAN KURIKULUM EMK TKP KB BCB Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi Lampiran. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul.2.Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDAR PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Hidup Berjiran 2. : Bekerjasama. Mengecam : Bacaan Intensif Elemen : Pendidikan Sivik. lembaran kerja Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. REFLEKSI 76 . OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. Kinestatik : Menjana Idea. radio.

4.Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bermain permainan “Susun Suai” 1. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. 3. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. 4. Bermain permainan “ Kotak 77 . Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. Membaca mekanis 1. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. 3. Murid membaca frasa yang telah dibina. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan.

3. guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. 4. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu. Setiap murid diberi lembaran kerja. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. Ilmu : Celik Kewangan 4. Apabila muzik dimainkan. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Dunia Muzik Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK TKP : Kinestetik Lampiran 2 2. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. 3. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. 6. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. 5.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI Beracun” 1. Guru dan murid berbincang 78 . Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu.

Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79 . Lampiran 4 Pemulihan 1.Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa.

Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya. 80 . bahagian dapur rumahnya terbakar. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Kini. Selepas pulang dari tempat kerja. Pada suatu hari. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut.

Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan Apitan 81 .Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun.

Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Semenjak kejadian itu. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. Pada suatu hari. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. 82 . seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri.

Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi. perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83 .

Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. 84 . Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Semenjak kejadian itu. Pada suatu hari. dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya.Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut.

Di samping itu. pendidikan. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara.agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Lampiran 5 Pengayaan Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama.Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu. 85 . Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan.

suku kata.5 3. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 86 .3 3. tentang sesuatu perkara dengan 3.4 3. serta tulisan yang jelas dan kemas.8 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. ditonton atau dibaca dengan betul.1 3. frasa dan ayat dengan betul.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. perkataan.2 Asas menulis dengan cara yang betul. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. Membina dan menulis perkataan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.2. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.9 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6 3. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. tanda baca dan ejaan yang betul. Menulis huruf.7 3. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.6 3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Menulis imlak dengan tepat. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.

1 3.7.2 3. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.1 .6. 3.5. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar.4.3.3. tanda baca.8. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.6.7. imbuhan dan struktur ayat. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.9.1 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 3.4 3. Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.1 3.2 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. Menghasilkan rangka pendahuluan.2 3. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.4.2 3. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. 87 .2 3. penggunaan kata. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.

Kemahiran Menulis Tahun 4 3. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. 88 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.

paramedik. REFLEKSI 89 . Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea.4. Pada akhir pengajaran murid dapat : i. OBJEKTIF Ilmu : Pendidikan Kesihatan.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Klinik 1Malaysia Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama. lembaran kerja Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul. Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat. Peka. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. prarawatan Lampiran petikan.

Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca.Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. . Ilmu : PK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Bekerjasama Ilmu : Celik Kewangan Berbincang 1. 2. 5. Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru. 2. 4.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis. Guru bersoal jawab tentang petikan. Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”.Insuran Hayat . Nilai : Prihatin KB : Mengecam 90 . Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. 1. 3.

Penilaian 1. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Lampiran 4 Pengayaan 1. Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. 3. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Nilai : Jujur Lampiran 2 Pemulihan 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Mengimlak 1. Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Lampiran 5 91 . Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru 2.

Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. 92 .00 pagi hinggga 10. batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. Antara sakit yang dirawat ialah demam. Dr. Kuala Lumpur.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi.

6. 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 4. 7. 2. 1. 12. 5. 9. 8. 10. 11. 93 .

1. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid. 3. 2. 5. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. 4. 94 . Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih.

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95 .

Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. 96 . Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid.

Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Aku Sebatang Lampu Isyarat 3. Menghubung Kait. lembaran kerja. REFLEKSI 97 . berwaspada Gambar.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. CD PKJR Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi. bergerak. fungsi. lancar. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat. Berwaspada.7. menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi Ilmu : PKJR. Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh.

3. Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung .warna .apa yang dilihat .fungsi . Nilai : Prihatin BCB : Mencatat Nota Lampiran 1 2.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mencatat maklumat penting 1.lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk ‘Aku Sebatang Lampu Isyarat’.kesan tidak mematuhi peraturan Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada. Murid menyatakan maklumat – maklumat yang telah dicatat. Penilaian 1. Patuh KB : Menjana Idea CD PKJR 2. .bentuk . Membina peta minda 1. Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting. Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya.apa yang berlaku . . Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan.

Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . PENGISIAN KURIKULUM Inovasi CATATAN Kait Pemulihan 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda. KB : Menjana Idea Lampiran 3 99 . Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi. KB : Menyusun Atur Lampiran 2 Pengayaan 1.

Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi. Aku Sebatang Lampu Isyarat 100 .

......................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Pemulihan Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap....................................................... ....................................................... Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning.............. ........................ Nama aku lampu isyarat.............................................................. ............................... ..... .... ....................................................................................................................................................... merah dan hijau......... Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini...................................................................................................................................................................................................................................................................... Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau......................... ....................................................................................... semua kenderaan mesti berhenti............................................................................................................................................................................ kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti.......................... Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk................................................................. ............................................................................................................................................................................. 101 .............................................................................. ....................................................... ..................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ Sebaik sahaja aku berwarna merah................................................................................... .................................................................................... Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar.......... Apabila aku berwarna kuning................ ...........................................

102 .Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Pengayaan Bina lima ayat berdasarkan gambar.

murid dapat: i. Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama.Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Cerianya Tamanku 3. dipangkas LCD. benda maujud. 103 . Kebersihan. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah. silaturahim. Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea.3. lembaran kerja Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul. Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kosa kata : Ceria. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. mengeratkan. ii. Prihatin. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Sivik.

4. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 EMK: TMK Lampiran 1 . Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. pemadam dan bakul sampah. 3.Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Media: Bahan Maujud Ilmu :Celik Kewangan Membina dan menulis jawapan 1. Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong. 3. 2. 2.

Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi. KB : Mengecam Lampiran 3 Pemulihan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina dan menulis ayat gramatis 1. BCB : Bacaan Mentalis Lampiran 5 105 . Lampiran 2 Penilaian 1. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Lampiran 4 Pengayaan 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI berdasarkan petikan yang dibaca. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi.

Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. penyapu longkang. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing. penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan. penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. 106 . pongkes dan pencakar. Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. baldi. Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas. penyapu lidi. kereta sorong. Antara alatan yang digunakan ialah penyapu. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. parang. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. kuihmuih dan air sirap. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki. Mereka menyediakan nasi lemak.

.............................................................................................................................................. Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan .......................................... 5...... 4...................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 A....................................................................................................................... Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan .................. Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ............................................. .......................................................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan.................................................................. Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti ............................ Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan ‘Cerianya Tamanku’......................................... 107 .................................................................... ........................................ .. 1......................................................................................... ..................................................................... 2............. ..................................................... 3...........................................................................................................................................................

............................ Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ............................... 108 ........................................ ......................................................... .......................................................................................................................................... .... 4....................................... ..............................................................................................................................................................................Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Jawab soalan berdasarkan petikan..................................................................................... Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? .................................................. Di manakah nyamuk aedes suka membiak? ..................................... 3....................................................................................................................... Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ................... 2........................................................ 6....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5........................................................................... Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? ..................................................... Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ........................................................... ......................................................... ................................................... 1...............

.................. 2..... 3.............. Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk ...... Apakah yang mereka cuci? Mereka . Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ..................... 4. gotong-royong membersihkan taman perumahan. 5.. ..................... 109 ....... Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah ........................ longkang yang tersumbat.......... bertelur di dalam air bertakung........................... aedes menarik mencuci Lampiran 4 Pemulihan mengadakan ceria 1.Kemahiran Menulis Tahun 4 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul............. dahan-dahan yang dipangkas...................... Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan ...............................

00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah. sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. membaiki perabot yang rosak. Semasa gotong-royong ini. Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah. Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah. semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin. menanam pokok bunga. Sebelum bersurai. Aktiviti ini bermula pada pukul 8. 110 . memotong rumput dan sebagainya. semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. membersihkan longkang. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria. mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah. ibu bapa dan penduduk kampung.Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan fahami petikan berikut.

... Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1................................................................................................................... Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? ............................. ....................................................................................................................................... 3.......................................... Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? ............... .Kemahiran Menulis Tahun 4 Jawab soalan berdasarkan petikan........................................................... 111 ..................................... ........... 2................................................................................................................................................................................................... .......................................................................... 4............................................... Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? ...............................................................................................................

1 4. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. 112 4.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. separa terkawal dan 4.3. 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur.2.1. Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 4.2. kreatif 4. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.2 4. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur.1. Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.1 .2 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.

2 113 .3. Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.4. Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.4.1 4. 4.

Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. 114 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar.

Sivik Nilai : Kasih Sayang. REFLEKSI 115 . ii.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Hidup Bebas Tanpa Dadah 4. Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kosa kata : Menghayalkan. sejahtera dan bersua Bahan edaran Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul. hina.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.4. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai. Ilmu : Pendidikan Kesihatan.

Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak. berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116 Nilai : Kasih Sayang.Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang Ilmu : Sivik KB : Menjana Idea Lampiran 2 Membina sajak secara terkawal. 2.Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut . Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Berbincang 1. . Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai. Menghargai EMK : Kreativiti dan Inovasi TKP – Verbal Linguistik . Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar 1. 1.Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini. Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar. . Murid secara individu. 3.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 AKTIVITI sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir. 3. EMK : Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 117 . Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri. 2. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak.

Oleh itu. engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. 118 .Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar dan baca sajak di bawah SAJAK: JAUHI DADAH Dadah. wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. ibu dan keluarga.

engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah. 119 .Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. ibu dan keluarga. SAJAK: ANTI DADAH Dadah.

......................................................... akan diri mereka Lupa akan ayah.. 120 .....................Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai................................................................... semua ... Oleh itu wahai ....... ibu dan keluarga....najis yang ....................... kehidupan manusia .... .....................................kita Katakan tidak jika .................................dadah dari ................. ............. kehidupan manusia Manusia akan .........................................................dengannya .............kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan ......................... SAJAK: ANTI DADAH Dadah...........

2. 1. 9. 6. 8. 3. engkau hina merosakkan mengkhayalkan kawanku jauhi kehidupan bersua sejahtera __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 121 . 5.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. 4. 7.

borang penilaian Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis REFLEKSI 122 . pengawasan.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur. Pada akhir pengajaran. menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita. patung boneka. berenang Petikan cerita.2. murid dapat: OBJEKTIF i. Celik Kewangan NilaI : Patuh. Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Tragedi di Sungai 4. Ilmu : Pendidikan Sivik. ii.

3. 2. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan. bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Nilai : Berwaspada. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. Bercerita secara didik hibur 1. EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 2 123 . Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Penilaian 1. Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan. Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. 2. 2.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Membaca dan berbincang 1. Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. 3. intonasi. intonasi dan cara yang sesuai. Murid diberi petikan cerita.

Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai. ibu dan kakak Hakim tiba. saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu. Aminah terus menjerit meminta tolong. pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas.” “Terima kasih. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. “Kakak.” kata Hakim. "Jangan Hakim. 124 .” nasihat Aminah kepada adiknya. Setelah penat berjalan. Aisyah. “Tolong! Tolong! Tolong!” jerit Hakim. "Ah. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya “Hakim. kakak. kakakkan ada. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah. mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran L i 1 Baca dan ceritakan petikan di bawah. Hakim berjalan di tepi sebatang sungai.” Sejurus selepas itu. Tanpa membuang masa. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari. “Eh. Seronok mandi di sini.” kata Aminah. “Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu. Pada suatu hari. “Jadikan ini pengajaran kepada kamu.” Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu. Tanpa disedari. marilah mandi.” kata Hakim. Marilah kakak. Aisyah. ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. Aminah dan adiknya. Hakim terus dibawa ke hospital. kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri.” ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital. di situ telah ditulis dilarang mandi. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong. Lain kali. Siva dan Ai Ling.

Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Buat boneka dengan menggunakan kertas Lampiran 2 Boneka Contoh AMINAH HAKIM 125 .

C) 126 .C) GAYA PENCERITAAN (A.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Borang Penilaian NAMA MURID SEBUTAN (A.B.B.

1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Damai 4. prinsip. Berjimat-cermat ii. Pada akhir pengajaran. REFLEKSI 127 . Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis Kosa Kata : Terjebak.1. Kerjasama. menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik. damai. alatan muzik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul. : Dunia Muzik. menyebut lirik lagu “Damai” dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. murid dapat: OBJEKTIF i. lirik lagu. Celik Kewangan : Disiplin. berbudi. tatatertib. semarakkan Video.

Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru. Patuh EMK : TMK BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menyanyi 1. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik Berbincang 1. Murid mendengar lagu yang dirakam. 2.menambah sumber kewangan . 2. . Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 2. Secara kumpulan.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar dan menyebut lirik 1.menabung Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat 128 . Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin. 3. murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu. Murid menyanyi sambil membuat gerakan. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi.

esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan. kalah jangan kesal Masa masih muda. tiang agama Ingat masa depan. kita berbahasa Naik kereta api. DAMAI Tanam-tanam ubi. ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam. akan bercantum jua Lupakan hal semalam. tak perlu dibaja Orang berbudi. buat amal bakti Solat jangan lupa. turun padang tembak Kalau tak hati-hati. senang cari makan Hidup berdikari.Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini. jangan rasa mudah Menang bukan kekal. pilih kawan-kawan Amalan yang baik. tenaga pun ada Hidup ada prinsip. untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x) x Melodi : Upin & Ipin – Pengembaraan 129 . kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah.

Oleh itu. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. 5. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 5. Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks.1.5 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. membaca atau menulis.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.1.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.1.1. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang.1.3 5.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan. pembentukan kata dan pembinaan ayat. tunjuk dengan betul mengikut 5. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. 130 . Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.4 5. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.2 5.

2.7 5. Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. -kan. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.3 5.2. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. 5. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.3.2 5. Memahami dan menggunakan kata bantu.1 5. -i.1. imbuhan apitan pada kata kerja.Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.2. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an.3.1 5.2 131 .1.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 5. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. 132 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa.

menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis. Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea. 133 .4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. benda maujud Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan. ii.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN Amalan Pemakanan Seimbang 5. Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata kerja pasif Lembaran kerja. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul.1.

Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif.Kepentingan makanan seimbang .Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual 1. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif. EMK : Kreatif dan Inovatif Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam 4. Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. 2. 3. Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif. Lampiran 3 134 . Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya . Guru dan murid berbincang tentang teks.Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Ilmu : Celik Kewangan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1 Membaca teks dan berbincang 1. Penilaian 1.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI Pemulihan 1. Lampiran 5 135 . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan nasi buah limau telur roti susu sayur kacang 136 .

Sekian. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. Sekiranya kesihatan tidak dijaga. 137 . vitamin. Kesihatan diri amatlah penting. protein. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. terima kasih. Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. lemak dan mineral.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Baca teks syarahan di bawah. kita akan mudah mendapat penyakit. Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan. apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari. Zat makanan yang utama seperti karbohidrat. “Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan”.

Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif.…… 5.……………………………………………………………………………. Tun Dr. 138 . ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Wahidah mencuci pinggan di dapur. Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga. Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran. ………………………………………………………………………………… 6. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… 8.. 2. ………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………. Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. Lampiran 4 Penilaian 1. . Pak Sawardi menangkap ikan di laut..… 4. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita.……… 7. Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya.

KATA KERJA AKTIF Memancing KATA KERJA PASIF Memasak Menghidang Menggoreng Merebus Menutup Menjaga Menghindari 139 .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif.

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................... ................Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi........................ ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... .................................................................................................................... Dua orang lagi telah .... 140 ........................ dimasukkan diberi dinasihatkan dilarang ditemani diserang dibenarkan Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang............................................................................................................................................................................................................. ................................... .................................................................. Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria....................... .........................

menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. Menyusun Atur SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Ayat aktif. senarai semak Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul.3. keratan akhbar. Poster.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESELAMATAN Keselamatan di Jalan raya 5. Membanding Beza. Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster Ilmu : PKJR. OBJEKTIF ii. Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati. REFLEKSI 141 . Pada akhir pengajaran murid dapat: i. ayat pasif.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. Mengelas. lembaran kerja.

Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Bersoal jawab 1. Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan. Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia. 2. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. Murid membaca ayat aktif yang dibina. 2. 2(ii) KB . Lampiran 2(i) . Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. 2. 3.Mengelas 142 . Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan . CATATAN Ilmu : PKJR Nilai : Berhati-hati KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membina ayat 1. 4. KB : Menjana Idea Lampiran 1 ‘Dengar dan Catat’ 1. Guru menerangkan tentang ayat pasif.

Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul. KB : Menyusun Atur Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. Lampiran 3 Pemulihan 1. Guru mengedarkan satu keratan akhbar. KB : Membanding Beza Lampiran 5(i). 5(ii) 143 . Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. 3. 2.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini. 144 .

1. Kakak membelikan ibu seutas rantai. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya. 6. 2. 5. 3. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya. 145 . Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini. 4. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap.

Ayat Aktif Pasif 1 2 3 4 5 6 146 . SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah.

Ayat aktif Ayat pasif : Saya akan memetik bunga itu. Ayat aktif Ayat pasif : Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Awak mesti menyerahkan surat itu. : _____________________________________________ .Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini. 147 . : _____________________________________________ . : _____________________________________________ . Ayat aktif Ayat pasif : Kami sudah menyusun jadual itu. Ayat aktif Ayat pasif : Saya mencuci kasut sekolah.

Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap. dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ . jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ . 6. tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ . 5. 2. 148 . disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ . ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________. 4. 3. oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ . 1.

Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. Rakannya Mahadzir bin Salleh. garisi ayat aktif dan ayat pasif. Ketika kejadian tersebut berlaku.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik. PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG. 149 . 13 Mac– Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik. memandu kereta itu dengan laju. Sharifah binti Yusoff. Mangsa Azmi bin Daman. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. 38 tahun. 36 tahun. mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja. cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. Difahamkan. Ibu mangsa. Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya. 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis. Kemudian. kereta mangsa dipandu dengan laju. beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar.

2. …………………………………………………………………………………………………… .. . ……………………………………………………………………………………………………. Ayat Pasif 1.. 2. 150 150 . …………………………………………………………………………………………………… .. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ... 3..Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul... Ayat Aktif 1. …………………………………………………………………………………………………….. 3. ... . ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….......... ……………………………………………………………………………………………………..

menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks. agar. melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Ilmu : Sivik. peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP KB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Interpersonel : Menjana Idea Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana. lembaran kerja. Celik Kewangan Nila : Berhati-hati. kad perkataan Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul.1. andai kata. supaya Petikan berita. REFLEKSI 151 . ketika. OBJEKTIF ii.Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN Kebakaran 5. manakala.

152 . Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan. Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. KP . Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana.Interpersonel Lampiran 1 2. Menyenaraikan kata hubung 1. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan. 4. 3. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu : Sivik Nilai : peka KB : menjana idea Lampiran 1 2. 3. Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran.Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1.

Menyusun perkataan 1. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. Lampiran 2 Pemulihan 1. 3. Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina ayat 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. EMK : Kreativiti dan Inovasi KB – Menyusun Atur Kad Perkataan 2. Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. 4. Penilaian 1. Nilai : Bekerjasama KB – Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan 2. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. 153 KB : Mengecam Lampiran 3 .

Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi. Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. 2. KB : Mengecam Menjana Idea Lampiran 4 154 .

Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut. Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah. Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka. 155 . 18 September – Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek.

awal tidak bas supaya Bangunlah ketinggalan 5. panas kerana ke sekolah demam tidak Dia 2. berdoa dan agar sihat Ramlah anaknya cergas 156 . 1. berbunyi apabila Loceng itu saya menekannya 4. bahawa memberitahu Azri sihat tidak dia saya 3.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret.

2. sementara bahawa supaya kerana ketika 1. 3. 157 . Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan. Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi. 4. Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. 5. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur. Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis.

pukang apabila dikejar oleh anjing.Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah. 1. Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan. Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu. Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah . 2. Azim berlari lintang. 158 . 6. Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar. 3. Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat. 4. 5.

Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran. 159 . x Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika ………………………………………………………………………………………… x Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar ………………………………………………………………………………………… x Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya …………………. x Kita harus cepat bertindak andai kata ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. x Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana ………………………………………………………………………………………….Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah.

.

BAHAGIAN 3
PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

HARI 4

HARI 5

Tema : KESIHATAN

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1

Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks.

163

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema : KESELAMATAN Tajuk :

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

2

Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

164

3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Tema : KEMASYARAKATAN 3 Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran 1. 2.2.3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 5.1.1.4.3. 165 .

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169 barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak .

berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170 berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta .

berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman) bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171 budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek .

compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi Dd dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Ee edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172 gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf .

golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak Jj jaguh 173 jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar .

kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174 kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal .

kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175 lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara .

marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176 membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja .

memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177 mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan .

mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178 meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti .

menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179 Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif .

pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180 penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu .

peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181 renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham .

salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182 sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan .

tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183 terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai .

tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara Vv varnis virus Ww waja waras warta wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur 184 .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Simpulan Bahasa Ada gaya Ada jalan Ayam tambatan Bahasa istana Bahasa pasar Berat sebelah Beri muka Buah hati Campur tangan Cari jalan Dalam tangan Darah daging Durian runtuh Harga diri Ikat perut Isi hati Jejak langkah Juling air Lepas tangan Makna Ada ciri–ciri yang memperlihatkan kebolehannya Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan Ragam bahasa istana Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya Tidak adil Memanjakan secara berlebihan Kekasih. Kehormatan diri Mengurangkan makan kerana kemiskinan Perasaan atau apa-apa yang terfikir Mencontohi perbuatan seseorang Juling sedikit Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185 . orang yang dicintai Terlibat dalam urusan orang lain Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara Sesuatu yang pasti akan dimiliki Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka Maruah.

Nazak Mendengar dengan teliti Pura-pura tidak mendengar Mati Kecewa kerana harapan tidak tercapai Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa Orang yang lekas marah Hasil usaha sendiri Bintik hitam pada pakaian atau badan 186 . naik darah Nyawa-nyawa ikan Pasang telinga Pekak badak Putih tulang Putih mata Serkap jarang Telinga nipis Titik peluh Tahi lalat Makna Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri Terlalu marah Hampir-hampir mati.Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Simpulan Bahasa Makan hati Naik angin.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perumpamaan Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai bulan jatuh ke riba Bagai dihiris sembilu Bagai duri dalam daging Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai mencurah air di daun keladi Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor Bagai tikus membaiki labu Bagai melepaskan anjing tersepit Seperti cincin dengan permata Seperti kaca jatuh ke batu Seperti kacang lupakan kulit Seperti kera dapat bunga Seperti pinang dibelah dua Seperti rusa masuk kampung Makna Cinta tidak berbalas Mendapat untung yang besar Sangat sedih Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok Terlepas daripada kesengsaraan Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang Memelihara anak dengan penuh kasih sayang Orang yang suka bercakap banyak Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa Jodoh yang sesuai benar Hati yang hancur kerana amat berduka cita Orang yang tidak tahu mengenang budi Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan Sama cantik dan sama padan Tercengang kehairanan 187 .

Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan. Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali. Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana. Nasi sudah menjadi bubur 3 Ukur baju di badan sendiri Sediakan payung sebelum hujan Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri 4 5 188 .Bil 1 2 Bidalan Indah khabar dari rupa Makna Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan.

Rujukan: 1. maka ada jalan untuk melakukannya. takut kerana salah.– Asraf. Kalau ada kemahuan. Berani kerana berada dipihak yang benar. 2 Hendak seribu daya. Sebaliknya jika hati tidak mahu. Sunah Adam (Sasbadi) 189 . maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu.Bil Pepatah Makna 1 Berani kerana benar. tak hendak seribu dalih. Peribahasa Sekolah Menengah – Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Bergambar. 2. Rosnita Abdullah.

190 . Ilmu pengetahuan.Bil 1 2 Kata Hikmat Masa itu emas Ilmu pelita hidup Makna Masa sangat berharga.

simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 – 437) bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi. berbicara berbual-bual bercerita 8. sy 13. bahan grafik 4. bahan prosa 5. bertutur deskriptif bercakap atau berkata-kata keterangan yang bertujuan memberi gambaran gabungan dua bunyi vokal yang disebut 11. diftong (lin) dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai. 12. ny. berbual mengisahkan sesuatu 3. 6. sudut. diksi pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis 191 . 10. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik 9.Bil. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. gambar rajah. bercakap untuk mengemukakan pendapat berborak atau beromong bercakap. bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya. 7. digraf dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng. 1. aspek (aspék) 2. au dan oi.

22.Bil. idea 19. grafik 17. simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa buah fikiran. 24. ekstensif (éksténsif) luas liputannya. gramatis 18. idea sampingan idea utama maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan. karangan terkawal 192 . Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 14. frasa gerak laku 16. gagasan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan berhenti sebentar karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib. gambar rajah. imaginatif jeda atau berjeda karangan berpandu 23. kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa tingkah laku atau gerak geri. perbuatan atau kelakuan 15. 21. 25. 1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas 20.

mengedit 193 .Bil. mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) melukis rangka secara kasar membersihkan atau menulis semula perkataan. menaakul 34. rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat. frasa atau ayat 37. konsep kreatif 29. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i. iii. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf. klasifikasi penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 28. kata gelaran ii. 27. melakar 32. mengajuk 36. menceritakan 35. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan. kritis 31. frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan meniru 30. 26. memurnikan 33. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang.

dibaca dan didengar pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul 39. sentimen suka. hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin. pandangan 45. melahirkan. gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif cerita peristiwa atau pengalaman anggapan. penilaian 49. menjana idea modul 41. mengujarkan menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengatakan. mengucapkan. fikiran pada sesuatu yang dilihat. 43. 47. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi. menuturkan atau menyebutkan menghasil. 40. pendapat. data. ingin tahu 48.Bil. suara. naratif 44. perihal merasa(i) dalam hati atau batin. perasaan 194 . Perkataan mengimlak Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 38. pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. multimedia 42. pendapat pendekatan modular 46. tanggapan. minat. dibaca dan didengar kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat. mengeluarkan buah fikiran/idea.

keadaan dan lainlain melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja susunan {kejadian) yang berturut-turut. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan 58. 60. atau hukum sesuatu teori dan lain-lain karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi Sesuatu yang diramalkan. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 – 419) asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. ceraian. dialog dan sebagainya. soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks perubahan bentuk atau sifat. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 50. rupa.Bil. Unit bahasa yang melebihi batas ayat. 55. Wacana boleh terdiri daripada ayat. tindakan. prosa 54. transformasi tulisan mekanis (mékanis) urutan 59. ramalan respons soalan bercapah soalan bertumpu 57. reaksi soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan 51. b. wacana 195 . kajian. Terdapat 4 pola ayat dasar. prinsip 53. rentetan a. telahan dan tekaan. 61. dugaan. pola ayat 52. 56. susunan yang teratur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful