MTE3110 LINEAR ALGEBRA

TOPIK 1

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

1.1

SINOPSIS

Topik ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang sistem persamaan linear dengan beberapa kaedah penyelesaian seperti kaedah penggantian, penghapusan, penggantian kebelakang,kaedah penghapusan Gauss dan juga kaedah penghapusan Gauss-Jordan. Selain itu ia juga membincangkan penggunaan sistem persamaan linaer dan ketaksamaan linear di dalam kehidupah harian.

1.2  

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir topik ini, anda dijangka akan dapat: Menyelesaikan sistem persamaan dan ketaksamaan linear Menggunakan konsep sistem persamaan dan ketaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. 1.3 Kerangka Tajuk

Sistem Persaman Linear

Penyelesaian Persamaan Linear

Kaedah Penghapusan

Kaedah Pengantian

Kaedah Gauss Jordan

Sistem Homogen

Pemprograman linear dan ketaksamaan linear dan aplikasi

Rajah 1.1 Gambaran Keseluruhan Isi Kandungan

1

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

1.4

Sistem Persamaan Linear

1.4.1

Pengenalan

Sistem persamaan linear adalah merupakan sebahagian daripada algebra linear, jika diperhatikan dan diteliti apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita berkait rapat dengan sistem persamaan linear terutamanya dalam bidang sains, industri dan juga pemasalahan ekonomi.Pemasalahan tersebut boleh diringkaskan dalam bentuk sistem persamaan linear yang mengandungi satu atau lebih pembolehubah dan sistem ini perlu di selesaikan dengan beberapa kaedah. Modul ini adalah untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dengan menggunakan beberapa kaedah dan juga aplikasinya dalam kehidupan seharian.

1.4.1

Persamaan Linear

Ungkapan algebra telah diperkenalkan sejak kita berada di sekolah menengah lagi, malah perkataan ‘persamaan linear’ adalah bukan asing bagi pelajar matematik. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi marilah melihat dahulu apakah yang dimaksudkan persamaan linear dan apakah jenis-jenis penyelesaianya. Persamaan linear adalah satu persamaan yang mempunyai pembolehubah berdarjah satu. Secara algebra, persamaan linear dalam dua pembolehubah boleh ditulis sebagai ax + by = c dengan a,b dan c adalah pemalar, secara geometrinya apabila dilakarkan ia akan membentuk satu garis lurus seperti yang di gambarkan di dalam Rajah 1a, manakala jika persamaan linear yang mempunyai tiga pembolehubah ia ditulis sebagai ax + by + cz = d dengan a,b,c dan d adalah pemalar. Apabila ia dilakarkan ia akan membentuk satu satah dalam ruang tiga dimensi seperti di gambarkan dalam rajah 1b.

2

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

y y

ax + by = c x x z Rajah 1a Rajah 1b

Selain itu persamaan linear ini tidak terhad kepada dua atau tiga pembolehubah sahaja, ia boleh jadi empat , lima dan banyak pembolehubah. Secara umumnya persamaan linear boleh ditakrifkan seperti berikut:

Takrif 1 : Persamaan Linear Persamaan linear dengan n pemboleh ubah x1, x2, . . . ,xn adalah persamaan berbentuk a1x1 + a2x2 + . . . + anxn = b dengan a1, a2, . . . , an dan b adalah nombor nyata.

Contoh 1.1 Persamaan-persamaan berikut adalah linear (a) 3x – 4y = -1, merupakan persamaan linear dengan dua pemboleh ubah (b) r – s - t = 9, merupakan persamaan linear dengan tiga pemboleh ubah (c) x1 – 2x2 + 3x3 + x4 = 5, merupakan persamaan linear dengan empat pemboleh ubah.
2 3

Daripada contoh 1.1 di atas kita lihat bahawa darjah tertinggi bagi setiap pembolehubah adalah satu.

3

(a) darjah tertinggi bagi y adalah 2 maka ia adalah bukan linear (b) sin x adalah merupakan fungsi trigonometri maka ia bukan linear (c) darjah bagi x1 adalah maka ia juga bukan linear (d) hasil darab pemboleh ubah x dan y menghasilkan jumlah darjahnya adalah dua.2 Persamaan-persamaan berikut adalah bukan persamaan linear (a) (b) (c) (d) x + 3y2 = 4 2y – sin x = 0 x1 + 2x2 – x3 = 3 x + 2xy – z = 1 Dalam contoh 1. 1 2 4 .2 ini.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh 1. maka ia bukan linear.

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Latihan 1.1 Tentukan sama ada persamaan berikut adalah linear atau tidak dan nyatakan sebabnya. ex dan sinx adalah bukan persamaan linear. (a) (b) (c) (d) (e) (f) x + 3y = 5 x1 + 3x22 = 8 – x3 x + 2y – z = 3 3x1 -4x3 = 3x2 +3x4 3x + 2y – z + xyz = 4 x + 2y -3z = sin. tahniah!. dengan  adalah pemalar. Maka sebutan berbentuk seperti x2. xyz. 𝑥 . y3 z4 adalah bukan persamaan linear. (ii) Darjah tertinggi bagi pembolehubah adalah satu. fungsi eksponen dan fungsi trigonometri seperti log10x. Ya. 1 Anda telah mencuba aktiviti di atas? Adakah anda telah memberi jawapan yang betul? Sekarang lihat panduan ini: Semak pembolehubah bagi persamaan tersebut (i) Persamaan linear tidak mempunyai pemboleh ubah yang di darab atau punca kuasa seperti xy. 5 . (iii) Pemboleh ubah yang melibatkan fungsi logaritma. mungkin anda telah memberi jawapan yang betul.

s2. . . Bagaimana jika anda gantikan nilai x = 1 dan y = 3 dalam kedua-dua persamaan tersebut adakah ia memenuhi kedua-duanya.2 Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Sedikit sebanyak kita telah memahami apa itu persamaan linear.. . . dengan kata lain [1. Sebelum itu marilah kita lihat takrifannya. pertimbangkan sistem persamaan linear yang mempunyai dua pembolehubah x + 2y = 7 2x . . Sebagai contoh. . Cuba anda gantikan nilai x = 3 dan y = 2 dalam kedua-dua persamaan tersebut. . am1x1 + am2x2 + ..3y = 0 mempunyai penyelesaian [3. . Takrif 2: Sistem Persamaan Linear Sistem persamaan linear yang mempunyai m persamaan dan n pembolehubah adalah sistem berbentuk a11x1 + a12x2 + ..MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1. Penyelesaian persamaan linear adalah merupakan s1. . + a1nxn = b1 a21x1 + a22x2 + . .2] dimana ianya memenuhi kedua-dua persamaan tersebut. .3] bukan merupakan penyelesaian kepada sistem persamaan linear tersebut kerana ia hanya memenuhi persamaan linear yang pertama sahaja. . + a2nxn = b2 . . apakah ia memenuhi persamaan itu? ya. dan bi adalah pemalar.4. . . . . Seterusnya kita akan mengkaji pula sistem persamaan linear dan juga jenis-jenis penyelesaian bagi sistem ini. + amnxn = bm dengan aij adalah pekali bagi pembolehubah xj. .sn yang memenuhi setiap persamaan linear dalam sistem di atas. 6 . .. .

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh 1. Kemudian gantikan x = 0 kedalam persamaan ke dua kita dapati y = 1.3 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: 2x + y = 1 x – y = -1 Penyelesaian: Dengan menambahkan kedua-dua persamaan tersebut memberikan 3x = 0. maka(0. Secara geometri penyelesaian sistem persamaan ini boleh digambarkan seperti berikut: y x+y=3 x–y=1 1 2 (2.1) merupakan penyelesaian kepada kedua-dua persamaan linear tersebut dan ini adalah hanya satu-satunya penyelesaian untuk sistem persamaan tersebut. oleh itu x = 0.1) x 7 .

Penyelesaian sistem persamaan ini boleh digambarkan seperti berikut: y x–y=2 2x – 2y = 4 x 8 . Ini memberikan sistem mempunyai penyelesaian yang tak terhingga.Oleh itu penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah berdasarkan persamaan yang pertama iaitu x – y = 2. ini boleh diwakili parameter (2 + t. t) bagi sebarang nilai nyata t.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh1.4 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: x–y=2 2x – 2y = 4 Penyelesaian: Persamaan yang kedua dalam sistem di atas adalah dua kali ganda dari persamaan yang pertama.

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh1. didapati y = -1 dan apabila x = 0 digantikan dalam persamaan kedua didapati y = -3. 1.5 mengambarkan hanya ada tiga kemungkinan bilangan penyelesaian dalam sistem persamaan linear dengan pekali nombor nyata. sistem dalam contoh 1. Oleh itu sistem ini tidak mempunyai penyelesaian.5 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: x–y=1 x–y=3 Penyelesaian: Sebagai contoh mari kita gantikan x = 0 pada persamaan yang pertama.Sistem persamaan linear dikatakan konsisten jika ia mempunyai sekurang-kurangnya satu penyelesaian.3.4 dan 1. ini tidak boleh berlaku kerana satu nilai x tidak boleh mempunyai dua nilai y yang berbeza pada satu titik. Penyelesaian sistem persamaan ini boleh digambarkan seperti berikut: y x –y = 1 x–y=3 x Perhatikan ketiga-tiga contoh di atas. Sistem yang tidak mempunyai penyelesaian adalah 9 .

Penyelesaian Sistem Persamaan Linear ini boleh diringkaskan seperti dalam Rajah 2 di bawah. Sebagai kesimpulan. penyelesaian tak terhingga. tiada penyelesaian.MTE3110 LINEAR ALGEBRA tak konsisten. Sistem Persamaan Linear dengan pekali nombor nyata mempunyai sama ada: (a) (b) (c) penyelesaian unik. Sistem Persamaan Linear Konsisten Penyelesaian Unik Penyelesaian Tak Terhingga Rajah 2 Tak Konsisten Tiada Penyelesaian 10 .

penyelesaian tak terhingga atau tiada penyelesaian.06x + 0.20 -0.03y = -0. (a) x+y=0 2x + y = 3 x – 2y = 7 3x + y = 7 (c) 3x – 6y = 3 -x + 2y = 1 0.12 (b) (d) Jawapan: (a) (b) (c) (d) penyelesaian unik tiada penyelesaian penyelesaian tak terhingga penyelesaian unik 11 .MTE3110 LINEAR ALGEBRA Latihan 1.05y = 0.10x – 0.2 Tentukan sama ada sistem persamaan linear berikut adalah mempunyai penyelesaian unik.

. Jika tidak darabkan dengan nombor yang sesuai supaya menjadi sama..7 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: x + 2y = 7 3x – 4y = 31 ...1 Kaedah Penghapusan Kaedah penghapusan adalah di mana satu pembolehubah perlu dihapuskan dari persamaan yang telah diberikan....4.. Persamaan (1) + (2) maka didapati x=4 dan gantikan x = 4 kedalam persamaan (2) x+y=6 4+y=6 y = 2........ Kaedah ini sesuai bagi sistem persamaan linear yang ringkas dan agak kurang sesuai untuk sistem yang mempunyai tiga pembolehubah keatas.. Maka pertama sekali pastikan pekalinya sama.(2) 12 ....(2) 1..6 Selesaikan persamaan berikut: x–y=2 x+y=6 Penyelesaian: Pilih pembolehubah yang hendah dihapuskan...2 Kaedah Pengantian Kaedah pengantian ini merupakan satu kaedah di mana satu pembolehubah yang dipilih dijadikan sebagai tajuk rumus..... Bagi contoh di atas hapuskan pembolehubah y..2.... Setelah itu tajuk rumus tersebut digantikan semula dalam persamaan satu lagi..MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1.. Contoh 1..4.......... Sebagai mengingat kembali mari kita lihat contoh penyelesaian persamaan serentak berikut: Contoh1...... maka penyelesaian persamaan tersebut ialah x=4 dan y = 2......2...(1) ...... 2x = 8 .. maka untuk menghapuskan pembolehubah y lakukan operasi persamaan (1) + (2)........(1) .. Bagi contoh ini pekali y adalah sama walaupun berlawanan tanda ....

.... x = 7 – 2y Langkah 2: Gantikan tajuk rumus itu kedalan persamaan (2) 3(7 – 2y) -4y = 31 21 – 6y – 4y = 31  10y = 10 y = -1 Langkah 3: gantikan nilai y kedalam mana-mana persamaan....2.(1) ....(2) .(3) 13 ... Bagi menyelesaikan sistem (b) gunakan kaedah pengantian kebelakang ...8 3x1 + 2x2 – x3 = 2 3x1 – x2 + x3 = 5 3x1 + 2x2 + x3 = 2 3x1 + 2x2 – x3 = 2 x2 2x3 = 4 = 3 (a) (b) Sistem persamaan (a) dan (b) sebenarnya jika diselesaikan akan mendapat jawapan yang sama.. Contoh 1.................... Gantikan dalam (1) x + 2(-1) = 7 x=9 1....... iaitu: 3x1 + 2x2 – x3 = 2 x2 = 3 2x3 = 4 ......4.........3 Kaedah Pengantian kebelakang Walau bagaimanapun bagi sistem persamaan linear yang melibatkan tiga atau lebih pembolehubah kaedah penyelesaiannya agak rumit jika menggunakan dua kaedah yang telah dibincangkan di atas.......MTE3110 LINEAR ALGEBRA Penyelesaian Langkah 1: pilih x sebahagai tajuk rumus bagi persamaan (1)..............

3 Operasi Baris Permulaan Sebarang sistem persamaan linear boleh di transformkan kedalam bentuk persamaan matriks dan sebarang matriks yang diperolehi daripada matriks yang lain dengan menggunakan turutan operasi baris dikatakan setara dengan matriks yang asal.B. maka x3 = 2 dan x2 = 3.P) boleh dilakukan dengan tiga operasi berikut: (a) dua baris sesuatu matriks boleh ditukargantikan Kedudukanya. operasi ditulis sebagai BjBk. operasi boleh ditulis sebagai ()Bk. gantikan nilai x2 dan x3 dalam persamaan (1) 3x1 + 2(3) – 2 = 2 x1 =  2 Penyelesaian bagi sistem (a) boleh dibuat secara penghapusan dan pengantian. Maka adalah lebih baik sistem (a) di turunkan kepada sistem (b) dan akhirnya diselesaikan dengan kaedah pengantian kebelakang. 14 . (b) unsur-unsur suatu baris bagi suatu matriks boleh didarabkan dengan suatu pemalar bukan sifar. 1. Namun ia adalah sukar.4. operasi boleh ditulis sebagai ()Bj + Bk. (c) suatu baris bagi suatu matriks boleh diubah dengan menambahkan kepadanya suatu gandaan sebarang baris yang lain.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Penyelesaian: 2x3 = 4. Takrif 3 Operasi Baris Permulaan (O.

maka z = 2 Gantikan z = 2 kedalam persamaan kedua didapati 7y + 6(2) = 10. Takrif 4 Sesuatu sistem Linear dikatakan pekalinya berbentuk matriks segitiga jika semua pemasukan di bawah pepenjuru dari bahagian atas di sebelah kiri ke bahagian bawah di sebelah kanan ialah sifar. 2) sekarang marilah kita teruskan dengan operasi baris permulaan.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Sebelum pergi lebih lanjut mengenai Operasi Baris Permulaan. maka 7y = -2 dan y = − 7 Seterusnya gantikan kedalam perssamaan pertama. Lihat contoh-contoh berikut: 15 . − . Contoh 1. didapati x + 2(− 7) + 2 = 3. kita kena tahu apakah tujuan untuk melakukan operasi baris permulaan kepada sistem linear yang asal. seperti contoh di atas gunakan penggantian kebelakang.9 Berikut adalah contoh sistem persamaan linear berbentuk segitiga: x + 2y + z = 3 7y + 6z = 10 2z = 4 1 2 atau dalam bentuk matriks imbuhan 0 7 0 0 1 3 6 10 2 4 Setelah sistem itu berada dalam bentuk segitiga maka akan mudah membuat pengantian kebelakang untuk memyelesaikan sistem tersebut. 2z = 4. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelesaikan sistem tersebut dan apabila kita lakukan operasi baris permulaan kita lakukan sehingga sistem membentuk pekali matriksnya berbentuk matriks segitiga. dan x = 2 11 7 11 7 2 7 2 maka penyelesaian sistem tersebut adalah ( .

dengan menggunakan kaedah pengantian kebelakang. untuk menjadikan matriks imbuhan ini berbentuk segitiga kita akan sifarkan semua pemasukan pada lajur pertama kecuali pelopor lajur pertama tersebut.) B2  0 −3 −3 −15 3 0 0 −2 −6 Maka sistem linear di atas adalah setara dengan x + 2y + z=8 -3y + -3z = -15 -2z = -6 Jadi. 16 .10 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: x + 2y + z = 8 2x + y .MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh 1. 1 2 1 8 1 B3 + (. y = 2 dan x =1. 1 2 B2 +(-2)B1  0 −3 1 1 1 2 B3+(-1)B1  0 −3 0 −1 1 8 −3 −15 −2 −3 1 8 −3 −15 −3 −11 Kemudian kita sifarkan pemasukan lajur kedua yang terletak dibawah pelopor baris kedua. z = 3.2z = -3 Penyelesaian: Tukarkan sistem di atas kepada bentuk matriks imbuhan seperti berikut. 1 2 1 8 2 1 −1 1 1 1 −2 − 3 .z = 1 x + y .

4 Bentuk Eselon Baris Terturun (B.Maka kita diperkenalkan pula dengan Bentuk Eselon Baris(B.2.E. Jika lajur mengandungi pemasukan pelopor pada baris tertentu.B) 2 0 0 4 1 −1 2 . Takrif 5 Suatu matriks dikatakan berada dalam Bentuk Eselon Baris jika. 0 1 0 −1 0 8 1 6 0 0 0 0 .B).T) Jika sesuatu matriks Bentuk Eselon Baris memenuhi dua ciri-ciri tambahan berikut kita katakan ia adalah Bentuk Eselon Baris Terturun. 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0 −7 0 8 0 . pemasukan baris bukan sifar adalah satu. 0 5 Berikut pula adalah contoh matriks Bentuk Baris Eselon Terturun 1 0 0 1 0 0 0 0 .3 Bentuk Eselon Baris Sebelum ini kita telah mempelajari suatu kaedah untuk menurunkan suatu sistem linear n x n ke bentuk segitiga. 0 0 0 0 0 2 0 0 −1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 −1 1 2 0 4 0 0 3 2 .    Semua baris sifar berada pada baris paling bawah matriks. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 .E.   Jika lajur mengandungi pemasukan pelopor pada sebarang baris . 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 . maka semua kemasukan pada lajur tersebut adalah sifar. maka semua kemasukan pada lajur dibawahnya adalah sifar.2.E. 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 −6 5 . Pemasukan pelopor pada setiap baris bukan sifar adalah pada sebelah kanan lajur yang mengandungi pemasukan pelopor pada baris sebelumnya.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1. 0 1 17 . 1. Berikut adalah contoh matriks Bentuk Eselon Baris (B.B.

kita selesaikan sistem linear yang setara dengan matriks baris eselon baris itu menggunakan teknik yang dipanggil penggantian kebelakang. seperti berikut: 0 2 3 8 2 3 1 5 1 −1 −2 −5 1 −1 −2 −5 2 3 1 5 0 2 3 8 B1  B3  Sekarang mari kita jadikan sifar pada pemasukan kedua dalam lajur pertama: 1 −1 −2 −5 B2+(– 2)B1  0 5 5 15 0 2 3 8 Seterusnya kita darabkan dengan kedua adalah 1.11 Selesaikan sistem 2x2 + 3x3 = 8 2x1 + 3x2 + x3 = 5 x1 – x2 – 2x3 = -5 Penyelesaian: Matriks imbuhannya ialah 0 2 1 2 3 8 3 1 5 −1 −2 −5 Kita teruskan dengan menurunkan matriks ini kepada Bentuk Eselon Baris. Kemudian.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1. 1 −1 −2 −5 1 (5) B2  0 1 1 3 0 2 3 8 1 5 pada baris kedua untuk jadikan pemasukan pelopor baris 18 .2. Dalam teknik penghapusan Gauss. Contoh 1. kita turunkan matriks imbuhan bagi sistem linear menjadi matriks bentuk eselon baris.5 Kaedah Penghapusan Gauss Algorithma yang digunakan untuk menurunkan sebarang matriks imbuhan menjadi matriks bentuk eselon baris adalah dipanggil kaedah penghapusan gauss.

jadi x2 = 3 .x3 = 3–2 = 1.2x3 = -5 3x2 + x3 = 3 x3 = 2 dan penggantian kebelakang memberikan x3 = 2.2y . Sistem linear itu adalah setara dengan : x1 – x2 . Contoh 1. yang mana sesuatu sistem persamaan linear kita lakukan operasi baris sehingga kepada bentuk eselon baris terturun . Kita tulis jawapan dalam bentuk vektor sebagai 0 1 2 1.12 Selesaikan sistem x + 3y .z = 8 2x + y + z = 3 3x . dan seterusnya x1 = -5 + x2 + 2x3 = -5 + 1 + 4 = 0.2. B3+(– 2)B2  1 0 0 −1 −2 −5 1 1 3 0 1 2 Hasilnya matriks imbuhan yang asal telah berada dalam bentuk eselon baris.6 Kaedah Penghapusan Gauss-Jordan Kaedah ini adalah lanjutan dari kaedah Penghapusan Gauss.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Apa yang harus dilakukan seterusnya ialah perlu sifarkan pada pemasukan pada baris ketiga lajur kedua.2z = 1 19 .

28 ) B3  5 1 0 0 3 −1 8 3 13 1 −5 0 5 1 −1 −1 8 0 2 1 −1 0 7 0 2 1 −1 Seterusnya sifarkan pemasukan lajur ketiga yang berada di atas pelopor baris ketiga. (. Apa yang harus dilakukan seterusnya ialah perlu jadikan pelopor pemasukan baris ketiga sebagai 1. pada baris kedua untuk jadikan pemasukan pelopor baris (− 1 ) 5 1 3 −1 8 3 13 1 −5 5 B2  0 0 −11 1 −23 Apa yang harus dilakukan seterusnya ialah perlu sifarkan pada pemasukan pada baris ketiga lajur kedua.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Penyelesaian: 1 3 −1 8 Matriks imbuhannya ialah 2 1 1 3 3 −2 −2 1 Kita teruskan dengan menurunkan matriks ini kepada bentuk eselon baris terturun seperti berikut: B2+(– 2)B1  1 3 −1 8 0 −5 3 −13 3 −2 −2 1 1 3 −1 8 0 −5 3 −13 0 −11 1 −23 1 5 Sekarang mari kita jadikan sifar pada pemasukan ketiga dalam lajur pertama: B3+ (– 3)B1  Seterusnya kita darabkan dengan kedua adalah 1. namun bagi penyelesaian secara Gauss-Jordan kita kena teruskan Operasi Baris Permulaan ini sehingga kebentuk Bentuk eselon Baris Terturun. B2 +( ) B3  3 5 B1 +(1) B3  1 3 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 20 . B3 + (11)B2  1 3 0 1 0 0 −1 8 3 13 −5 5 − 28 28 5 5 Hasilnya matriks imbuhan yang asal telah berada dalam bentuk eselon baris.

x y =1 =2 z = -1 dan penyelesaiannya ialah 1 2 . Kita tulis jawapan dalam bentuk vektor sebagai 0 1 2 21 .x3 = 3–2 = 1. −1 Sistem linear itu adalah setara dengan : x1 – x2 .2x3 = -5 3x2 + x3 = 3 x3 = 2 dan penggantian kebelakang memberikan x3 = 2. B1+ (-3) B2  1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 −1 Maka sistem persamaan linear yang asal adalah setara dengan.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Akhirnya kita sifarkan pula pemasukan lajur kedua yang berada di atas pelopor baris kedua. jadi x2 = 3 . dan seterusnya x1 = -5 + x2 + 2x3 = -5 + 1 + 4 = 0.

z = 0 x = 3. (a) (b) (c) 1 3 0 1 0 0 1 (d) (e) 1 0 0 1 0 0 (f) 0 0 0 1 2. y = 0. Jika ia. z = 1 x = 7 (8 + 𝑡). Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah Gaus-Jordan. y =  2. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 nyatakan sama ada ia juga berada dalam bentuk eselon baris terturun. a) c) e) f) x = 1. z = 2 x = 1. x =  (𝑡 − 17). y= 14 (𝑡 9 − 1). Tentukan sama ada matriks yang diberi berikut adalah bentuk eselon baris. 1 9 1 1 b) d) x = 1.3 1. y = 1. y =  1.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Latihan 1.2z = -8 x + 2y – 3z = -5 5x + y – z = -11 (e) x + 2y + z = 4 3x – y . 22 . z = 3 z=t z=t y = 7 (10 − 4𝑡). x– y+z = 3 2x – y + z = 4 x + 2y – z = -1 x– y+ z = 1 3x + y = 4 y – 2z = -1 2x + y – z = 1 x+ y– z=0 3x + y + 2z = 2 (a) (b) (c) (d) 3x + y x =7 – z=0 y .z = 2 (f) Jawapan: 2.

dan oleh itu sentiasa ada penyelesaian tak remeh 23 .4. (cuba lakukan operasi baris sehingga menjadi matriks di bawah ini) 1 0 0 − 2 9 5 9 4 9 1 2 −3 − 0 1 Maka didapati: x1 = 2/9 t x2 = 5/9 t x3 = 4/9 t dan x4 = t . Contoh: 1. 2x1 – x2 – 2x3 + x4 = 0 x1 + 2x2 – 3x3 Penyelesaian: 2 1 0 −1 −2 1 0 2 −3 0 0 1 1 −1 0 =0 X2 + x3 – x4 = 0 Dengan melakukan operasi baris permulaan matriks di atas boleh diturunkan sehingga matriks berbentuk eselon baris terturun seperti ini.12 Selesaikan sistem persamaan linear homogen berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan Gauss-Jordan. t  R 1 − 0 0 0 Teorem: Sistem persamaan linear homogen dengan bilangan anu lebih banyak daripada bilangan persamaan mempunyai tak terhingga banyaknya penyelesaian. Jika tidak sistem itu dikatakan tak homogen.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1.3 Sistem Homogen Takrif 6 Sistem persamaan linear dikatakan homogen jika pemalar sebelah kanan dalam setiap persamaan bersamaan sifar.

2.4 1. x=0 18 x2 = 17 𝑡. Selesaikan sistem x  2y + 2z = 0 4x  7y + 3z = 0 2x  y + 2z = 0 Jawapan: 1. y=0 2 x3 = 22 t 7 x4 = t ( penyelesaian remeh) z=0 24 .MTE3110 LINEAR ALGEBRA Latihan 1. Dapatkan penyelesaian bagi sistem linear homogen berikut: x1 + 3x2  x3 + 2x4 = 0 x1  2x2 + x3 =0 x2 + 3x3  4x4 = 0 2. x1 = − 17 𝑡.

y = 2x – 3 y = 2x – 3 . x y 0 -3 2 1 3y = 2x – 5 3y = 2x – 5 x y 4 1 -2 -3 25 .4.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1. ( kawasan berlorek dalam rajah di bawah). Manakala graf bagi ketaksamaan 2x – 3y > 5 mengandungi hanya titik-titik yang berada di bawahnya sahaja (tidak termasuk titik-titik yang berada di atas garisan).13 Grafkan set penyelesaian bagi sistem y ≤ 2x – 3 dan 2x – 3y > 5 Penyelesaian: Graf bagi ketaksamaan y ≤ 2x – 3 meliputi graf garis bagi persamaan y = 2x – 3 dan semua titik di bawahnya. Penyelesaian keseluruhan adalah titik yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan tersebut.4 • • • Pemprograman Linear dan Ketaksamaan Linear Melukis ketaksamaan linear dalam dua pembolehubah Menyelesaikan ketaksamaan Linear dengan menggunakan grraf Penggunaan Contoh: 1.

P = 80x + 64y x≥0 y≥0 4x + 3y ≤ 20 2x + 4y ≤ 20 Kekangan x ≥ 0 dan y ≥ 0 menunjukkan bahawa bilangan bekas jam tidak mungkin negatif.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh1. Keduadua mereka tidak boleh bekerja lebih daripada 20 jam seminggu. Untuk membina satu bekas jan dindidng pula. berapa banakkah tiap-tiap satunya patut mereka bina setiap minggu untuk memaksimum keuntungan mereka. Jika mereka mendapat sebanyak RM80 untuk setiap jam besar berdiri dan RM64 untuk setiap jam diding. Penyelesaian: Maklumat si atas boleh diringkaskan seperti berikut: Masa untuk sebuah Masa Jam Besar Berdiri Firdaus Dania 4 jam 2 jam Untuk sebuah jam diding 3 jam 4 jam Katakan x adalah bekas jam besar berdiri dan y adalah bekas jam dinding Keuntungan . Firdaus bekerja selama 3 jam dan Dania 4 jam. Rantau berlorek R. 26 .14 Firdaus dan Dania berkerja sambilan untuk mengeluarkan bekas jam. adalah seperti yang ditunjukkan dalam graf di bawah. Firdaus menggunakan 4 jam sehari dan Dania pula 2 jam sehari untuk menyiapkan satu bekas jam besar berdiri.

0).0) (2.0) Dari graf tersebut kita dapati bucu-bucu (0.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 4x + 3y = 20 (0.(0. Pada titik (0. untuk menentukan keuntungan maksimum kita uji titik-titik ini.5) R (0.4) 2x + 4y = 20 (5.0) adalah merupakan titik ekstremun.4) ini bermaka untuk mendapat keuntungan maksimu Firdaus dan Dania mesti menyiapkan 2 bekas jam besar berdiri dan 4 bekas jam dinding setiap minggu.4) Pada titik (5.5).4) dan (5.0) Pada titik (0.0) P = 80(0) + 64(0) = 0 P = 80(0) + 64(5) = 329 P = 80(2) + 64(4) = 416 P = 80(5) + 64(0) = 400 Dari ujian di atas didapati keuntungan maksimum berlaku pada titik (2. (2. iaitu mereka mendapat keuntungan pada tahap RM416 seminggu. 27 .5) Pada titik (2.

28 .MTE3110 LINEAR ALGEBRA Latihan 1. dan juga bilangan gandar roda yang dikeluarkan bagi setiap mesin dalam setIap 8 jam berkerja . masing-masing diproseskan pada mesin A. Tunjukkan secara graf set penyelesaian bagi setiap sistem ketaksamaanberikut: (a) y≤x–2 Y < -2x + 3 2x + 3y ≤ 5 3x + y ≤ 1 X≤0 (b) x+y<2 x+y≤1 x+y≥1 x–y≤1 x–y≥0 x≤2 (c) (d) 2. Sebuah syarikat mengilang gandar roda bentuk 1 dan gandar roda bentuk2. Jawapan: gandar roda 1 = 35 dan gandar roda 2 = 15. B. Jadual di bawah menunjukkan masa memproses bagi setiap unit gandar roda.5 1.00 Cari bilangan gandar roda 1 dan gandar roda 2 yang perlu dikeluarkan supaya kilang tersebut mendapat keuntungan maksimum.00 50. dan C. jadual juga menunjukkan keuntungan bagi setiap keluaran. Mesin A Ganda roda 1 Ganda roda 2 bilangan unit 1/10 1/10 5 Mesin B 1/12 1/6 7 Mesin C 3/20 1/20 6 Keuntungan (RM) 55.

Bedasarkan maklumat di dalam jadual 1. Setiap hari 2300 unit makanan A.4.15 Seorang ahli biologi meletakkan ke dalam tabung uji tiga jenis bakteria (dilabelkan dengan I. Contoh 1.5 Aplikasi Sistem persamaan Linear dan Ketaksamaan Linear Kegunaan sistem persamaan linear adalah sangat banyak. Bakteria jenis I memerlukan 2 unit A setiap hari. y dan z bilangan bakteria jenis 1. kimia . biologi dan pelbagai lagi.B dan C). dan 1500 unit makanan C diletakan ke dalam tabung uji berkenaan dan setiap bakteria menggunakan beberapa unit makanan sehari. Berapa banyak bakteria bagi setiap jenis perlu diletakkan supaya hidup di dalam tabung uji dan menggunakan kesemua makanan tersebut? Bakteria Jenis 1 Makanan A Makanan B Makanan C 2 1 1 Bakteria Jenis 2 2 2 3 Jadual 1 Bakteria Jenis 3 4 0 1 Penyelesaian: Biarkan x. bakteria jenia II memerlukan 2 unit A setiap hari dan bakteria jenis III memerlukan 4 unit A sehari. Maka kita boleh tulis dalam bentuk persamaan linear sebagai: 2x + 2y + 4z = 2300 Dengan cara yang sama kita boleh dapati persamaan untuk makanan B dan C seperti berikut: X + 2y = 800 dan X + 3y + z = 1500 29 .II dan III. 800 unit makanan B. fizik . dimana mereka di beri tiga jenis makanan yang berbeza (A.II dan III). seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. masing-masing. ia boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti dalam bidang ekonomi.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 1.

Pada setiap nod jumlah arus yang masuk adalah bersamaan dengan jumlah arus yang keluar. 30 . V = iR.Simbol mewakili perintang tang diukur mewakili nod dan i mewakili arsu diantara nod-nod. hukum Kirchhoff digunakan: 1. 2.MTE3110 LINEAR ALGEBRA dengan menggunakan kaedah Gaus-Jordan kita selesaikan seoerti berikut: Persamaan di atas boleh ditulis dalam bentuk matriks imbuhan 2 2 4 2300 1 2 0 800 1 3 1 1500 1 0 0 100 0 1 0 350 0 0 1 350 Jadi. Anak panah menunjukkan arah aliran arus. Ini bermakna ahli biologi tersebut perlu meletakkan 100 bakteria jenis I . x = 100. Pada setiap gelung tertutup hasil tambah algebra voltan mestilah bersamaan dengan hasil tambah algebra voltan yang menyusut. iaitu: Contoh 1. Perhatikan rajah berikut. arus akan keluar dari pangkalan bateri yang bertanda mencancang panjang. 350 bakteria jenis II dan 350 bakteria jenis III kedalam tabung uji jika ia mahu semua makanan tersebut dihabiskan. Sementara itu simbol dalam unit ohm. dan selesaikan dengan Operasi Baris Permulaan sehingga ke bentuk eselon baris terturun . dimana i adalah arus dalam ampere dan R adalah rintangan dalam Ohms.16 8 volt i1 2 ohms i2 5 ohms i3 9 volt 4 ohms 2 ohms Di dalam bidang rangkaian letrik kita boleh mengiraatau menentukan amaun arus di dalam setiap cabang dalam sebutan rintangan dan voltan. Untuk menentukan arus. simbol mewakili sel atau bateri (diukur dalam sukatan volt) . Voltan . y = 350 dan z = 350.

Dapatkan persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas ini. jadi persamaan tindakbalas ditulis sebagai.i1 + i2 – i3 = 0 Dari hukum kedua.x.oksigen. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 Maka kita dapati. Nitrigen : Hidrogen: Oksigen: w = 2y 3w = 2z 2x = z 31 . Contoh 1. i1 = 1. i2 = 2 dan i3 = 1. Penyelesaian Biar kita namakan bilangan molekul-molekul amonia.17 Pembakaran amonia (NH3) dalam oksigen akan menghasilkan gas nitrogen (N2) dan air. wNH3 + xO2  y N2 + zH2O Dengan membandingkan bilangan nitrogen. kita mendapati tiga persamaan linear.hidrogen dan oksigen didalam tindakbalas dan hasil. 4i1 + 2i2 =8 (gelung atas) (gelung bawah) (nod A) (nod B) 2i2 + 5i3 = 9 Persamaan linear di atas boleh diwakili oleh matriks imbuhan 1 −1 1 0 −1 1 −1 0 4 2 0 8 0 2 5 9 Seterusnya turunkan ke Bentuk Eselon Baris Terturun ia menjadi. nitrogen dan air sebagai w.y dan z masing-masig.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Jadi kita lihat dari rajah di atas didapati: i1 – i2 + i3 = 0 .

x = 3. y = 2 dan z = 6. 0 1 0 0 Maka. 0 32 . dengan menggantikan z = 6. kita akan dapati nilai integer yangpaling kecil bagi w. w 3w 2x Dalam bentuk matriks imbuhan.x dan y.2y =0 –z=0 – 2z = 0 −2 0 0 0 −2 0 0 −1 0 Kemudian lakukan operasi baris permulaan sehingga menjadi bentuk eselon baris 1 0 terturun. Maka persamaan tindakbalas yang seimbang ialah 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O 1 1 2 0 0 . y = 3 z. ia menjadi sistem. 1 0 3 0 0 2 0 − 0 1 2 3 1 −2 1 − 3 . iaitu w = 4. kita dapati w = 3 z.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Seterusnya jika ditulis semula. x = 2 z dan.

19 5 10 A 𝑓 4 20 D 30 𝑓3 C 𝑓1 B 10 𝑓2 5 Rajah menujukkkan aliran air paip diukur dalam unit liter per minit. iaitu aliran masuk f 1 + f2 dan aliran keluar adalah 20 + 30 jadi keseluruhannya f1 + f2 = 50.18 (Analisis rangkaian) Dalam kebanyakan situasi harian. Contoh 1. 33 . pelbagai rangkaian yang kita dapati seperti rangkaian prngankutan. rajah menerangkan berkenaan Keabadian aliran iaitu setiap aliran masuk sama dengan aliran keluar. Jelaskan kemungkinankemungkinan aliran air paip tersebut. ekonomi dan lain-lain. Maka dari sini kita boleh bina persamaan . 20 𝑓1 𝑓2 30 Dari rajah di atas. komunikasi. kita lihat dua aliran masuk dan dua aliran keluar dari nod. Rangkaian-rangkaian ini seperti rangkaian jalan raya.Pertemuan antara cabang ini dikenali sebagai nod.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Contoh: 1. ia mempunyai simpang iaitu pertemuan antara beberapa cabang jalan.

maka f1 = 10. kita dapati w boleh mempunyai sebarang nilai. Sekarang cuba kita gantikan. w = 5. f3 = 25 dan f4 = 5 Sebenarnya dari sistem di atas kita boleh mencari nilai maksimum dan minimum. f2 = 0. dan dari persamaan kedua pula w ≤ 5 (juga kerana f 2 tidak boleh menjadi negatif). maka f1 = 15 – w f2 = 5 – w f3 = 20 + w f4 = w Bedasarkan sistem persamaan linear dia atas .B.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Penyelesaian: Pada setiap nod kita bina persamaan linear yang mungkin. Maka kekangan w ≤ 5 adalah lebih kuat.P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 −1 0 15 5 20 0 Maka kita dapati. Oleh itu kita dapati bahawa 34 . nod A : nod B : nod C : nod D : f1 f1 – f2 f2 + f3 + f4 = 15 = 10 = 25 f3 – f4 = 20 Dengan menggunakan kaedah Penghapusan Gauss-Jordan kita turunkan matriks imbuhan ke bentuk eselon baris terturun. 1 1 0 0 0 −1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 −1 15 10 25 20 O. f1 + f4 = 15 f2 + f4 = 5 f3 – f4 = 20 biarkan f4 = w. Namun begitu realitinya ini adalah sistem aliran paip maka sudah tentu tiada nilai negatif. cuba pertimbangkan pada persamaan pertama sudah pasti w ≤ 15 (kerana f 1 tidak boleh menjadi negatif).

I4. I2. I3.8 I3 = − 0. Jawapan : I1 = 5. serta kadar rintangan 1 Ohm dan 2 Ohm dilengkapi dengan sel 12 volt dan 6 volt. I6 = 7.4.6 Rajah menunjukkan litar elektrik dengan arus I1. Dapatkan arus yang mengalir di I1.4.2. I5 = 4.8 I2 = 2. I3. I4. 35 . I5 dan I6.MTE3110 LINEAR ALGEBRA 0 ≤ t ≤ 5. I4 = 7. Kombinasi dari persamaan di atas kita dapati 10 ≤ f1 ≤ 15 0 ≤ f2 ≤ 5 20 ≤ f3 ≤ 25 dan 0 ≤ f 4 ≤5 Latihan 1. I5 dan I6.6. I2.

2y .4 Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah Gaus-Jordan.z = 2 2x – 2y + 3z + t = 2 x+ y+ z+t = 5 -x + 2y – 3z + 2t = 2 x + y + 2z .y + 2z + t = 3 3x .3t = 8 2x + 2y + z + 2t = 8 x .2z = -8 x + 2y – 3z = -5 5x + y – z = -11 (e) x + 2y + z = 4 3x – y .y + z + t = -2 36 .t = 10 x + 2y + z .t = 4 (f) (g) (h) x + y + 2z + t = 1 x + 2y + z + t = 2 2x + y + z + t = 4 x + y + z + 2t = 3 (i) x+y x + t = 4 z+ t = 2 (j) x .2.MTE3110 LINEAR ALGEBRA Aktiviti 1.t = 4 2x + y + 2z . x– y+z = 3 2x – y + z = 4 x + 2y – z = -1 x– y+ z = 1 3x + y = 4 y – 2z = -1 2x + y – z = 1 x+ y– z=0 3x + y + 2z = 2 (a) (b) (c) (d) 3x + y x =7 – z=0 y .z .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.