HURUF VOKAL DAN KONSONAN, DAN CARA MEMBUNYIKANNYA

PENDAHULUAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks, tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Contohnya bibir, lidah, lelangit dan pita suara.

Huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Manakala mengikut Merriam Webster’s Collengiate Dictionary tenth edition (1996:873), fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or group of languages”.

Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa (1996:354). Dalam Merriam Webster’s Collegaite Dictionanry tenth edition (1996:874) fonologi dihuraikan sebagai “the science of speech sounds including, especially the history and theory of sound changes in a language or in two or more related languages”.

Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU

Huraian Huruf konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara.

Dalam bahasa Melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa Melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu :

a)

Dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p, b ).

b) Dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t, d ). c) Dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k, g ).

d) Satu konsonan hentian glotis. ( ? ) e) Dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c, j ) f) Dua konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara ( s) dan geseran

glotis bersuara ( h ). g) Satu konsonan getaran bersuara ( r ).

h) Satu konsonan sisian bersuara ( i ). i) Empat konsonan sengauan bersuara (m, n, ŋ , n )

j)

Dua konsonan separuh vokal bersuara, iaitu ( i ) dan separuh vokal dua bibir bersuara (w).

k) Satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ).

Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glotis dan rongga hidung.

Cara membunyikan huruf vokal Dalam pertuturan sebenar, kita perlu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf vokal yang wujud dalam bahasa Melayu. Huraian berikut menyatakan peranan dan keadaan serta kedudukan alatalat artikulasi seperti bibir, lidah, anak tekak, lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.

(a) Vokal depan sempit [i]. cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan sempit [i] seperti pada perkataan berikut:

Awal

Tengah Akhir Ikan Bila Tali Ibu Tiba Padi

(a) Vokal depan separuh sempit [e]. cara membunyikannya: · · · · · Keadaan bibir hampar Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gigi gusi Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh sempit [e] seperti pada perkataan berikut:

Awal Tengah

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh luas atau lapang [ε] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah . Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar dari rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.Akhir Enak Teleng Tauge Elok Leher Tempe (b) Vokal depan separuh luas atau lapang [ε].

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas atau lapang [a] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir .Akhir Esa Belek Tauge Enak Belok Tempe (c) Vokal depan luas atau lapang [a]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah diturunkan serendah mungkin (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang sempit [u] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir ubat .Awan Kadar Siapa Anak Beras Nama (d) Vokal belakang sempit [u]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir . Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh sempit [o].bulat Batu ular sudu Palu (a) Vokal belakang separuh sempit [o].

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh rendah (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh luas atau lapang seperti [‫ ]כ‬seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Orang .Orang Tolong Pidato Otak Bohong Koko (b) Vokal belakang separuh luas atau lapang [‫]כ‬.

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir antara hampar dengan bundar (b) Tengah lidah dinaikkan kea rah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.Borong Soto Oleh Bolot Teko (f) Vokal tengah [ə]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal tengah [ə] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Emak Penat Sosialisme .

Empat Tenat Behaviurisme Cara Membunyikan Konsonan Lapan belas konsonan asli yang terdapat dalam bahasa Melayu dapat diklasifikasikan mengikut cara dan daerah sebutannya seperti yang terdapat dalam jadual berikut: Daerah sebutan Cara sebutan bibir Gigi-gusi Lelangit keras Lelangit lembut Glottis Letupan Pb Td Kg - .

Letusan Cj Sengau M N (ny) (ng) ŋ Geseran S H Getaran R .

Huruf konsonan ny. ng. iaitu p. had. h. k. n.perkataan pinjaman seperti . d. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan .Sisian L Separuh vokal W Y - Hanya sepuluh sahaja huruf konsonan dapat hadir pada awal. konsonan b.t. s. c dan jbab. koc dan kolej. m. tengah dan akhir perkataan. g. r dan l. hanya berada pada akhir perkataan dalam perkataan.

2. Cara membunyikan sama seperti membunyikan konsonan [p]. 5. lidah anak tekak. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara [p]. lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan konsonan bahasa Melayu asli. . keadaan dan kedudukan alat-alat artikulasi seperti bibir.merta. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir bersuara [b]. (a) Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan mengetarkan pita suara. 2. yang berbeza ialah: 1. Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. 3. Pita suara dirapatkan. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [p] Bunyi konsonan [b] 1. 3. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta. Pita suara direnggangkan.Huraian berikut dapat menjelaskan peranan. Huraian ini disertakan dengan gambar rajah bagi membantu memahami cara setiap konsonan tersebut dihasilkan.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [p] Palu Lapik Atap Konsonan [b] Batek Rabun Adab (b) Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d] Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [t] Bunyi konsonan [d] .

4. 6.1. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [t]. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi bersuara [d]. 2. 3. 5. yang berbeza ialah: 1. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk menutup arus udara ke rongga hidung. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta-merta. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 3. Pita suara direnggangkan . Hujung lidah dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tidak bersuara [t]. Pita suara dirapatkan. Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [t] Takut . 2.

Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. 5. 3. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [k]. yang berbeza ialah: 1. 2. 6. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [k] Bunyi konsonan [g] 1. Pita suara dirapatkan . . 4. belakang lidah dilepaskan serta merta.Batas Padat Konsonan [d] Dalam Tanduk Abad (c) Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan konsonan letupan langit lembut bersuara [g]. . 3. Arus udara keluar dari paruSekatan udara yang dibuat oleh Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara paru-paru ke rongga hidung. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak bagi menyekat arus udara dari Pita suara di renggangkan. Arus udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut mengetarkan pita suara. 2. paru melaui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [k] Kala Makan Tamak Konsonan [g] Garam Pagar Dialog (d) Hentian glotis [?] dan Cara membunyikannya: (a) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung (b) Pita suara dirapatkan sepenuhnya .

(d) Udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara Bunyi yang dihasilkan ialah hentian glotis [?] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Anak Saat Lemak Ikan Rakyat Budak (e) Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [č] dan konsonan letusan lelangit keras bersuara [Ĵ]. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. Hadapan lidah rapat ke lelengit keras untuk membuat sekatan pada arus udara. . Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [č] Bunyi konsonan [Ĵ] 1.(c) Arus udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat dibelakang rapatan pita suara. 2.

Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 4. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi tidak bersuara [č]. 2. 6. Pita suara dirapatkan. Pita suara direnggangkan. 3. yang berbeza ialah: 1. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [Ĵ]. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi bersuara [Ĵ] Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [č] Cara Laci Koc Konsonan [Ĵ] Jala Kanji . Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. 5.3. Udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan.

(c) Pita suara di renggangkan. Contoh perkataan: Awal Tengah Akhir Silap Lasak Pedas Satu Lesu Lemas .Kolej (f) Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]: (a) Hadapan lidah dinaikan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara (e) Udara keluar melalui sempitan depan lidah dan gusi untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.

(c) Pita suara dirapatkan. (d) arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara (e) arus udara melalui rongga mulut menggetarkan hujung lidah Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan getaran gusi bersuara [r] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Rapat Tiram Sabar Rugi Seram Lebar (f) Konsonan gusi bersuara [I]: .(f) Konsonan getaran gusi bersuara [r]: (a) Hujung lidah dikenakan pada gusi. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.

(c) Pita suara dirapatkan (d) Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara (e) Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sisian gusi bersuara [I] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Lagu Tilam Tebal Lipat Kelam Kekal (f) Konsonan sengau dua bibir bersuara [m]: (a) Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara.(a) Hujung lidah dikenakan pada gusi. . (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga hidung untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.

(g) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (h) Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau dua bibir bersuara [m] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Macam Teman Ketam Murah Lumba Badam (k) Konsonan sengau gusi bersuara [n] cara membunyikannya: (a) Hujung lidah dinaikkan pada gusi atau gigi gusi untuk membuat sekatan arus udara. (i) Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran. (j) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan. (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (c) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung .

(c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang keluar dari paru-paru masuk ke rongga hidung. (e) Arus udara yang tersekat oleh belakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan pelahanpelahan. .(d) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau gusi bersuara [n] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Naga Tanah Taman Nilam Panah Laman (e) Konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] cara membunyikannya: (a) Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan arus udara.

Cara membunyikannya: (a) Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan arus udara (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang terkeluar dari paru-paru ke rongga hidung (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara daripada paru-paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung (e) Udara yang tersekat oleh depan lidah dan lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan .Bunyi yang yang dihasilkan ialah kosonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] seperti yang berikut: Awal Tengah Akhir Ngilu Bingka Lalang Ngeri Rangkap Tulang (f) Konsonan sengau gusi lelangit keras bersuara [‫] תּ‬.

(b) Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara udara dari paru-paru ke rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah [w]. .Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara (‫ )תּ‬seperti perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Nyaris Banyak Nyala Senyap - (f) Separuh vokal dua bibir bersuara [w]: (a) Bibir di bundarkan.

(b) Bibir di hamparkan. Cara membunyikannya: (a) Depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi. .Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Waris Kawan Takraw Wajar Lawan - (g) Separuh vokal lelangit keras bersuara [j]. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung.

Namun demikian terdapat unsur yang bukan dikategorikan sebagai alat artikulasi manusia. (e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi separuh vokal lelangit keras bersuara [j] Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Yakin Tayang Yuran Payah KESIMPULAN Kajian fonetik dan fonologi melibatkan organ pertuturan manusia secara lansung. tetapi mempunyai peranan yang amat penting dalam menghasilkan bunyi. .(d) Pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [j]. Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi. Terdapat banyak alat artikulasi manusia dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi bahasa. Unsur tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi.

dan /k/. maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. tetapi empat fon itu sebenarnya merupakan realisasi tiga fonem. FONEM Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon. dan [u]. bukan maujud yang dapat diindera. Hanya karena lingkungan berdistribusinya. Bunyi bersuara dan tidak bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara. Sebaliknya jika pita suara itu direnggangkan atau terbuka sewaktu udara melaluinya. intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan. maka kita cari. jadi. Masing-masing terdiri dari empat bunyi. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem.Bunyi vokal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. . maka getaran pada pita suara tidak berlaku maka yang terhasil ialah bunyi yang tidak bersuara. [a]. yaitu bunyi [p] pada kata paku dan bunyi [b] pada kata baku. manakala bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Yang berbeda hanya bunyi pertama. terdapat empat fon. fonem /o/ itu direalisasikan menjadi ( ). kita harus mencari yang disebutpasangan minimal atau minimal pair. intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Kedua kata ini mirip sekali. Karena bersifat abstrak. dan [u]. [a]. Namun. Namun. Dalam kata itu pula terdapat bunyi ( ) yang sebenarnya merupakan realisasi fonem /o/. yaitu bunyi kedua. pada pasangan paku dan baku terdapat tiga buah bunyi yang sama. fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan oleh berbagai pakar. [k]. /o/. 2. Umpamanya kita inginmengetahui bunyi [p] fonem atau bukan. Dalam kata rokok. ketiga dan keempat. misalnya pasangan kata paku dan baku. yakni /r/. Kata paku terdiri dari bunyi [p]. entah vokal maupun konsonan. [k]. sekiranya keadaan pita suara (glotis) tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. misalnya. sedangkan kata baku terdiri dari bunyi [b]. Semua bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bersuara. Bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem.

dapat disimpulkan bunyi [h] adalah sebuah fonem [h].Dengan demikian. maknanya juga akan berbeda. untuk membuktikan bunyi [h] adalah fonem atu bukan kita dapat mengambil pasangan [tuah] dan [tua]. maka maknanya akan berbeda. Oleh karena itu. tetapi dari hasil penelitian ditumukan 32 buah fonem sebagai unit terkecil bunyi yang berfungsi membedakan arti. sedangkan bentuk [tua] hanya memiliki tiga buah bunyi. Apakah bunyi [b] pada pada pasangan kata paku dan baku itu juga sebuah fonem? Dengan sendirinya. bunyi [b] itu juga adalah sebuah fonem. karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [p] atau bunyi [I] menjadi laku. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [b]. bunyi [p] itu ditulis di antara dua garis miring menjadi /p/. Bahasa Indonesai menganut system Grafem Latin dengan 26 Alpabeta. Artinya. kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi [p] dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem atau bukan dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu angotanya “rumpang”. Grafem Latin memiliki 26 Alpabeta lepas. Maka. Misalnya. Susunan Fonem Jumlah Fonem Susunan Huruf Jumlah Huruf Kata yang terbentuk /adik/ 4 adik 4 adik /inat/ 4 ingat 5 ingat /nani/ 4 nyanyi 6 nyanyi /pantay/ 6 pantai 6 pantai Bahasa Indonesia secara umum menggunakan system Grafem Latin. Sebagai sebuah fonem. jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. . Bentuk [tuah] memiliki empat buah bunyi. kalau bunyi [h] itu ditanggalkan. makna kata itu akan berbeda. Jumlah Alpabeta latin yang dianut bahasa Indonesia dan fonem yang dimiliki bahasa Indonesia tidak sama.

pada kata tekstil KKVK Spon. Suku kata dapat diidentifikasi dengan jalan mengidentifikasi vokalnya karena fonem vokal merupakan puncak sonoritas (kenyaringan). 4. • 3 buah fonem diftong : /oy/. /b/. Ti. yaitu saku kata. /k/. /e/. Selanjutnya. 2. u. dan /?/. KVKKK Korps KKVKK Pleks . /n/. 7. in pada kata ilmu-indah 10. pada kata kompleks KKKVK Struk. fonem-fonem ini akan membentuk satuan. /ay/./o/. /?/. /d/. /j/. /h/. pada kata struktur KKKV Stra. e . /n/. 6. Bentuk Fonem Struktur Suku Kata 1. /i/. V I. /w/. a. 9. 3. pada kata strategi KVKK Teks.32 Fonem resmi bahasa Indonesia : • 6 buah fonem vokal : /a/. Di. /y/. pada kata spontan KKV Gra. 5. 8. /r/. /m/. • 23 buah fonem konsonan : /p/. /n/. /t/. /g/. /x/. /f/. pada kata granat KV Ku. /t/. o. /u/. /l/. /s/. /c/. /s/. dll VK il. dan /ou/.

atas. bundar Status fonem-fonem vokal itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal berikut ini: Fonem Posisi dalam kata Awal Tengah Akhir /i/ /e/ /a/ /∂/ /u/ . tak bundar /∂/ vokal tengah. bundar /o/ vokal belakang. rendah. tak bundar /e/ vokal depan. sedang. 2. 4. sedang. tinggi. /i/ vokal depan. 6. tak bundar /a/ vokal depan.Ø Fonem-fonem resmi bahasa Indonesia a. atas. Fonem Vokal Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut: 1. 3. 5. sedang tak bundar /u/ vokal belakang.

Fonem Diftong ./o/ ikan x akan enak x anak alam x ulam ∂raŋ x araŋ udaŋ x adaŋ onak x anak makin x makan raket x rakit alih x alah k∂ra x kira kasur x kasar kaloŋ x kalaŋ dari x dara sate x satu para x pari labu x laba toko x tokoh b.

getar 11. 3. Fonem Konsonan Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. geseran. /z/ konsonan laminoalveolar. sampingan 10. 5. tak bersuara /n/ konsonan apikoaveolar.Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong /ay/. bersuara /t/ konsonan apikoaveolar. semi vokal /f/ konsonan labiodentals. nasal /w/ konsonan bilabial. 7. tak bersuara /d/ konaonan apikoalveolar. hambat. /ay/ gulai x gula (gulay x gula) /aw/ pulau x pula (pulaw x pul ) /oi/ sekoi x seka (skoy x seka) c. 2. geseran. bersuara /p/ konsonan bilabial. 4. diftong /aw/ dan diftong /oy/. tak bersuara /m/ konsonan bilabial. /b/ konsonan bilabial. 8. hambat. hambat. 6. hambat. bersuara . 9. nasal /t/ konsonan apikoaveolar. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. /r/ konsonan apikoaveolar.

nasal 15. semivokal 18. tak bersuara 13. hambat Ø Realisasi Fonem bahasa Indonesia Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan.12. tak bersuara 20. /∫/ konsonan laminopalatal. geseran. nasal 21. Realisasi Fonem Vokal . /c/ konsonan laminopalatal. paduan. geseran. hambat. bersuara 22. /j/ konsonan laminopalatal. /ñ/ konsonan laminopalatal. /ŋ/ konsonan dorsevelar. geseran. paduan. /h/ konsonan laringal. /y/ konsonan laminopalatal. hambat. bersuara 23. bersuara 14. /g/ konsonan dorsevelar. a. /x/ konsonan dorsevelar. /k/ konsonan dorsevelar. bersuara 16. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. /?/ konsonan glottal. sehinggga melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh fistem fonologi bahasa darehanya. tak bersuara 17. bersuara 19. geseran. /s/ konsonan laminoalveolar. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah.

dan . seperti pada kata [m ‫ כ‬ñεt]. Fonem /o/ . direalisasikan sebagai bunyi [i] apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata [kini]. maupun akhir kata seperti pada kata . dilafalkan sebagai bunyi [u] apa bila berada pada silabel terbuka Kedua. baik pada posisi awal kata. 3. 6. direalisasikan seperti bunyi [e] apa bila berada pada silabel terbuka. Fonem /e/ Fonem /e/ mempunyai dua macam realisasi. [∂rat] dan [mar∂t]. yaitu: Pertama. yaitu: Pertama. Fonem /a/ Secara umum fonem /a/ direalisasikan sebagai bunyi [a].Secara umum realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. 4. [lidi] dan [sapi] Kedua. [p∂te] dan [b∂rabe]. [ambIl] dan [lirIk]. Kedua. drealisasikan sebagai bunyi [U] apa bila berada pada silabel tertutup. 2. tengah kata. seperti pada kata [sate]. direalisasikan seperti bunyi [ε] apa bila berada pada silabel tertutup. Fonem /ə/ Secara umum direalisasikan sebagai bunyi [∂] seperti pada kata [k∂ra]. Fonem /i/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. [karεt] dan [εmbεr]. yaitu: Pertama. 5. Fonem /u/ Fonem /u/ ini mempunyai dua macam realisasi. direalisasikan sebagai bunyi [I] apa biala berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata [batIk].

yaitu: Pertama.Fonem ini juga mempunyai dua macam realisasi. direalisasikan sebagai bunyi [o] apa bila berada pada silabel terbuka. Lafal Fonem Konsonan Fonem /b/ Fonem ini memiliki dua realisasi. 5. 3. 2. 1. baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang buka ditutup oleh fonem konsonan /b/. 4. direalisasikan sebagai bunyi /b/ apa bila berada pada awal silabel. Fonem /w/ Fonem /f/ Fonem /d/ Fonem ini mempunya dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . yaitu: Pertama. direalisasikan sebagai bunyi [‫ ]נ‬apa bila berada pada silabel tertutup. Fonem /n/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [n]. Kedua. Fonem /p/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [p] baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. seperti pada kata [nanas]. b. 6.

baik sebagai onset maupun sebagai sebagai koda dalam sebuah silabel. Fonem /j/ 16. namun perlu dicatat fonem /t/ pada posisi awal bila diberi prefiks me. Fonem /l/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [l] baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Fonem /z/ 12. 10. Fonem /y/ 18.atau prefiks pe. 8. direalisasikan sebagai bunyi [d] apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Kedua. Fonem /r/ 11.akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem /t/ itu. Fonem /ñ/ 15. direalisasikan sebagai bunyi [t] dan [d] bila berposisi sebgai koda pada sebuah silabel. Fonem /c/ 17. Fonem /g/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . Fonem /t/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [t]. Fonem /s/ 13. 9. Fonem /∫/ 14.Pertama. 7. Fonem /n/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [n].

direalisasikan sebagai bunyi [k] apa bila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Fonem /h/ 23. silabel pertama dari sebuah kata yang berupa fonem vokal. direalisasikan sebagai bunyi [g] atau [k] apabila berposisi sebagai koda 19. Fonem /ŋ/ fonem ini direalisasikan sebagai bunyi bunyi [ŋ] baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. 21. direalisasikan sebagai bunyi [?] apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. direalisasikan sebagai bunyi [g] apa bila berposisi sbegai onset.Pertama. 3. Kedua. 20. diantara dua buah silabel. direalisasikan sebagai bunyi [g] bila berposisi sebagai koda. dimana nuklus silabel pertama dan nuklus silabel kedua berupa fonem vokal yang sama. Ketiga. Fonem /x/ 22. Kedua. Fonem /?/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [?] yang muncul pada: Pertama. Fonem /k/ Fonem ini memiliki tiga macam realisasi yaitu sebagai berikut: Pertama. ALOFON . Kedua.

. yaitu vokal belakang sedang atas [o] dan vokal belakang sedang bawah [‫]כ‬. Yang menjadi kenyataan adalah bahwa kedua vokal itu. demikianjuga vokal belakang sedang ada dua. silabel yang tidak memiliki koda. dan [tasIk] Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa: a. sedangkan vokal [I] menempati silabel yang mempunyai koda. berdistribusi yang saling melengkapi. Persoalan kita sekarangapakah bunyi vokal [i] dan vokal [I] dua buah fonem atau sebuah fonem. [i] dan [I] memiliki distribusi yang berbeda. Vokal [i] dan vokal [I] memiliki distribusi komplementer. Vokal [i] dan [I] bukanlah merupakan dua fonem. melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama yaitu fonem /i/ b. sedangkan vokal [I] berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda. Vokal [i] dan vokal [I] distri businya tidak sama: vokal [i] berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda. yaitu: vokal depan tinggi atas [i] dan vokal depan tinggi bawah [I]. Vokal [i] menempati posisi pada silabels (suku kata) terbuka. [titi]. yaitu: vokal belakang tinggi atas [u]dan vokal belakang tinggi bawah [U]. [batik]. begitu juga vokal belakang tinggi ada dua. Kalau kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal maka kita melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi ada dua. c. Alau kita menggunakan cara dengan mencari pasangan minimal untuk kedua bunyi vokal itu dalam bahasa Indonesisa ternyata sampai saat ini tidak ada. Misalkan fonem /b/ dalam bahasa Indonesia dilafalzkan pada posisi awal ("besar") dan tengah ("kabel") berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir ("jawab"). dan [isi] Vokal [I] pada kata [b∂nIh]. Simak: Vokal [i] pada kata [ini].Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata.

[ibu]. yaitu fonem /u/. Dengan demikian kalau dibalik. dan [atUr] Hal yang sama terjadi juga pada kasus vokal [o] dan vokal [‫]כ‬. yaitu sebagai berikut: Vokal [u] pada kata [buku].Analog dengan kasus vokal [i] dan vokal [I]. Contoh fonem /k/ pada kata diwakili oleh alofon [k] karena lafalnya adalah [baku]. dapat diamati (didengar) secara empiris. bisa dikatakan alofon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. seperti pada kata [took] dan [bodo]. [libUr]. sedangakan fonem /o/ direalisasikan oleh alofon [o] dan alofon [‫]כ‬. seperti [u] dan [U] untuk fonem /u/ disebut dengan istilah alofon. dan [itu] Vokal [U] pada kata [akUr]. dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran dia diwakili oleh alofon yang sifatnya konkrit. Vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem. Seperti yang tertera dibawah ini. dan vokal [U] untuk silabel tertutup (berkoda). RUJUKAN . sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [I]. maka dapat dikatakan vokal [u] dan vokal [U] juga merupakan anggota dari satu fonem yang sama. Dari pembicaraan tentang fonem dan alofon diatas. Vokal [u] untuk silabel terbuka (tak berkoda). misalnya fonem /i/ pada kata diwakili oleh alofon [i]. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [?] karena lafalnya [bapa?] Dengan perkataan lain. karena lafal kata itu adalah [tani]. fonem /u/ direalisasikan oleh alofon [u] dan alofon [U]. Jadi. sedangkan vokal [‫ ]כ‬untuk silabel tertutup seperti [t ‫כ‬k ‫כ‬h] dan [b ‫כ‬d ‫כ‬h]. karena lafalnya adalah [tarIk]. fonem /i/ direalisasikan oleh alofon [i] dan alofon [I]. yang juga berdistribusi secara komplementer. Dimana vokal [o] untuk silabel terbuka.

Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Kuala Lumpur: Fajar Bakti Ahmad Kamal Muhammad (1992). . Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000). Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Linguistik Am. Kejayaan Komunikasi. Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful