HURUF VOKAL DAN KONSONAN, DAN CARA MEMBUNYIKANNYA

PENDAHULUAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks, tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Contohnya bibir, lidah, lelangit dan pita suara.

Huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Manakala mengikut Merriam Webster’s Collengiate Dictionary tenth edition (1996:873), fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or group of languages”.

Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa (1996:354). Dalam Merriam Webster’s Collegaite Dictionanry tenth edition (1996:874) fonologi dihuraikan sebagai “the science of speech sounds including, especially the history and theory of sound changes in a language or in two or more related languages”.

Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU

Huraian Huruf konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara.

Dalam bahasa Melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa Melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu :

a)

Dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p, b ).

b) Dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t, d ). c) Dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k, g ).

d) Satu konsonan hentian glotis. ( ? ) e) Dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c, j ) f) Dua konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara ( s) dan geseran

glotis bersuara ( h ). g) Satu konsonan getaran bersuara ( r ).

h) Satu konsonan sisian bersuara ( i ). i) Empat konsonan sengauan bersuara (m, n, ŋ , n )

j)

Dua konsonan separuh vokal bersuara, iaitu ( i ) dan separuh vokal dua bibir bersuara (w).

k) Satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ).

Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glotis dan rongga hidung.

Cara membunyikan huruf vokal Dalam pertuturan sebenar, kita perlu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf vokal yang wujud dalam bahasa Melayu. Huraian berikut menyatakan peranan dan keadaan serta kedudukan alatalat artikulasi seperti bibir, lidah, anak tekak, lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.

(a) Vokal depan sempit [i]. cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan sempit [i] seperti pada perkataan berikut:

Awal

Tengah Akhir Ikan Bila Tali Ibu Tiba Padi

(a) Vokal depan separuh sempit [e]. cara membunyikannya: · · · · · Keadaan bibir hampar Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gigi gusi Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh sempit [e] seperti pada perkataan berikut:

Awal Tengah

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh luas atau lapang [ε] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah .Akhir Enak Teleng Tauge Elok Leher Tempe (b) Vokal depan separuh luas atau lapang [ε]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar dari rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Akhir Esa Belek Tauge Enak Belok Tempe (c) Vokal depan luas atau lapang [a]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas atau lapang [a] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir . Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah diturunkan serendah mungkin (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.Awan Kadar Siapa Anak Beras Nama (d) Vokal belakang sempit [u]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang sempit [u] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir ubat .

bulat Batu ular sudu Palu (a) Vokal belakang separuh sempit [o]. seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir . Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh sempit [o]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Orang Tolong Pidato Otak Bohong Koko (b) Vokal belakang separuh luas atau lapang [‫]כ‬. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh rendah (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh luas atau lapang seperti [‫ ]כ‬seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Orang .

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir antara hampar dengan bundar (b) Tengah lidah dinaikkan kea rah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.Borong Soto Oleh Bolot Teko (f) Vokal tengah [ə]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal tengah [ə] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Emak Penat Sosialisme .

Empat Tenat Behaviurisme Cara Membunyikan Konsonan Lapan belas konsonan asli yang terdapat dalam bahasa Melayu dapat diklasifikasikan mengikut cara dan daerah sebutannya seperti yang terdapat dalam jadual berikut: Daerah sebutan Cara sebutan bibir Gigi-gusi Lelangit keras Lelangit lembut Glottis Letupan Pb Td Kg - .

Letusan Cj Sengau M N (ny) (ng) ŋ Geseran S H Getaran R .

s. konsonan b. koc dan kolej.perkataan pinjaman seperti . had. tengah dan akhir perkataan.Sisian L Separuh vokal W Y - Hanya sepuluh sahaja huruf konsonan dapat hadir pada awal. ng. k.t. d. r dan l. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan . c dan jbab. n. hanya berada pada akhir perkataan dalam perkataan. g. h. Huruf konsonan ny. iaitu p. m.

Pita suara dirapatkan. . lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan konsonan bahasa Melayu asli.merta. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [p] Bunyi konsonan [b] 1. Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.Huraian berikut dapat menjelaskan peranan. (a) Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. 5. Cara membunyikan sama seperti membunyikan konsonan [p]. keadaan dan kedudukan alat-alat artikulasi seperti bibir. 2. Huraian ini disertakan dengan gambar rajah bagi membantu memahami cara setiap konsonan tersebut dihasilkan. 3. 2. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta. 3. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 4. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan mengetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir bersuara [b]. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. yang berbeza ialah: 1. Pita suara direnggangkan. lidah anak tekak. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara [p].

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [p] Palu Lapik Atap Konsonan [b] Batek Rabun Adab (b) Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d] Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [t] Bunyi konsonan [d] .

Pita suara direnggangkan . 3. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk menutup arus udara ke rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi bersuara [d]. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta-merta. Pita suara dirapatkan. 4. 5. 2. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [t]. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.1. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tidak bersuara [t]. 6. yang berbeza ialah: 1. 3. Hujung lidah dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [t] Takut . Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara.

Arus udara keluar dari paruSekatan udara yang dibuat oleh Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara paru-paru ke rongga hidung. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak bagi menyekat arus udara dari Pita suara di renggangkan. 2. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. yang berbeza ialah: 1. . 2.Batas Padat Konsonan [d] Dalam Tanduk Abad (c) Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan konsonan letupan langit lembut bersuara [g]. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. 3. . 3. belakang lidah dilepaskan serta merta. Arus udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut mengetarkan pita suara. Pita suara dirapatkan . paru melaui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 4. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [k] Bunyi konsonan [g] 1. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [k]. 6. 5.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [k] Kala Makan Tamak Konsonan [g] Garam Pagar Dialog (d) Hentian glotis [?] dan Cara membunyikannya: (a) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung (b) Pita suara dirapatkan sepenuhnya .

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 2. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [č] Bunyi konsonan [Ĵ] 1. . Hadapan lidah rapat ke lelengit keras untuk membuat sekatan pada arus udara.(c) Arus udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat dibelakang rapatan pita suara. (d) Udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara Bunyi yang dihasilkan ialah hentian glotis [?] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Anak Saat Lemak Ikan Rakyat Budak (e) Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [č] dan konsonan letusan lelangit keras bersuara [Ĵ].

4. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [Ĵ]. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 5. 3. 2. 6.3. yang berbeza ialah: 1. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi bersuara [Ĵ] Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [č] Cara Laci Koc Konsonan [Ĵ] Jala Kanji . Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi tidak bersuara [č]. Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Pita suara direnggangkan. Udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan.

(b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara (e) Udara keluar melalui sempitan depan lidah dan gusi untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s].Kolej (f) Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]: (a) Hadapan lidah dinaikan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. Contoh perkataan: Awal Tengah Akhir Silap Lasak Pedas Satu Lesu Lemas . (c) Pita suara di renggangkan.

(b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. (c) Pita suara dirapatkan.(f) Konsonan getaran gusi bersuara [r]: (a) Hujung lidah dikenakan pada gusi. (d) arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara (e) arus udara melalui rongga mulut menggetarkan hujung lidah Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan getaran gusi bersuara [r] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Rapat Tiram Sabar Rugi Seram Lebar (f) Konsonan gusi bersuara [I]: .

.(a) Hujung lidah dikenakan pada gusi. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sisian gusi bersuara [I] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Lagu Tilam Tebal Lipat Kelam Kekal (f) Konsonan sengau dua bibir bersuara [m]: (a) Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga hidung untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. (c) Pita suara dirapatkan (d) Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara (e) Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja.

(i) Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau dua bibir bersuara [m] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Macam Teman Ketam Murah Lumba Badam (k) Konsonan sengau gusi bersuara [n] cara membunyikannya: (a) Hujung lidah dinaikkan pada gusi atau gigi gusi untuk membuat sekatan arus udara. (c) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung .(g) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (j) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan. (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (h) Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung.

(e) Arus udara yang tersekat oleh belakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan pelahanpelahan. (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang keluar dari paru-paru masuk ke rongga hidung. (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. .(d) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau gusi bersuara [n] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Naga Tanah Taman Nilam Panah Laman (e) Konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] cara membunyikannya: (a) Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan arus udara.

Cara membunyikannya: (a) Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan arus udara (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang terkeluar dari paru-paru ke rongga hidung (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara daripada paru-paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung (e) Udara yang tersekat oleh depan lidah dan lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan .Bunyi yang yang dihasilkan ialah kosonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] seperti yang berikut: Awal Tengah Akhir Ngilu Bingka Lalang Ngeri Rangkap Tulang (f) Konsonan sengau gusi lelangit keras bersuara [‫] תּ‬.

.Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara (‫ )תּ‬seperti perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Nyaris Banyak Nyala Senyap - (f) Separuh vokal dua bibir bersuara [w]: (a) Bibir di bundarkan. (b) Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara udara dari paru-paru ke rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah [w].

Cara membunyikannya: (a) Depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi. .Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Waris Kawan Takraw Wajar Lawan - (g) Separuh vokal lelangit keras bersuara [j]. (b) Bibir di hamparkan. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung.

(e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi separuh vokal lelangit keras bersuara [j] Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Yakin Tayang Yuran Payah KESIMPULAN Kajian fonetik dan fonologi melibatkan organ pertuturan manusia secara lansung.(d) Pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [j]. Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi. Terdapat banyak alat artikulasi manusia dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi bahasa. Unsur tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi. . tetapi mempunyai peranan yang amat penting dalam menghasilkan bunyi. Namun demikian terdapat unsur yang bukan dikategorikan sebagai alat artikulasi manusia.

Kedua kata ini mirip sekali. dan [u]. maka kita cari. maka getaran pada pita suara tidak berlaku maka yang terhasil ialah bunyi yang tidak bersuara. . entah vokal maupun konsonan. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem. yaitu bunyi kedua. manakala bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. ketiga dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi pertama. Sebaliknya jika pita suara itu direnggangkan atau terbuka sewaktu udara melaluinya. Umpamanya kita inginmengetahui bunyi [p] fonem atau bukan. yaitu bunyi [p] pada kata paku dan bunyi [b] pada kata baku. Namun. Karena bersifat abstrak. Dalam kata rokok. pada pasangan paku dan baku terdapat tiga buah bunyi yang sama. Bunyi bersuara dan tidak bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara. 2. Masing-masing terdiri dari empat bunyi. [a]. yakni /r/. kita harus mencari yang disebutpasangan minimal atau minimal pair. jadi. intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. dan /k/. terdapat empat fon. misalnya. Bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem. Hanya karena lingkungan berdistribusinya. intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan. Kata paku terdiri dari bunyi [p]. /o/. [a]. yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. bukan maujud yang dapat diindera. sedangkan kata baku terdiri dari bunyi [b]. maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. Namun. Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan oleh berbagai pakar. dan [u]. fonem /o/ itu direalisasikan menjadi ( ). tetapi empat fon itu sebenarnya merupakan realisasi tiga fonem. misalnya pasangan kata paku dan baku. [k]. [k].Bunyi vokal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Semua bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bersuara. fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Dalam kata itu pula terdapat bunyi ( ) yang sebenarnya merupakan realisasi fonem /o/. FONEM Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon. sekiranya keadaan pita suara (glotis) tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya.

bunyi [b] itu juga adalah sebuah fonem. maknanya juga akan berbeda. Jumlah Alpabeta latin yang dianut bahasa Indonesia dan fonem yang dimiliki bahasa Indonesia tidak sama. jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. . Oleh karena itu. Misalnya. sedangkan bentuk [tua] hanya memiliki tiga buah bunyi. tetapi dari hasil penelitian ditumukan 32 buah fonem sebagai unit terkecil bunyi yang berfungsi membedakan arti. Apakah bunyi [b] pada pada pasangan kata paku dan baku itu juga sebuah fonem? Dengan sendirinya. dapat disimpulkan bunyi [h] adalah sebuah fonem [h]. untuk membuktikan bunyi [h] adalah fonem atu bukan kita dapat mengambil pasangan [tuah] dan [tua]. makna kata itu akan berbeda. Sebagai sebuah fonem. karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [p] atau bunyi [I] menjadi laku. Bentuk [tuah] memiliki empat buah bunyi. Maka. bunyi [p] itu ditulis di antara dua garis miring menjadi /p/. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [b]. Susunan Fonem Jumlah Fonem Susunan Huruf Jumlah Huruf Kata yang terbentuk /adik/ 4 adik 4 adik /inat/ 4 ingat 5 ingat /nani/ 4 nyanyi 6 nyanyi /pantay/ 6 pantai 6 pantai Bahasa Indonesia secara umum menggunakan system Grafem Latin. maka maknanya akan berbeda. Artinya. kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi [p] dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Bahasa Indonesai menganut system Grafem Latin dengan 26 Alpabeta. kalau bunyi [h] itu ditanggalkan. Untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem atau bukan dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu angotanya “rumpang”. Grafem Latin memiliki 26 Alpabeta lepas.Dengan demikian.

/s/. pada kata strategi KVKK Teks. /t/. /t/. Di. /u/. Suku kata dapat diidentifikasi dengan jalan mengidentifikasi vokalnya karena fonem vokal merupakan puncak sonoritas (kenyaringan). /n/. /g/. /x/. dll VK il. u. /j/. /l/. /w/. /n/. /y/. 3. /b/. Bentuk Fonem Struktur Suku Kata 1./o/. pada kata tekstil KKVK Spon. yaitu saku kata. 2. dan /ou/. e . Selanjutnya. /?/. pada kata kompleks KKKVK Struk. /n/. 6. pada kata spontan KKV Gra. 9. /k/. • 23 buah fonem konsonan : /p/. pada kata struktur KKKV Stra. 5. 8. • 3 buah fonem diftong : /oy/. KVKKK Korps KKVKK Pleks .32 Fonem resmi bahasa Indonesia : • 6 buah fonem vokal : /a/. /e/. /i/. Ti. /s/. /r/. /h/. /d/. /c/. /m/. 7. 4. o. pada kata granat KV Ku. dan /?/. /ay/. a. fonem-fonem ini akan membentuk satuan. in pada kata ilmu-indah 10. V I. /f/.

/i/ vokal depan. rendah. 4. tak bundar /e/ vokal depan. sedang. 6. sedang tak bundar /u/ vokal belakang. Fonem Vokal Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut: 1. tak bundar /∂/ vokal tengah. bundar Status fonem-fonem vokal itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal berikut ini: Fonem Posisi dalam kata Awal Tengah Akhir /i/ /e/ /a/ /∂/ /u/ . 3. sedang. tak bundar /a/ vokal depan. bundar /o/ vokal belakang. tinggi. atas.Ø Fonem-fonem resmi bahasa Indonesia a. 5. 2. atas.

/o/ ikan x akan enak x anak alam x ulam ∂raŋ x araŋ udaŋ x adaŋ onak x anak makin x makan raket x rakit alih x alah k∂ra x kira kasur x kasar kaloŋ x kalaŋ dari x dara sate x satu para x pari labu x laba toko x tokoh b. Fonem Diftong .

geseran. hambat. /b/ konsonan bilabial. semi vokal /f/ konsonan labiodentals. 3. diftong /aw/ dan diftong /oy/. bersuara /t/ konsonan apikoaveolar. hambat. bersuara . Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. tak bersuara /m/ konsonan bilabial. nasal /t/ konsonan apikoaveolar. tak bersuara /d/ konaonan apikoalveolar. tak bersuara /n/ konsonan apikoaveolar. nasal /w/ konsonan bilabial. hambat. bersuara /p/ konsonan bilabial. sampingan 10. 7. 5. 6. Fonem Konsonan Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. getar 11. hambat. 9. /ay/ gulai x gula (gulay x gula) /aw/ pulau x pula (pulaw x pul ) /oi/ sekoi x seka (skoy x seka) c. 8. 2. /z/ konsonan laminoalveolar. 4. geseran.Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong /ay/. /r/ konsonan apikoaveolar.

semivokal 18. nasal 15. paduan. sehinggga melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh fistem fonologi bahasa darehanya. bersuara 22. hambat Ø Realisasi Fonem bahasa Indonesia Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. /x/ konsonan dorsevelar. /y/ konsonan laminopalatal. geseran. tak bersuara 13. /c/ konsonan laminopalatal. /k/ konsonan dorsevelar.12. tak bersuara 20. Realisasi Fonem Vokal . /∫/ konsonan laminopalatal. bersuara 14. /g/ konsonan dorsevelar. /ñ/ konsonan laminopalatal. /j/ konsonan laminopalatal. /s/ konsonan laminoalveolar. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah. nasal 21. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. geseran. /?/ konsonan glottal. a. geseran. bersuara 16. paduan. hambat. hambat. /h/ konsonan laringal. bersuara 23. bersuara 19. tak bersuara 17. geseran. /ŋ/ konsonan dorsevelar.

direalisasikan sebagai bunyi [I] apa biala berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata [batIk]. Fonem /ə/ Secara umum direalisasikan sebagai bunyi [∂] seperti pada kata [k∂ra]. [p∂te] dan [b∂rabe]. Fonem /a/ Secara umum fonem /a/ direalisasikan sebagai bunyi [a]. maupun akhir kata seperti pada kata . tengah kata. dilafalkan sebagai bunyi [u] apa bila berada pada silabel terbuka Kedua. yaitu: Pertama. 4. 3. seperti pada kata [sate]. Fonem /i/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. seperti pada kata [m ‫ כ‬ñεt]. dan . Fonem /u/ Fonem /u/ ini mempunyai dua macam realisasi. yaitu: Pertama. [ambIl] dan [lirIk]. Fonem /o/ . 5. yaitu: Pertama. baik pada posisi awal kata. [∂rat] dan [mar∂t]. direalisasikan sebagai bunyi [i] apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata [kini]. Kedua.Secara umum realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. 2. direalisasikan seperti bunyi [e] apa bila berada pada silabel terbuka. [lidi] dan [sapi] Kedua. direalisasikan seperti bunyi [ε] apa bila berada pada silabel tertutup. [karεt] dan [εmbεr]. drealisasikan sebagai bunyi [U] apa bila berada pada silabel tertutup. Fonem /e/ Fonem /e/ mempunyai dua macam realisasi. 6.

yaitu: Pertama. seperti pada kata [nanas]. 4. Lafal Fonem Konsonan Fonem /b/ Fonem ini memiliki dua realisasi. b. Fonem /n/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [n].Fonem ini juga mempunyai dua macam realisasi. 5. Fonem /p/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [p] baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Kedua. 6. yaitu: Pertama. 2. 1. baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang buka ditutup oleh fonem konsonan /b/. direalisasikan sebagai bunyi [‫ ]נ‬apa bila berada pada silabel tertutup. direalisasikan sebagai bunyi /b/ apa bila berada pada awal silabel. direalisasikan sebagai bunyi [o] apa bila berada pada silabel terbuka. 3. Fonem /w/ Fonem /f/ Fonem /d/ Fonem ini mempunya dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: .

7. Fonem /z/ 12. Fonem /g/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . Fonem /∫/ 14. 8.atau prefiks pe. Fonem /t/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [t]. 10. Fonem /ñ/ 15. 9. direalisasikan sebagai bunyi [t] dan [d] bila berposisi sebgai koda pada sebuah silabel. Kedua. Fonem /y/ 18. Fonem /r/ 11. Fonem /s/ 13.akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem /t/ itu.Pertama. namun perlu dicatat fonem /t/ pada posisi awal bila diberi prefiks me. Fonem /l/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [l] baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. direalisasikan sebagai bunyi [d] apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Fonem /j/ 16. Fonem /c/ 17. Fonem /n/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [n]. baik sebagai onset maupun sebagai sebagai koda dalam sebuah silabel.

Fonem /h/ 23. direalisasikan sebagai bunyi [g] atau [k] apabila berposisi sebagai koda 19. direalisasikan sebagai bunyi [g] apa bila berposisi sbegai onset.Pertama. Fonem /?/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [?] yang muncul pada: Pertama. Fonem /k/ Fonem ini memiliki tiga macam realisasi yaitu sebagai berikut: Pertama. Fonem /x/ 22. ALOFON . 3. Ketiga. 20. dimana nuklus silabel pertama dan nuklus silabel kedua berupa fonem vokal yang sama. Kedua. Fonem /ŋ/ fonem ini direalisasikan sebagai bunyi bunyi [ŋ] baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. silabel pertama dari sebuah kata yang berupa fonem vokal. direalisasikan sebagai bunyi [g] bila berposisi sebagai koda. direalisasikan sebagai bunyi [?] apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. 21. Kedua. diantara dua buah silabel. Kedua. direalisasikan sebagai bunyi [k] apa bila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel.

demikianjuga vokal belakang sedang ada dua. yaitu: vokal depan tinggi atas [i] dan vokal depan tinggi bawah [I]. yaitu vokal belakang sedang atas [o] dan vokal belakang sedang bawah [‫]כ‬. dan [isi] Vokal [I] pada kata [b∂nIh]. begitu juga vokal belakang tinggi ada dua. Yang menjadi kenyataan adalah bahwa kedua vokal itu. . Kalau kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal maka kita melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi ada dua. [batik]. yaitu: vokal belakang tinggi atas [u]dan vokal belakang tinggi bawah [U].Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. [i] dan [I] memiliki distribusi yang berbeda. Vokal [i] menempati posisi pada silabels (suku kata) terbuka. dan [tasIk] Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa: a. Vokal [i] dan [I] bukanlah merupakan dua fonem. Vokal [i] dan vokal [I] memiliki distribusi komplementer. Simak: Vokal [i] pada kata [ini]. Misalkan fonem /b/ dalam bahasa Indonesia dilafalzkan pada posisi awal ("besar") dan tengah ("kabel") berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir ("jawab"). Alau kita menggunakan cara dengan mencari pasangan minimal untuk kedua bunyi vokal itu dalam bahasa Indonesisa ternyata sampai saat ini tidak ada. [titi]. berdistribusi yang saling melengkapi. sedangkan vokal [I] berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda. melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama yaitu fonem /i/ b. c. Persoalan kita sekarangapakah bunyi vokal [i] dan vokal [I] dua buah fonem atau sebuah fonem. silabel yang tidak memiliki koda. Vokal [i] dan vokal [I] distri businya tidak sama: vokal [i] berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda. sedangkan vokal [I] menempati silabel yang mempunyai koda.

seperti pada kata [took] dan [bodo]. sedangkan vokal [‫ ]כ‬untuk silabel tertutup seperti [t ‫כ‬k ‫כ‬h] dan [b ‫כ‬d ‫כ‬h]. sedangakan fonem /o/ direalisasikan oleh alofon [o] dan alofon [‫]כ‬. bisa dikatakan alofon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. fonem /u/ direalisasikan oleh alofon [u] dan alofon [U]. yaitu fonem /u/.Analog dengan kasus vokal [i] dan vokal [I]. karena lafal kata itu adalah [tani]. Dimana vokal [o] untuk silabel terbuka. dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran dia diwakili oleh alofon yang sifatnya konkrit. maka dapat dikatakan vokal [u] dan vokal [U] juga merupakan anggota dari satu fonem yang sama. dan [atUr] Hal yang sama terjadi juga pada kasus vokal [o] dan vokal [‫]כ‬. Seperti yang tertera dibawah ini. Dengan demikian kalau dibalik. yang juga berdistribusi secara komplementer. fonem /i/ direalisasikan oleh alofon [i] dan alofon [I]. seperti [u] dan [U] untuk fonem /u/ disebut dengan istilah alofon. Vokal [u] untuk silabel terbuka (tak berkoda). Dari pembicaraan tentang fonem dan alofon diatas. [ibu]. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [?] karena lafalnya [bapa?] Dengan perkataan lain. dapat diamati (didengar) secara empiris. dan [itu] Vokal [U] pada kata [akUr]. Vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem. Contoh fonem /k/ pada kata diwakili oleh alofon [k] karena lafalnya adalah [baku]. [libUr]. yaitu sebagai berikut: Vokal [u] pada kata [buku]. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [I]. misalnya fonem /i/ pada kata diwakili oleh alofon [i]. Jadi. RUJUKAN . karena lafalnya adalah [tarIk]. dan vokal [U] untuk silabel tertutup (berkoda).

Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000).Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. . Kejayaan Komunikasi. Linguistik Am. Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Ahmad Kamal Muhammad (1992).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful