HURUF VOKAL DAN KONSONAN, DAN CARA MEMBUNYIKANNYA

PENDAHULUAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks, tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Contohnya bibir, lidah, lelangit dan pita suara.

Huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Manakala mengikut Merriam Webster’s Collengiate Dictionary tenth edition (1996:873), fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or group of languages”.

Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa (1996:354). Dalam Merriam Webster’s Collegaite Dictionanry tenth edition (1996:874) fonologi dihuraikan sebagai “the science of speech sounds including, especially the history and theory of sound changes in a language or in two or more related languages”.

Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU

Huraian Huruf konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara.

Dalam bahasa Melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa Melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu :

a)

Dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p, b ).

b) Dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t, d ). c) Dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k, g ).

d) Satu konsonan hentian glotis. ( ? ) e) Dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c, j ) f) Dua konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara ( s) dan geseran

glotis bersuara ( h ). g) Satu konsonan getaran bersuara ( r ).

h) Satu konsonan sisian bersuara ( i ). i) Empat konsonan sengauan bersuara (m, n, ŋ , n )

j)

Dua konsonan separuh vokal bersuara, iaitu ( i ) dan separuh vokal dua bibir bersuara (w).

k) Satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ).

Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glotis dan rongga hidung.

Cara membunyikan huruf vokal Dalam pertuturan sebenar, kita perlu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf vokal yang wujud dalam bahasa Melayu. Huraian berikut menyatakan peranan dan keadaan serta kedudukan alatalat artikulasi seperti bibir, lidah, anak tekak, lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.

(a) Vokal depan sempit [i]. cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan sempit [i] seperti pada perkataan berikut:

Awal

Tengah Akhir Ikan Bila Tali Ibu Tiba Padi

(a) Vokal depan separuh sempit [e]. cara membunyikannya: · · · · · Keadaan bibir hampar Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gigi gusi Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh sempit [e] seperti pada perkataan berikut:

Awal Tengah

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh luas atau lapang [ε] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah .Akhir Enak Teleng Tauge Elok Leher Tempe (b) Vokal depan separuh luas atau lapang [ε]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar dari rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Akhir Esa Belek Tauge Enak Belok Tempe (c) Vokal depan luas atau lapang [a]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas atau lapang [a] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir . Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah diturunkan serendah mungkin (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Awan Kadar Siapa Anak Beras Nama (d) Vokal belakang sempit [u]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang sempit [u] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir ubat .

bulat Batu ular sudu Palu (a) Vokal belakang separuh sempit [o]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh sempit [o]. seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir .

Orang Tolong Pidato Otak Bohong Koko (b) Vokal belakang separuh luas atau lapang [‫]כ‬. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh rendah (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh luas atau lapang seperti [‫ ]כ‬seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Orang .

Borong Soto Oleh Bolot Teko (f) Vokal tengah [ə]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir antara hampar dengan bundar (b) Tengah lidah dinaikkan kea rah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal tengah [ə] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Emak Penat Sosialisme .

Empat Tenat Behaviurisme Cara Membunyikan Konsonan Lapan belas konsonan asli yang terdapat dalam bahasa Melayu dapat diklasifikasikan mengikut cara dan daerah sebutannya seperti yang terdapat dalam jadual berikut: Daerah sebutan Cara sebutan bibir Gigi-gusi Lelangit keras Lelangit lembut Glottis Letupan Pb Td Kg - .

Letusan Cj Sengau M N (ny) (ng) ŋ Geseran S H Getaran R .

koc dan kolej. had. tengah dan akhir perkataan.Sisian L Separuh vokal W Y - Hanya sepuluh sahaja huruf konsonan dapat hadir pada awal. konsonan b.perkataan pinjaman seperti . s. g. r dan l. n. c dan jbab. h. ng. k.t. m. hanya berada pada akhir perkataan dalam perkataan. Huruf konsonan ny. d. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan . iaitu p.

Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir bersuara [b]. yang berbeza ialah: 1. 2. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. 4. Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. 5.merta. Huraian ini disertakan dengan gambar rajah bagi membantu memahami cara setiap konsonan tersebut dihasilkan. lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan konsonan bahasa Melayu asli. Pita suara direnggangkan. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara [p]. 2.Huraian berikut dapat menjelaskan peranan. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta. lidah anak tekak. (a) Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. Cara membunyikan sama seperti membunyikan konsonan [p]. keadaan dan kedudukan alat-alat artikulasi seperti bibir. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan mengetarkan pita suara. 3. . Pita suara dirapatkan. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [p] Bunyi konsonan [b] 1. 3.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [p] Palu Lapik Atap Konsonan [b] Batek Rabun Adab (b) Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d] Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [t] Bunyi konsonan [d] .

4. yang berbeza ialah: 1. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tidak bersuara [t]. 5. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk menutup arus udara ke rongga hidung. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi bersuara [d]. 6. 2. 2. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta-merta. 3. Hujung lidah dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [t] Takut . 3. Pita suara dirapatkan. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [t].1. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Pita suara direnggangkan .

yang berbeza ialah: 1.Batas Padat Konsonan [d] Dalam Tanduk Abad (c) Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan konsonan letupan langit lembut bersuara [g]. paru melaui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 2. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. . 3. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Pita suara dirapatkan . Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [k]. 2. Arus udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut mengetarkan pita suara. 4. 5. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [k] Bunyi konsonan [g] 1. Arus udara keluar dari paruSekatan udara yang dibuat oleh Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara paru-paru ke rongga hidung. 3. 6. . belakang lidah dilepaskan serta merta. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak bagi menyekat arus udara dari Pita suara di renggangkan.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [k] Kala Makan Tamak Konsonan [g] Garam Pagar Dialog (d) Hentian glotis [?] dan Cara membunyikannya: (a) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung (b) Pita suara dirapatkan sepenuhnya .

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. . 2.(c) Arus udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat dibelakang rapatan pita suara. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [č] Bunyi konsonan [Ĵ] 1. Hadapan lidah rapat ke lelengit keras untuk membuat sekatan pada arus udara. (d) Udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara Bunyi yang dihasilkan ialah hentian glotis [?] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Anak Saat Lemak Ikan Rakyat Budak (e) Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [č] dan konsonan letusan lelangit keras bersuara [Ĵ].

2.3. 6. Udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan. 4. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [Ĵ]. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi tidak bersuara [č]. 5. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi bersuara [Ĵ] Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [č] Cara Laci Koc Konsonan [Ĵ] Jala Kanji . Pita suara direnggangkan. 3. yang berbeza ialah: 1. Pita suara dirapatkan.

Contoh perkataan: Awal Tengah Akhir Silap Lasak Pedas Satu Lesu Lemas . (c) Pita suara di renggangkan. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.Kolej (f) Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]: (a) Hadapan lidah dinaikan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara (e) Udara keluar melalui sempitan depan lidah dan gusi untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s].

(b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.(f) Konsonan getaran gusi bersuara [r]: (a) Hujung lidah dikenakan pada gusi. (d) arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara (e) arus udara melalui rongga mulut menggetarkan hujung lidah Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan getaran gusi bersuara [r] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Rapat Tiram Sabar Rugi Seram Lebar (f) Konsonan gusi bersuara [I]: . (c) Pita suara dirapatkan.

(c) Pita suara dirapatkan (d) Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara (e) Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga hidung untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. . Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sisian gusi bersuara [I] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Lagu Tilam Tebal Lipat Kelam Kekal (f) Konsonan sengau dua bibir bersuara [m]: (a) Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara.(a) Hujung lidah dikenakan pada gusi.

Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau dua bibir bersuara [m] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Macam Teman Ketam Murah Lumba Badam (k) Konsonan sengau gusi bersuara [n] cara membunyikannya: (a) Hujung lidah dinaikkan pada gusi atau gigi gusi untuk membuat sekatan arus udara. (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (j) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan.(g) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (c) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung . (i) Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran. (h) Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung.

(d) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau gusi bersuara [n] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Naga Tanah Taman Nilam Panah Laman (e) Konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] cara membunyikannya: (a) Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan arus udara. (e) Arus udara yang tersekat oleh belakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan pelahanpelahan. (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang keluar dari paru-paru masuk ke rongga hidung. . (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung.

Cara membunyikannya: (a) Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan arus udara (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang terkeluar dari paru-paru ke rongga hidung (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara daripada paru-paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung (e) Udara yang tersekat oleh depan lidah dan lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan .Bunyi yang yang dihasilkan ialah kosonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] seperti yang berikut: Awal Tengah Akhir Ngilu Bingka Lalang Ngeri Rangkap Tulang (f) Konsonan sengau gusi lelangit keras bersuara [‫] תּ‬.

(c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara udara dari paru-paru ke rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah [w].Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara (‫ )תּ‬seperti perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Nyaris Banyak Nyala Senyap - (f) Separuh vokal dua bibir bersuara [w]: (a) Bibir di bundarkan. . (b) Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.

. (b) Bibir di hamparkan. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung. Cara membunyikannya: (a) Depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi.Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Waris Kawan Takraw Wajar Lawan - (g) Separuh vokal lelangit keras bersuara [j].

tetapi mempunyai peranan yang amat penting dalam menghasilkan bunyi. Namun demikian terdapat unsur yang bukan dikategorikan sebagai alat artikulasi manusia. Unsur tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi. (e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi separuh vokal lelangit keras bersuara [j] Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Yakin Tayang Yuran Payah KESIMPULAN Kajian fonetik dan fonologi melibatkan organ pertuturan manusia secara lansung. Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi.(d) Pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [j]. . Terdapat banyak alat artikulasi manusia dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi bahasa.

2. fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Namun. Hanya karena lingkungan berdistribusinya. [a]. /o/. [k]. manakala bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem. intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Dalam kata rokok. intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan. misalnya pasangan kata paku dan baku. Bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem. fonem /o/ itu direalisasikan menjadi ( ). maka kita cari. . Sebaliknya jika pita suara itu direnggangkan atau terbuka sewaktu udara melaluinya. [a]. Kedua kata ini mirip sekali. Semua bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bersuara. FONEM Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon. Umpamanya kita inginmengetahui bunyi [p] fonem atau bukan. maka getaran pada pita suara tidak berlaku maka yang terhasil ialah bunyi yang tidak bersuara. yakni /r/. terdapat empat fon. maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. sedangkan kata baku terdiri dari bunyi [b]. Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan oleh berbagai pakar. Kata paku terdiri dari bunyi [p]. dan [u]. yaitu bunyi [p] pada kata paku dan bunyi [b] pada kata baku. Karena bersifat abstrak. jadi. kita harus mencari yang disebutpasangan minimal atau minimal pair. [k]. yaitu bunyi kedua. ketiga dan keempat. tetapi empat fon itu sebenarnya merupakan realisasi tiga fonem. pada pasangan paku dan baku terdapat tiga buah bunyi yang sama. dan [u]. Namun. bukan maujud yang dapat diindera.Bunyi vokal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Dalam kata itu pula terdapat bunyi ( ) yang sebenarnya merupakan realisasi fonem /o/. sekiranya keadaan pita suara (glotis) tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. misalnya. entah vokal maupun konsonan. dan /k/. yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. Yang berbeda hanya bunyi pertama. Masing-masing terdiri dari empat bunyi. Bunyi bersuara dan tidak bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara.

Susunan Fonem Jumlah Fonem Susunan Huruf Jumlah Huruf Kata yang terbentuk /adik/ 4 adik 4 adik /inat/ 4 ingat 5 ingat /nani/ 4 nyanyi 6 nyanyi /pantay/ 6 pantai 6 pantai Bahasa Indonesia secara umum menggunakan system Grafem Latin. dapat disimpulkan bunyi [h] adalah sebuah fonem [h]. Untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem atau bukan dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu angotanya “rumpang”. Jumlah Alpabeta latin yang dianut bahasa Indonesia dan fonem yang dimiliki bahasa Indonesia tidak sama. Apakah bunyi [b] pada pada pasangan kata paku dan baku itu juga sebuah fonem? Dengan sendirinya. untuk membuktikan bunyi [h] adalah fonem atu bukan kita dapat mengambil pasangan [tuah] dan [tua]. Artinya. maknanya juga akan berbeda. bunyi [p] itu ditulis di antara dua garis miring menjadi /p/. kalau bunyi [h] itu ditanggalkan. Bentuk [tuah] memiliki empat buah bunyi. Bahasa Indonesai menganut system Grafem Latin dengan 26 Alpabeta. Grafem Latin memiliki 26 Alpabeta lepas. jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. Misalnya. . karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [p] atau bunyi [I] menjadi laku. makna kata itu akan berbeda. maka maknanya akan berbeda. kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi [p] dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Oleh karena itu. bunyi [b] itu juga adalah sebuah fonem. Maka. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [b]. sedangkan bentuk [tua] hanya memiliki tiga buah bunyi.Dengan demikian. Sebagai sebuah fonem. tetapi dari hasil penelitian ditumukan 32 buah fonem sebagai unit terkecil bunyi yang berfungsi membedakan arti.

/s/. pada kata strategi KVKK Teks. /f/. /k/. 9. 5. /e/. dan /?/./o/. /t/. pada kata granat KV Ku. /i/. pada kata tekstil KKVK Spon. dll VK il. /n/. • 3 buah fonem diftong : /oy/. /u/. a. dan /ou/. Selanjutnya. o. /s/. Ti. Bentuk Fonem Struktur Suku Kata 1. KVKKK Korps KKVKK Pleks . /b/. /t/. pada kata spontan KKV Gra. /ay/. /y/. e . /m/. /d/. /g/. 8. u. in pada kata ilmu-indah 10. Suku kata dapat diidentifikasi dengan jalan mengidentifikasi vokalnya karena fonem vokal merupakan puncak sonoritas (kenyaringan).32 Fonem resmi bahasa Indonesia : • 6 buah fonem vokal : /a/. /l/. /?/. /r/. • 23 buah fonem konsonan : /p/. 2. /j/. V I. Di. 4. 7. /x/. /c/. fonem-fonem ini akan membentuk satuan. pada kata struktur KKKV Stra. /w/. yaitu saku kata. /n/. 6. /h/. /n/. 3. pada kata kompleks KKKVK Struk.

bundar /o/ vokal belakang. sedang. tak bundar /a/ vokal depan. /i/ vokal depan. tinggi. atas. 2. Fonem Vokal Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut: 1.Ø Fonem-fonem resmi bahasa Indonesia a. rendah. 3. tak bundar /e/ vokal depan. bundar Status fonem-fonem vokal itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal berikut ini: Fonem Posisi dalam kata Awal Tengah Akhir /i/ /e/ /a/ /∂/ /u/ . sedang. 6. atas. tak bundar /∂/ vokal tengah. sedang tak bundar /u/ vokal belakang. 4. 5.

/o/ ikan x akan enak x anak alam x ulam ∂raŋ x araŋ udaŋ x adaŋ onak x anak makin x makan raket x rakit alih x alah k∂ra x kira kasur x kasar kaloŋ x kalaŋ dari x dara sate x satu para x pari labu x laba toko x tokoh b. Fonem Diftong .

/ay/ gulai x gula (gulay x gula) /aw/ pulau x pula (pulaw x pul ) /oi/ sekoi x seka (skoy x seka) c. 8. /z/ konsonan laminoalveolar. semi vokal /f/ konsonan labiodentals. nasal /t/ konsonan apikoaveolar. bersuara /p/ konsonan bilabial. diftong /aw/ dan diftong /oy/. 5. Fonem Konsonan Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. hambat. /r/ konsonan apikoaveolar. hambat. 9. tak bersuara /d/ konaonan apikoalveolar. 3. sampingan 10. bersuara /t/ konsonan apikoaveolar. hambat. nasal /w/ konsonan bilabial. tak bersuara /n/ konsonan apikoaveolar. geseran. 2.Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong /ay/. geseran. 4. bersuara . Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. getar 11. hambat. 7. tak bersuara /m/ konsonan bilabial. 6. /b/ konsonan bilabial.

nasal 21. nasal 15. Realisasi Fonem Vokal . /c/ konsonan laminopalatal. hambat. geseran. tak bersuara 20. hambat. tak bersuara 13. a. /j/ konsonan laminopalatal.12. /ñ/ konsonan laminopalatal. tak bersuara 17. bersuara 22. /k/ konsonan dorsevelar. /ŋ/ konsonan dorsevelar. /∫/ konsonan laminopalatal. geseran. bersuara 14. /g/ konsonan dorsevelar. /y/ konsonan laminopalatal. semivokal 18. geseran. sehinggga melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh fistem fonologi bahasa darehanya. /s/ konsonan laminoalveolar. bersuara 19. /h/ konsonan laringal. /?/ konsonan glottal. paduan. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah. bersuara 23. geseran. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. /x/ konsonan dorsevelar. bersuara 16. paduan. hambat Ø Realisasi Fonem bahasa Indonesia Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan.

direalisasikan sebagai bunyi [i] apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata [kini]. [p∂te] dan [b∂rabe]. direalisasikan sebagai bunyi [I] apa biala berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata [batIk]. direalisasikan seperti bunyi [ε] apa bila berada pada silabel tertutup. [karεt] dan [εmbεr]. Fonem /u/ Fonem /u/ ini mempunyai dua macam realisasi. [lidi] dan [sapi] Kedua. Fonem /ə/ Secara umum direalisasikan sebagai bunyi [∂] seperti pada kata [k∂ra]. 4. tengah kata. baik pada posisi awal kata. seperti pada kata [sate].Secara umum realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Fonem /o/ . [ambIl] dan [lirIk]. dan . yaitu: Pertama. Fonem /e/ Fonem /e/ mempunyai dua macam realisasi. seperti pada kata [m ‫ כ‬ñεt]. maupun akhir kata seperti pada kata . drealisasikan sebagai bunyi [U] apa bila berada pada silabel tertutup. Fonem /a/ Secara umum fonem /a/ direalisasikan sebagai bunyi [a]. 6. 5. [∂rat] dan [mar∂t]. 3. yaitu: Pertama. 2. yaitu: Pertama. Fonem /i/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. dilafalkan sebagai bunyi [u] apa bila berada pada silabel terbuka Kedua. Kedua. direalisasikan seperti bunyi [e] apa bila berada pada silabel terbuka.

yaitu: Pertama. 4. b. 3. 6. baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang buka ditutup oleh fonem konsonan /b/. 5. 2. Kedua. direalisasikan sebagai bunyi [o] apa bila berada pada silabel terbuka. direalisasikan sebagai bunyi [‫ ]נ‬apa bila berada pada silabel tertutup. Fonem /p/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [p] baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. yaitu: Pertama. direalisasikan sebagai bunyi /b/ apa bila berada pada awal silabel. 1. seperti pada kata [nanas].Fonem ini juga mempunyai dua macam realisasi. Fonem /w/ Fonem /f/ Fonem /d/ Fonem ini mempunya dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . Lafal Fonem Konsonan Fonem /b/ Fonem ini memiliki dua realisasi. Fonem /n/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [n].

Fonem /g/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . Kedua. Fonem /∫/ 14. direalisasikan sebagai bunyi [t] dan [d] bila berposisi sebgai koda pada sebuah silabel. 10. Fonem /s/ 13.atau prefiks pe.akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem /t/ itu. 9. Fonem /ñ/ 15. Fonem /l/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [l] baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Fonem /t/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [t]. baik sebagai onset maupun sebagai sebagai koda dalam sebuah silabel. Fonem /y/ 18. namun perlu dicatat fonem /t/ pada posisi awal bila diberi prefiks me. Fonem /r/ 11. Fonem /c/ 17. 7. Fonem /j/ 16. Fonem /z/ 12.Pertama. 8. Fonem /n/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [n]. direalisasikan sebagai bunyi [d] apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel.

20. direalisasikan sebagai bunyi [g] atau [k] apabila berposisi sebagai koda 19.Pertama. Fonem /ŋ/ fonem ini direalisasikan sebagai bunyi bunyi [ŋ] baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. dimana nuklus silabel pertama dan nuklus silabel kedua berupa fonem vokal yang sama. diantara dua buah silabel. direalisasikan sebagai bunyi [g] apa bila berposisi sbegai onset. silabel pertama dari sebuah kata yang berupa fonem vokal. Kedua. Fonem /x/ 22. Ketiga. 21. direalisasikan sebagai bunyi [k] apa bila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Fonem /h/ 23. ALOFON . Kedua. Fonem /?/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [?] yang muncul pada: Pertama. Fonem /k/ Fonem ini memiliki tiga macam realisasi yaitu sebagai berikut: Pertama. Kedua. direalisasikan sebagai bunyi [?] apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. direalisasikan sebagai bunyi [g] bila berposisi sebagai koda. 3.

[i] dan [I] memiliki distribusi yang berbeda. Alau kita menggunakan cara dengan mencari pasangan minimal untuk kedua bunyi vokal itu dalam bahasa Indonesisa ternyata sampai saat ini tidak ada. Vokal [i] dan vokal [I] distri businya tidak sama: vokal [i] berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda. .Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. yaitu: vokal depan tinggi atas [i] dan vokal depan tinggi bawah [I]. [batik]. c. begitu juga vokal belakang tinggi ada dua. Misalkan fonem /b/ dalam bahasa Indonesia dilafalzkan pada posisi awal ("besar") dan tengah ("kabel") berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir ("jawab"). Yang menjadi kenyataan adalah bahwa kedua vokal itu. Simak: Vokal [i] pada kata [ini]. yaitu: vokal belakang tinggi atas [u]dan vokal belakang tinggi bawah [U]. Kalau kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal maka kita melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi ada dua. yaitu vokal belakang sedang atas [o] dan vokal belakang sedang bawah [‫]כ‬. Vokal [i] menempati posisi pada silabels (suku kata) terbuka. dan [tasIk] Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa: a. [titi]. dan [isi] Vokal [I] pada kata [b∂nIh]. demikianjuga vokal belakang sedang ada dua. Persoalan kita sekarangapakah bunyi vokal [i] dan vokal [I] dua buah fonem atau sebuah fonem. silabel yang tidak memiliki koda. melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama yaitu fonem /i/ b. Vokal [i] dan vokal [I] memiliki distribusi komplementer. berdistribusi yang saling melengkapi. sedangkan vokal [I] berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda. sedangkan vokal [I] menempati silabel yang mempunyai koda. Vokal [i] dan [I] bukanlah merupakan dua fonem.

yaitu sebagai berikut: Vokal [u] pada kata [buku]. fonem /u/ direalisasikan oleh alofon [u] dan alofon [U]. [ibu]. dan vokal [U] untuk silabel tertutup (berkoda). maka dapat dikatakan vokal [u] dan vokal [U] juga merupakan anggota dari satu fonem yang sama. Dengan demikian kalau dibalik. seperti [u] dan [U] untuk fonem /u/ disebut dengan istilah alofon. sedangakan fonem /o/ direalisasikan oleh alofon [o] dan alofon [‫]כ‬. dan [itu] Vokal [U] pada kata [akUr]. bisa dikatakan alofon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. dan [atUr] Hal yang sama terjadi juga pada kasus vokal [o] dan vokal [‫]כ‬. yaitu fonem /u/. [libUr]. RUJUKAN . dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran dia diwakili oleh alofon yang sifatnya konkrit. Contoh fonem /k/ pada kata diwakili oleh alofon [k] karena lafalnya adalah [baku]. fonem /i/ direalisasikan oleh alofon [i] dan alofon [I]. yang juga berdistribusi secara komplementer. dapat diamati (didengar) secara empiris. Vokal [u] untuk silabel terbuka (tak berkoda). Dari pembicaraan tentang fonem dan alofon diatas. Dimana vokal [o] untuk silabel terbuka. karena lafal kata itu adalah [tani]. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [?] karena lafalnya [bapa?] Dengan perkataan lain. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [I]. karena lafalnya adalah [tarIk]. sedangkan vokal [‫ ]כ‬untuk silabel tertutup seperti [t ‫כ‬k ‫כ‬h] dan [b ‫כ‬d ‫כ‬h]. misalnya fonem /i/ pada kata diwakili oleh alofon [i]. seperti pada kata [took] dan [bodo].Analog dengan kasus vokal [i] dan vokal [I]. Jadi. Seperti yang tertera dibawah ini. Vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem.

Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000). . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Ahmad Kamal Muhammad (1992). Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Kejayaan Komunikasi.Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Linguistik Am. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful