HURUF VOKAL DAN KONSONAN, DAN CARA MEMBUNYIKANNYA

PENDAHULUAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks, tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Contohnya bibir, lidah, lelangit dan pita suara.

Huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Manakala mengikut Merriam Webster’s Collengiate Dictionary tenth edition (1996:873), fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or group of languages”.

Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa (1996:354). Dalam Merriam Webster’s Collegaite Dictionanry tenth edition (1996:874) fonologi dihuraikan sebagai “the science of speech sounds including, especially the history and theory of sound changes in a language or in two or more related languages”.

Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU

Huraian Huruf konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara.

Dalam bahasa Melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa Melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu :

a)

Dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p, b ).

b) Dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t, d ). c) Dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k, g ).

d) Satu konsonan hentian glotis. ( ? ) e) Dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c, j ) f) Dua konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara ( s) dan geseran

glotis bersuara ( h ). g) Satu konsonan getaran bersuara ( r ).

h) Satu konsonan sisian bersuara ( i ). i) Empat konsonan sengauan bersuara (m, n, ŋ , n )

j)

Dua konsonan separuh vokal bersuara, iaitu ( i ) dan separuh vokal dua bibir bersuara (w).

k) Satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ).

Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glotis dan rongga hidung.

Cara membunyikan huruf vokal Dalam pertuturan sebenar, kita perlu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf vokal yang wujud dalam bahasa Melayu. Huraian berikut menyatakan peranan dan keadaan serta kedudukan alatalat artikulasi seperti bibir, lidah, anak tekak, lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.

(a) Vokal depan sempit [i]. cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan sempit [i] seperti pada perkataan berikut:

Awal

Tengah Akhir Ikan Bila Tali Ibu Tiba Padi

(a) Vokal depan separuh sempit [e]. cara membunyikannya: · · · · · Keadaan bibir hampar Depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gigi gusi Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung Udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung Pita suara digerarkan

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh sempit [e] seperti pada perkataan berikut:

Awal Tengah

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar dari rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh luas atau lapang [ε] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah .Akhir Enak Teleng Tauge Elok Leher Tempe (b) Vokal depan separuh luas atau lapang [ε].

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Depan lidah diturunkan serendah mungkin (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas atau lapang [a] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir .Akhir Esa Belek Tauge Enak Belok Tempe (c) Vokal depan luas atau lapang [a].

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang sempit [u] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir ubat .Awan Kadar Siapa Anak Beras Nama (d) Vokal belakang sempit [u].

bulat Batu ular sudu Palu (a) Vokal belakang separuh sempit [o]. seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir . Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh sempit [o]. Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan.

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir hampar (b) Belakang lidah dinaikkan separuh rendah (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh luas atau lapang seperti [‫ ]כ‬seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Orang .Orang Tolong Pidato Otak Bohong Koko (b) Vokal belakang separuh luas atau lapang [‫]כ‬.

Cara membunyikannya: (a) Keadaan bibir antara hampar dengan bundar (b) Tengah lidah dinaikkan kea rah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras (c) Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung (d) Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal tengah [ə] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Emak Penat Sosialisme .Borong Soto Oleh Bolot Teko (f) Vokal tengah [ə].

Empat Tenat Behaviurisme Cara Membunyikan Konsonan Lapan belas konsonan asli yang terdapat dalam bahasa Melayu dapat diklasifikasikan mengikut cara dan daerah sebutannya seperti yang terdapat dalam jadual berikut: Daerah sebutan Cara sebutan bibir Gigi-gusi Lelangit keras Lelangit lembut Glottis Letupan Pb Td Kg - .

Letusan Cj Sengau M N (ny) (ng) ŋ Geseran S H Getaran R .

had.t. r dan l. h. Huruf konsonan ny. ng.perkataan pinjaman seperti . k. d. s. hanya berada pada akhir perkataan dalam perkataan.Sisian L Separuh vokal W Y - Hanya sepuluh sahaja huruf konsonan dapat hadir pada awal. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan . n. m. iaitu p. koc dan kolej. g. konsonan b. tengah dan akhir perkataan. c dan jbab.

5. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. Pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan mengetarkan pita suara. Pita suara dirapatkan. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Cara membunyikan sama seperti membunyikan konsonan [p]. 2. . (a) Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan konsonan bahasa Melayu asli.Huraian berikut dapat menjelaskan peranan. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [p] Bunyi konsonan [b] 1.merta. Huraian ini disertakan dengan gambar rajah bagi membantu memahami cara setiap konsonan tersebut dihasilkan. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir bersuara [b]. Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. 4. yang berbeza ialah: 1. 2. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta. keadaan dan kedudukan alat-alat artikulasi seperti bibir. lidah anak tekak. 3. 3.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [p] Palu Lapik Atap Konsonan [b] Batek Rabun Adab (b) Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d] Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [t] Bunyi konsonan [d] .

Bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi bersuara [d]. 3. 6. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk menutup arus udara ke rongga hidung. Pita suara dirapatkan.1. 3. 2. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta-merta. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [t] Takut . Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tidak bersuara [t]. 4. 2. 5. Hujung lidah dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. Pita suara direnggangkan . Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [t]. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. yang berbeza ialah: 1.

Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. 3. Arus udara keluar dari paruSekatan udara yang dibuat oleh Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara paru-paru ke rongga hidung. 6. . Arus udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut mengetarkan pita suara. 2. yang berbeza ialah: 1. 3. paru melaui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak bagi menyekat arus udara dari Pita suara di renggangkan. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [k] Bunyi konsonan [g] 1. 5. belakang lidah dilepaskan serta merta. .Batas Padat Konsonan [d] Dalam Tanduk Abad (c) Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan konsonan letupan langit lembut bersuara [g]. Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [k]. Pita suara dirapatkan . 4.

Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [k] Kala Makan Tamak Konsonan [g] Garam Pagar Dialog (d) Hentian glotis [?] dan Cara membunyikannya: (a) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung (b) Pita suara dirapatkan sepenuhnya .

. Hadapan lidah rapat ke lelengit keras untuk membuat sekatan pada arus udara.(c) Arus udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat dibelakang rapatan pita suara. (d) Udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara Bunyi yang dihasilkan ialah hentian glotis [?] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Anak Saat Lemak Ikan Rakyat Budak (e) Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [č] dan konsonan letusan lelangit keras bersuara [Ĵ]. Cara membunyikannya: Bunyi konsonan [č] Bunyi konsonan [Ĵ] 1. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 2.

Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 3. yang berbeza ialah: 1. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi bersuara [Ĵ] Contoh perkataan: Huruf Awal Tengah Akhir Konsonan [č] Cara Laci Koc Konsonan [Ĵ] Jala Kanji . Cara membunyikan konsonan sama seperti membunyikan konsonan [Ĵ]. 2. Udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan. Pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. 5. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras gusi tidak bersuara [č].3. Pita suara dirapatkan. 4. 6.

(d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara (e) Udara keluar melalui sempitan depan lidah dan gusi untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s].Kolej (f) Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]: (a) Hadapan lidah dinaikan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. (c) Pita suara di renggangkan. Contoh perkataan: Awal Tengah Akhir Silap Lasak Pedas Satu Lesu Lemas .

(b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. (d) arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara (e) arus udara melalui rongga mulut menggetarkan hujung lidah Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan getaran gusi bersuara [r] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Rapat Tiram Sabar Rugi Seram Lebar (f) Konsonan gusi bersuara [I]: . (c) Pita suara dirapatkan.(f) Konsonan getaran gusi bersuara [r]: (a) Hujung lidah dikenakan pada gusi.

(a) Hujung lidah dikenakan pada gusi. (c) Pita suara dirapatkan (d) Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara (e) Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja. (b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga hidung untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. . Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sisian gusi bersuara [I] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Lagu Tilam Tebal Lipat Kelam Kekal (f) Konsonan sengau dua bibir bersuara [m]: (a) Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara.

Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau dua bibir bersuara [m] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Macam Teman Ketam Murah Lumba Badam (k) Konsonan sengau gusi bersuara [n] cara membunyikannya: (a) Hujung lidah dinaikkan pada gusi atau gigi gusi untuk membuat sekatan arus udara. (c) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung . (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (i) Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran. (j) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan.(g) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paruparu ke rongga hidung. (h) Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung.

(b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang keluar dari paru-paru masuk ke rongga hidung.(d) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau gusi bersuara [n] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Naga Tanah Taman Nilam Panah Laman (e) Konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] cara membunyikannya: (a) Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan arus udara. . (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. (e) Arus udara yang tersekat oleh belakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan pelahanpelahan.

Bunyi yang yang dihasilkan ialah kosonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] seperti yang berikut: Awal Tengah Akhir Ngilu Bingka Lalang Ngeri Rangkap Tulang (f) Konsonan sengau gusi lelangit keras bersuara [‫] תּ‬. Cara membunyikannya: (a) Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan arus udara (b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang terkeluar dari paru-paru ke rongga hidung (c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan (d) Arus udara daripada paru-paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung (e) Udara yang tersekat oleh depan lidah dan lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan .

Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara (‫ )תּ‬seperti perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Nyaris Banyak Nyala Senyap - (f) Separuh vokal dua bibir bersuara [w]: (a) Bibir di bundarkan. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara udara dari paru-paru ke rongga hidung (d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut (e) Pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah [w]. . (b) Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.

. (b) Bibir di hamparkan.Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] seperti pada perkataan yang berikut: Awal Tengah Akhir Waris Kawan Takraw Wajar Lawan - (g) Separuh vokal lelangit keras bersuara [j]. (c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung. Cara membunyikannya: (a) Depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi.

. tetapi mempunyai peranan yang amat penting dalam menghasilkan bunyi. Terdapat banyak alat artikulasi manusia dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi bahasa.(d) Pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [j]. Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi. Namun demikian terdapat unsur yang bukan dikategorikan sebagai alat artikulasi manusia. Unsur tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi. (e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi separuh vokal lelangit keras bersuara [j] Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j] seperti pada perkataan berikut: Awal Tengah Akhir Yakin Tayang Yuran Payah KESIMPULAN Kajian fonetik dan fonologi melibatkan organ pertuturan manusia secara lansung.

maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. entah vokal maupun konsonan. Bunyi bersuara dan tidak bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara. dan [u]. fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan oleh berbagai pakar. yaitu bunyi [p] pada kata paku dan bunyi [b] pada kata baku. yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. /o/. [a]. misalnya pasangan kata paku dan baku. FONEM Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon. Umpamanya kita inginmengetahui bunyi [p] fonem atau bukan. maka getaran pada pita suara tidak berlaku maka yang terhasil ialah bunyi yang tidak bersuara. yakni /r/. pada pasangan paku dan baku terdapat tiga buah bunyi yang sama. Dalam kata itu pula terdapat bunyi ( ) yang sebenarnya merupakan realisasi fonem /o/.Bunyi vokal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Semua bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bersuara. terdapat empat fon. intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Kedua kata ini mirip sekali. fonem /o/ itu direalisasikan menjadi ( ). intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan. Bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem. 2. jadi. Masing-masing terdiri dari empat bunyi. Sebaliknya jika pita suara itu direnggangkan atau terbuka sewaktu udara melaluinya. [k]. maka kita cari. Karena bersifat abstrak. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem. dan [u]. [k]. Yang berbeda hanya bunyi pertama. . [a]. sedangkan kata baku terdiri dari bunyi [b]. Namun. yaitu bunyi kedua. tetapi empat fon itu sebenarnya merupakan realisasi tiga fonem. kita harus mencari yang disebutpasangan minimal atau minimal pair. Hanya karena lingkungan berdistribusinya. manakala bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Dalam kata rokok. misalnya. dan /k/. ketiga dan keempat. sekiranya keadaan pita suara (glotis) tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. Namun. Kata paku terdiri dari bunyi [p]. bukan maujud yang dapat diindera.

Sebagai sebuah fonem. sedangkan bentuk [tua] hanya memiliki tiga buah bunyi. tetapi dari hasil penelitian ditumukan 32 buah fonem sebagai unit terkecil bunyi yang berfungsi membedakan arti. untuk membuktikan bunyi [h] adalah fonem atu bukan kita dapat mengambil pasangan [tuah] dan [tua]. maknanya juga akan berbeda. Bentuk [tuah] memiliki empat buah bunyi. Susunan Fonem Jumlah Fonem Susunan Huruf Jumlah Huruf Kata yang terbentuk /adik/ 4 adik 4 adik /inat/ 4 ingat 5 ingat /nani/ 4 nyanyi 6 nyanyi /pantay/ 6 pantai 6 pantai Bahasa Indonesia secara umum menggunakan system Grafem Latin. jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. Bahasa Indonesai menganut system Grafem Latin dengan 26 Alpabeta. dapat disimpulkan bunyi [h] adalah sebuah fonem [h]. kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi [p] dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Jumlah Alpabeta latin yang dianut bahasa Indonesia dan fonem yang dimiliki bahasa Indonesia tidak sama. Artinya.Dengan demikian. karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [p] atau bunyi [I] menjadi laku. makna kata itu akan berbeda. bunyi [p] itu ditulis di antara dua garis miring menjadi /p/. Untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem atau bukan dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu angotanya “rumpang”. . Grafem Latin memiliki 26 Alpabeta lepas. Apakah bunyi [b] pada pada pasangan kata paku dan baku itu juga sebuah fonem? Dengan sendirinya. Maka. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi [b]. Oleh karena itu. kalau bunyi [h] itu ditanggalkan. bunyi [b] itu juga adalah sebuah fonem. maka maknanya akan berbeda. Misalnya.

pada kata kompleks KKKVK Struk. /i/. pada kata spontan KKV Gra. in pada kata ilmu-indah 10. /w/./o/. /d/. 6.32 Fonem resmi bahasa Indonesia : • 6 buah fonem vokal : /a/. /r/. a. /k/. Suku kata dapat diidentifikasi dengan jalan mengidentifikasi vokalnya karena fonem vokal merupakan puncak sonoritas (kenyaringan). e . KVKKK Korps KKVKK Pleks . /u/. pada kata granat KV Ku. /t/. dll VK il. /c/. /g/. • 3 buah fonem diftong : /oy/. 4. /b/. dan /ou/. • 23 buah fonem konsonan : /p/. /ay/. /?/. /l/. pada kata tekstil KKVK Spon. o. /e/. dan /?/. 7. pada kata strategi KVKK Teks. /s/. /n/. 9. /j/. fonem-fonem ini akan membentuk satuan. Di. Bentuk Fonem Struktur Suku Kata 1. u. Selanjutnya. V I. /h/. /n/. /t/. /s/. pada kata struktur KKKV Stra. /f/. /n/. /x/. yaitu saku kata. /y/. 3. 2. 5. /m/. 8. Ti.

atas. Fonem Vokal Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut: 1. tak bundar /e/ vokal depan. tinggi. atas. rendah. /i/ vokal depan. 2. sedang tak bundar /u/ vokal belakang. bundar Status fonem-fonem vokal itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal berikut ini: Fonem Posisi dalam kata Awal Tengah Akhir /i/ /e/ /a/ /∂/ /u/ . sedang. tak bundar /a/ vokal depan. bundar /o/ vokal belakang. 3. 5. sedang. 6. 4. tak bundar /∂/ vokal tengah.Ø Fonem-fonem resmi bahasa Indonesia a.

Fonem Diftong ./o/ ikan x akan enak x anak alam x ulam ∂raŋ x araŋ udaŋ x adaŋ onak x anak makin x makan raket x rakit alih x alah k∂ra x kira kasur x kasar kaloŋ x kalaŋ dari x dara sate x satu para x pari labu x laba toko x tokoh b.

9. sampingan 10. geseran. /b/ konsonan bilabial. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. 8. bersuara /p/ konsonan bilabial. tak bersuara /n/ konsonan apikoaveolar. diftong /aw/ dan diftong /oy/. 5. Fonem Konsonan Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. 4. nasal /t/ konsonan apikoaveolar. 2. hambat. /z/ konsonan laminoalveolar. hambat. hambat. tak bersuara /m/ konsonan bilabial. semi vokal /f/ konsonan labiodentals. geseran. /r/ konsonan apikoaveolar. bersuara /t/ konsonan apikoaveolar. tak bersuara /d/ konaonan apikoalveolar. 7. getar 11. 6. 3.Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong /ay/. nasal /w/ konsonan bilabial. /ay/ gulai x gula (gulay x gula) /aw/ pulau x pula (pulaw x pul ) /oi/ sekoi x seka (skoy x seka) c. hambat. bersuara .

bersuara 19. /c/ konsonan laminopalatal. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah. geseran. hambat. /∫/ konsonan laminopalatal. semivokal 18. hambat. /j/ konsonan laminopalatal.12. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. bersuara 23. /x/ konsonan dorsevelar. /s/ konsonan laminoalveolar. geseran. /y/ konsonan laminopalatal. /g/ konsonan dorsevelar. paduan. geseran. hambat Ø Realisasi Fonem bahasa Indonesia Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. /h/ konsonan laringal. paduan. tak bersuara 20. /ŋ/ konsonan dorsevelar. nasal 21. sehinggga melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh fistem fonologi bahasa darehanya. /k/ konsonan dorsevelar. bersuara 14. tak bersuara 17. /ñ/ konsonan laminopalatal. geseran. /?/ konsonan glottal. bersuara 22. nasal 15. a. bersuara 16. Realisasi Fonem Vokal . tak bersuara 13.

Kedua. Fonem /i/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Fonem /ə/ Secara umum direalisasikan sebagai bunyi [∂] seperti pada kata [k∂ra]. 6. 5. [lidi] dan [sapi] Kedua. [karεt] dan [εmbεr]. Fonem /o/ . yaitu: Pertama. yaitu: Pertama. direalisasikan seperti bunyi [ε] apa bila berada pada silabel tertutup. direalisasikan sebagai bunyi [i] apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata [kini]. baik pada posisi awal kata. maupun akhir kata seperti pada kata . 2. direalisasikan seperti bunyi [e] apa bila berada pada silabel terbuka. Fonem /a/ Secara umum fonem /a/ direalisasikan sebagai bunyi [a]. [ambIl] dan [lirIk].Secara umum realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. dilafalkan sebagai bunyi [u] apa bila berada pada silabel terbuka Kedua. [p∂te] dan [b∂rabe]. 4. yaitu: Pertama. drealisasikan sebagai bunyi [U] apa bila berada pada silabel tertutup. Fonem /u/ Fonem /u/ ini mempunyai dua macam realisasi. Fonem /e/ Fonem /e/ mempunyai dua macam realisasi. dan . [∂rat] dan [mar∂t]. direalisasikan sebagai bunyi [I] apa biala berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata [batIk]. 3. tengah kata. seperti pada kata [m ‫ כ‬ñεt]. seperti pada kata [sate].

yaitu: Pertama. Fonem /p/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [p] baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. direalisasikan sebagai bunyi /b/ apa bila berada pada awal silabel. 3. Fonem /n/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [n]. 5. 2. 4. Lafal Fonem Konsonan Fonem /b/ Fonem ini memiliki dua realisasi.Fonem ini juga mempunyai dua macam realisasi. direalisasikan sebagai bunyi [o] apa bila berada pada silabel terbuka. b. baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang buka ditutup oleh fonem konsonan /b/. Fonem /w/ Fonem /f/ Fonem /d/ Fonem ini mempunya dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . seperti pada kata [nanas]. yaitu: Pertama. Kedua. 1. 6. direalisasikan sebagai bunyi [‫ ]נ‬apa bila berada pada silabel tertutup.

Fonem /j/ 16. Fonem /y/ 18. Fonem /z/ 12. Fonem /r/ 11.Pertama. 7. 8. Fonem /c/ 17. Fonem /s/ 13. baik sebagai onset maupun sebagai sebagai koda dalam sebuah silabel. Fonem /∫/ 14.akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem /t/ itu. Fonem /g/ Fonem ini mempunyai dua macam realisasi yaitu sebagai berikut: . 9. Fonem /t/ Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi [t]. Fonem /n/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [n]. direalisasikan sebagai bunyi [d] apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. namun perlu dicatat fonem /t/ pada posisi awal bila diberi prefiks me.atau prefiks pe. 10. Fonem /l/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [l] baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Kedua. Fonem /ñ/ 15. direalisasikan sebagai bunyi [t] dan [d] bila berposisi sebgai koda pada sebuah silabel.

Fonem /x/ 22. Fonem /k/ Fonem ini memiliki tiga macam realisasi yaitu sebagai berikut: Pertama. Kedua. 21. Fonem /ŋ/ fonem ini direalisasikan sebagai bunyi bunyi [ŋ] baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel.Pertama. direalisasikan sebagai bunyi [g] apa bila berposisi sbegai onset. Fonem /h/ 23. Kedua. direalisasikan sebagai bunyi [g] atau [k] apabila berposisi sebagai koda 19. silabel pertama dari sebuah kata yang berupa fonem vokal. diantara dua buah silabel. Ketiga. Fonem /?/ Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi [?] yang muncul pada: Pertama. direalisasikan sebagai bunyi [g] bila berposisi sebagai koda. direalisasikan sebagai bunyi [k] apa bila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Kedua. dimana nuklus silabel pertama dan nuklus silabel kedua berupa fonem vokal yang sama. 20. ALOFON . 3. direalisasikan sebagai bunyi [?] apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel.

. yaitu: vokal depan tinggi atas [i] dan vokal depan tinggi bawah [I]. Vokal [i] dan vokal [I] memiliki distribusi komplementer. dan [isi] Vokal [I] pada kata [b∂nIh]. Simak: Vokal [i] pada kata [ini]. yaitu: vokal belakang tinggi atas [u]dan vokal belakang tinggi bawah [U]. demikianjuga vokal belakang sedang ada dua. c. Persoalan kita sekarangapakah bunyi vokal [i] dan vokal [I] dua buah fonem atau sebuah fonem. [titi]. Vokal [i] dan [I] bukanlah merupakan dua fonem. silabel yang tidak memiliki koda. Kalau kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal maka kita melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi ada dua. [i] dan [I] memiliki distribusi yang berbeda. berdistribusi yang saling melengkapi. Alau kita menggunakan cara dengan mencari pasangan minimal untuk kedua bunyi vokal itu dalam bahasa Indonesisa ternyata sampai saat ini tidak ada. sedangkan vokal [I] menempati silabel yang mempunyai koda. begitu juga vokal belakang tinggi ada dua. dan [tasIk] Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa: a. sedangkan vokal [I] berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda.Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Vokal [i] dan vokal [I] distri businya tidak sama: vokal [i] berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda. Vokal [i] menempati posisi pada silabels (suku kata) terbuka. Yang menjadi kenyataan adalah bahwa kedua vokal itu. Misalkan fonem /b/ dalam bahasa Indonesia dilafalzkan pada posisi awal ("besar") dan tengah ("kabel") berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir ("jawab"). melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama yaitu fonem /i/ b. yaitu vokal belakang sedang atas [o] dan vokal belakang sedang bawah [‫]כ‬. [batik].

Dari pembicaraan tentang fonem dan alofon diatas. Dengan demikian kalau dibalik. dapat diamati (didengar) secara empiris. sedangakan fonem /o/ direalisasikan oleh alofon [o] dan alofon [‫]כ‬. yaitu sebagai berikut: Vokal [u] pada kata [buku].Analog dengan kasus vokal [i] dan vokal [I]. bisa dikatakan alofon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. Vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem. Vokal [u] untuk silabel terbuka (tak berkoda). Jadi. dan [atUr] Hal yang sama terjadi juga pada kasus vokal [o] dan vokal [‫]כ‬. Seperti yang tertera dibawah ini. misalnya fonem /i/ pada kata diwakili oleh alofon [i]. seperti [u] dan [U] untuk fonem /u/ disebut dengan istilah alofon. RUJUKAN . seperti pada kata [took] dan [bodo]. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [I]. [ibu]. dan [itu] Vokal [U] pada kata [akUr]. dan vokal [U] untuk silabel tertutup (berkoda). karena lafalnya adalah [tarIk]. [libUr]. Contoh fonem /k/ pada kata diwakili oleh alofon [k] karena lafalnya adalah [baku]. dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran dia diwakili oleh alofon yang sifatnya konkrit. yang juga berdistribusi secara komplementer. maka dapat dikatakan vokal [u] dan vokal [U] juga merupakan anggota dari satu fonem yang sama. yaitu fonem /u/. fonem /u/ direalisasikan oleh alofon [u] dan alofon [U]. karena lafal kata itu adalah [tani]. sedangkan vokal [‫ ]כ‬untuk silabel tertutup seperti [t ‫כ‬k ‫כ‬h] dan [b ‫כ‬d ‫כ‬h]. Dimana vokal [o] untuk silabel terbuka. fonem /i/ direalisasikan oleh alofon [i] dan alofon [I]. sedangkan pada kata diwakili oleh alofon [?] karena lafalnya [bapa?] Dengan perkataan lain.

Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Linguistik Am. . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Ahmad Kamal Muhammad (1992). Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000). Kejayaan Komunikasi. Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan.