P. 1
kecerunan

kecerunan

|Views: 488|Likes:
kegagalan cerun
kegagalan cerun

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Nurul Hafiza Abdul Muin on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2.1 Pengenalan
 • 2.2 Jenis Kegagalan Cerun
 • 2.2.1 Gelincir Putaran
 • 2.2.2 Gelincir Peralihan
 • 2.2.3 Gelincir Majmuk
 • 2.3 Punca Kegagalan Cerun
 • 2.3.1 Kegiatan Manusia
 • 2.3.2 Tindakan Air
 • 2.3.3 Faktor Geologi
 • 2.4 Analisis Kestabilan Cerun
 • 2.4.1 Kaedah Mudah
 • 2.4.1.1 Analisis Satah Gelincir Peralihan
 • Rajah 2.03: Satah Gelincir Peralihan
 • 2.4.2 Kaedah Hirisan
 • 2.4.2.1 Penyelesaian Fellenius
 • 2.4.2.2 Penyelesaian Bishop Dipermudah
 • 2.4.2.3 Kaedah Janbu
 • Rajah 2.10: Analisis Kestabilan dengan Kaedah Janbu
 • 2.5 Analisis dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W
 • 2.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun
 • 2.6.1 Mengubahsuai Geometri Cerun
 • 2.6.2 Membina Struktur Penahan
 • 2.6.4 Menanam tanaman tutup bumi
 • 2.6.5 Meningkatkan kekuatan ricih tanah
 • 3.1 Pengenalan
 • 3.2 Kajian Tapak
 • 3.3 Pengukuran di Tapak
 • 3.4 Pengumpulan Data Tanah
 • 3.5 Analisis Kestabilan Cerun
 • 4.1 Kajian Kes
 • 4.2 Data Kerja Ukur
 • 4.2.1 Kawasan A
 • 4.2.2 Kawasan B
 • 4.2.3 Kawasan C
 • 4.3 Data-data Tanah
 • 4.4 Analisis Kestabilan
 • 4.5 Rumusan Analisis

ANALISIS KEBERKESANAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN DENGAN PEMBINAAN TEMBOK GABION DAN CERUN BERTINGKAT: KAJIAN KES DI KOLEJ

PERDANA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

i

ANALISIS KEBERKESANAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN DENGAN PEMBINAAN TEMBOK GABION DAN CERUN BERTINGKAT: KAJIAN KES DI KOLEJ PERDANA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

14 NOVEMBER 2005

ii

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan Nama Penulis

: :

……………………………. KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

Tarikh

:

14 NOVEMBER 2005

.

iii

Teristimewa buat ayahanda, bonda, kekanda dan adinda-adinda tercinta atas kasih sayang kalian yang tidak pernah luntur. Buat Mohd. Azharuddin Hj. Tahir, sokongan darimu sentiasa membakar semangat. Rakan-rakan seperjuangan, kalian akan tetap kuingati dan kusayangi.

Buat sahabat-sahabat yang banyak membantu iaitu Safirun Hashim. Fadzli Shukor. Mohd Ekhuan Fatihi Abdullah dan Yulindasari. Dr. bantuan daripada kalian amat penulis hargai. Mohd. Perhargaan turut diberikan kepada rakan-rakan dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. . Nurly Gofar yang sentiasa memberi bimbingan dan dorongan yang berterusan.iv PENGHARGAAN Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas buat penyelia.

Kejadian ini bukan sahaja merosakkan harta benda malah menyebabkan keselamatan dan nyawa manusia turut terancam. Oleh kerana kaedah pembaikan cerun seperti cerun bertingkat dan tembok gabion telah dijalankan.v ABSTRAK Kebelakangan ini laporan gelonsoran tanah yang berlaku di Malaysia kerap menjadi tajuk utama di dada-dada akhbar. Pada 21 Julai 2003. cerun masih berada dalam keadaan kritikal berikutan pergerakan tanah yang masih berlaku. namun dalam kes ini. perisian SLOPE/W dengan kaedah Bishop Dipermudah. Maka tidak hairanlah sekiranya perkara ini dipandang serius oleh pelbagai pihak. kajian tapak dan data-data makmal merupakan aspek penting kerana ia akan digunakan di dalam analisis. gabungan di antara cerun bertingkat dan tembok gabion berkesan dalam meningkatkan faktor keselamatan. Fellenius dan Janbu digunakan untuk menentukan faktor keselamatan dan menguji keberkesanannya. Kejadian ini berlaku akibat daripada limpahan air hujan yang tidak dapat mengalir dengan baik dan menyebabkan berlakunya kegagalan cerun jenis putaran. . UTM. Dalam menjalankan analisis. Melalui analisis ini. Universiti Tekonologi Malaysia (UTM) telah mengesan kegagalan cerun di Kolej Perdana. Tujuan kajian ini dijalankan untuk memahami sifat. pihak Harta Bina. jenis kegagalan cerun dan kesesuaian kaedah penstabilan yang sedia ada.

the combination of stepping slope and gabion are proved to be effective in increasing factor of safety but in this case. The aim of this study is to understand the nature. Harta Bina. Therefore. Analysis using SLOPE/W software with Bishop Simplified. it is not a surprise when a lot of persons pay attention due to this issue. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) had detected slope failure at Kolej Perdana. UTM. The slope failure happened because of heavy rainfall which can’t transmit properly and causes circular failure.vi ABSTRACT In Malaysia. news of landslide incident always announce in the newspaper. From the analysis. . On 21st July 2003. type of slope failure and suitability of slope stabilization at the site. Fellenius and Janbu methods are used to measure the factor safety due to test the effectiveness of stepping slope and gabions. but threaten human lives. the slope is still in critical condition as the sign of movement still clear. This incident not only damages properties. site survey and lab data’s are important because it will be using in the analysis. In analysis process.

vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN MUKA SURAT i ii iii iv v vi vii xi xii xiv xvi BAB 1 PENGENALAN 1.2 1.3 1.4 1.6 Pengenalan Latar Belakang Masalah Matlamat Kajian Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian 1 2 3 3 4 4 .5 1.1 1.

2.2.2 Kaedah Hirisan Penyelesaian Fellenius Penyelesaian Bishop Dipermudah Kaedah Janbu Kaedah Morgenstern-Price 21 23 24 26 28 2.2 15 18 2.4.2.2.viii BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.2 2.4.3 Kegiatan Manusia Tindakan Air Faktor Geologi 9 10 10 11 2.4.3 Punca Kegagalan Cerun 2.1 2.4.1.1 Pengenalan 5 2.2 Jenis Kegagalan Cerun 2.4 2.3.3 2.4.3.1.2 2.2.2 2.1 2.5 Analisis Dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W 29 .3.2.3 Gelincir Putaran Gelincir Peralihan Gelincir Majmuk 6 7 8 8 2.4.1 2.4.2.1 Kaedah Mudah Analisis Satah Gelincir Peralihan Cerun Terhad Dengan Satah Kegagalan Linear 2.3 Cerun untuk Tanah Berjelekit dan Homogen (Analisis φu=0) 12 13 13 2.4 Analisis Kestabilan Cerun 2.4.1.1 2.4.

ix 2.1 4.3 3.2.3 4.2 Kajian Kes Data Kerja Ukur 4.4 4.2 4.2 3.2.6.2 2.4 3.1 2.5 Data-data Tanah Analisis Kestabilan Rumusan Analisis .4 2.1 3.3 Kawasan A Kawasan B Kawasan C 42 44 45 47 49 51 57 65 4.3 Mengubahsuai Geometri Cerun Membina Struktur Penahan Membina Sistem Saliran Yang Sesuai dan Berkesan 2.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun 2.6.6.5 Pengenalan Kajian Tapak Pengukuran di Tapak Pengumpulan Data Tanah Analisis Kestabilan Cerun 35 37 38 39 40 BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PERBINCANGAN 4.2.1 4.6.6.5 Menanam Tanaman Tutup Bumi Meningkatkan Kekuatan Ricih Tanah 33 33 34 30 30 32 BAB 3 METODOLOGI 3.

x BAB 5 KESIMPULAN 5.1 5.2 Kesimpulan Cadangan 68 69 RUJUKAN 71 LAMPIRAN 73-83 .

4.xi SENARAI JADUAL NO.01 4.06 TAJUK Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan A Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan B Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan C Data-data Yang Digunakan Dalam Analisis SLOPE/W Keputusan Faktor Keselamatan Rumusan Peningkatan Faktor Keselamatan MUKASURAT 46 48 50 56 65 66 .02 4.03 4.05 4.04 4.

05 4.07 2.xii SENARAI RAJAH NO.05 2.01 2.01 3.08 2.02 4.06 2. C Kawasan A Kawasan B Kawasan C Plotan Kawasan A Plotan Kawasan B Plotan Kawasan C .06 Kaedah Morgenstern-Price Carta Aliran Sepanjang Kajian Dijalankan Kawasan A. B.03 2.09 2. TAJUK MUKA SURAT 2.04 2.02 4.02 2.10 2.11 Jenis Kegagalan Cerun Zon Luluhawa Tanah Satah Gelincir Peralihan Cerun Dengan Satah Kegagalan Cerun Dengan Satah Kegagalan Linear Analisis φu=0 Tanpa Retak Tegangan Analisis φu=0 Dengan Retak Tegangan Pekali-pekali Kestabilan Taylor Untuk φu=0 Kaedah Hirisan Analisis Kestabilan Dengan Kaedah Janbu Faktor Pembetulan.01 4.12 3.03 4. fo Dengan Mengambilkira Daya di Antara Hirisan 7 12 14 15 17 19 19 20 21 27 27 28 36 39 43 44 45 47 49 51 2.04 4.

xiii 4.13 Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan A Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan A Analisis Cerun Asal Bagi Kawsan B Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan B Analisis Cerun Bertingkat Dan Tembok Gabion Bagi Kawasan B Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan C Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan C 58 59 60 61 62 63 64 .07 4.11 4.12 4.08 4.09 4.10 4.

xiv SENARAI SIMBOL b c c’ cm cd d e FS fo H La m N Ns Rs r ru Tr u zc Σ ΣV θ - Lebar hirisan Kejelekitan tanah Kejelekitan tanah tak bersalir Kejelekitan tanah digerakkan Kejelekitan tanah diperbaharui Kedalaman Nisbah lompang Faktor Keselamatan Faktor pembetulan Ketinggian Panjang permukaan kegagalan Ketinggian Daya normal kepada dasar hirisan Pekali kestabilan Daya paduan Jejari Nisbah tekanan air liang Daya ricih rintangan Tekanan air liang Kedalaman satah kegagalan Jumlah Jumlah daya pugak Sudut .

xv φ φ’ φd φg τd τf τ τm β α γ γb γg γ’ γtepu γw σ σ’ δ ω Sudut geseran Sudut geseran dalaman berkesan Sudut geseran diperbaharui Sudut geseran gabion Tegasan ricih purata yang terhasil Kekuatan ricih purata tanah Kekuatan ricih Kekuatan ricih bergerak Kecerunan permukaan tanah cerun Kecerunan permukaan tanah cerun Berat unit tanah Berat unit gembur Berat unit gabion Berat unit tenggelam Berat unit tepu Berat unit air Tegasan normal Tegasan normal berkesan Geseran tanah dengan tembok penahan Kandungan lembapan .

xvi SENARAI LAMPIRAN NO. Gs Data Kandungan Lembapan. ω MUKASURAT 73 74 77 80 81 82 83 . φ Data Graviti Tentu. A B1 B2 B3 C D E TAJUK Pelan Kampus Universiti Teknologi Malaysia Data Lubang Jara BH1 Data Lubang Jara BH2 Profil Tanah Graf Untuk Mendapatkan Sudut Geseran Tanah.

Genting Sempah. Kampung Sg. Analisis kestabilan cerun amat penting dalam merekabentuk cerun-cerun dalam projek pembinaan lebuhraya. kestabilan cerun perlu dianalisis. gelongsoran tanah kerap menjadi tajuk berita utama di akhbar di Malaysia. Jeli. Analisisanalisis ini dijalankan bagi menentukan kawasan yang terancam oleh tanah runtuh. Kejadian tersebut yang dahulunya dianggap sebagai satu fenomena biasa dan remeh kini sudah mula membimbangkan banyak pihak. . kajian daripada Jabatan Pengairan dan Saliran (Dis 2004) telah menunjukkan terdapat sembilan kawasan tanah tinggi yang berisiko iaitu Kuala Kenderong. Lui. landasan keretapi.1 Pengenalan Kebelakangan ini.BAB 1 PENGENALAN 1. Malaysia khususnya telah menjalankan pelbagai analisis bagi mengelakkan kejadian gelonsoran tanah daripada berlaku dan berulang-ulang. terowong. Gunung Brinchang. Kawasan-kawasan ini didapati mungkin akan berlaku gelonsoran tanah ataupun jatuhan tanah. kuari dan perlombongan. Bagi memastikan kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Bukit Peninjau. Gunung Gagau dan Pampang. Malah. Bukit Antarabangsa.

didapati runtuhan tanah pernah berlaku di sisi bangunan bagi blok U5. Bangunan yang dibina di Kolej Perdana merupakan bangunan-bangunan tinggi yang dibina setinggi sembilan tingkat. pergerakan tanah masih berlaku berdasarkan keadaan sistem perparitan yang sudah mulai retak dan condong.2 Latar Belakang Masalah Kolej Perdana merupakan kawasan penginapan pelajar yang dibina di atas kawasan bukit dan berada di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia. menyediakan sistem saliran. penstabilan cerun menjadi aspek penting bagi menjamin keselamatan struktur yang dibina sama ada ia berada di atas bukit atau kawasan tanah tinggi mahupun struktur yang dibina di kawasan sisi atau pun lereng bukit. Cerun tersebut telah runtuh dan ini telah membimbangkan pihak universiti kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada penghuni blok asrama tersebut. Walaupun pihak universiti telah menjalankan proses penanaman tanaman tutup bumi iaitu rumput. Universiti Teknologi Malaysia ini boleh dilihat pada Lampiran A.2 Oleh itu. Pelan Kolej Perdana. Dari pemerhatian yang telah dilakukan di tapak. Selain daripada penekanan kepada aspek keselamatan struktur. . bagi mengelakkan terjadinya kegagalan cerun. membina cerun bertingkat dan pembinaan tembok gabion bagi mengelakkan berlakunya tanah runtuh. 1. penstabilan cerun adalah penting bagi memastikan keselamatan nyawa orang ramai terjamin.

1.3 Matlamat Kajian Matlamat kajian ini ialah memahami kesesuaian kaedah pembaikan cerun terhadap sesuatu keadaan kegagalan yang telah berlaku. objektif kajian ini adalah: 1. Kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan kaedah pembaikan cerun yang telah dibuat memandangkan sehingga ini pergerakan tanah masih berlaku pada tumit cerun. 1. faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan cerun serta membuat perbandingan kaedah-kaedah analisis. Memahami sifat dan jenis kegagalan serta kaedah analisis yang bersesuaian.4 Objektif Kajian Bagi mencapai matlamat kajian. sekaligus memastikan keselamatan penghuni asrama dan orang ramai terjamin. 3. . matlamat kajian ini ialah memahami sifat dan jenis kegagalan cerun.3 Oleh itu kajian perlu dibuat semula bagi memastikan tanah di kawasan tersebut tidak runtuh kembali. analisis kestabilan cerun asal akan dijalankan dan dibandingkan dengan keadaan sekarang di mana beberapa kaedah pembaikan telah dibuat iaitu pembinaan tembok gabion dan pembinaan cerun bertingkat. Selain daripada itu. Dalam hal ini. 2. Mengkaji keberkesanan kaedah penstabilan cerun iaitu tembok gabion dan cerun bertingkat. Memahami kaedah-kaedah pembaikan cerun yang sedia ada di kawasan kajian.

Perbandingan nilai adalah penting kerana analisis menggunakan satu nilai sahaja tidak dapat menunjukkan tahap kestabilan cerun yang sebenar. Justeru. cerun bertingkat dan kombinasi cerun bertingkat dan gabion. UTM (Muhisham) dan kaedah pembaikan yang telah dibuat.4 1. konsep dan faktor-faktor merupakan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kestabilan cerun. Selain daripada membuat perbandingan analisis.6 Kepentingan Kajian Melalui kajian ini.5 Skop Kajian Skop kajian ini adalah berdasarkan kepada kejadian tanah runtuh yang berlaku di lereng bukit di Kolej Perdana. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang dikesan oleh pihak Harta Bina. . kajian dan pemahaman mengenai kestabilan cerun adalah penting bagi memastikan binaan cerun yang selamat dapat dibina dan mengelakkan cerun yang sedia ada daripada runtuh. kestabilan cerun terutama di lereng bukit dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa kaedah. Analisis ini dibuat bagi keadaan cerun asal. 1. Analisis kestabilan cerun dijalankan dengan menggunakan perisian SLOPE/W.

perumahan dan sebagainya. tidak kira di kawasan jalan raya. Kegagalan cerun dapat dihalang daripada berlaku kegagalan sekiranya masalah pada pergerakan tanah cerun dapat dikenalpasti seawal yang mungkin.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. .1 Pengenalan Kegagalan cerun merupakan aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam kejuruteraan awam terutamanya apabila terdapat pembinaan di sepanjang cerun. Selepas maklumat-maklumat penting ini telah lengkap. Malah. bentuk. sifat-sifat tanah perlu diketahui terlebih dahulu. Dalam memastikan tanah berada dalam keadaan yang stabil dan selamat dalam meneruskan pembinaan. punca-punca dan jenis-jenis kegagalan harus dikenalpasti bagi melengkapkan lagi maklumat. lokasi. Apabila sesebuah cerun itu gagal. maka barulah kaedah analisis kestabilan cerun dapat dipilih bersesuaian dengan kaedah pembaikan cerun. permukaan kegagalan paling kritikal perlu diketahui terlebih dahulu.

bentuk umum bagi permukaan kegagalan perlu diketahui terlebih dahulu. Jenis kegagalan cerun yang paling penting ada tiga iaitu gelincir putaran. Bentuk permukaan kegagalan secara keratan yang berlaku pada sesuatu cerun bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis tanah dan kewujudan stratum yang lebih kuat. gelincir peralihan dan gelincir majmuk (Craig.1993). penerangan tentang perisian ini turut disertakan.2 Jenis Kegagalan Cerun Dalam menganalisa kestabilan cerun. gelincir peralihan dan gelincir majmuk akan diterangkan dengan lebih jelas. Selain daripada punca kegagalan cerun. kaedah analisis kestabilan cerun. Rajah 2. kedudukan tanah di lapisan yang berbeza-beza dan arah tindakan daya ke atas cerun yang berbeza. kaedah-kaedah penstabilan cerun turut diberi penekanan.6 Dalam bab ini. . 2. Perbezaan bentuk kegagalan boleh disebabkan oleh pelbagai faktor seperti agen yang bertindak ke atas cerun.01 menunjukkan jenis-jenis kegagalan cerun. Terdapat pelbagai jenis kegagalan yang lazim berlaku. jenis-jenis kegagalan cerun seperti gelincir putaran. sifat dan jenis tanah. Oleh kerana perisian SLOPE/W akan digunakan sebagai kaedah analisis cerun.

01: Jenis-jenis kegagalan cerun . ia merujuk sebagai bulatan cerun. Bulatan kegagalan terjadi daripada tanah berjelekit dan akan melalui tanah di hadapan cerun. Secara amnya. gelincir bulat bersekutu dengan keadaan tanah yang homogen dan gelincir tak bulat dengan keadaan tak homogen (Craig. Bulatan kegagalan dipanggil bulatan tumit jika ia melalui tumit cerun dan sekiranya bulatan kegagalan melalui atas tumit.7 2. Gelinciran Putaran Gelinciran Majmuk Gelinciran Peralihan Rajah 2.2.1 Gelincir Putaran Gelincir putaran mempunyai bentuk permukaan kegagalan secara keratan boleh berbentuk lengkuk bulat atau tidak bulat. 1993).

2. cerun yang homogenus dan tanah yang bertekstur kasar dan berpasir serta tanah yang lemah di permukaan cerun tetapi tanah dasar cerun terdiri daripada stratum yang kuat. 2. gelincir majmuk juga berlaku dengan bentuk permukaan kegagalan dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang sangat berbeza. . Gelincir majmuk selalunya berlaku apabila stratum bersebelahan berada pada kedalaman yang besar di mana permukaan kegagalan mengandungi keratan berbentuk lengkuk dan satah (Craig. 1993). Seperti gelincir peralihan.2.1993) Keadaan yang menyumbang kepada kewujudan kegagalan gelinciran peralihan ialah tanah di bahagian permukaan jadi longgar akibat tindakan cuaca dan proses luluhawa.2 Gelincir Peralihan Gelincir peralihan berlaku dengan bentuk permukaan kegagalan dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang sangat berbeza.3 Gelincir Majmuk Gelincir majmuk pula merupakan gabungan di antara gelincir putaran dan gelincir peralihan. Gelinciran ini berlaku apabila stratum bersebelahan berada pada kedalaman relatifnya cetek iaitu di bawah permukaan cerun.8 2. (Craig.

Secara amnya nilai faktor keselamatan adalah melebihi daripada 1. Pendekatan dalam menilai kestabilan cerun dalam mekanik gelinciran adalah mengenalpasti daya-daya yang bertindak ke atas cerun iaitu daya tujahan dan daya rintangan yang bertindak menghalang kegagalan cerun. Nisbah di antara daya tujahan dan daya rintangan disebut sebagai faktor keselamatan. Talib. Terdapat pelbagai kaedah untuk menganalisis kestabilan cerun iaitu kaedah keseimbangan momen. faktor geologi.9 2. (Suhaimi A. dan kaedah keseimbangan momen dan daya. kaedah keseimbangan daya. Kegagalan cerun akibat perbuatan manusia seperti korekan.3 Punca Kegagalan Cerun Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kegagalan cerun sama ada dari segi perbuatan manusia atau semulajadi. tambakan dan penambakan yang tidak terancang atau pemotongan. Jika dilihat daripada aspek semulajadi. perubahan dalam liputan tumbuhan di permukaan cerun. faktor geometri.1997) . maka cerun tersebut ditafsirkan sebagai cerun yang mempunyai keadaan kritikal. di antara faktor kegagalan cerun ialah faktor hujan dan perubahan air dalam tanah. perubahan gradien atau cerun sesebuah bukit atau tanah tinggi. Faktor keselamatan terhadap kekuatan sebanyak 1.5 adalah boleh diterima dan tidak boleh kurang daripada nilai tersebut. tindakan air dan pembebanan yang tinggi. Apabila faktor keselamatan didapati mempunyai nilai 1.0.

10 2. kestabilan cerun akan terganggu dan kegagalan cerun seperti runtuhan atau gelinciran akan berlaku. 2. Sekiranya terdapat gangguan pada satah garis keupayaan gelinciran. Pemotongan atau penambakan di sepanjang satah cerun pula akan menyebabkan keseimbangan tanah akan terganggu. Ini kerana air liang akan menyebabkan tanah berada dalam keadaan tepu dan menghasilkan daya keapungan yang akan merendahkan keupayaan ricih tanah. Aras pembentukan ini adalah aras yang dibentuk sama ada dengan memotong atau menambak tapak bagi tujuan pembinaan tersebut. Kehadiran air akan menyebabkan geseran pada tanah akan menurun dan kekuatan tanah akan . Peranan tumbuh-tumbuhan ini untuk menyerap air larian permukaan. air merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan cerun berlaku tidak kira sebagai air larian permukaan atau sebagai air liang. Jika penanaman semula rumput tidak dijalankan dengan segera di kawasan tersebut. kegagalan cerun akan berlaku kerana kawasan cerun tersebut tidak dilindungi dan lambat laun tanah akan terhakis. 1982 et al). tambakan. pemotongan dan penimbusan semula.1 Kegiatan Manusia Kegiatan pembangunan di kawasan yang bercerun akan melibatkan kerja tanah seperti korekan.3. Kerja tanah ini juga melibatkan kerja pemotongan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang lain.3. Selain daripada itu.2 Tindakan Air Tindakan air liang akan memberi perubahan kepada tekanan atau butiran di dalam struktur tanah atau batuan cerun (Gray dan Leiser. Kerja tanah yang dinyatakan adalah penyediaan aras pembentukan seperti yang dikehendaki dalam lukisan tapak.

Semenanjung Malaysia umpamanya. zon gred luluhawa ini perlu dikenalpasti bagi mengelakkan kegagalan berlaku seawal yang mungkin dalam pembinaan.02. . Ini berikutan sesetengah gred VI tidak sesuai untuk kerja-kerja pembinaan dan akan dibuang. 2. Selain daripada itu. Ini akan menyebabkan keadaan tanah bergetar.3 Faktor Geologi Pencecairan yang terjadi pada strata tanah turut dijadikan punca dalam kegagalan cerun. Kegagalan cerun akan berlaku pada kadar yang kecil sehingga runtuhan berlaku. Agen luluhawa juga memainkan peranan yang penting dalam kestabilan sesuatu cerun kerana ia merupakan agen yang mengubah sifat fizikal dan kimia batuan. terdapat 6 jenis gred luluhawa yang dipengaruhi sistem batuannya iaitu daripada Gred I hingga Gred VI seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.11 berkurang. sesar dan kekar. Pencecairan berlaku apabila sedimen tanah yang longgar menjadi terlalu tepu dengan air.3. Dalam kerja-kerja pemotongan cerun. mempengaruhi kestabilan cerun. resipan air akan mengganggu kemantapan cerun. seterusnya akan Struktur-struktur inilah yang akan mewujudkan struktur lipatan. Resipan air akan menyebabkan sesebuah cerun itu gagal kerana resipan akan menurunkan daya ikatan antara zarah tanah. mewujudkan aliran bawah tanah dan menyebabkan hakisan tanah pada dasar serta menurunkan kekuatan ricih tanah pada semua garis keupayaan gelinciran sebanyak yang mungkin.

02: Zon Luluhawa Tanah 2. Analisis dibuat berdasarkan kaedah keseimbangan had di mana faktor keselamatannya dapat ditafsirkan sebagai: FS = τf τ ≥1 . Sebenarnya. analisis dua dimensi memberikan keputusan yang konservatif untuk kegagalan di atas permukaan tiga dimensi.4 Analisis Kestabilan Cerun Tujuan utama analisis kestabilan cerun adalah menentukan faktor keselamatan cerun. Anggapan kegagalan pada titik berlaku di sepanjang permukaan kegagalan yang dianggap atau yang diketahui turut dilakukan.12 Rajah 2. Analisis cerun dipertimbangkan dalam dua dimensi dengan menganggap berlaku terikan satah.

cerun yang mempunyai tanah berjelekit tetapi tidak bersalir (φu=0) dan apabila kegagalan baji berlaku. Rajah 2. Dalam sebutan-sebutan tegasan berkesan.03 menunujukkan satah gelincir peralihan.4.1.13 Secara amnya. terdapat dua jenis analisis keseimbangan had iaitu kaedah mudah dan kaedah hirisan. Oleh itu cerun boleh dipertimbangkan sebagai mempunyai panjang yang tak terhingga. 2. Kaedah hirisan pula dikhaskan kepada keadaan cerun yang tidak mempunyai bentuk sekata. Aras air diambil sebagai selari dengan cerun pada ketinggian mz (0< m < 1) di atas satah kegagalan.4. keadaan tanah yang tidak seragam dan analisis tanah yang mengambil kira faktor resipan dalam tanah.1 Analisis Satah Gelincir Peralihan Permukaan kegagalan dianggap mungkin selari dengan permukaan cerun dan berada pada kedalaman yang kecil dipanjangkan dengan panjang cerun. Kaedah mudah digunakan khas untuk menganalisis satah gelincir peralihan. dengan kesankesan hujung yang diabaikan. Cerun adalah condong pada sudut β kepada ufuk dan kedalaman satah kegagalan adalah z. kekuatan ricih tanah di sepanjang satah kegagalan ialah: τ f = c'+ (σ − u ) tan φ ' dan faktor keselamatan ialah: FS = τf τ .1 Kaedah Mudah 2. cerun yang mempunyai tanah yang tidak berjelekit (c=0).

Sekiranya c’ lebih besar dari sifar. maka: FS = γ' γ tepu = tan φ ' tan β Apabila nilai c’ =0 faktor keselamatan tidak bergantung kepada kedalaman z. maka: FS = tan φ ' tan β Sekiranya c’ = 0 dan m =1 (iaitu aras air bertindih dengan permukaan cerun). z dan β . faktor keselamatan merupakan fungsi.03: Satah Gelincir Peralihan Ungkapan-ungkapan untuk σ. τ dan u ialah: σ = {(1 − m )γ + mγ tepu }zkos 2 β τ = {(1 − m )γ + mγ tepu }z sin β kosβ u = mzγ w kos 2 β Sekiranya c’=0 dan m=0 (iaitu tanah di antara permukaan dan satah kegagalan tidak tepu sepenuhnya).14 Rajah 2.

4. Bagi analisis tegasan jumlah.2 Cerun Terhad dengan Satah Kegagalan Linear Dengan membuat andaian tentang kegagalan yang bakal berlaku. jisim tanah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu tanah atas dan tanah bawah.15 mungkin melebihi φ’ jika c kurang dari nilai genting. Kawasan yang lemah akan terjadi pada permukaan dalam di antara lapisan yang kedua seperti ditunjukkan dalam Rajah 2. Jisim bagi tanah (ABC) ialah: W = 1 γLh 2 dengan γ = berat unit tanah L= D sin θ h = L sin( β − θ ) = D sin (β − θ ) sin β Rajah 2.04. parameter cu dan φu digunakan nilai u sebagai sifar.04: Cerun dengan Satah Kegagalan .1. 2.

akan didapati: Dengan memasukkan persamaan- cd = 1 ⎡ sin (β − θ ) sin (θ − φ d )⎤ γH ⎢ ⎥ 2 ⎣ sin βkosφ d ⎦ Sudut kritikal bagi θ boleh didapati dengan memasukkan persamaan cd dan mengganggap θ=0. cd ialah nilai jelekit diperbaharui FS c tan φ d = FS = tan φ . persamaan ini. Oleh itu: θ= β + φd 2 .16 Tekanan yang akan menyebabkan berlakunya gelinciran ialah: T = W sin θ Faktor keselamatan pula ialah: FS = Rs W sin θ Rs = cL + W cos θ tan φ Daya yang menyebabkan kegagalan itu ialah: t = W sin θ Manakala rintangan luncuran pula ialah: Rs = c d L + Wkosθ tan φ d Dengan : cd = c . tan φ pula merupakan nilai geseran diperbaharui FS φ R cL + Wkosφ tan φ = W sin φ W sin φ Keadaan kritikal akan berlaku jika T=R.

Kegagalan dianggap akan melalui tumit cerun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.05.17 cd = γH ⎡1 − kos(β − φ d )⎤ ⎢ ⎥ 4 ⎣ sin βkosφ d ⎦ Dengan menyelesaikan nilai H dan menggantikan cd dengan c dan tanφd dengan tanφ. akan memberikan: H cr = 4c ⎡ sin βkosφ ⎤ ⎥ γ ⎢ ⎣1 − kos(β − φ ) ⎦ Dengan: H = kedalaman selamat β = sudut bagi permukaan yang dipotong daripada paksi melintang Prinsip yang sama akan digunakan apabila cerun mempunyai dua lapisan di mana lapisan teratas dianggap akan mengelongsor di antara dua lapisan sepanjang permukaan. Rajah 2.05: Cerun dengan Satah Kegagalan Linear .

Bentuk permukaan kegagalan dianggap sebagai lengkuk bulat secara keratannya. bagi permukaan kegagalan dengan faktor keselamatan minimum adalah: Ns = cu FγH . Ketidakstabilan mungkin disebabkan oleh jumlah berat jisim tanah (W seunit panjang) di atas permukaan kegagalan. Momen untuk sebarang daya tambahan haruslah diambil kira untuk retak tegangan yang terhasil.4. Ns. iaitu untuk sebaik sahaja selepas pembinaan.3 Cerun untuk Tanah Berjelekit dan Homogen (Analisis φu = 0) Dalam sebutan jumlah tegasan.18 2. hanya keseimbangan momen sahaja yang dipertimbangkan. daripada ujian insitu. momen pada O: Menyamakan F= c u La r Wd Nilai cu mungkin diperolehi daripada ujian atau dalam setiap tanah yang lembut. Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. analisis ini meliputi kes untuk tanah liat yang tepu sepenuhnya di bawah keadaan-keadaan tak bersalir. Bagi cerun dengan ketinggian. H. Taylor telah menerbitkan pekali-pekali kestabilan bagi menganalisis cerun-cerun homogen dalam sebutan jumlah tegasan. kekuatan ricih yang harus digerakkan disepanjang kegagalan diungkap sebagai: τm = τf F = cu F Dengan F sebagai faktor keselamatan terhadap kekuatan ricih. Berdasarkan kepada prinsip kesamaan geometri.1. Untuk keseimbangan.07. pekali kestabilan. Dalam analisis ini. panjang lengkuk La adalah dipendekkan dan daya hidrostatik akan bertindak normal kepada retakan jika retakan dipenuhi air.

07: Analisis φu = 0 dengan Retak Tegangan .08.06: Analisis φu = 0 tanpa Retak Tegangan Rajah 2. D. nilai-nilai Ns boleh diperolehi dari Rajah 2.19 Bagi kes φu = 0. dengan DH ialah kedalaman sehingga ke stratum kukuh. Pekali Ns bergantung kepada sudut cerun β dan faktor keselamatan. Rajah 2.

08: Pekali-pekali Kestabilan Taylor untuk φu = 0 .20 Rajah 2.

menunjukkan adanya sokong menyokong di antara hirisan dan berlakunya tindakan daya-daya di antara hirisan-hirisan.4. seperti dalam Rajah 2.2 Kaedah Hirisan Dalam keadaan ini. . r. Dasar setiap hirisan dianggap sebagai garis lurus. b. Jisim tanah (ABCD) di atas permukaan kegagalan cubaan (AC) adalah dibahagikan dengan satah-satah tegak kepada sesiri hirisan yang lebarnya. permukaan kegagalan dianggap berbentuk lengkuk bulat dengan pusat O dan jejari. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih yang ada (τf) kepada kekuatan ricih (τm) yang harus digerakkan untuk menetapkan keadaan keseimbangan menghad. kecondongan dasar kepada ufuk ialah α dan ketinggian yang diukur pada garis tengah ialah h.21 2. Rajah 2.09. iaitu: FS = τ f m τ Faktor keselamatan adalah diambil sebagai sama untuk setiap hirisan.09: Kaedah Hirisan Bagi mana-mana hirisan.

dengan u sebagai tekanan air liang di tengah-tengah dasar dan l ialah panjang dasar. mengikut kesesuaian) Jumlah daya normal di atas dasar. Dengan mempertimbangkan momen pada O. Faktor keselamatan ini adalah permukaan kegagalan yang dipilih dan tidak semestinya merupakan faktor keselamatan yang minimum. Daya ricih di atas dasar. maka: ∑ Tr = ∑Wr sin α Sekarang. Masalah yang merupakan tidak tentu statik dan bagi mendapatkan penyelesaian. 4. 2. 3. Bagi mana-mana hirisan. lengan tuil W ialah r sin α.22 Daya-daya (seunit dimensi yang normal kepada keratan) yang bertindak ke atas hirisan adalah: Jumlah berat hirisan. 1. W = γbh (γ tepu. jumlah momen dari daya-daya ricih T di atas lengkuk kegagalan AC mesti sama dengan momen dari berat jisim tanah ABCD. anggapan dibuat terhadap daya-daya antara hirisan E dan X. 5. T = τ ml = τl f FS ∴ ∑τ FS f l = ∑ W sin α f ∴ FS = ∑τ l ∑ W sin α . Secara amnya daya ini mempunyai dua komponen iaitu daya normal berkesan N’ dua komponen iaitu daya normal berkesan N’(bersamaan dengan σ’l) dan daya air sempadan U (bersamaan dengan ul). N (bersamaan dengan σl). X1 dan X2. T = τml Jumlah daya-daya normal di sisi E1 dan E2 Daya-daya ricih di sisi . Sebarang daya luar mestilah dimasukkan ke dalam analisis.

Ini disebabkan oleh pengiraan yang berulang serta keperluan untuk memilih bilangan permukaan kegagalan cubaan yang cukup. penyelesaian Bishop Dipermudah.4. terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan.2. paduan daya-daya adalah sifar. 1993). Bagi lengkuk kegagalan yang diberi. 2. iaitu: N ' = Wkosα − ul Oleh itu faktor keselamatan di dalam sebuah tegasan berkesan diberi dengan: FS = c' La + tan φ ' ∑ (Wkosα − ul ) ∑ W sin α . bagi setiap hirisan. Dalam kaedah hirisan. kaedah Janbu dan kaedah Morgenstein-Price.23 Bagi analisis di dalam sebutan-sebutan tegasan berkesan. nilai F akan bergantung kepada cara bagaimana daya-daya N’ dianggarkan (Craig. Kaedah hirisan adalah sesuai untuk penyelesaian menggunakan komputer. namun hanya empat kaedah yang akan diterangkan secara teliti iaitu penyelesaian Fellenius. FS = ∑ (c'+σ ' tan φ ' )l ∑ W sin α c' L a + tan φ ' ∑ N ' atau FS = ∑ W sin α dengan La sebagai panjang lengkuk AC. Penyelesaian membabitkan penghuraian daya-daya di atas setiap hirisan normal kepada dasar.1 Penyelesaian Fellenius Dalam penyelesaian Fellenius.

kesilapan adalah dalam julat 5 % – 20 %. Jika φu = 0.2. daya-daya paduan pada sisi hirisan dianggap mengufuk. parameter-parameter cu dan φu adalah digunakan dan nilai u dalam persamaan di atas adalah sifar.4. 1993). nilai α boleh diukur atau dikira. daya ricih di atas dasar mana-mana hirisan ialah: T= 1 (c' l + N ' tan φ ' ) FS Dengan menghuraikan daya-daya dalam arah tegak: W = N ' kosα + ulkosα + c' l N' sin α + tan φ ' sin α FS FS . Jika dibandingkan dengan analisis-analisis yang lebih tepat. 2. Bagi analisis di dalam sebutan jumlah tegasan.2 Penyelesaian Bishop Dipermudah Dalam Penyelesaian Bishop Dipermudah. iaitu: X1 − X 2 = 0 Bagi keseimbangan. Sebagai pilihan. sesiri permukaan-permukaan kegagalan haruslah dipilih untuk mendapatkan faktor keselamatan minimum. Sekali lagi. faktor keselamatan diberi dengan: FS = c u La ∑ W sin α Oleh kerana N’ tidak wujud dalam persamaan ini. maka nilai F yang sebenar diperoleh (Craig.24 Komponen-komponen W kos α dan W sin α boleh ditentukan secara graf untuk setiap hirisan. Penyelesaian ini terkurang anggar nilai faktor keselamatan.

Untuk mana-mana hirisan: ru = u W b Oleh itu: FS = 1 ∑ W sin α ∑ {c' b + W (1 − r ) tan φ '} 1 + tan α tan φ ' u sekα F . di mana sesuai). ditakrifkan sebagai: ru = u γh (γ tepu.25 ⎛⎛ c' l ⎞⎞ ⎜ ⎜W − sin α − ulkosα ⎟ ⎟ FS ⎝ ⎠⎟ ∴N'= ⎜ ⎜ ⎛ tan φ ' sin α ⎞ ⎟ ⎜ ⎜ kosα + ⎟ ⎟ FS ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ Dengan menggantikan: 1 = bsekα Selepas pengaturan semula: FS = 1 ∑ W sin α ∑ {c' b + (W − ub) tan φ '} 1 + tan α tan φ ' FS sekα Tekanan air liang boleh dihubungkan dengan jumlah ‘tekanan tambak’ pada mana-mana titik secara nisbah tekanan liang tidak berdimensi.

5⎢⎜ ⎟ − 1.31⎢⎜ ⎟ − 1. Faktor fo bergantung kepada nisbah geometri d/L(Rajah 2. satu faktor pembetulan. Kaedah ini sesuai untuk membuat analisis bagi permukaan kegagalan dalam apa-apa jua bentuk. fo diperkenalkan untuk mewakili pengaruh daya antara hirisan ke atas faktor keselamatan. Kaedah Janbu banyak digunakan apabila bentuk permukaan kegagalan dapat dianggarkan dengan baik.3 Kaedah Janbu Kaedah Janbu merupakan satu kaedah hirisan yang telah diperkembangkan berdasarkan kaedah Bishop Dipermudah. Langkah analisis dengan kaedah Janbu agak serupa dengan kaedah Bishop Dipermudah. Selain daripada itu.4.11 atau dikira daripada persamaan: Bagi c>0 dan φ>0: 2 ⎡⎛ d ⎞ ⎛d ⎞ ⎤ f o = 1 + 0. terdapat dua perbezaan utama iaitu permukaan kegagalan tidak dicari dengan proses analisis untuk mendapatkan bulatan kritikal tetapi didapati daripada anggaran yang dilakukan.4⎜ ⎟ ⎥ ⎝ L⎠ ⎥ ⎢ ⎣⎝ L ⎠ ⎦ Bagi c=0: 2 ⎡⎛ d ⎞ ⎛d ⎞ ⎤ f o = 1 + 0. Nilai fo boleh didapati daripada carta pada Rajah 2. Walaubagaimanapun.26 2.10).2.4⎜ ⎟ ⎥ ⎝ L⎠ ⎦ ⎢⎝ L ⎠ ⎥ ⎣ Persamaan yang digunakan bagi analisis menggunakan Kaedah Janbu ialah: ⎡ ⎧ ⎡ 1 ⎤⎫ ⎪ ⎪ ⎤ ⎢ ∑ ⎨[cb + (W − ub ) tan φ ]x ⎢ ⎥⎬ ⎥ ⎢ ⎪ ⎣ kosαmα ⎦ ⎪ ⎩ ⎭ ⎥ FS = f o ⎢ + v⎥ ∑ W tan α ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ dengan : mα ( n ) = kosα n + tan φ sin α n FS s V= Tekanan air di dalam retak tegangan .

27 Rajah 2.10: Analisis Kestabilan dengan Kaedah Janbu Rajah 2.11: Faktor Pembetulan fo dengan Mengambilkira Daya antara Hirisan .

jisim tanah di atas permukaan kegagalan cubaan dibahagikan kepada sesiri hirisan-hirisan yang mempunyai lebar terhingga. Kaedah penyelesaian termasuklah memilih nilai-nilai λ dan F cubaan.4 Kaedah Morgestern dan Price Morgenstern dan Price telah menghasikan analisis am dengan kesemua keadaan-keadaan sempadan dan keseimbangan dipenuhi dengan permukaan kegagalan yang mungkin berbentuk bulat. Biasanya kedua-dua E dan M adalah sifar pada setiap hujung permukaan kegagalan. meletakkan daya E kepada sifar di awal permukaan kegagalan dan seterusnya mengkamirkan pada setiap hirisan.4. nilai-nilai E dan M yang terhasil pada hujung permukaan kegagalan secara amnya tidak sifar.2.12).12: Kaedah Morgenstern-Price . X dan y1. Rajah 2. bagi mendapatkan nilai-nilai E. Bagi mendapatkan penyelesaian. dengan permukaan kegagalan setiap hirisan dianggap lelurus. tidak bulat dan majmuk (Rajah 2.28 2. Keadaan-keadaan sempadan di setiap hujung permukaan kegagalan adalah dalam sebutan-sebutan daya E dan momen M yang diberi dengan kamiran dari ungkapan yang mengandungi kedua-dua E dan X.

ketebalan strata tanah yang tidak bercantum. Keadaan pertama dipenuhi jika garis tujah bagi daya-daya E. sudut geseran. Janbu Dipermudah. geometri permukaan tanah yang mengelongsor. Ini membolehkan pengguna boleh memilih kaedah yang bersesuaian dengan masalah. Parameter-parameter tanah seperti parameter bahan. . Spencer. analisis keseimbangan had dan elemen tekanan had. susunan grafik yang kompleks. tekanan air liang.5 Analisis dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W Perisian SLOPE/W merupakan produk perisian komputer analisis cerun yang menggunakan teori had keseimbangan untuk mengira faktor keselamatan pada cerun bumi dan juga cerun batuan. 2. Penggunaan had keseimbangan ini mampu digunakan bagi kawasan yang yang mempunyai pelbagai geometri cerun dan mempunyai strata tanah yang terdiri daripada tanah yang berlainan.29 Bagi mana-mana permukaan kegagalan yang dianggap. penambahan beban seragam dan faktor gempa bumi boleh digunakan dan digabungkan didalam analisis ini. yang diberi dengan nilainilai y1 yang dikira kesemuanya terletak di atas permukaan kegagalan. lapisan tanah yang tidak dimasuki air dan kering atau air yang masuk melalui retak tegangan serta pembolehubah tekanan air liang. Perisian SLOPE/W membenarkan penggunaan kaedah Fellenius. Bishop Dipermudah. ianya penting untuk meneliti penyelesaian bagi memastikan kesahihan keadaan tegasan yang dibayangkan dalam jisim tanah di atas permukaan itu. Morgenster-Price. ‘Corps of Engineers’. Seterusnya semakan dilakukan untuk memastikan bahawa kegagalan ricih dan keadaan tegangan tidak berlaku di dalam jisim. Retak tegangan ini boleh dimodelkan bagi mendapatkan garisan retak tegangan atau sudut condong permukaan gelinciran maksimum.

membina struktur penahan. Ini bermakna.1 Mengubahsuai Geometri Cerun Keadaan dan bentuk fizikal sesebuah cerun banyak mempengaruhi keselamatan cerun. punca kegagalan cerun perlu dikenalpasti terlebih dahulu supaya langkah penstabilan yang sesuai dapat dipraktikkan. 2. Kaedah mengubah bentuk cerun untuk mendapat satu faktor keselamatan yang tinggi ialah dengan menggunakan teknik potong dan tambak. darjah kecerunan boleh diubah dengan beberapa kaedah. Cara perlaksanaan kaedah potong dan tambak ini antaranya ialah mengurangkan ketinggian . pengiraan tekanan menggunakan analisis had tekanan unsur digunakan dalam pengiraan had keseimbangan untuk analisis kestabilan cerun yang paling kompleks. 2.30 Selain daripada itu. Bagi menambahkan kestabilan sesuatu cerun.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun Penstabilan cerun merupakan satu proses yang paling penting kerana dengan adanya kaedah-kaedah penstabilan cerun dapat mengelakkan cerun daripada mengalami kegagalan semula. kaedah komputer menggunakan analisis SLOPE/W boleh digunakan untuk menganalisis pelbagai masalah kestabilan cerun yang berlaku.6. Terdapat banyak kaedah penstabilan cerun yang dapat dilakukan bagi mengelakkan kegagalan cerun berlaku. Di antara kaedah-kaedah penstabilan tersebut ialah mengubahsuai geometri cerun. Sebelum kerja penstabilan dilakukan. menanam tanaman tutup bumi yang berkesan dan meningkatkan kekuatan ricih tanah. membina sistem saliran yang sesuai dan berkesan.

31 cerun. Oleh itu. mengurangkan darjah kecuraman cerun. batu atau kelikir. Selain daripada itu. kaedah ini pula kurang menggunakan ruang tambahan. Malah kaedah ini dapat menambahkan faktor keselamatan cerun yang berkesan. Kaedah mengurangkan ketinggian cerun hanya boleh dilaksanakan sekiranya tanah bahagian atas cerun tidak mempunyai apa-apa bangunan atau struktur dan boleh dikurangkan arasnya. Kaedah memindahkan tanah yang kurang stabil sesuai dilaksanakan bagi kuantiti tanah yang kecil. Tambakan ini bertindak sebagai . dalam mendapatkan darjah kecuraman yang kurang. Darjah kecerunan yang rendah adalah lebih stabil dan harus disesuaikan dengan keperluan pembinaan. Kaedah ini sememangnya sesuai untuk mengumpul air larian dan menyalirkannya keluar dengan membina sistem saliran pada bahagian rata cerun serta mampu mengawal hakisan di kawasan cerun. Walaubagaimanapun. Kaedah mengurangkan darjah kecuraman cerun pula sesuai untuk memperbaiki struktur berbentuk cetek yang gagal di mana pergerakan lapisan tanah berhampiran dengan permukaan tanah. kaedah ini hanya sesuai digunakan apabila keadaan tapak tidak mengenakan apa-apa had ke atas lebar keratan rentas cerun. Kaedah membina cerun bertingkat merupakan kaedah yang sesuai digunakan di kawasan cerun yang sesuai bagi cerun yang susah diratakan atau terdapat binaan penting di kawasan tersebut. Sekiranya tanah yang dipindah mempunyai kuantiti yang banyak. kaedah ini kurang sesuai kerana kos yang akan dikeluarkan adalah tinggi. Kaedah tambakan pula merupakan kaedah menambak yang boleh menggunakan bahan-bahan seperti tanah. sekiranya kaedah mengurangkan darjah kecuraman cerun merupakan kaedah yang memerlukan ruang yang besar. membina cerun bertingkat. lebar keratan rentas cerun perlu diperbesarkan dan ini bermakna ruang yang diambil oleh cerun adalah bertambah. memindahkan tanah yang kurang stabil dan tambakan pada bahagian tumit cerun.

2. Selain daripada itu. tembok penahan digunakan untuk menahan tebing korekan dan biasanya tembok penahan ini dibina dalam masa sementara sahaja seperti dalam tempoh pembinaan. . Ini dapat mengelakkan kawasan perumahan yang dibina di tempat tinggi tidak mengalami keruntuhan.2 Membina Struktur Penahan Kestabilan cerun dipengaruhi oleh sudut kegagalannya. tembok cerucuk keping.32 pengimbang yang dapat merintang gelinciran cerun dan mengawal hakisan pada bahagian tumit cerun. Setiap tanah mempunyai sudut kegagalannya yang tersendiri. tembok penahan boleh menyelesaikan masalah air bumi dengan menyediakan lubang leleh pada tembok penahan. Cerun baru akan terbentuk di bahagian tambakan yang telah siap dibina. Oleh itu tembok penahan diperlukan untuk menyokong sudut kegagalan yang kecil ini. Tembok penahan merupakan struktur yang dibina untuk menahan tanah yang bercerun yang menyebabkan tanah berada dalam keadaan yang tidak stabil. tembok penegang. tembok gabion.tembok penahan julur. Terdapat pelbagai jenis tembok penahan seperti tembok penahan graviti. Sementara itu. Tanah yang keras dan padat biasanya mempunyai sudut kegagalan yang besar manakala tanah yang lembut mempunyai sudut kegagalan yang sangat kecil.6. Dalam kerja tanah. tembok penahan digunakan menyediakan aras pembentukan lereng bukit bagi mengelakkan tanah di sebelah atas runtuh. tembok penahan digunakan dalam kerja tanah dan kawasan perumahan. cerucuk tergerek berterusan dan tembok tanah bertetulang. Dalam pembinaan di kawasan cerun. tembok penahan krib. di kawasan perumahan.

33 2. Akar juga secara mekanikalnya bertindak kepada daya ricih tanah melalui daya tegangan akarnya. Sistem saliran di pemukaan tanah pula diperlukan di kawasan potongan dan tambakan supaya bentuk cerun yang dipotong terlindung daripada hakisan. Cara ini sesuai digunakan apabila terdapat air bumi yang menyebabkan gelinciran berlaku.3 Membina Sistem Saliran yang Sesuai dan Berkesan Dalam kerja penstabilan. Walaubagaimanapun cara ini terhad pada aliran pada kedalaman 10 meter sahaja.6. 2.4 Menanam tanaman tutup bumi Coppins dan Richards (1990) telah meletakkan tumbuhan sebagai faktor penting yang menyumbang kepada kestabilan cerun. di antara perkara penting ialah pembinaan sistem saliran di cerun. Ini kerana tumbuhan mempengaruhi kekuatan zarah tanah melalui tindakan akar yang menjadi tambatan semulajadi tanah.6. Sistem ini boleh dibina dengan memesongkan arah aliran air dengan membina sistem aliran yang dalam. Sistem saliran di bawah permukaan tanah bertujuan untuk mengurangkan sisipan air dan mengawal paras air bumi. Selain daripada itu. Pembinaan ini memerlukan analisis dan rekabentuk minima. Sistem saliran ini terbahagi kepada dua jenis iaitu sistem saliran di bawah permukaan tanah dan di permukaan tanah. . Sistem saliran ini boleh digabungkan dengan tanaman tutup bumi atau menutup permukaan cerun dengan konkrit supaya air larian tidak meresap ke dalam tanah. terdapat satu lagi cara untuk membina sistem saliran iaitu menebuk saliran secara condong di kawasan cerun.

Bahan-bahan tersebut akan disuntik ke dalam tanah pada zon . Tujuan tanaman tutup bumi ini diadakan untuk mengawal hakisan tanah yang oleh mempengaruhi kestabilan cerun.5 Meningkatkan kekuatan ricih tanah Selain daripada kaedah-kaedah yang telah dinyatakan di atas. Dalam rawatan secara kimia. Kaedah meningkatkan kekuatan ricih tanah ini termasuklah rawatan secara kimia. rawatan termal dan elektroosmosis. abu dan kalsium klorida. Contoh tanaman tutup bumi ialah seperti rumput dan pokok-pokok yang mempunyai akar yang kuat. kapur. 2. kaedah meningkatkan kekuatan ricih tanah merupakan antara kaedah yang digunakan bagi mengelakkan hakisan dan kegagalan cerun berlaku. bahan yang digunakan ialah simen portland.6. keretakan.34 Tanaman tutup bumi merupakan tanaman yang ditanam di sepanjang kawasan cerun.

Carta aliran yang menunjukkan kerja-kerja yang dilakukan sepanjang kajian dijalankan ditunjukkan pada Rajah 3. . Penyiasatan tapak bagi mendapatkan parameter tanah pula akan dijalankan oleh Geolab (M) Sdn. kerja-kerja yang akan dijalankan ialah kajian tapak. Selepas data-data ini lengkap. pengukuran di tapak. Dalam kajian tapak di Kolej Perdana. ukur aras bagi mendapatkan geometri cerun akan dijalankan. analisis kestabilan cerun menggunakan perisian SLOPE/W. pengumpulan data. Analisis-analisis bagi setiap kes ini dibandingkan.BAB 3 METODOLOGI 3. perbandingan bagi setiap analisis dan kesimpulan akan dibuat. cerun bertingkat dan cerun yang telah distabilkan dengan tembok gabion. Universiti Teknologi Malaysia.01. analisis cerun akan dijalankan pada cerun asal.1 Pengenalan Dalam menjalankan analisis bagi menguji keberkesanan kaedah pembaikan cerun kerja pembaikan tembok gabion dan cerun bertingkat di Kolej Perdana. cerun asal dan bertingkat serta cerun asal. Bhd.

36 Mula Kajian Tapak di Kolej Perdana Dijalankan . Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Perbandingan Hasil Analisis Bagi Setiap Kes Kesimpulan Rajah 3.01: Carta Aliran Sepanjang Kajian Dijalankan .ukur aras bagi mendapatkan geometri cerun .nilai-nilai bagi parameter tanah Pengumpulan Data Daripada Maklumat Kajian Terdahulu Diambil. Analisis Kestabilan Cerun Menggunakan Perisian SLOPE/W Kes 1:Analisis Kestabilan Cerun Pada Cerun Asal Kes 2: Analisis Kestabilan Cerun Terhadap Cerun Asal dan Cerun Bertingkat Kes 3:Analisis Kestabilan Cerun Terhadap Cerun Asal.

Gambar turut diambil sebagai langkah mengenalpasti keadaan cerun secara rambang. Dalam penelitian yang dijalankan. Namun. Ini mungkin menjadi satu faktor beban. Sistem penyaliran turut dibina bagi memastikan air yang berada di dalam tanah dapat dialirkan dengan sempurna. Keadaan ini menyebabkan cerun itu kelihatan merbahaya terhadap penduduk di kawasan Kolej Perdana. Jenis kegagalan juga perlu diketahui bagi mendapatkan idea awal tentang jenis tanah di tapak dan stratum tanah atau batu yang mungkin wujud serta geologi tapak secara keseluruhannya. cerun berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami runtuhan tetapi masih ada pergerakan tanah yang berlaku.2 Kajian Tapak Bagi menyelesaikan kerja analisis. cerun didapati terlalu tinggi dengan darjah kecerunan yang agak curam. Kajian tapak ini dijalankan dengan melihat keadaan sekeliling tapak seperti memerhati keadaan geometri bagi cerun yang hendak dianalisis.37 3. Dalam lawatan tapak yang dilakukan. Selain daripada agak merbahaya. setelah diselidiki. Jenis kegagalan ini perlu diketahui bagi mengandaikan kegagalan yang mungkin bakal berlaku pada cerun bersebelahan di mana cerun masih belum dibaikpulih. didapati jarak cerun dengan bangunan adalah terlalu hampir iaitu 3 meter. Sekiranya hendak mengira faktor beban yang berada di atas kawasan tinggi tersebut. kajian tetap akan dijalankan. perkara pertama yang akan dijalankan ialah kajian tapak. Selain daripada faktor beban. didapati kawasan ini mempunyai jenis tanah yang kering. dikhuatiri struktur ini sememangnya telah mempengaruhi kegagalan pada cerun. didapati terdapat pencawang yang berada di atasnya. . namun jarak di antara cerun dengan pencawang tersebut menjangkau sehingga 100 meter dan ini memungkinkan faktor beban daripada struktur tersebut mungkin tidak mempengaruhi kegagalan tersebut.

Ukuran telah dijalankan di tiga kawasan cerun yang sama iaitu kawasan A yang mempunyai cerun bertingkat. Alat-alat yang digunakan semasa menjalankan pengukuran di tapak ialah teodolit. Universiti Teknologi Malaysia. Jenis tekimetri yang telah digunakan ialah tekimetri stadia secara setaf pugak. pancang kaki tiga. setaf. . pengukuran di tapak telah dijalankan.38 Selepas melihat keadaan sekeliling tapak. ukur aras dijalankan bagi mendapatkan aras ketinggian cerun. Bacaan diambil dengan membaca pada stadi atas. Oleh itu. darjah kecerunan dan profil aras. 3. kawasan B pula mempunyai cerun bertingkat dan tembok gabion manakala kawasan C ialah cerun bertingkat. darjah kecerunan. darjah cerun dapat ditentukan. Ukur tekimetri ini dilakukan dengan membaca sudut pugak pada teodolit. bubble dan pita ukur. ukur aras kaedah tekimetri telah digunakan bagi mendapatkan profil kawasan cerun Kolej Perdana. Kelebihan ukur tekimetri ini ialah dapat menghitung keadaan kawasan manakala panjang cerun. menghasilkan pelan dan mendapatkan kontur bagi sesuatu kawasan. Kaedah tekimetri ini dijalankan bagi mendapatkan jarak dan ketinggian pada sesuatu kawasan.3 Pengukuran di Tapak Bagi mendapatkan aras ketinggian cerun.02. profil aras serta jumlah sebenar ceru bertingkat yang telah dibina. stadia tengah dan stadia bawah. Cerapan dilakukan pada setiap titik yang mempunyai jarak 1 meter di antara setiap titik yang dicerap. Melalui alat-alat ini bacaan stadia didapati melalui bacaan teodolit melalui bantuan aras. Kawasan ini boleh dilihat pada Rajah 3.

cerun bertingkat. pembinaan sistem saliran yang baik dan berkesan serta . c. pengumpulan data akan dibuat. Kebiasaannya tanah yang terdapat di tapak perlu dibawa ke makmal dan diuji setiap sampel tanah itu. ketumpatan gembur. Pengumpulan data dijalankan bagi mendapatkan nilai-nilai penting yang akan digunakan dalam analisis kelak.02: Kawasan A. γb dan ketumpatan tepu. φ. Namun begitu. Di antara nilai-nilai penting tersebut ialah nilai-nilai pada parameter tanah seperti kejelekitan.4 Pengumpulan Data Tanah Selepas kajian tapak dijalankan. γsat serta nilai sudut geseran.39 Rajah 3. B dan C 3. oleh kerana pembaikan cerun seperti pembinaan tembok gabion.

keadaan kebarangkalian cerun tersebut akan runtuh akan dapat diperolehi. maka nillai c yang akan digunakan ialah sifar. . pengagihan saiz partikel. Perisian SLOPE/W akan digunakan bagi menganalisis cerun asal. Selain daripada itu. Bagi mendapatkan nilai-nilai penting yang akan digunakan dalam analisis. Analisis ini dapat menunjukkan faktor keselamatan bagi cerun tersebut jika sebarang kaedah penstabilan tidak dijalankan. Daripada analisis ini. analisis ini dapat memberikan perbezaan dari segi faktor keselamatan dan keberkesanan penyelesaian kestabilan cerun bagi setiap kes yang dijalankan. had Atternberg dan graviti tentu. telah menjalankan ujian-ujian tertentu iaitu ujian kandungan lembapan. 3. Bagi kes 1. Oleh kerana ujian mendapati tiada kehadiran jelekit di dalam tanah. Analisis ini merupakan perkara yang amat penting kerana ia dapat memberikan faktor keselamatan kepada setiap keadaan yang dianalisis.5 Analisis Kestabilan Cerun Analisis kestabilan cerun akan dilakukan dengan menggunakan perisian SLOPE/W.40 penanaman tanaman tutup bumi telah dijalankan. analisis pada cerun yang tidak menggunakan kaedah penstabilan cerun yang berat seperti pembinaan tembok gabion akan dijalankan. maka data diambil daripada ujian-ujian yang telah dijalankan sebelum ini. Bhd. keberkesanan kaedah penstabilan yang dijalankan dapat dikenalpasti. Tujuan analisis ini dijalankan bagi menguji keberkesanan kaedah penstabilan cerun yang telah dijalankan. cerun asal bersama tembok gabion dan cerun asal bersama tembok gabion dan cerun bertingkat. Apabila analisis telah dijalankan. iaitu analisis cerun asal. Geolab (M) Sdn.

. Perkara ini merupakan perkara penting kerana pembinaan tembok gabion sahaja mungkin tidak mencukupi berikutan keadaan cerun yang mempunyai cerun yang curam serta agak tinggi. Perbezaan nilai-nilai faktor keselamatan inilah nanti yang akan menunjukkan keberkesanan pembinaan kaedah keberkesanan tembok gabion dan cerun bertingkat bagi kajian kes di Kolej Perdana. Daripada analisis ini keberkesanan tembok gabion dapat ditunjukkan berdasarkan keadaan tanah tersebut dan kekuatan tembok tersebut dalam menahan tanah yang berada di belakangnya. kes 3 iaitu analisis cerun asal bersama tembok gabion dan cerun bertingkat pula akan dianalisis. Selain daripada kes 1 dan kes 2.41 Kes 2 pula iaitu analisis cerun asal bersama cerun bertingkat akan dijalankan. Dalam kes ini cerun bertingkat yang dianalisis turut mengambil kira faktor tembok gabion yang dibina bersamanya di tumit cerun.

Universiti Teknologi Malaysia pada 21 Julai 2003. Kerja penstabilan cerun seperti cerun bertingkat.BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PERBINCANGAN 4.03 menunjukkan kawasan-kawasan yang akan dianalisis. analisis cerun bertingkat dan analisis gabungan di antra cerun bertingkat dan tembok gabion. namun analisis perlu dijalankan bagi membuktikan keberkesanan kaedah penstabilan cerun tersebut. Kawasan B pula melibatkan analisis cerun asal. kawasan B dan kawasan C. Rajah 4. tembok gabion. . Kawasan A dan kawasan C ialah kawasan yang melibatkan analisis cerun asal dan analisis cerun bertingkat.01. Analisis akan dijalankan di tiga kawasan berasingan iaitu kawasan A.1 Kajian Kes Kajian kes ini adalah berpandukan kepada kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kolej Perdana. Rajah 4. penanaman tutup bumi dan sistem saliran telah dijalankan oleh pihak UTM pada 28 Julai 2003 dan berakhir pada 25 Ogos 2003. Walaupun kaedah penstabilan cerun seperti cerun bertingkat dan pembinaan tembok gabion telah dijalankan.02 dan Rajah 4.

43 Rajah 4.02: Kawasan B .01: Kawasan A Rajah 4.

Memandangkan tekimetri adalah cara tidak langsung mengukur jarak.03: Kawasan C 4. tekimetri digunakan bagi menentukan kerja-kerja cerapan butiran bagi menghasilkan pelan kontur dan penentuan darjah kecerunan cerun di kawasan kajian. Sebanyak tiga plotan telah dicerap bagi mendapatkan darjah kecerunan yang berbeza-beza. maka pengukuran boleh dilakukan dengan cepat berbanding dengan pengukuran terus yang menggunakan pita ukur. Oleh yang demikian. .44 Rajah 4.2 Data Kerja Ukur Kaedah tekimetri telah digunakan bagi mengenalpasti darjah kecerunan cerun di kawasan kajian.

431) kos 2 (-0.527496 .34964) = 12.431) sin 2(-0.45 Plotan tiga kawasan ini dapat membantu dalam melihat keberkesanan kestabilan yang dibina pada cerun tersebut iaitu dengan kaedah cerun bertingkat dan tembok gabion pada kawasan kajian ini.0 m Tinggi alat = 1.34964) = -4.521 m Contoh kiraan: Pada titik pertama H = 100 (2.4735) .26886 V = ½ 100 (2.570 – 2.570 – 2.1 Kawasan A H = 100 skos 2θ s = Bacaan stadia atas – Bacaan stadia bawah 1 V = 100 s sin 2θ 2 H x = h y + hi ± V hy = aras laras anggapan hi = tinggi alat V =jarak pugak-bacaan stadia tengah Aras laras anggapan = 10. Perbezaan pada kawasan cerun biasa dan kawasan B yang dibina dengan gabion dapat digambarkan dengan jelas. Penggunaan Autocad telah digunakan bagi mendapatkan gambaran pada kawasan plotan. Plotan yang ditunjukkan dapat mewakili gambaran sebenar pada kawasan kajian.4735 Hx = 10 + 1.521 ± (-4.2. 4.52 = 4.2.

5549 9.865 3.7603 8.6889 Sudut Pugak(°) 20.290 1.4056 37.9128 3.680 1.8902 Pugak (V) 4.790 3.242 Stadia Tengah 2.6500 158.8621 8.3498 0.8841 -2.4720 -0.2219 -0.045 2.7611 -121.7611 301.7333 62.5842 -0.7000 197.2676 6.7173 4.011 21.201 0.550 3.2833 -52.450 1.6563 3.5830 30.4000 33.1779 5.5913 -3.8987 -4.1944 -8.0274 2.315 1.2833 219.01: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan A Aras Laras X Hx 13.1961 0.3964 11.110 2.221 0.5742 11.2653 -0.4841 -0.520 3.086 0.4000 -18.4760 10.5440 11.1084 10.1482 -0.441 1.6889 164.5338 7.670 2.395 2.8976 3.6000 146.7278 55.8778 -20.4611 -12.570 3.4493 0.3883 12.115 2.4728 9.711 -14.8667 -14.9730 0.2833 232.9489 3.8222 35.0695 -0.7500 228.737 1.6947 11.367 1.7500 -48.2833 -39.0000 -11.415 1.3830 51.9121 6.0950 0.3217 10.1623 3.185 2.1133 0.3446 -3.0333 -24.145 2.650 3.460 2.3763 0.4889 2.2220 1.2651 -0.5944 142.0614 5.7000 -17.2667 117.415 1.9778 -15.6330 10.250 1.7278 -27.630 2.6211 5.203 Mendatar (H) 12.2889 146.750 1.530 2.9589 -1.1778 145.9569 7.2526 2.230 0.755 3.2206 5.3663 -0.0378 -0.0501 Atas 2.8000 142.4124 2.245 0.895 0.1949 Sudut Bering .5597 6.4889 -6.4821 10.9281 -5.084 0.088 1.0000 191.4000 198.439 5.215 0.3494 0.7358 10.55 5.260 1.2222 -0.7278 -27.2424 328.620 1.600 2.8667 194.215 1.181 0.8459 19.1788 6.2722 124.1824 -6.701 1.6170 128.825 3.3496 0.730 1.770 1.1436 11.1640 -0.8667 Radian 0.2424 -148.235 1.022 20.3439 -1.Jadual 4.033 20.360 1.4170 149.730 1.957 0.442 -3.431 3.2000 37.203 Bawah 2.6217 3.370 1.2832 0.981 -9.0950 -0.4750 2.011 0.470 1.8037 -1.080 2.680 1.7111 33.464 1.3764 0.558 21.39 -12.4344 -0.5205 8.2525 -0.3500 21.2328 12.5129 15.

30401 V = ½ 100 (1.48) kos 2 (-0.0 m Tinggi alat = 1.6.2 Kawasan B Aras laras anggapan = 10.1.47 Rajah 4.2.34 ± (-6.969811 .48) sin 2(-0.83019) .83019 Hx = 10 + 1.68 –1.04: Plotan Kawasan A 4.54 = 2.68 – 1.34 m Pada titik pertama H = 100 (1.37594) = 17.37594) = .

81 4.7115 7.6998 5.98 4.050 29.2072 12.61 4.8323 13.06 3.099 0.8150 -6.780 -26.9997 15.9684 4.54 3.9319 2.4415 14.6801 0.680 24.3830 51.2722 124.8 4.02: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan B Sudut Pugak Radian Atas Bacaan Stadia Tengah Bawah Jarak Mendatar(H) Pugak(V) Aras Laras X (hx) Sudut Bering -21.6717 10.6376 7.98 4.02 3.68 4.540 -26.8743 19.376 -0.4000 33.0719 15.77 4.9439 5.6072 4.510 15.2889 146.97 3.780 -5.54 2.3039 12.4145 18.7526 11.3417 17.340 -26.8 4.Jadual 4.89 4.250 9.6500 158.68 2.5632 17.3040 9.87 4.66 4.460 -0.73 4.4100 12.1778 14.8222 165.5900 167.004 0.6202 -1.16 2.53 4.48 2.8302 -4.5398 4.55 4.7699 6.9698 3.6000 146.7278 55.57 4.67 4.055 -0.6 3.18 3.4 1.800 25.25 3.7716 -3.2 1.6400 164.518 0.2667 117.82 4.3500 21.5944 142.542 1.6711 9.467 -0.670 31.66 3.0611 2.66 3.4170 149.1729 7.433 0.437 0.700 0.6122 12.4056 37.7333 62.65 4.166 0.13 17.1729 16.6170 128.6202 -3.7111 33.4426 19.467 -0.06 4.74 3.274 0.5830 30.3609 16.8000 142.3600 .2000 37.

4.3255) = 17.05988) .630116 .50) kos 2 (-0.34 m Pada titik pertama H = 100 (4.70 – 4.3 Kawasan C Aras laras anggapan = 10.0 m Tinggi alat = 1.49 Rajah 4.34 ± (-6.05988 Hx = 10 + 1.50) sin 2(-0.3255) = -6.2.70 – 4.65 = 0.05: Plotan Kawasan B 4.95473 V = ½ 100 (4.

202 0.3433 18.055 -0.7394 7.01223 5.160 1.4000 33.29940 14.6400 164.85 4.98 4.63 4.4056 37.8978 -1.7333 62.2331 21.4945 17.57 4.050 29.4638 29.650 -17.025 0.24 4.6770 0.5830 30.4050 0.28 3.55 4.322 0.76566 5.50 4.306 -0.1778 14.01330 24.43695 15.8290 32.34 4.6000 146.97 4.5944 142.335 0.0599 -5.4100 12.143 -0.2667 117.70 4.70834 14.3600 .800 25.93 3.38 3.1855 20.70 4.9462 15.1840 9.55 4.37 4.6012 22.98448 24.530 -8.433 0.420 11.5900 167.2722 124.6500 158.73408 19.326 -0.3500 21.43 4.142 0.95 4.2000 37.49 4.3043 28.30499 7.73 3.74615 22.03: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan C Sudut Pugak Radian Atas Bacaan Stadia Tengah Bawah Jarak Mendatar(H) Pugak(V) Aras Laras X (hx) Sudut Bering -18.55 4.9547 18.2889 146.30 17.54 4.58 4.4170 149.0180 32.8000 142.65 4.542 4.8222 165.590 18.36 4.170 -8.7111 33.55547 11.4955 3.67 4.83 3.69 3.670 31.7985 19.1983 7.9877 18.170 24.65 4.63012 0.7443 -2.3830 51.518 0.3555 -6.437 0.88 3.430 19.71 4.78 3.Jadual 4.18 3.83 4.7278 55.7541 12.6170 128.71 4.

Berpandukan kepada data-data ini.3 Data-data Tanah Bagi kajian kes ini. tanah terdiri daripada tiga lapisan iaitu tanah baki pada kerikil. mengambil sampel bagi tujuan pengelasan tanah dan digunakan di dalam ujian makmal serta mengenalpasti keadaan air bumi. Dalam penyiasatan tapak. dua lubang jara (BH1 dan BH2) telah dibuat di kawasan cerun. Kerja-kerja penyiasatan tapak yang telah dijalankan ialah menentukan urutan ketebalan dan keluasan sisi sesuatu lapisan tanah. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya dan kerikil terluluhawa secara sederhana sehingga tinggi.06: Plotan Kawasan C 4. . kebanyakan data-data telah dijalankan oleh Geolab(M) Sdn. Bhd. pengelasan tanah berdasarkan saiz zarah serta penentuan graviti tentu zarah bagi tanah. Manakala ujian makmal yang telah dijalankan ialah penentuan Had Atternberg. kandungan lembapan dalam tanah.51 Rajah 4. Strata tanah ini boleh dilihat pada Lampiran B3. Data-data lubang jara ini disenaraikan di Lampiran B1 dan Lampiran B2. Mereka telah menjalankan kerja-kerja penyiasatan tapak dan ujikaji makmal.

kaedah tersebut digunakan. Namun begitu.90 %. sebelum graf daripada kaedah. Tanah baki pada kerikil turut dikenali sebagai tanah laterit (Geolab (M) Sdn.92 x 4. oleh kerana didapati tiada kejelekitan yang terdapat pada alat nilai kejelekitan.92 kN/m3 σ ο ' = γ b xKedalaman σ ο ' = 19. Lubang Jara 1 (BH1) N purata = N purata 15 + 10 + 18 + 9 + 12 + 13 + 15 + 15 + 13 + 14 + 18 + 18 + 21 13 = 14. 2001). Bhd. Semasa pengambilan sampel tanah tidak terganggu.50 % daripada komponen ‘felsic’. nilai purata bagi N perlu dikira terlebih dahulu.7 N purata = 14hentaman Kedalaman γb = 4. kaedah De Mello dan Kaedah Hanaka & Uchida digunakan (Raharjo. Pengelasannya terdiri daripada tanah baki pada kerikil.83 σ ο ' = 96. Analisis kestabilan cerun bagi ketiga-tiga kes akan melibatkan kawasan-kawasan pada tanah baki pada kerikil. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya dan kerikil terluluhawa secara sederhana sehingga tinggi. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya sahaja.21kN / m3 .83 m = 19.52 Kerikil atau granite merupakan batu igneus yang mengandungi 10 % . c=0 akan digunakan. Graf-graf bagi kaedah De Mello dan Kaedah Hanaka & Uchida boleh dilihat pada Lampiran C.). Bagi penentuan nilai φ. Nisbah alkali feldspar yang terkandung di dalamnya ialah 65 % .

53 N = C N xN purata N = 0.79kN / m3 .77 x log N = 0.7 N purata = 12hentaman Kedalaman γb = 4.55 N = 14hentaman Daripada graf. Kaedah De Mello.63 σ ο ' = 75.37 x 4.37 kN/m3 σ ο ' = γ b xKedalaman σ ο ' = 16.77 x log 1915 xN purata σ0' 1915 x14 96.63 m = 16. φ =34° Kaedah Hanaka & Uchida.21 N = 10hentaman N = 14 x N = 14 x 100 σ0' 100 96.21 N = 14. φ = 35° Lubang Jara 2 (BH2) N purata = N purata 10 + 5 + 8 + 10 + 9 + 11 + 12 + 15 + 17 + 19 + 20 + 11 + 15 13 = 12.

didapati terdapat aras air bumi selepas kedalaman 4. di atas aras air bumi. Gs dan kandungan lembapan. Oleh itu. γsat perlu dicari berdasarkan daripada data-data makmal. keluasan pada tapak akan diambil kira di bawah 10 meter dari tumit cerun dan 5 meter lebar dari cerun atas iaitu jarak di antara tumit cerun dengan sistem saliran.79 N = 13hentaman N = 12 x N = 12 x 100 σ0' 100 75. c dan sudut geseran dalam.83m dari aras bumi pada BH1 manakala 4. Kaedah De Mello. φ =34° Kaedah Hanaka & Uchida. nilai φ yang akan digunakan dalam semua analisis ini ialah 35°. nilai bagi berat unit gembur. φ = 36° Oleh itu. nilai γb akan digunakan manakala nilai γtepu akan digunakan selepas melepasi aras air bumi.63m dari aras air bumi pada BH2.77 x log 1915 xN purata σ0' 1915 x12 75. Oleh kerana analisis kestabilan cerun menggunakan perisian SLOPE/W akan digunakan.77 x log N = 0. Data-data bagi nilai graviti tentu zarah. Selepas merujuk kepada data-data pada lubang jara.83 N = 16hentaman Daripada graf. φ.79 N = 15. Selain daripada nilai kejelekitan. Oleh kerana kegagalan masih .54 N = C N xN purata N = 0.ω boleh dirujuk pada Lampiran D dan Lampiran E. γb dan berat unit tepu.

508 ⎠ = 16. nilai pada BH2 akan digunakan.378 .60 = 1. Anggapan pengurangan 10% kandungan lembapan. formula-formula yang akan digunakan ialah: Sre = ωGs γ sat = ⎜ γw Oleh itu: ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ e ⎠ = 9.07kN / m 3 Bagi mendapatkan berat unit gembur.60 = 1. γb.81kN / m 3 ω = 0.508 ⎞ ⎟9. maka: ω = 0. anggapan kandungan lembapan dikurangkan sebanyak 10 %. ω akan dijalankan bagi mendapatkan nilai berat unit gembur.53x 2.60 e = ωG s = 0.53x 2.508 γ sat = ⎜ γ sat = ⎜ γ sat ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ 1+ e ⎠ ⎛ 2. Nilai berat unit gembur akan digunakan di atas paras air bumi manakala berat unit tepu akan digunakan di bawah paras air bumi.81 ⎝ 1 + 1. Sr=1.58 G s = 2.48 + 1. Dengan menganggap darjah ketepuan.60 e = ωG s = 0.53 G s = 2.55 berlaku di tumit cerun.

Milititsky J dan Woods R..60 + 1. Saiz batuan dalam gabion ialah 200mm dan didapati bentuk-bentuk batu adalah tidak sekata. φ ( °) Berat Unit Gembur.378 ⎞ ⎟9.37kN / m 3 Bagi tembok gabion. Ini adalah penting supaya ikatan batu-batu dalam gabion ini kukuh dan kuat.04: Data-data Yang Digunakan Dalam Analisis SLOPE/W Profil Kejelekitan.53 ⎝ 100 ⎠ ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ 1+ e ⎠ γ sat = γ b = ⎜ γ sat = γ b = ⎜ γ sat ⎛ 2. R.378 ⎠ = γ b = 16.58 ⎟ = 0.75 16. Jadual 4.56 ω =⎜ ⎛ 90 ⎞ x0.81 ⎝ 1 + 1. γsat (kN/m3) 16. data-data yang akan digunakan di dalam analisis SLOPE/W boleh dilihat dalam Jadual 4. didapati jenis batuan yang digunakan ialah batu kerikil berkapur yang mempunyai berat unit. γ gabion = 1750kg / m3 φgabion = 25 x φgabion φgabion − 10° 1000 1750 = 25 x − 10° 1000 = 33. γb (kN/m3) LapisanTanah 1 Lapisan Tanah 2 Gabion 0 0 0 35 35 33. (Clayton C. Oleh itu.37 17. I.07 - .50 Berat Unit Tepu. (1993)). c Geseran dalam.75° γ gabion Oleh itu. γb di antara 1500 – 1750 kg/m3. I.03. saiz bagi satu tembok gabion ialah 1mx1m dan dibina setinggi 3 tingkat.

11 pula menunjukkan kawasan analisis cerun di kawasan B manakala Rajah 4.07-4. .13 menunjukkan analisis kawasan C. analisis cerun bertingkat dan analisis cerun bertingkat bersama tembok gabion. Oleh itu.09-4. analisis bagi kawasan ini dibahagi kepada tiga peringkat analisis iaitu analisis cerun asal.08 menunjukkan analisis kawasan A. Rajah 4.4 Analisis Kestabilan Kawasan B merupakan satu-satunya kawasan yang telah dijalankan kaedah pembaikan iaitu kaedah tembok gabion. Rajah 4.12-4.57 4.

9 58 0.930 15 15 10 10 5 5 0 0 5 10 15 20 25 30 0 0 5 10 15 20 25 30 D is ta nc e (m) D is ta nc e (m) (a) (b) 0.9 30 35 35 30 30 25 25 FS= 0.07: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan A .930 E l e v a t i o n ( m ) 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 D is ta nc e (m) (c) Rajah 4.9 30 35 30 25 FS= 0.958 E le v a t i o n ( m ) E le v a t i o n ( m ) 20 20 FS= 0.0. (a)Kaedah Bishop Dipermudah ( b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .

35 1.9 62 30 (b) 25 FS= 0. (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .962 15 10 10 5 5 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 D ista n ce ( m ) D ista n ce ( m ) (a) 35 0.962 E le v a t i o n ( m ) 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 D ista n ce ( m ) (c) Rajah 4.0 17 35 0.9 62 30 30 25 25 E le v a t io n (m ) E le v a t io n (m ) 20 20 FS= 1.08: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan A .017 15 FS= 0.

(a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius c)Kaedah Janbu .0 .09: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan B .7 5 5 4 5 4 5 4 0 4 0 3 5 3 5 3 0 FS= 0.855 E le v a tio n ( m ) FS= 0.755 3 0 2 5 E le v a tio n ( m ) 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i stanc e(m) (a) (b) 0 .7 6 6 4 5 4 0 3 5 3 0 E le v a tio n ( m ) 2 5 FS= 0.800 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.8 5 5 0 .

0 .10: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan B .785 3 0 E le v a t io n ( m ) E le v a t io n ( m ) 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 2 5 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i stanc e(m) (a) 0 .894 3 0 FS= 0.8 0 0 (b) 4 5 4 0 3 5 3 0 FS= 0.800 E le v a t io n ( m ) 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.7 8 5 4 5 4 5 4 0 4 0 3 5 3 5 FS= 0.8 9 4 0 . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .

(a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .8 7 1 4 5 4 0 FS= 0.0 .871 3 5 3 0 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.856 4 0 4 0 3 5 3 5 3 0 3 0 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i s tanc e(m) (a) (b) 0 .943 4 5 FS= 0.9 4 3 0 .11: Analisis Kombinasi Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Bagi Kawasan B .8 5 6 4 5 FS= 0.

4 5

4 5

0 .4 6 9 4 0

4 0

0 .3 7 6

3 5

3 5

3 0

FS= 0.469
E le v a t io n ( m )

3 0

FS= 0.376

E le v a t io n ( m )

2 5

2 5

2 0

2 0

1 5

1 5

1 0

1 0

5

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

Di stanc e(m)

Di stanc e(m)

(a)
4 5 4 0 0 .4 0 4

(b)

3 5

3 0

E le v a t io n ( m )

2 5

FS=0.404

2 0

1 5

1 0

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i stanc e(m)

(c) Rajah 4.12: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan C . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu

0 .5 0 2

0 .4 2 6

4 5

4 5

4 0

4 0

3 5

3 5

3 0

FS= 0.502
E le v a t io n ( m )

3 0

FS= 0.426

E le v a t io n ( m )

2 5

2 5

2 0

2 0

1 5

1 5

1 0

1 0

5

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i s tanc e(m)

D i s tanc e(m)

(a)
0 .4 4 8 4 5

(b)

4 0

3 5

3 0

FS= 0.448

E le v a t io n ( m )

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i s tanc e(m)

(c) Rajah 4.13: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan C . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu

65 4.5 Rumusan Analisis

Selepas analisis dijalankan dengan menggunakan kaedah Fellenius, kaedah Bishop Dipermudah dan kaedah Janbu, keputusan analisis bagi cerun bagi kawasan A, B dan C dinyatakan dalam Jadual 4.05.

Jadual 4.05: Keputusan Faktor Keselamatan Cerun ( °) Kawasan Pertama 53 47 57 Kawasan Kedua 51 49 Cerun Asal Cerun Bertingkat Cerun Asal Cerun Bertingkat Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Kawasan Ketiga 58 54 Cerun Asal Cerun Bertingkat 0.469 0.502 0.376 0.426 0.404 0.448 Kawasan Bishop 0.958 1.017 0.855 0.894 0.943 Kaedah Fellenius 0.930 0.962 0.755 0.785 0.856 Janbu 0.930 0.962 0.766 0.800 0.871

Berdasarkan daripada Jadual 4.04, didapati faktor keselamatan yang paling minimum ialah 0.376 iaitu analisis cerun asal bagi kawasan C dengan kaedah Felleius manakala faktor keselamatan tertinggi pula ialah 1.017 iaitu analisis cerun asal dengan kaedah cerun bertingkat dengan menggunakan kaedah Bishop Dipermudah di kawasan A.

Analisis yang dijalankan telah menunujukkan peningkatan faktor keselamatan di antara cerun asal dan cerun bertingkat di antara 4 % hingga 7 % dengan kaedah Bishop Dipermudah. Kaedah Fellenius pula menunjukkan peningkatan di antara 3 % hingga 12 %, manakala Kaedah Janbu pula ialah 3 % hingga 10 %. Apabila analisis dijalankan di kawasan yang telah menjalani kaedah pembaikan cerun bertingkat dan tembok gabion, didapati faktor keselamatan meningkat sebanyak 9% bagi kaedah Bishop

Jadual 4. Jadual 4. Apabila cerun bertingkat yang mempunyai sudut cerun sebanyak 51° dijalankan. Sepertimana kawasan B. didapati faktor keselamatan bagi cerun asal adalah kecil dan mempunyai sudut 57°.06 menunjukkan rumusan peningkatan faktor keselamatan. didapati kegagalan tidak berlaku di tumit cerun namun. A dan C juga merupakan cerun yang telah menjalani kaedah penstabilan dengan cerun bertingkat. penambahan kaedah penstabilan dengan pembinaan tembok gabion telah dilakukan bagi menambahkan lagi nilai faktor keselamatan.06: Rumusan Peningkatan Faktor Keselamatan Kaedah Bishop Dipermudah(%) Cerun asal dan cerun bertingkat Gabungan cerun bertingkat dan tembok gabion Cerun asal dan gabungan cerun bertingkat dan tembok gabion 9 12 12 4-7 5 Fellenius (%) 3-12 8 Janbu (%) 3-10 8 Bagi kawasan B. Melalui analisis ini. Berikutan itu. Selepas analisis dijalankan. penambahan tembok gabion yang menurunkan cerun kepada 49° masih menyebabkan berlaku kegagalan pada tumit cerun. maka cerun di kawasan B telah dijalankan penstabilan cerun dengan kaedah pembinaan cerun bertingkat. tiada sebarang kegagalan didapati pada cerun dan faktor keselamatan turut meningkat tetapi peningkatan faktor keselamatan masih berada di bawah tahap gagal. Ini berikutan pergerakan tanah yang masih berlaku dan boleh dilihat pada sistem saliran yang retak dan condong.66 Dipermudah dan 12 % bagi Kaedah Janbu dan Fellenius berbanding dengan hanya menjalankan pembinaan cerun bertingkat sahaja. masih tidak mempunyai faktor keselamatan yang minimum. Oleh kerana faktor keselamatan ini mempunyai nilai yang kritikal. Melalui penggunaan analisis dengan .

kemungkinan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang sediaada telah dipotong sedangkan pokok dan tumbuh-tumbuhan ini berperanan untuk menyerap air larian permukaan.67 kaedah Bishop Dipermudah. Faktor yang menyebabkan kegagalan ini berlaku mungkin disebabkan oleh aktivitiaktiviti pembinaan Kolej Perdana yang telah dijalankan tidak lama dahulu. terdapat beberapa faktor yang memungkinkan berlakunya kegagalan cerun. Melalui analisis yang dijalankan dan pemerhatian di tapak tentang keadaan cerun ini. Semasa penyediaan aras dilakukan.8 meter. sekaligus mengelakkan kegagalan cerun berlaku. kawasan B mempunyai cerun setinggi 27. Fellenius dan Janbu. manakala kawasan C pula ialah setinggi 25 meter. Oleh kerana di kawasan A mempunyai cerun setinggi 12 meter. Oleh itu. pemotongan atau penambakan di sepanjang satah cerun pula turut menyebabkan keseimbangan tanah akan terganggu. didapati faktor keselamatan cerun telah meningkat berbanding dengan faktor keselamatan cerun asal. gangguan pada satah garis keupayaan gelinciran menyebabkan kestabilan cerun akan terganggu dan kegagalan cerun akan berlaku. Aktiviti ini termasuklah penyediaan aras pembentukan seperti yang dikehendaki dalam lukisan tapak. didapati sudut cerun itu sendiri mempunyai nilai yang tinggi sedangkan cerun yang baik perlu mempunyai sudut yang kurang daripada 53°. Selain daripada itu. .

Kawasan Kolej Perdana. Universiti Teknologi Malaysia juga pernah mengalami kegagalan cerun. Namun. analisis telah dijalankan bagi menguji keberkesanan kaedah pembaikan cerun yang telah dijalankan di Kolej Perdana. Dalam laporan Projek Sarjana Muda ini. kegagalan cerun semakin dipandang serius oleh pelbagai pihak. Kejadian-kejadian tanah runtuh yang berlaku di Malaysia telah memberi kesedaran kepada kita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. sistem saliran dan kaedah penanaman rumput. kaedah pembinaan tembok gabion. kajian tentang jenis kegagalan dan punca kegagalan cerun serta kaedah pembaikan yang berkesan perlu dijalankan bagi menjamin keselamatan penghuni kolej tersebut. Kaedah pembaikan cerun yang telah dijalankan di kawasan tersebut ialah kaedah pembinaan cerun bertingkat. kajian keberkesanan hanya dijalankan pada kaedah pembinaan tembok gabion dan kaedah pembinaan cerun bertingkat sahaja. Oleh itu.1 Kesimpulan Dewasa ini.BAB 5 KESIMPULAN 5. .

semua cerun di kawasan A. Oleh kerana kaedah pembaikan cerun bertingkat telah dijalankan. 5. seterusnya menjamin keselamatan penghuni kolej berkenaan. pembinaan tembok gabion. Kegagalan cerun di Kolej Perdana disebabkan oleh cerun yang terlalu curam dan saliran permukaan yang tidak baik menyebabkan hakisan berlaku di permukaan dan kekuatan tanah berkurang.69 Oleh itu. Ini kerana cerun-cerun di kawasan ini melebihi 53°.2 Cadangan Penulis mendapati pembaikan cerun yang telah dibuat belum mencapai faktor keselamatan yang selamat. Selain daripada itu. Gabungan kaedah penstabilan cerun bertingkat dan tembok gabion berkesan dalam meningkatkan faktor keselamatan. 3. Kaedah penstabilan cerun yang dipilih di tapak iaitu cerun bertingkat. penanaman tutup bumi dan sistem saliran adalah sesuai dalam meningkatkan faktor keselamatan. Kelemahan-kelemahan perlu dibaiki supaya cerun di kawasan kajian mempunyai faktor keselamatan yang lebih tinggi. Malah. B dan C. dalam kes ini cerun masih berada dalam keadaan kritikal kerana pergerakan tanah dapat dilihat dengan jelas berikutan sistem saliran di kawasan tersebut juga sudah mulai retak dan condong. 2. B dan C perlu dilandaikan. tanaman tutup bumi boleh ditanam di kawasan cerun . kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kajian ini ialah: 1. Jenis kegagalan cerun ialah gelincir putaran. Namun. kaedah pembinaan tembok gabion perlu dijalankan di kawasan A.

Pengiraan parameter tanah bagi nilai kejelekitan dibuat berdasarkan hasil ujian tapak kerana sampel tidak terganggu gagal diperolehi. seterusnya menambahkan nilai estetika di kolej tersebut. pemilihan kaedah hendaklah bersesuaian dengan kaedah tanah cerun di kawasan ini. penggunaan kaedah analisis yang lebih banyak akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. namun. penulis mencadangkan supaya kajian di kawasan dijalankan dengan lebih teliti bagi memastikan kegagalan cerun di Kolej Perdana tidak berlaku lagi. namun. Penggunaan perisian SLOPE/W sememangnya berkesan dalam mencari nilai faktor keselamatan. Oleh itu. Oleh kerana terdapat pengiraan dibuat berdasarkan anggapan. . kajian makmal yang lebih teliti perlu dijalankan supaya nilai-nilai pengiraan yang digunakan dalam analisis faktor keselamatan lebih tepat.70 bagi menambahkan kestabilan dan mengelakkan hakisan daripada berlaku. Kajian tapak dan ujian tanah di makmal adalah sangat penting dalam kerja geoteknik. Walaubagaimanapun. Analisis-analisis yang dijalankan hanya mengambilkira tiga kaedah sahaja. ketepatan faktor keselamatan boleh dibaiki dengan mengambilkira faktor-faktor kegagalan cerun yang mungkin terdapat di kawasan kajian.

Fundamentals of Geotechnical Engineering. L and Cassie W. Soil Mechanics and Foundations. Surveying with construction Application. Teknologi Malaysia. Jamilah Binti Jaadil (2000). Milititsky J and Woods R. California: Brocks/ Cole. The Mechanics of Engineering Soils. 5. GEOSLOPE International Ltd. James V. (2003) SLOPE/W Basic Edition.N. Universiti Teknologi Malaysia. Tf . Barry F. Nota Kuliah Mekanik Tanah. 3.71 RUJUKAN 1. Spon. (1993).. Universiti . (2001). Capper P. Merrill: USA. (1985).F. I. Earth Pressure and Earth Retaining Structures – Second Edition. Fakulti Kejuruteraan Awam (2003). Hussein S. Printed in Canada 9. 6. P (1976). K. Modul Pengajaran: Mekanik Tanah. 8. 2. Chand and Company Ltd. I. Teknologi Malaysia. 4. S. Mekanik Tanah Edisi Keempat. Das. BM (2000). Universiti 7. K. 10. London. Charles E. (1993). R. Craig R. Prentice Hall. Clayton C. F (1971). E. Chapman and Hall. Textbook for Surveying.

4th 15. (1995). E and FN Spon. Regional Conference in Geotechnical Engineering (GEOTROPIKA 97) 16. (1995).Part 1. Terry R. Perloff W. London. W. Universitas Katolik Parahyangan. Morgan R. C. Slope Instability: Selecting Remedial Measures. Suhaimi A.. P.72 11. John Wiley and Sons. Sutton B. Engineering. J. Longman Group UK Ltd. 17. Raharjo PP (2001). and Rickson R. Prentice Hall. Soil Mechanics. H. . Slope Stabilization and Erosion Control – a Bioengineering Approach. Nurly Gofar and Khairul Anuar Kassim (2005). (1995). 14. Geology Applied to Engineering. and Baron William (1976). Prentice Hall Introduction to Geotechnical 13. Talib (1997). Problem Solution in Soil Mechanics. C. H. 12. In situ Testings and Soil Properties Correlations.

73 LAMPIRAN A Pelan Kampus Universiti Teknologi Malaysia Kolej Perdana. UTM (Kawasan Kajian) .

74 LAMPIRAN B1 DATA LUBANG JARA 1 (BH1) .

75 .

76 .

77 LAMPIRAN B2 DATA LUBANG JARA 2 (BH2) .

78 .

79 .

80 LAMPIRAN B3 CROSS SECTION AA .

φ’ daripada data SPT (Diperbaharui selepas Hanaka & Uchida.1996) . USBR Data) Nilai sudut geseran. 1971 Analisis. φ’ daripada data SPT (De Mello’s.81 LAMPIRAN C GRAF UNTUK MENDAPATKAN NILAI φ Cara mencari nilai sudut geseran effektif.

Gs .82 LAMPIRAN D DATA GRAVITI TENTU.

83 LAMPIRAN E DATA KANDUNGAN LEMBAPAN. ω .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->