P. 1
kecerunan

kecerunan

|Views: 490|Likes:
kegagalan cerun
kegagalan cerun

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Nurul Hafiza Abdul Muin on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2.1 Pengenalan
 • 2.2 Jenis Kegagalan Cerun
 • 2.2.1 Gelincir Putaran
 • 2.2.2 Gelincir Peralihan
 • 2.2.3 Gelincir Majmuk
 • 2.3 Punca Kegagalan Cerun
 • 2.3.1 Kegiatan Manusia
 • 2.3.2 Tindakan Air
 • 2.3.3 Faktor Geologi
 • 2.4 Analisis Kestabilan Cerun
 • 2.4.1 Kaedah Mudah
 • 2.4.1.1 Analisis Satah Gelincir Peralihan
 • Rajah 2.03: Satah Gelincir Peralihan
 • 2.4.2 Kaedah Hirisan
 • 2.4.2.1 Penyelesaian Fellenius
 • 2.4.2.2 Penyelesaian Bishop Dipermudah
 • 2.4.2.3 Kaedah Janbu
 • Rajah 2.10: Analisis Kestabilan dengan Kaedah Janbu
 • 2.5 Analisis dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W
 • 2.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun
 • 2.6.1 Mengubahsuai Geometri Cerun
 • 2.6.2 Membina Struktur Penahan
 • 2.6.4 Menanam tanaman tutup bumi
 • 2.6.5 Meningkatkan kekuatan ricih tanah
 • 3.1 Pengenalan
 • 3.2 Kajian Tapak
 • 3.3 Pengukuran di Tapak
 • 3.4 Pengumpulan Data Tanah
 • 3.5 Analisis Kestabilan Cerun
 • 4.1 Kajian Kes
 • 4.2 Data Kerja Ukur
 • 4.2.1 Kawasan A
 • 4.2.2 Kawasan B
 • 4.2.3 Kawasan C
 • 4.3 Data-data Tanah
 • 4.4 Analisis Kestabilan
 • 4.5 Rumusan Analisis

ANALISIS KEBERKESANAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN DENGAN PEMBINAAN TEMBOK GABION DAN CERUN BERTINGKAT: KAJIAN KES DI KOLEJ

PERDANA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

i

ANALISIS KEBERKESANAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN DENGAN PEMBINAAN TEMBOK GABION DAN CERUN BERTINGKAT: KAJIAN KES DI KOLEJ PERDANA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

14 NOVEMBER 2005

ii

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan Nama Penulis

: :

……………………………. KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

Tarikh

:

14 NOVEMBER 2005

.

iii

Teristimewa buat ayahanda, bonda, kekanda dan adinda-adinda tercinta atas kasih sayang kalian yang tidak pernah luntur. Buat Mohd. Azharuddin Hj. Tahir, sokongan darimu sentiasa membakar semangat. Rakan-rakan seperjuangan, kalian akan tetap kuingati dan kusayangi.

Dr. Mohd Ekhuan Fatihi Abdullah dan Yulindasari. Perhargaan turut diberikan kepada rakan-rakan dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Nurly Gofar yang sentiasa memberi bimbingan dan dorongan yang berterusan. bantuan daripada kalian amat penulis hargai. Buat sahabat-sahabat yang banyak membantu iaitu Safirun Hashim.iv PENGHARGAAN Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas buat penyelia. . Fadzli Shukor. Mohd.

v ABSTRAK Kebelakangan ini laporan gelonsoran tanah yang berlaku di Malaysia kerap menjadi tajuk utama di dada-dada akhbar. Universiti Tekonologi Malaysia (UTM) telah mengesan kegagalan cerun di Kolej Perdana. Maka tidak hairanlah sekiranya perkara ini dipandang serius oleh pelbagai pihak. namun dalam kes ini. gabungan di antara cerun bertingkat dan tembok gabion berkesan dalam meningkatkan faktor keselamatan. perisian SLOPE/W dengan kaedah Bishop Dipermudah. cerun masih berada dalam keadaan kritikal berikutan pergerakan tanah yang masih berlaku. UTM. Dalam menjalankan analisis. pihak Harta Bina. Fellenius dan Janbu digunakan untuk menentukan faktor keselamatan dan menguji keberkesanannya. . jenis kegagalan cerun dan kesesuaian kaedah penstabilan yang sedia ada. Kejadian ini bukan sahaja merosakkan harta benda malah menyebabkan keselamatan dan nyawa manusia turut terancam. Kejadian ini berlaku akibat daripada limpahan air hujan yang tidak dapat mengalir dengan baik dan menyebabkan berlakunya kegagalan cerun jenis putaran. Pada 21 Julai 2003. Tujuan kajian ini dijalankan untuk memahami sifat. kajian tapak dan data-data makmal merupakan aspek penting kerana ia akan digunakan di dalam analisis. Oleh kerana kaedah pembaikan cerun seperti cerun bertingkat dan tembok gabion telah dijalankan. Melalui analisis ini.

From the analysis. Harta Bina. . but threaten human lives. site survey and lab data’s are important because it will be using in the analysis. the combination of stepping slope and gabion are proved to be effective in increasing factor of safety but in this case. Analysis using SLOPE/W software with Bishop Simplified. UTM. it is not a surprise when a lot of persons pay attention due to this issue. news of landslide incident always announce in the newspaper. In analysis process. Therefore. The slope failure happened because of heavy rainfall which can’t transmit properly and causes circular failure. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) had detected slope failure at Kolej Perdana.vi ABSTRACT In Malaysia. the slope is still in critical condition as the sign of movement still clear. type of slope failure and suitability of slope stabilization at the site. The aim of this study is to understand the nature. Fellenius and Janbu methods are used to measure the factor safety due to test the effectiveness of stepping slope and gabions. This incident not only damages properties. On 21st July 2003.

3 1.vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN MUKA SURAT i ii iii iv v vi vii xi xii xiv xvi BAB 1 PENGENALAN 1.5 1.2 1.1 1.6 Pengenalan Latar Belakang Masalah Matlamat Kajian Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian 1 2 3 3 4 4 .4 1.

1.4.3.3 Kegiatan Manusia Tindakan Air Faktor Geologi 9 10 10 11 2.2 2.2 2.4.1 2.2.2.5 Analisis Dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W 29 .1 2.3 Cerun untuk Tanah Berjelekit dan Homogen (Analisis φu=0) 12 13 13 2.4.4 Analisis Kestabilan Cerun 2.2 Kaedah Hirisan Penyelesaian Fellenius Penyelesaian Bishop Dipermudah Kaedah Janbu Kaedah Morgenstern-Price 21 23 24 26 28 2.4.2 2.4.1.viii BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.3 2.3 Punca Kegagalan Cerun 2.3.1.1 Pengenalan 5 2.1 Kaedah Mudah Analisis Satah Gelincir Peralihan Cerun Terhad Dengan Satah Kegagalan Linear 2.2.2 Jenis Kegagalan Cerun 2.2.4 2.2.4.4.2 15 18 2.1 2.3.4.3 Gelincir Putaran Gelincir Peralihan Gelincir Majmuk 6 7 8 8 2.4.1 2.2.2.

6.3 Mengubahsuai Geometri Cerun Membina Struktur Penahan Membina Sistem Saliran Yang Sesuai dan Berkesan 2.2.4 4.5 Pengenalan Kajian Tapak Pengukuran di Tapak Pengumpulan Data Tanah Analisis Kestabilan Cerun 35 37 38 39 40 BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PERBINCANGAN 4.1 3.6.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun 2.3 4.2 4.2.ix 2.5 Data-data Tanah Analisis Kestabilan Rumusan Analisis .5 Menanam Tanaman Tutup Bumi Meningkatkan Kekuatan Ricih Tanah 33 33 34 30 30 32 BAB 3 METODOLOGI 3.4 2.1 4.2.1 2.2 2.3 3.3 Kawasan A Kawasan B Kawasan C 42 44 45 47 49 51 57 65 4.6.1 4.2 Kajian Kes Data Kerja Ukur 4.4 3.2 3.6.6.

x BAB 5 KESIMPULAN 5.1 5.2 Kesimpulan Cadangan 68 69 RUJUKAN 71 LAMPIRAN 73-83 .

05 4.03 4. 4.06 TAJUK Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan A Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan B Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan C Data-data Yang Digunakan Dalam Analisis SLOPE/W Keputusan Faktor Keselamatan Rumusan Peningkatan Faktor Keselamatan MUKASURAT 46 48 50 56 65 66 .02 4.xi SENARAI JADUAL NO.04 4.01 4.

03 4.06 2.04 4.03 2.02 4.05 4.04 2.07 2. fo Dengan Mengambilkira Daya di Antara Hirisan 7 12 14 15 17 19 19 20 21 27 27 28 36 39 43 44 45 47 49 51 2.01 3.01 2.02 2.12 3.08 2.xii SENARAI RAJAH NO.09 2.11 Jenis Kegagalan Cerun Zon Luluhawa Tanah Satah Gelincir Peralihan Cerun Dengan Satah Kegagalan Cerun Dengan Satah Kegagalan Linear Analisis φu=0 Tanpa Retak Tegangan Analisis φu=0 Dengan Retak Tegangan Pekali-pekali Kestabilan Taylor Untuk φu=0 Kaedah Hirisan Analisis Kestabilan Dengan Kaedah Janbu Faktor Pembetulan.10 2. C Kawasan A Kawasan B Kawasan C Plotan Kawasan A Plotan Kawasan B Plotan Kawasan C .02 4. TAJUK MUKA SURAT 2.06 Kaedah Morgenstern-Price Carta Aliran Sepanjang Kajian Dijalankan Kawasan A.05 2. B.01 4.

08 4.09 4.12 4.07 4.11 4.10 4.13 Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan A Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan A Analisis Cerun Asal Bagi Kawsan B Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan B Analisis Cerun Bertingkat Dan Tembok Gabion Bagi Kawasan B Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan C Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan C 58 59 60 61 62 63 64 .xiii 4.

xiv SENARAI SIMBOL b c c’ cm cd d e FS fo H La m N Ns Rs r ru Tr u zc Σ ΣV θ - Lebar hirisan Kejelekitan tanah Kejelekitan tanah tak bersalir Kejelekitan tanah digerakkan Kejelekitan tanah diperbaharui Kedalaman Nisbah lompang Faktor Keselamatan Faktor pembetulan Ketinggian Panjang permukaan kegagalan Ketinggian Daya normal kepada dasar hirisan Pekali kestabilan Daya paduan Jejari Nisbah tekanan air liang Daya ricih rintangan Tekanan air liang Kedalaman satah kegagalan Jumlah Jumlah daya pugak Sudut .

xv φ φ’ φd φg τd τf τ τm β α γ γb γg γ’ γtepu γw σ σ’ δ ω Sudut geseran Sudut geseran dalaman berkesan Sudut geseran diperbaharui Sudut geseran gabion Tegasan ricih purata yang terhasil Kekuatan ricih purata tanah Kekuatan ricih Kekuatan ricih bergerak Kecerunan permukaan tanah cerun Kecerunan permukaan tanah cerun Berat unit tanah Berat unit gembur Berat unit gabion Berat unit tenggelam Berat unit tepu Berat unit air Tegasan normal Tegasan normal berkesan Geseran tanah dengan tembok penahan Kandungan lembapan .

ω MUKASURAT 73 74 77 80 81 82 83 . A B1 B2 B3 C D E TAJUK Pelan Kampus Universiti Teknologi Malaysia Data Lubang Jara BH1 Data Lubang Jara BH2 Profil Tanah Graf Untuk Mendapatkan Sudut Geseran Tanah. Gs Data Kandungan Lembapan.xvi SENARAI LAMPIRAN NO. φ Data Graviti Tentu.

Bukit Peninjau. Kawasan-kawasan ini didapati mungkin akan berlaku gelonsoran tanah ataupun jatuhan tanah.BAB 1 PENGENALAN 1. gelongsoran tanah kerap menjadi tajuk berita utama di akhbar di Malaysia. Kejadian tersebut yang dahulunya dianggap sebagai satu fenomena biasa dan remeh kini sudah mula membimbangkan banyak pihak. Jeli. terowong.1 Pengenalan Kebelakangan ini. Analisisanalisis ini dijalankan bagi menentukan kawasan yang terancam oleh tanah runtuh. Genting Sempah. kuari dan perlombongan. landasan keretapi. Kampung Sg. . kestabilan cerun perlu dianalisis. Analisis kestabilan cerun amat penting dalam merekabentuk cerun-cerun dalam projek pembinaan lebuhraya. Bukit Antarabangsa. Malaysia khususnya telah menjalankan pelbagai analisis bagi mengelakkan kejadian gelonsoran tanah daripada berlaku dan berulang-ulang. kajian daripada Jabatan Pengairan dan Saliran (Dis 2004) telah menunjukkan terdapat sembilan kawasan tanah tinggi yang berisiko iaitu Kuala Kenderong. Gunung Brinchang. Gunung Gagau dan Pampang. Malah. Bagi memastikan kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Lui.

penstabilan cerun menjadi aspek penting bagi menjamin keselamatan struktur yang dibina sama ada ia berada di atas bukit atau kawasan tanah tinggi mahupun struktur yang dibina di kawasan sisi atau pun lereng bukit. menyediakan sistem saliran. Selain daripada penekanan kepada aspek keselamatan struktur. Cerun tersebut telah runtuh dan ini telah membimbangkan pihak universiti kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada penghuni blok asrama tersebut. Pelan Kolej Perdana. didapati runtuhan tanah pernah berlaku di sisi bangunan bagi blok U5. Walaupun pihak universiti telah menjalankan proses penanaman tanaman tutup bumi iaitu rumput. 1.2 Latar Belakang Masalah Kolej Perdana merupakan kawasan penginapan pelajar yang dibina di atas kawasan bukit dan berada di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia. membina cerun bertingkat dan pembinaan tembok gabion bagi mengelakkan berlakunya tanah runtuh. Dari pemerhatian yang telah dilakukan di tapak. Bangunan yang dibina di Kolej Perdana merupakan bangunan-bangunan tinggi yang dibina setinggi sembilan tingkat. bagi mengelakkan terjadinya kegagalan cerun.2 Oleh itu. penstabilan cerun adalah penting bagi memastikan keselamatan nyawa orang ramai terjamin. pergerakan tanah masih berlaku berdasarkan keadaan sistem perparitan yang sudah mulai retak dan condong. Universiti Teknologi Malaysia ini boleh dilihat pada Lampiran A. .

faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan cerun serta membuat perbandingan kaedah-kaedah analisis. Memahami sifat dan jenis kegagalan serta kaedah analisis yang bersesuaian. Kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan kaedah pembaikan cerun yang telah dibuat memandangkan sehingga ini pergerakan tanah masih berlaku pada tumit cerun. 1. 2. 1. matlamat kajian ini ialah memahami sifat dan jenis kegagalan cerun. Memahami kaedah-kaedah pembaikan cerun yang sedia ada di kawasan kajian. analisis kestabilan cerun asal akan dijalankan dan dibandingkan dengan keadaan sekarang di mana beberapa kaedah pembaikan telah dibuat iaitu pembinaan tembok gabion dan pembinaan cerun bertingkat. Mengkaji keberkesanan kaedah penstabilan cerun iaitu tembok gabion dan cerun bertingkat. . Dalam hal ini. Selain daripada itu.3 Matlamat Kajian Matlamat kajian ini ialah memahami kesesuaian kaedah pembaikan cerun terhadap sesuatu keadaan kegagalan yang telah berlaku. 3. sekaligus memastikan keselamatan penghuni asrama dan orang ramai terjamin.3 Oleh itu kajian perlu dibuat semula bagi memastikan tanah di kawasan tersebut tidak runtuh kembali.4 Objektif Kajian Bagi mencapai matlamat kajian. objektif kajian ini adalah: 1.

UTM (Muhisham) dan kaedah pembaikan yang telah dibuat.4 1.6 Kepentingan Kajian Melalui kajian ini. Justeru. kajian dan pemahaman mengenai kestabilan cerun adalah penting bagi memastikan binaan cerun yang selamat dapat dibina dan mengelakkan cerun yang sedia ada daripada runtuh. Analisis kestabilan cerun dijalankan dengan menggunakan perisian SLOPE/W. Selain daripada membuat perbandingan analisis. kestabilan cerun terutama di lereng bukit dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa kaedah. . konsep dan faktor-faktor merupakan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kestabilan cerun. cerun bertingkat dan kombinasi cerun bertingkat dan gabion. Analisis ini dibuat bagi keadaan cerun asal.5 Skop Kajian Skop kajian ini adalah berdasarkan kepada kejadian tanah runtuh yang berlaku di lereng bukit di Kolej Perdana. Perbandingan nilai adalah penting kerana analisis menggunakan satu nilai sahaja tidak dapat menunjukkan tahap kestabilan cerun yang sebenar. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang dikesan oleh pihak Harta Bina. 1.

Kegagalan cerun dapat dihalang daripada berlaku kegagalan sekiranya masalah pada pergerakan tanah cerun dapat dikenalpasti seawal yang mungkin. Malah. Selepas maklumat-maklumat penting ini telah lengkap. perumahan dan sebagainya. punca-punca dan jenis-jenis kegagalan harus dikenalpasti bagi melengkapkan lagi maklumat. sifat-sifat tanah perlu diketahui terlebih dahulu. Apabila sesebuah cerun itu gagal. tidak kira di kawasan jalan raya. . permukaan kegagalan paling kritikal perlu diketahui terlebih dahulu. maka barulah kaedah analisis kestabilan cerun dapat dipilih bersesuaian dengan kaedah pembaikan cerun. Dalam memastikan tanah berada dalam keadaan yang stabil dan selamat dalam meneruskan pembinaan.1 Pengenalan Kegagalan cerun merupakan aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam kejuruteraan awam terutamanya apabila terdapat pembinaan di sepanjang cerun. lokasi.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. bentuk.

Jenis kegagalan cerun yang paling penting ada tiga iaitu gelincir putaran. kaedah analisis kestabilan cerun.01 menunjukkan jenis-jenis kegagalan cerun. kaedah-kaedah penstabilan cerun turut diberi penekanan. bentuk umum bagi permukaan kegagalan perlu diketahui terlebih dahulu. gelincir peralihan dan gelincir majmuk (Craig. gelincir peralihan dan gelincir majmuk akan diterangkan dengan lebih jelas. Perbezaan bentuk kegagalan boleh disebabkan oleh pelbagai faktor seperti agen yang bertindak ke atas cerun. kedudukan tanah di lapisan yang berbeza-beza dan arah tindakan daya ke atas cerun yang berbeza. Bentuk permukaan kegagalan secara keratan yang berlaku pada sesuatu cerun bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis tanah dan kewujudan stratum yang lebih kuat. penerangan tentang perisian ini turut disertakan. Rajah 2.2 Jenis Kegagalan Cerun Dalam menganalisa kestabilan cerun. jenis-jenis kegagalan cerun seperti gelincir putaran. sifat dan jenis tanah. Terdapat pelbagai jenis kegagalan yang lazim berlaku. . Oleh kerana perisian SLOPE/W akan digunakan sebagai kaedah analisis cerun.6 Dalam bab ini.1993). Selain daripada punca kegagalan cerun. 2.

01: Jenis-jenis kegagalan cerun .7 2. Bulatan kegagalan terjadi daripada tanah berjelekit dan akan melalui tanah di hadapan cerun.2.1 Gelincir Putaran Gelincir putaran mempunyai bentuk permukaan kegagalan secara keratan boleh berbentuk lengkuk bulat atau tidak bulat. Secara amnya. Bulatan kegagalan dipanggil bulatan tumit jika ia melalui tumit cerun dan sekiranya bulatan kegagalan melalui atas tumit. Gelinciran Putaran Gelinciran Majmuk Gelinciran Peralihan Rajah 2. ia merujuk sebagai bulatan cerun. 1993). gelincir bulat bersekutu dengan keadaan tanah yang homogen dan gelincir tak bulat dengan keadaan tak homogen (Craig.

3 Gelincir Majmuk Gelincir majmuk pula merupakan gabungan di antara gelincir putaran dan gelincir peralihan. Gelincir majmuk selalunya berlaku apabila stratum bersebelahan berada pada kedalaman yang besar di mana permukaan kegagalan mengandungi keratan berbentuk lengkuk dan satah (Craig.1993) Keadaan yang menyumbang kepada kewujudan kegagalan gelinciran peralihan ialah tanah di bahagian permukaan jadi longgar akibat tindakan cuaca dan proses luluhawa. 2. Seperti gelincir peralihan. cerun yang homogenus dan tanah yang bertekstur kasar dan berpasir serta tanah yang lemah di permukaan cerun tetapi tanah dasar cerun terdiri daripada stratum yang kuat. (Craig.2.2.8 2. . 1993).2 Gelincir Peralihan Gelincir peralihan berlaku dengan bentuk permukaan kegagalan dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang sangat berbeza. gelincir majmuk juga berlaku dengan bentuk permukaan kegagalan dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang sangat berbeza. Gelinciran ini berlaku apabila stratum bersebelahan berada pada kedalaman relatifnya cetek iaitu di bawah permukaan cerun.

(Suhaimi A.3 Punca Kegagalan Cerun Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kegagalan cerun sama ada dari segi perbuatan manusia atau semulajadi. Jika dilihat daripada aspek semulajadi. tindakan air dan pembebanan yang tinggi.9 2. Talib. maka cerun tersebut ditafsirkan sebagai cerun yang mempunyai keadaan kritikal. dan kaedah keseimbangan momen dan daya. kaedah keseimbangan daya. Pendekatan dalam menilai kestabilan cerun dalam mekanik gelinciran adalah mengenalpasti daya-daya yang bertindak ke atas cerun iaitu daya tujahan dan daya rintangan yang bertindak menghalang kegagalan cerun. Terdapat pelbagai kaedah untuk menganalisis kestabilan cerun iaitu kaedah keseimbangan momen.1997) .0. Kegagalan cerun akibat perbuatan manusia seperti korekan. tambakan dan penambakan yang tidak terancang atau pemotongan. Nisbah di antara daya tujahan dan daya rintangan disebut sebagai faktor keselamatan. perubahan dalam liputan tumbuhan di permukaan cerun.5 adalah boleh diterima dan tidak boleh kurang daripada nilai tersebut. perubahan gradien atau cerun sesebuah bukit atau tanah tinggi. Secara amnya nilai faktor keselamatan adalah melebihi daripada 1. faktor geologi. di antara faktor kegagalan cerun ialah faktor hujan dan perubahan air dalam tanah. Faktor keselamatan terhadap kekuatan sebanyak 1. faktor geometri. Apabila faktor keselamatan didapati mempunyai nilai 1.

3. 1982 et al). Aras pembentukan ini adalah aras yang dibentuk sama ada dengan memotong atau menambak tapak bagi tujuan pembinaan tersebut. Kerja tanah yang dinyatakan adalah penyediaan aras pembentukan seperti yang dikehendaki dalam lukisan tapak. air merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan cerun berlaku tidak kira sebagai air larian permukaan atau sebagai air liang. kestabilan cerun akan terganggu dan kegagalan cerun seperti runtuhan atau gelinciran akan berlaku.10 2. Sekiranya terdapat gangguan pada satah garis keupayaan gelinciran. Selain daripada itu. Kehadiran air akan menyebabkan geseran pada tanah akan menurun dan kekuatan tanah akan . Pemotongan atau penambakan di sepanjang satah cerun pula akan menyebabkan keseimbangan tanah akan terganggu. Kerja tanah ini juga melibatkan kerja pemotongan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang lain. kegagalan cerun akan berlaku kerana kawasan cerun tersebut tidak dilindungi dan lambat laun tanah akan terhakis. 2. pemotongan dan penimbusan semula.1 Kegiatan Manusia Kegiatan pembangunan di kawasan yang bercerun akan melibatkan kerja tanah seperti korekan. Jika penanaman semula rumput tidak dijalankan dengan segera di kawasan tersebut. Ini kerana air liang akan menyebabkan tanah berada dalam keadaan tepu dan menghasilkan daya keapungan yang akan merendahkan keupayaan ricih tanah.3. tambakan. Peranan tumbuh-tumbuhan ini untuk menyerap air larian permukaan.2 Tindakan Air Tindakan air liang akan memberi perubahan kepada tekanan atau butiran di dalam struktur tanah atau batuan cerun (Gray dan Leiser.

zon gred luluhawa ini perlu dikenalpasti bagi mengelakkan kegagalan berlaku seawal yang mungkin dalam pembinaan. Agen luluhawa juga memainkan peranan yang penting dalam kestabilan sesuatu cerun kerana ia merupakan agen yang mengubah sifat fizikal dan kimia batuan. Dalam kerja-kerja pemotongan cerun. resipan air akan mengganggu kemantapan cerun. terdapat 6 jenis gred luluhawa yang dipengaruhi sistem batuannya iaitu daripada Gred I hingga Gred VI seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Ini akan menyebabkan keadaan tanah bergetar. Semenanjung Malaysia umpamanya. Pencecairan berlaku apabila sedimen tanah yang longgar menjadi terlalu tepu dengan air. Kegagalan cerun akan berlaku pada kadar yang kecil sehingga runtuhan berlaku. . seterusnya akan Struktur-struktur inilah yang akan mewujudkan struktur lipatan. mewujudkan aliran bawah tanah dan menyebabkan hakisan tanah pada dasar serta menurunkan kekuatan ricih tanah pada semua garis keupayaan gelinciran sebanyak yang mungkin. Resipan air akan menyebabkan sesebuah cerun itu gagal kerana resipan akan menurunkan daya ikatan antara zarah tanah. Selain daripada itu.3. 2.11 berkurang. mempengaruhi kestabilan cerun. Ini berikutan sesetengah gred VI tidak sesuai untuk kerja-kerja pembinaan dan akan dibuang.3 Faktor Geologi Pencecairan yang terjadi pada strata tanah turut dijadikan punca dalam kegagalan cerun.02. sesar dan kekar.

Sebenarnya.4 Analisis Kestabilan Cerun Tujuan utama analisis kestabilan cerun adalah menentukan faktor keselamatan cerun. Analisis cerun dipertimbangkan dalam dua dimensi dengan menganggap berlaku terikan satah. Anggapan kegagalan pada titik berlaku di sepanjang permukaan kegagalan yang dianggap atau yang diketahui turut dilakukan. Analisis dibuat berdasarkan kaedah keseimbangan had di mana faktor keselamatannya dapat ditafsirkan sebagai: FS = τf τ ≥1 . analisis dua dimensi memberikan keputusan yang konservatif untuk kegagalan di atas permukaan tiga dimensi.12 Rajah 2.02: Zon Luluhawa Tanah 2.

4. Kaedah hirisan pula dikhaskan kepada keadaan cerun yang tidak mempunyai bentuk sekata. Oleh itu cerun boleh dipertimbangkan sebagai mempunyai panjang yang tak terhingga.1 Kaedah Mudah 2.13 Secara amnya. Dalam sebutan-sebutan tegasan berkesan. cerun yang mempunyai tanah yang tidak berjelekit (c=0). terdapat dua jenis analisis keseimbangan had iaitu kaedah mudah dan kaedah hirisan.1 Analisis Satah Gelincir Peralihan Permukaan kegagalan dianggap mungkin selari dengan permukaan cerun dan berada pada kedalaman yang kecil dipanjangkan dengan panjang cerun. Cerun adalah condong pada sudut β kepada ufuk dan kedalaman satah kegagalan adalah z. Rajah 2. kekuatan ricih tanah di sepanjang satah kegagalan ialah: τ f = c'+ (σ − u ) tan φ ' dan faktor keselamatan ialah: FS = τf τ .4.03 menunujukkan satah gelincir peralihan. cerun yang mempunyai tanah berjelekit tetapi tidak bersalir (φu=0) dan apabila kegagalan baji berlaku. Kaedah mudah digunakan khas untuk menganalisis satah gelincir peralihan.1. Aras air diambil sebagai selari dengan cerun pada ketinggian mz (0< m < 1) di atas satah kegagalan. 2. dengan kesankesan hujung yang diabaikan. keadaan tanah yang tidak seragam dan analisis tanah yang mengambil kira faktor resipan dalam tanah.

faktor keselamatan merupakan fungsi.14 Rajah 2. z dan β . Sekiranya c’ lebih besar dari sifar.03: Satah Gelincir Peralihan Ungkapan-ungkapan untuk σ. maka: FS = γ' γ tepu = tan φ ' tan β Apabila nilai c’ =0 faktor keselamatan tidak bergantung kepada kedalaman z. τ dan u ialah: σ = {(1 − m )γ + mγ tepu }zkos 2 β τ = {(1 − m )γ + mγ tepu }z sin β kosβ u = mzγ w kos 2 β Sekiranya c’=0 dan m=0 (iaitu tanah di antara permukaan dan satah kegagalan tidak tepu sepenuhnya). maka: FS = tan φ ' tan β Sekiranya c’ = 0 dan m =1 (iaitu aras air bertindih dengan permukaan cerun).

2 Cerun Terhad dengan Satah Kegagalan Linear Dengan membuat andaian tentang kegagalan yang bakal berlaku.15 mungkin melebihi φ’ jika c kurang dari nilai genting. parameter cu dan φu digunakan nilai u sebagai sifar. Kawasan yang lemah akan terjadi pada permukaan dalam di antara lapisan yang kedua seperti ditunjukkan dalam Rajah 2. Bagi analisis tegasan jumlah.04. Jisim bagi tanah (ABC) ialah: W = 1 γLh 2 dengan γ = berat unit tanah L= D sin θ h = L sin( β − θ ) = D sin (β − θ ) sin β Rajah 2.1.4. jisim tanah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu tanah atas dan tanah bawah.04: Cerun dengan Satah Kegagalan . 2.

16 Tekanan yang akan menyebabkan berlakunya gelinciran ialah: T = W sin θ Faktor keselamatan pula ialah: FS = Rs W sin θ Rs = cL + W cos θ tan φ Daya yang menyebabkan kegagalan itu ialah: t = W sin θ Manakala rintangan luncuran pula ialah: Rs = c d L + Wkosθ tan φ d Dengan : cd = c . cd ialah nilai jelekit diperbaharui FS c tan φ d = FS = tan φ . akan didapati: Dengan memasukkan persamaan- cd = 1 ⎡ sin (β − θ ) sin (θ − φ d )⎤ γH ⎢ ⎥ 2 ⎣ sin βkosφ d ⎦ Sudut kritikal bagi θ boleh didapati dengan memasukkan persamaan cd dan mengganggap θ=0. Oleh itu: θ= β + φd 2 . persamaan ini. tan φ pula merupakan nilai geseran diperbaharui FS φ R cL + Wkosφ tan φ = W sin φ W sin φ Keadaan kritikal akan berlaku jika T=R.

05: Cerun dengan Satah Kegagalan Linear . akan memberikan: H cr = 4c ⎡ sin βkosφ ⎤ ⎥ γ ⎢ ⎣1 − kos(β − φ ) ⎦ Dengan: H = kedalaman selamat β = sudut bagi permukaan yang dipotong daripada paksi melintang Prinsip yang sama akan digunakan apabila cerun mempunyai dua lapisan di mana lapisan teratas dianggap akan mengelongsor di antara dua lapisan sepanjang permukaan.17 cd = γH ⎡1 − kos(β − φ d )⎤ ⎢ ⎥ 4 ⎣ sin βkosφ d ⎦ Dengan menyelesaikan nilai H dan menggantikan cd dengan c dan tanφd dengan tanφ. Rajah 2.05. Kegagalan dianggap akan melalui tumit cerun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

4. Taylor telah menerbitkan pekali-pekali kestabilan bagi menganalisis cerun-cerun homogen dalam sebutan jumlah tegasan.07. analisis ini meliputi kes untuk tanah liat yang tepu sepenuhnya di bawah keadaan-keadaan tak bersalir. kekuatan ricih yang harus digerakkan disepanjang kegagalan diungkap sebagai: τm = τf F = cu F Dengan F sebagai faktor keselamatan terhadap kekuatan ricih. Berdasarkan kepada prinsip kesamaan geometri. H. iaitu untuk sebaik sahaja selepas pembinaan. Momen untuk sebarang daya tambahan haruslah diambil kira untuk retak tegangan yang terhasil. bagi permukaan kegagalan dengan faktor keselamatan minimum adalah: Ns = cu FγH . momen pada O: Menyamakan F= c u La r Wd Nilai cu mungkin diperolehi daripada ujian atau dalam setiap tanah yang lembut. Ketidakstabilan mungkin disebabkan oleh jumlah berat jisim tanah (W seunit panjang) di atas permukaan kegagalan. Bentuk permukaan kegagalan dianggap sebagai lengkuk bulat secara keratannya. daripada ujian insitu. Bagi cerun dengan ketinggian.18 2.1.3 Cerun untuk Tanah Berjelekit dan Homogen (Analisis φu = 0) Dalam sebutan jumlah tegasan. Ns. Untuk keseimbangan. Dalam analisis ini. hanya keseimbangan momen sahaja yang dipertimbangkan. Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. pekali kestabilan. panjang lengkuk La adalah dipendekkan dan daya hidrostatik akan bertindak normal kepada retakan jika retakan dipenuhi air.

08. D.07: Analisis φu = 0 dengan Retak Tegangan . dengan DH ialah kedalaman sehingga ke stratum kukuh.06: Analisis φu = 0 tanpa Retak Tegangan Rajah 2. nilai-nilai Ns boleh diperolehi dari Rajah 2. Rajah 2.19 Bagi kes φu = 0. Pekali Ns bergantung kepada sudut cerun β dan faktor keselamatan.

20 Rajah 2.08: Pekali-pekali Kestabilan Taylor untuk φu = 0 .

4. permukaan kegagalan dianggap berbentuk lengkuk bulat dengan pusat O dan jejari. seperti dalam Rajah 2.09.2 Kaedah Hirisan Dalam keadaan ini. iaitu: FS = τ f m τ Faktor keselamatan adalah diambil sebagai sama untuk setiap hirisan.21 2. Rajah 2. b. menunjukkan adanya sokong menyokong di antara hirisan dan berlakunya tindakan daya-daya di antara hirisan-hirisan. Dasar setiap hirisan dianggap sebagai garis lurus.09: Kaedah Hirisan Bagi mana-mana hirisan. r. kecondongan dasar kepada ufuk ialah α dan ketinggian yang diukur pada garis tengah ialah h. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih yang ada (τf) kepada kekuatan ricih (τm) yang harus digerakkan untuk menetapkan keadaan keseimbangan menghad. Jisim tanah (ABCD) di atas permukaan kegagalan cubaan (AC) adalah dibahagikan dengan satah-satah tegak kepada sesiri hirisan yang lebarnya. .

T = τ ml = τl f FS ∴ ∑τ FS f l = ∑ W sin α f ∴ FS = ∑τ l ∑ W sin α . Faktor keselamatan ini adalah permukaan kegagalan yang dipilih dan tidak semestinya merupakan faktor keselamatan yang minimum. Masalah yang merupakan tidak tentu statik dan bagi mendapatkan penyelesaian. anggapan dibuat terhadap daya-daya antara hirisan E dan X. W = γbh (γ tepu. 4. T = τml Jumlah daya-daya normal di sisi E1 dan E2 Daya-daya ricih di sisi . 3. Bagi mana-mana hirisan. mengikut kesesuaian) Jumlah daya normal di atas dasar. maka: ∑ Tr = ∑Wr sin α Sekarang. lengan tuil W ialah r sin α. dengan u sebagai tekanan air liang di tengah-tengah dasar dan l ialah panjang dasar. X1 dan X2. Sebarang daya luar mestilah dimasukkan ke dalam analisis. N (bersamaan dengan σl). jumlah momen dari daya-daya ricih T di atas lengkuk kegagalan AC mesti sama dengan momen dari berat jisim tanah ABCD. Secara amnya daya ini mempunyai dua komponen iaitu daya normal berkesan N’ dua komponen iaitu daya normal berkesan N’(bersamaan dengan σ’l) dan daya air sempadan U (bersamaan dengan ul). Daya ricih di atas dasar. Dengan mempertimbangkan momen pada O. 2. 5. 1.22 Daya-daya (seunit dimensi yang normal kepada keratan) yang bertindak ke atas hirisan adalah: Jumlah berat hirisan.

4.2. Penyelesaian membabitkan penghuraian daya-daya di atas setiap hirisan normal kepada dasar.1 Penyelesaian Fellenius Dalam penyelesaian Fellenius. nilai F akan bergantung kepada cara bagaimana daya-daya N’ dianggarkan (Craig. penyelesaian Bishop Dipermudah.23 Bagi analisis di dalam sebutan-sebutan tegasan berkesan. Ini disebabkan oleh pengiraan yang berulang serta keperluan untuk memilih bilangan permukaan kegagalan cubaan yang cukup. 2. Kaedah hirisan adalah sesuai untuk penyelesaian menggunakan komputer. 1993). kaedah Janbu dan kaedah Morgenstein-Price. Bagi lengkuk kegagalan yang diberi. Dalam kaedah hirisan. namun hanya empat kaedah yang akan diterangkan secara teliti iaitu penyelesaian Fellenius. terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan. FS = ∑ (c'+σ ' tan φ ' )l ∑ W sin α c' L a + tan φ ' ∑ N ' atau FS = ∑ W sin α dengan La sebagai panjang lengkuk AC. paduan daya-daya adalah sifar. iaitu: N ' = Wkosα − ul Oleh itu faktor keselamatan di dalam sebuah tegasan berkesan diberi dengan: FS = c' La + tan φ ' ∑ (Wkosα − ul ) ∑ W sin α . bagi setiap hirisan.

daya ricih di atas dasar mana-mana hirisan ialah: T= 1 (c' l + N ' tan φ ' ) FS Dengan menghuraikan daya-daya dalam arah tegak: W = N ' kosα + ulkosα + c' l N' sin α + tan φ ' sin α FS FS . 1993). daya-daya paduan pada sisi hirisan dianggap mengufuk. Bagi analisis di dalam sebutan jumlah tegasan. faktor keselamatan diberi dengan: FS = c u La ∑ W sin α Oleh kerana N’ tidak wujud dalam persamaan ini. Jika dibandingkan dengan analisis-analisis yang lebih tepat.2 Penyelesaian Bishop Dipermudah Dalam Penyelesaian Bishop Dipermudah. iaitu: X1 − X 2 = 0 Bagi keseimbangan.4.2. parameter-parameter cu dan φu adalah digunakan dan nilai u dalam persamaan di atas adalah sifar. Sebagai pilihan.24 Komponen-komponen W kos α dan W sin α boleh ditentukan secara graf untuk setiap hirisan. Sekali lagi. kesilapan adalah dalam julat 5 % – 20 %. 2. Penyelesaian ini terkurang anggar nilai faktor keselamatan. Jika φu = 0. sesiri permukaan-permukaan kegagalan haruslah dipilih untuk mendapatkan faktor keselamatan minimum. maka nilai F yang sebenar diperoleh (Craig. nilai α boleh diukur atau dikira.

ditakrifkan sebagai: ru = u γh (γ tepu. di mana sesuai).25 ⎛⎛ c' l ⎞⎞ ⎜ ⎜W − sin α − ulkosα ⎟ ⎟ FS ⎝ ⎠⎟ ∴N'= ⎜ ⎜ ⎛ tan φ ' sin α ⎞ ⎟ ⎜ ⎜ kosα + ⎟ ⎟ FS ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ Dengan menggantikan: 1 = bsekα Selepas pengaturan semula: FS = 1 ∑ W sin α ∑ {c' b + (W − ub) tan φ '} 1 + tan α tan φ ' FS sekα Tekanan air liang boleh dihubungkan dengan jumlah ‘tekanan tambak’ pada mana-mana titik secara nisbah tekanan liang tidak berdimensi. Untuk mana-mana hirisan: ru = u W b Oleh itu: FS = 1 ∑ W sin α ∑ {c' b + W (1 − r ) tan φ '} 1 + tan α tan φ ' u sekα F .

Walaubagaimanapun. Nilai fo boleh didapati daripada carta pada Rajah 2. Langkah analisis dengan kaedah Janbu agak serupa dengan kaedah Bishop Dipermudah.31⎢⎜ ⎟ − 1.3 Kaedah Janbu Kaedah Janbu merupakan satu kaedah hirisan yang telah diperkembangkan berdasarkan kaedah Bishop Dipermudah. Kaedah ini sesuai untuk membuat analisis bagi permukaan kegagalan dalam apa-apa jua bentuk.26 2.5⎢⎜ ⎟ − 1.4⎜ ⎟ ⎥ ⎝ L⎠ ⎥ ⎢ ⎣⎝ L ⎠ ⎦ Bagi c=0: 2 ⎡⎛ d ⎞ ⎛d ⎞ ⎤ f o = 1 + 0.10).4.4⎜ ⎟ ⎥ ⎝ L⎠ ⎦ ⎢⎝ L ⎠ ⎥ ⎣ Persamaan yang digunakan bagi analisis menggunakan Kaedah Janbu ialah: ⎡ ⎧ ⎡ 1 ⎤⎫ ⎪ ⎪ ⎤ ⎢ ∑ ⎨[cb + (W − ub ) tan φ ]x ⎢ ⎥⎬ ⎥ ⎢ ⎪ ⎣ kosαmα ⎦ ⎪ ⎩ ⎭ ⎥ FS = f o ⎢ + v⎥ ∑ W tan α ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ dengan : mα ( n ) = kosα n + tan φ sin α n FS s V= Tekanan air di dalam retak tegangan . Faktor fo bergantung kepada nisbah geometri d/L(Rajah 2. Kaedah Janbu banyak digunakan apabila bentuk permukaan kegagalan dapat dianggarkan dengan baik. satu faktor pembetulan.11 atau dikira daripada persamaan: Bagi c>0 dan φ>0: 2 ⎡⎛ d ⎞ ⎛d ⎞ ⎤ f o = 1 + 0.2. fo diperkenalkan untuk mewakili pengaruh daya antara hirisan ke atas faktor keselamatan. Selain daripada itu. terdapat dua perbezaan utama iaitu permukaan kegagalan tidak dicari dengan proses analisis untuk mendapatkan bulatan kritikal tetapi didapati daripada anggaran yang dilakukan.

10: Analisis Kestabilan dengan Kaedah Janbu Rajah 2.11: Faktor Pembetulan fo dengan Mengambilkira Daya antara Hirisan .27 Rajah 2.

tidak bulat dan majmuk (Rajah 2.12: Kaedah Morgenstern-Price . dengan permukaan kegagalan setiap hirisan dianggap lelurus. meletakkan daya E kepada sifar di awal permukaan kegagalan dan seterusnya mengkamirkan pada setiap hirisan.2. Kaedah penyelesaian termasuklah memilih nilai-nilai λ dan F cubaan. Bagi mendapatkan penyelesaian.4 Kaedah Morgestern dan Price Morgenstern dan Price telah menghasikan analisis am dengan kesemua keadaan-keadaan sempadan dan keseimbangan dipenuhi dengan permukaan kegagalan yang mungkin berbentuk bulat.12).4. X dan y1. nilai-nilai E dan M yang terhasil pada hujung permukaan kegagalan secara amnya tidak sifar. jisim tanah di atas permukaan kegagalan cubaan dibahagikan kepada sesiri hirisan-hirisan yang mempunyai lebar terhingga. bagi mendapatkan nilai-nilai E. Keadaan-keadaan sempadan di setiap hujung permukaan kegagalan adalah dalam sebutan-sebutan daya E dan momen M yang diberi dengan kamiran dari ungkapan yang mengandungi kedua-dua E dan X. Rajah 2. Biasanya kedua-dua E dan M adalah sifar pada setiap hujung permukaan kegagalan.28 2.

Seterusnya semakan dilakukan untuk memastikan bahawa kegagalan ricih dan keadaan tegangan tidak berlaku di dalam jisim. 2. Morgenster-Price. yang diberi dengan nilainilai y1 yang dikira kesemuanya terletak di atas permukaan kegagalan. Penggunaan had keseimbangan ini mampu digunakan bagi kawasan yang yang mempunyai pelbagai geometri cerun dan mempunyai strata tanah yang terdiri daripada tanah yang berlainan. Janbu Dipermudah.5 Analisis dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W Perisian SLOPE/W merupakan produk perisian komputer analisis cerun yang menggunakan teori had keseimbangan untuk mengira faktor keselamatan pada cerun bumi dan juga cerun batuan. ketebalan strata tanah yang tidak bercantum. ianya penting untuk meneliti penyelesaian bagi memastikan kesahihan keadaan tegasan yang dibayangkan dalam jisim tanah di atas permukaan itu. sudut geseran. Perisian SLOPE/W membenarkan penggunaan kaedah Fellenius. tekanan air liang. geometri permukaan tanah yang mengelongsor. ‘Corps of Engineers’. Ini membolehkan pengguna boleh memilih kaedah yang bersesuaian dengan masalah. Parameter-parameter tanah seperti parameter bahan. penambahan beban seragam dan faktor gempa bumi boleh digunakan dan digabungkan didalam analisis ini. lapisan tanah yang tidak dimasuki air dan kering atau air yang masuk melalui retak tegangan serta pembolehubah tekanan air liang. Retak tegangan ini boleh dimodelkan bagi mendapatkan garisan retak tegangan atau sudut condong permukaan gelinciran maksimum. analisis keseimbangan had dan elemen tekanan had. . Spencer. susunan grafik yang kompleks. Keadaan pertama dipenuhi jika garis tujah bagi daya-daya E. Bishop Dipermudah.29 Bagi mana-mana permukaan kegagalan yang dianggap.

6. pengiraan tekanan menggunakan analisis had tekanan unsur digunakan dalam pengiraan had keseimbangan untuk analisis kestabilan cerun yang paling kompleks. punca kegagalan cerun perlu dikenalpasti terlebih dahulu supaya langkah penstabilan yang sesuai dapat dipraktikkan.1 Mengubahsuai Geometri Cerun Keadaan dan bentuk fizikal sesebuah cerun banyak mempengaruhi keselamatan cerun. Bagi menambahkan kestabilan sesuatu cerun. kaedah komputer menggunakan analisis SLOPE/W boleh digunakan untuk menganalisis pelbagai masalah kestabilan cerun yang berlaku. Di antara kaedah-kaedah penstabilan tersebut ialah mengubahsuai geometri cerun. Ini bermakna. membina sistem saliran yang sesuai dan berkesan. darjah kecerunan boleh diubah dengan beberapa kaedah. 2. Sebelum kerja penstabilan dilakukan. membina struktur penahan. menanam tanaman tutup bumi yang berkesan dan meningkatkan kekuatan ricih tanah.30 Selain daripada itu. Cara perlaksanaan kaedah potong dan tambak ini antaranya ialah mengurangkan ketinggian . 2. Terdapat banyak kaedah penstabilan cerun yang dapat dilakukan bagi mengelakkan kegagalan cerun berlaku.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun Penstabilan cerun merupakan satu proses yang paling penting kerana dengan adanya kaedah-kaedah penstabilan cerun dapat mengelakkan cerun daripada mengalami kegagalan semula. Kaedah mengubah bentuk cerun untuk mendapat satu faktor keselamatan yang tinggi ialah dengan menggunakan teknik potong dan tambak.

Tambakan ini bertindak sebagai . Sekiranya tanah yang dipindah mempunyai kuantiti yang banyak.31 cerun. Kaedah tambakan pula merupakan kaedah menambak yang boleh menggunakan bahan-bahan seperti tanah. membina cerun bertingkat. sekiranya kaedah mengurangkan darjah kecuraman cerun merupakan kaedah yang memerlukan ruang yang besar. lebar keratan rentas cerun perlu diperbesarkan dan ini bermakna ruang yang diambil oleh cerun adalah bertambah. Kaedah mengurangkan darjah kecuraman cerun pula sesuai untuk memperbaiki struktur berbentuk cetek yang gagal di mana pergerakan lapisan tanah berhampiran dengan permukaan tanah. Oleh itu. Darjah kecerunan yang rendah adalah lebih stabil dan harus disesuaikan dengan keperluan pembinaan. Selain daripada itu. kaedah ini hanya sesuai digunakan apabila keadaan tapak tidak mengenakan apa-apa had ke atas lebar keratan rentas cerun. Kaedah ini sememangnya sesuai untuk mengumpul air larian dan menyalirkannya keluar dengan membina sistem saliran pada bahagian rata cerun serta mampu mengawal hakisan di kawasan cerun. Kaedah mengurangkan ketinggian cerun hanya boleh dilaksanakan sekiranya tanah bahagian atas cerun tidak mempunyai apa-apa bangunan atau struktur dan boleh dikurangkan arasnya. Kaedah membina cerun bertingkat merupakan kaedah yang sesuai digunakan di kawasan cerun yang sesuai bagi cerun yang susah diratakan atau terdapat binaan penting di kawasan tersebut. Kaedah memindahkan tanah yang kurang stabil sesuai dilaksanakan bagi kuantiti tanah yang kecil. memindahkan tanah yang kurang stabil dan tambakan pada bahagian tumit cerun. mengurangkan darjah kecuraman cerun. Walaubagaimanapun. batu atau kelikir. kaedah ini kurang sesuai kerana kos yang akan dikeluarkan adalah tinggi. dalam mendapatkan darjah kecuraman yang kurang. kaedah ini pula kurang menggunakan ruang tambahan. Malah kaedah ini dapat menambahkan faktor keselamatan cerun yang berkesan.

Tanah yang keras dan padat biasanya mempunyai sudut kegagalan yang besar manakala tanah yang lembut mempunyai sudut kegagalan yang sangat kecil. tembok penegang. Tembok penahan merupakan struktur yang dibina untuk menahan tanah yang bercerun yang menyebabkan tanah berada dalam keadaan yang tidak stabil. Setiap tanah mempunyai sudut kegagalannya yang tersendiri.tembok penahan julur.32 pengimbang yang dapat merintang gelinciran cerun dan mengawal hakisan pada bahagian tumit cerun. . Dalam pembinaan di kawasan cerun. tembok penahan digunakan dalam kerja tanah dan kawasan perumahan. Selain daripada itu. Terdapat pelbagai jenis tembok penahan seperti tembok penahan graviti. tembok penahan boleh menyelesaikan masalah air bumi dengan menyediakan lubang leleh pada tembok penahan. Sementara itu. tembok penahan digunakan untuk menahan tebing korekan dan biasanya tembok penahan ini dibina dalam masa sementara sahaja seperti dalam tempoh pembinaan. di kawasan perumahan. tembok cerucuk keping.2 Membina Struktur Penahan Kestabilan cerun dipengaruhi oleh sudut kegagalannya. tembok gabion. Ini dapat mengelakkan kawasan perumahan yang dibina di tempat tinggi tidak mengalami keruntuhan. tembok penahan digunakan menyediakan aras pembentukan lereng bukit bagi mengelakkan tanah di sebelah atas runtuh. 2. cerucuk tergerek berterusan dan tembok tanah bertetulang. Cerun baru akan terbentuk di bahagian tambakan yang telah siap dibina.6. Dalam kerja tanah. Oleh itu tembok penahan diperlukan untuk menyokong sudut kegagalan yang kecil ini. tembok penahan krib.

33 2.4 Menanam tanaman tutup bumi Coppins dan Richards (1990) telah meletakkan tumbuhan sebagai faktor penting yang menyumbang kepada kestabilan cerun. 2. Sistem ini boleh dibina dengan memesongkan arah aliran air dengan membina sistem aliran yang dalam. . terdapat satu lagi cara untuk membina sistem saliran iaitu menebuk saliran secara condong di kawasan cerun. Sistem saliran ini boleh digabungkan dengan tanaman tutup bumi atau menutup permukaan cerun dengan konkrit supaya air larian tidak meresap ke dalam tanah. Sistem saliran di pemukaan tanah pula diperlukan di kawasan potongan dan tambakan supaya bentuk cerun yang dipotong terlindung daripada hakisan. Selain daripada itu. Ini kerana tumbuhan mempengaruhi kekuatan zarah tanah melalui tindakan akar yang menjadi tambatan semulajadi tanah.3 Membina Sistem Saliran yang Sesuai dan Berkesan Dalam kerja penstabilan.6. di antara perkara penting ialah pembinaan sistem saliran di cerun. Sistem saliran di bawah permukaan tanah bertujuan untuk mengurangkan sisipan air dan mengawal paras air bumi. Walaubagaimanapun cara ini terhad pada aliran pada kedalaman 10 meter sahaja. Cara ini sesuai digunakan apabila terdapat air bumi yang menyebabkan gelinciran berlaku. Sistem saliran ini terbahagi kepada dua jenis iaitu sistem saliran di bawah permukaan tanah dan di permukaan tanah.6. Pembinaan ini memerlukan analisis dan rekabentuk minima. Akar juga secara mekanikalnya bertindak kepada daya ricih tanah melalui daya tegangan akarnya.

5 Meningkatkan kekuatan ricih tanah Selain daripada kaedah-kaedah yang telah dinyatakan di atas. bahan yang digunakan ialah simen portland. Dalam rawatan secara kimia. keretakan. 2. Tujuan tanaman tutup bumi ini diadakan untuk mengawal hakisan tanah yang oleh mempengaruhi kestabilan cerun. kapur.34 Tanaman tutup bumi merupakan tanaman yang ditanam di sepanjang kawasan cerun. Bahan-bahan tersebut akan disuntik ke dalam tanah pada zon . abu dan kalsium klorida. Contoh tanaman tutup bumi ialah seperti rumput dan pokok-pokok yang mempunyai akar yang kuat. Kaedah meningkatkan kekuatan ricih tanah ini termasuklah rawatan secara kimia. kaedah meningkatkan kekuatan ricih tanah merupakan antara kaedah yang digunakan bagi mengelakkan hakisan dan kegagalan cerun berlaku.6. rawatan termal dan elektroosmosis.

Penyiasatan tapak bagi mendapatkan parameter tanah pula akan dijalankan oleh Geolab (M) Sdn. Carta aliran yang menunjukkan kerja-kerja yang dilakukan sepanjang kajian dijalankan ditunjukkan pada Rajah 3. cerun bertingkat dan cerun yang telah distabilkan dengan tembok gabion. kerja-kerja yang akan dijalankan ialah kajian tapak. perbandingan bagi setiap analisis dan kesimpulan akan dibuat. Analisis-analisis bagi setiap kes ini dibandingkan. Dalam kajian tapak di Kolej Perdana. Selepas data-data ini lengkap. pengukuran di tapak.BAB 3 METODOLOGI 3. .01. cerun asal dan bertingkat serta cerun asal.1 Pengenalan Dalam menjalankan analisis bagi menguji keberkesanan kaedah pembaikan cerun kerja pembaikan tembok gabion dan cerun bertingkat di Kolej Perdana. Universiti Teknologi Malaysia. ukur aras bagi mendapatkan geometri cerun akan dijalankan. analisis cerun akan dijalankan pada cerun asal. pengumpulan data. Bhd. analisis kestabilan cerun menggunakan perisian SLOPE/W.

36 Mula Kajian Tapak di Kolej Perdana Dijalankan .ukur aras bagi mendapatkan geometri cerun . Analisis Kestabilan Cerun Menggunakan Perisian SLOPE/W Kes 1:Analisis Kestabilan Cerun Pada Cerun Asal Kes 2: Analisis Kestabilan Cerun Terhadap Cerun Asal dan Cerun Bertingkat Kes 3:Analisis Kestabilan Cerun Terhadap Cerun Asal. Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Perbandingan Hasil Analisis Bagi Setiap Kes Kesimpulan Rajah 3.01: Carta Aliran Sepanjang Kajian Dijalankan .nilai-nilai bagi parameter tanah Pengumpulan Data Daripada Maklumat Kajian Terdahulu Diambil.

cerun berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami runtuhan tetapi masih ada pergerakan tanah yang berlaku. . didapati kawasan ini mempunyai jenis tanah yang kering. Kajian tapak ini dijalankan dengan melihat keadaan sekeliling tapak seperti memerhati keadaan geometri bagi cerun yang hendak dianalisis. Gambar turut diambil sebagai langkah mengenalpasti keadaan cerun secara rambang. kajian tetap akan dijalankan. setelah diselidiki. didapati jarak cerun dengan bangunan adalah terlalu hampir iaitu 3 meter. Selain daripada faktor beban.37 3. Jenis kegagalan juga perlu diketahui bagi mendapatkan idea awal tentang jenis tanah di tapak dan stratum tanah atau batu yang mungkin wujud serta geologi tapak secara keseluruhannya. Namun. dikhuatiri struktur ini sememangnya telah mempengaruhi kegagalan pada cerun. Jenis kegagalan ini perlu diketahui bagi mengandaikan kegagalan yang mungkin bakal berlaku pada cerun bersebelahan di mana cerun masih belum dibaikpulih. Keadaan ini menyebabkan cerun itu kelihatan merbahaya terhadap penduduk di kawasan Kolej Perdana.2 Kajian Tapak Bagi menyelesaikan kerja analisis. perkara pertama yang akan dijalankan ialah kajian tapak. namun jarak di antara cerun dengan pencawang tersebut menjangkau sehingga 100 meter dan ini memungkinkan faktor beban daripada struktur tersebut mungkin tidak mempengaruhi kegagalan tersebut. didapati terdapat pencawang yang berada di atasnya. Sistem penyaliran turut dibina bagi memastikan air yang berada di dalam tanah dapat dialirkan dengan sempurna. Dalam penelitian yang dijalankan. cerun didapati terlalu tinggi dengan darjah kecerunan yang agak curam. Sekiranya hendak mengira faktor beban yang berada di atas kawasan tinggi tersebut. Dalam lawatan tapak yang dilakukan. Ini mungkin menjadi satu faktor beban. Selain daripada agak merbahaya.

3. darjah kecerunan dan profil aras. . Kawasan ini boleh dilihat pada Rajah 3. pancang kaki tiga. Kelebihan ukur tekimetri ini ialah dapat menghitung keadaan kawasan manakala panjang cerun. bubble dan pita ukur. Universiti Teknologi Malaysia. Ukur tekimetri ini dilakukan dengan membaca sudut pugak pada teodolit. Oleh itu. Ukuran telah dijalankan di tiga kawasan cerun yang sama iaitu kawasan A yang mempunyai cerun bertingkat. Melalui alat-alat ini bacaan stadia didapati melalui bacaan teodolit melalui bantuan aras. darjah kecerunan.02. ukur aras dijalankan bagi mendapatkan aras ketinggian cerun. pengukuran di tapak telah dijalankan.38 Selepas melihat keadaan sekeliling tapak.3 Pengukuran di Tapak Bagi mendapatkan aras ketinggian cerun. setaf. stadia tengah dan stadia bawah. menghasilkan pelan dan mendapatkan kontur bagi sesuatu kawasan. profil aras serta jumlah sebenar ceru bertingkat yang telah dibina. Kaedah tekimetri ini dijalankan bagi mendapatkan jarak dan ketinggian pada sesuatu kawasan. Cerapan dilakukan pada setiap titik yang mempunyai jarak 1 meter di antara setiap titik yang dicerap. Jenis tekimetri yang telah digunakan ialah tekimetri stadia secara setaf pugak. kawasan B pula mempunyai cerun bertingkat dan tembok gabion manakala kawasan C ialah cerun bertingkat. Alat-alat yang digunakan semasa menjalankan pengukuran di tapak ialah teodolit. Bacaan diambil dengan membaca pada stadi atas. ukur aras kaedah tekimetri telah digunakan bagi mendapatkan profil kawasan cerun Kolej Perdana. darjah cerun dapat ditentukan.

B dan C 3. Pengumpulan data dijalankan bagi mendapatkan nilai-nilai penting yang akan digunakan dalam analisis kelak. oleh kerana pembaikan cerun seperti pembinaan tembok gabion. pembinaan sistem saliran yang baik dan berkesan serta . γsat serta nilai sudut geseran. γb dan ketumpatan tepu.4 Pengumpulan Data Tanah Selepas kajian tapak dijalankan. pengumpulan data akan dibuat. Kebiasaannya tanah yang terdapat di tapak perlu dibawa ke makmal dan diuji setiap sampel tanah itu.39 Rajah 3. c. cerun bertingkat. Namun begitu. φ. ketumpatan gembur.02: Kawasan A. Di antara nilai-nilai penting tersebut ialah nilai-nilai pada parameter tanah seperti kejelekitan.

analisis pada cerun yang tidak menggunakan kaedah penstabilan cerun yang berat seperti pembinaan tembok gabion akan dijalankan. Selain daripada itu. cerun asal bersama tembok gabion dan cerun asal bersama tembok gabion dan cerun bertingkat. keadaan kebarangkalian cerun tersebut akan runtuh akan dapat diperolehi. Bagi kes 1. Apabila analisis telah dijalankan. maka data diambil daripada ujian-ujian yang telah dijalankan sebelum ini. keberkesanan kaedah penstabilan yang dijalankan dapat dikenalpasti.40 penanaman tanaman tutup bumi telah dijalankan. . maka nillai c yang akan digunakan ialah sifar. Analisis ini merupakan perkara yang amat penting kerana ia dapat memberikan faktor keselamatan kepada setiap keadaan yang dianalisis. Oleh kerana ujian mendapati tiada kehadiran jelekit di dalam tanah. Analisis ini dapat menunjukkan faktor keselamatan bagi cerun tersebut jika sebarang kaedah penstabilan tidak dijalankan.5 Analisis Kestabilan Cerun Analisis kestabilan cerun akan dilakukan dengan menggunakan perisian SLOPE/W. pengagihan saiz partikel. Bagi mendapatkan nilai-nilai penting yang akan digunakan dalam analisis. telah menjalankan ujian-ujian tertentu iaitu ujian kandungan lembapan. iaitu analisis cerun asal. Tujuan analisis ini dijalankan bagi menguji keberkesanan kaedah penstabilan cerun yang telah dijalankan. Bhd. Daripada analisis ini. Perisian SLOPE/W akan digunakan bagi menganalisis cerun asal. analisis ini dapat memberikan perbezaan dari segi faktor keselamatan dan keberkesanan penyelesaian kestabilan cerun bagi setiap kes yang dijalankan. Geolab (M) Sdn. had Atternberg dan graviti tentu. 3.

Daripada analisis ini keberkesanan tembok gabion dapat ditunjukkan berdasarkan keadaan tanah tersebut dan kekuatan tembok tersebut dalam menahan tanah yang berada di belakangnya. . kes 3 iaitu analisis cerun asal bersama tembok gabion dan cerun bertingkat pula akan dianalisis. Perkara ini merupakan perkara penting kerana pembinaan tembok gabion sahaja mungkin tidak mencukupi berikutan keadaan cerun yang mempunyai cerun yang curam serta agak tinggi. Perbezaan nilai-nilai faktor keselamatan inilah nanti yang akan menunjukkan keberkesanan pembinaan kaedah keberkesanan tembok gabion dan cerun bertingkat bagi kajian kes di Kolej Perdana. Dalam kes ini cerun bertingkat yang dianalisis turut mengambil kira faktor tembok gabion yang dibina bersamanya di tumit cerun.41 Kes 2 pula iaitu analisis cerun asal bersama cerun bertingkat akan dijalankan. Selain daripada kes 1 dan kes 2.

analisis cerun bertingkat dan analisis gabungan di antra cerun bertingkat dan tembok gabion.02 dan Rajah 4. Kawasan A dan kawasan C ialah kawasan yang melibatkan analisis cerun asal dan analisis cerun bertingkat. kawasan B dan kawasan C. Analisis akan dijalankan di tiga kawasan berasingan iaitu kawasan A. tembok gabion.01. namun analisis perlu dijalankan bagi membuktikan keberkesanan kaedah penstabilan cerun tersebut. Rajah 4. Kerja penstabilan cerun seperti cerun bertingkat.1 Kajian Kes Kajian kes ini adalah berpandukan kepada kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kolej Perdana.03 menunjukkan kawasan-kawasan yang akan dianalisis. . Rajah 4. penanaman tutup bumi dan sistem saliran telah dijalankan oleh pihak UTM pada 28 Julai 2003 dan berakhir pada 25 Ogos 2003. Universiti Teknologi Malaysia pada 21 Julai 2003.BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PERBINCANGAN 4. Walaupun kaedah penstabilan cerun seperti cerun bertingkat dan pembinaan tembok gabion telah dijalankan. Kawasan B pula melibatkan analisis cerun asal.

01: Kawasan A Rajah 4.43 Rajah 4.02: Kawasan B .

tekimetri digunakan bagi menentukan kerja-kerja cerapan butiran bagi menghasilkan pelan kontur dan penentuan darjah kecerunan cerun di kawasan kajian. maka pengukuran boleh dilakukan dengan cepat berbanding dengan pengukuran terus yang menggunakan pita ukur.44 Rajah 4. Oleh yang demikian.03: Kawasan C 4. Memandangkan tekimetri adalah cara tidak langsung mengukur jarak. Sebanyak tiga plotan telah dicerap bagi mendapatkan darjah kecerunan yang berbeza-beza. .2 Data Kerja Ukur Kaedah tekimetri telah digunakan bagi mengenalpasti darjah kecerunan cerun di kawasan kajian.

45 Plotan tiga kawasan ini dapat membantu dalam melihat keberkesanan kestabilan yang dibina pada cerun tersebut iaitu dengan kaedah cerun bertingkat dan tembok gabion pada kawasan kajian ini.431) kos 2 (-0. Penggunaan Autocad telah digunakan bagi mendapatkan gambaran pada kawasan plotan.2.34964) = -4.1 Kawasan A H = 100 skos 2θ s = Bacaan stadia atas – Bacaan stadia bawah 1 V = 100 s sin 2θ 2 H x = h y + hi ± V hy = aras laras anggapan hi = tinggi alat V =jarak pugak-bacaan stadia tengah Aras laras anggapan = 10.0 m Tinggi alat = 1.26886 V = ½ 100 (2.2.4735) .527496 . Perbezaan pada kawasan cerun biasa dan kawasan B yang dibina dengan gabion dapat digambarkan dengan jelas.34964) = 12. 4. Plotan yang ditunjukkan dapat mewakili gambaran sebenar pada kawasan kajian.521 m Contoh kiraan: Pada titik pertama H = 100 (2.52 = 4.431) sin 2(-0.570 – 2.521 ± (-4.4735 Hx = 10 + 1.570 – 2.

181 0.4889 2.235 1.033 20.464 1.5549 9.6330 10.201 0.3217 10.0000 191.8667 Radian 0.895 0.203 Mendatar (H) 12.8037 -1.5842 -0.0695 -0.084 0.415 1.415 1.620 1.981 -9.2526 2.3496 0.290 1.9281 -5.7500 228.9128 3.1084 10.8902 Pugak (V) 4.670 2.1944 -8.2424 328.1788 6.4170 149.221 0.0614 5.4000 33.7278 -27.5830 30.1640 -0.4344 -0.0950 0.4611 -12.250 1.115 2.2328 12.4750 2.1949 Sudut Bering .5597 6.1778 145.2000 37.110 2.8976 3.1436 11.4760 10.2424 -148.441 1.825 3.045 2.711 -14.2833 -39.2525 -0.730 1.230 0.8000 142.3830 51.1779 5.7333 62.470 1.1623 3.530 2.2220 1.5338 7.8667 -14.8841 -2.215 1.6947 11.7611 301.570 3.6889 164.7111 33.011 21.2722 124.8778 -20.2676 6.3663 -0.8667 194.650 3.9569 7.9121 6.4124 2.6889 Sudut Pugak(°) 20.5742 11.431 3.9778 -15.3494 0.6563 3.4821 10.260 1.5205 8.5129 15.Jadual 4.245 0.2222 -0.6211 5.2833 219.185 2.4056 37.0000 -11.4493 0.7611 -121.6217 3.0333 -24.0950 -0.4728 9.4889 -6.865 3.5440 11.3764 0.701 1.4720 -0.3763 0.9489 3.9730 0.01: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan A Aras Laras X Hx 13.0378 -0.9589 -1.0274 2.3446 -3.4000 198.4841 -0.6170 128.630 2.370 1.3498 0.3964 11.6500 158.086 0.2667 117.011 0.2833 -52.450 1.442 -3.080 2.088 1.7000 197.2889 146.242 Stadia Tengah 2.8459 19.7000 -17.6000 146.439 5.680 1.0501 Atas 2.2651 -0.2833 232.3500 21.7358 10.1961 0.5913 -3.022 20.203 Bawah 2.55 5.2206 5.7278 55.8222 35.39 -12.7278 -27.215 0.5944 142.460 2.730 1.7173 4.8987 -4.2653 -0.520 3.1824 -6.957 0.360 1.8621 8.1482 -0.3439 -1.395 2.755 3.2219 -0.3883 12.550 3.7603 8.315 1.145 2.770 1.1133 0.737 1.367 1.2832 0.750 1.7500 -48.4000 -18.558 21.790 3.600 2.680 1.

04: Plotan Kawasan A 4.1.68 – 1.2 Kawasan B Aras laras anggapan = 10.37594) = .0 m Tinggi alat = 1.2.48) kos 2 (-0.37594) = 17.969811 .48) sin 2(-0.83019) .47 Rajah 4.6.83019 Hx = 10 + 1.68 –1.34 m Pada titik pertama H = 100 (1.54 = 2.34 ± (-6.30401 V = ½ 100 (1.

340 -26.9319 2.8302 -4.66 3.542 1.7333 62.06 3.8222 165.3040 9.02 3.4100 12.66 3.6202 -1.3039 12.5900 167.2889 146.4056 37.25 3.467 -0.8323 13.6 3.Jadual 4.6400 164.6170 128.700 0.74 3.97 3.4000 33.4415 14.8 4.166 0.9684 4.0719 15.53 4.6998 5.4170 149.18 3.82 4.9997 15.4426 19.02: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan B Sudut Pugak Radian Atas Bacaan Stadia Tengah Bawah Jarak Mendatar(H) Pugak(V) Aras Laras X (hx) Sudut Bering -21.3600 .8000 142.055 -0.376 -0.7115 7.780 -5.06 4.3500 21.2 1.77 4.433 0.54 2.2000 37.510 15.1729 7.6122 12.540 -26.7716 -3.5944 142.66 4.3609 16.460 -0.57 4.5632 17.98 4.8 4.13 17.61 4.437 0.6376 7.274 0.67 4.8743 19.6711 9.65 4.3417 17.518 0.3830 51.8150 -6.4 1.89 4.68 2.4145 18.2072 12.98 4.2667 117.5398 4.780 -26.54 3.7278 55.5830 30.670 31.0611 2.2722 124.467 -0.9698 3.6717 10.9439 5.87 4.6801 0.004 0.1729 16.81 4.6500 158.099 0.250 9.1778 14.7526 11.16 2.7699 6.73 4.55 4.800 25.48 2.6072 4.680 24.68 4.050 29.6000 146.6202 -3.7111 33.

95473 V = ½ 100 (4.05988) .2.49 Rajah 4.3255) = -6.4.70 – 4.630116 .50) sin 2(-0.34 ± (-6.3255) = 17.05988 Hx = 10 + 1.3 Kawasan C Aras laras anggapan = 10.70 – 4.50) kos 2 (-0.05: Plotan Kawasan B 4.34 m Pada titik pertama H = 100 (4.65 = 0.0 m Tinggi alat = 1.

430 19.306 -0.83 4.6770 0.2722 124.37 4.0599 -5.54 4.43695 15.03: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan C Sudut Pugak Radian Atas Bacaan Stadia Tengah Bawah Jarak Mendatar(H) Pugak(V) Aras Laras X (hx) Sudut Bering -18.55547 11.65 4.4170 149.3555 -6.43 4.3043 28.4056 37.9547 18.83 3.7394 7.8222 165.85 4.2667 117.28 3.170 -8.55 4.71 4.160 1.050 29.4000 33.55 4.70 4.420 11.055 -0.433 0.6400 164.1983 7.4945 17.9877 18.437 0.97 4.71 4.24 4.98 4.7333 62.670 31.1778 14.7541 12.6170 128.4050 0.01330 24.8000 142.6000 146.9462 15.69 3.3830 51.67 4.2889 146.73408 19.78 3.8978 -1.4638 29.3500 21.01223 5.93 3.70834 14.57 4.4955 3.88 3.95 4.2331 21.7111 33.38 3.7985 19.29940 14.650 -17.0180 32.542 4.34 4.025 0.49 4.142 0.63012 0.335 0.30499 7.Jadual 4.50 4.5900 167.2000 37.530 -8.4100 12.170 24.5830 30.63 4.5944 142.590 18.58 4.8290 32.1855 20.3433 18.326 -0.73 3.1840 9.7278 55.322 0.76566 5.18 3.70 4.6500 158.74615 22.202 0.518 0.3600 .98448 24.143 -0.36 4.65 4.7443 -2.55 4.30 17.6012 22.800 25.

kebanyakan data-data telah dijalankan oleh Geolab(M) Sdn. kandungan lembapan dalam tanah. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya dan kerikil terluluhawa secara sederhana sehingga tinggi. Manakala ujian makmal yang telah dijalankan ialah penentuan Had Atternberg. tanah terdiri daripada tiga lapisan iaitu tanah baki pada kerikil. mengambil sampel bagi tujuan pengelasan tanah dan digunakan di dalam ujian makmal serta mengenalpasti keadaan air bumi. Mereka telah menjalankan kerja-kerja penyiasatan tapak dan ujikaji makmal. .51 Rajah 4. Strata tanah ini boleh dilihat pada Lampiran B3. Data-data lubang jara ini disenaraikan di Lampiran B1 dan Lampiran B2.06: Plotan Kawasan C 4. Berpandukan kepada data-data ini. Bhd. Dalam penyiasatan tapak.3 Data-data Tanah Bagi kajian kes ini. Kerja-kerja penyiasatan tapak yang telah dijalankan ialah menentukan urutan ketebalan dan keluasan sisi sesuatu lapisan tanah. dua lubang jara (BH1 dan BH2) telah dibuat di kawasan cerun. pengelasan tanah berdasarkan saiz zarah serta penentuan graviti tentu zarah bagi tanah.

oleh kerana didapati tiada kejelekitan yang terdapat pada alat nilai kejelekitan. Bagi penentuan nilai φ.92 kN/m3 σ ο ' = γ b xKedalaman σ ο ' = 19. Pengelasannya terdiri daripada tanah baki pada kerikil. Bhd. Lubang Jara 1 (BH1) N purata = N purata 15 + 10 + 18 + 9 + 12 + 13 + 15 + 15 + 13 + 14 + 18 + 18 + 21 13 = 14. nilai purata bagi N perlu dikira terlebih dahulu.kaedah tersebut digunakan. Namun begitu. Analisis kestabilan cerun bagi ketiga-tiga kes akan melibatkan kawasan-kawasan pada tanah baki pada kerikil. sebelum graf daripada kaedah.21kN / m3 . kerikil yang terluluhawa sepenuhnya dan kerikil terluluhawa secara sederhana sehingga tinggi. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya sahaja. Graf-graf bagi kaedah De Mello dan Kaedah Hanaka & Uchida boleh dilihat pada Lampiran C.).90 %. 2001).7 N purata = 14hentaman Kedalaman γb = 4.50 % daripada komponen ‘felsic’. kaedah De Mello dan Kaedah Hanaka & Uchida digunakan (Raharjo. Semasa pengambilan sampel tanah tidak terganggu.83 m = 19. Nisbah alkali feldspar yang terkandung di dalamnya ialah 65 % . c=0 akan digunakan. Tanah baki pada kerikil turut dikenali sebagai tanah laterit (Geolab (M) Sdn.52 Kerikil atau granite merupakan batu igneus yang mengandungi 10 % .92 x 4.83 σ ο ' = 96.

7 N purata = 12hentaman Kedalaman γb = 4.53 N = C N xN purata N = 0.63 m = 16. φ =34° Kaedah Hanaka & Uchida.37 x 4.77 x log N = 0.79kN / m3 .37 kN/m3 σ ο ' = γ b xKedalaman σ ο ' = 16. φ = 35° Lubang Jara 2 (BH2) N purata = N purata 10 + 5 + 8 + 10 + 9 + 11 + 12 + 15 + 17 + 19 + 20 + 11 + 15 13 = 12.77 x log 1915 xN purata σ0' 1915 x14 96.63 σ ο ' = 75.21 N = 10hentaman N = 14 x N = 14 x 100 σ0' 100 96. Kaedah De Mello.21 N = 14.55 N = 14hentaman Daripada graf.

83 N = 16hentaman Daripada graf. φ. Selepas merujuk kepada data-data pada lubang jara.54 N = C N xN purata N = 0. nilai γb akan digunakan manakala nilai γtepu akan digunakan selepas melepasi aras air bumi. nilai φ yang akan digunakan dalam semua analisis ini ialah 35°. Oleh kerana kegagalan masih . di atas aras air bumi. Oleh itu. Oleh kerana analisis kestabilan cerun menggunakan perisian SLOPE/W akan digunakan.63m dari aras air bumi pada BH2. didapati terdapat aras air bumi selepas kedalaman 4. Selain daripada nilai kejelekitan. Gs dan kandungan lembapan. Kaedah De Mello. keluasan pada tapak akan diambil kira di bawah 10 meter dari tumit cerun dan 5 meter lebar dari cerun atas iaitu jarak di antara tumit cerun dengan sistem saliran. γb dan berat unit tepu.79 N = 15.79 N = 13hentaman N = 12 x N = 12 x 100 σ0' 100 75. φ =34° Kaedah Hanaka & Uchida. c dan sudut geseran dalam. nilai bagi berat unit gembur.ω boleh dirujuk pada Lampiran D dan Lampiran E.77 x log 1915 xN purata σ0' 1915 x12 75. Data-data bagi nilai graviti tentu zarah.83m dari aras bumi pada BH1 manakala 4.77 x log N = 0. φ = 36° Oleh itu. γsat perlu dicari berdasarkan daripada data-data makmal.

ω akan dijalankan bagi mendapatkan nilai berat unit gembur.58 G s = 2.53x 2. maka: ω = 0.53x 2. Dengan menganggap darjah ketepuan. nilai pada BH2 akan digunakan.378 .48 + 1. Anggapan pengurangan 10% kandungan lembapan.81 ⎝ 1 + 1.81kN / m 3 ω = 0.60 e = ωG s = 0. anggapan kandungan lembapan dikurangkan sebanyak 10 %. Sr=1.60 = 1.508 γ sat = ⎜ γ sat = ⎜ γ sat ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ 1+ e ⎠ ⎛ 2.508 ⎞ ⎟9.55 berlaku di tumit cerun.508 ⎠ = 16.60 e = ωG s = 0. γb. Nilai berat unit gembur akan digunakan di atas paras air bumi manakala berat unit tepu akan digunakan di bawah paras air bumi. formula-formula yang akan digunakan ialah: Sre = ωGs γ sat = ⎜ γw Oleh itu: ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ e ⎠ = 9.07kN / m 3 Bagi mendapatkan berat unit gembur.60 = 1.53 G s = 2.

81 ⎝ 1 + 1.56 ω =⎜ ⎛ 90 ⎞ x0.75° γ gabion Oleh itu. γb di antara 1500 – 1750 kg/m3.37kN / m 3 Bagi tembok gabion. c Geseran dalam.50 Berat Unit Tepu. γsat (kN/m3) 16. R. Saiz batuan dalam gabion ialah 200mm dan didapati bentuk-bentuk batu adalah tidak sekata.378 ⎠ = γ b = 16. I.53 ⎝ 100 ⎠ ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ 1+ e ⎠ γ sat = γ b = ⎜ γ sat = γ b = ⎜ γ sat ⎛ 2.03. I.07 - .04: Data-data Yang Digunakan Dalam Analisis SLOPE/W Profil Kejelekitan. φ ( °) Berat Unit Gembur. didapati jenis batuan yang digunakan ialah batu kerikil berkapur yang mempunyai berat unit.75 16. γb (kN/m3) LapisanTanah 1 Lapisan Tanah 2 Gabion 0 0 0 35 35 33.58 ⎟ = 0. γ gabion = 1750kg / m3 φgabion = 25 x φgabion φgabion − 10° 1000 1750 = 25 x − 10° 1000 = 33.378 ⎞ ⎟9. Oleh itu. saiz bagi satu tembok gabion ialah 1mx1m dan dibina setinggi 3 tingkat. data-data yang akan digunakan di dalam analisis SLOPE/W boleh dilihat dalam Jadual 4. (1993)). (Clayton C. Milititsky J dan Woods R. Ini adalah penting supaya ikatan batu-batu dalam gabion ini kukuh dan kuat. Jadual 4.60 + 1.37 17..

Rajah 4. Oleh itu.09-4.4 Analisis Kestabilan Kawasan B merupakan satu-satunya kawasan yang telah dijalankan kaedah pembaikan iaitu kaedah tembok gabion.13 menunjukkan analisis kawasan C.11 pula menunjukkan kawasan analisis cerun di kawasan B manakala Rajah 4. .57 4.12-4.07-4.08 menunjukkan analisis kawasan A. analisis bagi kawasan ini dibahagi kepada tiga peringkat analisis iaitu analisis cerun asal. analisis cerun bertingkat dan analisis cerun bertingkat bersama tembok gabion. Rajah 4.

(a)Kaedah Bishop Dipermudah ( b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .9 30 35 35 30 30 25 25 FS= 0.958 E le v a t i o n ( m ) E le v a t i o n ( m ) 20 20 FS= 0.9 30 35 30 25 FS= 0.930 15 15 10 10 5 5 0 0 5 10 15 20 25 30 0 0 5 10 15 20 25 30 D is ta nc e (m) D is ta nc e (m) (a) (b) 0.930 E l e v a t i o n ( m ) 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 D is ta nc e (m) (c) Rajah 4.9 58 0.0.07: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan A .

(a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .962 E le v a t i o n ( m ) 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 D ista n ce ( m ) (c) Rajah 4.017 15 FS= 0.9 62 30 30 25 25 E le v a t io n (m ) E le v a t io n (m ) 20 20 FS= 1.08: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan A .0 17 35 0.962 15 10 10 5 5 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 D ista n ce ( m ) D ista n ce ( m ) (a) 35 0.35 1.9 62 30 (b) 25 FS= 0.

855 E le v a tio n ( m ) FS= 0.7 5 5 4 5 4 5 4 0 4 0 3 5 3 5 3 0 FS= 0.7 6 6 4 5 4 0 3 5 3 0 E le v a tio n ( m ) 2 5 FS= 0.09: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan B . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius c)Kaedah Janbu .0 .755 3 0 2 5 E le v a tio n ( m ) 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i stanc e(m) (a) (b) 0 .800 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.8 5 5 0 .

8 0 0 (b) 4 5 4 0 3 5 3 0 FS= 0.8 9 4 0 .894 3 0 FS= 0.7 8 5 4 5 4 5 4 0 4 0 3 5 3 5 FS= 0.785 3 0 E le v a t io n ( m ) E le v a t io n ( m ) 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 2 5 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i stanc e(m) (a) 0 .800 E le v a t io n ( m ) 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.10: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan B . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .0 .

0 .11: Analisis Kombinasi Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Bagi Kawasan B .8 7 1 4 5 4 0 FS= 0.943 4 5 FS= 0.8 5 6 4 5 FS= 0.871 3 5 3 0 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.9 4 3 0 . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .856 4 0 4 0 3 5 3 5 3 0 3 0 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i s tanc e(m) (a) (b) 0 .

4 5

4 5

0 .4 6 9 4 0

4 0

0 .3 7 6

3 5

3 5

3 0

FS= 0.469
E le v a t io n ( m )

3 0

FS= 0.376

E le v a t io n ( m )

2 5

2 5

2 0

2 0

1 5

1 5

1 0

1 0

5

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

Di stanc e(m)

Di stanc e(m)

(a)
4 5 4 0 0 .4 0 4

(b)

3 5

3 0

E le v a t io n ( m )

2 5

FS=0.404

2 0

1 5

1 0

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i stanc e(m)

(c) Rajah 4.12: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan C . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu

0 .5 0 2

0 .4 2 6

4 5

4 5

4 0

4 0

3 5

3 5

3 0

FS= 0.502
E le v a t io n ( m )

3 0

FS= 0.426

E le v a t io n ( m )

2 5

2 5

2 0

2 0

1 5

1 5

1 0

1 0

5

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i s tanc e(m)

D i s tanc e(m)

(a)
0 .4 4 8 4 5

(b)

4 0

3 5

3 0

FS= 0.448

E le v a t io n ( m )

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i s tanc e(m)

(c) Rajah 4.13: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan C . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu

65 4.5 Rumusan Analisis

Selepas analisis dijalankan dengan menggunakan kaedah Fellenius, kaedah Bishop Dipermudah dan kaedah Janbu, keputusan analisis bagi cerun bagi kawasan A, B dan C dinyatakan dalam Jadual 4.05.

Jadual 4.05: Keputusan Faktor Keselamatan Cerun ( °) Kawasan Pertama 53 47 57 Kawasan Kedua 51 49 Cerun Asal Cerun Bertingkat Cerun Asal Cerun Bertingkat Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Kawasan Ketiga 58 54 Cerun Asal Cerun Bertingkat 0.469 0.502 0.376 0.426 0.404 0.448 Kawasan Bishop 0.958 1.017 0.855 0.894 0.943 Kaedah Fellenius 0.930 0.962 0.755 0.785 0.856 Janbu 0.930 0.962 0.766 0.800 0.871

Berdasarkan daripada Jadual 4.04, didapati faktor keselamatan yang paling minimum ialah 0.376 iaitu analisis cerun asal bagi kawasan C dengan kaedah Felleius manakala faktor keselamatan tertinggi pula ialah 1.017 iaitu analisis cerun asal dengan kaedah cerun bertingkat dengan menggunakan kaedah Bishop Dipermudah di kawasan A.

Analisis yang dijalankan telah menunujukkan peningkatan faktor keselamatan di antara cerun asal dan cerun bertingkat di antara 4 % hingga 7 % dengan kaedah Bishop Dipermudah. Kaedah Fellenius pula menunjukkan peningkatan di antara 3 % hingga 12 %, manakala Kaedah Janbu pula ialah 3 % hingga 10 %. Apabila analisis dijalankan di kawasan yang telah menjalani kaedah pembaikan cerun bertingkat dan tembok gabion, didapati faktor keselamatan meningkat sebanyak 9% bagi kaedah Bishop

Jadual 4.66 Dipermudah dan 12 % bagi Kaedah Janbu dan Fellenius berbanding dengan hanya menjalankan pembinaan cerun bertingkat sahaja. Melalui analisis ini. maka cerun di kawasan B telah dijalankan penstabilan cerun dengan kaedah pembinaan cerun bertingkat. penambahan tembok gabion yang menurunkan cerun kepada 49° masih menyebabkan berlaku kegagalan pada tumit cerun. Oleh kerana faktor keselamatan ini mempunyai nilai yang kritikal.06: Rumusan Peningkatan Faktor Keselamatan Kaedah Bishop Dipermudah(%) Cerun asal dan cerun bertingkat Gabungan cerun bertingkat dan tembok gabion Cerun asal dan gabungan cerun bertingkat dan tembok gabion 9 12 12 4-7 5 Fellenius (%) 3-12 8 Janbu (%) 3-10 8 Bagi kawasan B. Apabila cerun bertingkat yang mempunyai sudut cerun sebanyak 51° dijalankan. masih tidak mempunyai faktor keselamatan yang minimum. didapati faktor keselamatan bagi cerun asal adalah kecil dan mempunyai sudut 57°. Jadual 4. A dan C juga merupakan cerun yang telah menjalani kaedah penstabilan dengan cerun bertingkat. tiada sebarang kegagalan didapati pada cerun dan faktor keselamatan turut meningkat tetapi peningkatan faktor keselamatan masih berada di bawah tahap gagal. Sepertimana kawasan B. Ini berikutan pergerakan tanah yang masih berlaku dan boleh dilihat pada sistem saliran yang retak dan condong. Berikutan itu. Melalui penggunaan analisis dengan .06 menunjukkan rumusan peningkatan faktor keselamatan. Selepas analisis dijalankan. penambahan kaedah penstabilan dengan pembinaan tembok gabion telah dilakukan bagi menambahkan lagi nilai faktor keselamatan. didapati kegagalan tidak berlaku di tumit cerun namun.

67 kaedah Bishop Dipermudah. . didapati faktor keselamatan cerun telah meningkat berbanding dengan faktor keselamatan cerun asal. Selain daripada itu. Oleh itu.8 meter. Faktor yang menyebabkan kegagalan ini berlaku mungkin disebabkan oleh aktivitiaktiviti pembinaan Kolej Perdana yang telah dijalankan tidak lama dahulu. didapati sudut cerun itu sendiri mempunyai nilai yang tinggi sedangkan cerun yang baik perlu mempunyai sudut yang kurang daripada 53°. kemungkinan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang sediaada telah dipotong sedangkan pokok dan tumbuh-tumbuhan ini berperanan untuk menyerap air larian permukaan. manakala kawasan C pula ialah setinggi 25 meter. Oleh kerana di kawasan A mempunyai cerun setinggi 12 meter. sekaligus mengelakkan kegagalan cerun berlaku. gangguan pada satah garis keupayaan gelinciran menyebabkan kestabilan cerun akan terganggu dan kegagalan cerun akan berlaku. terdapat beberapa faktor yang memungkinkan berlakunya kegagalan cerun. Semasa penyediaan aras dilakukan. pemotongan atau penambakan di sepanjang satah cerun pula turut menyebabkan keseimbangan tanah akan terganggu. Melalui analisis yang dijalankan dan pemerhatian di tapak tentang keadaan cerun ini. Fellenius dan Janbu. kawasan B mempunyai cerun setinggi 27. Aktiviti ini termasuklah penyediaan aras pembentukan seperti yang dikehendaki dalam lukisan tapak.

Oleh itu. Namun. kajian keberkesanan hanya dijalankan pada kaedah pembinaan tembok gabion dan kaedah pembinaan cerun bertingkat sahaja. Kaedah pembaikan cerun yang telah dijalankan di kawasan tersebut ialah kaedah pembinaan cerun bertingkat. kajian tentang jenis kegagalan dan punca kegagalan cerun serta kaedah pembaikan yang berkesan perlu dijalankan bagi menjamin keselamatan penghuni kolej tersebut. sistem saliran dan kaedah penanaman rumput.BAB 5 KESIMPULAN 5. Dalam laporan Projek Sarjana Muda ini. kaedah pembinaan tembok gabion. Kawasan Kolej Perdana.1 Kesimpulan Dewasa ini. analisis telah dijalankan bagi menguji keberkesanan kaedah pembaikan cerun yang telah dijalankan di Kolej Perdana. Universiti Teknologi Malaysia juga pernah mengalami kegagalan cerun. kegagalan cerun semakin dipandang serius oleh pelbagai pihak. Kejadian-kejadian tanah runtuh yang berlaku di Malaysia telah memberi kesedaran kepada kita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. .

Oleh kerana kaedah pembaikan cerun bertingkat telah dijalankan. kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kajian ini ialah: 1. Malah. Kaedah penstabilan cerun yang dipilih di tapak iaitu cerun bertingkat.2 Cadangan Penulis mendapati pembaikan cerun yang telah dibuat belum mencapai faktor keselamatan yang selamat. tanaman tutup bumi boleh ditanam di kawasan cerun . semua cerun di kawasan A. penanaman tutup bumi dan sistem saliran adalah sesuai dalam meningkatkan faktor keselamatan. seterusnya menjamin keselamatan penghuni kolej berkenaan. Selain daripada itu. Jenis kegagalan cerun ialah gelincir putaran. Kelemahan-kelemahan perlu dibaiki supaya cerun di kawasan kajian mempunyai faktor keselamatan yang lebih tinggi. Kegagalan cerun di Kolej Perdana disebabkan oleh cerun yang terlalu curam dan saliran permukaan yang tidak baik menyebabkan hakisan berlaku di permukaan dan kekuatan tanah berkurang. B dan C. B dan C perlu dilandaikan. 3.69 Oleh itu. 5. pembinaan tembok gabion. Namun. Ini kerana cerun-cerun di kawasan ini melebihi 53°. kaedah pembinaan tembok gabion perlu dijalankan di kawasan A. dalam kes ini cerun masih berada dalam keadaan kritikal kerana pergerakan tanah dapat dilihat dengan jelas berikutan sistem saliran di kawasan tersebut juga sudah mulai retak dan condong. 2. Gabungan kaedah penstabilan cerun bertingkat dan tembok gabion berkesan dalam meningkatkan faktor keselamatan.

Kajian tapak dan ujian tanah di makmal adalah sangat penting dalam kerja geoteknik. pemilihan kaedah hendaklah bersesuaian dengan kaedah tanah cerun di kawasan ini. kajian makmal yang lebih teliti perlu dijalankan supaya nilai-nilai pengiraan yang digunakan dalam analisis faktor keselamatan lebih tepat. . namun.70 bagi menambahkan kestabilan dan mengelakkan hakisan daripada berlaku. namun. penulis mencadangkan supaya kajian di kawasan dijalankan dengan lebih teliti bagi memastikan kegagalan cerun di Kolej Perdana tidak berlaku lagi. penggunaan kaedah analisis yang lebih banyak akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Oleh itu. Pengiraan parameter tanah bagi nilai kejelekitan dibuat berdasarkan hasil ujian tapak kerana sampel tidak terganggu gagal diperolehi. Oleh kerana terdapat pengiraan dibuat berdasarkan anggapan. Penggunaan perisian SLOPE/W sememangnya berkesan dalam mencari nilai faktor keselamatan. Analisis-analisis yang dijalankan hanya mengambilkira tiga kaedah sahaja. seterusnya menambahkan nilai estetika di kolej tersebut. ketepatan faktor keselamatan boleh dibaiki dengan mengambilkira faktor-faktor kegagalan cerun yang mungkin terdapat di kawasan kajian. Walaubagaimanapun.

P (1976). London. (1993). 8. Milititsky J and Woods R. James V. I. 5. Mekanik Tanah Edisi Keempat. (1985). Prentice Hall. Tf . Nota Kuliah Mekanik Tanah. S. L and Cassie W. 3.71 RUJUKAN 1. Das. R. The Mechanics of Engineering Soils. (2001). 4. Charles E. Spon. Soil Mechanics and Foundations.. Printed in Canada 9. Barry F. Universiti . GEOSLOPE International Ltd. Teknologi Malaysia. Hussein S. Fundamentals of Geotechnical Engineering. (2003) SLOPE/W Basic Edition. 10. K. (1993). K. Surveying with construction Application. Textbook for Surveying.F. Jamilah Binti Jaadil (2000). Universiti 7. Craig R. Teknologi Malaysia.N. Capper P. Fakulti Kejuruteraan Awam (2003). F (1971). Earth Pressure and Earth Retaining Structures – Second Edition. 6. Clayton C. BM (2000). California: Brocks/ Cole. 2. Chand and Company Ltd. Merrill: USA. E. Universiti Teknologi Malaysia. Chapman and Hall. Modul Pengajaran: Mekanik Tanah. I.

(1995). John Wiley and Sons. . Prentice Hall. Sutton B. Soil Mechanics. Prentice Hall Introduction to Geotechnical 13. 14. Geology Applied to Engineering.72 11. Engineering. Universitas Katolik Parahyangan. E and FN Spon. P. 17. Suhaimi A. J. 4th 15. H. Problem Solution in Soil Mechanics. Slope Stabilization and Erosion Control – a Bioengineering Approach. Longman Group UK Ltd. Nurly Gofar and Khairul Anuar Kassim (2005). Talib (1997).Part 1.. Perloff W. In situ Testings and Soil Properties Correlations. Raharjo PP (2001). London. (1995). and Baron William (1976). C. Slope Instability: Selecting Remedial Measures. W. (1995). and Rickson R. Regional Conference in Geotechnical Engineering (GEOTROPIKA 97) 16. H. C. Morgan R. 12. Terry R.

73 LAMPIRAN A Pelan Kampus Universiti Teknologi Malaysia Kolej Perdana. UTM (Kawasan Kajian) .

74 LAMPIRAN B1 DATA LUBANG JARA 1 (BH1) .

75 .

76 .

77 LAMPIRAN B2 DATA LUBANG JARA 2 (BH2) .

78 .

79 .

80 LAMPIRAN B3 CROSS SECTION AA .

1971 Analisis. φ’ daripada data SPT (Diperbaharui selepas Hanaka & Uchida.1996) .81 LAMPIRAN C GRAF UNTUK MENDAPATKAN NILAI φ Cara mencari nilai sudut geseran effektif. φ’ daripada data SPT (De Mello’s. USBR Data) Nilai sudut geseran.

Gs .82 LAMPIRAN D DATA GRAVITI TENTU.

ω .83 LAMPIRAN E DATA KANDUNGAN LEMBAPAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->