3.

0 Kajian Morfologi Seperti yang telah kita ketahui, bidang morfologi mendalami cara-cara pembentukan perkataan dan prosesnya. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz dalam

Bahasa Melayu 1 Edisi Kedua halaman 133, morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Oleh itu, kami akan memberikan fokus utama kepada ketiga-tiga aspek ini untuk menganalisis lagu yang kami gunakan. 3.1 Definisi Struktur, Bentuk dan Golongan kata 3.1.1 Struktur Kata Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran manusia, iaitu bunyi perkataan yang kita gunakan setiap hari. Dalam bidang morfologi, kami mendapati terdapat peraturan atau hukum yang menentukan susunan bentuk bunyi tersebut. Selain itu, struktur kata melibatkan lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Unit bahasa yang bermakna ialah bahasa yang difahami oleh penggunanya dan mempunyai fungsi yang tertentu. Struktur kata juga merupakan kata tunggal yang mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Kami telah membahagikan struktur kata kepada dua bahagian, iaitu pola suku kata terbuka dan pola suku kata tertutup. Terdapat 11 jenis struktur kata yang berbeza susunan huruf vokal dan konsonannya, empat jenis berasal daripada Bahasa Melayu sementara tujuh daripada bahasa asing. 3.1.2 Bentuk Kata Bentuk kata pula ialah bentuk unit tatabahasa, sama ada bersifat tunggal atau telah mengalami proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai jenis perkataan dalam Bahasa Melayu seperti kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Setiap bentuk ini merupakan hasil proses pembentukan perkataan. 1. Kata Tunggal Kata tunggal melibatkan perkataan yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Kata tunggal boleh juga disifatkan sebagai kata dasar. Terdapat dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal satu suku kata dan kata tunggal dua suku kata atau lebih. Kebanyakan kata tunggal yang terdapat dalam Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk diperluaskan dengan mengalami proses pembentukan kata terbitan, kata majmuk atau kata ganda.

iaitu penggandaan penuh. konsonan ataupun bebas. Berbanding dengan frasa. penggandaan berentak ialah hasil pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi. perkataan tersebut merupakan kata dasar yang telah menerima imbuhan dan mengalami proses pengimbuhan.Uniknya. akronim juga tergolong dalam bentuk kata tunggal. Terdapat empat jenis proses pengimbuhan. Kata Majmuk Kata majmuk pula terhasil daripada proses pemajmukan yang merangkaikan kata dasar menjadi satu maksud. dan ditulis sebagai satu perkataan. 2. sementara perkataan kata dasar pula merupakan morfem bebas. Kebanyakan kata majmuk dieja secara terpisah. apitan dan sisipan. Penggandaan penuh berlaku dengan menggandakan kata dasar keseluruhannya. Seterusnya. Setiap imbuhan yang digabungkan dengan kata dasar merupakan morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri. iaitu awalan. tidak kiralah kata dasar tersebut mempunyai imbuhan atau tidak. iaitu menggandakan vokal. namun terdapat kekecualian kerana perkataan tersebut sudah lazim digunakan. Perkataan yang berlainan dengan maksud yang berbeza akan dihasilkan dengan berdasarkan posisi imbuhan dalam perkataan tersebut. . akhiran. Kata Ganda kata ganda terhasil daripada proses penggandaan yang melibatkan pengulangan kata dasar. Penggandaan separa pula ialah proses mengulang sebilangan sebahagian kata dasar. Terdapat tiga jenis proses penggandaan. Akronim merupakan kata singkatan yang dihasilkan melalui gabungan huruf awal suku kata atau huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. 4. Kata Terbitan Bagi kata terbitan. 3. kata majmuk tidak dapat menerima sebarang sisipan unsur antara unitnya. penggandaan separa dan penggandaan berentak. lazimnya bahagian hadapan.

3 Bentuk Kata dalam Transkripsi Lagu No.1. Bentuk 1 Kata Tunggal Perkataan Kata Tunggal Satu Suku Kata di Kata Tunggal Dua Suku Kata Sirih Sudah Padi Juga Orang Sayang tengah Tidak dengan Ada emas muda megah Budi ubi penat nanas Puas Sudi Saya Diri    Sebab  Hanya terdapat satu perkataan sahaja.3. Tidak menerima pengimbuhan Tidak menerima pemajmukan Tidak menerima penggandaan Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kalau bahasa pandai Kumpulan Sendiri sampai 2 Kata Terbitan Awalan Menanam Dipandang Menabur Memakan Berpinang Akhiran Katakan mengenyang dipotong berbunga berjalan Menerima imbuhan awalan:     Mediber- dan imbuhan akhiran -kan 3 Kata Majmuk Si bunga  Tidak boleh menambah perkataan tengah di tengah- 4 Kata Ganda Penggandaan Penuh Baik-baik Pandai-pandai Penggandaan Separa Ternanti-nanti (awalan)   Mengulang kata dasar sepenuhnya Mengulang belakang berimbuhan bahagian kata dasar .

Kata Adjektif Kata adjektif ialah perkataan yang mampu menjadi unsur inti bagi frasa adjektif. terdapat pelbagai jenis kata tugas. . 3. kata adjektif pancaindera. kata kerja. 4. Kata tugas mendukung tugas sintaksis untuk menerangkan atau menghubungkan golongan kata yang lain. kata adjektif warna. benda atau konsep. Kami berpendapat bahawa setiap perkataan dalam Bahasa Melayu mempunyai kelas masing-masing dan fungsi yang berbeza-beza. Kata Tugas Kata tugas tidak boleh menjadi inti kepada frasa nama. kata adjektif cara. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Terdapat dua jenis kata karja. iaitu kata nama am. kata adjektif perasaan dan kata adjektif jarak. kata tanya dan lain-lain lagi.1 Golongan Kata Golongan kata merupakan proses mengkategorikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.2. Dalam bahasa Melayu. kata adjektif bentuk. Fungsi kata adjektif adalah menjelaskan kata nama atau kata kerja dengan lebih terperinci dalam ayat. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis.3. Fungsi kata nama adalah untuk menamakan orang. Kata Nama Kata nama ialah perkataan yang mampu menjadi unsur inti bagi frasa nama. kata adjektif ukuran. kata adjektif waktu. 1. 2. kata hubung. kata adjektif dan kata tugas. iaitu kata adjektif sifatan. tempat. kata kerja dan kata adjektif. Antara contoh kategori perkataan yang terdapat dalam Bahasa Melayu ialah kata nama. Cara mengkategorikan perkataan Melayu adalah dengan mengkaji keserupaan fungsi dan ciri-cirinya. haiwan. kata penguat. Kata Kerja Kata Kerja ialah perkataan yang mampu menjadi unsur inti bagi frasa kerja. Terdapat tiga jenis kata nama. Kata tugas berperanan dalam perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata nama. kata seru. frasa kerja atau frasa adjektif. antaranya ialah penjodoh bilangan. Antara fungsi kata kerja adalah sebagai predikat dalam ayat yang menjelaskan kelakuan subjek ayat. kata nama khas dan kata ganti nama.

1 Golongan Kata Nama Perkataan Kata Nama Am Padi Orang Bahasa Kata Nama Khas Sayang Si bunga Kata Ganti Nama Saya 2 Kata Kerja Sendiri  Boleh menjadi inti  kepada Sirih Budi  Sebab  Boleh menjadi inti kepada frasa nama Digunakan untuk menamakan sesuatu Kata Kerja Transitif Menanam Dipandang Ditanam Dimakan ada Menabur Dipotong frasa kerja Digunakan untuk menjelaskan kelakuan subjek  atau Kata Kerja Tak Transitif Katakan Berpinang Berjalan Berbunga mengenyang kata nama 3 Kata Adjektif Kata Adjektif Perasaan Puas Megah  Boleh menjadi inti kepada Kata Adjektif Sifatan Sudi Subur Muda penat frasa adjektif Digunakan untuk menggambark an kata nama atau kerja kata Kata Adjektif Cara Ternanti-nanti 4 Kata Tugas Kata Bantu Sudah tengah Juga Tidak sebagai digunakan inti kata Kata Penegas Makanlah Kata Nafi Tidak nama.kata kerja atau kata adjektif Menghubungkan golongan kata lain .2.2 Golongan Kata Dalam Transkripsi Lagu No.3.

DiDipandang Afiks makan dipandang Kata kerja DiDipotong Afiks pandang dipotong Kata Kerja Di3. 1. BerBerbunga Afiks potong Berbunga kata kerja BerBerjalan Afiks Berjalan bunga kata kerja Ber- jalan .3.1 Pengimbuhan Awalan No.3.3 Proses Pembentukan Kata Terbitan 3. Imbuhan MePerkataan Menanam Afiks menanam Kata Kerja MeMenabur Afiks MeMemakan Afiks memakan menabur tanam Kata kerja tabur Kata kerja Me2.

3. Imbuhan 1. -kan Perkataan Katakan Katakan Kata kerja afiks Kata -kan .3.2 Pengimbuhan Akhiran No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful