3.

0 Kajian Morfologi Seperti yang telah kita ketahui, bidang morfologi mendalami cara-cara pembentukan perkataan dan prosesnya. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz dalam

Bahasa Melayu 1 Edisi Kedua halaman 133, morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Oleh itu, kami akan memberikan fokus utama kepada ketiga-tiga aspek ini untuk menganalisis lagu yang kami gunakan. 3.1 Definisi Struktur, Bentuk dan Golongan kata 3.1.1 Struktur Kata Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran manusia, iaitu bunyi perkataan yang kita gunakan setiap hari. Dalam bidang morfologi, kami mendapati terdapat peraturan atau hukum yang menentukan susunan bentuk bunyi tersebut. Selain itu, struktur kata melibatkan lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Unit bahasa yang bermakna ialah bahasa yang difahami oleh penggunanya dan mempunyai fungsi yang tertentu. Struktur kata juga merupakan kata tunggal yang mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Kami telah membahagikan struktur kata kepada dua bahagian, iaitu pola suku kata terbuka dan pola suku kata tertutup. Terdapat 11 jenis struktur kata yang berbeza susunan huruf vokal dan konsonannya, empat jenis berasal daripada Bahasa Melayu sementara tujuh daripada bahasa asing. 3.1.2 Bentuk Kata Bentuk kata pula ialah bentuk unit tatabahasa, sama ada bersifat tunggal atau telah mengalami proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai jenis perkataan dalam Bahasa Melayu seperti kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Setiap bentuk ini merupakan hasil proses pembentukan perkataan. 1. Kata Tunggal Kata tunggal melibatkan perkataan yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Kata tunggal boleh juga disifatkan sebagai kata dasar. Terdapat dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal satu suku kata dan kata tunggal dua suku kata atau lebih. Kebanyakan kata tunggal yang terdapat dalam Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk diperluaskan dengan mengalami proses pembentukan kata terbitan, kata majmuk atau kata ganda.

apitan dan sisipan. Setiap imbuhan yang digabungkan dengan kata dasar merupakan morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri. 4. tidak kiralah kata dasar tersebut mempunyai imbuhan atau tidak. Terdapat empat jenis proses pengimbuhan. Penggandaan penuh berlaku dengan menggandakan kata dasar keseluruhannya. perkataan tersebut merupakan kata dasar yang telah menerima imbuhan dan mengalami proses pengimbuhan. penggandaan berentak ialah hasil pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi. 2. iaitu penggandaan penuh. Berbanding dengan frasa.Uniknya. Penggandaan separa pula ialah proses mengulang sebilangan sebahagian kata dasar. iaitu awalan. iaitu menggandakan vokal. Kata Ganda kata ganda terhasil daripada proses penggandaan yang melibatkan pengulangan kata dasar. . lazimnya bahagian hadapan. Kata Terbitan Bagi kata terbitan. Perkataan yang berlainan dengan maksud yang berbeza akan dihasilkan dengan berdasarkan posisi imbuhan dalam perkataan tersebut. akhiran. akronim juga tergolong dalam bentuk kata tunggal. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Seterusnya. namun terdapat kekecualian kerana perkataan tersebut sudah lazim digunakan. Terdapat tiga jenis proses penggandaan. dan ditulis sebagai satu perkataan. Akronim merupakan kata singkatan yang dihasilkan melalui gabungan huruf awal suku kata atau huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. kata majmuk tidak dapat menerima sebarang sisipan unsur antara unitnya. Kebanyakan kata majmuk dieja secara terpisah. sementara perkataan kata dasar pula merupakan morfem bebas. konsonan ataupun bebas. 3. Kata Majmuk Kata majmuk pula terhasil daripada proses pemajmukan yang merangkaikan kata dasar menjadi satu maksud.

Tidak menerima pengimbuhan Tidak menerima pemajmukan Tidak menerima penggandaan Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kalau bahasa pandai Kumpulan Sendiri sampai 2 Kata Terbitan Awalan Menanam Dipandang Menabur Memakan Berpinang Akhiran Katakan mengenyang dipotong berbunga berjalan Menerima imbuhan awalan:     Mediber- dan imbuhan akhiran -kan 3 Kata Majmuk Si bunga  Tidak boleh menambah perkataan tengah di tengah- 4 Kata Ganda Penggandaan Penuh Baik-baik Pandai-pandai Penggandaan Separa Ternanti-nanti (awalan)   Mengulang kata dasar sepenuhnya Mengulang belakang berimbuhan bahagian kata dasar .3 Bentuk Kata dalam Transkripsi Lagu No.3. Bentuk 1 Kata Tunggal Perkataan Kata Tunggal Satu Suku Kata di Kata Tunggal Dua Suku Kata Sirih Sudah Padi Juga Orang Sayang tengah Tidak dengan Ada emas muda megah Budi ubi penat nanas Puas Sudi Saya Diri    Sebab  Hanya terdapat satu perkataan sahaja.1.

Kata Nama Kata nama ialah perkataan yang mampu menjadi unsur inti bagi frasa nama. kata adjektif bentuk. kata adjektif cara. kata adjektif pancaindera. Antara fungsi kata kerja adalah sebagai predikat dalam ayat yang menjelaskan kelakuan subjek ayat. iaitu kata nama am. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. kata kerja. Terdapat dua jenis kata karja. Fungsi kata adjektif adalah menjelaskan kata nama atau kata kerja dengan lebih terperinci dalam ayat. antaranya ialah penjodoh bilangan. Terdapat tiga jenis kata nama. haiwan. 1. Kata tugas berperanan dalam perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata nama. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis. kata penguat. kata adjektif dan kata tugas.2. Kata Tugas Kata tugas tidak boleh menjadi inti kepada frasa nama. Kami berpendapat bahawa setiap perkataan dalam Bahasa Melayu mempunyai kelas masing-masing dan fungsi yang berbeza-beza. Cara mengkategorikan perkataan Melayu adalah dengan mengkaji keserupaan fungsi dan ciri-cirinya. 2. Antara contoh kategori perkataan yang terdapat dalam Bahasa Melayu ialah kata nama. terdapat pelbagai jenis kata tugas. Dalam bahasa Melayu. Kata Adjektif Kata adjektif ialah perkataan yang mampu menjadi unsur inti bagi frasa adjektif. kata kerja dan kata adjektif. kata nama khas dan kata ganti nama. kata hubung. kata adjektif perasaan dan kata adjektif jarak. benda atau konsep. kata seru. Fungsi kata nama adalah untuk menamakan orang.3. kata adjektif warna. kata adjektif waktu.1 Golongan Kata Golongan kata merupakan proses mengkategorikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. kata tanya dan lain-lain lagi. 4. kata adjektif ukuran. 3. Kata tugas mendukung tugas sintaksis untuk menerangkan atau menghubungkan golongan kata yang lain. . Kata Kerja Kata Kerja ialah perkataan yang mampu menjadi unsur inti bagi frasa kerja. frasa kerja atau frasa adjektif. tempat. iaitu kata adjektif sifatan.

2.kata kerja atau kata adjektif Menghubungkan golongan kata lain . 1 Golongan Kata Nama Perkataan Kata Nama Am Padi Orang Bahasa Kata Nama Khas Sayang Si bunga Kata Ganti Nama Saya 2 Kata Kerja Sendiri  Boleh menjadi inti  kepada Sirih Budi  Sebab  Boleh menjadi inti kepada frasa nama Digunakan untuk menamakan sesuatu Kata Kerja Transitif Menanam Dipandang Ditanam Dimakan ada Menabur Dipotong frasa kerja Digunakan untuk menjelaskan kelakuan subjek  atau Kata Kerja Tak Transitif Katakan Berpinang Berjalan Berbunga mengenyang kata nama 3 Kata Adjektif Kata Adjektif Perasaan Puas Megah  Boleh menjadi inti kepada Kata Adjektif Sifatan Sudi Subur Muda penat frasa adjektif Digunakan untuk menggambark an kata nama atau kerja kata Kata Adjektif Cara Ternanti-nanti 4 Kata Tugas Kata Bantu Sudah tengah Juga Tidak sebagai digunakan inti kata Kata Penegas Makanlah Kata Nafi Tidak nama.3.2 Golongan Kata Dalam Transkripsi Lagu No.

Imbuhan MePerkataan Menanam Afiks menanam Kata Kerja MeMenabur Afiks MeMemakan Afiks memakan menabur tanam Kata kerja tabur Kata kerja Me2.1 Pengimbuhan Awalan No.3 Proses Pembentukan Kata Terbitan 3.3.3. BerBerbunga Afiks potong Berbunga kata kerja BerBerjalan Afiks Berjalan bunga kata kerja Ber- jalan . 1. DiDipandang Afiks makan dipandang Kata kerja DiDipotong Afiks pandang dipotong Kata Kerja Di3.

-kan Perkataan Katakan Katakan Kata kerja afiks Kata -kan .3. Imbuhan 1.2 Pengimbuhan Akhiran No.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful