MOHAMAD ZAHIER BIN ZAMAHSHARI MOHAMAD HUSAINI BIN ABDUL HISHAM

PISMP PENDIDIKAN ISLAM 1 (SJKC)

1

Hukum Membaca

Isti’azah

Bentuk

Tempat diperlahankan

2

 Menurut Jumhur bila Ulama Isti’azah amat hendak dituntut mana seseorang memulakan bacaan Al-Quran sama ada di permulaan surah atau dipertengahannya.  Namun para ulama berselisih dalam menafsirkan perkataan tuntut samaada wajib atau sunat 3 .

Dalil : Surah An-Nahl: 98 Yang bermaksud : “Apabila kamu hendak membaca Al-Quran (mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam”  Berdasarkan dalil ini tidak berdosa jika tidak membaca Isti’azah 4 . Sebahagian ulama berpendapat membaca di awal Quran hukumnya adalah sunat .

5 . Segolongan ulama pula berpendapat membaca Isti’azah wajib pada permulaan bacaan berdasarkan dalil yang sama.  Berdosa  Ibnu bagi sesiapa yang tidak membacanya Sirin (ulama yang menghukum wajib membaca Istiazah) berpendapat cukuplah sekadar sekali membaca dalam seumur hidup sebagai menggugurkan wajib.

 Al-Imam Al-Dani : Terdapat beberapa bentuk untuk bacaan dan yang terbaik ialah : ‫اعىذ باهلل مه انشيطان انرجيم‬ Bentuk-bentuk lain ialah: ‫اعىذ باهلل انسميع انعهيم مه انشيطان انرجيم‬ Ianya sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl : 6 .

Nyaring Perlahan 7 .

*Nota Tambahan : Jika isti’azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis membaca Al-Quran secara bergilir-gilir maka pembacapembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan. Semasa Majlis Tilawatul Quran. 8 .  Dibaca dalam sembahyang dan seorang diri. Majlis keugamaan dan semasa belajar.

Kitab Al-Mughni : Isti’azah dibaca dengan suara sirri dan tidak dengan suara jahri(lantang).• • Sunat membaca suara sirri. 9 .

3) ‫ وصم‬iaitu menyambung ‫ عهيم‬dengan ‫براءة‬ 10 . Isti’azah  Terdapat antara ‫ األوفال‬dengan ‫انتىبت‬ 3 cara : 1) ‫ قطع‬iaitu berhenti pada kalimah ‫ عهيم‬serta bernafas kemudian memulakan 2) ‫ سكت‬iaitu berhenti pada kalimah ‫عهيم‬ diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan bacaan.

1) ‫ قطع‬iaitu berhenti pada kalimah ‫ عهيم‬serta bernafas kemudian memulakan 11 .

 2) ‫ سكت‬iaitu berhenti pada kalimah ‫عهيم‬ diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan bacaan. 12 .

 3) ‫ وصم‬iaitu menyambung ‫ عهيم‬dengan ‫براءة‬ 13 .

Hukum Membaca Sebab Larangan Membaca Basmalah di pertengahan Surah Basmalah Antara Al-Anfal dengan At-Taubah Basmalah Di Antara Dua surah 14 .

 Tidak Harus membaca basmalah bagi permulaan surah At-Taubah kerana tidak ditulis basmalah pada permulaan surah tersebut. 15 . Para ulama bersepakat bahawa hukum membaca basmalah adalah sunat kerana tertulis basmalah pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah  Wajib hukumnya bagi surah Al-Fatihah kerana ianya adalah satu ayat daripadanya.

‫‪ Dalil‬‬ ‫‪: Sabda Rasullullah‬‬ ‫قال رسىل هللا صهً هللا عهيه وسهم‪ :‬كم امر ذي بال‬ ‫ال يبدأ فيه ببسم هللا انرحمه انرحيم فهى أقطع‬ ‫‪ Maksudnya‬‬ ‫‪: Setiap perkara baik yang tidak‬‬ ‫‪dimulai dengan Basmalah maka ia terputus‬‬ ‫)‪(keberkatannya‬‬ ‫] أبى داود وانىسائي وابه ماجت وابه حبان في‬ ‫صحيحه مه حديث أبي هريرة[‬ ‫‪16‬‬ .

 Menurut Jumhur Ulama hukum harus membaca basmalah di pertengahan surah.Ertinya : Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Mengasihani 17 .  Lafaz bacaan basmalah : .

18 .iaitu wakaf di akhir surah dan Basmalah ‫ قطع ووصم انبسمهت بانسىرة‬.1 tidak diharuskan Diharuskan  ‫ قطع انجميع‬.sambung akhir surah dengan basmalah dan wakaf dengan awal surah.wakaf di akhir surah lalu sambung Basmalah dengan awal surah   ‫ وصم انجميع‬.3 diharuskan . Terdapat 4 cara : .

Tidak Diharuskan  Wasal Basmalah dengan akhir surah kemudian wakaf. 19 ..

jawabnya kerana basmalah itu aman sedangkan Bara’ah tidak aman kerana ia diturunkan di waktu peperangan. 20 . Basmalah tidak tertulis di awal At-taubah. Sebaliknya Basmalah tertulis di awal surah-surah yang lain.  Surah Bara’ah (At-Taubah) diturunkan waktu peperangan seperti yang ditegaskan oleh ibnu Abbas -Yang Bermaksud : “ Aku bertanya Saidina Ali (ً‫ (عه‬kenapa tidak ditulis Basmalah di awal surah Bara’ah.

 Terdapat 3 lafaz Takbir. . Takbir bukan sebahagian daripada ayat al-Quran dan tidak ditulis di dalam Mashaf al-Quran.iaitu: ‫ هللا كبر‬ ‫ ال إنه إال هللا وهللا كبر‬ ‫ ال إنه إال هللا وهللا كبر وهلل انحمد‬  Hukum membacanya adalah SUNAT.

  Sejarah Bacaan “Takbir” Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S. Manakala sebahagian yang lain mentafsirkannya sebagai kegembiraan Nabi diatas turunnya wahyu selepas beberapa ketika terhenti.A.A.W bertakbir atas sebab bersyukur kepada Allah S. .)‫ )سورة الضحى‬Nabi Muhammad S.T kerana menafikan kata-kata orangorang Musyrik.T seketika sehingga orang-orang Musyrik berkata : “Muhammad telah ditinggalkan oleh tuhannya!” Tidak berapa lama selepas itu turunlah surah ad-Dhuha .W telah terputus menerima wahyu dari Allah S. sehingga  Sebahagian ulama’ meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.W.W.W berkata : (Allah Maha Besar) dan Baginda mengarahkan kepada pembaca al-Quran supaya membaca “Takbir” apabila sampai pada surah ad-Dhuha seterusya pada surah-surah selepas itu )‫(سورة الضحى‬dan tamat bacaan.A.

)‫ )الناس‬pembaca al-Quran hendaklah menyambung bacaan mereka dengan membaca surah al-Fatihah )‫) الفاتحت‬dan disambung dengan 5 ayat dari awal surah al-Baqarah )‫)البقرة‬kemudian diikuti dengan bacaan ayat 115 surah al-An’am .)‫)األنعام‬ . Ada 2 pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini. Pendapat tersebut ialah :    Bermula selepas akhir surah ad-Dhuha )‫)سورة الضحى‬ Bermula selepas akhir surah al-Lail )‫)سورة الليل‬ Walaupun ulama’ berselisih pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini.)‫ )سورة الناس‬Selepas menghabiskan bacaan surah an-Nas ‫سورة‬ . Namun. mereka bersepakat mengenai tempat berakhirnya bacaan takbir iaitu selepas tamat bacaan surah an-Nas .

Tajwid Al-Quran. Dinie Publisher. Muhamad Idris Al-Marbawi 24 . Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz. Pelajaran Ilmu Tajwid Al-Quran Rasm Usmani. Pustaka Salam 1998. Buku  Haji Abdul Qadir Leong (Al-Azhari).    Fiqih Sunah. Sayid Sabiq Bahrul Mazi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful