P. 1
Sesejuk mata memandang, semanis bahasa berbicara_ Konsep Tatabahasa.pdf

Sesejuk mata memandang, semanis bahasa berbicara_ Konsep Tatabahasa.pdf

|Views: 11|Likes:
Published by Eyla Amyrah

More info:

Published by: Eyla Amyrah on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

6/30/13

Share 0

Sesejuk mata memandang, semanis bahasa berbicara: Konsep Tatabahasa
More Next Blog» Create Blog Sign In

Sesejuk mata memandang, semanis bahasa berbicara
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Bahan Bahasa Melayu
KHAMIS, 29 NOVEMBER 2012 TETAMU HADIR BERSAMA KERAHMATAN ILLAHI

Konsep Tatabahasa

45,787
DOAKAN CATATAN INI DIREDHAI YANG MAHA ESA

(i) Menghuraikan konsep tatabahasa. 1.0 Pengenalan. Tatabahasa dapat dinyatakan sebagai satu konsep tatabahasa yang mempunyai peraturan yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Teori bahasa umumnya dipecahkan kepada teori tradisional, teori struktural, teori transformasi generatif, dan teori fungsional. Tiap-tiap aliran dipengaruhi oleh ilmu lain yang ada kaitan dengannya. 2.1 Teori Struktural. 2.1.1 Teori ini dikaitkan seiring perkembangan linguistik ilmiah di Amerika pada tahun 1930-an iaitu pada abad ke-20 Sebelum Masihi.Teori ini juga dikenali sebagai Taxanomic atau Bloomfieldian. Tokoh bahasa yang terlibat dalam teori ini terdiri daripada Sausure, Otto Jespherson, Harris dan sebagainya. 2.1.2 Konsep teori struktural menyatakan bahawa bahasa merupakan satu sistem yang mempunyai talian antara unit fonem iaitu sebagai unit bahasa dengan morfem dalam satu unit bahasa.Di samping itu, teori ini menekankan bahasa dalam sebagai satu sistem pertuturan yang arbitrari. (Arbitrari menurut kamus dewan edisi keempat ialah, tidak berasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti.) 2.1.3 Dalam teori ini, bahasa merupakan alat komunikasi yang utama dan aspek pertuturan merupakan alat perhubungan asas utama. Kajian ini juga berdasarkan struktur iaitu dimulai dengan fonologi kemudian morfologi dan akhir sekali sintaksis. 2.1.4 Ciri-ciri. teori struktural adalah bahasa dikaji sebagai sistem lambang pertuturan. Bahasa dikaji secara diskriptif, dan bersifat serta empirikal. Empirikal membawa maksud berdasarkan pemerhatian atau eksperimen iaitu dengan kata lain, boleh diuji. Konsituen yang paling kecil dalam teori ini ialah mengecilkan perkataan, diikuti frasa, klausa, subjek, dan predikat.Di samping itu, perkaitan unit tatabahasa dan ayat dianalisis secara konsituen terdekat. 2.1.5 Implikasi dalam teori struktural adalah pembelajaran lebih kepada berasaskan rangsangan dan gerak balas. Bahan rangsangan untuk penguasaan lisan ditunjukkan dahulu sebelum pengajaran kemahiran menulis. Berbanding teori tradisional, teori ini lebih kepada pengajaran berbentuk induktif. Pengajaran juga berasaskan fakta dalam erti kata lain, ia dijalankan secara formal.Teori ini tidak menekankan penyampaian makna dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Makna perkataan dijelaskan dengan cara memberikan makna yang sama dalam bahasa natif dalam pembelajaran bahasa kedua. 2.2 Teori Tradisional bermula sejak zaman silam Yunani pada abad ke-15 Sebelum Masihi terhadap bahasa Yunani. Ahli-ahli falsafah Yunani ialah seperti Plato iaitu mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. 2.2.1 Kajian-kajian mereka dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting.Bahasa juga merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam.Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. 2.2.2 Teori ini kemudiannya terus berkembang terhadap bahasa latin, bahasa Arab, dan bahasa Sanskrit. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hinga abad ke-19 di mana orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal lama sekiranya tidak diamalkan dan menurut pensejarahan, bahasa berubah-ubah dari abad ke abad. Teori ini lebih menjurus kepada huraian aspek-aspek tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis.Menurut kamus dewan edisi keempat, morfologi membawa maksud kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa, termasuk infleksi, terbitan, dan pemajmukan. 2.2.3 Morfologi terbahagi kepada dua iaitu kata nama dan kata kerja. Manakala,
wanmohdaffendy.blogspot.com/2012/11/konsep-tatabahasa.html

Karangan Surat kiriman tidak rasmi Karangan Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi. Ciri-ciri karangan jenis surat kiriman tidak rasmi 1. Surat kiriman tidak rasmi ditu... Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan. KANDUNGAN 1. Keunikan ... kajian tindakan bahasa melayu tahun 3 (masalah membaca) KAJIAN TINDAKAN BAHASA MELAYU TAHUN 3. Abstark Kajian ini dijayakan bagi mengenalpasti keadah untuk mengatasi masalah mem... kepentingan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan ii) Tiga kepentingan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan. 1.0 Pengenalan. 1,1 Bahasa Melayu... Karangan Jenis Dialog/ Perbualan KARANGAN JENIS DIALOG/PERBUALAN Ciri- ciri karangan jenis perbualan/ dialog 1.Karangan dialog melibatkan dua pihak atau lebih.... Sahsiah. Ciri-ciri guru positif dan negatif. BIL KANDUNGAN 1.0 2.0 3.... Empat kesalahan penggunaan tatabahasa ii) Menganalisis empat kesalahan pengunaan tatabahasa oleh murid di dalam bilik darjah. 1.0 Pengenalan kesalahan tatabahasa. Secar... falsafah pendidikan kebangsaan dan penterjem.ahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 1.1 2.0 2... Karangan Jenis Menyambung Cerita. KARANGAN JENIS MENYAMBUNG CERITA Ciri-ciri 1. Ciri-cirinya tiada bezanya daripada karangan cereka dan cerita. 2. Bezanya a... Karangan Jenis Syarahan KARANGAN JENIS SYARAHAN CIRI-CIRI KARANGAN SYARAHAN. 1.Karangan jenis syarahan mempunyai format yang

1/3

Fungsi sosial bahasa memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem bahasa. 2.Hal ini kerana apa yang dikaji merupakan apa yang ditulis sahaja bukan apa yang diucapkan. objek.html MASA.5 Bahasa merupakan pengucapan buah fikiran dan perasaan. fungsi bahasa bukan setakat untuk menggambarkan fikiran tetapi juga dapat menggambarkan penuturnya. Dalam konteks ini. 2. semanis bahasa berbicara: Konsep Tatabahasa tersendiri.4 Teori Fungsional. peraturan tentang susunan kata dalam ayat.4. 2. Teori ini mewujudkan pelbagai variasi bahasa dalam penggunaan bahasa.4. tulisan lebih penting daripada pengucapan atau lisan. interpersonal.4. variasi bahasa ini timbul disebabkan tuntutan sesuatu situasi sosial.6 Seterusnya.2. Oleh sebab bahasa tidak statik. Tiga fungsi utama dalam berbahasa ialah fungsi ideasional.2 Analisis TG bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur natif sesuatu bahasa. 2. 2. SAYA. hukum-hukum bahasa perlu dikuasai oleh pelajar dan kemahiran menulis merupakan kemahiran utama yang hendak dikuasai. bahasa merupakan organisma yang hidup dan berkembang. Dalam teori ini.Fungsi interpersonal menggambarkan gambaran operasi bahasa sebagai alat interaksi. antara lainnya ialah sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi bukan merupakan satu sistem yang tertutup dan static sebaliknya terbuka dan dinamis.4 Kajian sintaksis terbahagi kepada empat iaitu ayat penyata. dan keterangan. Kemudian.5 Teori ini sangat mementingkan aspek semantik.3 Implikasi. mereka berpegang kepada konsep di mana kajian bahasa dibuat terhadap bentuk tulisan semat-mata. 2. NIKMAT YANG PERLU DISYUKURI DENGAN IBADAH. Karangan Jenis Syarahan Karangan Jenis Dialog/ Perbualan PENGIKUT Sertai tapak ini dengan Sambung Rakan Google Ahli (8) Sudah menjadi ahli? Log masuk Karangan Jenis Berita JKarangan Jenis Keperihala n Karangan Jenis Autobiogr afi Fungsi Bahasa Melayu Kesalahan tatabahas a Konsep Tatabahas a Penjodoh Bilangan Kata Pemeri Penanda Wacana Bandingan Semacam Kata Hubung Kata Sandang 2/3 .Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins. predikat.1. 2. penulisan adalah lebih penting daripada pengucapan mahupun lisan. Dalam bilik darjah.Tambahan lagi.5 Teori Transformasi Generatif. kajian bahasa dibuat dalam bentuk perbandingan bahasa. 2. Konsep teori tradisional.Syaraha.Hal ini kerana.6/30/13 Sesejuk mata memandang.com/2012/11/konsep-tatabahasa.4.4.3.2 Kajian bahasa bukan semata-mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi.3.Fungsi tekstual menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk ayat untuk menyampaikan mesej. ayat tanya.2 Ciri-ciri teori tradisional. Tatabahasa terjemahan juga digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua. Halliday menganggap bahasa sebagai alat perhubungan. Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan.Ciri-ciri yang terdapat dalam teori ini ialah.3.. sintaksis pula menurut kamus dewan edisi keempat membawa maksud pengetahuan dalam cabang ilmu linguistik. 2. Wan Mohd Affendy Lihat profil lengkap saya BAHAN YANG DIHAJATI Search ARKIB BLOG ► 2013 (123) ▼ 2012 (76) ► Disember (5) ▼ November (33) Karangan Jenis Menyamb ung Cerita. Pelopor aliran ini ialah Noam Chomsky dengan bukunya µSyntactic Structures¶ (1957) dan µAspects of the Theory of Syntax¶ (1965).4. 2.Kajian bahasa juga berbentuk deduktif serta huraian bahasa berasaskan tanggapan atau perspektif daripada ahli falsafah.1 Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an.2. dan ayat perintah. bahasa dapat dihuraikan berasaskan tatabahasa sejagat yang berindukkan bahasa Yunani dan bahasa lain.3 Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Namun begitu. asas elemen-elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya hubungan sintaksis. dan tekstual. Pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal.Sebagai alat perhubungan.Di samping itu.. ayat seru. Ini kerana teori ini mementingkan aspek semantik. 2.Turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 2. 2.3. Pengajaran tatabahasa bersifat deduktif iaitu daripada umum kepada sepesifik iaitu dengan membuat penerangan dan memberikan sedikit contoh. 2. Selepas aliran struktural. Huraian bahasa dibuat berdasarkan tanggapan atau perspektif ahli falsafah. HAMBA ALLAH SWT. timbul pula satu aliran baru dalam tahun 1950-an iaitu aliran Transformasi Generatif (TG).1 Bahasa merupakan salah satu disiplin dalam ilmu falsafah. Rumus-rumus yang dimaksudkan itu ialah rumus-rumus struktur wanmohdaffendy. Kajian bahasa bukan setakat struktur tetapi fungsinya sebagai alat komunikasi. sangat ditekankan pengajaran bahasa yang berbentuk deduktif di mana pelajar diajarkan dahulu sesuatu konsep kemudian mengapliaksikannya sendiri. 2. 2.5.Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. 2.Fungsi ideasional menyatakan pengucapan serta hasrat dan fikiran.5. bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. maka terdapat variasi dalam penggunaan bahasa. Bahagian-bahagian dalam ayat mempunyai subjek.Ahli-ahli bahasa fungsional mempunyai anggapan tertentu tentang bahasa.blogspot.4.

mereka mempunyai kecekapan berbahasa.1.html 3/3 . Adalah boleh berdiri sendiri contohnya: minum.1. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. 3. Pengetahuan bahasa merupakan fenomena mental.com/2012/11/konsep-tatabahasa.3 Morfem Bebas. Manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Kecekapan ini merupakan satu set implisit iaitu dinyatakaan secara tidak langsung atau tidak secara terang-terangan.1 Morfologi.2 Jenis Morfem. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. bahasa bersifat sejagat dan kreatif. Untuk pengetahuan anda. maka kata-kata tersebut terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Pendekatan huraian bersifat deduktif dan kaji diri. kan. Kesimpulannya. morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan.blogspot.1. semanis bahasa berbicara: Konsep Tatabahasa Jenis-jenis Ayat Simpulan Bahasa Kata Penguat Kata Nafi Kata Ganti Nama Kata Bantu Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ragam Ayat Kata Sendi Nama Kata Penegas Cabaran Perkemba ngan ICT terhadap Insan Kamil Muka.Dua struktur ayat dalam teori ini ialah struktur dalaman dan struktur permukaan. Adalah bentuk imbuhan iaitu mem. iaitu di dan minum.. Ulas sebagai: Akaun Google Terbitkan Pratonton Catatan Terbaru Langgan: Catat Ulasan (Atom) Laman utama Catatan Lama Templat Picture Window.5..Kita juga dapat lihat dalam teori ini. 3. 2. iaitu morfem bebas dan morfem terikat (imbuhan). per. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula. 2. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.. 3.5 Teori ini juga menunjukkan kajian berbentuk hipotesis tentang bagaimana bahasa bertugas. wanmohdaffendy.0 Konsep penting tatabahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. dalam morfologi. Sebaliknya.. sekolah dan periksa dan mempunyai maksud sendiri. Kata Keteranga n Kata Ganda Ayat Cakap Ajuk dan Cakap Pindah Hukum D-M Kata Arah Tanda Baca Fungsi Umum Bahasa Melayu ► Oktober (38) frasa dan rumus-rumus transformasi. Dikuasakan oleh Blogger. 3. cuti.4 Struktur dalaman penutur asli membolehkan ayat berfrasa dan ayat yang mempunyai ketaksaan. . Rumus-rumus transformasi berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.1. Misalnya minum.5..5. Penguasaan bahasa berdasarkan penguasaan bahasa pertama dahulu.6/30/13 Sesejuk mata memandang. ber. Dicatat oleh Wan Mohd Affendy di 4:33 PTG Syorkannya di Google Tiada ulasan: Catat Ulasan M a s u k k a nu l a s a na n d a .Binaan ayat mempunyai hubungan erat dan menggunakan symbol untuk menganalisis nahu 3. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num.4 Morfem Terikat / Imbuhan.3 Bagi penutur asli.. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis. serta tidak mempunyai makna tetapi mengandungi fungsi tatabahasa atau nahi yang dapat mengubah makna sesuatu kata seterusnya makna ayat. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->