ZUHUD & TAWAKKAL

• Presentasi di depan kelas • Tanggapan kelompok lain . DALILDALIL dan PENJELASAN dan CONTOHCONTOHNYA.Permainan • Bagi kelompok • Tugas : MEMBUAT MIND MAPPING tentang SIFAT-SIFAT TERPUJI • Isi Mind Mapping : PENGERTIAN.

• Bakhil atau kikir adalah buah yang dihasilkan karena orang terlampau cinta kepada dunia • Kedermawanan adalah buah yang lahir dari sifat zuhud .

.• Zuhud pengertian secara bahasa ialah tidak tertarik Adapun secara istilah zuhud adalah tidak tertarik kepada gemerlap dan kemewahan kehidupan di dunia. (kehidupan di akhirat) daripada gemerlap dan kemewahan dunia disebut zahid. yaitu Allah Swt. • Orang yang lebih mencintai Allah Swt. • Seseorang menjadi tidak tertarik kepada gemerlap dan kemewahan kehidupan di dunia karena ada yang lebih menarik hatinya.

Semata-mata. • Ada pula yang mengatakan bahwa tawakal itu meninggalkan usaha dan ikhtiar dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh kekuatan manusia. . • Imam Qusyairi berkata. Dengan demikian hati seseorang selalu bersandar dan bergantung kepada Allah Swt.” Tempatnya tawakal ialah di hati”.• Tawakal yaitu penyerahan diri atau segala persoalan kepada Allah dan bersandar kepadaNya.

sekiranya mereka mengetahui (QS Al Ankabut : 64) .Dalil ZUHUD Dan kehidupan dunia ini hanya senda-gurau dan permainan. Dan sesungguh-nya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.

Dalil ZUHUD Dan apa saja (kekayaan. ke-turunan) yang diberikan kepada kamu. maka itu adalah kesenangan hidup du-niawi dan perhiasannya. Tidakkah kamu me-ngerti (QS Qasash : 60) . jabatan. sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal.

Dalil TAWAKKAL .

Sungguh. Allah mencintai orang yang bertawakal (QS Al Imran : 159) . apabila engkau telah membulatkan tekad. ten-tulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Karena itu maafkanlah mere-ka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Kemudi-an. maka bertawakallah kepada Allah. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Artinya : • Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Contoh Perilaku ZUHUD • Selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Swt. dibandingkan cintanya kepada dunia . meskipun sedikit • Senantiasa merasa cukup dengan harta yang dimilkinya.. walaupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer saja • Menggunakan harta yang dimilkinya sebagai penunjang kesempurnaan beribadah kepada Allah • Hidup dengan berpenampilan sederhana • Lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Swt.

Contoh Perilaku Tawakkal • Selalu mensyukuri nikmat Allah • Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah • Selalu berusaha dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki • Menerima segala ketentuan Allah dengan rida • Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain • Tidak pernah merasa iri terhadap nikmat yang diperoleh orang lain .

Manfaat Zuhud dalam kehidupan • • • • • • Berkah dalam kehidupan yang sempurna Hidupnya tenteram dan bahagia Mendapatkan pertolongan dari Allah Memperoleh derajat kepemimpinan Dimasukkan ke surga Tidak mudah mengalami putus asa atas rizki yang diterimanya • Memungkinkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi • Melatih ketenteraman batin dalam menjalani kehidupan di dunia ini • Bagian dari kesempurnaan iman .

Manfaat TAWAKKAL dalam kehidupan • • • • Tidak mudah putus asa jika gagal dalam usaha. Lebih tenang dalam menjalan kehidupan Terhindar dari rasa sedih yang berkepanjangan Jika berasil dalam usaha tidak bergembira yang berlebihan • Tidak menjadi orang yang takabur .

•ISTIRAHAT .