MEDAN MAGNET

Kerjakan sesuai petunjuk A ! 1. UMPTN 1990. Sebuah elektron bergerak searah dengan sumbu y positif dan masuk ke dalam Medan magnet homogen sehingga menjalani gerak melingkar seperti pada Gambar. Ini menunjukkan bahwa medan magnet searah dengan sumbu…… a. z positif y b. z negatif c. x positif d. x negatif x e. y positif z 2. UMPTN 1990. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan v di dalam medan magnet yang Induksi magnetnya B. Jika v ada di dalam bidang xy membentuk sudut 60 derajat Dengan sumbu x dan B sejajar dengan sumbu y, maka lintasan elektron berbentuk ………. a. garis lurus sejajar sumbu y b. garis lurus sejajar sumbu x c. lingkaran sejajar sumbu y d. lingkaran sejajar sumbu x e. spiral dengan sumbunya sejajar sumbu y 3. UMPTN 1990. Dua buah partikel massanya m1 : m2 = 2 : 1 dan muatannya q1 : q2 = 2 : 1. Kedua partikel itu bergerak melingkar dalam bidang yang tegak lurus medan Magnetik homogen. Bila besar momentum kedua partikel itu sama, maka Perbandingan jari-jari orbit partikel-partikel itu r1 : r2 adalah …… a. 4 : 1 d. 1 : 2 b. 2 : 1 e. 1 : 4 c. 1 : 1 4. EBTANAS 1990. Saat elektron memasuki medan magnet, electron Mendapat gaya Lorentz yang searah dengan…… a. sumbu x positif b. sumbu y positif c. sumbu z positif d. sumbu z negatif e. sumbu y negatif

ke kiri tegaklurus penghantar e. Arah arus induksi dalam suatu penghantar semikonduktor sehingga menghasilkan Medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. 10 –1 Weber/m2 c. Faraday b. 3 . Induksi magnetik di suatu titik yang berjarak a dari kawat lurus panjang berarus Listrik I adalah……. . 10 –2 Weber/m2 e. berbanding lurus dengan I dan berbanding terbalik dengan a c. mendekati pembaca tegaklurus bidang gambar c. berbanding terbalik dengan kuadrat I dan kuadrat a EBTANAS 1989. berbanding terbalik dengan I dan a e.10-2 Wb/m2 sehingga bidangnya tegak lurus terhadap garis gaya magnet. a... ke kanan tegaklurus penghantar 7.Arah medan magnet induksi pada titik P adalah……. Momen Kopel yang terjadi pada kumparan saat bidang kumparan sejajar arah medan Magnet tersebut adalah……… a. EBTANAS 1990. 10 Nm b. 0.5.2. 9. menjauhi pembaca tegaklurus bidang gambar b. 19 –3 Weber/m2 8. Lorentz e. Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan berbentuk bujur sangkar dengan sisi 20 Cm berarus listrik 5 A berada dalam medan magnet homogen dari 0. Oersted c. berbanding lurus dengan I dan a b. 10 -4 Weber/m2 d. 6 . 6 .04 Nm 6. 10 –4 Weber/m2 b. Ungkapan ini adalah bunyi hukum……… a. a. 3 .02 Nm e. 1 Nm c. Lenz EBTANAS 1989.1 Nm d. 3 . Biot Savart d. berbanding lurus dengan a dan berbanding terbalik dengan I d. 0. ke atas sejajar dengan penghantar d. EBTANAS 1990. Besarnya induksi magnetik di titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus yang Panjang dan berarus listrik 30 ampere adalah……… a. 0. Suatu penghantar lurus seperti pada gambar di Samping (penghantar terletak pada bidang gambar). EBTANAS 1990.

0 . emas. ½ kali semula e.10 pangkat 7 N d. 10-4 Wb/m2 b. perak. tembaga c. arus yang menimbulkan gaya Lorentz sebesar 2. PSDN 1989. tembaga. Sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 A. Satu ampere adalah…… a. tembaga. Jika uo = 4 Pi . bismuth. a.10 pangkat 7 N pada dua kawat yang berarus listrik b. maka induksi magnetik di titik tersebut menjadi…… a. 10-4 Wb/m2 d. 3. ¼ kali semula d. magnesium . Sebuah titik berada di dekat penghantar lurus panjang berarus listrik. 5. arus mengalir pada dua kawat sejajar dan jaraknya 1 cm sehingga menimbulkan gaya Lorentz sebesar 2. EBTANAS 1989.m maka kuat medan magnet di titik Tersebut adalah……. 1.10. arus yang mengalir pada dua kawat sejajar dan jaraknya I meter sehingga menim bulkan gaya Lorentz sebear 2. wolfram.10 pankat 7 N pada dua kawat yang berarus listrik c. wolfram e. 10-7 Wb/A. 10-4 Wb/m2 c.10 pangkat 7 N e.0 .5 . 10-4 Wb/m2 e.14 . 10-4 Wb/m2 12. EBTANAS 1989. aluminium. 4 kali semula c. aluminium. Di antara contoh-contoh di bawah ini. 4. perak d.Sebuah titik berada 4 cm Dari kawat.Jika jarak Titik ke penghantar dilipatduakan sedang kuat arusnya dijadikan setengah kali Semula. tembaga. arus yang mengalir pada dua kawat sejajar dan jaraj 1 m sehingga menimbulkan gaya Lorentz sebesar 1 newton. EBTANAS 1989. arus kawat yang menimbulkan gaya Lorentz sebesar 2.0 . tetap 11. 13. 0. yang merupakan bahan diamagnetik…… a. besi b. 2 kali semula b. aluminium.

Maxwell e. maka arah medan Magnet di P adalah…. PSDN 1989. Perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. a. garis gaya e. induksi magnetik c. 4 : 1 18. 2 : 1 e. medan magnet b. maka bahan yang dapat mengumpulkan dengan Kuat garis-garis gaya magnet disebut……. ke selatan c. arus listrik b. paramagnetik e. PSDN 1989.Hipotesa ini Dikemukakan oleh…… a. permeabilitas bahan 16.14. PSDN 1989 Kuat medan agnet solenoida ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. 1 : 1 b. diamagnetik d. PSDN 1989 Berdasarkan gaya tarik magnet.kecuali…… a. Oersted 17. a. panjang solenoida d. Kawat berarus listrik dengan arah arus ke timur (lihat gambar). PSDN 1989. feromagnetik 15. a. banyknya lilitan c. maka perbandingan besar induksi magnet di pusat sebelum dan sesudah diubah adalah……. 1 : 4 d. Jika diameter Kawat menjadi ½ d aus listrik menjadi 21. Biot – Savart c. ke utara b.. Coulomb d. ke barat d.. Suatu kawat berbentuk lingkaran dialiri arus listrik I. 1 : 2 c. Ampere b. ke timur laut . diameter d.

sudut antara arah kecepatan dengan induksi magnet 4. feromagnetik-diamagnetik-paramagnetik c. Masing-masing dialiri arus sebesar 0. Henry e. 7 lilitan e. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah muatan listrik dalam medan Magnet tergantung pada……. besar induksi magnetik .25 A dan 4 A dengan arah seperti gambar. EBTANAS 1988. 8 lilitan 21. maka jumlah lilitan Kumparan …. Pada suatu bidang datar terdapat suatu kumparan tipis A dan kawat lurus B. a. 1. Lorentz b. Biot – Savart c. besar muatan listrik 2.. dan perak berturut-turut termasuk Bahan……. EBTANAS 1988. a.Hukum ini Diungkapkan oleh……. paramagnetik-diamagnetik-feromagnetik d. Faraday d. EBTANAS 1988. EBTANAS 1988. a. 5 lilitan c. paramagnetik-feromagnetik-diamagnetik 20. Gaya gerak listrik induksi yang terjadi dalam suatu rangkaian besarnya berbanding Lurus dengan cepat perubahan fluks magnetik yang dilingkunginya. 4 lilitan b. kecepatan muatan listrik 3. ke barat daya 19. Jari-jari kumparan 4 pi cm dan jaraj pusat kumparan terhadap kawat B = 8cm Agar di pusat A induksi magnetik sama dengan nol. besi.e. aluminium. Lentz Kerjakan sesuai petunjuk B ! 22. Ditinjau dari sifat kemagnetan.. feromagnetik-paramagnetik-diamagnetik b. diamagnetik-paramagnetik-feromagnetik e. 6 lilitan d..

gaya kopel c. dialiri arus dari arah barat. 2.23. gaya Lorentz yang dialami oleh kawat itu …. gaya Coloumb e. 1000 c. 28. tidak ada (nol) c. e. mengalami gaya sebesar F = aVBsin . besar kuat medan di titik itu berbanding lurus dengan besar muatan yang menimbulkannya. gaya Biot-Savart . besar kuat medan berbanding terbalik dengan permitivitas (E) medium. ke selatan e. d. EBTANAS 1987 Tentang kuat medan listrik di suatu titik oleh benda bermuatan listrik dapat dikemukanan hal-hal sebagai berikut …. 20 e. 1. gaya magnetik d. arah kuat medan sesuai dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif di titik itu. ke atas b. a. luas penampang 20 cm2. gaya Lorentz b. EBTANAS 1987 Kawat lurus memanjang dari barat ke timur. Gaya F di atas disebut …. b. maka arah Medan magnet pada tempat-tempat di atas kawat menuju ke………. EBTANAS 1987 Jika arah arus dalam kawat yang lurus dari barat ke timur dipengaruhi medan magnet dari timur ke barat. a. 50 30. satuan kuat medan dinyatakan dengan NC–1 . ke utara d. 4. c. a. 3. a. ke bawah 29. Jika induksi diri toroida itu 50 x 0 henry (0 = permeabilitas udara) maka jumlah lilitannya adalah…. timur bawah selatan atas utara Kerjakan sesuai petunjuk B! 27. EBTANAS 1987 Muatan q bergerak dalam medan magnet B dengan kecepatan V. 10 d. 100 b. EBTANAS 1987 Sebuah toroida panjang 40 cm.

B = (I) / (2d). c. maka massa partikelnya adalah … a.32. a. B = (2Id) / . (qBR) / V b. (qB2R2) / (2V2) e. 2 kali interaksi pada kawat kedua. 2I ke atas e. Besarnya kuat medan magnet pada pusat lingkaran itu adalah… a. b. ini berarti arus yang mengalir dalam kawat kedua adalah … a. berbanding terbalik dengan L. tidak tergantung pada L. SIPENMARU 1984 Setelah dipercepat dalam beda potensial V sebuah partikel yang bermuatan memasuki medan magnet homogen dengan induksi magnetik B. ½ kali interaksi pada kawat kedua. ½ I ke bawah c. (qB2R2) / (2V) . e. c. 2I ke bawah 36. Titik P (dalam bidang kedua kawat itu) terletak diantaranya dan berjarak 1/3 d dari kawat pertama. c. 4 kali interaksi pada kawat kedua. 34. B = (Id) / (2). maka gaya interaksi tiap satuan panjang pada kawat pertama adalah … a. (B2R2) / V d. e. d. berbanding lurus dengan L. sebanding dengan L2. SIPENMARU 1984 Sebuah kawat yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari L dialiri arus listrik i. d. B = (d) / (2I). e. 1/3 I ke bawah b. d. Kalau partikel itu bergerak melingkar beraturan dalam medan magnet dengan jarijari R. Jika induksi magnetik di titik P besarnya nol. SIPENMARU 1985 Induksi magnetik B di suatu titik P yang berjarak d dari suatu kawat penghantar amat panjang berarus I. 35. berbanding terbalik dengan L2. 33. SIPENMARU 1985 Jika kedua kawat lurus sejajar dialiri arus listrik masing-masing I1 dan I2 (I2 = 2I1). B = (2I) / (d). ¼ kali interaksi pada kawat kedua. b. (2V) / (B2R2) c. 3I ke atas d. Sama dengan interaksi pada kawat kedua. Kawat pertama dialiri arus I ke atas. b. SIPENMARU 1984 Dua kawat amat panjang dipasang vertikal sejajar dengan jarak d. bila medium di sekitar kawat itu berpermeabilitas  adalah ….

3. .10–19 C dan 0/4 = 10–7 Wb/A. 8. e. 2. a. 1. 2. d. 1. kuat medan listrik 4.10–18 N b. berbanding terbalik dengan jarak kedua kawat. Percepatan yang dialami oleh sebuah elektron dalam medan listrik sebanding dengan besarnya … 1.10–20 N d. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik tersebut…. Kerjakan sesuai petunjuk A! 39. PP 1979 Sebuah elektron (muatan e coulomb) bergerak sejajar suatu medan listrik E yang arahnya horizontal ke timur.10–20 N Kerjakan sesuai petunjuk B! 41. tolak-menolak dengan gaya sebanding r. muatan elektron 2. 1. Pada jarak 1 cm dari kawat akan mendapat gaya (e=1. tolak-menolak dengan gaya sebanding r–1. Dengan mengingat medan magnet bumi. 3.SIPENMARU 1984. maka elektron itu …. 3.6. lurus lintasannya. mengalami percepatan ke barat.10–18 N c. berbanding terbalik dengan akar jarak kedua kawat. 8. 40. PP 1981 Dua buah kawat lurus yang sangat panjang diletakkan sejajar satu dari yang lain pada jarak r. a. 4. massa elektron 38. 37.m …. c. mendapat gaya eE newton.6.. Kedua kawat masing-masing dialiri arus i yang arahnya sama. mendapat energi potensial listrik sebesar E/e joule. berbanding lurus dengan akar panjang kawat. tarik-menarik dengan gaya sebanding r.6. b. 4. PP 1981 Elektron yang bergerak dengan kecepatan 5. berbanding lurus dengan hasil perkalian kedua arus.2. Maka kedua kawat itu…. kecepatan elektron 3. 1.10–21 N e. PP 1983 Dua kawat sejajar dialiri arus listrik searah I1 dan I2 akan tolak-menolah atau tarikmenarik. tarik-menarik dengan gaya sebanding r–1.104 m/s sejajar dengan kawat berarus 10 A. tarik-menarik dengan gaya sebanding r–2.

timbul gaya yang besarnya 2. parabola e. 2 ampere.42. elips c. b. Besar arus dalam setiap kawat adalah… a. 43. e. ke atas b. a. heliks 45. Jarak antara kedua kawat 1 meter. 1 ampere. Lintasan sebuah elektron yang bergerak dalam suatu medan listrik dengan kecepatan yang sejajar arah medan adalah…. c. e. d. lingkaran b. SKALU 1978. garis lurus d. ¼ ampere. d. ke selatan e. I Ir R/I I/r 1 / (Ir) 44. ke timur =========o0o========== . 1/8 ampere.10–7 N. a. Pada dua buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar. SKALU 1978. SKALU 1978. Gaya yang dialami kawat tersebut arahnya…. c. SKALU 1978. ½ ampere. b. Besar kuat medan magnet di suatu titik yang letaknya sejauh r dari suatu penghantar lurus yang dialiri arus listrik I adalah sebanding dengan…. Sehelai dawai yang dialiri arus listrik dengan arah ke barat diletakkan dalam medan magnet yang arahnya ke atas. ke utara d. a. ke bawah c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful