PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

ny. Pemasak. penaik. penyanyi. k. k=ng. penstabil . sy. r. l. dan w. pengasih. penyapu peN- (iii) pem.n. pemfitnah. pencuri.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe. t=n. iaitu : p=m.+ kata dasar bermula dengan huruf m. perosak. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi. c. d. serta gugus konsonan b dan p.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca.+ kata dasar bermula dengan huruf p. dan v. pensyarah. pemberi f. pemandu. dan s=ny.t. pewarna (ii) pe. (iv) pen. j. ng. bermula dengan t dan s penzina. pelari.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat. penari. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p. dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah. pentafsir.

h. pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR. pengelap (vii) pel. huruf g. bermula dengan huruf k pengikat. kh.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. penghapus.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas.+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat.+ awal kata dasar huruf r. satu huruf r akan Peragut. o. e. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- . i.+ kata dasar satu suku kata Pengebom.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar. pengkritik (vi) Penge. pengasuh. pengolah. Pengecat. pengubah. u dan kata pinjaman yang pengkhianat. pelajar Pe. dan a.

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

Pakar dalam bidang tersebut. Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual .MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar.

hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan. acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan. manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian. ratusan Lautan.MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. lukisan Rangkaian. dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan. batuan . luaran. mingguan.

yang bermula dengan t dan s pentafsiran. r. huruf-huruf d. sy. u. penantian Penipuan. e. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. c. dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. o. k. pemukauan Pembacaan. t. pengkhianatan. dan s akan digugurkan Pelarian. l. dan a. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. pengkritik . ng. dan v.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. i. pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p. f. n. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. j. h. kh. ny.

menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi. kuping – keruping Kuncup – kemuncup. kuning .kemuning . kupas – kelupas. suling – seruling. SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak.

IMBUHAN KATA KERJA .

...-i di-........-i ke-.-i mempeR-.-kan mempeR-.......-an di-...-an meN-....-an dipeR-.-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-.-i -em- .-kan dipeR-..JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-.-kan beR-.

v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.r.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m.j.dan z .p. (iii) Menjadi mem.sy.l.perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d.ny. (ii) Menjadi mem.ng.n.BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.c.w dan y.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f .

meng . .gh.AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng. menggali beR- Seperti peng-.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber. yakni berangkat ber..dan h.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi.kh. dan konsonan.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g.

(ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter.tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan .AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-.tidak gugur.terikat digabungkan dengan semua kata dasar. Ikat .terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam.bergabung dengan kata yang Rasa . maka r dalam awalan ter. Sergam .

dalam ayat pasif. Berubah menjadi diper.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu .tidak boleh wujud tanpa awalan meN-. Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-. Memper+alat memperalat . Ayat aktif per.disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.

diperalat .AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk. Diper+alat .

bertumbuk Tulis. Mengerjakan viii. Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Melakukan perbuatan ii. Keadaan yang sudah sedia berlaku v. Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i. Perbuatan bersalingan iv.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Pengertian refleksif iii. Memakai atau menggunakan vii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan. Mempunyai vi.

MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i. Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga. Berada dalam keadaan ii. Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. Menjadi iv. Bilangan dalam kumpulan v. Memperoleh iii. gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- .

Menjadikan lebih atau bertambah iii.i.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR. membawa maksud kiasan ii. Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh .

bukukan Jalan .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja.naik ke atas bas . (i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas .

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.

selerak. gementar Geletar.BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh. gelegak Gerodak. kemetot. kerlip sinambung . semerbak.