PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

ny. k. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi. pengasih.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe. sy. iaitu : p=m.n. serta gugus konsonan b dan p. pentafsir. pemandu. pemberi f. pemfitnah.+ kata dasar bermula dengan huruf p. d. penyanyi.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p. perosak. (iv) pen. penstabil . dan v. Pemasak. pelari. penyapu peN- (iii) pem.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat. bermula dengan t dan s penzina. c. pewarna (ii) pe. l.t. pensyarah. penari. penaik. pencuri. dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah. r. dan s=ny. j. dan w. ng.+ kata dasar bermula dengan huruf m. k=ng. t=n.

pengubah. i. e. huruf g.+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar. pengkritik (vi) Penge. pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR. h. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- . u dan kata pinjaman yang pengkhianat. o.+ kata dasar satu suku kata Pengebom. pelajar Pe. satu huruf r akan Peragut.+ awal kata dasar huruf r. bermula dengan huruf k pengikat.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. pengolah. dan a. pengasuh. kh. Pengecat.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas. pengelap (vii) pel. penghapus.

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

Pakar dalam bidang tersebut.MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar. Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual .

manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian. luaran.MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan. acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan. ratusan Lautan. dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. lukisan Rangkaian. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan. batuan . mingguan.

ny. k. o. l. huruf-huruf d. dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. t. kh. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. e. yang bermula dengan t dan s pentafsiran. h. c. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. j. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. penantian Penipuan. pemukauan Pembacaan. i. dan v.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. r. f. u. pengkhianatan. pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p. sy. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. n. pengkritik . dan a. dan s akan digugurkan Pelarian. ng.

SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

kuning .kemuning . suling – seruling. kuping – keruping Kuncup – kemuncup.SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. kupas – kelupas. SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak. tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi.

IMBUHAN KATA KERJA .

...-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-.-kan mempeR-........-i ke-.-an dipeR-..-i mempeR-.-an meN-.-i di-..-an di-...JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-.-kan dipeR-......-kan beR-..-i -em- ...

n.sy.j.apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d.c.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m. (iii) Menjadi mem.dan z .BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .ng.l.w dan y.ny.r.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f . (ii) Menjadi mem.v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.p.

meng .dan h. .apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g. dan konsonan.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi..AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng.gh. yakni berangkat ber. menggali beR- Seperti peng-.kh.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber.

AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-. (ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter.terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam. Sergam .terikat digabungkan dengan semua kata dasar. Ikat . maka r dalam awalan ter.tidak gugur.bergabung dengan kata yang Rasa .tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan .

Memper+alat memperalat . Berubah menjadi diper.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu . Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-. Ayat aktif per.disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.dalam ayat pasif.tidak boleh wujud tanpa awalan meN-.

diperalat .AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk. Diper+alat .

Perbuatan bersalingan iv. Memakai atau menggunakan vii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan. Melakukan perbuatan ii. Mempunyai vi. Keadaan yang sudah sedia berlaku v.bertumbuk Tulis. Mengerjakan viii. Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Pengertian refleksif iii.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i.

Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- . Memperoleh iii. Bilangan dalam kumpulan v.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i. Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga. Menjadi iv. Berada dalam keadaan ii.

i. Menjadikan lebih atau bertambah iii. Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh . membawa maksud kiasan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR.

naik ke atas bas .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja. (i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas .bukukan Jalan .

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .

kemetot. kerlip sinambung . gelegak Gerodak. semerbak.BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh. selerak. gementar Geletar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful