PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

t. pemberi f. penyanyi. k. dan s=ny. (iv) pen. pemfitnah. dan v. bermula dengan t dan s penzina. sy. pencuri. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p. penstabil .+ kata dasar bermula dengan huruf p. pentafsir. k=ng. iaitu : p=m. pemandu. r. perosak. ng. pewarna (ii) pe. pelari.n. c. l. dan w. penari. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi. pengasih. d. penaik. pensyarah.+ kata dasar bermula dengan huruf m. penyapu peN- (iii) pem. t=n. j. ny. dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat. serta gugus konsonan b dan p. Pemasak.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca.

penghapus. pengasuh. dan a.+ kata dasar satu suku kata Pengebom. pelajar Pe. satu huruf r akan Peragut.+ awal kata dasar huruf r.+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat. pengkritik (vi) Penge.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar. Pengecat. bermula dengan huruf k pengikat. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- . pengolah. pengubah. huruf g. kh. h.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas. i. pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. pengelap (vii) pel. o. e. u dan kata pinjaman yang pengkhianat.

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

Pakar dalam bidang tersebut.MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar. Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual .

luaran. acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan. lukisan Rangkaian. batuan . mingguan. manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian. hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan. dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan.MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. ratusan Lautan.

h. yang bermula dengan t dan s pentafsiran. ny. pengkhianatan. u. c. pemukauan Pembacaan. i. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. n. dan a. dan v. kh. o. l.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. t. ng. pengkritik . dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. r. dan s akan digugurkan Pelarian. e. pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p. k. huruf-huruf d. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. j. sy. f. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. penantian Penipuan.

SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

kupas – kelupas.SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. kuning . suling – seruling. tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi. SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak. kuping – keruping Kuncup – kemuncup.kemuning .

IMBUHAN KATA KERJA .

.....-i mempeR-.....-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-..-i -em- .-kan dipeR-.....-kan beR-.-i ke-..JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-...-an dipeR-.-kan mempeR-....-an di-..-an meN-..-i di-.

c. (iii) Menjadi mem.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f .w dan y.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m.r.perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.ng.n.sy. (ii) Menjadi mem.l.ny.apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d.dan z .BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.p.j.

juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi.kh.gh.meng .apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g. yakni berangkat ber. . menggali beR- Seperti peng-.AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng. dan konsonan..dan h.

tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan .bergabung dengan kata yang Rasa .terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam. maka r dalam awalan ter. (ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter. Sergam .AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-.tidak gugur.terikat digabungkan dengan semua kata dasar. Ikat .

tidak boleh wujud tanpa awalan meN-. Memper+alat memperalat . Ayat aktif per. Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-.disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu .dalam ayat pasif. Berubah menjadi diper.

diperalat .AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk. Diper+alat .

Keadaan yang sudah sedia berlaku v. Melakukan perbuatan ii. Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i. Pengertian refleksif iii. Mengerjakan viii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Mempunyai vi.bertumbuk Tulis. Memakai atau menggunakan vii. Perbuatan bersalingan iv.

Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. Bilangan dalam kumpulan v. Berada dalam keadaan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i. gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- . Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga. Memperoleh iii. Menjadi iv.

Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh .MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR. Menjadikan lebih atau bertambah iii.i. membawa maksud kiasan ii.

naik ke atas bas .jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas . (i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja.bukukan Jalan .

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .

kemetot. kerlip sinambung .BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh. gelegak Gerodak. semerbak. selerak. gementar Geletar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful