PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

dan s=ny. penyapu peN- (iii) pem. dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah. penari. (iv) pen. iaitu : p=m. pewarna (ii) pe. sy. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi. t=n.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca. l. pencuri. ng. d. pemberi f.+ kata dasar bermula dengan huruf m. pentafsir. serta gugus konsonan b dan p. pemfitnah. bermula dengan t dan s penzina. penaik.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe. perosak. dan w. k=ng. penstabil . r. penyanyi. Pemasak. c. j. dan v. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p. pengasih. pelari.n.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat.+ kata dasar bermula dengan huruf p.t. pemandu. pensyarah. k. ny.

+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat. pengolah. u dan kata pinjaman yang pengkhianat. bermula dengan huruf k pengikat. pengelap (vii) pel. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- .+ kata dasar satu suku kata Pengebom. h.+ awal kata dasar huruf r. dan a. pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR. huruf g. satu huruf r akan Peragut. o. i.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar. kh.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas. penghapus. pengubah. e.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. Pengecat. pengasuh. pengkritik (vi) Penge. pelajar Pe.

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar. Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual . Pakar dalam bidang tersebut.

luaran. acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan. lukisan Rangkaian. ratusan Lautan. dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. batuan .MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan. mingguan. manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian.

dan s akan digugurkan Pelarian. n. pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p. r. yang bermula dengan t dan s pentafsiran. pemukauan Pembacaan. t. k. pengkritik . i. sy. dan a. pengkhianatan. h. dan v. kh. o. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. e. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. huruf-huruf d. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. j. dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. penantian Penipuan.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. c. ng. ny. u. f. l.

SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

kuping – keruping Kuncup – kemuncup. kuning . SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak. suling – seruling.kemuning . kupas – kelupas.SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi.

IMBUHAN KATA KERJA .

.-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-.-an di-..-i di-......JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-.-i mempeR-.-i -em- .-kan dipeR-...-an dipeR-......-i ke-..-an meN-.......-kan mempeR-.-kan beR-..

r.sy.ng.v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.p.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m.j. (iii) Menjadi mem.l.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f .n.ny.dan z .apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d. (ii) Menjadi mem.BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .w dan y.c.

menggali beR- Seperti peng-.AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng.. .meng .apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi.dan h.gh. yakni berangkat ber. dan konsonan.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber.kh.

Sergam . (ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter.terikat digabungkan dengan semua kata dasar.terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam.tidak gugur.AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-. maka r dalam awalan ter.bergabung dengan kata yang Rasa .tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan . Ikat .

dalam ayat pasif.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu .disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.tidak boleh wujud tanpa awalan meN-. Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-. Memper+alat memperalat . Berubah menjadi diper. Ayat aktif per.

Diper+alat .AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk.diperalat .

Mempunyai vi. Keadaan yang sudah sedia berlaku v. Mengerjakan viii. Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Perbuatan bersalingan iv.bertumbuk Tulis.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Melakukan perbuatan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan. Memakai atau menggunakan vii. Pengertian refleksif iii. Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i.

gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- . Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga. Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. Bilangan dalam kumpulan v. Menjadi iv.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i. Memperoleh iii. Berada dalam keadaan ii.

MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR.i. Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh . membawa maksud kiasan ii. Menjadikan lebih atau bertambah iii.

(i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja.bukukan Jalan .naik ke atas bas .jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas .

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .

gementar Geletar. selerak. kerlip sinambung .BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh. kemetot. gelegak Gerodak. semerbak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful