PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

t. c. dan w. pentafsir. j. pelari. pensyarah. l. iaitu : p=m.+ kata dasar bermula dengan huruf p. sy. penyapu peN- (iii) pem. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi. penstabil .BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe. dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah. r. bermula dengan t dan s penzina. pemberi f.n. (iv) pen. pemandu. penyanyi.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat. pengasih. penaik. dan s=ny. dan v. d. pemfitnah. penari. ny. t=n. perosak. pewarna (ii) pe.+ kata dasar bermula dengan huruf m. k=ng. k. pencuri. serta gugus konsonan b dan p. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p. ng. Pemasak.

pelajar Pe. penghapus. i.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. bermula dengan huruf k pengikat.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar. h. u dan kata pinjaman yang pengkhianat.+ awal kata dasar huruf r. pengelap (vii) pel. satu huruf r akan Peragut.+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat. pengasuh.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas. e. pengkritik (vi) Penge. huruf g. dan a. pengubah. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- . o. kh. pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR. pengolah.+ kata dasar satu suku kata Pengebom. Pengecat.

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar. Pakar dalam bidang tersebut. Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual .

mingguan. hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan.MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. batuan . dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan. luaran. ratusan Lautan. lukisan Rangkaian. manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian. acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan.

e. huruf-huruf d. penantian Penipuan. l. yang bermula dengan t dan s pentafsiran. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. h. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. ng. i. dan s akan digugurkan Pelarian. dan a. ny. pemukauan Pembacaan. n. j. u. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. pengkhianatan. kh. sy. dan v. f. pengkritik . dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. k. c. o. r. pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. t.

SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. kuping – keruping Kuncup – kemuncup.kemuning . SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak. kuning . kupas – kelupas. suling – seruling. tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi.

IMBUHAN KATA KERJA .

........-kan mempeR-.-an dipeR-..-kan beR-...-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-.JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-.-an meN-......-i ke-..-i mempeR-..-i -em- ..-an di-.-kan dipeR-..-i di-...

apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d.perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.sy.c.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f .ng.dan z .p.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m.n. (ii) Menjadi mem.j.r.ny. (iii) Menjadi mem.v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.l.w dan y.

yakni berangkat ber.meng .gh.dan h.AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng.kh.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber. menggali beR- Seperti peng-. dan konsonan.. .apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g.

tidak gugur. maka r dalam awalan ter.terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam. Sergam .terikat digabungkan dengan semua kata dasar. (ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter.tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan . Ikat .AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-.bergabung dengan kata yang Rasa .

Memper+alat memperalat .dalam ayat pasif. Berubah menjadi diper.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu . Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-. Ayat aktif per.disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.tidak boleh wujud tanpa awalan meN-.

Diper+alat .AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk.diperalat .

Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Mengerjakan viii.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Melakukan perbuatan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan. Pengertian refleksif iii. Perbuatan bersalingan iv. Memakai atau menggunakan vii. Keadaan yang sudah sedia berlaku v. Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i. Mempunyai vi.bertumbuk Tulis.

Berada dalam keadaan ii. Menjadi iv. Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. Memperoleh iii. Bilangan dalam kumpulan v. Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i. gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- .

Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh . Menjadikan lebih atau bertambah iii. membawa maksud kiasan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR.i.

bukukan Jalan . (i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .naik ke atas bas .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja.jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas .

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .

kerlip sinambung . kemetot. gelegak Gerodak. selerak. semerbak. gementar Geletar.BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful