PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

perosak.+ kata dasar bermula dengan huruf p. t=n. Pemasak. c. iaitu : p=m. penaik. pensyarah. pemberi f. sy. bermula dengan t dan s penzina. dan v. pemfitnah. dan s=ny.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca. pentafsir. pencuri. pemandu. k. r. d. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi. j. penyapu peN- (iii) pem. pengasih.+ kata dasar bermula dengan huruf m. serta gugus konsonan b dan p.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat.n. dan w. ny. (iv) pen. penyanyi. pewarna (ii) pe. penstabil . dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah. ng. penari. k=ng. pelari.t. l. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p.

u dan kata pinjaman yang pengkhianat. pengasuh.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas. dan a.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar.+ kata dasar satu suku kata Pengebom. satu huruf r akan Peragut. pengkritik (vi) Penge. bermula dengan huruf k pengikat.+ awal kata dasar huruf r. Pengecat. i. pengelap (vii) pel. pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR. penghapus. h.+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat. pengolah. pelajar Pe. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- . kh.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. o. pengubah. huruf g. e.

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual . Pakar dalam bidang tersebut.MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar.

acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan. hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan. luaran.MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. batuan . dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. lukisan Rangkaian. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan. mingguan. manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian. ratusan Lautan.

n. j. dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. i. sy. k. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. pemukauan Pembacaan. t. dan v. e. yang bermula dengan t dan s pentafsiran. h. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. u. pengkhianatan. f. kh. c. penantian Penipuan. l. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. r. ny. huruf-huruf d. o. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. ng. dan s akan digugurkan Pelarian.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. dan a. pengkritik . pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p.

menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

kuning .SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. suling – seruling. kupas – kelupas. SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak. kuping – keruping Kuncup – kemuncup.kemuning . tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi.

IMBUHAN KATA KERJA .

-an dipeR-.-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-.-i mempeR-........-i ke-......-kan mempeR-....-an di-...-i di-.-i -em- .-an meN-.JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-..-kan dipeR-....-kan beR-..

p.dan z .perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .l.j.ng.c.v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.r.n.sy.ny.apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d. (iii) Menjadi mem. (ii) Menjadi mem.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f .w dan y.BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m.

dan konsonan.gh.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g.dan h.kh..juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber.AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng. . yakni berangkat ber.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi.meng . menggali beR- Seperti peng-.

tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan .terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam.terikat digabungkan dengan semua kata dasar.AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-. maka r dalam awalan ter. (ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter. Ikat .tidak gugur. Sergam .bergabung dengan kata yang Rasa .

Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-.dalam ayat pasif. Memper+alat memperalat . Berubah menjadi diper. Ayat aktif per.tidak boleh wujud tanpa awalan meN-.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu .disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.

AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk.diperalat . Diper+alat .

Melakukan perbuatan ii.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Mengerjakan viii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan. Perbuatan bersalingan iv. Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Keadaan yang sudah sedia berlaku v. Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i. Mempunyai vi.bertumbuk Tulis. Pengertian refleksif iii. Memakai atau menggunakan vii.

Bilangan dalam kumpulan v. Menjadi iv. Berada dalam keadaan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i. Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga. gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- . Memperoleh iii.

Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh . membawa maksud kiasan ii.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR. Menjadikan lebih atau bertambah iii.i.

(i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .naik ke atas bas .bukukan Jalan .jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja.

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.

gementar Geletar. gelegak Gerodak.BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh. semerbak. selerak. kemetot. kerlip sinambung .