RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

jelas dan teratur. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.1 Bercerita dengan menggunakan kata. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.Kata nama khas .Kata hubung . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Kasih saying b.Pendidikan Moral ii. 11. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.Ayat tunggal . menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Ayat majmuk . Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik. 4. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. 2.Kata nama .Kata ganti nama . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.menjana idea . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 3. MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1.Kata penegas . 5. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. frasa..MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. Bekerjasama iii. Ilmu . . Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Polisemi Pengisian Kurikulum i.mengkategori b. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. NIlai Murni a. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. KBT Kemahiran Berfikir . Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b. NIlai Murni a. menulis karangan prosa 3. MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c.Ayat tunggal . Bekerjasama iii.Kata nama khas . a.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. KBT Kemahiran Berfikir . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Kata penegas . menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. Abang PENULISAN: Keperihalan 1.Kata ganti nama . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .menjana idea . 4. 2. Kasih saying b. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.Polisemi Pengisian Kurikulum i. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. .Kata hubung . membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Kata nama . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.Pendidikan Moral ii. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. c.Ayat majmuk . 5. Ilmu .

6.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Pendidikan Moral ii. 3.Kata tanya . 2. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3. . 4.. Kecedasan pelbagai . NIlai Murni . Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas.Kata adjektif . tepat.Kerjasama .Semangat bermasyarakat iii. . bersoal jawab untuk 2.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.Patriotisme . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Ilmu .membuat keputusan b.2 Menghuraikan maklumat yang wajar. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. dengan menggunakan alasan 5.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. dengan bahasa yang betul. Pembelajaran kontekstual . menyampaikan pengumuman yang meyakinkan.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. KBT a. MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai..Kata kerja .kemahiran interpersonal .Ayat tanya .membuat kategori IMPAK 8.Kerajinan . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 7.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 5.Pendidikan Moral ii. . membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6. 2.membuat keputusan b. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Ayat tanya . membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4.Patriotisme .Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang.Kerajinan .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. 3. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 3. 5.. menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. Pembelajaran kontekstual .kemahiran interpersonal .Kata tanya . Kecedasan pelbagai . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Kerjasama .Kata adjektif . Ilmu . KBT a. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.Kata kerja . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2..Semangat bermasyarakat iii. NIlai Murni . Aras 3 ( i ) .

Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. 4. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Ilmu .membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.membuat keputusan b. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti.kemahiran interpersonal . 8 8. tepat dan tersusun. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. KBT a.Semangat bermasyarakat iii.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara.Kata tanya .Ayat tanya . Kecedasan pelbagai . NIlai Murni . 2.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci .2 Membina dan menulis ayat tunggal.Pendidikan Moral ii. Pembelajaran kontekstual .Patriotisme . mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. menulis karangan prosa. 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.Kerjasama . 6.Kata adjektif . MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. dan ayat majmuk.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Kata kerja . 8. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. ayat tunggal. 3.1 Membina dan menulis perkataan .Kerajinan . menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai. 8. Aras 1 ( i ) .

Kajian Tempatan ii.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.Ayat penyata . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Kata tunggal .Kemahiran Hidup .Kata bantu .11.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan.Ayat tunggal .Kata akar .Ekonomi .Kata adjektif . membaca perkataan. menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.Frasa adjektif . NIlai Murni . Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas. Ilmu . 3.Frasa nama . MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. KBT IMPAK 1. frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 5. .Kebersihan fizikal dan mental iii.Kata sendi nama .Kerajinan . 4.Ayat majmuk .

membuat keputusan b.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Kemahiran berfikir .logik matematik .Kata akar .verbal linguistic c.Kata bantu .5. Kecedasan pelbagai .Kata sendi nama .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.kinestatik .Frasa nama . 2.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .menyatakan sebab . MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1. frasa dan ayat.Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat. a.Kata tunggal . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna. . meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.mengitlak . Pembelajaran kontekstual . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Kebersihan fizikal dan mental iii. Kecedasan pelbagai .mengitlak . Aras 1 ( i ) .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.membuat keputusan b. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . KBT a.Kajian Tempatan ii.verbal linguistic c.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.logik matematik .Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting. Ilmu .kinestatik . . MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Ayat majmuk .Kata akar .Ayat tunggal .Ayat penyata .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. NIlai Murni . 7. Kemahiran berfikir .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Kemahiran Hidup . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. Pembelajaran kontekstual . 3.Ekonomi .menyatakan sebab .Kata tunggal IMPAK .Kerajinan .

Kajian Tempatan ii. TEMA: UNIT 4 2.Kata sendi nama .kinestatik . 6. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. Kecedasan pelbagai . frasa. 3.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. . 8. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. Ilmu . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Frasa nama . 4. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan.Kerajinan .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Kata bantu . Kemahiran berfikir .Ayat majmuk . membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Ayat tunggal . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Frasa adjektif .Kebersihan fizikal dan mental iii. 3.membuat keputusan b.Ayat penyata . menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti. KBT a.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.mengitlak . Pembelajaran kontekstual .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 5.Kemahiran Hidup . NIlai Murni . Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.Ekonomi .verbal linguistik c. Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 8. 8.1. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.menyatakan sebab .logik matematik . istilah.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.Kata adjektif .

Antonim . menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. 6. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: .interpersonal . frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas. 5. ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1.Ayat Tanya . Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. KBT a.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Bekerjasama . Ilmu .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.naturalis .Geografi ii. Kemahiran berfikir .. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1. Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain.Huruf besar dan tanda baca .Hemah tinggi ..menjana idea b. Tatabahasa . menyatakan panduan tunjuk arah 2. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.kajian masa depan membuat ramalan c.Kata arah .1 membina dan menulis perkataan. Pembelajaran kontekstual . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . 4.Ayat perintah .Ayat seruan . 8.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Kata hubung .Semangat bermasyarakat iii. Kecedasan pelbagai . membaca perkataan. 5. 3. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. NIlai Murni . 4.Ayat penyata .Kajian Tempatan .

Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. NIlai Murni . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. 8. Aras 3 ( i ) .Kajian Tempatan . 3. 6. Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.naturalis . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.interpersonal .intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. KBT a.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. dilihat atau yang dibaca 4. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1.Huruf besar dan tanda baca . Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.Hemah tinggi .Ayat perintah .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Pembelajaran kontekstual . Ilmu .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.Kata arah . Tatabahasa .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . 8. 5. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.Geografi ii.Kata hubung . ungkapan. 2.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kecedasan pelbagai . berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1. 9. Kemahiran berfikir .menjana idea b. sebutan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. membaca perkataan. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. ayat.kajian masa depan membuat ramalan c. 1.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.Ayat Tanya . HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan. 6. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. PENULISAN: Fakta/ Rencana 6.Bekerjasama .Ayat seruan .Semangat bermasyarakat iii. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.Ayat penyata .Antonim .

PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. membetulkan kesilapan ejaan. ayat. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . Kemahiran berfikir . NIlai Murni . ungkapan.naturalis . perkataan dan tanda baca dalam teks.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan.Ayat Tanya .6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6. Kecedasan pelbagai .2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. nilai dan pengajaran.Ayat perintah . .Ayat penyata . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.Semangat bermasyarakat iii. 6.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. sebutan. idea.Huruf besar dan tanda baca .Geografi ii.TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1.menjana idea b.Hemah tinggi . KBT a.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.Ayat seruan . 8. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. 1. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 6. ayat. dilihat atau yang dibaca 8.Kajian Tempatan .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. intonasi dan nada yang sesuai.Kata arah .Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 ( i ) . membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. 7. 2. 4. 3. menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Antonim .kajian masa depan membuat ramalan c. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. wacana.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.interpersonal . Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.Kata hubung . Pembelajaran kontekstual .1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Ilmu . 8. Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.Bekerjasama . 10. perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1.

Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 4. menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.Kata bantu . PENULISAN: Dialog 10.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. Kemahiran berfikir .Kata sapaan . MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. 2.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kajian Masa Depan .Kerajinan . Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.mengkategori .menyusun atur b.Kesyukuran iii. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata seru Pengisian Kurikulum i. HASIL PEMBELAJARAN 1. menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.Kebudayaan .Kajian Tempatan ii. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.merumus . . 1. KBT a. menarik dan bermakna.Sejarah .1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Kata penguat .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Kecerdasan Pelbagai . 3. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. NIlai Murni .Hemah tinggi .. Ilmu .kajian masa lampau c.mengesan kecondongan pendapat .

memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.menyusun atur b. frasa dan ayat.Kebudayaan .Kajian Tempatan ii. 3. menerangkan makna perkataan. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.kajian masa lampau c.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Kata sapaan . Ilmu . Kemahiran berfikir . Kajian Masa Depan . menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. 2. dan ayat dalam pelbagai genre. frasa.Sejarah . . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. 4. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.mengkategori . . 5. peribahasa.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Hemah tinggi . Kecerdasan Pelbagai .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Kata bantu . MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1. KBT a. NIlai Murni . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. mencatat nota dalam bentuk grafik. frasa dan ayat 3.visual ruang IMPAK 5.Kesyukuran iii. istilah. 6.merumus . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata seru Pengisian Kurikulum i.Kerajinan .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. frasa.Kata penguat . mengenal pasti kata.mengesan kecondongan pendapat .

Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.2 Mengenal pasti pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata. peribahasa. frasa. 8. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 9.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik . Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.6.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 3.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan.merumus . Ilmu .Kebudayaan . frasa dan ayat. menerangkan makna perkataan. Aras 1 ( ii ). Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. menarik dan bermakna. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 1 ( ii ).Kata seru Pengisian Kurikulum i.Sejarah . menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.Kerajinan .Kata sapaan . 2.Kajian Tempatan ii. Kecerdasan Pelbagai .Kesyukuran iii. HASIL PEMBELAJARAN 5. Kemahiran berfikir .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8. PENULISAN: Biografi . Kajian Masa Depan . NIlai Murni . membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata penguat .Kata bantu .Hemah tinggi . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.kajian masa lampau c. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.menyusun atur b. 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . frasa dan ayat. KBT a.mengkategori . Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.mengesan kecondongan pendapat . Menerangkan makna perkataan. 4. menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks.

KBT a. Kajian Masa Depan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Ilmu . Kemahiran berfikir .Ekonomi ii.Penanda wacana . MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1. NIlai Murni . memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan.Imbuhan .Tanda baca .mengkategori b. Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. 2. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 4.Frasa Pengisian Kurikulum i.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan .Kata seru . 5. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Geografi .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 3.Bersyukur iii. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. 1. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Kajian Tempatan .

Penanda wacana .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Frasa Pengisian Kurikulum i.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. menulis ringkasan berdasarkan teks. MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1. 6. Kajian Masa Depan . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. PENULISAN: Catatan harian 10. Kemahiran berfikir . 10. NIlai Murni .mengkategori b.Geografi . 5. menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre.Bersyukur iii. .Imbuhan . 6. Ilmu . membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Tanda baca .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Ekonomi ii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. 3. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.Kajian Tempatan . Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. KBT a.Kata seru . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

Tanda baca . isi dan penutup. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Geografi .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. . menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. 3.mengkategori b. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Ilmu .Frasa Pengisian Kurikulum i.Kata seru .Bersyukur iii. 4.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. 2.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1..6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. isi dan penutup.Kajian Tempatan .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. menulis karangan berformat. Kemahiran berfikir . KBT a. MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1.Penanda wacana . Kajian Masa Depan . Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. 5. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6.Ekonomi ii. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. NIlai Murni .Imbuhan . 8.

1 Bercerita dengan menggunakan kata.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K.ayat sebutan. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3. 2. 5.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat . 4. 2. 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului. Istilah. menghambat kencang. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. 3.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.jelas dan tersusun. 2. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.intonasi yang baik.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.jelas dan teratur.frasa.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai. .1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.frasa.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.

pengalaman.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks. Aras 1 i) Mengecam diksi. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet. 6. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan . 7. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . 8. 2. 3.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.acuh tak acuh. 5.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . 4.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.

Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks. idea. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK.in sentif.atlet.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 10.Geografi ii)Nilai:Patriotisme.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana. ayat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 3.dicungkil.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.ayat aktif/ayat asif.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi. 10. 4.k. 8.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan. . 2. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11. dan pengajaran.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.

2. 3. Geografi ii)Nilai:Patriotisme. 9. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. menarik dan bermakna.mengusung. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. 4. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. 1.mengend ong.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Baik hati iii)KBT: Kem. .3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8. 4. 10. 2.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.

Aras 2 i) Mengenal pasti kata.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. 9.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.unik. 6.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. frasa.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung.Mengenalpasti kata. HASIL PEMBELAJARAN 6. frasa.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca. 2. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.menggerakka n.imbuhan awalan.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.Menyatakan pengajaran daripada cerita.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. 4. Manfaat.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh.Menulis karangan berdasarkan tajuk.diproses.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6. 3.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.reput. peribahasa. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi. 6. 5. .

Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.imbuhan "di". peribahasa.runtuh.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. 1. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi. 4.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 9.kembung.membina ayat. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan.pelep ah. HASIL PEMBELAJARAN 5. 9.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 3.tengkujuh.Ekonomi i)Ilmu: Geografi.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.kata ganda ii)Kosa kata tiram. 2. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan.1Mengimlak teks yang diperdengarkan.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.kata sendi "di".Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. 5. 4. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. Berfikirmencirikan.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai. berapi-api.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan teratur.frasa.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. intonasi.sampuk. . dan gaya pnyampaian yang menarik. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.herdik.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan.simpulan bahasa. jelas.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas. HASIL PEMBELAJARAN 2.keberanian iii)KBT: Kem.membuat analogi IMPAK 3. 3. 2.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. dan penghayatan yang sesuai. 11. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.1Bercerita dengan menggunakan kata. watak dan perwatakan.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. intonasi yang betul.

wacana.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf. dan nilai pengajaran.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.peribahasa.h arum.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. .Menjelaskan makna mengikut konteks. 6.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan.Mengenal pasti kata.Sinonim. kata . Berfikirmencirikan. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.idea.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.menyembelih.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5. frasa.keberanian iii)KBT: Kem. ayat.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 2.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.kazat. 7. 3. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa. 11.

2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya.Menulis karangan prosa. 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks. ayat.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak. 5. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. . frasa. 3.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan. 2. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. Aras 1 i)Membaca perkataan. 11.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. wacana dan nilai pengajaran. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. idea. 8. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks.

Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. idea. gelodak. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. mencintai Negara sendiri. Penulisan : Keperihalan 4. menjana idea. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . 4. mengenalpasti sebab dan akibat. 3. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. anugerah. kitar semula.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. membuat keputusan. murid-murid dapat : 1. kewarganegaraan. KBT:Mengkategori. kata penguat. kata bilangan. ayat. wacana dan nilai pengajaran.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. . makna perkataan. Kajian Tempatan. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. membuat inferens. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. IMPAK 2. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. 11. kata Kosa Kata pencemaran. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. Geografi.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. HASIL PEMBELAJARAN 4. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 i. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. Aras 2 i. Aras 1 ii. Aras 3 i. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.

4. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. KBT – Mengkategori. 5. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. kata majmuk. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. fauna. kitar semula. kata bilangan. Nilai Murni – Bekerjasama. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. kewarganegaraan. Aras 3 i. kata ajektif. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. anugerah. Kosa Kata pencemaran. Kajian tempatan. keputusan. Aras 2 i. sebab dan akibat. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. menarik dan bermakna. . murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . menjana idea. mencintai Negara sendiri.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. makna perkataan. . karbon dioksida. 10. 7. membuat inferens. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. gelodak. kata penguat. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. tepat dan tersusun. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.

6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. Nilai Murni – Bekerjasama. idea. Aras 3 i. murid-murid dapat : 1. wacana dan nilai pengajaran 11.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 4. kata penguat. 11. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Kajian Tempatan. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. ayat. 3. 5. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 10. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. gelodak. 8. membuat inferens IMPAK 2. Aras 2 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. menarik dan bermakna. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. kata ajektif. makna perkataan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i. . kewarganegaraan. Kosa Kata pencemaran. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. kitar semula. anugerah.

6. 4. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. warkah. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. frasa. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. kerajinan. i. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang. Pengisian Kurikulum – Sains. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. istilah. Perubatan. murid-murid dapat : 1. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. ulam. jus. 1. Penulisan : Karangan Fakta 3. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. produksi. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. membezakan fakta dengan pendapat . merawat.. 5.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 3.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 8.

jus. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Pengisian Kurikulum – Sains. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. selera. . Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. 6.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. Aras 3 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i.. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. . Perubatan. kerajinan. 5. 1. imbuhan akhiran. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. merawat. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. ulam. ayat tunggal. membezakan fakta dengan pendapat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 ii. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. i. menarik dan bermakna. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. jus. Aras 3 i. Aras 2 ii. 10. komet.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Menyusun isi penting sesuatu topik. Perubatan. samudera. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. endapan. hadam.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Pengisian Kurikulum – Sains.. Mengecam ayat informatif yang mudah.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. ii. 10. merawat. . membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. selera. kerajinan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Apitan. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. menarik dan bermakna. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 1 i. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. ulam. menarik dan bermakna. ii. dalam dalam teks.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. berfungsi.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. makna perkataan. 11. kata berimbuhan. frasa. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. kata adjektif. rasional. 4. komponen. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . ayat tunggal. robotik. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. Kosa Kata – memprogramkan. Penulisan : Laporan 4. Aras 2 i. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. mengaktifkan. 8. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. 3. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. Aras 2 i. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kem Hidup. Kajian masa Depan. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. Nilai – Kerajinan. Aras 1 ii.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Menyusun isi penting ii. Kajian Tempatan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. litar. bandingan semacam. murid-murid dapat : 1. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. istilah.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. ayat majmuk.

kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. sumo. 3. ayat penyata. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. komponen. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. makna perkataan. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. berdikari Kem. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. . saiz.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. bandingan semacam. 2. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. robotik. Kem Hidup. Kajian masa Depan IMPAK 9. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. litar. Bernilai Tambah – Kem. murid-murid dapat : 1. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. 5. Teknologi Maklumat dan Kom. 4. Kajian Tempatan. 11. Aras 3 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.. 6. ayat tunggal. kategori.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. mengaktifkan. ayat Tanya. ii. Nilai – Kerajinan. kata adjektif. Aras 1 ii. berfungsi. 6. rasional. Aras 1 i.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. ayat majmuk. kreatif.

Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. ayat majmuk. Aras 2 i. 4. idea. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. Kosa Kata – memprogramkan. 3. saiz. Aras 1 i. kreatif. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Teknologi Maklumat dan Kom. wacana dan nilai dan pengajaran. komponen. berfungsi. 5. berdikari KBT: – Kem. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i... Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. murid-murid dapat : 1. 11. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. rasional. 6. robotik. 7. sumo. Nilai – Kerajinan. ayat Tanya. kategori. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Kajian masa Depan. ayat. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. Kajian Tempatan. . Aras 3 i. 2. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. 9. mengaktifkan. litar. ayat tunggal. Kem Hidup. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9.3. ayat penyata. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. keliru. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. IMPAK 2. 11. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. 4. Menulis karangan prosa. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. tepat dan tersusun. 4. Aras 2 i. Aras 3 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3.berleter.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. minda. 4. Sebutan dan intonasi. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. pelosok. situasi. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. terokai. simulasi.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. jelajahi. . HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. ustaz. Semangat kerjasama. Nilai – Rasional. 5.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. KBT: – Interpersonal verbal linguistik. samudeara. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim.Intonasi ayat Tanya. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. Penanda wacana.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Kata sendi nama.. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5. Ayat Tanya. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Kesyukuran. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Kosa Kata . Sinonim. Aras 3 i. murid-murid dapat : 1.

pelosok. Nilai – Rasional. samudeara. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. situasi. Aras 2 i. ustaz. 5.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. 8. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. IMPAK 7. Ayat perintah. minda.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Ayat aktif Kosa Kata . . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Fokus Sampingan Aras 3 i. simulasi. murid-murid dapat : 1. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. enanda wacana. Ayat Tanya. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Surat Rasmi 3.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 7. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. terokai. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. keliru. Semangat kerjasama. verbal linguistik. jelajahi. 4. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kesyukuran. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. Kem. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Ayat pasif. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.berleter. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 i. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat aktif Sebutan dan intonasi. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. verbal linguistik. .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. murid-murid dapat : 1. ustaz.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Kesyukuran. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Aras 2 i. 5.Intonasi ayat Tanya. 3. keliru. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 2. 5. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.berleter. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . jelajahi.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Semangat kerjasama. minda. Aras 2 i. Ayat pasif. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. simulasi. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Nilai – Rasional. situasi. pelosok. Kosa Kata . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah. Intonasi ayat perintah. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. 10. 4.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8.