RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

Ilmu .1 Bercerita dengan menggunakan kata. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.. Bekerjasama iii. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik .mengkategori b.menjana idea . 4. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. frasa.Ayat majmuk .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. NIlai Murni a.Polisemi Pengisian Kurikulum i. 11. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 3. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. KBT Kemahiran Berfikir . menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri.Kata hubung .Pendidikan Moral ii.Kata ganti nama . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.Ayat tunggal .Kata penegas . jelas dan teratur. Kasih saying b. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Kata nama . . Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik. MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. 2.Kata nama khas .

5. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.mengkategori b. 4.Ayat tunggal . Ilmu . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Kata ganti nama . NIlai Murni a. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.menjana idea . Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.Pendidikan Moral ii. KBT Kemahiran Berfikir .Kata nama . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. Bekerjasama iii.Kata penegas . Kasih saying b. a. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. c.Polisemi Pengisian Kurikulum i.Kata hubung .Kata nama khas . menulis karangan prosa 3. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. 2. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah. Abang PENULISAN: Keperihalan 1. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b.Ayat majmuk .

bersoal jawab untuk 2. NIlai Murni . 2.Kerajinan . mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.Pendidikan Moral ii. 3.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Kata kerja .membuat keputusan b. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. dengan menggunakan alasan 5.membuat kategori IMPAK 8.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Kerjasama .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. tepat. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. KBT a. . 6. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .2 Menghuraikan maklumat yang wajar. MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1. Kecedasan pelbagai . menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.Kata tanya .Patriotisme .Semangat bermasyarakat iii.. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3.kemahiran interpersonal .2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas. 4.. Ilmu .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Ayat tanya . Pembelajaran kontekstual . Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai.Kata adjektif . . Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. dengan bahasa yang betul.

1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 2. Aras 3 ( i ) .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. . 5. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.membuat keputusan b. KBT a. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1.. 6. 2. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang.Kerjasama . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. NIlai Murni .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 3.Kata kerja .Pendidikan Moral ii. Pembelajaran kontekstual . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Kecedasan pelbagai . 5.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.Semangat bermasyarakat iii. Ilmu .Ayat tanya .Kata tanya .Patriotisme . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4.Kata adjektif . 7.Kerajinan .Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik..kemahiran interpersonal . menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.

8 8. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. NIlai Murni . 5. 8. Ilmu . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. Aras 1 ( i ) .membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . ayat tunggal.Kerjasama .Kata tanya .Kata kerja . tepat dan tersusun.membuat keputusan b.kemahiran interpersonal .Ayat tanya .Patriotisme .4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.2 Membina dan menulis ayat tunggal.Kata adjektif .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 2. Pembelajaran kontekstual . KBT a. MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. Kecedasan pelbagai . 8. 3. menulis karangan prosa. . 6. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai.Pendidikan Moral ii. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. 4.Semangat bermasyarakat iii.1 Membina dan menulis perkataan . dan ayat majmuk. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Kerajinan .

Kata sendi nama . Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Kata tunggal . Ilmu . . Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Ekonomi . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .11. membaca perkataan.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.Kajian Tempatan ii.Ayat penyata .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. NIlai Murni . 5.Kemahiran Hidup .Kata adjektif .Ayat tunggal . frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas.Kebersihan fizikal dan mental iii.Frasa nama . KBT IMPAK 1. 4.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 3. Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Kata bantu .Ayat majmuk .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Kerajinan .Frasa adjektif .Kata akar . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Kata sendi nama . a. meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.Frasa nama . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. . Pembelajaran kontekstual . Kemahiran berfikir .Kata adjektif .verbal linguistic c. 2. Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat. MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1. frasa dan ayat.Kata bantu .Kata akar .menyatakan sebab .Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.5. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kecedasan pelbagai .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.membuat keputusan b.logik matematik .Kata tunggal .mengitlak . membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .kinestatik .

KBT a.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. 7. 3.menyatakan sebab .Kajian Tempatan ii.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Kemahiran Hidup .kinestatik . .Ayat penyata .mengitlak . Kecedasan pelbagai . Pembelajaran kontekstual .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Kata tunggal IMPAK .verbal linguistic c.Kebersihan fizikal dan mental iii. Kemahiran berfikir . NIlai Murni .Ayat majmuk .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2.TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting.membuat keputusan b.Ekonomi . Aras 1 ( i ) .Kata akar .Ayat tunggal .Kerajinan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .logik matematik . Ilmu .

verbal linguistik c.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 8. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.Ayat majmuk .membuat keputusan b.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.1.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 5.Kebersihan fizikal dan mental iii.Ekonomi . 3. Kemahiran berfikir .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. NIlai Murni . 6. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. TEMA: UNIT 4 2. 4.Frasa adjektif .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. . frasa.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Kerajinan . 7. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan. Pembelajaran kontekstual . 3.Kajian Tempatan ii. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .Frasa nama . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti. membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan. Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. KBT a.mengitlak .Ayat penyata . Kecedasan pelbagai .kinestatik . Ilmu . istilah. 8. Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.Kata bantu .Kata sendi nama . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.logik matematik .menyatakan sebab .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Kemahiran Hidup . Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Ayat tunggal . mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . 8. 6.

MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. 8. Kecedasan pelbagai .Ayat Tanya .Geografi ii.Huruf besar dan tanda baca .. KBT a.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .interpersonal .Kata hubung .3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.naturalis .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 3.kajian masa depan membuat ramalan c. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.Kata arah . Ilmu . Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.Semangat bermasyarakat iii..Ayat perintah . 6. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.1 membina dan menulis perkataan. menyatakan panduan tunjuk arah 2.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain. ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemahiran berfikir . NIlai Murni . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kajian Tempatan .Antonim . Tatabahasa . 5. Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.Ayat seruan . 1. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . Pembelajaran kontekstual .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 5.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.menjana idea b. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1. 4. 4. membaca perkataan.Hemah tinggi .Bekerjasama .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Ayat penyata . Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain. Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: .

Ayat penyata .Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1.5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.Kata arah . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.menjana idea b.Ayat seruan .kajian masa depan membuat ramalan c. dilihat atau yang dibaca 4. Ilmu .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan.Hemah tinggi . 6. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8.naturalis . Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1. 2. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.Bekerjasama . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. sebutan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. 6. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Ayat perintah .Kajian Tempatan . 9.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. membaca perkataan. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Ayat Tanya . ayat.Antonim .Huruf besar dan tanda baca . NIlai Murni .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. Aras 3 ( i ) .Geografi ii. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. Kemahiran berfikir .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata.Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Kecedasan pelbagai . Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca. 8.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.intonasi dan nada yang sesuai. Pembelajaran kontekstual . 1. 8. PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. Tatabahasa . menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. ungkapan.Semangat bermasyarakat iii. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.interpersonal . 5. KBT a.Kata hubung .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3. Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.

2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. Pembelajaran kontekstual . perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan.Geografi ii. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Kata hubung .Semangat bermasyarakat iii. ungkapan. sebutan.TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1.Ayat seruan .Ayat perintah .1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. idea.Hemah tinggi . 8. 6. Kecedasan pelbagai . menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. 6.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 6. Ilmu . mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 2.kajian masa depan membuat ramalan c.Kata arah . nilai dan pengajaran. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras 3 ( i ) . Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 3.naturalis .Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. 7.2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Ayat Tanya . intonasi dan nada yang sesuai.Ayat penyata . Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.Antonim .interpersonal . PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. KBT a.Kajian Tempatan . 1.Bekerjasama . Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. ayat.Huruf besar dan tanda baca . 10. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa ..mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. 4.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Kemahiran berfikir . ayat. membetulkan kesilapan ejaan.menjana idea b. dilihat atau yang dibaca 8. 8. perkataan dan tanda baca dalam teks. . NIlai Murni .6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana.

1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Kemahiran berfikir .mengesan kecondongan pendapat .Kata penguat .Kajian Tempatan ii.. Kecerdasan Pelbagai .Kata sapaan . PENULISAN: Dialog 10. Ilmu . 3.menyusun atur b. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.merumus . KBT a.kajian masa lampau c. mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.Kata seru Pengisian Kurikulum i.Hemah tinggi .Kata bantu . Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. 2. NIlai Murni . menarik dan bermakna. . 1.Kerajinan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 4. HASIL PEMBELAJARAN 1.Sejarah .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. Kajian Masa Depan .mengkategori . menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.Kebudayaan . menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Kesyukuran iii.

dan ayat dalam pelbagai genre.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. . membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemahiran berfikir . menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. menerangkan makna perkataan.Kata sapaan .kajian masa lampau c.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat. Kajian Masa Depan .visual ruang IMPAK 5.Sejarah . frasa dan ayat 3. 2.Hemah tinggi .mengesan kecondongan pendapat . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Kata seru Pengisian Kurikulum i.Kesyukuran iii.mengkategori . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. .merumus . peribahasa. Kecerdasan Pelbagai . Ilmu . mengenal pasti kata.Kata bantu .Kerajinan . KBT a. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Kajian Tempatan ii. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa. 5. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. mencatat nota dalam bentuk grafik. NIlai Murni . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . istilah. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.Kata penguat . mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1. 4. 3.menyusun atur b.Kebudayaan . 6. frasa. Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik .6. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. frasa. 9. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. 8. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. peribahasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.2 Mengenal pasti pelbagai genre.

Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.mengkategori . Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. Kajian Masa Depan .Kerajinan .Sejarah .Kajian Tempatan ii.Kata penguat .Kebudayaan . menerangkan makna perkataan.Hemah tinggi . KBT a. menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. 3. 5. frasa dan ayat. menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis. HASIL PEMBELAJARAN 5. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kesyukuran iii. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. frasa dan ayat. 1. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. Aras 1 ( ii ).MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . Kecerdasan Pelbagai . 4. menarik dan bermakna.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Ilmu . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8. Aras 1 ( ii ).Kata sapaan .merumus . menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 2.Kata bantu . Menerangkan makna perkataan.kajian masa lampau c.mengesan kecondongan pendapat . Kemahiran berfikir . PENULISAN: Biografi .menyusun atur b. NIlai Murni . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.Imbuhan . Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 3.Geografi . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.Bersyukur iii. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Ilmu . 4. KBT a.mengkategori b. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan.Frasa Pengisian Kurikulum i. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan .Tanda baca . 5. 1. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 2. Kemahiran berfikir .Penanda wacana .Ekonomi ii. NIlai Murni . Kajian Masa Depan .Kajian Tempatan . menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1.Kata seru .

Bersyukur iii. Ilmu .Frasa Pengisian Kurikulum i.Penanda wacana . 3.Geografi . menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.mengkategori b. 6. 4.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. Kajian Masa Depan . Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. 6. menulis ringkasan berdasarkan teks.Imbuhan . 5. NIlai Murni . MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1. PENULISAN: Catatan harian 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat.Tanda baca .Ekonomi ii.Kajian Tempatan . KBT a.Kata seru .2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 10.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Kemahiran berfikir .

MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.Kata seru . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. . menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6.mengkategori b.. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.Tanda baca .Penanda wacana . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.Imbuhan . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Kemahiran berfikir . Ilmu .Kajian Tempatan .Geografi .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 3.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 8. Kajian Masa Depan .Bersyukur iii. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. KBT a. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. 4. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. isi dan penutup.Frasa Pengisian Kurikulum i. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 2. menulis karangan berformat.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Ekonomi ii. isi dan penutup. NIlai Murni . 5.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

4.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai.ayat sebutan. 5. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. HASIL PEMBELAJARAN 1.frasa.jelas dan tersusun. Istilah. 2. 4. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. menghambat kencang. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.jelas dan teratur.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan. 3. 2.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat .intonasi yang baik. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului. 2.frasa.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K.

3. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 2. 8. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.pengalaman. 5.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks. 6. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 7.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. 4. Aras 1 i) Mengecam diksi. 4. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.acuh tak acuh.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks.

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Geografi ii)Nilai:Patriotisme.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai. 3. ayat. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 8.ayat aktif/ayat asif. idea.k.in sentif.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana. 10.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi. .2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan. 4. 10.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. dan pengajaran.atlet.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan.dicungkil. 2.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara. 2. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. .menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi. Geografi ii)Nilai:Patriotisme. 4. 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah.mengend ong. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 4. 2. 10.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan. 9.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8. menarik dan bermakna. Baik hati iii)KBT: Kem. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. 3.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.mengusung.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

4.Menyatakan pengajaran daripada cerita.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6.Mengenalpasti kata.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.unik.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. frasa.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi. . HASIL PEMBELAJARAN 6.reput. 6.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. 2. Aras 2 i) Mengenal pasti kata. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 3. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. 6. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.menggerakka n. frasa.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. 9.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca. Manfaat.Menulis karangan berdasarkan tajuk.diproses. peribahasa.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.imbuhan awalan. 5.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

9. peribahasa. 1.Ekonomi i)Ilmu: Geografi. HASIL PEMBELAJARAN 5.tengkujuh.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.membina ayat.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan. 3.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar .pelep ah. 4. 2.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.kata ganda ii)Kosa kata tiram.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan.imbuhan "di".Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.1Mengimlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.runtuh. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 9.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.kata sendi "di".kembung.

Berfikirmencirikan. watak dan perwatakan.simpulan bahasa.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang.keberanian iii)KBT: Kem.membuat analogi IMPAK 3. berapi-api.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. jelas.frasa.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan. dan teratur.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai. 2. 3. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. dan gaya pnyampaian yang menarik. 4. intonasi yang betul. 5.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi.1Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 11.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. intonasi. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks.sampuk. . HASIL PEMBELAJARAN 2. 5. dan penghayatan yang sesuai.herdik.

keberanian iii)KBT: Kem. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.h arum.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf.menyembelih.Sinonim. 11.Mengenal pasti kata.kazat. 7. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.Menjelaskan makna mengikut konteks. Berfikirmencirikan.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.peribahasa. ayat.idea. .3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. 2. kata . 4. dan nilai pengajaran.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan. wacana. 6. frasa. 3. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan.

1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. Aras 1 i)Membaca perkataan.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 4.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. idea.Menulis karangan prosa. 3. 11. ayat. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. wacana dan nilai pengajaran.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. . frasa.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. 11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. 11. 8. 5.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. 2. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks.

KBT:Mengkategori. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. kata penguat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 3 i. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. makna perkataan. membuat keputusan. Geografi. ayat. Aras 3 i. membuat inferens. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 4. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. murid-murid dapat : 1. kata Kosa Kata pencemaran. kata bilangan. kitar semula. IMPAK 2. Penulisan : Keperihalan 4. . 11. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. mencintai Negara sendiri. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. 3. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. kewarganegaraan. HASIL PEMBELAJARAN 4. Aras 2 i. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. mengenalpasti sebab dan akibat. idea. anugerah. menjana idea. wacana dan nilai pengajaran. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . Kajian Tempatan. Aras 1 ii. gelodak.

intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. makna perkataan. gelodak. membuat inferens. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. kata majmuk. . mencintai Negara sendiri.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Kosa Kata pencemaran. menarik dan bermakna. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. Aras 3 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. 5. anugerah.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 4. keputusan. kata penguat. 7. . Kajian tempatan. tepat dan tersusun.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 10. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. karbon dioksida. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. kata ajektif. KBT – Mengkategori. fauna. menjana idea. sebab dan akibat. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 2 i. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Nilai Murni – Bekerjasama. Aras 3 i. kata bilangan. kewarganegaraan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kitar semula.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 5. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 4. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. makna perkataan.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. kewarganegaraan. murid-murid dapat : 1. wacana dan nilai pengajaran 11. kata ajektif. kitar semula. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Nilai Murni – Bekerjasama. idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. Kajian Tempatan. Aras 3 i. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. membuat inferens IMPAK 2. 10. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. anugerah. 8. gelodak. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. . ayat. 11. 3. Kosa Kata pencemaran. menarik dan bermakna. Aras 2 i. kata penguat.

Penulisan : Karangan Fakta 3. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. merawat. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. membezakan fakta dengan pendapat .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. 4. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. 5. 8.. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. ulam. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang. i. 3. jus. warkah. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. Pengisian Kurikulum – Sains. kerajinan. murid-murid dapat : 1.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. produksi. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 3 i. 6. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Perubatan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. 1. istilah. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

6. 5. Aras 3 ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. ulam. jus. Perubatan. . kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. membezakan fakta dengan pendapat. kerajinan. Pengisian Kurikulum – Sains. . 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. merawat. imbuhan akhiran. selera.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. Aras 3 i. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. ayat tunggal.

Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Pengisian Kurikulum – Sains. komet.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. menarik dan bermakna. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. selera. i. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. Mengecam ayat informatif yang mudah. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. menarik dan bermakna.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Perubatan. Menyusun isi penting sesuatu topik. ii. samudera. . hadam. Aras 2 ii.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Apitan. 10.. Aras 1 i. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. ulam. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. endapan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. 10. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. jus. merawat. kerajinan. menarik dan bermakna. ii. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. Aras 3 i. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. dalam dalam teks.

Kajian masa Depan. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.Menyusun isi penting ii.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. 11. bandingan semacam. 8. Kajian Tempatan. Aras 1 ii.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. litar. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. komponen. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. kata adjektif. ayat majmuk. Nilai – Kerajinan. Kosa Kata – memprogramkan. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Penulisan : Laporan 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. mengaktifkan.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. berfungsi. Aras 2 i. Aras 2 i. murid-murid dapat : 1. frasa. makna perkataan. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . Kem Hidup. robotik. ayat tunggal. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. rasional. istilah. kata berimbuhan.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. 4. Aras 2 i.

Mengulas perkara yang baik dalam cerita. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. bandingan semacam. saiz. 6. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. sumo. murid-murid dapat : 1. 2. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. robotik. ayat Tanya. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. ayat tunggal. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. berfungsi. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. litar. rasional. Teknologi Maklumat dan Kom.. kreatif. Kajian masa Depan IMPAK 9. Nilai – Kerajinan. Aras 1 i. kategori. Aras 3 i. . Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. ayat penyata. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. 6. 3. 11. Bernilai Tambah – Kem.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 ii. 5. berdikari Kem. Kajian Tempatan. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. komponen. Kem Hidup. 4. ii. ayat majmuk.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. mengaktifkan. kata adjektif.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. makna perkataan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar.

Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. litar. 7. Teknologi Maklumat dan Kom. kategori. ayat penyata. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. Nilai – Kerajinan. idea. 4. rasional. ayat majmuk. Kajian Tempatan. Aras 3 i. 9. Aras 2 i. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. 11.3. ayat. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Kem Hidup. 3. kreatif. ayat tunggal.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kajian masa Depan. Kosa Kata – memprogramkan. Aras 1 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. murid-murid dapat : 1. saiz. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan. sumo. ayat Tanya. . 6. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. wacana dan nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. robotik. 2. 5. berfungsi.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i.. komponen.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. berdikari KBT: – Kem. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas.. mengaktifkan.

4. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Sebutan dan intonasi. minda. pelosok. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. jelajahi. simulasi. tepat dan tersusun. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. 2. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. Aras 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. KBT: – Interpersonal verbal linguistik. murid-murid dapat : 1. terokai. 4.. Aras 2 i.Intonasi ayat Tanya. Semangat kerjasama. Kesyukuran. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ustaz. situasi.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menulis karangan prosa. Sinonim. IMPAK 2. 5. 4. Kata sendi nama. 11. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Nilai – Rasional.berleter. keliru.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. samudeara. Ayat Tanya. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. Penanda wacana. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. Aras 3 i. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. Kosa Kata . . Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . enanda wacana. pelosok. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. verbal linguistik. IMPAK 7.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. 5. 7. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Ayat perintah. minda. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. samudeara. murid-murid dapat : 1. Ayat pasif. keliru. 8. Aras 2 i. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. Kesyukuran. Semangat kerjasama. Mengulas perkara yang menarik dalam karya.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 4.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. situasi. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. Aras 3 i. Fokus Sampingan Aras 3 i. ustaz.berleter. Nilai – Rasional. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. jelajahi. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Ayat Tanya. Ayat aktif Kosa Kata . Surat Rasmi 3. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. Kem. terokai. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. simulasi.

Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. jelajahi. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. minda. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8. Aras 2 i. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. pelosok. Semangat kerjasama. Ayat pasif. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. keliru. 10. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. verbal linguistik. 4. Aras 2 i. Nilai – Rasional.berleter.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 3. 5. 5. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Kosa Kata .Intonasi ayat Tanya. murid-murid dapat : 1. . Intonasi ayat perintah. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Kesyukuran. situasi. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Aras 3 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. ustaz. 2. simulasi. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful