RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

Kata ganti nama . Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2.Ayat majmuk . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Ayat tunggal . . MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1.Kata hubung .Polisemi Pengisian Kurikulum i.1 Bercerita dengan menggunakan kata.Pendidikan Moral ii.. 11. frasa. 5.Kata nama khas . Ilmu . NIlai Murni a. Bekerjasama iii. 3. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.Kata nama . menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.mengkategori b. jelas dan teratur. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. KBT Kemahiran Berfikir . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kasih saying b.Kata penegas . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.menjana idea .

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. KBT Kemahiran Berfikir .Kata hubung . Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. 4. menulis karangan prosa 3. c.Kata penegas . 2.Polisemi Pengisian Kurikulum i. NIlai Murni a. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. Abang PENULISAN: Keperihalan 1.Kata nama .mengkategori b. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 5.Ayat tunggal .Ayat majmuk . a. MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah.menjana idea . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. . Kasih saying b.Kata ganti nama . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Kata nama khas . Bekerjasama iii. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.Pendidikan Moral ii. Ilmu .

2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. 6.Patriotisme . Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.Pendidikan Moral ii..Kata kerja .2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas. Pembelajaran kontekstual . KBT a. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3. 4.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. dengan bahasa yang betul.Kerajinan . mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai. bersoal jawab untuk 2. tepat. . .membuat keputusan b. 2.kemahiran interpersonal .membuat kategori IMPAK 8.Kerjasama . Kecedasan pelbagai .Ayat tanya . 3. MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1. dengan menggunakan alasan 5.2 Menghuraikan maklumat yang wajar.Kata adjektif .Kata tanya . menyampaikan pengumuman yang meyakinkan.Semangat bermasyarakat iii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai.. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. NIlai Murni . Ilmu .

membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.. 3.Kata kerja .Semangat bermasyarakat iii.Kerajinan . 7. Kecedasan pelbagai .kemahiran interpersonal . KBT a. 5.Pendidikan Moral ii.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Kerjasama . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3. 5. Aras 3 ( i ) .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. 2.Kata tanya . 6. Pembelajaran kontekstual . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Ilmu .Kata adjektif . membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.. 2.Patriotisme . . NIlai Murni . MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Ayat tanya . memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.membuat keputusan b. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.

3.Kata tanya . 2. 6. Ilmu .Ayat tanya . 8.membuat keputusan b. 5. dan ayat majmuk.Kerjasama . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. ayat tunggal.1 Membina dan menulis perkataan . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara. 4. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Pembelajaran kontekstual . . MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. Aras 1 ( i ) . 8.kemahiran interpersonal . Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.Patriotisme . tepat dan tersusun. NIlai Murni .Kata adjektif . menulis karangan prosa.Semangat bermasyarakat iii. Kecedasan pelbagai .Kata kerja .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . KBT a. menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai.membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.2 Membina dan menulis ayat tunggal.Pendidikan Moral ii. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. 8 8.Kerajinan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

Kata sendi nama .Kerajinan . MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Ayat tunggal . Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ilmu .Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Kata tunggal . Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas.Kata bantu .Kemahiran Hidup . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Ekonomi . membaca perkataan. NIlai Murni . .Ayat majmuk . Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Frasa adjektif . 3.Kajian Tempatan ii.Ayat penyata . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT IMPAK 1.11.Frasa nama . 4. menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2. 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata akar .

Kata tunggal . Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan. MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1.kinestatik .logik matematik . Kecedasan pelbagai .Kata adjektif . a.Kata sendi nama .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.membuat keputusan b.Frasa nama . frasa dan ayat.Kata bantu .5.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.menyatakan sebab .Kata berimbuhan -Bandingan semacam . . Kemahiran berfikir . Pembelajaran kontekstual .Kata akar . Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 2. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna.verbal linguistic c. meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.mengitlak .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting. MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Kemahiran berfikir .Kerajinan . .Kajian Tempatan ii.kinestatik .membuat keputusan b.Kemahiran Hidup .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 7. KBT a.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Ayat tunggal . 3.mengitlak .Ayat majmuk . Ilmu . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Kata tunggal IMPAK . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Kecedasan pelbagai .logik matematik .verbal linguistic c. Aras 1 ( i ) .Ayat penyata .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.Kebersihan fizikal dan mental iii. Pembelajaran kontekstual .Kata akar . NIlai Murni .menyatakan sebab .Ekonomi .

membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Pembelajaran kontekstual . Kecedasan pelbagai .Frasa nama . menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Kata adjektif . istilah. 8.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . 3.Kemahiran Hidup .Ekonomi .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Kerajinan . frasa. 4.Ayat majmuk .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 8.membuat keputusan b.Ayat penyata .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.kinestatik . Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. 3. 6. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Frasa adjektif .Kata bantu . Ilmu .Ayat tunggal . 8. TEMA: UNIT 4 2. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan.verbal linguistik c. 7. Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.menyatakan sebab . 6.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. NIlai Murni .1. .mengitlak . KBT a.Kajian Tempatan ii.logik matematik . 5. Kemahiran berfikir .Kata sendi nama . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.Kebersihan fizikal dan mental iii. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.interpersonal . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain.1 membina dan menulis perkataan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. NIlai Murni . membaca perkataan.Bekerjasama .Ayat Tanya . ayat tunggal dan ayat majmuk. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.Hemah tinggi . 6. 1.Ayat perintah .MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas.kajian masa depan membuat ramalan c. 3. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.Kata hubung .Semangat bermasyarakat iii.Kajian Tempatan . 4. Kemahiran berfikir . menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain. 5.Huruf besar dan tanda baca . Kecedasan pelbagai .naturalis . Ilmu .Ayat penyata . Tatabahasa .Geografi ii. menyatakan panduan tunjuk arah 2. KBT a. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1.menjana idea b. 4.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks..Antonim .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: . Pembelajaran kontekstual .Kata arah . Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8..Ayat seruan . 5.

5. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. dilihat atau yang dibaca 4. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.Ayat penyata . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. membaca perkataan. 9.menjana idea b.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Bekerjasama .Semangat bermasyarakat iii. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1. 2. 6.Geografi ii.Ayat Tanya . 8. Tatabahasa . 1. ayat. 8. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan. Ilmu .Antonim .kajian masa depan membuat ramalan c. Pembelajaran kontekstual . Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.intonasi dan nada yang sesuai. 3. Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.interpersonal . berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.Huruf besar dan tanda baca .Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1. KBT a.Kata arah .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. sebutan. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8.Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.Ayat seruan .Kata hubung .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 ( i ) . Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata.naturalis . Kemahiran berfikir . Kecedasan pelbagai . Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. NIlai Murni .Hemah tinggi .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . 6.Kajian Tempatan . ungkapan.Ayat perintah .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Kata arah . dilihat atau yang dibaca 8. perkataan dan tanda baca dalam teks. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. 6. Pembelajaran kontekstual . Aras 3 ( i ) . .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1. Ilmu .Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.interpersonal . Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. sebutan. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Bekerjasama . perkataan dan tanda baca dalam teks. PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Hemah tinggi . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 8. Kemahiran berfikir . mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ungkapan.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. 2.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 1.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.Kajian Tempatan .Ayat seruan .Semangat bermasyarakat iii. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. 10. intonasi dan nada yang sesuai. ayat. idea. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat..2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Geografi ii. Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Huruf besar dan tanda baca . menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. nilai dan pengajaran.Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. membetulkan kesilapan ejaan. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. NIlai Murni .3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Ayat Tanya . KBT a. 7.Kata hubung . Kecedasan pelbagai . menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 6.Ayat penyata . 3. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. wacana.6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. ayat.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.Antonim . 6. 8. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.kajian masa depan membuat ramalan c.Ayat perintah .menjana idea b. 4.naturalis .

Kata sapaan .Kajian Tempatan ii. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kesyukuran iii. menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 1. Kemahiran berfikir .1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Kata seru Pengisian Kurikulum i. PENULISAN: Dialog 10.kajian masa lampau c.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 2. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Ilmu . mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menarik dan bermakna. 4. . MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.mengkategori . Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.merumus . HASIL PEMBELAJARAN 1.Kerajinan .Sejarah . 3.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .. NIlai Murni .Kebudayaan .Hemah tinggi . Kecerdasan Pelbagai . menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.Kata penguat . Kajian Masa Depan . KBT a.Kata bantu . menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.mengesan kecondongan pendapat .menyusun atur b.

. Kajian Masa Depan .Hemah tinggi .Kebudayaan . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. mengenal pasti kata. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 3. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Sejarah .mengkategori . peribahasa. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kecerdasan Pelbagai . frasa.Kata penguat . KBT a. mencatat nota dalam bentuk grafik.menyusun atur b. 2.kajian masa lampau c.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.merumus . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. 4.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.Kata seru Pengisian Kurikulum i. frasa dan ayat. menerangkan makna perkataan. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. .Kata sapaan . 5. dan ayat dalam pelbagai genre. Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kemahiran berfikir . NIlai Murni .Kesyukuran iii. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7.mengesan kecondongan pendapat .Kata bantu .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. frasa dan ayat 3. 6.Kajian Tempatan ii. MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1. frasa. Ilmu .Kerajinan . membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.visual ruang IMPAK 5. istilah.

Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik . 9.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.6. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. frasa. peribahasa. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. 8.2 Mengenal pasti pelbagai genre.

1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.mengesan kecondongan pendapat .Kebudayaan . frasa dan ayat. frasa dan ayat. menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menarik dan bermakna.merumus .menyusun atur b. 5. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. menerangkan makna perkataan.Kesyukuran iii. Aras 1 ( ii ). KBT a. Menerangkan makna perkataan. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.Sejarah .Kajian Tempatan ii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . Aras 1 ( ii ). 1. 4.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.mengkategori . Kemahiran berfikir .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Kerajinan .Kata sapaan . Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. 3. Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.kajian masa lampau c.Kata penguat . HASIL PEMBELAJARAN 5. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Hemah tinggi .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. NIlai Murni . Ilmu . PENULISAN: Biografi .Kata bantu . Kajian Masa Depan . menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.

Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Frasa Pengisian Kurikulum i. 1. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.mengkategori b. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. 5. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.Imbuhan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . NIlai Murni . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan.Penanda wacana . 4. Kemahiran berfikir . 2. Kajian Masa Depan . mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.Ekonomi ii.Bersyukur iii. KBT a. Ilmu . MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1.Kajian Tempatan . 3.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.Geografi .Kata seru . Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan .Tanda baca .

Kajian Tempatan .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Ilmu . 5. KBT a. 3.Imbuhan . 6. PENULISAN: Catatan harian 10.Kata seru . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. 6. Kajian Masa Depan . membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 4. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Geografi .Tanda baca .Frasa Pengisian Kurikulum i. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul. 10. NIlai Murni . menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre. Kemahiran berfikir .2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1.Bersyukur iii.mengkategori b.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. menulis ringkasan berdasarkan teks.Penanda wacana . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. . Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks.Ekonomi ii.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. menulis karangan berformat. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .mengkategori b.Ekonomi ii. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 3. NIlai Murni .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. 5. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 2.Imbuhan . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. isi dan penutup.Penanda wacana . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. isi dan penutup. Ilmu .Geografi . KBT a.Kata seru . Kajian Masa Depan .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Kajian Tempatan . menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan.Bersyukur iii. MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.Tanda baca . Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Frasa Pengisian Kurikulum i. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. 4. . 8.. Kemahiran berfikir .

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 5.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. HASIL PEMBELAJARAN 1.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai. menghambat kencang. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 2.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.frasa. 2. 2.jelas dan teratur. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K. 4.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. . TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3. 4.intonasi yang baik.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan.ayat sebutan. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat . Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.jelas dan tersusun.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 3. Istilah.

Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks. 3. 6. Aras 1 i) Mengecam diksi.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.acuh tak acuh. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi.pengalaman.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 4.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan. 8. 2. 7.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan .KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 4. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . 5.

Geografi ii)Nilai:Patriotisme. 8.k.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK. 3. wacana dan nilai. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. 2. ayat.in sentif. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 10. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. idea. .atlet.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 10. 4.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan. dan pengajaran.dicungkil.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks.ayat aktif/ayat asif.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan.

Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. 10.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan.mengend ong. 1. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. menarik dan bermakna.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. Baik hati iii)KBT: Kem. 4. Geografi ii)Nilai:Patriotisme. 2.mengusung. 4. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar. 9. 2. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. 3. .

peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.imbuhan awalan.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca. Manfaat.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 6.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung. 9. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. frasa. Aras 2 i) Mengenal pasti kata.Menulis karangan berdasarkan tajuk. 2. peribahasa.reput. 3.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. HASIL PEMBELAJARAN 6.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6. frasa.menggerakka n.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca.diproses. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6. 4.Menyatakan pengajaran daripada cerita.unik.Mengenalpasti kata. 5.

Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. peribahasa.imbuhan "di". Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar . 4.Ekonomi i)Ilmu: Geografi.kata sendi "di".pelep ah. 2.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.membina ayat.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.runtuh.kembung. 9. 3. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.1Mengimlak teks yang diperdengarkan. 9. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.kata ganda ii)Kosa kata tiram. HASIL PEMBELAJARAN 5.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10.tengkujuh.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 1. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.

Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. jelas. dan penghayatan yang sesuai.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.1Bercerita dengan menggunakan kata.sampuk.simpulan bahasa. 3. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. dan teratur. watak dan perwatakan. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. 11. dan gaya pnyampaian yang menarik.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi. 5. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. intonasi.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang. 5.membuat analogi IMPAK 3.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. berapi-api. 4.frasa. Berfikirmencirikan.herdik.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai. HASIL PEMBELAJARAN 2.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. .baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks. 2.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik.keberanian iii)KBT: Kem. intonasi yang betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.

frasa. Berfikirmencirikan. 3.Mengenal pasti kata. .idea. wacana. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa. 2.peribahasa.menyembelih.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 6.kazat.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. dan nilai pengajaran.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.h arum. ayat. kata . 4.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf. 11. 7.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.Sinonim.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Menjelaskan makna mengikut konteks.keberanian iii)KBT: Kem.

frasa. 3.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i)Membaca perkataan. 11.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. 11. wacana dan nilai pengajaran. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. . idea. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. 5. 4. 11. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. 8.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ayat.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak.Menulis karangan prosa.

Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. kata penguat. anugerah. 11. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 1 ii. Aras 2 i.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. kata Kosa Kata pencemaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. membuat inferens. kitar semula. . kata bilangan. gelodak. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. Aras 3 i. mencintai Negara sendiri. Penulisan : Keperihalan 4. murid-murid dapat : 1. menjana idea. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. Kajian Tempatan. Aras 3 i. 3.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. IMPAK 2. Geografi. mengenalpasti sebab dan akibat. KBT:Mengkategori. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. membuat keputusan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. wacana dan nilai pengajaran. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . makna perkataan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. kewarganegaraan. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. 4. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. HASIL PEMBELAJARAN 4. ayat. idea. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

7. kata bilangan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. gelodak. anugerah. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . kata penguat.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kewarganegaraan.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. . tepat dan tersusun. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. fauna. menjana idea. Aras 3 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. . Aras 3 i. sebab dan akibat. mencintai Negara sendiri. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. kata majmuk. Nilai Murni – Bekerjasama. Kajian tempatan.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. kitar semula. KBT – Mengkategori. membuat inferens. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Kosa Kata pencemaran.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5. keputusan. makna perkataan. kata ajektif. Aras 2 i. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 4. 10. menarik dan bermakna. karbon dioksida.

2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. kata ajektif. kewarganegaraan.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. Nilai Murni – Bekerjasama. Aras 3 i. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ayat. gelodak. Kajian Tempatan. membuat inferens IMPAK 2. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. 8. murid-murid dapat : 1. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. wacana dan nilai pengajaran 11. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. menarik dan bermakna. Kosa Kata pencemaran. kitar semula. anugerah. 10. idea. 5. makna perkataan. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11. . Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. 3. Aras 2 i. 4. Aras 2 i. kata penguat. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

merawat. frasa. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. produksi.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. kerajinan. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. warkah. ulam. istilah. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. murid-murid dapat : 1. membezakan fakta dengan pendapat . imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang. jus. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. Pengisian Kurikulum – Sains. Perubatan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 4. 6. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Aras 3 i. 1. 3.. i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Penulisan : Karangan Fakta 3. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. 8. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 5. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.

5. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. imbuhan akhiran. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. 6. jus.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. membezakan fakta dengan pendapat. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. selera. 1. merawat. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. ayat tunggal. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi.. . Aras 3 ii. kerajinan. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Perubatan. . Pengisian Kurikulum – Sains.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. ulam.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. Aras 3 i. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan.

. Apitan. samudera. ulam. menarik dan bermakna.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Mengecam ayat informatif yang mudah. menarik dan bermakna. 10. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. Pengisian Kurikulum – Sains. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. dalam dalam teks. endapan. jus.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Aras 2 ii. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 i. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. komet..1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. menarik dan bermakna. hadam. kerajinan. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. Menyusun isi penting sesuatu topik. selera. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i. merawat. Perubatan. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. ii. ii. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

4. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. kata berimbuhan. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 1 ii. frasa. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. Nilai – Kerajinan. 3. komponen. istilah. murid-murid dapat : 1. Aras 2 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kajian Tempatan. robotik. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Kajian masa Depan.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. litar.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. berfungsi. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . Kem Hidup. ayat majmuk. Aras 2 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. 11. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. mengaktifkan.Menyusun isi penting ii. kata adjektif. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 2 i. bandingan semacam. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. ayat tunggal. Penulisan : Laporan 4. Kosa Kata – memprogramkan. rasional. 8. makna perkataan.

Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. robotik. Aras 1 ii. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. rasional. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. Bernilai Tambah – Kem. Kem Hidup. 3. komponen. Teknologi Maklumat dan Kom. Aras 3 i. 11. makna perkataan. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. Nilai – Kerajinan. litar. ayat Tanya. mengaktifkan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. berfungsi. ii.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. murid-murid dapat : 1.. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. kata adjektif. berdikari Kem. 4. 6. ayat tunggal. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. saiz. . sumo. kreatif. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Kajian masa Depan IMPAK 9. 2. bandingan semacam. Kajian Tempatan. 5. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. ayat majmuk.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. ayat penyata.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. kategori. Aras 1 i. 6.

Kajian masa Depan. rasional.. . ayat majmuk. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. 4. idea. murid-murid dapat : 1. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. kreatif. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 7. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas. ayat. ayat Tanya. kategori. 5. ayat penyata. saiz. Teknologi Maklumat dan Kom. 2. Aras 1 i. litar. 9. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 11. sumo. komponen. ayat tunggal. 6. Kem Hidup. berdikari KBT: – Kem. Nilai – Kerajinan. wacana dan nilai dan pengajaran. robotik. Aras 3 i. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i.. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 2 i. Kosa Kata – memprogramkan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Kajian Tempatan. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. mengaktifkan. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. 3.3. berfungsi.

Menulis karangan prosa. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Kesyukuran. 2. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. situasi. terokai. jelajahi. Penanda wacana. 4. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Aras 3 i. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. 11.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. IMPAK 2. Sinonim. simulasi. pelosok. 4. Kata sendi nama.berleter. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. KBT: – Interpersonal verbal linguistik.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Ayat Tanya. Kosa Kata . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Nilai – Rasional. 5. Sebutan dan intonasi. samudeara. murid-murid dapat : 1.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i.Intonasi ayat Tanya. Aras 2 i. keliru. . tepat dan tersusun. Semangat kerjasama. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. minda. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan..1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. ustaz. 4.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

berleter. jelajahi.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. keliru. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Ayat aktif Kosa Kata . Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Aras 2 i. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Semangat kerjasama. Ayat perintah. Ayat Tanya. 5. Nilai – Rasional. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. pelosok. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. terokai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8. IMPAK 7. situasi. 4. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Kem. 7. verbal linguistik. simulasi. ustaz. minda. Kesyukuran.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. enanda wacana. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Surat Rasmi 3. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. . samudeara. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Fokus Sampingan Aras 3 i. murid-murid dapat : 1. Ayat pasif.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah. 10. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. 3. 2. Semangat kerjasama. 4. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. situasi. Nilai – Rasional. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. murid-murid dapat : 1. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 5. Ayat pasif. Aras 3 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 5.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ustaz. . verbal linguistik. Aras 2 i. minda. Kesyukuran.Intonasi ayat Tanya. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Intonasi ayat perintah. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.berleter. jelajahi. simulasi. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. pelosok. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. keliru. Aras 2 i. Kosa Kata .