RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

Ayat tunggal . membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. Bekerjasama iii. Kasih saying b. frasa.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .menjana idea . Ilmu . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. 4.Ayat majmuk . Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Polisemi Pengisian Kurikulum i. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. 5. .Kata ganti nama . 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. NIlai Murni a. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. 3. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.. 11. jelas dan teratur.Kata nama khas . KBT Kemahiran Berfikir .Pendidikan Moral ii. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.Kata penegas . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan.mengkategori b.Kata hubung .Kata nama .

Ilmu . a.Kata nama khas .Kata hubung . NIlai Murni a. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Bekerjasama iii.Pendidikan Moral ii. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.Ayat majmuk .mengkategori b. .Polisemi Pengisian Kurikulum i. Kasih saying b. menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Kata penegas . menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.menjana idea . Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. KBT Kemahiran Berfikir . 5. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Abang PENULISAN: Keperihalan 1.Kata nama . menulis karangan prosa 3. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Kata ganti nama . MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah. 2. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. c.Ayat tunggal . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

Ilmu .Kata adjektif . dengan menggunakan alasan 5. bersoal jawab untuk 2.Kerjasama .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 6. MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1. Pembelajaran kontekstual .membuat keputusan b. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Pendidikan Moral ii.kemahiran interpersonal ..2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Kecedasan pelbagai .Kata tanya .Patriotisme . mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. . tepat. 3. dengan bahasa yang betul. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. 2. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Semangat bermasyarakat iii.Kata kerja . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . KBT a. .2 Menghuraikan maklumat yang wajar. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan.. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas.membuat kategori IMPAK 8. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai. 4.Ayat tanya . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.Kerajinan . NIlai Murni .

membuat keputusan b.Kata adjektif . KBT a.Patriotisme ..Kerjasama .Kata tanya . Kecedasan pelbagai . Ilmu .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 6.Kerajinan . . membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pembelajaran kontekstual . memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang. 7. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Semangat bermasyarakat iii.Pendidikan Moral ii. Aras 3 ( i ) . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 5. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1. menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 5.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.kemahiran interpersonal . 3. 3. 2. NIlai Murni .Kata kerja .Ayat tanya .. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara. 6. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kerajinan .Kata tanya .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. ayat tunggal. Aras 1 ( i ) . NIlai Murni . dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. Pembelajaran kontekstual . menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai. tepat dan tersusun. menulis karangan prosa.membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.kemahiran interpersonal . dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal. 5. Kecedasan pelbagai . 3.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. . mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Kerjasama .Semangat bermasyarakat iii.Patriotisme . Ilmu . Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Kata kerja .Kata adjektif .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. 8.Pendidikan Moral ii. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 4.Ayat tanya .membuat keputusan b. KBT a. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. 2. 8 8. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. NIlai Murni . Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.11.Kata tunggal .Ayat tunggal . 4. Ilmu . 5.Kata sendi nama .Ayat majmuk .Ayat penyata .Kerajinan .Kata akar . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. 3.Frasa adjektif . menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . KBT IMPAK 1.Kemahiran Hidup . frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.Frasa nama . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. . membaca perkataan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Kata adjektif . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Kata bantu .Ekonomi . MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1. Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas.Kebersihan fizikal dan mental iii.Kajian Tempatan ii.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Kecedasan pelbagai .menyatakan sebab .Kata akar . meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. a. Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat.Kata bantu .Kata sendi nama . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6.membuat keputusan b.Kata adjektif . membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.logik matematik .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pembelajaran kontekstual .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .verbal linguistic c.kinestatik . 2.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .Frasa nama . Kemahiran berfikir . .mengitlak .5. frasa dan ayat. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.Kata tunggal .

membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai . KBT a.Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Kemahiran berfikir .TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting.menyatakan sebab .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Ayat tunggal .verbal linguistic c.Kebersihan fizikal dan mental iii. Pembelajaran kontekstual .mengitlak .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. Ilmu . . NIlai Murni .Ayat penyata .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Kajian Tempatan ii.Ayat majmuk .Ekonomi . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata tunggal IMPAK .Kemahiran Hidup .Kata akar . 7. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.Kerajinan .logik matematik .kinestatik . 3. MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 1 ( i ) .

Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.membuat keputusan b.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. TEMA: UNIT 4 2.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. 7.Kebersihan fizikal dan mental iii. Ilmu . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. 8. 5.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Pembelajaran kontekstual . 8.Frasa adjektif . menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan. 6. NIlai Murni . .Kata bantu . 8. Kecedasan pelbagai . istilah. KBT a.Kerajinan . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 4. frasa.menyatakan sebab .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Kemahiran Hidup .Ayat majmuk . Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.Ayat tunggal . 3.Kata adjektif . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti.mengitlak . membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan.Kajian Tempatan ii.Frasa nama .verbal linguistik c. Kemahiran berfikir . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas.1. Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.logik matematik . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Ekonomi .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 3.Ayat penyata .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .kinestatik .Kata sendi nama . mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul.

Kata arah . ayat tunggal dan ayat majmuk.Geografi ii.Ayat penyata ..Bekerjasama . Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. 6. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Ayat Tanya .. Kemahiran berfikir . membaca perkataan. 3. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.1 membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. KBT a. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. 4. menyatakan panduan tunjuk arah 2. 1. Pembelajaran kontekstual . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5.MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas.Ayat perintah .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.Ayat seruan . Ilmu .Huruf besar dan tanda baca .interpersonal .Antonim .naturalis .Kajian Tempatan . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. NIlai Murni . Tatabahasa . Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Kata hubung .Hemah tinggi .kajian masa depan membuat ramalan c. Kecedasan pelbagai . Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. 5.Semangat bermasyarakat iii.menjana idea b. 8.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 4.

KBT a. 6.menjana idea b. Pembelajaran kontekstual .Geografi ii. 3. sebutan. Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.Ayat perintah . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. Kecedasan pelbagai . Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1.Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. Tatabahasa .Bekerjasama .Huruf besar dan tanda baca . Aras 3 ( i ) .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .kajian masa depan membuat ramalan c.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Ayat penyata . Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 8.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata.intonasi dan nada yang sesuai. 2.Kajian Tempatan .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu. Ilmu . mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. 1.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK .Hemah tinggi . NIlai Murni . 6. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan. 8. 5. ayat.Semangat bermasyarakat iii.Antonim .Kata hubung . membaca perkataan. dilihat atau yang dibaca 4. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.Ayat seruan . frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 9. Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan.Kata arah . ungkapan. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.Ayat Tanya .naturalis .interpersonal . Kemahiran berfikir .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.

berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata.Bekerjasama .Hemah tinggi . mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Huruf besar dan tanda baca .Ayat Tanya . 4. Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 8. 1. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. ayat.2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 6. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Pembelajaran kontekstual . Aras 3 ( i ) . ayat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11.Kata arah . 8. Kemahiran berfikir . intonasi dan nada yang sesuai. 3. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Kajian Tempatan . 7. perkataan dan tanda baca dalam teks.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. 6. .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. NIlai Murni . PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. ungkapan.Ayat perintah . Ilmu .Kata hubung .Semangat bermasyarakat iii.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.menjana idea b.. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Kecedasan pelbagai . KBT a.TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Ayat seruan . Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.naturalis .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. 10.interpersonal .Antonim . Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. membetulkan kesilapan ejaan. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. sebutan. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. nilai dan pengajaran. wacana. idea.Geografi ii. 6. dilihat atau yang dibaca 8.Ayat penyata .kajian masa depan membuat ramalan c. 2. perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

kajian masa lampau c.menyusun atur b.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .Kerajinan . menarik dan bermakna. 2. .Kata sapaan .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. HASIL PEMBELAJARAN 1. 4.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Kecerdasan Pelbagai .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Hemah tinggi .mengesan kecondongan pendapat .merumus .mengkategori . Ilmu . 1.Kata bantu .Kajian Tempatan ii. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.Sejarah . menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan..Kebudayaan .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. Kemahiran berfikir . 3. mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Kajian Masa Depan .Kesyukuran iii. menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.Kata penguat . PENULISAN: Dialog 10. KBT a. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. NIlai Murni .Kata seru Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

frasa dan ayat.Sejarah .mengesan kecondongan pendapat . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. 4. .Kajian Tempatan ii. Ilmu .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Hemah tinggi . MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1.mengkategori . 5.Kata penguat . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 6. menerangkan makna perkataan. Kajian Masa Depan . peribahasa.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Kerajinan . frasa. dan ayat dalam pelbagai genre. NIlai Murni .Kebudayaan .Kata bantu . mengenal pasti kata. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.merumus . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Kemahiran berfikir . Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Kecerdasan Pelbagai . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.menyusun atur b. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5.visual ruang IMPAK 5. istilah.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.kajian masa lampau c. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. . frasa dan ayat 3. mencatat nota dalam bentuk grafik.Kesyukuran iii. KBT a. 2. frasa. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3.Kata sapaan .

Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata.2 Mengenal pasti pelbagai genre. frasa.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. peribahasa. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. 9. 8. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.6.

KBT a. menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks.Kata sapaan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis. Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata bantu . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kajian Masa Depan . Kemahiran berfikir .Kesyukuran iii. Aras 1 ( ii ). NIlai Murni . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.Hemah tinggi .mengkategori . Menerangkan makna perkataan. PENULISAN: Biografi . Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.Kata penguat . 3. 4.Kebudayaan . Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.merumus . 5. 2.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kecerdasan Pelbagai . Ilmu . HASIL PEMBELAJARAN 5.Sejarah . MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. 1. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8. Aras 1 ( ii ).kajian masa lampau c.Kata seru Pengisian Kurikulum i.mengesan kecondongan pendapat .Kajian Tempatan ii. menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.Kerajinan . frasa dan ayat. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.menyusun atur b. menarik dan bermakna.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. frasa dan ayat. menerangkan makna perkataan.

Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan . memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan.Geografi . Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.Kajian Tempatan . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Ilmu .Frasa Pengisian Kurikulum i.mengkategori b. 4.Ekonomi ii. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 1. Kajian Masa Depan . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1.Imbuhan .Penanda wacana .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 2.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 5.Tanda baca . NIlai Murni . Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 3. KBT a. Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Kemahiran berfikir .Bersyukur iii.Kata seru .

Kajian Tempatan .Ekonomi ii.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre.Imbuhan . KBT a.Bersyukur iii. 6. Ilmu . Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks. Kajian Masa Depan .Frasa Pengisian Kurikulum i. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. menulis ringkasan berdasarkan teks. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik.Kata seru .mengkategori b. .Penanda wacana . MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks. 3. 5.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Geografi . 4. 10. Kemahiran berfikir .Tanda baca . Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. NIlai Murni . membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat. 6.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. PENULISAN: Catatan harian 10.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Ilmu .Tanda baca . Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Kemahiran berfikir .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.mengkategori b. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 8. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 3. isi dan penutup. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.Geografi . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Kajian Masa Depan . KBT a.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 5.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5.Ekonomi ii.Kata seru .. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.Penanda wacana .Imbuhan . menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.Kajian Tempatan . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. 4. menulis karangan berformat. isi dan penutup. MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. NIlai Murni . menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.Frasa Pengisian Kurikulum i.Bersyukur iii. 2.

Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 2.frasa.intonasi yang baik. 4.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. HASIL PEMBELAJARAN 1. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat .jelas dan teratur. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 5.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.ayat sebutan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 3.frasa.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K. menghambat kencang. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Istilah.1 Bercerita dengan menggunakan kata. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3. 4. . Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. 2.jelas dan tersusun.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.

Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan . Aras 1 i) Mengecam diksi. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.pengalaman. 2.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 5. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 8. 3. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan. 6.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks. 7. 4. 4.acuh tak acuh.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

dicungkil. ayat. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK.ayat aktif/ayat asif.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 2. 10.Geografi ii)Nilai:Patriotisme.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 8. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11. idea. wacana dan nilai. 3. 4.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana. dan pengajaran.atlet.in sentif.k. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan.

1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah. .mengusung. menarik dan bermakna.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. 10.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan. 2. 3.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. 2.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar. 4. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. 1.mengend ong. 4. Baik hati iii)KBT: Kem. Geografi ii)Nilai:Patriotisme.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 9.

Menulis karangan berdasarkan tajuk. 2. 5. Aras 2 i) Mengenal pasti kata.diproses. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca.Menyatakan pengajaran daripada cerita. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. frasa.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. Manfaat.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.menggerakka n.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. HASIL PEMBELAJARAN 6. 6.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6.imbuhan awalan.Mengenalpasti kata.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 9. 4.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca. 3. frasa.reput. peribahasa. 6. .unik.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung.

Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan. 3. HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 4.tengkujuh.kata ganda ii)Kosa kata tiram.Ekonomi i)Ilmu: Geografi. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.kata sendi "di".1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 9. 1.runtuh.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.pelep ah. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.1Mengimlak teks yang diperdengarkan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.membina ayat. 9.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 2. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar .MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.imbuhan "di". peribahasa.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.kembung.

ayat serta sebutan dan intonasi yang baik.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Berfikirmencirikan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang. . ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. watak dan perwatakan.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. intonasi.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. 11. 5. dan teratur. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. jelas. 5.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai. 2. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. 3. HASIL PEMBELAJARAN 2. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.keberanian iii)KBT: Kem. dan gaya pnyampaian yang menarik.simpulan bahasa.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas.frasa. berapi-api. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks.herdik. 4.membuat analogi IMPAK 3.sampuk.1Bercerita dengan menggunakan kata. dan penghayatan yang sesuai.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan. intonasi yang betul.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.

Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. kata .keberanian iii)KBT: Kem. frasa. 7. . wacana. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.kazat.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf. 11. 4.Sinonim. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa.peribahasa. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.h arum.Menjelaskan makna mengikut konteks. Berfikirmencirikan.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6. 3.Mengenal pasti kata.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ayat. dan nilai pengajaran.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan.menyembelih.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.idea.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. 2.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. . 11. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. 11. 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 1 i)Membaca perkataan. idea.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. wacana dan nilai pengajaran. 5. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks. 4.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. 2.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. ayat.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 3.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. frasa. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. 8.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.Menulis karangan prosa.

makna perkataan. 4. mengenalpasti sebab dan akibat. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . menjana idea. . gelodak. 3. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. HASIL PEMBELAJARAN 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. kata bilangan. Penulisan : Keperihalan 4. ayat. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 i. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. Geografi. 11. mencintai Negara sendiri. Kajian Tempatan. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. kewarganegaraan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. idea. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai pengajaran. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. kata penguat. Aras 2 i. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. membuat inferens. kitar semula.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. membuat keputusan. KBT:Mengkategori. Aras 3 i. anugerah. Aras 1 ii. kata Kosa Kata pencemaran. murid-murid dapat : 1. IMPAK 2.

Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. anugerah. makna perkataan. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. mencintai Negara sendiri. fauna. kitar semula. kewarganegaraan. Aras 3 i. . KBT – Mengkategori. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. 10. Aras 3 i. menjana idea.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Nilai Murni – Bekerjasama. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. menarik dan bermakna. kata bilangan. 5. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. karbon dioksida. sebab dan akibat. kata penguat.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. tepat dan tersusun. keputusan.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. . Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. Kajian tempatan. Kosa Kata pencemaran. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. membuat inferens. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Aras 2 i. gelodak. 4. 7. kata majmuk.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. kata ajektif.

makna perkataan. anugerah. 3. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. kewarganegaraan. Aras 3 i. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Kajian Tempatan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 10.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. membuat inferens IMPAK 2. Aras 2 i. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. wacana dan nilai pengajaran 11. . Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. 8. 4.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. kata penguat. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. kata ajektif. Aras 2 i. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. kitar semula. murid-murid dapat : 1. Nilai Murni – Bekerjasama. Kosa Kata pencemaran. idea. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. menarik dan bermakna. 11. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. ayat. 5. gelodak.

Aras 3 i. 6. 5. istilah. Penulisan : Karangan Fakta 3.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Perubatan. 3. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. produksi. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. 8. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. ulam. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1.. i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. membezakan fakta dengan pendapat . warkah. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Pengisian Kurikulum – Sains. kerajinan. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. 4. murid-murid dapat : 1. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. frasa. merawat. jus. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. ulam. . Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Perubatan. Pengisian Kurikulum – Sains. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. Aras 3 ii. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. ayat tunggal. membezakan fakta dengan pendapat. selera.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. 6. jus. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 1. Aras 3 i. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. imbuhan akhiran. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.. merawat. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. kerajinan. .

endapan. ii. komet. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang.. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 ii. Apitan. merawat. menarik dan bermakna.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menyusun isi penting sesuatu topik. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. i. dalam dalam teks. . hadam. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. menarik dan bermakna. ulam. Perubatan. selera. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Mengecam ayat informatif yang mudah. jus. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii. Pengisian Kurikulum – Sains. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. kerajinan. Aras 1 i. 10. Aras 3 i. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. samudera. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. menarik dan bermakna. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. kata adjektif. berfungsi.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. Kajian masa Depan. murid-murid dapat : 1.Menyusun isi penting ii. komponen. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Aras 2 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Kajian Tempatan. mengaktifkan. ayat tunggal. makna perkataan. litar. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . Aras 2 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Kosa Kata – memprogramkan.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Penulisan : Laporan 4. Nilai – Kerajinan. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. kata berimbuhan.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. 3. robotik. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. bandingan semacam. Aras 1 ii. 8. Kem Hidup. Aras 2 i. frasa.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rasional. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. istilah. ayat majmuk. 4. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan.

Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. 2. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. saiz. berfungsi.. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. . litar. sumo. ayat penyata. Aras 1 i. ayat Tanya. robotik. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. 11. ayat tunggal. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. bandingan semacam. kreatif. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. 6. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. makna perkataan. mengaktifkan. 4. 6. Bernilai Tambah – Kem. rasional. 5. Kajian masa Depan IMPAK 9. berdikari Kem.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. kategori.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. murid-murid dapat : 1. Aras 1 ii. Kajian Tempatan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Teknologi Maklumat dan Kom. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. 3. Nilai – Kerajinan. Aras 3 i. kata adjektif. Kem Hidup. komponen. ayat majmuk. Mengulas perkara yang baik dalam cerita.

rasional. ayat penyata. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Kajian masa Depan. Teknologi Maklumat dan Kom. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. 6. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. 2. ayat.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 7. berfungsi.. murid-murid dapat : 1. Kajian Tempatan. Aras 1 i. sumo. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. wacana dan nilai dan pengajaran. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. ayat majmuk. 5. robotik. Kem Hidup. idea.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas. . HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. saiz.. 3. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. Nilai – Kerajinan. kreatif. mengaktifkan. kategori. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. litar. berdikari KBT: – Kem. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 2 i. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. 9. komponen. 11. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. ayat tunggal. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan.3. 4. Kosa Kata – memprogramkan. ayat Tanya.

1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. 4. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 11. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. simulasi. 4. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Kosa Kata . Aras 2 i. IMPAK 2. keliru.berleter. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5. Kesyukuran.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kata sendi nama. Nilai – Rasional. Aras 3 i. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. 4. Sinonim. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. jelajahi. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. KBT: – Interpersonal verbal linguistik. tepat dan tersusun.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3. 5. ustaz. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.. murid-murid dapat : 1.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Intonasi ayat Tanya. Aras 3 i. Semangat kerjasama. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. pelosok. situasi. Ayat Tanya. Menulis karangan prosa. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. samudeara. terokai. Penanda wacana. Sebutan dan intonasi. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. . 2. minda.

ustaz. 4. Kem. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. IMPAK 7. minda. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. samudeara. 7.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. verbal linguistik. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Nilai – Rasional. terokai. . situasi. jelajahi. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Semangat kerjasama. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.berleter. murid-murid dapat : 1.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 i. simulasi. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. Ayat aktif Kosa Kata . keliru. enanda wacana. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. 8. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. Aras 2 i. Ayat Tanya. Ayat pasif. pelosok. Fokus Sampingan Aras 3 i. Ayat perintah. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. 5. Surat Rasmi 3. Kesyukuran. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca.

Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. Aras 2 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. simulasi. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8. murid-murid dapat : 1. 2. verbal linguistik. .berleter. pelosok. Ayat pasif. situasi. Aras 3 i. Kesyukuran. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 10. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 5. 3. 5. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Intonasi ayat perintah. minda.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ustaz.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Kosa Kata . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 2 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Semangat kerjasama. keliru. 4. Nilai – Rasional. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.Intonasi ayat Tanya. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. jelajahi. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful