RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kasih saying b.Kata nama .Kata nama khas . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. 2.Polisemi Pengisian Kurikulum i. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.Kata ganti nama .Kata hubung . MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. . Ilmu . 5.Ayat majmuk . KBT Kemahiran Berfikir . NIlai Murni a. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 3. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. frasa.mengkategori b.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Ayat tunggal . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Bekerjasama iii. jelas dan teratur. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik.Pendidikan Moral ii.Kata penegas . 11.1 Bercerita dengan menggunakan kata..menjana idea . 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

menjana idea . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.Ayat tunggal . Abang PENULISAN: Keperihalan 1. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b.Kata penegas .Kata ganti nama . 4. KBT Kemahiran Berfikir .Ayat majmuk . Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.mengkategori b. menulis karangan prosa 3.Kata nama .Kata hubung . Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . . menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. a. NIlai Murni a. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Kasih saying b. c. Ilmu . MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Polisemi Pengisian Kurikulum i. Bekerjasama iii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Pendidikan Moral ii. 5.Kata nama khas .

. 4. NIlai Murni .Semangat bermasyarakat iii. Kecedasan pelbagai .Kata adjektif .Patriotisme . 3. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. tepat. 2. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.Pendidikan Moral ii. .Ayat tanya . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai.2 Menghuraikan maklumat yang wajar. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. bersoal jawab untuk 2. Pembelajaran kontekstual .Kerjasama .Kata tanya .2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.. Ilmu .. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 6. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1.Kerajinan . KBT a. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3.membuat keputusan b.Kata kerja . dengan bahasa yang betul.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. dengan menggunakan alasan 5. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.kemahiran interpersonal .membuat kategori IMPAK 8.

Kata adjektif .Kerjasama . memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang.Kata tanya . . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. NIlai Murni . membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Pembelajaran kontekstual .Kerajinan .Ayat tanya . menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 ( i ) .. 2.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. 3. 2.Pendidikan Moral ii.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 6. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 5. Kecedasan pelbagai .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.membuat keputusan b.Kata kerja .Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. KBT a.Patriotisme . 3.. 7. Ilmu .Semangat bermasyarakat iii.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.kemahiran interpersonal .

Pendidikan Moral ii. 8. 8 8. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan. Pembelajaran kontekstual . menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai. Ilmu . dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. .Kata adjektif . tepat dan tersusun.Semangat bermasyarakat iii. MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1.Kerajinan .Kerjasama . menulis karangan prosa.Patriotisme . membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 8. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Kata kerja . Aras 1 ( i ) . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. NIlai Murni . 3. 5.1 Membina dan menulis perkataan .2 Membina dan menulis ayat tunggal. Kecedasan pelbagai . Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. 2. ayat tunggal. 6. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. KBT a. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Kata tanya . dan ayat majmuk. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.kemahiran interpersonal .Ayat tanya .membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara. 4. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.membuat keputusan b.

Kata berimbuhan -Bandingan semacam . 4. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 5.Kerajinan .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas.Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. 3.Kata bantu . NIlai Murni . Ilmu .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1.11.Frasa adjektif .Ayat tunggal .Kata tunggal .Ekonomi .Kemahiran Hidup .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. . frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kajian Tempatan ii. membaca perkataan. KBT IMPAK 1. menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2. Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Kebersihan fizikal dan mental iii.Kata sendi nama . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Kata akar . Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Frasa nama . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.Ayat penyata . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Ayat majmuk .

Kata akar . . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan. Kemahiran berfikir .verbal linguistic c.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat. meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.mengitlak .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. a.Kata adjektif .Kata bantu . frasa dan ayat.Kata tunggal .Frasa nama . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.menyatakan sebab . Pembelajaran kontekstual . membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna. MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1.logik matematik .5. 2. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6.membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai .Kata berimbuhan -Bandingan semacam .kinestatik .Kata sendi nama .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata tunggal IMPAK . 3. NIlai Murni . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Ayat majmuk .Ekonomi .logik matematik .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.menyatakan sebab .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Ilmu .membuat keputusan b.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. 7. .Kebersihan fizikal dan mental iii. Pembelajaran kontekstual .Kajian Tempatan ii.kinestatik .Kata akar .Kemahiran Hidup .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.Kerajinan . Kemahiran berfikir . Kecedasan pelbagai . KBT a.mengitlak .TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting.Ayat tunggal .Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 1 ( i ) .verbal linguistic c.Ayat penyata . MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 3. . membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan.menyatakan sebab .Kerajinan . Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul. TEMA: UNIT 4 2. 4. Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Kecedasan pelbagai .Frasa adjektif . KBT a.Kemahiran Hidup . 6. Pembelajaran kontekstual . 7.mengitlak . 6. frasa.Ayat majmuk .Ayat penyata .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan. Kemahiran berfikir . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 3.Kata adjektif . Ilmu .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Ekonomi .kinestatik .Frasa nama . Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.logik matematik .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. istilah. 8. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan.Kajian Tempatan ii. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. 8.Kata sendi nama . NIlai Murni . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas.1.Kata bantu .Ayat tunggal . Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.verbal linguistik c.Kebersihan fizikal dan mental iii.membuat keputusan b. 5.

kajian masa depan membuat ramalan c.1 membina dan menulis perkataan.Kajian Tempatan . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.. 4. membaca perkataan. Tatabahasa .Ayat perintah . Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.menjana idea b.Kata arah . KBT a. NIlai Murni .3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.Geografi ii.Ayat seruan . 8. 3. Pembelajaran kontekstual . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1. menyatakan panduan tunjuk arah 2. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain.Antonim .Ayat penyata . ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.Ayat Tanya .Hemah tinggi . Kemahiran berfikir . 5. Ilmu . membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk..4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. 4.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Semangat bermasyarakat iii.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Bekerjasama . Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.interpersonal . Kecedasan pelbagai .Huruf besar dan tanda baca .naturalis .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Kata hubung . Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: . 1.

Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.Ayat seruan . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.Ayat perintah .Kata hubung .Bekerjasama . Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.Ayat Tanya . 8. Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Geografi ii. Pembelajaran kontekstual .Hemah tinggi .Huruf besar dan tanda baca . Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. 5. 1. membaca perkataan. ungkapan.Kajian Tempatan . 6. 6. ayat.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. Kecedasan pelbagai . PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. dilihat atau yang dibaca 4. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 2.Kata arah .Antonim . Kemahiran berfikir . Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca. Ilmu . Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan. 9.Semangat bermasyarakat iii. Tatabahasa . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. NIlai Murni .menjana idea b. Aras 3 ( i ) .kajian masa depan membuat ramalan c.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.naturalis . sebutan. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan. KBT a.interpersonal .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.Ayat penyata .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. 3. 8.intonasi dan nada yang sesuai. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

ayat.kajian masa depan membuat ramalan c.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1.Kata hubung .Ayat Tanya . Aras 3 ( i ) . KBT a. 7. membetulkan kesilapan ejaan. Pembelajaran kontekstual . mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Ilmu .Kata arah . 6. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.Huruf besar dan tanda baca . menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. Kemahiran berfikir . berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. ayat.6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kajian Tempatan .Hemah tinggi . perkataan dan tanda baca dalam teks.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. idea.Ayat seruan . sebutan. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Kecedasan pelbagai . dilihat atau yang dibaca 8. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. 10..Ayat perintah . 1. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 8. NIlai Murni . 8.naturalis .interpersonal . perkataan dan tanda baca dalam teks. nilai dan pengajaran.menjana idea b.Semangat bermasyarakat iii. 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata. Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. intonasi dan nada yang sesuai. .Bekerjasama . membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. 4.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. ungkapan.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Geografi ii. 6. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan.Ayat penyata .Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. wacana.Antonim . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. 2. 3.

Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. PENULISAN: Dialog 10. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. 3.. Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 2.Kata seru Pengisian Kurikulum i. menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.kajian masa lampau c.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . Ilmu .mengesan kecondongan pendapat .merumus . NIlai Murni .1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Sejarah . Kemahiran berfikir .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. Kecerdasan Pelbagai . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.Hemah tinggi . 1. MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.mengkategori . .Kata bantu .Kata sapaan .Kajian Tempatan ii.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.Kata penguat .Kesyukuran iii. mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kebudayaan . HASIL PEMBELAJARAN 1. 4.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.menyusun atur b. KBT a. Kajian Masa Depan . menarik dan bermakna.Kerajinan .

kajian masa lampau c.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Sejarah .Kerajinan . KBT a. frasa dan ayat 3. peribahasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Kajian Tempatan ii.Hemah tinggi . istilah. Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.Kesyukuran iii.Kata seru Pengisian Kurikulum i. 2. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7. . frasa. 3. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 4.visual ruang IMPAK 5. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.Kata penguat . Kajian Masa Depan . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Kecerdasan Pelbagai .mengkategori .Kata sapaan . membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. . menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. mencatat nota dalam bentuk grafik.merumus . 5. mengenal pasti kata. frasa. Kemahiran berfikir .Kebudayaan . Ilmu . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. menerangkan makna perkataan.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.menyusun atur b.Kata bantu . MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. dan ayat dalam pelbagai genre.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. NIlai Murni . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. frasa dan ayat.mengesan kecondongan pendapat . 6.

Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. peribahasa. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik .6. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. frasa. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.2 Mengenal pasti pelbagai genre. 9. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Menerangkan makna perkataan. menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis.Sejarah . Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Kata sapaan . Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.Kajian Tempatan ii. 3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .mengesan kecondongan pendapat .menyusun atur b. menarik dan bermakna.Hemah tinggi . Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.Kata seru Pengisian Kurikulum i. 1. 5. Kajian Masa Depan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .Kata bantu . menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. menerangkan makna perkataan.Kebudayaan .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kecerdasan Pelbagai .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan.Kerajinan .merumus . 2. KBT a. PENULISAN: Biografi . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ). menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. frasa dan ayat. HASIL PEMBELAJARAN 5. Kemahiran berfikir . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kesyukuran iii. Aras 1 ( ii ). 4. Ilmu .kajian masa lampau c. frasa dan ayat. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. NIlai Murni . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.Kata penguat .mengkategori .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8.

Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. 3. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. NIlai Murni . 5.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 2.Geografi . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kajian Tempatan . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1.Imbuhan . Ilmu .Kata seru . Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Penanda wacana . mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.Bersyukur iii. Kemahiran berfikir . menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. 1. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.mengkategori b. 4.Tanda baca . Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Ekonomi ii. Kajian Masa Depan . KBT a.Frasa Pengisian Kurikulum i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan.

5. PENULISAN: Catatan harian 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul. menulis ringkasan berdasarkan teks. 10. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Kemahiran berfikir . KBT a.Frasa Pengisian Kurikulum i. . Ilmu . NIlai Murni . 6. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks. 4. menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat. MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1.Tanda baca .Geografi . Kajian Masa Depan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Ekonomi ii. 3.Bersyukur iii. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.Kata seru . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.Kajian Tempatan .Penanda wacana . 6.Imbuhan .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.mengkategori b.

mengkategori b.Penanda wacana .. menulis karangan berformat.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. 5. 4.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. isi dan penutup. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. 3. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Kata seru . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.Ekonomi ii. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. 8.Frasa Pengisian Kurikulum i.Geografi . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Kajian Tempatan . 2.Tanda baca .Imbuhan . Kajian Masa Depan .Bersyukur iii. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. isi dan penutup. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Ilmu . MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1. NIlai Murni . Kemahiran berfikir .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . . KBT a.

2. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.ayat sebutan.frasa. 4.intonasi yang baik. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. .Menentukan fakta yang sesuai tentang topik. 2. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. menghambat kencang. 4.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan.frasa. Istilah. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.jelas dan teratur. 2. HASIL PEMBELAJARAN 1.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.1 Bercerita dengan menggunakan kata. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat .Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.jelas dan tersusun.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 5. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. 3.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks. 4. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . 2.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 7.acuh tak acuh. 6.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab. 4. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 5.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.pengalaman. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. Aras 1 i) Mengecam diksi. 8.

. 3. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana.ayat aktif/ayat asif. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 8.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK.in sentif.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11.Geografi ii)Nilai:Patriotisme.atlet. wacana dan nilai. 2. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. ayat.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. 10. 4. 10. idea. dan pengajaran.k.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan.dicungkil.

mengend ong. menarik dan bermakna. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. 4.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.mengusung. 9. 2. 3.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. 4. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. 2. 1. 10.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi. Baik hati iii)KBT: Kem.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. Geografi ii)Nilai:Patriotisme.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. . Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca. 4.diproses.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi. . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.reput. 2.unik.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Menulis karangan berdasarkan tajuk. peribahasa. 6.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh.Menyatakan pengajaran daripada cerita. 9.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca.menggerakka n.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. HASIL PEMBELAJARAN 6. 6. Aras 2 i) Mengenal pasti kata.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung. 5. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.imbuhan awalan. Manfaat. frasa. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 3.Mengenalpasti kata. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. frasa.

kata ganda ii)Kosa kata tiram.tengkujuh.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.pelep ah.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan. peribahasa.runtuh.Ekonomi i)Ilmu: Geografi. 2. 4.membina ayat.kata sendi "di". Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. 9. 1. 9. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 3. HASIL PEMBELAJARAN 5. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar .1Mengimlak teks yang diperdengarkan.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10.imbuhan "di". Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.kembung.

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. HASIL PEMBELAJARAN 2.keberanian iii)KBT: Kem.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan. 5.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas. dan teratur. 3.frasa. watak dan perwatakan.herdik. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 11.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks. Berfikirmencirikan.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang. jelas.membuat analogi IMPAK 3.1Bercerita dengan menggunakan kata. dan gaya pnyampaian yang menarik.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik. 2. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi. . 5. 4.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. intonasi.sampuk. berapi-api.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai.simpulan bahasa.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. intonasi yang betul. dan penghayatan yang sesuai.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.

3. 11.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5.idea. 6.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf.h arum. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. wacana.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan.keberanian iii)KBT: Kem. 4. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks. 7.kazat.peribahasa.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa. 2.Sinonim. . dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. frasa. Berfikirmencirikan. ayat.menyembelih.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. kata .Mengenal pasti kata. dan nilai pengajaran.Menjelaskan makna mengikut konteks.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

4.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan. frasa.Menulis karangan prosa. 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks. 2.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ayat. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. 3. Aras 1 i)Membaca perkataan. 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. idea. wacana dan nilai pengajaran. 5.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. . ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 11.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak. 8. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

makna perkataan. Aras 2 i. mengenalpasti sebab dan akibat. IMPAK 2. Kajian Tempatan. Aras 3 i. 11. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Penulisan : Keperihalan 4. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . Geografi. kitar semula. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. membuat keputusan. idea. anugerah.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. . ayat. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. mencintai Negara sendiri.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. kata penguat. kata Kosa Kata pencemaran. menjana idea. HASIL PEMBELAJARAN 4. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 3. 4. gelodak. Aras 1 ii. kata bilangan. KBT:Mengkategori. wacana dan nilai pengajaran. Aras 3 i. membuat inferens. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. murid-murid dapat : 1. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. kewarganegaraan.

karbon dioksida. Aras 2 i.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. kata bilangan. 10. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. kata majmuk. anugerah. gelodak. KBT – Mengkategori. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. kitar semula. kata penguat. Kajian tempatan. . 7. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. sebab dan akibat. mencintai Negara sendiri. menarik dan bermakna. kata ajektif. 4. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3 i. Nilai Murni – Bekerjasama. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. . tepat dan tersusun.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 3 i. makna perkataan. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . kewarganegaraan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. fauna. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Kosa Kata pencemaran. membuat inferens. menjana idea. keputusan.

kitar semula. Kosa Kata pencemaran. 11. 5. wacana dan nilai pengajaran 11. Kajian Tempatan. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 8. anugerah. gelodak. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. Aras 2 i. Aras 3 i. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. kata penguat. idea. makna perkataan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. murid-murid dapat : 1.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. membuat inferens IMPAK 2. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 10. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ayat. menarik dan bermakna. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. 4. . Nilai Murni – Bekerjasama. kata ajektif. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. kewarganegaraan. 3. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. ulam. istilah. Aras 3 i. 4. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. produksi. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. warkah. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. 3.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. Pengisian Kurikulum – Sains. kerajinan. 6. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Penulisan : Karangan Fakta 3. Perubatan. frasa. membezakan fakta dengan pendapat . Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. jus.. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. 1. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. murid-murid dapat : 1. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. 5. i. merawat.

murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. Aras 3 ii. imbuhan akhiran. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. membezakan fakta dengan pendapat. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. jus. 6.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. ayat tunggal. 1. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. kerajinan. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.. . maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. merawat. Perubatan. Aras 3 i. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. selera. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 5. ulam.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. .MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Pengisian Kurikulum – Sains.

menarik dan bermakna. selera. ulam. menarik dan bermakna. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Apitan. komet. endapan. Perubatan. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. jus. ii.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. . Aras 2 ii. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. Aras 1 i. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. samudera. hadam. 10. i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Pengisian Kurikulum – Sains. kerajinan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. dalam dalam teks. merawat. menarik dan bermakna. Menyusun isi penting sesuatu topik. Aras 3 i.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. ii. Mengecam ayat informatif yang mudah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.

frasa. Aras 2 i. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. bandingan semacam. Kosa Kata – memprogramkan. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. 4. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Aras 2 i. kata adjektif. Aras 1 ii. ayat majmuk. 3. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. Kajian masa Depan. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. robotik.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Menyusun isi penting ii. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. rasional. Nilai – Kerajinan. kata berimbuhan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Penulisan : Laporan 4.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. litar.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. murid-murid dapat : 1. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. berfungsi. makna perkataan. 11. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. komponen. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. Kajian Tempatan. 8. ayat tunggal. Kem Hidup.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. istilah. mengaktifkan. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2.

berdikari Kem. Bernilai Tambah – Kem.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. 5. sumo. ayat tunggal. 3. mengaktifkan. . ayat Tanya. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan..MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Aras 3 i. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. robotik. berfungsi.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. kategori. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. 2. 6. rasional. Aras 1 ii. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. murid-murid dapat : 1. bandingan semacam. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. saiz. komponen. 6. Aras 1 i. ii. litar. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. kreatif. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Teknologi Maklumat dan Kom. ayat majmuk. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. Nilai – Kerajinan. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. kata adjektif. ayat penyata.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. makna perkataan. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Kem Hidup. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. 11. 4. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. Kajian Tempatan. Kajian masa Depan IMPAK 9.

engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. 7. robotik.3. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. komponen. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. 3.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Kajian Tempatan. Kajian masa Depan. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. ayat. sumo. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas.. 2.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. . murid-murid dapat : 1. ayat Tanya. ayat tunggal.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. 6. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. kategori. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. 5. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. berfungsi. kreatif. litar. Kem Hidup. Teknologi Maklumat dan Kom. rasional. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. ayat penyata. Aras 1 i. 4. saiz. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Nilai – Kerajinan. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. berdikari KBT: – Kem. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan. ayat majmuk. Aras 3 i. idea. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. mengaktifkan. Kosa Kata – memprogramkan. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Aras 2 i. wacana dan nilai dan pengajaran.

KBT: – Interpersonal verbal linguistik. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. simulasi. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Kata sendi nama. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Nilai – Rasional. murid-murid dapat : 1. keliru. tepat dan tersusun. Kesyukuran. situasi.Intonasi ayat Tanya. 11. Menulis karangan prosa. Penanda wacana. minda. Sebutan dan intonasi. terokai. Sinonim.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. jelajahi. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. pelosok. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Ayat Tanya. ustaz. 2. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3.berleter. 4. Aras 3 i. . Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. 4. Aras 3 i.. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4. Semangat kerjasama. samudeara. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. IMPAK 2. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. Kosa Kata .

murid-murid dapat : 1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. 4. Aras 3 i. . Ayat perintah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. Aras 2 i. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 8. situasi. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Semangat kerjasama. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Fokus Sampingan Aras 3 i. Ayat pasif. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. samudeara. Kesyukuran. 5. Surat Rasmi 3. verbal linguistik. IMPAK 7. pelosok. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. enanda wacana.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Ayat aktif Kosa Kata . Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. terokai. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. minda. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. keliru. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. simulasi.berleter. Nilai – Rasional. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. Ayat Tanya. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Kem. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . 7. ustaz.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. jelajahi. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i.

Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 4. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . minda. Kesyukuran. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii.berleter. Nilai – Rasional. Ayat pasif. pelosok. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 3. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. situasi. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. . Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 5.Intonasi ayat Tanya. verbal linguistik.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 i. 10. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. murid-murid dapat : 1. Aras 2 i. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. keliru. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8. Semangat kerjasama.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 2. Kosa Kata . Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 5. simulasi. Aras 2 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. ustaz. Intonasi ayat perintah. jelajahi.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful