RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

2. frasa. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.Pendidikan Moral ii. jelas dan teratur. NIlai Murni a.Ayat majmuk .. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 11. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. Kasih saying b. 5. . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2.Kata penegas . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik.1 Bercerita dengan menggunakan kata.Polisemi Pengisian Kurikulum i.menjana idea . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Ilmu .Kata nama khas . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.mengkategori b. KBT Kemahiran Berfikir . MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri.Kata ganti nama .Kata hubung .Kata nama . 4.Ayat tunggal . menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya. 3. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. Bekerjasama iii.

Kata hubung . Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. KBT Kemahiran Berfikir .Kata nama khas . a.Kata penegas . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. c. 2. Kasih saying b.Kata nama .Kata ganti nama .mengkategori b. Ilmu . Abang PENULISAN: Keperihalan 1. NIlai Murni a. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 4.menjana idea . menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik.Polisemi Pengisian Kurikulum i. Bekerjasama iii. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. . 5. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. menulis karangan prosa 3. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.Pendidikan Moral ii.Ayat tunggal .Ayat majmuk . Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

NIlai Murni .membuat kategori IMPAK 8.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai..Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 6. .Patriotisme . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. 2.membuat keputusan b.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Kerajinan .Kata tanya . Ilmu . Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.Kata adjektif . Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai. KBT a.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Pembelajaran kontekstual . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.Ayat tanya .Kerjasama . mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.Pendidikan Moral ii.. bersoal jawab untuk 2. dengan bahasa yang betul. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1.kemahiran interpersonal .2 Menghuraikan maklumat yang wajar. dengan menggunakan alasan 5.Kata kerja . Kecedasan pelbagai . tepat.Semangat bermasyarakat iii. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3. 3. 4. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas.

kemahiran interpersonal .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. Aras 3 ( i ) .Kata kerja . MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar. KBT a.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata adjektif .Ayat tanya . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Semangat bermasyarakat iii.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 3. . Kecedasan pelbagai . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 5. 7.membuat keputusan b.Kata tanya . menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. 6.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.. 3. Pembelajaran kontekstual .Kerjasama .membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 5. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 2. 2.Kerajinan .Patriotisme .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.Pendidikan Moral ii. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4. Ilmu . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.. NIlai Murni . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang.

Kata adjektif .Patriotisme . ayat tunggal. dan ayat majmuk. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.Kerjasama . Pembelajaran kontekstual .Semangat bermasyarakat iii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . tepat dan tersusun. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.kemahiran interpersonal .2 Membina dan menulis ayat tunggal. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. . 3. Ilmu . MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk.membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Kecedasan pelbagai . Aras 1 ( i ) . KBT a.Ayat tanya . 8 8.1 Membina dan menulis perkataan .Kata tanya .membuat keputusan b. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. menulis karangan prosa. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara. 8. 8.Pendidikan Moral ii. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 4. menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai. 5.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Kerajinan . 6. NIlai Murni . mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Kata kerja . Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

Kajian Tempatan ii.Frasa adjektif .11. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas.Kebersihan fizikal dan mental iii. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. KBT IMPAK 1.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Kemahiran Hidup . menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas.Kata akar . menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. 3.Ayat penyata .Kata bantu . Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Kata adjektif .Kata berimbuhan -Bandingan semacam .Ayat majmuk . .Kerajinan .Frasa nama . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Ayat tunggal . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Kata sendi nama . Ilmu .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Ekonomi . frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. NIlai Murni . MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1. membaca perkataan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 4. 5.Kata tunggal .

Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. Pembelajaran kontekstual . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. frasa dan ayat.kinestatik .Kata berimbuhan -Bandingan semacam . membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna. .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat. meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.Kata adjektif .Kata sendi nama .membuat keputusan b.Frasa nama .Kata bantu .Kata tunggal .logik matematik .mengitlak . a. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan.verbal linguistic c. Kemahiran berfikir .5.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 2. Kecedasan pelbagai .Kata akar . MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.menyatakan sebab .

3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Kata tunggal IMPAK .Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Ilmu . .mengitlak .membuat keputusan b.TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting.Kerajinan . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Ayat tunggal .Kemahiran Hidup .Ayat majmuk .Kajian Tempatan ii.kinestatik .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.Ekonomi .verbal linguistic c. Aras 1 ( i ) . Kemahiran berfikir .Kebersihan fizikal dan mental iii. 3. MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.menyatakan sebab . KBT a.Ayat penyata . Kecedasan pelbagai . NIlai Murni .logik matematik . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. Pembelajaran kontekstual .Kata akar . 7.

Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. 6.1. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti.menyatakan sebab .Kemahiran Hidup . 3. Ilmu .Kebersihan fizikal dan mental iii. . Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan.Kerajinan .Kata adjektif .Kata sendi nama .membuat keputusan b.Kata berimbuhan -Bandingan semacam . frasa.Ayat penyata . membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Ekonomi .kinestatik . Kemahiran berfikir . KBT a.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Frasa adjektif . Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. 4. Pembelajaran kontekstual .verbal linguistik c.Ayat tunggal .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Kata bantu .Frasa nama . menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan.mengitlak . Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 7. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Kecedasan pelbagai . 8. 3. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . NIlai Murni . 5.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. istilah.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 8. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.logik matematik .Ayat majmuk .Kajian Tempatan ii.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. TEMA: UNIT 4 2. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul.

Bekerjasama .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Kata hubung . menyatakan panduan tunjuk arah 2. 8. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain. Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Pembelajaran kontekstual .Antonim . KBT a.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.1 membina dan menulis perkataan. Ilmu . Kemahiran berfikir .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . 4.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.menjana idea b. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. 4. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5.Semangat bermasyarakat iii.Ayat perintah .kajian masa depan membuat ramalan c.Geografi ii.Huruf besar dan tanda baca . 5.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Ayat seruan . Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. NIlai Murni . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK . Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. 1. 6.naturalis ..Kata arah ..Kajian Tempatan .Hemah tinggi .interpersonal . membaca perkataan. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1. Tatabahasa . Kecedasan pelbagai .Ayat penyata . 3.Ayat Tanya . Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ayat tunggal dan ayat majmuk.

menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Ilmu . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan. Kemahiran berfikir . membaca perkataan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Kajian Tempatan .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu. Pembelajaran kontekstual .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.Geografi ii. ungkapan. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2. PENULISAN: Fakta/ Rencana 6.Kata hubung .Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. NIlai Murni .interpersonal . Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8. Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.Ayat Tanya . KBT a. 3. dilihat atau yang dibaca 4.Ayat penyata . Kecedasan pelbagai .Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1. Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 ( i ) .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata.Semangat bermasyarakat iii. ayat. 8. sebutan. Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.Kata arah .menjana idea b.Ayat perintah . membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.Bekerjasama .intonasi dan nada yang sesuai. 5. Tatabahasa .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . 6. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. 9.Ayat seruan .Huruf besar dan tanda baca .Antonim .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 6.Hemah tinggi . Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. 1. 8. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5.naturalis .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.kajian masa depan membuat ramalan c.

2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.Ayat perintah . NIlai Murni . Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan.Ayat Tanya . 8.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. dilihat atau yang dibaca 8.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata. 6.Kata hubung . sebutan. .2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1.Geografi ii. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ungkapan. ayat. Kemahiran berfikir . Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Pembelajaran kontekstual . 2.Semangat bermasyarakat iii. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.Hemah tinggi .6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.Kata arah .kajian masa depan membuat ramalan c. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. ayat.naturalis . 6. 8.Antonim . intonasi dan nada yang sesuai. 1. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.Ayat seruan .Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Ilmu .Bekerjasama . menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 7. perkataan dan tanda baca dalam teks.menjana idea b.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.Ayat penyata . 4.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. idea. perkataan dan tanda baca dalam teks.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. KBT a. 6..mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. nilai dan pengajaran.interpersonal . berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. wacana. membetulkan kesilapan ejaan. Kecedasan pelbagai . Aras 3 ( i ) . PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 3. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.Huruf besar dan tanda baca .Kajian Tempatan . 10.

MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .Hemah tinggi .Kata sapaan .mengesan kecondongan pendapat .Kata bantu . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. HASIL PEMBELAJARAN 1. PENULISAN: Dialog 10.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7.Sejarah . NIlai Murni . menarik dan bermakna.Kesyukuran iii. 2. 4.Kata seru Pengisian Kurikulum i.kajian masa lampau c.Kerajinan .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.Kebudayaan . Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. KBT a.menyusun atur b. MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. 1.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 3. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .. mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Kemahiran berfikir .merumus . Ilmu . . Kajian Masa Depan . menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.Kata penguat . Kecerdasan Pelbagai .mengkategori .Kajian Tempatan ii.

6.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. dan ayat dalam pelbagai genre.mengkategori .mengesan kecondongan pendapat . 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.Kajian Tempatan ii.Kata bantu . menerangkan makna perkataan. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1.Kebudayaan . 4. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7.Sejarah . frasa.Kerajinan .Kata penguat .merumus . peribahasa. Kajian Masa Depan . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.menyusun atur b. .Kata sapaan . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 5.Kesyukuran iii. KBT a. frasa dan ayat 3.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.visual ruang IMPAK 5. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. 3. Ilmu . . istilah. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. mencatat nota dalam bentuk grafik. frasa.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Kemahiran berfikir .kajian masa lampau c.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. mengenal pasti kata.Hemah tinggi . NIlai Murni . Kecerdasan Pelbagai . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa dan ayat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8.2 Mengenal pasti pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. frasa. 8. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. peribahasa.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 9. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.6. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.Kata bantu . KBT a. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. frasa dan ayat. Kajian Masa Depan . Kemahiran berfikir .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. PENULISAN: Biografi .Kata sapaan .mengkategori . Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. menerangkan makna perkataan. 1. 2. Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.Kesyukuran iii. menarik dan bermakna. HASIL PEMBELAJARAN 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata penguat . Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 5.mengesan kecondongan pendapat . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Kecerdasan Pelbagai . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. Menerangkan makna perkataan. Ilmu .Kebudayaan . Aras 1 ( ii ). menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat. menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.Kerajinan . Aras 1 ( ii ). 3.menyusun atur b.Kajian Tempatan ii.Hemah tinggi .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8.Kata seru Pengisian Kurikulum i. NIlai Murni .merumus .Sejarah .kajian masa lampau c.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan.

Imbuhan . 3. 4.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan . Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 5. Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. KBT a.Penanda wacana . Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.Kajian Tempatan . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.Kata seru . 1. memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Kemahiran berfikir . Ilmu . 2. Kajian Masa Depan . NIlai Murni .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Ekonomi ii. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.Tanda baca .Bersyukur iii.Geografi .mengkategori b. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1.Frasa Pengisian Kurikulum i.

Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks. 6. Kajian Masa Depan .Kata seru . PENULISAN: Catatan harian 10. menulis ringkasan berdasarkan teks.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. NIlai Murni . Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. 10.Frasa Pengisian Kurikulum i. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks.Kajian Tempatan . KBT a. Kemahiran berfikir . membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat.Bersyukur iii.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Penanda wacana . Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. 3.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 4. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Ekonomi ii.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1.mengkategori b. 5.Tanda baca . 6. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik.Geografi . . menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre.Imbuhan . Ilmu .

8. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. 4. . NIlai Murni . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. isi dan penutup. Kemahiran berfikir . Kajian Masa Depan .mengkategori b. Ilmu .Kata seru .Geografi .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Bersyukur iii. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. KBT a. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Frasa Pengisian Kurikulum i. 3. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. menulis karangan berformat..Imbuhan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 2.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Ekonomi ii.Kajian Tempatan .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1. 5.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.Penanda wacana . Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. isi dan penutup.Tanda baca .

jelas dan tersusun. 4. Istilah. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat . Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3. 2.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. HASIL PEMBELAJARAN 1. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului. 3.frasa.frasa. .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.ayat sebutan.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan. 2.intonasi yang baik. 5. menghambat kencang.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik. 4.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Bercerita dengan menggunakan kata. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.jelas dan teratur. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.pengalaman.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6. 3.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi. 5. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca .acuh tak acuh. 7. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks. 8. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan .5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i) Mengecam diksi. 4. 2. 4.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks.

sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi. . Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 10.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 3. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan. 2.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan.dicungkil. 4.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana. 10.in sentif.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana.Geografi ii)Nilai:Patriotisme. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.atlet.k.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 8. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK. wacana dan nilai.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks. dan pengajaran.ayat aktif/ayat asif.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. idea. ayat.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan.

5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8. Baik hati iii)KBT: Kem.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 1. 10. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. .Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. 3. 2.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi. menarik dan bermakna.mengusung.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 2. 4.mengend ong. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. Geografi ii)Nilai:Patriotisme.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. 9.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 4. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.

HASIL PEMBELAJARAN 6.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6.Menulis karangan berdasarkan tajuk. frasa.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca.unik. 2. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. 5.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.menggerakka n.Menyatakan pengajaran daripada cerita. 4. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.diproses. Aras 2 i) Mengenal pasti kata. Manfaat. 6.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.Mengenalpasti kata.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. frasa.reput.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. peribahasa.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. 9. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 3.imbuhan awalan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 6. .Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.

Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan.Ekonomi i)Ilmu: Geografi.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.membina ayat.imbuhan "di". 3. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. 9.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.runtuh.kata ganda ii)Kosa kata tiram. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. 9.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.kata sendi "di".1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan. 1. 4. peribahasa.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10.1Mengimlak teks yang diperdengarkan.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. 2.kembung.tengkujuh.pelep ah.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. HASIL PEMBELAJARAN 5. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.

HASIL PEMBELAJARAN 2.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.membuat analogi IMPAK 3.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.simpulan bahasa. 2. dan teratur. 3.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. jelas.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik. intonasi yang betul. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi. 5. 4. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. dan gaya pnyampaian yang menarik.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. .Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. berapi-api.1Bercerita dengan menggunakan kata. watak dan perwatakan. 5.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang.frasa. dan penghayatan yang sesuai.keberanian iii)KBT: Kem. intonasi. 11.sampuk. Berfikirmencirikan. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.herdik.

Menjelaskan makna mengikut konteks.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5. frasa. kata .Mengenal pasti kata. 4. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.keberanian iii)KBT: Kem. 7.peribahasa.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf.menyembelih. . 6.Sinonim.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.idea. 2.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. 11. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa. Berfikirmencirikan.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan. wacana. dan nilai pengajaran.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. ayat.h arum.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.kazat. 3.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4. frasa. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. 3. . 11. wacana dan nilai pengajaran.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. idea.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 1 i)Membaca perkataan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. 2. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1. ayat.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.Menulis karangan prosa. 5. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan.

4. ayat. Geografi. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. Aras 2 i. membuat keputusan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . Aras 1 ii. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Penulisan : Keperihalan 4. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 3. anugerah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. wacana dan nilai pengajaran. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. mencintai Negara sendiri.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Kajian Tempatan. KBT:Mengkategori. membuat inferens. 11. . menjana idea. IMPAK 2. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. kata bilangan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. kewarganegaraan. gelodak. mengenalpasti sebab dan akibat. HASIL PEMBELAJARAN 4. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 i. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. idea. kitar semula. makna perkataan. kata Kosa Kata pencemaran. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. Aras 3 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kata penguat. murid-murid dapat : 1.

7. menarik dan bermakna. Aras 3 i. Kosa Kata pencemaran. menjana idea. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . . 4. keputusan. karbon dioksida. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. kata ajektif.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. 5. fauna. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. sebab dan akibat. tepat dan tersusun. makna perkataan. anugerah.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. kata majmuk. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Kajian tempatan. Aras 3 i. mencintai Negara sendiri. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. kitar semula. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. kata bilangan. Nilai Murni – Bekerjasama. gelodak. 10. KBT – Mengkategori.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 2 i. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. kata penguat. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. membuat inferens. . kewarganegaraan.

2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. 10. idea. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Kajian Tempatan. membuat inferens IMPAK 2. menarik dan bermakna. 4. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. kitar semula. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. anugerah. kewarganegaraan. Nilai Murni – Bekerjasama. . Aras 2 i. 5. gelodak.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Kosa Kata pencemaran. ayat. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. 3. 8. makna perkataan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai pengajaran 11. Aras 2 i. murid-murid dapat : 1. Aras 3 i. kata penguat. 11. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. kata ajektif.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

ulam. frasa. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. 8. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. produksi. 1. Aras 3 i. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Penulisan : Karangan Fakta 3.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. jus. 5.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. 3.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Perubatan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. membezakan fakta dengan pendapat . merawat. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. kerajinan. Pengisian Kurikulum – Sains. warkah. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. 4. 6. murid-murid dapat : 1.. i. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. istilah.

Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks.. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. . 1. 5.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. ulam. kerajinan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. imbuhan akhiran. 6. Aras 3 ii. .5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. ayat tunggal. Pengisian Kurikulum – Sains. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. merawat. Perubatan. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. selera. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. membezakan fakta dengan pendapat. jus. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. menarik dan bermakna. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. Aras 2 ii. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. menarik dan bermakna. hadam. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. selera.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Pengisian Kurikulum – Sains. samudera. Aras 3 i. Perubatan. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Mengecam ayat informatif yang mudah. kerajinan. 10. Aras 1 i. dalam dalam teks. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Menyusun isi penting sesuatu topik. endapan.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah..1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. ii. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. jus. menarik dan bermakna. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. ulam. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Apitan. ii. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. komet. merawat. . Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. 10.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. ayat tunggal. kata berimbuhan. Penulisan : Laporan 4. bandingan semacam.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. kata adjektif. Kem Hidup.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 2 i. ayat majmuk. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. komponen. 8. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. murid-murid dapat : 1. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. 3. berfungsi. litar. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kajian Tempatan. Aras 1 ii.Menyusun isi penting ii.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. istilah. frasa. robotik. Aras 2 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 i. 11. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. mengaktifkan. Nilai – Kerajinan. rasional. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. makna perkataan. Kosa Kata – memprogramkan. Kajian masa Depan.

Aras 1 i.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kajian masa Depan IMPAK 9. 6. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. makna perkataan. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. mengaktifkan. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan.. kreatif.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. berfungsi. 6. Kajian Tempatan. berdikari Kem. ayat penyata. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Kem Hidup. ii. litar. 2. ayat tunggal. komponen. 4. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. ayat Tanya. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. . robotik. ayat majmuk. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. Bernilai Tambah – Kem. Teknologi Maklumat dan Kom. saiz. murid-murid dapat : 1. kata adjektif. rasional. Aras 1 ii. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. bandingan semacam. sumo. Nilai – Kerajinan. Aras 3 i. 5. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. kategori. 3.

3. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. rasional. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. 9. 6. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Kosa Kata – memprogramkan. kategori. mengaktifkan. 11. ayat penyata. robotik. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 2 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 2. Aras 3 i. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. sumo.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. idea. ayat Tanya. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. 4. murid-murid dapat : 1.. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. Kem Hidup.3. Kajian masa Depan. kreatif. ayat. saiz. wacana dan nilai dan pengajaran. litar.. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. . 5. Kajian Tempatan. Teknologi Maklumat dan Kom.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. berdikari KBT: – Kem. Nilai – Kerajinan. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. komponen. ayat majmuk. 7. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. berfungsi. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ayat tunggal. Aras 1 i.

simulasi. Ayat Tanya.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 4. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. KBT: – Interpersonal verbal linguistik.berleter. 11. Aras 3 i. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. 2. Penanda wacana. keliru. Menulis karangan prosa. Aras 2 i. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. Aras 3 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3. jelajahi. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. 4. Kosa Kata . terokai. IMPAK 2. Kesyukuran. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.Intonasi ayat Tanya. murid-murid dapat : 1. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. 5. ustaz. Sinonim. 4. situasi. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Semangat kerjasama. samudeara. Kata sendi nama. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Sebutan dan intonasi. pelosok.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.. tepat dan tersusun. minda. Nilai – Rasional. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai.

Ayat aktif Kosa Kata . 4. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. murid-murid dapat : 1. Ayat perintah. ustaz. Fokus Sampingan Aras 3 i. Aras 2 i. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Surat Rasmi 3. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Nilai – Rasional. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. samudeara. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 i. situasi. enanda wacana. 5. . Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. 7. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Kesyukuran. terokai. pelosok. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. minda. Kem. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. Ayat pasif. Ayat Tanya. keliru. simulasi. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Semangat kerjasama. verbal linguistik. 8. IMPAK 7. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. jelajahi.berleter.

Ayat aktif Sebutan dan intonasi. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . 2.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. 5. minda. ustaz. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8. murid-murid dapat : 1.Intonasi ayat Tanya. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. 3. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 2 i. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah. Nilai – Rasional.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Kesyukuran.berleter. Ayat pasif. simulasi. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 10. verbal linguistik. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. keliru. Intonasi ayat perintah. Aras 3 i. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Semangat kerjasama. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 5. 4. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. jelajahi. .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Kosa Kata .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. pelosok. situasi. Aras 2 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful