INSTITUT PERGURUAN RAJANG BINTANGOR, SARAWAK

SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN 2006

TEMA PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KE ARAH PEMANTAPAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TAJUK KAJIAN MASALAH DISIPLIN MURID DI SALAH SEBUAH SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR DI DAERAH SARIKEI

OLEH LIONG LIAN TAI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU ANDIN SARIKEI

25 daripada enrolmen 107 orang murid (52 orang murid Tahap 1 dan 55 orang murid Tahap 2). diharap hasrat zero-defect masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan menjadi satu realiti. Hasil kajian menunjukkan berbagai jenis salahlaku berlaku di sekolah yang dikaji. Kementerian Pelajaran Malaysia (1988). Kajian ini merupakan satu kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif. Sarikei Abstrak Penyelidikan ini mengkaji tentang masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah luar bandar. pentadbir mahupun pengurus sekolah untuk merancang strategi / pendekatan dan mengambil tindakan susulan yang sesuai untuk menangani masalah ini. di daerah Sarikei. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan kualitatif. Rekod/penyata rasmi di sekolah adalah mengikuti kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah. Pada keseluruhannya. Subjek kajian terdiri daripada 25 orang murid yang ada rekod salahlaku dari sekolah yang dikaji.36% pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2005. Seterusnya.09 – 11 OKTOBER 2006 MASALAH DISIPLIN MURID DI SALAH SEBUAH SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR DI DAERAH SARIKEI oleh Liong Lian Tai SK Penghulu Andin. Hasil temuduga disokong oleh rekod/penyata rasmi salahlaku/masalah disiplin bagi tahun 2005 di sekolah yang dikaji. Tindakan susulan diambil berdasarkan dapatan penyelidikan. bersamaan 23. . Kesemua 25 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku adalah dari muridmurid Tahap 2. Data dikumpul dengan menggunakan kaedah temubual separa struktur dengan guru dan murid-murid. iaiitu 45. Moga-moga hasil kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu para pendidik.5% daripada murid-murid Tahap 2.

punca mengikut pandangan murid dan cadangan cara-cara mengatasi masalah disiplin khasnya di sekolah yang dikaji. dan sikap. tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita kawal dan ubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. merompak.Pendahuluan Di sekolah. keluarga. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan faktor-faktor ini lazimnya dikelompokkan kepada faktor sekolah dan faktor luar sekolah seperti persekitaran. Bermacammacam jenis salahlaku dilakukan oleh para murid. suasana nilai dan interaksi dalam sekolah. tanggapan serta harapan para Guru”. KPM 1981 Kini. faktor sekolah juga dikatakan sebagai salah satu sebab yang mempengaruhi disiplin murid. kekekerapan. (KPM 1988 pp25-26) Penyelidik telah mengumpul maklumat jenis salahlaku di sekolah. merosakkan harta benda sekolah (vandalism). pengaruh rakan sebaya dan pelbagai lagi. “ Hari ini sekolah-sekolah menampung murid-murid yang lebih tidak seragam. Oleh yang demikian. Berikut ialah petikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia(1988) mengenai perkara ini. ekonomi dan nilai budayanya kerana peluang-peluang bagi mendapatkan pelajaran adalah terbuka kepada semua murid. budaya sekolah yang lebih berorientasi akademik. Moga-moga usaha ini menjurus ke arah perubahan sikap dan perlakuan murid kepada yang lebih positif . Faktor luar sekolah ini adalah amat kompleks dan sukar diatasi serta di luar kawalan kita. mengancam guru-guru dan muridmurid dan pelbagai lagi. memeras ugut. dari jenis yang ringan sehinggalah kesalahan-kesalahan yang berat. disiplin menjadi satu daya kawalan sosial bagi mewujudkan suasana yang tenteram dan keadaan yang teratur agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin dan lancar. seperti menyalahgunakan dadah. Oleh yang demikian usaha sekolah untuk menangani masalah disiplin di sekolah tersebut hendaklah dianggap sebagai satu langkah ke arah pengukuhan disiplin sekolah. “ Disiplin adalah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat. sistem hukuman dan penghargaan kepada murid. Di antaranya ialah struktur dan organisasi sekolah. Oleh itu ia hendaklah mendapat perhatian berat dari semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah”. 1981. Hasil kajian mendapati masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. Oleh itu aspek disiplin murid di sekolah haruslah diberi perhatian berat pihak sekolah dan keluarga seperti saranan Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain daripada itu. iaitu dari segi sosial. masalah disiplin merupakan satu isu yang menjadi topik hangat sama ada diperkatakan secara lisan atau dibincangkan melalui pelbagai saluran media.

Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji mengikut pandangan pelajar? 3. Mengenalpasti strategi /cadangan untuk mengurangkan/mengatasi masalah disiplin murid Skop & Batasan kajian Kajian ini hanya mengambil kira rekod rasmi/penyata salahlaku pada tahun 2005 bagi pelajar-pelajar dari salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih sahaja di daerah Sarikei. Dapatan dari kajian ini merupakan sampel sebenar responden-responden yang terhad sahaja. Soalan-Soalan Kajian 1. Apakah strategi/cadangan untuk mengurangkan/mengatasi masalah disiplin murid? Objektif kajian 1. Mengenalpasti jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di Daerah Sarikei. Apakah jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di Daerah Sarikei? 2. . ianya tidak sesuai untuk membuat generalisasi kepada sekolahsekolah lain. 2.dalam usaha membendung serta mengurangkan masalah tersebut ke suatu tahap yang paling minimum. 3. Oleh itu. Mengenalpasti punca berlakunya masalah disiplin murid mengikut pandangan murid.

1982: 260) Kecelaruan dalam keluarga & kurang perhatian ibu bapa adalah punca kuat yang mempengaruhi jiwa remaja.11. he will react with increasing difficult behaviour. Di antaranya ialah disebabkan oleh keperluan asasi dan psikologi serta harapan-harapan tertentu yang dipunyai oleh seseorang murid itu tidak dapat dipenuhi seperti yang dinyatakan oleh Train (1995) “There are three main reasons why a child reacts aggressively: 1 When he feels that his objectives are being thwarted. 1987) Murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah. Mohd Daud Saad & Ibrahim Saad. 3.Tinjauan Literatur Sebagai manusia. (Utusan Malaysia. When he feels that a situation is unjust. ” Train. C Miller 1971: 102) Di samping itu. menambah kepada masalah tatatertib di sekolah-sekolah. setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosioekonomi. 10. he will be restless & will start to misbehave. Rajaguru. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi sahsiah dan aspirasinya(Stodgil. Masalah-masalah ini timbul disebabkan oleh banyak faktor. ” Train. (A. with no choice. sikap ibu bapa yang membantah keras langkah kementerian mengetatkan disiplin murid. 1995 (pp 24) “If he has a feeling of being trapped. sedikit sebanyak mendorong ke arah kemerosotan disiplin murid. 1970: 27) Selain itu.93. 2 When anyone criticizes him or his friends. 1995(pp116) Masalah disiplin yang timbul mempunyai perkaitan yang rapat dengan cara didikan dan asuhan di rumah. 23) . di mana mereka tidak mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa yang cukup.” Train. (W. murid-murid mempunyai banyak masalah. (Berita Harian. 1995(pp 60) “If a child is becoming frustrated because he cannot understand something. or that someone has been negligent or careless. Kajian Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) mendapati kerenggangan hubungan kekeluargaan menjadi punca utama remaja terjebak ke kancah maksiat.

(Lampiran 2) 3. murid dan rekod rasmi/penyata salahlaku yang ada di sekolah. 1. 1991). Temubual separa struktur dengan pelajar yang ada rekod masalah disiplin di sekolah yang dikaji. mendidik dan membimbing anak mereka. Guru Disiplin. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan disiplin dan moral mereka. tayangan filem dan lain-lain. iaitu temubual separa struktur dengan guru. Ibubapa juga tidak sepatutnya menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada guru sepenuhnya. Ini mengakibatkan kekurangan masa bagi ibu bapa untuk mengasuh. ( Pomberi. Mahmood. Mereka sepatutnya mengunjungi sekolah sekali-sekala supaya lebih memahami situasi anak mereka di sekolah. Warden dan Penyelia Asrama mengenai masalah disiplin secara keseluruhan di sekolah tersebut.Kajian yang dibuat oleh Universiti Chicago (Czikszentmihalyi. tindakan pihak sekolah dan cara-cara menangani masalah tersebut. tarian. orientasi kepada muzik. pertuturan. 1987) mendapati purata masa yang dikongsi oleh remaja dan ibu bapa yang bekerja hanya 12 jam seminggu. (Lampiran 1) 2. Rakan sebaya di alam persekolahn adalah kumpulan rujukan murid yang memberikan ‘sokongan moral’ dalam mencari identiti pembentukan imej. 1990. Instrumen Kajian Tiga jenis instrumen telah digunakan untuk melaksanakan kajian. Rakan Sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian. Tugas mereka sekadar menyediakan keperluan kewangan dan persekolahan bagi tujuan membesarkan anak. Temubual separa struktur dengan Guru Besar. Analisis berdasarkan rekod rasmi/penayta salahlaku/masalah disiplin /SSDM  Jenis salahlaku pelajar dan kekerapan  Perbandingan kekerapan salahlaku di antara murid lelaki dan perempuan  Jadual punca salahlaku  Jadual jenis tindakan disiplin/hukuman .

punca berlakunya masalah disiplin mengikut pandangan murid dan tindakan pihak sekolah untuk menangani masalah ini. . Hasil temubual dianalisis secara kualitatif. Antara maklumat yang diperolehi ialah yang berkaitan dengan jenis masalah disiplin. Maklumat yang diperolehi daripada temubual dan disokong dengan rekod rasmi masalah disiplin telah dianalisis secara kualitatif juga. Ia menunjukkan jenis salahlaku. warden dan guru disiplin sekolah tersebut. ponteng untuk ‘private study’dan dua kes lain-lain salahlaku. Penyelidik telah mengadakan temubual separa struktur kepada guru besar. Perjalanan ke sekolah ialah melalui jalanraya bertar dan separuh jalan kampung. Gender dan Bilangan Murid Yang Terlibat dan Jumlah Kekerapan Kes Salahlaku Jadual 1 ialah salinan rekod rasmi kes salahlaku yang terdapat di sekolah yang dikaji.Prosedur Melaksanakan Kajian Kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif ini adalah berdasarkan data masalah disiplin di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di daerah Sarikei. berkelakuan kasar terhadap murid. gender dan bilangan murid yang terlibat dan jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku. Analisis Data Analisis data mengenai soalan kajian adalah berdasarkan maklumat temubual separa struktur dengan murid dan pihak pengurus sekolah yang dikaji untuk mendapatkan maklumat/pandangan sumber lisan disokong dengan rekod/penyata rasmi salahlaku/masalah yang sedia ada di sekolah yang dikaji. iaitu keluar dari kawasan sekolah pada waktu petang tanpa izin. kekerapan. Sekolah ini berasarama dan dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur yang asas. 60 orang murid yang tinggal di asrama dan 57 orang murid harian. Rekod Jenis Salahlaku. Semua murid sekolah ini berasal dari sekitar kawasan setempat dalam lingkungan 10 km dari sekolah yang dikaji. perbezaan kekerapan di antara murid lelaki dan perempuan. Murid sekolah ini terdiri daripada dua kumpulan. Penyelidik juga telah menemubual 15 dari 25 orang murid yang ada rekod masalah disiplin di sekolah. ponteng sekolah. Jenis salahlaku yang dicatatkan merangkumi kesalahan seperti mencuri. berkuku panjang.

25 daripada enrolmen 107 orang murid. 25 orang murid. . seramai 25 orang murid telah terlibat dengan 28 kes salahlaku di sekolah yang dikaji sepanjang tahun 2005.5% daripada murid-murid Tahap 2 pernah melakukan perbuatan salahlaku. Pada keseluruhanya. SK ______ 2005 Petunjuk : *B – Bilangan murid yang terlibat dengan kes salahlaku * K – Kekerapan berlaku kes salahlaku 1 14 1 16 1 11 2 12 2 25 3 28 3 4 3 4 4 0 4 0 7 4 7 4 2 4 2 4 332 553 3 1 5 1 2 0 2 0 5 1 7 1 Jadual 1 menunjukkan 14 orang murid lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 11 orang murid perempuan telah terlibat denagan 12 kes salahlaku. 1988.Jadual 1: Jenis Salahlaku dan Kekerapan dalam Tahun 2005 Jenis Salahlaku Kekerapan / Bilangan murid yang terlibat L P *B *K *B *K 0 2 0 2 2 2 2 2 Jumlah murid yang terlibat Jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku Kod Tingkahlaku Jenayah 112 121 Mencuri Mengancam/memukul/mencederakan murid lain Kekemasan Diri Berkuku panjang Berkelakuan kasar terhadap murid Ponteng 882 887 Ponteng Sekolah Ponteng untuk “private study” Tiada rekod kes L01 Tiada rekod kes Jumlah Sumber: Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. bersamaan 23. Perbandingan Kekerapan Salahlaku antara Murid mengikut Gender Jadual 2 menunjukkan perbandingan kekerapan antara murid mengikut gender dan kelas. Pada keseluruhannya. Daripada 55 orang murid tahap 2 di sekolah pada masa yang dikaji. bersamaan 45.36% muridmurid pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2005.

Faktor diri murid. murid-murid Tahap 2 sahaja yang terlibat dengan kes salahlaku. SK __________ 2005 . 12 kes telah dikenalpasti adalah berpunca dari diri murid. Tahun 2005 Pembolehubah Gender Lelaki Perempuan Jumlah 27 25 52 29 26 55 0 0 0 14 11 25 0 0 0 16 12 28 Enrolmen Murid Tahap 1 Tahap 2 Bilangan kes Salahlaku Tahap 1 Tahap 2 Kekerapan Salahlaku Tahap 1 Tahap 2 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahun 2005 Bil. 1988. keluarga. Jadual 3: Punca Salahlaku Murid-murid Tahap 2. 1 2 3 4 Punca Salahlaku Diri Pelajar Keluarga Persekitaran Sekolah Jumlah Bilangan Kes Salahlaku L P 7 5 1 5 1 14 1 4 1 11 Jumlah 12 2 9 2 25 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahun 2005 Jadual 3 menghuraikan 4 kategori punca salahlaku yang telah dikenalpasti mengikut pandangan murid-murid. Punca Salahlaku Murid-Murid Tahap 2. Seramai 14 orang lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 11 orang murid perempuan telah terlibat dengan 12 kes salahlaku. 1988. sekolah dan persekitaran merupakan faktor yang menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji. 2 kes dari faktor keluarga dan 2 kes dari faktor sekolah.Jadual 2: Perbandingan kekerapan salahlaku mengikut gender. 9 kes dari faktor persekitaran. SK __________ 2005 Pada keseluruhannya.

Data daripada temuduga separa struktur dapat memberikan beberapa perkara yang boleh diambil kira dalam analisis.Pada keseluruhannya. . Semoga matlamat sekolah berteraskan konsep “Sekolahku Syurgaku” dan “Sekolah Penyayang” menjadi kenyataan. 1 2 3 Jenis Tindakan Disiplin L Pembuangan Penggantungan Hukuman-Hukuman Biasa 3. Kesemua 25 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku telah diberi bimbingan dan nasihat. Walaubagaimanapun. Ini diikuti dengan faktor persekitaran.4 Amaran 3. 2 daripada 25 orang murid tersebut telah digantung dari asrama selama seminggu setelah AJK Disiplin menimbangkan seriusnya salahlaku tersebut. faktor diri murid mencatatkan punca salahlaku yang paling kerap menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji.1 Hukuman dera/rotan 3. tindakan memberi nasihat lebih kerap diambil oleh AJK Disiplin sekolah untuk menangani masalah salahlaku di sekolah yang dikaji. Jenis Tindakan Disiplin / Hukuman yang Telah Diambil.5 Nasihat 14 Jumlah 14 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. guru dan sekolah. 1988. faktor keluarga dan faktor sekolah. Tahun2005 Jadual 4 menunjukkan jenis tindakan disiplin / hukuman yang telah diambil untuk menangani salahlaku murid di sekolah yang dikaji. Tahun 2005 Bil. Analisis Kualitatif Data diperolehi daripada temubual separa struktur dengan guru dan murid juga boleh menyokong maklumat /rekod /penyata rasmi salahlaku murid yang ada di sekolah. Jadual 4: Jenis tindakan disiplin/hukuman yang telah diambil.3 Denda 3. SK __________ 2005 Bilangan Kes P 2 Dari asrama Catatan 9 11 Pada keseluruhannya. Perkara-perkara ini diklasifikasikan seperti berikut.2 Penahanan 3. Ahli jawatankuasa sekolah ini telah mengambil keputusan memberi nasihat/bimbingan kepada murid yang telah melakukan salahlaku dengan harapan murid berkenaan akan sedar dan hormat kepada rakan.

berkuku panjang. ponteng ‘private study’ dan keluar dari kawasan sekolah tanpa sebab. ponteng sekolah. ponteng sekolah. tiada masalah disiplin murid yang serius pernah berlaku.” (Guru D) “Salahlaku murid perempuan keluar dari kawasan sekolah adalah lebih rumit berbanding dengan kesalahan murid lelaki keluar dari kawasan sekolah.” (Guru B) “Pada tahun 2005.“Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama. 25 orang murid telah terlibat dengan 28 kes salahlaku di sekolah yang dikaji.Bentuk/Jenis masalah disiplin murid Masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji merangkumi kesalahan seperti mencuri. Punca salahlaku boleh dirumuskan seperti berikut. Ini dapat diperkukuhkan dalam contohcontoh transkrip temubual separa struktur dengan guru-guru seperti berikut “Jumlah murid lelaki dan perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama. Jumlah murid lelaki & perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama seperti yang dinyatakan oleh Guru B. ponteng ‘private study’ dan lain-lain (keluar dari kawasan sekolah tanpa izin). Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama kecuali murid lelaki tidak terlibat dengan kes mencuri. berkelakuan kasar terhadap murid. seramai 25 orang murid lelaki & perempuan telah dicatatkan pernah terlibat dengan kes salahlaku di sekolah seperti yang dinyatakan oleh Guru C. Lelaki tidak terlibat dengan kes mencuri.” (Guru C) Punca Salahlaku Kajian yang dijalankan di sekolah yang dikaji telah berjaya mengenalpasti empat kategori punca salahlaku.” (Guru C) Bilangan murid terlibat dan kekerapan salahlaku Sepanjang tahun 2005. mengancam murid lain. Pada keseluruhannya.” (Guru A) . mengancam murid alin. . Ini ditunjukkan dalam transkrip temubual separa struktur seperti contoh-contoh di bawah “Masalah disiplin pelajar sekolah ini adalah merangkumi kesalahan seperti mencuri. berkelakuan kasar terhadap murid lain. berkuku panjang.

” (Murid T) c) Faktor persekitaran 9 daripada 25 orang murid. Lebih baik saya ponteng sekolah. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid T. Gambaran yang lebih jelas bagi dapatan ini ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Murid R dan Murid U.a) Faktor diri murid 12 daripada 25 orang murid. “Saya disuruh mengacau ( rakan sebaya ) oleh ( rakan sebaya ). dia marah. tiada hiburan di sekolah. Saya ambillah duit daripada beg ( nama mangsa). Saya takut. ( Muird R) “ Saya tidak yakin saya boleh lulus. murid-murid yang ditemubual telah didorong melakukan perbuatan salahlaku atas alasan seperti masalah kewangan.” (Murid V) Pada keseluruhannya. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid S. Ini dapat ditunujukkan dalam transkrip temubual dengan murid V seperti berikut. Pada keseluruhannya. “Saya ponteng sekolah kerana emak suruh saya menjaga adik. Cara mengatasi masalah disiplin . bersamaan 48% telah dikenalpasti melakukan salahlaku kerana kehendak diri sendiri. Abah dan emak menorah getah. “Saya ingin membeli ( jenis makanan ) seperti ( rakan sebaya). Kalau saya tidak menurut. “Saya rasa bosan.” (Murid S) d) Faktor sekolah 2 daripada 25 orang murid. diikuti dengan faktor persekitaran. bersamaan 36% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga. faktor keluarga dan faktor sekolah. faktor diri murid paling kerap menyebabkan murid melakukan perbuatan salahlaku. bersamaan 8% telah melakukan salahlaku kerana faktor sekolah. Guru memberi terlalu banyak kerja rumah setiap hari. bersamaan 8% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga.” (Murid U) b) Faktor keluarga 2 daripada 25 orang murid. Saya tidak ada duit.

bermakna dan bernas kepada saya supaya tidak mencuri lagi. Saya amat menghormatinya. pendekatan memberi nasihat atau bimbingan kaunseling boleh dianggap lebih sesuai dengan masyarakat. “Denda dan tindakan yang dikenakan haruslah setimpa dengan jenis dan beratnya sesuatu salahlaku murid. Ini dapat dibuktikan dengan bilangan kes salahlaku bagi bulan Januari hingga Jun 2006 yang kurang berbanding dengan Tahun 2005. bersopan santun. (Guru A) “Semua guru dan staf sokonan hendaklah sentiasa bekerjasama untuk memastikan disiplin murid di sekolah sentiasa terkawal. guru sendiri seharusnya mempunyai disiplin yang baik dan menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid-murid dengan sentiasa bertatatertib. Ini juga ditunjukan dengan transkrip hasil temuduga seperti berikut: “Saya suka dengan (Guru). Guru B dan Guru E seperti berikut. murid-murid bertambah ganas. amaran dan merotan walaupun pada tapak tangan sahaja. memberi peringatan dan khidmat bimbingan.” (Guru E) “ Kami mendapati pendekatan bimbingan & kaunseling atau nasihat adalah lebih sesuai dan berkesan bagi murid-murid sekolah ini. berbudi bahasa.” (Guru B) Dalam usaha melaksanakan tugas hariannya. Dari itu. budaya dan iklim sekolah ini. Setelah lebih kurang 6 bulan dalam pemerhatian dan pelaksanaan. Denda yang dikenakan haruslah setimpa dengan kesalahan murid.Pihak sekolah haruslah mempunyai sikap positif terhadap disiplin murid. Dia telah memberi nasihat yang baik. Langkah-langkah yang telah diambil oleh sekolah yang dikaji boleh ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Guru A. Keberkesanan Tindakan Pada tahun-tahun lepas. Pihak sekolah boleh menubuhkan Jawatankuasa Disiplin di kalangan guru-guru yang bertanggungjawab mengesan menangani dan menyelesaikan masalah/salahlaku murid. guru seharusnya mencari pendekatan yang sesuai supaya mencapai matlamat akhir iaitu membentuk disiplin yang baik dalam muridmurid itu sendiri. pihak pengurusan sekolah mengambil keputusan menangani masalah disiplin murid dengan pendakatan ‘tegas’. malah ada ibubapa yang masuk campur dalam soal salahlaku murid di sekolah. Disiplin diri sepatutnya datang dari kerelaan dan kesukaan hatinya sendiri dan bukan disebabkan oleh paksaan atau perasaan takut.” (Murid W) . Semua staf hendaklah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan-tindakan disiplin ke atas murid. bertimbang rasa dan bersimpati serta bijak dalam menghadapi masalah. Untuk mencapai matlamat akhir ini.

Hasil kajian ini juga menunjukkan masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. Untuk mencapai objektif kajian.” Kesimpulan Kajian ini mengkaji tentang masalah disiplin di salah sebuah sekolah rendah luar Bandar di daerah Sarikei. cadangan berikut dikemukakan yang mungkin boleh dijadikan dasar rujukan dan tindakan susulan yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menangani masalah disiplin murid di sekolah. kalau Cikgu tidak menasihati ibubapa saya. Faktor sekolah yang menyebabkan (Muird Z) . punca berlakunya masalah ini dan seterusnya mengenalpasti strategi/tindakan yang sesuai untuk mengurangkan/mengatasi masalah tersebut. Melalui kajian ini. Cikgu. bersamaan 23.” (Murid Y) “Maafkan saya Cikgu. Cikgu. guru-guru mahupun pihak pengurus sekolah yang terlibat perlulah mengenalpasti/ memliti jenis maslah disiplin murid. guru-guru di sekolah yang dikaji menjadi lebih arif dan prihatin terhadap kebajikan dan disiplin murid-murid yang diajar. Terima kasih.“Bapa saya sudah sedar. inovatif dan bijak membuat keputusan dan seterusnya mengikis faktor sekolah yang menyebabkan masalah disiplin murid. Dia tidak lagi suruh saya menolongnya di kebun waktunsekolah. Guru haruslah kreatif. penyelidik.36% pernah terlibat dengan kes salahlaku sepanjang ahun 2005. Dia mahu saya belajar bersungguh-sungguh. tentu saya tidak bersekolah lagi.” (Muird X) “Terima kasih. Ini dijangka akan membantu menyelesaikan/mengurangkan masalah disiplin murid dan seterusnya meningkatkan prestasi akademik murid. Semua guru hendaklah memainkan peranan penting dalam usaha memastikan disiplin murid di sekolah terkawal bagi mewujudkan persekitaran dan suasana yang menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan ke arah memenuhi matlamat Dasar pendidikan Negara kita. Oleh kerana itu. saya akan belajar bersungguh-sungguh. iaitu seramai 25 orang daripada enrolmen 107 orang murid. semua staf pihak sekolah haruslah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan-tindakan disiplin ke atas murid agar hasrat zero-defect masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan tercapai. Cadangan Daripada dapatan kajian ini.

menghasilkan murid cemerlang. Sekolah mempunyai iklim yang sesuai untuk AJK disiplin sekolah haruslah aktif dan komited. ini akan mengikiskan faktor keluarga yang menyebabkan masalah disiplin murid di sekolah. AJK bimbingan pula haruslah berperanan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah kewangan ini melalui kaunseling serta melapor kepada Guru Besar hasil dapatan-dapatan mereka mengenai murid tersebut bagi membantu Guru Besar dalam mengambil tindakan seterusnya.masalah salahlaku akan dikikis. RMT. mengadakan perjumpaan dari semasa ke semasa. . Ini juga boleh menggalakkan sikap jujur dan rasa bertanggungjawab di kalangan murid. Kursus keibubapaan di peringkat sekolah boleh diadakan untuk para ibubapa agar mereka lebih prihatin terhadap perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Ibu bapa melalui PIBG juga adalah bertanggungjawab dan berperanan dalam usaha mengawal disiplin anak-anak sama ada di rumah maupun di sekolah dengan sekurangkurangnya memberi sokongan penuh dalam sebarang tindakan wajar pihak sekolah dalam membanteras dan membendung masalah-masalah disiplin. Seterusnya. mengambil tindakan segera dan wajar ke atas mana-mana murid yang telah didapati melakukan salahlaku disiplin. Murid-murid digalakkan untuk melapor kepada pihak berkuasa sekolah sekiranya mereka melakukan sebarang kerosakan ke atas harta benda sekolah (mungkin secara tidak sengaja) dengan jaminan bahawa tindakan/hukuman yang dikenakan boleh diringankan. biasiswa dan lain-lain bantuan. konsisten. AJK disiplin mengesyorkan supaya status sosio ekonomi murid-murid perlu dipertimbangkan untuk permohonan bantuan kewangan KWAPM.

H. Ltd. Channel Island: The Guernsey Press Co. Kementerian Pendidikan Malaysia : Dewan Bahasa & Pustaka 1988 Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia 1968 . Shah Alam. T. Channel Island: The Guernsey Press Co Ltd. K. Kementerian Pelajaran Malaysia: 1981 Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. L (1996). How To Deal With Difficult Children. Panduan Am Disiplin Sekolah-Sekolah. Pelanduk Publications Ee. London. Guernsey Alan. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distibutors Sdn. Bentong Alan. Understanding Children. Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak Chiam. A Whole – School Behaviour Policy : A Practical Guild. How to Deal With Difficult Children. (1995). Great Britain: Biddles Ltd. S. Helping The Aggressive Child.2002 Berkaitan Pengurusan Disiplin Murid Sekolah Roy. Guildford and King’s Lynn . A. M (1995). T. Guernsey Ang. (1993) Pengurusan dan Pemuliharaan Bangunan Sekolah: Bicara Pendidik ’93. (1993). Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 1994 Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru. T.Rujukan Abdullah Sani Yahaya (2005) Mengurus Disiplin Pelajar. (1995). Bhd. Murid Dan Proses pembelajaran Asas Pendidikan 2. The Bullying Problem.

Instrumen Temubual Dengan Guru Besar/Warden/Guru Disiplin Sekolah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Soalan Berapa lamakah Cikgu _____ sudah bertugas di sekolah ini? Berapakah jumlah murid sekolah ini? Adakah semua pelajar tinggal di asrama? Adakah murid sekolah ini pernah melakukan kesalahan disiplin? Pelajar dalam darjah berapakah melakukan kesalahan disiplin? Apakah masalah utama disiplin pelajar di sekolah tuan? Berapakah kekerapan berlakunya masalah disiplin murid? Adakah kekerapan salahlaku di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza? Adakah bentuk salahlaku di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza? Adakah sekolah mempunyai rekod rasmi untuk setiap salahlaku pelajar di sekolah ini? Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid? Bagaimanakah pihak sekolah menangani masalah ini? Sejauh manakah keberkesanan langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah ini? Adakah pihak atasan dimaklumkan tentang masalah Respon Catatan .Lampiran 1 Contoh A.

disiplin di sekolah tuan? 15 Apakah tindakan susulan pihak atasan untuk membantu pihak sekolah dalam perkara ini? Contoh Lampiran 2 B. A1 2 3 4 B1 2 3 4 C1 2 3 4 D1 2 3 4 Soalan Adakah anda menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas? Mengapa? Bagaimanakah keputusan ujian bulanan anda bagi bulan lepas? Adakah murid yakin kepada diri sendiri? Siapakah yang mendorong anda melakukan perbuatan salahlaku? Adakah murid suka kepada ibu bapa? Adakah ibu bapa sayangkan murid? Adakah ibu bapa pentingkan pelajaran murid di sekolah? Adakah murid selalu dibawa oleh ibu bapa untuk menolong mereka bekerja? Berapa jauhkah rumah anda dari sekolah ini? Adakah anda suka kepada kawan-kawan di sekolah? Adakah anda mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya? Adakah anda mudah menyesuaikan diri dengan kawan-kawan? Adakah peraturan sekolah sesuai dan praktikal? Adakah kerja-kerja rumah yang disuruh oleh guru cukup dan mudah diselesaikan? Adakah guru mengambil berat terhadap masalah pelajar? Apakah hukuman yang dikenakan kepada pelajar Respon Catatan . Instrumen Temubual Dengan Murid Yang Ada Rekod Masalah Disiplin Bil.

yang melanggar peraturan sekolah yang anda tahu? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful