INSTITUT PERGURUAN RAJANG BINTANGOR, SARAWAK

SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN 2006

TEMA PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KE ARAH PEMANTAPAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TAJUK KAJIAN MASALAH DISIPLIN MURID DI SALAH SEBUAH SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR DI DAERAH SARIKEI

OLEH LIONG LIAN TAI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU ANDIN SARIKEI

Moga-moga hasil kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu para pendidik. diharap hasrat zero-defect masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan menjadi satu realiti. iaiitu 45. Hasil temuduga disokong oleh rekod/penyata rasmi salahlaku/masalah disiplin bagi tahun 2005 di sekolah yang dikaji. Seterusnya. Rekod/penyata rasmi di sekolah adalah mengikuti kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah. Subjek kajian terdiri daripada 25 orang murid yang ada rekod salahlaku dari sekolah yang dikaji.09 – 11 OKTOBER 2006 MASALAH DISIPLIN MURID DI SALAH SEBUAH SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR DI DAERAH SARIKEI oleh Liong Lian Tai SK Penghulu Andin. Tindakan susulan diambil berdasarkan dapatan penyelidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (1988). pentadbir mahupun pengurus sekolah untuk merancang strategi / pendekatan dan mengambil tindakan susulan yang sesuai untuk menangani masalah ini. Kesemua 25 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku adalah dari muridmurid Tahap 2. Data dikumpul dengan menggunakan kaedah temubual separa struktur dengan guru dan murid-murid. bersamaan 23. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan kualitatif.36% pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2005. Pada keseluruhannya. Hasil kajian menunjukkan berbagai jenis salahlaku berlaku di sekolah yang dikaji. Sarikei Abstrak Penyelidikan ini mengkaji tentang masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah luar bandar. 25 daripada enrolmen 107 orang murid (52 orang murid Tahap 1 dan 55 orang murid Tahap 2). . Kajian ini merupakan satu kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif. di daerah Sarikei.5% daripada murid-murid Tahap 2.

ekonomi dan nilai budayanya kerana peluang-peluang bagi mendapatkan pelajaran adalah terbuka kepada semua murid. Oleh yang demikian usaha sekolah untuk menangani masalah disiplin di sekolah tersebut hendaklah dianggap sebagai satu langkah ke arah pengukuhan disiplin sekolah.Pendahuluan Di sekolah. pengaruh rakan sebaya dan pelbagai lagi. Faktor luar sekolah ini adalah amat kompleks dan sukar diatasi serta di luar kawalan kita. memeras ugut. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan faktor-faktor ini lazimnya dikelompokkan kepada faktor sekolah dan faktor luar sekolah seperti persekitaran. Selain daripada itu. Oleh itu ia hendaklah mendapat perhatian berat dari semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah”. Oleh yang demikian. “ Hari ini sekolah-sekolah menampung murid-murid yang lebih tidak seragam. tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita kawal dan ubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. keluarga. Moga-moga usaha ini menjurus ke arah perubahan sikap dan perlakuan murid kepada yang lebih positif . budaya sekolah yang lebih berorientasi akademik. punca mengikut pandangan murid dan cadangan cara-cara mengatasi masalah disiplin khasnya di sekolah yang dikaji. merosakkan harta benda sekolah (vandalism). Berikut ialah petikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia(1988) mengenai perkara ini. 1981. disiplin menjadi satu daya kawalan sosial bagi mewujudkan suasana yang tenteram dan keadaan yang teratur agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin dan lancar. Hasil kajian mendapati masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. Oleh itu aspek disiplin murid di sekolah haruslah diberi perhatian berat pihak sekolah dan keluarga seperti saranan Kementerian Pelajaran Malaysia. dan sikap. seperti menyalahgunakan dadah. merompak. kekekerapan. masalah disiplin merupakan satu isu yang menjadi topik hangat sama ada diperkatakan secara lisan atau dibincangkan melalui pelbagai saluran media. “ Disiplin adalah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat. (KPM 1988 pp25-26) Penyelidik telah mengumpul maklumat jenis salahlaku di sekolah. iaitu dari segi sosial. dari jenis yang ringan sehinggalah kesalahan-kesalahan yang berat. sistem hukuman dan penghargaan kepada murid. mengancam guru-guru dan muridmurid dan pelbagai lagi. tanggapan serta harapan para Guru”. Bermacammacam jenis salahlaku dilakukan oleh para murid. KPM 1981 Kini. Di antaranya ialah struktur dan organisasi sekolah. suasana nilai dan interaksi dalam sekolah. faktor sekolah juga dikatakan sebagai salah satu sebab yang mempengaruhi disiplin murid.

2.dalam usaha membendung serta mengurangkan masalah tersebut ke suatu tahap yang paling minimum. Mengenalpasti strategi /cadangan untuk mengurangkan/mengatasi masalah disiplin murid Skop & Batasan kajian Kajian ini hanya mengambil kira rekod rasmi/penyata salahlaku pada tahun 2005 bagi pelajar-pelajar dari salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih sahaja di daerah Sarikei. ianya tidak sesuai untuk membuat generalisasi kepada sekolahsekolah lain. Soalan-Soalan Kajian 1. 3. Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji mengikut pandangan pelajar? 3. Apakah strategi/cadangan untuk mengurangkan/mengatasi masalah disiplin murid? Objektif kajian 1. Mengenalpasti punca berlakunya masalah disiplin murid mengikut pandangan murid. Mengenalpasti jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di Daerah Sarikei. Dapatan dari kajian ini merupakan sampel sebenar responden-responden yang terhad sahaja. Oleh itu. Apakah jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di Daerah Sarikei? 2. .

C Miller 1971: 102) Di samping itu. he will be restless & will start to misbehave. (A. di mana mereka tidak mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa yang cukup. (Utusan Malaysia. menambah kepada masalah tatatertib di sekolah-sekolah.11. 2 When anyone criticizes him or his friends. 1995(pp116) Masalah disiplin yang timbul mempunyai perkaitan yang rapat dengan cara didikan dan asuhan di rumah. ” Train. Rajaguru. (Berita Harian. 1982: 260) Kecelaruan dalam keluarga & kurang perhatian ibu bapa adalah punca kuat yang mempengaruhi jiwa remaja. 3. 1970: 27) Selain itu. Masalah-masalah ini timbul disebabkan oleh banyak faktor. murid-murid mempunyai banyak masalah. 23) . or that someone has been negligent or careless. Mohd Daud Saad & Ibrahim Saad. 10. When he feels that a situation is unjust. with no choice. 1987) Murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah. Di antaranya ialah disebabkan oleh keperluan asasi dan psikologi serta harapan-harapan tertentu yang dipunyai oleh seseorang murid itu tidak dapat dipenuhi seperti yang dinyatakan oleh Train (1995) “There are three main reasons why a child reacts aggressively: 1 When he feels that his objectives are being thwarted. ” Train. Kajian Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) mendapati kerenggangan hubungan kekeluargaan menjadi punca utama remaja terjebak ke kancah maksiat. sikap ibu bapa yang membantah keras langkah kementerian mengetatkan disiplin murid. 1995(pp 60) “If a child is becoming frustrated because he cannot understand something. 1995 (pp 24) “If he has a feeling of being trapped. (W.Tinjauan Literatur Sebagai manusia. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi sahsiah dan aspirasinya(Stodgil.” Train. sedikit sebanyak mendorong ke arah kemerosotan disiplin murid. setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosioekonomi.93. he will react with increasing difficult behaviour.

Guru Disiplin. Analisis berdasarkan rekod rasmi/penayta salahlaku/masalah disiplin /SSDM  Jenis salahlaku pelajar dan kekerapan  Perbandingan kekerapan salahlaku di antara murid lelaki dan perempuan  Jadual punca salahlaku  Jadual jenis tindakan disiplin/hukuman . Tugas mereka sekadar menyediakan keperluan kewangan dan persekolahan bagi tujuan membesarkan anak. murid dan rekod rasmi/penyata salahlaku yang ada di sekolah. pertuturan. tayangan filem dan lain-lain. Temubual separa struktur dengan Guru Besar. (Lampiran 2) 3. Mahmood. Mereka sepatutnya mengunjungi sekolah sekali-sekala supaya lebih memahami situasi anak mereka di sekolah. tarian. mendidik dan membimbing anak mereka. Ibubapa juga tidak sepatutnya menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada guru sepenuhnya. iaitu temubual separa struktur dengan guru. 1. Rakan Sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian. Instrumen Kajian Tiga jenis instrumen telah digunakan untuk melaksanakan kajian. 1990. Warden dan Penyelia Asrama mengenai masalah disiplin secara keseluruhan di sekolah tersebut. Rakan sebaya di alam persekolahn adalah kumpulan rujukan murid yang memberikan ‘sokongan moral’ dalam mencari identiti pembentukan imej. tindakan pihak sekolah dan cara-cara menangani masalah tersebut. Temubual separa struktur dengan pelajar yang ada rekod masalah disiplin di sekolah yang dikaji. orientasi kepada muzik. Ini mengakibatkan kekurangan masa bagi ibu bapa untuk mengasuh. 1987) mendapati purata masa yang dikongsi oleh remaja dan ibu bapa yang bekerja hanya 12 jam seminggu.Kajian yang dibuat oleh Universiti Chicago (Czikszentmihalyi. (Lampiran 1) 2. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan disiplin dan moral mereka. ( Pomberi. 1991).

Maklumat yang diperolehi daripada temubual dan disokong dengan rekod rasmi masalah disiplin telah dianalisis secara kualitatif juga.Prosedur Melaksanakan Kajian Kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif ini adalah berdasarkan data masalah disiplin di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di daerah Sarikei. Gender dan Bilangan Murid Yang Terlibat dan Jumlah Kekerapan Kes Salahlaku Jadual 1 ialah salinan rekod rasmi kes salahlaku yang terdapat di sekolah yang dikaji. 60 orang murid yang tinggal di asrama dan 57 orang murid harian. Analisis Data Analisis data mengenai soalan kajian adalah berdasarkan maklumat temubual separa struktur dengan murid dan pihak pengurus sekolah yang dikaji untuk mendapatkan maklumat/pandangan sumber lisan disokong dengan rekod/penyata rasmi salahlaku/masalah yang sedia ada di sekolah yang dikaji. Penyelidik telah mengadakan temubual separa struktur kepada guru besar. Ia menunjukkan jenis salahlaku. Perjalanan ke sekolah ialah melalui jalanraya bertar dan separuh jalan kampung. Jenis salahlaku yang dicatatkan merangkumi kesalahan seperti mencuri. perbezaan kekerapan di antara murid lelaki dan perempuan. Semua murid sekolah ini berasal dari sekitar kawasan setempat dalam lingkungan 10 km dari sekolah yang dikaji. ponteng untuk ‘private study’dan dua kes lain-lain salahlaku. Sekolah ini berasarama dan dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur yang asas. iaitu keluar dari kawasan sekolah pada waktu petang tanpa izin. Penyelidik juga telah menemubual 15 dari 25 orang murid yang ada rekod masalah disiplin di sekolah. ponteng sekolah. gender dan bilangan murid yang terlibat dan jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku. Antara maklumat yang diperolehi ialah yang berkaitan dengan jenis masalah disiplin. Rekod Jenis Salahlaku. punca berlakunya masalah disiplin mengikut pandangan murid dan tindakan pihak sekolah untuk menangani masalah ini. berkelakuan kasar terhadap murid. kekerapan. berkuku panjang. . Murid sekolah ini terdiri daripada dua kumpulan. Hasil temubual dianalisis secara kualitatif. warden dan guru disiplin sekolah tersebut.

25 orang murid. SK ______ 2005 Petunjuk : *B – Bilangan murid yang terlibat dengan kes salahlaku * K – Kekerapan berlaku kes salahlaku 1 14 1 16 1 11 2 12 2 25 3 28 3 4 3 4 4 0 4 0 7 4 7 4 2 4 2 4 332 553 3 1 5 1 2 0 2 0 5 1 7 1 Jadual 1 menunjukkan 14 orang murid lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 11 orang murid perempuan telah terlibat denagan 12 kes salahlaku.5% daripada murid-murid Tahap 2 pernah melakukan perbuatan salahlaku. 25 daripada enrolmen 107 orang murid. 1988. bersamaan 23. bersamaan 45. seramai 25 orang murid telah terlibat dengan 28 kes salahlaku di sekolah yang dikaji sepanjang tahun 2005. Daripada 55 orang murid tahap 2 di sekolah pada masa yang dikaji.36% muridmurid pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2005.Jadual 1: Jenis Salahlaku dan Kekerapan dalam Tahun 2005 Jenis Salahlaku Kekerapan / Bilangan murid yang terlibat L P *B *K *B *K 0 2 0 2 2 2 2 2 Jumlah murid yang terlibat Jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku Kod Tingkahlaku Jenayah 112 121 Mencuri Mengancam/memukul/mencederakan murid lain Kekemasan Diri Berkuku panjang Berkelakuan kasar terhadap murid Ponteng 882 887 Ponteng Sekolah Ponteng untuk “private study” Tiada rekod kes L01 Tiada rekod kes Jumlah Sumber: Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. Perbandingan Kekerapan Salahlaku antara Murid mengikut Gender Jadual 2 menunjukkan perbandingan kekerapan antara murid mengikut gender dan kelas. Pada keseluruhannya. Pada keseluruhanya. .

1 2 3 4 Punca Salahlaku Diri Pelajar Keluarga Persekitaran Sekolah Jumlah Bilangan Kes Salahlaku L P 7 5 1 5 1 14 1 4 1 11 Jumlah 12 2 9 2 25 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadual 3: Punca Salahlaku Murid-murid Tahap 2. 1988. 2 kes dari faktor keluarga dan 2 kes dari faktor sekolah. SK __________ 2005 Pada keseluruhannya. Tahun 2005 Jadual 3 menghuraikan 4 kategori punca salahlaku yang telah dikenalpasti mengikut pandangan murid-murid. keluarga. 9 kes dari faktor persekitaran. 1988. SK __________ 2005 . murid-murid Tahap 2 sahaja yang terlibat dengan kes salahlaku.Jadual 2: Perbandingan kekerapan salahlaku mengikut gender. Faktor diri murid. Seramai 14 orang lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 11 orang murid perempuan telah terlibat dengan 12 kes salahlaku. sekolah dan persekitaran merupakan faktor yang menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji. 12 kes telah dikenalpasti adalah berpunca dari diri murid. Tahun 2005 Bil. Tahun 2005 Pembolehubah Gender Lelaki Perempuan Jumlah 27 25 52 29 26 55 0 0 0 14 11 25 0 0 0 16 12 28 Enrolmen Murid Tahap 1 Tahap 2 Bilangan kes Salahlaku Tahap 1 Tahap 2 Kekerapan Salahlaku Tahap 1 Tahap 2 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. Punca Salahlaku Murid-Murid Tahap 2.

Tahun 2005 Bil.Pada keseluruhannya.5 Nasihat 14 Jumlah 14 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. 2 daripada 25 orang murid tersebut telah digantung dari asrama selama seminggu setelah AJK Disiplin menimbangkan seriusnya salahlaku tersebut. Ahli jawatankuasa sekolah ini telah mengambil keputusan memberi nasihat/bimbingan kepada murid yang telah melakukan salahlaku dengan harapan murid berkenaan akan sedar dan hormat kepada rakan. Walaubagaimanapun. Jenis Tindakan Disiplin / Hukuman yang Telah Diambil. faktor diri murid mencatatkan punca salahlaku yang paling kerap menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji. guru dan sekolah. .4 Amaran 3. Jadual 4: Jenis tindakan disiplin/hukuman yang telah diambil.1 Hukuman dera/rotan 3. Semoga matlamat sekolah berteraskan konsep “Sekolahku Syurgaku” dan “Sekolah Penyayang” menjadi kenyataan. tindakan memberi nasihat lebih kerap diambil oleh AJK Disiplin sekolah untuk menangani masalah salahlaku di sekolah yang dikaji.2 Penahanan 3. Kesemua 25 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku telah diberi bimbingan dan nasihat. 1 2 3 Jenis Tindakan Disiplin L Pembuangan Penggantungan Hukuman-Hukuman Biasa 3. SK __________ 2005 Bilangan Kes P 2 Dari asrama Catatan 9 11 Pada keseluruhannya. 1988. Ini diikuti dengan faktor persekitaran.3 Denda 3. Perkara-perkara ini diklasifikasikan seperti berikut. Tahun2005 Jadual 4 menunjukkan jenis tindakan disiplin / hukuman yang telah diambil untuk menangani salahlaku murid di sekolah yang dikaji. faktor keluarga dan faktor sekolah. Analisis Kualitatif Data diperolehi daripada temubual separa struktur dengan guru dan murid juga boleh menyokong maklumat /rekod /penyata rasmi salahlaku murid yang ada di sekolah. Data daripada temuduga separa struktur dapat memberikan beberapa perkara yang boleh diambil kira dalam analisis.

berkuku panjang.” (Guru C) Bilangan murid terlibat dan kekerapan salahlaku Sepanjang tahun 2005.“Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama. seramai 25 orang murid lelaki & perempuan telah dicatatkan pernah terlibat dengan kes salahlaku di sekolah seperti yang dinyatakan oleh Guru C. Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama kecuali murid lelaki tidak terlibat dengan kes mencuri. Punca salahlaku boleh dirumuskan seperti berikut. ponteng sekolah. mengancam murid alin. berkelakuan kasar terhadap murid lain. tiada masalah disiplin murid yang serius pernah berlaku. Pada keseluruhannya. ponteng ‘private study’ dan keluar dari kawasan sekolah tanpa sebab. Jumlah murid lelaki & perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama seperti yang dinyatakan oleh Guru B.” (Guru D) “Salahlaku murid perempuan keluar dari kawasan sekolah adalah lebih rumit berbanding dengan kesalahan murid lelaki keluar dari kawasan sekolah.” (Guru C) Punca Salahlaku Kajian yang dijalankan di sekolah yang dikaji telah berjaya mengenalpasti empat kategori punca salahlaku. ponteng ‘private study’ dan lain-lain (keluar dari kawasan sekolah tanpa izin). .” (Guru B) “Pada tahun 2005.” (Guru A) . Ini ditunjukkan dalam transkrip temubual separa struktur seperti contoh-contoh di bawah “Masalah disiplin pelajar sekolah ini adalah merangkumi kesalahan seperti mencuri.Bentuk/Jenis masalah disiplin murid Masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji merangkumi kesalahan seperti mencuri. berkuku panjang. ponteng sekolah. 25 orang murid telah terlibat dengan 28 kes salahlaku di sekolah yang dikaji. berkelakuan kasar terhadap murid. mengancam murid lain. Lelaki tidak terlibat dengan kes mencuri. Ini dapat diperkukuhkan dalam contohcontoh transkrip temubual separa struktur dengan guru-guru seperti berikut “Jumlah murid lelaki dan perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama.

“Saya disuruh mengacau ( rakan sebaya ) oleh ( rakan sebaya ). bersamaan 36% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga. faktor keluarga dan faktor sekolah. Saya takut. Cara mengatasi masalah disiplin . Kalau saya tidak menurut.” (Murid V) Pada keseluruhannya. Saya ambillah duit daripada beg ( nama mangsa). Ini dapat ditunujukkan dalam transkrip temubual dengan murid V seperti berikut.” (Murid S) d) Faktor sekolah 2 daripada 25 orang murid.” (Murid U) b) Faktor keluarga 2 daripada 25 orang murid. dia marah. “Saya rasa bosan. bersamaan 8% telah melakukan salahlaku kerana faktor sekolah. bersamaan 48% telah dikenalpasti melakukan salahlaku kerana kehendak diri sendiri. “Saya ponteng sekolah kerana emak suruh saya menjaga adik. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid T. Gambaran yang lebih jelas bagi dapatan ini ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Murid R dan Murid U. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid S. tiada hiburan di sekolah. Guru memberi terlalu banyak kerja rumah setiap hari. Lebih baik saya ponteng sekolah. murid-murid yang ditemubual telah didorong melakukan perbuatan salahlaku atas alasan seperti masalah kewangan. bersamaan 8% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga. diikuti dengan faktor persekitaran. faktor diri murid paling kerap menyebabkan murid melakukan perbuatan salahlaku. Saya tidak ada duit. ( Muird R) “ Saya tidak yakin saya boleh lulus. Pada keseluruhannya.a) Faktor diri murid 12 daripada 25 orang murid.” (Murid T) c) Faktor persekitaran 9 daripada 25 orang murid. Abah dan emak menorah getah. “Saya ingin membeli ( jenis makanan ) seperti ( rakan sebaya).

Ini juga ditunjukan dengan transkrip hasil temuduga seperti berikut: “Saya suka dengan (Guru). Pihak sekolah boleh menubuhkan Jawatankuasa Disiplin di kalangan guru-guru yang bertanggungjawab mengesan menangani dan menyelesaikan masalah/salahlaku murid. bermakna dan bernas kepada saya supaya tidak mencuri lagi. Saya amat menghormatinya.” (Guru E) “ Kami mendapati pendekatan bimbingan & kaunseling atau nasihat adalah lebih sesuai dan berkesan bagi murid-murid sekolah ini.Pihak sekolah haruslah mempunyai sikap positif terhadap disiplin murid. pihak pengurusan sekolah mengambil keputusan menangani masalah disiplin murid dengan pendakatan ‘tegas’. amaran dan merotan walaupun pada tapak tangan sahaja. guru seharusnya mencari pendekatan yang sesuai supaya mencapai matlamat akhir iaitu membentuk disiplin yang baik dalam muridmurid itu sendiri.” (Guru B) Dalam usaha melaksanakan tugas hariannya. Untuk mencapai matlamat akhir ini. berbudi bahasa. bertimbang rasa dan bersimpati serta bijak dalam menghadapi masalah. “Denda dan tindakan yang dikenakan haruslah setimpa dengan jenis dan beratnya sesuatu salahlaku murid. guru sendiri seharusnya mempunyai disiplin yang baik dan menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid-murid dengan sentiasa bertatatertib. (Guru A) “Semua guru dan staf sokonan hendaklah sentiasa bekerjasama untuk memastikan disiplin murid di sekolah sentiasa terkawal. budaya dan iklim sekolah ini. memberi peringatan dan khidmat bimbingan. Disiplin diri sepatutnya datang dari kerelaan dan kesukaan hatinya sendiri dan bukan disebabkan oleh paksaan atau perasaan takut. bersopan santun. Dari itu. Guru B dan Guru E seperti berikut. Dia telah memberi nasihat yang baik. murid-murid bertambah ganas. Keberkesanan Tindakan Pada tahun-tahun lepas. Ini dapat dibuktikan dengan bilangan kes salahlaku bagi bulan Januari hingga Jun 2006 yang kurang berbanding dengan Tahun 2005. malah ada ibubapa yang masuk campur dalam soal salahlaku murid di sekolah. Denda yang dikenakan haruslah setimpa dengan kesalahan murid.” (Murid W) . pendekatan memberi nasihat atau bimbingan kaunseling boleh dianggap lebih sesuai dengan masyarakat. Semua staf hendaklah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan-tindakan disiplin ke atas murid. Langkah-langkah yang telah diambil oleh sekolah yang dikaji boleh ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Guru A. Setelah lebih kurang 6 bulan dalam pemerhatian dan pelaksanaan.

Guru haruslah kreatif.” Kesimpulan Kajian ini mengkaji tentang masalah disiplin di salah sebuah sekolah rendah luar Bandar di daerah Sarikei. cadangan berikut dikemukakan yang mungkin boleh dijadikan dasar rujukan dan tindakan susulan yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menangani masalah disiplin murid di sekolah. Cadangan Daripada dapatan kajian ini. Hasil kajian ini juga menunjukkan masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. semua staf pihak sekolah haruslah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan-tindakan disiplin ke atas murid agar hasrat zero-defect masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan tercapai. Oleh kerana itu. saya akan belajar bersungguh-sungguh. Terima kasih.” (Muird X) “Terima kasih. iaitu seramai 25 orang daripada enrolmen 107 orang murid. Dia mahu saya belajar bersungguh-sungguh. guru-guru mahupun pihak pengurus sekolah yang terlibat perlulah mengenalpasti/ memliti jenis maslah disiplin murid. Faktor sekolah yang menyebabkan (Muird Z) . Melalui kajian ini. Ini dijangka akan membantu menyelesaikan/mengurangkan masalah disiplin murid dan seterusnya meningkatkan prestasi akademik murid. Untuk mencapai objektif kajian. bersamaan 23. Semua guru hendaklah memainkan peranan penting dalam usaha memastikan disiplin murid di sekolah terkawal bagi mewujudkan persekitaran dan suasana yang menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan ke arah memenuhi matlamat Dasar pendidikan Negara kita. punca berlakunya masalah ini dan seterusnya mengenalpasti strategi/tindakan yang sesuai untuk mengurangkan/mengatasi masalah tersebut.36% pernah terlibat dengan kes salahlaku sepanjang ahun 2005. guru-guru di sekolah yang dikaji menjadi lebih arif dan prihatin terhadap kebajikan dan disiplin murid-murid yang diajar. tentu saya tidak bersekolah lagi.” (Murid Y) “Maafkan saya Cikgu. kalau Cikgu tidak menasihati ibubapa saya. Dia tidak lagi suruh saya menolongnya di kebun waktunsekolah. inovatif dan bijak membuat keputusan dan seterusnya mengikis faktor sekolah yang menyebabkan masalah disiplin murid. Cikgu. penyelidik.“Bapa saya sudah sedar. Cikgu.

AJK disiplin mengesyorkan supaya status sosio ekonomi murid-murid perlu dipertimbangkan untuk permohonan bantuan kewangan KWAPM. Seterusnya. RMT. konsisten.masalah salahlaku akan dikikis. Ini juga boleh menggalakkan sikap jujur dan rasa bertanggungjawab di kalangan murid. Ibu bapa melalui PIBG juga adalah bertanggungjawab dan berperanan dalam usaha mengawal disiplin anak-anak sama ada di rumah maupun di sekolah dengan sekurangkurangnya memberi sokongan penuh dalam sebarang tindakan wajar pihak sekolah dalam membanteras dan membendung masalah-masalah disiplin. Sekolah mempunyai iklim yang sesuai untuk AJK disiplin sekolah haruslah aktif dan komited. Murid-murid digalakkan untuk melapor kepada pihak berkuasa sekolah sekiranya mereka melakukan sebarang kerosakan ke atas harta benda sekolah (mungkin secara tidak sengaja) dengan jaminan bahawa tindakan/hukuman yang dikenakan boleh diringankan. biasiswa dan lain-lain bantuan. mengadakan perjumpaan dari semasa ke semasa. mengambil tindakan segera dan wajar ke atas mana-mana murid yang telah didapati melakukan salahlaku disiplin. AJK bimbingan pula haruslah berperanan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah kewangan ini melalui kaunseling serta melapor kepada Guru Besar hasil dapatan-dapatan mereka mengenai murid tersebut bagi membantu Guru Besar dalam mengambil tindakan seterusnya. . ini akan mengikiskan faktor keluarga yang menyebabkan masalah disiplin murid di sekolah. menghasilkan murid cemerlang. Kursus keibubapaan di peringkat sekolah boleh diadakan untuk para ibubapa agar mereka lebih prihatin terhadap perkembangan anak-anak mereka di sekolah.

Pelanduk Publications Ee. Channel Island: The Guernsey Press Co. Bentong Alan. Guernsey Alan. T. T. (1993) Pengurusan dan Pemuliharaan Bangunan Sekolah: Bicara Pendidik ’93. Shah Alam. (1995). Kementerian Pelajaran Malaysia: 1981 Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah. Guildford and King’s Lynn . Great Britain: Biddles Ltd. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distibutors Sdn. H. Guernsey Ang. Bhd. M (1995).2002 Berkaitan Pengurusan Disiplin Murid Sekolah Roy. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Channel Island: The Guernsey Press Co Ltd.Rujukan Abdullah Sani Yahaya (2005) Mengurus Disiplin Pelajar. Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak Chiam. Ltd. Kementerian Pendidikan Malaysia : Dewan Bahasa & Pustaka 1988 Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia 1968 . Murid Dan Proses pembelajaran Asas Pendidikan 2. (1995). Bhd. London. The Bullying Problem. How To Deal With Difficult Children. (1993). A. Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 1994 Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru. L (1996). Helping The Aggressive Child. T. Understanding Children. K. How to Deal With Difficult Children. S. A Whole – School Behaviour Policy : A Practical Guild. Panduan Am Disiplin Sekolah-Sekolah.

Lampiran 1 Contoh A. Instrumen Temubual Dengan Guru Besar/Warden/Guru Disiplin Sekolah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Soalan Berapa lamakah Cikgu _____ sudah bertugas di sekolah ini? Berapakah jumlah murid sekolah ini? Adakah semua pelajar tinggal di asrama? Adakah murid sekolah ini pernah melakukan kesalahan disiplin? Pelajar dalam darjah berapakah melakukan kesalahan disiplin? Apakah masalah utama disiplin pelajar di sekolah tuan? Berapakah kekerapan berlakunya masalah disiplin murid? Adakah kekerapan salahlaku di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza? Adakah bentuk salahlaku di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza? Adakah sekolah mempunyai rekod rasmi untuk setiap salahlaku pelajar di sekolah ini? Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid? Bagaimanakah pihak sekolah menangani masalah ini? Sejauh manakah keberkesanan langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah ini? Adakah pihak atasan dimaklumkan tentang masalah Respon Catatan .

disiplin di sekolah tuan? 15 Apakah tindakan susulan pihak atasan untuk membantu pihak sekolah dalam perkara ini? Contoh Lampiran 2 B. A1 2 3 4 B1 2 3 4 C1 2 3 4 D1 2 3 4 Soalan Adakah anda menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas? Mengapa? Bagaimanakah keputusan ujian bulanan anda bagi bulan lepas? Adakah murid yakin kepada diri sendiri? Siapakah yang mendorong anda melakukan perbuatan salahlaku? Adakah murid suka kepada ibu bapa? Adakah ibu bapa sayangkan murid? Adakah ibu bapa pentingkan pelajaran murid di sekolah? Adakah murid selalu dibawa oleh ibu bapa untuk menolong mereka bekerja? Berapa jauhkah rumah anda dari sekolah ini? Adakah anda suka kepada kawan-kawan di sekolah? Adakah anda mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya? Adakah anda mudah menyesuaikan diri dengan kawan-kawan? Adakah peraturan sekolah sesuai dan praktikal? Adakah kerja-kerja rumah yang disuruh oleh guru cukup dan mudah diselesaikan? Adakah guru mengambil berat terhadap masalah pelajar? Apakah hukuman yang dikenakan kepada pelajar Respon Catatan . Instrumen Temubual Dengan Murid Yang Ada Rekod Masalah Disiplin Bil.

yang melanggar peraturan sekolah yang anda tahu? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful