ASPEK KEMASYARAKATAN faedah- faedah menyambut hari kemerdekaan.

(pelangi PMR Km2-6) Hari kemerdekaan negara merupakan 是 hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati 是是是 oleh rakyat. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan 是是 atau perbarisan, memasang bendera pada bangunan dan kenderaan dan sebagainya. Oleh itu, sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi 是 muda yang menjadi tonggak 是是 negara pada masa hadapan akan mengerti 是是 dan menghayati kebaikannya. Sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini dapat memupuk 是是 semangat patriotik atau cinta akan negara. Hal ini demikian kerana, seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna 是是是 melalui 是是 penyertaan 是是 atau menyaksikan 是是 majlis sambutan tersebut secara langsung 是是. Bak kata orang “tak kenal maka tak cinta.” Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, perpaduan kaum 是是 dapat juga dipupuk 是是是. Pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu semasa sambutan diadakan. kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Hal ini bersesuaian 是是 dengan konsep 是是 1 Malaysia yang diuar-uarkan 是是 oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek 是是 perpaduan kaum. 1.Berikan maksud rangkai kata menghayati kebaikannya. 2. Bagaimanakah sambutan hari kemerdekaan dapat memupuk semangat cinta akan negara? [4 markah]

3.Pada pendapat anda. apakah aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid?

1

www.cikguphong.blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013

penglibatan pelbagai kaum dalam kumpulan perbincangan 2 www.Bahagian A(i) . Bahagian A (ii) .blogspot. Memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. Dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. Sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri.Ringkasan Isi-isi: Dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara.penglibatan pelbagai kaum dalam satu pasukan permainan aktiviti persatuan beruniform . Dapat memupuk perpaduan kaum. Memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara Dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan Aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid aktiviti sukan .Pemahaman Maksud menghayati kebaikannya ialah merasai/ mengalami faedahnya Sambutan hari kemerdekaan dapat memupuk semangat ■ cinta akan negara melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan melalui menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung Bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan.Tidak mengasingkan persatuan beruniform mengikut kaum aktiviti gotong-royong . Bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan.cikguphong.penglibatan pelbagai kaum dalam persatuan .penglibatan pelbagai kaum dalam satu kumpulan aktiviti dalam kelas .

cikguphong. Rakyat yang saling menghormati 是是 dan mempercayai 是是 akan menjadikan kehidupan mereka lebih harmoni. Di samping itu. Jiran juga dapat menjenguk 是 是 kediaman semasa 是 kita pergi bercuti atau pulang ke kampung. masalah bahasa menjadi penghalang proses hubungan komunikasi 是是 yang baik antara jiran. Hal ini secara tidak langsung 是是 telah melunturkan semangat kejiranan. Tambahan pula. Selain itu. Tuntutan 是是 hidup yang begitu mementingkan budaya 是是 materialistik 是是是是 menyebabkan masyarakat hari ini begitu sibuk dan tidak mempunyai masa untuk bersosial 是是. 1 Maksud bertentangan mata ialah _________________________________________________ 2 Semangat kejiranan sangat penting dalam masyarakat kerana jiran 3 Antara langkah untuk memupuk semangat kejiranan adalah melalui 3 www. kita seharusnya berganding bahu 合作 dan berbaik-baik sesama 是是 jiran tetangga. Oleh yang demikian. kediaman 是是 yang dibina menjadi penghalang 是是 untuk mereka bertegur sapa 是是. Hal ini demikian kerana jiran merupakan 是 orang yang paling hampir untuk menghulurkan 是是 bantuan 是是 jika kita menghadapi sesuatu kecemasan 是是. Maka. (C1-2) Pada alaf 是是 teknologi 是是 yang serba 是是 moden ini. bak kata pepatah” jiran sepakat membawa berkat” . Umumnya 是是.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Perbezaan status 是是 dan corak 方式 kehidupan seseorang juga akan mempengaruhi 是是 semangat kejiranan. Justeru. Semangat kejiranan tidak dititikberatkan 被注重 disebabkan wujudnya 是是 perbezaan 是是 kaum 是是 yang tinggal di sesuatu tempat. perbezaan bahasa menghalang 阻止 pembinaan hubungan mesra antara jiran yang berlainan agama dan bangsa. Hal ini telah mewujudkan 是是 jurang 对对 kehidupan dalam masyarakat.blogspot. ada yang sanggup memasang 是是 tembok 是 yang tinggi hingga jiran tidak boleh bertentangan 面对 mata. khususnya 是是 dalam kalangan masyarakat di kawasan bandar. amalan gotong-royong mahupun 是是 ziarah-menziarahi 是是是 是 kurang diberi perhatian dalam kalangan masyarakat. kita perlulah memupuk 是是 kembali semangat kerajinan supaya tidak luntur kerana semangat kejiranan sangat penting bagi mewujudkan keamanan 是是 dan keharmonian 和对 dalam masyarakat. semangat kejiranan dapat meningkatkan 是是 perpaduan 是是 kaum serta menjamin 是是 keselamatan 是是 negara. ibarat 是是 enau dalam belukar 是是 melepaskan pucuk masing-masing telah memburukkan keadaan 是是 lagi.faktor-faktor 是是 yang menyebabkan 是是 semangat kejiranan luntur 是是 . faktor 是是 masa menjadi penghalang kepada mereka untuk bermesra 是是 dengan jiran tetangga 是是. Amalan 是是 dan cara hidup yang berbeza 是是 telah mempengaruhi 是是 amalan kejiranan dan seterusnya menyebabkan 是是 semangat kejiranan luntur. Terdapat sesetengah daripada mereka yang mempunyai syak wasangka 是是 terhadap 是是 jiran tetangga dan bersikap 是是是 ingin bersaing 是是 dengan jiran menyebabkan semangat kejiranan terbantut 是是是. Demi menjaga keselamatan rumah. penduduk kota keluar bekerja pada awal pagi dan pulang hingga lewat petang. Sesetengah golongan hanya mahu bergaul 是是 dengan golongan yang setaraf 同等地位 dengan mereka sahaja. Sikap 是是 masyarakat kota 是是 yang mementingkan diri sendiri. Masyarakat yang berbilang 是是 kaum mempunyai adat 是是 dan budaya 是是 yang tersendiri 是是. Oleh itu.

Oleh itu. masyarakat juga hendaklah saling bertegur sapa dan bertanya khabar antara satu dengan yang lain. kehidupan rakyat lebih harmoni. Selain itu. Di samping itu. Selain itu. 3 Antara langkah untuk memupuk semangat kejiranan adalah melalui amalan kunjung-mengunjungi semasa rumah terbuka.cikguphong. semangat kejiranan juga dapat dipupuk melalui aktiviti gotong-royong. sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri serta sibuk dengan kerja menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk bersosial.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Di samping itu. hari keluarga. Masalah bahasa turut menjadi penghalang proses komunikasi yang baik antara jiran.blogspot.[80 patah perkataan] 1 Maksud bertentangan mata ialah bersemuka/ berjumpa/ bersua muka/ berhadapan. semangat kejiranan dapat meningkatkan perpaduan kaum serta menjamin keselamatan negara. terdapat jiran yang sentiasa syak wasangka serta mempunyai sikap ingin bersaing antara jiran menyebabkan semangat kejiranan terbantut. Selain itu. 2 Semangat kejiranan sangat penting dalam masyarakat kerana jiran akan menghulurkan bantuan jika kita menghadapi sesuatu kecemasan dan dapat menjenguk kediaman semasa kita pergi bercuti atau pulang ke kampung.faktor-faktor yang menyebabkan semangat kejiranan luntur termasuklah wujudnya perbezaan kaum yang tinggal di sesuatu kawasan dan mengamalkan cara hidup yang berbeza. serta kempen dan ceramah oleh pihak berkenaan. 4 www.

Dalam memupuk semangat patriotisme para peserta telah didedahkan dengan modul kenegaraan. Justeru. agama. Meskipun masih terdengar suara-suara yang meragui keberkesanan PLKN. Hal ini demikian kerana melalui PLKN. nilai-nilai murni seperti saling bekerjasama. Modul tersebut ialah modul fizikal kenegaraan pembinaan perwatakan dan khidmat komuniti. serta cabaran dari dalam dan luar negera. isu perkauman perlu diberikan penerangan yang jelas dengan mengaitkannya dengan kontrak sosial agar remaja daripada pelbagai kaum dapat memaha. 3 peratus pula mampu membina jati diri dan daya kepimpinan remaja. kulit. Modul kenegaraan amat penting memandangkan banyak remaja kini yang tidak mengetahui hal kenegaraan selain sejarah kemerdekaan tanah air. (C1-2) Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang mula dilaksanakan 是是是 pada 16 Februari 2004 telah melatih puluhan ribu remaja Malaysia dalam usaha membentuk remaja yang berkualiti.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .minya Hanya PLKN mampu mengubah sikap mereka agar menjadi generasi yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. namun kajian yang dijalankan telah membuktikan bahawa tanggapan tersebut tidak berasas. Pemupukan semangat patriotisme dalam PLKN menjadikan golongan remaja lebih mentaati Tuhan dan sentiasa menghayati ajaran agama di samping dapat menghayati Rukun Negara melalui penekanan terhadap aspek keluhuran perlembagaan serta kesetiaan kepada raja dan negara.blogspot. Hasil kajian yang dibuat oleh Jabatan Latthan Khidmat Negara (JLKN) mendapati bahawa 82 peratus remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan 88. Walau apapun tanggapan masyarakat PLKN sedikit sebanyak dapat membentuk budaya baharu dalam kalangan generasi muda yang berlainan bangsa. Sehubungan dengan itu. Hal tersebut jelas membuktikan bahawa PLKN mampu membentuk remaja yang memiliki semangat patriotisme yang tinggi sekali gus melahirkan generasi muda yang cinta akan negara. dan negeri selain dapat melupakan status diri masing masing.cikguphong. 2. warna. Modul khidmat komuniti pula membuktikan bahawa mereka mampu bekerja secara sukarela.(Dipetik dan diubah suai daripada ‘PLKN Memupuk Semangat Patriotisme’. Mengapakah semangat patriotisme ini perlu ditanam dalam jiwa generasi muda? 5 www. mereka tidak dikongkong oleh tekanan seperti peperiksaan. Berikan maksud meragui keberkesanan dalam petikan. Semangat patriotisme yang tinggi mampu ditanam dalam jiwa remaja dengan mengikuti PLKN secara bersungguh-sungguh untuk melahirkan generasi yang benar-benar sayang akan negara. Empat modul utama menjadi tunjang kekuatan PLKN. saling menghormati dan sikap toleransi antara kaum dapat dipupuk. Justeru.Pendedahan ini membolehkan mereka mengetahui hal kenegaraan yang merangkumi kerajaan rakyat kedaulatan. generasi muda perlu membuktikan bahawa PLKN benarbenar telah membentuk diri mereka dengan semangat patriotisme melalui segala tindak-tanduk dalam kehidupan seharian. Ogos 2008) 1.tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).Dewan Siswa.

mengapakah keadan ini berlaku? 6 www.Pada pendapat anda.cikguphong.3.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Terdapat segelintir remaja yang enggan mengikuti PLKN.blogspot.

Pameran seumpama itu akan mendedahkan masyarakat. Usaha ini adalah untuk melahirkan lebih ramai penggemar kraf tangan. minat mendalam terhadap seni kraf tangan dapat disemai. Bermula dari situ. mereka akan menambah ilmu dan kemahiran untuk dipraktikkan. Selain kemahiran. pameran itu dapat menarik minat masyarakat kepada seni kraf tangan. Pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan perlu mengambil tindakan dengan menyediakan kursus-kursus berkaitan dengan seni kraf tangan kepada remaja. Promosi yang dilakukan harus melibatkan seluruh masyarakat. Usaha ini diikuti dengan mengadakan pameran secara besar-besaran tentang kraf tangan. sudah tiba masanya kita meletakkan hasil seni kraf tangan ini di tempat yang tinggi. mahupun luar bandar. Malah. Pendedahan haruslah dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman bagi menjana kreativiti para pelajar untuk menghasilkan seni kraf tangan yang mempunyai nilai estetika. Kita juga boleh menganjurkan pertandingan berkaitan kraf tangan. Pertandingan seperti ini dapat memberikan motivasi kepada penggemar kraf tangan untuk membuat ciptaan yang kreatif serta menarik orang ramai untuk melihat hasil kerja mereka.tulis sebuah ringkasan tentang usaha-usaha memartabatkan seni kraf tangan negara. khususnya generasi muda tentang krat tangan. Sebagai contoh. Media massa pula perlu mengadakan promosi yang lebih hebat untuk memperkenalkan kraf tangan kepada umum.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . 1 Apakah maksud rangkai kata menjana kreativiti? 2 Mengapakah media massa dianggap penting untuk mendekatkan masyarakat dengan kraf tangan?[4 markah] 3 Pada pendapat anda. (C1-1) Industri kraf tangan mempunyai potensi untuk dimajukan. Para pelajar harus diterapkan dengan seni kraf tangan bermula di peringkat sekolah lagi. Pihak media massa seharusnya melakukan promosi dengan sebaik mungkin kerana media massa dapat mempengaruhi masyarakat. hotel-hotel dan pejabat kerajaan yang sering dikunjungi oleh orang ramai wajar menggunakan hasil kraf tangan sebagai hiasan dalaman di biik penginapan atau bilik persidangan. kursus seumpama itu dapat mengasah bakat mereka yang berminat dalam bidang ini. Kegiatan promosi dapat memberikan kesedaran dan menarik minat masyarakat tentang kepentingan industri kraf tangan. mengapakah negara kita wajar memartabatkan seni kraf tangan tempatan? 7 www. tidak kira sama ada penduduk bandar. Usaha ini secara tidak Iangsung meletakkan martabat seni kraf tangan negara di tempat yang sewajarnya. Sekurang-kurangnya. Usaha yang wajar dakukan adalah dengan menyediakan pusat jualan kraf tangan yang eksklusif.cikguphong.blogspot. Kedai jualan ini dapat menarik semua golongan masyarakat pelbagai peringkat untuk membuat pilihan dan memiliki hasil kraf tangan tersebut. Melalui kursus.

Berdasarkan petikan. Pada pendapat anda. Namun hal mi tidak bermakna pihak-pihak yang mengendalikan IPTS boleh tangkap muat sahaja pelajar-pelajar yang memasuki institusi mereka. mengapakah pihak kerajaan mesti memantau perkembangan IPTS di negara ini? (4 markah) 8 www. Oleh itu. kitajuga perlu mengambil kira persoalan moral dan akhlak para pelajar di pusat pengajian tinggi swasta. kewujudan IPTS yang bagai cendawan tumbuh selepas hujan itu telah menerbitkan kebimbangan kepada beberapa pihak bahawa akan wujud persaingan yang tidak sihat yang boleh menjejaskan kualiti pendidikan negara. Berikan maksud rangakai kata dihantui kerisauan. faktor keuntungan tidak dapat dipinggirkan. Perkara yang didapati berlaku ialah terdapat IPTS yang menerima pelajar-pelajar mengikuti pengajian di institusi mereka walaupun pelajar-pelajar tersebut tidak mempunyai kelayakan akademik yang minimum. tidak hairanlah kalau kos pefigaian di IPTS lebih tinggi jika dibandingkan dengan kos pengajian di IPTS.tulis sebuah ringkasan tentang kesan penubuhan institusi pendidikan tinggi swasta di negara ini. (4 markah) 3. Suatu waktu. Kebanyakan IPTS bersikap lepas tangan dalam menjalankan tanggungjawab membentuk sahsiah pelajar.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Hal mi demikian kerana jumlah institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tidak dapat menampung kehadiran pelajr yang semakin meningkat dan tahun ke tahun. Dalam membincangkan soal kualiti.cikguphong. Sememangnya tidak dinafikan bahawa bagi membolehkan IPTS terus mengekalkan kewujudannya. berikan c{ua masa1ahyang timbul kesan kewujudan IPTS di negara mi. Walau bagaimanapun. (2 markah) 2. Jika situasi mi dibiarkan berlaku. Halangan mi menyebabkan tidak ramai kaum bumiputera dapat mengikuti pelbagai kursus yang mempunyai nilai komersil dan memenuhi kehendak pasaran pekerjaan.blogspot. kita bimbang TPTS hanya akan melahirkan bilangan graduan yang ramai tetapi tidak berjaya memenuhi spesifikasi pencapaian akademik yang ditetapkan. (sis1-1) Penubuhan Institusi Tinggi Swasta (IPTS) bertujuan membolehkan lebih banyak rakyat Malaysia meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. kita dihantui kerisauan apabila banyak IPTS membawa masuk tenaga pengajar luar yang mengutamakan bahasa Inggeris selain membawa masuk bersama-sama mereka kebudayaan kuning yang turut mempengaruhi para pelajar kita sehingga masuk bersama-sama mereka kebudayaan kuning yang turut mempengaruhi para pelajar kita sehingga masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar IPTS amat membimbangkan Kita khuatir perkembangan mi akan memusnahkan aspirasi pendidikan negara bagi melahirkan individu yang bukan sahaja pintar malahan memiliki akhlak terpuji (20 markah) 1. Kita sedia makium bahawa syarikat swasta dan korporat yang mengendalikan IPTS meletakkan nilai keuntungan sebagai matlamat utama.

tetapi kes jenayah terus juga meningkat. Setakat mi. Kestabilan sesebuah negara tidak hanya terletak kepada kekuatan ekonomi sahaja tetapi turut dilihat menerusi tahap keselamatan dan keamanan. Untuk mengurangkan risiko jenayah. Penggunaan teknologi memainkan peranan yang besar seperti memasang kamera CCTV di tempat yang berpotensi berlaku kegiatan jenayah.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . dan lain-lain lagi cara bagi memberi sedikit kelegaan kepada penduduk mereka.899 anggota Rela supaya menjayakan semangat sukarela membanteras jenayah. Sebahagian penjenayah jalanan dilakukan warga asing. Kerajaan diharapkan terus menambah bilangan polis khusus untuk membanteras jenayah. Hal mi disebabkan mangsa jenayah sendiri tidak yakin dengan keberkesanan pihak berkuasa membanteras jenayah atau menahan mereka yang terbabit dalam pelbagai bentuk perlakuan jenayah. Permasalahan jenayah merupakan dun dalam dagmng yang akan mengganggu aspek keselamatan dan ketenteraman awam sekiranya tidak dapat ditangani dengan berkesan. 1)ii maksud rangkai kata memberi sedikit kelegaan. dan kita terdedah kepada jenayah apabila berada di luar Bagaimana menyelesaikannya? Pastinya bukan mudah. Peningkatan kadar jenayah memberi gambaran buruk terhadap imej sesebuah negara. rondaan. mengapakah kadarjenayah banyak berlaku di bandar-bandar besar? [2 markahj [4 markah] [4 markah] 9 www. persatuan penduduk untuk memainkan peranan di dalam menyokong masyarakat membendung jenayah. Orang yang melakukan perbuatan jenayah mi dinamakan penjenayah. sudah banyak diperkatakan mengenai usaha membendung jenayah. masib belum sempurna. langkah konvensional lain perlu diberi perhatian. Bagaimana dengan rakyat Malaysia yang tiada pilihan mi? Meskipun dengan kawalan tinggi tersebut. Usaha membanteras jenayah jalanan bukan sesuatu yang mudah seperti ditonton melalui wayang atau drama. xndapat anda.blogspot. usaha menangani kebanjiran mereka yang masuk secara haram ke negara mi perlu turut ditangani.cikguphong. tempat ibadah. Oleh itu. Malah boleh menjejaskan kemasukan pelabur atau pelancong asing. czkn akibat penambahan kes jenayah yang berlaku di negara kita. antaranya memperkukuhkan institusi sosial dan organisasi masyarakat misalnya keluarga.tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah membendung jenayah(sis1-1) Jenayah merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajàan sesuatu tempat. Keadaan mi menjadi punca pertambahan bilangan kes. Selain itu. terutama bagi mereka yang tidak mempunyai kerja akibat ditipu oleh pihak-pihak tertentu. banyak perumahan elit mengadakan perkhidmatan keselamatan mereka sendiri sama ada jaga di jalan masuk. Situasi jenayah di negara kita semakin menjadi-jadi. termasuk menilai semula fungsi 570. sebaliknya memerlukan pendekatan komprehensif dan komitmen semua pihak. mengatasimasalah ekonomi khususnya pengangguran dan kemiskinan yang rnenyumbang kepada timbulnya jenayrah:Seterusnya meningkatkan hukuman tegas untukjenayah serius dan bagi golongan pencegah jenayah yang terbabit dengan kongsi-kongsi gelap. Selain itu. tetapi memerlukan pendekatan menyeluruh.

mereka hanya menggunakan bahasa Melayu semasa berada di sekolah dan menguasainya sekadar untuk lulus peperiksaan.blogspot. Oleh itu. Salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya masalah mi adalah kekurangan pengetahuan dan pelajaran tentang bahasa ibunda.tulis sebuah ringkasan tentang kemerosotan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Pengaruh bahasa Inggeris yang sudah sebati dalam masyarakat elit menyebabkan berlakunya penyalahgunaan bahasa Melayu. Masyarakat pula tidak berusaha untuk mendalami penguasaan dalam berbahasa menyebabkan mutu penguasaan bahasa Melayu semakin merosot. (LAL-C-2) Mutu penguasaan bahasa Melayu semakin merosot. Bagi kaum-kaum lain seperti Cina dan India. siapa lagi yang boleh kita harapkan. Tidak dapat dinafikan bahawa penduduk luar bandar hanya menerima pendidikan di peringkat menengah rendah sahaja dan hanya sebahagian sahaja yang menamatkan persekolahan sehingga tingkatan lima. Dalam masa yang sama. Pelita Bahasa. cukup sekadar tahu bertutur dan orang lain memahami apa yang diperkatakan. tetapi kembali sepi apabila tiada sesiapa yang menegur isu tersebut. Mac 2005) 10 www. Walaupun pelbagai kempen dijalankan bagi memartabatkan bahasa Melayu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Kemahiran Berbicara Cenninan Peribadi”. Lantaran itu mereka tidak mengetahui selok-belok bahasa yang betul. Sikap orang ramai yang memandang rendah terhadap keupayaan bahasa Melayu tetapi mengagung-agungkan bahasa Inggeris memburukkan lagi keadaan. Bagi mereka. jika bukan kita sebagai rakyat Malaysia yang mendaulatkan bahasa ibunda sendiri. namun masih ada dalam kalangan rakyat negara mi belum merdeka jiwa dan minda mereka. Kadang-kadang hal ml menjadi isu di media massa. Mereka mengambil sikap endah tak endah terhadap bahasa rasmi sedangkan bahasa Melayu pentlng sebagai alat perpaduan nasional. Bagi mereka bahasa Melayu tidak ada nilai ekonominya. terutamanya dalam kalangan penduduk luar bandar yang lebih gemar menggunakan dialek masing-masing apabila berkomunikasi.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .cikguphong. tetapi masih kurang berkesan. para pemimpin kita terutamanya para menteri bertutur dalam bahasa pasar atau mencampuradukkan dengan bahasa Inggeris. Walaupun selepas negara menikmati kemerdekaan dan bahasa Melayu telah dijadikan bahasa rasmi negara. Hal mi menyebabkan berlakunya campur aduk antara tatabahasa bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lalu wujudlah bahasa rojak.

cikguphong.blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .11 www.

12 www.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .cikguphong.blogspot.

com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .13 www.blogspot.cikguphong.

cikguphong.14 www.blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .

blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .15 www.cikguphong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful