PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR

)

TAJUK 10

Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu

10.1

Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran dalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yang membincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR ( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagai KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart Sekolah Rendah).

10.2

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat: i ii iii Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.

121

2 (4) bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baru perlaksanaan tersebut antaranya: Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama persekolahan.5206/3/60 Jld. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP.1 Jld.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10. 122  .3 Kerangka Tajuk 10. Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran. Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-Quran KBSR dan KBSM dilakukan. Dalam jangka masa 6 bulan tersebut murid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran.3 (4) yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedah Iqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolah kebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.

4. 10. Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas.1 Objektif Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal persekolahan. Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di semua peringkat rendah dan menengah. Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan pemulihan dan pengayaan secara berterusan. dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di       123 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Aktiviti-aktiviti khusus. Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam peringkat sekolah. latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan penguasaan kemahiran tersebut. Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman.

Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu mengikut surat siaran yang diedarkan. 124 . Buku Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut Sukatan Pelajaran Jawi KBSR.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu) Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu) Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)    Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1. Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`. Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang berat di peringkat ini.     10. sekaligus membantu murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul.4. iii.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan pertama tahun satu. ii. Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah seperti berikut: i. Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya.

Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam tempoh tersebut.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10. kualiti pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang. pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang cicir.4. Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir. Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini. Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau individu.   sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. adalah lebih Tetapi berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu. Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan selepas tiga bulan pengajaran dijalankan. Penilaian ini hendaklah menggunakan borang penilaian yang dilampirkan.3 Langkah Pengajaran Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti. Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al125      . Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil.

4 Tindakan Susulan Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap kejayaan yang diharapkan. Laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Quran dengan baik. Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri. Malah kejayaan program ini banyak bergantung kepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi. 10. 126 Peranan Jurulatih . membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih serta beradab. Contoh borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Pelajaran Jawi dan perkembangan lain. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran amat diharapkan.    10.4. Pemantauan ini adalah bertujuan memberi bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek pelaksanaan. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan Islam dan Moral.5 Harapan Mudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkan hasil yang diharapkan.4.

Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapat membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didik anda. LATIHAN & TUGASAN 1. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . Pendidikan Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalahmasalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secara berkesan. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlu membuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatam Al Quran. 4. 3.. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi di sekolah anda. Bincangkan dalam kumpulan . 2. Tahniah. 127 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Utama (JU) hendaklah distrategikan bagi memaksima penyampaian maklumat kepada semua guru-guru penyaluran dan Islam. bagaimanakah peranan anda sebagai guru Pendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan program Kem Bestari Solat di tempat anda bertugas.

Saleh. Ahmad Mohd. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Kota Bharu. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Falsafah. Terbitan Pustakan Aman Press . J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan ModelModel Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004). Sdn. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Ahmad Mohd Salleh Kurikulum. (2011) Edisi Kedua. (1991) Kursus Qari dan Qariah . Ee Ah Meng. 128 . Cetakan ke 18. Ee Ah Meng. Pendidikan di Malaysia 1. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 ) ( 1997 ) Shah Alam. Shah Alam . Selangor: Fajar Bakti. Bhd. Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. ( Semester 1 ) ( 1996 ). Pendidikan Islam. Guru dan Sekolah. Selangor : Oxford Fajar sdn. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Pedagogi 1 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) RUJUKAN Abdullah Basmih. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran Bahagian Jabatan Perdana Menteri.Bhd. . Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Shah Alam . Saleh. Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh. Falsafah Pendidikan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Selangor : Fajar Bakti Sdn. Kelantan Ahmad Mohd. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Shah Alam. Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Buku Panduan Dasar. Bhd.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam.2002 Kementerian Pendidikan Malaysia.

my 129 .com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.bpi.4shared.ppdhl. Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. www.utm. Tahun 1.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Kementerian Pendidikan Malaysia.my/ePusatSumber/pdfail www.sabah. Bhd .html www.edu. Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ).fp. Penilaian..net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B. Bhd.Arab www. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.edu. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994). Mok Soon Sang .my www. Buku Teks Pendidikan Islam.6 Mok Soon Sang.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 130 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful