PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR

)

TAJUK 10

Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu

10.1

Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran dalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yang membincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR ( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagai KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart Sekolah Rendah).

10.2

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat: i ii iii Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.

121

Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP.5206/3/60 Jld. Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-Quran KBSR dan KBSM dilakukan.3 (4) yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedah Iqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah.3 Kerangka Tajuk 10. 122  .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4. 2 (4) bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baru perlaksanaan tersebut antaranya: Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama persekolahan. Dalam jangka masa 6 bulan tersebut murid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran. Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolah kebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.1 Jld.

4. Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam peringkat sekolah. latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan penguasaan kemahiran tersebut. Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas. Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan pemulihan dan pengayaan secara berterusan. dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di       123 . Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman. Aktiviti-aktiviti khusus. 10. Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di semua peringkat rendah dan menengah.1 Objektif Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal persekolahan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

Buku Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut Sukatan Pelajaran Jawi KBSR. ii. Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`. iii.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan pertama tahun satu. Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu) Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu) Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)    Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1. 124 . Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu mengikut surat siaran yang diedarkan.4.     10. sekaligus membantu murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul. Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah seperti berikut: i.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003. Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang berat di peringkat ini.

adalah lebih Tetapi berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu. Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini. Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan selepas tiga bulan pengajaran dijalankan. Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir.3 Langkah Pengajaran Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti. pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang cicir. Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau individu. Penilaian ini hendaklah menggunakan borang penilaian yang dilampirkan. Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam tempoh tersebut. Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al125      . kualiti pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10.4. Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil.   sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

   10. Pemantauan ini adalah bertujuan memberi bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek pelaksanaan. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan Islam dan Moral. Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pelajaran Jawi dan perkembangan lain. 10.4. Malah kejayaan program ini banyak bergantung kepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi.5 Harapan Mudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkan hasil yang diharapkan.4. Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran amat diharapkan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Quran dengan baik. 126 Peranan Jurulatih .4 Tindakan Susulan Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap kejayaan yang diharapkan. Contoh borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih serta beradab. Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran. Laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral.

Pendidikan Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalahmasalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secara berkesan. 4. 127 . 3. 2. Tahniah.. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlu membuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatam Al Quran. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi di sekolah anda.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Utama (JU) hendaklah distrategikan bagi memaksima penyampaian maklumat kepada semua guru-guru penyaluran dan Islam. LATIHAN & TUGASAN 1. bagaimanakah peranan anda sebagai guru Pendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan program Kem Bestari Solat di tempat anda bertugas. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapat membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didik anda. Bincangkan dalam kumpulan .

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kota Bharu. (1991) Kursus Qari dan Qariah . Pendidikan Islam. Ee Ah Meng. Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Buku Panduan Dasar. Ahmad Mohd Salleh Kurikulum. Falsafah. Bhd. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Kelantan Ahmad Mohd. Kementerian Pendidikan Malaysia.Bhd. Terbitan Pustakan Aman Press . Ee Ah Meng. Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam.2002 Kementerian Pendidikan Malaysia. . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pendidikan di Malaysia 1. Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam. Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Falsafah Pendidikan. Saleh. ( Semester 1 ) ( 1996 ). Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Ahmad Mohd. Pedagogi 1 .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Shah Alam . Guru dan Sekolah. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan ModelModel Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) RUJUKAN Abdullah Basmih. Bhd. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Shah Alam . Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Sdn. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Selangor: Fajar Bakti. 128 . Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 ) ( 1997 ) Shah Alam. Shah Alam. Selangor : Oxford Fajar sdn. (2011) Edisi Kedua. Bhd. Cetakan ke 18. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Saleh.

edu. Bhd. Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Mok Soon Sang .utm.Arab www.ppdhl. www. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994).my www. Bhd .edu.my/ePusatSumber/pdfail www.bpi.html www. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.6 Mok Soon Sang.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku Teks Pendidikan Islam.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.my 129 .fp. Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ).sabah. Tahun 1. Penilaian.4shared.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B..

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 130 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful