2.

2

PEMBENTUKAN KATA NAMA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Menurut Tatabahasa Dewan (2009) terdapat empat bentuk asas kata dalam bahasa Melayu iaitu:

Kata nama tunggal

Kata nama terbitan

Kata nama majmuk

Kata nama ganda

Rajah 1 : Bentuk kata dalam bahasa Melayu

2.2.1 Kata Nama Tunggal Perkataan yang paling dasar iaitu terdiri daripada satu morfem bebas dan tidak mengalami pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Contohnya: Kata nama Kata kerja Kata adjektif  pasar, jalan tidur, makan putih, hitam

Kata Nama Tunggal Jenis Akronim Pembentukan kata melalui akronim adalah dengan membuat singkatan atau percantuman bahagian-bahagian perkataan. Terdapat empat kaedah akronim iaitu:

 tabika = taman bimbingan kanak-kanak cerpen = cerita pendek purata = pukul rata jentolak = jentera tolak jenama = jenis nama Kata Nama Tunggal Sebagai Penjodoh Bilangan Merupakan segolongan kata nama tunggal yang menjadi pasangan pada kata bilangan untuk menjadi sejenis penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contohnya:     sekawan burung seutas rantai segugus anggur sebiji bola .Kaedah Kata nama akronim cantuman huruf awal perkataan. Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Contoh JAIS = Jabatan Agama Islam Selangor IPG = Institut Pendidikan Guru Kata nama akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan. Mara = Majlis Amanah Rakyat Proton = Perusahaan Otomobil Nasional Kata nama akronim cantuman suku kata awal perkataan.

t. pen-. peR-.2.r.n. pe-. Terdapat lima awalan (peN-.k dan s huruf pertama kata dasar . Nik Safiah Karim mendefinisikan imbuhan sebagai unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Empat jenis imbuhan : -awalan -akhiran -apitan -sisipan Lima jenis kata dasar: -akar -kata tunggal -kata terbitan -kata majmuk -rangkai kata Kata Nama Terbitan 2..1 Awalan Kata Nama Unsur imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan (2009) terdapat empat jenis imbuhan yang boleh digandingkan dengan lima jenis kata dasar.2.l dan w.2 Kata Nama Terbitan Kata nama terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses menggandingkan imbuhan kata nama pada kata-kata dasar. Perbezaan bentuk-bentuk awalan ini bergantung kepada dua faktor iaitu faktor fonologi dan faktor perkembangan dan perancangan bahasa.2. Awalan peN Terdiri daripada empat bentuk awalan iaitu pe.  Perubahan berdasarkan faktor fonologi : peNpeBerlaku apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m.2. Bagi huruf p. 1.ny. ke-.pem-. dan peng-. juru) yang membentuk kata nama dalam bahasa Melayu.

Contohnya : datang = pendatang curi = pencuri tafsir = pentafsir Perubahan berdasarkan faktor fonologi : peNpengBerlaku apabila bergabung dengan huruf g dan h. Berlaku juga pada kekecualian kata pinjaman bermula dengan huruf k. Contohnya: Huruf p kepada m : pukul = pemukul Huruf t kepada n : tahan = penahan Huruf k kepada ng : karang = pengarang Huruf s kepada ny : selam = penyelam  Perubahan berdasarkan faktor fonologi : peNpemBerlaku apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b.j.c. Contohnya: elak = pengelak olah = pengolah ukur = pengukur pengpengeApabila bergabung dengan kata dasar yang berekasuku kata.o. a.i. Contohnya : boikot = pemboikot fatwa = pemfatwa veto = pemveto Perubahan berdasarkan faktor fonologi : peNpenBerlaku apabila bertemu dengan huruf d.tersebut akan gugur dan diganti dengan bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya.f dan v dan gugus konsonan b dan p. Contohnya: cat = pengecat tin = pengetin pam = pengepam   .sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s.e.u.

Contohnya: juru + wang = juru wang (kata nama) juru + terbang = juruterbang (kata kerja) juru + mudi = jurumudi (akar kata) .dan pe-. Contohnya: ke + tua =ketua ke + kasih = kekasih ke + hendak = kehendak 5. Awalan juruBerfungsi sebagai pendukung makna ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud pekerjaan dalam kata dasar dan boleh bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata nama.2. Awalan peImbuhan yang digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan pada bunyi awal kata dasar tersebut. Contohnya: tani = petani guam = peguam warta = pewarta  Terdapat perkataan yang boleh menggunakan awalan peN. Keadaan ini wujud akibat perkembangan bahasa yang membawa perbezaan makna. Contohnya: per + asap = perasap per + buru = perburu per + tapa = pertapa 4. Awalan keHanya bergabung dengan beberapa perkataan dan tidak melibatkan sebarang perubahan huruf.+ sara = pesara (orang yang sudah bersara) peN.+ sara = penyara (orang yang memberi saraan) 3. Awalan peRBerlaku apabila bergabung dengan kata dasar kata nama dan kata dasar kata kerja tanpa melibatkan perubahan bunyi pada awal kata dasar. Contohnya: Pe. kata kerja dan akar kata.

Apitan peR-..-an Mempunyai satu bentuk sahaja apabila bergabung dengan semua kata dasar kecuali kata dasar bermula huruf r maka apabila digabungkan hanya perlu menggunakan satu huruf r sahaja.. w. Contohnya: sisir = persisiran dalam = pendalaman periksa = peperiksaan 3.c.-an pem-. t. Contohnya: satu = persatuan risik = perisikan aku = perakuan .-an Apabila bertemu huruf m. 1.n....-an agak terhad. Contohnya: bekal + -an = bekalan (kata nama) kayuh + -an = kayuhan (kata kerja) luar + -an = luaran (luaran) datar + -an =dataran (kata adjektif) 2.2.3 Apitan kata nama Terdapat empat apitan kata nama yang membentuk kata nama terbitan dalam bahasa Melayu.ng..-an Mempunyai satu bentuk sahaja dan jumlah kata terbitan yang menggunakan apitan pe-.-an Apabila bergabung dengan kata dasar yang berekasuku kata..2 Akhiran kata nama Hanya terdapat satu akhiran kata nama asli. Apitan peN-.2.l y..-an Apabila bertemu dengan huruf d..j.-an penge-. peN-. 2.2.-an pen-... Peng-.r. Apitan pe-...2.. k dan s peN-..f. p.y dan gugus konsonan yang bermula huruf p dan b.. Contohnya : peN-.-an pe-..-an Terdiri daripada empat bentuk yang sama juga seperti awalan peN-.. iaitu –an yang boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.2..sy dan z serta kata pinjaman bermula dengan huruf t dan s.-an Apabila bertemu dengan huruf b......

. Apitan ini juga boleh bergabung dengan frasa kerja dan frasa adjektif. Apitan ke-. Contohnya: daulat = kedaulatan (kata nama) jatuh = kejatuhan (kata kerja) lemah = kelemahan ( kata adjektif) .-an Apitan ini boleh bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful