Bil

Bentuk soalan

Objektif

Kemahiran

Kognitif

Bidang /aspek bahasa

Jam

1

2

3

4

5

6

Jumlah
item

1

Pemahaman
5
Petikan 1

(1-5)
10

Petikan 2

2

3

1

1

(6-8)

(9)

(10)

Tatabahasa
3
Penjodoh bilangan

(11,12,
15)

Kata kerja

1

1

(13)

(14)
2

Kata adjektif

(16,17)

40
2

Kat seru

(18,
19)

Kata ganda

Kata sendi

Padanan kata

1

1

(20)

(22)
1

1

(23)

(21)

1

1

15

(24)

(25)

(36-50)

5
Sinonim

(26-30)

5 Antonim (31-35) Jumlah 10 20 4 0 15 1 50 .