Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim

yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Yang berkewajiban membayar Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya , keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.

Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.

Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.

Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Besar Zakat Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki) Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

atau satu sha' dari sya'iir. ia berkata : Rasulullah sw. (H. miskin. anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslilmin. dari Nabi saw. merdeka. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat. (H. orang dewasa. mulailah orang yang menjadi tanggunganmu (keluarga dll) dan sebaik-baik shadaqah adalah yang di keluarkan dari kelebihan kekayaan (yang di perlukan oleh keluarga) (H. hamba sahaya. anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar di tunaikan / dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk salat 'ied. amil. Abu Daud dan Nasa'i)  Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.R : Al-Bukhary dan Ahmad)  Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. (H.Penerima Zakat : Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir. laki-laki. R : Al-Bukhary. gharimin. orang merdeka dan hamba . ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Ibnu Majah dan Daaruquthni)  Diriwayatkan dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. laki-laki. fisabilillah. seorang merdeka. Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'iir atas seorang hamba. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithrah unutk anak kecil. ia berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. bersabda : Tangan di atas (memberi dan menolong) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta-minta).R : AlBukhary dan Muslim)  Diriwayatkan dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata . maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah). Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat islam. muallaf. atas seorang hamba. wanita. maka ia berarti zakat yang di terima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat 'ied.R : Abu Daud.ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah dari bulan Ramadan satu sha' dari kurma. Sumber Hadits berkenaan dengan Zakat Fitrah :  Diriwayatkan dari Ibnu Umar t. wanita.

.R: Malik) Hikmah disyari'atkannya Zakat Fitrah Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah [2] adalah: 1.AlBukhary)  Diriwayatkan dari Nafi' : Bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar menyuruh orang mengeluarkan zakat fithrah kepada petugas yang kepadanya zakat fithrah di kumpulkan (amil) dua hari atau tiga hari sebelum hari raya fitri. di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-l\lya. demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin. oleh Syaikh Abd. hlm. yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk. 2. 37. (Lihat Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam.) 4. baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.R.sahaya dari orang yang kamu sediakan makanan mereka (tanggunganmu). Zakat fitrah merupakan zakat diri.R : Daaruquthni. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam. berkata : Adalah Ibnu Umar menyerahkan (zakat fithrah) kepada mereka yang menerimanya (panitia penerima zakat fithrah / amil) dan mereka (para sahabat) menyerahkan zakat fithrah sehari atau dua hari sebelum 'iedil fitri. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas. hadits hasan)  Artinya : Diriwayatkan dari Nafi' t. (H. Rahman bin Nashir As Sa'di. (H. (H. 3.

dan selainnya) Juga berdasarkan penafsiran Said bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz terhadap firman Allah Ta‟ala: “Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.Hukum Zakat Fithri Zakat fithri wajib bagi setiap muslim. Namun jika ada yang mau membayarkan zakat fithri untuk janin (yang telah berusia empat bulan atau lebih. anak kecil. dengan dinukil dari Shahih Fiqhus Sunnah II/79-80) Catatan: Perlu diperhatikan bahwa ash-shogir (anak kecil) dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. pen) tidaklah mengapa. dan orang tua dari kalangan umat Islam. orang merdeka. (HR Bukhari II/547 no. . merdeka atau pun budak. 986. hal. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu.” (QS. sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Mundzir: “Para ulama yang kami menghafal dari mereka telah bersepakat bahwa shadaqah (zakat) fithri itu hukumnya wajib. (Lihat Shifat Shaum Nabi.49. bahwa dia berkata: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri sebanyak satu sha‟ kurma atau satu sha‟ gandum. wanita. anak-anak atau orang dewasa. karena dahulu sahabat Utsman bin „Affan radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan zakat fithri bagi janin dalam kandungan. Demikian pula ijma‟ (konsensus) para ulama menetapkan wajibnya zakat fithri. lakilaki. 1432. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut ash-shogir (anak kecil) dalam bahasa Arab maupun secara „urf (anggapan/kebiasaan orang Arab).102). Al A‟la: 14) dengan zakat fithri. Muslim II/679 no. Dan beliau memerintahkan agar zakat fithri itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat („Ied)”. karena telah ditiupkan ruh padanya. baik laki-laki atau perempuan.” (Lihat Al-Ijma‟ karya Ibnu Al-Mundzir hal. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban itu dibebankan kepada budak.

menegakkan shalat. baik itu berupa kurma. sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. kismis. atau selainnya. setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya. Ini berdasarkan hadits . jagung. dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu [Muttafaqun „alaihi] 2. Zakat fithri harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok penduduk suatu negeri.[1] Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. II/82). Allâh Azza wa Jalla menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`ân. dan tidak terbatas pada kurma atau gandum saja (Lihat Shohih Fiqhis Sunnah. Oleh karena itu.Jenis Zakat Fithri. KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa sallambersabda: : Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar. gandum. Inilah pendapat yang nampak rajih (benar dan kuat) sebagaimana dipegangi oleh para ulama pengikut madzhab imam Malik. imam Syafi‟i. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di al-Qur`ân terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. keju. beras. menunaikan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis.

Juga dalam rangka mengikuti prinsip at-tadarruj (bertahap fase demi fase) dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Islam. maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. beliau bersabda kepadanya: Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh.Ibnu „Abbâs Radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallamsaat beliau Shallallahu „alaihi wa sallam mengutus Mu‟âdz Radhiyallahu anhu ke Yaman. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. “Sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. 3. Membersihkan harta yang dizakati. ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari al-Qur’an maupun al-hadits yang menunjukkan kedudukan zakat yang tinggi dalam Islam. 5. Membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil. bila mereka mematuhi ajakanmu. Mensyukuri nikmat Allâh dengan menunaikan zakat harta yang telah Allâh Azza wa Jalla limpahkan sebagai karunia kepada manusia. al-Kâsâni rahimahullah mengatakan. Membuktikan penghambaan diri kepada kepada Allâh Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-Nya. TUJUAN-TUJUAN SYAR‟I DI BALIK KEWAJIBAN ZAKAT 1. bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka . 2. . Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallamhanya menyebutkan shalat dan zakat (dalam hadits di atas) karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan sbelumnya selainnya dalam berdakwah kepada Islam. 4.

. 10.6. Syarat-syarat untuk Zakat Fitrah Yang berkewajiban membayar Zakat Fitrah Pada prinsipnya seperti definisi di atas. Menghibur dan membantu orang miskin. 8. setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya . “Pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya. anak kecil. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Pertumbuhan harta yang dizakati. Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. laki-laki maupun wanita. 7. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. Pengertian Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:  Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. 2. keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa. 9. Al-Kâsâni rahimahullah berkata. 3. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Menumbuhkan perekonomian Islam. Pengertian Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan.

gandum. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul).  Macam-macam Zakat Maal .5 liter atau 2. orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal /pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu   Bebas dari Hutang. yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat. harta simpanan dan harta perniagaan.Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. Berkembang. kurma. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.   Mencapai nisab. 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3. Besar Zakat Fitrah Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud. Lebih Dari Kebutuhan Pokok. Syarat-syarat harta untuk zakat Maal Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  Milik Penuh. buahbuahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul. paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab. harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah. yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan.    Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya. Hasil pertanian. aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki) Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan.7 kg makanan pokok (tepung. kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak. 4.

  Harta Perniagaan. notaris. domba. makanan. Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak. dll. akuntan. buah-buahan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya. perhiasan. . Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian.   Zakat Profesi. konsultan. ayam) Hasil pertanian. Hasil Tambang (Ma'din). umbi-umbian.  Barang Temuan (Rikaz). baik berupa barang seperti alat-alat. Meliputi semua jenis & ukuran ternak (misal: sapi. kambing. batu bara. mutiara dan lain-lain. rumput-rumputan. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi. logam. dll. Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). dan wiraswasta. artis. tanaman hias.Macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:  Hewan ternak. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. kerbau. dedaunan. sayur-mayur. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. pakaian.  Emas dan Perak. dokter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful