ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

). Dalam hal ini. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam. 13). iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab. 2005. 1998. R. 52-69. kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed.E.) 1980. seterusnya Acheh. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sebagai pendakwah awal Islam. Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. G. golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu. 19. keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. 1992. neraka. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India.Mesir (Mohammad Redzuan. Menurut Tome Pires. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. 1958. 35-36). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). seperti puasa. karya-karya Sufi dan naratif popular. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin. kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. 5. 1950. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. Organized by WorldConferences. T. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim. pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires. Penang. pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. 1944. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman. Sebagai contoh. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. Syed Abd. Pada tahun 1117M. Berikutan perkahwinan ini. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research.net 780 . 4-5 June 2013. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran. Sebagai contoh. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'. yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi.. doktrin dan undang-undang Islam. Walau bagaimanapun. Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. Perkataan Sanskrit. MALAYSIA. Dari Pasai ke Melaka. Marison. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. 240).. proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. 149-158). 1968. sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan. Parameswara. kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa. Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. iaitu Parameswara.O. 39). tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu. 26). 1955. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt.

101). sembahyang Tarawikh”. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. foya. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab. iaitu.net 781 . 54). Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. 1938. “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah. perpustakaan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). Organized by WorldConferences. malam dua puluh tujuh. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan. seperti adat hari raya. Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid. kebudayaan dan keilmuan. 1963). antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. Selain menjadi tempat belajar. MALAYSIA. dongengan khayal. setelah malam maka raja berangkat ke masjid. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. 104). Penang. rumah. Temenggong mengepalakan gajah. Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah.kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. 102-103). perundangan. Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. seperti Jawa. bahkan di rumah dan juga di istana. Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. Sebagai contoh. masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. 1992. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif. sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. Tauhid. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. politik pentadbiran. tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. Sunan Bonang dan Sunan Giri. norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. 1992. Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. 1992. Dan patut belajar bahasa Arab. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. 4-5 June 2013. 82-157). Proceeding of the International Conference on Social Science Research.

Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. 58). Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. Undang-undang Keluarga Islam. Penang. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam. Undang-Undang Laut Melaka. 38). Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah. Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain. Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi. Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. Azizan 1980. Manakala.J. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. 2001.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu. Undang-Undang Kanun Melaka. Selain hubungan ekonomi. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan. Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar). Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. hak hamba. 98-99. Undang-Undang Melayu Pahang. Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. 1948. Undang-Undang Laut. 23). 2004. sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti. namun begitu. Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. J. 82). 4-5 June 2013. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam. R. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. 54-55). undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. 2003. 29-30). Organized by WorldConferences. diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah.net 782 . telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi. hak milik tanah.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu. menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. undang-Undang Melaka. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. 104. MALAYSIA. 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya.. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. umpamanya perjanjian jual beli. 1966. Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak. R. Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980.

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 2004. Falsafah. Satariyah dan lain-lain. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab. Selain itu. Sufi.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Masjid Bayt al-Rahim. Tafsir. MALAYSIA. telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”. 53-54. Organized by WorldConferences. Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”. Penang. Selain dari institusi-institusi tersebut. Qadariyah. Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. Ilmu Kalam. seperti Ilmu Feqah. Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. Shamsuddin al-Sumatrani. 1992. bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. 4-5 June 2013. Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini. Hasil penyebaran agama Islam. Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. Abdullah. 1999. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu. Sheikh Ibrahim al-Shami. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. 44-45). 119). 1992: 117). Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. Nuruddin al-Raniri. Hamzah Fansuri. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya.net 783 . Selain menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf. seperti Tariqat Nasyabandiyah.

mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji. Namun. iaitu. tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. 4-5 June 2013. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. maka dikurniakan masarif. Banjarmasin Kalimantan. 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam. namun begitu. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. 2006. 2001. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. Syeikh Mustafa bin Muhammad. beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”.net 784 . MALAYSIA. Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. 96). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 84). membantutkan proses pembangunan Islam. Contohnya. Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British. Sementara itu. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. Organized by WorldConferences. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat. di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan. persetujuan daripada Penasihat British. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal). Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. 57-58). 145). iaitu Humpreys. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. Penang. Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. 1999. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. setelah campurtangan oleh pihak British. 1984. Hal ini kerana. Sekiranya sebelum kedatangan British. seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur. Namun begitu. 1982. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. 69). Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman. pentadbiran dan pemerintahan negara. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi.menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. 1979.

Sekembalinya ke tanah air. 42). Mesir. akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama. 21). 1980.J. Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat. 7). Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. 119). Tunas Melayu (1931). 160). ekonomi. 44. sosial dan pentadbiran. Wilkinson. 1999. maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. 1988. walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. Suhaimi. Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. 4-5 June 2013. Dengan ini. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. Berhanundin Abdullah. Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat. MALAYSIA. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam. 144). al-Imam (1906-1908). namun begitu. 126). Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu.net 785 . Oleh itu. namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Kesannya. 1980. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. 1984. Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. muamalah. 1979. khususnya ke Universiti al-Azhar. Organized by WorldConferences.Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. 1977. Walaupun dijajah hampir 400 tahun. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. Kesannya. 1987. 62). Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar. Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat. nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. Seperti yang dinyatakan oleh R. undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. 1999. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. 2006). 84. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. Penang. dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. Menurut Mohamad Abu Bakar. kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 84). Neraca (1911-1915). 1975. Dari segi pentadbiran. 1973. telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik.

Burhanuddin al-Helmy. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif.. persoalan pemodenan. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. Dari segi perlembagaan. namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.al. Pada tahun 1948. Keempat.net 786 . 4-5 June 2013.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. Gunung Semanggol. Kedua. PRKM/PRGM. SEBERKAS. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). GMPR. peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa. Daripada sebuah madrasah. 159). telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah. Organized by WorldConferences.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis. MALAYSIA. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. Di bawah kepimpinan Dr. Keenam. Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. Pertama. LEPIR. Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951. MATA. nilai daya fikir. Patah tumbuh hilang berganti. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. pengislaman pemerintah. intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu. parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. Malah selepas pengisytiharan Malaysia. PERPEMAS. Penang. walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. 1976. UMNO. Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. Akhirnya. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. Dalam pilihan raya tahun 1959. Kelima. PKMM. 2009).

Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar. wujud peranan yang dinamik. 1993). Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial. pendekatan dakwah. 46). 1987. Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. Islam dan Barat. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. 1980. pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Jemaah Tabligh. pada zaman ini. Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai. Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. ekonomi dan politik. MALAYSIA.NGO). 4-5 June 2013. namun begitu. Kedua. seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. PAS dan UMNO (parti pemerintah). berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. parti politik seperti. J. pendidikan. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. perkahwinan dan sebagainya tetapi. antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam. Pertama. 1993. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat. Chandra Muzaffar.3. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. puasa. Keempat. antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang.net 787 . Ketiga. kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . Keenam. kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar. peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam.. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan. Kelima. sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. Penang. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. Pertama. Organized by WorldConferences. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. Hussin Mutalib. namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini.

Tambahan pula. Ciri ketiga ialah. pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. survival Melayu dapat diteruskan. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah. Oleh itu. sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. MALAYSIA. UMNO dan pembangkangnya PAS. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 4-5 June 2013. didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi.net 788 . Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. Hakikatnya. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. Dari segi sejarahnya. berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. Organized by WorldConferences. Dalam hal ini. Sementara itu. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah. Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1968. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. khususnya di bandar-bandar. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam. di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. Penang. Pesta tari menari. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia.

iaitu ibu negara Malaysia. al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. HAMKA dan Dr. Syed Qutb. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam.net 789 . agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. sosial dan politik. kemiskinan. Pakistan. Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. Organized by WorldConferences. Indonesia dan sebagainya. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. Dari sekecil-kecil perkara seperti. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. 4. 36). MALAYSIA. dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. Keenam. sosial. Penang.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis. kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Selain itu. kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. 4-5 June 2013. Dr. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. 87). 1993). Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. Yusuf Qardhawi dan lain-lain. wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. 2002. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia. Hassan Al-Banna. Ciri kelima kebangkitan ialah. Muhamad Natsir. 1990. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan. proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi. ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah.

Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. Slogan perjuangan ABIM iaitu. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. 2008. hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham. sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar. 1990. Tan Sri Professor Dr. 1987). Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. 2006. dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan. Setelah kembali ke tanah air. tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. MALAYSIA. 1043). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Penang. pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu. golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. 1988). Organized by WorldConferences. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad. Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. 1996). Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. syarikat milik kerajaan (GLC). Sementara itu. bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. Ustaz Dr. 1981. Zainah. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. Datuk Nakhaei Ahmad. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. Mohd Kamal Hassan. bahkan golongan yang berpendidikan Barat. 1999. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. survival orang Melayu. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. Zainah Anwar.net 790 . Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah. penyelesaian masalah kemiskinan. Siti Hamisah. Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar. tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. 106). Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). 2009). 4-5 June 2013. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. 1996. tentang cara hidup Islam yang lengkap. Universiti Malaya. 134). 59-60. 2008).

Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia. Kesungguhan Tun Dr. Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. dalam tahun 1980. meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. pendidikan dan ekonomi. 30). 1993). seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. iaitu pada tahun 1981. sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan. ekonomi. Setelah Tun kembali aktif dalam politik. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. 4-5 June 2013. Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam. Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. Dalam tahun pertama pelantikannya. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. Penang. walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian.net 791 . Perdana Menteri pada ketika itu. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. Dalam tahun 1976.5. Contohnya. Di bawah kepimpinan Tun. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut. tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. Organized by WorldConferences. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. Implikasinya. MALAYSIA. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. Akan tetapi undang-undang bangsa. pendidikan dan sains serta teknologi. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin.

Hussin. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. rohani. dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. 2004). emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Organized by WorldConferences. Sementara bagi pelajar-pelajar lain. 2006. Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 1998. 1983. 219). Ishak Saat. penggunaan hati budi yang tinggi. reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. Penang.net 792 . 4-5 June 2013. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden. Semasa pemerintahan era Mahathir.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar. iaitu UMNO dan kemudiannya. Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. al. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar.. Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan. Manakala dalam tahun 1982. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. Shafie Salleh. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. Pada tahun 1982. akauntabiliti. membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain. berpindah ke kampus Bangi.000. Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an. Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. Tun Dr. 1992). Pada tahun 1972. Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor. Tabung Haji. William R. Selain itu. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. 1993. 2006. Selain itu. 61). 2003). Kamal Hassan et. mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. seperti PKPIM (Roff. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. MALAYSIA. Afififuddin Omar. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam.

31). mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. iaitu. 6 Februari 1988).net 793 . Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. 2002. “Assalamualaikum” (Hussin. 4-5 June 2013. Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. 1993. namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. Asmawati Suhid. undang-undang sivil. Pada tahun 1992. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media. dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. Selanjutnya. Penang. beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular. selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Organized by WorldConferences. Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM.pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak. 2005. Pada tahun 1988. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam. polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan. mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara. Dalam tahun 1988. 31). Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. Oleh itu. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. 95-194). Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. sebagai pedoman dan amalan hidup. MALAYSIA. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. Walaupun budaya bukan Islam diterima. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 1993). menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. perancangan yang teratur. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Pada tahun 1987. Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni.

Kamaruzaman.. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. namun. PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom). Penang. Abdul Rahman Mahmod et. Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya. 2008).We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah. MALAYSIA. menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. Al-Arqam. ABIM. Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia. Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003. sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982.Abdul Rahman dan Tun Razak. 2009. 33). Melalui Menteri Luarnya iaitu. Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). In this regard. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. Abdullah Badawi. Pepinsky. 4-5 June 2013. Organized by WorldConferences.. Sehubungan dengan hala tuju baru ini. selain hubungan dengan negara-negara ASEAN. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam. Noor Hazarina et al. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah. Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global. Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga. 32-33). namun begitu. Jamaah Tabligh. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. both locally and internationally. 1993. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti.al. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin.net 794 . 2006. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. 2007. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. Contohnya. beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. 2007). Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar.

Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Afififuddin Omar. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. 6. politik dan kenegaraan. (1990). Penang. penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). budaya kepenggunaan. penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”. Abdullah Ishak. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi.al. 4-5 June 2013. dan ketiga. Jurnal Hadhari. Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. Jabatan Perdana Menteri. 39. kebangkitan irama nasyid. Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kedua. (2004). Selain itu. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya.net 795 . sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. (2009). masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya. Abdul Rahman Mahmood et. batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada. hlm. Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. (1992). kesedaran. Organized by WorldConferences. Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. 2. siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. MALAYSIA. sosial. perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. Shafie Salleh. Pada hari ini.Pertama. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau. peningkatan saluran. dalam hubungan sosial.

California. “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. In Tamadun Islam di Malaysia. The Preaching of Islam. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu.net 796 . (January-March 1999). “Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. Malaysia. Organized by WorldConferences. Syed Muhammad Naquib. S. Vol. Azyumardi Azra. 87. 81-86. Universiti Malaya. Jurnal Kemanusiaan. Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). Thomas W. “The Laws in Malacca Before and After Islam”. Hashim Musa. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”. Badlihisham Mohd. Australia: Allen & Unwin. Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman. Al-Attas. Islamic Resurgence in Malaysia. (1988). Ipoh: St. Bhd. (1973). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. MALAYSIA. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”. Khoo Kay Mim (Chief Ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 1. (1969). John’s Church (Anglican). (1999). “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. Phd Thesis. 10 (2). 27. (2005). Ahmad Ibrahim. Jurnal IKIM. (2004). (2001). 27-36.Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. Asmawati Suhid. University of Berkeley. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. Syed Muhammad Naquib. Arnold. (2002). Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Nasir. Becker. (1986). Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. XXII. David John. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. Hamdard Islamicus. London: Darf Publishers Ltd. (1996). Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Azizan Abdul Razak. 6. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2002). Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. (1999). Berhanundin Abdullah. Penang. Azyumardi Azra. Bandung: Penerbit Mizan. (1977). (1987). (1980). Batumalai. 4-5 June 2013. Al-Attas. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. 95-104. Chandra Muzaffar.

“Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”. et al. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. Jones. Russell. (2011. Organized by WorldConferences. “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. Hikayat Abdullah. (1996). Shah Alam: Karisma Publication. 1-19. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (1968). Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. in Kobkua Suwannathat-Pian.net 797 . (1993). "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah. Mahayudin Yahaya. (2006).). G. Munshi Abdullah. Bangi: UKM Press. Penang. Mohd. “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. (1992). 52-69. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM. Kamal Hassan. Islam dan Masyarakat Melayu. 21(10). (ed. Hikayat Raja Pasai. In Tamadun Islam di Malaysia. Jalan Tar 7. (1985). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Pendidikan Islam Malaysia. (1981). Mahayudin Yahaya. Asian Survey. Mohd Dahlan Arshad. Faisal Othman and Razali Nawawi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1999). dalam Ismail Ab. “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan. “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”. Mohd Taib Osman. (1998).). 4-5 June 2013. Singapore: Singapore University Press. “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. Bhd. Sejarah Sosiobudaya Melayu. (1988). Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah. Mohamad Abu Bakar. Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. (1955). Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). (1980). 9-11 Jun). Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. Bhd. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Pasir Mas. Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. 1043. (1992). Mohamad Abu Bakar. XXVII. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Ismail Hamid. Singapore: Malay Publihing House Ltd. Mohammad Redzuan Othman. Islam di Alam Melayu. Ishak Saat. (1979).Hussin Mutalib. Rahman (ed. Marison. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Muhammad Uthman Al-Muhammady. Khasnor Johan. (1963). MALAYSIA. Kelantan. Khoo Kay Kim (ed. “Persian Influence as Malay Life”. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Pengantar Sejarah Umat Islam.). (1980).E.

Ikhtisar Sejarah Islam. W. (1998). “Sejarah Melayu”. 1082–1102. (1993). Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. (2009). Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore. (1982). (1996). Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat.Nabir Abdullah. “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”.p. Bangi: Jabatan Sejarah. Osman Bakar. Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. Pires. “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. Singapore: The Malay Publishing House Ltd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. almanac and maps. (2007). Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn. written and drawn in the East before 1515. Journal of Democracy. 82-157. (1944). (1983). Igniting Thought. T. from the Red Sea to Japan.).t. (2012). nautical rules.G. Tuhfat al-Nafis. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. Raffles MS No. 9 (2). Rahman Shaari. Sani (trans. Pacific Affair. January). Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. 53 (3). Shellabear. Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. (1938). rutter of a voyage in the Red Sea. London: the Hakluyt Society. Thomas B. 405-439. Raja Ali Haji. Othman Ishak. Penang. Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 18. Journal of Computer-Mediated Communication. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).:t. (1980. Universiti Kebangsaan Malaysia.net 798 . Roff. Bhd. 113-127. Organized by WorldConferences. Journal of Islamic Studies. (Rustam. Akademi Quran Medik. 18 (1). William R. Autumn). Razali Nawawi.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 210-228. Pepinsky. A. Nagata. Razali Nawawi. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Tome. 12. 1934-1959. (1948). Singapore: Select Publishing. Sejarah Melayu or the Malay Annals. Institutions and Vectors”. MALAYSIA. Zaman Mahathir. (1987). Rauf. Bhd. (2003). “Malaysia: Turnover without Change”. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim. Vol. 1890s-1990s: Exemplars. “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. Farhan Ali (ed. JMBRAS. “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. (1976). XVI (3). Judith. “Pattern of Islamization in Malaysia. 4-5 June 2013. Dalam Mohamed Nawab. Shahirah Mahmood. (2007. Noor Hazarina Hashim.

4 (4). R.) & Mohd. Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. (April. Penang. 2008).). MALAYSIA. xxi. (1958). Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). (1980). JRASMB. Organized by WorldConferences. (1979). (1950). Kamaruzaman Jusoff. van Hoeve Ltd. R. Moshe. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. 4-5 June 2013.O. Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia. Malaysia: Recent Trends and Challenges. New York: AMS Press. K. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. (1966). Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. Khoo Kay Kim (chief Ed. (1987). Suhaimi Said. Wilkinson.O. Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. Singapore.net 799 . (2006). “Law Part 1. (2009). (1998). “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”. Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT). (6 Februari 1988). 13 (1). (1975). Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia. Winstedt. (1984/85).Siti Akmar Abu Samah. Ahmad Sunawari & Faudzinaim. Jurnal Pengajian Melayu. 145.O. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. Kesavapany. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd.A. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. 13. (1993). Straits Times. Kuala Lumpur: JIMedia.J. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. C. 2. R. “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock. Jerusalem: The Magnes Press. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation. Zainah Anwar. 8. An Introductory Sketch”. 122. van Nieuwenhuijze. (1984). R.. Siti Hamisah Manan. Institute of Southeast Asian Studies. Cabaran dan Harapan”. (1948). The Hague and Bandung: W. The Hebrew University. Dalam Tamadun Islam di Malaysia. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Tuan Ruhani Tun Shriff. Terence Chong. Saw. J. Wan Zahid Mohd. Asian Social Science. Pahang: Penerbit Ujud. Petaling Jaya: Pelanduk Publication. 12. (2006). hlm. The Malays: A Cultural History. 33-51. Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students. “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. “History of Malaysia”. Jurnal Hadhari. Noordin. Wilkinson. Abdull Rahman Mahmod. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Winstedt. Fadzil Othman (et al. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi. Yegar. 58. 48. Kamaruddin Salleh. Wan Hussein Azmi. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan.

Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar. 4-5 June 2013. Penang. Organized by WorldConferences. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. (1990). Zulkifli Dahalan. ESTEEM Akademic Journal. Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam.Zainah Anwar. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Bhd. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).net 800 . (2003). MALAYSIA. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. 134-150. 4. (2008). Zuhaimy Ismail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful