ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

Sebagai contoh. Penang. 1944. 149-158). sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan. 240). Marison. proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu.Mesir (Mohammad Redzuan. 52-69. Dalam hal ini. Berikutan perkahwinan ini. G. 1958. 1998. Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires. neraka. MALAYSIA. 1968.O. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. Sebagai pendakwah awal Islam. Sebagai contoh. Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. Organized by WorldConferences. 35-36).. T. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu. Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim.. golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. 19. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran.E. tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu. seperti puasa.). 1955. Walau bagaimanapun. Perkataan Sanskrit. Pada tahun 1117M. Syed Abd. 13). R. Menurut Tome Pires. pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. 2005. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin. terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu.) 1980. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. doktrin dan undang-undang Islam. iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Parameswara. karya-karya Sufi dan naratif popular. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed. Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. iaitu Parameswara. kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah.net 780 . kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. seterusnya Acheh. 26). 1992. 39). 5. 1950. Dari Pasai ke Melaka. 4-5 June 2013. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam.

1992. politik pentadbiran. norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif. 104). Dan patut belajar bahasa Arab. perundangan. tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid.kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). Selain menjadi tempat belajar. penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah. antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. Penang. 102-103). Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). perpustakaan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Organized by WorldConferences. kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. 54). 101). Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. seperti adat hari raya. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. seperti Jawa. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. malam dua puluh tujuh. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah. foya. Temenggong mengepalakan gajah. tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. Tauhid. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab. “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. Sebagai contoh. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan. Sunan Bonang dan Sunan Giri.net 781 . Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar. Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. kebudayaan dan keilmuan. 4-5 June 2013. 1992. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. iaitu. 82-157). sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. 1992. 1963). masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. dongengan khayal. MALAYSIA. 1938. bahkan di rumah dan juga di istana. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. sembahyang Tarawikh”. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. setelah malam maka raja berangkat ke masjid. rumah. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan.

Undang-Undang Laut Melaka. diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah. Organized by WorldConferences. MALAYSIA. 29-30). Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar).J. Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan. 2001. 1966. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat. Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. 54-55). Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. Manakala. bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. 98-99. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu. R. Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. J. Penang.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu. undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. undang-Undang Melaka. sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti. Azizan 1980. 4-5 June 2013. Undang-undang Keluarga Islam. Undang-Undang Melayu Pahang. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. hak milik tanah. 23). Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. namun begitu. hak hamba. Selain hubungan ekonomi. 82). 58). menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. umpamanya perjanjian jual beli. 1948. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya. Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. 2003. telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi. Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam.net 782 .. 38). 104. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an. Undang-Undang Laut. Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. R. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim. seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. Undang-Undang Kanun Melaka. 2004. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain.

net 783 . Masjid Bayt al-Rahim. 1992: 117). Hamzah Fansuri. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab. Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. 1992. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. MALAYSIA. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. 2004. Penang. Sufi. 119). Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”. Tafsir. Falsafah. Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini. seperti Tariqat Nasyabandiyah. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. Shamsuddin al-Sumatrani. Selain dari institusi-institusi tersebut. Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. 44-45). Qadariyah. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. Nuruddin al-Raniri. Satariyah dan lain-lain. Hasil penyebaran agama Islam. 1999. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. Selain menggunakan bahasa Melayu. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. Sheikh Ibrahim al-Shami. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu. 53-54. Ilmu Kalam. bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam. seperti Ilmu Feqah. Abdullah. Organized by WorldConferences. Selain itu. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas. 4-5 June 2013. teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu.

perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. Sementara itu. 57-58). 2001. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. 84). 69). Organized by WorldConferences. Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British. Namun. Sekiranya sebelum kedatangan British.net 784 . 145). tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. 1982. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. setelah campurtangan oleh pihak British. seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. maka dikurniakan masarif. Syeikh Mustafa bin Muhammad. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. 96). iaitu. Hal ini kerana. Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. iaitu Humpreys. 2006. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. 1979. Banjarmasin Kalimantan. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji. pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam. 1984. 4-5 June 2013. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. Contohnya. di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan. Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. Namun begitu. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. MALAYSIA. pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British. Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. 1999. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi. 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam. pentadbiran dan pemerintahan negara. beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”. persetujuan daripada Penasihat British. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal). Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur.menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. membantutkan proses pembangunan Islam. namun begitu. Penang. Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).

akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama. Suhaimi. Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. muamalah. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik. 1980. ekonomi.net 785 . walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. Dari segi pentadbiran. Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. Organized by WorldConferences. 62). telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Menurut Mohamad Abu Bakar. namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. 1973. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam. 21). 144). nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). namun begitu. dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar. Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Wilkinson. Kesannya. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat. 126). 84). maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. 1979. Oleh itu. al-Imam (1906-1908). muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. 84. 4-5 June 2013. 44. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat. Neraca (1911-1915). 119). khususnya ke Universiti al-Azhar. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). Dengan ini. Kesannya. Berhanundin Abdullah. Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. 1999. 1999. 1984. Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. sosial dan pentadbiran. 1987. Sekembalinya ke tanah air. 1977.J. 2006). 1988. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. 42).Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. Penang. MALAYSIA. Tunas Melayu (1931). Walaupun dijajah hampir 400 tahun. 160). kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. 1980. 1975. Mesir. 7). Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. Seperti yang dinyatakan oleh R. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat.

walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung. Kedua. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. 1976. peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau. Organized by WorldConferences. Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. PRKM/PRGM. Penang. bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951. Pada tahun 1948. 2009). PKMM.net 786 . ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Akhirnya. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. PERPEMAS. Patah tumbuh hilang berganti. Malah selepas pengisytiharan Malaysia.. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British. Di bawah kepimpinan Dr. SEBERKAS.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis. persoalan pemodenan. UMNO. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. MALAYSIA. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. Daripada sebuah madrasah. Pertama. telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa.al. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. Kelima. GMPR. MATA. Gunung Semanggol. LEPIR. Dalam pilihan raya tahun 1959. 4-5 June 2013. 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. nilai daya fikir. Burhanuddin al-Helmy. namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. pengislaman pemerintah. Keempat. intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu. Keenam. 159). Dari segi perlembagaan. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir.

1987. Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. Pertama. Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). perkahwinan dan sebagainya tetapi. 46). J. gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. Pertama. 1993. Islam dan Barat. serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat.3. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial.NGO). Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini. antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang. Penang. pendekatan dakwah. Jemaah Tabligh. Ketiga. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan. 1993). seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. 4-5 June 2013. Chandra Muzaffar.net 787 . puasa. antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam. Organized by WorldConferences. PAS dan UMNO (parti pemerintah). pada zaman ini. namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. ekonomi dan politik. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh. Keenam. sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah.. parti politik seperti. wujud peranan yang dinamik. Kelima. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. pendidikan. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. Keempat. kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam. MALAYSIA. pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai. latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. 1980. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. namun begitu. Kedua. Hussin Mutalib. aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar.

pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. Ciri ketiga ialah. harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. Organized by WorldConferences. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. Dari segi sejarahnya. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah. Tambahan pula. agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). UMNO dan pembangkangnya PAS. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. Hakikatnya. MALAYSIA. survival Melayu dapat diteruskan. didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi. Pada tahun 1968. bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam. 4-5 June 2013. Penang. Sementara itu.net 788 . Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. Pesta tari menari. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi. khususnya di bandar-bandar. Dalam hal ini. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. Oleh itu. Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar.

Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. Keenam. Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. 36). dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. 87). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. MALAYSIA. Yusuf Qardhawi dan lain-lain. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). HAMKA dan Dr. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah. iaitu ibu negara Malaysia. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. 2002. sosial. kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. Muhamad Natsir. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi. ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. kemiskinan. Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. 1990. wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. 1993). Syed Qutb. Ciri kelima kebangkitan ialah. 4-5 June 2013.net 789 . Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. Pakistan. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. 4. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan. Indonesia dan sebagainya. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. Penang. Selain itu. Dr. Dari sekecil-kecil perkara seperti. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis. agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Organized by WorldConferences. sosial dan politik. Hassan Al-Banna.

Sementara itu. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. 2006. survival orang Melayu. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan.pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. 1996. dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. tentang cara hidup Islam yang lengkap. bahkan golongan yang berpendidikan Barat. 1999.net 790 . Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Zainah. penyelesaian masalah kemiskinan. sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar. tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. 1043). hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham. 4-5 June 2013. 2009). bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu. Universiti Malaya. Setelah kembali ke tanah air. 59-60. 1981. 1988). Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. Organized by WorldConferences. Mohd Kamal Hassan. syarikat milik kerajaan (GLC). Tan Sri Professor Dr. Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. 106). Siti Hamisah. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. 2008. 1987). Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. 1990. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. 134). Slogan perjuangan ABIM iaitu. Zainah Anwar. 2008). Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. MALAYSIA. Datuk Nakhaei Ahmad. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. 1996). Ustaz Dr. Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. Penang. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah.

yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. 30). Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. pendidikan dan sains serta teknologi. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam.net 791 . Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan. iaitu pada tahun 1981. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam. Penang. beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. Dalam tahun 1976. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. Implikasinya. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia.5. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. Perdana Menteri pada ketika itu. pendidikan dan ekonomi. tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. MALAYSIA. Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. Akan tetapi undang-undang bangsa. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak. ekonomi. Dalam tahun pertama pelantikannya. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. Kesungguhan Tun Dr. 1993). Di bawah kepimpinan Tun. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut. Setelah Tun kembali aktif dalam politik. dalam tahun 1980. Contohnya. Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. 4-5 June 2013. sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. Organized by WorldConferences. Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).

Selain itu. 2006. 2004). William R. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. Sementara bagi pelajar-pelajar lain. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. Penang. Hussin. Afififuddin Omar. membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain. Shafie Salleh. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. Manakala dalam tahun 1982. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. Kamal Hassan et.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari. rohani. Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. al. Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. 1983. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar. penggunaan hati budi yang tinggi. ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. Organized by WorldConferences. Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. MALAYSIA.000. 2003). Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). Semasa pemerintahan era Mahathir. Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an. Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor.. Tun Dr. 1992). dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. berpindah ke kampus Bangi. Pada tahun 1982. Ishak Saat. 219). Tabung Haji. 61). keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. Pada tahun 1972. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar.net 792 . akauntabiliti. beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden. Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail. Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. Selain itu. seperti PKPIM (Roff. 2006. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. 4-5 June 2013. iaitu UMNO dan kemudiannya. 1998. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. 1993. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam. Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan.

31). Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. Organized by WorldConferences. mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 6 Februari 1988). 1993). Penang. “Assalamualaikum” (Hussin. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. 2002.net 793 . beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni. jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. Pada tahun 1987. 1993. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular. Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. MALAYSIA. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. 4-5 June 2013. semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam. akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. Selanjutnya. dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. 31). perancangan yang teratur. Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM. Dalam tahun 1988. Pada tahun 1992. kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. Oleh itu. Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. undang-undang sivil. iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. sebagai pedoman dan amalan hidup. menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. 2005. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan. iaitu. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. Asmawati Suhid. Pada tahun 1988. ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. Walaupun budaya bukan Islam diterima. 95-194).pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak.

beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah.al. Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar. kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). Kamaruzaman. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982.We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah. namun begitu. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.Abdul Rahman dan Tun Razak.. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes. Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. 33). 2007). Organized by WorldConferences. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. In this regard. namun. ABIM.. Noor Hazarina et al. menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. 2008). 2006.net 794 . Sehubungan dengan hala tuju baru ini. selain hubungan dengan negara-negara ASEAN. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam. Al-Arqam. Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global. Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. 4-5 June 2013. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. Abdul Rahman Mahmod et. 1993. Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia. 2007. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin. PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom). Abdullah Badawi. Jamaah Tabligh. 2009. Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. Contohnya. Penang. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). both locally and internationally. Pepinsky. MALAYSIA. Melalui Menteri Luarnya iaitu. 32-33). Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti. Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003.

Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki. Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Jabatan Perdana Menteri. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. Organized by WorldConferences. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. (1990). Selain itu. MALAYSIA. kesedaran. budaya kepenggunaan. 39. hlm. peningkatan saluran. sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. Afififuddin Omar. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau. Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). sosial. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya.net 795 . Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. dalam hubungan sosial. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya. Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. Pada hari ini. Penang. batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan. masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). Kedua.). Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”. 2. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab. Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. Abdul Rahman Mahmood et.al. Jurnal Hadhari. Abdullah Ishak. dan ketiga.Pertama. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. kebangkitan irama nasyid. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. (2009). (1992). malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara. politik dan kenegaraan. Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). (2004). Shafie Salleh. 4-5 June 2013. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi. 6.

Jurnal IKIM. “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. Jurnal Kemanusiaan. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. California. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 27. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Darf Publishers Ltd. 81-86. (1986). Malaysia. Syed Muhammad Naquib. “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. Azizan Abdul Razak. 4-5 June 2013. Azyumardi Azra. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Organized by WorldConferences. (1987). David John. (1969).) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Islamic Resurgence in Malaysia. (2005). (1999). Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman. Berhanundin Abdullah. (1999). Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Ipoh: St. Syed Muhammad Naquib. John’s Church (Anglican). 6. Azyumardi Azra. 27-36. (2002). Bandung: Penerbit Mizan. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. Universiti Malaya. (2002). Penang. Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”. Al-Attas. 87. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. Badlihisham Mohd. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. “Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. Hashim Musa. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga.net 796 . Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Asmawati Suhid. Australia: Allen & Unwin. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). The Preaching of Islam. 10 (2). Hamdard Islamicus. (1988). (1973). Arnold. (1977). (January-March 1999). Becker. “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. In Tamadun Islam di Malaysia. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Al-Attas. (2001). 95-104. Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. (1996). “The Laws in Malacca Before and After Islam”. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”. Bhd.Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. (1980). Ahmad Ibrahim. Phd Thesis. Batumalai. Thomas W. Vol. Khoo Kay Mim (Chief Ed. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. (2004). Nasir. S. University of Berkeley. 1. MALAYSIA. Chandra Muzaffar. XXII.

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. Mohd Dahlan Arshad. (1992). dalam Ismail Ab. Munshi Abdullah. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. (1993). Singapore: Singapore University Press. (1996). Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 52-69. (1998). (1979). Khasnor Johan. Shah Alam: Karisma Publication.net 797 . In Tamadun Islam di Malaysia. (1988). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Sejarah Sosiobudaya Melayu. Organized by WorldConferences. Islam di Alam Melayu. Penang. Mohamad Abu Bakar.Hussin Mutalib. Jones. 21(10). Mahayudin Yahaya. “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. Pasir Mas. Russell. Bhd. Singapore: Malay Publihing House Ltd. 4-5 June 2013. Bangi: UKM Press. Kelantan. Mohammad Redzuan Othman. 1-19. Hikayat Raja Pasai. Islam dan Masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Ishak Saat. Ismail Hamid. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (2011. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. Mahayudin Yahaya. (1968). Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah. (1980). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. (1985). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Kamal Hassan. Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM. Mohamad Abu Bakar. (1999). Rahman (ed. in Kobkua Suwannathat-Pian. MALAYSIA. Bhd.). “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”. Muhammad Uthman Al-Muhammady. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Persian Influence as Malay Life”. Jalan Tar 7. (ed.E. "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah. (1981). (1963). Khoo Kay Kim (ed. Asian Survey. “Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”.). Hikayat Abdullah. (2005). Pengantar Sejarah Umat Islam. Marison. 1043. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan. Pendidikan Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. 9-11 Jun). “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. (1955). (2006). Mohd Taib Osman. et al. Mohd. XXVII."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. (1980). G.). Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. Faisal Othman and Razali Nawawi.

T. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Shellabear. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (2007. “Malaysia: Turnover without Change”. Ikhtisar Sejarah Islam.). (1996). Pepinsky.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1976). Tome. Tuhfat al-Nafis. (1938). rutter of a voyage in the Red Sea. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim. 18. Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn.G. Othman Ishak.net 798 . Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. 1934-1959.:t. London: the Hakluyt Society. (1998). Osman Bakar. “Pattern of Islamization in Malaysia. (1944). JMBRAS. Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012. Singapore: The Malay Publishing House Ltd. A. Dalam Mohamed Nawab. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Sejarah Melayu or the Malay Annals. (2007). Pires. Pacific Affair. 405-439. 4-5 June 2013. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. January). “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. (1948). (2012). Noor Hazarina Hashim. 53 (3). 210-228. Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat. Institutions and Vectors”. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. (Rustam. Shahirah Mahmood. Rauf. Journal of Democracy. Rahman Shaari. (1980. 9 (2). 1890s-1990s: Exemplars. Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. William R. Singapore: Select Publishing. Judith. XVI (3).p. (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raffles MS No. Nagata. (1982). (1983). Razali Nawawi. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. from the Red Sea to Japan. almanac and maps. W. Universiti Kebangsaan Malaysia. (2003). “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”. (2009). Roff.Nabir Abdullah. Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”. Bangi: Jabatan Sejarah. “Sejarah Melayu”. Penang. Sani (trans. Bhd. Organized by WorldConferences. 12.t. Journal of Computer-Mediated Communication. Journal of Islamic Studies. Igniting Thought. 82-157. (1987). written and drawn in the East before 1515. Zaman Mahathir. Thomas B. nautical rules. “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. 18 (1). Bhd. Autumn). MALAYSIA. 113-127. written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. 1082–1102. Raja Ali Haji. Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore. Farhan Ali (ed. Akademi Quran Medik. Razali Nawawi. Vol.

(1987). The Hague and Bandung: W. MALAYSIA. 13 (1). Yegar. Moshe. (2006). JRASMB. Pahang: Penerbit Ujud. An Introductory Sketch”. Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. 2008). (2009). (1966). Singapore. “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. Winstedt. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd. 13. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Winstedt. New York: AMS Press. Ahmad Sunawari & Faudzinaim. 145. Saw.. The Malays: A Cultural History. Kuala Lumpur: JIMedia. K. (6 Februari 1988). R. C. Cabaran dan Harapan”. Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). Wilkinson. Kesavapany. Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia. Noordin. 33-51. J. Abdull Rahman Mahmod. (2006). Khoo Kay Kim (chief Ed. The Hebrew University. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Kamaruzaman Jusoff. R. Wan Zahid Mohd. (1993). 2.). (1984). (1980). Jurnal Pengajian Melayu. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi. xxi. Terence Chong. (1984/85). Kamaruddin Salleh. van Hoeve Ltd. (1975). Fadzil Othman (et al. (1998).Siti Akmar Abu Samah. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation. Malaysia: Recent Trends and Challenges. Institute of Southeast Asian Studies. 8. 122. Dalam Tamadun Islam di Malaysia. “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock.O. van Nieuwenhuijze. Jurnal Hadhari. hlm. Petaling Jaya: Pelanduk Publication. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. Zainah Anwar. Asian Social Science. R. Siti Hamisah Manan. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Wilkinson. (1979). Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT).O. Straits Times. (April. Jerusalem: The Magnes Press. 4-5 June 2013. Penang. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.O.net 799 . Organized by WorldConferences. Tuan Ruhani Tun Shriff. R. Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. (1958). Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students. (1948). Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia. Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”. Wan Hussein Azmi.J. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. Suhaimi Said.) & Mohd. 4 (4). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (1950). “History of Malaysia”.A. 48. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. 12. 58. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor. “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. “Law Part 1.

4. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (2003). Zuhaimy Ismail. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. MALAYSIA. “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. Zulkifli Dahalan. Organized by WorldConferences. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. ESTEEM Akademic Journal.net 800 . Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam. (2008). (1990). 134-150. Bhd. Penang. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.Zainah Anwar. Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar. 4-5 June 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful