ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research. sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan. 4-5 June 2013. 240). 39). pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab.E. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. karya-karya Sufi dan naratif popular. 1950. Organized by WorldConferences. tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu. 1955.. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu. Marison. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. 26).Mesir (Mohammad Redzuan. kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. Berikutan perkahwinan ini. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. seterusnya Acheh. Penang. 1944. kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed. 52-69.O. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman.. Menurut Tome Pires. Sebagai contoh. kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa. MALAYSIA. doktrin dan undang-undang Islam. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin.net 780 . 5. 2005. Perkataan Sanskrit. seperti puasa. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Walau bagaimanapun. neraka. 1968. Dari Pasai ke Melaka. 1998. Dalam hal ini. Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. 1992. Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim. 19. pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires.). golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. Syed Abd. 149-158). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'. G. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. 1958. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. Sebagai pendakwah awal Islam. Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. Pada tahun 1117M. R. T. Sebagai contoh. iaitu Parameswara. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt. 35-36).) 1980. Parameswara. 13). yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran.

perundangan. norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. 102-103). malam dua puluh tujuh. Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah. Temenggong mengepalakan gajah. Sunan Bonang dan Sunan Giri. masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. politik pentadbiran. Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. 54). tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan. setelah malam maka raja berangkat ke masjid. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. iaitu. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. bahkan di rumah dan juga di istana. Sebagai contoh. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. Dan patut belajar bahasa Arab. rumah. seperti adat hari raya. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. 4-5 June 2013. Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. kebudayaan dan keilmuan. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). 1992. tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid. foya. Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan. dongengan khayal. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. Penang. sembahyang Tarawikh”. penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah. perpustakaan. “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. 1963). Tauhid. 1992. antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. seperti Jawa. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. Selain menjadi tempat belajar. 104).kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. 1938. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif.net 781 . kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. MALAYSIA. 101). 82-157). 1992. Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Organized by WorldConferences.

J. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan. undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. 1966. hak hamba. R. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Undang-Undang Laut.. Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. 29-30). Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik. Undang-Undang Laut Melaka. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain. hak milik tanah. 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya. undang-Undang Melaka. Undang-Undang Kanun Melaka. Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar). R. telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim. Undang-undang Keluarga Islam. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat.net 782 . 23). seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. Undang-Undang Melayu Pahang. J. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an. 38). 82). Penang. Organized by WorldConferences. Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. 58). 2003. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam. Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. 1948. bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. 2001. Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu. MALAYSIA. Selain hubungan ekonomi. 4-5 June 2013. namun begitu. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak. 2004. umpamanya perjanjian jual beli. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. Azizan 1980. 54-55). 98-99. Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. 104. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam. Manakala. Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah. Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi.

Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. 2004. telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. Penang. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Sheikh Ibrahim al-Shami. 1992: 117). Ilmu Kalam. 1999. Nuruddin al-Raniri. Shamsuddin al-Sumatrani. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi. Masjid Bayt al-Rahim. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. 44-45). 4-5 June 2013. Sufi. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. Hasil penyebaran agama Islam. Hamzah Fansuri. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Selain dari institusi-institusi tersebut. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam. Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”. Abdullah. Falsafah. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. seperti Ilmu Feqah. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Satariyah dan lain-lain. Selain menggunakan bahasa Melayu. Tafsir. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya. Organized by WorldConferences. Qadariyah. Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. seperti Tariqat Nasyabandiyah. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab. 119). 1992. MALAYSIA. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. 53-54. Selain itu. Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini.net 783 . teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”.

pentadbiran dan pemerintahan negara. mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. Namun begitu. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. 1984.net 784 . 84). Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur. setelah campurtangan oleh pihak British. 1979. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat. 4-5 June 2013. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal). MALAYSIA. namun begitu. 57-58). dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. 2001. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi. Hal ini kerana. Penang. Namun. Contohnya. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Organized by WorldConferences. iaitu. Sekiranya sebelum kedatangan British. 1999. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”. 96).menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. Syeikh Mustafa bin Muhammad. Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. membantutkan proses pembangunan Islam. pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam. iaitu Humpreys. 1982. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. 145). Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman. Sementara itu. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. persetujuan daripada Penasihat British. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. 2006. seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. maka dikurniakan masarif. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. Banjarmasin Kalimantan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan. anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British. 69). Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British. 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam.

Oleh itu. sosial dan pentadbiran. muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. 1980. namun begitu. akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama. 44. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat. 1979. Penang. Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. 1987. 1984. bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. 7). 126). dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. 119). 62). Menurut Mohamad Abu Bakar. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 21). Mesir. 1999. 1975. 42). Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. 1973. kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. muamalah. walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. ekonomi. undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. Neraca (1911-1915). Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. Dengan ini. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. Berhanundin Abdullah. Tunas Melayu (1931). 1988. 4-5 June 2013. al-Imam (1906-1908). 144). MALAYSIA. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). 1977. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. Kesannya. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam. Walaupun dijajah hampir 400 tahun.net 785 . 1980. Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat.J. Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. 84.Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. 1999. Sekembalinya ke tanah air. Seperti yang dinyatakan oleh R. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik. 84). Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar. khususnya ke Universiti al-Azhar. 2006). Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat. Kesannya. nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. Wilkinson. Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. Dari segi pentadbiran. Suhaimi. 160). kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Organized by WorldConferences.

MALAYSIA. Kedua. GMPR. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. Organized by WorldConferences. Gunung Semanggol. PRKM/PRGM.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. Malah selepas pengisytiharan Malaysia. Daripada sebuah madrasah. telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah. walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. UMNO. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. 1976. peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau. SEBERKAS. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. 159). PKMM. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif. 2009). LEPIR. Dalam pilihan raya tahun 1959. Penang. Akhirnya. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. Pada tahun 1948. Di bawah kepimpinan Dr.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. PERPEMAS. nilai daya fikir. parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. pengislaman pemerintah. Kelima. Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa. 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir. MATA. Keenam.al.net 786 . bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951. 4-5 June 2013.. Keempat. Pertama. Dari segi perlembagaan. Burhanuddin al-Helmy. persoalan pemodenan. Patah tumbuh hilang berganti.

puasa. Penang. Keempat.3. Kelima. MALAYSIA. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam. 1980. pada zaman ini. pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan. antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang. wujud peranan yang dinamik. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. ekonomi dan politik. 1993. Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. 1993). J.net 787 . Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam. Organized by WorldConferences. Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. Chandra Muzaffar. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat. Hussin Mutalib. Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. pendekatan dakwah. Kedua. Keenam. Jemaah Tabligh. gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. namun begitu. pendidikan. Pertama. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. 1987. seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). PAS dan UMNO (parti pemerintah). Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). Ketiga. parti politik seperti. perkahwinan dan sebagainya tetapi.NGO). kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar. berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh.. sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai. perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial. namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. Islam dan Barat. aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar. Pertama. 46). 4-5 June 2013.

proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam. Oleh itu. pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. MALAYSIA. UMNO dan pembangkangnya PAS. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. Ciri ketiga ialah. didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi. Hakikatnya. namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia. berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar. Tambahan pula. Dalam hal ini. Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. khususnya di bandar-bandar. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. Dari segi sejarahnya. harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. Pada tahun 1968. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Organized by WorldConferences. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam. Sementara itu. Penang. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi.net 788 . Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. Pesta tari menari. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. 4-5 June 2013. survival Melayu dapat diteruskan.

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Yusuf Qardhawi dan lain-lain. Dr. Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan. Dari sekecil-kecil perkara seperti. Pakistan.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. 36). Syed Qutb. kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam. Selain itu. iaitu ibu negara Malaysia. Indonesia dan sebagainya. proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi. Hassan Al-Banna. 4-5 June 2013. MALAYSIA. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 4. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. 1990. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. Muhamad Natsir. dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. Ciri kelima kebangkitan ialah. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. sosial dan politik. Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. 1993). Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. sosial. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. Keenam. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. Organized by WorldConferences. ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. 87). kemiskinan. Penang.net 789 . 2002. Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. HAMKA dan Dr. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah.

Tan Sri Professor Dr. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. Sementara itu. bahkan golongan yang berpendidikan Barat. sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. 59-60. hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham. tentang cara hidup Islam yang lengkap. 1987). Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. Siti Hamisah. Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. MALAYSIA. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad.pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. Datuk Nakhaei Ahmad. Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar. Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. Zainah Anwar. penyelesaian masalah kemiskinan. 1996. Organized by WorldConferences. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu. Zainah. 2008. syarikat milik kerajaan (GLC). 1999. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. survival orang Melayu. 134). 1981. Ustaz Dr. 4-5 June 2013. 106).net 790 . Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 2009). Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. 1996). Mohd Kamal Hassan. tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. Slogan perjuangan ABIM iaitu. Setelah kembali ke tanah air. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. 1988). 1990. 2006. tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah. Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan. Penang. 1043). Universiti Malaya. dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. 2008). Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar.

Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. 1993). Setelah Tun kembali aktif dalam politik. beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. MALAYSIA. 4-5 June 2013. Implikasinya. ekonomi.5. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin. Akan tetapi undang-undang bangsa. iaitu pada tahun 1981. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak. Kesungguhan Tun Dr. 30). walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam. Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. pendidikan dan sains serta teknologi. Perdana Menteri pada ketika itu. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian. pendidikan dan ekonomi. Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. Di bawah kepimpinan Tun. Dalam tahun pertama pelantikannya. dalam tahun 1980. seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam. Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam. Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. Penang. sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. Organized by WorldConferences. Dalam tahun 1976. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. Contohnya.net 791 . Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya.

mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. rohani. Selain itu. William R. Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an. akauntabiliti. Tabung Haji. iaitu UMNO dan kemudiannya. 1993.. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. Organized by WorldConferences. 2006. 2006. 2003). 1983. Semasa pemerintahan era Mahathir. Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail. membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain. berpindah ke kampus Bangi. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Sementara bagi pelajar-pelajar lain. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. Pada tahun 1982. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar. ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan. 219).net 792 . Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. 4-5 June 2013. reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. 2004). Kamal Hassan et. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. 1998. seperti PKPIM (Roff. Shafie Salleh. MALAYSIA. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. Pada tahun 1972. Tun Dr. dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. Ishak Saat. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar.000. penggunaan hati budi yang tinggi. kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam. keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. al. Manakala dalam tahun 1982. Penang. Afififuddin Omar. berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden. Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. 61). Hussin. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 1992). emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari.

Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media.pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak. Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. 31). Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan. Selanjutnya. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM. Penang. 1993). kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam. Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. Dalam tahun 1988. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. Asmawati Suhid. ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. 2005.net 793 . 1993. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni. “Assalamualaikum” (Hussin. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara. MALAYSIA. 31). iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. iaitu. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Oleh itu. menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. Pada tahun 1987. namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. Organized by WorldConferences. undang-undang sivil. perancangan yang teratur. beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular. jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. 2002. 4-5 June 2013. dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. Walaupun budaya bukan Islam diterima. 95-194). 6 Februari 1988). sebagai pedoman dan amalan hidup. Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. Pada tahun 1988. Pada tahun 1992.

Al-Arqam. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin.net 794 . 2006. Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. 2007). Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. Sehubungan dengan hala tuju baru ini. Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global.. 2008). menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. Penang. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. Melalui Menteri Luarnya iaitu. Jamaah Tabligh. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar. 32-33). In this regard. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga. MALAYSIA. 2007. ABIM. beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. Organized by WorldConferences.al. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes. PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom). beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia.. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam. Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003. selain hubungan dengan negara-negara ASEAN. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. 1993. Contohnya. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). both locally and internationally. Kamaruzaman. Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). namun begitu. 33).We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah. Noor Hazarina et al. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Pepinsky. Abdullah Badawi. 2009. Abdul Rahman Mahmod et. sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982. namun. 4-5 June 2013.Abdul Rahman dan Tun Razak.

siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya.). penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki.Pertama. 4-5 June 2013. Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. 39. pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. peningkatan saluran. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan. kebangkitan irama nasyid.al. Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. Abdullah Ishak. (2009). “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”.net 795 . Kedua. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. politik dan kenegaraan. Abdul Rahman Mahmood et. Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. sosial. (2004). malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara. masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi. Jurnal Hadhari. Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau. dalam hubungan sosial. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. budaya kepenggunaan. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Afififuddin Omar. MALAYSIA. Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. Pada hari ini. Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Selain itu. (1990). perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya. Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. Jabatan Perdana Menteri. Penang. 2. hlm. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab. Organized by WorldConferences. dan ketiga. Shafie Salleh. 6. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. kesedaran. Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. (1992).

(1999). 10 (2). “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. 4-5 June 2013. 27. Vol. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Azyumardi Azra. David John. Penang. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. (2005).net 796 . (1999). Hamdard Islamicus. Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Batumalai. Azizan Abdul Razak. 27-36. Universiti Malaya. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Australia: Allen & Unwin. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. S. (1969). 6. Al-Attas. Badlihisham Mohd. 95-104. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). Nasir. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. (1986). “Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. Jurnal Kemanusiaan. Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”. Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. Asmawati Suhid. Malaysia. Phd Thesis. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Ahmad Ibrahim. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. 81-86. The Preaching of Islam. Syed Muhammad Naquib.) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. (1973). (1977). (1988). “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. Azyumardi Azra. Organized by WorldConferences. (2002). University of Berkeley. (2004). Becker. Arnold. 87. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Khoo Kay Mim (Chief Ed. Jurnal IKIM. (1987). Chandra Muzaffar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. XXII. John’s Church (Anglican). (2001). Hashim Musa. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. “The Laws in Malacca Before and After Islam”. 1. California. MALAYSIA. In Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. Thomas W. Al-Attas. Ipoh: St. Islamic Resurgence in Malaysia. Berhanundin Abdullah. (January-March 1999). Bandung: Penerbit Mizan. London: Darf Publishers Ltd.Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman. (2002). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (1996). (1980). Syed Muhammad Naquib. Bhd.

52-69. Mohd Dahlan Arshad. Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. Marison. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Jones. (ed. (1963). Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. (1998). Mohd. Kamal Hassan. (1988). Hikayat Raja Pasai. Mohammad Redzuan Othman. 9-11 Jun). Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Hikayat Abdullah. In Tamadun Islam di Malaysia. Ismail Hamid. et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1955). “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”. (1992). MALAYSIA. (2005). Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Bhd. 1-19.net 797 . Bangi: UKM Press. Jalan Tar 7. Khoo Kay Kim (ed. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan. dalam Ismail Ab. “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. Mahayudin Yahaya. Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM. Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah. "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah.). Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. (1981). Munshi Abdullah. (1985). Bhd. Pengantar Sejarah Umat Islam.Hussin Mutalib. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G. (1979). Singapore: Malay Publihing House Ltd. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. in Kobkua Suwannathat-Pian. (2006). 21(10). (2011. “Persian Influence as Malay Life”. Mohd Taib Osman. Ishak Saat. Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. Faisal Othman and Razali Nawawi. Shah Alam: Karisma Publication. “Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”. Sejarah Sosiobudaya Melayu. Muhammad Uthman Al-Muhammady. Pasir Mas. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Rahman (ed. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). (1968). “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. 1043. (1980). (1999). (1992). XXVII. “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. Penang.). Mohamad Abu Bakar. Organized by WorldConferences.). “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Mahayudin Yahaya. (1993). Kelantan. Khasnor Johan. Islam dan Masyarakat Melayu. Mohamad Abu Bakar. Islam di Alam Melayu. (1996). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Asian Survey. Pendidikan Islam Malaysia. Singapore: Singapore University Press.E. (1980). Russell."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. 4-5 June 2013. “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Shahirah Mahmood. (2007. Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (2012). almanac and maps. 9 (2). Zaman Mahathir. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012. Tuhfat al-Nafis. Sani (trans. T. Shellabear. 405-439. Vol. written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. 1934-1959. (1998). Singapore: The Malay Publishing House Ltd. (1944). William R. 1890s-1990s: Exemplars. 18. (2003). rutter of a voyage in the Red Sea. (1993). (1987). Thomas B. Sejarah Melayu or the Malay Annals. (Rustam. Igniting Thought.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim. “Pattern of Islamization in Malaysia. Noor Hazarina Hashim. “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. 12. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. W. Razali Nawawi. from the Red Sea to Japan. 53 (3). Nagata. 113-127.Nabir Abdullah. Journal of Islamic Studies.). Rauf. Raja Ali Haji. London: the Hakluyt Society. 4-5 June 2013. Pires. Dalam Mohamed Nawab. Pacific Affair. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat. “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”. (2009). (1982). 18 (1). (1983). “Malaysia: Turnover without Change”.G. written and drawn in the East before 1515. Rahman Shaari. Journal of Democracy. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Universiti Kebangsaan Malaysia. Judith. Osman Bakar. January). “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”. Othman Ishak. Organized by WorldConferences. Akademi Quran Medik.net 798 .t. Ikhtisar Sejarah Islam. Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn. “Sejarah Melayu”. Singapore: Select Publishing. (1980. JMBRAS. Journal of Computer-Mediated Communication. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.p. (1996). “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. A. Bangi: Jabatan Sejarah. 82-157. Pepinsky. Tome. Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. (2007). Autumn). (1976). Bhd. 210-228. Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. Raffles MS No. nautical rules. Bhd. Razali Nawawi. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. Institutions and Vectors”. XVI (3). MALAYSIA. Roff. Penang. 1082–1102.:t. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. (1948). Farhan Ali (ed. (1938).

Straits Times. xxi. Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. (6 Februari 1988). van Nieuwenhuijze. New York: AMS Press. (1998). R. Kesavapany. (1984/85). Kamaruddin Salleh. (2006). Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. The Hague and Bandung: W.Siti Akmar Abu Samah. Jurnal Pengajian Melayu. Asian Social Science. MALAYSIA. Yegar. Organized by WorldConferences.O. Penang. Kamaruzaman Jusoff. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. hlm. Siti Hamisah Manan. Khoo Kay Kim (chief Ed. 58. Moshe. (1993). C. Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. 13 (1). Wilkinson. Cabaran dan Harapan”. R.). Malaysia: Recent Trends and Challenges. K. Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. JRASMB. (1966). (2009). “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. R. (April. The Hebrew University. Winstedt. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd. Terence Chong. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. 2008). “Law Part 1. Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT). (1948). Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). Zainah Anwar. 4-5 June 2013. Tuan Ruhani Tun Shriff. An Introductory Sketch”. Jurnal Hadhari. Suhaimi Said. (1950).O.net 799 . “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. “History of Malaysia”.) & Mohd. Institute of Southeast Asian Studies. (2006). (1979). Wilkinson. 145. Wan Zahid Mohd. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor.J. Dalam Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: JIMedia. (1958). J. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia. (1987). van Hoeve Ltd. 122.. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (1980). 8. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation.A. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi. Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. Fadzil Othman (et al. Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. The Malays: A Cultural History. 48. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. (1984). 13. Ahmad Sunawari & Faudzinaim. R. Wan Hussein Azmi. 12. Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students. Winstedt. “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock. Pahang: Penerbit Ujud. 4 (4). 33-51. Saw. Petaling Jaya: Pelanduk Publication. Singapore. (1975). Noordin. “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”. Jerusalem: The Magnes Press. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 2. Abdull Rahman Mahmod.O.

Organized by WorldConferences.Zainah Anwar. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam. ESTEEM Akademic Journal. Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. MALAYSIA. (2003). 4-5 June 2013. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Bhd.net 800 . Zuhaimy Ismail. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 134-150. “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. (2008). Penang. 4. (1990). Zulkifli Dahalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful