ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 240). G. Berikutan perkahwinan ini. Perkataan Sanskrit. Dalam hal ini. Sebagai contoh. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research.O. Walau bagaimanapun. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu.net 780 . Menurut Tome Pires. golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. 5.. Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim. 1955. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran.. seperti puasa. 2005. kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa. karya-karya Sufi dan naratif popular. Organized by WorldConferences. Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. doktrin dan undang-undang Islam. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. Dari Pasai ke Melaka. 52-69. 26). Sebagai pendakwah awal Islam.E. pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. Pada tahun 1117M. tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India. 4-5 June 2013. 39). 1958. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. 1998. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. 19.Mesir (Mohammad Redzuan. R. Parameswara. iaitu Parameswara. kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu. kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. 35-36). T. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam. Sebagai contoh. MALAYSIA. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. Marison. Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. 1944. 1950. neraka. 149-158). pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires. iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Syed Abd. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'.) 1980. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. 1992. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab. Penang. yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. seterusnya Acheh. 1968.). 13).

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Selain menjadi tempat belajar. perundangan. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. bahkan di rumah dan juga di istana. 1938. foya. rumah. 1963). Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. 104). Temenggong mengepalakan gajah. perpustakaan. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab. setelah malam maka raja berangkat ke masjid. Sebagai contoh. Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. malam dua puluh tujuh. dongengan khayal. 1992. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan. iaitu.kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. politik pentadbiran. masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan. tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. 4-5 June 2013. “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. seperti adat hari raya. kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. Tauhid. antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. 54). Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. 102-103). norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. 1992. Sunan Bonang dan Sunan Giri. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah. tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). Dan patut belajar bahasa Arab. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif. Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar.net 781 . MALAYSIA. 101). Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. 1992. Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. seperti Jawa. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah. sembahyang Tarawikh”. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau. Organized by WorldConferences. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. Penang. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. 82-157). Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. kebudayaan dan keilmuan.

Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. Manakala. namun begitu.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980. Undang-undang Keluarga Islam. Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. 54-55). 1966. 29-30). Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. hak hamba. bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim. Penang. Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik. diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah. Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. Undang-Undang Laut. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti. 2001. Selain hubungan ekonomi. undang-Undang Melaka.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak. undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. 2003. MALAYSIA. Azizan 1980. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.net 782 . Undang-Undang Kanun Melaka. Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain. 58). Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. hak milik tanah. Undang-Undang Laut Melaka. R. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. 23). Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. Undang-Undang Melayu Pahang. 98-99. Organized by WorldConferences. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. 1948. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam. Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. J. umpamanya perjanjian jual beli. 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya. menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. 104. telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi.. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan. Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. R. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an.J. 2004. Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. 82). seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. 4-5 June 2013. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat. Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar). 38).

Falsafah. Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini. 1992: 117). Shamsuddin al-Sumatrani. Qadariyah. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. seperti Ilmu Feqah. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. Selain menggunakan bahasa Melayu. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab. Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu. 2004. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Selain itu. Penang. Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. Sheikh Ibrahim al-Shami. Hamzah Fansuri.net 783 . Abdullah. Tafsir. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. Ilmu Kalam. Nuruddin al-Raniri. bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam. Masjid Bayt al-Rahim. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. 4-5 June 2013. Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. 1992. Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. Sufi.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”. Selain dari institusi-institusi tersebut. 53-54. Satariyah dan lain-lain. Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Organized by WorldConferences. MALAYSIA. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. 44-45). telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 1999. 119). seperti Tariqat Nasyabandiyah. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu. Hasil penyebaran agama Islam. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas.

Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British.net 784 . Sekiranya sebelum kedatangan British. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. 2006. Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. maka dikurniakan masarif. Namun begitu. perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. 2001. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. Penang. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat. 96). pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam. Hal ini kerana. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”. Banjarmasin Kalimantan. 1999. tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal). membantutkan proses pembangunan Islam. Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam. 1984. Sementara itu. Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. Contohnya. dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. iaitu Humpreys. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. setelah campurtangan oleh pihak British. 1979. anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. 145). 69). pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British.menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. iaitu. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur. namun begitu. Syeikh Mustafa bin Muhammad. pentadbiran dan pemerintahan negara. Organized by WorldConferences. Namun. 57-58). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. persetujuan daripada Penasihat British. MALAYSIA. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. 84). seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. 1982. 4-5 June 2013. mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji.

MALAYSIA. undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. 1999. Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. Sekembalinya ke tanah air. 1977. ekonomi. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. khususnya ke Universiti al-Azhar. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik. 62). 126). 1979. telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. 1980.net 785 . Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. 42). Seperti yang dinyatakan oleh R. 4-5 June 2013. Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. Suhaimi. 84). al-Imam (1906-1908). dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. Dari segi pentadbiran. 1984. 1988. 2006). namun begitu. Kesannya. 1999. Mesir. muamalah. Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. Menurut Mohamad Abu Bakar. Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. 7). akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama. Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. 84. Penang. Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam.Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. 160). 1980. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Walaupun dijajah hampir 400 tahun. maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. 1987. 144). Organized by WorldConferences. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. Tunas Melayu (1931). golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat. Neraca (1911-1915). namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat. 119). Wilkinson. walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. sosial dan pentadbiran.J. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. 44. kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. 21). Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar. Berhanundin Abdullah. muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. Kesannya. 1973. Oleh itu. 1975. nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. Dengan ini.

Daripada sebuah madrasah. Burhanuddin al-Helmy. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir. Patah tumbuh hilang berganti. 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. 1976. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. Keenam. Pada tahun 1948.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. Penang. peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau. 2009). Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951.. Di bawah kepimpinan Dr. MALAYSIA. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa. telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah. Dari segi perlembagaan. Akhirnya. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. LEPIR. PKMM. persoalan pemodenan. parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. PRKM/PRGM. MATA. GMPR. Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. UMNO. nilai daya fikir. Keempat. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. Gunung Semanggol. Kelima. Dalam pilihan raya tahun 1959. intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu. walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. Malah selepas pengisytiharan Malaysia. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. SEBERKAS.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis. pengislaman pemerintah. Organized by WorldConferences. Kedua. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif.net 786 . Proceeding of the International Conference on Social Science Research. PERPEMAS. Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja.al. 4-5 June 2013. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. 159). Pertama.

ekonomi dan politik. Hussin Mutalib. pada zaman ini. 1993. Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini. Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). puasa. Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. Chandra Muzaffar. Jemaah Tabligh. Kelima. kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar. PAS dan UMNO (parti pemerintah). 46). Pertama. antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang. antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam.. Keempat. 1987. MALAYSIA. Keenam. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. Organized by WorldConferences. Penang. aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar. sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. parti politik seperti. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan.net 787 . Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. Kedua. peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam. Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. 4-5 June 2013. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. Ketiga. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. pendekatan dakwah. 1993). gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. wujud peranan yang dinamik. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat. Pertama. Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai. perkahwinan dan sebagainya tetapi. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. pendidikan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islam dan Barat. perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial. namun begitu. seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. 1980. J.3. Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh.NGO).

Dari segi sejarahnya. agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam. Organized by WorldConferences. survival Melayu dapat diteruskan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi. Pesta tari menari. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah. UMNO dan pembangkangnya PAS. Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. khususnya di bandar-bandar. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia. berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. MALAYSIA. Penang. Dalam hal ini. di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. Oleh itu. Pada tahun 1968. proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. Ciri ketiga ialah. Sementara itu. 4-5 June 2013. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. Tambahan pula. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu. harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. Hakikatnya. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah.net 788 .

wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. Selain itu. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia. Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. 2002. Penang. Hassan Al-Banna. Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. kemiskinan. dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah. Dari sekecil-kecil perkara seperti. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. sosial. kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. 4. iaitu ibu negara Malaysia. HAMKA dan Dr. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. sosial dan politik. Organized by WorldConferences. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. 4-5 June 2013. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. Keenam. kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. Indonesia dan sebagainya. Yusuf Qardhawi dan lain-lain. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. Pakistan. Ciri kelima kebangkitan ialah. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). 36). Syed Qutb. Muhamad Natsir.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis.net 789 . 1990. Dr. 87). Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam. proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi. Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan. Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. MALAYSIA. 1993).

Zainah Anwar. 1996. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. 4-5 June 2013. 134). sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).net 790 . Setelah kembali ke tanah air. golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham. 106). 1996). Sementara itu. tentang cara hidup Islam yang lengkap. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. 2008). Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. 1988).pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. 2009). 2006. Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah. bahkan golongan yang berpendidikan Barat. Siti Hamisah. Tan Sri Professor Dr. 1981. penyelesaian masalah kemiskinan. Mohd Kamal Hassan. syarikat milik kerajaan (GLC). Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. Datuk Nakhaei Ahmad. Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. Ustaz Dr. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad. Zainah. Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). 59-60. bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. 1990. Penang. Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. 1987). sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar. Slogan perjuangan ABIM iaitu. 1999. Universiti Malaya. 2008. survival orang Melayu. 1043). Organized by WorldConferences. MALAYSIA. pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu.

tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. Penang. beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. 4-5 June 2013. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. Contohnya. 30). Implikasinya. Perdana Menteri pada ketika itu. yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam. dalam tahun 1980. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam. MALAYSIA. Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. 1993). sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. Setelah Tun kembali aktif dalam politik. Dalam tahun pertama pelantikannya. meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. Akan tetapi undang-undang bangsa. Organized by WorldConferences.5. Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan. menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut. Kesungguhan Tun Dr. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. pendidikan dan sains serta teknologi. iaitu pada tahun 1981. ekonomi. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam. Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. Di bawah kepimpinan Tun. Dalam tahun 1976. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak.net 791 . Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. pendidikan dan ekonomi.

. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar. Pada tahun 1982.net 792 . berpindah ke kampus Bangi. 1993. Hussin.000. beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an. akauntabiliti. Ishak Saat. 1998. Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. rohani. reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. Sementara bagi pelajar-pelajar lain. Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor. 219). membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain. Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. Kamal Hassan et. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. Selain itu. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. Penang. MALAYSIA. Tun Dr. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden. 1992). emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Tabung Haji. 2003). kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam. Pada tahun 1972. Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan. Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). Manakala dalam tahun 1982. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. seperti PKPIM (Roff. Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. Semasa pemerintahan era Mahathir. keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. 2006. Organized by WorldConferences. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. 4-5 June 2013. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam. 1983. William R.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari. al. 2004). iaitu UMNO dan kemudiannya. Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. Shafie Salleh. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. Afififuddin Omar. 2006. penggunaan hati budi yang tinggi. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar. Selain itu. 61). dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail.

akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. Dalam tahun 1988. kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. undang-undang sivil. Asmawati Suhid. iaitu. Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni. 2002. Selanjutnya. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. sebagai pedoman dan amalan hidup. Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara. mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media. polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan. Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. Pada tahun 1988. 1993. menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya.net 793 . Penang. MALAYSIA. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. Pada tahun 1987. perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. Pada tahun 1992. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. perancangan yang teratur. namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. “Assalamualaikum” (Hussin. 4-5 June 2013. Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular. Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. Oleh itu. 2005. 6 Februari 1988). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Walaupun budaya bukan Islam diterima. 31). 1993). semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam.pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM. beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). 31). jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. 95-194). ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. Organized by WorldConferences.

2008). Kamaruzaman. beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar.. Contohnya. ABIM.. Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global. selain hubungan dengan negara-negara ASEAN. 2006. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah. Abdullah Badawi. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. Sehubungan dengan hala tuju baru ini.net 794 . Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya. namun begitu. both locally and internationally. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. Noor Hazarina et al. 32-33). 33). 1993. 2009. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. Penang. beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. Jamaah Tabligh. 4-5 June 2013. Al-Arqam. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes. 2007. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003.We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. Pepinsky. MALAYSIA. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti. namun. Melalui Menteri Luarnya iaitu. PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom).Abdul Rahman dan Tun Razak. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin. kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. Abdul Rahman Mahmod et. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam.al. 2007). menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga. sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982. In this regard. Organized by WorldConferences.

Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. Selain itu. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab. malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara.Pertama. MALAYSIA. Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. dalam hubungan sosial. (2009). Jurnal Hadhari. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya. budaya kepenggunaan.net 795 . Penang. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya. Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. Abdullah Ishak. Organized by WorldConferences. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada. sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. peningkatan saluran. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau.). pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). sosial. Shafie Salleh. (1990). Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka. kesedaran. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Afififuddin Omar. penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki. (2004). Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. 2. kebangkitan irama nasyid. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. politik dan kenegaraan. masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. 39. siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”.al. Jabatan Perdana Menteri. dan ketiga. Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi. 6. 4-5 June 2013. Abdul Rahman Mahmood et. (1992). “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”. Pada hari ini. Kedua. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. hlm. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan.

“Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. XXII. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1988). (1980). (1987). 27-36. Al-Attas. (2001). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Azyumardi Azra. 81-86. Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”. Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. 4-5 June 2013. 27. (January-March 1999). “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. Jurnal Kemanusiaan. Jurnal IKIM. Syed Muhammad Naquib. “The Laws in Malacca Before and After Islam”. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. (1977). Vol. Al-Attas. Asmawati Suhid. Syed Muhammad Naquib. “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. Thomas W. Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Phd Thesis. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”. (1986). David John. Batumalai. MALAYSIA. Penang. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Bandung: Penerbit Mizan. University of Berkeley. Chandra Muzaffar. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Becker. (1999). California.Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. Badlihisham Mohd. Bhd. Azizan Abdul Razak. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). S. Berhanundin Abdullah. Ahmad Ibrahim. In Tamadun Islam di Malaysia. Khoo Kay Mim (Chief Ed. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Hashim Musa. Islamic Resurgence in Malaysia. Malaysia. (2005). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Preaching of Islam. Hamdard Islamicus. (2002). John’s Church (Anglican). 1. (2004). 6. Nasir. Ipoh: St. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Azyumardi Azra. Organized by WorldConferences. 10 (2). 95-104. “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. (1969). 87. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Arnold. (1996). “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). (2002). London: Darf Publishers Ltd. (1973). Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman.net 796 . Australia: Allen & Unwin.

Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. (ed. "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah. Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. Rahman (ed. (1996). Khasnor Johan. Ishak Saat. 1043. Asian Survey. (1993). (1980). Pendidikan Islam Malaysia. (2005). “Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”. Jalan Tar 7. (1999). 1-19. Bhd.E. 9-11 Jun). Mahayudin Yahaya. “Persian Influence as Malay Life”.). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (2011. Muhammad Uthman Al-Muhammady. (2006). Penang. In Tamadun Islam di Malaysia.Hussin Mutalib. Mohd Taib Osman. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan. Marison. Kelantan. (1992). Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. dalam Ismail Ab.). G. Sejarah Sosiobudaya Melayu. (1980). Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. (1963). “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. XXVII. “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. (1979). 4-5 June 2013. Kamal Hassan. “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (1988). 21(10). Faisal Othman and Razali Nawawi. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. (1955). Hikayat Raja Pasai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Hikayat Abdullah. “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. Singapore: Singapore University Press. (1992). in Kobkua Suwannathat-Pian.net 797 . Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1981). Munshi Abdullah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah. Mohd Dahlan Arshad. (1998). Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM. Islam di Alam Melayu. (1968). Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Mohd. Khoo Kay Kim (ed. Jones. Ismail Hamid. Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. Islam dan Masyarakat Melayu. 52-69. Singapore: Malay Publihing House Ltd. Bangi: UKM Press. Pasir Mas. (1985). et al. MALAYSIA. Mohamad Abu Bakar. Mahayudin Yahaya. Bhd. Pengantar Sejarah Umat Islam. “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. Russell. Mohammad Redzuan Othman."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. Mohamad Abu Bakar. Organized by WorldConferences.). Shah Alam: Karisma Publication.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shellabear. Dalam Mohamed Nawab. Othman Ishak. Igniting Thought. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. Organized by WorldConferences. (2007. (Rustam.t.G. Razali Nawawi. (1944). (1948). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012. rutter of a voyage in the Red Sea. Journal of Islamic Studies. T. XVI (3). written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat. JMBRAS. 53 (3). 113-127. from the Red Sea to Japan.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1998). Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. Rahman Shaari. Zaman Mahathir. 18. Pires. Osman Bakar. written and drawn in the East before 1515. Bangi: Jabatan Sejarah. Tuhfat al-Nafis. 405-439. almanac and maps. Shahirah Mahmood. Judith. Singapore: Select Publishing. Universiti Kebangsaan Malaysia. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). William R. 18 (1). Nagata. Thomas B. January). “Sejarah Melayu”. Raffles MS No. 1890s-1990s: Exemplars. “Malaysia: Turnover without Change”. Tome. Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn. Roff. (1938). nautical rules. (2012). Pepinsky. (1996).).Nabir Abdullah. Penang. Bhd. Noor Hazarina Hashim. Sani (trans. 4-5 June 2013. MALAYSIA. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. Sejarah Melayu or the Malay Annals. Rauf. A. 12. 9 (2). “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”.:t. Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Bhd. Raja Ali Haji. W. “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”. Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. Autumn). Journal of Computer-Mediated Communication. Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore. “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.p. “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. 210-228. (2007). (2003). Farhan Ali (ed. 82-157. (1983). Singapore: The Malay Publishing House Ltd.net 798 . London: the Hakluyt Society. (1993). (1976). 1082–1102. Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. Ikhtisar Sejarah Islam. (2009). (1982). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. 1934-1959. “Pattern of Islamization in Malaysia. Akademi Quran Medik. Pacific Affair. Journal of Democracy. Vol. Razali Nawawi. Institutions and Vectors”. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim. (1987). (1980.

Pahang: Penerbit Ujud. Wilkinson. Wan Zahid Mohd. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. Penang. Zainah Anwar. (2006). Kamaruzaman Jusoff. 2. Wilkinson. Cabaran dan Harapan”. Asian Social Science. R. Tuan Ruhani Tun Shriff. (2006). Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. R. Ahmad Sunawari & Faudzinaim. 145. New York: AMS Press. 4-5 June 2013. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. (6 Februari 1988). Terence Chong. Wan Hussein Azmi. Dalam Tamadun Islam di Malaysia. Fadzil Othman (et al. Kuala Lumpur: JIMedia. An Introductory Sketch”.) & Mohd. hlm. Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT). Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation. (1993). (1987). 8. Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. “History of Malaysia”. The Malays: A Cultural History. “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. 33-51. J. 58.Siti Akmar Abu Samah. Organized by WorldConferences. 48. 122. van Nieuwenhuijze. The Hague and Bandung: W. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 2008). JRASMB. Moshe. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd. Jurnal Pengajian Melayu. 13. (1998).). Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students. Malaysia: Recent Trends and Challenges. Singapore. Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Straits Times. 4 (4). The Hebrew University. Suhaimi Said. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. (1966). K. Kesavapany. Jerusalem: The Magnes Press.J. “Law Part 1. “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. (2009). R. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor. Saw. 12. Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia. (1979).O. (1980). Institute of Southeast Asian Studies. van Hoeve Ltd. Winstedt. 13 (1). (1975).. “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. (1948). Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). Khoo Kay Kim (chief Ed. Kamaruddin Salleh. MALAYSIA. Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. Abdull Rahman Mahmod. C. Yegar. Noordin. R. Petaling Jaya: Pelanduk Publication.net 799 . xxi. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi.O. (1984). (1958). Winstedt.A. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Jurnal Hadhari. Siti Hamisah Manan. Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. (April. (1950). (1984/85).O. “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”.

Bhd. MALAYSIA. (2008). 4.net 800 . Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam. Organized by WorldConferences. Penang. ESTEEM Akademic Journal. (2003). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. (1990). Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar. 4-5 June 2013. Zuhaimy Ismail.Zainah Anwar. 134-150. “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. Zulkifli Dahalan.