ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

seterusnya Acheh. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India. 13). keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. doktrin dan undang-undang Islam. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. Walau bagaimanapun. 1944. G. Penang. Parameswara. pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab. iaitu Parameswara. Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim. kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. Perkataan Sanskrit. 240). 2005. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. Pada tahun 1117M. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu.. 5. golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. Berikutan perkahwinan ini. Menurut Tome Pires. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. MALAYSIA. 35-36). sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. 1958.Mesir (Mohammad Redzuan.O. terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu. karya-karya Sufi dan naratif popular. 1955. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. Syed Abd. 1968.) 1980.). T. 1950. iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran. 1992. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. 4-5 June 2013.. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin. Organized by WorldConferences. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. R. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).E. 19. 149-158). 1998. Sebagai contoh. Dari Pasai ke Melaka. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi.net 780 . kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed. neraka. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. 26). Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. Sebagai contoh. Dalam hal ini. tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu. 39). Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. seperti puasa. kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa. Sebagai pendakwah awal Islam. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research. pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. Marison. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'. Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman. 52-69.

dongengan khayal. Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. Sebagai contoh. Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah. 1992. tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid. 1963). Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar. seperti Jawa. 1992. setelah malam maka raja berangkat ke masjid. Organized by WorldConferences. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan. sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan.kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab. Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). bahkan di rumah dan juga di istana. 1938. “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. Penang. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif. perpustakaan. kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. malam dua puluh tujuh. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. 102-103). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah. Sunan Bonang dan Sunan Giri. 104). seperti adat hari raya. Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. 54). Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. iaitu. Dan patut belajar bahasa Arab. Tauhid. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. Selain menjadi tempat belajar. sembahyang Tarawikh”. foya. politik pentadbiran. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. Temenggong mengepalakan gajah. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau. 4-5 June 2013. 82-157). Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). MALAYSIA. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. 1992. 101). kebudayaan dan keilmuan. perundangan. rumah.net 781 .

Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat.. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. R. 58). Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. hak milik tanah. 98-99. 1948. Undang-Undang Laut. telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi. Undang-Undang Melayu Pahang. Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. 29-30). 2003. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. 2004. hak hamba.J. 1966. umpamanya perjanjian jual beli. Undang-undang Keluarga Islam. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. MALAYSIA. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak. menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. Penang. Organized by WorldConferences. Undang-Undang Laut Melaka. Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar). namun begitu. undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya. 104. Manakala. 54-55). 38). Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. undang-Undang Melaka. Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an. seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah. Selain hubungan ekonomi. Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. Undang-Undang Kanun Melaka. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam.net 782 . Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi. sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti. 2001. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 23). 82). diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah. R. Azizan 1980. J. 4-5 June 2013. Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu.

Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. Shamsuddin al-Sumatrani. seperti Ilmu Feqah. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. Masjid Bayt al-Rahim. Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. Selain menggunakan bahasa Melayu. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Qadariyah. Penang. 1999. Ilmu Kalam. 44-45). 119). Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”. Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. Nuruddin al-Raniri. seperti Tariqat Nasyabandiyah. Selain dari institusi-institusi tersebut. teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 1992: 117). Organized by WorldConferences. MALAYSIA. Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. Abdullah. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas. Selain itu. Hasil penyebaran agama Islam. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. Sheikh Ibrahim al-Shami. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu. 1992. 2004.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya. Hamzah Fansuri. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf.net 783 . Falsafah. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. Satariyah dan lain-lain. Tafsir. telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. Sufi. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. 4-5 June 2013. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab. 53-54. bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam.

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). pentadbiran dan pemerintahan negara. Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. Organized by WorldConferences.menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. 1982. di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan. 1984. pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Contohnya. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British. Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. 57-58). masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur. 2006. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji. 1979. perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. Penang. Sekiranya sebelum kedatangan British. 69). membantutkan proses pembangunan Islam. iaitu Humpreys. Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. 1999. namun begitu. Namun. Syeikh Mustafa bin Muhammad. Hal ini kerana. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat. 84). MALAYSIA. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. Namun begitu. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. 4-5 June 2013. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. Banjarmasin Kalimantan. 96). Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman.net 784 . Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British. setelah campurtangan oleh pihak British. 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”. iaitu. maka dikurniakan masarif. Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. 145). 2001. persetujuan daripada Penasihat British. Sementara itu. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal).

walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. 1999. Kesannya. undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. khususnya ke Universiti al-Azhar. 126). Sekembalinya ke tanah air. ekonomi. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik. Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat.net 785 . 42). 1975. Berhanundin Abdullah. 1977. Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. 160). Oleh itu. sosial dan pentadbiran. Dengan ini. 144). 119). Dari segi pentadbiran. 1979. namun begitu. 1987. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. Organized by WorldConferences. 84. Tunas Melayu (1931). 4-5 June 2013. 62). Wilkinson. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Kesannya. nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. 1999. maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. 1988. al-Imam (1906-1908). Menurut Mohamad Abu Bakar. 2006). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat. telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. 1984. kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. Penang. MALAYSIA. 7). muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar. 84). golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat. 44. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. Mesir.Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. 1980. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam. kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. Neraca (1911-1915). Seperti yang dinyatakan oleh R.J. namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. 1980. Walaupun dijajah hampir 400 tahun. muamalah. Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. 21). Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. 1973. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). Suhaimi. akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama.

parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. 159). GMPR.net 786 . Pada tahun 1948. PRKM/PRGM. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. Dari segi perlembagaan. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis. PERPEMAS. Dalam pilihan raya tahun 1959. Di bawah kepimpinan Dr. 4-5 June 2013.al. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau.. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Organized by WorldConferences. Gunung Semanggol. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British. Daripada sebuah madrasah. nilai daya fikir. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. Burhanuddin al-Helmy. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir. Malah selepas pengisytiharan Malaysia. 1976. persoalan pemodenan. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. Akhirnya. Keempat. Keenam. pengislaman pemerintah. telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah. bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951. PKMM. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. UMNO. SEBERKAS. Kedua.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. 2009). LEPIR. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. MALAYSIA. Patah tumbuh hilang berganti. 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. Pertama. Penang. Kelima. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif. Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja. Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. MATA.

Islam dan Barat. namun begitu. serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat.3. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam. PAS dan UMNO (parti pemerintah). Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh. Keenam. Penang. ekonomi dan politik. 1980. Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. Pertama. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam. aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar. Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini. wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Hussin Mutalib. pendidikan. berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan.. Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. J. 1993). Pertama. latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. Kedua. sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang. gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). pendekatan dakwah. puasa. Kelima.net 787 . pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 46). Organized by WorldConferences. perkahwinan dan sebagainya tetapi. kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar. 1993. parti politik seperti. Keempat. 1987. Chandra Muzaffar. Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. Ketiga. Jemaah Tabligh. MALAYSIA. pada zaman ini. perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial.NGO). Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. 4-5 June 2013. wujud peranan yang dinamik.

bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam. UMNO dan pembangkangnya PAS. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Pada tahun 1968. berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. 4-5 June 2013. Tambahan pula.net 788 . khususnya di bandar-bandar. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi. Dari segi sejarahnya. Oleh itu. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia. pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. Organized by WorldConferences. Penang. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah. MALAYSIA. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. Pesta tari menari.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam. Ciri ketiga ialah. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah. di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. survival Melayu dapat diteruskan. Dalam hal ini. Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. Sementara itu. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. Hakikatnya. Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu.

4-5 June 2013. Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. iaitu ibu negara Malaysia. ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. sosial dan politik. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. Dr. al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. MALAYSIA. Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. 36). Pakistan. Keenam.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis. Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. Organized by WorldConferences. 4. Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. sosial. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. 2002. dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. Selain itu. Ciri kelima kebangkitan ialah. Penang. HAMKA dan Dr. Muhamad Natsir. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. Dari sekecil-kecil perkara seperti. Indonesia dan sebagainya. Yusuf Qardhawi dan lain-lain. kemiskinan. dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia. Hassan Al-Banna. Syed Qutb. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. 1990. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. 87). kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).net 789 . Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. 1993). agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 1981. 2006. sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. Sementara itu. 1996). pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu. Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. Ustaz Dr. tentang cara hidup Islam yang lengkap. Zainah.net 790 . Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. 1999. syarikat milik kerajaan (GLC). Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Universiti Malaya. 1990. Zainah Anwar. 1988). 59-60. hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham. Organized by WorldConferences. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. survival orang Melayu. 2008. 2009). MALAYSIA. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Siti Hamisah. Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. Setelah kembali ke tanah air. Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. 1987). Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. Mohd Kamal Hassan. 106). 2008). penyelesaian masalah kemiskinan. Datuk Nakhaei Ahmad. Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan. 134). Penang.pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. Slogan perjuangan ABIM iaitu. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad. Tan Sri Professor Dr. 1996. 1043). 4-5 June 2013. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah. bahkan golongan yang berpendidikan Barat. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar.

Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. Perdana Menteri pada ketika itu. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut.5. meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. ekonomi. yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. Penang. Kesungguhan Tun Dr. Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. 30). Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. Contohnya. Akan tetapi undang-undang bangsa. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. MALAYSIA. seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam. pendidikan dan sains serta teknologi. dalam tahun 1980. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Di bawah kepimpinan Tun.net 791 . Dalam tahun pertama pelantikannya. Setelah Tun kembali aktif dalam politik. Implikasinya. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak. tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. 1993). Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin. walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. Organized by WorldConferences. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam. iaitu pada tahun 1981. Dalam tahun 1976. Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia. pendidikan dan ekonomi. Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam. 4-5 June 2013. Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan.

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. 4-5 June 2013. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. Kamal Hassan et. keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. 2006. iaitu UMNO dan kemudiannya. berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden. Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. seperti PKPIM (Roff. MALAYSIA. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar. kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam.000. Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail. Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an.. Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). berpindah ke kampus Bangi. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. 2003). Hussin. al. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. rohani. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam. akauntabiliti. 61). Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. Tun Dr. mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. Penang. Ishak Saat. Pada tahun 1982. Selain itu. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. 2004). Pada tahun 1972. 1983. Sementara bagi pelajar-pelajar lain.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari. Organized by WorldConferences. 1993. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar. Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Shafie Salleh. 1998. Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. Tabung Haji. Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. 219). Afififuddin Omar. 1992). Manakala dalam tahun 1982. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. William R. penggunaan hati budi yang tinggi. emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor. Selain itu. 2006. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain.net 792 . Semasa pemerintahan era Mahathir.

Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular. akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. Organized by WorldConferences. 6 Februari 1988). 4-5 June 2013. Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media.pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak. iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. iaitu. undang-undang sivil. Dalam tahun 1988. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM. MALAYSIA. 1993. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. Pada tahun 1992. Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. sebagai pedoman dan amalan hidup. Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni. menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. 95-194). “Assalamualaikum” (Hussin. Penang. ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. Walaupun budaya bukan Islam diterima. Pada tahun 1988. dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 31). beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. Oleh itu. perancangan yang teratur. 2005. 31). Pada tahun 1987. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 2002. namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan.net 793 . jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. Asmawati Suhid. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. 1993). Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. Selanjutnya. mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara.

kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. Pepinsky.net 794 .Abdul Rahman dan Tun Razak. 33).We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah.. Abdul Rahman Mahmod et. 2009. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. Al-Arqam. Noor Hazarina et al. MALAYSIA. Contohnya. namun. Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar. Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya. 2006. 2007). sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982. In this regard. beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. Sehubungan dengan hala tuju baru ini. Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003. Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. both locally and internationally. Penang. 2007. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah. selain hubungan dengan negara-negara ASEAN. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom).al. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. 32-33). Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia. menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. Melalui Menteri Luarnya iaitu. 2008). Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Organized by WorldConferences. beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. Kamaruzaman. Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam. Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). namun begitu. 1993.. Abdullah Badawi. Jamaah Tabligh. 4-5 June 2013. ABIM. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes.

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (2009). Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan. Afififuddin Omar. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya. penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki. malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara. kesedaran. Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19.net 795 . Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau. Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. 4-5 June 2013. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. sosial. politik dan kenegaraan. Abdullah Ishak. MALAYSIA. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya. budaya kepenggunaan. 39. penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). Jurnal Hadhari.Pertama.). dan ketiga. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi. 2. “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”. sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. Organized by WorldConferences. (1990). Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. hlm. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. Kedua. Penang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004). siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. peningkatan saluran. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. kebangkitan irama nasyid. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab. 6. Jabatan Perdana Menteri.al. (1992). Abdul Rahman Mahmood et. Selain itu. Shafie Salleh. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. dalam hubungan sosial. Pada hari ini. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada.

27. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Phd Thesis. Asmawati Suhid. 27-36. Azizan Abdul Razak. “The Laws in Malacca Before and After Islam”. Ipoh: St. Jurnal Kemanusiaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1996). Bhd. Hamdard Islamicus. 1. Universiti Malaya. Al-Attas. Azyumardi Azra. Arnold. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. University of Berkeley. Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. Al-Attas. Chandra Muzaffar. (January-March 1999). Malaysia. Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. (1987). “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. (2002). Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. 6. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. 95-104. “Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. Syed Muhammad Naquib. Nasir. Thomas W. (1980). 87. “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. (1986). Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. MALAYSIA.net 796 . (1973). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). (1999). (2002). S. Bandung: Penerbit Mizan. XXII. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Australia: Allen & Unwin. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. David John. Hashim Musa. (1988). Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Penang. (1969). 10 (2). Azyumardi Azra. Becker. “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. California. Vol. 81-86. 4-5 June 2013.Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. Khoo Kay Mim (Chief Ed. The Preaching of Islam. Organized by WorldConferences. Jurnal IKIM. (1977). London: Darf Publishers Ltd. Batumalai.) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. (2005). John’s Church (Anglican). (1999). Islamic Resurgence in Malaysia. Syed Muhammad Naquib. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”. (2004). (2001). Berhanundin Abdullah. Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”. Badlihisham Mohd. In Tamadun Islam di Malaysia. Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman.

Jalan Tar 7. (2006). Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Mohammad Redzuan Othman. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. (1998). Jones. Mohd Dahlan Arshad. (1979). “Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”. (2011. Singapore: Malay Publihing House Ltd.Hussin Mutalib. (1999). Mahayudin Yahaya. In Tamadun Islam di Malaysia. Hikayat Raja Pasai.). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Mahayudin Yahaya. G. Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah. Asian Survey. Faisal Othman and Razali Nawawi."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. (1992). Singapore: Singapore University Press. (2005). Ishak Saat. Muhammad Uthman Al-Muhammady. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 1043. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (1993). (1981). Khoo Kay Kim (ed. Munshi Abdullah. Marison. Mohamad Abu Bakar. (1985). Islam di Alam Melayu. Bhd. Pasir Mas. 9-11 Jun). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. et al. (ed. (1980). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Sejarah Umat Islam. “Persian Influence as Malay Life”. 52-69. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan. (1980). “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”. "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah. Kamal Hassan. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Ismail Hamid. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Shah Alam: Karisma Publication. 4-5 June 2013. “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. (1955). Bangi: UKM Press. 21(10). Pendidikan Islam Malaysia. Mohd Taib Osman.).E. (1988). Rahman (ed. Organized by WorldConferences. dalam Ismail Ab. Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. MALAYSIA. (1992). 1-19. Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM.net 797 .). Bhd. Kelantan. Islam dan Masyarakat Melayu. XXVII. (1996). (1968). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Penang. in Kobkua Suwannathat-Pian. “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. Mohamad Abu Bakar. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. Mohd. Sejarah Sosiobudaya Melayu. “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. Khasnor Johan. “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. (1963). Russell.

Pacific Affair. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). January). Journal of Computer-Mediated Communication.:t. Nagata. 1934-1959. (1987). Pepinsky. Shellabear. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Singapore: The Malay Publishing House Ltd. Razali Nawawi. Institutions and Vectors”. Judith. 18. (1938). “Sejarah Melayu”. Organized by WorldConferences. (1983). (1996).net 798 .G. (2007). 1890s-1990s: Exemplars. 9 (2). XVI (3). Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn. (Rustam. JMBRAS. Penang. Singapore: Select Publishing. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (1993). Pires. (1982). (2009). Journal of Islamic Studies. 210-228. “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”. Vol. A. Sani (trans. Dalam Mohamed Nawab. Ikhtisar Sejarah Islam. Razali Nawawi. Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. (1980. Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. Sejarah Melayu or the Malay Annals. 12. T. nautical rules. Othman Ishak. William R. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. (1998). Universiti Kebangsaan Malaysia. Osman Bakar.p. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat.Nabir Abdullah. “Pattern of Islamization in Malaysia. Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore.). “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. Shahirah Mahmood.t. Journal of Democracy. Bhd. Bangi: Jabatan Sejarah. 53 (3). Roff. Rahman Shaari. Noor Hazarina Hashim. 405-439. (2003). written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Farhan Ali (ed. (1944). Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012. written and drawn in the East before 1515. Akademi Quran Medik. 1082–1102. Raffles MS No. “Malaysia: Turnover without Change”. almanac and maps. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim. Autumn). Zaman Mahathir. London: the Hakluyt Society. 4-5 June 2013. Rauf. W. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. (2012). Tome.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2007. (1948). “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”. Igniting Thought. Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. Raja Ali Haji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 18 (1). MALAYSIA. 82-157. rutter of a voyage in the Red Sea. from the Red Sea to Japan. Tuhfat al-Nafis. 113-127. Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. (1976). Thomas B. Bhd.

Yegar. J. “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”. (2006). “History of Malaysia”. Jurnal Pengajian Melayu. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. Kesavapany. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (1975). (6 Februari 1988). Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. Singapore. Fadzil Othman (et al. R. Terence Chong. Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. Malaysia: Recent Trends and Challenges. 13. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Siti Hamisah Manan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. An Introductory Sketch”. 2. The Hague and Bandung: W. Jerusalem: The Magnes Press. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. 58. R. Pahang: Penerbit Ujud. Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia.. van Nieuwenhuijze. Abdull Rahman Mahmod. MALAYSIA. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor. (April. Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. Cabaran dan Harapan”. Khoo Kay Kim (chief Ed. (2006). 8. Saw. van Hoeve Ltd. Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students. Winstedt. (1966). Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia. Ahmad Sunawari & Faudzinaim. xxi. Tuan Ruhani Tun Shriff. (1993). Winstedt. Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. Kamaruzaman Jusoff. 2008). Petaling Jaya: Pelanduk Publication. (1950). Dalam Tamadun Islam di Malaysia.A. Kamaruddin Salleh. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. “Law Part 1. hlm. 122. Noordin. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).Siti Akmar Abu Samah. Asian Social Science. (1980). 13 (1). K. 48. R. 33-51. The Hebrew University.O. 145. New York: AMS Press.) & Mohd.J. R. (2009). JRASMB. (1998). Wilkinson. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. Straits Times. (1979). 4 (4). (1987).net 799 . C. Jurnal Hadhari.O. Organized by WorldConferences. Kuala Lumpur: JIMedia. (1948). Wan Zahid Mohd. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation. 12. “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi. (1958).). Moshe. Suhaimi Said. (1984).O. Zainah Anwar. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd. 4-5 June 2013. Wan Hussein Azmi. “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. (1984/85). Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). Wilkinson. Penang. Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT). The Malays: A Cultural History.

Penang. MALAYSIA. Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar. 134-150. Bhd. (1990).net 800 . 4-5 June 2013. Zuhaimy Ismail. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. (2008). ESTEEM Akademic Journal. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 4. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn.Zainah Anwar. Organized by WorldConferences. (2003). Zulkifli Dahalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful