ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

39). 1998. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt. pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires. 26). iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu. T.E. Organized by WorldConferences. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab. 19. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India. Marison. Penang. 1968. Berikutan perkahwinan ini. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. 2005. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. 1992. 149-158). kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed. 1955. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'. pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. 52-69. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. neraka. sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran. kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa. Pada tahun 1117M. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. 4-5 June 2013. 1958. Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research.net 780 . 13). G.O. Menurut Tome Pires. Dari Pasai ke Melaka. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman.Mesir (Mohammad Redzuan. terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu. Sebagai pendakwah awal Islam. seterusnya Acheh. karya-karya Sufi dan naratif popular. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin.. 240). Syed Abd. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. Dalam hal ini. yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam.. Perkataan Sanskrit. 35-36). Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim. iaitu Parameswara. tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu.). MALAYSIA.) 1980. Parameswara. Sebagai contoh. kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. 5. 1950. R. seperti puasa. Sebagai contoh. doktrin dan undang-undang Islam. keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. 1944.

MALAYSIA. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab.net 781 . 4-5 June 2013. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. 102-103). Tauhid. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. Sebagai contoh. tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. politik pentadbiran. Sunan Bonang dan Sunan Giri. 1963). Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. foya. Penang. perpustakaan. Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. dongengan khayal. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif. Organized by WorldConferences. seperti Jawa. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau. Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah.kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. 1938. perundangan. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. 104). Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. 101). bahkan di rumah dan juga di istana. tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid. rumah. Dan patut belajar bahasa Arab. Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. 82-157). Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. setelah malam maka raja berangkat ke masjid. 1992. seperti adat hari raya. iaitu. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan. norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. Selain menjadi tempat belajar. malam dua puluh tujuh. Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. Temenggong mengepalakan gajah. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 54). 1992. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. 1992. Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan. kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. sembahyang Tarawikh”. kebudayaan dan keilmuan. penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah.

Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. R. 38). sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.J. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan. Selain hubungan ekonomi. Penang. 58). 2001. Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. hak milik tanah. Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar). Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980. 1966. 82). 2004.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi. Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain. hak hamba. J. 2003. R. Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. 29-30). Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak. Organized by WorldConferences. 4-5 June 2013. menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. namun begitu. 23). Undang-Undang Melayu Pahang. 98-99. Azizan 1980. undang-Undang Melaka. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat. Manakala.net 782 . Undang-Undang Kanun Melaka. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam. Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. 1948. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. Undang-Undang Laut Melaka. MALAYSIA. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. 104. undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. umpamanya perjanjian jual beli. Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. 54-55). bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah. Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu. Undang-Undang Laut. Undang-undang Keluarga Islam. seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim.. Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya. Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi.

telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. Satariyah dan lain-lain. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Hasil penyebaran agama Islam. Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. 2004. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini. Organized by WorldConferences. MALAYSIA. bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. Selain itu. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya. 1992: 117). Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. Tafsir. Selain menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi. seperti Ilmu Feqah. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”. Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. Ilmu Kalam. Sufi. Hamzah Fansuri. Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. 53-54. 119). Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. seperti Tariqat Nasyabandiyah. Sheikh Ibrahim al-Shami.net 783 . Masjid Bayt al-Rahim. Abdullah. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab. Qadariyah. Nuruddin al-Raniri. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. 1999. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. Falsafah. 1992. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 44-45). 4-5 June 2013. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. Shamsuddin al-Sumatrani. Selain dari institusi-institusi tersebut. Penang. teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).

beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. Sementara itu. setelah campurtangan oleh pihak British. membantutkan proses pembangunan Islam. 1979. 57-58). iaitu. pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam.net 784 . di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan. pentadbiran dan pemerintahan negara. Sekiranya sebelum kedatangan British. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji. seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British. persetujuan daripada Penasihat British. pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British. anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. iaitu Humpreys. Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur. 2006. Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. 84). Contohnya. 1999. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. MALAYSIA. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). namun begitu. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. 4-5 June 2013. 69). Organized by WorldConferences. Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal). 145). maka dikurniakan masarif. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. Banjarmasin Kalimantan. Syeikh Mustafa bin Muhammad. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. 1982. Hal ini kerana. tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi. Penang. Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat.menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. Namun. 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam. 2001. Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. 1984. perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. 96). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Namun begitu.

Dari segi pentadbiran. Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. Neraca (1911-1915). 1980. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. 1980. Organized by WorldConferences. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik. Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. 126). 160). MALAYSIA.net 785 . maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. 144). kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama. ekonomi. kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. muamalah. Walaupun dijajah hampir 400 tahun. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. Mesir. khususnya ke Universiti al-Azhar. golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat. 4-5 June 2013. 1999. walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. 84). 1988. Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. Wilkinson. Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. 42). Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Kesannya. 1987. Suhaimi. 1977. muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. Berhanundin Abdullah. sosial dan pentadbiran. namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Kesannya. al-Imam (1906-1908). Dengan ini. bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. 62). Sekembalinya ke tanah air.J. Seperti yang dinyatakan oleh R. Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. 1975. Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. 7). undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. Oleh itu. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat. 2006). Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. 1973. Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar. Penang.Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam. 21). 1979. 1984. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). 1999. Tunas Melayu (1931). Menurut Mohamad Abu Bakar. 44. 84. nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. namun begitu. 119).

ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Pertama. Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. Patah tumbuh hilang berganti. persoalan pemodenan. PKMM. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. Akhirnya. Dalam pilihan raya tahun 1959. parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. pengislaman pemerintah. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. 1976. Daripada sebuah madrasah. PRKM/PRGM. Di bawah kepimpinan Dr. MALAYSIA. Malah selepas pengisytiharan Malaysia. PERPEMAS. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja. walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. Burhanuddin al-Helmy. Gunung Semanggol. UMNO. Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. GMPR. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau. telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah.al. 4-5 June 2013. LEPIR. Keenam. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. Keempat. 2009). 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. MATA. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif. bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. 159).. SEBERKAS. nilai daya fikir. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir. Kelima. Penang. Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. Dari segi perlembagaan.net 786 . intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu. Organized by WorldConferences. Kedua. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. Pada tahun 1948.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis.

Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. 1980. gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. parti politik seperti. ekonomi dan politik. Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). PAS dan UMNO (parti pemerintah). Kedua. antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . 4-5 June 2013. namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. Chandra Muzaffar.NGO). J. peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam.net 787 . Penang. perkahwinan dan sebagainya tetapi. puasa. pada zaman ini. Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. namun begitu. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang. Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). 1993). Organized by WorldConferences. wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan. perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial. MALAYSIA. aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar. Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. Pertama. Jemaah Tabligh. pendidikan. Keenam. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh. Ketiga. kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar.. wujud peranan yang dinamik. Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini. Pertama. pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 1993. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. Hussin Mutalib. pendekatan dakwah. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. Keempat. 46). Islam dan Barat. Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. 1987. Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. Kelima. latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat.3.

namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia. khususnya di bandar-bandar. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. MALAYSIA. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam. Hakikatnya. Ciri ketiga ialah. pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research.net 788 . berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam. di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. Organized by WorldConferences. Dari segi sejarahnya. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah. Dalam hal ini. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. Tambahan pula. UMNO dan pembangkangnya PAS. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Sementara itu. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi. harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. Pesta tari menari. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. 4-5 June 2013. Pada tahun 1968. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi. survival Melayu dapat diteruskan. Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. Penang. Oleh itu.

87). sosial dan politik. Dari sekecil-kecil perkara seperti. Selain itu. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. Indonesia dan sebagainya. 36). proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi. Syed Qutb.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis. 1990.net 789 . Penang. dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. Pakistan. kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. sosial. 1993). iaitu ibu negara Malaysia. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. 2002. kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. kemiskinan. al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. HAMKA dan Dr. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. Keenam. Hassan Al-Banna. Organized by WorldConferences. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. Muhamad Natsir. 4. Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. Yusuf Qardhawi dan lain-lain. Dr. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. MALAYSIA. Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. Ciri kelima kebangkitan ialah. 4-5 June 2013. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia.

2008. pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad. sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. Siti Hamisah. tentang cara hidup Islam yang lengkap. Setelah kembali ke tanah air. 2008). sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. 1043). tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. 1990. syarikat milik kerajaan (GLC). Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 1996). MALAYSIA. Universiti Malaya. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. penyelesaian masalah kemiskinan. 4-5 June 2013. 1987). golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. Zainah. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. 1981. survival orang Melayu. Organized by WorldConferences. 2009). Ustaz Dr. Slogan perjuangan ABIM iaitu. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. bahkan golongan yang berpendidikan Barat. 1999. Datuk Nakhaei Ahmad. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah. tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. 59-60. Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan. Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. 106). Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. Mohd Kamal Hassan. 1996. Penang.net 790 . 1988). 134). dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. Tan Sri Professor Dr. Zainah Anwar. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. 2006. Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. Sementara itu.pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham.

Di bawah kepimpinan Tun. 4-5 June 2013. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. Akan tetapi undang-undang bangsa. walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. dalam tahun 1980. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin. Kesungguhan Tun Dr. Dalam tahun 1976. Perdana Menteri pada ketika itu. meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. Organized by WorldConferences. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. pendidikan dan sains serta teknologi. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. ekonomi. Contohnya. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut. 30). Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. iaitu pada tahun 1981. Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. 1993). menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. Implikasinya. Setelah Tun kembali aktif dalam politik. yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak. Penang.net 791 . Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. Dalam tahun pertama pelantikannya. Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). pendidikan dan ekonomi. MALAYSIA. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam.5. seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam.

Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan. MALAYSIA. William R. berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 219). Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. 1983. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. Pada tahun 1982. 2006. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. 1993. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. berpindah ke kampus Bangi. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. Penang. membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar. al. Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. 61). Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari. Organized by WorldConferences.net 792 . Tabung Haji. Semasa pemerintahan era Mahathir. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. akauntabiliti. iaitu UMNO dan kemudiannya.. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. seperti PKPIM (Roff. Selain itu. rohani. penggunaan hati budi yang tinggi. Kamal Hassan et. Tun Dr. 2006. Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an. Sementara bagi pelajar-pelajar lain. Selain itu. 4-5 June 2013. Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 1992). Manakala dalam tahun 1982. 1998. Hussin. ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. 2004). beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Ishak Saat. Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Pada tahun 1972. Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail. Afififuddin Omar.000. 2003). Shafie Salleh.

Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. MALAYSIA. Oleh itu. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. 1993). Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. Selanjutnya. mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. 31). Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. Penang.net 793 . polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan. 95-194). Walaupun budaya bukan Islam diterima. 2005. Pada tahun 1992. 4-5 June 2013. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). 6 Februari 1988). menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara. iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. Asmawati Suhid. 1993. akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. “Assalamualaikum” (Hussin. ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. undang-undang sivil. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam.pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak. Organized by WorldConferences. namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. 31). Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni. dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. iaitu. kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. Dalam tahun 1988. Pada tahun 1988. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pada tahun 1987. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. perancangan yang teratur. sebagai pedoman dan amalan hidup. 2002. iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM.

Penang. Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya.. 4-5 June 2013. Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti. namun. MALAYSIA. 2007. Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah. Abdul Rahman Mahmod et. both locally and internationally. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. 2008).Abdul Rahman dan Tun Razak. Kamaruzaman. In this regard. PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom). Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global. 32-33). ABIM.al. Pepinsky. namun begitu. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Jamaah Tabligh. selain hubungan dengan negara-negara ASEAN.We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah.net 794 . Contohnya. Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003. 2006. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam. beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin. sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes. Sehubungan dengan hala tuju baru ini. Noor Hazarina et al. Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. Melalui Menteri Luarnya iaitu. 2007). beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga.. 33). Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). 1993. 2009. Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Al-Arqam. Abdullah Badawi. Organized by WorldConferences. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas.

Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. Penang. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada. “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”. Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka. Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). peningkatan saluran. hlm. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). sosial. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. Organized by WorldConferences. 39. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab.net 795 . Afififuddin Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. (1992). 6. dalam hubungan sosial. siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara. kebangkitan irama nasyid. Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. Pada hari ini. Jurnal Hadhari. 4-5 June 2013. Shafie Salleh. Abdul Rahman Mahmood et. (1990). dan ketiga. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau. Selain itu. 2. pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. MALAYSIA.al. budaya kepenggunaan. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi.Pertama. (2004). politik dan kenegaraan. Abdullah Ishak. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. Jabatan Perdana Menteri. batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan. Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki. kesedaran. Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. Kedua. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19.). masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. (2009).

Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). (1999). (1996). Malaysia. “The Laws in Malacca Before and After Islam”. Al-Attas. Syed Muhammad Naquib. “Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. S. Azyumardi Azra. Syed Muhammad Naquib. (1986). Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Khoo Kay Mim (Chief Ed. Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Universiti Malaya. Asmawati Suhid. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). (1977). Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”.Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi.) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. (2005).net 796 . “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. In Tamadun Islam di Malaysia. Hamdard Islamicus. Ipoh: St. University of Berkeley. Azizan Abdul Razak. 27. Thomas W. Azyumardi Azra. Vol. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10 (2). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Al-Attas. 95-104. (1988). (2004). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Arnold. Nasir. (2002). 87. (2001). 27-36. 81-86. Bandung: Penerbit Mizan. 4-5 June 2013. (January-March 1999). The Preaching of Islam. “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. (1987). Chandra Muzaffar. “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. Bhd. David John. Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Kemanusiaan. Batumalai. Jurnal IKIM. Berhanundin Abdullah. MALAYSIA. Phd Thesis. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Badlihisham Mohd. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 6. XXII. Penang. Becker. California. Australia: Allen & Unwin. Hashim Musa. (1969). London: Darf Publishers Ltd. (1980). Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 1. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. John’s Church (Anglican). Islamic Resurgence in Malaysia. Organized by WorldConferences. Ahmad Ibrahim. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. (2002). “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. (1999). (1973).

Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Organized by WorldConferences. (1985). In Tamadun Islam di Malaysia. Shah Alam: Karisma Publication.Hussin Mutalib. Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah.). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Bhd. (1992). 1-19. Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. Jones.E. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Penang. Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. (2011. Hikayat Raja Pasai. “Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”. XXVII. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Marison. Pasir Mas. (1963). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). G. (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi: UKM Press. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. Hikayat Abdullah. Mohamad Abu Bakar. “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. (1955).net 797 . Kelantan. Singapore: Malay Publihing House Ltd. (1999). dalam Ismail Ab. 21(10). Jalan Tar 7. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. 9-11 Jun). Kamal Hassan. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan. 4-5 June 2013. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. MALAYSIA. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. Russell. (1998). Pengantar Sejarah Umat Islam. Mohamad Abu Bakar. Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. Muhammad Uthman Al-Muhammady. Islam dan Masyarakat Melayu. Mohd. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. (1980). (1979). 52-69. Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. (2005). (1996). in Kobkua Suwannathat-Pian. Islam di Alam Melayu. “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”.)."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. et al. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Ismail Hamid. Khasnor Johan. (1981).). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (2006). (1980). (1988). Asian Survey. Mohammad Redzuan Othman. “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. “Persian Influence as Malay Life”. (1968). Rahman (ed. Mahayudin Yahaya. Singapore: Singapore University Press. Khoo Kay Kim (ed. (ed. Pendidikan Islam Malaysia. Mohd Taib Osman. Faisal Othman and Razali Nawawi. Ishak Saat. 1043. Sejarah Sosiobudaya Melayu. Munshi Abdullah. Mahayudin Yahaya. “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah. (1993). Mohd Dahlan Arshad. Bhd. Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM.

(1982). Singapore: Select Publishing. Dalam Mohamed Nawab. Ikhtisar Sejarah Islam. Institutions and Vectors”. Organized by WorldConferences. (2003). (1996). (1980. (1993). “Pattern of Islamization in Malaysia. 82-157. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. Osman Bakar. 53 (3). Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. Autumn). Noor Hazarina Hashim. 113-127. (1987). “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. Zaman Mahathir. Bangi: Jabatan Sejarah. Othman Ishak. (1948). Roff. 12. Journal of Islamic Studies. William R. 1934-1959. 4-5 June 2013. almanac and maps. Bhd. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. Singapore: The Malay Publishing House Ltd. (1938). Shahirah Mahmood. Akademi Quran Medik. Sejarah Melayu or the Malay Annals. (2007). 18 (1). Bhd. Thomas B. Shellabear. (Rustam.). Pacific Affair. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. Penang.G. (1983). Vol. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat.p. Farhan Ali (ed. nautical rules. “Sejarah Melayu”. 405-439. Igniting Thought. Judith. “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”. Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn. Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. written and drawn in the East before 1515. Tuhfat al-Nafis. January). W. 9 (2). 18. Razali Nawawi. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. MALAYSIA. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).net 798 . Journal of Computer-Mediated Communication. Rauf. Razali Nawawi. XVI (3). Rahman Shaari. (1944). Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore. (2009). Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. Journal of Democracy. rutter of a voyage in the Red Sea.Nabir Abdullah. “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. 210-228. from the Red Sea to Japan. (1998). T. Sani (trans. JMBRAS. “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”. Pepinsky.t. 1890s-1990s: Exemplars. Pires. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim.:t. Raja Ali Haji. A. written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. 1082–1102. Raffles MS No. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Tome. (2007. Nagata. “Malaysia: Turnover without Change”. (1976). London: the Hakluyt Society. (2012).

R. hlm. Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. “Law Part 1. 4 (4). Wilkinson. “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia. 2008). R. The Malays: A Cultural History. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. xxi. The Hague and Bandung: W. 58. “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. “History of Malaysia”. (1966). (2009). Noordin. Dalam Tamadun Islam di Malaysia. Zainah Anwar. Institute of Southeast Asian Studies. Malaysia: Recent Trends and Challenges. R. 48. Penang. 122. Organized by WorldConferences. Kuala Lumpur: JIMedia. Fadzil Othman (et al. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor. Petaling Jaya: Pelanduk Publication. Asian Social Science.) & Mohd. 13.net 799 . Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock. Winstedt. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (1950). (1948). Tuan Ruhani Tun Shriff. Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. K. MALAYSIA.O. Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. (1998). (1975). (1979). 4-5 June 2013. (2006). Ahmad Sunawari & Faudzinaim. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. Singapore. Yegar. 33-51. Pahang: Penerbit Ujud. Terence Chong. 2.A. Cabaran dan Harapan”. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd. Khoo Kay Kim (chief Ed. Saw.O. Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia.). 13 (1). Kamaruzaman Jusoff. (6 Februari 1988). Jurnal Hadhari. Wilkinson. (April. Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students. Kesavapany. Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT). Suhaimi Said. (2006). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. An Introductory Sketch”. (1987).J. Wan Hussein Azmi. 12. R. (1984). “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”.Siti Akmar Abu Samah. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Kamaruddin Salleh. Moshe. Straits Times.O. Abdull Rahman Mahmod. The Hebrew University. (1993). Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. van Hoeve Ltd. Siti Hamisah Manan. 8. (1958). New York: AMS Press. (1984/85). Winstedt. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). J. JRASMB. Wan Zahid Mohd. Jerusalem: The Magnes Press. (1980). C.. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi. van Nieuwenhuijze. 145.

Penang. 4. Zuhaimy Ismail. (1990).net 800 . MALAYSIA. Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. (2003). “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. 134-150. Organized by WorldConferences. Zulkifli Dahalan. 4-5 June 2013. ESTEEM Akademic Journal. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam.Zainah Anwar. (2008). Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Bhd.